Del 1: Velkommen! Velkommen til oss! Del 2: Plandokumenter Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Del 1: Velkommen!... 2 1.1 Velkommen til oss!... 2. Del 2: Plandokumenter... 3 2.1 Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver..."

Transkript

1 ÅRSPLAN

2 Innholdsfortegnelse Del 1: Velkommen! Velkommen til oss!... 2 Del 2: Plandokumenter Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver Pedagogisk plattform... 5 Del 3: Her har du oss! Visjonen Gruppene våre Organisering... 7 Del 4: Hva gjør vi? Foreldresamarbeid Satsningsområdene våre Vår visjon Språktiltak Dagsrytmen i barnehagen Merkedager Overgang barnehage-skole Planlegging, dokumentasjon og vurdering HMS

3 Del 1: Velkommen! 1.1 Velkommen til oss! Lassamyra barnehage åpnet november, 2010, og er barnehage med plass til ca. 100 barn. Den ligger meget sentralt til ved ynglingehallen. Lassamyra har utrolige muligheter i sitt nærmiljø med lassabanene, ynglinghallen, Siddishallen, Kunstmuseumet, Mosvannet og ikke minst Stokkavannet. Vi har meget gode bussforbindelser til mange spennende utflukter. Det særegne barnehagebygget har en spennende fleksibel løsninger. Vi har klatrerom, en takterrasse vi blant annet bruker til å dyrke grønnsaker, noen grupperom, kjøkken og møbler hvor det er tilegnet barns deltakelse. Barnehagens satsningsområde er kropp, bevegelse og helse. Hver avdeling har minst en turdag i uken. Ellers har vi avdelinger som utfordrer både finmotorikk og grovmotorikk. Utformingen av avdelingene er store og lyse. Det er tilrettelagt for å gi allsidig bevegelseserfaringer, kroppslige utfordringer og mestriing. Vi har stor fokus på miljø, der økologisk mat og kildesorterting har en sentral plass i hverdagen. Årsplanene er barnehagens viktigste arbeidsverktøy, og legges til grunnlaget for virksomheten. Årsplanen gir barnehagens brukere og andre interessenter informasjon om barnehagen og dens innhold. Den bygger på rammeplanen for barnehagen, resultater fra brukerundersøkelsen, erfaringer og kunnskaper både fra personalet og foreldrene. 2

4 Del 2: Plandokumenter 2.1 Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver Utdrag fra Rammeplanen for barnehagen kapittel 1; Barnehagen som pedagogisk virksomhet: Barnehagen har en viktig rolle som oppvekst- og læringsarena for barn under opplæringspliktig alder. Barnehagen skal støtte barns utvikling ut fra deres egne forutsetninger og gi det enkelte barn og barnegruppen utfordringer. Som pedagogisk samfunnsinstitusjon må barnehagen være i endring og utvikling. Barnehagen skal være en lærende organisasjon slik at den er rustet til å møte nye krav og utfordringer. Kvalitetsutvikling i barnehagen innebærer en stadig utvikling av personalets kompetanse. (Barnehageloven 2 Barnehagens innhold). Rammeplanen er utviklet av kunnskapsdepartementet og de har utarbeidet syv forskjellige fagområder vi skal arbeide med gjennom hele året. Under har vi beskrevet punktvis hvordan vi jobber med de forskjellige fagområdene i Lassamyra barnehage: Kommunikasjon, språk og tekst - Mål for barnehagen er å bruke et rikt og riktig språk i alle situasjoner. Vi skal være gode rollemodeller for barna, og skape en arena for læring og utvikling. - Bruke gode pedagogiske virkemidler i høytlesing. - Lytte til lyder og rytmer i språket. - Skape rom for de gode samtalene. - Legge til rette for tospråklige barn og morsmålsassistenter. Kropp, bevegelse og helse: - Vi bruker klatrerommet for fysisk utfoldelse. Her utfordrer vi barna til grensesprengende opplevelser. - Vi ønsker at alle barn skal få en positiv selvoppfatning gjennom kroppslig mestring. - Videreutvikle grov og fin motorikk. - Bruke nærmiljø som lærings- og utviklingsarena. - Utvikle forståelse for egen og andres kropp og la barna få erfaring med at alle er forskjellig. 3

5 Kunst, kultur og kreativitet: - Bruke drama, dans og sanser i utvikling av kulturelle innslag fra barn i barnehagen. - Bli nysgjerrig på nærmiljøets kunst og kulturtilbud. - Bruke barns egen fantasi i kreativ formingsprosess. Natur, miljø og teknikk: - Oppleve naturens gang gjennom de fire årstidene. - Bruke barnehagens grønnsakshage for å utvikle forståelse for planting, spiring og innhøstning til matproduksjon. Etikk, religion og filosofi: - Tilegne seg samfunnets grunnleggende normer og verdier. - Lage et rom for et unikt menneskesyn med fokus på forståelse og respekt for ulikheter innen kjønn, religion og levesett. Nærmiljø og samfunn: - Bruke barns medvirkning til å utvikle samfunnsopptatte individer. Der de blir hørt ut fra eget miljø og samfunnsperspektiv. - Få forståelse av nærmiljø og bruk by bilde. Antall, rom og form: - Oppleve glede over å utforske og leke med tall og former. - Gi sanseinntrykk i hverdagen som stimulerer til utvikling av antall, rom og form. - Erfare ulike typer størrelser, former og mål gjennom å sortere og sammenligne. - Barna er med på matlaging. Her får vi erfaring med forskjellige former, telling og deling. Arbeidet med fagområdene må tilpasses barnets alder, interesser, barnegruppens sammensetning og øvrige forutsetninger. Lærestoff, arbeidsmåter, utstyr og organisering må legges til rette med tanke på barns ulike behov. Alle skal få like muligheter til å møte utfordringer som svarer til deres utviklingsnivå. 4

6 2.2 Pedagogisk plattform Menneskesyn: Vårt menneskesyn bygger på det humanistiske menneskesynet, det vil si at vi ser på hvert menneske som unikt, og har derfor fokus på individualitet. Alle barn skal inkluderes og behandles som likeverdig individer på lik linje med de voksne. Barn er sosiale aktører og bidrar selv til egen og andres læring. Hvert barn er unikt, og vi må derfor møte hvert enkelt barns behov. Alle barn har rett til å utrykke seg, og få innflytelse på alle sider ved sitt liv i barnehagen. Barn skal kontinuerlig få mulighet til aktiv deltagelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet. Barns medvirkning er sentral i vår hverdag. Læringssyn: Lassamyra barnehager har et sosiokulturelt læringssyn. Det betyr at vi praktiserer læring gjennom lek og den har en stor sentral plass i barnehagehverdagen. Leken har en egenverdi og er en viktig side ved barnekulturen og barns egen kultur. Lekende læring er grunnlag for utforskning og bearbeidelse av inntrykk. Barns språklige, motoriske og sosiale utvikling stimuleres gjennom lek og vennskap. Voksenrollen: De voksne skal legge til rette for barns mestring, læring og utvikling gjennom en gledefylt hverdag. Vi voksne er en viktig rollemodell, og gjennom arbeid med holdning, kunnskap, erfaringer viderefører vi dette til barna. Vi sier <god morgen>, både til ansatte, barna og foreldrene. Verdien er viktig, og vi er bevisste på det. For oss er det viktig å skape en trygg hverdag hvor vi er tilstede sammen med barna ved å lytte, anerkjenne barnas følelser og behov og vise omsorg. Gjennom rutiner, og samarbeid med foreldre skaper vi forutsigbarhet for barna og foreldrene. For at barna skal få en positiv språklig, motorisk og emosjonell/sosial utvikling er det viktig at de får utfordringer tilpasset deres alder/ferdighetsnivå. Her er det de voksnes oppgaver å se hvert enkelt barn og tilrettelegge for læring. Danning: Barnehagens lov og rammeplan slår fast at omsorg, læring, lek og danning er de fire sentrale prosessene som skal kjennetegne barnehagens virksomhet og prege innholdet. Personalet har ved flere anledninger vært på foredrag med Godi Keller, som snakker mye om dannelse. Vi har dannet oss en felles forståelse for hvordan vi kommer til å jobbe med dannelse. I Lassamyra barnehagen har vi fokus på gjensidige samhandlingsprosesser med barn og voksne, gjennom omsorg barna viser og får, lek som utvikler seg på 5

7 tvers av alderen og læring som skjer i den formelle og uformelle situasjonen. Danning er en livslang prosess som blant annet handler om å utvikle evne til å reflektere over egne handlinger og væremåter. Gjennom samspill med omgivelsene og med andre blir det en forutsetning for meningsdanning, kritikk og demokrati. Danning i barnehagen skal forankres i verdiene i formålet. Gjennom gode danningsprosesser settes barn i stand til å håndtere livet ved at de utvikler evnen til å forholde seg prøvende og nysgjerrig til omverdenen. Del 3: Her har du oss! 3.1 Visjonen En levende hverdag for nysgjerrige små! Vi setter barnet i fokus! Vi er et inspirerende miljø som legger til rette for prøving, feiling og mestring for det enkelte barn, basert på dets interesser og ståsted. Barna skal oppleve glede, vennskap, lek og læring. Vi er tro mot barneperspektivet. Gjennom ulike aktiviteter legger vi til rette for den naturlige nysgjerrigheten og undringen som barn har. Vi ønsker at hvert enkelt barn skal føle at de er en del av et felleskap og at de utgjør en forskjell. Vi vil skape et godt grunnlag for livslang læring Gjennom å ha en grønn hverdag blir barna kjent med naturen og lærer hvordan vi kan bevare mangfoldet i naturens kretsløp. 3.2 Gruppene våre Krokodille-barna 3-6 år Froske-barna 3-6 år Dinosaur-barna 3 årsgruppe Dragebarna 0-3 år Larve-barna 0-3 år Skilpadde-barna 0-3år 6

8 3.3 Organisering Barnehagen har fordelt gruppene i ulike etasjer. De største barna som er fra 3-6 år oppholder seg i andre etasje på Rollelek og aktivitetsrommet. De minste barna fra 0-3år oppholder seg i første etasje nede på Lilleputt. Tre års gruppen skal holde til på Teknorommet. Ved å dele barna i små grupper legger vi til rette for trygghet og læring ved at det bli lettere å møte hvert enkelt barn. Vi har aldersgrupper på tvers av avdelingene en gang i uken. Praktiske opplysninger Informasjon: Det blir hver måned lagt ut månedsplan på barnehagens nettside. Da vi er en grønn barnehage foregår mesteparten av informasjonen vi gir ut på vår nettside. Det er derfor viktig at alle abonnerer på siden vår. Ellers er den daglige dialogen ved henting og levering vårt viktigste samarbeidsforum med dere foreldre. Har dere spørsmål, ris, ros eller gode ideer, setter vi stor pris om dere deler det med oss. Klær: Det er viktig at barna er praktisk kledd i barnehagen. Vi er mye ute i allslags vær. Derfor er det viktig at barnet har et allsidig utvalg av klær i barnehagen, både innetøy og yttertøy. Om vinteren anbefaler vi ullundertøy (ulltrøye, ullstillongs og tynne ullsokker nærmest kroppen). Stillongs er bedre enn strømpebukse, fordi barna ofte blir svette eller kalde på føttene. For de som bruker bleier eller tutt, er det foreldrene som tar med dette hjemmefra. Med mange barn på avdelingen bør alle klær merkes. Vi bruker tøfler/sandaler når vi er inne. Henting/levering: Dersom det er andre enn foreldre/foresatte som skal hente barnet, må vi av sikkerhetshensyn ha beskjed om dette. Det samme gjelder dersom barnet kommer sent eller blir hentet tidlig. Dette er grunnet til at kjernetiden i barnehagen er mellom og i denne perioden vil det foregå gruppeaktiviteter, samlinger, turer og andre pedagogiske aktiviteter. 7

9 Sykdom: Syke barn skal ikke gå i barnehagen grunnet smitte og at vi ikke har kapasitet til å gi syke barn den omsorgen de trenger. Dersom barnets allmenntilstand er av en slik karakter at det ikke kan følge barnehagens vanlige dagsrytme inne og ute, må barnet holdes hjemme. Ved smittsomme sykdommer, skal barnehagen ha beskjed. Hvis barnet blir sykt i løpet av barnehagedagen, kontaktes foreldrene. Derfor er det viktig at vi har oppdaterte telefonlister til enhver tid. Åpningstider: Lassamyra åpner dørene kl og stenger kl Det betyr at personalets arbeidstid er over. Barna skal være hentet og ute av barnehagen innen den tid. Dette handler om respekt for de ansattes arbeidstid. Mat i barnehagen: Grunnlaget for våre kostvaner legges i barndommen. Det er derfor viktig at barn fra starten av får et sunt og balansert kosthold som bidrar til en god helse. (Helsedirektoratet). I Lassamyra barnehage får barna alle måltider i barnehagen, og vi synes derfor det er viktig å være bevisst på hvilken mat vi tilbyr barna og hvilke råvarer vi bruker i matlagingen. Vi lager mat sammen med barn og har varm mat to ganger i uken. Barnehagen har fra oppstart innført økologiske produkter som økologiske melk og brød til måltidene. Et av Stavanger kommune sitt satsingsområde er økoløftet. Økoløftet i kommuner skal bidra til økt bruk av økologisk mat i kommunale virksomheter. Økologisk produksjon tar hensyn til natur og miljø ved at det ikke brukes kunstig gjødsel eller sprøytemidler, og ved at husdyr får leve mer i tråd med naturlige instinkter. Barns smakspreferanser utvikles tidlig. Utviklingen og forståelsen av smak krever opplæring, og vi voksne må legge til rette slik at barna blir kjent med mange smaker. Å lære seg og like mye forskjellig mat er dessuten første skritt på veien til et sunt kosthold. Barn trenger sunn mat for å få energi til å leke. Barn som er mette kan konsentrere seg bedre og unngår lettere konflikter. Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver pålegger oss å gi barn kunnskap om menneskekroppen, og forståelse for betydningene av et godt kosthold (kunnskapsdepartementet 2011). Vi tror en god måte å bevisstgjøre barn om betydningen av et godt kosthold, kan være å ha barna med på matlaging og 8

10 dyrking av grønnsaker. Lassamyra har nå fått tildelt prosjektmidler for å bidra med et kvalitetsopplegg med mat som pedagogisk virkemiddel. Her ønsker vi å inspirere barn og voksne til et sunt og variert kosthold. Fødselsdager: Bursdager er alltid spennende og populære i barnehagen. Når barna har fødselsdag vil det bli markert med bilde på døren til barnehagen, slik at alle som kommer i barnehagen har mulighet til å gratulere. Vi legger vekt på en sunn bursdagsfeiring, hvor vi serverer fruktsalat, smoothies eller fruktspyd. Foreldre trenger altså ikke å ta med noe godt å spise i forbindelse med bursdagsfeiring i barnehagen. Del 4: Hva gjør vi? 4.1 Foreldresamarbeid Barnehagens oppgave er å sikre gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse med barnas hjem. Det er foreldrene som kjenner barna best, og det er de som har hovedansvar for barnas omsorg og oppdragelse. Barnehagen skal være en forlengelse av barnas hjem. Begge parter sitter inne med kunnskap og erfaringer som kan være til hjelp i arbeidet med barna. Gjensidig tillit og åpenhet er et viktig grunnlag for samarbeidet mellom barnehagen og foreldrene. Vi er opptatt av at foreldre, søsken og øvrige familie skal føle seg velkomne og trygge i barnehagen. Det er helt sentralt at det er en god kommunikasjon mellom foreldre og barnehagen, slik at vi i samarbeid kan gi barna gode utviklings- og aktivitets muligheter. Foreldrene må ha trygghet for at de kan ta opp alt som opptar dem i forhold til barnet. Personalet i barnehagen har taushetsplikt. Det pedagogiske arbeidet vil så langt det lar seg gjøre, tilpasses foreldrenes forventninger både som enkeltpersoner og som gruppe. Ved behov og ønske gir vi foreldre veiledning i barneoppdragelse og ellers annet som opptar foreldre i samspill med sine barn. 9

11 Oppstart/tilvenning: Før oppstart inviterer vi nye foreldre til et uformelt foreldremøte, der barna og får være med. Alle får da mulighetene å hilse på pedagogene og de andre foreldrene og få sett barnehagen. I tilvenningsuken inviterer vi nye foreldre til introduksjonssamtale. Det er et dialogmøte med rolleavklaring, forventninger og informasjonsdeling. Vi kan aldri si nøyaktig hvor lang en tilvenning vil ta, det er helt avhengig av barnet. Det er viktig at det er barna som bestemmer tempoet. Vi anbefaler korte dager de første ukene. Det kan være slitsomt for et lite barn å ha lange dager i barnehagen spesielt i oppstartsfasen. Dag for dag en foreldreguide Dag 1: Den første dagen varer gjerne bare i et par timer, slik at alle skal få en myk start. Hold dere nært barnet og vær tilgjengelig hele tiden. Vær aktivt med på å introdusere det nye miljøet. Stell barnet, sitt sammen under måltidet og vær i rommet under lek. Dag 2: etter avtale mellom foreldre og barnehage. Ha som utgangspunkt hvor godt tilvent barnet er etter de første to dagene. Noen barn kan kanskje være i barnehagen lenger enn andre, men det bør uansett være en kort dag. Dag 3: Planlegges etter avtale mellom foreldre og barnehage. Ha som utgangspunkt hvor godt tilvent barnet er etter de første to dagene. Noen barn kan kanskje være i barnehagen lenger en andre, men det bør uansett være en kort dag. Foreldrene er de som kjenner sitt barn best. Deres informasjon og innspill er avgjørende for å få en best mulig tilvenning for barnet. Dere er med på å styre prosessen, i tillegg til å komme med informasjon og stille spørsmål. Foreldresamtaler: Foreldresamtaler gjennomføres av pedagogisk leder minst to ganger årlig. I tilvenningsperioden har vi en kort introsamtale. Her skal barnehagen gi informasjon til foreldre om «livet i barnehagen» og foreldre skal gi barnehagen informasjon om sitt/sine barn. Den første foreldresamtalen skal finne sted ca. tre måneder etter oppstart, og den skal ta opp barnets utvikling. Den andre samtalen vil være på vårparten og skal ta opp barnets utvikling. 10

12 Det er helt vanlig at foreldrene ønsker å ta en samtale med pedagogisk leder, over en bekymring eller over situasjon som kan være utfordrende. Det kan gå begge veier, og her drøftes det imellom om hva som kan være best for barnet. Vi snakker om et tett og godt samarbeid med hjemme, og informasjon som utveksles. Personalet har taushetsplikt, som betyr at ingen vil få «innsyn» uten deres godkjenning. Personalet har også opplysningsplikt, som betyr at dersom personalet mistanker noe som kan gå ut over barnets sikkerhet, vil det bli meldt. Personalet har vært på foredrag, hos May Britt Drugli, som har en doktorgrad i sin pedagogiske utdannelse. Drugli har en utrolig høy kompetanse innfor barn med spesiell behov, Og er oppdatert over nyere forskning. Vi får mange tips, kunnskaper, observasjonsskjemaer og erfaringer når vi er på foredrag. Samarbeidsutvalg: I barnehagen skal det være et samarbeidsutvalg (SU), som skal bidra til å sikre foreldrenes medvirkning og delaktighet i barnehagen. Utvalget består av foreldre/foresatte, ansatte i barnehagen og eventuelt representanter fra barnehagens eier. 4.2 Satsningsområdene våre Kropp, bevegelse og helse: Lassamyra barnehage har valgt fagområdet Kropp, bevegelse og helse som fokusområde. I Rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver står det: I løpet av småbarnsalderen tilegner barna seg grunnleggende motoriske ferdigheter, kroppsbeherskelse, fysiske egenskaper, vaner og innsikt i hvordan de kan ivareta helse og livskvalitet. Barn er kroppslig aktive, og de uttrykker seg mye gjennom kroppen. Når barn er i bevegelse skaffer de seg erfaringer, ferdigheter og kunnskaper på mange områder. Kontakt og vennskap mellom barn starter ofte med kroppslige signaler og aktiviteter. Vi vet hvor viktig varierte fysiske aktiviteter både inne og ute er for barns utvikling av motoriske ferdigheter og kroppsbeherskelse. 11

13 I Lassamyra barnehage skal barna få muligheter til å være i aktivitet på mange forskjellige måter hver dag, og vi ønsker å være flittige brukere av naturen og nærmiljøet rundt oss. Vi er så heldige at vi har mange fine tur- og uteområder i nærheten som f.eks. Lassabanene, Stokkavannet og Mosvannet. - Siddishallen og Ynglingehallen ligger også ganske nær og i tillegg er innemiljøet tilrettelagt for motorisk utfoldelse. Gjennom arbeid med kropp, bevegelse og helse skal barnehagen ifølge Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2011) bidra til at barna får: En positiv selvoppfatning gjennom kroppslig mestring. Gode erfaringer med varierte og allsidige bevegelser og utfordringer. Videreutvikle kroppsbeherskelsen sin, grovmotorikk, finmotorikk, rytme og motorisk følsomhet. Gode erfaringer med friluftsliv og uteliv til ulike årstider. Utviklet glede ved å bruke naturen og få forståelse av å ta vare på miljøet og naturen. Utvikler forståelse og respekt for egen og andres kropp, og for at alle er forskjellige. Kunnskap og forståelse for betydningen av gode vaner og sunt kosthold. 4.3 Vår visjon Lassamyra s visjon lyder: En levende hverdag for nysgjerrige små. I Lassamyra barnehage går alle avdelingene på tur minst 2 ganger i uken. Vi bruker uteområdet aktiv og alle avdelingene skal være ute minst en gang om dagen. Videre jobber vi for at barna skal mestere å kle av og på seg selv og i smøre måltider til frokost og lunsj, kan barna øve opp finmotorikken, ved å smøre skiven selv. Inne på avdelingene har vi ulike rom til ulike aktiviteter som: klatrerommet, hjerterommet til lesing og språkutvikling, ulike lekekroker og kjøkken for matlaging. I løpet av barnehage året skal vi ha tema om kroppen, der vi jobber med begreper i forhold til kroppen vår. Gjennom året skal barna lære seg ferdigheter som hoppe, klatre, balansere, krype, kaste ball ect. Her lager avdelingene sin egen mestringsplan. - Vi har to varmmåltider i uken der vi fokuserer på sunn mat, der barna er aktive med på matlagingen. - Vi tar høyde for kulturelle forskjeller i forhold til kropp 12

14 - Vi er bevisste på Hygiene - i KBH vil vi alltid jobbe for å se det enkelte barnets kultur, kjønn og identitet. Dette vil vi oppnå med å oppmuntre og stimulere barnas bevissthet, barnas relasjoner via relasjonsbygging, barnas medvirkning, barnas utvikling og barns mestringsfølelse, derav selvfølelsen. De som ligger noe bak i eksempelvis språk, lek, sosial kompetanse ect kan kanskje føle mestring i fysisk/motorisk aktiviteter noe som kan føre til styrket selvbilde. 4.4 Språktiltak Barnehagen må sørge for at alle barn får varierte og positive erfaringer med å bruke språket som kommunikasjonsmiddel, som redskap for tenkning og som uttrykk for egne tanker og følelser. Alle barn må få et rikt og variert språkmiljø i barnehagen (Rammeplan for barnehagen, side 29. ) Barnehagene i Stavanger har i flere år hatt språk, tekst og kommuikasjon som et av fokusområdene i kommunens kvalitetsplan; Stadig bedre Språktiltak er et tilbud til barnehager som ønsker å bli bedre på systematik språkarbeid, og i tillegg ønske å kvalitetssikre språkarbeidet i egen barnehage. Språktiltaket har som hovedmål at alle barn skal få støtte i sin egen språkutvikling Språktiltak innebærer: Alle barn deltar i høytlesing og samlingsstund. Alle barn skal oppleve mestring og aktiv deltakelse med passende utfordringer. Barnehagens ansatte utvikler kontinuerlig sin kompetanse. Vi har fått individuell, kontinuerlig veiledning om hvordan å tilrettelegge for språkstimulering. Hvorfor språktiltak? Språket er avgjørende for å kunne delta aktivt i fellesskapet og lykkes i utdanning og arbeidsliv. Fremme god språkutvikling med særlig fokus på tidlig innsats for enkelte barn. Å oppleve mestring er grunnleggende for barn motivasjon og utvikling. Barn må oppleve at det er nyttig å snakke Samlingene legges opp slik at barn kan forstå innholdet eller mestre en oppgave med tilpasset hjelp og støtte. 13

15 4.5 Dagsrytmen i barnehagen Frokostbuffë. Småbarnsavdelingene blir møtt på hovedkjøkkenet hvor alle på småbarnsavdelingene har felles frokostbuffë. Barna på stor avdeling blir tatt imot oppe på rollelek. Her har de felles frokostbuffë. Maten som tilbys blir satt fram på et eget bord, og barna kan selv gå bort å velge det de vil ha. Vi voksne hjelper selvfølgelig de barna som trenger det Morgenmøte for tidligvaktene ved hver gruppe for å samkjøre dagen i dag /10.00 Ulike aktiviteter på basene / ute / på tur. Vi samles gruppevis og starter med aktiviteter på hver vår base, leker ute eller går på tur Ryddetid. Vi rydder på basene, vasker hender og skifter bleier på de minste Lunsj. Etter lek og forskjellige aktiviteter er det tid for mat igjen. To dager i uken tilbyr vi en sunn varmrett og de andre dagene et godt brødmåltid Sovetid. Vi har vognskur ute hvor barna sover. De barna som ikke sover får nå en litt rolig periode med rolig lek, boklesing, puslespill eller lignende. Lek ute eller inne Fruktmåltid. Barna får frukt og skive/knekkebrød. Lek ute eller inne Barnehagen stenger. 14

16 4.6 Merkedager FN- Dagen Lucia Nissefest Nyttårsball Fastelavn Karneval Påskehare fest Rydde dag Barnas 17. mai Foreldremøte Oktober Desember Desember Januar Februar Februar April Mai Mai September/Juni Se egen årskalender. 4.7 Overgang barnehage-skole I Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2006, revidert utgave 2011) står det bl.a. Det må legges til rette for at barn kan ta avskjed med barnehagen på en god måte, glede seg til å begynne på skolen og oppleve at det er sammenheng mellom barnehage og skole. Det kommende skolebarnet har med seg erfaringer, kunnskap og ferdigheter fra barnehagen på flere områder, som et godt grunnlag for skolestart. Ved at skolen er kjent med og bygger videre på dette kan det bidra til sammenheng og kontinuitet i det tidlige lærings- og omsorgstilbudet. Målet må være å skape forbindelseslinjer mellom de to institusjonene slik at det ikke overlates til barnet selv å finne veien i alt det nye det møter. Vi i Lassamyra barnehage har som mål at overgangen mellom barnehage og skole skal forløpe så godt som mulig for barnet. For oss innebærer dette at: Barnet skal glede seg og ha positive forventninger til å begynne på skolen. Barnet skal utvikle et positivt selvbilde og vise respekt og empati for andre. Barnet skal få aldersadekvate kunnskaper og erfaringer i forhold til de forskjellige fagområdene. 15

17 I april hvert år sender barnehagen inn et overgangsskjema til den aktuelle skolen barnet skal gå på. Skjema heter Overføring av informasjon fra barnehage til skole. Det er en beskrivelse av hvert enkelt barn. 4.8 Planlegging, dokumentasjon og vurdering Dokumentasjon skal gi grunnlag for refleksjon og læring hos de ansatte. På den måten kan vi skape en bedre barnehage som kontinuerlig er i utvikling. I barnehagen dokumenterer vi slik at barn og foreldre kan ta del i vår felles hverdag. Vi dokumenterer på flere måter: Observasjon av barn eller barnegruppe Kartleggingsskjemaer som Alle med! og Tras. Bilder legges ofte ut på nettsiden Barnas fortellinger Foreldresamarbeid Daglig åpen dialog med foreldre Vi bruker dokumentasjon til vurdering av årsplan og periodeplaner, om vi har nådd de målene vi har satt oss og de gitt i Rammeplanen og lov om barnehager. Videre vurderer vi både de voksnes og barnas innspill, for å kunne sikre best mulig grunnlag for lek, læring og omsorg. Vurdering skjer på flere måter: Brukerundersøkelse Foreldresamtaler Daglige samtaler i hente-/bringesituasjon Spontane reaksjoner fra barn Samtale med barn 16

18 4.9 HMS Helse, miljø og sikkerhetsarbeid i barnehage omfatter flere felt og omfattende sett med regelverk. Foruten å ha full kontroll på kravene i fag- lovverket som omhandler barnehage, gjelder også: Barnehageloven Arbeidsmiljøloven med forskrifter Forskrift om miljørettet helsevern i skoler og barnehager Produktkontrolloven med forskifter Annet lovverk som gjelder for forbrukere 17

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Velkommen til høsten og våren på Trollebo Vi er godt i gang med et nytt barnehageår på Trollebo. For noen av dere er det deres første møte med Sørholtet barnehage.

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17. Visjon: På jakt etter barnas perspektiv På jakt etter barneperspektivet Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Hjemmeside: www.open.oekbarnehage.no Du finner

Detaljer

Årsplan Venåsløkka barnehage

Årsplan Venåsløkka barnehage Årsplan 2013-2014 Forord Årets årsplan har fått et annet utseende og innhold enn de tidligere planene hadde. Dette oppsettet er felles for de kommunale barnehagene, og noe av innholdet er felles. Det er

Detaljer

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 TYNSETBARNEHAGENE Tynsetbarnehagene består av tre barnehager: Tronstua, Haverslia og Skogstua. Dette er et eget tjenesteområde i Tynset kommune og er direkte underlagt

Detaljer

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014.

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. «Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. 1. Lover, retningslinjer og visjon Barnehageloven, formålsparagrafen og Rammeplan for barnehagens

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Våre åpningstider: Mandager, Babykafè kl 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl 10.00 14.30

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15. Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Sammen skaper vi gode øyeblikk Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Nettadresse: www.open.barnehageside.no Du finner

Detaljer

Kvalitetsstigen 0-6 år

Kvalitetsstigen 0-6 år Kvalitetsstigen 0-6 år Utviklingsplan for de kommunale barnehagene i Storfjord kommune 2012-2015 1 Forord Planen er en pedagogisk og faglig kvalitetsutviklingsplan for barnehagesektoren i perioden 2012-2015.

Detaljer

Blåbærskogen barnehage

Blåbærskogen barnehage Blåbærskogen barnehage Årsplan for 2014-15 E-post: bbskogen@online.no Telefon: 22921279 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 3 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene... 3 Barnehagens mål og

Detaljer

Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014?

Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014? Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014? Fagområde Mål for barna Hvordan? Bravo Kommunikasjon, språk og tekst Barna skal lytte, observere og gi respons i gjensidig

Detaljer

Hestehoven barnehage Blomsterbakken 78 2611 LILLEHAMMER Tlf: 61 25 85 70 E-post: hestehovenbarnehage@gmail.com

Hestehoven barnehage Blomsterbakken 78 2611 LILLEHAMMER Tlf: 61 25 85 70 E-post: hestehovenbarnehage@gmail.com er en foreldreeid barnehage som holder til i Vårsetergrenda. Både barnehagens eget uteområde og nærmiljø er variert, og gir rike muligheter til fysiske utfoldelser i lek og læring hele året. Barnehagen

Detaljer

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 Mye av det jeg virkelig trenger å vite lærte jeg i barnehagen Mesteparten av det jeg virkelig trenger å vite om hvordan jeg skal leve og hva jeg skal gjøre og hvordan

Detaljer

HVA SIER RAMMEPLANEN OM FAGOMRÅDET KROPP, BEVEGELSE OG HELSE GJENNOM ARBEID MED KROPP, BEVEGELSE OG HELSE SKAL BARNEHAGEN BIDRA TIL AT BARN

HVA SIER RAMMEPLANEN OM FAGOMRÅDET KROPP, BEVEGELSE OG HELSE GJENNOM ARBEID MED KROPP, BEVEGELSE OG HELSE SKAL BARNEHAGEN BIDRA TIL AT BARN PERIODEPLAN STOKKATUNET BARNEHAGE KROPP, BEVEGELSE OG HELSE VÅR 2017 HVA SIER RAMMEPLANEN OM FAGOMRÅDET KROPP, BEVEGELSE OG HELSE «I løpet av småbarnsalderen tilegner barna seg grunnleggende motoriske

Detaljer

HVA SIER RAMMEPLANEN OM FAGOMRÅDET KROPP, BEVEGELSE OG HELSE GJENNOM ARBEID MED KROPP, BEVEGELSE OG HELSE SKAL BARNEHAGEN BIDRA TIL AT BARN

HVA SIER RAMMEPLANEN OM FAGOMRÅDET KROPP, BEVEGELSE OG HELSE GJENNOM ARBEID MED KROPP, BEVEGELSE OG HELSE SKAL BARNEHAGEN BIDRA TIL AT BARN PERIODEPLAN STOKKATUNET BARNEHAGE KROPP, BEVEGELSE OG HELSE HØST 2016 HVA SIER RAMMEPLANEN OM FAGOMRÅDET KROPP, BEVEGELSE OG HELSE «I løpet av småbarnsalderen tilegner barna seg grunnleggende motoriske

Detaljer

Avtaleerklæring Barnehage foreldre. Sørreisa kommune

Avtaleerklæring Barnehage foreldre. Sørreisa kommune Avtaleerklæring Barnehage foreldre Sørreisa kommune Kommunens visjon, verdier og hovedmål ble vedtatt av Kommunestyret 26. oktober 2006 Barnehagene Vi er kjent for å være: Serviceinnstilt Kvalitetsbevisst

Detaljer

Skjold menighetsbarnehage 2011/2012

Skjold menighetsbarnehage 2011/2012 Skjold menighetsbarnehage 2011/2012 Visjon Felles visjon for alle BKF Barnehager er Verdier i fokus. Vi vil legge til rette for at barna får mulighet til å utvikle de beste sidene ved seg selv rett og

Detaljer

Vi jobber med 7 fagområder i Rammeplan for barnehagen, og disse 7 fagområdene har vi i Espira egne spirer til. For å sikre en god progresjon har vi

Vi jobber med 7 fagområder i Rammeplan for barnehagen, og disse 7 fagområdene har vi i Espira egne spirer til. For å sikre en god progresjon har vi Vi jobber med 7 fagområder i Rammeplan for barnehagen, og disse 7 fagområdene har vi i Espira egne spirer til. For å sikre en god progresjon har vi planlagt slik: Tumleplassen 0-2 - få en positiv selvoppfatning

Detaljer

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO ÅRSPLAN 2014 SiO BARNEHAGE BAMSEBO Innhold 1. Presentasjon av barnehagen Side 02 2. Våre verdier Side 03 3. Vår arbeidsmåte Side 06 a. Lek, læring og danning Side 06 b. Arbeidsprosesser Side 07 c. Rammeplanens

Detaljer

I året som kommer skal vi øke vår faglige kompetanse på lek og læring og se dette i sammenheng med de rommene vi har i barnehagen; inne og ute.

I året som kommer skal vi øke vår faglige kompetanse på lek og læring og se dette i sammenheng med de rommene vi har i barnehagen; inne og ute. Forord Velkommen til et nytt barnehageår! Vi går et spennende år i møte med samarbeid mellom Frednes og Skrukkerød. Vi har for lengst startet arbeidet, og ser at vi skal få til en faglig utvikling for

Detaljer

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet Gravdal barnehage ligger i naturskjønne omgivelser. Vi har en flott bygning og et godt opparbeidet uteområde i skogen med to store gapahuker.

Detaljer

Fladbyseter barnehage 2015

Fladbyseter barnehage 2015 ÅRSPLAN Fladbyseter barnehage 2015 Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere som et verktøy i forhold

Detaljer

Årsplan for Våkleivbrotet Kanvas-barnehage En engasjert hverdag.

Årsplan for Våkleivbrotet Kanvas-barnehage En engasjert hverdag. Årsplan for Våkleivbrotet Kanvas-barnehage 2015-2016 En engasjert hverdag Innhold Innledning: Om barnehagen Kanvas pedagogiske plattform Planlegging, dokumentasjon og vurdering Kanvas læringsmål vårt arbeid

Detaljer

Årsplan Hvittingfoss barnehage

Årsplan Hvittingfoss barnehage Årsplan 2 Forord De åtte kommunale barnehagene har utarbeidet en felles mal for Årsplan. Denne malen er utgangspunktet for innholdet i vår årsplan. Hver enkelt barnehage lager sin Årsplan for det enkelte

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Visjon: På jakt etter barnas perspektiv Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Våre åpningstider: Mandager, Babykafé kl. 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl. 10.00 14.30

Detaljer

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2010 2011 1 Innhold 1. Hva er åpen barnehage?... 3 2. Barnehagens åpningstider, lokaliteter og beliggenhet... 3 3. Målsetting for Knøttetreff åpen barnehage... 3 4. Omsorg og oppdragelse...

Detaljer

Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember

Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember Periodeplan for høsten 2014 Velkommen til et nytt barnehageår på Indianerbyen. Denne periodeplanen gjelder fra september og frem til jul. Vi

Detaljer

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune 2016-2017 «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Innledning Rammeplanens fagområder, danning, språklig- og sosial kompetanse skal fungere som

Detaljer

Progresjonsplan: 3.2 Kropp, bevegelse og helse. ( april 2011)

Progresjonsplan: 3.2 Kropp, bevegelse og helse. ( april 2011) . ( april 2011) I løpet av småbarnsalderen tilegner barna seg grunnleggende motoriske ferdigheter, kroppsbeherskelse, fysiske egenskaper, vaner og innsikt i hvordan de kan ivareta helse og livskvalitet.

Detaljer

Pedagogisk plan 2013-2015

Pedagogisk plan 2013-2015 Pedagogisk plan 2013-2015 Bakkeli barnehage ~ Natur og sosial kompetanse Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Side 2 Litt om oss Side 3 Vårt verdigrunnlag Side 4 Barns medvirkning Side 5 Rammeplanens

Detaljer

E-post til barnehagen:

E-post til barnehagen: KONTAKTINFORMASJON Barnehagen benytter seg av kommunikasjonsportalen mykid.no Her finnes det aller meste av informasjon om livet i barnehagen. E-post til barnehagen: irene.paulsen.salte@gjesdal.kommune.no

Detaljer

Årsplan Gamlegrendåsen barnehage

Årsplan Gamlegrendåsen barnehage Årsplan Gamlegrendåsen barnehage Barnehageåret 2012-2013 Velkommen til Gamlegrendåsen barnehage 2012-2013. Dette barnehageåret fokuserer vi på omsorg, leik, læring og danning i perioder gjennom året. Vi

Detaljer

Kvalitet i barnehagen

Kvalitet i barnehagen Kvalitet i barnehagen Forord Kvalitet i barnehagen er navnet på et utviklingsprogram som er utviklet og gjennomført i barnehagene i Bydel Østensjø i perioden høsten 2008 til høsten 2010. Kvalitet i barnehagen

Detaljer

Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1

Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1 Hvert barn er unikt! FORELDREUTGAVE K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Rammeplan for barnehager

Detaljer

Kvalitetsplan for SFO 2016-2019 NANNESTAD KOMMUNE

Kvalitetsplan for SFO 2016-2019 NANNESTAD KOMMUNE Kvalitetsplan for SFO 2016-2019 NANNESTAD KOMMUNE Forord Bakgrunn for planen. I 2013 ble «Strategiplan for mer og bedre læring 2013-2017»utarbeidet og iverksatt ved skolene i Nannestad. Høsten 2014 ble

Detaljer

Kropp, bevegelse og helse

Kropp, bevegelse og helse Kropp, bevegelse og helse Gjennom kroppslig mestring ønsker vi å gi barnet en positiv selvoppfatning. mulighet til å skaffe seg gode erfaringer med varierte, allsidige og utfordrende bevegelser. styrke

Detaljer

ÅRSPLAN. Akasia Paradis barnehage 2015/2016

ÅRSPLAN. Akasia Paradis barnehage 2015/2016 ÅRSPLAN Akasia Paradis barnehage 2015/2016 Akasia er en del av Bergen kirkelige fellesråd. Akasia eier og driver pr i dag 20 barnehager med rundt 380 ansatte og 1500 barnehageplasser. Akasia sin visjon

Detaljer

Vetlandsveien barnehage

Vetlandsveien barnehage Vetlandsveien barnehage kontor@vetlandsveienbhg.no Telefon: 22260082 Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

TILVENNING -Trygghet. Fellessamling Matgrupper. Prosjekt HØST. Lavvoleir Turglede

TILVENNING -Trygghet. Fellessamling Matgrupper. Prosjekt HØST. Lavvoleir Turglede TILVENNING -Trygghet Fellessamling Matgrupper Lavvoleir Turglede Prosjekt HØST Våre viktige verdier: toleranse, trygghet, tilstedeværelse, nysgjerrighet og anerkjennelse Først vil vi takke for oppmøte

Detaljer

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 HÅ KOMMUNE BJORHAUG BARNEHAGE Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 Visjon: En felles opplevelse med trygghet og læring gjennom lek Bjorhaug barnehage Gudmestadvegen 24, 4365 Nærbø Tlf. 51 43 22 91 Email:

Detaljer

HOVEDMÅLET DETTE ÅRET ER:

HOVEDMÅLET DETTE ÅRET ER: HOVEDMÅLET DETTE ÅRET ER: «Vi ønsker aktive, lekende og glødende barn og voksne.» Dette ønsker vi at Jonatan skal være for barnas deres: En god og omsorgsfull avd. hvor alle barn blir sett, hørt og forstått

Detaljer

Virksomhetsplan 2014-2019

Virksomhetsplan 2014-2019 Virksomhetsplan 2014-2019 2019 Løkebergstuas årsplan er tredelt og består av: Virksomhetsplan (deles ut og legges ut på barnehagens hjemmeside) Pedagogisk årsplan m/årshjul (internt bruk, legges ut på

Detaljer

Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017. nordreaasen@kanvas.no

Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017. nordreaasen@kanvas.no Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017 1 Innhold Kanvas pedagogiske plattform... 3 Kanvas formål... 3 Små barn store muligheter!... 3 Menneskesyn... 3 Læringssyn... 4 Kanvas kvalitetsnormer...

Detaljer

Årsplan for L A N G N E S B A R N E H A G E

Årsplan for L A N G N E S B A R N E H A G E Årsplan for L A N G N E S B A R N E H A G E 2 0 1 3 / 2 0 1 4-1 - ÅRSPLAN 2013/2014 Vårt fokus for i år er : Barns utforsking og samarbeid. Alt arbeid som det legges til rette for skal ha fokus på barns

Detaljer

1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE

1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE 1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE Visjon: Grønberg barnehage skal ha en inspirerende hverdag med vekt på glede, vennskap og læring Halvårsplan 2012 Dette er en halvårsplan for Grønberg barnehage, som

Detaljer

Årsplan 2011-2012. Ervik barnehage

Årsplan 2011-2012. Ervik barnehage Årsplan 2011-2012 Ervik barnehage INNHOLD Forord Barnehagens innledning Kap 1 Kap 2 Kap 3 Kap 4 Kap 5 Kap 6 Kap 7 Kap 8 Kap 9 Kap 10 Kap 11 Kap 12 Kap 13 Kap 14 Kap 15 Kap 16 Kap 17 Omsorg Danning Lek

Detaljer

Foreldremøte høst 2011. Kort presentasjon av rammeplan og Alle med Gamleskolen barnehages 6 fokusområder

Foreldremøte høst 2011. Kort presentasjon av rammeplan og Alle med Gamleskolen barnehages 6 fokusområder Foreldremøte høst 2011 Kort presentasjon av rammeplan og Alle med Gamleskolen barnehages 6 fokusområder Rammeplanen Omsorg Lek Læring Sosial kompetanse Språklig kompetanse De sju fagområdene: Kommunikasjon,

Detaljer

Mehamn barnehage Årsplan 2007/2008. Årsplan

Mehamn barnehage Årsplan 2007/2008. Årsplan Årsplan 2007 / 2008 INNLEDNING Velkommen til nytt barnehageår! I år er oppstarten av barnehageåret spesiell da vi har fått en liten og stor avdeling. Dette vil medføre til innkjøring både for voksne og

Detaljer

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning?

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning? 2015-2016 1 Del 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3 Formål 4 Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4 Hvordan ivareta barns medvirkning? 4 Målsetninger for periodene

Detaljer

Enkel filosofi bak kvalitetsplanen: «Jo dyktigere vi gjør våre ansatte, jo dyktigere gjør vi vårebarn og unge i barnehage og skole».

Enkel filosofi bak kvalitetsplanen: «Jo dyktigere vi gjør våre ansatte, jo dyktigere gjør vi vårebarn og unge i barnehage og skole». Vi vil gjøre hver dag verdifull! Felles fokus Trygghet, omsorg og varme Glede og humor Barna skal hver dag føle og oppleve... Mestring og læring Lek og vennskap Sett og hørt BARNEHAGENS PLATTFORM: Lilleløkka

Detaljer

E-post til barnehagen:

E-post til barnehagen: KONTAKTINFORMASJON Barnehagen benytter seg av kommunikasjonsportalen mykid.no Her finnes det aller meste av informasjon om livet i barnehagen. E-post til barnehagen: styrer.nesjane@gjesdal.kommune.no Barnehagens

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Høst 2012

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Høst 2012 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu Høst 2012 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2012 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING 2012-2015 Halvårsplana

Detaljer

Nesodden Frivilligsentral, Hilda Magnussens vei 1, 1450 Nesoddtangen Tlf: 66 91 66 50/47 45 02 99, E-post: post@frivillig.nesodden.

Nesodden Frivilligsentral, Hilda Magnussens vei 1, 1450 Nesoddtangen Tlf: 66 91 66 50/47 45 02 99, E-post: post@frivillig.nesodden. Innholdsfortegnelse 1. Åpen Barnehage Berger 2. Årstider 3. Lek og læring 4. De syv fagområdene 4.1 Kommunikasjon, språk og tekst 4.2 Kropp, bevegelse og helse 4.3 Kunst, kultur og kreativitet 4.4 Natur,

Detaljer

FORELDREMØTE PICASSO LEK, LÆRING OG OMSORG

FORELDREMØTE PICASSO LEK, LÆRING OG OMSORG FORELDREMØTE PICASSO LEK, LÆRING OG OMSORG BARNEHAGENS SAMMFUNNSMANDAT Barnehagens samfunnsmandat Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme

Detaljer

Velkommen til. Kringletoppen barnehage

Velkommen til. Kringletoppen barnehage Velkommen til Kringletoppen barnehage Årsplan for barnehageåret 2014-15 Kringletoppen barnehage er en 2 avdelings barnehage som åpnet høsten 1988. Veslefrikk avdeling, fra 1-3 år Tyrihans avdeling, fra

Detaljer

Avdeling Malangseidet 2015-16

Avdeling Malangseidet 2015-16 Årsplan for Malangen barnehage Avdeling Malangseidet 2015-16 Litt om barnehagen Presentasjon av personalet Barnegruppa Dagsrytme Satsingsområde Prosjekt arbeid Års oversikt Hvis barnehagen er ubemannet

Detaljer

Vi bruker ofte smågruppepedagogikk, dvs. at vi deler barna inn i smågrupper sammen med en voksen.

Vi bruker ofte smågruppepedagogikk, dvs. at vi deler barna inn i smågrupper sammen med en voksen. Det er viktig for oss å ha en avdeling som er et godt og trygt sted å være for barn og dere foreldre. Barna skal bli møtt av positive voksne som viser omsorg og som ser hvert enkelt barn Vi ønsker at barna

Detaljer

Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være. (Årsplan for Leksdal barnehage)

Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være. (Årsplan for Leksdal barnehage) Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være (Årsplan for Leksdal barnehage) I Leksdal barnehage vektlegger vi sosial og språklig kompetanse. Dette

Detaljer

Høst 2013 Søndre Egge Barnehage

Høst 2013 Søndre Egge Barnehage Høst 2013 Søndre Egge Barnehage Barnehagens 4 grunnpilarer: Læring gjennom hverdagsaktivitet og lek Voksenrollen Barnsmedvirkning Foreldresamarbeid Disse grunnpilarene gjennomsyrer alt vi gjør i barnehagen,

Detaljer

PROGRESJONSPLAN EIKELIA BARNEHAGE

PROGRESJONSPLAN EIKELIA BARNEHAGE PROGRESJONSPLAN EIKELIA BARNEHAGE KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST Verbalt språk Bøker med tekst Sanger med mange vers Lyd- og billedlotto IKT Lekeskriving Fortsettelsesbøker Skrive sitt eget navn Gjenfortelle/gjenkalle

Detaljer

HALVÅRSPLAN FOR VESLEFRIKK HØSTEN 2014

HALVÅRSPLAN FOR VESLEFRIKK HØSTEN 2014 HALVÅRSPLAN FOR VESLEFRIKK HØSTEN 2014 DEL 2 BARNEHAGENS VISJON: En lekende hverdag fylt med læring og mestring. 1 AVDELINGEN VÅR Veslefrikk er en 0-3 års avdeling med 15 barn fordelt på 14 plasser. Det

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE. Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune

GJØVIK KOMMUNE. Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune GJØVIK KOMMUNE Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune Stortinget synliggjør storsamfunnets forventninger til barnehager i Norge gjennom den vedtatte formålsparagrafen som gjelder for

Detaljer

ÅRSPLAN NORDRE ÅSEN KANVAS-BARNEHAGE 2012-2014

ÅRSPLAN NORDRE ÅSEN KANVAS-BARNEHAGE 2012-2014 ÅRSPLAN NORDRE ÅSEN KANVAS-BARNEHAGE 2012-2014 I årsplanen presenterer vi det pedagogiske innholdet i barnehagen, som skal være et arbeidsredskap for de ansatte. Den gir også foreldre en mulighet til å

Detaljer

PROGRESJONSPLAN GAUTESETE BARNEHAGE

PROGRESJONSPLAN GAUTESETE BARNEHAGE PROGRESJONSPLAN GAUTESETE BARNEHAGE Kommunikasjon, språk og tekst 0-3 år Barna skal forstå hverdagsord Barna skal forstå enkle instrukser Barna skal kunne henvende seg verbalt på eget initiativ Barna skal

Detaljer

ÅRSPLAN 2017/2018 HARESTUA BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2017/2018 HARESTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2017/2018 HARESTUA BARNEHAGE VELKOMMEN TIL OSS - vi har god lek som inkludere alle Hareungan: 47484905 Epost: hareungan@gmail.com Hybelkaninan: 47484906 Epost: hybelkaninan@gmail.com Kontoret:

Detaljer

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 3 Styreren har ordet Side 5 Rammeplanens fagområder Side 6 Verdiplattform Side 7 Fysisk miljø Side 8 En aktiv voksen Side 9 Vurderingsarbeid Side 10-20

Detaljer

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted Tlf.: 74833880 www.bhgnett.no ÅRSPLAN 2013 Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted som legger vekt på: Dette gir trivsel, trygghet og tilhørighet Som er grunnlaget for en meningsfull dag!

Detaljer

Randaberg kommune 2011-2015. Kvalitet i barnehagen

Randaberg kommune 2011-2015. Kvalitet i barnehagen Randaberg kommune KVALITETSPLAN BARNEHAGE 2011-2015 KVALITETSPLAN 2011-2015 Kvalitet i barnehagen Randaberg kommune Randaberg kommune KVALITETSPLAN BARNEHAGE 2011-2015 SIDE 2 Innhold Innledning 4 Språkmiljø

Detaljer

Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Søstuggu Høsten 2012

Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Søstuggu Høsten 2012 Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Søstuggu Høsten 2012 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR NERSKOGEN OG VOLL BARNEHAGER 2012 OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2010-2014. Halvårsplana skal vise

Detaljer

August 2011. Grandehagen Barnehage 4 FERIE 1 FERIE 3 FERIE 7 FERIE 5 FERIE 2 FERIE 6 FERIE. 8 Planleggin gsdag. Foreldre møte kl.18.

August 2011. Grandehagen Barnehage 4 FERIE 1 FERIE 3 FERIE 7 FERIE 5 FERIE 2 FERIE 6 FERIE. 8 Planleggin gsdag. Foreldre møte kl.18. August 0 Planleggin gsdag 0 0 0 Foreldre møte kl..0 I Grandehagen barnehage vil vi: gi barna nye positive og gode opplevelser og erfaringer - la barna få oppleve et stimulerende og lærerikt miljø - la

Detaljer

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet Gravdal barnehage ligger i naturskjønne omgivelser. Vi har en flott bygning og et godt opparbeidet uteområde i skogen med to store gapahuker.

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Kammerset og Litjstuggu VÅR 2013

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Kammerset og Litjstuggu VÅR 2013 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Kammerset og Litjstuggu VÅR 2013 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2013 OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2013-2016. Halvårsplana

Detaljer

PERIODE: SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012

PERIODE: SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012 PERIODE: SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012 MÅL: Med skogen som læringsarena Klypen er en barnehage som hele tiden ønsker å gjøre sitt beste for at alle barn og foreldre skal ha det bra. Her skal barna

Detaljer

PEDAGOGISK ARBEIDSPLAN FOR ELGEN HØSTEN 2014

PEDAGOGISK ARBEIDSPLAN FOR ELGEN HØSTEN 2014 PEDAGOGISK ARBEIDSPLAN FOR ELGEN HØSTEN 2014 Barnets tid ditt og mitt ansvar Barnehagens samfunnsmandat Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og

Detaljer

Innledning. Velkommen til et nytt år ved Fagerheim barnehage!

Innledning. Velkommen til et nytt år ved Fagerheim barnehage! FAGERHEIM BARNEHAGE ÅRSPLAN 2009 2010 Innledning Velkommen til et nytt år ved Fagerheim barnehage! Barnehagens årsplan bygger på rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Den forteller hva vi ønsker

Detaljer

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune 2016-2017 «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Innledning Rammeplanens fagområder, danning, språklig- og sosial kompetanse skal fungere som

Detaljer

Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Søstuggu våren 2013

Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Søstuggu våren 2013 Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Søstuggu våren 2013 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR NERSKOGEN OG VOLL BARNEHAGER 2011OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2010-2014. Halvårsplana skal vise progresjon

Detaljer

Halvårsplan for Maurtuå Vår 2016

Halvårsplan for Maurtuå Vår 2016 Halvårsplan for Maurtuå Vår 2016 PERSONALET PÅ MAURTUÅ Gro Hanne Dia Aina G Aina SK Monika 1 Januar, februar og mars «Se på meg her er jeg» Kropp, bevegelse og helse «Barn er kroppslig aktive og de uttrykker

Detaljer

PEDAGOGISK PLAN FOR ALLEN SANSEHAGE

PEDAGOGISK PLAN FOR ALLEN SANSEHAGE 01.01.2015 ULNA AS PEDAGOGISK PLAN FOR ALLEN SANSEHAGE Hvordan skape et positivt selvbilde hos barn? For at barnet skal utvikle et positivt selvbilde, må det møte positive holdninger fra barn og voksne.

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Kammerset og Litjstuggu HØST 2012

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Kammerset og Litjstuggu HØST 2012 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Kammerset og Litjstuggu HØST 2012 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2012 OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2012-2015. Halvårsplana

Detaljer

Året rundt. Gjennomgangstema for året er vennskap, mobbing og anerkjennende kommunikasjon. 1. august 18.november: Nye vennskap

Året rundt. Gjennomgangstema for året er vennskap, mobbing og anerkjennende kommunikasjon. 1. august 18.november: Nye vennskap Året rundt Gjennomgangstema for året er vennskap, mobbing og anerkjennende kommunikasjon 1. august 18.november: Nye vennskap 21.november- 23.desember: Juleforberedelser 2. januar- 17. mars: Lofotfisket

Detaljer

LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE

LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE Oslo kommune Bydelsnavn Barnehagens navn LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 POST@lofthusbarnehage.no 951 94 267 Årsplan 2014 2 Innhold Innledning... 4 Om barnehagen...

Detaljer

PERIODEPLAN FOR AUGUST 2016

PERIODEPLAN FOR AUGUST 2016 PERIODEPLAN FOR AUGUST 2016 Velkommen til et nytt barnehageår! Velkommen til et nytt barnehageår i nye lokaler! Ekstra velkommen til nye barn og foreldre! Etter en god sommerferie, er vi nå klare og ser

Detaljer

Kl AKTIVITET - TUR Dersom barnet kommer senere enn kl Vær vennlig å ring oss!!

Kl AKTIVITET - TUR Dersom barnet kommer senere enn kl Vær vennlig å ring oss!! DAGSRYTME KL. 07.00 BARNEHAGEN ÅPNER Fra 07.00 08.30 ROLIG AKTIVITET Kl. 08.30 09.00 FROKOST Dersom barnet skal spise frokost i barnehagen er det fint om barnet kommer til dette tidspunktet. Vær oppmerksom

Detaljer

Årsplan for Jakobsli Familiebarnehage

Årsplan for Jakobsli Familiebarnehage Årsplan 2014-2015 for Jakobsli Familiebarnehage FORORD Velkommen til Jakobsli Familiebarnehage. Jakobsli Familiebarnehage er en privateid barnehage med fire plasser for barn mellom 0-3 år. Barnehagen drives

Detaljer

Klatremus familiebarnehage avd. Knerten

Klatremus familiebarnehage avd. Knerten Klatremus familiebarnehage avd. Knerten ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 dmellbye@online.no Telefon: 22 14 26 25 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/klatremus-familiebarnehage-avd-knerten/

Detaljer

Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015

Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015 Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015 Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN URA BARNEHAGE

VIRKSOMHETSPLAN URA BARNEHAGE VIRKSOMHETSPLAN URA BARNEHAGE Ura barnehage Øvermarka 67 8802 Sandnessjøen Telefon: Kontoret (Anita) 750 75 940/950 57 496 Kvitveisen 750 75 942/482 45 991 Blåklokka 750 75 943/482 45 991 Hestehoven/Rødkløveren

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Loftet Høst 2012

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Loftet Høst 2012 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Loftet Høst 2012 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2012 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING 2012-2015 Halvårsplana

Detaljer

AUGUST Tema: Tilvenning. Tilvenning. Tilvenning

AUGUST Tema: Tilvenning. Tilvenning. Tilvenning AUGUST 2016 Tema: Tilvenning VELKOMMEN til nytt barnehageår. Vi ser frem til et spennende og utviklingsrikt barnehageår i samarbeid med barn og foresatte. Barn og voksne blir kjent med hverandre gjennom

Detaljer

«FRISKUS» Friske barn i sunne barnehager!

«FRISKUS» Friske barn i sunne barnehager! Årsplan del 1, Kroka barnehage. Utdypende innhold leser dere i avdelingenes årsplan del 2. Årsplan del 1, Kroka barnehage. Utdypende innhold leser dere i avdelingenes årsplan del 2. «FRISKUS» Friske barn

Detaljer

Skoleforberedelse vil prege det siste halve året. Vi vil derfor arbeide med følgende hovedmål: «Bli skole klar».

Skoleforberedelse vil prege det siste halve året. Vi vil derfor arbeide med følgende hovedmål: «Bli skole klar». Halvårsplan Barna er inne i deres siste halve barnehage år. Vi går nå en spennende vår i møte. Halvårsplanen vil gjelde fra 1. Februar til barna begynner på skolen. Vi er 18 barn, 3 voksne og 2 ekstraressurser

Detaljer

Årsplan for Trollebo 2016/2017

Årsplan for Trollebo 2016/2017 Årsplan for Trollebo 2016/2017 Hei alle sammen Denne høsten så blir vi 9 barn og 3 voksne på Trollebo og det gleder vi oss til. Når man er færre barn på avdelingen så får vi mer tid til det enkelte barn

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2011-2014 for Ahus barnehagene

VIRKSOMHETSPLAN 2011-2014 for Ahus barnehagene Ahus barnehagene Besøksadresse: Nordbyhagaveien 33, 1474 Nordbyhagen Postadresse: Akershus universitetssykehus HF, 1478 LØRENSKOG Telefon: 02900 Telefaks: 67 96 88 61 Menneskelig nær faglig sterk VIRKSOMHETSPLAN

Detaljer

JEG KAN! " PERIODE: September, oktober og november 2011 for REODOR

JEG KAN!  PERIODE: September, oktober og november 2011 for REODOR JEG KAN! " PERIODE: September, oktober og november 2011 for REODOR MÅL: Med skogen som læringsarena Klypen er en barnehage som hele tiden ønsker å gjøre sitt beste for at alle barn og foreldre skal ha

Detaljer

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 FORORD er en enhet i Molde kommune. Det er 12 kommunale barnehager i Molde. I følge loven skal hver barnehage ha en årsplan som skal gi opplysninger om barnehagene

Detaljer

ÅRSPLAN FOR ØVERBYGDA FAMILIEBARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR ØVERBYGDA FAMILIEBARNEHAGE ÅRSPLAN FOR ØVERBYGDA FAMILIEBARNEHAGE 2015-2017 - OMSORG-LEK-LÆRING-DANNING VI SETTER SPOR ÅRSPLANEN Det er utarbeidet pedagogisk årsplan i familiebarnehagen for å sikre kontinuitet i arbeidet. Årsplanen

Detaljer

Periodeplan for avdeling Glede, august desember 2013

Periodeplan for avdeling Glede, august desember 2013 Periodeplan for avdeling Glede, august desember 2013 Barnehage året 2013 2014 er vi 12 barn på avdeling Glede. Personalet på avdelingen vil være fordelt slik: Personalet på Glede: Pedagogisk leder: Anette

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015

ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015 En trygg start ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015 Litt om Familiebarnehagen: Familiebarnehagen ble startet i 1989 og er en privat barnehage drevet av Klara Magnetun Brotnow. Den ligger sentralt

Detaljer

Personalet har kurs i Steg for Steg -Kveldstid

Personalet har kurs i Steg for Steg -Kveldstid Nærmiljø og samfunn I Grandehagen bhg vil vi at barna skal møte omverden med trygghet og nyskjerrighet. Vi vil utforske vårt nærmiljø og bruke de inntrykk og erfaringer vi gjør oss i blant annet naturen

Detaljer

Årsplan for Sjøstjerna barnehage 2012-2013

Årsplan for Sjøstjerna barnehage 2012-2013 Årsplan for Sjøstjerna barnehage 2012-2013 Med for alle Innhold Vår visjon... 3 Barnehagens pedagogiske grunnsyn... 4 Barns medvirkning:... 4 Fagområdene... 5 Satsningsområdet:... 6 Språklig utvikling:...

Detaljer