ÅRSPLAN FOR FROLAND FRILUFTSBARNEHAGE 2014/2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSPLAN FOR FROLAND FRILUFTSBARNEHAGE 2014/2015"

Transkript

1 ÅRSPLAN FOR FROLAND FRILUFTSBARNEHAGE 2014/2015

2 Innledning: Barns møte med naturen bringer tusenvis av spørsmål, opplevelser og utfordringer, som å smake, lukte, se, føle og snakke om det. Det er god næring til et barns utviklingsprosess. Froland friluftsbarnehage er en liten barnehage med 18 fulle barnehageplasser for barn i alderen 3 6 år. Vi er en unik barnehage, hvor vi gir barna muligheten til å bruke naturen som lekeplass, et sted for gode barndomsminner, hvem kan ikke huske noe fra ens egen. Vi har baselokaler på Froland skole, og egen lavvo på Løvjomås. Uteområdet vårt har barna døpt "Indianerskauen", og det ligger i et flott skogsområde, skjermet for støy og trafikk. Vi bruker aktivt nærmiljøet hvor vi besøker et gårdsbruk med melkeproduksjon og reiser ut på tur. Vi ønsker, at denne årsplan skal beskrive våres arbeid, struktur, pedagogiske verdier og mål for barnehageår 2014 og Barnehagenes visjon: Vi ønsker å ivareta at vi er en liten barnehage, hvor alle kjenner alle. Barna viser omsorg for hverandre, de store hjelper de små og de små ser opp til de store. Gjennom lek og andre aktiviteter ute skal barnehagen bidra til å opparbeide naturglede, nysgjerrighet og motorisk utvikling hos barna. Naturen gir rom for et mangfold av opplevelser i alle årstider og i all slags vær. Fra jord til bord, inne i Indianerskauen har vi en liten jordflekk som er opparbeidet til kjøkkenhage. Her dyrkes det ulike grønnsaker og urter. Vi tilbereder mat to ganger i uka, og om høsten er det mat fra vår egen kjøkkenhage på menyen. Vi er en av de få barnehager i Norge som tilbyr økologisk melk. Dette står vi for: - Vi søker opplevelser i naturen - Vi høster fra jorden, og viser respekt for naturen - Vi ser det enkelte barn, og dekker individuelle behov - Vi skaper trygghet og omsorg for barnet ditt - Barns medvirkning og foreldresamarbeid står i fokus

3 Drift: Friluftsbarnehagen er en kommunal heldags - barnehage, som har åpent hver dag fra kl Vi har 18 fulle plasser for barn i alderen 3 6 år. Barnehagen er en friluftsbarnehage med hoved plass på skolen og på Løvjomås, hvor vi har vårt flotte leirområde som vi er veldig stolte av. Leirområdet vårt heter Indianerskauen. Foreldre leverer og henter barna på Froland skole, men dere er også velkommen opp til Grendehuset. Buss bringer og henter oss kl og ca. kl Forventninger Du kan forvente at: Du og ditt barn blir møtt med respekt og vennlighet når du leverer og henter ditt barn. Du får informasjon om planer og aktiviteter igjennom fellesmail fra barnehagen. Personalet sørger for barnets sikkerhet og omsorg igjennom arbeid med HMS. Personalet dokumenterer, vurderer og videreutvikler arbeid med barna. Vi samarbeider med andre i nærmiljøet. Barnehagen forventer at du: Personale i barnehagen. Peter N. Jensen Kristine Lauvrak Janne Løvjomås Marit Myhren Tjøstheim Ingrid Elisabet Olsen Styrer Pedagogisk leder Fagarbeider Fagarbeider Fagarbeider Møter personalet med respekt og vennlighet. Forteller om barnets liv, slik at personalet blir bedre i stand til å forstå barnet. Gir beskjed om barnet ditt ikke kommer i barnehage. Gir beskjed hvis andre enn de som er avtalt skal hente barnet. Lese informasjonen på døren eller på mailen Barnet skal alltid ha ekstra skrift i sekken og garderobeplassen. Sekken og garderobeplass alltid har nok tøy i forhold til været og at man rydder opp i kurven engang om måneden. Åse Røysland Lærlingen( ) Kontakt oss Mobil:

4 Felles satsingsområder i Frolands barnehage: Lek og Relasjoner Froland Friluftsbarnehage er en av kommunes 6 barnehager, som gjennom de neste år skal igjennom satsningsområdet LEK og RELASJONER. Målet er et felles kunnskapsnivå ut fra teoretisk rammer, hvor personale i de forskjellige barnehager skal øke deres viten om lekens betydning mellom barn og personalet, og hvilken betydning relasjoner har. Kvello I år, skal vi starte opp med Kvello. Dette er et av kommunes satsingsområder som kommer tilbake til Friluftsbarnehagen i løpet av høsten Kvello består av et tverrfaglige team av ansatte fra helsestasjonen, barneverntjenesten, fysio/ergoterapeut og PP-tjenesten. Observasjoner og påfølgende vurderingsmøte gjennomføres i perioden omkring oktober måned. Det tverrfaglige teamet har et todelt mål med observasjon; de skal observere enkeltbarn i tillegg til at de skal observere barnehagen som system. Relasjoner LEK Satsningsområde for Frolands kommunale barnehagen Metoden Tidlig innsats i barnehagen (TI, Kvello-modellen) har som formål å kvalitetssikre barnehagetilbudet for å kunne iverksette tiltak på et så tidlig tidspunkt som mulig Metoden understøtter barns rett til et tilpasset tilbud i barnehage, sikrer at det barn har rett til og behov for blir møtt og ivaretatt, samt kvalitetssikring av barnehagetilbudet som system. Metodens fokus er blant annet på samarbeid mellom aktører i det kommunale hjelpeapparatet. Arbeidsmodellen har altså som mål å implementere en systematisk innsats, på både individ- og systemnivå, i barnehager. For å sikre et godt tilrettelagt barnehagetilbud Barnehagen informerer foreldre muntlig i foreldreutvalg og på foreldremøter. Det sendes ut skriftlig informasjon til alle foreldre i form av månedsbrev.

5 Formålsparagrafen / Formål for barnehage: Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene. Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger. Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering 1. I Froland barnehage vil vi oppnå dette ved å jobbe mot følgende mål: Vi skal vise respekt og anerkjennelse Hverdagen skal være preget av humor og glede. Omsorg og trygghet skal gjennomsyre alt i barnehagehverdagen. Vi skal se og høre hvert enkelt barn. Vi skal etterstrebe ett godt foreldresamarbeid. Alle, både barn og voksne skal kjenne seg betydningsfulle Barna skal kjenne seg betydningsfulle og kunne sette spor. Barn skal bli sett og hørt. Voksne skal tilby alle barn ett rikt, variert, stimulerende og utfordrende læringsmiljø. Tilbudet skal tilpasses hvert enkelt barn og barnegruppa. Observasjoner og vurderinger skal ligge til grunn for å gi barn mulighet til medvirkning i barnehagens innhold Overgang barnehage- skole I Froland barnehage gjør vi dette ved å ta hensyn til det barna er opptatt av i planlegging av tema og prosjekter. Deres interesser observeres og vektlegges i de pedagogiske planene, i samsvar med barnas alder og modningsnivå. Når barna er trygge og voksne møter barnas utspill og nysgjerrighet med respekt og tillit har vi et godt utgangspunkt for å gi barn medvirkning i sin egen hverdag. 1

6 Klubben Å begynne på skolen er en stor milepæl i livet, vi vil legge til rette for at det enkelte barn får en god avskjed med barnehagen og vil samarbeider med dere foreldre, skolen og de andre barnehager i Froland Kommune. Klubb barnene skal 2 ganger i barnehageåret møte noen av de andre barna, som de skal starte på skolen med igjennom førskole treff. Vi oppfordrer samtidig lærerne som skal ha først trinn om å ta en tur innom i barnehagen for å møte barna som skal starte i skolen Froland Kommune har lagt opp til rutiner for overgangen mellom barnehage og skole, hvor foreldre og førskolelærer gjennomgår overgangsskjema (individuelt skjema),som deretter avleveres til lærerne som skal ha barnet fra høsten. Barn med sakkyndig vurdering bruker andre rutiner. Hensikten er å gi barnet en best mulig skolestart. I klubben jobber vi med å kunne motta og utføre beskjeder og inspirere til lek med bokstaver, tall og former, som skal stimulere til nysgjerrighet med forskjellige aktiviteter. Barna vil dette året få hver sin oppgave bok, som vil inneholde rime leker, bokstaver og der skal limes inn oppgaver i gjennom året. Vi kommer ikke til å sende disse bøkene hjem, barn vil mottaka oppgave boken og barnas bok til sommerfesten. Vi vil prøve å besøk vitensenteret og bomullsfabrikken i Arendal og arbeider med de to områder før vi skal besøke stedene. Vårt mål er at barna skal få en bedre forståelse for skolens symbolverden og gjenkjenne noe av det vi har gjort i barnehage i skolen. Årshjul for klubb barn Der vil bli fast gruppe med førskolebarna igjennom barnehageåret hver mandag og tirsdag fra slutning av august og frem til starten av juli, hvor vi slutter av med overnattingstur i Indianerskogen. Det vil i perioder ikke være klubb, når der er andre fellesaktiviteter i barnehage. August September - Oktober November - desember Januar Februar: Februar Mars April Mai Juni Vi vil fokusere på rim/regler,og klappe stavelser. Vi skal arbeide med solsystem og bygge med materialer. Vi leser bøker, og øver på å lytte ut lyder.vi skal øve på forstillingen til julespillet. Vi spiller brettspill, rimelotto. Vi skal jobbe med trafikk regler og jobbe med kunst og besøke bomullsfabrikken i Arendal Vi skal eksperimenter og jobbe med miljølæring og besøke vitensenter i Arendal i slutningen av mars. Tall, telling og ulike geometriske figurer. Vi har de sist skoleforberedelser og har fokus på naturen/friluftsliv i forbindelse med overnatting i barnehagen. Vi lager eventyr.

7 Planleggingsdager og ferie: I løpet av barnehageåret 2014/15 har vi 5 planleggingsdager og følgende lukke dag. Tradisjoner i barnehage Vi har fellesturdag en dag hver måned, hvor vi reiser ut i nærmiljøet. I vinterhalvåret reiser vi, hvis været tillater det. Mandag 4. august August: Foreldremøte Fredag 17. oktober September: Nasjonal brannøvelse Fredag 2. januar Tirsdag 17. februar Fredag 15. mai Juleferie: 24, 25, 26 og 31. desember Oktober: Desember: Februar: FN-dagen Elgjakt juleavslutning Samefolkets dag Karneval Påskeferie: Onsdag før skjærtorsdag stenger vi kl I forbindelse med julen og påskeferie jobber vi sammen med de andre barnehager, det kan bety at vi flytter over i en annen barnehage. Nærmer beskjed kommer før ferie. Sommerferie: Uke 28, 29, 30 og 31, det vil si fra 6. juli til 31. juli Mars: April: Mai: Juni: Påskesamling med besøk fra kirke Dugnad 17. mai ku slipp Besøke bondejente Marit Sommerfest Overnatting

8 Dagsplan: Barnehagen åpner Fri lek, Frokost (egen mat) Bussen kjører til Løvjomås Morgensamling i indianerskauen, etter samling aktiviteter/lekegrupper Vi spiser Frilek Fruktmåltid Bussen henter oss Vi er tilbake på skolen Barnehagen stenger Der vil i ukeplanen kommer mere fokus hvilken aktivitet, vi jobber med og beskrivelse av dagene. Turdag: Måltider: Barna må ha med seg niste 3 dager i uken, som må være næringsrik da vi har et høyt energi forbruk her i friluftsbarnehagen. De må også ha en flaske med vann. Barnehage lager mat to ganger hver uke, se ukeplan for hvilken dag. Alle barn får frukt hver dag kl Barna skal medvirke i matlagningen, ordensbarna hjelpe til med maten og rydding etter på. Det er en del av det pedagogiske tilbud. Barna skal få anledning til oppøve ferdigheter omkring mat i naturen og hjelpe til med det praktiske. Barnene får økologisk melk hverdag i barnehage, og vi forsøke å kjøpe økologiske matvare i det omfang vi kan. Når det er kaldt sørger vi for varm drikke. Fra 15. september til 15. april kan barna ha med seg bålmat husk å skrive navn på foliepapir. Dersom de skal spise frokost i barnehagen, har de mulighet til det frem til kl Dere betaler kr: 175,-(100 % plass) / kr: 90,- (50 % plass) til kost pr. mnd. Dette faktureres sammen med betaling for opphold. Bursdager, her kan foreldre komme med litt ekstra «kos» som kan være fruktsalat, vafler eller kake. Engang i måneden har vi turdag i nærmiljøet, målet er at barna skal oppleve undring, refleksjon og er en del av den norske kulturarven. Turene preges av sosial hygge og samvær, som skal sette fokus på våres nærmiljø i Froland. Se mere om turdagene i ukeplanen.

9 Foreldresamarbeid: Vi er opptatt av at foreldresamarbeidet mellom barnehage og hjem skal være best mulig. Dette er viktig for at driften skal bli god, og det er spesielt viktig for barna. Dere foreldre må derfor aldri være redde for å komme hvis dere har noe dere lurer på. Det er normalt 2 foreldremøter årlig. Når barnet har begynt i barnehagen har vi en oppstartsamtale der tilvenningen og barnets trivsel er tema. En gang i året gjennomføres ordinær foreldresamtale. Om det skulle være behov for flere foreldresamtaler utenom dette avtales det mellom de aktuelle foreldre og pedagogisk leder. Foreldreråd og samarbeidsutvalg: Alle foreldrene utgjør barnehagens foreldreråd, det velges en foreldrerepresentant + vara. Samarbeidsutvalget består av foreldrerepresentant + vara, personalrepresentant, eierrepresentant og styrer. Valg på høstens foreldremøte. Det velges også hvert år en festkomité blant foreldrene som ansvar for sosiale sammenkomster. Froland Bibliotek Vi samarbeider med bibliotek i Froland, hvor barn kan låne bøker i barnehage igjennom biblioteket. Dere som foreldre må skrive opp navnet på bøken, ser oppslaget i barnehagen. Pedagogiske dokumentasjon og vurdering Dokumentasjon handler om å synliggjøre arbeidet i barnehage, der er en mangfoldighet av dokumentasjonene i form av foto, tegninger, plancher. Denne form tjener primært formålet mellom barnehage og hjem i det daglige. Vi jobber med barnas bok, hvor barn igjennom bilder, tegninger og beskrivelser kan gjenoppleve små og store begivenheter i barnehage. Barnas bok skal bidra til å skape sammenheng i barnas liv og fastholde det, de har opplevd. Derfor er det viktig, at foreldre hjelp til med at sette bilder og tekst i boken også fra hjemmet. Årsplanen er en overordnet plan for barnehagen. Den skal si noe om hvordan barnehagen skal arbeide og gi en grundig informasjon om barnehage. Vi lager også en 14 dagsplan som skal være mer detaljert. Arbeidet som blir gjort blir evaluert fortløpende på avdelingsmøter og personalmøter. Dokumentasjon er kommunikasjon som synliggjør mål og innhold. Barnehagen er forpliktet til å vurdere sin egen virksomhet jf Rammeplanen. Dette gjøres i ulike møter mellom personalet, i foreldreråd og i samarbeidsutvalgsmøter. Vurdere er et redskap, som er med på å styrke og kvalifisere den daglige praksis. Igjennom vurdering av egen praksis skapes en fellesforståelse av hva medarbeiderne gjør og hvorfor. Dermed til å skape et levende papir hvorved teori gjøres til praksis. Sentrale elementer i evaluering er, tema, metode, succes eller med de 7 rammemål.

10 Rammeplanen Rammeplanen gir styrer, pedagogiske ledere og det øvrige personalet en forpliktende ramme for planlegging, gjennomføring og vurdering av barnehagens virksomhet, som man skal arbeide med i løpe av året. Kommunikasjon, språk og tekst Tidlig og god språkstimulering er en viktig del av barnehagens innhold. Kommunikasjon foregår i et vekselspill mellom å motta og tolke et budskap, og å selv være avsender av et budskap. Både den nonverbale og den verbale kommunikasjonen er viktig for å utvikle et godt muntlig språk. Tekst omfatter både skriftlige og muntlige fortellinger, poesi, dikt, rim, regler og sanger. Kropp, bevegelse og helse I løpet av småbarnsalderen tilegner barna seg grunnleggende motoriske ferdigheter, kroppsbeherskelse, fysiske egenskaper, vaner og innsikt i hvordan de kan ivareta helse og livskvalitet. Barn er kroppslig aktive og de uttrykker seg mye gjennom kroppen. Godt kosthold og god veksling mellom aktivitet og hvile er av betydning for å utvikle en sunn kropp. Aktiv bruk av natur og nærmiljø gir mange muligheter. Kunst, kultur og kreativitet Barnehagen må gi barn mulighet til å oppleve kunst og kultur og til selv å uttrykke seg estetisk. Fagområdet omhandler uttrykksformer som billedkunst og kunsthåndverk, musikk, dans, drama, språk, litteratur, film, arkitektur og design. Formidling av kunst og kultur bidrar til å skape fortrolighet med og tilhørighet til kulturelle uttrykksformer. Natur, miljø og teknikk Naturen gir rom for et mangfold av opplevelser og aktiviteter til alle årstider og i all slags vær. Naturen er en kilde til skjønnhetsopplevelser og gir inspirasjon til estetiske uttrykk. Fagområdet skal bidra til at barn blir kjent med og får forståelse for planter og dyr, landskap, årstider og vær. Det er et mål at barn skal få en begynnende forståelse av betydningen av en bærekraftig utvikling. Etikk, religion og filosofi Etikk, religion og filosofi er med på å forme måter å oppfatte verden og mennesker på og preger verdier og holdninger. Norge er i dag et multireligiøst og flerkulturelt samfunn. Barnehagen skal reflektere og respektere det mangfoldet som er representert i barnegruppen. Nærmiljø og samfunn Barns medvirkning i det indre liv i barnehagen kan være første skritt for å få innsikt i og erfaring med deltakelse i et demokratisk samfunn. Barnehagen skal bidra til at barn møter verden utenfor familien med tillit og nysgjerrighet. Barn skal medvirke i å utforske og oppdage nærmiljøet sitt. Antall, rom og form Barn er tidlig opptatt av tall og telling, de utforsker rom og form, de argumenterer og er på jakt etter sammenhenger. Gjennom lek, eksperimentering og hverdagsaktiviteter utvikler barna sin matematiske kompetanse. Barnehagen har et ansvar for å oppmuntre barns egen utforskning og legge til rette for tidlig og god stimulering.

11 Tema: Bli kjent Noter August 2014 Velkommen til et nytt barnehageår i friluftsbarnehagen. 1.august Vi starter de første uker med innkjøring av nye barn og finne blåbær. 4. august 5. august Velkommen til nyt barnehageår. 6. august 7. august 8. august Fra d. 14. august start vi opp med skolebuss. Bli kjent samlinger Vi starter opp med lekegrupper fra uke 34 Sanger 11. august 12. august 13. august 14. august Skolebuss starter opp. 18. august Bursdag 15. august 19. august 20. august 21. august 22. august Sjekk barna for flått Merk alle klær, sko og lignende med barnets navn. 25. august 26. august 27. august Foreldremøte i barnehagen. 28. august 29. august Foreldremøte i barnehage for alle.

12 Tema: Brann & førstehjelp Noter September 2014 September vil vi delta i den Nasjonal brannøvelse. Vi skal jobbe med førstehjelp for barn. Vi håper, av få besøk ute fra. 1, september 2, september 3, september 4, september 5, september Bursdag Besøk av brannbil Besøk av politi Barn skal lære om førstehjelp. Besøk av tidligere klubb barn, som hjelper å ta opp poteter. Husk ekstra skift i hylla på skolen og i og i sekken, pakk i plastpose for å unngå at det blir bløtt. Vi starter opp med at de to ordens barn skal med Marit i Fjøset hver onsdag. Hvert barn få en gang i fjøset. 8, september Kom deg ut, turdag 9, september 10, september 15, september 16, september 17, september Besøk av tidligere klubb barn 22, september 29, september 30, september 11, september 12, september 18,september 19, september 23, september 24, september 25, september 26, september

13 Tema: Bok Noter oktober 2014 Oktober og november blir det store tema, å skrive og tegne en bok. 1, oktober 2, oktober 3, oktober Vi skal jobbe i små grupper, hvor vi skal arbeide med Kommunikasjon, språk og tekst. Hvor barnet blir avsender av et budskap igjennom skriftlige og muntlige fortellinger, poesi, dikt, rim, og kunst i form av å uttrykk seg estetisk. Fagområdet omhandler uttrykksformer som billedkunst. Vi skal inne om FN dagen. Vi skal snakke om elgjakt, og vi skal ut og se om der er blitt skytt elg her på Løjomås. 6, oktober 7, oktober 8, oktober 9, oktober 10, oktober 13, oktober 14, oktober 15, oktober 16, oktober 17, oktober Planleggingsdag 20, oktober 21, oktober 22, oktober 23, oktober 24, oktober FN- dagen 27, oktober 28, oktober 29, oktober 30, oktober 31, oktober Det er viktig med ekstra varm genser i sekken. Regntøy og dresser som er veldig vått bør tas med hjem til tørk, da tørkeskap skrus av når barnehage stenger.

14 Tema: Bok / Jul Noter November 2014 November skal vi avslutte boken, og starte opp med jule aktiviteter. Vi skal fortelle omverden, at vi har laget en bok. 3, november 4, november 5, november 6, november 7, november Juleforberedelse hvor vi skal finne ting i naturen og starte opp med julegaver. 10, november (8/11) 11, november 12, november 13, november 14, november Viktig at dere giver beskjed omkring julen hvilken dag dere ønsker plass. 17, november 18, november 19, november 20, november 21, november Vi forsetter med at ordens barna skal opp i fjøset. Vi håper å få besøk av avisen i den forbindelse. 24, november 25, november 26, november 27, november 28, november HUSK, varm genser og gode sko, det er kaldt om morgen. HUSK, å skrive navn på bålmaten. HUSK, å skrive navn på det nye vintertøyet barnet skal ha med i barnehagen.

15 Tema: JUL Noter Desember 2014 Jultid, kos og den mørke tid er over oss. 1, desember 2, desember 3, desember 4, desember 5, desember Vi skal jobbe med julegaver og klubb barna skal øve julespill. Vi skal en tur i kirken. Vi har adventssamlinger om mandag, hvor vi leser og synger julesanger. Det er den mørketid på året og vi skal snakke om lyset, som begynner å komme tilbake. Juleavslutning lørdag d inviterer vi familie til julespill og julekos oppe i skogen. Vi har steng den 24., 25., 26., og 31. desember. 8, desember 9, desember 10, desember 11, desember 12, desember 15, desember 16, desember 17, desember 18, desember 19, desember 22, desember 23, desember 24, desember Juleferie 29, desember 30, desember 31, desember Juleferie 25, desember Juleferie 26, desember Juleferie Husk, å få julegavene med hjem fra barnehagen. Vi ønsker alle en riktig god jul, og godt nyttår.

16 Tema: ski og sne Noter Januar 2015 Vi er tilbake og vinter er over oss. Vi skal lese og snakke om vinter. Januar blir en måned hvor vi skal holde varmen og se på den først snø. Vi skal gå på ski, leke med snø, forme snø og arbeide med is. 1, januar 2, januar Planleggingsdag 5, januar 6, januar 7, januar 8, januar 9, januar 12, januar 13, januar 14, januar 15, januar 16, januar Vi har ikke det store på programmet, vi ønsker å bruke snøen mye( vi håper den kommer). Ake, leke, hoppe og bevege oss mye. 19, januar 20, januar 21, januar 22, januar 23, januar Husk å ha ekstra varmt tøy i sekken, og ekstra votter. Har dere barn varme sko?? 26, januar (24/1) 27, januar 28, januar 29, januar 30, januar

17 Tema: Samenes nationaldag, Ski VM Vinteren er over oss. Vi forsetter med å leke i snøen, og vi skal avholde Ski og ake VM i løpet av februar. Denne måneds store aktiviteter er Samenes nationaldag. Vi skal holde karneval i uke 9, da vi er på skolen Husk, at vi er på skolen fra mandag d. 23. februar til fredag 27. februar når det er vinterferie. Husk, at ferielappen for uke 8 skal leveres inn mandag 2. februar. Noter februar februar 3. februar 4. februar 5. februar 6. februar Samenes nationaldag. 9. februar (7.2) 16. februar 17. februar Planleggingsdag 10. februar 11. februar 12. februar 13. februar 18. februar 19. februar 20. februar 19, januar 20, januar 21, januar 22, januar 23, januar 26, januar 27, januar 28, januar 29, januar 30, januar Husk, at der skal ligge ekstra varmt tøy i sekken. Har dere barn varme sko??

18 Tema: Våren er kommet, presentasjon av foreldres yrke. Vi ønsker et samarbeid med dere foreldre, hvor dere skal presentere deres arbeid. Vi håper, at mange foreldre kan hjelpe oss med dette. Vi begynner at tenke på åker, og setter frø inne på Grendehuset. Vi får påskebesøk fra kirke, hvor de forteller om hvorfor vi feirer påske. Vi har påskesamling i uke 13, hvor vi snakker om påsken og alt mellom himmel og jord. Noter Mars mars 3.mars 4.mars 5. mars 6. mars 9. mars 10. mars 11. mars 12. mars 13. mars 16. mars (14.3) 17. mars 18. mars 19. mars 20. mars 23. mars 24. mars 25. mars 26. mars 27. mars 30. mars 31. mars HUSK, at vi er på skolen mandag 30. tirsdag 31. mars og onsdag 1. april hvor vi stenger kl Viktig, at dere gir beskjed om dere ønsker ferie i påske. Selv om solen er kommet frem, er der stadig kaldt om morgen i skogen.

19 Tema: Vann Noter April 2015 Vi starter opp tirsdag 7. april med å leke med vann og bygge småbåter, og klubben skal bygge fuglehuset. 1, april 2, april 3, april Dere er velkommen til at komme og følge barnehage en dag, vi åpner opp for foreldredag følgende dag mandag 13. april, onsdag 22. april og torsdag 30. april. Vi skal følge med i fuglekassene og se etter trekkfugl. Vi begynner å jobbe med jorden i åker, da vi skal plante ut i starten av mai. 6. april 7. april 8. april 9. april 11. april 13. april 14. april 15. april 16. april 17. april 20. april 21. april 22. april 23. april 24. april 27. april 28. april 29. april 30. april HUSK, Dugnad i barnehagen mandag 27. april Husk, å se om der er strikk på dress og regntøy.

20 Tema: 17. mai Noter Mai 2015 Våren er kommet od det går mot sommer i Indianerskauen. 1, mai Vi skal jobbe med åker, og få alt ut i den. Vi skal i denne måned besøke Marit og hennes gård med dyr. Vi skal oppleve kuene komme ut, etter en lang vinter hvor de har vært inne. 17. mai en riktig festdag med alt som skal til. Vi holder litt 17. mai fest i barnehage onsdag 13. mai. HUSK, at vi har steng følgende dag i mai: fredag 1. mai, torsdag 14. mai, fredag 15. mai og mandag 25. mai. 4, mai 5, mai 6, mai 7, mai 8, mai 11, mai 12, mai 13, mai 14, mai 15, mai Planleggingsdag 18, mai 19, mai 20, mai 21, mai 22, mai 25, mai 26, mai 27, mai 28, mai 29, mai

21 Tema Noter Juni 2015 Sommeren er kommet og vi er klar for de siste uker i skog en. 1, juni 2, juni 3, juni 4, juni 5, juni Vi har sommerfest torsdag 11. juni, hvor foreldre og besteforeldre er velkommen til avslutningsfest for klubbarna. 8, juni 9, juni 10, juni 11, juni 12, juni Overnatting for klubbarna etter sommerfest, hvor de skal sove i skoven frem til fredag. Barnehage søker for frokost fredag morgen og litt kos til om kveld. Fredag 19. juni er siste dag hvor vi er i skogen. Fra mandag 22. juni er vi på skolen. 15, juni 16, juni 17, juni 18, juni 19, juni Sist dag med bussen. 22, juni 23, juni 24, juni 25, juni 26, juni 29, juni 30, juni HUSK, at sjekk barna for flått. HUSK, vann i sekken.

22 God sommer Noter Juli 2015 Sist uke før sommerferie. Vi ønsker alle en riktig god ferie vi ses i uke 32. 1, juli 2, juli 3. juli

Informasjon. Barnehagens telefonnummer: Barnehagen: 375 02529. Hilde mob.:95 81 59 26. Mobil:900 18513. Line: 3725518 (onsdager og fredager)

Informasjon. Barnehagens telefonnummer: Barnehagen: 375 02529. Hilde mob.:95 81 59 26. Mobil:900 18513. Line: 3725518 (onsdager og fredager) Årsplan For Mykland barnehage 2013/2014 Informasjon Litt om årsplanen: Prøver også i år å lage en kalender. Årsplanen skal være et arbeidsredskap for det pedagogiske arbeidet i barnehagen. Den skal være

Detaljer

GENERELL DEL ÅRSPLAN TROLLHAUGEN BARNEHAGE 2014/15

GENERELL DEL ÅRSPLAN TROLLHAUGEN BARNEHAGE 2014/15 GENERELL DEL ÅRSPLAN TROLLHAUGEN BARNEHAGE 2014/15 1 1. TROLLHAUGEN BARNEHAGE Trollhaugen barnehage er en 4 avdelings heldagsbarnehage. Barnehagen har til ca. 54 hele plasser for barn i alderen 0 5 år.

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Side nr. 2. Innledning Hvorfor en årsplan Side nr. 3 Rammer for barnehagedriften i Horten kommune Side nr. 3

Innholdsfortegnelse. Side nr. 2. Innledning Hvorfor en årsplan Side nr. 3 Rammer for barnehagedriften i Horten kommune Side nr. 3 Fagerheim barnehage Årsplan 2012 2013 Innholdsfortegnelse Innledning Hvorfor en årsplan Side nr. 3 Rammer for barnehagedriften i Horten kommune Side nr. 3 Vurdering av årsplan for 2011-2012 Vurdering av

Detaljer

ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE 2014 2015 Innhold PRESENTASJON AV BARNEHAGEN... 4 RÅDHUSMARKA BARNEHAGE SITT SATSINGSOMRÅDE... 4 SAMARBEID MED VITENFABRIKKEN... 4 SOSIAL KOMPETANSE... 4 BARNEHAGENS LEDELSE...

Detaljer

Kvennaneset barnehage

Kvennaneset barnehage ålesund kommune Årsplan august 2014 august 2015 Kvennaneset barnehage Kjøpmannsgata 6005 Ålesund Tlf: 70 16 28 50 Velkommen til Kvennaneset barnehage Kvennaneset barnehage er en kommunal barnehage, og

Detaljer

Maristua barnehages årsplan 2011/2012

Maristua barnehages årsplan 2011/2012 Maristua barnehages årsplan 2011/2012 1 Velkommen til oss i Maristua barnehage Maristua barnehage er en liten barnehage med 2 avdelinger med plass til 18 barn; Revehiet og Marihøna. Vi har et flott uteområde

Detaljer

Årsplan 2014-2015. For. Ellingsøy barnehage

Årsplan 2014-2015. For. Ellingsøy barnehage Årsplan 2014-2015 For Ellingsøy barnehage Adresse: Grønebelgvegen1 Hoffland, 6057 Ellingsøy Telefon: Kontor: 70 16 51 70 Fellesrom: 70 16 51 71 Personalet/Trådløs: 70 16 51 72 1 Ellingsøy barnehage Pedagogisk

Detaljer

Vår kunnskap, barn s trygghet

Vår kunnskap, barn s trygghet Vår kunnskap, barn s trygghet Årsplan for Orrestien Barnehage BA ORRESTIEN BARNEHAGE BA! Barnehagen åpnet i august 1999. Barnehagen er en 3-avdelings andelsbarnehage godkjent for barn i alderen 0-6 år.

Detaljer

Årsplan 2014 / 2015 Svanviken barnehage 1910 2015 105 ÅR

Årsplan 2014 / 2015 Svanviken barnehage 1910 2015 105 ÅR Årsplan 2014 / 2015 Svanviken barnehage 1910 2015 105 ÅR Visjon: Barnet i fokus. Verdier: Barnet skal møtes med respekt, aksept, tillit og tiltro. Ved alle handlinger som angår barn som foretas av myndigheter

Detaljer

2014/2015 ØSTERØY NATURBARNEHAGE

2014/2015 ØSTERØY NATURBARNEHAGE ÅRSPLAN 2014/2015 ØSTERØY NATURBARNEHAGE Side 1 av 63 Velkommen til Østerøy Naturbarnehage! Østerøy Naturbarnehage er organisert som et samvirkeforetak med foreldre som eiere og initiativtager til barnehagen

Detaljer

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avdeling Fagerstrandveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

Årsplan. Grasmyr naturbarnehage 2014-2015

Årsplan. Grasmyr naturbarnehage 2014-2015 Årsplan Grasmyr naturbarnehage 2014-2015 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Visjon 3. Verdier 4. Barnehagens profil og satsingsområder 4.1 Barnehagens prosjekt 5. Strategidokument for skole og barnehage

Detaljer

VÅR VISJON: ETT GODT BARNEHAGELIV MED MYE LÆRING OG MESTRING

VÅR VISJON: ETT GODT BARNEHAGELIV MED MYE LÆRING OG MESTRING F 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning side 2 Formål for barnehagen «3 De sju fagområdene «3 Progresjonsplan «3 7 Barns medvirkning «8 Førskolen «9 Overgang barnehage skole «9 En flerkulturell barnehage «10

Detaljer

Årsplan 2014 2015. Skrellinga Kanvas-barnehage

Årsplan 2014 2015. Skrellinga Kanvas-barnehage Årsplan 2014 2015 Skrellinga Kanvas-barnehage Innhold Velkommen til Skrellinga Kanvas-barnehage Små barn, store muligheter Barnehagens mål Sosial kompetanse Barns medvirkning Fysisk læringsmiljø Observasjon/kartlegging

Detaljer

Praktisk og pedagogisk informasjon til deg som har barn i Jordbrekkskogen barnehage

Praktisk og pedagogisk informasjon til deg som har barn i Jordbrekkskogen barnehage Praktisk og pedagogisk informasjon til deg som har barn i Jordbrekkskogen barnehage Jordbrekkskogen Barnehage 1 Generelle opplysninger om Jordbrekkskogen barnehage Jordbrekkskogen barnehage Jarlsbergveien

Detaljer

2015/2016 ØSTERØY NATURBARNEHAGE

2015/2016 ØSTERØY NATURBARNEHAGE ÅRSPLAN 2015/2016 ØSTERØY NATURBARNEHAGE Side 1 av 66 Velkommen til Østerøy Naturbarnehage! Østerøy Naturbarnehage er organisert som et samvirkeforetak med foreldre som eiere og initiativtager til barnehagen

Detaljer

Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015

Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015 Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015 Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015 Tårnsvalen barnehage AS Måltrosten barnehage Tårnsvalen ble startet som en familiebarnehage med 8 barn og 2 ansatte

Detaljer

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 14.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage

Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk, begge deler Bøgata 39, 6008 Ålesund www.alesund.kommune.no/sub/norvebh/ Tlf: 70162495 1 Forord Her på Nørve barnehage er

Detaljer

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.06.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK START PÅ BARNEHAGELIVET...

Detaljer

ÅRSPLAN SKRÅLLAN BARNEHAGE 2012 2013.

ÅRSPLAN SKRÅLLAN BARNEHAGE 2012 2013. ÅRSPLAN SKRÅLLAN BARNEHAGE 2012 2013. ÅRSPLAN FOR SKRÅLLAN BARNEHAGE 2012-2013 INNLEDNING: Årsplanen du nå leser i, vil fortelle deg hvordan barnehagehverdagen er her hos oss i Skrållan barnehage. Arbeidsdokumentet

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Løvåsbakken 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Løvåsbakken 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Løvåsbakken 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

Årsplan for Åpen barnehage i Kastellveien 1, tilknyttet Kirkens Bymisjon Arendal

Årsplan for Åpen barnehage i Kastellveien 1, tilknyttet Kirkens Bymisjon Arendal Årsplan for Åpen barnehage i, tilknyttet Kirkens Bymisjon Arendal 2015 Åpen barnehage Åpen barnehage er et utradisjonelt barnehagetilbud for barn i alderen 0-6 år. Det som først og fremst skiller en åpen

Detaljer

PEDAGOGISK PLAN AVD. BJØRNEN

PEDAGOGISK PLAN AVD. BJØRNEN PEDAGOGISK PLAN AVD. BJØRNEN HØSTEN 2014 Et barn som får mye kritikk lærer å fordøme. Et barn som opplever fiendtlighet lærer å slåss. Et barn som blir latterliggjort utvikler sjenanse. Et barn som bestandig

Detaljer

2.0 Omsorg og lek, læring og danning 2.1 Barnehageloven om omsorg, læring og danning 2.2 Planer for danning gjennom omsorg, lek og læring

2.0 Omsorg og lek, læring og danning 2.1 Barnehageloven om omsorg, læring og danning 2.2 Planer for danning gjennom omsorg, lek og læring INNHOLD 1.0 Barnehagens verdigrunnlag 1.1 Barnehageloven 1.2 Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver 1.3 Kommuneplanen 1.4 Åsemulen barnehages verdigrunnlag/pedagogiske grunnsyn 2.0 Omsorg og lek,

Detaljer

DEMOKRATI og MANGFOLD

DEMOKRATI og MANGFOLD DEMOKRATI og MANGFOLD Kvartsvegen barnehage Kvartsvegen 5 2818 Gjøvik Tlf. 61 14 86 60 (kontor), 61 14 86 63 (Smaragd), 61 14 86 64 (Ametyst) E-post: anna-karin.narten@gjovik.kommune.no INNHOLD: Innhold

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE JØNSRUDLØKKA BARNEHAGE 2013-2014 SAMMEN MED BARNA KLATRER VI MOT TOPPEN!

INFORMASJONSHEFTE JØNSRUDLØKKA BARNEHAGE 2013-2014 SAMMEN MED BARNA KLATRER VI MOT TOPPEN! INFORMASJONSHEFTE JØNSRUDLØKKA BARNEHAGE 2013-2014 SAMMEN MED BARNA KLATRER VI MOT TOPPEN! PERSONALET BARNEHAGEÅRET 2013-2014 STYRER HANNE BORG 100 % SKOGGLØTT PED. LEDER SIV TORGERSEN OPHUS 100 % ASSISTENT

Detaljer

ÅRSPLAN FOR GENERELL DEL

ÅRSPLAN FOR GENERELL DEL ÅRSPLAN FOR GENERELL DEL 1 INNHOLD INNLEDNING s. 3 AKTUELLE LOVER s. 3 OM BARNEHAGEN s. 4 LITT OM RAMMEPLANEN s. 4 BARNEHAGENS OVERORDNEDE MÅL s. 5 FORELDRESAMARBEID s. 6 BARNEHAGEHVERDAGEN s. 7 KOMMUNIKASJON

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Eidsvåg 2015-2016

Årsplan med læringsmål KIDSA Eidsvåg 2015-2016 Årsplan med læringsmål KIDSA Eidsvåg 2015-2016 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer