Annual Report. Årsrapport //2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Annual Report. Årsrapport //2013"

Transkript

1 t Annual Report Årsrapport //2013

2 Team: Dr. Michel Henry Bouchet Chief Strategist Marius Richter CEO Jan Erik Meidell Compliance Officer Per Magne Ludvigsen Fund Manager Kjære leser. Denne årsrapport finnes på engelsk og norsk. Den norske versjonen starter på side 3. Forvaltningsselskapets syn på utsikter for verdensøkonomien finnes på engelsk side 18 til 19. Disclaimer: Dette dokument er ikke tiltenkt offentligheten og er distribuert til kunder i Verdipapirfondet Nordsjø- Kombinasjon. Dokumentet gir ingen anbefalinger om kjøp eller salg av verdipapirer. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning og fondets verdi kan gå ned så vell som opp. Nordsjøkombinasjon tilegner en strategi med mål om undervekt i aksjemarkedene under nedturer og vice versa, men forvaltningsselskapet kan ikke under noen omstendigheter garantere et slikt utfall. I forkant av investering i verdipapirfondet anbefaler selskapet å lese nøye fondets prospekt, vedtekter og nøkkelinformasjon. Øvrige opplysninger om risiko, investeringsområde og investeringsmål samt kostnader er tilgjengelig i verdipapirfondets vedtekter og i nøkkelinformasjonen. Prospektet, vedtekter og nøkkelinformasjon bør leses i sammenheng for å få et komplett bilde av verdipapirfondets risiko- og investeringsprofil. Dear reader. This document is written in English and Norwegian, please find the English part from page 14 to 19. Disclaimer: This presentation is not intended for public release. It is distributed exclusively among investors.. The information contained herein does not constitute recommendations on the buying or selling of assets. The value of the fund may go down as well as up. Historical performance is not necessarily a guide for future returns. Although North Sea Asset Allocation adopts an investment strategy that aims to protect against the repercussions of large downturns in the financial markets, it cannot definitively guarantee such an outcome. The management company recommends all investors to read thoroughly the funds Prospectus, fund bylaws and Key investor information document upon investment decisions. Who are we: North Sea GEM is a fund Management Company in Stavanger, Norway - Set up by seasoned investment professionals. The company pillars are based on building a fund that manages capital the way we believe our personal savings should be managed. With strong emphasis on global macro-economic climate & undervalued assets, we have built a mixed investment fund. Our strategy is reallocation with changing macro and market pricing, where our aim is overweight in equities during upturns and overweight in secure fixed income assets during downturns. Based on our view and our experience this is the definitive investment strategy for longterm investors. 2 3

3 God start for North Sea GEM North Sea GEM AS fikk konsesjon fra Finanstilsynet i Norge til å drive fondsforvaltning 25. juni 2013 og kombinasjonsfondet Nordsjø-Kombinasjon fikk konsesjon 27. juni Mandag 1. juli startet for alvor arbeidet med å klargjøre organisasjonen for ordinær drift. Implementering og aktivering av systemer og leverandører av depotbanktjenester, kunderegister, informasjonssystemer. Verdipapirfondet Nordsjø-Kombinasjon ble satt til liv den 11.september og fikk en svært god start med full klaff på forvaltningsselskapets makro syn fikk en avkastning i valuta og aksjeavkastning, med god drahjelp fra Eurosonen. Et positivt år for aksjemarkedene Da Nordsjø-kombinasjon ble lansert hadde de globale aksjemarkedene lagt bak seg et solid første halvår, aksjemarkedene fortsatte positivt også i andre halvår. Nordsjø-kombinasjon var i perioden posisjonert med ca halvparten av sine investeringer i aksjemarkedene og dermed langt lavere risiko en den rene aksje indeksen som en sammenligner fondet mot. Med markedsrisiko på cirka halvparten av aksjemarkedsrisiko klarte fondet en avkastning på høyde med aksjemarkedet. Marius Ricther Daglig leder North Sea GEM AS Nordsjø-Kombinasjon Forvalters kommentar 2013 Nordsjø-Kombinasjon er et globalt kombinasjonsfond uten noen geografiske eller sektor begrensninger i investeringene. Fondet vil aktivt endre fordelingen mellom aksjer og renter i tråd med markedssynet med det mål å oppnå en best mulig avkastning over tid. Videre så har Nordsjø-Kombinasjon en fokusert forvaltningsstrategi som innebærer å investere i et begrenset antall verdipapirer. Nordsjø-kombinasjon har siden oppstart og frem til årsskiftet steget med 8,1 %. I den samme perioden har det globale aksjemarkedet målt ved Morgan Stanleys verdensindeks steget med 10,1 %. Nordsjø-Kombinasjon er et kombinasjonsfond med en betydelig andel av fondets midler investert i rentebærende papirer. Til tross for en sterk utvikling i aksjemarkedet siden oppstart er avkastningen i Nordsjø-Kombinasjon på høyde med aksjemarkedet, men med en betydelig lavere risiko. Aksjevekten har siden oppstart hatt mellom 55 % og 65 % og gjenspeiler et forsiktig positivt syn på aksjemarkedet i perioden. Dette blir utdypet nærmere i vår makro/markedskommentar. Ved årsslutt har Nordsjø- Kombinasjon 55 % av porteføljen investert i aksjer. Nedenfor er en grafisk fremstilling av fordelingen mellom aksjer og renter ved årsslutt. Per Magne Ludvigsen Porteføljeforvalter Dr. Michel Henry Bouchet Sjefstrateg 12,52% Equity / Aksjer 55,10 % 55,10% 32,38% Fixed Income / Obligasjoner 32,38 % Cash / Kontanter 12,52 % 19,47% Fixed income Norway 44,90 % Germany 4,34 % 44,90% 3,30% 4,34% France 12,92 % Switzerland 3,30 % 11,92% Spain 11,92 % Norway 19,47 % 12,92% Fondet har nesten utelukkende vært investert i Europeiske verdipapirer i perioden. Obligasjonsporteføljen har i sin helhet vært investert i norske selskaper, mens aksjeporteføljen hovedsakelig har vært investert i Europa med unntak av en investering i USA. Den geografiske fordelingen av aksjeporteføljen er vist nedenfor. 4 5

4 10 største investeringer Average Weight Forvaltning Fondet har gjennom perioden vært investert i 20 aksjer men har solgt seg helt ut av 1 slik at aksjeporteføljen ved årsslutt inneholder totalt 19 aksjer. Videre har fondet investert i totalt 9 selskapsobligasjoner hvorav 2 er solgt ut slik at renteporteføljen består av 7 obligasjoner ved årsslutt Fremtidsutsikter Vi forventer et svakt positivt aksjemarked for 2014 sett under ett, men med til dels store svingninger i løpet av året. Nordsjø-Kombinasjon hadde ved årsslutt 55 % av midlene investert i aksjer og med et positivt markedssyn vil det være en overvekt av aksjer i porteføljen året sett under ett. Det kan likevel være perioder i løpet av året hvor fondet har mindre enn 50 % aksjer dersom vi mener det er risiko for et markert fall i aksjemarkedet. Videre så har Nordsjø-Kombinasjon i 2013 nesten utelukkende vært investert i Europeiske aksjer. Vi mener fortsatt det er gode muligheter for kursstigning i det Europeiske aksjemarkedet og hovedvekten av investeringen vil fortsatt være her. Videre vil vi fortløpende vurder muligheten for å investere i andre markeder, herunder fremvoksende markeder i Asia og Sør- og mellom Amerika. Aker Asa Frn 06-jun % Agder Energi As Frn 25-aug % Color Group Asa Frn 18-dec % Volkswagen AG 4.3 % Royal Caribbean Cruises Ltd. 4.1 % AXA SA 3.7 % Iberdrola SA 3.5 % Banco Santander S.A. 3.5 % Telefonica SA 3.3 % Nestle S.A. 3.3 % Key figures Nordsjø-Kombinasjon Price/Earnings 11.9 Price to Sales 1.1 Dividend Yield 3.5 Price to Book 1.4 P/E using FY1 Est 11.7 Price/Cash Flow 6.0 Avkastning siden oppstart: 8.10% Antall Andeler: Standard Avvik 8.86 Standard Avvik referanse indeks Forvaltningskapital Average Contribution Weight To Return Total Highest Royal Caribbean Cruises Ltd Banco Santander S.A Volkswagen AG Orange SA AXA SA Lowest Subsea 7 S.A Norwegian Air Shuttle ASA Atea ASA Solstad Offshore ASA Cisco Systems, Inc

5 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak og Forskrift om årsregnskap m.m. for verdipapirfond. Salgsinntekter Inntekter inntektsføres når de anses opptjent ihht. regnskapsloven. Hovedregel for vurdering og klassififsering av eiendeler og gjeld Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassififsert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er klassififisert som omløpsmidler. Ved klassififsering av kortsiktig og langsiktig gjeld er tilsvarende kriterer lagt til grunn. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Bankinnskudd, kontanter og lignende Bankinnskudd, kontanter ol. inkludererer kontanter, bankinnskudd og andre betalingsmidler med forfallsdato som er kortere enn tre måneder fra anskaffelse. Generelt om vurdering av balanseposter Omløpsmidler vurderes til det laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost. Langsiktig gjeld i norske kroner, med unntak av avsetninger for forpliktelser, balanseføres til nominelt beløp. Investeringer i børsnoterte aksjer og obligasjoner Verdien i balansen tilsvarer den observerbare markedsverdien av investeringene pr ihht. Forskrift om årsregnskap m.m. for verdipapirfond 5-5. Skatt Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 27% på grunnlag av midlertidige forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt eventuelt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet. Oppføring av utsatt skattefordel på netto skattereduserende forskjeller som ikke er utlignet og underskudd til fremføring, er begrunnet med antatt fremtidig inntjening. Utsatt skattefordel som kan balanseføres og utsatt skatt er oppført netto i balansen. Transaksjonskostnader knyttet til oppgjør av verdipapirer og fondsandeler belastes fondet og kostnadsføres etter hvert som de påløper. Månedlig belaster VPS fondet med transaksjonskostnader forbundet med tegning/innløsning. Kostnadene går til å dekke rapportering til kundene (porto, konvoluttering etc.). Depotmottaker beregner ingen kostnader ved tegning/innløsning. Note 2 Investeringer Plasseringer per Urealisert Andel av Anskaffelseskost Markeds- gevinst/tap i forvaltnings - kapitalen Selskap/utsteder Verdipapirtype Beholdning i NOK verdi i NOK NOK Valuta Nestle SA Aksje ,8 % CHF Volkswagen AG Aksje ,0 % EUR Santander SA, Banco Registered shar Aksje ,0 % EUR Iberdrola SA Aksje ,9 % EUR NH Hoteles SA Aksje ,9 % EUR Telefonica SA Aksje ,8 % EUR Total Fina SA Aksje ,3 % EUR Sanofi Aksje ,6 % EUR Axa SA Aksje ,2 % EUR Vivendi Universal Aksje ( ) 340 1,7 % EUR Orange Aksje ,0 % EUR Royal Caribbean Cruises Ltd Aksje ,7 % NOK Subsea 7 SA Aksje (31 076) 2,8 % NOK Solstad Offshore ASA Aksje ,5 % NOK Lerøy Seafood Group ASA Aksje ,4 % NOK Atea ASA Aksje (15 641) 2,4 % NOK Sparebanken 1 Nord Nord-Norge Primary Capital Cert Aksje ,7 % NOK Norwegian Air Shuttle ASA Aksje (36 428) 1,7 % NOK Storebrand Livsforsikring AS Note 08/Without Final Selskapsobligasjoner ,7 % NOK Storebrand Livsforsikring AS Bonds 08/Without Fixed Selskapsobligasjoner (5 950) 3,7 % NOK Agder Energi AS Notes 10/ FRN (920) 7,4 % NOK Sparebank 1 SR Bank ASA Bonds 11/Without Fixed MaturityFondsobligasjon (6 600) 3,7 % NOK Stolt Nielsen Ltd Notes 12/ Senior unsecured ,8 % NOK bond Aker ASA Notes 13/ Selskapsobligasjoner ,4 % NOK Color Group ASA Notes 13/ Selskapsobligasjoner ,4 % NOK Cisco Systems Inc Aksje ,6 % USD Sum % Verdipapirporteføljens omløpshastighet 2013 Gjennomsnittlig fondsverdi Verdi aksjetransaksjoner Verdi obligasjonstransaksjoner Verdi handler Omløpshastighet (verdi handler/gjennomsnittlig fondsverdi) 1,30 Note 3 Egenkapital Andelskapita l til Annen pålydende Overkursfond egenkapital Sum Egenkapital Utstedte andeler Årets resultat Egenkapital

6 Verdipapirfondet Nordsjø-Kombinasjon Noter til regnskapet for 2013 Verdipapirfondet Nordsjø-Kombinasjon Noter til regnskapet for 2013 Note 3 Egenkapital Note 3 Egenkapital Andelskapita Andelskapita l til Annen pålydende l til Overkursfond egenkapital Annen Sum pålydende Overkursfond0 egenkapital0 Egenkapital Sum0 Egenkapital Utstedte andeler Utstedte Årets resultat andeler Årets Egenkapital resultat Egenkapital Note 4 Skatt Note 4 Skatt Beregning av utsatt skatt/utsatt skattefordel 2013 Beregning av utsatt skatt/utsatt skattefordel 2013 Midlertidige forskjeller Midlertidige Netto midlertidige forskjeller forskjeller 0 Netto Underskudd midlertidige til fremføring forskjeller 0 Underskudd Grunnlag for tilutsatt fremføring skatt 0 Grunnlag for utsatt skatt 0 Utsatt skatt 0 Utsatt Herav skatt ikke balanseført utsatt skattefordel 0 Herav Utsattikke skatt balanseført i balansenutsatt skattefordel 0 Utsatt skatt i balansen 0 Utsatt skattefordel som kunne vært balanseført 0 Utsatt skattefordel som kunne vært balanseført 0 Fordeling av skattekostnaden 2013 Fordeling av skattekostnaden 2013 Betalbar skatt Betalbar For mye, skatt for lite avsatt i fjor For Summye, betalbar for lite skatt avsatt i fjor Sum Endring betalbar i utsatt skatt skatt/skattefordel med gammel sats Endring i utsatt skatt/skattefordel med som følge gammel av endret sats skattesats 0 Endring Skattekostnad i utsatt skatt/skattefordel som følge av endret skattesats Skattekostnad Balanse Note 2013 Eiendeler Fondets verdipapirportefølje ,00 Sum verdipapirportefølje ,00 Fordringer Opptjente, ikke mottatte inntekter ,00 Sum fordringer ,00 Fondets verdipapirportefølje Bankinnskudd, kontanter o.l ,00 Sum omløpsmidler ,00 Sum eiendeler ,00 Note 5 Porteføljekostnader Note 5 Porteføljekostnader 2013 Forvaltningshonorar til forvaltningsselskapet Forvaltningshonorar Sum til forvaltningsselskapet Sum Forvaltningshonoraret blir beregnet ukentlig på bakgrunn av 2,2 % av NAV (net asset value) av investerte midler. Forvaltningshonoraret blir beregnet ukentlig på bakgrunn av 2,2 % av NAV (net asset value) av investerte midler. Andre kostnader 2013 Andre Bankgebyrer kostnader Bankgebyrer Depotgebyrer Depotgebyrer Utenlandske transaksjonsskatter Utenlandske Sum andre kostnader transaksjonsskatter Sum andre kostnader Egenkapital og gjeld Innskutt egenkapital Andelskapital til pålydende ,00 Overkurs ,00 Sum innskutt egenkapital ,00 Opptjent egenkapital Annen egenkapital ,00 Sum opptjent egenkapital ,00 Sum egenkapital ,00 Gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld ,00 Betalbar skatt ,00 Annen kortsiktig gjeld ,00 Sum kortsiktig gjeld ,00 Sum gjeld ,00 Sum egenkapital og gjeld ,00 Styret i North Sea GEM AS 10 11

7 Resultatregnskap Verdipapirfondet Nordsjø- Kombinasjon Porteføljeinnteker og porteføljekostnader Note 2013 Renteinntekter ,00 Utbytte ,00 Gevinst/tap ved realisasjon ,00 Netto endringer urealiserte kursgevinster/kurstap ,00 Sum porteføljeinntekter ,00 Forvaltningshonorar ,00 Andre kostnader ,00 Forvaltningsresultat ,00 Resultat før skattekostnad ,00 Skattekostnad ,00 Årsresultat ,00 Årsresultat ,00 Overføringer Avsatt til annen egenkapital ,00 Sum overføringer ,00 Årsberetning 2013 North Sea GEM AS fikk konsesjon fra Finanstilsynet i Norge til å drive fondsforvaltning 25. juni 2013 og kombinasjonsfondet Nordsjø-Kombinasjon fikk konsesjon 27. juni Arbeidet med implementering og aktivering av systemer og leverandører av blant annet depotbanktjenester, kunderegister, informasjonssystemer startet for alvor 1. juli. Verdipapirfondet Nordsjø-Kombinasjon ble lansert 11. september med rundt 10 millioner i forvaltningskapital fra selskapets ansatte og eiere. Forvaltningskapital Fondets forvaltningskapital ved utgangen av 2013 var på 15,7 millioner. Innskutt kapital fra kunder til pålydende kurs var på 14,5 millioner, og realisert og urealisert gevinst på underliggende verdipapirer utgjør differansen mellom de to. Se forvalters kommentar for en nærmere beskrivelse av forvaltningen av fondet. Fondets forvaltningskapital på 10 millioner ved lansering var utelukkende skutt inn av selskapets ansatte og eiere. I perioden etter fondets oppstart fokuserte selskapet på kvalitetskontroll av systemer og rutiner for å påse at dette fungerte optimalt også ved normal drift. Det ble bevisst ikke brukt tid på ekstern markedsføring av fondet i denne perioden. Arbeidet med aktiv markedsføring av fondet til eksterne kunder ble først påbegynt i midten av november og forvaltningskapitalen må sees i lys av dette. Risikostyring Operasjonell risiko Operasjonell risiko er først og fremst knyttet til overholdelse av investeringsmandatet, inn- og utbetalinger til og fra kunder, kursberegning av andelsverdier, motpartsrisiko og risiko for svik og økonomisk kriminalitet. North Sea GEM AS har etablert rutiner og kvalitets kontrollert disse for å redusere den operasjonelle risikoen til et minimum. I tillegg til en ordinær revisjon er forvaltningsselskap for verdipapirfond underlagt internkontrollforskriften som innebærer en årlig særskilt risikogjennomgang av styret. Finansiell risiko Finansiell risiko i fondet er knyttet til den kurs- og valutarisiko i de underliggende verdipapirene fondet investerer i. Fondet sikrer ikke valuta på sine investeringer. Dette er i henhold til fondenes vedtekter og valutarisiko vil dermed også være en del av den finansielle risikoen. Nordsjø-Kombinasjon er et UCITS fond. Dette innebærer at fondet tilfredsstiller krav til risikospredning m.v. ihht. lov om verdipapirfond. Fondets vedtekter gir anledning til å investere i derivater i begrenset omfang. Fondet har ikke vært investert i derivater siden oppstart, og ved årsskifte var det ingen utstedte eller kjøpte opsjoner for fondet. North Sea GEM AS North Sea GEM AS er forretningsfører og forvalter for verdipapirfondet Nordsjø-Kombinasjon. Selskapet holder til i Skagen 8 i Stavanger sentrum. Depotbank for fondet er SEB og verdipapirsentralen fører andelsregister for fondet. Arbeidsmiljøet i forvaltningsselskapet er godt. Ved utgangen av 2013 var det 4 ansatte i selskapet hvorav samtlige er menn. Selskapets virksomhet har liten innvirkning på det ytre miljøet. Fortsatt drift Styret bekrefter at det er grunnlag for videre drift

8 Fund Managers comment 2013 Nordsjø-Kombinasjon is global asset allocation fund without investment limitations with respect to geography or sector. The philosophy of the fund is to actively change the portfolio composition in line with our view of the market to maximize the return over time. Further the fund is focused in its investments with a limited number of securities in the portfolio. Nordsjø-Kombinasjon had a return of 8,1 % since inception and until year end. In the same period the global stock market rose 10,1 %, measured by Morgan Stanleys Global Stock Index. Nordsjø-Kombinasjon is an asset allocation fund that invests a substantial part 55,10% of its fund in fixed income securities. Despite a strong development in the stock market since the start of the fund, the return is comparable to the stock market return with a significant lower risk. The equity share of the portfolio has fluctuated between 55 % and 65 % and reflects a modest, positive view on the market. We have a more thorough elaboration on our market view in the macro/strategy section. At year end the equity share of the portfolio is 55 %. Below is a pie chart showing the asset allocation of the fund Cash / Kontanter 12,52 % The fund has primarily been invested in European securities in All bond investments have been in Norwegian companies whereas the equity investments have so far been spread between a handful European countries with the exception of one investment in the US. Below is a pie chart showing the geographical distribution of the equity share of the fund ,90% 12,52% 19,47% 32,38% 3,30% 4,34% 11,92% Equity / Aksjer 55,10 % Fixed Income / Obligasjoner 32,38 % Fixed income Norway 44,90 % France 12,92 % Spain 11,92 % Germany 4,34 % Switzerland 3,30 % Norway 19,47 % Performance Nordsjø-Kombinasjon has invested in 20 equities and divested 1 equity during the period, hence 19 at year end. Further the fund has invested in 9 and divested 2 company bonds in the period, hence 7 at year end. See below the 10 largest investments at year end. The best performing investment in 2013 was Royal Caribbean Cruise Lines. The stock rose 22,1 % since investment and has also paid two quarterly dividends which increases the return to 23 % for the stock in the period. Despite a gradual return of the demand for cruise after the financial crisis the prices has not picked up after a steep fall in 08 and 09. This has hurt the earnings in the sector as a whole. The lack of pricing power is blamed partly on capacity growth stemming from orders done before the downturn, as well as the Arabic Spring hurting the Mediterranean market and the Costa Concordia accident. In comparison hotels in the US has been able to increase its prices to 6 % above the level seen in With a continuous gradual improvement of the economy, mainly in the US and Europe, combined with lower supply growth we expect improving pricing power to improve the earnings in the company going forward. The second best performing investment was done in the Spanish bank Banco Santander. The stock has had a return of 16,3 % from investment until year end. With a large part of its turnover stemming from outside of Spain and Europe, Santander has been less affected by the downturn in the European market. Further, Santander s exposure to the Spanish real estate market has been limited compared to other Spanish banks and losses have been smaller. Santander is one of the best capitalized banks in Europe and has been able to pay dividends every year since the financial crisis. The worst performing investment in the portfolio was in the oil service company Subsea 7. The stock is down 7,7 % since we invested in the company. Subsea 7 announced a good result for the third quarter with a record high order backlog and improving margins which led to an increase in earnings estimates going forward. Despite the improving results the uncertainty regarding the oil companies investment growth going forward has led to a weak development for oil service companies in general, Subsea being among them. 10 largest holdings Average Weight Aker Asa Frn 06-jun % Agder Energi As Frn 25-aug % Color Group Asa Frn 18-dec % Volkswagen AG 4.3 % Royal Caribbean Cruises Ltd. 4.1 % AXA SA 3.7 % Iberdrola SA 3.5 % Banco Santander S.A. 3.5 % Telefonica SA 3.3 % Nestle S.A. 3.3 % 12,92% 14 15

9 Outlook We expect the global stock market to have modest positive return in 2014 but with strong volatility during the year. Nordsjø-Kombinasjon had 55 % of its assets invested in equities at year end and we expect to have an overweight in equities on average for However, the equity share will fluctuate in line with our updated market view through the year. Key figures Price/Earnings 11.9 Price to Sales 1.1 Dividend Yield 3.5 Price to Book 1.4 P/E using FY1 Est 11.7 Price/Cash Flow 6.0 Nordsjø-Kombinasjon Average Weight Contribution To Return Total Highest Royal Caribbean Cruises Ltd Banco Santander S.A Volkswagen AG Orange SA AXA SA Lowest Annual Report 2013 I Overview: NS-GEM asset allocation strategy: Assessment report Subsea 7 S.A Norwegian Air Shuttle ASA Throughout 2013, North Sea Global Equity Management Fund s strategy focused on profiting not only from finding the best companies, but also switching asset classes in line with the macroeconomic climate. That has led to an impressive performance since the fund s launching in the month of September. Since day 1, North Sea GEM was faced with a turbulent macroeconomic environment. The spill-over of low growth in the EU-27, coupled with large public deficits and With respect to geography we still find European investments attractive and the main share of our investment will still be in this region. However, we are continuously considering investments in other regions such as emerging growth markets in Asia and Latin America. Atea ASA Solstad Offshore ASA Cisco Systems, Inc debt levels, kept affecting export-led growth in many EMCs. Tight demand-management policy constrained demand, investment and corporate activities. Furthermore, large financing requirements from commercial banks and public companies crowded out private sector investment financing. In 2013, large liquidity injection was the driver of stock markets in both developed and developing countries. The investment environment was dominated by central banks continued accommodative monetary policy. US stocks rose 29%, ahead of international stocks whose growth reached 21%. However, EMCs suffered from two shocks, both internal and external: Inflation and deficits remained large in Latin America and Asia. In addition, the expected tapering of the Fed s monetary policy triggered capital outflows in a typical flight to quality effect in the summer of As a result, EMCs stocks underperformed with a negative annual performance. Five key questions (and answers) regarding the Macro-Economic Outlook in 2013 and beyond 1. Is the systemic risk removed? Yes, though medium-size commercial banks are still struggling with reaching new higher capitalization standards. The Damocles sword of a Greek default is no longer a credible threat. Following actions by major central banks and EU governments, financial markets have experienced welcome respite since mid Large EU s and US banks have enhanced their capitalization, liquidity and reserve ratios. 2. Is the worst of the Eurozone crisis behind us? Yes, though the Eurozone will not yet benefit from improved global growth prospects. We can expect another year of muddling through. In the so-called periphery, Portugal, Spain and Italy are gradually reaping the benefits of better cost competitiveness, though at the cost of zero growth in Modest economic recovery is not expected before mid Is global economic growth about to recover back to medium-term trend? No, though growth momentum should pick up in Q Global growth is expected to reach 3.4% in In the US, we expect the dust North Sea GEM s team focused on Norway, France, Germany, and Spain. Following zero growth in , Spain s GDP dropped by more than 3% in Spain s rating was downgraded to Baa3 by Moody s and to B by Coface due to large unemployment, twin deficits, and structural imbalances. However, NS GEM s analysts anticipated a turnaround in the country s market-based adjustment policies to boost productivity and competitiveness. While in the past five years Spain s stock market index was up by about 26%, in the past one year alone it has increased 27%. From an investment standpoint, Spanish stocks looked attractive given the improving economic situation and the changing perception of global investors. Spanish stocks have a dividend yield of 4% and a P/E ratio of 19 (relative to U.S. stocks yield of 1.9% and P/E of 20). Overall, Spain s weight in NS GEM s portfolio reaches nearly 12%. Spain s stock market performance confirms what has been already discussed in previous North Sea GEM reports, namely, there is no strict correlation between GDP growth rate and stock market performance. Only a few developed countries have managed to provide higher market return than economic growth (e.g. France, Germany, USA, and Spain). North Sea GEM s spotted several investment opportunities in the EU, including in France and in Germany. In France, North Sea GEM invested in companies whose activities are globalized and well diversified, hence relatively sheltered from France s weak macroeconomic performance and stubborn structural imbalances. In Germany, we took advantage of good management, strong competitiveness and robust governance. In Norway, we invested in both undervalued equities and bonds, often in relation with the oil market. Throughout 2013, North Sea GEM remained focus on providing long-term value performance while preserving capital at all times thanks to careful and forward looking risk management. The overall return reached 8% during the four-month period of the launching of the fund. Our investment strategy has been implemented in the framework of the Macroeconomic outlook that NS GEM designed in mid-2013 on the eve of the FSA s green light. Our macroeconomic forecast proved very close to the actual developments of the global economy, namely: to settle in the ongoing fiscal cliff/debt ceiling negotiations, with growth rate reaching 2,2% thanks to a boost from the private-sector spending, continued gains in US housing activity and home prices, and accommodative FED s monetary policy. 4. Will the decoupling between slow growing OECD countries and dynamic EMCs be a lasting trend? Yes. We expect EMCs economic activity to pick up, particularly in those countries that had suffered from the decline in global trade markets and from the financial shock of the expected US Fed s tighter monetary policy. However, volatility will affect countries that have not benefited from abundant capital inflows to enhance macroeconomic fundamentals. 5. Will commodity prices stabilize due to moderate global growth coupled with technological breakthroughs in the shale gas domain? Yes. NS GEM expects the oil price to be traded in the lower end of $ range for 2013 and Lower energy prices combined with still large output gaps in major developed markets will keep inflation under control. Inflationary pressures will become apparent in 2014, after six years of accommodative monetary policy and cheap and abundant credit

10 I Forward looking Assessment At the inception of the 2014 investment environment, we believe the worst of the global systemic risk is behind us. However, close stock scrutiny and risk assessment remain essential given that valuations become high and sometimes unsustainable, particularly in the US market. We expect more turbulent global markets ahead than in the previous five years Sharp price adjustments are likely in the first half of the year. Many of the conditions of the last few years slow growth, low interest rates, and very low inflation are likely to persist in developed countries. An economic decoupling will emerge between two groups of countries. One the one side, a few EMCs will show stronger macroeconomic fundamentals and dynamic growth (e.g., Asia and Latin America excluding Venezuela and Argentina), while several developed countries will reap the benefits of the global recovery momentum (i.e., North America, UK, Korea, Germany, and Scandinavia). On the other, growth will remain weak in many EU countries, due to stubborn structural imbalances (e.g., France, peripheral Europe), while political and financial turmoil will hurt a number of developing countries (Turkey, Ukraine, Argentina, Brazil, South Africa, Russia ). Given its global GDP weight of only 14%, China s growth of 7,5% will not pull the global economic recovery above 3,7% growth rate for (See Chart below) in a much less dramatic condition than in the summer of EMCs that learnt from last year s warning shot will retain the confidence of global investors, including with long-term FDI inflows. In addition, we expect interest rates to rise in the second half of the year, which could expose traditional bonds to potential losses. Given the strong run-up in US stocks over the past few years, hence high valuations, North Sea GEM plans to focus on investment opportunities in peripheral Europe and in well-managed EMCs. Norway will remain a strategic investment focus. The root causes of expected good performance in a dozen of EMCs have as much to do with dynamic GDP growth as with lower valuations in the beginning of the growth cycle. EMCs currently trade on a P/E ratio almost similar to developed countries (roughly 17). The volatility that stems from emerging market risk will remain higher. Overall, we will focus on those EMCs that enjoy large non-debt creating capital inflows and improving governance. There is less and less reason why these emerging markets should trade at a significant discount. On the political front, we expect gradual normalization in several countries that showed strong political turmoil in , including Greece, Egypt, Tunisia, and Thailand. Volatility and weak growth in mature markets mean that the relative risk of investing in emerging market companies has declined, but not the absolute risk however. Higher returns in EMCs should not hide major risks, namely, asset price bubbles, inflation, and overvalued exchange rates, as well as corporate governance risk and opacity risk. Standards of corporate governance and investor rights still lag behind those in the OECD. Information access is often difficult, making country risk analysis more challenging. The availability of fresh and comprehensive socio-economic data is often reduced. All in all, portfolio performance will be found in careful country, stock and bond picking in both mature and emerging markets. Risk assessment remains the name of the game in turbulent global markets. NS GEM will remain focused on a limited number of candidates for investment: 1. Norway, Sweden, Germany, US, Switzerland 2. Spain, Italy, France, Poland 3. Mexico, Chile, Colombia, Peru, Korea, Philippines, Indonesia III. Conclusion: Performance + Governance - North Sea GEM expects EMCs to grow at slightly above 5% in while the growth performance of developed countries will only reach 2,5%. However, only a few developing countries will achieve sustainable growth, hence with inflation below 3% (See chart below). Capital outflows and currency depreciation will hurt those countries that cannot boost global competitiveness due to structural imbalances. Risk management will target several sources of volatility. Gradual tightening in monetary policy in the US and in the EU, will promote a flight to quality effect. The US will benefit from capital inflows, though 18 19

11 20 21

12 A: Skagen 8, 4006 Stavanger T: W:

Annual Report. Årsrapport //2014

Annual Report. Årsrapport //2014 t Annual Report Årsrapport //2014 Team: Kjære leser. Den norske versjonen starter på side 9. Disclaimer: Dette dokument er ikke tiltenkt offentligheten og er distribuert til kunder i Verdipapirfondet Nordsjø-

Detaljer

Årsrapport/ Annual Report 2003

Årsrapport/ Annual Report 2003 Årsrapport/ Annual Report 2003 2 INNHOLD / CONTENTS Hovedpunkter 2003 Administrerende direktør har ordet Dette er Acta Årsberetning Regnskapsinformasjon Noter til regnskapet Revisjonsberetning Aksjonærforhold

Detaljer

FORSIDEBILDE: Kargi Vannkraftverk, Tyrkia. PICTURE ON FRONT PAGE: Kargi Hydropower Plant, Turkey

FORSIDEBILDE: Kargi Vannkraftverk, Tyrkia. PICTURE ON FRONT PAGE: Kargi Hydropower Plant, Turkey ÅRSRAPPORT 2014 ANNUAL REPORT 2014 FORSIDEBILDE: Kargi Vannkraftverk, Tyrkia PICTURE ON FRONT PAGE: Kargi Hydropower Plant, Turkey INNHOLDSFORTEGNELSE TABLE OF CONTENTS STATKRAFTKONSERNET THE STATKRAFT

Detaljer

1. kvartal 1 st quarter Ekornes ASA

1. kvartal 1 st quarter Ekornes ASA 1. kvartal 1 st quarter Ekornes ASA REGNSKAP FOR 1. KVARTAL 2013 Ekornes har bedret sin lønnsomhet i 1. kvartal sammenlignet med samme periode i fjor. Hovedtallene fremgår av tabellen nedenfor. FINANCIAL

Detaljer

SKAGEN m2. Statusrapport Oktober 2014

SKAGEN m2. Statusrapport Oktober 2014 SKAGEN m2 Statusrapport Oktober 2014 Hovedtrekk oktober 2014 Globale eiendomsaksjer var opp 10,7 prosent i oktober, mens SKAGEN m 2 var opp 9,1 prosent, noe som innebar en mindreavkastning målt mot referanseindeksen

Detaljer

ÅRSRAPPORT. annual report

ÅRSRAPPORT. annual report 1256465413215454545466545432584655579240137565620134215675143420132132135767467543240321764567513721327143271467514673204131467541 3126755467137214654645637567597956572165146967697937210351651640674765476847647631732169784675347241314384979465432135496879846546

Detaljer

Økonomisk Oversikt September 2009

Økonomisk Oversikt September 2009 Økonomisk Oversikt September 9 Overblikk Oversiktstabeller Makro nøkkeltall... Renter... 7 Valutakurser... 7 Editor Steinar Juel, Sjeføkonom steinar.juel@nordea.com +7 1 Redaksjonen avsluttet 7. august

Detaljer

Facts & Figures 2003

Facts & Figures 2003 Facts & Figures 2003 Contents Innhold 1 REVIEW OF 2002 The Norwegian Economy 7 Equity Markets 8 Fixed income market 12 Derivatives Market 14 Norex 16 Key figures Oslo Børs 18 1 FOKUS PÅ 2002 Norsk økonomi

Detaljer

SKAGEN m 2 Statusrapport mai 2015

SKAGEN m 2 Statusrapport mai 2015 SKAGEN m 2 Statusrapport mai 2015 Hovedtrekk mai 2015 SKAGEN m 2 * steg med 0,6 prosent i mai, mens MSCI sin eiendomsindeks steg 1,7 prosent. Fondet hadde dermed en mindreavkastning på 1,1 prosent. Frykt

Detaljer

Pareto World Wide Shipping II AS 2011 Kvartal 2

Pareto World Wide Shipping II AS 2011 Kvartal 2 Pareto World Wide Shipping II AS 2011 Kvartal 2 Lenke: www.paretoprojectfinance.no/avdelinger/forvaltning/shippingfond Forvaltningsteamet Per-Christian Nicolaisen Richard Jansen Johan Anker-Rasch Patrick

Detaljer

Økonomisk Oversikt Januar 2010

Økonomisk Oversikt Januar 2010 Økonomisk Oversikt Januar 1 Innhold Oversiktstabeller Makro nøkkeltall... Renter... 7 Valutakurser... 7 Redaktør Steinar Juel, Sjeføkonom steinar.juel@nordea.com Tel +7 13 Redaksjonen avsluttet 1. Januar

Detaljer

FORELØPIG REGNSKAP PROVISIONAL FINANCIAL STATEMENTS. Ekornes ASA

FORELØPIG REGNSKAP PROVISIONAL FINANCIAL STATEMENTS. Ekornes ASA FORELØPIG REGNSKAP PROVISIONAL FINANCIAL STATEMENTS Ekornes ASA FORELØPIG REGNSKAP FOR 2012 PROVISIONAL FINANCIAL STATEMENTS FOR 2012 Selskapets omsetning og resultat Revenues and profits: Hele året 4.

Detaljer

3. kvartal 3 rd quarter Ekornes ASA

3. kvartal 3 rd quarter Ekornes ASA 3. kvartal 3 rd quarter Ekornes ASA REGNSKAP PER 3. KVARTAL 2014 FINANCIAL STATEMENTS FOR THE FIRST NINE MONTHS OF 2014 Selskapets omsetning og resultat Revenues and profits: per 3. kvartal 3. kvartal

Detaljer

Key figures_nøkkeltall. Contents_Innhold:

Key figures_nøkkeltall. Contents_Innhold: Annual Report/Årsrapport 2010 Key figures_nøkkeltall (USD 1000) (USD 1000) From consolidated accounts 2010 2009 Fra konsernregnskapet STATEMENT OF COMPREHENSIVE INCOME OPPSTILLING AV TOTALRESULTAT Operating

Detaljer

Årsmelding Norilia 2011 Annual Report Norilia

Årsmelding Norilia 2011 Annual Report Norilia Årsmelding Norilia 2011 Annual Report Norilia 2 1 foto: gr e the r ingda l Innhold Samspill og verdiskapning Interaction and value creation 2 Styrets beretning The Board of Directors Report 4 Resultatregnskap

Detaljer

NORSK TILLITSMANN NORWEGIAN TRUSTEE

NORSK TILLITSMANN NORWEGIAN TRUSTEE NORSK TILLITSMANN NORWEGIAN TRUSTEE Denne melding til obligasjonseieme er kun utarbeidet på engelsk. For informasjon vennligst kontakt Norsk Tillitsmann ASA To the bondholders in: ISIN NO 1 37392.1-1.5

Detaljer

SKAGEN Vekst. Statusrapport - mars 2014

SKAGEN Vekst. Statusrapport - mars 2014 SKAGEN Vekst Statusrapport - mars 24 Hovedtrekk mars 24 SKAGEN Vekst* oppnådde i mars en avkastning på,4 prosent, mens fondets referanseindeks falt i verdi med,3 prosent (MSCI Nordic og MSCI ACWI ex Nordic).

Detaljer

Økonomisk Oversikt Januar 2009

Økonomisk Oversikt Januar 2009 Økonomisk Oversikt Januar 2009 Contents Data overview Key figures... 6 Interest rates... 7 Exchange rates... 7 Editor Helge J. Pedersen, Head of Economic Research helge.pedersen@nordea.com Tel +45 3333

Detaljer

Pareto World Wide Shipping II AS. 2010 Kvartal 2

Pareto World Wide Shipping II AS. 2010 Kvartal 2 Pareto World Wide Shipping II AS 2010 Kvartal 2 Pareto er en uavhengig og ledende aktør i det norske markedet for finansielle tjenester. Selskapet har kontorer i Oslo, Stavanger, Bergen, Trondheim, Kristiansand,

Detaljer

Vendepunkt ØKONOMISK OVERSIKT SEPTEMBER 2013 OVERBLIKK 04 NORGE 08. Overblikk VENDEPUNKT

Vendepunkt ØKONOMISK OVERSIKT SEPTEMBER 2013 OVERBLIKK 04 NORGE 08. Overblikk VENDEPUNKT Overblikk ØKONOMISK OVERSIKT SEPTEMBER 2013 Vendepunkt Gradvis oppgang For første gang på flere år er det tegn til klar økonomisk oppgang i de gamle industrilandene. Veksten i Kina blir lavere, men ikke

Detaljer

FORELØPIG REGNSKAP PROVISIONAL FINANCIAL STATEMENTS. Ekornes ASA

FORELØPIG REGNSKAP PROVISIONAL FINANCIAL STATEMENTS. Ekornes ASA FORELØPIG REGNSKAP PROVISIONAL FINANCIAL STATEMENTS Ekornes ASA FORELØPIG REGNSKAP 2014 Selskapets omsetning og resultat Revenues and profits: PROVISIONAL FINANCIAL STATEMENTS FOR 2014 År - Year Uten sikringsbokføring

Detaljer

EKORNES ASA 1. HALVÅR 1 ST HALF YEAR

EKORNES ASA 1. HALVÅR 1 ST HALF YEAR EKORNES ASA 1. HALVÅR 1 ST HALF YEAR 2015 2 Regnskap for 1. halvår Financial statements for the first half year 2015 REGNSKAP FOR 1. HALVÅR REPORT FOR THE FIRST HALF YEAR 2015 Hovedtall / Key figures Q2

Detaljer

SKAGEN Global Statusrapport mai 2014

SKAGEN Global Statusrapport mai 2014 SKAGEN Global Statusrapport mai 04 Hovedtrekk i mai 04 SKAGEN Global* gjorde det bedre enn referanseindeksen i mai. Fondet steg,0 prosent mens MSCI All Country World Index steg,5 prosent. Så langt i år

Detaljer

Innho ld. Co ntent. Innhold Content. Ekornes visjon er å være en av verdens mest attraktive leverandører av møbler til hjemmeinnredning.

Innho ld. Co ntent. Innhold Content. Ekornes visjon er å være en av verdens mest attraktive leverandører av møbler til hjemmeinnredning. 2 3 Innhold Content Innho ld Dette er Ekornes 4-5 Innhold Konsernoversikt 6 Resultatregnskap 7 Ledergruppen 8-9 Organisasjonsplan Ekornes ASA 10-11 Eierstyring og selskapsledelse Eierstyring 32-37 Risikostyring

Detaljer

SKAGEN Vekst Statusrapport oktober 2014

SKAGEN Vekst Statusrapport oktober 2014 SKAGEN Vekst Statusrapport oktober 2014 Hovedtrekk oktober 2014 SKAGEN Vekst er opp 8,1 prosent hittil i år, mens fondets referanseindeks er opp 13,3 prosent i samme periode. Fondet steg 1,9 prosent i

Detaljer

SKAGEN Global. Statusrapport mars 2014

SKAGEN Global. Statusrapport mars 2014 SKAGEN Global Statusrapport mars 2014 Hovedtrekk i mars 2014 SKAGEN Global* utviklet seg på linje med sin referanseindeks i mars. Fondet var opp med 0,2 prosent mens MSCI All Country World Index var opp

Detaljer

SKAGEN Kon-Tiki. Statusrapport september 2013

SKAGEN Kon-Tiki. Statusrapport september 2013 SKAGEN Kon-Tiki Statusrapport september 2013 Hovedtrekk i september 2013 Vekstmarkedene steg 5,2 prosent i september, mens de utviklede markedene steg 3,0 prosent. Selv om vekstmarkedene gjorde det bedre

Detaljer

Pareto Offshoreinvest AS. 2010 Kvartal 3

Pareto Offshoreinvest AS. 2010 Kvartal 3 Pareto Offshoreinvest AS 2010 Kvartal 3 Pareto er en uavhengig og ledende aktør i det norske markedet for finansielle tjenester. Selskapet har kontorer i Oslo, Stavanger, Bergen, Trondheim, Kristiansand,

Detaljer

Marathon Petroleum Company (Norway) Årsrapport/Annual Report 2007. Building a long-term future in Norway

Marathon Petroleum Company (Norway) Årsrapport/Annual Report 2007. Building a long-term future in Norway Building a long-term future in Norway About Marathon Petroleum Company (Norway) Marathon Petroleum Company (Norway) er en del av Marathon-gruppen ledet av Marathon Oil Corporation ( MOC ), som ligger på

Detaljer

Pareto World Wide Offshore AS. 2010 Kvartal 1

Pareto World Wide Offshore AS. 2010 Kvartal 1 Pareto World Wide Offshore AS 2010 Kvartal 1 Pareto er en uavhengig og ledende aktør i det norske markedet for finansielle tjenester. Selskapet har kontorer i Oslo, Stavanger, Bergen, Trondheim, Kristiansand,

Detaljer