Årsmelding frå tenesteeiningane 2010.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding frå tenesteeiningane 2010."

Transkript

1 VIK KOMMUNE Årsmelding frå tenesteeiningane Tenestetorget s. 2 Oppvekst s. 4 Pleie- og omsorg s. 9 Helseavdelinga s. 19 Plan og forvaltningsavdelinga s. 20 NAV-kontoret s. 30 Kommunalteknisk avdeling s. 33 Årsmesding 2010 for tenesteeiningane. Side 1

2 TENESTETORGET Faktaopplysningar om avdelinga: Tenestetorget er Vik kommune sitt andlet utad, og vi er opptekne av at vi skal gi gode tenester ut til publikum og overfor alle tilsette i Vik kommune både til indre og ytre einingar. Personalressursar: Anne Guri Schrøder 100% leiar i tenestetorget Åse Berit Balvoll 100% konsulent i tenestetorget frå Hilde-Gunn Hellen - 80% konsulent i tenestetorget (permisjon i 20%) Bjørnhild Berge 100% konsulent i tenestetorget Camilla N. Røyrvik 80% arkivleiar (permisjon i 20%) Britt Fosse 100% sekretær i arkivet (40% i tida medio februar medio august) Dette gir totalt 5.6 årsverk. Viktige hendingar: CNR starta opp att 1.januar etter å ha vore ute i morspermisjon heile Også i 2010 har sentralbordet vore dekt opp mellom alle i tenestetorget og GT og WH frå kommunekassen og JO frå plan-og forvaltning. Slik vil det nok sjå ut i tida framover også. Ny kaipark og riving av stallane dette førte til at mykje av arkivet forsvann. Medførte ein del ekstraarbeid med å tømme og flytte arkivmaterialet som var oppbevart der. Ny portal og publiseringsløysing internettsida vart opna Kommunen fekk 5 stjerner frå Difi. ASH slutta i Vik kommune , og vi fekk ny sekretær på arkivet (BF i 40% frå medio februar medio august) fast 100% frå medio august ÅBB gjekk opp frå 70% til 100% stilling frå Igangsetjing av arbeidet med elektronisk arkivplan (på slutten av året) Det vart gjennomført medarbeidarsamtalar med dei tilsette i tenestetorget Innføring av nye rutinar for bruk av administrasjonsbilen Dør-til-dør-tenesta vart overført til tenestetorget frå NAV frå Førebels svar for sakshandsamarane på kommunehuset vart overteke frå Men dette er ikkje vorte nokon suksess, anten det skuldast konsulentane eller sakshandsamarane. Tenestetorget utfører oppgåver for Skatteetaten dette er eit arbeid som berre aukar på. Gjeld serleg søknad om skattekort for utlendingar som er i sommarjobb (bærplukking m.a.). Totalt er det nok fleire hundre i løpet av året i høgsesongen er det ofte lange køar for å få skattekort. Registrering av cruiseskipanløp tenestetorget overtok dette i Utsending av kommunale avgifter sendast ut 2 gonger årleg her er det viktig at vedlikehaldet blir gjennomført heile året gjennom. Kommunen har gått over til elektronisk registrering av massepost. Årsmesding 2010 for tenesteeiningane. Side 2

3 Telefonkatalogar her har det vore eit mål å gå gjennom alle avtalar/kontraktar kommunen har inngått med Telefonkatalogen, Eniro, Norges Kommunekalender m.m. Kostra-rapportering blir utført av tenestetorget. Planar som ikkje er gjennomført: Rehabilitering av 1. høgda i kommunehuset - det må skje noko i 2011 kommunen har frist på seg til med å få eit godkjent arkiv. Tiltak og gjennomføring: Økonomi: Då arkivet vart fjerna, måtte arkivmaterialet flyttast. Noko vart flytta til lokalhistorisk arkiv (mykje av det var gamle møtebøker) og gnr/bnr-arkivet vart sett opp i 2. etasje v/nødutgangen. Ny portal- og publiseringsløysing i den mest hektiske perioden i arbeidet med dette, vart konsulentane frigjort frå sentralbordtenesta. IKT-leiar var til stor hjelp, og det er nok takka vere han vi kunne opna sida så tidleg som i nov.-10. Tenestetorget gjekk i balanse trass i nytilstjing i 100% stilling frå medio august. Spesielle utfordringar for 2011 og vidare: Den største utfordringa for tenestetorget,også i 2011, vil bli å få kvardagen til å gå i hop. Tenestetorget held fram med å dekke sentralbordtenesta i 2011, slik vil det nok også bli i åra framover. CNR har 100% stilling, men går også i 2011 i 80% p.g.a. små barn. Det same gjeld for HGH, har 100% stilling, men går i redusert stilling (80%) pga små barn. I tillegg har ÅBB sagt opp 30% av stillinga si frå Ønskjet vårt blir då å få tilsett ein ny person i 50% stilling i tenestetorget. Leiar i tenestetorget går ut i AFP frå , og det blir ei utfordring korleis arbeidsoppgåvene skal fordelast. Rådmannen vil ha eit fellesmøte med alle i tenestetorget og drøfta dette. Hovudopptak til barnehage og SFO skal gjennomførast i løpet av mars/april dette er det ein god del jobb med, og er eit samarbeid med oppvekstsjefen, rektorane på skulane og styrarane i barnehagane dette er noko som går att kvart år. Tenestetorget har sekretærfunksjon og sender ut førebels svar og tilbod til alle søkjarane etter hovud-/suppleringsopptaka. Det blir også ei utfordring å bli ferdig med ominnreiing m.m. i 1. høgda og særleg i tenestetorget, slik at det blir orden på arkivsituasjonen vår. Intranettet blir opna 22. februar i 2011 avdelingane må vere flinke å passe på, slik at det vert oppdatert tenestetorget tek arbeidet med dette etter innspel frå avdelingane. Det må vere eit mål å få 6 stjerner i Difi i 2011 for den nye heimesida til kommunen.. Hausten 2011 skal det vere kommune-/fylkestingsval. Arbeid med dette er allereie i gang, og leiar i tenestetorget har ansvaret for gjennomføring av valet i lag med økomonileiar Kurt Arne. Årsmesding 2010 for tenesteeiningane. Side 3

4 OPPVEKST Oppvekstsektoren femner om mange budsjettansvar / avdelingar. I 2010 var dette oppbygginga: Bud.ansv. Namn Funksjon Stillingsheimlar pr Leiar 200 Oppvekst Adm. Leiing + IKT John Ole Vange 1,5 oppvekst 205 PPT PPT- Sogndalsregionen 206 Vaksenopplæring Tilpassa opplæring til Gerd vaksne etter 5-2 i 1,5 Lillesvangstu opplæringslova 208 Barnevern 2,7 Gunn Randi 209 Barne- og ungdomsarbeid Førebyggjande arbeid barn og unge Folkehelsekoordinator 211 Flatbygdi skule Grunnskule Steg SFO 212 Valsvik oppvekstsenter 213 Vangsnes oppvekstsenter 215 Feios oppvekstsenter Grunnskule Steg Barnehage Grunnskule Steg SFO Barnehage Grunnskule Steg SFO Barnehage 216 Fresvik oppvekstsenter Grunnskule Steg Barnehage 220 Vik bibliotek Bibliotektenestene i Vik kommune 225 Vik lokalhistoriske arkiv 1,2 Skule + sfo Skule + bh 3,75 + 2,3 Skule + sfo+bh 3,8+0,7+3,5 Skule + sfo/bh 9,2+0,3+2 Skule + bh 3,25+0,8 1,37 0,2 Bjørnevoll Britt Marit Stadheim Ole Jørgen Øygarden Anne Gro Stadheim Jon Sunde Werner Madsgård Jarle Christensen Mona Svendsen Arne Inge Sæbø 270 Vik barnehage Barnehage 20,25 Aud Bell Hove 280 Vik kulturskule Kulturskule Odd Roger 3,7 Idrettskule Haugen Sektoren kjem samla ut med eit positivt resultat i forhold til budsjett med godt 1,2 mill. Alle avdelingar har gjennom året hatt sterkt fokus på kostnadssida. Hovudgrunn til positivt resultat er innsparing på løn og auke på nokre inntektspostar (auke i tilskot / tilskotssatsar). Årsmesding 2010 for tenesteeiningane. Side 4

5 200 Oppvekst I 2010 har barnehage og skule fått hovudmerksemda. Emner som har hatt mykje fokus: a) Fylgje opp og koma eit steg vidare med forsvarleg system opplæringslova Dette arbeidet pågår kontinuerleg og skal i løpet av 2011 innarbeidast som del av felles kvalitetssystem for kommunen. b) Samkøyre planar og skriv for skular og barnehagar der det let seg gjere Ein del av dette arbeidet er del av punktet over. Dette arbeidet er også ein kontinurleg prosess. c) Syte for at nytt administrativt system vert teke i bruk i skulane SATS vart teke i bruk våren Nye funksjonar / modular skal vurderast i d) Jobbe for at ein innhaldsmessig skal ha: i. Ein barnehage i Vik kommune ii. Ein grunnskule i Vik kommune e) Tilrettelegging for tilsyn av barnehage / skule frå skuleeigar (politikarar) Våren 2010 vart tilstandsrapporten for grunnskulen i Vik kommune handsama i kommunestyret. Hausten 2010 hadde kommunestyret tilsyn med barnehagar / skular med påfylgjande oppsummering / temadag i kommunestyret. f) Tidleg innsats Prosjekt / utprøving av ny metode for lese- og skriveoplæring 205 PPT Sogn og Fjordane fylkeskommune har etablert ei teneste / eit kontor som kommunane Sogndal, Leikanger og Vik kjøper tenester hjå. På denne måten oppnår ein eit større fagmiljø, samt at same kontor kan fylgje eleven over i vidaregåande skule. 206 Vaksenopplæring Denne eininga jobbar kun med opplæring av vaksne etter opplæringslova 4A-2. Det har i 2010 vore 8 brukarar. Opplæringa er samlokalisert med ASVO, men ein del læring / trening føregår også i nærmiljøet og heimen til brukarane. Tenesta vart redusert frå vel 200% stilling til 150% stilling ved oppstart av skuleåret og 209 Barnevern, barne- og ungdomsarbeid BUF jobbar både innan førebygging og hjelpetiltak. Av viktige oppgåver innan førebygging kan ein nemne: Leksegruppe klasse ved Flatbygdi (ca 15 elevar), arrangør av ulike kursaktivitetar (for eksempel slalåmkurs, klatrekurs og fotballskule), frikort i skitrekket for nokre barn / unge og liknande. Barne- og ungdomsarbeid vert retta mot førebyggjande tiltak innan fleire områder. Dette kan vera kriminalitetsførebygging, rusførebygging og trivselstiltak. Her ligg ansvaret for drift av Årsmesding 2010 for tenesteeiningane. Side 5

6 ungdomsklubben, prosjektet Ungdom, Identitet og Trivsel, politirådet og sekretariat for ungdommens kommunestyre. Hausten 2010 flytta ungdomsklubben opp på Flatbygdi skule. I samarbeid med FAU ved Flatbygdi skule har ein tilrettelagt med mange aktivitetar og eit opplegg der det skal vera fleire vaksne tilstades. Frå august 2010 har ein hatt ei vakant stilling innan dette arbeidsfeltet. Ein har i perioden skyvt på arbeidsoppgåver slik at ein har dekka opp i forhold til barnevern. Denne vakansen saman med bortfall av nokre kostnadskrevjande tiltak resulterte i eit positivt økonomisk resultat for avdelinga. Avdelinga har eit godt tverrfagleg samarbeid med bl.a. barnehagar, skular, PPT, BUP og helse. Mot slutten av 2010 har ein fått ei auke i tal meldingar og 270 Grunnskule, SFO og barnehage I kommunen er det barnehagar og skular i alle bygdelaga. I fire av bygdene er barnehage og skule samlokalisert i oppvekstsenter. Det har vore eit overordna mål å jobbe mot at innhaldet i barnehagane og skulane skal vera det sama uavhengig av bygdelag. Tre av oppvekstsentra har vore med i prosjektet Frå ord til handling i regi av kunnskapsdepartementet. Dette prosjektet vart avslutta i 2010 med stor avslutningskonferanse i Fresvik. I 2010 fekk ein kravet om tilbod om gratis leksehjelp for elevar på steget (2 timar pr. veke). I tillegg vart det lagt ein veketime ekstra på barnesteget. For Vik kommune vert denne timen nytta til engelsk Alle skulane jobbar aktivt med metoden Skrive seg Til Lesing (STL) som del av lese- og skriveopplæringa for dei fyrste årsstega i skulen. Tilbakemeldingane så langt er at metoden gjev gode resultat. Vik barnehage og barnehagen ved Vangsnes oppvekstsenter har i løpet av 2010 vorte fylte opp, og går i dag med fulle avdelingar. Dersom søkjartala for 2011 fortset denne tendensen så får ein kapasitetsproblem ved desse barnehagane. Ulike løysingar må då vurderast. 211 Flatbygdi skule m/ SFO Flatbygdi skule hadde i 2010 ca 240 elevar. På SFO har det vore mellom 20 og 30 elevar gjennom året. Vurdering har vore sentralt tema gjennom året fekk skulen ny rektor Ole Jørgen Øygarden. 212 Valsvik oppvekstsenter I skulen ved oppvekstsenteret er det 14 barn fordelt på stega 1 7. I barnehagen er det 8 barn. Oppvekstsenteret driv aktivt med uteskule fekk skulen ny rektor Anne Gro Stadheim. Årsmesding 2010 for tenesteeiningane. Side 6

7 213 Vangsnes oppvekstsenter I skulen ved oppvekstsenteret er det 20 barn fordelt på stega 1 4. I barnehagen er det 15 barn. I SFO har oppvekstsenteret 19 barn. Deler av SFO vert organisert saman med barnehagen. Avdelingsleiar i barnehagen tok i desember til på leiarutdanning i regi av Sats på skulen - snu Sogn. 215 Feios oppvekstsenter I skulen ved oppvekstsenteret er det 45 barn fordelt på stega I barnehagen er det 7 barn. I august 2010 vart ungdomssteget frå Fresvik og Feios samlokaliserast ved Feios oppvekstsenter. Det har vorte jobba med å få denne samanslåinga til å fungere best muleg. I fylgje rektor ved oppvekstsenteret har dette fungert godt. Organiseringa i skuleåret har vore meir kosteffektiv enn berekna (både skule og barnehage / SFO). Dette har gitt eit positivt resultat i forhold til budsjett. 216 Fresvik oppvekstsenter I skulen ved oppvekstsenteret er det 13 barn fordelt på stega 1 7. I barnehagen er det 3 barn. Det har vorte jobba med å få skulen til å fungera godt som ein 1 7 skule. Miljøet for både elevar og tilsette har vorte mindre sidan samanslåing av ungdomsstega i Fresvik og Feios frå hausten Ein vil i 2011 arbeida aktivt for eit meir utstrakt samarbeid mellom dei tilsette ved oppvekstsentra i Feios og Fresvik. Ein har hausten 2010 hatt kun 3 barn i barnehagen. Slik det ser ut for 2011 vil det også for dette året kun vere 3 barn i barnehagen. Vidare drift må i så fall handsamast politisk (jamfør vedtekter for barnehagane). 220 Vik bibliotek Det er bibliotek i alle dei fem bygdelaga i kommunen. Biblioteket i Arnafjord har ikkje hatt ressursar i form av personell i I 2010 har ein jobba med å digitalisert bokstamma vår for utlån. Avdelinga ved Vik fengsel er heller ikkje i 2010 heilt på plass. Ein ventar på at permanente lokaler skal klargjerast. Statistikk for utlån skal rapporterast på eit seinare tidspunkt. Tala er ikkje klar enno. 225 Vik lokalhistoriske arkiv Gjennom året har det vore ein del førespurnader frå privatpersonar, lag og organisasjonar. Førespurnadane kan vera i forhold til slekter, spesielle hendingar eller konkrete saker. 270 Vik barnehage Barnehagen har 7 avdelingar der det til ved utløpet av 2010 gjekk 100 barn. Alle avdelingsleiarar har førskulelærarutdanning. Ein ynskjer å auke delen av fagarbeidar blant assistentane. Årsmesding 2010 for tenesteeiningane. Side 7

8 Fyllingsgraden i alle avdelingar er 100%, noko som gjer det umuleg å få plass utanom hovudopptak. Dette gjer også at barnehagen vert driven svært kostnadseffektivt. Ut frå auken i tal barn gav barnehagen eit positivt resultat i forhold til budsjett. Styrar og ein av avdelingsleiarane tok i desember til på leiarutdanninga i regi av Sats på skulen - snu Sogn. 280 Vik kulturskule Kulturskulen gir tilbod innan både kultur og idrett. Det vert undervist i korps, drill, dans, drama, idrett og generell musikkopplæring. 6 kor og korps har motteke tenester frå kulturskulen i Opplæringa har vore retta mot 128 elevar 17 under gr.skulealder, 100 i gr.skulealder og 11 vaksne. I tillegg til desse elevane kjem korps- og kormedlemmar. Kulturskulen har samarbeid med Flatbygdi skule i form av undervisning på ungdomssteget (Positivt skulemiljø). I 2010 starta kulturskulen og Fresvik oppvekstsenter eit samarbeid om større felles prosjekt som munnar ut i ein musikal som skal framførast våren Ein vil i 2011 jobbe med eit tettare samarbeid med skulane. Ein skal sjå om ein kan få korpsopplæring inn i skulen / musikkundervisninga. Årsmesding 2010 for tenesteeiningane. Side 8

9 PLEIE OG OMSORG Innhald: Faktaopplysningar om avdelinga oppgåver/leiar m.m. Viktige hendingar Tiltak og gjennomføring Økonomi / resultatvurdering (forklara evt. store avvik / vurdera ressurstilgangen). Spesielle utfordringar for 2011 og vidare. Målformuleringar - førebels (viktig arbeid som me må køyra interne prosessar på, og som må involvera alle i kvar avdeling) Overordna mål for helse- og sosialsektoren: Sektoren skal bidra til å skapa tryggleik for innbyggjarane, fremja helse og trivsel og yta behandling, hjelp og støtte. Innbyggjarane skal sikrast tenester av god kvalitet. Tenestene skal dekka individuelle behov på ein forsvarleg måte, og i størst mogeleg grad ta utgangspunkt i behova til den einskilde. Alle som ynskjer det, skal få høve til å bu heime så lenge som ein kan gje eit forsvarleg tilbod der. Faktaopplysningar om avdelinga oppgåver/leiar m.m: ORGANISERING: Rådmann Oddbjørn Ese Omsorgssjef Marit J. Anderssen Stab: Merkantilt personell Fellestenester, vaskeri Kvalitetssjukepleiar Vaktinnleige Pleieavd. VBS Vaskeri Avd.1 v/ avd. sjukepleiar Gruppe 3 og 4 m/2 gruppeleiarar Heimesjukepleie/ heimehjelp/fb M/ Avdelingssjukpeliar Rehabilitering M/ leiar Tenesta til Funksjonshemma m/gruppeleiar Kjøkken M/Kjøkkensjef Psykiatri M/ gruppeleiar Fengselshelset. Psyk. sjukepleiar Årsmesding 2010 for tenesteeiningane. Side 9

10 Tenester i sektoren: Administrativ leiing: Omsorgssjef Marit J. Anderssen: I stabsfunksjon sit i tillegg sekretær og kvalititetssjukepleiar, Ansvar for overordna arbeid innan fagutvikling, personaladministrasjon, økonomi, fakturering, sentralbord, systemansvar for fagprogram, tildeling av tenester, sakshandsaming, planarbeid. Rehabiliteringstenesta: Leiande fysioterapeut Marta Liljedal: Omfattar Vik velferdssenter, Fysioterapiteneste, Ergoterapiteneste, Hjelpemiddelformidling. Tildeler hjelp til personar som bur på institusjon, i omsorgsbustad og i eigen heim. Fysioterapien har ein kommunal del ( ca 40 % av tidsbruk) og ein kurativ del. Me får statleg fastlønstilskot for dei kommunale fysioterapistillingane Koordinering av samansatte hjelpebehov. Administrerer Individuell plan. Arbeidsplassvurderingar Vik Bygde- og Sjukeheim: Tenester tildelt etter enkeltvedtak: Gruppe 1 og 2 : Avdelingssjukepleiar Marit Mørk/Angunn Systad (vikar frå sommar 2010). Omfattar ansvar for 29 bebuarar på langtidsopphold og korttidsopphold. Kveldsol ; spesialtilbod til mennesker med behov for lindrande behandling ligg i denne avdelingen. Personar med behov for rehabilitering / opptrening får tilbod her. Dagtilbod. Gruppe 3: Gruppeleiar Haldis Dregelid: Skjerma eining for 11 demente. Dagpasientar. Gruppe 4 Gruppeleiar Anne Marie Kleven: Langtidsavdeling for 12 bebuarar med lettare funksjonssvikt. Dagpasientar Nattevakter: Gruppeleiar Marit Christensen: Organisering av nattevakter på VBS. Desse gir også tenester til bebuarar i omsorgsbustad og i eigen heim sentralt i Vik. Kjøkkenavdeling: Kjøkkensjef Tove Helgås: Omfattar levering av mat til VBS, velferdsenter og heimebuande eldre. Leverer også varm mat til Vik Fengsel Vaskeri: Vask av tøy til personar ved VBS, omsorgsbustad og enkelte som bur i eigen heim. Sal av enkelte tenester også privatpersonar. Fotterapi: Tenester til bebuarar på VBS og sal av tenester til heimebuande. Fengselshelsetenesta: Psykiatrisk sjukepleiar/leiar fengselshelsetenesta Terje Solberg: Helsetilbodet til innsette i Vik fengsel er eit kommunalt ansvar. Vik kommune mottek øyremerka midler til drift av fengselshelsetenesta.tilsynslege Ali Moshan Syed har 6 timar pr. veke til arbeidet. I tillegg kjem bruk av vakthavande lege. Årsmesding 2010 for tenesteeiningane. Side 10

11 Psykiatritenesta: Psykiatrisk sjukepleiar Øydis Kleppe Bøthun: Omfattar: Heimebesøk - hjelp og støtte i dagleglivet støttesamtalar (heime hjå brukar, på kontoret, på institusjon, pr. telefon) førebyggjing av / hjelp ved kriser utflukter / teater / kafèbesøk ferie / overnattingsturar trimgruppe sosial møteplass fylgje til / frå institusjon / arbeid / fritidsaktivitetar oppfylgjing på arbeidsplass oppfylgjing ved opphald på institusjon - samarbeid kring innleggjing / utskriving frå institusjon undervisning - informasjonsarbeid. Sekretærfunksjon for Mental Helse, Vik lokallag. Rettleiining for grupper innan helsesektoren. Samarbeid med fengselet lagar til / kontrollerar medisin hjelper til ved ferieavvikling. Heimesjukepleie: Avdelingssjukepleiar Torunn Ruud: Omfattar hjelp til personar i eigen heim i heile kommunen, i omsorgsbustad, trygdebustad og bebuarar ved Fresvik Omsorgssenter. Tenester som hjelp til hygiene, sårstell, administrering av medisin, levering av mat, oppfølgjing av demente, samtaler, tilsyn, terminal pleie, kreftsjukepleie. Omfattar også administrering av drift ved Fresvik Omsorgssenter, dvs matlaging, pleie, miljøtiltak. Heimesjukepleie vert tildelt etter enkeltvedtak. Heimehjelp: koordinator Oddveig Holstad: Omfattar praktisk bistand til personar som bur i eigen heim, i omsorgsbustad og i trygdebustad. Gjeld heile kommunen. Tenesta tildelt etter enkeltvedtak Tenester til funksjonshemma: Gruppeleiar Laila Nesse Bøthun: Omfattar miljøtiltak, praktisk bistand og opplæring til personar som bur i eigen bustad eller i kommunal leigd bustad som har funksjonssvikt. Omfattar også avlastningstiltak og trenings- tiltak, følgje til arbeid, på ferieopphold og fritidsaktivitetar. Oppfølgjing av støttekontaktar og samarbeid med arbeidsplass. Kommunalt dagtilbod som deler av Vik Veldferdssenter. Tenester tildelt etter enkeltvedtak. Støttekontakt /Omsorgsløn - Tenester tildelt etter enkeltvedtak: Brukarstyrt personlig assistent: Ein måte å yte lovpålagte tenester på, tildelt etter enkeltvedtak. Årsmesding 2010 for tenesteeiningane. Side 11

12 Tal tilsette i sektoren: Avdeling Årsverk 2010 Tilsette 2010 Årsverk 2009 Tilsette 2009 Årsverk 2008 Tilsette 2008 Årsverk 2007 Tilsette 2007 Årsverk 2006 Helse og sosialsjef Omsorgssjef Rehab.avd ,6 10 7,6 10 VBS 56, , , , Open omsorg 42, , , , ,5 52 Fengselshelsetenesta Psykiatri 2,7 4 2,7 4 2,7 4 3,2 4 3,2 4 Sum 109, , ,1 165 Endring på grunn av nye ressurskrevjande brukarar i open omsorg Tal Tilsette 2006 Viktige hendingar: Skisseprosjekt bustader til funksjonshemma er utarbeidd. Arbeid med reguleringsplan er påbegynt. Saka skal til politisk handsaming i 2011 Utdanning/ auka kompetanse; o Fyrste utdanna lærling i helsearbeidar-fag i Vik kommune! o Fleire tilsette deltek på utdanning som helsefagarbeidar, vidaregåande opplæring. 3 tilsatte fekk fagbrev i 2010! o Fleire deltek i vidareutdanning innan ulike greiner på Høgskulen i Sogn og Fjordane. For lite arbeidskraft i eigen kommune, har nytta vikarbyrå i siste halvdel av 2010 for å få personalkabalen til å gå opp. Har rusta opp personalrom / vaktrom på avd. 1 VBS. Nytt medisinrom. Gericakurs for alle tilsette var arrangert i første halvdal av februar månad er Vik fengsel sitt første hele år der alle 39 soningsplassar har vore i bruk. Seminar om sorg og sorgreaksjonar 21.0g 22.mars, samarbeidsprosjekt mellom kyrkja, psykisk helsevern og kreftomsorgen. Samarbeidet med NAV og psykisk helsevern er styrka Værtilhøva har vore ei utfordring for heimetenestene i mykje kulde, is og snø gjer det vanskelegare å koma fram til heimebuande. Rasfare kan vera eit arbeidsmiljøproblem. Hsp saknar garasje- anlegg for leasing-bilane. Tiltak og gjennomføring 2010: Hovudfokus i 2010 er å oppretthalda nivå på kvaliteten av tenesta innanfor økonomiske rammer. Me har fått nye ressurskrevjande brukarar og det er tilført nye midlar til desse tiltaka. Elles ser me slitasje på enkelte teneste område/funksjonar og på bygningsmassen Årsmesding 2010 for tenesteeiningane. Side 12

13 Sjukefråværprosenten har i 2010 vore høgare enn på lenge. Mange faktorar påverkar denne, me har jobba saman med NAV, dei tilsette og behandlande lege for å ha fokus på IA-avtalen og tilrettelegging for arbeid og aktivitet. Dette er også eit ressurskrevjande arbeid som nok får for lite fokus i ressursknappe tider. Etterspurnaden etter tenester har vore større i dei fleste tenesteområder i Me ser ein auke i andel av demente som søkjer tenester. Dagens dementavdeling er for einsarta og for liten. I tillegg har me hatt ein auke i store omfattande rehabiliteringssaker som krev samordning av tenester. Samordna innkjøp i heimesjukepleien og på VBS når det gjeld medisinske forbruksvarer. Det kan sjå ut til at dette gir ein positivt effekt på ressursbruken. Kjøkkenet ved VBS har også i 2010 levert mat til Vik fengsel, Nok leasingbilar ei utfordring.innkjøp av 3 bilar som me tidlegare hadde leasing avtale på har betra noko på situasjonen og redusert bruk av privat-bil til heimehjelparane. Samtidig ser me at andre grupper også hadde treng å disponera leasing-bil meir, gjeld særskilt avd. for psykisk helsevern. Samrodnings- mogelegheiter er etter kvart maksimalt utnytta. Samarbeid med ulike utdanningsinstitusjonar så som grunnskulen i Vik og vidaregåande i Hafslo samt høgskiular slik at me stiller opp med undervisning og rettleiing i praksis. Velferdssenteret har vore det einaste organiserte reine dagtilbodet i sektoren i Eit manifistert tilbod som medfører at eldre kan bu lenger i eigen heim. Avgjerande med tilbod om fellesmåltid for bebuarar i omsorgsbustadene. Fysioterapeutane har delteke aktivt i fleire omfattande rehabiliteringssaker, Det er ressurskrevjande, men meiningsfulle og prioriterte arbeidsoppgåver. Deler av året har drifta vore noko redusert grunna langtidssjukemelding. Barnefysioterapeut samarbeider med helsestasjon, barnehage og skule. Har starta med babybading hausten Rehabiliteringsavdelinga har hatt studentar i praksis frå høgskule for fysioterapi, ergoterapi og idrettsvitskap. Elevar frå ungdomsskulen har hospitert i nokre dagar. Det er utviklande og lærerikt for avdelinga. Fysioterapi studentane hadde trening for personalgruppa i omsorgssektoren ein gong pr. veke. Gjennomført 1. halvår Ergoterapitenesta vert nytta til vurdering og tilrettelegging av bustad, arbeidsplassvurdering, utprøving av tekniske hjelpemiddel, rettleiing, og trening av pasientar, rettleiing av personale, Kognitiv kartlegging og trening, og førarkortvurderingar. Svært mykje samarbeid med alle andre kommunale område. Ergoterapeuten gjennomførte kurs i arbeidsplassvurdering, noko som gir rett til refusjon frå NAV. Samarbeidsgruppa har delteke i læringsnettverk om individuell plan og koordinerande eining arrangert av fylkesmannen.. Dette vil bli arbeida med vidare i Formidling og vedlikehald av hjelpemiddel er ei svært viktig teneste som bygger grunnlag for at brukarar kan vera i eigen heim lengst mogeleg. Kvardagen til mange med ulik Årsmesding 2010 for tenesteeiningane. Side 13

14 funksjonssvikt vert lettare; eigenomsorga større. Her er eit nært samarbeid med hjelpemiddelsentralen. Tilbod om tryggleiksalarm og administrering av denne er også ei prioritert oppgåve i omsorgssektoren. Den reddar mange i vanskelege situasjonar, og gir tryggleik for einslege Totalt har 173 innsette ved Vik Fengsel motteke helsehjelp i Dette er 41 færre enn i 2009, noko som forklarast med at dei innsette i 2010 har hatt lengre dommar. Hele 2010 har vore prega av mange innsette i varetekt. Erfaringsmessig har varetektsinnsatte større behov for helsetenester enn dei som sit på dom. Mange innsette frå utlandet. Utfordringar i høve språk. Psykiater frå Indre Sogn psykiatrisenter har faste dagar i fengselet kvar fjerde veke. Ruskonsulent har også hatt avtalar omlag kvar fjerde veke. Avdeling for Psykisk Helsearbeid har ytt tenester til 61 brukarar i Dette er 2 fleire enn i fjor. Det auka presset me har opplevd er mest i form av fleire samarbeidsmøter, samt at enkelte brukarar til tider har trengt intensiv oppfylgjing. Tenestene vert tilpassa dei ulike brukarane sine individuelle behov, og varierer difor stort i innhald. Eksempelvis inneber dette alt frå ein enkelt samtale, til oppfylgjing fleire timar dagleg. Brukarar med tilhald i eigen heim vert prioriterte. Alle brukarar som har ynskt eit tilbod har fått det. Me har òg fått ruskonsulent vegg i vegg med oss, noko som er nyttig for begge partar. Pr er det 52 pensjonærar på VBS. KURDØGN Gjennomsnittleg har det vore Langtidsplass ,7 pensjonærar pr. døgn ved institusjonen 38,1 % av Korttidsplass bebuarane er over 90 år. I 2009 var talet 36,73 %.Det Avlastning har vore 20 dødsfall i 2010, 27 i Dagplassar På Fresvik Bygdeheim har vi hatt 208 døgn med korttidsplass og 173 døgn med avlastningsopphald. Mottakarar av heimesjukepl./hei mehjelp, I alt Årsmesding 2010 for tenesteeiningane. Side 14

15 Tal brukarar fordelt på alder og kjønn i heimesjukepleie /heimehjelp. Snittalder hjå brukarane har auka med 1 år sidan me ser også i tabellen at i gruppa mottakarar under 80 år, så er det flest menn, markert motsatt i gruppa Alder Menn Kvinn er Alle 0 66 år år år Totalt Snittalder Årsmesding 2010 for tenesteeiningane. Side 15

16 Økonomi / resultatvurdering: Ansvar Avdeling Rekneskap 2009 Budsjett 2010 Rekneskap Adm. leiing Psykiatritenesta Fengselshelsetenesta Rehab.avd: Velferdssenteret Fysioterapi Ergoterapi Hjelpemiddelform Sum rehab.avd VBS: Pleietenesta Kjøkken Adm./felles Sum VBS Open omsorg: Aktivitetssenteret Heimesjukepleie Fresvik omsorgs Heimehjelpstenesta Funksjonshemma Sum omsorgsektoren Merknad: Det er stor vilje til budsjett- disiplin i tenesta. Samla sett har me eit overforbruk på om lag 1,5 %. Ekstrakostnadene kjem i heimetenestene. Me har fått nye ressurskrevjande brukarar som er unge og har krav på tilbod i eigen heim. Slike tiltak er det ikkje råd å planlegge for, utgiftene må takast når dei kjem. I tillegg merkar me fleire pleie-trengane eldre i omsorgsbustad og i Årsmesding 2010 for tenesteeiningane. Side 16

17 eigen heim med hjelp av pårørande. Heimesjukepleien er pressa på ressursar, omsorgsbustadene nærmar seg sjukeheim når det gjeld omsorgsnivå. Vikarar til Fresvik Bygdaheim er i stor grad utgiftsført på heimesjukepleien av di det er der ein har klart å henta inn personale. Fast tilsette på FB er rekneskapsført på heimehjelp. Det er også fleire søknader om omsorgsløn frå pårørande som har store omsorgsoppgåver. I samband med dette ser me også auka søknad til avlastning i insititusjon. Det syner seg å vera lettare å planlegga utgiftsnivået på sjukeheimen, der det avgrensa tal senger og dermed meir stabilt behov for personale. Eigenbetaling VBS: Det var ein del store etteroppgjer i eigenbetalingar i år, dette har vorte p.g.a at fribeløpet har auka kvart år, og at vi får forlite opplysningar frå NAV ved eventuelt endringar som blir gjort..på innbetaling frå Nav og budsjettering av korttidsopphalg og dagopphald så er det som budsjettert. Det er fleire pensjonærar i det siste som har ekstra pensjonar og dette kjem til gode på inntekta. Av investeringar i 2010 kan nemnast kjøp av 3 bilar som me tidlegare har hatt leasing-avtale på ( 2 i heimesjukepleie og ein i rehab). Elles vart vaktrom på VBS rusta opp, veldig godt å få dette gjort! Bruk av gåvekonti på VBS: Dette er konti som vert nytta når det vert gitt minnegåver m.m. Gåvene skal ikkje nyttast til driftstiltak, men til velferd for bebuarar og evt. Tilsette. Ofte er det satt fram ynskje for bruken når gåva vert gitt. Sekretær ved VBS fører rekneskap for desse kontoane. Dei vert reviderte årleg: KVELDSOL Overført frå året før Forbruk Gåver /renter Saldo ved årsslutt ANDRE GÅVER Overført frå året før Forbruk Gåver Saldo ved årsslutt Spesielle utfordringar for 2011 og vidare: Oppstart av dagtilbod til demente. Avdelingssjukepleiar i heimesjukepleien er fagleg ansvarleg og prosjektet har ei styringsgruppa som består av geriatrisk sjukepleiar, ergoterapeut, avd. sjukepleiar og tilsette ved senteret. Ressursar er henta frå det Årsmesding 2010 for tenesteeiningane. Side 17

18 tidlegare aktivitetssenter. Oppstart planlagt i februar 2011 og skal vera ope 2 dagar i veka i Velferdssenter-lokale. Endelig handsaming av prosjekt bustader til funksjonshemma. Ny drift-ordning ved Fresvik Bygdaheim; middag vert koka på VBS og transportert inn dagleg. Rekruttering av tilstrekkeleg personale i tenesta. Gjeld spesielt helgebemanninga. Framhald / utviding av vikarbyrå? Omlegging av turnus? Oppstart sektorplan som del av kommuneplan. Spssielt viktig å få planlagt i høve behovet for kommunale bustader og tal sengeplassar på institusjon. Oppstart elektronisk kvalitetessystem, kvalitetslosen Oppstart kurs/opplæring i Demens-omsorgens ABC Ny leasingbil til hjelpemiddelformidling med utstyr for å handtera tyngre hjelpemiddel. Vurdering av leasing-bil til avd. psykisk helsevern. Fem mellomleiarar i sektoren startar vidareutdanning i leiing i eldreomsorga gjennom Høgskulen i Sogn og Fjordane. Vidare arbeid med individuell plan og koordinerande eining. Rehabilitering golv i korridor kjellar i 77-fløy VBS grunna fuktproblem. Psykisk helsevern: Gjennomføra eit prosjekt med auka fysisk aktivitet som behandlingsform. Satsa vidare på fagleg oppdatering og kursing i sektoren. Arbeida vidare med å få leasa ein eigen bil for avdelinga vår. Me kan evt. dela bil med leiar av tenesta for funksjonshemma. Få i gang rettleiing for heimehjelpene til brukarar av psykiatritenester. Medikamentkurs for dei tilsette i omsorgstenesta må gjennomførast kvart år. Nytt opplegg i Sjølvstudium / eksamen på nettet. Vik fengsel: Det vil i 2011 bli jobba med å få på plass elektronisk journalsystem også for sjukepleiar. Årsmesding 2010 for tenesteeiningane. Side 18

19 HELSEAVDELINGA Avdelinga omfatter legetenester, helsestasjonsverkesemd, jordmortenester og miljøretta helsevern/smittevern. Legekontoret har utført ca 6,3 årsverk. Mesteparten av arbeidet har vore tradisjonelt legearbeid med diagnostikk, behandling, kontrollar og rehabilitering/attføring. Legane har hatt tilsynsoppgåver på VBS, har hatt faste timar i fengselet og har deltatt i kontrollar og oppfølging på helsestasjonen/skulehelsetenesta. Ein del av arbeidsoppgåvene har vore innan førebygging og det har omfatta miljøretta helsevern og smittevern. Kommunen deltek i interkommunal ordning for næringsmiddeltilsyn. Helsestasjonen/skulehelsetensta har hatt 2 årsverk. Dei driv med fast vaksinasjonsprogram, helsekontrollar og oppfølging av barn med somatiske og psykososiale problem. I tillegg driv dei helsestasjon for ungdom. Kommunen har jordmor i 50% stilling. Jordmor driv regelmessige svangerskapskontrollar, kursverksemd for gravide og følgetenester for fødande. Dei tilsette i helseavdelinga har mykje samarbeid med andre kommunale tenester,nav og ein rekke andrelinjetenester. Avdelinga har hatt god budsjettkontroll. Årsmesding 2010 for tenesteeiningane. Side 19

20 PLAN- OG FORVALTNINGSAVDELINGA Ved utgangen av 2010 hadde avdelinga slik bemanning: Funksjonar Årsverk Merknad Leiing Landbruk Kart og oppmåling Plan og byggesak Kommuneplanlegging GIS - Koordinator Prosjekt Skog Feios prosjekt 10 til Leiar plan og forvaltningsavd. Norvald Aase 2.6 Årsverka fordeler seg på følgjande stillingar Landbrukssjef (Fagleiar) 1 årsverk, Veronika Seim Back Rådgivar landbruk 0.8 årsverk, Arne Skeie Fagsekretær 0.8 årsverk, Jorunn Orvedal 2.0 Årsverka fordeler seg på følgjande stillingar Oppmålingsingeniør 0.5 årsverk, Arvid Tveit Geodataingeniør 1 årsverk, Arve Hønsi Ingeniør 0.5 årsverk, Espen Holen 1.10 Avdelingsleiar har ansvar for fagområdet. 0.6 årsverk, Norvald Aase Byggesakshandsaming 0.5 årsverk, Espen Holen 1.0 Kommuneplanleggjar 1.0 årsverk, Ottar Wiik 1.0 Stillinga er underlagt Vik kommune, men er i sin heilskap utleigd til Sogn regionråd. Årsverk 1.0, Darek Hauderwicz 0.2 Prosjektleiar Asbjørn Grindedal 0.2 årsverk. Stillinga er finansiert av prosjektmidlar frå fylkesmannen Sogn og Fjordane (varigheit 4 år) Sum 8.3 Utfordingar: Avdelinga har stor fagleg spennvidde, der dei fleste fagområda er dekka av ein person, noko som gjer at avdelinga er sårbar med tanke på langtidssjukefråver og andre årsaker som kan medvirka til redusert effektivitet. Bemanninga på avdelinga er på eit minimumsnivå. Dette medfører til tider lang sakshandsamingstid, og i enkelte tilfeller lengre enn det lovverket gir løyve til. Avdelinga må i framtida ha større fokus på prioritering av arbeidsoppgåver. Med stadig nye lovpålagte arbeidsoppgåver må avdelinga på sikt auke bemanninga med 1-2 årsverk. Årsmesding 2010 for tenesteeiningane. Side 20

21 Tiltak: Kompetansenivået på avdelinga er tilfredsstillande, men det må setjast av midlar til etterutdanning og kurs for oppdatering av nye lovgiving og statlege pålegg som medfører meir og nye arbeidsoppgåver. Det må også setjast av midlar til nettbaserte løysningar som web-innsyn, oppgradering av digitale eigedomsgrense (DEK), adresseprosjekt, VA-kart og døgnkontinuerleg informasjon. ( elektronisk byggsøk, planarkiv, ol.) Kompetansenivået innafor området skogbruk må styrkast og bør gjerast ved oppretting av ny stilling i samarbeid med andre kommunar i regionen, der Vik sin part er ca. 20%. Økonomi: Tal i kr Rekneskap Rekneskap Budsjett Rekneskap avvik UTVIKLING NÆRINGSUTVIKLING JORDBRUK/SKOGBRUK MILJØ/VILTFORVALTNI NG KART OG OPPMÅLING BYGGJESAK T O T A L T Overforbruket på kr skuldast hovudsakeleg avviket mellom avtalt refusjonsbeløp og kostnader for GIS koordinator. Dette utgjer kr Løn og sosialekostnader for 0.5 stilling ekstra som byggesakshandsamar utgjer på kr Dei øvrege ansvarsområda har alle positive avvik. Årsmesding 2010 for tenesteeiningane. Side 21

22 Plan og tilrettelegging: A. Prosjektleiing. Kulturminneprosjektet B. Anna arbeid A Utført oppgåver 2010 som prosjektleiar for prosjektet Samordning for utvikling rundt kulturminne i Vik. Det er laga eigen rapport om status og utført arbeid i prosjektet i Deler av arbeidet er utført av/i samarbeid med innleidde rådgjevarar, og andre ved avdelinga. Her fylgjer eit kort samandrag : A.1. Reguleringsplanar. 01. Detaljreguleringsplan for Hopperstad oppstarta. 02. Detaljreguleringsplan for del av sjøgrunn på Vikøyri førebudd haust 2010, for oppstart jan A.2. Turvegar. 01. Turveg parsell Hopperstad-RV13. avsluttande arbeid og sluttoppgjer. Prosjektleiing og byggeleiing. 02. Søknad om spelemidlar for parsell 1 og 2: Ara-Hopperstad-Hove. 03. Detaljplanar og tilbodsinnhenting turveg Ara-Hopperstad-Hove. 04. Kontrahering og oppstart opparbeiding turveg Ara-Hopperstad- Hove. Prosjekt- og byggeleiing. A. 3. Skjøtselsprosjekt, området Hove-Moahaugane-Hopperstad. Samarbeid med Veronika Seim Bech. Rydding og stell av vegetasjon i viktige kulturlandskap. Partar: Grunneigarar, Kommunen, Vik Fengsel, innleidd hjelp/vik Bygdeservice. A.4. Vikøyri Strandpark. 01. Utarbeiding av plangrunnlag og dokumentasjon for søknad om tettstadfornyingsmidlar for Vikøyri strandpark. Vår 10. Tildeling 0,9 mill febr Detaljprosjektering og tilbodsgrunnlag for Kaiparken 03. Kontrahering og byggeleiing for opparbeiding av byggesteg 1, Kaiparken. 04. Forprosjekt for byggesteg 2 Strandpromenaden A.5. Sundagsseminaret. 3 seminar i Vikjahalli med ca 40 deltakarar i snitt. Opplegg og gjennomføring i samarbeid med Arne Inge Sæbø og Vik Ungdomslag. A. 6. Rapportering til Fylkeskommunen/KRD. Årsrapport, rekneskap, søknader om støtte m.m. Årsmesding 2010 for tenesteeiningane. Side 22

23 B Anna arbeid. Oppstillinga under er ikkje utfyllande 1. Sakshandsaming, plansaker og frådelingssaker. 2. Arbeid med prosjekt Reisemål Vik i Sogn Deltaking i prosjektgruppa som repr. for Vik Kommune. 3. Oppstart av tematisk kommunedelplan for kulturminne. Etablering av nemnd m.m. 4. Rådgjeving i plan- og byggesaker. 5. Arbeid med kommuneplan. Merknader. Framtidsutsikter. Prosjektet Utvikling rundt Kulturminne i Vik går ut 2011, men tiltak som er/vert starta opp vil ikkje bli ferdigstilte innan den tid. Det gjeld m.m. Vikøyri Strandpark, turvegar i Sylvringen, skjøtselstiltak. Desse prosjekta vil kreva oppfylgjing i form av prosjektleiing, planlegging og byggeleiing, i tillegg til investeringsmidlar i fleire år framover. Slik oppfylging vil vera nødvendig for å få ut dei statlege og fylkeskommunale midlane me har tilsegn på. Ein stor del av min kapasitet vil i 2011 gå med til oppfylging av planlagde/oppstarta prosjekt. Prioritert arbeid ved sida av dette er oppstart og framdrift i arbeid med planstrategi og ny/fornya kommuneplan for Vik. Landbruk: Husdyrhald For landbruket i Vik har mjølkeproduksjon og sauehald til alle tider vore dei viktigaste driftsgreinene, og det intensive husdyrhaldet har forma det flotte kulturlandskapet vårt. Sjølv om det er nedgang i tal gardsbruk i drift er det bra interesser for næringsutvikling på gardane. Det gjeld både tradisjonelt landbruk og tilleggsnæringar. 11 % av innbyggjarane i Vik er sysselsette i primærnæringane. Tal gardsbruk som mottek produksjonstilskot er 174 og 148 gardsbruk har husdyrhald. Samla er 25 bruk med i 6 samdrifter, og det er økologisk husdyrhald på 7 gardsbruk. Kring sau og lam er på utmarksbeite i Vik. Konvensjonelt Økologisk Sum 2010 Driftseiningar med mjølkeprod Driftseiningar med sau Mjølkekyr Andre storfe Mjølkegeit Sau, vinterfôra Lam slakta Årsmesding 2010 for tenesteeiningane. Side 23

24 Innovasjon Norge har i 2010 løyvd BU-midlar til investering /fornying av ein driftsbygning for mjølkeproduksjon. Frukt og bær Det vert drive med ulike former for grøntproduksjon på 46 gardsbruk. Vik er den største kommunen i landet på produksjon av bringebær. Totalt vert det produsert ca 600 tonn til konsum og industri, og 40 produsentar dyrkar bringebær på over 500 dekar. Bringebærproduksjonen er ei næring i vekst. Produksjon av jordbær skjer på over 80 dekar og dei 7 produsentane leverer om lag 65 tonn. Vidare har 15 produsentar levert nesten 47 tonn eple og 5 produsentar har levert 9,2 tonn pærer i I 2010 er det utbetalt næringstilskot til planting av 20,1 da bringebær og 13,4 da jordbær. Tilleggsnæringar Gardsturisme og vidareforedling av gardsprodukt er viktige tilleggsnæringar og me har fleire døme på vellukka prosjekt. Innovasjon Norge har i 2010 løyvd BU-midlar til tilleggsnæringar på ein gard knytt til foredling av eigne produkt. Omdisponering, frådeling og konsesjon I 2010 vart 2 daa jord godkjent omdisponert til bustadar etter jordlova. Etter Plan og bygningslova vart i tillegg 5 daa dyrka jord godkjent omdisponert. Dette året vart det også godkjent nydyrking av 20 dekar jord. Av 4 søknadar om frådeling etter jordlova vart 2 søknadar heilt eller delvis innvilga, medan 2 fekk avslag. I 2010 vart 5 søknadar om konsesjon handsama og gjevne i medhald av konsesjonslova, alle med vilkår om oppfylling av buplikt. Forvaltning av statstilskot til miljø- og næringsmidlar 2010 Administrasjonen forvaltar Spesielle miljøtiltak i landbruket (SMIL) og Nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK). Tildelingane for 2010 var: Tildelte SMIL-midlar Tilskot, kr. Arealtiltak (gamal kulturmark), 11 eigedomar Tilgjenge/opplevingskvalitet, 4 eigedomar Restaurering av 4 verneverdige bygningar Andre kulturminne, 1 eigedom Sum: Det kom 34 søknadar om støtte til Spesielle miljøtiltak i landbruket (SMIL) dette året. Hovudsakleg avdi midlane ikkje strekk til vart det gjeve avslag på 14 søknadar i Nokre søknadar er utsett i håp om å kunne gje tilskot neste år. Årsmesding 2010 for tenesteeiningane. Side 24

25 Tildelte NMSK-midlar Tilskot, kr. Skogkultur, stammekvisting, rydding, 2 søknadar Skogsvegar, statstilskot, 2 stk Sum: For statstilskot til skogsvegar står kommunen for tilrådingane og Fylkesmannen løyver tilskotet. Dei to vegane som har fått løyvd statstilskot gjennom fylkesmannen er Nyastølvegen i Bødalen og Høgretjønn på Vangsnes. Fylkesmannen har også gjeve tilskot til uttak av tømmer med taubane og der det har vore naudsynt med manuell felling til Hogstmaskin. Forvaltning av kommunalt næringsfond 2010 Kommunalt næringsfond vert forvalta etter retningslinjer for næringstilskot vedteke i Kommunalt næringstilskot Tilskot kr. Etablering og investering, 10 verksemder Planting av bær, 8 søkjarar Kjøp av mjølkekvote, 1 søkjar Skogsvegar, 2 stk Sum: Åtte verksemder under etablering har fått dekka utgifter med ekstern rettleiing til ein samla kostnad på kr ,-. Tre søknadar om tilskot til investeringar har fått avslag. Saker som ikkje ligg innafor retningslinjene vert handsama av Formannskapet. Dei har løyvd fyljande tilskot: Fresvik Bygdalag, tilskot til deltaking i Bygdeutviklingsprogrammet kr ,- Fjordabui AS ,- Coop Hordaland, avd. Fresvik ,- Nærøyfjorden Verdsarvpark, oppfyljing av Handlingsplan ,- Sum: ,- Skogbruk Omsett kvantum skogsvyrke i Vik kommune 2010 var på 5484 kbm. Av dette var 5315 kbm gran og 169 kbm furu. Avvirkinga utgjer ein stor auke i høve til førre år, då det vart seld berre 297 kbm. Auken skuldast både betre prisar på tømmer og at dei nye skogsbilvegane vert tekne i bruk. Mykje skog planta på talet vert hogstmoden i åra framover og det er venta større aktivitet med omsyn på hogst i kommunen. Interessa for bygging av skogsvegar aukar i samsvar med dette. Det er gjeve byggjeløyve for 6 nye skogs- og landbruksvegar i Vik Årsmesding 2010 for tenesteeiningane. Side 25

26 kommune i Dette er Lundslivegen og Ramnabergtunellen i Feios, Stølsgardane på Risløv, Øksdalsvegen 2 og Kalbakkvegen på Vangsnes, samt Morkavegen i Arnafjord. Kystskogprosjektet Frå ti til ein i Feios går etter planen. Her er målet å få til avvirking og inntekt frå skogbruket gjennom samarbeid mellom dei mange små eigedomane. Bioenergigruppa arbeidar vidare med planar for få til lokal produksjon av flis/pellets og bruk/auka bruk av biovarme i kommunen sitt Eldhus. Viltforvaltning Viltforvaltinga i Vik kommune omfattar i hovudsak oppgåver knytt til hjort. Forvaltninga av hjort er organisert gjennom 5 storvald, Fresvik, Feios, Vik Aust, Vik Vest og Arnafjord, og 15 enkeltvald. Storvaldet Vik Aust vart oppretta våren 2010 og var ei samanslåing av 13 tidlegare småvald. Med dette er heile 71% av det teljande hjortearealet i kommunen forvalta under storvald med eigne bestandplanar. Planane har noko ulike mål for sine områder avhengig av bestandssituasjon og skadepress. Hjorteskade på eng og skog er eit problem fleire stader. Det er endå usikkert korleis den harde vinteren 2010/2011 vil påverke hjorteviltbestanden i kommunen. Våren 2010 vart det gjennomført ei omfattande vårteljing av hjort i heile kommunen. Teljing føregjekk frå bil, kommunen var delt i 10 køyreruter, teljinga vart utført 6 kveldar og 29 personar deltok med frivillig innsats. Teljinga var ein del av merkeprosjektet Hordahjort som kommunen er med i. Av dei 3 dyra som vart merka i kommunen i 2009 er ei kolle død av naturlege årsaker og ein bukk skoten under jakta i Ein har fått inn verdifull informasjon. Hjortejakta for 2010 i Vik kommune gav 328 felte dyr, ein auka på 23 dyr i høve til året før. Av dei felte hjortane var det 82 kalvar, 111 koller og 123 bukkar Vik Hjortaråd vart oppretta i Rådet er sett saman av leiarane for storvalda. Leiaren for Vik Sporhundlag har møterett. Hjortarådet er eit rådgjevande organ for kommunen og har hatt to møter. Vik kommune har avtale med Vik Sporhundlag om ettersøk av skada vilt. Sporhundlaget har gjennomført 13 slike ettersøk i 2010 der 4 dyr vart funne og avliva. Saman med 5 andre kommunar, og med Voss kommune som sekretariat, vert det arbeida vidare med ein Interkommunal kommunedelplan for Fjellheimen villreinområde. Motorferdsel i utmark Avdelinga har ansvaret for arbeid med lovpålagde oppgåver knytt til motorferdsel i utmark. Regulering av motorferdsel i utmark er følgd opp med handsaming av dispensasjonsøknadar, og tildeling av løyver i samsvar med delegasjonsregelement. Det er gjeve 4 leigekøyringsløyve for snøskuter. Desse gjeld Fresvik, Feios, Vangsnes og Vikafjellet aust for Rv 13. Vidare er det gjeve 7 andre løyve til bruk av snøskuter i samband med bygging/tilsyn med anlegg i fjellet. Det er gjeve to løyve til flyging med helikopter og eit løyve til køyring med ATV. Søknadar om løyve til motorferdsel i verna område vert handsama av Fylkesmannen. Årsmesding 2010 for tenesteeiningane. Side 26

27 Særlege utfordringar Det er viktig å halde oppe husdyrhaldet i alle deler av kommunen, både som sysselsetjing og for å ta vare på kulturlandskapet. Særlege utfordringar for landbruket framover er å få dei unge til å våge å satse på landbruket. Ein skulle ynskt det var fleire som våga å investere i oppgradering og fornying av driftsbygningar. I vidareforedling av gardsprodukt/nisjeproduksjonar er det ei utfordring å få god økonomi utan stort produksjonsomfang. Byggsak Antall av byggjesaker i 2010 har hatt ein oppgang samanlikna med 2009 I 2010 vart det handsama totalt 89 saker i der 39 stk var søknad om tiltak og 50 stk var meldingssaker. Gjennomsnittleg handsamingstid har vore ca 19 dagar. Plansaker Antall plansaker har dei seinaste år vore stabilt, og ligg årleg på 5 til 10 saker. I 2010 har fylgjande plansaker vorte handsama: Reguleringsplan masseuttak Halset - Åse Reguleringsplan Røyrvik endring Reguleringsplan Røysane Reguleringsplan - Søbø Reguleringsplan - Øyane /Sjøtun Reguleringsplan Hagen endring Reguleringsplan Goteviki / Galden Reguleringsplan Vik Fjellandsby endring Reguleringsplan Solali endring Reguleringsplan Følid I tillegg er det utarbeida Kommunedelplan for energi og klima Kommuneplan Grunna manglande kapasitet har arbeidet med kommuneplan 2010 delvis vore lagt på vent, og vil bli starta oppatt i løpet av våren Arbeid som er utført i: Energi og klimaplan Kjerneområde i landbruk ( ikkje vedteken) Interkommunal delplan for villrein ( ikkje vedteken) Planprogram / dispensasjon Kartgrunnlaget for arealdel av kommuneplan er tilrettelagt, men må justerast for endra reguleringsføremål. Årsmesding 2010 for tenesteeiningane. Side 27

Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Rådet for eldre og funksjonshemma. Varamedlemmar møter berre etter nærare innkalling.

Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Rådet for eldre og funksjonshemma. Varamedlemmar møter berre etter nærare innkalling. Tokke kommune Møteinnkalling Til medlemene i Rådet for eldre og funksjonshemma Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Rådet for eldre og funksjonshemma Møtestad: Møterom teknisk, Tokke

Detaljer

TENESTESTANDARD FOR SAKSHANDSAMING PLEIE OG OMSORGSTENESTER

TENESTESTANDARD FOR SAKSHANDSAMING PLEIE OG OMSORGSTENESTER Naustdal kommune TENESTESTANDARD FOR SAKSHANDSAMING VED SØKNAD OM PLEIE OG OMSORGSTENESTER - 2 - INNHALD: SAKSHANDSAMING Side 3 1. Grunnlag for tildeling av tenester 2. Sakshandsaming / saksgang 3. Klage

Detaljer

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 - perla ved Sognefjorden - Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 Arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rådmannen Oversyn over økonomiplanperioden Rådmannen sitt arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rekneskap Budsj(end) Budsjett

Detaljer

Tertialrapport 2 tertial 2015

Tertialrapport 2 tertial 2015 Tertialrapport 2 tertial 2015 for Balestrand kommune Rådmannen TERTIALRAPPORT 2. tertial 2015, periode 8/2015 1. Innleiing Det skal leggast fram rapport om rekneskapen i høve til budsjett og den kommunale

Detaljer

Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet.

Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet. Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet. Dette notatet skisserer innhald og kan brukast som eit utgangspunkt for drøftingar og innspel. Me ynskjer særleg

Detaljer

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank.

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank. MODALEN KOMMUNE Rådmannen Rådmannen er den øvste administrative leiaren i kommunen og skal førebu saker og sette i verk det som politikarane bestemmer. Alle saker og dokument som vert lagt fram til politisk

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Desse sakene vil me arbeide med frå 2014-18:

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Desse sakene vil me arbeide med frå 2014-18: KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Handlingsplan for 2014 18: Utifrå det som er utarbeidd i kommunedelplanen for Helse, omsorg og sosial er det laga følgjande handlingsplan. Handlingsplanen

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset : 27.04.2015 Tid: 10.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf.

Detaljer

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Gjeld frå august 2015 1. BARN MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE Barn med nedsett funksjonsevne kan ha trong for særleg tilrettelegging av fysiske og personalmessige

Detaljer

SØKNAD OM STØTTEKONTAKT

SØKNAD OM STØTTEKONTAKT MASFJORDEN KOMMUNE Sosialtenesta Nav Masfjorden Postboks 14, 5987 Hosteland Tlf 815 81 000/47452171 Unnateke for offentleg innsyn Jf. Offlentleglova 13 SØKNAD OM STØTTEKONTAKT Eg vil ha søknaden handsama

Detaljer

Korleis organisere demensomsorga i heimebaserte tenester? Britt Sørensen Dalsgård Einingsleiar heimebaserte tenester i Stord kommune

Korleis organisere demensomsorga i heimebaserte tenester? Britt Sørensen Dalsgård Einingsleiar heimebaserte tenester i Stord kommune Korleis organisere demensomsorga i heimebaserte tenester? Britt Sørensen Dalsgård Einingsleiar heimebaserte tenester i Stord kommune Visjon: Målsetting frå bygging av ny sjukeheim (Backertunet) 2005-2006:

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 29. juni 2017 kl. 15.40 PDF-versjon 28. juli 2017 15.06.2017 nr. 1008 Forskrift om rett

Detaljer

Tilskott til jord- og skogbruk, Bykle kommune.

Tilskott til jord- og skogbruk, Bykle kommune. Tilskott til jord- og skogbruk, Bykle kommune. Vedteke i kommunestyret den 27.04.2011. Mål: Bykle kommune har som mål å stø opp om dei brukarane som vil utvikle garden til ein deltids- eller fulltids arbeidsplass.

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26.

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Handlingsplan for 2014 18: Utifrå det som er utarbeidd i kommunedelplanen for Helse, omsorg og sosial er det laga følgjande handlingsplan. Handlingsplanen

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 29. august 2017 kl. 14.10 PDF-versjon 6. september 2017 22.06.2017 nr. 1295 Forskrift

Detaljer

Fjell kommune Arkiv: 422 Saksmappe: 2015/ /2015 Sakshandsamar: Line Barmen Dato: SAKSDOKUMENT

Fjell kommune Arkiv: 422 Saksmappe: 2015/ /2015 Sakshandsamar: Line Barmen Dato: SAKSDOKUMENT Fjell kommune Arkiv: 422 Saksmappe: 2015/2046-26014/2015 Sakshandsamar: Line Barmen Dato: 24.11.2015 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 17/15 Komité for drift og forvaltning 01.12.2015 Høyringsuttale

Detaljer

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmeldinga frå Austevoll maritime fagskule gjev ein oppsummering av dei viktigaste funna i student

Detaljer

- Side 1 - Luster kommune Rådhuset, 6868 Gaupne Telefon: 57 68 55 00 Faks: 57 68 55 01 E-post: postmottak@luster.kommune.no Org.nr.

- Side 1 - Luster kommune Rådhuset, 6868 Gaupne Telefon: 57 68 55 00 Faks: 57 68 55 01 E-post: postmottak@luster.kommune.no Org.nr. Kva meiner bygdemøte i Gaupne; 1) Kva er viktige område, tilbod/tiltak (3 stk) å satse på/prioritere for Lustrasamfunnet/ Luster kommune? 2) Kva er viktige område, tilbod/tiltak (3 stk) å satse på/prioritere

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I VIK KOMMUNE.

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I VIK KOMMUNE. VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I VIK KOMMUNE. 1. EIGARTILHØVE Vedtektene gjeld barnehagar som Vik kommune eig og driv. 2. LOV OG REGELVERK, FØREMÅL Barnehagane skal drivast i samsvar med til ei kvar

Detaljer

Bø kommune. Kommunedelplan for helse- og omsorg

Bø kommune. Kommunedelplan for helse- og omsorg Bø kommune Kommunedelplan for helse- og omsorg 2016-2028 Innleiing Helse- og omsorgstenesta har vore i ein kraftig utvikling i dei seinare åra, og nasjonalt er det utarbeida fleire Stortingsmeldingar som

Detaljer

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Gjeld frå oktober 2016 1. BARN MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE Barnehagelova 19 g.barn med nedsatt funksjonsevne Kommunen skal sikre at barn med nedsatt

Detaljer

Sogn Lokalmedisinske senter. Status organisering prosess etablering

Sogn Lokalmedisinske senter. Status organisering prosess etablering Sogn Lokalmedisinske senter Status organisering prosess etablering Oppstart fase 2 jan 2013 Nokre rammer Kommunane yte best mulege tenester til innbyggarane våre Folkemengd og folkestruktur avgjerande

Detaljer

Kommunedelplan for oppvekst

Kommunedelplan for oppvekst Bø kommune Kommunedelplan for oppvekst 2016-2028 1 Innhald Innleiing... 3 Frå plan til handling... 3 Visjon for Bø kommune... 4 Målsetting... 4 Strategiar... 4 2 Innleiing Som ein kommune i vekst står

Detaljer

Framlegg til planprogram

Framlegg til planprogram Kommunedelplan for oppvekst 2015-2026 Framlegg til planprogram Vedteke: Saks nr: 14/734 Dato: Innhald Bakgrunn for planarbeidet Innhald... 1 1. Bakgrunn for planarbeidet... 2 2. Føremål... 2 3. Føringar

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 17. august 2017 kl. 15.10 PDF-versjon 29. august 2017 22.06.2017 nr. 1259 Forskrift

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE: Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 16.02.2011 Tid: 08.30

MØTEINNKALLING SAKLISTE: Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 16.02.2011 Tid: 08.30 Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen : 16.02.2011 Tid: 08.30 MØTEINNKALLING Event. forfall må meldast til tlf. 57 65 56 00. Varamedlemer møter etter nærare varsel. Saksdokumenta er utlagde

Detaljer

NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10

NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10 NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10 1. FØREMÅL Det skal vere ein SFO i kommunen. Skulefritidsordninga skal leggja til rette for leik, kultur- og fritidsaktivitetar

Detaljer

Tokke kommune. Planprogram kommunedelplan Helse og omsorg Framlegg 15. mai Ann Wraa Helse - og omsorgsleiar

Tokke kommune. Planprogram kommunedelplan Helse og omsorg Framlegg 15. mai Ann Wraa Helse - og omsorgsleiar Tokke kommune Planprogram kommunedelplan Helse og omsorg 2017 2030 Framlegg 15. mai 2017 Ann Wraa Helse - og omsorgsleiar Innhald 1. Bakgrunn for planarbeidet 2. Føremål 3. Føringar for planarbeidet 4.

Detaljer

Resept for eit sunnare FørdeF

Resept for eit sunnare FørdeF Resept for eit sunnare FørdeF Trygg i FørdeF Del av folkehelsearbeidet i Førde F kommune April 2009 Folkehelseprosjektet Stortingsmelding nr. 16 (2002-2003) 2003) Auka satsing på p folkehelse dei neste

Detaljer

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva:

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva: Prosjektplan: Mål for skuleutvikling i Lærdal kommune 1. Bakgrunn og føringar Lærdal kommune har delteke i organisasjonsutviklingsprogramma SKUP 1 og 2, som Utdanningsdirektoratet inviterte kommunar med

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Møtestad: rådhuset Møtedato: Kl: 13:00 15:00

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Møtestad: rådhuset Møtedato: Kl: 13:00 15:00 MØTEPROTOKOLL Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: rådhuset Møtedato: 28.01.2009 Kl: 13:00 15:00 Medlemar: Forfall: Varamedlemar: Frå adm. (evt. andre): Dato for innkalling: 22.01.09 Merknader: Saker

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, SOSIAL OG OMSORG FRAMLEGG TIL PLANPROGRAM, 30. AUGUST 2016

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, SOSIAL OG OMSORG FRAMLEGG TIL PLANPROGRAM, 30. AUGUST 2016 KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, SOSIAL OG OMSORG 2017-2027 FRAMLEGG TIL PLANPROGRAM, 30. AUGUST 2016 Innhald 1. Bakgrunn for planarbeidet 2. Føremål 3. Føringar for planarbeidet 4. Mål 5. Tema og avgrensing

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 MØTEPROTOKOLL Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Sakslista vart sendt medlemene

Detaljer

Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015

Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Budsjett 2012, økonomiplan 20122015 Framlagt formannskapet 9.11.2011 Endring i rådmannen sitt framlegg til budsjett av 12.10.2011 nr.1 Side 1 av 8 INNLEIING: Dette dokumentet tek utgangspunkt i rådmannen

Detaljer

Årsrapport Kreftkoordinator ÅLA

Årsrapport Kreftkoordinator ÅLA Årsrapport Kreftkoordinator ÅLA Innhold 1.0 KREFTKOORDINATOR I KOMMUNANE ÅLA... 3 1.1 Stilling som kreftkoordinator... 3 1.2 Organisering av stillinga... 3 1.3 Kreftkoordinator si rolle... 3 2.0 Oppstart

Detaljer

PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012

PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012 PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012 HANDLINGSPLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING 2012 Premissar. Det vart gjennomført ei grundig kompetansekartlegging i heile grunnskulen i Herøy hausten 07. Kritisk

Detaljer

INFORMASJON HJELPEINSTANSANE

INFORMASJON HJELPEINSTANSANE INFORMASJON OM HJELPEINSTANSANE for barnehage og skule Ål kommune I dette heftet er det samla informasjon om hjelpeinstansar som samarbeider med barnehage og skule. Desember 2014 PPT FOR ÅL OG HOL Pedagogisk-psykologisk

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Ann Margrethe Kråvik Kari Bolstad Gunnvor Linde Kjetil Nesse Gudvin Haraldsson

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Ann Margrethe Kråvik Kari Bolstad Gunnvor Linde Kjetil Nesse Gudvin Haraldsson MØTEPROTOKOLL Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: Rådhuset - kommunestyresal Møtedato: 04.12.2012 Kl: 12.30 14.15 Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. (evt. andre): Ann Margrethe Kråvik Kari

Detaljer

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: rådhuset Møtedato: 01.04.2009 Tid: 15.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 4/09 09/254

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

TILDELING AV HELSE-OG OMSORGSTENESTER.

TILDELING AV HELSE-OG OMSORGSTENESTER. TILDELING AV HELSE-OG OMSORGSTENESTER. Odda kommune har eit tildelingskontor som skal sikra lik tilgang på helse-og omsorgstenester for innbyggjarane, uavhengig av alder,tenestebehov og bustad. Søknader

Detaljer

Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014. Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11

Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014. Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11 Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014 Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11 Rådmannen 15.11.2011 Rådmannen sitt arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 29.10.11 Økonomiplan

Detaljer

Forvaltningsrevisjon «Pleie og omsorg - årsak til avvik mot budsjett og Kostra-tal»

Forvaltningsrevisjon «Pleie og omsorg - årsak til avvik mot budsjett og Kostra-tal» Notat Til: Kopi: Frå: Kommunestyret og kontrollutvalet Arkivkode Arkivsaknr. Løpenr. Dato 216 13/1449-13 10263/15 28.01.2015 Forvaltningsrevisjon «Pleie og omsorg - årsak til avvik mot budsjett og Kostra-tal»

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 29. juni 2017 kl. 15.40 PDF-versjon 28. juli 2017 19.06.2017 nr. 1013 Forskrift om tildeling

Detaljer

Årsmelding GOL BARNEHAGE (Kultur og levekår)

Årsmelding GOL BARNEHAGE (Kultur og levekår) Årsmelding GOL BARNEHAGE (Kultur og levekår) Kommuneplanen sin tekstdel om Gol barnehage: Barnehageplassar Alle barn har rett på barnehageplass, jf Lov om barnehagar. Utvikling Utviklinga i samfunnet krev

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Inger B Liadal Arkivsak: 2016/40 Løpenr.: 242/2016

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Inger B Liadal Arkivsak: 2016/40 Løpenr.: 242/2016 ØRSTA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Inger B Liadal Arkivsak: 2016/40 Løpenr.: 242/2016 Utvalsaksnr. Utval Møtedato Levekårsutvalet Ørsta formannskap Ørsta kommunestyre Saka gjeld: AUKE GRUNNBEMANNINGA

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR OPPVEKST FRAMLEGG TIL PLANPROGRAM 25. AUGUST 2015

KOMMUNEDELPLAN FOR OPPVEKST FRAMLEGG TIL PLANPROGRAM 25. AUGUST 2015 KOMMUNEDELPLAN FOR OPPVEKST 2016-2019 FRAMLEGG TIL PLANPROGRAM 25. AUGUST 2015 Innhald 1. Bakgrunn for planarbeidet 2. Føremål 3. Føringar for planarbeidet 4. Mål 5. Tema og avgrensing av innhald 6. Planprosess

Detaljer

ÅRSRAPPORT FRÅ KREFTOMSORG. Årdal kommune

ÅRSRAPPORT FRÅ KREFTOMSORG. Årdal kommune ÅRSRAPPORT FRÅ KREFTOMSORG Årdal kommune 2011 Innhold 1.0 Kreftomsorga i Årdal... 3 1.1 Kreftsjukepleiar... 3 1.2 Nettverk for ressurssjukepleiarar... 3 1.3 Hospitering... 5 2.0 Plan vidare... 5 2.1 Kreftsjukepleiar...

Detaljer

Gol kommune er eigar og ansvarleg for drifta ved skulefritidsordninga (SFO) for elevar i grunnskulen i Gol.

Gol kommune er eigar og ansvarleg for drifta ved skulefritidsordninga (SFO) for elevar i grunnskulen i Gol. VEDTEKTER FOR SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 01.08.16 1. FØREMÅL Det skal vere ein SFO i kommunen. Skulefritidsordninga skal leggja til rette for leik, kultur- og fritidsaktivitetar

Detaljer

HØRINGSNOTAT OM FORSLAG TIL FORSKRIFT OM RETT TIL FAST OPPHALD I SJUKEHEIM KRITERIAR OG VENTELISTE, FJALER KOMMUNE

HØRINGSNOTAT OM FORSLAG TIL FORSKRIFT OM RETT TIL FAST OPPHALD I SJUKEHEIM KRITERIAR OG VENTELISTE, FJALER KOMMUNE HØRINGSNOTAT OM FORSLAG TIL FORSKRIFT OM RETT TIL FAST OPPHALD I SJUKEHEIM KRITERIAR OG VENTELISTE, FJALER KOMMUNE BAKGRUNN FOR FORSKRIFTA Bakgrunnen for forskrifta er lovendringar i pasient- og brukerrettighetsloven

Detaljer

Budsjett 2018, økonomiplan , vedlegg til rådmannen sitt arbeidsgrunnlag av Rådmannen

Budsjett 2018, økonomiplan , vedlegg til rådmannen sitt arbeidsgrunnlag av Rådmannen notat 2018, økonomiplan 2018 2021, vedlegg til rådmannen sitt arbeidsgrunnlag av 07.11.2017. Rådmannen 13.11.2017 Dette notatet inneheld: Tiltaksliste med oversyn over tiltak som ligg inne i rådmann sitt

Detaljer

Miljøsertifisering av offentlige og private verksemder i Gol kommune Bruk av Miljøfyrtårn som sertifiseringsordning

Miljøsertifisering av offentlige og private verksemder i Gol kommune Bruk av Miljøfyrtårn som sertifiseringsordning Miljøsertifisering av offentlige og private verksemder i Gol kommune Bruk av Miljøfyrtårn som sertifiseringsordning Plan for 2010 2012 Næringsavdelinga hausten 2009 Bakgrunn: Formannskapet i Gol vedtok

Detaljer

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201112362-125 Arkivnr. 522 Saksh. Landro, Adeline Saksgang Møtedato Hordaland fagskulestyre 19.03.2013 SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL

Detaljer

Utprøving og innføring av Velferdsteknologi i Stord kommune

Utprøving og innføring av Velferdsteknologi i Stord kommune Utprøving og innføring av Velferdsteknologi i Stord kommune Innhold 1. PROSJEKTNAMN... 2 2. PROSJEKTMÅL... 2 2.1 Hovudmål for prosjektet... 2 2.2 Delmål for prosjekt... 2 3. NOSITUASJONEN... 2 4. PROSJEKTBESKRIVELSE...

Detaljer

Sandeid skule SFO Årsplan

Sandeid skule SFO Årsplan SFO Årsplan Telefon: 48891441 PRESENTASJON AV SANDEID SKULE SIN SFO SFO er eit tilbod til elevar som går på i 1. til 4. klasse. Rektor er leiar av tilbodet. Ansvaret for den daglege drifta er delegert

Detaljer

Dato: 02.03.2015 Fredriksen/Økonomiavdelinga Fra: Ingebjørg By Teigen Referanse: 15/00632-6 Kopi:

Dato: 02.03.2015 Fredriksen/Økonomiavdelinga Fra: Ingebjørg By Teigen Referanse: 15/00632-6 Kopi: Gol kommune Internt notat Til: Hege Mørk/Rådmannen; Arne Dato: 02.03.2015 Fredriksen/Økonomiavdelinga Fra: Ingebjørg By Teigen Referanse: 15/00632-6 Kopi: Årsmelding Gol skule med avd. storskulen, Glitrehaug,

Detaljer

Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti

Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti Kontrollutvalet i Lærdal kommune Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Møtestad: Rådhuset Saksnr.: 14/14 17/14 Møtebok Følgjande medlem møtte Olav Grøttebø Siv Rysjedal Guri Olsen Kari Blåflat

Detaljer

DEN GRØNE TRÅDEN TIDLEG INNSATS

DEN GRØNE TRÅDEN TIDLEG INNSATS DEN GRØNE TRÅDEN TIDLEG INNSATS Plan for tidlig innsats er en spore til en pro aktiv væremåte og tilnærming til arbeidsoppgavene her og nå, og til utfordringene vi vet kommer. Når mange nok gjør noe på

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtestad: Rådhuset Møtedato: 08.05.2014 Kl: 10.00-13.45

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtestad: Rådhuset Møtedato: 08.05.2014 Kl: 10.00-13.45 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtestad: Rådhuset Møtedato: 08.05.2014 Kl: 10.00-13.45 Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. (evt. andre): Dato for innkalling: Merknader: Saker som vart handsama Harald

Detaljer

PLAN FOR SPESIALUNDERVISNING I FYRESDAL KOMMUNE

PLAN FOR SPESIALUNDERVISNING I FYRESDAL KOMMUNE Kultur og oppvekst PLAN FOR SPESIALUNDERVISNING I FYRESDAL KOMMUNE KAP. 1. SØKNADSRUTINER FOR SPESIALUNDERVISNING FOR SKULEN OG SPESIALPEDAGOGISK HJELP BARNEHAGEN. 1.0 INNLEIING Det er viktig å utvikle

Detaljer

Frå visjon til realitet November 2012

Frå visjon til realitet November 2012 Frå visjon til realitet November 2012 I fleire år har i samarbeid med og nabokommunane Askøy, Sund og Øygarden utvikla samhandlingsprosjekt innanfor ulike helseområde. Dette samsvarar med visjonane og

Detaljer

TENESTESTANDARD KORTTIDSOPPHALD I SJUKEHEIM

TENESTESTANDARD KORTTIDSOPPHALD I SJUKEHEIM Omsorg TENESTESTANDARD KORTTIDSOPPHALD I SJUKEHEIM 1. F Ø R E M Å L Sikre heildøgns helsehjelp til brukarar som har eit tidsavgrensa behov for medisinsk behandling, rehabilitering og/ eller sjukepleie.

Detaljer

KVINNHERAD KOMMUNE BARNEHAGETILBODET. Retningslinjer og informasjon

KVINNHERAD KOMMUNE BARNEHAGETILBODET. Retningslinjer og informasjon KVINNHERAD KOMMUNE BARNEHAGETILBODET Retningslinjer og informasjon Retningslinjer og informasjon om barnehagetilbodet TILBODET I BARNEHAGANE Barnehagane skal i samarbeid og forståing med heimen ivareta

Detaljer

SØKNAD OM HJELPETILTAK FOR BORN OG UNGE 0-18 ÅR.

SØKNAD OM HJELPETILTAK FOR BORN OG UNGE 0-18 ÅR. TIME KOMMUNE TENESTEOMRÅDE OPPVEKST Saksbehandlar Hanne Lene Grutle Haara Dato: Arkiv: Vår ref (saksnr.): Løpenr.: Dykkar ref.: 1 SØKNAD OM HJELPETILTAK FOR BORN OG UNGE 0-18 ÅR. SØKJAR Namn på brukar:

Detaljer

Politisk program for Jølster KrF 2015-2019

Politisk program for Jølster KrF 2015-2019 Politisk program for Jølster KrF 2015-2019 Jølster har vakker og særmerkt natur; vatn og elv, daler og lier, fjell og bre. Jølster er strategisk plassert i fylket der Skei er eit naturleg knutepunkt for

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utval Møtedato 003/14 Styringsgruppe kommunedelplan helse /14 Kommunestyret

Sakspapir. Saksnr Utval Møtedato 003/14 Styringsgruppe kommunedelplan helse /14 Kommunestyret Vik kommune Sakspapir «Sgr_Beskrivelse» «Spg_Beskrivelse» Saksnr Utval Møtedato 003/14 Styringsgruppe kommunedelplan helse 08.12.2014 073/14 Kommunestyret 18.12.2014 Sakshandsamar Arkiv Arkivsaksnr. Marit

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Samarbeidsavtale om felles barnevernteneste

Detaljer

Rus og psykiatri - utfordringar sett frå kommunane korleis løyse store utfordringar innan feltet åleine eller saman? v/ Line Glesnes og Monica Førde

Rus og psykiatri - utfordringar sett frå kommunane korleis løyse store utfordringar innan feltet åleine eller saman? v/ Line Glesnes og Monica Førde Rus og psykiatri - utfordringar sett frå kommunane korleis løyse store utfordringar innan feltet åleine eller saman? v/ Line Glesnes og Monica Førde Landro, Sund kommune 1. Sund kommune, organisering rus

Detaljer

SAKSPROTOKOLL. Sakshandsamar: OMR Arkivsaknr: 2012/5 Arkiv: 143

SAKSPROTOKOLL. Sakshandsamar: OMR Arkivsaknr: 2012/5 Arkiv: 143 Utviklingsavdelinga SAKSPROTOKOLL Sakshandsamar: OMR Arkivsaknr: 2012/5 Arkiv: 143 - Utvalsaksnr Utval Møtedato 31/14 Formannskapet 11.02.2014 21/14 Kommunestyret 27.02.2014 KOMMUNEDELPLAN FOR HERØY -

Detaljer

Prosjektplan for Inn på tunet-løftet for Hallingdal

Prosjektplan for Inn på tunet-løftet for Hallingdal Prosjektplan for Inn på tunet-løftet for Hallingdal 1. Bakgrunn for prosjektet Hallingdalskommunane er med i Inn på tunet løftet. Dette er ei nasjonal satsing for kommunane til å sjå mogelegheiter i lokale

Detaljer

Retningsline for samordna opptak i barnehagar i Stord kommune

Retningsline for samordna opptak i barnehagar i Stord kommune Foto: Naustvågen barnehage Retningsline for samordna opptak i i Stord kommune 1 INNLEIING Alle godkjende i kommunen skal samarbeida om opptak av barn i barnehage, jamfør Lov om 12. Kommunen skal leggja

Detaljer

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1.

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1. MØTEINNKALLING Utval: Komite for Helse og omsorg Møtestad: Herøy rådhus, formannskapssalen Dato: 16.05.2013 Tid: 12:00 Melding om forfall til tlf. 70081300. Forfall til møter i kommunale organer skal vere

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Gunnvor Linde Gudvin Haraldsson Kari Bolstad Kjetil Nesse Anne Margrethe Kråvik

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Gunnvor Linde Gudvin Haraldsson Kari Bolstad Kjetil Nesse Anne Margrethe Kråvik MØTEPROTOKOLL Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: Rådhuset Møtedato: 08.11.2011 Kl: 12.30-13.30 Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. (evt. andre): Gunnvor Linde Gudvin Haraldsson Kari Bolstad

Detaljer

NÆRINGS- OG MILJØTILTAK I SKOGBRUKET (NMSK) STRATEGI FOR KLEPP KOMMUNE 2015-2018. Foto: Hilde Kristin Honnemyr

NÆRINGS- OG MILJØTILTAK I SKOGBRUKET (NMSK) STRATEGI FOR KLEPP KOMMUNE 2015-2018. Foto: Hilde Kristin Honnemyr NÆRINGS- OG MILJØTILTAK I SKOGBRUKET (NMSK) STRATEGI FOR KLEPP KOMMUNE 2015-2018 Foto: Hilde Kristin Honnemyr Innleiing Tilskot til nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK) er ein del av kommunen sin

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968 Kommunale utleigebustader - Status Gaupne og bygging Indre Hafslo og Veitastrond. Rådmannen si tilråding: 1)Kommunestyret har ikkje

Detaljer

Årsmelding 2012 løn og personalavdelinga

Årsmelding 2012 løn og personalavdelinga Årsmelding 2012 løn og personalavdelinga Avdelinga har samla hatt eit mindreforbruk på kr 198 000 i forhold til opprinnelig budsjett og kr. 1 250 000,- i forhold til justert budsjett. Det største underforbruket

Detaljer

Informasjonshefte Tuv barnehage

Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte for Tuv barnehage Barnehagen blir drevet av Hemsedal kommune. Barnehagen er politisk lagt under Hovudutval for livsløp. Hovudutval for livsløp består av

Detaljer

VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJORD

VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJORD VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJORD Vedtatt av Seljord formannskap i sak 20/12, 9.2.2012. Administrativt revidert 1.september 2014 1. Eigar- og driftsforhold. Seljord kommune eig og driv barnehagane i

Detaljer

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09 TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE Sist redigert 15.06.09 VISJON TILTAK Stord kulturskule skal vera eit synleg og aktivt kunstfagleg ressurssenter for Stord kommune, og ein føregangsskule for kunstfagleg

Detaljer

INN PÅ TUNET TILBOD TIL HEIMEBUANDE DEMENTE I TIDLEG FASE,

INN PÅ TUNET TILBOD TIL HEIMEBUANDE DEMENTE I TIDLEG FASE, SLUTTRAPPORT: INN PÅ TUNET TILBOD TIL HEIMEBUANDE DEMENTE I TIDLEG FASE, Mollandsmarki, Luster Kommune 2010 Bilete frå Sogn Avis i samband med omtale av pilotprosjektet: IPT tilbod til heimebuande demente

Detaljer

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE»

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» «ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune RAPPORT, FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT NR. 4-2000 INNHALDSREGISTER 1. INNLEIING I 2. FORMÅL 1 3. METODE OG DATAGRUNNLAG

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding:

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding: Saksframlegg Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1 Retningslinjer for uønska deltid * Tilråding: Administrasjonsutvalet vedtek retningslinjer for å handsame uønska deltid, dagsett.11.02.2010.

Detaljer

Interkommunalt samarbeid ÅLA kommunane vedr økonomisk rådgjevar Mette Hestetun Berg leiar, NAV Årdal

Interkommunalt samarbeid ÅLA kommunane vedr økonomisk rådgjevar Mette Hestetun Berg leiar, NAV Årdal NAV Årdal Interkommunalt samarbeid ÅLA kommunane vedr økonomisk rådgjevar Mette Hestetun Berg leiar, NAV Årdal ÅLA kven er me NAV, 31.10.2014 Side 2 Avstandar Årdal Lærdal 32 km (28 min) Årdal- Aurland

Detaljer

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Kvinnherad kommune 2014 Rettleiing for søknad om spelemidlar i Kvinnherad kommune Tilskot til anlegg og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Detaljer

KOMPETANSEHEVING FOR NYE FRUKT- OG BÆRDYRKERE

KOMPETANSEHEVING FOR NYE FRUKT- OG BÆRDYRKERE SLUTTRAPPORT FOR PROSJEKT: KOMPETANSEHEVING FOR NYE FRUKT- OG BÆRDYRKERE Prosjektet starta opp i 2012 som eit samarbeidsprosjekt mellom Hjeltnes vgs, Sogn jord og hagebruksskule, Norsk fruktrådgiving Hardanger

Detaljer

St.meld. nr. 47 (2008 2009) Samhandlingsreforma. Rett behandling på rett sted til rett tid

St.meld. nr. 47 (2008 2009) Samhandlingsreforma. Rett behandling på rett sted til rett tid St.meld. nr. 47 (2008 2009) Samhandlingsreforma Rett behandling på rett sted til rett tid Lagt fram i statsråd 19. juni 2009 Fyresdal kommune, 26. november 2009 Ketil O. Kiland Tidlegare helseminister

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval for plan og utvikling. Møtestad: rådhuset Møtedato: 10.06.2008 Kl: 12.30 15.00

MØTEPROTOKOLL. Utval for plan og utvikling. Møtestad: rådhuset Møtedato: 10.06.2008 Kl: 12.30 15.00 MØTEPROTOKOLL Utval for plan og utvikling Møtestad: rådhuset Møtedato: 10.06.2008 Kl: 12.30 15.00 Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. (evt. andre): Knut Thue, leiar Britt Kvam Gabriel Slørdal Råmund

Detaljer

VEDTEKTER FOR DEI KOMMUNALE BARNEHAGANE I LÆRDAL KOMMUNE

VEDTEKTER FOR DEI KOMMUNALE BARNEHAGANE I LÆRDAL KOMMUNE VEDTEKTER FOR DEI KOMMUNALE BARNEHAGANE I LÆRDAL KOMMUNE Vedteke i kommunestyre 20.06.2013 1 Drift: Lærdal kommune er eigar av barnehagane og har ansvaret for vedlikehald og drift. Barnehagane skal drivast

Detaljer

Kviteseid kommune. Vedtekter for dei kommunale barnehagane i Kviteseid

Kviteseid kommune. Vedtekter for dei kommunale barnehagane i Kviteseid Kviteseid kommune Vedtekter for dei kommunale barnehagane i Kviteseid Vedteke i Hovudutval for Oppvekst og Omsorg (HOO), den 28.01.2015 1. Eigartilhøve Kviteseid kommune eig, driv og fører tilsyn med desse

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418

Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418 Vaksdal kommune SAKSFRAMLEGG Saksnr: Utval: Dato Formannskap/plan- og økonomiutvalet Kommunestyret Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418 Revisjon av retningsliner

Detaljer

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv.

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv. HANDLINGSPLAN 2014 Forord Planen byggjer på Mental Helse sine mål og visjonar, og visar kva oss som organisasjon skal jobbe med i 2014. Landstyret har vedteke at tema for heile organisasjonen i 2014 skal

Detaljer

TENESTESTANDARD OG KVALITETSMÅL

TENESTESTANDARD OG KVALITETSMÅL TIME KOMMUNE TENESTESTANDARD OG KVALITETSMÅL RUSVERNTENESTER 1. FORMÅL Formålet med tenesta er å oppnå rusmeistring hos brukaren og fremja sjølvstende og evne til å meistra eige liv med utgangspunkt i

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKLISTE Åpning av møtet og godkjenning av møteprotokoll frå møte 4.7.2007

MØTEINNKALLING. SAKLISTE Åpning av møtet og godkjenning av møteprotokoll frå møte 4.7.2007 MØTEINNKALLING Utval: KONTROLLUTVALET Møtestad: Balestrand rådhus Møtedato: 20.09.2007 Tid: 0930 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Åpning av møtet og godkjenning av møteprotokoll

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR INDIVIDUELL PLAN I BØMLO KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR INDIVIDUELL PLAN I BØMLO KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR INDIVIDUELL PLAN I BØMLO KOMMUNE Me ønskjer felles retningslinjer for bruk av Individuell Plan i Bømlo kommune for å skape føreseie og for å sikre mest mogleg lik behandling av tenestemottakarane.

Detaljer

Retningsline for samordna opptak i barnehagar i Stord kommune

Retningsline for samordna opptak i barnehagar i Stord kommune Foto: Naustvågen barnehage Retningsline for samordna opptak i i Stord kommune 1 INNLEIING Alle godkjende i kommunen skal samarbeida om opptak av barn i barnehage, jamfør Lov om 12. Kommunen skal leggja

Detaljer

Planprogram. Rullering av Kommunedelplan for Skogsskiftet 2009-2021. Sund kommune

Planprogram. Rullering av Kommunedelplan for Skogsskiftet 2009-2021. Sund kommune Planprogram Rullering av Kommunedelplan for Skogsskiftet 2009-2021 Sund kommune Innhald 1. Innleiing... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Rammer... 4 1.2.1 Nasjonale føringar... 4 1.2.2 Regional plan... 5 2. Formål...

Detaljer

VEDTEKTER FOR DEI KOMMUNALE BARNEHAGANE I LÆRDAL KOMMUNE. Lærdal kommune er eigar av barnehagane og har ansvaret for vedlikehald og drift.

VEDTEKTER FOR DEI KOMMUNALE BARNEHAGANE I LÆRDAL KOMMUNE. Lærdal kommune er eigar av barnehagane og har ansvaret for vedlikehald og drift. Lærdal kommune VEDTEKTER FOR DEI KOMMUNALE BARNEHAGANE I LÆRDAL KOMMUNE Vedteke i kommunestyre 10.03.2016, gjeldande frå 01.05.2016 1 Drift: Lærdal kommune er eigar av barnehagane og har ansvaret for vedlikehald

Detaljer