Erstatningsrettsforelesningene våren 2013 v/bjarte Thorson. Disposisjon dag 1-3

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Erstatningsrettsforelesningene våren 2013 v/bjarte Thorson. Disposisjon dag 1-3"

Transkript

1 Erstatningsrettsforelesningene våren 2013 v/bjarte Thorson. Disposisjon dag Innledning (Lødrup kap. 1-4) 1.1. Erstatningsrettens oppgave plassering av (risiko for inntrådt) skade/tap Erstatningsrettens grunnstruktur/oppbygging av forelesningsrekken Skade/vernet interesse Ansvarsgrunnlag fire fokusområder (1) Det ulovfestede culpaansvaret (2) Det ulovfestede objektive ansvaret (3) Det lovfestede bilansvaret bilansvarsloven 4 og 8 (4) Det lovfestede arbeidsgiveransvaret skadeserstatningsloven Årsakssammenheng (1) Rettslige krav til faktisk årsakssammenheng (2) Rettslig avgrensning av årsakssammenhengen (adekvans og nærhet) Utmåling av erstatning (1) Tingskader skadeserstatningsloven 4-1 (2) Personskader (2.1) Økonomiske tap skadeserstatningsloven 3-1 a) Lidt tap I. Lidte utgifter II. Lidt inntektstap b) Fremtidig tap I. Fremtidige merutgifter II. Fremtidig inntektstap c) Fradragsregler (2.2) Erstatningsordninger for ikke-økonomiske tap a) Menerstatning skadeserstatningsloven 3-2 b) Oppreisning skadeserstatningsloven 3-5 (3) Rene formuestap skadeserstatningsloven Medvirkning skadeserstatningsloven 5-1 (og bilansvarsloven 7) Lemping skadeserstatningsloven Rekkefølgen. En fastsettelsesdom om ansvar (mens utmålingen utsettes) må ta stilling til eventuell medvirkningsreduksjon. Det samme gjelder «lemping til 0» 1.3. Erstatningsrettens formål og hensyn (Lødrup kap. 4) Reparasjon Prevensjon Pulverisering «Ekspropriasjonstanken» 1.4. Å studere erstatningsrett Generelt fag (1) Stiftelse av pengekrav - 1 -

2 (2) Sammenheng med kjente fag særlig om «kontraktsansvar» versus «deliktsansvar» (3) Sammenheng med andre fag trygderett, forsikringsrett, og strafferett. (4) Store skadeområder egne erstatningsordninger (4.1) Bilansvar bilansvarsloven 3. februar 1961 (4.2) Yrkesskader yrkesskadeforsikringsloven 16. juni 1989 nr. 65 (4.3) Pasientskader pasientskadeloven 15. juni 2001 nr. 53 (4.4) Voldsskader voldsoffererstatningsloven 20. april 2001 nr Rettskildebildet (Lødrup kap. 2) (1) Blanding av lovfestede og ulovfestede regler (1.1) Skadeserstatningsloven 13. juni 1969 nr. 26 (1.2) Andre lovfastsatte ansvarsgrunnlag (1.3) Betydningen av andre lovregler (særlig ved culpaansvar) (2) Ulike skadesituasjoner integritetskrenkelser (ting- og personskader) versus rene formuestap. Samme grunnprinsipper, men særtrekk ved anvendelsen av vilkårene Utviklingstrekk i erstatningsretten (1) Samfunnsmessig utvikling (2) Rettslig utvikling (2.1) EØS-rettens betydning EØS-loven 27. november 1992 nr. 109 Rt side 1365 (Finanger II); Rt side 1705 (Trafikk og anlegg); Rt side 1793 (Gruppesøksmål, motorvognforsikringsdirektiv) (2.2) Menneskerettighetenes betydning menneskerettsloven 21. mai 1999 nr. 30 (2.3) «Europeisk erstatningsrett» a) Principles of European Tort Law ( b) Principles of European Patrimonial Law ( c) Draft Common Frame of Reference Studieteknikk og læring (1) Pensum/anbefalt litteratur og læringskrav (2) Betydningen av å lese høyesterettsdommer og løse oppgaver 2. Skadevilkåret vernet interesse (Lødrup kap. 10, særlig IV-VI) 2.1. Rettslige og praktiske utgangspunkter 2.2. Personskader og tingskader («integritetskrenkelser») Realskade (fysisk/psykisk) (1) Moralbegrensninger Rt side 203 (Sterilisering) - 2 -

3 (2) Lovlighetskrav (3) Hva er en (psykisk) personskade? PTSD. Sorg. Sjokk? Rt side 626; Rt side 357 (Bersagel); Rt side 163 (Sola); Rt side 1011 (Hauketo) Stort sett erstatningsmessig så lenge adekvat Realskaden må som hovedregel kunne omsettes i en økonomisk verdi (1) Utgangspunkter (1.1) Ikke affeksjonsverdier o.l. (1.2) Må kunne påvise et eller annet økonomisk tap Rt side 231 (Ditten); Rt side 1046 (Reitgjerdet); Rt side 45 (Revefarm) (2) Unntak fra krav om skader, økonomisk verdi (økonomisk tap) og særlige varianter (2.1) Særlige erstatningsordninger (egne vilkår) med erstatning for ikke-økonomiske tap a) Menerstatning skadeserstatningsloven 3-2 (tapt livskvalitet) b) Oppreisning skadeserstatningsloven 3-5 (tort og smerte) (2.2) Vederlagskrav uberettiget bruk/utnyttelse Rt side 1215 (Trollheimen). Spørsmål om hvilket skyldkrav (i Rt side 1215 (Trollheimen): Forsett) (2.3) Også: Preventive utgifter og utgifter til å avbøte følger av skaden Rt side 1473 (Skjerping bru); Rt side 690 (Lillestrøm); Rt side 1116 (Kulturminner) 2.3 Rene formuestap Utgangspunkter Eksempler Spillegevinster Rt side 425 (Rikstoto); Treg saksbehandling Rt side 1519 (Pionerdykker); Takstmannsansvar Rt side 1078 (ACE); Stengte veier Rt side 24 (Hanekleiv) Forbindelse til vilkår om adekvans (1) Systematikk og læreboken (2) Særlig om tredjepersonsskader Rt side 24 (Hanekleiv); Rt side 690 (Lillestrøm); Rt side 1268 (Flymanøver), Rt side 872 (Kabel) Materielt innhold i vilkåret om vernet interesse (1) Helhetlig interesseavveining (1.1) Vernets grunnlag a) Brudd på lover og/eller forskrifter som tar sikte på å beskytte mot denne type skade/tap - 3 -

4 Rt side 954 (Spanor); Rt side 543 (Furunkulose) b) Brudd på kontrakter c) Brudd på ulovfestede normer (sedvaner, reelle hensyn). Berettigede forventninger? (1.2) Nærmere om vernets utstrekning skadelidtes egenrisiko Rt side 24 (Hanekleiv); Rt side 690 (Lillestrøm). 3. Ulovfestet culpaansvar (Lødrup kap. 5) 3.1. Rettsgrunnlag, historikk og hensyn Ulovfestet culpaansvar og lovfestet culpa eksempler Revisorloven 15. januar 1999 nr ; Bilansvarsloven 8 (kollisjoner (m.v.) mellom biler) lover som viser til uaktsomhet tolkes normalt som å ha et likt innhold som den ulovfestede culpanormen 3.2. Overordnet problemstilling: Bebreidelse: Kunne og burde skadevolder handlet annerledes? Uaktsomhet klanderverdig avvik fra en handlenorm (1) Sammenhengen med skadevilkåret ulike tilnærminger ved integritetskrenkelser og rene formuestap (2) Felles grunnstruktur finne norm for forsvarlig adferd, vurdere avvik (2.1) Integritetskrenkelser skadeevne/risiko (2.2) Rene formuestap forventninger og lovbrudd Grader av klander/skyld (1) Forsett («visste»/regnet som overveiende sannsynlig), grov uaktsomhet («måtte forstå»/«markert avvik fra det forsvarlige»), simpel uaktsomhet («burde forstått») (2) Culpaansvar forutsetter normalt bare simpel uaktsomhet («burde») (3) Betydningen av skyldgrad eksempler (3.1) Oppreisningsansvar skadeserstatningsloven 3-5 (3.2) Regress bilansvarsloven Person- og tingskader avveining av risikoen mot byrdene ved å unngå den Etablere aktsomhetsstandard hva skal være målestokken for bebreidelse? Hvor mye/lite skal til på et område før en handling/unnlatelse må anses som uaktsomt? (1) Veiledning i skrevne normer (1.1) Rt side 1991 (Stryn Skiheiser); Rt side 696 (Ivaran) «god skikk»-regler; Rt side 1081 (trampett ikke skrevne normer, men læreren kjente uansett til de generelle risikomomentene) (1.2) Normene må være relevante det må være meningen å regulere den aktuelle type situasjoner (beskytte personer - 4 -

5 i skadelidtes rolle mot risikoen/type skade som har skjedd) Rt side 1991 (Stryn Skiheiser) (2) Rolleforventninger og sedvaner (2.1) Privatpersoner: «Bonus pater familias» (2.2) Virksomheter/yrkesutøvere (2.3) Profesjonsutøvere (leger, advokater) Rt side 696 (Ivaran) (3) Reelle hensyn (3.1) Generell fare på livsområdet eksempler Rt side 1244 (Klepp skytterlag); Rt side 161 (Pantocain); Rt side 1991 (Stryn Skiheiser) Risikovurdering (1) Oversikt (2) Skadeevnevurderingen (2.1) Metodespørsmål konkret vurdering Illustrasjon Rt side 654 (Knærten familiebarnehage) (2.2) Sannsynlighet/påregnelighet (2.3) Alvorlighetsgrad/omfang (2.4) «Skadelidtes forhold» - påvirker risikoen begge veier (Lødrup side 157: «de mulige skadelidte er høyst ulike som risikofaktorer») a) «Mindre» risiko Rt side 1283 (Gårdsdam); Rt side 41 (Stige) NB! Ikke spørsmål om denne konkrete skadelidtes medvirkning ved egen skyld, jf. «grunnstrukturen». b) «Høyere» risiko Rt side 1081 (Trampett) (3) Risikoens synbarhet Rt side 1365 (Ubåt) Skadevolder kan ha kunnskap om risikoen; Rt side 1081 (Trampett). (4) Skadevolders tilknytning (4.1) Aktive handlinger ikke grunn til å problematisere (4.2) Unnlatelser, passivitet, «medvirkning» på skadevoldersiden Rt side 697 (Lier) (5) Generelt om individuelle forhold ved skadevolder utgangspunktet er objektiv vurdering/objektiv målestokk (5.1) «Underlegenhet» manglende kunnskap Barn skadeserstatningsloven

6 Rt side 161 (Pantocain); Rt side 1430 (5.2) «Overlegenhet» faktisk kunnskap Synbarhet; Rt side 1081 (Trampett) Handlingsalternativet (1) Effektivitetskrav (1.1) Utgangspunkt avverge skaden (1.2) Minimumskrav Rt side 1221 (Strynefjellet Sommarski) (2) Kostnader, byrder og vansker ved handlingsalternativet Rt side 1091 (Rulle); Rt side 723 (Smie); Rt side 656 (parafinbøtte/avaldsnes); Rt side 1055 (Kong Sigurd) (3) Må vurderes i lys av risikoen dess større risiko, dess mer kreves Rt side 697 (Lier); Rt side 597 (Asfaltklump); Rt side 204 (Kafétrapp) Oppsummering risikovurdering/aktsomhetsvurdering ved person- /tingskade illustrert ved Rt side 1081 (Trampett) Kjernen: Avveining av skadeevne mot handlingsalternativenes kostnader, ulemper, byrder, i lys av den målestokken som er trukket opp. Metodisk: Konkret; ta opp det som faktisk er aktuelt i saken. (I Rt side 1081 (Trampett) for eksempel ingen «byrder» e.l. ved handlingsalternativene.) Skrevne normer og særlig om rene formuestap (1) Ved person- og tingskader skrevne normer gir utgangspunkter for risikovurderingen: Hvilken målestokk? (2) Ved rene formuestap risikovurderinger mindre veiledende skrevne normer får en mer avgjørende betydning for hva som er forsvarlig adferd: Hva er rettsstridig? Eksempel: Rt side 1926 (ING/Fokus Bank) (2.1) Etablere norm for forsvarlig adferd a) Lovbrudd vurdere relevans og vekt (Lovene må ta sikte på å beskytte skadelidte, jf. punkt Se sammenheng med vilkåret om erstatningsrettslig vern, jf. punkt ) b) Sedvaner, reelle hensyn (2.2) Er avviket erstatningsbetingende? a) Ikke alltid Rt side 696 (Ivaran) b) Kan foreligge unnskyldningsgrunner (2.3) Normene må ta sikte på å beskytte skadelidte 4. Ulovfestet objektivt ansvar (Lødrup kap. 8) 4.1. Rettsgrunnlag, historikk og hensyn - 6 -

7 4.2. Overordnet problemstilling: Hvem er nærmest til å bære tapet? Forskjeller mellom culpaansvar (ansvar for handlinger/unnlatelser) og ulovfestet objektivt ansvar (ansvar for risikokilder) 4.3. Risikokilde Historisk utgangspunkt: Farlig bedrift «Drift, virksomhet, innretning eller ting» Idag: Ingen streng avgrensning Rt side 766 (Gesims); Rt side 965 (Mønepanne) 4.4. Skadevolders tilknytning til risikokilden Rt side 1052 (Dynamittlager/Gol Bygg); Rt side 109 (Løftekran); Rt side 1237 (Nordsjødykker) 4.5. Risikoen knyttet til risikokilden Stadig risiko Rt side 851 (Knallperle I); Rt side 202 (Knallperle II); Rt side 16 (Klatredom I); Rt side 719 (Stagbolt); Rt side 965 (Mønepanne) Typisk risiko Rt side 330 (Lysaker); Rt side 1052 (Dynamittlager/Gol Bygg); Rt side 1019 (Fuglevatn); Rt side 719 (Stagbolt) Ekstraordinær risiko (1) Overstiger den dagliglivets alminnelige risiko for skadelidte? Rt side 766 (Gesims); Rt side 1546 (Lund); Rt side 1532 (Floris); Rt side 429 (Gimlemo/Tuberkulose) (2) Se i sammenheng med hva skadelidte selv kan gardere seg mot og sammenheng med den avsluttende interesseavveiningen Rt side 474 (Acetylen); Rt side 1546 (Lund) (3) Ikke generell regel om aksept av yrkesrisiko Rt side 1646 (Selmer); (produktansvar: Rt side 122 (Tannstoff); yrkesskader: Rt side 1642 (Fotballtakling)) 4.6. Avsluttende interesseavveining Ren interesseavveining Rt side 513 (Holmenkolbanen); Rt side 474 (Acetylen); Rt side 1546 (Lund); Rt side 766 (Gesims) Prevensjonshensyn Rt side 965 (Mønepanne) Pulveriseringshensyn Rt side 1052 (Dynamittlager/Gol Bygg); Rt side 965 (Mønepanne) 4.7. Ansvar for teknisk svikt, teknisk ufullkommenhet og uforsvarlig ordning Teknisk svikt Rt side 1097 (Heisdør); Rt side 9 (Styrestag) Teknisk ufullkommenhet og uforsvarlig ordning Rt side 1111 (Trikk); Rt side 1303 (Gulvluke); Rt side 388 (Psykiatrisk pasient) - 7 -

8 Ansvarsgrunnlag kan overlappe (vilkårene for flere ansvarsgrunnlag kan være innfridd i samme sak), men må holdes adskilt - 8 -

Innhold. Forord Forkortelser... 15

Innhold. Forord Forkortelser... 15 7 Forord... 5 Forkortelser... 15 Kapittel 1 Innledning... 17 1.1 Erstatning og andre former for økonomisk kompensasjon... 17 1.2 Erstatningsrettens formål og virkninger... 19 1.3 Erstatningsrettens utvikling...

Detaljer

Rene formuestap (culpaansvar) Nordiske formuerettsdager 2011 Bjarte Thorson

Rene formuestap (culpaansvar) Nordiske formuerettsdager 2011 Bjarte Thorson Rene formuestap (culpaansvar) Nordiske formuerettsdager 2011 Bjarte Thorson Emnet (1) Emnet negativt avgrenset Personskade Tingskade Emnet (2) Culpaansvar Emnet Culpaansvar alminnelig regel Person- og

Detaljer

Trine-Lise Wilhelmsen og Birgitte Hagland

Trine-Lise Wilhelmsen og Birgitte Hagland Forord Denne boken er skrevet i samarbeid mellom Trine-Lise Wilhelmsen, professor ved Nordisk institutt for sjørett, og Birgitte Hagland, førsteamanuensis ved Institutt for privatrett, begge ved Det juridiske

Detaljer

Manuduksjon i erstatningsrett. UiB 5. oktober 2016 Elisabeth Andenæs

Manuduksjon i erstatningsrett. UiB 5. oktober 2016 Elisabeth Andenæs Manuduksjon i erstatningsrett UiB 5. oktober 2016 Elisabeth Andenæs 1 Formålet med dagens gjennomgang Gi et overblikk over hvordan løse en praktikumsoppgave i erstatningsrett, hvor grunnvilkårene for erstatning

Detaljer

DISPOSISJON JURIDISK ABC PODCAST OM PRODUKTANSVAR. Juridisk ABC Podcast

DISPOSISJON JURIDISK ABC PODCAST OM PRODUKTANSVAR. Juridisk ABC Podcast DISPOSISJON Side 1 av 5 Vår ref.: 1088563/112925 Oslo, 27. januar 2016 Ansvarlig advokat: Ole André Oftebro / oao@raeder.no Deres ref.: TIL: Juridisk ABC Podcast JURIDISK ABC PODCAST OM PRODUKTANSVAR 1

Detaljer

Erstatningsrett. Professor Trine-Lise Wilhelmsen Nordisk institutt for sjørett E-post:

Erstatningsrett. Professor Trine-Lise Wilhelmsen Nordisk institutt for sjørett E-post: Erstatningsrett Professor Trine-Lise Wilhelmsen Nordisk institutt for sjørett E-post: t.l.wilhelmsen@jus.uio.no Medvirkning etter skl. 5-1 Innledning Begrunnelse Når foreligger medvirkning Betydningen

Detaljer

Bjarte Thorson, 22. mai Gjennomgang av fakoppgaven i erstatningsrett våren 2014

Bjarte Thorson, 22. mai Gjennomgang av fakoppgaven i erstatningsrett våren 2014 Bjarte Thorson, 22. mai 2014 Gjennomgang av fakoppgaven i erstatningsrett våren 2014 Gjennomgangen Oppgaven Noe oppgaveteknikk/juridisk metode Litt materiell juss (ppt-slides legges på semestersiden) Eksamen

Detaljer

Erstatningsrett. Professor Trine-Lise Wilhelmsen Nordisk institutt for sjørett E-post:

Erstatningsrett. Professor Trine-Lise Wilhelmsen Nordisk institutt for sjørett E-post: Erstatningsrett Professor Trine-Lise Wilhelmsen Nordisk institutt for sjørett E-post: t.l.wilhelmsen@jus.uio.no Medvirkning etter skl. 5-1 Innledning Begrunnelse Når foreligger medvirkning Betydningen

Detaljer

Grunnvilkår for erstatningsansvar

Grunnvilkår for erstatningsansvar Grunnvilkår for erstatningsansvar MEF IF forsikringsseminar Tromsø 12. oktober 2018 Innledning sammenhengene mellom erstatningsansvar og forskring Erstatningsrett: Muligheten for å bli erstatningsansvarlige

Detaljer

Medvirkning etter skl. 5-1

Medvirkning etter skl. 5-1 Medvirkning etter skl. 5-1 o Innledning o Begrunnelse o Når foreligger medvirkning o Betydningen av medvirkning o Hvem kan medvirke 06.03.2009 Trine-Lise Wilhelmsen 1 1. Innledning o Betydningen av skadelidtes

Detaljer

Medvirkning etter skl. 5-1

Medvirkning etter skl. 5-1 Medvirkning etter skl. 5-1 o Innledning o Begrunnelse o Når foreligger medvirkning o Betydningen av medvirkning o Hvem kan medvirke 25.02.2010 Trine-Lise Wilhelmsen 1 1. Innledning o Betydningen av skadelidtes

Detaljer

Erstatningsrett. Professor Trine-Lise Wilhelmsen. Nordisk institutt for sjørett. E-post:

Erstatningsrett. Professor Trine-Lise Wilhelmsen. Nordisk institutt for sjørett. E-post: Erstatningsrett Professor Trine-Lise Wilhelmsen Nordisk institutt for sjørett E-post: t.l.wilhelmsen@jus.uio.no Forelesningsoversikt tidspunkter og hovedtemaer Mandag 14.3 (kl 14.15-16.00): Arbeidsgiveransvaret

Detaljer

Medvirkning etter skl. 5-1

Medvirkning etter skl. 5-1 Erstatningsrett Professor Trine-Lise Wilhelmsen Nordisk institutt for sjørett E-post: t.l.wilhelmsen@jus.uio.no Medvirkning etter skl. 5-1 Innledning Begrunnelse Når foreligger medvirkning Betydningen

Detaljer

Medvirkning etter skl o Innledning o Begrunnelse o Når foreligger medvirkning o Betydningen av medvirkning o Hvem kan medvirke

Medvirkning etter skl o Innledning o Begrunnelse o Når foreligger medvirkning o Betydningen av medvirkning o Hvem kan medvirke Medvirkning etter skl. 5-1 o Innledning o Begrunnelse o Når foreligger medvirkning o Betydningen av medvirkning o Hvem kan medvirke 08.04.2013 Trine-Lise Wilhelmsen 1 1. Innledning o Betydningen av skadelidtes

Detaljer

Erstatningsrett. Professor Trine-Lise Wilhelmsen. Nordisk institutt for sjørett. E-post:

Erstatningsrett. Professor Trine-Lise Wilhelmsen. Nordisk institutt for sjørett. E-post: Erstatningsrett Professor Trine-Lise Wilhelmsen Nordisk institutt for sjørett E-post: t.l.wilhelmsen@jus.uio.no Forelesningsoversikt tidspunkter og hovedtemaer Mandag 16.03 (kl 14.15-16.00): Arbeidsgiveransvaret

Detaljer

Innhold. Forord... Bruken av boken og nettressursen... XVIII DEL I INNLEDNING... 1

Innhold. Forord... Bruken av boken og nettressursen... XVIII DEL I INNLEDNING... 1 Forord... V Bruken av boken og nettressursen... XVIII DEL I INNLEDNING... 1 Kapittel 1 Innføring i erstatningsretten... 3 1.1 Erstatningsretten i et «nøtteskall»... 3 1.2 Plass i rettssystemet... 5 1.3

Detaljer

Profesjonsansvar, 16. september 2009, Norsk Biotekforening NHO-bygget. Tore Sande, 995 36 360, ts@legalteam.no, www.legalteam.no 1

Profesjonsansvar, 16. september 2009, Norsk Biotekforening NHO-bygget. Tore Sande, 995 36 360, ts@legalteam.no, www.legalteam.no 1 Profesjonsansvar, 16. september 2009, Norsk Biotekforening NHO-bygget Tore Sande, 995 36 360, ts@legalteam.no, www.legalteam.no 1 Når er erstatning aktuelt? Skiller mellom erstatning i et kontraktsforhold

Detaljer

Sensorveiledning praktisk oppgave JUS 1211 vårsemesteret 2012

Sensorveiledning praktisk oppgave JUS 1211 vårsemesteret 2012 Sensorveiledning praktisk oppgave JUS 1211 vårsemesteret 2012 I. Læringskrav og litteratur Oppgaven gjelder erstatningsrett, herunder medvirkning ved bilansvar, adekvans og utmåling av erstatning for merutgifter.

Detaljer

ERSTATNINGSRETT. ved Birgitte Hagland førsteamanuensis ph.d. /

ERSTATNINGSRETT. ved Birgitte Hagland førsteamanuensis ph.d. / ERSTATNINGSRETT ved Birgitte Hagland førsteamanuensis ph.d. birgitte.hagland@jus.uio.no / 22 85 96 88 5-1.(den skadelidtes medvirkning) HOVEDTEMA III 1. Dersom den direkte skadelidte eller erstatningssøkeren

Detaljer

ERSTATNINGSRETT. ved Birgitte Hagland førsteamanuensis ph.d. /

ERSTATNINGSRETT. ved Birgitte Hagland førsteamanuensis ph.d. / ERSTATNINGSRETT ved Birgitte Hagland førsteamanuensis ph.d. birgitte.hagland@jus.uio.no / 22 85 96 88 HOVEDTEMA III 5-1.(den skadelidtes medvirkning) 1. Dersom den direkte skadelidte eller erstatningssøkeren

Detaljer

Friluftsliv rundt vassdragsanlegg: Sikkerhetskrav, ansvarssubjekter, erstatning og straff

Friluftsliv rundt vassdragsanlegg: Sikkerhetskrav, ansvarssubjekter, erstatning og straff Friluftsliv rundt vassdragsanlegg: Sikkerhetskrav, ansvarssubjekter, erstatning og straff Energi Norge Energiakademiet 25. januar 2012 Advokat Hallvard Gilje Aarseth Tema Et forsvarlig sikkerhetsnivå En

Detaljer

Hvem har skylda? Subjektivt og objektivt erstatningsansvar. av Advokat Pål Kleven

Hvem har skylda? Subjektivt og objektivt erstatningsansvar. av Advokat Pål Kleven Hvem har skylda? Subjektivt og objektivt erstatningsansvar av Advokat Pål Kleven Innledning - Dorgefossdommen Dalane tingrett 2007 - Ca. 17 % av alle personskader i Norge er idrettsskader - I tillegg kommer

Detaljer

Friluftsliv rundt vassdragsanlegg: Sikkerhetskrav, ansvarssubjekter, erstatning og straff Advokat Jens F Naas-Bibow

Friluftsliv rundt vassdragsanlegg: Sikkerhetskrav, ansvarssubjekter, erstatning og straff Advokat Jens F Naas-Bibow Friluftsliv rundt vassdragsanlegg: Sikkerhetskrav, ansvarssubjekter, erstatning og straff Advokat Jens F Naas-Bibow Energi Norges temadag, 25. januar 2010 www.thommessen.no Målsetning Et forsvarlig sikkerhetsnivå

Detaljer

trine-lise wilhelmsen og birgitte hagland om erstatningsrett med utgangspunkt i tekster av peter lødrup

trine-lise wilhelmsen og birgitte hagland om erstatningsrett med utgangspunkt i tekster av peter lødrup trine-lise wilhelmsen og birgitte hagland om erstatningsrett med utgangspunkt i tekster av peter lødrup Gyldendal Norsk Forlag AS 2017 1. utgave 1. opplag 2017 ISBN Omslagsdesign: Gyldendal Juridisk Layout:

Detaljer

Last ned Erstatningsrett - Morten Kjelland. Last ned

Last ned Erstatningsrett - Morten Kjelland. Last ned Last ned Erstatningsrett - Morten Kjelland Last ned Forfatter: Morten Kjelland ISBN: 9788215022352 Antall sider: 495 Format: PDF Filstørrelse:18.74 Mb Boken gir en helhetlig fremstilling av erstatningsrettens

Detaljer

Erstatningsrettsforelesningene våren 2013 v/bjarte Thorson. Disposisjon dag 8

Erstatningsrettsforelesningene våren 2013 v/bjarte Thorson. Disposisjon dag 8 Erstatningsrettsforelesningene våren 2013 v/bjarte Thorson. Disposisjon dag 8 1. Innledning (Lødrup kap. 14-15) 1.1. Grunnprinsipper Stille skadelidte økonomisk som om skaden ikke hadde skjedd. Differansebetraktning

Detaljer

Stavanger utbruddet Stavanger tingretts dom av 29.02.2008 (påanket ny hovedforhandling 09.02.2009)22 ERSTATNING OG RISIKO VED UTBRUDD

Stavanger utbruddet Stavanger tingretts dom av 29.02.2008 (påanket ny hovedforhandling 09.02.2009)22 ERSTATNING OG RISIKO VED UTBRUDD ERSTATNING OG RISIKO VED UTBRUDD Advokat Jan-Ola Hedblad Oslo, 18. november 2008 Legionella-konferansen Stavanger utbruddet Stavanger tingretts dom av 29.02.2008 (påanket ny hovedforhandling 09.02.2009)22

Detaljer

Erstatningsrett. Årsakssammenheng

Erstatningsrett. Årsakssammenheng Erstatningsrett Professor Trine-Lise Wilhelmsen Nordisk institutt for sjørett E-post: t.l.wilhelmsen@jus.uio.no Årsakssammenheng Problem og hjemmel Utg pkt: Betingelseslæren Årsakskonstellasjoner - terminologi

Detaljer

Erstatningsrett. Professor Trine-Lise Wilhelmsen Nordisk institutt for sjørett E-post:

Erstatningsrett. Professor Trine-Lise Wilhelmsen Nordisk institutt for sjørett E-post: Erstatningsrett Professor Trine-Lise Wilhelmsen Nordisk institutt for sjørett E-post: t.l.wilhelmsen@jus.uio.no Årsakssammenheng Problem og hjemmel Utg pkt: Betingelseslæren Årsakskonstellasjoner - terminologi

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TINGSKADERERSTATNING I UTSIRA SKOLE. 1. GENERELT:

RETNINGSLINJER FOR TINGSKADERERSTATNING I UTSIRA SKOLE. 1. GENERELT: RETNINGSLINJER FOR TINGSKADERERSTATNING I UTSIRA SKOLE. 1. GENERELT: 1-1 Virkeområde Retningslinjene er kun ment som en hjelp for ansatte i skolen til å avklare når kommunen eller elver/foreldre er erstatningspliktige

Detaljer

Innhold. Forord Bruken av boken og nettressursen DEL I INNLEDNING... 21

Innhold. Forord Bruken av boken og nettressursen DEL I INNLEDNING... 21 7 Forord... 5 Bruken av boken og nettressursen... 18 DEL I INNLEDNING... 21 Kapittel 1 Innføring i erstatningsretten... 23 1.1 Erstatningsretten i et «nøtteskall»... 23 1.2 Plass i rettssystemet... 25

Detaljer

ERSTATNINGSRETT. ved Birgitte Hagland førsteamanuensis ph.d. /

ERSTATNINGSRETT. ved Birgitte Hagland førsteamanuensis ph.d. / ERSTATNINGSRETT ved Birgitte Hagland førsteamanuensis ph.d. birgitte.hagland@jus.uio.no / 22 85 96 88 HOVEDTEMA III 5-1.(den skadelidtes medvirkning) 1. Dersom den direkte skadelidte eller erstatningssøkeren

Detaljer

Ulovfestet objektivt ansvar. Birgitte Hagland

Ulovfestet objektivt ansvar. Birgitte Hagland Ulovfestet objektivt ansvar Birgitte Hagland Kort om meg Førsteamanuensis ved Institutt for privatrett Doktoravhandling om medvirkers erstatningsansvar Utvalgte publikasjoner: Trine-Lise Wilhelmsen Birgitte

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr SIV-HRET), sivil sak, anke over dom: (advokat Einar Ingvald Skrøder Lohne)

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr SIV-HRET), sivil sak, anke over dom: (advokat Einar Ingvald Skrøder Lohne) NORGES HØYESTERETT Den 14. januar 2019 avsa Høyesterett bestående av justitiarius Øie, dommerne Møse, Bull og Ringnes og kst. dommer Lindsetmo dom i HR-2019-52-A, (sak nr. 18-070984SIV-HRET), sivil sak,

Detaljer

Foilene m/kommentarer legges ut på semestersiden.

Foilene m/kommentarer legges ut på semestersiden. Foilene m/kommentarer legges ut på semestersiden. Anbefaling: Følg med her, ikke noter så tastene spruter. Ha egen oppgave m/mine kommentarer oppe når vi går gjennom. Advarsel: Jeg kommer til å snakke

Detaljer

Erstatning - skyldregelen brøyting, strøing mm

Erstatning - skyldregelen brøyting, strøing mm «Hva praktikeren bør vite om vegjus 2012» arr. Nkf Hordaland Erstatning - skyldregelen brøyting, strøing mm Ingrid G. H. Oma rådgjevar Statens vegvesen Region Vest Juridisk- og anskaffelsesseksjonen Utgangspunkt

Detaljer

Erstatningsrett. Professor Trine-Lise Wilhelmsen Nordisk institutt for sjørett E-post:

Erstatningsrett. Professor Trine-Lise Wilhelmsen Nordisk institutt for sjørett E-post: Erstatningsrett Professor Trine-Lise Wilhelmsen Nordisk institutt for sjørett E-post: t.l.wilhelmsen@jus.uio.no Årsakssammenheng Problem og hjemmel Utg pkt: Betingelseslæren Årsakskonstellasjoner - terminologi

Detaljer

Offentligrettslig pliktbrudd som grunnlag for erstatning etter skadeserstatningsloven 2-1

Offentligrettslig pliktbrudd som grunnlag for erstatning etter skadeserstatningsloven 2-1 Offentligrettslig pliktbrudd som grunnlag for erstatning etter skadeserstatningsloven 2-1 En vurdering av ansvarlige foretaks erstatningsansvar overfor tredjemenn i lys av Høyesteretts dom inntatt i Rt.

Detaljer

Prosjekterendes erstatningsansvar og forholdet til forsikring. Advokat Jørgen Brendryen

Prosjekterendes erstatningsansvar og forholdet til forsikring. Advokat Jørgen Brendryen Prosjekterendes erstatningsansvar og forholdet til forsikring Advokat Jørgen Brendryen OVERSIKT Hva slags erstatningsansvar har man som prosjekterende? Når kan man bli pålagt erstatningsansvar? Hva dekker

Detaljer

Erstatningsrettsforelesninger Vår Professor Dr. juris Erling Hjelmeng Institutt for privatrett, UiO

Erstatningsrettsforelesninger Vår Professor Dr. juris Erling Hjelmeng Institutt for privatrett, UiO Erstatningsrettsforelesninger Vår 2015 Professor Dr. juris Erling Hjelmeng Institutt for privatrett, UiO Oversikt temaer Innføring i erstatningsrett Ansvar på culpagrunnlag Ulovfestet objektivt ansvar

Detaljer

Mandag (kl ): Arbeidsgiveransvaret. Onsdag (kl ): Bilansvaret. Mandag (kl ): Årsakssammenheng

Mandag (kl ): Arbeidsgiveransvaret. Onsdag (kl ): Bilansvaret. Mandag (kl ): Årsakssammenheng Erstatningsrett Professor Trine-Lise Wilhelmsen Nordisk institutt for sjørett E-post: t.l.wilhelmsen@jus.uio.no Forelesningsoversikt tidspunkter og hovedtemaer Mandag 11.11 (kl 14.15-16.00): Arbeidsgiveransvaret

Detaljer

Erstatningsrettsforelesninger Vår Professor Dr. juris Erling Hjelmeng Institutt for privatrett, UiO

Erstatningsrettsforelesninger Vår Professor Dr. juris Erling Hjelmeng Institutt for privatrett, UiO Erstatningsrettsforelesninger Vår 2015 Professor Dr. juris Erling Hjelmeng Institutt for privatrett, UiO Oversikt temaer Innføring i erstatningsrett Ansvar på culpagrunnlag Ulovfestet objektivt ansvar

Detaljer

Erstatningsrett. Professor Trine-Lise Wilhelmsen Nordisk institutt for sjørett E-post:

Erstatningsrett. Professor Trine-Lise Wilhelmsen Nordisk institutt for sjørett E-post: Erstatningsrett Professor Trine-Lise Wilhelmsen Nordisk institutt for sjørett E-post: t.l.wilhelmsen@jus.uio.no Forelesningsoversikt tidspunkter og hovedtemaer Mandag 31.10 (kl 14.15-16.00): Arbeidsgiveransvaret

Detaljer

Skadelidtes medvirkning Personskadeerstatningsrett Vika 2015

Skadelidtes medvirkning Personskadeerstatningsrett Vika 2015 Skadelidtes medvirkning Personskadeerstatningsrett Vika 2015 Av advokat Ståle Haugsvær Med innspill fra advokat Eivind W. Grande Utgangspunkter Medvirkning kan føre til at skadelidte ikke får full erstatning

Detaljer

LOV 1989-06-16 nr 65: Lov om yrkesskadeforsikring. INNHOLD. Lov om yrkesskadeforsikring.

LOV 1989-06-16 nr 65: Lov om yrkesskadeforsikring. INNHOLD. Lov om yrkesskadeforsikring. LOV 1989-06-16 nr 65: Lov om yrkesskadeforsikring. INNHOLD Lov om yrkesskadeforsikring. Kapittel 1. Lovens virkeområde, definisjoner. 1. Lovens virkeområde. 2. Definisjoner. Kapittel 2. Yrkesskadeforsikring.

Detaljer

Erstatningsrett. Bilansvaret

Erstatningsrett. Bilansvaret Erstatningsrett Professor Trine-Lise Wilhelmsen Nordisk institutt for sjørett E-post: t.l.wilhelmsen@jus.uio.no Bilansvaret - oversikt Bakgrunn/hovedprinsipper Begrepet «motorvogn» Den skadevoldende begivenhet

Detaljer

Ivar Alvik. Erstatningsansvar i petroleumsvirksomheten

Ivar Alvik. Erstatningsansvar i petroleumsvirksomheten Ivar Alvik Erstatningsansvar i petroleumsvirksomheten Erstatningsansvar i petroleumsvirksomhet generelt Fire ulike særlige ansvarsregimer Oppdragsgiveransvar ( 10-9) Forurensningsansvaret (kap 7) Ansvar

Detaljer

Det juridiske fakultet Sensorveiledning for skoleeksamen 2. studieår - JUS122 - høst 2010

Det juridiske fakultet Sensorveiledning for skoleeksamen 2. studieår - JUS122 - høst 2010 Det juridiske fakultet Sensorveiledning for skoleeksamen 2. studieår - JUS122 - høst 2010 1. Utdyping vedrørende kompetansekrav og undervisning 1.1 Pensum og læringskrav Kopier av kursets pensum og læringskrav

Detaljer

Erstatningsrett. Professor Trine-Lise Wilhelmsen. Nordisk institutt for sjørett. E-post:

Erstatningsrett. Professor Trine-Lise Wilhelmsen. Nordisk institutt for sjørett. E-post: Erstatningsrett Professor Trine-Lise Wilhelmsen Nordisk institutt for sjørett E-post: t.l.wilhelmsen@jus.uio.no Forelesningsoversikt tidspunkter og hovedtemaer Mandag 15.04 (kl 14.15-16.00): Arbeidsgiveransvaret

Detaljer

Erstatningsrettslige problemstillinger ved fysiske ødeleggelser

Erstatningsrettslige problemstillinger ved fysiske ødeleggelser Erstatningsrettslige problemstillinger ved fysiske ødeleggelser Entreprenørens og byggherrens ansvar ved skade på installasjoner i grunnen Advokat Thomas Kollerød, Maskinentreprenørens Forbund (MEF) Hva

Detaljer

Juridiske problemstillinger knyttet til vinterdrift

Juridiske problemstillinger knyttet til vinterdrift Juridiske problemstillinger knyttet til vinterdrift spesielt vinterdrift i bystrøk ( Ansvarsforhold, erstatningssaker, plikter etc.) Ann-Janette Hansen, Fredrikstad kommune Disposisjon Definisjon og avgrensninger

Detaljer

NORSK FYSIOTERAPEUT- FORBUND. Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Ansvarsforsikring

NORSK FYSIOTERAPEUT- FORBUND. Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Ansvarsforsikring NORSK FYSIOTERAPEUT- FORBUND Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Ansvarsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2011 Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Kollektive ansvarsforsikring Forsikringsvilkår

Detaljer

ERSTATNINGSKRAV VED SELGERS KONTRAKTSBRUDD Advokat (H) OLA Ø. NISJA

ERSTATNINGSKRAV VED SELGERS KONTRAKTSBRUDD Advokat (H) OLA Ø. NISJA 1/5 ERSTATNINGSKRAV VED SELGERS KONTRAKTSBRUDD Advokat (H) OLA Ø. NISJA 1 INNLEDNING Jussens Venner 2012 side 250-268 1.1 Temaet Et vanskelig tema? Nei, ikke nødvendigvis Hovedregelen ved kontraktsbrudd:

Detaljer

Om Norsk pasientskadeerstatning. Tillitsvalgtkurs Legeforeningen 12. mai 2017 Fung. avdelingsdirektør Jan Storvik, NPE

Om Norsk pasientskadeerstatning. Tillitsvalgtkurs Legeforeningen 12. mai 2017 Fung. avdelingsdirektør Jan Storvik, NPE Om Norsk pasientskadeerstatning Tillitsvalgtkurs Legeforeningen 12. mai 2017 Fung. avdelingsdirektør Jan Storvik, NPE NPE Statlig etat underlagt Helse- og omsorgsdepartementet Opprettet i 1988 Lovfestet

Detaljer

Erstatningsrett. o Professor Trine-Lise Wilhelmsen. o Nordisk institutt for sjørett. o E-post:

Erstatningsrett. o Professor Trine-Lise Wilhelmsen. o Nordisk institutt for sjørett. o E-post: Erstatningsrett o Professor Trine-Lise Wilhelmsen o Nordisk institutt for sjørett o E-post: t.l.wilhelmsen@jus.uio.no 09.10.2009 Trine-Lise Wilhelmsen 1 Forelesningsoversikt tidspunkter og hovedtemaer

Detaljer

Erstatningsrett. Professor Trine-Lise Wilhelmsen. Nordisk institutt for sjørett. E-post: t.l.wilhelmsen@jus.uio.no

Erstatningsrett. Professor Trine-Lise Wilhelmsen. Nordisk institutt for sjørett. E-post: t.l.wilhelmsen@jus.uio.no Erstatningsrett Professor Trine-Lise Wilhelmsen Nordisk institutt for sjørett E-post: t.l.wilhelmsen@jus.uio.no 1 Forelesningsoversikt tidspunkter og hovedtemaer Mandag 15.4 (kl 14.15-16.00): Arbeidsgiveransvaret

Detaljer

Erstatningsrett oversikt og metode. Advokat/partner Thomas G. Naalsund

Erstatningsrett oversikt og metode. Advokat/partner Thomas G. Naalsund Erstatningsrett oversikt og metode Advokat/partner Thomas G. Naalsund Bergen, 5. september 2017 Innledning Dagens gjennomgang 1 Oversikt over sentrale spørsmål i erstatningsretten 2 Metodisk analyse av

Detaljer

Erstatningsrett. Professor Trine-Lise Wilhelmsen. Nordisk institutt for sjørett. E-post:

Erstatningsrett. Professor Trine-Lise Wilhelmsen. Nordisk institutt for sjørett. E-post: Erstatningsrett Professor Trine-Lise Wilhelmsen Nordisk institutt for sjørett E-post: t.l.wilhelmsen@jus.uio.no 1 Forelesningsoversikt tidspunkter og hovedtemaer Mandag 14.3 (kl 14.15-16.00): Arbeidsgiveransvaret

Detaljer

Innhold. Kapittel 1 Innledning... 13

Innhold. Kapittel 1 Innledning... 13 økonomisk tap som vilkår for et erstatningskrav Innhold Kapittel 1 Innledning... 13 DEL I INTERESSEVERN... 21 Kapittel 2 Økonomisk tap som vilkår for et erstatningskrav... 23 1 Innledning... 23 2 Rekkevidden

Detaljer

haraldsen bydal advokatfirma mna Advokat Christofer Arnø

haraldsen bydal advokatfirma mna Advokat Christofer Arnø Advokat Christofer Arnø En oversikt over regler for erstatning ut over oppreisningserstatningen Frister Skadeerstatningsloven Voldsoffererstatningsloven Forsikringsavtaleloven Yrkesskadeforsikringsloven

Detaljer

Erstatningsrett. o Professor Trine-Lise Wilhelmsen. o Nordisk institutt for sjørett. o E-post:

Erstatningsrett. o Professor Trine-Lise Wilhelmsen. o Nordisk institutt for sjørett. o E-post: Erstatningsrett o Professor Trine-Lise Wilhelmsen o Nordisk institutt for sjørett o E-post: t.l.wilhelmsen@jus.uio.no 01.03.2011 Trine-Lise Wilhelmsen 1 Forelesningsoversikt tidspunkter og hovedtemaer

Detaljer

Om Norsk pasientskadeerstatning

Om Norsk pasientskadeerstatning Om Norsk pasientskadeerstatning Tillitsvalgtkurs modul II Legeforeningen 13. mai 2016 Avdelingsdirektør Gorm Are Grammeltvedt Kort om NPE Statlig etat underlagt Helse- og omsorgsdepartementet Opprettet

Detaljer

Erstatningsrett. o Professor Trine-Lise Wilhelmsen. o Nordisk institutt for sjørett. o E-post:

Erstatningsrett. o Professor Trine-Lise Wilhelmsen. o Nordisk institutt for sjørett. o E-post: Erstatningsrett o Professor Trine-Lise Wilhelmsen o Nordisk institutt for sjørett o E-post: t.l.wilhelmsen@jus.uio.no 25.02.2010 Trine-Lise Wilhelmsen 1 Forelesningsoversikt tidspunkter og hovedtemaer

Detaljer

Ansvarsforsikring og aktsomhet

Ansvarsforsikring og aktsomhet Ansvarsforsikring NFT og 4/2003 aktsomhet Ansvarsforsikring og aktsomhet av Eivind Kogstad Fra erstatningssøkere er det fra tid til annen hevdet at kravet til aktsomhet skjerpes fordi skadevolderens eventuelle

Detaljer

Oppreisningserstatning

Oppreisningserstatning Oppreisningserstatning - hovedlinjer, belyst med eksempler fra rettspraksis Advokat Ståle Haugsvær Professor dr. juris Morten Kjelland Professor dr. juris Morten Kjelland juris M. Kjelland, JUS Hovedlinjer

Detaljer

Det juridiske fakultet Foreløpig sensorveiledning for skoleeksamen for JUS122 - høst 2011

Det juridiske fakultet Foreløpig sensorveiledning for skoleeksamen for JUS122 - høst 2011 Det juridiske fakultet Foreløpig sensorveiledning for skoleeksamen for JUS122 - høst 2011 1. Kompetansekrav og undervisning 1.1 Pensum og læringskrav Kursets pensum og læringskrav følger av lenke tilsendt

Detaljer

Erstatning, trygd og forsikring ved arbeidsuførhet

Erstatning, trygd og forsikring ved arbeidsuførhet Erstatning, trygd og forsikring ved arbeidsuførhet Kandidatnummer: 230 Veileder: Asbjørn Kjønstad Leveringsfrist: 25. november 2004 (H-04) Til sammen: 16.973 ord 20.11.2004 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING...4

Detaljer

Erstatningsansvar i petroleumsvirksomheten

Erstatningsansvar i petroleumsvirksomheten Ivar Alvik Erstatningsansvar i petroleumsvirksomheten Erstatningsansvar i petroleumsvirksomhet generelt Fire ulike særlige ansvarsregimer Oppdragsgiveransvar ( 10-9) Forurensningsansvaret (kap 7) Ansvar

Detaljer

Nye ansvarsgrenser i NS 8401 og 8402

Nye ansvarsgrenser i NS 8401 og 8402 Nye ansvarsgrenser i NS 8401 og 8402 Erstatningsansvar for rådgivnings- og prosjekteringsfeil 1. desember 2010 Gjertrud Helland, partner Disposisjon 1. Hvorfor hevede ansvarsgrenser og ny regulering? 2.

Detaljer

Mulktering vil bli praktisert med 2000 kr pr virkedag pr container.

Mulktering vil bli praktisert med 2000 kr pr virkedag pr container. Spørsmål og svar pr 15.11.16 Spørsmål 1. Følgende pkt. er uklart etter vår mening, og svært viktig å få avklart: - Pkt. 5.5.2 jf. pkt. 6.6.4 hjemler ileggelse av dagmulkt ved manglende oppfyllelse av responstid.

Detaljer

Gjennomgåelse av fakultets- og kursoppgave i erstatningsrett. 10. desember 2018 Ved førsteamanuensis Jon Christian F. Nordrum

Gjennomgåelse av fakultets- og kursoppgave i erstatningsrett. 10. desember 2018 Ved førsteamanuensis Jon Christian F. Nordrum Gjennomgåelse av fakultets- og kursoppgave i erstatningsrett 10. desember 2018 Ved førsteamanuensis Jon Christian F. Nordrum Hva skal dere lære? Rettskildelæren omhandler hva man bygger på og hvordan man

Detaljer

GJENSTÅENDE SPRENGSTOFF Hvem tar ansvaret

GJENSTÅENDE SPRENGSTOFF Hvem tar ansvaret GJENSTÅENDE SPRENGSTOFF Hvem tar ansvaret Juridiske betraktninger Artic Entrepreneur 25. januar 2018 Advokat Erling M. Erstad Svært omfattende tema. ( 20 min.) Temaet sees i et privatrettslig perspektiv

Detaljer

Erstatningskrav mot styret hvordan unngå erstatningsansvar

Erstatningskrav mot styret hvordan unngå erstatningsansvar Erstatningskrav mot styret hvordan unngå erstatningsansvar Advokat Pål S. Jensen pal.jensen@steenstrup.no telefon 33 01 77 70 5. februar 2009 Det erstatningsrettslige styreansvaret Avgrensning mot straffansvar

Detaljer

Gjennomgåelse av kursoppgave i erstatningsrett. 14. mai 2018 Universitetslektor Jon Christian F. Nordrum

Gjennomgåelse av kursoppgave i erstatningsrett. 14. mai 2018 Universitetslektor Jon Christian F. Nordrum Gjennomgåelse av kursoppgave i erstatningsrett 14. mai 2018 Universitetslektor Jon Christian F. Nordrum Hva skal dere lære? Rettskildelæren omhandler hva man bygger på og hvordan man drøfter når man tar

Detaljer

Grov uaktsomhet i entrepriseforhold

Grov uaktsomhet i entrepriseforhold Grov uaktsomhet i entrepriseforhold Avtalte ansvarsbegrensninger under press? Næringsforeningen i Trondheimsregionen Advokat / Partner Jon Oppedal Vale og advokatfullmektig Martin Bye www.svw.no Er terskelen

Detaljer

PASIENTSKADE DIN RETT TIL ERSTATNING

PASIENTSKADE DIN RETT TIL ERSTATNING PASIENTSKADE DIN RETT TIL ERSTATNING advokatfirma Da Feilbehandlingen kan ha påført deg midlertidig eller varige skader som påvirker livet ditt fremover Advokatfirmaet Ness Lundin DA består av 14 medarbeidere,

Detaljer

Forholdet mellom revisors og styrets

Forholdet mellom revisors og styrets REVISJON Del I: Forholdet mellom revisors og styrets ansvarsområder Hvor går grensen mellom styrets og revisors ansvarsområder? Hvilke situasjoner kan spørsmålet om ansvarsfordeling mellom styret og revisor

Detaljer

Erstatningsrett. o Professor Trine-Lise Wilhelmsen. o Nordisk institutt for sjørett. o E-post:

Erstatningsrett. o Professor Trine-Lise Wilhelmsen. o Nordisk institutt for sjørett. o E-post: Erstatningsrett o Professor Trine-Lise Wilhelmsen o Nordisk institutt for sjørett o E-post: t.l.wilhelmsen@jus.uio.no 29.10.2012 Trine-Lise Wilhelmsen 1 Årsakssammenheng o Rettslig plassering o Kravet

Detaljer

INVESTERINGSRÅDGIVERS ERSTATNINGSANSVAR

INVESTERINGSRÅDGIVERS ERSTATNINGSANSVAR INVESTERINGSRÅDGIVERS ERSTATNINGSANSVAR Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Kandidatnummer: 225 Leveringsfrist: 15. januar 2012 Til sammen 35 480 ord 15.12.2011 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING

Detaljer

Barns erstatningsansvar

Barns erstatningsansvar Barns erstatningsansvar Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Kandidatnummer: 617 Leveringsfrist: 25.11.2010 ( * regelverk for masteroppgave på: www.uio.no/studier/emner/jus/jus/jur5030/reglement/vedlegg_emnebeskrivelse_masteroppg

Detaljer

Hvilke ansvar har kommunene som dataformidler?

Hvilke ansvar har kommunene som dataformidler? Hvilke ansvar har kommunene som dataformidler? Det offentlige kartgrunnlag og ny geoportal, Kongsberg 17. november 2014 «Alminnelige erstatningsregler gjelder for eventuelle feil og mangler i matrikkelen»

Detaljer

INFORMASJONSBROSJYRE

INFORMASJONSBROSJYRE INFORMASJONSBROSJYRE VOLDSOFFERERSTATNING ADVOKATFIRMAET SALOMON JOHANSEN Advokat Thomas Benestad 1. Hva er voldsoffererstatning? VOLDSOFFERERSTATNING Voldsoffererstatning er erstatning som ytes av staten

Detaljer

Det juridiske fakultet Foreløpig sensorveiledning for skoleeksamen 2. studieår - JUS122 - høst 2009

Det juridiske fakultet Foreløpig sensorveiledning for skoleeksamen 2. studieår - JUS122 - høst 2009 Det juridiske fakultet Foreløpig sensorveiledning for skoleeksamen 2. studieår - JUS122 - høst 2009 1. Kompetansekrav og undervisning 1.1 Pensum og læringskrav Kopier av kursets pensum og læringskrav er

Detaljer

Del I Problemstilling, program og presentasjon... 21

Del I Problemstilling, program og presentasjon... 21 Erstatnigsansvaret.book Page 11 Wednesday, September 14, 2005 2:36 PM Innhold Del I Problemstilling, program og presentasjon... 21 1. Introduksjon... 23 1. Presentasjon av problemstilling, siktemål og

Detaljer

ERSTATNINGSRETT. ved Birgitte Hagland førsteamanuensis ph.d. birgitte.hagland@jus.uio.no / 22 85 96 88

ERSTATNINGSRETT. ved Birgitte Hagland førsteamanuensis ph.d. birgitte.hagland@jus.uio.no / 22 85 96 88 ERSTATNINGSRETT ved Birgitte Hagland førsteamanuensis ph.d. birgitte.hagland@jus.uio.no / 22 85 96 88 3.(kva det er meint med motorvogn).med motorvogn er i denne lova meint køyretøy som vert drive med

Detaljer

Avkorting i produksjonstilskudd Hva, hvorfor og hvordan. Kommunesamling - Vestfold 28. november 2013 Lars P. Mauseth Seksjon ekstern kontroll

Avkorting i produksjonstilskudd Hva, hvorfor og hvordan. Kommunesamling - Vestfold 28. november 2013 Lars P. Mauseth Seksjon ekstern kontroll Avkorting i produksjonstilskudd Hva, hvorfor og hvordan Kommunesamling - Vestfold 28. november 2013 Lars P. Mauseth Seksjon ekstern kontroll Temaer Hva er avkorting Hvorfor foreta en avkorting Saksbehandlingsregler

Detaljer

Hva dekker forsikringen?

Hva dekker forsikringen? Hva dekker forsikringen? Hva forsikringen omfatter Behovet for forsikring og hvilke forsikringer man bør tegne, avhengig av hvilke aktører som inngår, og hvilke roller de ulike aktørene innehar: Aktører:

Detaljer

ANSVARSFORSIKRING Inspektørtreff

ANSVARSFORSIKRING Inspektørtreff ANSVARSFORSIKRING Inspektørtreff 5.2.2016 Agenda for dagen Generelt: Hva er ansvarsforsikring? Ansvarsforsikring for Inspektører Hva er Rettslig erstatningansvar? Når alle de tre forutsetningene er oppfylt

Detaljer

Strafferett/2015/Johan Boucht. B. Uaktsomhet

Strafferett/2015/Johan Boucht. B. Uaktsomhet B. Uaktsomhet Strl. 23: Den som handler i strid med kravet til forsvarlig opptreden på et område, og som ut fra sine personlige forutsetninger kan bebreides, er uaktsom.» Avvik fra en akseptert og forventet

Detaljer

Momenter til vurdering av erstatningssaker:

Momenter til vurdering av erstatningssaker: JUS102 Oppgavemetodikk i erstatningsrett og kort innføring i tre sentrale erstatningsgrunnlag av Steinar Taubøll Dette dokumentet inneholder en kort innføring i tre sentrale erstatningsgrunnlag. Dette

Detaljer

MIDLERTIDIGE REGLER FOR PASIENTSKADER SKADER SKJEDD FØR 01.01.2003

MIDLERTIDIGE REGLER FOR PASIENTSKADER SKADER SKJEDD FØR 01.01.2003 MIDLERTIDIGE REGLER FOR PASIENTSKADER SKADER SKJEDD FØR 01.01.2003 Midlertidige regler for somatiske sykehus/ poliklinikker Bestemmelsene i 5-9 falt bort vedinnføringen av Pasientskadeloven. 1 Dekningsområde

Detaljer

ANALYSE AV PASIENTSKADELOVENS 2 (1) BOKSTAV A med fokus på sviktbegrepet

ANALYSE AV PASIENTSKADELOVENS 2 (1) BOKSTAV A med fokus på sviktbegrepet ANALYSE AV PASIENTSKADELOVENS 2 (1) BOKSTAV A med fokus på sviktbegrepet Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Kandidatnummer: 702 Leveringsfrist: 25. november 2010 Til sammen 17 812 ord 18.11.2010

Detaljer

Aksept av risiko. Kandidatnummer: 222. Leveringsfrist: Antall ord: 33422

Aksept av risiko. Kandidatnummer: 222. Leveringsfrist: Antall ord: 33422 Aksept av risiko Kandidatnummer: 222 Leveringsfrist: 15.1.2015 Antall ord: 33422 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 3 2 RETTSLIGE UTGANGSPUNKTER 5 2.1 Oversikt... 5 2.2 Aksept av risiko som selvstendig

Detaljer

YRKESSKADEDEKNING UNDER HOVEDTARIFFAVTALENE

YRKESSKADEDEKNING UNDER HOVEDTARIFFAVTALENE YRKESSKADEDEKNING UNDER HOVEDTARIFFAVTALENE Er du ansatt i stat eller kommune og er yrkesskadet, vil du kunne ha krav på erstatning under Hovedtariffavtalene (HTA) i henholdsvis stat og kommune. En slik

Detaljer

«Aksept av risiko» som selvstendig ansvarsfrihetsgrunn i erstatningsretten

«Aksept av risiko» som selvstendig ansvarsfrihetsgrunn i erstatningsretten «Aksept av risiko» som selvstendig ansvarsfrihetsgrunn i erstatningsretten Kandidatnummer: 547 Leveringsfrist: 25.04.2019 Antall ord: 17 671 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 1 1.1 Tema og problemstilling...

Detaljer

Om Norsk pasientskadeerstatning. Tillitsvalgtkurs Legeforeningen 5. april 2019 direktør Rolf Gunnar Jørstad

Om Norsk pasientskadeerstatning. Tillitsvalgtkurs Legeforeningen 5. april 2019 direktør Rolf Gunnar Jørstad Om Norsk pasientskadeerstatning Tillitsvalgtkurs Legeforeningen 5. april 2019 direktør Rolf Gunnar Jørstad Kort om NPE Statlig etat underlagt Helse- og omsorgsdepartementet Opprettet i 1988 Lovfestet fra

Detaljer

Styremedlemmers erstatningsansvar i aksjeselskap

Styremedlemmers erstatningsansvar i aksjeselskap Styremedlemmers erstatningsansvar i aksjeselskap Aktualitet Ethvert aksjeselskap plikter å ha et styre. Påtar man seg denne rollen aksepterer man også et personlig ansvar for at styret overholder de oppgaver

Detaljer

Erstatningsrett. Professor Trine-Lise Wilhelmsen. Nordisk institutt for sjørett. E-post: t.l.wilhelmsen@jus.uio.no

Erstatningsrett. Professor Trine-Lise Wilhelmsen. Nordisk institutt for sjørett. E-post: t.l.wilhelmsen@jus.uio.no Erstatningsrett Professor Trine-Lise Wilhelmsen Nordisk institutt for sjørett E-post: t.l.wilhelmsen@jus.uio.no Forelesningsoversikt tidspunkter og hovedtemaer Mandag 19.10 (kl 14.15-16.00): Arbeidsgiveransvaret

Detaljer

ERSTATNINGSRETT. ved Birgitte Hagland førsteamanuensis ph.d. /

ERSTATNINGSRETT. ved Birgitte Hagland førsteamanuensis ph.d. / ERSTATNINGSRETT ved Birgitte Hagland førsteamanuensis ph.d. birgitte.hagland@jus.uio.no / 22 85 96 88 3.(kva det er meint med motorvogn).med motorvogn er i denne lova meint køyretøy som vert drive med

Detaljer

Erstatningsrettsforelesninger Vår 2016. Professor Dr. juris Erling Hjelmeng Institutt for privatrett, UiO

Erstatningsrettsforelesninger Vår 2016. Professor Dr. juris Erling Hjelmeng Institutt for privatrett, UiO Erstatningsrettsforelesninger Vår 2016 Professor Dr. juris Erling Hjelmeng Institutt for privatrett, UiO Oversikt temaer Innføring i erstatningsrett Ansvar på culpagrunnlag Ulovfestet objektivt ansvar

Detaljer