Notat til landbruks- og matminister Sylvi Listhaug Innspill til landbrukspolitikken

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Notat til landbruks- og matminister Sylvi Listhaug Innspill til landbrukspolitikken"

Transkript

1 Notat til landbruks- og matminister Sylvi Listhaug Innspill til landbrukspolitikken Fra Natur og Ungdom, Norges Naturvernforbund, SABIMA og WWF-Norge Skogen er viktig for naturmangfold og klima Vi høster betydelige mengder fornybare ressurser gjennom skogbruket, som også er en viktig næring i Norge. Men skog er mye mer enn mange trær. I tillegg til å levere økosystemtjenester som rensing av vann og luft, vern mot jorderosjon og flom, og karbonopptak, er skogen leveområde for svært mange arter inkludert halvparten (1838) av rødlisteartene i Norge. Biologisk gammel skog med mye død ved inneholder det rikeste livet. Skogen i Norge har et stort mangfold av naturtyper, men innenfor alle skogtyper er det svært lite biologisk gammel skog. Under 2 prosent av skogen er eldre enn 160 år. Vi har følgende oppfordringer til skogforvaltningen: 1. Ikke øk omfanget av hogst. Tilveksten er større enn avvirkningen, men mens mesteparten av tilveksten er i ung skog foregår mesteparten av hogsten i gammelskog. Skogbruk er negativ faktor for nær 85 prosent av de trua og nær trua artene i skog. Før vi har vernet 10 prosent av den mest verdifulle skogen, kartfestet 5 prosent nøkkelbiotoper og strammet inn miljøkravene er det ikke forsvarlig å øke hogsten. Økt hogst vil også være negativt for klimaet. 2. Avvikle miljøfiendtlige subsidier. Tilskudd til nye skogsbilveger og drift i bratt terreng treffer den mest verdifulle skogen. OECD har kritisert norske miljøskadelige subsidier, som vi er forpliktet i Biomangfoldkonvensjonen til å avvikle. Det vil også spare staten for utgifter. LMD har en rekke ganger siden 2007 lovet Stortinget å revidere forskriften om bygging av skogsveger, og Stortinget har krevd at det skal tas mer miljøhensyn, også i inngrepsfri natur. Tilskuddene kan eventuelt vris mot miljøvennlige skogbrukstiltak som kartlegging av miljøverdier, tilrettelegging for og gjennomføring av lukkede hogster samt fjerning av fremmede treslag. 3. Nøktern holdning til skogens rolle i klimaspørsmålet. Skogen spiller en viktig rolle i karbonsyklusen, og er særlig viktig for naturlig langtidslagring av karbon. Gammel skog slutter ikke å binde karbon, og står for den største lagringen. Derfor er våre boreale skoger blant verdens største karbonlagre. Økt hogst gir negativt klimaregnskap, blant annet fordi store trær med stor innbindingskapasitet erstattes av små med langt mindre innbindingskapasitet. Dessuten gir flatehogst karbonlekkasje fra jord. Vi oppfordrer derfor til: 3.1. Sats på skogvern. Skogvernet går godt og bør stimuleres. Skogvern demper konflikter, er bra for klimaet og er god økonomi for mange skogeiere i distriktene. Statskog må bidra langt mer aktivt, og til kostnadsfritt vern på statens grunn. Kun 10 prosent er målet, så det skal fortsatt drives aktivt skogbruk på det aller meste av skogarealet Endre skogbruket i klimavennlig retning. Legg til rette for langt større bruk av lukkede hogster og lengre omløpstid, og stans grøfterensk og annen karbonlekkasje Ikke igangsett treplanting. Planting av fremmede treslag (som inkluderer norsk gran på Vestlandet) er svært skadelig for naturmangfoldet og har tvilsom klimaeffekt. Plantefeltene forandrer naturen fullstendig, og spredning lar seg ikke kontrollere. Det er betydelig motstand i befolkningen på Vestlandet og i Nord-Norge, og interesse kun fra en marginal del av skognæringen Mer bioenergi fra eksisterende hogster. Hogsten bør ikke økes for å høste bioenergi, men det kan tas ut mer bioenergi fra GROT (grener og topper), og energifraksjonen kan utnyttes mer effektivt. Tilgang på råstoff er ikke en begrensende faktor for bioenergiindustrien. 1

2 4. Legg til rette for et mer miljøvennlig skogbruk. Skogbruk er høsting av fornybare ressurser, og skognæringens langsiktige perspektiver må utnyttes bedre slik at positive trender i skogbruket forsterkes. Landbruksmyndighetene har gjennom lang tid vært alt for passive på sitt sektoransvar for miljø. Vi oppfordrer til følgende: 4.1. Oppdatere bærekraftforskriften. Det offentlige regelverket er gammelt og svakt, og oppfølging og sanksjoner nærmest fraværende. Offentlig forvaltning lener seg i all hovedsak på at den privatrettslige sertifiseringen fungerer og er neppe i tråd med kravene fra EUs tømmerforordning. Norsk skogforvaltning er i dårlig stand til å møte økt markedspress Innfør meldeplikt. Hogst er et betydelig naturinngrep, og i alle andre sektorer er det krav om melding eller søknad og vurderinger fra myndighetene. Om ikke Norge innfører meldeplikt på hogst, slik det er i Sverige og Finland, må vi ha unntak fra EUs tømmerforordning Stimulere til sertifiseringssamarbeid. Skogsertifisering i Norge er ikke lenger et bredt samarbeid mellom ulike partsgrupper slik det var i mange år. Tilliten er derfor sterkt svekket. LMD kan legge til rette for bedre samarbeidsklima gjennom avklaring av vanskelige temaer (mange av dem nevnt her) og tilførsel av nødvendige ressurser. Kulturlandskap Kulturlandskap er landskap som er skapt gjennom menneskelig landbruksaktivitet gjennom tusenvis av år. Mange arter finnes bare i kulturlandskapene, fordi de naturlige slettelandskapene i Europa har blitt borte på grunn av utbygging, klimaendringer og endret bruk. Landbruket forvalter de siste leveområdene for mange arter i Norge. Landbrukets kulturlandskap er leveområder for en tredjedel av Norges rødlistede arter. Fordi Norges natur er i utgangspunktet er så variert, har vi også fått et kulturlandskap med mange ulike naturtyper. På grunn av de store endringene i landbruket de siste hundre årene, står vi nå i fare for å miste mange av disse unike naturtypene. På grunn av effektiviseringen i landbruket intensiverer man enten driften i kulturlandskapene, og tilfører gjødsel på områder som tidligere ikke ble gjødslet, eller slutter å høste ressursene og skjøtte områder. Dersom endringene fortsetter i samme takt som de siste 50 årene, vil det få store konsekvenser. Mye av vårt biologiske mangfold vil bli borte. Bestøvning kan bli utsatt og kraftig redusert hvis ikke villbier og humler beholder leveområdene sine. De gamle kulturlandskapene er også robuste økosystemer som har betydning for landskapets evne til å tilpasse seg et endret klima. Det må legges til rette for at bevaring av viktige naturverdier i kulturlandskapet blir del av en lønnsom næring. Vi har følgende oppfordringer til forvaltningen av kulturlandskapet: 1. Viderefør ordningen med utvalgte kulturlandskap. Utvid ordningen til å omfatte minst hundre områder. 2. Øk SMIL-midlene i jordbruksoppgjøret. Disse relativt små midlene stimulerer til viktig skjøtsel og opprettholdelse av kulturlandskap. 3. Kulturlandskapstilskuddene må målrettes mot det viktige biomangfoldet. Dette må bl.a. gjøres gjennom tydeligere formuleringer i budsjettproposisjonen, samt oppfølging av systemene for tildeling. 4. Fjerne produksjonskravet i kulturlandskapstilskuddet. Dette vil gjøre det lettere å holde i hevd områder med lav produktivitet, men som likevel kan være rike på biomangfold. 5. Øk kraftfôrprisen, slik at det blir mer lønnsomt å utnytte lokale ressurser i kulturlandskapet. 6. Sikre et spredt landbruk som utnytter ressursene og holder kulturlandskapet i hevd i hele landet. Vi skal ha flere rovdyr i naturen Alle de fire store rovdyra står på rødlista over trua arter. Ulven er kritisk trua, jerv og bjørn er sterkt trua og gaupa er sårbar. De tre første er også fredet, og jerv er en norsk ansvarsart. Rovdyrene hører naturlig hjemme i norsk natur og er en viktig del av våre økosystemer. Norsk lov slår fast at alle arter, med unntak av fremmede organismer skal sikres i langsiktig levedyktige bestander. Vi har 2

3 internasjonale forpliktelser for å bevare artsmangfoldet i Norge gjennom Bernkonvensjonen og konvensjonen om biologisk mangfold (CBD). Per i dag er bestanden av jerv og ulv akkurat på det målet Stortinget har vedtatt, gaupa ligger noe under vedtatte bestandsmål mens bjørnen er svært langt under. Det betyr at vi skal ha mer rovdyr i Norge enn det vi har i dag. Meningsmålinger viser at et stort flertall på prosent ønsker like store eller større rovdyrbestander enn det vi har i dag. Siden 2008 (pr ) er det offisielt drept 1406 store rovdyr i Norge. Det er gitt svært mange fellingstillatelser de siste årene, både gjennom lisens- og kvotejakt samt ekstraordinære uttak og skadefellingsvedtak. Høye lisenskvoter og press for å gjennomføre jakt på vårsnø er konfliktøkende tiltak som myndighetene må unngå. Dette er konfliktfylt og uetisk, og jakt på bjørn om våren er også en meget upresis forvaltningsmetode. Rovdyr eter sau og rein. De siste seks årene har antall påviste gaupe- og jerveskader på sau gått ned, og i 2013 er skadeomfanget for disse to rovdyrene omtrent på nivå med Tapstall for sau økte med 13 prosent i 2013, men det er likevel 6 prosent lavere enn gjennomsnittet for femårsperioden Utmarksbeite må påregne et normaltap til rovdyr, men LMD har et stort ansvar for å bidra til å redusere tap. Når det hevdes at man ikke kan leve med relativt små forekomstene av rovdyr, må fokuset rettes mot hvordan særlig sauenæringen utøves. Det finnes metoder for å beskytte sau mot rovdyr, men disse utnyttes for lite fordi det prioriteres å skyte rovdyr. Myndighetene må bruke de metodene som fungerer, blant annet rovdyrsikre gjerder rundt innmark, nattekveing, vokterhunder og flytting av dyr til andre beiteområder. LMD må sette krav til at slike tiltak benyttes der konfliktene er høye, og bidra med midler slik at tiltakene kan gjennomføres. Vi har detaljert kunnskap til antall rovdyr, og god kjennskap til hvor mye beitedyr som tas av rovdyr. Klima- og miljøverndepartementet mener at under 30 prosent av tapet av beitedyr kan tilskrives rovdyr. Stortinget har vedtatt at rovdyra skal forvaltes på en bærekraftig og økologisk måte. Nemndene er rovviltforvaltningens førstelinjetjeneste, og er statlige viltorgan med delegert forvaltningsmyndighet. Mange av vedtakene som nemndene gjør er negative for rovdyr og oppfyller ikke Stortingets tosidige mål. De opptrer politisk og har liten bevissthet rundt sin rolle som forvalter av vedtatt nasjonal rovdyrpolitikk. Brevet fra nemndene til KLD og LMD av er et politisk innspill. De 23 kravpunktene de framsetter er negative for rovdyra og dels i strid med rovdyrforlikets todelte mål. Regjeringen har sagt at de vil ha et nytt forlik om bestandsmål for ulv. Norsk forvaltning skal være kunnskapsbasert. Da må bestandsmålet økes. Sverige har vedtatt å redusere sin bestand. Det innebærer at Norge må ta et større selvstendig ansvar for ulven i framtida og må derfor vedta et høyere bestandsmål på helnorske ynglinger for å sikre levedyktighet i tråd med naturmangfoldloven. Vi har følgende oppfordringer til rovdyrforvaltningen: 1. Bidra til å stanse skyting av jervetisper og nyfødte valper i hiet og vårsnøjakt på bjørn. 2. Stimulere til langt mer aktivt bruk av de forebyggende tiltak som virker best. 3. Opp mot sauer dør hver sommer av andre årsaker enn rovdyr. LMD må kartlegge de andre tapsårsaker av sau på utmarksbeite og sette inn tiltak for å redusere dette. 4. Skape forståelse i næringene for at vi skal ha flere rovdyr i Norge. Rovdyr er en rammebetingelse og beitenæringene må aksepteres et normaltap til rovdyr. 5. Bistå Klima- og miljøministeren slik at rovviltnemndene utøver den todelte målsettingen i praksis og at rovdyra forvaltes på en mer økologisk og bærekraftig måte. 6. Bidra til å sikre et høyere bestandsmål med flere helnorske ynglinger av ulv enn i dag. Fremmede arter må stanses Fremmede arter en stor trussel mot biomangfold, økosystemtjenester og vår økonomi. Den beste måten å hindre slike problemer på er å hindre at nye arter kommer inn til Norge, tilsiktet eller som uhell. Å bekjempe arter som har kommet er også viktig, men langt vanskeligere og mer kostbart. Stadig flere land innfører derfor strengere regler mot fremmede arter. 3

4 Naturmangfoldloven ble vedtatt i 2009 og har hjemler for strengere regler også i Norge. Disse bestemmelsene har ikke trådt i kraft fordi vi mangler en forskrift som regulerer en del detaljer om hva som skal være tillatt og ikke. Derfor har norske myndigheter i snart fem år vært handlingslammet og ikke kunnet gjennomføre Stortingets intensjoner. Klima- og miljødepartementet har nylig sendt noen små justeringer i naturmangfoldloven på høring, for å gjøre det lettere å omsider utforme en mer hensiktsmessig forskrift. Verken disse justeringene eller forskriften vil representere en innskjerping av naturmangfoldloven bare en praktisk gjennomføring av det Stortinget hele tiden hadde til hensikt. Fremskrittspartiet fremmet sågar følgende forslag i Stortinget da loven 9. juni 2009 ble vedtatt: «Stortinget ber Regjeringen utrede en ordning for import av planter som bedre ivaretar risikoen for introduksjon av fremmede arter, og eventuelt komme tilbake til Stortinget med nødvendige lovendringer.» Vi ber derfor om at landbruks- og matdepartementet går over fra å være en motspiller til å bli en medspiller i klima- og miljøminister Tine Sundtofts arbeid med å få gjennomført Stortingets intensjoner. Tenk nytt i jordbruksforhandlingene! Et spredt og mangfoldig landbruk, der vi tar matjord og utmarksressurser i bruk er en viktig del av løsningen på noen av vår tids største utfordringer; klimaendringene, tap av biologisk mangfold og sult globalt. Skal vi kunne øke selvforsyningsgraden i Norge, er det viktig å basere mest mulig av matproduksjonen på norske naturressurser. Jordbruksforhandlingene kan bli neste skritt i å sikre mat til alle, i dag og i framtida. Så lenge alle land bruker de naturgitte ressursene de har. På denne måten kan Norge føre en landbrukspolitikk som er stabil, bærekraftig og solidarisk. Dette er våre krav til jordbruksforhandlingene: Slipp ungdom inn i landbruket! Det er avgjørende å få ungdom inn i landbruket for å kunne øke matproduksjonen, øke selvforsyningsgraden og få levende bygder. Utfallet av jordbruksforhandlingene må gi oss en landbrukspolitikk som gir ungdom framtidstro, lyst og muligheter til å satse på gården som bo- og arbeidsplass. Problemene knyttet til rekruttering til landbruket er todelt. På den ene siden har vi ungdom med odelsrett som kan tenke seg å overta gården, men som er skeptisk til å starte på grunn av myndighetenes stadige nedprioritering av landbruket. På den andre siden har vi ungdom som ikke har odelsrett, men som ønsker å kjøpe seg en gård. Regjeringen må sikre gode inntektsmuligheter, investeringsordninger, velferdsordninger, opprette gode støtte- og låneordninger for unge. Bedre rammevilkår for økologisk landbruk I økologisk produksjon er det en målsetting å drive på en mest mulig bærekraftig måte, uten bruk av kjemiske sprøytemiddel og kunstgjødsel, og det er viktig å begrense bruken av kunstige tilsetningsstoffer. Økologisk landbruk har stor positiv effekt for biodiversitet. Den forrige regjeringen satte et mål om at 15 prosent av matproduksjonen og matforbruket skal være økologisk innen I dag er andelen norsk økologisk jordbruksareal på 4,3 prosent og 1,7 prosent av melkeproduksjonen økologisk. Utvikling av økologisk landbruk og omsetning av økologiske landbruksprodukter må være et enda større satsningsområde for å kunne nå målet. For å sikre dette er det nødvendig med et marked som etterspør varene til en god pris, og å ha gode støtteordninger for økologisk produksjon. Godkjenning og kontroll må være effektivt uten å gå på bekostning av kvaliteten i kontrollsystemene. Det er spesielt viktig å opprettholde og ivareta utdanningsinstitusjoner, hvor økologisk landbruk undervises for å øke antall bønder med økologisk drift. 4

5 Beite framfor kraftfôr i den norske kjøttproduksjonen Den norske kjøttproduksjonen er i stor grad basert på kraftfôr, og dette henger sammen med en økende produksjon av svin og kylling. Soyaen som blir brukt i kraftfôret er importert hovedsakelig fra Brasil, hvor den blir dyrket på miljøfiendtlige måter og legger beslag på svære landareal som tidligere var regnskog og savanne. Dyrkinga fører til at store mengder klimagasser blir frigjort og unike arter mister habitatet sitt. Norge gjør seg også avhengig av import, med en svekket selvforsyningsgrad som følge. Å ta beitearealene i bruk, framfor å fôre husdyrene med kraftfôr, styrker selvforsyninga, opprettholder kulturlandskapet og bidrar ikke til negative miljøkonsekvenser i Brasil. Den norske kjøttproduksjonen må basere seg på norske ressurser og ikke import. For å sikre at norsk gras blir tatt i bruk framfor importert kraftfôr må Regjeringen gjennomføre tiltak som å øke kraftfôrprisen. Bønder med dyr på beite må også sikres gode erstatningsordninger for rovdyrtap. 5

Venstre fylkespartiprogram

Venstre fylkespartiprogram Venstre fylkespartiprogram Landbruk Sør-Trøndelag er landets fjerde største landbruksfylke. Matproduksjonen har melk og kjøtt som hovedproduksjon. Næringa står overfor utfordringer med hensyn til både

Detaljer

Grønn Ungdoms rovdyrpolitikk

Grønn Ungdoms rovdyrpolitikk Til Kopi til Fra Dato Saksnr. Landsstyret Arbeidsutvalget,, Ida Karina Kann, talsperson 23. mai 2012 LS- 1-1213- 009 Grønn Ungdoms rovdyrpolitikk Bakgrunn Til Grønn Ungdoms Landsmøte i år ble det sendt

Detaljer

Om mat og landbruk. i partienes programmer 2009 2013

Om mat og landbruk. i partienes programmer 2009 2013 Om mat og landbruk i partienes programmer 2009 2013 Dette meiner dei politiske partia om mat og landbruk Landbruket i Noreg er ei politisk næring, som er tillagt mange funksjonar i tillegg til å produsere

Detaljer

En epokegjørende plan for miljønasjonen Norge

En epokegjørende plan for miljønasjonen Norge Oslo, 21. september 2009 WWFs innspill til Soria Moria II En epokegjørende plan for miljønasjonen Norge Hovedmål: Den rødgrønne regjeringens andre periode faller sammen med en avgjørende epoke i internasjonal

Detaljer

Høring av forslag til forskrifter om prioriterte arter

Høring av forslag til forskrifter om prioriterte arter Vår dato: Vår ref: 2010-06-25 B10121/10-131 Deres dato: Deres ref: Til Direktoratet for naturforvaltning Postboks 5672 Sluppen 7485 Trondheim Høring av forslag til forskrifter om prioriterte arter Vi viser

Detaljer

Merknader til DNs tilrådning om prioriterte arter og utvalgte naturtyper

Merknader til DNs tilrådning om prioriterte arter og utvalgte naturtyper Miljøverndepartementet Pb 8013 Dep 0030 Oslo 1 13. september 2010 Merknader til DNs tilrådning om prioriterte arter og utvalgte naturtyper SABIMA og WWF viser til DNs tilrådning om prioriterte arter og

Detaljer

Evaluering av tapsforebyggende og konfliktdempende tiltak i rovviltregion 6

Evaluering av tapsforebyggende og konfliktdempende tiltak i rovviltregion 6 Bioforsk Rapport Bioforsk Report Vol. 9 Nr. 76 2014 Evaluering av tapsforebyggende og konfliktdempende tiltak i rovviltregion 6 Liv Jorunn Hind og Inger Hansen Bioforsk Nord Tjøtta Hovedkontor/Head office

Detaljer

HØRINGSUTKAST. Utkast pr. 01.03.2012 LANDBRUKSMELDING FOR AUST-AGDER

HØRINGSUTKAST. Utkast pr. 01.03.2012 LANDBRUKSMELDING FOR AUST-AGDER HØRINGSUTKAST Utkast pr. 01.03.2012 LANDBRUKSMELDING FOR AUST-AGDER Innhold Sammendrag...4 1 Innledning...6 1.1 Om meldinga...6 2 Landbrukets betydning i Aust-Agder...6 2.1 Jordbruk...7 2.2 Skogbruk...9

Detaljer

IMPORTERTE ÅKRER ARTIKLER FOR EN NY LANDBRUKSPOLITIKK

IMPORTERTE ÅKRER ARTIKLER FOR EN NY LANDBRUKSPOLITIKK IMPORTERTE ÅKRER ARTIKLER FOR EN NY LANDBRUKSPOLITIKK Redaktører: Silje Wiik Nielsen og Øyvind Aukrust Redaksjonsgruppe: Malin Jacob, Mailiss Solheim, Irja Frydenlund, Svein Joar Husjord Bidragsytere:

Detaljer

S K O G O G K L I M A. -En del av løsningen på klimaproblemet. S K O G o g K L I M A 1

S K O G O G K L I M A. -En del av løsningen på klimaproblemet. S K O G o g K L I M A 1 S K O G O G K L I M A Skog -En del av løsningen på klimaproblemet S K O G o g K L I M A 1 Klimautfordringen sjon av klimagasser i atmosfæren. Dermed blir drivhuseffekten større, med global oppvarming som

Detaljer

PEFC N 01 Norsk PEFC Skogsertifiseringssystem for bærekraftig skogbruk

PEFC N 01 Norsk PEFC Skogsertifiseringssystem for bærekraftig skogbruk Norsk PEFC Skogsertifiseringssystem for bærekraftig skogbruk Organisasjon Skogsertifisering Sporbarhet og Logobruk Vedtekter for PEFC Norge PEFC N 01 Norsk PEFC sertifiseringssystem for bærekraftig skogbruk

Detaljer

Senterpartiets svar til Skogpolitisk utfordring

Senterpartiets svar til Skogpolitisk utfordring Senterpartiets svar til Skogpolitisk utfordring Industripolitikk Verdikjedene knyttet til skog og tre er en av landets viktigste produksjoner. Verdikjeden sysselsetter rundt 30.000 personer og omsetter

Detaljer

NASJONAL HANDLINGSPLAN FOR BÆREKRAFTIG UTVIKLING Statsministerens forord...3 Del I - Handlingsplan for bærekraftig utvikling...4 1.1 Innledning...

NASJONAL HANDLINGSPLAN FOR BÆREKRAFTIG UTVIKLING Statsministerens forord...3 Del I - Handlingsplan for bærekraftig utvikling...4 1.1 Innledning... NASJONAL HANDLINGSPLAN FOR BÆREKRAFTIG UTVIKLING Statsministerens forord...3 Del I - Handlingsplan for bærekraftig utvikling...4 1.1 Innledning...4 1.2 Bærekraftig utvikling et krav om solidaritet og en

Detaljer

Landbruksplan for Sør-Varanger 2015-2018

Landbruksplan for Sør-Varanger 2015-2018 Landbruksplan for Sør-Varanger 2015-2018 Kommunedelplan Vedtatt 27.05.2015 En grensesprengende kommune Engasjerte, Grensesprengende, Modige og Helhetstenkende Innhold Innledning... 3 Bakgrunn og rammer...

Detaljer

AUFs Arbeids- og prinsipprogram vedtatt på landsmøtet i AUF 22. oktober 2006. AUF Postboks 8863, Youngstorget 0028 Oslo Tlf. 22 39 61 40 www.auf.

AUFs Arbeids- og prinsipprogram vedtatt på landsmøtet i AUF 22. oktober 2006. AUF Postboks 8863, Youngstorget 0028 Oslo Tlf. 22 39 61 40 www.auf. vedtatt på landsmøtet i AUF 22. oktober 2006 AUF Postboks 8863, Youngstorget 0028 Oslo Tlf. 22 39 61 40 www.auf.no 1. AUFs Grunnsyn...2 1.1 En internasjonal bevegelse.....2 1.2 Et bærekraftig samfunn......2

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR LANDBRUKET I FROGN

KOMMUNEDELPLAN FOR LANDBRUKET I FROGN KOMMUNEDELPLAN FOR LANDBRUKET I FROGN 8. januar 2002 Frogn kommune Forord Kommunen er landbruksmyndighet og har ansvaret for å ivareta landbrukets interesser i et helhetsperspektiv. Arbeidet med Kommunedelplan

Detaljer

S a k n r. 1 [10:00:52] Møte torsdag den 24. januar 2013 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

S a k n r. 1 [10:00:52] Møte torsdag den 24. januar 2013 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 24. jan. Riksrevisjonens undersøkelse av bærekraftig reindrift i Finnmark 2069 Møte torsdag den 24. januar 2013 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 45): 1. Innstilling

Detaljer

En grønn og rettferdig fremtid Kortpolitisk program for Sosialistisk Ungdom Vedtatt på Sosialistisk Ungdoms 25. ordinære landsmøte, 21-24.

En grønn og rettferdig fremtid Kortpolitisk program for Sosialistisk Ungdom Vedtatt på Sosialistisk Ungdoms 25. ordinære landsmøte, 21-24. Sosialistisk Ungdom www.su.no post@su.no En grønn og rettferdig fremtid Kortpolitisk program for Sosialistisk Ungdom Vedtatt på Sosialistisk Ungdoms 25. ordinære landsmøte, 21-24.juni 2014 Komiteen har

Detaljer

Tiltak for å forebygge rovviltskader på sau i Norge

Tiltak for å forebygge rovviltskader på sau i Norge Veileder Tiltak for å forebygge rovviltskader på sau i Norge Foto forside: Norsk Sau og Geit Grafisk produksjon: Hennum Tekst og Bilde Tiltak for å forebygge rovviltskader på sau i Norge Foto: Norsk Sau

Detaljer

SVs arbeidsprogram. for perioden 2009-2013. Sosialistisk venstreparti. Vedtatt på SVs landsmøte i Bergen 19. 22. mars 2009

SVs arbeidsprogram. for perioden 2009-2013. Sosialistisk venstreparti. Vedtatt på SVs landsmøte i Bergen 19. 22. mars 2009 SVs arbeidsprogram for perioden 2009-2013 Vedtatt på SVs landsmøte i Bergen 19. 22. mars 2009 Sosialistisk venstreparti Innhold kapittel 1 Mer forandring!...side 3 kapittel 2 Klima og miljø...side 4 kapittel

Detaljer

Vedtatt av kommunstyret 05.10.2009, sak 54/09

Vedtatt av kommunstyret 05.10.2009, sak 54/09 Aurskog-Høland kommune den romslige kommunen Strategiplan for næring og miljø 2009 2012 Vedtatt av kommunstyret 05.10.2009, sak 54/09 Aurskog-Høland kommune Nærings- og miljøplan 1 INNLEDNING 1.1 Bakgrunn

Detaljer

AKERSHUS FYLKESPROGRAM

AKERSHUS FYLKESPROGRAM AKERSHUS FYLKESPROGRAM 2015-2019 INNHOLD Et grønt Akershus 3 Hva er grønn politikk? 3 Utviklingen av et grønt Akershus 5 Politikkområder 8 1. Etisk handel og miljøvennlig forbruk 8 2. Avfall og ressurser

Detaljer

PEFC Norge Revisjon sammenstilling av høringssvar

PEFC Norge Revisjon sammenstilling av høringssvar 1 PEFC Norge Revisjon sammenstilling av høringssvar Høringsperiode 3.oktober 3.november Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Org. som har kommet med høringssvar... 3 Generelle innspill til sertifiseringssystemet...

Detaljer

Landbruksplan for Rakkestad 2014-2024

Landbruksplan for Rakkestad 2014-2024 Landbruksplan for Rakkestad 2014-2024 Saksnr. 12/3139 Journalnr. 3613/15 Arkiv V10 Dato: 11.03.2015 Vedtatt i Kommunestyret 12.02.2015 sak 1/15 Innhold Sammendrag... 4 Visjon for landbruket i Rakkestad:...

Detaljer

Samfunnsøkonomiske gevinster av skogreising med sitkagran

Samfunnsøkonomiske gevinster av skogreising med sitkagran Rapport 2011/03 fra Vista Analyse AS Samfunnsøkonomiske gevinster av skogreising med sitkagran John Magne Skjelvik og Haakon Vennemo Vista Analyse 16. februar 2011 Dokumentdetaljer Vista Analyse AS Rapport

Detaljer

SÅKORNET. ARTIKLER FOR ET MILJØVENNLIG OG SOLIDARISK LANDBRUK

SÅKORNET. ARTIKLER FOR ET MILJØVENNLIG OG SOLIDARISK LANDBRUK SÅKORNET. ARTIKLER FOR ET MILJØVENNLIG OG SOLIDARISK LANDBRUK INNHOLD 3 5 10 15 23 28 33 En landbrukspolitikk for framtida Øyvind Aukrust Kraftfôr og ressursbruk Ole Jacob Christensen Hvor billig er kvalitetsmat?

Detaljer

Unge Høyres Landsforbund. Grønt lys for blå verden Unge Høyres miljøprogram

Unge Høyres Landsforbund. Grønt lys for blå verden Unge Høyres miljøprogram Unge Høyres Landsforbund Grønt lys for blå verden Forord komitè ble satt ned av Landsstyret 18. februar 2007. Komiteen har bestått av Eivind Saga (leder), Fredrik Gierløff, Ingrid Thunem, Sebastian Næss

Detaljer

SVs arbeidsprogram for perioden 2009-2013

SVs arbeidsprogram for perioden 2009-2013 SVs arbeidsprogram for perioden 2009-2013 Design: Grafisk Form Trykk: Birkeland Trykkeri Trykket på 100% resirkulerbart papir Opplag 5 000 2 SVs arbeidsprogram 2009 2013 Innhold Kapittel 1 Mer forandring!...

Detaljer

Regional strategi for skogbruk og tresektoren i Hedmark og Oppland fylker 2008-20011

Regional strategi for skogbruk og tresektoren i Hedmark og Oppland fylker 2008-20011 Innlandets grønne gull skal vokse, bygge og varme! Regional strategi for skogbruk og tresektoren i Hedmark og Oppland fylker 2008-20011 Innholdsfortegnelse: INNLANDETS HANDLINGSPLAKAT 1 INNLEDNING 2 Nasjonale

Detaljer

MODIG. Sandnes - i sentrum for framtiden. Kommunedelplan Landbruk

MODIG. Sandnes - i sentrum for framtiden. Kommunedelplan Landbruk MODIG Sandnes - i sentrum for framtiden Kommunedelplan Landbruk 2013 2030 Høringsutkast juni 2015 2 Innhold 1.0 Innledning... 3 2.0 Sammendrag... 5 3.0 Naturgrunnlaget... 7 3.1 Topografi... 7 3.2 Klima...

Detaljer