ÅRSPLAN FOR FROLAND FRILUFTSBARNEHAGE 2014/2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSPLAN FOR FROLAND FRILUFTSBARNEHAGE 2014/2015"

Transkript

1 ÅRSPLAN FOR FROLAND FRILUFTSBARNEHAGE 2014/2015

2 Innledning: Barns møte med naturen bringer tusenvis av spørsmål, opplevelser og utfordringer, som å smake, lukte, se, føle og snakke om det. Det er god næring til et barns utviklingsprosess. Froland friluftsbarnehage er en liten barnehage med 18 fulle barnehageplasser for barn i alderen 3 6 år. Vi er en unik barnehage, hvor vi gir barna muligheten til å bruke naturen som lekeplass, et sted for gode barndomsminner, hvem kan ikke huske noe fra ens egen. Vi har baselokaler på Froland skole, og egen lavvo på Løvjomås. Uteområdet vårt har barna døpt "Indianerskauen", og det ligger i et flott skogsområde, skjermet for støy og trafikk. Vi bruker aktivt nærmiljøet hvor vi besøker et gårdsbruk med melkeproduksjon og reiser ut på tur. Vi ønsker, at denne årsplan skal beskrive våres arbeid, struktur, pedagogiske verdier og mål for barnehageår 2014 og Barnehagenes visjon: Vi ønsker å ivareta at vi er en liten barnehage, hvor alle kjenner alle. Barna viser omsorg for hverandre, de store hjelper de små og de små ser opp til de store. Gjennom lek og andre aktiviteter ute skal barnehagen bidra til å opparbeide naturglede, nysgjerrighet og motorisk utvikling hos barna. Naturen gir rom for et mangfold av opplevelser i alle årstider og i all slags vær. Fra jord til bord, inne i Indianerskauen har vi en liten jordflekk som er opparbeidet til kjøkkenhage. Her dyrkes det ulike grønnsaker og urter. Vi tilbereder mat to ganger i uka, og om høsten er det mat fra vår egen kjøkkenhage på menyen. Vi er en av de få barnehager i Norge som tilbyr økologisk melk. Dette står vi for: - Vi søker opplevelser i naturen - Vi høster fra jorden, og viser respekt for naturen - Vi ser det enkelte barn, og dekker individuelle behov - Vi skaper trygghet og omsorg for barnet ditt - Barns medvirkning og foreldresamarbeid står i fokus

3 Drift: Friluftsbarnehagen er en kommunal heldags - barnehage, som har åpent hver dag fra kl Vi har 18 fulle plasser for barn i alderen 3 6 år. Barnehagen er en friluftsbarnehage med hoved plass på skolen og på Løvjomås, hvor vi har vårt flotte leirområde som vi er veldig stolte av. Leirområdet vårt heter Indianerskauen. Foreldre leverer og henter barna på Froland skole, men dere er også velkommen opp til Grendehuset. Buss bringer og henter oss kl og ca. kl Forventninger Du kan forvente at: Du og ditt barn blir møtt med respekt og vennlighet når du leverer og henter ditt barn. Du får informasjon om planer og aktiviteter igjennom fellesmail fra barnehagen. Personalet sørger for barnets sikkerhet og omsorg igjennom arbeid med HMS. Personalet dokumenterer, vurderer og videreutvikler arbeid med barna. Vi samarbeider med andre i nærmiljøet. Barnehagen forventer at du: Personale i barnehagen. Peter N. Jensen Kristine Lauvrak Janne Løvjomås Marit Myhren Tjøstheim Ingrid Elisabet Olsen Styrer Pedagogisk leder Fagarbeider Fagarbeider Fagarbeider Møter personalet med respekt og vennlighet. Forteller om barnets liv, slik at personalet blir bedre i stand til å forstå barnet. Gir beskjed om barnet ditt ikke kommer i barnehage. Gir beskjed hvis andre enn de som er avtalt skal hente barnet. Lese informasjonen på døren eller på mailen Barnet skal alltid ha ekstra skrift i sekken og garderobeplassen. Sekken og garderobeplass alltid har nok tøy i forhold til været og at man rydder opp i kurven engang om måneden. Åse Røysland Lærlingen( ) Kontakt oss Mobil:

4 Felles satsingsområder i Frolands barnehage: Lek og Relasjoner Froland Friluftsbarnehage er en av kommunes 6 barnehager, som gjennom de neste år skal igjennom satsningsområdet LEK og RELASJONER. Målet er et felles kunnskapsnivå ut fra teoretisk rammer, hvor personale i de forskjellige barnehager skal øke deres viten om lekens betydning mellom barn og personalet, og hvilken betydning relasjoner har. Kvello I år, skal vi starte opp med Kvello. Dette er et av kommunes satsingsområder som kommer tilbake til Friluftsbarnehagen i løpet av høsten Kvello består av et tverrfaglige team av ansatte fra helsestasjonen, barneverntjenesten, fysio/ergoterapeut og PP-tjenesten. Observasjoner og påfølgende vurderingsmøte gjennomføres i perioden omkring oktober måned. Det tverrfaglige teamet har et todelt mål med observasjon; de skal observere enkeltbarn i tillegg til at de skal observere barnehagen som system. Relasjoner LEK Satsningsområde for Frolands kommunale barnehagen Metoden Tidlig innsats i barnehagen (TI, Kvello-modellen) har som formål å kvalitetssikre barnehagetilbudet for å kunne iverksette tiltak på et så tidlig tidspunkt som mulig Metoden understøtter barns rett til et tilpasset tilbud i barnehage, sikrer at det barn har rett til og behov for blir møtt og ivaretatt, samt kvalitetssikring av barnehagetilbudet som system. Metodens fokus er blant annet på samarbeid mellom aktører i det kommunale hjelpeapparatet. Arbeidsmodellen har altså som mål å implementere en systematisk innsats, på både individ- og systemnivå, i barnehager. For å sikre et godt tilrettelagt barnehagetilbud Barnehagen informerer foreldre muntlig i foreldreutvalg og på foreldremøter. Det sendes ut skriftlig informasjon til alle foreldre i form av månedsbrev.

5 Formålsparagrafen / Formål for barnehage: Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene. Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger. Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering 1. I Froland barnehage vil vi oppnå dette ved å jobbe mot følgende mål: Vi skal vise respekt og anerkjennelse Hverdagen skal være preget av humor og glede. Omsorg og trygghet skal gjennomsyre alt i barnehagehverdagen. Vi skal se og høre hvert enkelt barn. Vi skal etterstrebe ett godt foreldresamarbeid. Alle, både barn og voksne skal kjenne seg betydningsfulle Barna skal kjenne seg betydningsfulle og kunne sette spor. Barn skal bli sett og hørt. Voksne skal tilby alle barn ett rikt, variert, stimulerende og utfordrende læringsmiljø. Tilbudet skal tilpasses hvert enkelt barn og barnegruppa. Observasjoner og vurderinger skal ligge til grunn for å gi barn mulighet til medvirkning i barnehagens innhold Overgang barnehage- skole I Froland barnehage gjør vi dette ved å ta hensyn til det barna er opptatt av i planlegging av tema og prosjekter. Deres interesser observeres og vektlegges i de pedagogiske planene, i samsvar med barnas alder og modningsnivå. Når barna er trygge og voksne møter barnas utspill og nysgjerrighet med respekt og tillit har vi et godt utgangspunkt for å gi barn medvirkning i sin egen hverdag. 1

6 Klubben Å begynne på skolen er en stor milepæl i livet, vi vil legge til rette for at det enkelte barn får en god avskjed med barnehagen og vil samarbeider med dere foreldre, skolen og de andre barnehager i Froland Kommune. Klubb barnene skal 2 ganger i barnehageåret møte noen av de andre barna, som de skal starte på skolen med igjennom førskole treff. Vi oppfordrer samtidig lærerne som skal ha først trinn om å ta en tur innom i barnehagen for å møte barna som skal starte i skolen Froland Kommune har lagt opp til rutiner for overgangen mellom barnehage og skole, hvor foreldre og førskolelærer gjennomgår overgangsskjema (individuelt skjema),som deretter avleveres til lærerne som skal ha barnet fra høsten. Barn med sakkyndig vurdering bruker andre rutiner. Hensikten er å gi barnet en best mulig skolestart. I klubben jobber vi med å kunne motta og utføre beskjeder og inspirere til lek med bokstaver, tall og former, som skal stimulere til nysgjerrighet med forskjellige aktiviteter. Barna vil dette året få hver sin oppgave bok, som vil inneholde rime leker, bokstaver og der skal limes inn oppgaver i gjennom året. Vi kommer ikke til å sende disse bøkene hjem, barn vil mottaka oppgave boken og barnas bok til sommerfesten. Vi vil prøve å besøk vitensenteret og bomullsfabrikken i Arendal og arbeider med de to områder før vi skal besøke stedene. Vårt mål er at barna skal få en bedre forståelse for skolens symbolverden og gjenkjenne noe av det vi har gjort i barnehage i skolen. Årshjul for klubb barn Der vil bli fast gruppe med førskolebarna igjennom barnehageåret hver mandag og tirsdag fra slutning av august og frem til starten av juli, hvor vi slutter av med overnattingstur i Indianerskogen. Det vil i perioder ikke være klubb, når der er andre fellesaktiviteter i barnehage. August September - Oktober November - desember Januar Februar: Februar Mars April Mai Juni Vi vil fokusere på rim/regler,og klappe stavelser. Vi skal arbeide med solsystem og bygge med materialer. Vi leser bøker, og øver på å lytte ut lyder.vi skal øve på forstillingen til julespillet. Vi spiller brettspill, rimelotto. Vi skal jobbe med trafikk regler og jobbe med kunst og besøke bomullsfabrikken i Arendal Vi skal eksperimenter og jobbe med miljølæring og besøke vitensenter i Arendal i slutningen av mars. Tall, telling og ulike geometriske figurer. Vi har de sist skoleforberedelser og har fokus på naturen/friluftsliv i forbindelse med overnatting i barnehagen. Vi lager eventyr.

7 Planleggingsdager og ferie: I løpet av barnehageåret 2014/15 har vi 5 planleggingsdager og følgende lukke dag. Tradisjoner i barnehage Vi har fellesturdag en dag hver måned, hvor vi reiser ut i nærmiljøet. I vinterhalvåret reiser vi, hvis været tillater det. Mandag 4. august August: Foreldremøte Fredag 17. oktober September: Nasjonal brannøvelse Fredag 2. januar Tirsdag 17. februar Fredag 15. mai Juleferie: 24, 25, 26 og 31. desember Oktober: Desember: Februar: FN-dagen Elgjakt juleavslutning Samefolkets dag Karneval Påskeferie: Onsdag før skjærtorsdag stenger vi kl I forbindelse med julen og påskeferie jobber vi sammen med de andre barnehager, det kan bety at vi flytter over i en annen barnehage. Nærmer beskjed kommer før ferie. Sommerferie: Uke 28, 29, 30 og 31, det vil si fra 6. juli til 31. juli Mars: April: Mai: Juni: Påskesamling med besøk fra kirke Dugnad 17. mai ku slipp Besøke bondejente Marit Sommerfest Overnatting

8 Dagsplan: Barnehagen åpner Fri lek, Frokost (egen mat) Bussen kjører til Løvjomås Morgensamling i indianerskauen, etter samling aktiviteter/lekegrupper Vi spiser Frilek Fruktmåltid Bussen henter oss Vi er tilbake på skolen Barnehagen stenger Der vil i ukeplanen kommer mere fokus hvilken aktivitet, vi jobber med og beskrivelse av dagene. Turdag: Måltider: Barna må ha med seg niste 3 dager i uken, som må være næringsrik da vi har et høyt energi forbruk her i friluftsbarnehagen. De må også ha en flaske med vann. Barnehage lager mat to ganger hver uke, se ukeplan for hvilken dag. Alle barn får frukt hver dag kl Barna skal medvirke i matlagningen, ordensbarna hjelpe til med maten og rydding etter på. Det er en del av det pedagogiske tilbud. Barna skal få anledning til oppøve ferdigheter omkring mat i naturen og hjelpe til med det praktiske. Barnene får økologisk melk hverdag i barnehage, og vi forsøke å kjøpe økologiske matvare i det omfang vi kan. Når det er kaldt sørger vi for varm drikke. Fra 15. september til 15. april kan barna ha med seg bålmat husk å skrive navn på foliepapir. Dersom de skal spise frokost i barnehagen, har de mulighet til det frem til kl Dere betaler kr: 175,-(100 % plass) / kr: 90,- (50 % plass) til kost pr. mnd. Dette faktureres sammen med betaling for opphold. Bursdager, her kan foreldre komme med litt ekstra «kos» som kan være fruktsalat, vafler eller kake. Engang i måneden har vi turdag i nærmiljøet, målet er at barna skal oppleve undring, refleksjon og er en del av den norske kulturarven. Turene preges av sosial hygge og samvær, som skal sette fokus på våres nærmiljø i Froland. Se mere om turdagene i ukeplanen.

9 Foreldresamarbeid: Vi er opptatt av at foreldresamarbeidet mellom barnehage og hjem skal være best mulig. Dette er viktig for at driften skal bli god, og det er spesielt viktig for barna. Dere foreldre må derfor aldri være redde for å komme hvis dere har noe dere lurer på. Det er normalt 2 foreldremøter årlig. Når barnet har begynt i barnehagen har vi en oppstartsamtale der tilvenningen og barnets trivsel er tema. En gang i året gjennomføres ordinær foreldresamtale. Om det skulle være behov for flere foreldresamtaler utenom dette avtales det mellom de aktuelle foreldre og pedagogisk leder. Foreldreråd og samarbeidsutvalg: Alle foreldrene utgjør barnehagens foreldreråd, det velges en foreldrerepresentant + vara. Samarbeidsutvalget består av foreldrerepresentant + vara, personalrepresentant, eierrepresentant og styrer. Valg på høstens foreldremøte. Det velges også hvert år en festkomité blant foreldrene som ansvar for sosiale sammenkomster. Froland Bibliotek Vi samarbeider med bibliotek i Froland, hvor barn kan låne bøker i barnehage igjennom biblioteket. Dere som foreldre må skrive opp navnet på bøken, ser oppslaget i barnehagen. Pedagogiske dokumentasjon og vurdering Dokumentasjon handler om å synliggjøre arbeidet i barnehage, der er en mangfoldighet av dokumentasjonene i form av foto, tegninger, plancher. Denne form tjener primært formålet mellom barnehage og hjem i det daglige. Vi jobber med barnas bok, hvor barn igjennom bilder, tegninger og beskrivelser kan gjenoppleve små og store begivenheter i barnehage. Barnas bok skal bidra til å skape sammenheng i barnas liv og fastholde det, de har opplevd. Derfor er det viktig, at foreldre hjelp til med at sette bilder og tekst i boken også fra hjemmet. Årsplanen er en overordnet plan for barnehagen. Den skal si noe om hvordan barnehagen skal arbeide og gi en grundig informasjon om barnehage. Vi lager også en 14 dagsplan som skal være mer detaljert. Arbeidet som blir gjort blir evaluert fortløpende på avdelingsmøter og personalmøter. Dokumentasjon er kommunikasjon som synliggjør mål og innhold. Barnehagen er forpliktet til å vurdere sin egen virksomhet jf Rammeplanen. Dette gjøres i ulike møter mellom personalet, i foreldreråd og i samarbeidsutvalgsmøter. Vurdere er et redskap, som er med på å styrke og kvalifisere den daglige praksis. Igjennom vurdering av egen praksis skapes en fellesforståelse av hva medarbeiderne gjør og hvorfor. Dermed til å skape et levende papir hvorved teori gjøres til praksis. Sentrale elementer i evaluering er, tema, metode, succes eller med de 7 rammemål.

10 Rammeplanen Rammeplanen gir styrer, pedagogiske ledere og det øvrige personalet en forpliktende ramme for planlegging, gjennomføring og vurdering av barnehagens virksomhet, som man skal arbeide med i løpe av året. Kommunikasjon, språk og tekst Tidlig og god språkstimulering er en viktig del av barnehagens innhold. Kommunikasjon foregår i et vekselspill mellom å motta og tolke et budskap, og å selv være avsender av et budskap. Både den nonverbale og den verbale kommunikasjonen er viktig for å utvikle et godt muntlig språk. Tekst omfatter både skriftlige og muntlige fortellinger, poesi, dikt, rim, regler og sanger. Kropp, bevegelse og helse I løpet av småbarnsalderen tilegner barna seg grunnleggende motoriske ferdigheter, kroppsbeherskelse, fysiske egenskaper, vaner og innsikt i hvordan de kan ivareta helse og livskvalitet. Barn er kroppslig aktive og de uttrykker seg mye gjennom kroppen. Godt kosthold og god veksling mellom aktivitet og hvile er av betydning for å utvikle en sunn kropp. Aktiv bruk av natur og nærmiljø gir mange muligheter. Kunst, kultur og kreativitet Barnehagen må gi barn mulighet til å oppleve kunst og kultur og til selv å uttrykke seg estetisk. Fagområdet omhandler uttrykksformer som billedkunst og kunsthåndverk, musikk, dans, drama, språk, litteratur, film, arkitektur og design. Formidling av kunst og kultur bidrar til å skape fortrolighet med og tilhørighet til kulturelle uttrykksformer. Natur, miljø og teknikk Naturen gir rom for et mangfold av opplevelser og aktiviteter til alle årstider og i all slags vær. Naturen er en kilde til skjønnhetsopplevelser og gir inspirasjon til estetiske uttrykk. Fagområdet skal bidra til at barn blir kjent med og får forståelse for planter og dyr, landskap, årstider og vær. Det er et mål at barn skal få en begynnende forståelse av betydningen av en bærekraftig utvikling. Etikk, religion og filosofi Etikk, religion og filosofi er med på å forme måter å oppfatte verden og mennesker på og preger verdier og holdninger. Norge er i dag et multireligiøst og flerkulturelt samfunn. Barnehagen skal reflektere og respektere det mangfoldet som er representert i barnegruppen. Nærmiljø og samfunn Barns medvirkning i det indre liv i barnehagen kan være første skritt for å få innsikt i og erfaring med deltakelse i et demokratisk samfunn. Barnehagen skal bidra til at barn møter verden utenfor familien med tillit og nysgjerrighet. Barn skal medvirke i å utforske og oppdage nærmiljøet sitt. Antall, rom og form Barn er tidlig opptatt av tall og telling, de utforsker rom og form, de argumenterer og er på jakt etter sammenhenger. Gjennom lek, eksperimentering og hverdagsaktiviteter utvikler barna sin matematiske kompetanse. Barnehagen har et ansvar for å oppmuntre barns egen utforskning og legge til rette for tidlig og god stimulering.

11 Tema: Bli kjent Noter August 2014 Velkommen til et nytt barnehageår i friluftsbarnehagen. 1.august Vi starter de første uker med innkjøring av nye barn og finne blåbær. 4. august 5. august Velkommen til nyt barnehageår. 6. august 7. august 8. august Fra d. 14. august start vi opp med skolebuss. Bli kjent samlinger Vi starter opp med lekegrupper fra uke 34 Sanger 11. august 12. august 13. august 14. august Skolebuss starter opp. 18. august Bursdag 15. august 19. august 20. august 21. august 22. august Sjekk barna for flått Merk alle klær, sko og lignende med barnets navn. 25. august 26. august 27. august Foreldremøte i barnehagen. 28. august 29. august Foreldremøte i barnehage for alle.

12 Tema: Brann & førstehjelp Noter September 2014 September vil vi delta i den Nasjonal brannøvelse. Vi skal jobbe med førstehjelp for barn. Vi håper, av få besøk ute fra. 1, september 2, september 3, september 4, september 5, september Bursdag Besøk av brannbil Besøk av politi Barn skal lære om førstehjelp. Besøk av tidligere klubb barn, som hjelper å ta opp poteter. Husk ekstra skift i hylla på skolen og i og i sekken, pakk i plastpose for å unngå at det blir bløtt. Vi starter opp med at de to ordens barn skal med Marit i Fjøset hver onsdag. Hvert barn få en gang i fjøset. 8, september Kom deg ut, turdag 9, september 10, september 15, september 16, september 17, september Besøk av tidligere klubb barn 22, september 29, september 30, september 11, september 12, september 18,september 19, september 23, september 24, september 25, september 26, september

13 Tema: Bok Noter oktober 2014 Oktober og november blir det store tema, å skrive og tegne en bok. 1, oktober 2, oktober 3, oktober Vi skal jobbe i små grupper, hvor vi skal arbeide med Kommunikasjon, språk og tekst. Hvor barnet blir avsender av et budskap igjennom skriftlige og muntlige fortellinger, poesi, dikt, rim, og kunst i form av å uttrykk seg estetisk. Fagområdet omhandler uttrykksformer som billedkunst. Vi skal inne om FN dagen. Vi skal snakke om elgjakt, og vi skal ut og se om der er blitt skytt elg her på Løjomås. 6, oktober 7, oktober 8, oktober 9, oktober 10, oktober 13, oktober 14, oktober 15, oktober 16, oktober 17, oktober Planleggingsdag 20, oktober 21, oktober 22, oktober 23, oktober 24, oktober FN- dagen 27, oktober 28, oktober 29, oktober 30, oktober 31, oktober Det er viktig med ekstra varm genser i sekken. Regntøy og dresser som er veldig vått bør tas med hjem til tørk, da tørkeskap skrus av når barnehage stenger.

14 Tema: Bok / Jul Noter November 2014 November skal vi avslutte boken, og starte opp med jule aktiviteter. Vi skal fortelle omverden, at vi har laget en bok. 3, november 4, november 5, november 6, november 7, november Juleforberedelse hvor vi skal finne ting i naturen og starte opp med julegaver. 10, november (8/11) 11, november 12, november 13, november 14, november Viktig at dere giver beskjed omkring julen hvilken dag dere ønsker plass. 17, november 18, november 19, november 20, november 21, november Vi forsetter med at ordens barna skal opp i fjøset. Vi håper å få besøk av avisen i den forbindelse. 24, november 25, november 26, november 27, november 28, november HUSK, varm genser og gode sko, det er kaldt om morgen. HUSK, å skrive navn på bålmaten. HUSK, å skrive navn på det nye vintertøyet barnet skal ha med i barnehagen.

15 Tema: JUL Noter Desember 2014 Jultid, kos og den mørke tid er over oss. 1, desember 2, desember 3, desember 4, desember 5, desember Vi skal jobbe med julegaver og klubb barna skal øve julespill. Vi skal en tur i kirken. Vi har adventssamlinger om mandag, hvor vi leser og synger julesanger. Det er den mørketid på året og vi skal snakke om lyset, som begynner å komme tilbake. Juleavslutning lørdag d inviterer vi familie til julespill og julekos oppe i skogen. Vi har steng den 24., 25., 26., og 31. desember. 8, desember 9, desember 10, desember 11, desember 12, desember 15, desember 16, desember 17, desember 18, desember 19, desember 22, desember 23, desember 24, desember Juleferie 29, desember 30, desember 31, desember Juleferie 25, desember Juleferie 26, desember Juleferie Husk, å få julegavene med hjem fra barnehagen. Vi ønsker alle en riktig god jul, og godt nyttår.

16 Tema: ski og sne Noter Januar 2015 Vi er tilbake og vinter er over oss. Vi skal lese og snakke om vinter. Januar blir en måned hvor vi skal holde varmen og se på den først snø. Vi skal gå på ski, leke med snø, forme snø og arbeide med is. 1, januar 2, januar Planleggingsdag 5, januar 6, januar 7, januar 8, januar 9, januar 12, januar 13, januar 14, januar 15, januar 16, januar Vi har ikke det store på programmet, vi ønsker å bruke snøen mye( vi håper den kommer). Ake, leke, hoppe og bevege oss mye. 19, januar 20, januar 21, januar 22, januar 23, januar Husk å ha ekstra varmt tøy i sekken, og ekstra votter. Har dere barn varme sko?? 26, januar (24/1) 27, januar 28, januar 29, januar 30, januar

17 Tema: Samenes nationaldag, Ski VM Vinteren er over oss. Vi forsetter med å leke i snøen, og vi skal avholde Ski og ake VM i løpet av februar. Denne måneds store aktiviteter er Samenes nationaldag. Vi skal holde karneval i uke 9, da vi er på skolen Husk, at vi er på skolen fra mandag d. 23. februar til fredag 27. februar når det er vinterferie. Husk, at ferielappen for uke 8 skal leveres inn mandag 2. februar. Noter februar februar 3. februar 4. februar 5. februar 6. februar Samenes nationaldag. 9. februar (7.2) 16. februar 17. februar Planleggingsdag 10. februar 11. februar 12. februar 13. februar 18. februar 19. februar 20. februar 19, januar 20, januar 21, januar 22, januar 23, januar 26, januar 27, januar 28, januar 29, januar 30, januar Husk, at der skal ligge ekstra varmt tøy i sekken. Har dere barn varme sko??

18 Tema: Våren er kommet, presentasjon av foreldres yrke. Vi ønsker et samarbeid med dere foreldre, hvor dere skal presentere deres arbeid. Vi håper, at mange foreldre kan hjelpe oss med dette. Vi begynner at tenke på åker, og setter frø inne på Grendehuset. Vi får påskebesøk fra kirke, hvor de forteller om hvorfor vi feirer påske. Vi har påskesamling i uke 13, hvor vi snakker om påsken og alt mellom himmel og jord. Noter Mars mars 3.mars 4.mars 5. mars 6. mars 9. mars 10. mars 11. mars 12. mars 13. mars 16. mars (14.3) 17. mars 18. mars 19. mars 20. mars 23. mars 24. mars 25. mars 26. mars 27. mars 30. mars 31. mars HUSK, at vi er på skolen mandag 30. tirsdag 31. mars og onsdag 1. april hvor vi stenger kl Viktig, at dere gir beskjed om dere ønsker ferie i påske. Selv om solen er kommet frem, er der stadig kaldt om morgen i skogen.

19 Tema: Vann Noter April 2015 Vi starter opp tirsdag 7. april med å leke med vann og bygge småbåter, og klubben skal bygge fuglehuset. 1, april 2, april 3, april Dere er velkommen til at komme og følge barnehage en dag, vi åpner opp for foreldredag følgende dag mandag 13. april, onsdag 22. april og torsdag 30. april. Vi skal følge med i fuglekassene og se etter trekkfugl. Vi begynner å jobbe med jorden i åker, da vi skal plante ut i starten av mai. 6. april 7. april 8. april 9. april 11. april 13. april 14. april 15. april 16. april 17. april 20. april 21. april 22. april 23. april 24. april 27. april 28. april 29. april 30. april HUSK, Dugnad i barnehagen mandag 27. april Husk, å se om der er strikk på dress og regntøy.

20 Tema: 17. mai Noter Mai 2015 Våren er kommet od det går mot sommer i Indianerskauen. 1, mai Vi skal jobbe med åker, og få alt ut i den. Vi skal i denne måned besøke Marit og hennes gård med dyr. Vi skal oppleve kuene komme ut, etter en lang vinter hvor de har vært inne. 17. mai en riktig festdag med alt som skal til. Vi holder litt 17. mai fest i barnehage onsdag 13. mai. HUSK, at vi har steng følgende dag i mai: fredag 1. mai, torsdag 14. mai, fredag 15. mai og mandag 25. mai. 4, mai 5, mai 6, mai 7, mai 8, mai 11, mai 12, mai 13, mai 14, mai 15, mai Planleggingsdag 18, mai 19, mai 20, mai 21, mai 22, mai 25, mai 26, mai 27, mai 28, mai 29, mai

21 Tema Noter Juni 2015 Sommeren er kommet og vi er klar for de siste uker i skog en. 1, juni 2, juni 3, juni 4, juni 5, juni Vi har sommerfest torsdag 11. juni, hvor foreldre og besteforeldre er velkommen til avslutningsfest for klubbarna. 8, juni 9, juni 10, juni 11, juni 12, juni Overnatting for klubbarna etter sommerfest, hvor de skal sove i skoven frem til fredag. Barnehage søker for frokost fredag morgen og litt kos til om kveld. Fredag 19. juni er siste dag hvor vi er i skogen. Fra mandag 22. juni er vi på skolen. 15, juni 16, juni 17, juni 18, juni 19, juni Sist dag med bussen. 22, juni 23, juni 24, juni 25, juni 26, juni 29, juni 30, juni HUSK, at sjekk barna for flått. HUSK, vann i sekken.

22 God sommer Noter Juli 2015 Sist uke før sommerferie. Vi ønsker alle en riktig god ferie vi ses i uke 32. 1, juli 2, juli 3. juli

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014.

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. «Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. 1. Lover, retningslinjer og visjon Barnehageloven, formålsparagrafen og Rammeplan for barnehagens

Detaljer

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 Mye av det jeg virkelig trenger å vite lærte jeg i barnehagen Mesteparten av det jeg virkelig trenger å vite om hvordan jeg skal leve og hva jeg skal gjøre og hvordan

Detaljer

Blåbærskogen barnehage

Blåbærskogen barnehage Blåbærskogen barnehage Årsplan for 2014-15 E-post: bbskogen@online.no Telefon: 22921279 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 3 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene... 3 Barnehagens mål og

Detaljer

Alna Åpen barnehage - Tveita

Alna Åpen barnehage - Tveita Oslo kommune Bydel Alna Alna Åpen barnehage - Tveita Alna Åpen barnehage - Tveita Telefon: 95486209 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

Vetlandsveien barnehage

Vetlandsveien barnehage Vetlandsveien barnehage kontor@vetlandsveienbhg.no Telefon: 22260082 Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015

ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015 En trygg start ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015 Litt om Familiebarnehagen: Familiebarnehagen ble startet i 1989 og er en privat barnehage drevet av Klara Magnetun Brotnow. Den ligger sentralt

Detaljer

Avtaleerklæring Barnehage foreldre. Sørreisa kommune

Avtaleerklæring Barnehage foreldre. Sørreisa kommune Avtaleerklæring Barnehage foreldre Sørreisa kommune Kommunens visjon, verdier og hovedmål ble vedtatt av Kommunestyret 26. oktober 2006 Barnehagene Vi er kjent for å være: Serviceinnstilt Kvalitetsbevisst

Detaljer

PLAN FOR FØRSTE HALVÅR

PLAN FOR FØRSTE HALVÅR PLAN FOR FØRSTE HALVÅR - 2017 VELKOMMEN TIL NYE GJØVIK BARNEHAGE DU FINNER OSS I SKOLEGATA 7 2821 GJØVIK VELKOMMEN TIL NYE GJØVIK BARNEHAGE Vi er en 6-avdelings barnehage med plass til 147 enheter Barnehagens

Detaljer

KANUTTEN PRIVATE FAMILIEBARNEHAGE. Årsplan 2014-2015.

KANUTTEN PRIVATE FAMILIEBARNEHAGE. Årsplan 2014-2015. KANUTTEN PRIVATE FAMILIEBARNEHAGE Årsplan 2014-2015. 1 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?: En familiebarnehage er en barnehage der driften foregår i private hjem. Den skal ikke etterligne annen barnehagevirksomhet,

Detaljer

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Velkommen til høsten og våren på Trollebo Vi er godt i gang med et nytt barnehageår på Trollebo. For noen av dere er det deres første møte med Sørholtet barnehage.

Detaljer

PEDAGOGISK ARBEIDSPLAN FOR ELGEN HØSTEN 2014

PEDAGOGISK ARBEIDSPLAN FOR ELGEN HØSTEN 2014 PEDAGOGISK ARBEIDSPLAN FOR ELGEN HØSTEN 2014 Barnets tid ditt og mitt ansvar Barnehagens samfunnsmandat Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og

Detaljer

! I Rosterud blir barna sett og hørt!

! I Rosterud blir barna sett og hørt! Årsplan rosterud 2015/2016 I Rosterud blir barna sett og hørt Velkommen til et nytt barnehage år. Barna i Rosterud blir sett og hørt, det er vår visjon for barnehagen. For å klare dette må personalet være

Detaljer

Økernveien familiebarnehage, Veksthusfløtten

Økernveien familiebarnehage, Veksthusfløtten Økernveien familiebarnehage, Veksthusfløtten ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 ozlemalg@hotmail.com Telefon: 98876817 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/okernveien-familiebarnehage-veksthusflotten/

Detaljer

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 HÅ KOMMUNE BJORHAUG BARNEHAGE Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 Visjon: En felles opplevelse med trygghet og læring gjennom lek Bjorhaug barnehage Gudmestadvegen 24, 4365 Nærbø Tlf. 51 43 22 91 Email:

Detaljer

HALVÅRSPLAN FOR BIKUBEN BARNEHAGE HØSTEN 2016

HALVÅRSPLAN FOR BIKUBEN BARNEHAGE HØSTEN 2016 HALVÅRSPLAN FOR BIKUBEN BARNEHAGE HØSTEN 2016 Oversikt over arrangementer høsten 2016 Planleggingsdag: 15. august, 10 oktober Kultursekken: 2.september Foreldremøte: 14.oktober Høstfest: tirsdag 1.nov.

Detaljer

Årsplan for 2013/2014

Årsplan for 2013/2014 Årsplan for 2013/2014 For Trosvikhaven familie barnehage hos Anne-Marit Møller Årsplan 2013/2014 for Veumveien og Trosvikhaven familie barnehage. Velkommen til nytt barnehage år hos Annette i Veumveien

Detaljer

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO ÅRSPLAN 2014 SiO BARNEHAGE BAMSEBO Innhold 1. Presentasjon av barnehagen Side 02 2. Våre verdier Side 03 3. Vår arbeidsmåte Side 06 a. Lek, læring og danning Side 06 b. Arbeidsprosesser Side 07 c. Rammeplanens

Detaljer

Pedagogisk plattform. Tolpinrud Barnehage

Pedagogisk plattform. Tolpinrud Barnehage Pedagogisk plattform Tolpinrud Barnehage Pedagogisk plattform for Tolpinrud barnehage Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning

Detaljer

Periodeplan for avdeling Lek Januar- juni 2014

Periodeplan for avdeling Lek Januar- juni 2014 Periodeplan for avdeling Lek Januar- juni 2014 Personalet på Lek er: Pedagogisk leder (100%): Monika Skjønhaug Granholt Assistent (80%): Anita Johansen (Fri fredag) Assistent (80%): For Mariann Søberg(Sykmeldt)

Detaljer

Klatremus familiebarnehage avd. Knerten

Klatremus familiebarnehage avd. Knerten Klatremus familiebarnehage avd. Knerten ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 dmellbye@online.no Telefon: 22 14 26 25 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/klatremus-familiebarnehage-avd-knerten/

Detaljer

Furuhuset Smart barnehage

Furuhuset Smart barnehage Oslo kommune Bydel Alna Furuhuset Smart barnehage Furuhuset Smart barnehage sisselirene.wang@bal.oslo.kommune.no Telefon: 48125499 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/alna-apen-barnehage-avdeling-lindeberg/

Detaljer

GRØNN AVDELING SEPTEMBER NOVEMBER 2009

GRØNN AVDELING SEPTEMBER NOVEMBER 2009 GRØNN AVDELING SEPTEMBER NOVEMBER 2009 Forrige halvår var fullt av utforskende og nysgjerrige barn som bare vokste og vokste. Språket gikk fra enstavelsesord til hele setninger, de som krabbet begynte

Detaljer

ÅRSPLAN NORDRE ÅSEN KANVAS-BARNEHAGE 2012-2014

ÅRSPLAN NORDRE ÅSEN KANVAS-BARNEHAGE 2012-2014 ÅRSPLAN NORDRE ÅSEN KANVAS-BARNEHAGE 2012-2014 I årsplanen presenterer vi det pedagogiske innholdet i barnehagen, som skal være et arbeidsredskap for de ansatte. Den gir også foreldre en mulighet til å

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Våre åpningstider: Mandager, Babykafè kl 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl 10.00 14.30

Detaljer

Mosjordet barnehage Årsplan Verden! Mosjordet barnehage Øvre gate 6c 2635 Tretten Tlf.:

Mosjordet barnehage Årsplan Verden! Mosjordet barnehage Øvre gate 6c 2635 Tretten Tlf.: Mosjordet barnehage Årsplan 2017-2018 Verden! Mosjordet barnehage Øvre gate 6c 2635 Tretten Tlf.: 61 05 62 90 Forord Barnehagen skal ha en årsplan som arbeidsredskap for personalet. Den skal dokumentere

Detaljer

Velkommen til foreldremøte

Velkommen til foreldremøte Velkommen til foreldremøte 20.09.16 Barnehagens overordnede målsettinger Barnehagen arbeider etter Lov om barnehager og Rammeplan. Nytt formål for barnehager trådte i kraft 1. august 2010. På denne bakgrunn

Detaljer

Velkommen til. Kringletoppen barnehage

Velkommen til. Kringletoppen barnehage Velkommen til Kringletoppen barnehage Årsplan for barnehageåret 2014-15 Kringletoppen barnehage er en 2 avdelings barnehage som åpnet høsten 1988. Veslefrikk avdeling, fra 1-3 år Tyrihans avdeling, fra

Detaljer

Årsplan Venåsløkka barnehage

Årsplan Venåsløkka barnehage Årsplan 2013-2014 Forord Årets årsplan har fått et annet utseende og innhold enn de tidligere planene hadde. Dette oppsettet er felles for de kommunale barnehagene, og noe av innholdet er felles. Det er

Detaljer

Periodeplan for avdeling Lykke, januar til juni 2013

Periodeplan for avdeling Lykke, januar til juni 2013 Periodeplan for avdeling Lykke, januar til juni 2013 Lurer på om det kommer en båt. Barnehage året 2012 2013 er vi 10 barn på avdeling Lykke. Vi vil være 3 faste personale på avdelingen fordelt slik Personalet

Detaljer

AUGUST Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Ingen kan alt - alle kan noe! Små ting er ikke småting!

AUGUST Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Ingen kan alt - alle kan noe! Små ting er ikke småting! AUGUST LITJKROKEN: Tilvenning. Denne måneden skal vi ha et overordnet fokus på å bli kjent med hverandre og miljøet i barnehagen. Det er veldig individuelt hvordan et barn venner seg til sine nye omgivelser,

Detaljer

LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE

LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE Oslo kommune Bydel Nordstrand LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE liv.johansen@bns.oslo.kommune.no Telefon: 22283578 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold

Detaljer

Årsplan for foreldre Gamleskolen barnehage

Årsplan for foreldre Gamleskolen barnehage Årsplan for foreldre 2013-2014 Gamleskolen barnehage BARNEHAGEN SKAL I SAMARBEID OG FORSTÅELSE MED HJEMMET IVARETA BARNAS BEHOV FOR OMSORG OG LEK, OG FREMME LÆRING OG DANNING SOM GRUNNLAG FOR ALLSIDIG

Detaljer

Periodeplan for avdeling Glede, august desember 2013

Periodeplan for avdeling Glede, august desember 2013 Periodeplan for avdeling Glede, august desember 2013 Barnehage året 2013 2014 er vi 12 barn på avdeling Glede. Personalet på avdelingen vil være fordelt slik: Personalet på Glede: Pedagogisk leder: Anette

Detaljer

Minoritetsspråklige barn i barnehage regelverk og veiledere

Minoritetsspråklige barn i barnehage regelverk og veiledere Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Minoritetsspråklige barn i barnehage regelverk og veiledere 9. desember 2014 Anne Kirsti Welde Minoritetsspråklige barn er ikke definert i barnehageloven eller i rammeplanen

Detaljer

Ellingsrud private barnehage Årsplan

Ellingsrud private barnehage Årsplan Ellingsrud private barnehage Årsplan 2016-2017 Årsplanen gir informasjon om de overordnede målene barnehagen skal jobbe for, og de tiltak barnehagen skal iverksette for å oppnå disse. Barnehagen er en

Detaljer

Periodeplan for avdeling Humor Januar til juni 2013

Periodeplan for avdeling Humor Januar til juni 2013 Periodeplan for avdeling Humor Januar til juni 2013 Barnehageåret 2012-2013 er vi 24 barn, 8, 2007 barn og 16, 2008 barn. Vi vil være 5 faste personale på avdelingen fordelt slik: Pedagogisk leder: Eva

Detaljer

ÅRSPLAN barnehagen for de gode opplevelsene

ÅRSPLAN barnehagen for de gode opplevelsene ÅRSPLAN 2017-2019 - barnehagen for de gode opplevelsene INNHOLD Barnehagens formål og innhold 2 Barnehagene i Lunner 3 Presentasjon av barnehagen 4 Barnehagens visjon og verdier 5 Satsingsområder/fokusområder

Detaljer

Humla i august: Bli kjent på Humla - Rutiner - Trygghet - Være mye ute - Turer - Sosiale ferdigheter

Humla i august: Bli kjent på Humla - Rutiner - Trygghet - Være mye ute - Turer - Sosiale ferdigheter Til mamma og pappa! Aksepter at jeg er meg på godt og vondt. Gi meg betingelsesløs kjærlighet også når jeg handler i strid med det dere vil. Kjenn på både positive og negative følelser dere har for meg.

Detaljer

LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE

LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE Oslo kommune Bydelsnavn Barnehagens navn LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 POST@lofthusbarnehage.no 951 94 267 Årsplan 2014 2 Innhold Innledning... 4 Om barnehagen...

Detaljer

Humla i august: Marihøna i august: Bli kjent på Humla - Rutiner - Faste plasser - Vennskap - Lek - Trygghet

Humla i august: Marihøna i august: Bli kjent på Humla - Rutiner - Faste plasser - Vennskap - Lek - Trygghet Til mamma og pappa! Aksepter at jeg er meg på godt og vondt. Gi meg betingelsesløs kjærlighet også når jeg handler i strid med det dere vil. Kjenn på både positive og negative følelser dere har for meg.

Detaljer

Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage!

Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage! Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage! Velkommen til et nytt barnehageår her i Kongla familiebarnehage. De ansatte i barnehagen er Christin Wasmuth som er assistent i 100 % stilling. Alejandra

Detaljer

ÅRSPLANEN 2015/16 VI ER BEST SAMMEN

ÅRSPLANEN 2015/16 VI ER BEST SAMMEN ÅRSPLANEN 2015/16 Årsplanen er et forpliktende dokument som barnehagen skal styre etter. Den er en del av vår kvalitetssikring i tråd med lover og forskrifter. På den måten sikrer vi et målrettet arbeid

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I SAUDA

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I SAUDA VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I SAUDA 11/152-411/979 Arkivkode: K2-A10, K2-03.02.2011 11/979 Side 1 av 5 Innholdsfortegnelse Eierforhold s. 3 Formål s. 3 Samarbeidsorgan s. 3 Søknad s. 3 Søknad om

Detaljer

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 TYNSETBARNEHAGENE Tynsetbarnehagene består av tre barnehager: Tronstua, Haverslia og Skogstua. Dette er et eget tjenesteområde i Tynset kommune og er direkte underlagt

Detaljer

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2010 2011 1 Innhold 1. Hva er åpen barnehage?... 3 2. Barnehagens åpningstider, lokaliteter og beliggenhet... 3 3. Målsetting for Knøttetreff åpen barnehage... 3 4. Omsorg og oppdragelse...

Detaljer

Knøttene familiebarnehage

Knøttene familiebarnehage Knøttene familiebarnehage Telefon: Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM BARNEHAGEN...3 KOMMUNENS MÅL OG SATSINGER

Detaljer

PERIODEPLAN FOR AVDELING LEK, AUGUST DESEMBER 2012

PERIODEPLAN FOR AVDELING LEK, AUGUST DESEMBER 2012 PERIODEPLAN FOR AVDELING LEK, AUGUST DESEMBER 2012 Da er det nye barnehageåret kommet godt i gang og vi har hatt mange spennende aktiviteter på avdeling Lek. Mye av tiden i august har vi brukt på å snakke

Detaljer

Årsplan for Froland Barnehage 2015/2016

Årsplan for Froland Barnehage 2015/2016 1 Årsplan for Froland Barnehage 2015/2016 OVELANDSNESET GÅRDSBARNEHAGE KRINGLETOPPEN BARNEHAGE FROLAND FRILUFTSBARNEHAGE INNLEDNING i kommunestyre 18 juni 2015 ble det besluttet at våre 3 banehager skal

Detaljer

Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016

Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016 Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016 Litt om Familiebarnehagen: Familiebarnehagen ble startet i 1989 og drives av Klara Magnetun Brotnow. Den ligger sentralt til i nærheten av skogsområde, stadion, Hallingmo,

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE. Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune

GJØVIK KOMMUNE. Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune GJØVIK KOMMUNE Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune Stortinget synliggjør storsamfunnets forventninger til barnehager i Norge gjennom den vedtatte formålsparagrafen som gjelder for

Detaljer

«FRISKUS» Friske barn i sunne barnehager!

«FRISKUS» Friske barn i sunne barnehager! Årsplan del 1, Kroka barnehage. Utdypende innhold leser dere i avdelingenes årsplan del 2. Årsplan del 1, Kroka barnehage. Utdypende innhold leser dere i avdelingenes årsplan del 2. «FRISKUS» Friske barn

Detaljer

SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER

SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER BAMSEBU BARNEHAGE SA Læring har lenge vært et viktig tema i barnehagen. Barna skal gjennom årene de går her bli godt forberedt til å møte skolen og den mer formelle undervisningen

Detaljer

Nesodden Frivilligsentral, Hilda Magnussens vei 1, 1450 Nesoddtangen Tlf: 66 91 66 50/47 45 02 99, E-post: post@frivillig.nesodden.

Nesodden Frivilligsentral, Hilda Magnussens vei 1, 1450 Nesoddtangen Tlf: 66 91 66 50/47 45 02 99, E-post: post@frivillig.nesodden. Innholdsfortegnelse 1. Åpen Barnehage Berger 2. Årstider 3. Lek og læring 4. De syv fagområdene 4.1 Kommunikasjon, språk og tekst 4.2 Kropp, bevegelse og helse 4.3 Kunst, kultur og kreativitet 4.4 Natur,

Detaljer

Periodeplan for Januar til Juni 2013.

Periodeplan for Januar til Juni 2013. Periodeplan for Januar til Juni 2013. På glede er 6 barn som er født i 2010 og 3 som er født i 2011. Det er flott gjeng! Personalgruppen består av : Pedagogisk leder: Stine. K. Høidal ( 80%). Assistent:

Detaljer

Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling Bamsebo høst 2017

Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling Bamsebo høst 2017 Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling Bamsebo høst 2017 Visjon: «Lek, vennskap og naturglede med inspirerende voksne tilstede» Innledning Velkommen til et nytt barnehageår. I denne planen finner

Detaljer

Soneplan for Rød sone

Soneplan for Rød sone Soneplan for Rød sone Barnets tid-ditt og mitt ansvar 2012/2013 BARNEHAGENS SAMFUNNSMANDAT Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring

Detaljer

Månedsbrev for NORDLYS MARS 2014

Månedsbrev for NORDLYS MARS 2014 Månedsbrev for NORDLYS MARS 2014 Antall, Rom og Form Barn er tidlig opptatt av tall og telling, de utforsker rom og form, de argumenterer og er på jakt etter sammenhenger. Gjennom lek, eksperimentering

Detaljer

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning?

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning? 2015-2016 1 Del 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3 Formål 4 Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4 Hvordan ivareta barns medvirkning? 4 Målsetninger for periodene

Detaljer

VATNESTRØM OPPVEKSTSENTER

VATNESTRØM OPPVEKSTSENTER VATNESTRØM ÅRSPLAN BARNEHAGE progresjonsplan og kalender 2013/2014 okh@iveland.kommune.no 37961704 94 510 510 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 3 Kommunens mål og satsinger for barnehagene... 3

Detaljer

Periodeplan for avdeling Humor januar til juli 2014

Periodeplan for avdeling Humor januar til juli 2014 Periodeplan for avdeling Humor januar til juli 2014 Barnehageåret 2013-2014 er vi 18 barn på Humor, alle skal starte på skolen høsten 2014. Vi vil være 5 faste personale på avdelingen fordelt slik: Pedagogisk

Detaljer

Vestre Aker Menighet Barnehage

Vestre Aker Menighet Barnehage Vestre Aker Menighet Barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 amigosbarnehage@hotmail.com Stensgata 45B, 0451 Oslo Vestre Aker Menighet Barnehage Årsplan 2014 1 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen...

Detaljer

PEDAGOGISK PLAN FOR SEPTEMBER, 0KTOBER OG NOVEMBER 2014. Gruppe STOREBJØRN

PEDAGOGISK PLAN FOR SEPTEMBER, 0KTOBER OG NOVEMBER 2014. Gruppe STOREBJØRN PEDAGOGISK PLAN FOR SEPTEMBER, 0KTOBER OG NOVEMBER 2014 Gruppe STOREBJØRN Pedagogisk plan for september, oktober og november 2014 Gruppe: Storebjørn Hver måned vil dere få utdelt en grovplan. Følg ellers

Detaljer

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen ÅRSPLAN. Melkeveien barnehage. progresjonsplan og kalender. Telefon: 95338960 Webside på kommunens portal:

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen ÅRSPLAN. Melkeveien barnehage. progresjonsplan og kalender. Telefon: 95338960 Webside på kommunens portal: Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Melkeveien barnehage Melkeveien barnehage Telefon: 95338960 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM BARNEHAGEN...3

Detaljer

Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling,fjellstrand-høst 2017

Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling,fjellstrand-høst 2017 Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling,fjellstrand-høst 2017 Visjon: «Lek, vennskap og naturglede med inspirerende voksne til stede» Innledning Velkommen til et nytt barnehageår. I denne planen finner

Detaljer

E-post til barnehagen:

E-post til barnehagen: KONTAKTINFORMASJON Barnehagen benytter seg av kommunikasjonsportalen mykid.no Her finnes det aller meste av informasjon om livet i barnehagen. E-post til barnehagen: irene.paulsen.salte@gjesdal.kommune.no

Detaljer

Vedtekter for Berhuskollen familiebarnehage 2014/2015.

Vedtekter for Berhuskollen familiebarnehage 2014/2015. Vedtekter for Berhuskollen familiebarnehage 2014/2015. Personalet: Merita Ikeljic,barnehagelærer Heidi Veronica Kjellevik,eier/pedagogisk medarbeider. Isabell Sæbø, pedagogisk medarbeider Malin Fossdal,

Detaljer

ÅRSPLAN. Et godt sted å være - et godt sted å lære

ÅRSPLAN. Et godt sted å være - et godt sted å lære 1 ÅRSPLAN RØSTAD BARNEHAGE 2015-2016 Et godt sted å være - et godt sted å lære 2 Røstad barnehage er en privat barnehage som ligger idyllisk til på Høgskoleområdet på Røstad. Eier er Studentsamskipnaden

Detaljer

PERIODEPLAN FOR KREKLING

PERIODEPLAN FOR KREKLING PERIODEPLAN FOR KREKLING April, mai og juni 2015 Satsningsområde: Vennskap Prosjektarbeid Mål: Alle barn skal ha en venn. Å få venner er grunnlaget for barns trivsel og meningsskaping i barnehagen. I samhandling

Detaljer

HALVTÅRSPLAN FOR FUGLAREIRET OG ANDUNGANE

HALVTÅRSPLAN FOR FUGLAREIRET OG ANDUNGANE HALVTÅRSPLAN FOR FUGLAREIRET OG ANDUNGANE 2017 Våren 2017 «Se på meg her er jeg» Hva sier rammeplanen! Rammeplanen sier: Barnehagens hverdag bør være preget av gode følelsesmessige opplevelser. Glede,

Detaljer

ÅRSPLAN 2015-2016 VISJON. «Dysterlia barnehage skal være et godt sted for alle» Formål og innhold ( Barnehageloven kap. 1,.1)

ÅRSPLAN 2015-2016 VISJON. «Dysterlia barnehage skal være et godt sted for alle» Formål og innhold ( Barnehageloven kap. 1,.1) INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 Side 2 Side 3 Side 4 Side 5 Side 7 Side 8 Visjon Formål og innhold Mål Kulturbegrepet Samfunnsmandat og danning Satsningsområder Kort historikk om barnehagen Barns rett til medvirkning

Detaljer

Halvårsplan for Steinrøysa Høst 2016

Halvårsplan for Steinrøysa Høst 2016 Halvårsplan for Steinrøysa Høst 2016 PERSONALET PÅ STEINRØYSA Nathalie Karoline Silje Katrine August - Vi blir kjent- Hva sier rammeplanen! Rammeplanen sier: Barnehagens hverdag bør være preget av gode

Detaljer

Mellombølgen barnehage

Mellombølgen barnehage Oslo kommune Bydel Nordstrand Mellombølgen barnehage Mellombølgen barnehage asemerethe.bakkemyr@bns.oslo.kommune.no Telefon: 95833953 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015

Detaljer

Årsplan for Furumohaugen familiebarnehage 1

Årsplan for Furumohaugen familiebarnehage 1 1 Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. ble åpnet i august 2002. barnehagen er godkjent for 8 barn under 3 år. Barnehagen ligger i et rolig boligområde med kort vei til skog, vann, butikk og tog.

Detaljer

ÅRSPLAN 2015/16 FOR TROLLSKOGEN BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2015/16 FOR TROLLSKOGEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2015/16 FOR TROLLSKOGEN BARNEHAGE TROLLSKOGEN BARNEHAGE, KANTARELLEN 23, 1405 LANGHUS TLF.: 64 91 18 20-26 1 Innledning Velkommen til et nytt barnehageår! Som vanlig gir årsplanen oversikt over

Detaljer

HALVÅRSPLAN FOR BIKUBEN BARNEHAGE VÅREN 2015

HALVÅRSPLAN FOR BIKUBEN BARNEHAGE VÅREN 2015 HALVÅRSPLAN FOR BIKUBEN BARNEHAGE VÅREN 2015 Oversikt over arrangementer våren 2015 Vinterferie uke 8, 16.-20. februar. Foreldremøte kosthold og tannpleie, hjelpeinstanser på besøk. 17. februar. Morsmålsdagen

Detaljer

Årsplan Del 2 vår Kilden Barnehage Årsplan del 2

Årsplan Del 2 vår Kilden Barnehage Årsplan del 2 Årsplan 2015-2016 Del 2 vår 2016 Kilden Barnehage Årsplan del 2 2 Innhold ÅRETS SATSNINGSOMRÅDE... 3 HALVÅRSPLAN våren 2016... 4 MEDVIRKNING, dokumentasjon og vurdering... 8 OVERSIKT OVER VIKTIGE DATOER

Detaljer

Munkerudtoppen. ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender

Munkerudtoppen. ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender Munkerudtoppen ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 Munkerudtoppen.barnehage@gmail.com Telefon: 22287755/mobil 48114711 Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: Innhold INNLEDNING...3

Detaljer

Der lek og læring går hånd i hånd

Der lek og læring går hånd i hånd Der lek og læring går hånd i hånd GLEDE OMSORG - KUNNSKAP Halvårsplan for Maurtua Høsten 2017 Innhold 1. Innledning s.3 2. Maurtua høsten 2017 s.4 Personalet og barnegruppa Uka på Maurtua s.5 3. Temaer

Detaljer

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted Tlf.: 74833880 www.bhgnett.no ÅRSPLAN 2013 Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted som legger vekt på: Dette gir trivsel, trygghet og tilhørighet Som er grunnlaget for en meningsfull dag!

Detaljer

Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015

Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015 Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015 Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.

Detaljer

Årsplan Trygghet og glede hver dag!

Årsplan Trygghet og glede hver dag! Årsplan 2007-2008 Trygghet og glede hver dag! MANGELBERGET BARNEHAGE 2007 M FORORD ed utgangspunkt i Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver fra Kunnskapsdepartementet, har Mangelberget barnehage

Detaljer

Telefon: 22 60 20 22 Webside: www.lykketrollet.no. ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016

Telefon: 22 60 20 22 Webside: www.lykketrollet.no. ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 Telefon: 22 60 20 22 Webside: www.lykketrollet.no ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 Innhold INNLEDNING... 3 KOMMUNENS MÅL OG SATSINGER FOR OSLOBARNEHAGENE... 3 BARNEHAGENS MÅL OG SATSINGER... 3

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Christinegård 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Christinegård 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Christinegård 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager pedagogiske plattform Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens

Detaljer

Furumohaugen Familie Barnehage.

Furumohaugen Familie Barnehage. Furumohaugen Familie Barnehage. "Vi vil sette spor, og skape gode barndomsminner" 1 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?: En familiebarnehage er en barnehage der driften foregår i private hjem. Den skal ikke etterligne

Detaljer

FOSNAHEIM NATURBARNEHAGE

FOSNAHEIM NATURBARNEHAGE FOSNAHEIM NATURBARNEHAGE ÅRSPLAN 2016-17 1 Kjære foreldre! Vi ønsker alle velkommen til et nytt og spennende år i Fosnaheim Naturbarnehage! I år er vi til sammen 21 barn og 5 voksne i barnehagen. Liv,

Detaljer

Økernveien familiebarnehage, Veksthusfløtten

Økernveien familiebarnehage, Veksthusfløtten Økernveien familiebarnehage, Veksthusfløtten ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 ozlemalg@hotmail.com Telefon: 98876817 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/okernveien-familiebarnehage-veksthusflotten/

Detaljer

Årsplan Årstad Brannstasjon Barnehage

Årsplan Årstad Brannstasjon Barnehage Årsplan 2011-201 2012 Årstad Brannstasjon Barnehage INNHOLD Forord Side 3 Barnehagens innledning Side 4 Kap 1 Omsorg Side 5 Kap 2 Danning Side 5 Kap 3 Lek Side 5 Kap 4 Læring Side 5 Kap 5 Barns medvirkning

Detaljer

Dønski barnehage. Dønskiveien 43c 1346 Gjettum

Dønski barnehage. Dønskiveien 43c 1346 Gjettum Dønski barnehage Dønskiveien 43c 1346 Gjettum Dønski barnehage åpnet i august 2011 og er Bærums nyeste kommunale barnehage. Her kan vi ta imot inntil 120 barn i alderen 1-6 år Bygget består av 6 baserom,

Detaljer

Halvårsplan for Maurtuå Vår 2016

Halvårsplan for Maurtuå Vår 2016 Halvårsplan for Maurtuå Vår 2016 PERSONALET PÅ MAURTUÅ Gro Hanne Dia Aina G Aina SK Monika 1 Januar, februar og mars «Se på meg her er jeg» Kropp, bevegelse og helse «Barn er kroppslig aktive og de uttrykker

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014

ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014 ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014 Godkjent i samarbeidsutvalget 30. oktober 2013 VELKOMMEN TIL NYTT BARNEHAGEÅR 2013-2014 Vi er kommet godt i gang med nytt barnehageår. Dette barnehageåret vil vi ha ekstra

Detaljer

Årsplan 2016 august - desember

Årsplan 2016 august - desember Granåsen barnehager Granåsen, Brannhaugen, Kolsås Årsplan 2016 august - desember Foto: Carl-Erik Eriksson Velkommen til et nytt barnehageår Årsplanen er laget med utgangspunkt i Barnehageloven, Rammeplanen

Detaljer

Årsplan for Sjøstjerna barnehage 2012-2013

Årsplan for Sjøstjerna barnehage 2012-2013 Årsplan for Sjøstjerna barnehage 2012-2013 Med for alle Innhold Vår visjon... 3 Barnehagens pedagogiske grunnsyn... 4 Barns medvirkning:... 4 Fagområdene... 5 Satsningsområdet:... 6 Språklig utvikling:...

Detaljer

Bamsebo Familiebarnehage

Bamsebo Familiebarnehage Oslo kommune Bydel Vestre Aker Bamsebo Familiebarnehage Bamsebo Familiebarnehage ochrkleppe@hotmail.no Telefon: 910 07 325 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/finn-barnehage-ioslo/bamsebo-familiebarnehage/

Detaljer

Årsplan for Frikultbarnehagen Avd. Gransjura 2014/2015

Årsplan for Frikultbarnehagen Avd. Gransjura 2014/2015 Årsplan for Frikultbarnehagen Avd. Gransjura / August Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 0 0 God informasjon er viktig for å skape en god hverdag for barna. Tilbakemelding på godt å

Detaljer

Pedagogisk plan 2013-2015

Pedagogisk plan 2013-2015 Pedagogisk plan 2013-2015 Bakkeli barnehage ~ Natur og sosial kompetanse Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Side 2 Litt om oss Side 3 Vårt verdigrunnlag Side 4 Barns medvirkning Side 5 Rammeplanens

Detaljer

August Tilvenning

August Tilvenning August 203 Tilvenning Nye barn og voksne blir kjent på avdelingene. Alle skal føle seg velkommen og verdifull. Her i barnehagen skal alle få bli sitt beste jeg.. 28. august skal Humorbarna på kystmuseet

Detaljer

Etterstadsletta barnehage

Etterstadsletta barnehage Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Etterstadsletta barnehage Etterstadsletta barnehage endre.hakonsen@bgo.oslo.kommune.no Telefon: 94786795 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015

Detaljer

INFORMASJON OM HAMANG BARNEHAGE

INFORMASJON OM HAMANG BARNEHAGE INFORMASJON OM HAMANG BARNEHAGE Besøksadresse: Hamangskogen 65 1338 Sandvika Postadresse: Bærum kommune/ Hamang barnehage Pb 700 1304 Sandvika E-post: hamang.barnehage@baerum.kommune.no Nettside: www.baerum.kommune.no/hamang

Detaljer

Tilbudet til barn og familie skal ha høy kvalitet Hva er ditt bidrag? Om krav og forventninger som følger med godkjenning

Tilbudet til barn og familie skal ha høy kvalitet Hva er ditt bidrag? Om krav og forventninger som følger med godkjenning Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Tilbudet til barn og familie skal ha høy kvalitet Hva er ditt bidrag? Om krav og forventninger som følger med godkjenning Temadag for eiere av private familiebarnehager v/anne

Detaljer

Tøyengata barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Gamle Oslo. progresjonsplan og kalender

Tøyengata barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Gamle Oslo. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Tøyengata barnehage Tøyengata barnehage rigmor.nordby@bgo.oslo.kommune.no Telefon: 22192965 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/toeyengata-barnehage/

Detaljer