Norm for faseinndeling av byggeprosessen - Versjon 0 19.mars Hørings Notat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norm for faseinndeling av byggeprosessen - Versjon 0 19.mars 2015. Hørings Notat"

Transkript

1 Norm for faseinndeling av byggeprosessen - Versjon 0 19.mars 2015 Hørings Notat

2 Modellen ProsjektNorge Dette er: En ramme for definisjon av nødvendige steg i gjennomføringen av et bygge- og eiendomsprosjekt. En norm for overganger og informasjonsleveranser mellom aktørene i verdikjeden. Dette er ikke: En oppskrift på organisering av byggeprosessen eller enkeltprosjekter. En tvangstrøye for hvilke navn som skal settes på prosesser, oppgaver og dokumenter. Bakgrunn En arbeidsgruppe ved NTNU tilknyttet BAE- programmet i Prosjekt Norge har på oppdrag fra Norsk Eiendom og Bygg21 laget et forslag til Norm for faseinndeling. Norsk Eiendom, Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg, Statsbygg, DIFI og Bygg21 ønsker i fellesskap å få utviklet en fase- norm for bruk av investorer og entreprenører i sine bestillinger. Norsk Eiendom og Bygg21 har sammen tatt eierskap til arbeidet, hvor de øvrige deltakerne nevnt vil bidra i utviklingsprosjektets referansegruppe. Kopiert inn fra bestillingen (Bygg21, e- post ) «Byggenæringens produktivitet er hemmet av mangelfull og dårlig samhandling. Norske byggekostnader er høye, og i utakt med internasjonal kostnadsutvikling innen bygg. Forskning og andre lands erfaringer dokumenterer at verdibasert samhandling fører til bedre bygg og lavere kostnad. Verdibasert samhandling kjennetegnes av at leverandørenes kompetanse verdsettes og anvendes på en måte som kan forbedre prosjektet uten unødig kostnadskonsekvens. Da er det viktig at utvikler og produsent kan fase inn rådgivere og leverandører i rett tid. Det er behov for å være presis i angivelsen av når den enkeltes bidrag 2

3 skal fases inn i prosjektet, også i tilknytning til de konkurransene som utlyses for å kvalifisere leverandører. Til dette trengs en velegnet og allment bruk spesifikasjon av prosjektets ulike faser.» Arbeidsgruppens faglige vurdering av problemstillingen ProsjektNorge Arbeidsgruppen anerkjenner realitetsbeskrivelsen i sitatet fra bestillingen. Fragmenteringen i bransjen er en utfordring når den medfører en stor og uoversiktlig mengde grensesnitt og mange aktører med koordineringsbehov. Riktig innfasing av aktører og leveranser er viktig for framdrift og produktivitet. Det antas at en velegnet og allment brukt spesifikasjon av prosjektets ulike faser er et verktøy som skal bidra til å løse dette. Vi mener dette er et skritt i riktig retning, men vil legge i bunnen noen premisser som vi mener er viktig for at dette skal kunne virke. Et viktig grep blir å velge noen begreper og fastlegge disse i en slik norm som felles referanse. Dette er avgjørende for at normen kan fungere som forutsatt. For øvrig er det ikke vårt ønske å invitere til ordkløveri rundt disse begrepene så lenge et fenomen er veldefinert er navnet av underordnet betydning. Fasebegrepet blir forstått ulike i ulike miljøer. Et eksempel er at tradisjonelle fasemodeller for bygg og anlegg opererer ofte med fasene programmering, prosjektering og bygging i sekvensiell ordning. Andre, som for eksempel Eikeland (2001), benytter begrepene programmering, prosjektering og produksjon om prosesser med stor grad av overlapping. Eikeland (2001) deler byggeprosessen opp i 3 delprosesser, kjerneprosesser, administrative prosesser og offentlige prosesser. Prosessen foregår med overlapping og har en avhengighet til hverandre. Dette er illustrert i figur 1. Figur 1: Byggeprosessen (Eikeland 2001) Den fortolkning av fase som er anerkjent som mest hensiktsmessig i sekvensiell oppstilling er knyttet til en beslutningsprosess som «stage gates» (Cooper, 1993) eller «gateways» (OGC, 2004) på norsk en port eller et beslutningspunkt. En slik port er et tidspunkt for å kontrollere status og bestemme 3

4 ProsjektNorge om en velger å gå videre. I Norge må aktører forholde seg til slike gateways, for eksempel etablert av Finansdepartementet i KS- ordningen (KS1, KS2). Disse må kunne gjenkjennes i en slik norm. Prosjektledelsesfaget, som definert i internasjonale standarder (ISO 21500) og av dominerende prosjektfaglige organisasjoner (PMI, IPMA) er mer prosessrettet. Dette samsvarer mer med bruken av kjente begreper som programmering, prosjektering og produksjon i parallell. Vi mener en ny felles norm må akseptere og håndtere slik parallellitet mellom prosessene og derfor at et prosessperspektiv er nødvendig. Derfor velger vi å foreslå at ordet «steg» benyttes i stedet for ordet «fase». Alle stegene må tas, men en kan ta dem i ulik rekkefølge, eller i parallell som prosesser. Samme tankegang er nedfelt i RIBA Plan of Work («stages») og i det Britiske forarbeidet til det pågående standardiseringsarbeidet til ISO (ISO TC59): Gangen langs tidsaksen må være fleksibel. Fra bestillingen: «RIBA (arkitektforeningen i UK) har over tid utviklet en av verdens ledende standarder innen fase- deling (RIBA Plan of Work), og det ledende verktøyet i den vestlige verden. Normen ble i 2013 oppdatert for å ivareta nye samhandlingsmodeller, økt bruk av BIM og nye energi og miljøkrav, - sentrale utfordringer i Bygg21 strategien Sammen bygger vi framtiden. I mangel av en norsk bransjenorm benyttes RIBA Plan of Work i BREEAM- NOR.» RIBA Plan of Work er et utmerket startsted for utviklingen av en felles norm. Gjenkjenning er også en god egenskap i det en felles norm skal etableres. I lys av at bransjen strever med koordinering og kommunikasjon ønsker vi spesifikt å ta tak i kjente problemstillinger. Noen eksempler: Det kan synes som elementer av kontrahering er tatt med i RIBA modellen både som fase (sekvensielt) og som prosess (parallelt gjennomgående). En direkte oversetting av RIBA Plan of Work gir slik et resultat der noen ord blir brukt om flere ting. Vi vil være nøye på å unngå dette ett ord skal ha en betydning. Et norsk eksempel er at ord som «forprosjekt» blir benyttet om både en fase, prosess, oppgave og et dokument. Arbeidsgruppen mener slike problemer må lukes ut i det som skal bli en ny felles norm. Ellers vil vi dra med oss gamle problemer inn i den nye modellen. Vi opplever ikke at det er lett å fremstille en modell som er åpen for alle måter å tenke organisering og gjennomføring på. Gjennomføringsmodellen for det enkelte prosjekt defineres ved å bestemme hvilke beslutningspunkter, milepæler, roller etc. som skal inngå i det enkelte prosjekt. En sekvensiell modell vil fortsatt være for mye bundet i sin sekvensielle tenking. OPS er et eksempel på modell som ikke fanges opp av tradisjonell tenking. Tidlig involvering av entreprenør er et annet fenomen som ikke er lett å se i tidligere modeller. Dette ønsker arbeidsgruppen å åpne for. RIBA- normen er oppdatert for å ivareta nye samhandlingsmodeller og arbeidsmåter i utgaven. Vi ønsker også å være tydelig på at vårt forslag til rammemodell ivaretar muligheten for å definere nye samhandlingsmodeller på en god måte. For å være fleksibel nok tar vi som utgangspunkt at stegene kan tas i sekvensiell rekkefølge som de står, men også at de kan tas i parallell eller i en annen rekkefølge i spesielle tilfeller. Det samme er nedfelt i RIBA PoW og ISO som nevnt over. 4

5 ProsjektNorge En annen konsekvens av behovet for å kunne definere alle gjennomføringsmodeller, er at vi ikke kan ha fastlåste oppfatninger om at noen fase eller oppgave er fast knyttet til noen aktør. Den konkrete organiseringen for det enkelte prosjekt må komme som konsekvens av hvordan gjennomføringsmodellen defineres og hvordan det enkelte prosjekt ønskes gjennomført. En standardiseringsprosess bør definere rollene, men ikke bestemme hvem som skal ha disse rollene i hvert enkelt tilfelle. Vedlagte dokument gir slik ikke en direkte oversettelse av RIBA Plan Of Work, men en tilpasning av begrepsbruk til anerkjent beste praksis i Norge. Modellutvikling for ny norm Vi mener det er viktig å vise et tydelig rollemønster og klarhet i fundamentale roller gjennom modellen. Som en videreføring av systemtenkningen ryddes opp i modellen ved å splitte oppgaver og dokumentasjon tydelig opp i tre ulike perspektiver som samsvarer med grunnleggende roller i byggeprosjektet. Dette er tydeliggjort og eksemplifisert i figur 2. Steg: Eier- /Samfunns- perspektiv: Bruker- perspektiv: Utførende perspektiv: Prosess: Utvikling av beslutningsunderlag Dokumentasjon: Forretningsplan/Beslutningsunderlag Prosess: Utvikling av løsningen Dokumentasjon: Løsningsdokumentasjon/Produktdokumentasjon Prosess: Utvikling av produksjonsapparatet Dokumentasjon: Prosessdokumentasjon Figur 2: Prinsippskisse av steg/ perspektiv. Samset (2008) viser at prosjekter må evalueres i tre ulike perspektiver for å kunne konstatere om det er vellykket: For det første må prosjektet evalueres i et utførende perspektiv i hvilken grad er selve gjennomføringen vellykket (annen prosjektlitteratur omtaler det samme som «prosjektledelsesuksess»/«project Management Success»). Ikke vellykket gjennomføring er kjennetegnet med for sen ferdigstilling, for høye kostnader og/eller dårlig kvalitet. For det andre må en evaluere om resultatet som kommer ut av gjennomføringen gir den tilsiktede effekten for dem som skal bruke og drifte det brukerperspektivet. Dersom bruken 5

6 ProsjektNorge ikke gir tilsiktet effekt er prosjektet ikke vellykket. Det avgjørende kriteriet for suksess er at løsningen er relevant for brukerne (i samsvar med behov og prioriteringer). Til sist må prosjektet evalueres i det brede og langsiktige eierperspektivet (privat sektor) eller samfunnsperspektivet (offentlig sektor). Dersom eieren/samfunnet ikke får den tilsiktede langsiktige virkningen og/eller investeringen ikke kaster av seg kan ikke investeringen være vellykket. Det avgjørende kriteriet for suksess er levedyktighet (iht. «triple bottom line» - økonomisk, sosialt og miljømessig levedyktig/bærekraftig). Klakegg et al. (2009) viser at disse tre perspektivene også samsvarer med tre ulike nivåer av overordnet styring (governance): Samfunn/eier, bruker/virksomhet og utførende. Ansvaret for overordnet styring er fordelt på ulike parter, med ulike suksesskriterier og normalt med ulik strategi. Selv om Klakegg et al. (2009) drøfter store offentlige prosjekter vil de samme prinsippene også gjelde for andre prosjekter. Klakegg (2010) viser hvordan de to overordnede kriteriene relevans og levedyktighet kan oppveie for manglende suksess i gjennomføringsperspektivet (tid, kost, kvalitet) men ikke motsatt. De to overordnede perspektivene blir ofte sett under ett og omtales som prosjektsuksess: Project Success (the outcome), som kontrast til Project Management Success (the output). Det er allmenn aksept i det prosjektfaglige miljøet (IPMA, PMI) for at prosjektsuksess er viktigere i et strategisk perspektiv enn gjennomføringen isolert sett. I tillegg til disse hensynene er det viktig å dekke hele livssyklusen. Tradisjonell oppfatning av et byggeprosjekt er at det starter med en bestilling og slutter med overlevering av ferdig bygg (et rent gjennomføringsprosjekt). Vår forståelse innebærer en klar utvidelse av dette perspektivet. Tiltaket starter med et behov for endring og slutter med at behovet ikke lenger er til stede. I mellom disse to ytterpunktene defineres et konsept for løsning, det prosjekteres og produseres, tas i bruk og driftes til det ikke lenger tjener formålet. Eksakt definisjon av hvor prosjektet starter og slutter er av akademisk interesse. Det som teller er at informasjonen flyter godt i hele verdikjeden gjennom hele tidsforløpet og at alle perspektivene nevnt over ivaretas. Hele livsløpet må med for å fange levedyktighetsproblematikken og gi et sant bilde av verdiskapingen. Derfor er vår modell utvidet med et steg Avhending i forhold til RIBA PoW. Det er i tradisjonelle gjennomføringsmodeller vanlig å se på kontrakter som reguleringsinstrument kun mellom kunde (byggherre som representant for eier) og leverandør (utførende). I et slikt arrangement må byggherren også representere brukerperspektivet for å kunne definere de riktige kravene og rett løsning. I fremtiden (med ulike samspillarrangement og nettverksperspektiver) vil en måtte håndtere gjennomføringsmodeller som inkluderer også brukerne som en egen, selvstendig part i samarbeidet. Dette er med på å understreke hvor viktig det er å splitte på perspektivene bruker og eier både i teori og praksis. Det påpekes også at det er eier/investor og utførende som er de profesjonelle partene i et BAE- prosjekt og at det derfor påligger disse partene å være de som bærer utviklingen. Dette er drøftet mer i detalj med tanke på verdiskapingen som påvirkes av dette forholdet (Hjelmbrekke og Klakegg, 2013). 6

7 Gjennomføringen av arbeidet, føringer for analysen og utviklingen av modellen. ProsjektNorge Arbeidsgruppen tok utgangspunkt i RIBA Plan of Work som foreslått av Bygg21. Den ble direkte oversatt til Norsk som grunnlag for arbeidet. En kritisk gjennomgang reiste problemstillingene som er drøftet over. Basert på denne gjennomgangen ble derfor følgende ambisjoner/retningslinjer for utviklingen av det norske rammeverket etablert: Det behovet som ligger i bunnen av utviklingen er behovet for bedre informasjonsflyt og koordinering (riktig inn og utfasing av kompetanser og aktører). Ingen begreper skal ha flere betydninger. Samme fenomen skal ikke både presenteres som et sekvensielt steg og en parallell prosess. Ingen ord skal ha flere betydninger. Fase, oppgave, dokument etc. skal ha ulike navn som gjenspeiler hva de betyr. Ingen fase eller oppgave knyttes entydig til noen aktør. Normen tilstrebes å være åpen for alle måter å organisere gjennomføringen på og alle gjennomføringsmodeller. Modellen skal gjenspeile en systemtenkning som synliggjør logikken og rydder opp i begrepsbruken For å unngå uklarheter vedrørende begrepsbruk velger vi å foreslå at ordet «steg» benyttes i stedet for ordet «fase» (se figur 2). Alle stegene må tas, men en kan ta dem i ulik rekkefølge, eller i parallell som prosesser. For å sikre et helskaplig bilde av verdiskapingen skal modellen dekke hele livsløpet. Skissen (se figur 2) synliggjør at det er flere gjennomgående prosesser det er snakk om. Dette er prosesser som må samordnes og aktører/systemer som må utveksle informasjon. Iterasjoner forekommer typisk hele veien fra start til mål og alle disse prosessene henger sammen gjennom ressurs- og informasjonsavhengigheter. I likhet med RIBA Plan of Work bygger vi inn en systemtenkning som gjenspeiler en input prosess output (se figur 3). Dette klargjør mange sammenhenger mellom trinnene og er en nødvendig konsekvens av den sekvensielle inndelingen av modellen. Dette bedrer utgangspunktet for å lage god informasjonsflyt og gjør det lettere å definere entydige grensesnitt mellom faser/oppgaver/aktører. Figur 3: Oppbygging av steg i matrisen Grunnlaget for oppbyggingen av modellen er dermed bygd opp rundt tre viktige prinsipper, illustrert i figur 4, nemlig 1) fasene fra RIBA- normen, 2) beskrivelse av byggeprosessen med delprosesser 7

8 ProsjektNorge (kjerneprosesser, administrative prosesser og offentlige prosesser), og 3) de forskjellige perspektivene i et bygge- og anleggsprosjekt. Figur 4: Prinsippoppbygging av modellen Modellen sier ingenting om hvem som gjør hvilke oppgaver, men de sier noe om hvilket perspektiv som må benyttes for å levere den rette innputten til neste steg. Disse prinsippene medfører derfor at en hvilken som helst gjennomføringsmodell kan settes sammen av «legoklossene» i modellen. Når en slik gjennomføringsmodell settes sammen av elementene i modellen kommer grunnlaget for entreprisemodell og organiseringsmodell etc. fram. Denne fleksibiliteten er ny og skiller seg fra både tradisjonelle stage gate- modeller og fasemodeller. Legoklossene i seg selv oppgavene og dokumentene som inngår i prosessene er de samme som før. Vi har ikke hatt noe ønske om å revolusjonere bygg og eiendomsbransjen på detaljnivå. Vi mener med dette å ha tilført nye og sterke egenskaper i forhold til tidligere fasemodeller. Modellen kan bygges ut med flere detaljer, som illustrert i RIBA PoW, men vi tror det er unødvendig på dette stadiet å ta inn alle aspekter. Det viktige i første omgang er å få en debatt på prinsipper. 8

9 ProsjektNorge 9

10 ProsjektNorge Referanser og grunnlag for arbeidsgruppas vurderinger: Arkitektbedriftene i Norge Arkitektfaglig ytelsesbeskrivelse, Oslo. BREEAM NOR prosessen (NOR): vedlegg til e- post fra Bygg British Standards (2007) BS 1192:2007. Collaborative production of architectural, engineering and construction information Code of practice. British Standards (2014) BS :2014 Collaborative production of information Part 4: Fulfilling employer s information exchange requirements using COBie Code of practice. Cooper, R.G. (1993) Winning at new products. 2 nd ed. Reading, MA: Addison Westley. Digital Built Britain (http://digital- built- britain.com/) Effective Project Stage Gating (AUS): utilities- mining/publications/index.jhtml Eikeland, P. T Teoretisk Analyse av Byggeprosesser. Samspill i byggeprosesser. Trondheim: NTNU. Gateway Process (UK): Hjelmbrekke, Hallgrim and Klakegg, Ole Jonny (2013) The new common ground: understanding value. 7 th Nordic Conference on Construction Economics and Organisation June Proceedings p Available at ISO/WD Guidance on governance of projects, programmes and portfolios ISO/TC Project, programme and portfolio management ISO 21500:2012 Guidance on project management ISO TC59/SC13/WG13 - "Implementation of collaborative working over the asset lifecycle. Klakegg, Ole Jonny, Williams, Terry and Magnussen, Ole Morten (2009) Governance Frameworks: For Public Project Development and Estimation. Project Management Institute. Newtown Square, PA, USA. Klakegg, Ole Jonny (2010) Governance of Major Public Investment Projects: In Search of Relevance and Sustainability. Doktoravhandling, NTNU. Leistungsphasen (Tyskland): OGC (2004) The OGC Gateway Process: Gateway to success. OGC Best Practice Leaflet ref CP0002/12/04. London. Office of Government Commerce Prince2 (UK): https://www.axelos.com/prince2 RIBA Plan of Work (UK): Richards, Mervyn (2010) Building Information Management: A Standard Framework and Guide to BS 1192 British Standards Institution, 2010 Samset, K Prosjekt i tidligfasen: valg av konsept, Trondheim, Tapir akademisk forlag Statens prosjektmodell/ks- ordningen (NOR): ordningen Statsbygg: XLPM (Tidligere PROPS- modellen) (SV): management/xlpm- - Excellence- in- Project- Management/ En rekke fasemodeller fra ulike bedrifter og etater, samla av SpeedUP- prosjektet (NOR): Statsbygg, Jernbaneverket, Reinertsen, Faveo, Opak, Undervisningsbygg (Oslo kommune) Fasemodeller samlet og bearbeidet i workshop til samlet felles modell av SamBIM- prosjektet (NOR): Skanska, Statsbygg, Multiconsult, Link Arkitektur, Fafo, Sintef og NTNU. Møter med Bygg21 og DIFI. 10

Verdiskapende byggeprosess: Vil ny stegnorm bidra til økt forståelse?

Verdiskapende byggeprosess: Vil ny stegnorm bidra til økt forståelse? Verdiskapende byggeprosess: Vil ny stegnorm bidra til økt forståelse? Ole Jonny Klakegg Institutt for bygg, anlegg og transport Tekna/NBEF, Kursdagene 2016: Strategisk eiendomsledelse 7. Januar 2016 Kva

Detaljer

Ny norsk stegnorm for byggeprosesser

Ny norsk stegnorm for byggeprosesser Ny norsk stegnorm for byggeprosesser Ole Jonny Klakegg Institutt for bygg, anlegg og transport NBEF, Norsk eiendom og LCC Forum: Felles språk: Vil vi ha det? 11. Desember 2015 Hva er et prosjekt? Det brukte

Detaljer

NESTE STEG I KORTE TREKK

NESTE STEG I KORTE TREKK NESTE STEG I KORTE TREKK orges bygg- og eiendomsbransje er Nfragmentert, med mange ulike parter som samarbeider i hvert prosjekt. Hver aktør jobber hver for seg, og gjerne på egne premisser. Produktiviteten

Detaljer

Kan Neste steg bidra til bedre forståelse for LCC?

Kan Neste steg bidra til bedre forståelse for LCC? Kan Neste steg bidra til bedre forståelse for LCC? - Relevante LCC-aspekter og størrelser som beslutningsunderlag i overgangen mellom stegene i byggeprosjektets livsløp (en ganske vrien tittel!) Norges

Detaljer

Verdien av å sette god standard. Sverre Tiltnes

Verdien av å sette god standard. Sverre Tiltnes Verdien av å sette god standard Sverre Tiltnes Bygg21 Bygg21 skal utløse bygg og eiendomsnæringens potensial for bærekraft og produktivitet Bygg21 er proaktiv og uavhengig Bygg21 er et samarbeid mellom

Detaljer

Den som har skoen på, burde vite hvor den trykker!,

Den som har skoen på, burde vite hvor den trykker!, Den som har skoen på, burde vite hvor den trykker!, Om prosjekteierstyring og effekt av byggeprosjekter, konklusjoner fra en PhD-avhandling støttet av et følgeforskningsprosjekt Prosjekt Norge 17.01.2018

Detaljer

Verdiskaping - omgrep Prosjektstrategier - forskningsperspektivet. - prosjektet som endringspådrivar i eit overordna perspektiv.

Verdiskaping - omgrep Prosjektstrategier - forskningsperspektivet. - prosjektet som endringspådrivar i eit overordna perspektiv. Prosjektstrategier - forskningsperspektivet - prosjektet som endringspådrivar i eit overordna perspektiv Prosjekt 2015 15. Oktober 2015, Trondheim Ole Jonny Klakegg Behov Effekt Mål Suksess Verdibegrepet

Detaljer

FREMTIDIG ORGANISERING AV PROSJEKTERING I VEIDEKKE

FREMTIDIG ORGANISERING AV PROSJEKTERING I VEIDEKKE FREMTIDIG ORGANISERING AV PROSJEKTERING I VEIDEKKE LC-NO Seminar, Trondheim 1 september 2016 Vegard Knotten Integrert metodikk for prosjekteringsledelse 4-årig BIA prosjekt via Norges Forskningsråd. Prosjektperioden

Detaljer

åpenbim, gjennomførings- og entreprisemodeller

åpenbim, gjennomførings- og entreprisemodeller Sustainable engineering and design åpenbim, gjennomførings- og entreprisemodeller noen postulater og provokasjoner. til diskusjonen buildingsmart medlemsmøte - 07.mars 2012 Kaare Kleven Problemstillinger

Detaljer

Målstruktur og målformulering

Målstruktur og målformulering Kvalitetssikring av konseptvalg, samt styringsunderlag og kostnadsoverslag for valgt prosjektalternativ Målstruktur og målformulering Versjon 1.1, utkast, datert 28.4.2010 Innhold 1. Bakgrunn, og bruk

Detaljer

Senter for Eiendomsutvikling og forvaltning. BA 6105 Organisering og styring i prosjektutvikling, EVU kull 10 og 11. Vår 2012

Senter for Eiendomsutvikling og forvaltning. BA 6105 Organisering og styring i prosjektutvikling, EVU kull 10 og 11. Vår 2012 l Senter for Eiendomsutvikling og forvaltning BA 6105 Organisering og styring i prosjektutvikling, EVU kull 10 og 11 Vår 2012 Læringsmål Emnet skal gi studentene kunnskap om byggeprosessen generelt og

Detaljer

Implementering og bruk av BIM i byggebransjen

Implementering og bruk av BIM i byggebransjen Presentasjon av prosjektoppgave: Implementering og bruk av BIM i byggebransjen Prosjektgruppe: Ann Kristin Lågøen (Statsbygg), Finn Lysnæs Larsen (Multiconsult) og Jan Einar Årøe (Veidekke) Presentasjon

Detaljer

Bygg21 - Innovasjon, formidling og kompetanse

Bygg21 - Innovasjon, formidling og kompetanse Bygg21 - Innovasjon, formidling og kompetanse Hvordan kan vi utvikle vår bransje til å bli verdensledende? Myndighetene inviterer byggenæringen og andre sentrale aktører, til et bredt samarbeid, for å

Detaljer

Hvordan sikre valg av optimal kontraktstrategi?

Hvordan sikre valg av optimal kontraktstrategi? Hvordan sikre valg av optimal kontraktstrategi? Morten Aagaard, Metier Legal 26 januar 2016 All rights reserved - Metier AS - BETTER PROJECTS Innhold Arbeid med kontraktstrategi Kravspesifikasjoner og

Detaljer

Bakgrunn for opprettelsen av Bygg21

Bakgrunn for opprettelsen av Bygg21 1 Bakgrunn for opprettelsen av Bygg21 Utfordring Det er et betydelig potensial for lavere kostnader og høyere produktivitet i norsk bygg- og eiendomsnæring. Mandat Bygg21 har mandat fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Detaljer

EVU KURS PROSJEKTERINGSLEDELSE 2014/15

EVU KURS PROSJEKTERINGSLEDELSE 2014/15 EVU KURS PROSJEKTERINGSLEDELSE 2014/15 Formål Formålet med kurset er å kvalifisere deltakerne innenfor fagområdet prosjekteringsledelse (Building Design Management), gi deltakerne en teoretisk bakgrunn

Detaljer

SIBA Sikkerhetsstyring i bygg- og anleggsbransjen

SIBA Sikkerhetsstyring i bygg- og anleggsbransjen SIBA Sikkerhetsstyring i bygg- og anleggsbransjen Fag og temadag for RVO, 8. februar 2016 Quality Airport Hotel Gardermoen 1 Ranveig Kviseth Tinmannsvik, SINTEF Ranveig.K.Tinmannsvik@sintef.no SIBA bidrag

Detaljer

Tekna Industrialisering og digitalisering hva gjør Bygg21? Oslo, 24. mai 2017 Seniorrådgiver Arne Malonæs

Tekna Industrialisering og digitalisering hva gjør Bygg21? Oslo, 24. mai 2017 Seniorrådgiver Arne Malonæs Tekna Industrialisering og digitalisering hva gjør Bygg21? Oslo, 24. mai 2017 Seniorrådgiver Arne Malonæs Bakgrunn Utfordring Det er et betydelig potensial for lavere kostnader og høyere produktivitet

Detaljer

Hensikt, roller, konseptet bak kvalitetssikring av beslutningsdokumenter. Krav til Sentralt styringsdokument (FL) Agnar Johansen (SINTEF)

Hensikt, roller, konseptet bak kvalitetssikring av beslutningsdokumenter. Krav til Sentralt styringsdokument (FL) Agnar Johansen (SINTEF) Hensikt, roller, konseptet bak kvalitetssikring av beslutningsdokumenter. Krav til Sentralt styringsdokument (FL) Agnar Johansen (SINTEF) 1 Historisk bakgrunn KS regimet Høsten 1997 Regjeringen igangsatte

Detaljer

VERDI FOR EIER, BRUKER OG SAMFUNN HVA HAR OSCAR FUNNET SÅ LANGT? 11. februar 2016 Prosjekt Norge partnerforum. Anne Kathrine Larssen

VERDI FOR EIER, BRUKER OG SAMFUNN HVA HAR OSCAR FUNNET SÅ LANGT? 11. februar 2016 Prosjekt Norge partnerforum. Anne Kathrine Larssen VERDI FOR EIER, BRUKER OG SAMFUNN HVA HAR OSCAR FUNNET SÅ LANGT? 11. februar 2016 Prosjekt Norge partnerforum Anne Kathrine Larssen TEMA I DAG Kort om Oscar Funn så langt Videre arbeid KORT OM OSCAR MÅL

Detaljer

Kvalitetskontroll i alle ledd av byggeprosessen - Kontinuerlig funksjonskontroll, ITB

Kvalitetskontroll i alle ledd av byggeprosessen - Kontinuerlig funksjonskontroll, ITB TEKNA NTNU: Kursdagene 2014 Fremtidens byggenæring 7. 8. januar 2014, Clarion Hotel & Congress Trondheim Kvalitetskontroll i alle ledd av byggeprosessen - Kontinuerlig funksjonskontroll, ITB Professor

Detaljer

Vår felles framtid - den digitale hverdag Bane NOR sine krav og forventninger til bransjen

Vår felles framtid - den digitale hverdag Bane NOR sine krav og forventninger til bransjen Vår felles framtid - den digitale hverdag Bane NOR sine krav og forventninger til bransjen Kristin Lysebo, fagansvarlig 3D, Teknikk og konsept, divisjon Utbygging i Bane NOR Innhold 1. Strategi modellbasert

Detaljer

GJENNOMFØRINGSMODELL. Betyr disse noe for verdi for byggeier? Tom

GJENNOMFØRINGSMODELL. Betyr disse noe for verdi for byggeier? Tom GJENNOMFØRINGSMODELL Betyr disse noe for verdi for byggeier? Tom MÅLSETNING MED PÅGÅENDE ARBEID ER Å KARTLEGGE ERFARINGER FRA ULIKE GJENNOMFØRINGSMODELLER : Fremskaffe dokumentasjon som beskriver: Metodikk

Detaljer

Status prioriterte tiltak policygruppe, andre initiativ

Status prioriterte tiltak policygruppe, andre initiativ Status prioriterte tiltak policygruppe, andre initiativ Bjørn Erik Selnes 23. Oktober 2012 Etikk og holdninger Policygruppe for bransjekontakt Kontraktstyper og samarbeidsformer Forutsigbarhet og kapasitet

Detaljer

Bedre prosjektvirksomhet med gode veiledere for prosjektledelse

Bedre prosjektvirksomhet med gode veiledere for prosjektledelse Bedre prosjektvirksomhet med gode veiledere for prosjektledelse Håvard O. Skaldebø, director, Metier AS 31.10. 2014 Litt prosjekthistorie på 4:14 min http://www.youtube.com/watch?v=vt3y2vd7348 Study reveals

Detaljer

Frokostseminar for arkitektfaget SAMSPILL MELLOM BYGG OG TERRENG - GIS-BIM 9. juni 2010

Frokostseminar for arkitektfaget SAMSPILL MELLOM BYGG OG TERRENG - GIS-BIM 9. juni 2010 Frokostseminarer SAMSPILL MELLOM BYGG OG TERRENG GIS-BIM Program 08:30 Velkomst og introduksjon til buildingsmart standarder Steen Sunesen, buildingsmart Norge. 08:45 Prosess for GIS-BIM Resultat av utvikling

Detaljer

BA 2015 tilgjengeliggjør benchmarkingsprogram fra Construction Industry Institute alexander.smidt.olsen@metier.no

BA 2015 tilgjengeliggjør benchmarkingsprogram fra Construction Industry Institute alexander.smidt.olsen@metier.no BA 2015 tilgjengeliggjør benchmarkingsprogram fra Construction Industry Institute alexander.smidt.olsen@metier.no B A 2 0 1 5 - E N B A E - N Æ R I N G I V E R D E N S K L A S S E Hvem er BA 2015 og andre

Detaljer

GEVINSTREALISERING - IT I PRAKSIS. Morten Skodbo Rambøll Management Consulting

GEVINSTREALISERING - IT I PRAKSIS. Morten Skodbo Rambøll Management Consulting GEVINSTREALISERING - IT I PRAKSIS Morten Skodbo Rambøll Management Consulting IT I PRAKSIS 2016 Kartlegger strategisk bruk av IT i de 500 største offentlige og private virksomhetene i Norge. Fokuserer

Detaljer

SamBIM. Samhandling i byggeprosesser med BIM som katalysator. bs konferansen 2015

SamBIM. Samhandling i byggeprosesser med BIM som katalysator. bs konferansen 2015 SamBIM Samhandling i byggeprosesser med BIM som katalysator bs konferansen 2015 Hva er SamBIM? Innovasjonsprosjekt(BIA) finansiert av Norges Forskningsråd. Økonomi Støtte franfr 10,7 mill Egeninnsats fra

Detaljer

Hvordan lykkes med LEAN i hele prosjektet fra prosjektering, til igangkjøring tekniske anlegg

Hvordan lykkes med LEAN i hele prosjektet fra prosjektering, til igangkjøring tekniske anlegg Hvordan lykkes med LEAN i hele prosjektet fra prosjektering, til igangkjøring tekniske anlegg Lean fra A til Å Problemet i Norsk Byggenæring Noen grunner til å velge Lean i prosjekt Noen forutsetninger

Detaljer

Dokumentasjon fra bygging til drift

Dokumentasjon fra bygging til drift Dokumentasjon fra bygging til drift 1 Bruk av Open BIM i FDV Brynjulf Skjulsvik (bsk@proim.no) Tomas Jonsson (tomas.jonsson@norconsult.com) Alexander W. Olsen (alexander.wnagsvik.olsen@norconsult.com)

Detaljer

Gjennomføringsmodellar

Gjennomføringsmodellar Gjennomføringsmodellar «Anskaffelsesmodeller og entrepriseformer» - eller «Hvordan sikre god kvalitet på skoler og barnehager» Ole Jonny Klakegg Institutt for bygg- og miljøteknikk NTNU Utdanningsdirektoratets

Detaljer

Gjennomføringsmodeller

Gjennomføringsmodeller Gjennomføringsmodeller Lyngdalsmodellen: Brukerstyrt og kostnadseffektiv hånd i hånd 4 mars 2014 Dr. ing Øystein H. Meland Svakheter v/ dagens gjennomføringsmodeller (delte modeller, totalentreprise m

Detaljer

VERDI FOR EIER OG BRUKER AV EIENDOM

VERDI FOR EIER OG BRUKER AV EIENDOM 27. August 2015 VERDI FOR EIER OG BRUKER AV EIENDOM EIENDOMSUTVIKLINGSDAGENE 2015 Svein Bjørberg, MulAconsult Professor II, FoU- leder HVA SKAL JEG PRATE OM? Kort om meg Får vi de byggene vi fortjener?

Detaljer

BYGG- OG ANLEGGSPROSJEKTER I EN DIGITALISERT VERDEN: ENTREPRENØRPERSPEKTIVET

BYGG- OG ANLEGGSPROSJEKTER I EN DIGITALISERT VERDEN: ENTREPRENØRPERSPEKTIVET BYGG- OG ANLEGGSPROSJEKTER I EN DIGITALISERT VERDEN: ENTREPRENØRPERSPEKTIVET Advokat Gjertrud Helland, Veidekke Entreprenør AS 13. november 2017 HVEM, HVA, HVOR ER VEIDEKKE? Norges største og Skandinavias

Detaljer

NÅTID OG FREMTID MED BIM FOR ENTREPRENØRER

NÅTID OG FREMTID MED BIM FOR ENTREPRENØRER Pictures and illustrations Tekla BIMsight! NÅTID OG FREMTID MED BIM FOR ENTREPRENØRER NÅTID OG FREMTID MED BIM FOR ENTREPRENØRER! OVERSKRIFT! -! OSLO! 07.01.2014! STEEN SUNESEN! TEKNOLOGIEN FORANDRER HVORDAN

Detaljer

GRUPPE 1 - PROSJEKTOPPSTART

GRUPPE 1 - PROSJEKTOPPSTART GRUPPE 1 - PROSJEKTOPPSTART Prosjektoppstart Prosjektering tidligfase Prosjektering detaljfase Bygging Overdragelse/ FDV Prosjektoppstart Prosjektering tidligfase Prosjektering detaljfase Bygging Overdragelse/

Detaljer

Når beste praksis rammeverk bidrar til bedre governance. Ingar Brauti, RC Fornebu Consulting AS

Når beste praksis rammeverk bidrar til bedre governance. Ingar Brauti, RC Fornebu Consulting AS Når beste praksis rammeverk bidrar til bedre governance Ingar Brauti, RC Fornebu Consulting AS :. er når man har en tilpasset egen bruk Et riktig modenhetsnivå! IT Governance Institute's definisjon er:

Detaljer

En kort introduksjon til kurset - God prosjekteringsledelse Begrepsavklaringer - byggeprosess - faser

En kort introduksjon til kurset - God prosjekteringsledelse Begrepsavklaringer - byggeprosess - faser En kort introduksjon til kurset - God prosjekteringsledelse Begrepsavklaringer - byggeprosess - faser Trondheim, 06. januar 2015 Gunnar Ole Granheim Hva skal jeg snakke om? Faser i et byggeprosjekt Kontrakter

Detaljer

Hvilken modell skal vi velge?

Hvilken modell skal vi velge? Hvilken modell skal vi velge? Fordeler og ulemper ved ulike gjennomføringsmodeller ved byggeprosjekt v/seniorforsker Torer F. Berg, "Rom for oppvekst 2012" 27. sept. 2012 1 Kriterier for valg av gjennomføringsmodell

Detaljer

Sikkerhet i samhandlingsfasen i bygg- og anleggsprosjekter. Litteraturgjennomgang

Sikkerhet i samhandlingsfasen i bygg- og anleggsprosjekter. Litteraturgjennomgang Sikkerhet i i bygg- og anleggsprosjekter. Litteraturgjennomgang Gardermoen, 6.april 2017 Eirik Albrechtsen, Stine Skaufel Kilskar 1 Bakgrunn og hensikt Intervjuer utført i SIBA-prosjektet (Tinmannsvik

Detaljer

DIGITALT VEIKART FOR BYGG-, ANLEGGS- OG EIENDOMSNÆRINGEN FOR ØKT BÆREKRAFT OG VERDISKAPING

DIGITALT VEIKART FOR BYGG-, ANLEGGS- OG EIENDOMSNÆRINGEN FOR ØKT BÆREKRAFT OG VERDISKAPING DIGITALT VEIKART FOR BYGG-, ANLEGGS- OG EIENDOMSNÆRINGEN FOR ØKT BÆREKRAFT OG VERDISKAPING BEHOV FOR ET DIGITALT LØFT Digitalisering er en av dagens globale megatrender, som omformer samfunn og næringer.

Detaljer

Introduksjon til Integrert Design Byggherrens veileder

Introduksjon til Integrert Design Byggherrens veileder Introduksjon til Integrert Design Byggherrens veileder Oppdragsgiver: European Commission Executive Agency for Prosjekt: 530256 MaTrID Dato: 2013-08-07 Forfatter: Andy Sutton, BRE, United Kingdom Norsk

Detaljer

Bestillerkompetanse - en ryggmargsrefleks eller en spesifikk ferdighet. Molde

Bestillerkompetanse - en ryggmargsrefleks eller en spesifikk ferdighet. Molde Bestillerkompetanse - en ryggmargsrefleks eller en spesifikk ferdighet Molde 03.11.16 Noen av våre 175 medlemsbedrifter Foreningens virksomhet - på tre ben Ny hjemmeside Det kjøpes inn for enorme summer

Detaljer

Felles begrepsapparat KS 1

Felles begrepsapparat KS 1 Kvalitetssikring av konseptvalg, samt styringsunderlag og kostnadsoverslag for valgt prosjektalternativ Felles begrepsapparat KS 1 Versjon 1.0, datert 11.3.2008 Innhold 1. Bakgrunn, og bruk av veilederen

Detaljer

Målsetting med LCC Forum er å. Fra investeringskostnader til LCC.

Målsetting med LCC Forum er å. Fra investeringskostnader til LCC. Fra investeringskostnader til LCC. Hvilke ambisjonsnivå skal vi velge i prosjektene? Hva er god totaløkonomi i et livsløpsperspektiv? Hvordan ta hensyn til miljøspørsmål? Hvordan kommunisere konsekvenser

Detaljer

STATSBYGG SOM BYGGHERRE - FORVENTNINGER TIL PROSJEKTERENDE/ENTREPRENØR. Kurs prosjekteringsledelse Tekna/Nito 06.01.2015 Alexander Strand-Omreng

STATSBYGG SOM BYGGHERRE - FORVENTNINGER TIL PROSJEKTERENDE/ENTREPRENØR. Kurs prosjekteringsledelse Tekna/Nito 06.01.2015 Alexander Strand-Omreng STATSBYGG SOM BYGGHERRE - FORVENTNINGER TIL PROSJEKTERENDE/ENTREPRENØR Kurs prosjekteringsledelse Tekna/Nito 06.01.2015 Alexander Strand-Omreng HVA ER PROSJEKTERINGSLEDELSE? Byggebransjens viktigste og

Detaljer

Helhetlig strategi for digitalisering av BAE-næringen

Helhetlig strategi for digitalisering av BAE-næringen Digitalt veikart Helhetlig strategi for digitalisering av BAE-næringen Mandat fase 2 Bakgrunn Digitaliseringen redefinerer samfunn og næringer Digitalisering er en av dagens megatrender, som omformer samfunn

Detaljer

Bedre målinger er nøkkelen til effektivitet!

Bedre målinger er nøkkelen til effektivitet! 16. oktober 2014 Bedre målinger er nøkkelen til effektivitet! Innledning til SINTEF Seminar "Hvordan få fart på byggenæringen?" ved Jan Alexander Langlo, forskningsleder, Teknologiledelse SINTEF Teknologi

Detaljer

Erfaringer OPS Søreide Skole. Vidar Stokkeland, Eiendomsutviklingssjef Dag Rune Skarstein, Prosjekteringsleder

Erfaringer OPS Søreide Skole. Vidar Stokkeland, Eiendomsutviklingssjef Dag Rune Skarstein, Prosjekteringsleder Erfaringer OPS Søreide Skole Vidar Stokkeland, Eiendomsutviklingssjef Dag Rune Skarstein, Prosjekteringsleder Grunnleggende tanke God Konkurranse Form Bærekraftig modell OPS: Sammensatt oppgave med mange

Detaljer

Etablert 1992 Driver entreprenørvirksomhet og er en del av BundeGruppen Bygger og rehabiliterer: Næringsbygg og boliger, for privat og offentlige i

Etablert 1992 Driver entreprenørvirksomhet og er en del av BundeGruppen Bygger og rehabiliterer: Næringsbygg og boliger, for privat og offentlige i Etablert 1992 Driver entreprenørvirksomhet og er en del av BundeGruppen Bygger og rehabiliterer: Næringsbygg og boliger, for privat og offentlige i Oslo og Akershus 185 ansatte Omsetning 2013: 1,2 milliarder,

Detaljer

SamBIM Samhandling i byggeprosesser med BIM som katalysator. Årskonferanse 2015- Oscar og vennene hans

SamBIM Samhandling i byggeprosesser med BIM som katalysator. Årskonferanse 2015- Oscar og vennene hans SamBIM Samhandling i byggeprosesser med BIM som katalysator Årskonferanse 2015- Oscar og vennene hans HVA ER SAMBIM? Innovasjonsprosjekt (BIA) finansiert av Norges Forskningsråd. Støtte fra NFR 10,7 mill

Detaljer

Nye retninger innenfor forskningen i fagområdet prosjektledelse

Nye retninger innenfor forskningen i fagområdet prosjektledelse Nye retninger innenfor forskningen i fagområdet prosjektledelse Innledning Kunnskapsfrokost 11. januar 2007 Erling S. Andersen erling.s.andersen@bi.no Erling S. Andersen 1 Nye retninger Hva vil vi være

Detaljer

Sykehusbygg - vår rolle og vårt bidrag

Sykehusbygg - vår rolle og vårt bidrag Sykehusbygg - vår rolle og vårt bidrag Investeringer i bygg og utstyr hvordan kan vi lykkes med å ta ut gevinster? Steinar Frydenlund Styreleder Sykehusbygg HF Nasjonal direktørsamling Scandic Havet hotel

Detaljer

BSN PROSESS 5 - BRUK AV BIM TIL FREMDRIFT OG RESSURSSTYRING (4D)

BSN PROSESS 5 - BRUK AV BIM TIL FREMDRIFT OG RESSURSSTYRING (4D) BSN PROSESS 5 - BRUK AV BIM TIL FREMDRIFT OG RESSURSSTYRING (4D) Bruk av BIM til fremdrift og ressursstyring (4D) Identifikasjon bsnp5 Endringslogg Dato Endringsbeskrivelse Ansvarlig 2012-04-12 v0.2 -

Detaljer

Anskaffelse av nytt Biblioteksystem

Anskaffelse av nytt Biblioteksystem Oppdatert: 2009-10-27 Til: Styremøte 2009-11-02 Saksdokument S-2009/57 Anskaffelse av nytt Biblioteksystem Det vises til vedlagte notat om anskaffelsen. Notatet ble brukt da KD ble orientert på etatsstyringsmøtet

Detaljer

FLERE VEIER TIL MILJØVENNLIGE BYGG. Morten Dybesland, avd.dir Forskning og miljø ESTATE konferanse 28.8.2014

FLERE VEIER TIL MILJØVENNLIGE BYGG. Morten Dybesland, avd.dir Forskning og miljø ESTATE konferanse 28.8.2014 FLERE VEIER TIL MILJØVENNLIGE BYGG Morten Dybesland, avd.dir Forskning og miljø ESTATE konferanse 28.8.2014 INNHOLD Hvem er Statsbygg Hva er vår miljøambisjon og mål Hva er de viktigste virkemidlene for

Detaljer

MEDLEMSMØTE LYSAKER 7. MARS STEEN SUNESEN!

MEDLEMSMØTE LYSAKER 7. MARS STEEN SUNESEN! LYSAKER 7. MARS STEEN SUNESEN PROGRAM 13:15 13:30 Innledning. Mål for medlemsmøtet og Tendenser innen BIM, Steen Sunesen, Daglig leder buildingsmart Norge BIM og entreprisemodeller, Kaare Kleven, Prosjektdirektør

Detaljer

Byggdesign, arkitektur, renhold og byggdrift. Spiller vi på samme laget?

Byggdesign, arkitektur, renhold og byggdrift. Spiller vi på samme laget? Byggdesign, arkitektur, renhold og byggdrift. Spiller vi på samme laget? I hvilken grad tar en arkitekt/designer hensyn til renhold og drift i design og prosjekteringsfasen av et bygg? Er arkitekten en

Detaljer

Internasjonale erfaringer med gjennomføringsstrategier. Norwegian University of Science and Technology

Internasjonale erfaringer med gjennomføringsstrategier. Norwegian University of Science and Technology Internasjonale erfaringer med gjennomføringsstrategier Norwegian University of Science and Technology Bakgrunn Statens Vegvesen ønsket å få innspill til alternative gjennomføringsstrategier som kan være

Detaljer

avene til en FDVU-tilpasset BIM, strukturering av informasj Bakgrunn

avene til en FDVU-tilpasset BIM, strukturering av informasj Bakgrunn Hvordan høste gevinstene av BIM? avene til en FDVU-tilpasset BIM, strukturering av informasj Inge Aarseth Prosjektleder Plan og utbyggingsenheten Sykehuset i Vesfold HF Helse Sør Øst RHF Bakgrunn HSØs

Detaljer

BA 2015 Oscar - 28.11

BA 2015 Oscar - 28.11 BA 2015 Oscar - 28.11 Alexander Smidt Olsen alexander.smidt.olsen@metier.no MISJON: «Hensikten med BA 2015 er å målbart forbedre leveringsevnen innen bygg og anlegg» BA 2015 er et program innenfor bygg

Detaljer

Optimalisering av drift

Optimalisering av drift Optimalisering av drift En selvsagt del av målet om 20% lavere driftskostnader Sverren Tiltnes 26.10.2017 20% 2020 3 26.10.2017 Beste Praksis 3.400 på plass samtidig. 500 lass levert hver dag. Bærekraftige

Detaljer

Hvordan beste praksis rammeverk praktiseres aller best

Hvordan beste praksis rammeverk praktiseres aller best Hvordan beste praksis rammeverk praktiseres aller best Felles introduksjon til kurs 1A, 1B og 1C Ingar Brauti, RC Fornebu Consulting AS NOKIOS kurs tirsdag 29. oktober 2013 ingar.brauti@fornebuconsulting.com

Detaljer

Delt opp i tre strategier: forretningststrategi, organisasjonsstrategi og informasjonstrategi.

Delt opp i tre strategier: forretningststrategi, organisasjonsstrategi og informasjonstrategi. Oppsummering infosys Strategier Delt opp i tre strategier: forretningststrategi, organisasjonsstrategi og informasjonstrategi. Forretningststrategi Porters modell - konkurransefordel Bedriften oppnår konkurransefordel

Detaljer

Samspill og BIM. 7. mars 2012. Ragnar H. Jacobsen 08.03.12

Samspill og BIM. 7. mars 2012. Ragnar H. Jacobsen 08.03.12 Samspill og BIM 7. mars 2012 Ragnar H. Jacobsen 08.03.12 2 Undervisningsbygg Oslo KF Undervisningsbygg Oslo KF er et kommunalt foretak i Oslo kommune, som har til oppgave å utvikle, bygge, drifte og forvalte

Detaljer

Hva er Prosjekt Norge? Prosjekt Norge - Norsk senter for prosjektrettet virksomhet

Hva er Prosjekt Norge? Prosjekt Norge - Norsk senter for prosjektrettet virksomhet Hva er Prosjekt Norge? Prosjekt Norge - Norsk senter for prosjektrettet virksomhet Prosjekt Norge Prosjekt Norge ble opprettet ved inngangen til 2014, som en videreføring av NSP som var en videreføring

Detaljer

IT Governance virksomhetsutvikling og innovasjon uten å miste kontroll (compliance)

IT Governance virksomhetsutvikling og innovasjon uten å miste kontroll (compliance) IT Governance virksomhetsutvikling og innovasjon uten å miste kontroll (compliance) Ragnvald Sannes (ragnvald.sannes@bi.no) Institutt for ledelse og organisasjon, Handelshøyskolen BI Hva er IT Governance

Detaljer

Suksessfaktorer for styring av prosjekt

Suksessfaktorer for styring av prosjekt Suksessfaktorer for styring av prosjekt B2G utviklingscamp 20. oktober Erik Aursnes Dammen Metier i dag Forretningsidè: Vi forbedrer våre kunders forretningsmessige mål gjennom riktige og effektive prosjekter

Detaljer

BSN PROSESS 3 - BRUK AV BIM TIL KOLLISJONSKONTROLL

BSN PROSESS 3 - BRUK AV BIM TIL KOLLISJONSKONTROLL BSN PROSESS 3 - BRUK AV BIM TIL KOLLISJONSKONTROLL Bruk av BIM til kollisjonskontroll Identifikasjon bsnp3 Endringslogg Dato Endringsbeskrivelse Ansvarlig 2012-04-12 v0.3 - levert til offisiell høring

Detaljer

Lærdommer fra Kunnskapssenteret. Strukturert samhandling. Involverende planlegging - Trondheimsmodellen

Lærdommer fra Kunnskapssenteret. Strukturert samhandling. Involverende planlegging - Trondheimsmodellen 1 LC-NO. Fagseminar. Trondheim 0109-2016. Del 1: Samhandling i design og engineering/prosjektering. Del 2: Samhandling i produksjonen: Involverende planlegging Lærdommer fra Kunnskapssenteret. Strukturert

Detaljer

Partnering et nyttig verktøy for læring og økt effektivisering?

Partnering et nyttig verktøy for læring og økt effektivisering? Partnering et nyttig verktøy for læring og økt effektivisering? NBEF 13 mars 2008 Dr. Lena E. Bygballe Senter for byggenæringen, BI Bakgrunn Senter for byggenæringen på BI Opprettet 01.01.05 på initiativ

Detaljer

SIBA Sikkerhetsstyring i bygg- og anleggsbransjen

SIBA Sikkerhetsstyring i bygg- og anleggsbransjen SIBA Sikkerhetsstyring i bygg- og anleggsbransjen HMS-konferansen 2015 Clarion Hotel & Congress Oslo Airport 28. 29. oktober 2015 1 Ranveig Kviseth Tinmannsvik, SINTEF Ranveig.K.Tinmannsvik@sintef.no SIBA

Detaljer

PERSPEKTIV 2012 HVA ER KRITISK FOR LINK ARKITEKTUR? BRANSJEFORENINGEN LYTTER

PERSPEKTIV 2012 HVA ER KRITISK FOR LINK ARKITEKTUR? BRANSJEFORENINGEN LYTTER PERSPEKTIV 2012 HVA ER KRITISK FOR LINK ARKITEKTUR? BRANSJEFORENINGEN LYTTER Frokostseminar i Arkitektbedriftene 03.03.11. - Foredrag v/siri Legernes, adm dir LINK arkitektur as 16 kontor i Norden, 270

Detaljer

Byggekostnadsprogrammet. Hvordan unngå prosjekteringsfeil RESULTATER

Byggekostnadsprogrammet. Hvordan unngå prosjekteringsfeil RESULTATER Byggekostnadsprogrammet Hvordan unngå prosjekteringsfeil RESULTATER Kvalitetssjef Endre Grimsmo COWI AS 1 Målsetting Prosjektets mål er å kartlegge årsaker til prosjekteringsfeil i forskjellige typer prosjekter,

Detaljer

Offentlig privat samarbeid (OPS) for skoleanlegg, muligheter og utfordringer

Offentlig privat samarbeid (OPS) for skoleanlegg, muligheter og utfordringer Offentlig privat samarbeid (OPS) for skoleanlegg, muligheter og utfordringer v/seniorforsker Torer F. Berg, "Rom for oppvekst 2012" 27. sept. 2012 1 Om OPS OPS eller Offentlig Privat Samarbeid er samlebetegnelsen

Detaljer

BA 2015 HVA FORVENTER STATSBYGG AV SINE LEVERANDØRER? Øivind Christoffersen, adm direktør Hilde Nordskogen, direktør Byggherreavdelingen

BA 2015 HVA FORVENTER STATSBYGG AV SINE LEVERANDØRER? Øivind Christoffersen, adm direktør Hilde Nordskogen, direktør Byggherreavdelingen BA 2015 HVA FORVENTER STATSBYGG AV SINE LEVERANDØRER? Øivind Christoffersen, adm direktør Hilde Nordskogen, direktør Byggherreavdelingen HVA VI SKAL SNAKKE OM: Statsbygg Utvikling av prosjektfaget Hva

Detaljer

Verdi for eigar, brukar og utførande

Verdi for eigar, brukar og utførande Verdi for eigar, brukar og utførande - Tre roller, tre ulike verdibegrep Strategisk eiendomsledelse Kursdagene 2015, Trondheim Ole Jonny Klakegg Del 1 Omgrep Kva er eit Prosjekt? Først var det ei unik

Detaljer

Gjennomføringsmodeller

Gjennomføringsmodeller Gjennomføringsmodeller Lyngdalsmodellen: Brukerstyrt og kostnadseffektiv hånd i hånd Kristiansand 27.09.2012,Dr.ing Øystein H. Meland Korrekt fokus i anskaffelsesprosessen? Å gjøre ting riktig? eller Å

Detaljer

sekallen, rkitektbedri*enes BIM- utvalg akgrunn for IDM- arbeidet ålet tatus idere arbeid

sekallen, rkitektbedri*enes BIM- utvalg akgrunn for IDM- arbeidet ålet tatus idere arbeid ndardisering av arkitektenes BIM-leverans sekallen, 27.03.14 rkitektbedri*enes BIM- utvalg akgrunn for IDM- arbeidet ålet tatus idere arbeid DM vs buildingsmart Norge Guiden - utvalget består av: Henning

Detaljer

Hva hensyntas når Statsbygg velger kontraktstrategi i byggeprosjekter?

Hva hensyntas når Statsbygg velger kontraktstrategi i byggeprosjekter? Hva hensyntas når Statsbygg velger kontraktstrategi i byggeprosjekter? Tre entrepriseformer Byggherrestyrt entreprise NS 8405 og Blåboka NS 8406 og Entrepriseboka Totalentreprise NS 8407 og Totalentrepriseboka

Detaljer

Overordnede krav til sluttdokumentasjon

Overordnede krav til sluttdokumentasjon E07 08.11.12 For implementering GMWEE GMRTV GMFAG A06 24.10.12 For høring GMWEE GMRTV GMFAG E05 11.03.11 For implementering GMWEE GMRTV GMFAG E04 29.10.10 Mindre justeringer GMRTV GMWEE GMFAG E03 26.02.10

Detaljer

buldingsmart Guiden Strategisk eiendomsledelse NBEF, Kursdagene 2015 Trondheim Øyvind Rakkestad, Rendra AS Sigve Pettersen, Rendra AS

buldingsmart Guiden Strategisk eiendomsledelse NBEF, Kursdagene 2015 Trondheim Øyvind Rakkestad, Rendra AS Sigve Pettersen, Rendra AS buldingsmart Guiden Strategisk eiendomsledelse NBEF, Kursdagene 2015 Trondheim Øyvind Rakkestad, Rendra AS Sigve Pettersen, Rendra AS BAKGRUNN OM OSS bsn Norges åpen BIM forening Sørger for at teknologiutvikling

Detaljer

Prosjektplan for forprosjekt. Felles avfallshåndtering i Kongsbergregionen

Prosjektplan for forprosjekt. Felles avfallshåndtering i Kongsbergregionen Prosjektplan for forprosjekt Felles avfallshåndtering i Kongsbergregionen Innhold Innledning...3 Bakgrunn...3 Mål og hovedaktiviteter...4 3.1 Overordnet målsetting...4 Delmål...4 Rammer...6 Fremdriftsplan...6

Detaljer

Concept-programmet: Innledning til kvalitetssikring av prosjekter. Knut Samset NTNU

Concept-programmet: Innledning til kvalitetssikring av prosjekter. Knut Samset NTNU Concept-programmet: Innledning til kvalitetssikring av prosjekter Knut Samset NTNU Tidligfase Usikkerhet Informasjon Gjennomføringsfase Beslutning om finansiering Tidligfase Gjennomføringsfase Driftsfase

Detaljer

Frivillighetserklæringen. erklæring for samspillet mellom regjeringen og frivillig sektor

Frivillighetserklæringen. erklæring for samspillet mellom regjeringen og frivillig sektor Frivillighetserklæringen erklæring for samspillet mellom regjeringen og frivillig sektor Forord Formål Frivilligheten er en stor og selvstendig del av vårt samfunn som gir en merverdi til den som bidrar

Detaljer

Regional utviklingsplan for Helse Midt-Norge RHF. Forslag til prosjektdirektiv leveranse fra forprosjektet

Regional utviklingsplan for Helse Midt-Norge RHF. Forslag til prosjektdirektiv leveranse fra forprosjektet Regional utviklingsplan for Helse Midt-Norge RHF Forslag til prosjektdirektiv leveranse fra forprosjektet Helse Midt-Norge må ha en felles utviklingsplan for sitt «sørge for» ansvar Behovet for å samordne

Detaljer

UNINETT. Fysisk infrastruktur fagdag. UFS 121 Retningslinjer for prosjektering av UH-bygg, IKT- og AVinfrastruktur

UNINETT. Fysisk infrastruktur fagdag. UFS 121 Retningslinjer for prosjektering av UH-bygg, IKT- og AVinfrastruktur UNINETT Fysisk infrastruktur fagdag UFS 121 Retningslinjer for prosjektering av UH-bygg, IKT- og AVinfrastruktur Stein Ottar Nygaard sony@cowi.no 1 Et bygg blir til Kjennetegn for byggeprosjekter i UH-sektoren

Detaljer

KUNDENS KRAVSPESIFIKASJON

KUNDENS KRAVSPESIFIKASJON Bilag 1 til Vedlikeholdsavtalen (SS-V) KUNDENS KRVSPESIFIKSJON vtalereferanse: PROSJ-011-13 Vedlikeholdsavtale DVH PPLINCE Innholdsfortegnelse 1 STRUKTUR FOR KUNDENS KRVSPESIFIKSJON... 3 1.1 Beskrivelse

Detaljer

ERFARING FRA PROSJEKT: D-MEDICA TILBYGG NBEF: LEAN FOR BYGGHERREN H.T. HOLM 13.09.2013

ERFARING FRA PROSJEKT: D-MEDICA TILBYGG NBEF: LEAN FOR BYGGHERREN H.T. HOLM 13.09.2013 ERFARING FRA PROSJEKT: D-MEDICA TILBYGG NBEF: LEAN FOR BYGGHERREN H.T. HOLM 13.09.2013 AGENDA o LEAN NOEN (av mange) FORUTSETNINGER o LEAN KONSTRUKSJON o SEMINAR HOS PORSCHE CONSULTING o LEAN PROSJEKTERING?

Detaljer

Profesjonalisering av prosjektledelse

Profesjonalisering av prosjektledelse Profesjonalisering av prosjektledelse Ingar Brauti, RC Fornebu Consulting AS Software2013, IT-ledelse i fremtiden Onsdag 13. februar 2013 ingar.brauti@fornebuconsulting.com I fremtiden vil IT funksjonen

Detaljer

Bygg 21 versus BA2015, synergi eller dobbelt opp?

Bygg 21 versus BA2015, synergi eller dobbelt opp? Bygg 21 versus BA2015, synergi eller dobbelt opp? Ingrid Dahl Hovland 07.01.2014 Bakgrunn Økt kompetanse > kritisk faktor for heve næringa og møte utfordringene Bygg21 > samarbeidsplattform for forsking

Detaljer

Hva mener vi bør være fremtidens bygningspolitikk?

Hva mener vi bør være fremtidens bygningspolitikk? Hva mener vi bør være fremtidens bygningspolitikk? Kompetanse for bedre eiendomsforvaltning Innlegg ved kursdagene NTNU januar 2011 Professor II / FoU-leder Svein Bjørberg Stikkord for videre spinning

Detaljer

Byggherrerolla: hatter og hoder

Byggherrerolla: hatter og hoder Byggherrerolla: hatter og hoder Gardermoen 9. februar 2016 Dr. ing Øystein Meland 2 Organisering Myndigheter Konsesjonshaver Prosjekteier Tiltakshaver SØK Oppdragsgiver 1 Prosjektansvarlig Byggherre Oppdragsansvarlig

Detaljer

SpeedUp Et forskningsprosjekt med mål om forkortelse av prosjektgjennomførings tiden

SpeedUp Et forskningsprosjekt med mål om forkortelse av prosjektgjennomførings tiden SpeedUp Et forskningsprosjekt med mål om forkortelse av prosjektgjennomførings tiden November 2014 www.prosjektnorge.no 1 SpeedUp -BIA prosjekt 2014-2018 - ramme pr nu -48,9 mill (eks Phd er som er knyttet

Detaljer

Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser. Nasjonalt program for leverandørutvikling

Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser. Nasjonalt program for leverandørutvikling Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser Nasjonalt program for leverandørutvikling HVORFOR?» NASJONALE UTFORDRINGER KREVER NYE LØSNINGER VI MÅ SAMHANDLE SMARTERE Offentlig sektor skal gå foran

Detaljer

Riktig bidrag til rett tid: Råd om fellesføringer for deltakelse i arbeidet med helhetlig vannforvaltning

Riktig bidrag til rett tid: Råd om fellesføringer for deltakelse i arbeidet med helhetlig vannforvaltning Til: Departementsgruppen for vannforskriften og vanndirektivet Fra: Direktoratsgruppen for vannforskriften og vanndirektivet Dato: 17 juni 2016 Riktig bidrag til rett tid: Råd om fellesføringer for deltakelse

Detaljer

Digitalt Veikart for BAE-næringen

Digitalt Veikart for BAE-næringen Digitalt Veikart for BAE-næringen Jøns Sjøgren, Markedssjef Boligprodusentenes Forening 23. mai 2017 - Standard Morgen: Digitalisering og tjenesteutvikling Utfordringer og muligheter Digitaliseringen redefinerer

Detaljer

Nye kontraktstrategier

Nye kontraktstrategier Nye kontraktstrategier Prosjekt 2015 Morten Aagaard, Metier Legal 15 oktober 2015 All rights reserved - Metier AS - BETTER PROJECTS Innhold Nye kontraktstrategier Arbeid med kontraktstrategi og gjennomføringsmodeller

Detaljer

«Standard for begrepsbeskrivelser»

«Standard for begrepsbeskrivelser» «Standard for begrepsbeskrivelser» Standardiseringsrådet, 13. mars 2012 Steinar Skagemo Tema Bakgrunn Behovet for standarder innenfor området metadata/semantikk/begrepsarbeid Spesielt om behovet for standard

Detaljer