Del 1: Velkommen! Velkommen til oss! Del 2: Plandokumenter Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver...

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Del 1: Velkommen!... 2 1.1 Velkommen til oss!... 2. Del 2: Plandokumenter... 3 2.1 Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver..."

Transkript

1 ÅRSPLAN

2 Innholdsfortegnelse Del 1: Velkommen! Velkommen til oss!... 2 Del 2: Plandokumenter Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver Pedagogisk plattform... 5 Del 3: Her har du oss! Visjonen Gruppene våre Organisering... 7 Del 4: Hva gjør vi? Foreldresamarbeid Satsningsområdene våre Vår visjon Språktiltak Dagsrytmen i barnehagen Merkedager Overgang barnehage-skole Planlegging, dokumentasjon og vurdering HMS

3 Del 1: Velkommen! 1.1 Velkommen til oss! Lassamyra barnehage åpnet november, 2010, og er barnehage med plass til ca. 100 barn. Den ligger meget sentralt til ved ynglingehallen. Lassamyra har utrolige muligheter i sitt nærmiljø med lassabanene, ynglinghallen, Siddishallen, Kunstmuseumet, Mosvannet og ikke minst Stokkavannet. Vi har meget gode bussforbindelser til mange spennende utflukter. Det særegne barnehagebygget har en spennende fleksibel løsninger. Vi har klatrerom, en takterrasse vi blant annet bruker til å dyrke grønnsaker, noen grupperom, kjøkken og møbler hvor det er tilegnet barns deltakelse. Barnehagens satsningsområde er kropp, bevegelse og helse. Hver avdeling har minst en turdag i uken. Ellers har vi avdelinger som utfordrer både finmotorikk og grovmotorikk. Utformingen av avdelingene er store og lyse. Det er tilrettelagt for å gi allsidig bevegelseserfaringer, kroppslige utfordringer og mestriing. Vi har stor fokus på miljø, der økologisk mat og kildesorterting har en sentral plass i hverdagen. Årsplanene er barnehagens viktigste arbeidsverktøy, og legges til grunnlaget for virksomheten. Årsplanen gir barnehagens brukere og andre interessenter informasjon om barnehagen og dens innhold. Den bygger på rammeplanen for barnehagen, resultater fra brukerundersøkelsen, erfaringer og kunnskaper både fra personalet og foreldrene. 2

4 Del 2: Plandokumenter 2.1 Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver Utdrag fra Rammeplanen for barnehagen kapittel 1; Barnehagen som pedagogisk virksomhet: Barnehagen har en viktig rolle som oppvekst- og læringsarena for barn under opplæringspliktig alder. Barnehagen skal støtte barns utvikling ut fra deres egne forutsetninger og gi det enkelte barn og barnegruppen utfordringer. Som pedagogisk samfunnsinstitusjon må barnehagen være i endring og utvikling. Barnehagen skal være en lærende organisasjon slik at den er rustet til å møte nye krav og utfordringer. Kvalitetsutvikling i barnehagen innebærer en stadig utvikling av personalets kompetanse. (Barnehageloven 2 Barnehagens innhold). Rammeplanen er utviklet av kunnskapsdepartementet og de har utarbeidet syv forskjellige fagområder vi skal arbeide med gjennom hele året. Under har vi beskrevet punktvis hvordan vi jobber med de forskjellige fagområdene i Lassamyra barnehage: Kommunikasjon, språk og tekst - Mål for barnehagen er å bruke et rikt og riktig språk i alle situasjoner. Vi skal være gode rollemodeller for barna, og skape en arena for læring og utvikling. - Bruke gode pedagogiske virkemidler i høytlesing. - Lytte til lyder og rytmer i språket. - Skape rom for de gode samtalene. - Legge til rette for tospråklige barn og morsmålsassistenter. Kropp, bevegelse og helse: - Vi bruker klatrerommet for fysisk utfoldelse. Her utfordrer vi barna til grensesprengende opplevelser. - Vi ønsker at alle barn skal få en positiv selvoppfatning gjennom kroppslig mestring. - Videreutvikle grov og fin motorikk. - Bruke nærmiljø som lærings- og utviklingsarena. - Utvikle forståelse for egen og andres kropp og la barna få erfaring med at alle er forskjellig. 3

5 Kunst, kultur og kreativitet: - Bruke drama, dans og sanser i utvikling av kulturelle innslag fra barn i barnehagen. - Bli nysgjerrig på nærmiljøets kunst og kulturtilbud. - Bruke barns egen fantasi i kreativ formingsprosess. Natur, miljø og teknikk: - Oppleve naturens gang gjennom de fire årstidene. - Bruke barnehagens grønnsakshage for å utvikle forståelse for planting, spiring og innhøstning til matproduksjon. Etikk, religion og filosofi: - Tilegne seg samfunnets grunnleggende normer og verdier. - Lage et rom for et unikt menneskesyn med fokus på forståelse og respekt for ulikheter innen kjønn, religion og levesett. Nærmiljø og samfunn: - Bruke barns medvirkning til å utvikle samfunnsopptatte individer. Der de blir hørt ut fra eget miljø og samfunnsperspektiv. - Få forståelse av nærmiljø og bruk by bilde. Antall, rom og form: - Oppleve glede over å utforske og leke med tall og former. - Gi sanseinntrykk i hverdagen som stimulerer til utvikling av antall, rom og form. - Erfare ulike typer størrelser, former og mål gjennom å sortere og sammenligne. - Barna er med på matlaging. Her får vi erfaring med forskjellige former, telling og deling. Arbeidet med fagområdene må tilpasses barnets alder, interesser, barnegruppens sammensetning og øvrige forutsetninger. Lærestoff, arbeidsmåter, utstyr og organisering må legges til rette med tanke på barns ulike behov. Alle skal få like muligheter til å møte utfordringer som svarer til deres utviklingsnivå. 4

6 2.2 Pedagogisk plattform Menneskesyn: Vårt menneskesyn bygger på det humanistiske menneskesynet, det vil si at vi ser på hvert menneske som unikt, og har derfor fokus på individualitet. Alle barn skal inkluderes og behandles som likeverdig individer på lik linje med de voksne. Barn er sosiale aktører og bidrar selv til egen og andres læring. Hvert barn er unikt, og vi må derfor møte hvert enkelt barns behov. Alle barn har rett til å utrykke seg, og få innflytelse på alle sider ved sitt liv i barnehagen. Barn skal kontinuerlig få mulighet til aktiv deltagelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet. Barns medvirkning er sentral i vår hverdag. Læringssyn: Lassamyra barnehager har et sosiokulturelt læringssyn. Det betyr at vi praktiserer læring gjennom lek og den har en stor sentral plass i barnehagehverdagen. Leken har en egenverdi og er en viktig side ved barnekulturen og barns egen kultur. Lekende læring er grunnlag for utforskning og bearbeidelse av inntrykk. Barns språklige, motoriske og sosiale utvikling stimuleres gjennom lek og vennskap. Voksenrollen: De voksne skal legge til rette for barns mestring, læring og utvikling gjennom en gledefylt hverdag. Vi voksne er en viktig rollemodell, og gjennom arbeid med holdning, kunnskap, erfaringer viderefører vi dette til barna. Vi sier <god morgen>, både til ansatte, barna og foreldrene. Verdien er viktig, og vi er bevisste på det. For oss er det viktig å skape en trygg hverdag hvor vi er tilstede sammen med barna ved å lytte, anerkjenne barnas følelser og behov og vise omsorg. Gjennom rutiner, og samarbeid med foreldre skaper vi forutsigbarhet for barna og foreldrene. For at barna skal få en positiv språklig, motorisk og emosjonell/sosial utvikling er det viktig at de får utfordringer tilpasset deres alder/ferdighetsnivå. Her er det de voksnes oppgaver å se hvert enkelt barn og tilrettelegge for læring. Danning: Barnehagens lov og rammeplan slår fast at omsorg, læring, lek og danning er de fire sentrale prosessene som skal kjennetegne barnehagens virksomhet og prege innholdet. Personalet har ved flere anledninger vært på foredrag med Godi Keller, som snakker mye om dannelse. Vi har dannet oss en felles forståelse for hvordan vi kommer til å jobbe med dannelse. I Lassamyra barnehagen har vi fokus på gjensidige samhandlingsprosesser med barn og voksne, gjennom omsorg barna viser og får, lek som utvikler seg på 5

7 tvers av alderen og læring som skjer i den formelle og uformelle situasjonen. Danning er en livslang prosess som blant annet handler om å utvikle evne til å reflektere over egne handlinger og væremåter. Gjennom samspill med omgivelsene og med andre blir det en forutsetning for meningsdanning, kritikk og demokrati. Danning i barnehagen skal forankres i verdiene i formålet. Gjennom gode danningsprosesser settes barn i stand til å håndtere livet ved at de utvikler evnen til å forholde seg prøvende og nysgjerrig til omverdenen. Del 3: Her har du oss! 3.1 Visjonen En levende hverdag for nysgjerrige små! Vi setter barnet i fokus! Vi er et inspirerende miljø som legger til rette for prøving, feiling og mestring for det enkelte barn, basert på dets interesser og ståsted. Barna skal oppleve glede, vennskap, lek og læring. Vi er tro mot barneperspektivet. Gjennom ulike aktiviteter legger vi til rette for den naturlige nysgjerrigheten og undringen som barn har. Vi ønsker at hvert enkelt barn skal føle at de er en del av et felleskap og at de utgjør en forskjell. Vi vil skape et godt grunnlag for livslang læring Gjennom å ha en grønn hverdag blir barna kjent med naturen og lærer hvordan vi kan bevare mangfoldet i naturens kretsløp. 3.2 Gruppene våre Krokodille-barna 3-6 år Froske-barna 3-6 år Dinosaur-barna 3 årsgruppe Dragebarna 0-3 år Larve-barna 0-3 år Skilpadde-barna 0-3år 6

8 3.3 Organisering Barnehagen har fordelt gruppene i ulike etasjer. De største barna som er fra 3-6 år oppholder seg i andre etasje på Rollelek og aktivitetsrommet. De minste barna fra 0-3år oppholder seg i første etasje nede på Lilleputt. Tre års gruppen skal holde til på Teknorommet. Ved å dele barna i små grupper legger vi til rette for trygghet og læring ved at det bli lettere å møte hvert enkelt barn. Vi har aldersgrupper på tvers av avdelingene en gang i uken. Praktiske opplysninger Informasjon: Det blir hver måned lagt ut månedsplan på barnehagens nettside. Da vi er en grønn barnehage foregår mesteparten av informasjonen vi gir ut på vår nettside. Det er derfor viktig at alle abonnerer på siden vår. Ellers er den daglige dialogen ved henting og levering vårt viktigste samarbeidsforum med dere foreldre. Har dere spørsmål, ris, ros eller gode ideer, setter vi stor pris om dere deler det med oss. Klær: Det er viktig at barna er praktisk kledd i barnehagen. Vi er mye ute i allslags vær. Derfor er det viktig at barnet har et allsidig utvalg av klær i barnehagen, både innetøy og yttertøy. Om vinteren anbefaler vi ullundertøy (ulltrøye, ullstillongs og tynne ullsokker nærmest kroppen). Stillongs er bedre enn strømpebukse, fordi barna ofte blir svette eller kalde på føttene. For de som bruker bleier eller tutt, er det foreldrene som tar med dette hjemmefra. Med mange barn på avdelingen bør alle klær merkes. Vi bruker tøfler/sandaler når vi er inne. Henting/levering: Dersom det er andre enn foreldre/foresatte som skal hente barnet, må vi av sikkerhetshensyn ha beskjed om dette. Det samme gjelder dersom barnet kommer sent eller blir hentet tidlig. Dette er grunnet til at kjernetiden i barnehagen er mellom og i denne perioden vil det foregå gruppeaktiviteter, samlinger, turer og andre pedagogiske aktiviteter. 7

9 Sykdom: Syke barn skal ikke gå i barnehagen grunnet smitte og at vi ikke har kapasitet til å gi syke barn den omsorgen de trenger. Dersom barnets allmenntilstand er av en slik karakter at det ikke kan følge barnehagens vanlige dagsrytme inne og ute, må barnet holdes hjemme. Ved smittsomme sykdommer, skal barnehagen ha beskjed. Hvis barnet blir sykt i løpet av barnehagedagen, kontaktes foreldrene. Derfor er det viktig at vi har oppdaterte telefonlister til enhver tid. Åpningstider: Lassamyra åpner dørene kl og stenger kl Det betyr at personalets arbeidstid er over. Barna skal være hentet og ute av barnehagen innen den tid. Dette handler om respekt for de ansattes arbeidstid. Mat i barnehagen: Grunnlaget for våre kostvaner legges i barndommen. Det er derfor viktig at barn fra starten av får et sunt og balansert kosthold som bidrar til en god helse. (Helsedirektoratet). I Lassamyra barnehage får barna alle måltider i barnehagen, og vi synes derfor det er viktig å være bevisst på hvilken mat vi tilbyr barna og hvilke råvarer vi bruker i matlagingen. Vi lager mat sammen med barn og har varm mat to ganger i uken. Barnehagen har fra oppstart innført økologiske produkter som økologiske melk og brød til måltidene. Et av Stavanger kommune sitt satsingsområde er økoløftet. Økoløftet i kommuner skal bidra til økt bruk av økologisk mat i kommunale virksomheter. Økologisk produksjon tar hensyn til natur og miljø ved at det ikke brukes kunstig gjødsel eller sprøytemidler, og ved at husdyr får leve mer i tråd med naturlige instinkter. Barns smakspreferanser utvikles tidlig. Utviklingen og forståelsen av smak krever opplæring, og vi voksne må legge til rette slik at barna blir kjent med mange smaker. Å lære seg og like mye forskjellig mat er dessuten første skritt på veien til et sunt kosthold. Barn trenger sunn mat for å få energi til å leke. Barn som er mette kan konsentrere seg bedre og unngår lettere konflikter. Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver pålegger oss å gi barn kunnskap om menneskekroppen, og forståelse for betydningene av et godt kosthold (kunnskapsdepartementet 2011). Vi tror en god måte å bevisstgjøre barn om betydningen av et godt kosthold, kan være å ha barna med på matlaging og 8

10 dyrking av grønnsaker. Lassamyra har nå fått tildelt prosjektmidler for å bidra med et kvalitetsopplegg med mat som pedagogisk virkemiddel. Her ønsker vi å inspirere barn og voksne til et sunt og variert kosthold. Fødselsdager: Bursdager er alltid spennende og populære i barnehagen. Når barna har fødselsdag vil det bli markert med bilde på døren til barnehagen, slik at alle som kommer i barnehagen har mulighet til å gratulere. Vi legger vekt på en sunn bursdagsfeiring, hvor vi serverer fruktsalat, smoothies eller fruktspyd. Foreldre trenger altså ikke å ta med noe godt å spise i forbindelse med bursdagsfeiring i barnehagen. Del 4: Hva gjør vi? 4.1 Foreldresamarbeid Barnehagens oppgave er å sikre gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse med barnas hjem. Det er foreldrene som kjenner barna best, og det er de som har hovedansvar for barnas omsorg og oppdragelse. Barnehagen skal være en forlengelse av barnas hjem. Begge parter sitter inne med kunnskap og erfaringer som kan være til hjelp i arbeidet med barna. Gjensidig tillit og åpenhet er et viktig grunnlag for samarbeidet mellom barnehagen og foreldrene. Vi er opptatt av at foreldre, søsken og øvrige familie skal føle seg velkomne og trygge i barnehagen. Det er helt sentralt at det er en god kommunikasjon mellom foreldre og barnehagen, slik at vi i samarbeid kan gi barna gode utviklings- og aktivitets muligheter. Foreldrene må ha trygghet for at de kan ta opp alt som opptar dem i forhold til barnet. Personalet i barnehagen har taushetsplikt. Det pedagogiske arbeidet vil så langt det lar seg gjøre, tilpasses foreldrenes forventninger både som enkeltpersoner og som gruppe. Ved behov og ønske gir vi foreldre veiledning i barneoppdragelse og ellers annet som opptar foreldre i samspill med sine barn. 9

11 Oppstart/tilvenning: Før oppstart inviterer vi nye foreldre til et uformelt foreldremøte, der barna og får være med. Alle får da mulighetene å hilse på pedagogene og de andre foreldrene og få sett barnehagen. I tilvenningsuken inviterer vi nye foreldre til introduksjonssamtale. Det er et dialogmøte med rolleavklaring, forventninger og informasjonsdeling. Vi kan aldri si nøyaktig hvor lang en tilvenning vil ta, det er helt avhengig av barnet. Det er viktig at det er barna som bestemmer tempoet. Vi anbefaler korte dager de første ukene. Det kan være slitsomt for et lite barn å ha lange dager i barnehagen spesielt i oppstartsfasen. Dag for dag en foreldreguide Dag 1: Den første dagen varer gjerne bare i et par timer, slik at alle skal få en myk start. Hold dere nært barnet og vær tilgjengelig hele tiden. Vær aktivt med på å introdusere det nye miljøet. Stell barnet, sitt sammen under måltidet og vær i rommet under lek. Dag 2: etter avtale mellom foreldre og barnehage. Ha som utgangspunkt hvor godt tilvent barnet er etter de første to dagene. Noen barn kan kanskje være i barnehagen lenger enn andre, men det bør uansett være en kort dag. Dag 3: Planlegges etter avtale mellom foreldre og barnehage. Ha som utgangspunkt hvor godt tilvent barnet er etter de første to dagene. Noen barn kan kanskje være i barnehagen lenger en andre, men det bør uansett være en kort dag. Foreldrene er de som kjenner sitt barn best. Deres informasjon og innspill er avgjørende for å få en best mulig tilvenning for barnet. Dere er med på å styre prosessen, i tillegg til å komme med informasjon og stille spørsmål. Foreldresamtaler: Foreldresamtaler gjennomføres av pedagogisk leder minst to ganger årlig. I tilvenningsperioden har vi en kort introsamtale. Her skal barnehagen gi informasjon til foreldre om «livet i barnehagen» og foreldre skal gi barnehagen informasjon om sitt/sine barn. Den første foreldresamtalen skal finne sted ca. tre måneder etter oppstart, og den skal ta opp barnets utvikling. Den andre samtalen vil være på vårparten og skal ta opp barnets utvikling. 10

12 Det er helt vanlig at foreldrene ønsker å ta en samtale med pedagogisk leder, over en bekymring eller over situasjon som kan være utfordrende. Det kan gå begge veier, og her drøftes det imellom om hva som kan være best for barnet. Vi snakker om et tett og godt samarbeid med hjemme, og informasjon som utveksles. Personalet har taushetsplikt, som betyr at ingen vil få «innsyn» uten deres godkjenning. Personalet har også opplysningsplikt, som betyr at dersom personalet mistanker noe som kan gå ut over barnets sikkerhet, vil det bli meldt. Personalet har vært på foredrag, hos May Britt Drugli, som har en doktorgrad i sin pedagogiske utdannelse. Drugli har en utrolig høy kompetanse innfor barn med spesiell behov, Og er oppdatert over nyere forskning. Vi får mange tips, kunnskaper, observasjonsskjemaer og erfaringer når vi er på foredrag. Samarbeidsutvalg: I barnehagen skal det være et samarbeidsutvalg (SU), som skal bidra til å sikre foreldrenes medvirkning og delaktighet i barnehagen. Utvalget består av foreldre/foresatte, ansatte i barnehagen og eventuelt representanter fra barnehagens eier. 4.2 Satsningsområdene våre Kropp, bevegelse og helse: Lassamyra barnehage har valgt fagområdet Kropp, bevegelse og helse som fokusområde. I Rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver står det: I løpet av småbarnsalderen tilegner barna seg grunnleggende motoriske ferdigheter, kroppsbeherskelse, fysiske egenskaper, vaner og innsikt i hvordan de kan ivareta helse og livskvalitet. Barn er kroppslig aktive, og de uttrykker seg mye gjennom kroppen. Når barn er i bevegelse skaffer de seg erfaringer, ferdigheter og kunnskaper på mange områder. Kontakt og vennskap mellom barn starter ofte med kroppslige signaler og aktiviteter. Vi vet hvor viktig varierte fysiske aktiviteter både inne og ute er for barns utvikling av motoriske ferdigheter og kroppsbeherskelse. 11

13 I Lassamyra barnehage skal barna få muligheter til å være i aktivitet på mange forskjellige måter hver dag, og vi ønsker å være flittige brukere av naturen og nærmiljøet rundt oss. Vi er så heldige at vi har mange fine tur- og uteområder i nærheten som f.eks. Lassabanene, Stokkavannet og Mosvannet. - Siddishallen og Ynglingehallen ligger også ganske nær og i tillegg er innemiljøet tilrettelagt for motorisk utfoldelse. Gjennom arbeid med kropp, bevegelse og helse skal barnehagen ifølge Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2011) bidra til at barna får: En positiv selvoppfatning gjennom kroppslig mestring. Gode erfaringer med varierte og allsidige bevegelser og utfordringer. Videreutvikle kroppsbeherskelsen sin, grovmotorikk, finmotorikk, rytme og motorisk følsomhet. Gode erfaringer med friluftsliv og uteliv til ulike årstider. Utviklet glede ved å bruke naturen og få forståelse av å ta vare på miljøet og naturen. Utvikler forståelse og respekt for egen og andres kropp, og for at alle er forskjellige. Kunnskap og forståelse for betydningen av gode vaner og sunt kosthold. 4.3 Vår visjon Lassamyra s visjon lyder: En levende hverdag for nysgjerrige små. I Lassamyra barnehage går alle avdelingene på tur minst 2 ganger i uken. Vi bruker uteområdet aktiv og alle avdelingene skal være ute minst en gang om dagen. Videre jobber vi for at barna skal mestere å kle av og på seg selv og i smøre måltider til frokost og lunsj, kan barna øve opp finmotorikken, ved å smøre skiven selv. Inne på avdelingene har vi ulike rom til ulike aktiviteter som: klatrerommet, hjerterommet til lesing og språkutvikling, ulike lekekroker og kjøkken for matlaging. I løpet av barnehage året skal vi ha tema om kroppen, der vi jobber med begreper i forhold til kroppen vår. Gjennom året skal barna lære seg ferdigheter som hoppe, klatre, balansere, krype, kaste ball ect. Her lager avdelingene sin egen mestringsplan. - Vi har to varmmåltider i uken der vi fokuserer på sunn mat, der barna er aktive med på matlagingen. - Vi tar høyde for kulturelle forskjeller i forhold til kropp 12

14 - Vi er bevisste på Hygiene - i KBH vil vi alltid jobbe for å se det enkelte barnets kultur, kjønn og identitet. Dette vil vi oppnå med å oppmuntre og stimulere barnas bevissthet, barnas relasjoner via relasjonsbygging, barnas medvirkning, barnas utvikling og barns mestringsfølelse, derav selvfølelsen. De som ligger noe bak i eksempelvis språk, lek, sosial kompetanse ect kan kanskje føle mestring i fysisk/motorisk aktiviteter noe som kan føre til styrket selvbilde. 4.4 Språktiltak Barnehagen må sørge for at alle barn får varierte og positive erfaringer med å bruke språket som kommunikasjonsmiddel, som redskap for tenkning og som uttrykk for egne tanker og følelser. Alle barn må få et rikt og variert språkmiljø i barnehagen (Rammeplan for barnehagen, side 29. ) Barnehagene i Stavanger har i flere år hatt språk, tekst og kommuikasjon som et av fokusområdene i kommunens kvalitetsplan; Stadig bedre Språktiltak er et tilbud til barnehager som ønsker å bli bedre på systematik språkarbeid, og i tillegg ønske å kvalitetssikre språkarbeidet i egen barnehage. Språktiltaket har som hovedmål at alle barn skal få støtte i sin egen språkutvikling Språktiltak innebærer: Alle barn deltar i høytlesing og samlingsstund. Alle barn skal oppleve mestring og aktiv deltakelse med passende utfordringer. Barnehagens ansatte utvikler kontinuerlig sin kompetanse. Vi har fått individuell, kontinuerlig veiledning om hvordan å tilrettelegge for språkstimulering. Hvorfor språktiltak? Språket er avgjørende for å kunne delta aktivt i fellesskapet og lykkes i utdanning og arbeidsliv. Fremme god språkutvikling med særlig fokus på tidlig innsats for enkelte barn. Å oppleve mestring er grunnleggende for barn motivasjon og utvikling. Barn må oppleve at det er nyttig å snakke Samlingene legges opp slik at barn kan forstå innholdet eller mestre en oppgave med tilpasset hjelp og støtte. 13

15 4.5 Dagsrytmen i barnehagen Frokostbuffë. Småbarnsavdelingene blir møtt på hovedkjøkkenet hvor alle på småbarnsavdelingene har felles frokostbuffë. Barna på stor avdeling blir tatt imot oppe på rollelek. Her har de felles frokostbuffë. Maten som tilbys blir satt fram på et eget bord, og barna kan selv gå bort å velge det de vil ha. Vi voksne hjelper selvfølgelig de barna som trenger det Morgenmøte for tidligvaktene ved hver gruppe for å samkjøre dagen i dag /10.00 Ulike aktiviteter på basene / ute / på tur. Vi samles gruppevis og starter med aktiviteter på hver vår base, leker ute eller går på tur Ryddetid. Vi rydder på basene, vasker hender og skifter bleier på de minste Lunsj. Etter lek og forskjellige aktiviteter er det tid for mat igjen. To dager i uken tilbyr vi en sunn varmrett og de andre dagene et godt brødmåltid Sovetid. Vi har vognskur ute hvor barna sover. De barna som ikke sover får nå en litt rolig periode med rolig lek, boklesing, puslespill eller lignende. Lek ute eller inne Fruktmåltid. Barna får frukt og skive/knekkebrød. Lek ute eller inne Barnehagen stenger. 14

16 4.6 Merkedager FN- Dagen Lucia Nissefest Nyttårsball Fastelavn Karneval Påskehare fest Rydde dag Barnas 17. mai Foreldremøte Oktober Desember Desember Januar Februar Februar April Mai Mai September/Juni Se egen årskalender. 4.7 Overgang barnehage-skole I Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2006, revidert utgave 2011) står det bl.a. Det må legges til rette for at barn kan ta avskjed med barnehagen på en god måte, glede seg til å begynne på skolen og oppleve at det er sammenheng mellom barnehage og skole. Det kommende skolebarnet har med seg erfaringer, kunnskap og ferdigheter fra barnehagen på flere områder, som et godt grunnlag for skolestart. Ved at skolen er kjent med og bygger videre på dette kan det bidra til sammenheng og kontinuitet i det tidlige lærings- og omsorgstilbudet. Målet må være å skape forbindelseslinjer mellom de to institusjonene slik at det ikke overlates til barnet selv å finne veien i alt det nye det møter. Vi i Lassamyra barnehage har som mål at overgangen mellom barnehage og skole skal forløpe så godt som mulig for barnet. For oss innebærer dette at: Barnet skal glede seg og ha positive forventninger til å begynne på skolen. Barnet skal utvikle et positivt selvbilde og vise respekt og empati for andre. Barnet skal få aldersadekvate kunnskaper og erfaringer i forhold til de forskjellige fagområdene. 15

17 I april hvert år sender barnehagen inn et overgangsskjema til den aktuelle skolen barnet skal gå på. Skjema heter Overføring av informasjon fra barnehage til skole. Det er en beskrivelse av hvert enkelt barn. 4.8 Planlegging, dokumentasjon og vurdering Dokumentasjon skal gi grunnlag for refleksjon og læring hos de ansatte. På den måten kan vi skape en bedre barnehage som kontinuerlig er i utvikling. I barnehagen dokumenterer vi slik at barn og foreldre kan ta del i vår felles hverdag. Vi dokumenterer på flere måter: Observasjon av barn eller barnegruppe Kartleggingsskjemaer som Alle med! og Tras. Bilder legges ofte ut på nettsiden Barnas fortellinger Foreldresamarbeid Daglig åpen dialog med foreldre Vi bruker dokumentasjon til vurdering av årsplan og periodeplaner, om vi har nådd de målene vi har satt oss og de gitt i Rammeplanen og lov om barnehager. Videre vurderer vi både de voksnes og barnas innspill, for å kunne sikre best mulig grunnlag for lek, læring og omsorg. Vurdering skjer på flere måter: Brukerundersøkelse Foreldresamtaler Daglige samtaler i hente-/bringesituasjon Spontane reaksjoner fra barn Samtale med barn 16

18 4.9 HMS Helse, miljø og sikkerhetsarbeid i barnehage omfatter flere felt og omfattende sett med regelverk. Foruten å ha full kontroll på kravene i fag- lovverket som omhandler barnehage, gjelder også: Barnehageloven Arbeidsmiljøloven med forskrifter Forskrift om miljørettet helsevern i skoler og barnehager Produktkontrolloven med forskifter Annet lovverk som gjelder for forbrukere 17

Innholdsfortegnelse. Side nr. 2. Innledning Hvorfor en årsplan Side nr. 3 Rammer for barnehagedriften i Horten kommune Side nr. 3

Innholdsfortegnelse. Side nr. 2. Innledning Hvorfor en årsplan Side nr. 3 Rammer for barnehagedriften i Horten kommune Side nr. 3 Fagerheim barnehage Årsplan 2012 2013 Innholdsfortegnelse Innledning Hvorfor en årsplan Side nr. 3 Rammer for barnehagedriften i Horten kommune Side nr. 3 Vurdering av årsplan for 2011-2012 Vurdering av

Detaljer

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avdeling Fagerstrandveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 14.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 INNHOLD 1. Innledning Presentasjon av barnehagen og årsplanen 3 2. Barnehagens formålsbestemmelse og samfunnsmandat 4 3. Visjon 4 4. Pedagogisk plattform 5 5. Barns medvirkning 5

Detaljer

ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE 2014 2015 Innhold PRESENTASJON AV BARNEHAGEN... 4 RÅDHUSMARKA BARNEHAGE SITT SATSINGSOMRÅDE... 4 SAMARBEID MED VITENFABRIKKEN... 4 SOSIAL KOMPETANSE... 4 BARNEHAGENS LEDELSE...

Detaljer

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.06.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK START PÅ BARNEHAGELIVET...

Detaljer

Årsplan for 2015 16. Kløvergården barnehage. Slik vil vi ha det - slik gjør vi det

Årsplan for 2015 16. Kløvergården barnehage. Slik vil vi ha det - slik gjør vi det Slik vil vi ha det - slik gjør vi det Årsplan for 2015 16 Kløvergården barnehage Et godt sted å være et godt sted å lære. - Lekne, rause barn med god selvfølelse. 1 INNHOLD Forord... 3 Barnehagens formål...

Detaljer

Årsplan. Grasmyr naturbarnehage 2014-2015

Årsplan. Grasmyr naturbarnehage 2014-2015 Årsplan Grasmyr naturbarnehage 2014-2015 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Visjon 3. Verdier 4. Barnehagens profil og satsingsområder 4.1 Barnehagens prosjekt 5. Strategidokument for skole og barnehage

Detaljer

Strai barnehage. Slik vil vi ha det slik gjør vi det Årsplan for 2012 13

Strai barnehage. Slik vil vi ha det slik gjør vi det Årsplan for 2012 13 Slik vil vi ha det slik gjør vi det Årsplan for 2012 13 Strai barnehage Et godt sted å være et godt sted å lære. Lekne, rause barn med god selvfølelse. 1 INNHOLD Forord..3 Nytt formål for barnehagen..4

Detaljer

Årsplan 2014/2015. Bekkestua Kanvas-Barnehage. Sett Hørt Verdsatt. www.bekkestua.kanvas.no

Årsplan 2014/2015. Bekkestua Kanvas-Barnehage. Sett Hørt Verdsatt. www.bekkestua.kanvas.no Årsplan 2014/2015 Bekkestua Kanvas-Barnehage Sett Hørt Verdsatt www.bekkestua.kanvas.no Velkommen til et nytt barnehageår i Bekkestua Kanvas-Barnehage! Bekkestua Kanvas-Barnehage skal være en trygg og

Detaljer

Kvennaneset barnehage

Kvennaneset barnehage ålesund kommune Årsplan august 2014 august 2015 Kvennaneset barnehage Kjøpmannsgata 6005 Ålesund Tlf: 70 16 28 50 Velkommen til Kvennaneset barnehage Kvennaneset barnehage er en kommunal barnehage, og

Detaljer

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE Forord Østerås barnehage åpnet høsten 2008. Vi er litt annerledes, en blanding av basebarnehage og tradisjonelle avdelinger. Barnetallet varierer fra 130 til 140 avhengig

Detaljer

Innhold Innledning... 3 Lovgrunnlaget... 4 Rammeplan for barnehagen... 5 Hvordan jobber vi med fagområdene i Rammeplanen?... 6

Innhold Innledning... 3 Lovgrunnlaget... 4 Rammeplan for barnehagen... 5 Hvordan jobber vi med fagområdene i Rammeplanen?... 6 Innhold Innledning... 3 Lovgrunnlaget... 4 1. Formål... 4 2. Barnehagens innhold... 4 Rammeplan for barnehagen... 5 Rammeplanens fagområder... 5 Hvordan jobber vi med fagområdene i Rammeplanen?... 6 1.

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring INNHOLDSFORTEGNELSE s. 1: Forord s. 2: Tyholttunet barnehage s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring s. 9: Inkludering, likeverd og likestilling s. 10: Barns medvirkning s. 12: Arbeid med fagområder

Detaljer

ÅRSPLAN 2014/15 HVARNES BARNEHAGE *RAUSHET // SAMARBEID // ÅPENHET* Side 1

ÅRSPLAN 2014/15 HVARNES BARNEHAGE *RAUSHET // SAMARBEID // ÅPENHET* Side 1 ÅRSPLAN 2014/15 HVARNES BARNEHAGE Side 1 VELKOMMEN TIL HVARNES BARNEHAGE Årsplanen er et arbeidsredskap for det pedagogiske arbeidet i barnehagen, og et virkemiddel for å gjøre arbeidet målrettet og kvalitativt

Detaljer

ÅRSPLAN FOR GENERELL DEL

ÅRSPLAN FOR GENERELL DEL ÅRSPLAN FOR GENERELL DEL 1 INNHOLD INNLEDNING s. 3 AKTUELLE LOVER s. 3 OM BARNEHAGEN s. 4 LITT OM RAMMEPLANEN s. 4 BARNEHAGENS OVERORDNEDE MÅL s. 5 FORELDRESAMARBEID s. 6 BARNEHAGEHVERDAGEN s. 7 KOMMUNIKASJON

Detaljer

Praktiske opplysninger: Åpningstider Barnehagen har åpent fra kl.7.30 16.30. Vi ber dere å holde dere til disse tidene.

Praktiske opplysninger: Åpningstider Barnehagen har åpent fra kl.7.30 16.30. Vi ber dere å holde dere til disse tidene. Årsplan 2013/2014 1 Presentasjon av de ansatte: Laila Vevik Bierud er eier og daglig leder. Hun har kontordager i Drømmevika mandag, onsdag og fredag, samt at hun er på avdeling tirsdag og torsdag. Siv

Detaljer

ÅRSPLAN 2015 SKARSTUBBEN FAMILIEBARNEHAGE

ÅRSPLAN 2015 SKARSTUBBEN FAMILIEBARNEHAGE ÅRSPLAN 2015 SKARSTUBBEN FAMILIEBARNEHAGE PRESENTASJON AV BARNEHGEN Skarstubben Familiebarnehage er en selvstendig familiebarnehage, som arbeider tett med Askeladden familiebarnehage. Familiebarnehagene

Detaljer

2.0 Omsorg og lek, læring og danning 2.1 Barnehageloven om omsorg, læring og danning 2.2 Planer for danning gjennom omsorg, lek og læring

2.0 Omsorg og lek, læring og danning 2.1 Barnehageloven om omsorg, læring og danning 2.2 Planer for danning gjennom omsorg, lek og læring INNHOLD 1.0 Barnehagens verdigrunnlag 1.1 Barnehageloven 1.2 Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver 1.3 Kommuneplanen 1.4 Åsemulen barnehages verdigrunnlag/pedagogiske grunnsyn 2.0 Omsorg og lek,

Detaljer

SNEHVIT BARNEHAGE. Her får barn og voksne være seg selv, sammen med andre. (2014-2019)

SNEHVIT BARNEHAGE. Her får barn og voksne være seg selv, sammen med andre. (2014-2019) SNEHVIT BARNEHAGE Her får barn og voksne være seg selv, sammen med andre. (2014-2019) Vår visjon: Her får alle barn og voksne være seg selv, sammen med andre. Snehvit barnehage er en barnehage som setter

Detaljer

INNLEDNING. I Storeng Familiebarnehage jobber:

INNLEDNING. I Storeng Familiebarnehage jobber: INNLEDNING Årsplanen for Storeng Familiebarnehage er utarbeidet i tråd med Lov om Barnehager og Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Årsplanen vår viser hva vi er opptatt av i familiebarnehagen

Detaljer

VELKOMMEN TIL ROLIGHETSMOEN BARNEHAGE

VELKOMMEN TIL ROLIGHETSMOEN BARNEHAGE VELKOMMEN TIL ROLIGHETSMOEN BARNEHAGE Informasjonsskriv Årsplan del 3 Rolighetsmoen barnehage Skinnerudveien 8, 3360 Geithus Tlf kontor: 32 78 10 80 Mail: rolighetsmoen@modum.kommune.no Innholdsfortegnelse

Detaljer

Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015

Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015 Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015 Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015 Tårnsvalen barnehage AS Måltrosten barnehage Tårnsvalen ble startet som en familiebarnehage med 8 barn og 2 ansatte

Detaljer

ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015

ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015 HOS OSS SKAL ALLE FÅ VÆRE DEN BESTE UTGAVEN AV SEG SELV ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE: I STATLIGE FØRINGER 1.1 Lov om barnehagen...s. 3 Formål Barns rett til medvirkning Foreldreråd og samarbeidsutvalg

Detaljer

Langtidsplan 2012-2014. Seljedalen barnehage

Langtidsplan 2012-2014. Seljedalen barnehage Langtidsplan 2012-2014 Seljedalen barnehage INNHOLD Side Forord 3 Barnehagens samfunnsmandat 4 Felles retning for kommunale barnehager 4 Visjon og mål Vårt kommunikasjonsløfte 4 Våre verdier 5 Vår kompetanseforståelse

Detaljer

TORSBERGSKOGEN. SOLKNATTEN Espira Torsbergskogen Årsplan 2014-15

TORSBERGSKOGEN. SOLKNATTEN Espira Torsbergskogen Årsplan 2014-15 TORSBERGSKOGEN SOLKNATTEN Espira Torsbergskogen Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Del 1 Fakta...3 Barnehagen vår...3 Personalet...4 Barnehagens plan og vurderingsarbeid...4 Lek - Lek er læring, og læring er

Detaljer

Espira Torshovdalen. Årsplan 2015-16 TORSHOVDALEN SOLKNATTEN

Espira Torshovdalen. Årsplan 2015-16 TORSHOVDALEN SOLKNATTEN Espira Torshovdalen TORSHOVDALEN SOLKNATTEN Årsplan 2015-16 INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Barnehagen vår...3 Kontaktinformasjon...4 Barnehagens verdigrunnlag...4 Mål for barnehageåret...4 Barnehagens organisering

Detaljer

Årsplan 2014 / 2015 Svanviken barnehage 1910 2015 105 ÅR

Årsplan 2014 / 2015 Svanviken barnehage 1910 2015 105 ÅR Årsplan 2014 / 2015 Svanviken barnehage 1910 2015 105 ÅR Visjon: Barnet i fokus. Verdier: Barnet skal møtes med respekt, aksept, tillit og tiltro. Ved alle handlinger som angår barn som foretas av myndigheter

Detaljer

Årsplan for Åpen barnehage i Kastellveien 1, tilknyttet Kirkens Bymisjon Arendal

Årsplan for Åpen barnehage i Kastellveien 1, tilknyttet Kirkens Bymisjon Arendal Årsplan for Åpen barnehage i, tilknyttet Kirkens Bymisjon Arendal 2015 Åpen barnehage Åpen barnehage er et utradisjonelt barnehagetilbud for barn i alderen 0-6 år. Det som først og fremst skiller en åpen

Detaljer

Sammen skaper vi den gode hverdagen

Sammen skaper vi den gode hverdagen ÅRSPLAN 2014 2015 Sammen skaper vi den gode hverdagen Innholdsfortegnelse: Velkommen til Rødbøl barnehage.... 4 Besøksadressen vår er:... 4 Telefonnummer til avdelingene:... 4 Lover og planer... 5 Kommunale

Detaljer