I N N H O L D 1. OM Å SKRIVE MASTERGRADSOPPGAVE VED IØR FORSLAG TIL MASTERGRADSOPPGAVER Organisasjon og ledelse...

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "I N N H O L D 1. OM Å SKRIVE MASTERGRADSOPPGAVE VED IØR... 2 2. FORSLAG TIL MASTERGRADSOPPGAVER... 7. 2.11. Organisasjon og ledelse..."

Transkript

1 I N N H O L D 1. OM Å SKRIVE MASTERGRADSOPPGAVE VED IØR Valg av tema Tidsfrister Noen retningslinjer for studenter som arbeider med masteroppgaven Noen supplerende retningslinjer for veiledere for masteroppgaver Dekning av utgifter til mastergradsoppgaver FORSLAG TIL MASTERGRADSOPPGAVER Foretaksøkonomi Masters theses within commodity market analysis Mikroøkonomi/økonometri Produksjonsøkonomi Energiøkonomi International Economics Microeconomic International Trade-Related Thesis Topics Macroeconomic International Trade-Related Thesis Topics Landbrukspolitikk Makroøkonomi Teoretisk-politisk økonomi Norsk pengepolitikk Finanspolitikk og globalisering Offentlig politikk Markeds- og konsumentøkonomi Miljøpolitikk Miljø- og ressursøkonomi Development Economics Nærings- og bygdeutvikling, distriktspolitikk Organisasjon og ledelse Sosiologi OPPGAVER FRA NILF REGLEMENT FOR MASTERGRADSOPPGAVER VED UMB... 37

2 2 1. Om å skrive mastergradsoppgave ved IØR 1.1. Valg av tema Denne katalogen inneholder forslag til temaer for mastergradsoppgaven, innenfor de ulike fagområder og prosjekter som lærere/forskere har ansvaret for. Hensikten med katalogen er at den enkelte student lett skal kunne orientere seg og finne fram til temaer av interesse. Flere av de foreslåtte mastergradsoppgavetemaene inngår i forskningsprosjekter som er i gang ved instituttet. I tillegg tilbyr Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning oppgaver og kontorplasser. Formålet med masteroppgaven er å identifisere problemer innenfor ett av fordypningsområdene i studiet, analysere og foreta en vitenskapelig behandling av problemene. Gjennom arbeidet med oppgaven skal du vise modenhet, refleksjon og analytisk evne. Dette selvstendige arbeidet kan være en viktig inngangsport til arbeidsmarkedet. Du tar selv kontakt med de lærere som har satt opp forslag i katalogen for mer informasjon og inngåelse av avtaler. Søk gjerne informasjon hos flere lærere. Du kan skrive oppgave alene eller sammen med en annen student. Velger du samarbeidslinjen, er det viktig at dere er godt samkjørte og har diskutert samarbeidsforholdet grundig. NB! Studenter ved studieprogrammene Økonomi og ressursforvaltning og Økonomi og administrasjon må ha hovedveileder ved vårt institutt. Hovedveileder må være ansatt i fast vitenskapelig stilling ved Instituttet, (amanuensis/professor) eller forsker med dr. grad ansatt ved IØR. Studienemnda har vedtatt reglement for mastergradsoppgaver, som dere finner på WEB-siden for Studentenes informasjons Torg Tidsfrister 1. års masterstudenter: Skjema for MELDING av mastergradsoppgave leveres ett år før innlevering av mastergradsoppgaven 15. mai/15. nov til undervisningsutvalget (kopi til lærer og student) 2. års masterstudenter: KONTRAKT inngås semesteret før arbeidet med oppgaven tar til. Skjema leveres Undervisningsutvalget 15. nov/15. mai INNLEVERING av mastergradsoppgave 15. mai kl (for høstsemesteret 15. des kl ) i 4 eksemplarer + CD Oppgavene stemples på SiT og 3 av eksemplarene + CD leveres på IØR

3 3 Frist for søknad om utsatt innlevering er 15. april/15. nov til undervisningsutvalget (med anbefaling fra lærer). Maksimum utsettelse er 15. august/15. mars. Grunnlag for utsettelse er uforutsette grunner ikke dårlig planlegging. Studenten(e) skal utforme søknad om utsatt innleverings som fremlegges for det instituttet studenten(e) er tilknyttet under sitt arbeid med gradsoppgaven. Søknaden skal inneholde en anbefaling fra veileder. Grunner som studenten(e)/veileder burde ha forutsett, kan ikke godtas. Søknader uten kopi av forslag til revidert fremdriftsplan og kopi av forslag til fornyet kontrakt mellom studenten(e), veileder og institutt skal automatisk avvises. Søknad om forlenging av fristen skal fremlegges senest 1- en - måned før innleveringsfristen. Studenten(e) gis skriftlig beskjed om utfallet av søknaden. Kopi av brevet oversendes veileder. Søknader om utsatt frist for innlevering innkommet mindre enn 1 en måned før innleveringsfristen, vil ikke bli godkjent med mindre det foreligger for eksempel en legeattest for aktuelt tidsrom Noen retningslinjer for studenter som arbeider med masteroppgaven Oppstart 1. Arbeidet med å velge masteroppgave bør begynne et halvt år før fristen for melding av valg av masteroppgave. IØR utgir egen katalog som også publiseres på egne Web-sider med aktuelle oppgaver samt informasjonsmøter. 2. Valg av masteroppgave skal meldes på eget skjema (finnes på SiT) til IØR. Skjema fylles ut i samarbeid med veileder, men det er studentens eget ansvar å sørge for at skjema leveres innen fristen 15. mai/evt. 15. nov 3. Sammen med veileder skal kontrakt for masteroppgaver utarbeides. Bruk fastsatt skjema (SiT). Studenten har selv ansvar for at skjema leveres/sendes til ekspedisjonen ved det institutt veileder er tilknyttet. 4. I tilknytning til masterkontrakten påpekes følgende: Hvis en masteroppgave skal utføres med veiledere fra to eller flere institutter, skal arbeidsfordelingen på forhånd være avtalt. Hovedveileder skal være ved IØR og skal ha "disposisjonsretten" til masteroppgaven Vær konkret i punktet for budsjett for oppgaven, og foreta klarering hvordan utgifter til felt, laboratoriearbeid, reiser, trykking av oppgaver osv er tenkt dekket. Vær realistisk når fremdriftsplanen for oppgaven lages. Studenten har selv ansvar for ulykker under feltperioden og inngåelse av eventuelle forsikringsavtaler. Som student med masteroppgave i utlandet, har studenten selv ansvar for kontakt med egnet helsepersonell, vaksinering før og under reise, visum, oppholdstillatelse og evt andre nødvendige papirer til det aktuelle land før avreise.

4 4 5. Dersom masteroppgaven skal være konfidensiell må eget skjema (SiT) for dette fylles ut i samarbeid med veileder. Arbeidet er i gang 1. Masteroppgavene ved IØR er på 30 studiepoeng og har ikke spesialpensum. 2. Via studentweb skal man melde seg opp til masteroppgave på lik linje med øvrige emner ved UMB med kode M30-IØR. Oppmeldingsfristene er 15. februar eller 15. september. 3. Studenten har selv et ansvar for å holde jevnlig kontakt med sin(e) veileder(e), og bør selv foreslå en møteplan med veileder innenfor de gitte rammene for veiledning. 4. Dersom man ikke får en tilfredsstillende veiledning i tilknytning til masteroppgaven, er det studentens ansvar å melde eventuelle problemer videre til instituttet. Man skal da ta kontakt med studieveileder, undervisningsleder eller instituttleder. Det henvises for øvrig til UMBs kvalitetssikringssystem, Arbeid med masteroppgaver. 5. Alle masteroppgaver skal leveres med UMBs vedtatte forsidemal. Malene finnes på SiT. Permisjon eller utsatt frist 1. Dersom man har fått innvilget permisjon etter at det er inngått avtale om gradsoppgave, plikter studenten å revidere kontrakt for masteroppgave sammen med veileder. Revidert kontrakt leveres til instituttet. 2. Dersom man av uforutsette grunner må ha utsatt frist for innlevering av masteroppgaven, skal studenten søke til det instituttet man er tilknyttet under arbeidet med gradsoppgaven. Søknaden skal inneholde en anbefaling fra veileder, forslag til revidert fremdriftsplan og forslag til fornyet masterkontrakt. Søknad om forlenging av frist må fremmes senest en måned før innleveringsfrist med mindre legeattest foreligger. Det foreligger eget søknadsskjema for utsatt innlevering. Avslutning 1. Et registreringsskjema skal fylles ut og leveres ved innlevering av masteroppgaven. Oppgaven leveres på Studentenes informasjonstorg, og frist for levering av masteroppgave er 15. mai kl (alternativt 15. desember kl ). Hvis aktuell dato faller på lørdag, søndag eller annen fridag, er fristen påfølgende yrkesdag. 2. Masteroppgaven skal diskuteres muntlig innen 6 uker etter innlevering av oppgaven. Dato for muntlig forsvar fastsettes av veileder, som oftest i samråd med studenten. 3. Lykke til med masteroppgaven!

5 Noen supplerende retningslinjer for veiledere for masteroppgaver Oppstart 1. For melding om mastergradsoppgave og inngåelse av kontrakt gjelder de samme retningslinjer som for studenten. 2. IØR skal ha hovedveileder og ha disposisjonsretten til oppgaven. 3. Når det er samarbeid med eksterne veileder, må arbeidsfordelingen være klarlagt på forhånd. 4. Om veileder skal være borte sammenhengende i en lengre periode, må det være klarert med studenten hvordan informasjon skal utveksles og hvem som kan bistå studenten i perioden veileder er borte. Det er veileders plikt å ta ansvar for at studenten har andre som kan ta del i veiledningen ved planlagt fravær. 5. Det er veileders ansvar å påse at man har den kompetansen som er nødvendig for veiledning av masteroppgaven. Veileder bør selv påse at det finnes biveiledere dersom deler av oppgaven er utenfor hovedveileders kompetansefelt. 6. Dersom masteroppgaven skal være konfidensiell må eget skjema for dette fylles ut i samarbeid med studenten. Arbeidet er i gang 1. IØR sine masteroppgaver er på 30 studiepoeng og uten spesialpensum. 2. Veileder er ansvarlig for å følge opp egne mastergradsstudenter. Veileder plikter å gi studenten(e) en faglig og metodisk tilbakemelding av arbeidet. Oppfølging av fremdriftsplaner er viktig for å unngå utsetting av leveringstidspunkt. Det understrekes at studenter kan få avslag i søknader om utsatt innleveringsfrist dersom det er grunner som studenten(e)/veileder burde forutsatt. 3. Veileder plikter normalt å gi studenten 60 timers veiledning inklusive sensurering av masteroppgaven. 4. Dersom studenten av uforutsette grunner må ha utsatt frist for innlevering av masteroppgaven, kan studenten søke det instituttet man er tilknyttet under arbeidet med gradsoppgaven. Denne søknaden skal inneholde en anbefaling fra veileder, forslag til revidert fremdriftsplan og forslag til fornyet masterkontrakt. Søknad om forlenging av frist må studenten fremme senest en måned før innleveringsfrist med mindre legeattest foreligger. Det foreligger ikke eget søknadsskjema. 5. Dersom studenten skal ha permisjon etter at det er inngått avtale om gradsoppgave, plikter studenten å revidere kontrakt for masteroppgave sammen med veileder. Studenten leverer revidert kontrakt til instituttet. 6. Instituttet er ansvarlig for å utpeke ny veileder ved langvarig sykdom, permisjon eller lignende. 7. Alle masteroppgaver skal leveres med UMBs vedtatte forsidemal.

6 6 Avslutning 1. Frist for levering av masteroppgave er 15. mai kl (alternativt 15. desember kl ). Hvis aktuell dato faller på lørdag, søndag eller annen fridag, er fristen påfølgende yrkesdag. 2. Sensurfristen for masteroppgave er 6 uker (30 arbeidsdager) fra fastsatt innleveringsfrist (15. mai/15. des). Ferie regnes ikke som grunn til at denne sensurfristen kan utsettes. 3. Det skal være minst to sensorer, derav minst en ekstern, for bedømmelse av gradsoppgavene. Det er instituttstyret som oppnevner sensorer, og det skal skrives kontrakt mellom institutt og ekstern sensor om gjennomføring av sensuren. 4. Gradsoppgaven skal diskuteres muntlig innen 6 uker etter innlevering av oppgaven. Veileder fastsetter tidspunkt for diskusjonen i samarbeid med studenten og sensor. Ved muntlig diskusjon av gradsoppgave utført av en studentgruppe kan sensorene foreta en individuell vurdering av kandidatene Dekning av utgifter til mastergradsoppgaver Studentene kan ikke påregne å få dekket utgifter over instituttets driftsbudsjett. Studentenes muligheter for dekning av utgifter er følgende: 1. Mastergradsoppgaver som inngår i prosjekter ved instituttet. Dette må avtales med veileder. 2. Mastergradsoppgaver som er foreslått fra andre institusjoner med økonomisk støtte. 3. Mastergradsoppgaver som studentene selv klarer å få støtte til De som har fått ekstern finansiering med krav om regnskapsføring ved instituttet, må kontakte regnskapsansvarlig for å ordne overføringen av pengene. Alle utgiftene som søkes dekket må dokumenteres. Veileder skal attestere på bilagene og krav om refusjon leveres for dekning innen innleveringsfristen for oppgaven. * * *

7 2. Forslag til mastergradsoppgaver 2.1. Foretaksøkonomi Økonometriske studier av elektrisitetsmarkedene Risikostyring i foretak: teori og metode Investeringsanalyser og verdsetting av foretak Empiriske analyser av varemarkeder (jordbruksprodukter, matvarer) Kontakt: Ole Gjølberg 7 Gjøre en undersøkelse på omfanget av og erfaringene med outsourcing av lønn og økonomi/regnskap. Mulig kontakt er Salgsdirektør Bjørn Erik Dahl, Visma, tlf , eller I forbindelse med outsourcing, så det finnes det også andre erfaringsundersøkelser å gjøre; for eksempel innen IT-drift. Emnet omfatter både erfaringene for bedrifter og ansatte. Omfanget av målkostnadskalkulasjon (Target Costing) i norske tilvirkningsbedrifter. Dette kan være en undersøkelse basert på utsendt spørreskjema (Qwest eller papirbasert). Vurdere praktisk kalkulasjon i forhold til teorien, Kontakt: Kjell Gunnar Hoff Kalkulasjonsmodeller i foretak: teori og metode Finansiell analyse av foretak: nåsituasjon og forbedringspotensiale Økonomiske styringssystemer i foretak: teori og metode. Kontakter: Svein Kolstad Hansen og Kjell Gunnar Hoff Masters theses within commodity market analysis The Department is establishing a research group within commodity market analysis. The Commodity Market Group (CMG) will consist of several members from the IOR staff, viz. In addition, the CMG may be supplemented with an Adjunct Professor from Texas A&M University.

8 8 Commodities Commodities will be defined widely: agricultural commodities, metals, energy (oil, petroleum products, electricity, coal). Studies involving financial market data will also be relevant. Market analysis Econometric studies of market structures, price and quantity relationships; time series, cross sectional data, panel data Thesis writing and supervision Students writing their theses on commodity markets will work in a group, closely connected to the CMG. There will be organized workshops in which both students and CMG-members will participate in order to develop hypotheses, discuss methods etc. Contact: Ole Gjølberg, Atle Guttormsen, Marie Steen, Olvar Bergland Mikroøkonomi/økonometri Innen foretaksøkonomi er det mange aktuelle oppgaver i skjæringspunktet markedsanalyse(mikroøkonomi)/foretaksøkonomiske beslutningsproblemer/økonometri. Slike oppgaver kan for eksempel dreie seg om: økonometriske analyser av (internasjonale) matvaremarkeder og strategisk tilpasning for produsenter tilbuds- og etterspørselsanalyser og risikostyring Det kan også være aktuelt å skrive oppgaver innenfor produksjonsplanlegging/operasjonsanalyse. Dette kan dreie seg om problemstillinger hentet fra metodedelen i hovedkurset (BUS330) eller kurset i beslutningsmetoder (BUS230) Endelig vil vi kunne veilede oppgaver som tar utgangspunkt i markeds- og regnskapsanalyse, for eksempel historiske analyser av regnskaper til ett eller flere foretak kombinert med analyser av markedene disse foretakene opererer på, herunder eventuelt pris- og etterspørselsprognoser. Studentene oppfordres til selv å finne fram til interessante foretak. Kontaktpersoner: Ole Gjølberg/Marie Steen/Atle Guttormsen Analyse av finansmarkeder (BUS320) Oppgave 1: Test av den relative avkastningen til aktiv forvaltede verdipapirfond Teste ulike parametere på mer/mindreavkastning Fondes utvikling i størrelse Mindreavkastning i x måneder indikerer mer/mindreavkastning Rangering blant ulike rating byråer indikerer mer/mindre avkastning. Forvalters eierskap i forvaltningsselskapet Oppgave 2: Modelere en VAR modell som vi kan benytte i porteføljeopptimeringen Hvilke tidsserier (lengden på tidsseriene) gir best prediksjon på f eks 12 mnd sikt Kontaktpersoner: Ole Gjølberg, Eyvind Solbu

9 9 Effektivitetsanalyser Effektivitetsanalyser blir brukt på mange område for å finne fram til tekniske og økonomiske effektive foretak. Dette gjeld både i privat og offentleg sektor. M.a. kan effektivitetsanalyse nyttast til finne marginal kostnadene ved effektiv drift. Det er aktuelt å nytte både Data Envelopment Analysis (DEA) og Stochastic Frontier Analysis (SFA) av analyse ulike sektorar. Kontakt: Olvar Bergland Bayesianske metodar i økonometri Bayesiankse metodar vert meir vanlege i økonometriske analyser. Det er aktuelt å samanlikne resultatet frå tradisjonelle økonometriske metodar med resultatet frå Bayesianske metodar som tek omsyn til tidlegare (prior) informasjon. Kontakt: Olvar Bergland Produksjonsøkonomi Økonomien ved norsk produksjon av snittroser Økonomien ved norsk produksjon av slageagurk Muligheter for helårsproduksjon av ulike tomatkvaliteter i Norge? Fôr til aquakulturnæringen: a. Alternativer for fiskeolje? i. Fiskeolje er i dag hovedleverandør av omea-3-fettsyrer inn i fôrresepten. Fiskeoljen kommer fra fisk, og det trengs 3-4 kg fisk for å produsere 1 kg laks. Omega-3-fettsyrene i fiskeoljen kommer opprinnelig fra mikroalger. b. Produksjon av mikroalger i Norge aktuelt? I tilfelle hvilke forutsetninger må være oppfylt? Veileder: Aman. Marie Steen, IØR, Prof. Hans R. Gislerød, IPM Økonomi i mjølkeproduksjon, Hovedoppgave knyttet opp mot NFR-prosjektet: Løsdrift for mjølkeproduksjon hos ku. Dyrevelferd og ulike bygnings- og mekaniseringsløsninger i større løsdriftsfjøs er tema i prosjektet. Prosjektarbeidet ved IØR dreier seg om økonomiske konsekvenser av alternative løsninger. Hovedoppgaven kan være en foretaksøkonomisk oppgave hvor en konsentrerer seg om bedriftsøkonomiske forhold. Alternativt kan en velge å legge større vekt på å diskutere økonomi i mjølkeproduksjon i forhold til landbrukspolitikk. NFRprosjektet har en egen hjemmeside: Kontaktperson: Grete Stokstad

10 2.2. Energiøkonomi 10 Forslag fra Econ Analyse til tema for masteroppgaven innen kraftmarkedet: Kjernekraftens tilpasning til kraftprisene. Bakgrunn: Det ser ut til at kjernekraftanlegg i ulike land har en litt ulik måte å tilpasse seg på. Målet med oppgaven er å kartlegge hva som er det mikroøkonomiske grunnlaget for tilpasningen og eventuelle tekniske skranker. Hva er marginalkostnadene i ulike tidsperspektiv (time, døgn, uke, landingssesong?) (Markedsimplikasjoner kan eventuelt testes i SPOT-modellen.) Produksjonsmønster i danske kondenskraftverk. ECON har kartlagt alle kondensverk i Danmark, og har funnet en marginalkostnad for hvert enkelt verk. For året 2003 simulerte vi produksjonen time for time for de enkelte verkene. Resultatet ble en mye større simulert produksjon enn faktisk produksjon. En student kan sammenligne simulert produksjon med faktisk produksjon og sjekke i hvilke konkrete verk vi bommer mest, og prøve å få rede på hvorfor. Effektivitet i ulike virkemidler for å fremme fornybar kraftproduksjon. Ulike land har tatt i bruk ulike virkemidler for å fremme fornybar kraftproduksjon. Oppgaven bør gi en oversikt over modeller som er i bruk i ulike europeiske land og drøfte incentivegenskapene og i hvilken grad de fremmer samfunnsøkonomisk effektivitet. EUs vanndirektiv kan legge begrensninger på reguleringen av produksjonen i vannkraftverkene i mange elveløp i Norden. Oppgaven kan vurdere implikasjonene av dette på prisdannelsen og fleksibiliteten i vannkraftsystemet. Her er det aktuelt å gjøre modellsimuleringer av markedet (SPOT-modellen) med ulike antagelser om hvordan vannkraftproduksjonen påvirkes. Lokaliseringssignaler for å fremme optimal lokalisering av ny kraftproduksjon i et internasjonalt kraftmarked. (Eksisterende virkemidler og drøfting av problemer) Hvilken rolle vil kraftvarme (CHP) spille i Europa i relasjon til EUs direktiv om fornybar kraftproduksjon Samfunnsøkonomisk analyse av utbygging av fjernvarme. Det er aktuelt å vurdere konkrete prosjekter, eventuelt også makrovurderinger og sammenlikninger av Nordiske land /evaluering av kostnader. (Ikke alt i en oppgave, her er det mat for flere ) Hovedveileder for disse oppgavene må være: Torstein Bye, eller Anders Lunnan Kontaktpersoner IØR: Henrik Lindhjem ECON: Jan Bråten Prisvariasjon I et vannkraft system skal prisene være like over hele døgnet. Noen av grunnene til at de varierer så mye er fordi vi er en del av et termisk system. En årsak som også kan være viktig er produksjonen fra elvekraftverk. Analysene går ut på å sette opp et datasett basert på tilsigsserie fra NVE (døgn) for 63 regioner. Oppgaven kan være i retning av: Vurdere

11 11 andelen elvekraft i de ulike regionene, og estimere en sammenheng med prisene i regionene og se om det er en sammenheng med overføringsbegrensinger. Kontaktperson: Torstein Bye Vindkraft Hva er eksternalitetene knytte til vindkraft? En kan for eksempel sjekke endringar i eigedomsprisar før-etter eller ved like typar områder med-utan vindmøller, i Danmark eller California eller Frankrike eller England. Knyte dette opp mot eigedomsverdiar i aktuelle norske utbyggingsområde og berekne kostnader. Ein survey over verdsetjing av vindkraft kunne vere ein del av oppgåva. Det krev eit førearbeid for å finne ut om det finst data og er gjennomførbart utan datainnsamling Kontaktperson: Torstein Bye Biobrensel fra tidligere beitemark. Flere rapporter viser at Norge gror igjen, det finnes også flere bildeserier fra de siste 100 år som viser det samme. Hovedgrunnen til dette er omlegginger av drifta i landbruket, beitedyrene er for en stor del borte. Flere steder i Norge klager reiselivsnæringa over at utsikt og kulturlandskap forsvinner og skjøtsel av kulturlandskap har kommet inn som en viktig del av et multifunksjonelt landbruk. På de tidligere beitemarkene kommer det i første omgang opp lauvskog av liten industriell verdi og det har fra flere hold vært reist spørsmål om virke fra disse områdene kunne brukes som biobrensel og at en samtidig kunne få et mer ønsket kulturlandskap. Skogforsk har et prosjekt i gang der en ser på skjøtsel av slike områder og på ulike logistikkløsninger. En mulig masteroppgave ville være å utrede kostnadseffektive løsninger for å ta ut biobrensel fra slike områder. En annen vinkling er å fokusere på landbrukspolitiske og miljøøkonomiske aspekter. Hvor mye er et åpent kulturlandskap verdt for samfunnet? Hvor mye er det rimelig at samfunnet gir i støtte for dette? Hvor mye støtte trengs for at biobrenselutnytting skal være lønnsomt? Hvordan kan politikk på dette området innpasses det nye WTO-regimet? Oppgaven vil kunne knyttes opp mot et strategisk instituttprogram ved Skogforsk, dette programmet startet opp våren Kontaktperson: Anders Lunnan Samfunnsøkonomisk analyse av introduksjon av bioenergi i meierisektoren. Flere vinklinger av oppgaven er mulig, vurdering av konkrete prosjekter, studier av policytiltak, sammenligning med situasjonen i Sverige. Kontaktperson i Tine: Christoffer Fremstad, IØR: Anders Lunnan Forsyningssikkerhet for elektrisitet - Internetsurvey I regjeringens energipolitikk står forsyningssikkerheten helt sentralt. Kraftkrisa i Midt- Norge, og behovet for import av 5-10 % av vårt årlige strømforbruk nasjonalt viser tydelig hvor sårbar vår elektristetsforsyning er. Økende frekvens av ekstremt vær har også vist hvor utsatt vårt gamle strømnett er, og det er et stort behov for opprustning av våre kraftlinjer. Mens bedriftsøkonomiske nytteeffekter av økt forsyningssikkerhet i form av lavere hyppighet av strømavbrudd er relativt lett å dokumentere, er nytteverdien for befolkningen av økt leveringssikkerhet lite kjent (både i Norge og ellers i Europa). Det er

12 12 derfor behov for betalingsvillighetsundersøkelser blant norske husstander i form av Betinget Verdsetting (Contingent Valuation) og /eller Valgeksperimenter (Choice Experiments) for å dokumentere hvor stor husstandenes velferdsøkning er som del av den samfunnsøkonomiske nytteverdien av lavere hyppighet av strømavbrudd. En slik undersøkelse kan foretas som en internettsurvey. Energibedriftenes Landsforbund (EBL) har også vist stor interesse for denne problemstillingen, og vil kunne bidra med veiledning og ressurser. Kontaktperson IØR: Ståle Navrud, Miljøkostnader av kraftlinjer og elektrisitetsproduksjon Stor satsning på nye fornybare energikilder i Norge kan også ha negative miljøeffekter, og dermed være samfunnsøkonomisk mindre lønnsomme enn en skulle tro ved første øyekast. Vindkraft og mikro/mini/små vannkraftverk medfører landskapestiske inngrep. Det er derfor viktig å dokumentere miljøkostnaden av disse fornybare energikildene (i tillegg til investerings- og driftskostnad) for å kunne sammenligne full samfunnsøkonomisk kostnad av disse energikildene med vannkraft, gasskraft og importert kullkraft. Dette kan gjøres ved overføring av verdier fra utenlandske studier (for eksempel ved å gjøre meta-analyse av tidligere norske og utenlandske Stated Preference-undersøkelser (Contingent Valuation og Choice Experiemnents) og Eiendomsprisstudier (Hedonic Price-studier), og ved å gjennomføre nye slike verdsettingsstudier i Norge. Satsing på ulike energikilder gir også ulikt behov for kraftlinjer, som også medfører store miljøkostnader p.ga. landskapsestetiske effekter og mulige helseeffekter av elektromagnetiske felt. Kontaktperson IØR: StåleNavrud, og Torstein Bye Nettariff, lokal variasjon og effektivitetsanalyse Tariffen i distribusjonsnettet av elektrisk kraft vert delvis bestemt gjennom ein analyse av og samanlikning av den tekniske og økonomisk effektiviteten til nettselskapa. I tillegg skal tariffen tanke omsyn til lokal variasjon i vær, topografi, busetting og annan infrastruktur. I den samanheng er det aktuelt å analysere konsekvensane av variasjon i vær og topografi på kostnivået. Det er aktuelt å nytte både DEA og SFA metodikk her. Kontakt: Olvar Bergland Ny nettariff og investeringsanalyse NVE har innført eit nytt system for å fastsetje tariffen i distribusjonsnettet av elektrisk kraft, mao er reglane for korleis investeringskostnadene vert teke med endra. Det er aktuelt å analysere korleis investeringar vert påverka av det nye tariffsystem og korleis investeringar påverkar framtidig tariff. Kontakt: Olvar Bergland

13 International Economics Microeconomic International Trade-Related Thesis Topics 1. An assessment of a regional trade area (trade and/or investment integration) 2. An assessment of "green box" nature of fully decoupled payments in the US (or elsewhere) for a particular commodity (1995-present) 3. Labour migration issues in the EU and the effect on labour markets 4. Enlargement issues for the EU and/or a particular country (sect oral analysis) 5. Providing for NTCs under a country's agricultural programs and trade policy regime 6. An assessment of changes in domestic support rules under the Doha Development Round for a particular country for a particular commodity (ies) 7. An assessment of changes in market access rules under the Doha Development Round for a particular country for a particular set of commodities 8. The implications of China's development for world trade in textiles or commodities 9. A study of the primary users of export subsidies and the implications of the elimination of export subsidies 10. A study of the primary users of TRQs and market access alternatives to their use after the Doha Development Round 11. Performance of marketing boards or state-trading enterprises for trade in agricultural commodities 12. Evidence of developing countries participation in and use of the WTO processes and procedures to pursue their interests 13. The looming US-EU trade war: the case of Airbus and Boeing 14. The use of anti-dumping: implications for the WTO 15. The concerns over international capital and multilateral rules on investment 16. Changes in the GATS and implications for developing countries (or a particular country) 17. An assessment on whether trade liberalization or other policy measures determine GDP growth in developing countries (a country in particular) 18. An assessment of preferential trade arrangements between the North and South: a case study 19. An assessment of product/service market integration in the EU (sectoral analysis) 20. Testing the law of one price in markets within the European Union Macroeconomic International Trade-Related Thesis Topics 1. The effect of WTO accession on capital flows to China (or another country) 2. The effect of globalization on income distribution in a country 3. The case for a flexible exchange rate in China or other emerging market economy with a fixed regime 4. The relation of the public sector debt and economic performance (country-specific study or country comparisons over a period of years) 5. The decline in the US dollar: comparisons with dollar declines since the 1970s 6. The relation of household debt and economic performance (Country-specific study or country comparisons over a period of years) 7. Currency board performance: case studies of selected countries 8. An assessment of an economy in transition: performance of macroeconomic indicators and social indicators

14 14 9. Comparisons of macroeconomic performance and social indicators in economies in transition: lessons from the choice of economic restructuring 10. Changing demographics in the EU (or in a particular country): implications for the macro economy 11. An economic assessment on the decision to remain outside the EMU (Denmark, Sweden, UK) 12. An economic assessment on the decision to remain outside the EU or EMU: Implications for Norway 13. A study/assessment of the importance of international capital markets for developing countries 14. The macroeconomic implications (e.g. employment) of outsourcing on trade in goods or services (from the perspective of some country) 15. A study of capital markets in newly acceding EU countries (or particular country) 16. Ireland's development strategy as a model for a newly acceding country 17. A case for reforming the Stability and Growth Pact of the EMU 18. An assessment of inflation targeting: the case of a specific country 19. A macroeconomic assessment of regional economic integration 20. Capital controls as a means of macroeconomic stability and growth 21. Domestic savings and long-term macroeconomic growth implications in developing countries 22. Testing purchasing power parity Kontaktperson: Roberto Garcia 2.4. Landbrukspolitikk Ny WTO-avtale, virkemidler som fremmer entreprenørskap Oppgaven går ut på å utforme et virkemiddelsystem som fremmer konkurranse og entreprenørskap, samtidig som støtteordningene er forenlig med kravene i en ny WTO-avtale. Se civita-rapport, 2006:www.civita.no Jordbruketsomstillingsproblemer En analyse av norsk jordbruksomstilling med hensyn på geografisk lokalisering av ulike produksjoner og endringer i bruksstrukturen over tiden Markedsregulering Virkningene av ulike former for markedsregulering i markedet for svinekjøtt Jordbruketsinntektsteorem: Bøndene bestemmer selv den inntekten de får uavhengig av jordbrukspolitikken Oppgaven tar sikte på å teste ulike hypoteser for å klare hvorfor bøndenes årsinntekt synes å være lite påvirket av størrelsen av overføringene som gis til jordbruket Masteroppgaver innenfor jordbrukspolitikken i emner som studentene selv foreslår

15 15 Rovdyr: Delproblemer: Inntektsmuligheter o Etterspørsel etter rovdyr i naturen o Jakt på rovdyr o Rovdyr safari Kostnadene ved rovdyr o Skader på sau o Tap av jaktinntekter Frykt og ulemper ved å ha rovdyr i lokalsamfunnet Kostnader ved offentlig forvaltning ved dagens system Elgkjøtt alternativ til tømmerproduksjon Lav tømmer pris, stigende etterspørsel etter rekreasjon, jakt og økologisk kjøtt gjør at elgforvaltning er viktig. Delproblemer: Optimal elgbestand: antall elg, optimal alders- og kjønnsammensetning Fordeling og konflikt mellom grunneiere med ulik mengde elgbeite på eiendommen Tidspunkt for elgjakten Ulike jaktmåter, drevjekt, hund osv. Eiendomsrett til naturressursene i historisk sammenheng Delproblem: Sedvane og hevd Jordloven Konsesjonsloven Frivillig vern av skog Jordbrukets organisasjoners holdning til privat eiendomsrett Jordleie Landbrukspolitikkens virkning på entreprenørskap Det er for øvrig anledning til å komme med egne forslag. Kontaktperson: Normann Aanesland Muligheter for bruk av felles utmarksressurser til privat næringsvirksomhet Felles utmarksressurser, som vilt- og fiskebestander, kan brukes i privat næringsvirksomhet, og dermed bidra til å skape økonomisk grunnlag for lokal sysselsetting og bosetting. En kan for eksempel tilby "opplevelsespakker" med overnatting, guiding og bevertning eller lignende i forbindelse med storviltjakt i felles jaktvald. En grunneier som ønsker å utvikle slike tilbud er avhengig av samarbeid med, eller aksept fra, de andre grunneierne. Mastergradsoppgaveprosjektet bør undersøke hvilke muligheter og hindringer

16 16 som finnes for å oppnå slikt samarbeid. Ulike metodiske innfallsvinkler kan tenkes, men mest aktuelt er det å undersøke situasjonen i et mindre antall grunneierfellesskap ved hjelp av intervjumetoder. Veileder: Sigurd Rysstad Biveileder: Odd Gåsdal, Sosiologisk institutt, Universitetet i Bergen Fordeling av utbytte fra jakt Med eiendomsretten til utmark følger det også jaktrettigheter. Dette betyr at et stort antall nordmenn eier rettigheter til jakt på elg og/eller hjort. På grunn av fellingskvotesystemet kan de aller fleste av disse kan bare utnytte rettighetene i samarbeid med andre grunneiere. Dette fører til at en må ha felles ordninger for hvordan jakten skal drives, hvem som skal få delta, og hvordan utbyttet skal fordeles. Det er store regionale og lokale forskjeller mellom disse ordningene. Mastergradsoppgaveprosjektets mål bør være å finne ut mer om hvordan ordningene har oppstått, hva forskjellene mellom ordningene skyldes, og hva slags konsekvenser de får for nabofellesskap og lokale samarbeidsrelasjoner. Det bør brukes et komparativt undersøkelsesdesign, der en sammenligner et begrenset antall grunneierlag eller tilsvarende organisasjoner. Utvalget av slike organisasjoner bør gjøres med tanke på at de skal være systematisk forskjellige fra hverandre med hensyn til hvordan en fordeler forpliktelser og utbytte i forbindelse med jakten. Veileder: Sigurd Rysstad Biveileder: Odd Gåsdal, Sosiologisk institutt, Universitetet i Bergen Storviltforvaltning, jaktrettigheter og jaktdeltakelse i Norge og Sverige En sammenligning av norsk og svenske lovgivning omkrig rettigheter til storviltjakt, og av de av hvilke forskjeller som måtte finnes i organiseringen av jakten i de to landene, spesielt med tanke på å finne ut hvilken betydning eiendomsstrukturene kan ha hatt for utforming av lovverk og praktisk organisering. Veileder: Sigurd Rysstad Biveileder: Odd Gåsdal, Sosiologisk institutt, Universitetet i Bergen 2.5. Makroøkonomi Teoretisk-politisk økonomi Problemstilling: Klassisk økonomi som paradigme. En vitenskapshistorisk og vitenskapsfilosofisk diskusjon. Veiledere: Terje Kvilhaug og Per Halvor Vale

17 Norsk pengepolitikk 17 Et tema hvor det er mulig med flere oppgaver, alt avhengig av hvilken problemstilling en vil ta opp. Eksempler på problemstillinger: Fra fastkurspolitikk til et inflasjonsmål. En historisk orientert oppgave om begivenheter og erfaringer som førte til den nye pengepolitiske forskriften i Veileder: Per Halvor Vale Inflasjonsmålet En teoretisk-empirisk orientert oppgave om pengepolitikkens utforming. Hovedproblemstilling: Hva er fordel og ulempe ved å ha et inflasjonsmål, og hva er erfaringene med å ha et inflasjonsmål? Veileder: Per Halvor Vale Kvantifisering av NAIRU Det har i flere sammenhenger interesse av å vite hvor stor likevektsledigheten, NAIRU (Non-accelerating Inflation Rate of Unemployment), er. Hovedproblemstilling: Å kvantifisere NAIRU på norske data, dvs. å finne den minste arbeidsledighet som er forenlig med konstant inflasjon. De(n) som skriver oppgaven bør være kyndig og interessert i økonometri Veileder: Per Halvor Vale Finanspolitikk og globalisering Stabiliseringspolitikk Mulighetene i en global økonomi til å stabilisere den økonomiske utviklingen i et land ved finanspolitiske tiltak. Problemstilling: Studere norsk finanspolitikk de senere år og kartlegge virkningene på sysselsetting og produksjon. Veileder: Per Halvor Vale Handel med matvarer Eksempler på problemstilling - Regimet for internasjonal handel med matvarer, hvem tjener og hvem taper?

18 18 - Hvorfor er fattige land fattige, og hvordan kan slike land snu utviklingen og få økonomisk vekst? - Dagens regime for internasjonal handel, er det forenlig med effektiv miljøpolitikk Veileder: Per Halvor Vale Offentlig politikk Bompengefinansiering av veier og politikk Et teoretisk og empirisk studium av hvilken finansieringsmåte - bompenger eller over skatten - som gir størst samfunnsøkonomisk overskudd. Veileder: Per Halvor Vale Offentlig eie, drift, konkurranseutsetting og/eller privatisering Et teoretisk og empirisk studium av tjenesteproduksjon som tradisjonelt produseres i offentlig sektor. Er det noe å vinne ved å konkurranseutsette eller å privatisere virksomheten? Veileder: Per Halvor Vale Fra Folketrygd og Petroleumsfondet til Pensjonsfond Oppgave(r) relatert til demografisk utvikling og sikring av framtidig pensjon i Norge. Hovedproblemstilling: Hva gikk galt med Folketrygden Omgjøring av Petroleumsfondet til et Pensjonsfond Trenger vi et pensjonsfond? Veileder: Per Halvor Vale Det politisk korrekte supermenneske Ukentlig skriver de store avisene om spørreundersøkelser blant vanlig folk. Det bildet som tegnes av gjennomsnittsnormannen i disse undersøkelsene stemmer dårlig overens med andre datakilder. I spørreundersøkelsene trener folk mye, de går ofte på kulturelle arrangementer som opera og ballet, de prioriterer tid med barna framfor arbeid, de investerer i etiske fond, de er veldig opptatt av å opprettholde norsk landbruk, de kan være forbilder for sine barns drikkevaner osv. I følge spørreundersøkelsen er gjennomsnittsnormannen et politisk korrekt supermenneske. Et søk på Aftenposten, VG, DN og Dagbladet nettsider gir til sammen flere tusen treff på MMI, Gallup, ACNielsen og Norsk Statistikk. Dette er et omfattende datamateriale som aldri har vært sett i sammenheng. Hvordan beskriver Ola Normann seg, og hvordan stemmer dette overens med andre datakilder? Dette er en hovedoppgave som passer bra for en eller to studenter som kan tenke seg å systematisere den tilgjengelige informasjonen, og ta kontakt med ulike aktører for å få bekreftet eller avbekreftet det inntrykket som blir gitt i spørreundersøkelser. Hvis

19 19 ønskelig kan oppgaven fokusere på for eksempel økologisk, etisk, og lokal mat, og kun ha eksempler fra andre områder. Kontaktperson: Frode Alfnes Er bonden lykkelig? Er bonden like lykkelig som andre, og hva avgjør hvor lykkelig bonden er? I de senere årene er det internasjonalt gjort mye forskning på lykke, og hva som er avgjørende for om personer føler seg tilfreds med livet. Springer Science har til og med en egen journal som heter Journal of Happiness Studies. Analyser av subjektive lykke gjøres i stor grad ved å be personer svare på et spørreskjema om sin egen tilfredshet med livet, for deretter å analysere hvilke faktorer som påvirker personenes subjektive lykkefølelse. En innføring i forskningsområdet er gitt i følgende artikkel som kan lastes ned fra Professor Ruut Veenhoven hjemmeside (http://www2.eur.nl/fsw/research/veenhoven): Veenhoven, R. The greatest happiness principal: Happiness as an aim in public policy Chapter 39 in Positive Psychology in Practice. Editors: Alex Linley and Stephen Joseph. John Wiley and Sons, Inc. 2004, Hoboken, N.J., USA. Artikkelen kan lastes ned fra: Kontaktperson: Frode Alfnes 2.6. Markeds- og konsumentøkonomi Har genmodifisert mat en framtid? De siste årene har det vært en stor debatt rundt genmodifisert (GM) mat i Norge og mange andre land. Det er store ulikheter i lovgivning, produksjon og forbruk mellom land. Land som Norge og EU har i meget liten grad tillatt produksjon av genmodifisert mat, mens USA, Kina, India og flere andre land har hatt en sterk vekst i produksjonen av GM-mat. Konsumentholdningene er også meget ulike i forskjellige land, og en rekke studier har analysert konsumentholdninger og betalingsvilligheten for GM-matvarer. Forbrukere i Storbritannia, USA og Kina er for eksempel mer positive enn forbrukere i Norge, Frankrike eller Japan. Det åpner seg en rekke problemstillinger som kan drøftes ved hjelp av eksisterende litteratur. Noen mulige problemstillinger er: (i) Hvilke fordeler og ulemper har genmodifiserte matvarer nå og hvordan vil disse fordelene og ulempene endre seg etter hvert som det introduseres stadig nye GM-produkter? (ii) Hvilke politiske rammebetingelser og lovgivning står matvareindustrien overfor når det gjelder GM-mat i ulike land? Blir reguleringen mer eller mindre streng over tid?

20 (iii) (iv) 20 Hvordan er utviklingen i produksjonen av GM-mat i ulike deler av verden? Hvilke holdninger har konsumenter og produsenter til GM-mat i ulike land? Kontaktperson: Kyrre Rickertsen (e-post: Overvekt og livsstil, en spørreundersøkelse Fedme er en viktig helserisiko for å utvikle sykdommer som sukkersyke, hjerte- og karsykdommer, slag og ulike former for kreft. De siste 20 årene har overvekt blitt et raskt økende problem i den rike delen av verden. Andelen av befolkningen som er fete (dvs. har en Body Mass Index (BMI) over 30) har økt fra 15 % i 1976 til 31 % i 2000 i USA. Videre er 64 % av den voksne befolkningen overvektig. I de nordiske land har enda ikke utviklingen kommet så langt, men 6 % av Norges befolkning, 9 % av Sveriges og Danmarks befolkning og 11 % av Finlands befolkning er klassifisert som fete. Denne utviklingen skyldes hovedsaklig livsstil. Ernæringseksperter frykter at hvis vår livsstil beveger seg i retning av livsstilen i USA, så vil vi få tilsvarende problemer med overvekt her. Overvektigheten skyldes i stor grad fysisk inaktivitet og for stort inntak av usunne matvarer. Jeg er en del av en internasjonal gruppe som ønsker å studere disse sammenhengene i ulike europeiske land og USA. Vi vil utføre en spørreundersøkelse. I spørrerundersøkelsen så vil vi spørre om variabler som vekt, høyde, kroppslig aktivitet, bilkjøring, matvareinntak hjemme og på restauranter, helsekunnskap så vel som sosioøkonomiske variabler som alder, inntekt og utdannelse. I første omgang kan det være aktuelt å utføre en begrenset survey for å teste spørsmålene, og en slik survey vil passe meget godt som tema for en hovedoppgave. Kontaktperson: Kyrre Rickertsen (e-post: Norsk og utenlandsk mat I årene som kommer er det ventet kraftig reduserte tollsatser og dermed økt prispress på norske matprodusenter. Selv om tollsatsene reduseres vil norske matprodusenter kunne ta en høyere pris enn verdensmarkedsprisen. Dette skyldes at norske forbrukere er opptatt av opprinnelsesland. Det er av stor interesse å undersøke hvilke norske produkter som kan ta en høyere pris og hvilke som ikke kan det. De produktene som ikke kan ta en høyere pris står overfor større utfordringer og vil trolig slite i framtidens matmarked. I tillegg er det av stor interesse å undersøke hvilke opprinnelsesland som utgjør den største trusselen mot norsk matvareproduksjon. Prisen norske matprodusenter må forholde seg til er summen av prisen i de ulike landene pluss merprisen som norske forbrukere er villige til å betale sammenlignet med produkter fra de ulike landene. Kanskje er det ikke verdensmarkedsprisene som er det største problemet men prisene som våre naboland kan levere til. Dette er en oppgave som passer godt for en eller to studenter som kan tenke seg å gjennomføre en forbrukerundersøkelse om holdninger og betalingsvillighet for ulike typer matvarer. Andre produkter som kan sees på er: a) Lokal mat, b)økologisk mat, c) Funksjonell

21 21 mat, d) Etisk riktig mat, og e) Spesialiteter. Kontaktperson: Frode Alfnes Functional food Functional food vil si mat med en spesiell helsegevinst. Instituttet er med i et internasjonalt nettverk som dekker ulike sider ved functional food - fra bioteknologer og ernæringsspesialister til økonomer. En skal i første rekke studere functional food laget på basis av melk- og meieriprodukter. I denne forbindelse vil det være av interesse å få hovedoppgaver som tar for seg konsumentens forhold til slik functional food. De sentrale problemstillinger kan være: - Hva er konsumentens generelle holdning til slike produkter - Hvilke konsumentgrupper er positiv til slik mat - Hvilke helseeffekter håper de å oppnå - Hva er deres betalingsvillighet for slike produkter Veileder: Per Halvor Vale og Frode Alfnes Markedskonsentrasjon i finansiell sektor og nyetablering Restrukturering i finansiell sektor har ført til færre, men større, aktører og geografisk sentralisering. Mindre konkurranse mellom finansinstitusjoner i distrikta kan ha negative konsekvensar for det lokale næringslivet, og kan hende særleg for nyetablering. Det er av interesse å forstå betre samspelet mellom finansinstitusjonar og lokal nyetablering både på grunnlag av konkurranse- og distriktspolitikk. Kontakt: Olvar Bergland 2.7. Miljøpolitikk Behandling av kommunale frikluftsområder, bevaring av strandarealer i Oslofjordområdet. Nye retningslinjer påvirker kommunenes handlinger. Det er av interesse å undersøke betydningen av rikspolitiske retningslinjer for arealbruken. Kontaktperson: Frode Gundersen Lokale- og statlige institusjoner i behandlingen av utmarksområder Det er bl.a. av interesse å undersøke fjellstyrenes eller tilsvarende institusjoners handlemåte i utkantene. Kontaktperson: Frode Gundersen

22 22 Studie av forholdet mellom landbruk og miljøvern Kontaktperson: Frode Gundersen 2.8. Miljø- og ressursøkonomi Bayesianske metodar i verdsetjing Bayesiankse metodar vert meir vanlege i økonometriske analyser. Det er aktuelt å samanlikne resultatet frå tradisjonelle økonometriske metodar med resultatet frå Bayesianske metodar innanfor verdsetjing av miljøgode, for nytteoverføring (benefit transfer) og meta-analyse. Kontakt: Olvar Bergland Kulturlandskap: bevaring eller karbonlagring? Det er mange grunnar til at det åpne kulturlandskapet er verdifullt; m.a. kulturminne, estetikk, biologisk mangfold og turisme. Auka vekt på CO2-lagring i skog gjennom klimaavtaler gjer at aktiv planting av skog i kulturlandskapet vert meir aktuelt. Det er dermed interessant å gjennomføre ei vurdering av bruken av kulturlandskapet i lys av skogplanting som eit verkemiddel for avbøting av CO2-utslepp. Ei slik vurdering kan vere basert på tradisjonell nyttekostnads analyse og/eller opsjonsteori. Kontakt: Olvar Bergland Usikkerhet, opsjonsverdi og nytte-kostnadsanalyse Kontakt: Olvar Bergland Usikkerhet og optimal hausting av biologiske ressursar Utforming og utvikling av beslutningsmodellar for optimal hausting av ein biologisk ressurs under usikkerhet. Kontakt: Olvar Bergland Usikkerhet og optimal læring I ein beslutningssituasjon med usikkerhet er usikker informasjon verdifull, men verdien avheng av både preferansane og korleis informasjonen vert nytta. Spørsmålet er kva verdien er, og om det er ein optimal strategi for utnytting av usikker informasjon i aktuelle miljøsaker. Kontakt: Olvar Bergland

23 23 Økonomiske analyser av forvalting av kulturminnesmerker Mens kostnadene av å restaurere og bevare våre kullturminner er vel dokumenterte er befolkningens nytte av kulturminnesmerkene mindre kjent. Med Finansdepartementets nye veileder for samfunnsøkonomiske analyser har også kulturminnesektoren et økende behov for å dokumentere de samfunnsøkonomiske nyttevirkningene som bevilgningene til å bevare disse fellesgodene gir. Riksantikvaren er interessert i å få gjennomført økonomiske analyser for å kartlegge den samfunnsøkonomiske nytteverdien av bevaring og restaurering av historiske bygninger and andre kulturminner i Norge. Studentene velger selv case i samråd med Riksantikvaren og veileder. Kontakt: Ståle Navrud Miljøkostnader av vegprosjekter Vegdirektoratet anvender nytte-kostnadsanalyse ved evaluering av nye vegprosjekter. deres Håndbok 140: Konsekvensanalyser, har de skissert en metodikk for verdsetting av miljøeffektene: Lokal luftforurensning, støy og støvnedfall. Veidirektoratet ønsker å forbedre sine verdsettingsanslag for disse miljøeffektene, samt verdsette andre miljøeffekter av nye vegprosjekter så som barriereeffekt, viberasjoner, effekter på effektiviteten i jord- og skogbruksnæringen, effekter på friluftsliv og økosystemer, utrygghetsfølelse (ved rasfare), landskapsestetiske effekter, helseeffekter av luftforurensning, osv. Vegdirektoratet ønsker mastergradsoppgaver innen verdsetting av disse miljøeffektene, som del av samarbeidsavtalen mellom UMB og Vegdirektoratet, og vil etter søknad kunne dekke faktiske kostnader ved spørreundersøkelser og annen innsamling av data etc.. Kontaktperson IØR: StåleNavrud, Eiendomsprisstudie av effekten på fritidsboliger av kostholdsråd som følge av forurensede marine sedimenter. Fra Grenlandsfjordene og Sandefjord-området rapporterer eiendomsmeglerfirma om lavere priser på fritidseiendommer i fjorder med kostholdsråd enn uten. Mulighetene for fritidsfiske er nært knyttet disse eiendommene. I tillegg kan kjøpere være villige til å betale en merpris bare for kunnskapen om at miljøet ved deres eiendom er rent. Informasjonen fra Vestfold og Telemark er foreløpig anekdotiske før det er gjort systematiske studier av priser og andre eiendomskarakteristika. Man kan imidlertid ikke utelukke at fritidsboliger innenfor kostholdsrådsområdet også ved andre lokaliteter opplever mindre etterspørsel og lavere pris en lignende eiendommer ellers langs kysten. Dette gjelder trolig i større grad for fritidseiendommer enn helårsboliger. NIVA er interessert i å få gjennomført en studie av hvordan kostholdsråd påvirker eiendomspriser. En slik studie vil ha både høy forvaltningsmessig og forskningsmessig relevanse. Dersom en overordnet handlingsplan for hele kostholdsråds-området skal vurderes vil en studie av eiendomspriser være et viktig moment i en samfunnsøkonomisk nytte-kostnadsvurdering av tiltaksplaner. Dersom det eiendomsmeglere formidler fra Grenlandsfjordene og Sandefjord-området er signifikante verdier vil det være et viktig argument for å begrunne videre investeringer i tiltak. Kontaktperson IØR: StåleNavrud, Kontaktperson / bi-veileder NIVA: David Barton

2.4. Energi- og klimaøkonomi

2.4. Energi- og klimaøkonomi 2.4. Energi- og klimaøkonomi Kjernekraftens tilpasning til kraftprisene. Bakgrunn: Det ser ut til at kjernekraftanlegg i ulike land har en litt ulik måte å tilpasse seg på. Målet med oppgaven er å kartlegge

Detaljer

Bachelor- og masterprogrammer. Universitetet for miljø- og biovitenskap

Bachelor- og masterprogrammer. Universitetet for miljø- og biovitenskap Bachelor- og masterprogrammer ved Institutt for økonomi og ressursforvaltning. Universitetet for miljø- og biovitenskap 2009/2010 ii F O R O R D Dette er en studiehåndbok for studieprogrammene ved Institutt

Detaljer

Betalingsvillighet for landbrukets produksjon av kollektive goder

Betalingsvillighet for landbrukets produksjon av kollektive goder NOTAT 2012 11 Betalingsvillighet for landbrukets produksjon av kollektive goder En litteraturgjennomgang ARILD ANNA BIRGITTE SJUR SPILDO SPISSØY MILFORD PRESTEGARD NILF utgir en rekke publikasjoner Årlig

Detaljer

Bachelor- og masterprogrammer. ved Handelshøgskolen ved UMB Institutt for økonomi og ressursforvaltning. Universitetet for miljø- og biovitenskap

Bachelor- og masterprogrammer. ved Handelshøgskolen ved UMB Institutt for økonomi og ressursforvaltning. Universitetet for miljø- og biovitenskap Bachelor- og masterprogrammer ved Handelshøgskolen ved UMB Institutt for økonomi og ressursforvaltning Universitetet for miljø- og biovitenskap 2010/2011 ii F O R O R D Dette er en studiehåndbok for studieprogrammene

Detaljer

Bachelor- og masterprogrammer. ved Handelshøyskolen ved UMB. Universitetet for miljø- og biovitenskap

Bachelor- og masterprogrammer. ved Handelshøyskolen ved UMB. Universitetet for miljø- og biovitenskap Bachelor- og masterprogrammer ved Handelshøyskolen ved UMB Universitetet for miljø- og biovitenskap 2013/2014 F O R O R D Dette er en studiehåndbok for studieprogrammene ved Handelshøyskolen ved UMB, Universitetet

Detaljer

Bachelor- og masterprogrammer. ved Handelshøgskolen ved UMB Institutt for økonomi og ressursforvaltning. Universitetet for miljø- og biovitenskap

Bachelor- og masterprogrammer. ved Handelshøgskolen ved UMB Institutt for økonomi og ressursforvaltning. Universitetet for miljø- og biovitenskap Bachelor- og masterprogrammer ved Handelshøgskolen ved UMB Institutt for økonomi og ressursforvaltning Universitetet for miljø- og biovitenskap 2011/2012 F O R O R D Dette er en studiehåndbok for studieprogrammene

Detaljer

RAPPORT. Grunnlag for en nærmere utredning av en naturavgift 2015/20. Henrik Lindhjem og Kristin Magnussen

RAPPORT. Grunnlag for en nærmere utredning av en naturavgift 2015/20. Henrik Lindhjem og Kristin Magnussen RAPPORT 2015/20 Grunnlag for en nærmere utredning av en naturavgift Henrik Lindhjem og Kristin Magnussen Dokumentdetaljer Vista Analyse AS Rapport nummer 2015/20 Rapporttittel Grunnlag for en nærmere utredning

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

TEMRITGITrNs. MEDLEMSKAP I.# r" En spennende premie utloves til beste forslag i 1995.

TEMRITGITrNs. MEDLEMSKAP I.# r En spennende premie utloves til beste forslag i 1995. TEMRITGITrNs Gode forslag til norske fagord efterlyses. Er du lei av perverse funksjoner og moralsk hasard? Foreslå noe bedre. Det nasjonale fagråd for sosialøkonomi har oppnevnt Utvalget for sosialøkonomisk

Detaljer

Masteroppgave Siri Holmboe Høibo. Vår 2012. Museet på markedet- Bergensernes betalingsvilje for Bergen Kunstmuseum (en betinget verdsettingsstudie)

Masteroppgave Siri Holmboe Høibo. Vår 2012. Museet på markedet- Bergensernes betalingsvilje for Bergen Kunstmuseum (en betinget verdsettingsstudie) 1 Masteroppgave Siri Holmboe Høibo Vår 2012 Museet på markedet- Bergensernes betalingsvilje for Bergen Kunstmuseum (en betinget verdsettingsstudie) 2 Sammendrag Man snakker stadig om den verdifulle kunsten,

Detaljer

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem?

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Skrevet av: Thomas Konradsen Emnekode: BE320E. MBA HHB Tromsø. Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Bachelor- og masterprogrammer. ved Handelshøyskolen. Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Bachelor- og masterprogrammer. ved Handelshøyskolen. Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Bachelor- og masterprogrammer ved Handelshøyskolen Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Studieåret 2015/2016 F O R O R D Dette er en studiehåndbok for studieprogrammene ved Handelshøyskolen (HH),

Detaljer

Bachelor- og masterprogrammer. ved Handelshøyskolen. Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Bachelor- og masterprogrammer. ved Handelshøyskolen. Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Bachelor- og masterprogrammer ved Handelshøyskolen Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Studieåret 2014/2015 F O R O R D Dette er en studiehåndbok for studieprogrammene ved Handelshøyskolen (HH),

Detaljer

i offentlig økonomi og ledelse

i offentlig økonomi og ledelse Mastergradsstudiet (MBA) i offentlig økonomi og ledelse i kombinasjon med jobb NHH har flere studietilbud i Oslo for deg som ønsker videreutdanning på høyere grads nivå. Studiene arrangeres som intensive

Detaljer

Finansiering av kirken

Finansiering av kirken Finansiering av kirken av Dag Morten Dalen Espen R. Moen Christian Riis Handelshøyskolen BI Sandvika 10. juli 2004 Forord: Rapporten er finansiert av det offentlige Stat-kirke-utvalget (Gjønnesutvalget)

Detaljer

Modellering og simulering av samfunnsøkonomi med arbeidsløshet kontra et system med "jobbgaranti"

Modellering og simulering av samfunnsøkonomi med arbeidsløshet kontra et system med jobbgaranti Modellering og simulering av samfunnsøkonomi med arbeidsløshet kontra et system med "jobbgaranti" Anders Flatgård Master i teknisk kybernetikk (2 årig) Innlevert: juni 2013 Hovedveileder: Trond Andresen,

Detaljer

Finansiering av bedrifter under nedgangstider

Finansiering av bedrifter under nedgangstider EK206E 003 Entreprenørskap og småbedriftsledelse Finansiering av bedrifter under nedgangstider Hva har forandret seg under finanskrisen? av Reno-A. Dybwad Hansen & Anders Sørmo Abstract The main objective

Detaljer

SAMFUNNSØKONOMI SAMFUNNSØKONOMI SIDE 355

SAMFUNNSØKONOMI SAMFUNNSØKONOMI SIDE 355 SIDE 355 Bachelorfordypning vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.02, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 20.01.12. Master vedtatt av Styret ved NTNU 20.09.00,

Detaljer

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI Brev fra Norges Bank til Finansdepartementet 16. mars 1999 1. Innledning

Detaljer

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Årsmelding 2013 Handelshøyskolen

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Årsmelding 2013 Handelshøyskolen Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Årsmelding 2013 Handelshøyskolen Innhold Instituttleders beretning 4 Virkninger av atferdsmessige faktorer på energibruk til 10 oppvarming i norske husholdninger

Detaljer

NR 4 - MAI 2001-55. ÅRG. Hvem bør eie sykehusene? Langtidsprogrammet Rasjonalitet i jerntriangelet

NR 4 - MAI 2001-55. ÅRG. Hvem bør eie sykehusene? Langtidsprogrammet Rasjonalitet i jerntriangelet NR 4 - MAI 2001-55. ÅRG. Hvem bør eie sykehusene? Langtidsprogrammet Rasjonalitet i jerntriangelet I forbindelse med foreningens navnebytte fra Sosialøkonomenes Forening til Samfunnsøkonomenes Forening

Detaljer

ELDREPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR TROMS

ELDREPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR TROMS 1 ELDREPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR TROMS Fylkeseldrerådet i Troms 2013 2 Innhold FYLKESELDRERÅDETS ROLLE OG HENSIKTEN MED ELDREPOLITISK HANDLINGSPLAN... 4 Generelt om eldrerådenes funksjon og oppgaver...

Detaljer

Institutt for samfunnsøkonomi ved Norges Handelshøyskole presenterer med dette sin årsmelding for 2003.

Institutt for samfunnsøkonomi ved Norges Handelshøyskole presenterer med dette sin årsmelding for 2003. FORORD Institutt for samfunnsøkonomi ved Norges Handelshøyskole presenterer med dette sin årsmelding for 2003. Årlige oversikter over vitenskapelig publisering og annen faglig virksomhet gis også ut samlet

Detaljer

Eierskifter i norske bedrifter -

Eierskifter i norske bedrifter - Eierskifter i norske bedrifter - en analyse basert på Eus næringspolitikk for eierskifter Sissel Ovesen Geir Samdal Kunnskapsparken Bodø AS 30.06.2006 KunnskapsParken FORORD Kunnskapsparken Bodø AS og

Detaljer

Grønne sertifikater. Et norsk perspektiv på saken om et pliktig elsertifikatmarked mellom Sverige og Norge. A CANES Working Paper. FNI Rapport 4/2009

Grønne sertifikater. Et norsk perspektiv på saken om et pliktig elsertifikatmarked mellom Sverige og Norge. A CANES Working Paper. FNI Rapport 4/2009 FNI Rapport 4/2009 Grønne sertifikater Et norsk perspektiv på saken om et pliktig elsertifikatmarked mellom Sverige og Norge A CANES Working Paper Atle Kolbeinstveit Grønne sertifikater Et norsk perspektiv

Detaljer

Utrygghet for flom -En betinget verdsettingsstudie Anxiety for floods - A contingent valuation study Siv Linette Grann Institutt for økonomi- og ressursforvaltning Masteroppgave 30 stp. 2011 1 Forord Bakgrunnen

Detaljer

Grønne sertifikater. Et norsk perspektiv på saken om et pliktig elsertifikatmarked mellom Sverige og Norge. Atle Kolbeinstveit

Grønne sertifikater. Et norsk perspektiv på saken om et pliktig elsertifikatmarked mellom Sverige og Norge. Atle Kolbeinstveit Grønne sertifikater Et norsk perspektiv på saken om et pliktig elsertifikatmarked mellom Sverige og Norge. Atle Kolbeinstveit Masteroppgave i administrasjons- og organisasjonsvitenskap Universitetet i

Detaljer

Konkurransetifsynet Norwegian CanpnW Auhorhoty. Overvåkning av markedsmakt. i kraftmarkedet. Utarbeidet av ECON analyse for Konkurransetilsynet og NVE

Konkurransetifsynet Norwegian CanpnW Auhorhoty. Overvåkning av markedsmakt. i kraftmarkedet. Utarbeidet av ECON analyse for Konkurransetilsynet og NVE Konkurransetifsynet Norwegian CanpnW Auhorhoty Overvåkning av markedsmakt i kraftmarkedet Utarbeidet av ECON analyse for Konkurransetilsynet og NVE ECON-rapport nr. 2003-117, Prosjekt nr. 40290 ISSN: 0803-5113

Detaljer

Torstein Bye, Michael Hoel og Steinar Strøm. Et effektivt kraftmarked konsekvenser for kraftkrevende næringer og regioner

Torstein Bye, Michael Hoel og Steinar Strøm. Et effektivt kraftmarked konsekvenser for kraftkrevende næringer og regioner 102 Sosiale og økonomiske studier Social and Economic Studies Torstein Bye, Michael Hoel og Steinar Strøm Et effektivt kraftmarked konsekvenser for kraftkrevende næringer og regioner Statistisk sentralbyrå

Detaljer

Bærekraftig produksjon og forbruk

Bærekraftig produksjon og forbruk Området for miljø og utvikling Bærekraftig produksjon og forbruk Forskning for en bærekraftig utvikling Sluttrapport Norges forskningsråd Norges forskningsråd 2003 Norges forskningsråd Postboks 2700 St.

Detaljer