Budsjett 2014 (utkast)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Budsjett 2014 (utkast)"

Transkript

1 Budsjett 2014 (utkast) Innleiing Mål og ambisjonar, fokusområder og prosess for arbeidet med et for 2014 bygger på vedtak i Helse Vest RHF sitt styre om inntektsfordeling og resultatkrav 2014 (sak 072/13B), Styringsdokument for Sjukehusapoteka Vest (SAV), SAV sin strategiplan samt vedtak i SAV Styret om Langtids (sak 35/13). Dette skrivet summerer opp føringar for gjennomføring av arbeidet for Budsjettprosess, verktøy og organisering av arbeidet. Prosess for årsering (ÅB) i SAV og omtale av dei ulike aktivtetane er vedlagt (vedlegg a). Budsjettprosessen er bygd opp med følgjande delprosessar: ÅB 1 Prisarbeid Årlige utarbeides priser for varer og tjenester som levers fra SAV til Sykehusforetakene. Prisarbeidet gjennomføres av en prisgruppe med deltakere fra SAV og Sykehusforetakene. Prisgruppen ledes av SAV. ÅB2 Forberedelse til års Budsjettarbeidet forberedes gjennom evaluering av forrige prosess, oppdatering av verktøyet SIM og støtteark og utarbeidelse av planer for gjennomføring av arbeidet og notat. Budsjettarbeidet innledes med workshop for alle ansvarlige. ÅB3 Aktivitets Hver avdeling utarbeider aktivitets mht. salgsvolum, bemanningsplaner og investeringsplaner basert på egne maler for års. Aktivitets danner grunnlag for salgs, lønns og investerings som utarbeides av FAD i SIM. ÅB4 Oppdatering SIM Budsjettverktøyet SIM oppdateres basert på aktivtets fra avdelingene. I tillegg oppdateres dimensjoner i SIM for priser, lønnskostnader, periodiseringsnøkler og rapportering. Fordeling av administrasjonskostnader og FAD kostnader posteres i SIM basert på fordelingsnøkler. Resultat rapporter fra SIM danner grunnlag for videre oppfølging av et. ÅB5 Utkast års Resultat fra SIM gjennomgås med hver avdeling (apotek) i egne møter og eventuelt oppdateres i SIM før utkast til godkjennes av AD og inngår i sak til styret om utkast års. ÅB6 Endelig års Eventuelle innspill fra styret tas omsyn til i endelig års. Ved større endringer i avklares dette i egne møter med avdelinger (apotek). Endelig oppdatert års vedtas av styret før resultat sendes over til Helse Vest RHF for konsolidering i konsernet. Eget likviditets utarbeides og rapporters til Helse Vest RHF ved oppstart av nytt år. Budsjett for 2014 skal utarbeidast i verktøyet Profitbase (SIM). Vegleiing til SIM ligg vedlagt (vedlegg b og c). I SIM skal versjon B01 Budsjett 2014 nyttast til et. Tidlegare erfaringar har gjort at ein har lagt om arbeidsprosessen og innført eiga aktivitetsering. Aktivitetset set fokus på volum, bemanning og investeringar i kvar avdeling. Malar for aktivitets er vedlagt (vedlegg d). Ut frå ert aktivitet vert utkast til prisar og utarbeidd av FAD og prisgruppa. Utkast til skal kvalitetssikrast i samarbeid mellom FAD og apoteka. Aktivitetsplan og fristar for arbeidet er vist i tabellen nedanfor.

2 Uke Mnd aug sept okt nov des Ola Solstr Høst ferie Else ferie Aktivteter prosess 2014 Prisgruppemøte Ledermøte Budsjett workshop Møte tillitsvalgte mht Styremøte / strategisamling styret Aktivitetsering (Ecelmaler): Budsjettmøter (lynch) - SIB (2 timer) 6.9. Budsjettmøter (lynch) - SIF (2 timer) 9.9. Budsjettmøter (lynch) - SIS (2 timer) 6.9. Budsjettmøter (lynch) - SIH (2 timer) 9.9. Budsjettmøte FAD (driftskost+ prosjekt 2014) Aktivitetst apotek sendes FAD Sammenstilling (SIM): Budsjett og prisarbeid FAD (Apoteka) Budsjettmøter - SIB (første utkast SIM) Budsjettmøter - SIF (første utkast SIM) Budsjettmøter - SIS (første utkast SIM Budsjettmøter - SIH (første utkast SIM) Første utkast års ferdigstilt SIM Foreløpig Budsjett / Pris 2014 til Sjukehusforetak HV Sak ledermøte utkast ferdigstilt Avstemming endelig SAV: Avstemming (møter) med sjukehusa Budsjettmøter - SIB Budsjettmøter - SIF Budsjettmøter - SIS Budsjettmøter - SIH Sak ledermøte utkast ferdigstilt Sak styremøte utkast ferdigstilt Foreløpig pris til kommuner Budsjettmøter AD/FAD/Apotek etter behov Ferdigstillt endelig (AD) Sak ledermøte endelig ferdigstilt Sak styremøte endelig ferdigstilt Prisnotat til Sjukehusforetak HV og prisbrev kommuner Som ein del av prosessen vert det arrangert -workshop for avdelingsleiarar i SAV med fokus på mål og ambisjonar for 2014, vekst og aktuelle tiltak i kvar avdeling samt prosess verktøy og leveringsfristar. Plansjar nytta i workshop vert tilgjengeleggjort i Kvalitetssystem Økonomi når disse føreligg. Budsjett modellar, fordeling av aktivitet og rapportering. Det skal utarbeidast periodiserte del- i avdelingane. Samla utgjer dela resultatet for kvart verksemdsområde og apotek. Det skal i tillegg utarbeidast likviditets samla for SAV. Dette vert gjort av FAD ved avslutning av prosessen.

3 Budsjett struktur (sammenhenger) SHE PUB PRO AFR SIB Aktivitets Salgs- og margin SIF Lønns Invest. Driftskost SIH FAD Resultat Likviditet Balanse Aktivteten i SAV skal fordelast mellom verksemdsområde og avdelingar i samsvar med tabellen nedanfor: Budsjett / Avd (VO) X10 (Adm) X20 (SHE) X30 (PUB) X40 (PRO) 145 X60 AFR Sal av varer: Legemidler/apotekvarer til Sjukehus i Helse Vest og sjukhus med samarbeidsavtale Legemidler på H-resept inneliggende pasienter Legemidler/apotekvarer til kommuner Legemidler/apotekvarer publikum Legemidler H-resept til refusjon LAR (legemiddelassistert rehabilitering) Produksjon: Annen tilsetning (virkestoffene) Produksjon: Cytostatika (virrstoffene) Produksjon: Steril / Ikke Steril / Grossist/ Andre Sal av tjenester: ASL Basistjenester frå SHE (utdypes) Rådgivingstjenester (pakke 1-5) Inntekt (kostreduksjon) ved frikjøp til prosjekter (eksternt og innenfor SAV) () () () Vaktutrykning (fast del og per utrykning) Kontroll akuttkoffert KLUT Basispris produksjon (inkl kredit for hj.pas) Andre tjenester Personalkostnader: Driftspersonell i Apotek Administrasjon i Apotek og FAD Faglig støtte og prosjekt inkl avgivelse av interne ressurser til prosjekt Driftskostnads: Investerings: Finansposter FAD (9) Det vert lagt opp til uttrekk av grunnlag (statistikk) frå apotekkube (nasjonalt SLS samarbeid) som kan vise historisk omsetning, tal pakningar og gjennomsnittleg AIP og AUP for kvar avdeling. Ut frå samtaler med SLS legg ein til grunn at Apotekkuba har god nok kvalitet som grunnlag. FAD vil hjelpe med tilrettelegging av apotekkuba for kvart apotek og avdeling. Budsjettert resultat kjem fram i eigne rapportar i Styringsportalen (sjå link på SAVisa). Ut over dette kan det gjerast utrekk direkte frå rapportar i SIM til Ecel.

4 Vekst, omsetning og resultat for 2014 Sentrale føresetnader er vedteke av Helse Vest sitt styret og er kommunisert til SAV i brev av I brevet er det lagt til grunn ein gjennomsnittleg vekst i regionen på 0,6 % og eit resultatkrav for 2014 i SAV på 17 mill. Dette utgjer ca. 1,9 % av omsetning og er på nivå med Langtids for Resultatkrav og føresetnadane kan verte justert i samband med revidert nasjonal for Sidan vekst og resultatkrav er på nivå med langtidset for 2013 er det naturleg å ta utgangspunkt i dette. Gjennom prosessen vil det verte vurdert å justere resultatkravet per avdeling mellom anna ut frå aktuelle tiltak for 2014 og kva prisar som vert fastsett for 2014 gjennom arbeidet i prisgruppa. Omsetning (vekst) for 2014 i siste langtids (LTB 14) er summert opp per apotek og verksemdsområde nedanfor og samanlikna med Budsjett og Prognose for Sal av varer - omsetningsutvikling B13 P13 LTB 14 LTB 14- P13 Vekst LTB14 vs P13 SHE ,4 % PUB ,9 % PRO ,7 % ,7 % Interns ,2 % SAV ,4 % Sal av tenester - omsetningsutvikling LTB 14- P13 Vekst LTB14 vs B13 P13 LTB 14 P13 SHE 7,3 8,1 10,5 2 29,6 % PUB 0,1 0,3 0,3-0,0 % PRO 21,0 22,7 22,3-0 -1,8 % AFT 31,8 27,4 34,2 7 24,8 % SAV 60,2 58,5 67,3 8,8 15,0 % I langtidset er mellom anna følgjande sentrale føresetnader lagt til grunn for utviklinga; Vekstmåla i SAV kan berre verte nådd om måla avspeglar regionen sine strategiske mål innan apotekdrift og farmasifag. SAV sine varer og tenester vert innlemma i nye avtalar med kommunar (jfr. samhandlingsreforma) Alle sjukehus i Helse Vest og institusjonar med samarbeidsavtale med Helse Vest nyttar SAV sine vare og tenester i den grad SAV er ein konkurransedyktig leverandør. Apotekstyrt lager (ASL) blir vurdert som eit satsingsområde i sjukehusa. Satsing på publikumsutsala med omsyn til profil og synleghet i sjukehusa for å styrke utsala si rolle i sikring av god pasienttryggleik. Auka aktivitet i poliklinikkane som tilseier auka nytteverdi av publikumsekspedisjonane. Effektiv kommunikasjon med post (utskrivande legar) som tilseier at ein greier å fange meir av reseptflyten i sjukehusa (ref. e-resept) All tilsetningsproduksjon i regionen vert samla i produksjonsavdelingane til SAV mht. å sikre nytte (gevinstar) av investering i nye lokalar og sikre kvalitet (og lovleg) framstillinga. SAV greier å utvikle rådgjevingstenestene til ein fornuftig pris og at etterspørsel etter tenestene aukar Desse momenta skal vektleggast i arbeidet for Sentrale føresetnader for for 2014: Sal av industriproduserte legemidlar (AIP og AUP): Budsjettet skal utarbeidast i nominelle kroner. Frå eigar er det lagt til grunn ein foreløpig pris- og lønsvekst på 3%. I SAV vil vi i tillegg ta omsyn til utvikling i prisar på legemiddel i 2013 og venta utvikling i pris på legemidlar i Utvikling av gjennomsnittlig AUP per pakning for kvar månad for hhv. SHE og PUB i 2013 går fram av figur nedanfor.

5 I PUB er prisutvikling fallande medan SHE er stigande. Dette føyer seg inn i ein trend ein har sett ei tid og det er venta at trenden vil fortsetje inn i Dette betyr at vekstmålet i kroner for ein del må takast ut på auka tal pakningar. Vekst i tal pakningar i 2013 i PUB og SHE er vist i figur nedanfor. Etter fleire år med god vekst ser volumet no ut til å flate ut og til dels være fallande. Veksten i tal pakningar må konkret vurderast for SHE og PUB i et ut frå vidare utvikling i 2013 og samtaler med sjukehusføretaka om venta utvikling. Oppdatering av alle prisar i SIM vert gjort av FAD v/økonomiavdelinga. Det har ei tid vore signaler frå Statens legemiddelverk (SLV) om at den nasjonal apotekavansen for reseptpliktige legemidlar kan verte endra frå og med Truleg går dette i retning av at kostbare legemidlar (som ofte vert nytta av kronikarar) vert billigare, og billegare legemidlar vert dyrare. Det er venta at SLV vil sende ein rapport på høyring i løpet av hausten. Kva verknad dette vil få for sjukhusapoteka er usikkert, men ei endring kan føre til at dagens prismodell i SHE må vurderast. Prisgruppa vil arbeide med endringsforslaget når dette ligg på bordet. Sal av handelsvarer (OTC) frå PUB: SAV bygger på vegleiande priser frå grossist og dette vert også lagt til grunn for et for SAV har og lokal prismodell for handelsvarer som vert nytta for eit avgrensa omfang av lokale varer. I prosessen vil ein arbeide med å samstemme vegleiande prisar og lokal prismodell. Sal av eigenproduserte legemidlar og produksjonstenester (anna tilsetning og cytostatika): Ein legg opp til å vidareføre prinsippa i prismodellane frå tidligare år: Produksjonsavdelingane (X40): Todelt prismodell: Basispris: Faste kostnader i produksjonsavdelingane Produktpris: Direkte tilverkingskost (virkestoff, rekvisita, emballasje og arbeid) + påslag for resultatkrav Steril, ikkje steril produksjon (avd.145): En prismodell for dekning av alle kostnader

6 Produktpris; Fase kostnader og direkte tilverkingskost + påslag for resultatkrav Frå og med 2013 (ved innføring av FarmaPro 5) har både virkestoff (varesal) og arbeidsprisar vore selde frå PRO- avdelingane. Dette har medført ei mykje betre inntening i disse avdelingane enn tidligare år. Samstundes har innteninga i SHE vorte tilsvarande svekka. I tillegg har volumet i PRO i sum auka meir enn noko som og har betra innteninga i PRO. Med omsyn til konsistens i system, måling og rapportering blir denne modellen vidareført i Dette gjev også eit betre bilde av reell inntening i SHE enn tidligare år. Ei eventuell endring i apotekavanse kan likevel få konsekvens for dagens prismodell både i SHE og PRO. Pris for eigenproduserte legemidlar og produksjonstenester vert nærmare avklart gjennom arbeid i prisgruppa. Som eit utgangspunkt legg ein til grunn fastsette prisar for %. Sal av andre tenester (rådgjeving, basistenester frå sjukehusekspedisjon mv) Ein legg opp til at alle tenester skal erast i timar for Dette gjer ein for å kunne setje eit aktivitetsmål for oppfølging også innan tenesteområda. Ein er i gang med innføring av timeføring for rådgivingstenester og ASL. Frå og med 2014 er målet at faktisk utførte timar kan målast mot erte utførte timar. For 2013 var pris per årsverk prisa ut frå erte direkte og indirekte kostnader i rådgivingsavdelingane. Det var og sett ein timepris basert på 1400 timar per årsverk. For 2014 vil ein vidareføre dette for farmasøytar. For apotekteknikarar ynskjer ein å setje timepris basert på 1600 timar per årsverk. Timekalkulasjon som ligg til grunn for dette er vist nedanfor: Farmasøyt Tekniker Normaltimer per pårsverk 1 950, ,0 Ferie 5 uker 187,5 187,5 Disponibel tid 1 762, ,5 Tid ikke levert til kunde: Kurs/kompetansebygging 200,0 100,0 Div administrasjon, møter mv 162,5 62,5 Levert tid til kunde 1 400, ,0 Utnyttelsesgrad per årsverk 79 % 91 % Endring i tal timar for apotekteknikarar vil redusere prisen per time. Dette vil kunne stimulere til økt utnytting av ressursane når ein legg til grunn at ein aukande del av salet vil være basert på timar i Lønnskostnader: Ein legg til grunn ein vekta gjennomsnittleg lønnskostnad per månadsverk per stillingskategori i kvart apotek med tillegg for ein lønsvekst i 2013 på 3%. Andre kostnader: Vi legg til grunn ein generell prisstiging på 3 % i Prisar og arbeid med prisgrunnlag for 2014: Prinsippa for prising av varer og tenester er som utgangspunkt uendra frå Under hovudavtalen med Sjukehusføretaka er det nedsett ei prisgruppe som arbeider parallelt med prosessen. Deltakarar: Hilde Wangen leiar Innkjøps- og logistikkleder SAV Halvor Molvig Controller Helse Bergen Eli Aspen (Jasinta Balasubramaniam) Controller Helse Stavanger Olav Eivind Meland Controller Helse Fonna Steven Inge Haug Controller Helse Førde

7 Aleksandra Silic Avdelingsleder Sjukehusapoteket i Bergen Ola Rye Økonomisjef SAV I tillegg møter Jan Gunnar Hordnes (nytilsett Business Controller SAV) på prisgruppemøta. Prisgruppa har som mandat å gjennomgå prinsippa for prising av varer og tenester og praktisering av disse, og på denne bakgrunn gje innspel til leiinga i SAV før prisane for 2014 vert fastsett. Fastsette prisar for 2014 vil verte kommunisert til Sjukehusføretaka i eit eige prisnotat den Budsjett tekniske forhold: Budsjetta for sal av varer og tenester: Budsjetta er bygd opp av ein føresetnad om volum og pris på varer og tenester. Ved ering av varer vil volumet ligge til grunn for både omsetning frå sal av varer (volum * gjennomsnittleg AUP) og forbruk av varer (volum * gjennomsnittleg AIP). Spesielt om SHE: Sal av varer frå sjukehusekspedisjon skal erast i tal pakningar per klinikk/divisjon i sjukehusa til ein gjennomsnitts pris. Særleg kostbare legemidlar (biologiske legemidlar/hresept) gje stort utslag i gjennomsnittleg pris og skal erast på eigne linjer i SIM med eigen gjennomsnittleg AIP og AUP. Sal av varer til LAR-senter skal erast på eigne linjer i SIM og eigen gjennomsnittspris ut frå tal pakningar mot aktuelle klinikk / divisjon basert på forventa tal pakningar. Ein gjer merksam på at sal av LAR er med i statistikken (nøkkeltal) samla for SHE. Sal av ASL skal erast i tal timar for hhv. Farmasøyt og Apotekteknikar. Det er komne nye mva reglar og skilje mellom farmasøyt og apotekteknikar vert difor viktig. Kvart apotek skal og gjere eit overslag over kor mange aktuelle legemiddelpostar som finst i kvart sjukehus og setje mål om kor mange postar ein vil dekke i 2014 (dekningsgrad ASL). Spesielt om PUB: Sal frå publikumsekspedisjon skal erast i tal pakningar til ein gjennomsnitts pris per pakning. Legemidlar på H-resept vert ert for seg på eigne linjer med eigen gjennomsnittspris i SIM. Spesielt om PRO og 145: Basispris for 2014 vert vurdert som ein del av arbeidet i prisgruppa. Det skal krediterast per månad for heimepasientar. Basispris og kreditering vert oppdatert av FAD i SIM ut frå tal heimepasientar per månad i aktivitetsa frå apoteka. Sal frå produksjonsavdelingane skal erast ut frå venta volum for virkestoff (tal pakningar) og tal kurar etter disse kategoriane PRO (40 avd.): Kategoriar: Cytostatika kurar o Ekstra kort o Kort o Middels o Lang Annen tilsetning inneliggande pasientar o Kort o Middels o Lang Annen tilsetning heimepasientar

8 o Kort o Middels o Lang 145 avd.: Kategoriar Grossist Andre Steril Ikkje steril Spesielt om intern omsetning av varer innan SAV; Motpartskodar for bokføring av omsetning mot andre avdelingar i SAV er vidareført i for 2014; IA: omsetning internt mot avdeling i eige apotek IS: omsetning internt mot avdeling i SAV utanfor eige apotek I et må dette takast omsyn til og ein må difor estimere kor myke av volumet som går mot disse avdelingane for kvar kategori. Samanheng mellom kategori og motpartskodar vil ut frå korleis PRO er organisert i dag normalt være: Kategori Motpart IA Motpart IS Kommentar Cytostatika kurar Ikkje aktuelt Ikkje aktuelt Fakturerast frå PRO til sjukehusa Annan tilsetning Fakturerast frå PRO Ikkje aktuelt Ikkje aktuelt inneliggande til sjukehusa Fakturerast frå PRO Anne tilsetning IA Ikkje aktuelt til PUB og sal heimpasienter vidare frå PUB Sal både internt i Steril produksjon IA IS apotek og regionalt Ikkje steril produksjon Intern omsetning i SAV skal erast på eigne linjer i SIM. IA IS til andre apotek Sal både internt i apotek og regionalt til andre apotek Samla sal frå PRO og 145 mot andre avdelingar i SAV må avstemmast mellom avdelingane ved at omsetning ert i PRO og 145 skal gje varekost i mottakande avdeling. Rutine for dette vil være at kvart apotek avstemmer omsetning og varekostnad på IA koden internt i sitt apotek. Omsetning på IS kode (normalt kun frå avd.145) må avstemmast mot kvar kjøpande avdeling. Det er avd.145 som har ansvar for å ere omsetninga på IS kode og melde dette for avstemming mot dei andre apoteka i SAV. Budsjettert volum i produksjonsavdelingane vert lagt til grunn for vurdering av gjennomsnittleg pris per volumeining for kvar hoved- og delkategori (ref arbeidet i prisgruppa). Budsjett for lønnskostnader: Lønnskostnader skal erast med tal månadsverk per månad. Kostnader per månadsverk vert utrekna som eit vekta snitt av faktisk løn per stillingskategori i kvart apotek, med tillegg av sosiale kostnader og pensjonskostnad. FAD har ansvar for utreking av fast kostnad per månadsverk med tillegg for variable kostnader, arbeidsgjevaravgift, feriepengar og pensjonskostnader og oppdatere dette i pristabellane i SIM.

9 I fastsetjing av kostnad per månadsverk skal det takast omsyn til lønsoppgjer i 2014 frå og med den månaden lønsoppgjer får rekneskapsmessig effekt. FAD vil oppdatere SIM med rett fordelingsnøkkel for dette. Budsjett for driftskostnader: Driftskostnader vert ert i heile kroner basert på historisk forbruk og aktuelle tiltak i avdelinga. Budsjett for investeringar: Investerings skal utarbeidast tilsvarande tidligare år. Investeringar og avskrivingar vert oppdaterte i SIM av FAD basert på aktivitets frå apoteka. Alle investeringar må har grunnlag i ei vurdering av kostnad og venta effekt (økonomisk, kvalitetsmessig, stetting av lovkrav m.v.) av investeringa. Investerings inngår i ark for aktivitets. For å synleggjere særskilde tiltak i avdelingane er det aktuelt å inkludere kostnader ved disse (sjølv om kostnaden ikkje kan balanseførast etter rekneskapsreglane). Eksempel på dette kan være salsfremjande tiltak, særskilde utviklingsprosjekt og for kompetansebygging. Kostnaden skal erast i SIM som andre driftskostnader. Budsjettering av ressursar til utviklingsprosjekt: SAV deltek i fleire utviklingsprosjekt i Helse Vest konsernet der SAV vert spurd om levere ressursar vederlagsfritt. Eksempel på dette er KULE, E-resept og Økonomiprogrammet. SAV si kvalitetssatsing tilseier og ressursbruk ut over vanleg drift på SAV interne prosjekt. I tillegg må ein reknemed noko innleige av ressursar. Ressursar til utvikingsprosjekt skal erast i FAD. Bruk av interne SAV ressursar skal kostnadsførast i FAD basert på tal timar og godskrivast avgjevande avdeling. Pris per time skal for SHE, PUB og PRO tilsvara lønskostnader + pensjonskostnader. Pris per time for ressursar frå AFT skal tilsvara timepris på annan rådgjeving til kundar i Helse Vest konsernet frå AFT. Disse prisane vert rekna ut av FAD og lagt inn i SIM. Kvart utviklings skal erast med eige prosjektnummer i SIM slik at kostnaden kan samanliknast med faktisk kostnad gjennom 2014 for kvart prosjekt. Budsjettet må så langt som mogelege bygge på planlagde prosjekt for Budsjett for administrasjon IKT kostnader skal vurderast ut frå behovet i avdelingane og skal avstemmast mot Helse Vest IKT sitt (leigekostnader). Kostnaden vert ert som del av FAD et og inngår i fordeling til avdelingane. Samla for IKT vert koordinert av IKT sjef i FAD. Budsjett for kompetansebygging skal utarbeidast som ein del av lokalt apotek, her under reisekostnader til kurs m.v.(for eks EBS reiser i 2014). Samla kompetanse vert koordinert av personalsjef i FAD. Fordeling av administrasjonskostnader (10 avd) og FAD kostnader vert ert basert på fordelingsnøklar. Fordelingsnøklar for 2014 er vidareført frå Tiltak for å nå måla i 2014: Som ein del av aktivitetset skal kvar avdeling notere ned tiltak for å nå måla i Nedanfor er summert opp aktuelle tiltak til vurdering i kvart apotek og verksemdsområde. Det er viktig at kvart apotek konkretiserer tiltak med kostnad og forventa effekt av tiltaket. Sjukehusekspedisjonen Gevinstuttak frå gjennomførte investeringar i lagerautomatar (automatisering) Gevinstuttak frå eventuell innføring av elektronisk bestilling (Tønsys)

10 Omfang av endose i 2014? Ambisjon for ASL (Dekningsgrad ASL). Rene på kost nytta av ASL hjå kundar. Ambisjon LAR-leveransar og ressursbehov knytt til dette Varekost % - tiltak for å optimalisere varekost Logistikkrutinar og kontroll med vareflyt/lager LIS-arbeidet i sjukehusa Investeringsbehov (re-vurdering av tidligare planer?) Bemanning tilpassa venta aktivitet. Publikum Mål for sal og konkrete tiltak for å auke salet som for eks o Produktutval tilgjengeleg generika og original høgare adel medisinsk forbruksmateriell utvida sortiment og volum handelsvarer o Opningstider o Tiltak for å redusere ventetid o Servicesal (kombinasjon rådgjeving og legemiddelsal) Konkrete tiltak per ekspedisjon (innspel frå EBS) for eks legemidel samtalar o Bemanning Samansetning av Cand.farm, reseptarar og apotekteknikarar Vektlegge erfaring med sal og evne/vilje til å drive salsarbeid ved rekruttering. Bemanning tilpassa venta aktivitet Marknadsplan for publikumsutsalet, herunder o Intern marknadsføring mot sjukehusa, konkrete profileringstiltak som for eks Lage planer for skilting og søke sjukehus om godkjenning Lage planer for kampanjer mot tilsette / pasienter i sjukehusa o Ekstern marknadsføring mot kundar, konkrete tiltak som for eksempel Profilering av produkt Kampanjemateriell og stands Samhandlingsavtalar med sjukehusa (ruting av pasientar og reseptar via publikum) Varekost % - tiltak for å optimalisere varekost o Auka adel handelsvarer o Auka adel medisintekniskforbruksmateriell o Logistikkrutinar og kontroll med vareflyt/lager Investeringsbehov (lagerautomatar i Bergen og Haugesund) Produksjon: Avd. X40 Tilsetning: Produksjonskapasitet i kvart apotek samanlikna med venta behov Skalering og avklare investeringsbehov (pålegg SLV), bemanning og ressursbehov. Nye myndigheitskrav til produksjon som eventuelt medfører at SAV overtek meir produksjon frå sjukehusa (kost/ nytte) Auke kompetansen hos produksjonsfarmasøytar og aktuelle tiltak (for eks hospitering) GMP (Good Management Practice) retrening Status faste avtalar for innkjøp Produksjonsplanlegging link mot og prognoser

11 Bemanning tilpassa venta produksjon Avd. 145 Steril/ ikke steril produksjon i Bergen Produksjonskapasitet samanlikna med forventa behov ved gjennomgang av faktisk volum for kvar kategori av varer samanlikna mot teoretisk mulig volum. Avklare skilje mellom avd. 140 og 145 i Bergen mht. volum, faste kostnader og bemanning (ref arbeidet i prisgruppa) Synergiar mellom avdeling 140 og avdeling 145 i Bergen Summere volum lokalt, regionalt og nasjonalt Skalering for 2014 (ref. og nasjonalt og regional lagerproduksjon) Bemanning tilpassa venta produksjon Farmasøytisk rådgjeving: Definere tenester til kundar ( de 5 pakkene) Avklare kompetanse innan tenesteområda o Kompetanseheving / opplæringsplan o Auke leveransekapasitet Eit årsverk = 1400 og 1600 timer kundetid o Kva nyttast resterande tid til? o Status tilgang på farmasøytar og tiltak i rekruttering / organisering Vurdere nye prismodellar (ref arbeidet i prisgruppa) Sal av definerte tenester mot sjukehusa o Opptrappingsplanen i LOP for 2014 o Rådgjevingstenester som leveranse i Samhandlingsreforma o Kost/nytte for sjukehusa o Effekt av IMM-modell Kvalitetssikring av leverte tenester og grunnlag for faktura o Skriftlig evaluering frå sjukehusa o Måling av faktisk leveranse til kundar (timeregistrering) Administrasjon Fordeling av arbeidsoppgåver mellom FAD og Apoteka, samt LRS Uttak av gevinstar (bemanning) ved samordning (samarbeid) av oppgåver mellom FAD og/ eller mellom apotek. Planar for kompetansebygging og ressursbehov. Vedlegg: a) Årsprosess (inputark til kvalitetssikring) b) Vegleiing SIM (inputbruker) c) Vegleiing SIM (superbruker-fad) d) Skjema for aktivitets

Styresak. Administrerande direktør Jannicke Daae Tønjum Økonomisjef Ola Rye Budsjettprosess 2014. Styresak 41/13 (B) Styremøte 04.09.

Styresak. Administrerande direktør Jannicke Daae Tønjum Økonomisjef Ola Rye Budsjettprosess 2014. Styresak 41/13 (B) Styremøte 04.09. Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Sjukehusapoteka Vest HF Dato: 23.08.2013 Frå: Sakshandsamar: Saka gjeld: Administrerande direktør Jannicke Daae Tønjum Økonomisjef Ola Rye Budsjettprosess 2014

Detaljer

Styresak. Administrerande direktør Jannicke Daae Tønjum Økonomisjef Ola Rye Budsjettprosess 2015. Styresak 52/14 (B) Styremøte 10.09.

Styresak. Administrerande direktør Jannicke Daae Tønjum Økonomisjef Ola Rye Budsjettprosess 2015. Styresak 52/14 (B) Styremøte 10.09. Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Sjukehusapoteka Vest HF Dato: 01.09.2014 Frå: Sakshandsamar: Saka gjeld: Administrerande direktør Jannicke Daae Tønjum Økonomisjef Ola Rye Budsjettprosess 2015

Detaljer

Styresak. Administrerande direktør Jannicke Daae Tønjum Økonomisjef Ola Rye Budsjett 2013 - prosess. Styresak 36/12 Styremøte 06.09.

Styresak. Administrerande direktør Jannicke Daae Tønjum Økonomisjef Ola Rye Budsjett 2013 - prosess. Styresak 36/12 Styremøte 06.09. Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Sjukehusapoteka Vest HF Dato: 30.08.2012 Frå: Sakshandsamar: Saka gjeld: Administrerande direktør Jannicke Daae Tønjum Økonomisjef Ola Rye Budsjett 2013 - prosess

Detaljer

Strategiplan for Apoteka Vest HF

Strategiplan for Apoteka Vest HF Strategiplan for Apoteka Vest HF 2009 2015 Versjon 0.91 03.09.2008 Strategiplan for Apotekene Vest HF 2009 2015 Side 1 Innleiing Det har vore nokre spennande år for Apoteka Vest HF sida reforma av helseføretaka

Detaljer

Styresak. Administrerande direktør Jannicke Daae Tønjum Økonomisjef Ola Rye Økonomirutinar, internkontroll og fullmaktstruktur

Styresak. Administrerande direktør Jannicke Daae Tønjum Økonomisjef Ola Rye Økonomirutinar, internkontroll og fullmaktstruktur Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Sjukehusapoteka Vest HF Dato: 27.3.2014 Frå: Sakshandsamar: Saka gjeld: Administrerande direktør Jannicke Daae Tønjum Økonomisjef Ola Rye Økonomirutinar, internkontroll

Detaljer

Styresak. Administrerande direktør Jannicke Daae Tønjum Sakshandsamar: Apotekar Lene Svanberg Jakobsen Saka gjeld:

Styresak. Administrerande direktør Jannicke Daae Tønjum Sakshandsamar: Apotekar Lene Svanberg Jakobsen Saka gjeld: Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Sjukehusapoteka Vest HF Dato: 24.05.2013 Frå: Administrerande direktør Jannicke Daae Tønjum Sakshandsamar: Apotekar Lene Svanberg Jakobsen Saka gjeld: Investering

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak: Sjukehusapoteka Vest HF Dato: 10.11.2010 Frå: Sakshandsamar: Saka gjeld:

Styresak. Forslag til vedtak: Sjukehusapoteka Vest HF Dato: 10.11.2010 Frå: Sakshandsamar: Saka gjeld: Styresak Går til: Styremedlemmar Føretak: Sjukehusapoteka Vest HF Dato: 10.11.2010 Frå: Sakshandsamar: Saka gjeld: Administrerande direktør Hege Fjell Urdahl Berit Berntsen, Anne Reksten Rapportering frå

Detaljer

Protokoll frå styremøte i Sjukehusapoteka Vest

Protokoll frå styremøte i Sjukehusapoteka Vest Protokoll frå styremøte i Sjukehusapoteka Vest Tid: 19. desember 2013 kl. 09:30 14:30 Møtestad: Clarion Hotel Bergen Airport, Bergen Styremøtet var ope for publikum og presse på konferansetelefon. Deltakarar

Detaljer

Administrerende direktørs rapport

Administrerende direktørs rapport Helseforetak: Helse Møre og Romsdal Periode: Mai 2012 Administrerende direktørs rapport 1. Helsefag 1.1 Aktivitet 1.1.1 Somatikk Sørge for og egen produksjon Tabell nr 1: Aktivitet somatikk pr 31.05.12

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak: Styret tek rapporten til etterretning. Sjukehusapoteka Vest HF Dato: 11.12.2013 Frå: Sakshandsamar: Saka gjeld:

Styresak. Forslag til vedtak: Styret tek rapporten til etterretning. Sjukehusapoteka Vest HF Dato: 11.12.2013 Frå: Sakshandsamar: Saka gjeld: Styresak Går til: Styremedlemmar Føretak: Sjukehusapoteka Vest HF Dato: 11.12.2013 Frå: Sakshandsamar: Saka gjeld: Administrerande direktør Jannicke Daae Tønjum HR-sjef Berit Berntsen/ Fagdirektør Øystein

Detaljer

Styresak. Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014. Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A Styremøte 11.12.

Styresak. Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014. Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A Styremøte 11.12. Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 05.12.2014 Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014 Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A

Detaljer

Styresak. Administrerande direktør Jannicke Daae Tønjum Apotekar Lene Svanberg Jakobsen Oppbemanning Sjukehusapoteket i Haugesund

Styresak. Administrerande direktør Jannicke Daae Tønjum Apotekar Lene Svanberg Jakobsen Oppbemanning Sjukehusapoteket i Haugesund Styresak Går til: Styremedlemmar Føretak: Sjukehusapoteka Vest HF Dato: 16.5.2011 Frå: Sakshandsamar: Saka gjeld: Administrerande direktør Jannicke Daae Tønjum Apotekar Lene Svanberg Jakobsen Oppbemanning

Detaljer

Strategiplan for Apoteka Vest HF

Strategiplan for Apoteka Vest HF Strategiplan for Apoteka Vest HF 2009 2015 Versjon 0.7 29.05.2008 Strategiplan for Apotekene Vest HF 2009 2015 Side 1 Innleiing Det har vore nokre spennande år for Apoteka Vest HF sida reforma av helseføretaka

Detaljer

Risikorapport SAV 2013

Risikorapport SAV 2013 Risikorapport SAV 2013 A: Endring i overordna risikobilde siden siste rapportering Nye element tatt inn i rapporten: Element med redusert risiko tatt ut av rapporten: Viktigaste endringar i rapporterte

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak. Styret vedtar investering i ARX-automat ved Sjukehusekspedisjonen i Bergen.

Styresak. Forslag til vedtak. Styret vedtar investering i ARX-automat ved Sjukehusekspedisjonen i Bergen. Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Sjukehusapoteka Vest HF Dato: 05.02.2013 Frå: Sakshandsamar: Saka gjeld: Administrerande direktør Jannicke Daae Tønjum Økonomisjef Ola Rye/ Avdelingsleiar Marianne

Detaljer

Protokoll frå styremøte i Sjukehusapoteka Vest HF

Protokoll frå styremøte i Sjukehusapoteka Vest HF SJUKEHUSAPOTEKA VEST HF Protokoll frå styremøte i Sjukehusapoteka Vest HF Tid: Møtestad: Clarion Hotel Admiral, C. Sundtsgt. 9, Bergen Styremøtet var ope for publikum og presse Deltakarar frå styret Ragnhild

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak: Styret tek rapporten til etterretning. Sjukehusapoteka Vest HF Dato: 16.06.2011 Frå: Sakshandsamar:

Styresak. Forslag til vedtak: Styret tek rapporten til etterretning. Sjukehusapoteka Vest HF Dato: 16.06.2011 Frå: Sakshandsamar: Styresak Går til: Styremedlemmar Føretak: Sjukehusapoteka Vest HF Dato: 16.06.2011 Frå: Sakshandsamar: Administrerande direktør Jannicke Daae Tønjum Konst. fagdirektør Petter Thornam/ Controller Else Pedersen/

Detaljer

Styresak. Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 20.06.2008 Sakshandsamar: Saka gjeld:

Styresak. Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 20.06.2008 Sakshandsamar: Saka gjeld: Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 2.6.28 Sakshandsamar: Saka gjeld: Gunnhild Ormbostad Haslerud og Terje Arne Krokvik ØKONOMIRAPPORTERING FRÅ VERKSEMDA PER 31. mai 28 Styresak

Detaljer

Styresak. Styremøte 18. november 2009-1 - Dato utarbeidet: 26.11.2009 Styremøte: 03.12.2009 Saksnummer: 62/09. Saken gjelder: Driftsbudsjett 2010

Styresak. Styremøte 18. november 2009-1 - Dato utarbeidet: 26.11.2009 Styremøte: 03.12.2009 Saksnummer: 62/09. Saken gjelder: Driftsbudsjett 2010 Styremøte 18. november 2009-1 - Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Apotekene Vest HF Dato utarbeidet: 26.11.2009 Styremøte: 03.12.2009 Saksnummer: 62/09 Saksbehandler: Ingvild Våg Saken gjelder:

Detaljer

Protokoll frå styremøte i Sjukehusapoteka Vest

Protokoll frå styremøte i Sjukehusapoteka Vest Protokoll frå styremøte i Sjukehusapoteka Vest Tid: 16.03.2012 Møtestad: Scandic Bergen Airport, Bergen Styremøtet var ope for publikum og presse Deltakarar frå styret Ragnhild Osmundsen Clara Øberg Wenche

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak: Styret tek rapporten til orientering. Sjukehusapoteka Vest HF Dato: 28.04.2014 Frå: Sakshandsamar: Saka gjeld:

Styresak. Forslag til vedtak: Styret tek rapporten til orientering. Sjukehusapoteka Vest HF Dato: 28.04.2014 Frå: Sakshandsamar: Saka gjeld: Styresak Går til: Styremedlemmar Føretak: Sjukehusapoteka Vest HF Dato: 28.04.2014 Frå: Sakshandsamar: Saka gjeld: Administrerande direktør Jannicke Daae Tønjum HR-sjef Berit Berntsen/ Fagdirektør Øystein

Detaljer

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva:

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva: Prosjektplan: Mål for skuleutvikling i Lærdal kommune 1. Bakgrunn og føringar Lærdal kommune har delteke i organisasjonsutviklingsprogramma SKUP 1 og 2, som Utdanningsdirektoratet inviterte kommunar med

Detaljer

Helse Bergen HF. Utvikling frå 2002 til 2010 Styret si rolle

Helse Bergen HF. Utvikling frå 2002 til 2010 Styret si rolle Helse Bergen HF Utvikling frå 2002 til 2010 Styret si rolle Styret sine oppgåver Styret sine hovudoppgåver går fram av kapittel 7 i helseføretakslova og 5 i vedtektene. Hovudoppgåvene omfattar følgjande

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak: 1. Styret I Sjukehusapoteka Vest tek rapporten til orientering.

Styresak. Forslag til vedtak: 1. Styret I Sjukehusapoteka Vest tek rapporten til orientering. Styresak Går til: Styremedlemmar Føretak: Sjukehusapoteka Vest HF Dato: 26.11.2014 Frå: Sakshandsamar: Saka gjeld: Administrerande direktør Jannicke Daae Tønjum HR-sjef Berit Berntsen/ Fagdirektør Øystein

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak. Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 19.08.2011

Styresak. Forslag til vedtak. Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 19.08.2011 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 19.08.2011 Sakhandsamar: Jan Erik Lorentzen m.fl. Saka gjeld: Rapportering frå verksemda per juni og juli 2011 Arkivsak 2011/11/ Styresak

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

Protokoll frå styremøte i Sjukehusapoteka Vest HF

Protokoll frå styremøte i Sjukehusapoteka Vest HF SJUKEHUSAPOTEKA VEST HF Protokoll frå styremøte i Sjukehusapoteka Vest HF Tid: 15.12.2011 Møtestad: Scandic Neptun Hotell, Bergen Styremøtet var ope for publikum og presse Deltakarar frå styret Ragnhild

Detaljer

Styresak. Administrerande direktør Jannicke Daae Tønjum Økonomisjef Ingvild Våg/ Adm. dir. Jannicke Daae Tønjum Prognose per april 2011

Styresak. Administrerande direktør Jannicke Daae Tønjum Økonomisjef Ingvild Våg/ Adm. dir. Jannicke Daae Tønjum Prognose per april 2011 Styresak Går til: Styremedlemmar Føretak: Sjukehusapoteka Vest HF Dato: 15.06.2011 Frå: Sakshandsamar: Saka gjeld: Administrerande direktør Jannicke Daae Tønjum Økonomisjef Ingvild Våg/ Adm. dir. Jannicke

Detaljer

Styresak. Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.01.2008 Sakshandsamar: Saka gjeld:

Styresak. Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.01.2008 Sakshandsamar: Saka gjeld: Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.01.2008 Sakshandsamar: Saka gjeld: Gunnhild Ormbostad Haslerud 2008 for Helse Vest RHF - administrasjonen Styresak 009/08 B Styremøte 06.02.

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak: Styret tek rapporten til etterretning. Sjukehusapoteka Vest HF Dato: 26.03.2014 Frå: Sakshandsamar: Saka gjeld:

Styresak. Forslag til vedtak: Styret tek rapporten til etterretning. Sjukehusapoteka Vest HF Dato: 26.03.2014 Frå: Sakshandsamar: Saka gjeld: Styresak Går til: Styremedlemmar Føretak: Sjukehusapoteka Vest HF Dato: 26.03.2014 Frå: Sakshandsamar: Saka gjeld: Administrerande direktør nicke Daae Tønjum HR-sjef Berit Berntsen/ Fagdirektør Øystein

Detaljer

Styresak. Framlegg til vedtak: Dato: 18.01.2011 Sakshandsamar: Saka gjeld: Tom Hansen Rapportering frå verksemda per desember 2010

Styresak. Framlegg til vedtak: Dato: 18.01.2011 Sakshandsamar: Saka gjeld: Tom Hansen Rapportering frå verksemda per desember 2010 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 18.01.2011 Sakshandsamar: Saka gjeld: Tom Hansen Rapportering frå verksemda per desember 2010 Arkivsak 2010/37 Styresak 004/2011 A Styremøte

Detaljer

Langtidsbudsjett 2010-2015, vidare prosess

Langtidsbudsjett 2010-2015, vidare prosess Helse Fonna HF Postboks 2170 5504 Haugesund Vår ref.: Deres ref.: Saksbehandler: 2009/414-1243/2010 Terje Arne Krokvik, 51 96 38 27 D?4?03.2010 Langtidsbudsjett 2010-2015, vidare prosess Styret i Helse

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak. Styret vedtek ombygging av kontorlokala ved Sjukehusapoteket i Bergen.

Styresak. Forslag til vedtak. Styret vedtek ombygging av kontorlokala ved Sjukehusapoteket i Bergen. Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Sjukehusapoteka Vest HF Dato: 21.05.2013 Frå: Sakshandsamar: Saka gjeld: Administrerande direktør Jannicke Daae Tønjum Apotekar Dominique Viki/ Konsulent Berit

Detaljer

Rapport frå STAB OG STØTTE

Rapport frå STAB OG STØTTE Rapport frå STAB OG STØTTE Månad: MAI 20 1.0 BUDSJETTEKNISK sjetteknisk Hittil sjett ose - 400000 - sjett-avsetning, lønskomp,.. 400001 - Konsern - andre felleskostn. - 5 5 400008 - Basisramme (2007->)

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak: Styret tek rapporten til orientering. Sjukehusapoteka Vest HF Dato: 29.10.2014 Frå: Sakshandsamar: Saka gjeld:

Styresak. Forslag til vedtak: Styret tek rapporten til orientering. Sjukehusapoteka Vest HF Dato: 29.10.2014 Frå: Sakshandsamar: Saka gjeld: Styresak Går til: Styremedlemmar Føretak: Sjukehusapoteka Vest HF Dato: 29.10.2014 Frå: Sakshandsamar: Saka gjeld: Administrerande direktør Jannicke Daae Tønjum HR-sjef Berit Berntsen/ Fagdirektør Øystein

Detaljer

Styresak. Administrerande direktør Hege Fjell Urdahl Berit Berntsen/Anne. M. Reksten Status avvik Helse Miljø og tryggleik (HMT) og sjukefråvær

Styresak. Administrerande direktør Hege Fjell Urdahl Berit Berntsen/Anne. M. Reksten Status avvik Helse Miljø og tryggleik (HMT) og sjukefråvær Styresak Går til: Styremedlemmar Føretak: Sjukehusapoteka Vest HF Dato: 16.09.2010 Frå: Sakshandsamar: Saka gjeld: Administrerande direktør Hege Fjell Urdahl Berit Berntsen/Anne. M. Reksten Status avvik

Detaljer

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 19.-20. mars 2014 Sak 3 Regnskap 2012-2013

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 19.-20. mars 2014 Sak 3 Regnskap 2012-2013 NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 19.-20. mars 2014 Sak 3 Regnskap - Sentralforvaltningen Til denne saka ligg desse dokumenta føre: Årsregnskap for (resultatregnskap, balanse og noter) Revisjonsberetning

Detaljer

Husleige / Fellsekostnader i interkommunale samarbeid i Hallingdal.

Husleige / Fellsekostnader i interkommunale samarbeid i Hallingdal. Notat Husleige / Fellsekostnader i interkommunale samarbeid i. Dette notatet kan vera eit diskusjonsgrunnlag for vurdering av fordeling av utgifter til husleige og drift i interkommunale samarbeid. Oversikt

Detaljer

Styresak. Administrerande direktør Jannicke Daae Tønjum Konst. fagdirektør Petter Thornam/ Økonomisjef Ingvild Våg/ HR-sjef Berit Berntsen Saka gjeld:

Styresak. Administrerande direktør Jannicke Daae Tønjum Konst. fagdirektør Petter Thornam/ Økonomisjef Ingvild Våg/ HR-sjef Berit Berntsen Saka gjeld: Styresak Går til: Styremedlemmar Føretak: Sjukehusapoteka Vest HF Dato: 31.08.2011 Frå: Sakshandsamar: Administrerande direktør Jannicke Daae Tønjum Konst. fagdirektør Petter Thornam/ Økonomisjef Ingvild

Detaljer

Endringar i den differensierte arbeidsgjevaravgifta Konsekvensar for næringslivet i Sogn og Fjordane

Endringar i den differensierte arbeidsgjevaravgifta Konsekvensar for næringslivet i Sogn og Fjordane Endringar i den differensierte arbeidsgjevaravgifta Konsekvensar for næringslivet i Sogn og Fjordane Frå 1. juli i år vert det innført eit nytt regelverk for regionalstøtte i EØS-området, noko som krev

Detaljer

Utval Møtedato Utval Saksnr Formannskapet Kommunestyret. Forvalting av særavtalekraft og konsesjonskraft

Utval Møtedato Utval Saksnr Formannskapet Kommunestyret. Forvalting av særavtalekraft og konsesjonskraft Vinje kommune Økonomi, plan og utvikling Arkiv saknr: 2015/2106 Løpenr.: 18241/2015 Arkivkode: 150 Utval Møtedato Utval Saksnr Formannskapet Kommunestyret Sakshandsamar: Gry Åsne Aksvik Forvalting av særavtalekraft

Detaljer

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Månad: april 215 AKTIVITET Pasientopphald og DRG-poeng I april vart det behandla 3 prosent færre pasientar enn budsjettert, det var på poliklinikken største avviket kom.

Detaljer

Styresak. Administrerande direktør Jannicke Daae Tønjum. Kvalitet og tilstand på produksjonslokale ved Sjukehusapoteket i Stavanger

Styresak. Administrerande direktør Jannicke Daae Tønjum. Kvalitet og tilstand på produksjonslokale ved Sjukehusapoteket i Stavanger Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Sjukehusapoteka Vest HF Dato: 24.04.2014 Frå: Administrerande direktør Jannicke Daae Tønjum Sakshandsamar: Apotekar Tonje Folkvang Saka gjeld: Kvalitet og tilstand

Detaljer

Styresak. Bakgrunn. Kommentarar. Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 31.05.2007

Styresak. Bakgrunn. Kommentarar. Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 31.05.2007 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 31.05.2007 Sakhandsamar: Kristine Enger Saka gjeld: Behandlingstilbodet til pasientar i legemiddelassistert rehabilitering i Rogaland Arkivsak

Detaljer

Sjukehusapoteka Vest: Matrise for tertialvis rapportering til RHF-et på krav i Styringsdokumentet 2011 August 2011 Referanse/sak Tiltak Kommentar

Sjukehusapoteka Vest: Matrise for tertialvis rapportering til RHF-et på krav i Styringsdokumentet 2011 August 2011 Referanse/sak Tiltak Kommentar Sjukehusapoteka Vest: Matrise for tertialvis rapportering til RHF-et på krav i Styringsdokumentet 2011 August 2011 Referanse/sak Tiltak Kommentar 5 Organisatorske krav 5.4.1 Tiltak på personalområdet Sikre

Detaljer

Føretaket vil stille personell til å delta i arbeidet, og vil ta felles mål inn i lokale planar og rapporteringssystem for oppfølging.

Føretaket vil stille personell til å delta i arbeidet, og vil ta felles mål inn i lokale planar og rapporteringssystem for oppfølging. Handlingsplan for Pasientreiser, Helse Fonna Ved Margareth Sørensen, funksjonsleiar Pasientreiser, Svanaug Løkling, seksjonsleiar akuttmottak Haugesund og Anne Hilde Bjøntegård, klinikkdirektør. Oversikt

Detaljer

Styresak. Arkivsak 2009/96/ Styresak 007/10 B Styremøte 03.02. 2010

Styresak. Arkivsak 2009/96/ Styresak 007/10 B Styremøte 03.02. 2010 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 18.01.2010 Sakhandsamar: Jan Erik Lorentzen Saka gjeld: Budsjett 2010 for Helse Vest RHF - administrasjonen Arkivsak 2009/96/ Styresak 007/10

Detaljer

Prosjektgruppa hadde sitt siste møte 14.04. Det er med bakgrunn i

Prosjektgruppa hadde sitt siste møte 14.04. Det er med bakgrunn i Policydokument/ felles strategi t status 09.05.1105 Status Prosjektgruppa hadde sitt siste møte 14.04. Det er med bakgrunn i det som det var semje om der utarbeidd ett utkast til policydokument både til

Detaljer

Styresak. Jan Erik Lorentzen m. fleire Rapportering frå verksemda per mars 2012. Arkivsak 2011/11/ Styresak 047/12 B Styremøte 07.05.

Styresak. Jan Erik Lorentzen m. fleire Rapportering frå verksemda per mars 2012. Arkivsak 2011/11/ Styresak 047/12 B Styremøte 07.05. Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 20.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Jan Erik Lorentzen m. fleire Rapportering frå verksemda per mars 2012 Arkivsak 2011/11/ Styresak 047/12

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak: Styret tek rapporten til etterretning. Sjukehusapoteka Vest HF Dato: 27.04.2012 Frå: Sakshandsamar:

Styresak. Forslag til vedtak: Styret tek rapporten til etterretning. Sjukehusapoteka Vest HF Dato: 27.04.2012 Frå: Sakshandsamar: Styresak Går til: Styremedlemmar Føretak: Sjukehusapoteka Vest HF Dato: 27.04.2012 Frå: Sakshandsamar: Administrerande direktør Jannicke Daae Tønjum Fagdirektør Petter Thornam/ Konst. økonomisjef Ola Rye/

Detaljer

Styresak. Framlegg til vedtak: Føretak: Helse Førde HF Dato: 23.06.2010. Saka gjeld: Søknad om ekstraløyving til investeringar i 2010-2011

Styresak. Framlegg til vedtak: Føretak: Helse Førde HF Dato: 23.06.2010. Saka gjeld: Søknad om ekstraløyving til investeringar i 2010-2011 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 23.06.2010 Sakshandsamar: Jon Bolstad Saka gjeld: Søknad om ekstraløyving til investeringar i 2010-2011 Arkivsak 2009/2936 Styresak 042/10

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak: Styret tek rapporten til etterretning. Sjukehusapoteka Vest HF Dato: 06.12.2012 Frå: Sakshandsamar: Saka gjeld:

Styresak. Forslag til vedtak: Styret tek rapporten til etterretning. Sjukehusapoteka Vest HF Dato: 06.12.2012 Frå: Sakshandsamar: Saka gjeld: Styresak Går til: Styremedlemmar Føretak: Sjukehusapoteka Vest HF Dato: 06.12.2012 Frå: Sakshandsamar: Saka gjeld: Administrerande direktør Jannicke Daae Tønjum HR-sjef Berit Berntsen/ Fagdirektør Øystein

Detaljer

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 12.10.2015 SAKSHANDSAMAR: Erik Sverrbo SAKA GJELD: Variasjon i ventetider og fristbrot ARKIVSAK: 2015/2228 STYRESAK: 107/15 STYREMØTE: 10.11.

Detaljer

Styresak. Administrerande direktør Jannicke Daae Tønjum Sakshandsamar: Del 1: HR-sjef Berit Berntsen/ Del 2: Økonomisjef Ingvild Våg Saka gjeld:

Styresak. Administrerande direktør Jannicke Daae Tønjum Sakshandsamar: Del 1: HR-sjef Berit Berntsen/ Del 2: Økonomisjef Ingvild Våg Saka gjeld: Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Sjukehusapoteka Vest HF Dato: 14.4.211 Frå: Administrerande direktør Jannicke Daae Tønjum Sakshandsamar: Del 1: HR-sjef Berit Berntsen/ Del 2: Økonomisjef Ingvild

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak: Styret tek rapporten til orientering. Sjukehusapoteka Vest HF Dato: 02.09.2014 Frå: Sakshandsamar: Saka gjeld:

Styresak. Forslag til vedtak: Styret tek rapporten til orientering. Sjukehusapoteka Vest HF Dato: 02.09.2014 Frå: Sakshandsamar: Saka gjeld: Styresak Går til: Styremedlemmar Føretak: Sjukehusapoteka Vest HF Dato: 02.09.2014 Frå: Sakshandsamar: Saka gjeld: Administrerande direktør Jannicke Daae Tønjum HR-sjef Berit Berntsen/ Fagdirektør Øystein

Detaljer

Protokoll frå styremøte i Sjukehusapoteka Vest

Protokoll frå styremøte i Sjukehusapoteka Vest Protokoll frå styremøte i Sjukehusapoteka Vest Tid: 04.05.2012 Møtestad: Sjukehusapoteka Vest, Møllendalsbakken 9, Bergen Styremøtet var ope for publikum og presse Deltakarar frå styret Ragnhild Osmundsen

Detaljer

REGLEMENT OM ELEKTRONISK KOMMUNIKASJONSTENESTE FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKE.

REGLEMENT OM ELEKTRONISK KOMMUNIKASJONSTENESTE FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKE. REGLEMENT OM ELEKTRONISK KOMMUNIKASJONSTENESTE FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKE. 1. GENERELT 1.1 Føremål Møre og Romsdal fylke har som mål å yte god service og vere tilgjengeleg for innbyggarane i fylke og for

Detaljer

RAMMEAVTALE Hordaland Fylkeskommune og Fjord Norge AS

RAMMEAVTALE Hordaland Fylkeskommune og Fjord Norge AS S-200504339-4/135.3 RAMMEAVTALE og Som del av denne avtalen følgjer: Vedlegg l: Samarbeidavtale med spesifikasjon av tilskot. 1. Definisjonar Tenestar knytt til tilskot: Som nemnt i punkt 3.1 og vedlegg

Detaljer

Verksemdsrapport frå Kirurgisk klinikk. Avvik vs. plan

Verksemdsrapport frå Kirurgisk klinikk. Avvik vs. plan 1 Verksemdsrapport frå Kirurgisk klinikk Månad: Mai 2012 AKTIVITET Pasientopphald og DRG-poeng Denne periode Hittil i år Kirurgisk klinikk Faktisk Plan Avvik vs. plan Faktisk I mai vart det behandla færre

Detaljer

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune Vedteke av kommunestyret 19. juni 2014 Postadr.: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Organisasjonsnr.: 5981 MASFJORDNES 56 16 62 00 56 16 62 01 3201 48 54958 945627913 E-post:post@masfjorden.kommune.no

Detaljer

Protokoll frå styremøte i Sjukehusapoteka Vest HF

Protokoll frå styremøte i Sjukehusapoteka Vest HF SJUKEHUSAPOTEKA VEST HF Protokoll frå styremøte i Sjukehusapoteka Vest HF Tid: 28.04.2011 Møtestad: Sjukehusapoteka Vest HF, Møllendalsbakken 9, Bergen Styremøtet var ope for publikum og presse Deltakarar

Detaljer

Faglege nettverk mellom kommunane og Helse Fonna

Faglege nettverk mellom kommunane og Helse Fonna Faglege nettverk mellom kommunane og Helse Fonna MANDAT OG ORGANISERING versjon 1, 03.2015 Barn og unge 1 Forklaring av forkortingar SU: Samhandlingsutvalet (www.fousam.no) FOUSAM: Forsking- og utviklingseining

Detaljer

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune Vedteke i kommunestyret 19 juni 2014 FORORD Hovudoppdraget for alle som arbeider i Masfjorden kommune er å yte kommunale tenester av beste kvalitet. Den einskilde sin

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding:

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding: Saksframlegg Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1 Retningslinjer for uønska deltid * Tilråding: Administrasjonsutvalet vedtek retningslinjer for å handsame uønska deltid, dagsett.11.02.2010.

Detaljer

1. Krav til ventetider for avvikla (behandla) pasientar skal i styringsdokumenta for 2015 vere:

1. Krav til ventetider for avvikla (behandla) pasientar skal i styringsdokumenta for 2015 vere: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 16.01.2015 SAKSHANDSAMAR: Baard-Christian Schem SAKA GJELD: Differensierte ventetider ARKIVSAK: 2015/1407/ STYRESAK: 012/15 STYREMØTE: 04.02.

Detaljer

FORSLAG TIL INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSEFØRETAK

FORSLAG TIL INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSEFØRETAK FORSLAG TIL INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSEFØRETAK 1. Formål med instruksen Denne instruksen beskriv rammene for administrerande direktør sitt arbeid og omhandlar ansvar, oppgåver, plikter

Detaljer

APOTEKENE VEST HF ØKONOMIRAPPORT PR. JANUAR 2010

APOTEKENE VEST HF ØKONOMIRAPPORT PR. JANUAR 2010 APOTEKENE VEST HF ØKONOMIRAPPORT PR. JANUAR 21 Til: Styret, adm.dir. Kopi: AVL Dato: 24.2.1 Fra: Økonomisjef 1. Totalresultat Resultatutvikling grafisk 14 12 1 8 6 4 Faktisk 21 akkum Budsjett 21 akkum

Detaljer

Styresak. Arkivsak 2011/595/ Styresak 032/12 B Styremøte 07.03. 2012

Styresak. Arkivsak 2011/595/ Styresak 032/12 B Styremøte 07.03. 2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 17.02.2012 Sakhandsamar: Hans K. Stenby Saka gjeld: Revidert fastlegeforskrift - høyring Arkivsak 2011/595/ Styresak 032/12 B Styremøte 07.03.

Detaljer

Øygarden kommune - Driftstilpasning 2013

Øygarden kommune - Driftstilpasning 2013 Øygarden kommune - Driftstilpasning 2013 til prosjektgruppene dagsett 20.mars Delprosjekt 1 Administrativ organisering Administrative arbeidsprosessar 1. Delprosjektet skal ta utgangspunkt i den administrative

Detaljer

Lønnsundersøkinga for 2014

Lønnsundersøkinga for 2014 Lønnsundersøkinga for 2014 Sidan 2009 har NFFs forhandlingsseksjon utført ei årleg lønnsundersøking blant medlemane i dei største tariffområda for fysioterapeutar. Resultata av undersøkinga per desember

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 31.03.2014 Dykkar dato 10.01.2014 Vår referanse 2014/539 331.1 Dykkar referanse 13/1038 Bømlo kommune Kommunehuset 5430 Bremnes Bømlo

Detaljer

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Månad: Oktober 2015 AKTIVITET Kirurgisk klinikk Faktisk Plan Denne periode frå plan I fjor frå i fjor Faktisk Plan Til no i år frå plan I fjor frå i fjor DRG-poeng dag/døgn

Detaljer

Forvaltningsrevisjon «Pleie og omsorg - årsak til avvik mot budsjett og Kostra-tal»

Forvaltningsrevisjon «Pleie og omsorg - årsak til avvik mot budsjett og Kostra-tal» Notat Til: Kopi: Frå: Kommunestyret og kontrollutvalet Arkivkode Arkivsaknr. Løpenr. Dato 216 13/1449-13 10263/15 28.01.2015 Forvaltningsrevisjon «Pleie og omsorg - årsak til avvik mot budsjett og Kostra-tal»

Detaljer

DATO: 24.08.2015 SAKSHANDSAMAR: Ingvill Skogseth SAKA GJELD: Tiltak for å avvikle korridorplassar i helseføretaka

DATO: 24.08.2015 SAKSHANDSAMAR: Ingvill Skogseth SAKA GJELD: Tiltak for å avvikle korridorplassar i helseføretaka STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 24.08.2015 SAKSHANDSAMAR: Ingvill Skogseth SAKA GJELD: Tiltak for å avvikle korridorplassar i helseføretaka ARKIVSAK: 2011/152 STYRESAK: 095/15

Detaljer

Risikorapport SAV 2013 pr 25.10.2013

Risikorapport SAV 2013 pr 25.10.2013 Risikorapport SAV 2013 pr 25.10.2013 A: Endring i overordna risikobilde sidan siste rapportering Nye element tatt inn i rapporten: Tertial 1 Tertial 2 Tertial 3 Ingen Ingen Element med redusert risiko

Detaljer

Fokusområda 2005. Styremøte i Helse Vest RHF 6. september 2005 AD si orientering pkt. 1

Fokusområda 2005. Styremøte i Helse Vest RHF 6. september 2005 AD si orientering pkt. 1 Fokusområda 20 Styremøte i Helse Vest RHF 6. september 20 AD si orientering pkt. 1 Fokusområde 20 Styret valde både i 20 og 20 å fastsette fokusområde for å rette merksemda mot særskilte område innanfor

Detaljer

HALLINGDAL 2020, PROSJEKTPLAN

HALLINGDAL 2020, PROSJEKTPLAN SAK 57/12 HALLINGDAL 2020, PROSJEKTPLAN Saksopplysning I sak 41/12 gjorde Regionrådet for Hallingdal slikt vedtak: 1. Regionrådet for Hallingdal vedtek å setja i gang eit 3-årig prosjekt; Hallingdal 2020,

Detaljer

Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09.

Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09. Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09.2010, Sarpsborg - 1. Kom fram til nokre overordna felles mål for partnarskapet

Detaljer

Følgjande tabell viser fylkesrådmannen si rapportering på forvaltninga av ledig likviditet og andre midlar berekna for driftsføremål:

Følgjande tabell viser fylkesrådmannen si rapportering på forvaltninga av ledig likviditet og andre midlar berekna for driftsføremål: Side 1 av 5 VEDLEGG 3 Rapportering på finansporteføljen per. 31.august 2014 Gjeldande finansreglement seier at fylkesrådmannen 3 gonger i året legg fram for fylkestinget rapport for finansforvaltninga.

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

Erfaringar med DRG/ISF sett frå Helse Vest RHF. v/ Per Karlsen

Erfaringar med DRG/ISF sett frå Helse Vest RHF. v/ Per Karlsen Erfaringar med DRG/ISF sett frå Helse Vest RHF v/ Per Karlsen Helse Førde Helse Bergen Helse Fonna Helse Stavanger Helse Vest RHF 45 institusjoner og sjukehus Cirka 21 000 tilsette Omsetning ca 15,5 milliarder

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I APOTEKENE VEST HF

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I APOTEKENE VEST HF PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I APOTEKENE VEST HF Tid: Torsdag 29.10.09 09:30 15:00 Sted: Apotekene Vest HF, Møllendalsbakken 9, Bergen Styremøtet var opent for publikum og presse. Sakliste: Sak 41/09 B Godkjenning

Detaljer

HTV/VO samling Helse Vest. HR sjef Berit Berntsen SAV

HTV/VO samling Helse Vest. HR sjef Berit Berntsen SAV HTV/VO samling Helse Vest HR sjef Berit Berntsen SAV Hver dag i Helse Vest behandler over 1500 ordrelinjer leverer over 3300 pakninger legemidler gjennomfører over 800 ekspedisjoner av resepter produserer

Detaljer

Styresak. Bakgrunn: Føretak: Helse Vest RHF Dato: 16.02.2009. Saka gjeld: Investeringsbudsjett 2009 og lån 2009. Styremøte 04.03.

Styresak. Bakgrunn: Føretak: Helse Vest RHF Dato: 16.02.2009. Saka gjeld: Investeringsbudsjett 2009 og lån 2009. Styremøte 04.03. Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 16.02.2009 Sakhandsamar: Terje Arne Krokvik Saka gjeld: Investeringsbudsjett 2009 og lån 2009 Styresak 027/09 B Styremøte 04.03. 2009 Bakgrunn:

Detaljer

Budsjett 2014. Økonomiplan 2014-2017. Revidert budsjettgrunnlag 1. november 2013

Budsjett 2014. Økonomiplan 2014-2017. Revidert budsjettgrunnlag 1. november 2013 Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Revidert budsjettgrunnlag 1. november 2013 Innleiing Fylkesrådmannen la fram Budsjettgrunnlaget for 2014 og økonomiplan for perioden 2014 2017 den 10. oktober 2013.

Detaljer

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Månad: November 2015 AKTIVITET Kirurgisk klinikk Faktisk Plan Denne periode frå plan I fjor frå i fjor Faktisk Pasientopphald og DRG-poeng I november vart det behandla

Detaljer

Tilstandsvurdering av «Gamle Essoen»

Tilstandsvurdering av «Gamle Essoen» Tilstandsvurdering av «Gamle Essoen» - Og skisser til mogeleg opprusting Status Bygget er eit eldre bygg bygd midt på 1960-talet. Bygget framstår i hovudtrekk slik det var bygd. Det er gjort nokre endringar

Detaljer

ARBEIDSGJEVARPOLITISK PLATTFORM GOL KOMMUNE. 2004 2007, vedteke i Formannskapet, sak 0001/04, 15.01.04. for

ARBEIDSGJEVARPOLITISK PLATTFORM GOL KOMMUNE. 2004 2007, vedteke i Formannskapet, sak 0001/04, 15.01.04. for Gol kommune Arkivkode Vår ref. Dykkar ref. Dato 400 04/00137-001 - AKV 16.01.04 ARBEIDSGJEVARPOLITISK PLATTFORM for GOL KOMMUNE 2000 2003, vedteke i Kommunestyret, sak 0051/00, 24.10.00 2004 2007, vedteke

Detaljer

Farmasøytiske tjenester fra Sjukehusapoteket i Haugesund; status, videre utvikling og forventninger Nina Carstens, 26 mai 2008

Farmasøytiske tjenester fra Sjukehusapoteket i Haugesund; status, videre utvikling og forventninger Nina Carstens, 26 mai 2008 Sak 22/08 1c Vedlegg 3 Farmasøytiske tjenester fra ; status, videre utvikling og forventninger Nina Carstens, 26 mai 2008 I forbindelse med opprettelse av KVASS, ble aktivitetetene under definert som tjenestesalg.

Detaljer

Verksemdsrapport MEDISINSK KLINIKK

Verksemdsrapport MEDISINSK KLINIKK Verksemdsrapport MEDISINSK KLINIKK Månad: September 2013 AKTIVITET Pasientopphald og DRG-poeng MEDISINSK KLINIKK Faktisk Plan Denne perioden Avvik vs. plan Heildøgn I september månad var det 110 færre

Detaljer

Kvalitetsplan mot mobbing

Kvalitetsplan mot mobbing Kvalitetsplan mot mobbing Bryne ungdomsskule Januar 2016 Kvalitetsplan for Bryne ungdomsskule 1 Introduksjon av verksemda Bryne ungdomsskule ligg i Bryne sentrum i Time kommune. Me har om lag 450 elevar

Detaljer

Utfordringar, organisering heilskap og samanhengar

Utfordringar, organisering heilskap og samanhengar Utfordringar, organisering heilskap og samanhengar NTVA Teknologiforum 12.09.2013 Herlof Nilssen, administrerande direktør i Helse Vest RHF Helse Vest Overordna ansvar for sjukehusa på vestlandet. Eigar

Detaljer

Styremøte Helse Fonna HF 9 mai 2006. Vedlegg 1 - Sak 28/06 -Økonomi - tal og tiltak

Styremøte Helse Fonna HF 9 mai 2006. Vedlegg 1 - Sak 28/06 -Økonomi - tal og tiltak Styremøte Helse Fonna HF 9 mai 2006 Vedlegg 1 - Sak 28/06 -Økonomi - tal og tiltak Helse Fonna HF Regnskap 2005 Regnskap 2006 Budsjett 2006 Helse Fonna HF Adm.dir Økonomi &IKT HR Pasientservice ) Medisinsk

Detaljer

Leverandørskifteundersøkinga 2. kvartal 2007

Leverandørskifteundersøkinga 2. kvartal 2007 Leverandørskifteundersøkinga 2. kvartal 2007 Samandrag Om lag 46 400 hushaldskundar skifta kraftleverandør i 2. kvartal 2007. Dette er ein nedgang frå 1. kvartal i år då 69 700 hushaldskundar skifta leverandør.

Detaljer

NOTAT. Styret i Apotekene Vest HF Dato skrevet: 29.05.2009 Saksnummer: 23/09 Saksbehandler: Ingvild Våg Vedrørende: PROGNOSE DRIFT PR. 1.

NOTAT. Styret i Apotekene Vest HF Dato skrevet: 29.05.2009 Saksnummer: 23/09 Saksbehandler: Ingvild Våg Vedrørende: PROGNOSE DRIFT PR. 1. NOTAT Går til: Styret i Apotekene Vest HF Dato skrevet: 29.05.2009 Saksnummer: 23/09 Saksbehandler: Ingvild Våg Vedrørende: PROGNOSE DRIFT PR. 1. TERTIAL 2009 1. Prognose drift 1.1. Status hittil i år

Detaljer

INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSE VEST RHF

INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSE VEST RHF INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSE VEST RHF 1. Formål med instruksen Denne instruksen omhandlar rammene for administrerande direktør sitt arbeid og definerer ansvar, oppgåver, plikter og rettigheiter.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32 Kjøp av husvære Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSOPPLYSNINGAR Behov Kommunstyret

Detaljer

F E L L E S I K T - S T R A T E G I K O M M U N A N E F Y R E S D A L, K V I T E S E I D, 2012-2015 FOR

F E L L E S I K T - S T R A T E G I K O M M U N A N E F Y R E S D A L, K V I T E S E I D, 2012-2015 FOR F E L L E S I K T - S T R A T E G I FOR K O M M U N A N E F Y R E S D A L, K V I T E S E I D, N I S S E D A L, S E L J O R D, T O K K E O G V I N J E 2012-2015 30.03. 2012 - INNHALD - 1 SAMANDRAG 3 1.1

Detaljer

SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID

SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID SAK 04/12 SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID Saksopplysning Kommunane i Hallingdal søkjer i brev dat. 2.9.2011 om tilskot til regionalt plansamarbeid. Målet er å styrke lokal plankompetanse gjennom

Detaljer

Styresak. Arkivsak 2008/351/ Styresak 061/11 B Styremøte 01.06. 2011

Styresak. Arkivsak 2008/351/ Styresak 061/11 B Styremøte 01.06. 2011 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 11.05.2011 Sakhandsamar: Carina Paulsen Saka gjeld: Psykisk helsevern for barn og unge - ventetider og fristbrot Arkivsak 2008/351/ Styresak

Detaljer