Annual Report. Årsrapport //2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Annual Report. Årsrapport //2013"

Transkript

1 t Annual Report Årsrapport //2013

2 Team: Dr. Michel Henry Bouchet Chief Strategist Marius Richter CEO Jan Erik Meidell Compliance Officer Per Magne Ludvigsen Fund Manager Kjære leser. Denne årsrapport finnes på engelsk og norsk. Den norske versjonen starter på side 3. Forvaltningsselskapets syn på utsikter for verdensøkonomien finnes på engelsk side 18 til 19. Disclaimer: Dette dokument er ikke tiltenkt offentligheten og er distribuert til kunder i Verdipapirfondet Nordsjø- Kombinasjon. Dokumentet gir ingen anbefalinger om kjøp eller salg av verdipapirer. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning og fondets verdi kan gå ned så vell som opp. Nordsjøkombinasjon tilegner en strategi med mål om undervekt i aksjemarkedene under nedturer og vice versa, men forvaltningsselskapet kan ikke under noen omstendigheter garantere et slikt utfall. I forkant av investering i verdipapirfondet anbefaler selskapet å lese nøye fondets prospekt, vedtekter og nøkkelinformasjon. Øvrige opplysninger om risiko, investeringsområde og investeringsmål samt kostnader er tilgjengelig i verdipapirfondets vedtekter og i nøkkelinformasjonen. Prospektet, vedtekter og nøkkelinformasjon bør leses i sammenheng for å få et komplett bilde av verdipapirfondets risiko- og investeringsprofil. Dear reader. This document is written in English and Norwegian, please find the English part from page 14 to 19. Disclaimer: This presentation is not intended for public release. It is distributed exclusively among investors.. The information contained herein does not constitute recommendations on the buying or selling of assets. The value of the fund may go down as well as up. Historical performance is not necessarily a guide for future returns. Although North Sea Asset Allocation adopts an investment strategy that aims to protect against the repercussions of large downturns in the financial markets, it cannot definitively guarantee such an outcome. The management company recommends all investors to read thoroughly the funds Prospectus, fund bylaws and Key investor information document upon investment decisions. Who are we: North Sea GEM is a fund Management Company in Stavanger, Norway - Set up by seasoned investment professionals. The company pillars are based on building a fund that manages capital the way we believe our personal savings should be managed. With strong emphasis on global macro-economic climate & undervalued assets, we have built a mixed investment fund. Our strategy is reallocation with changing macro and market pricing, where our aim is overweight in equities during upturns and overweight in secure fixed income assets during downturns. Based on our view and our experience this is the definitive investment strategy for longterm investors. 2 3

3 God start for North Sea GEM North Sea GEM AS fikk konsesjon fra Finanstilsynet i Norge til å drive fondsforvaltning 25. juni 2013 og kombinasjonsfondet Nordsjø-Kombinasjon fikk konsesjon 27. juni Mandag 1. juli startet for alvor arbeidet med å klargjøre organisasjonen for ordinær drift. Implementering og aktivering av systemer og leverandører av depotbanktjenester, kunderegister, informasjonssystemer. Verdipapirfondet Nordsjø-Kombinasjon ble satt til liv den 11.september og fikk en svært god start med full klaff på forvaltningsselskapets makro syn fikk en avkastning i valuta og aksjeavkastning, med god drahjelp fra Eurosonen. Et positivt år for aksjemarkedene Da Nordsjø-kombinasjon ble lansert hadde de globale aksjemarkedene lagt bak seg et solid første halvår, aksjemarkedene fortsatte positivt også i andre halvår. Nordsjø-kombinasjon var i perioden posisjonert med ca halvparten av sine investeringer i aksjemarkedene og dermed langt lavere risiko en den rene aksje indeksen som en sammenligner fondet mot. Med markedsrisiko på cirka halvparten av aksjemarkedsrisiko klarte fondet en avkastning på høyde med aksjemarkedet. Marius Ricther Daglig leder North Sea GEM AS Nordsjø-Kombinasjon Forvalters kommentar 2013 Nordsjø-Kombinasjon er et globalt kombinasjonsfond uten noen geografiske eller sektor begrensninger i investeringene. Fondet vil aktivt endre fordelingen mellom aksjer og renter i tråd med markedssynet med det mål å oppnå en best mulig avkastning over tid. Videre så har Nordsjø-Kombinasjon en fokusert forvaltningsstrategi som innebærer å investere i et begrenset antall verdipapirer. Nordsjø-kombinasjon har siden oppstart og frem til årsskiftet steget med 8,1 %. I den samme perioden har det globale aksjemarkedet målt ved Morgan Stanleys verdensindeks steget med 10,1 %. Nordsjø-Kombinasjon er et kombinasjonsfond med en betydelig andel av fondets midler investert i rentebærende papirer. Til tross for en sterk utvikling i aksjemarkedet siden oppstart er avkastningen i Nordsjø-Kombinasjon på høyde med aksjemarkedet, men med en betydelig lavere risiko. Aksjevekten har siden oppstart hatt mellom 55 % og 65 % og gjenspeiler et forsiktig positivt syn på aksjemarkedet i perioden. Dette blir utdypet nærmere i vår makro/markedskommentar. Ved årsslutt har Nordsjø- Kombinasjon 55 % av porteføljen investert i aksjer. Nedenfor er en grafisk fremstilling av fordelingen mellom aksjer og renter ved årsslutt. Per Magne Ludvigsen Porteføljeforvalter Dr. Michel Henry Bouchet Sjefstrateg 12,52% Equity / Aksjer 55,10 % 55,10% 32,38% Fixed Income / Obligasjoner 32,38 % Cash / Kontanter 12,52 % 19,47% Fixed income Norway 44,90 % Germany 4,34 % 44,90% 3,30% 4,34% France 12,92 % Switzerland 3,30 % 11,92% Spain 11,92 % Norway 19,47 % 12,92% Fondet har nesten utelukkende vært investert i Europeiske verdipapirer i perioden. Obligasjonsporteføljen har i sin helhet vært investert i norske selskaper, mens aksjeporteføljen hovedsakelig har vært investert i Europa med unntak av en investering i USA. Den geografiske fordelingen av aksjeporteføljen er vist nedenfor. 4 5

4 10 største investeringer Average Weight Forvaltning Fondet har gjennom perioden vært investert i 20 aksjer men har solgt seg helt ut av 1 slik at aksjeporteføljen ved årsslutt inneholder totalt 19 aksjer. Videre har fondet investert i totalt 9 selskapsobligasjoner hvorav 2 er solgt ut slik at renteporteføljen består av 7 obligasjoner ved årsslutt Fremtidsutsikter Vi forventer et svakt positivt aksjemarked for 2014 sett under ett, men med til dels store svingninger i løpet av året. Nordsjø-Kombinasjon hadde ved årsslutt 55 % av midlene investert i aksjer og med et positivt markedssyn vil det være en overvekt av aksjer i porteføljen året sett under ett. Det kan likevel være perioder i løpet av året hvor fondet har mindre enn 50 % aksjer dersom vi mener det er risiko for et markert fall i aksjemarkedet. Videre så har Nordsjø-Kombinasjon i 2013 nesten utelukkende vært investert i Europeiske aksjer. Vi mener fortsatt det er gode muligheter for kursstigning i det Europeiske aksjemarkedet og hovedvekten av investeringen vil fortsatt være her. Videre vil vi fortløpende vurder muligheten for å investere i andre markeder, herunder fremvoksende markeder i Asia og Sør- og mellom Amerika. Aker Asa Frn 06-jun % Agder Energi As Frn 25-aug % Color Group Asa Frn 18-dec % Volkswagen AG 4.3 % Royal Caribbean Cruises Ltd. 4.1 % AXA SA 3.7 % Iberdrola SA 3.5 % Banco Santander S.A. 3.5 % Telefonica SA 3.3 % Nestle S.A. 3.3 % Key figures Nordsjø-Kombinasjon Price/Earnings 11.9 Price to Sales 1.1 Dividend Yield 3.5 Price to Book 1.4 P/E using FY1 Est 11.7 Price/Cash Flow 6.0 Avkastning siden oppstart: 8.10% Antall Andeler: Standard Avvik 8.86 Standard Avvik referanse indeks Forvaltningskapital Average Contribution Weight To Return Total Highest Royal Caribbean Cruises Ltd Banco Santander S.A Volkswagen AG Orange SA AXA SA Lowest Subsea 7 S.A Norwegian Air Shuttle ASA Atea ASA Solstad Offshore ASA Cisco Systems, Inc

5 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak og Forskrift om årsregnskap m.m. for verdipapirfond. Salgsinntekter Inntekter inntektsføres når de anses opptjent ihht. regnskapsloven. Hovedregel for vurdering og klassififsering av eiendeler og gjeld Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassififsert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er klassififisert som omløpsmidler. Ved klassififsering av kortsiktig og langsiktig gjeld er tilsvarende kriterer lagt til grunn. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Bankinnskudd, kontanter og lignende Bankinnskudd, kontanter ol. inkludererer kontanter, bankinnskudd og andre betalingsmidler med forfallsdato som er kortere enn tre måneder fra anskaffelse. Generelt om vurdering av balanseposter Omløpsmidler vurderes til det laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost. Langsiktig gjeld i norske kroner, med unntak av avsetninger for forpliktelser, balanseføres til nominelt beløp. Investeringer i børsnoterte aksjer og obligasjoner Verdien i balansen tilsvarer den observerbare markedsverdien av investeringene pr ihht. Forskrift om årsregnskap m.m. for verdipapirfond 5-5. Skatt Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 27% på grunnlag av midlertidige forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt eventuelt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet. Oppføring av utsatt skattefordel på netto skattereduserende forskjeller som ikke er utlignet og underskudd til fremføring, er begrunnet med antatt fremtidig inntjening. Utsatt skattefordel som kan balanseføres og utsatt skatt er oppført netto i balansen. Transaksjonskostnader knyttet til oppgjør av verdipapirer og fondsandeler belastes fondet og kostnadsføres etter hvert som de påløper. Månedlig belaster VPS fondet med transaksjonskostnader forbundet med tegning/innløsning. Kostnadene går til å dekke rapportering til kundene (porto, konvoluttering etc.). Depotmottaker beregner ingen kostnader ved tegning/innløsning. Note 2 Investeringer Plasseringer per Urealisert Andel av Anskaffelseskost Markeds- gevinst/tap i forvaltnings - kapitalen Selskap/utsteder Verdipapirtype Beholdning i NOK verdi i NOK NOK Valuta Nestle SA Aksje ,8 % CHF Volkswagen AG Aksje ,0 % EUR Santander SA, Banco Registered shar Aksje ,0 % EUR Iberdrola SA Aksje ,9 % EUR NH Hoteles SA Aksje ,9 % EUR Telefonica SA Aksje ,8 % EUR Total Fina SA Aksje ,3 % EUR Sanofi Aksje ,6 % EUR Axa SA Aksje ,2 % EUR Vivendi Universal Aksje ( ) 340 1,7 % EUR Orange Aksje ,0 % EUR Royal Caribbean Cruises Ltd Aksje ,7 % NOK Subsea 7 SA Aksje (31 076) 2,8 % NOK Solstad Offshore ASA Aksje ,5 % NOK Lerøy Seafood Group ASA Aksje ,4 % NOK Atea ASA Aksje (15 641) 2,4 % NOK Sparebanken 1 Nord Nord-Norge Primary Capital Cert Aksje ,7 % NOK Norwegian Air Shuttle ASA Aksje (36 428) 1,7 % NOK Storebrand Livsforsikring AS Note 08/Without Final Selskapsobligasjoner ,7 % NOK Storebrand Livsforsikring AS Bonds 08/Without Fixed Selskapsobligasjoner (5 950) 3,7 % NOK Agder Energi AS Notes 10/ FRN (920) 7,4 % NOK Sparebank 1 SR Bank ASA Bonds 11/Without Fixed MaturityFondsobligasjon (6 600) 3,7 % NOK Stolt Nielsen Ltd Notes 12/ Senior unsecured ,8 % NOK bond Aker ASA Notes 13/ Selskapsobligasjoner ,4 % NOK Color Group ASA Notes 13/ Selskapsobligasjoner ,4 % NOK Cisco Systems Inc Aksje ,6 % USD Sum % Verdipapirporteføljens omløpshastighet 2013 Gjennomsnittlig fondsverdi Verdi aksjetransaksjoner Verdi obligasjonstransaksjoner Verdi handler Omløpshastighet (verdi handler/gjennomsnittlig fondsverdi) 1,30 Note 3 Egenkapital Andelskapita l til Annen pålydende Overkursfond egenkapital Sum Egenkapital Utstedte andeler Årets resultat Egenkapital

6 Verdipapirfondet Nordsjø-Kombinasjon Noter til regnskapet for 2013 Verdipapirfondet Nordsjø-Kombinasjon Noter til regnskapet for 2013 Note 3 Egenkapital Note 3 Egenkapital Andelskapita Andelskapita l til Annen pålydende l til Overkursfond egenkapital Annen Sum pålydende Overkursfond0 egenkapital0 Egenkapital Sum0 Egenkapital Utstedte andeler Utstedte Årets resultat andeler Årets Egenkapital resultat Egenkapital Note 4 Skatt Note 4 Skatt Beregning av utsatt skatt/utsatt skattefordel 2013 Beregning av utsatt skatt/utsatt skattefordel 2013 Midlertidige forskjeller Midlertidige Netto midlertidige forskjeller forskjeller 0 Netto Underskudd midlertidige til fremføring forskjeller 0 Underskudd Grunnlag for tilutsatt fremføring skatt 0 Grunnlag for utsatt skatt 0 Utsatt skatt 0 Utsatt Herav skatt ikke balanseført utsatt skattefordel 0 Herav Utsattikke skatt balanseført i balansenutsatt skattefordel 0 Utsatt skatt i balansen 0 Utsatt skattefordel som kunne vært balanseført 0 Utsatt skattefordel som kunne vært balanseført 0 Fordeling av skattekostnaden 2013 Fordeling av skattekostnaden 2013 Betalbar skatt Betalbar For mye, skatt for lite avsatt i fjor For Summye, betalbar for lite skatt avsatt i fjor Sum Endring betalbar i utsatt skatt skatt/skattefordel med gammel sats Endring i utsatt skatt/skattefordel med som følge gammel av endret sats skattesats 0 Endring Skattekostnad i utsatt skatt/skattefordel som følge av endret skattesats Skattekostnad Balanse Note 2013 Eiendeler Fondets verdipapirportefølje ,00 Sum verdipapirportefølje ,00 Fordringer Opptjente, ikke mottatte inntekter ,00 Sum fordringer ,00 Fondets verdipapirportefølje Bankinnskudd, kontanter o.l ,00 Sum omløpsmidler ,00 Sum eiendeler ,00 Note 5 Porteføljekostnader Note 5 Porteføljekostnader 2013 Forvaltningshonorar til forvaltningsselskapet Forvaltningshonorar Sum til forvaltningsselskapet Sum Forvaltningshonoraret blir beregnet ukentlig på bakgrunn av 2,2 % av NAV (net asset value) av investerte midler. Forvaltningshonoraret blir beregnet ukentlig på bakgrunn av 2,2 % av NAV (net asset value) av investerte midler. Andre kostnader 2013 Andre Bankgebyrer kostnader Bankgebyrer Depotgebyrer Depotgebyrer Utenlandske transaksjonsskatter Utenlandske Sum andre kostnader transaksjonsskatter Sum andre kostnader Egenkapital og gjeld Innskutt egenkapital Andelskapital til pålydende ,00 Overkurs ,00 Sum innskutt egenkapital ,00 Opptjent egenkapital Annen egenkapital ,00 Sum opptjent egenkapital ,00 Sum egenkapital ,00 Gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld ,00 Betalbar skatt ,00 Annen kortsiktig gjeld ,00 Sum kortsiktig gjeld ,00 Sum gjeld ,00 Sum egenkapital og gjeld ,00 Styret i North Sea GEM AS 10 11

7 Resultatregnskap Verdipapirfondet Nordsjø- Kombinasjon Porteføljeinnteker og porteføljekostnader Note 2013 Renteinntekter ,00 Utbytte ,00 Gevinst/tap ved realisasjon ,00 Netto endringer urealiserte kursgevinster/kurstap ,00 Sum porteføljeinntekter ,00 Forvaltningshonorar ,00 Andre kostnader ,00 Forvaltningsresultat ,00 Resultat før skattekostnad ,00 Skattekostnad ,00 Årsresultat ,00 Årsresultat ,00 Overføringer Avsatt til annen egenkapital ,00 Sum overføringer ,00 Årsberetning 2013 North Sea GEM AS fikk konsesjon fra Finanstilsynet i Norge til å drive fondsforvaltning 25. juni 2013 og kombinasjonsfondet Nordsjø-Kombinasjon fikk konsesjon 27. juni Arbeidet med implementering og aktivering av systemer og leverandører av blant annet depotbanktjenester, kunderegister, informasjonssystemer startet for alvor 1. juli. Verdipapirfondet Nordsjø-Kombinasjon ble lansert 11. september med rundt 10 millioner i forvaltningskapital fra selskapets ansatte og eiere. Forvaltningskapital Fondets forvaltningskapital ved utgangen av 2013 var på 15,7 millioner. Innskutt kapital fra kunder til pålydende kurs var på 14,5 millioner, og realisert og urealisert gevinst på underliggende verdipapirer utgjør differansen mellom de to. Se forvalters kommentar for en nærmere beskrivelse av forvaltningen av fondet. Fondets forvaltningskapital på 10 millioner ved lansering var utelukkende skutt inn av selskapets ansatte og eiere. I perioden etter fondets oppstart fokuserte selskapet på kvalitetskontroll av systemer og rutiner for å påse at dette fungerte optimalt også ved normal drift. Det ble bevisst ikke brukt tid på ekstern markedsføring av fondet i denne perioden. Arbeidet med aktiv markedsføring av fondet til eksterne kunder ble først påbegynt i midten av november og forvaltningskapitalen må sees i lys av dette. Risikostyring Operasjonell risiko Operasjonell risiko er først og fremst knyttet til overholdelse av investeringsmandatet, inn- og utbetalinger til og fra kunder, kursberegning av andelsverdier, motpartsrisiko og risiko for svik og økonomisk kriminalitet. North Sea GEM AS har etablert rutiner og kvalitets kontrollert disse for å redusere den operasjonelle risikoen til et minimum. I tillegg til en ordinær revisjon er forvaltningsselskap for verdipapirfond underlagt internkontrollforskriften som innebærer en årlig særskilt risikogjennomgang av styret. Finansiell risiko Finansiell risiko i fondet er knyttet til den kurs- og valutarisiko i de underliggende verdipapirene fondet investerer i. Fondet sikrer ikke valuta på sine investeringer. Dette er i henhold til fondenes vedtekter og valutarisiko vil dermed også være en del av den finansielle risikoen. Nordsjø-Kombinasjon er et UCITS fond. Dette innebærer at fondet tilfredsstiller krav til risikospredning m.v. ihht. lov om verdipapirfond. Fondets vedtekter gir anledning til å investere i derivater i begrenset omfang. Fondet har ikke vært investert i derivater siden oppstart, og ved årsskifte var det ingen utstedte eller kjøpte opsjoner for fondet. North Sea GEM AS North Sea GEM AS er forretningsfører og forvalter for verdipapirfondet Nordsjø-Kombinasjon. Selskapet holder til i Skagen 8 i Stavanger sentrum. Depotbank for fondet er SEB og verdipapirsentralen fører andelsregister for fondet. Arbeidsmiljøet i forvaltningsselskapet er godt. Ved utgangen av 2013 var det 4 ansatte i selskapet hvorav samtlige er menn. Selskapets virksomhet har liten innvirkning på det ytre miljøet. Fortsatt drift Styret bekrefter at det er grunnlag for videre drift

8 Fund Managers comment 2013 Nordsjø-Kombinasjon is global asset allocation fund without investment limitations with respect to geography or sector. The philosophy of the fund is to actively change the portfolio composition in line with our view of the market to maximize the return over time. Further the fund is focused in its investments with a limited number of securities in the portfolio. Nordsjø-Kombinasjon had a return of 8,1 % since inception and until year end. In the same period the global stock market rose 10,1 %, measured by Morgan Stanleys Global Stock Index. Nordsjø-Kombinasjon is an asset allocation fund that invests a substantial part 55,10% of its fund in fixed income securities. Despite a strong development in the stock market since the start of the fund, the return is comparable to the stock market return with a significant lower risk. The equity share of the portfolio has fluctuated between 55 % and 65 % and reflects a modest, positive view on the market. We have a more thorough elaboration on our market view in the macro/strategy section. At year end the equity share of the portfolio is 55 %. Below is a pie chart showing the asset allocation of the fund Cash / Kontanter 12,52 % The fund has primarily been invested in European securities in All bond investments have been in Norwegian companies whereas the equity investments have so far been spread between a handful European countries with the exception of one investment in the US. Below is a pie chart showing the geographical distribution of the equity share of the fund ,90% 12,52% 19,47% 32,38% 3,30% 4,34% 11,92% Equity / Aksjer 55,10 % Fixed Income / Obligasjoner 32,38 % Fixed income Norway 44,90 % France 12,92 % Spain 11,92 % Germany 4,34 % Switzerland 3,30 % Norway 19,47 % Performance Nordsjø-Kombinasjon has invested in 20 equities and divested 1 equity during the period, hence 19 at year end. Further the fund has invested in 9 and divested 2 company bonds in the period, hence 7 at year end. See below the 10 largest investments at year end. The best performing investment in 2013 was Royal Caribbean Cruise Lines. The stock rose 22,1 % since investment and has also paid two quarterly dividends which increases the return to 23 % for the stock in the period. Despite a gradual return of the demand for cruise after the financial crisis the prices has not picked up after a steep fall in 08 and 09. This has hurt the earnings in the sector as a whole. The lack of pricing power is blamed partly on capacity growth stemming from orders done before the downturn, as well as the Arabic Spring hurting the Mediterranean market and the Costa Concordia accident. In comparison hotels in the US has been able to increase its prices to 6 % above the level seen in With a continuous gradual improvement of the economy, mainly in the US and Europe, combined with lower supply growth we expect improving pricing power to improve the earnings in the company going forward. The second best performing investment was done in the Spanish bank Banco Santander. The stock has had a return of 16,3 % from investment until year end. With a large part of its turnover stemming from outside of Spain and Europe, Santander has been less affected by the downturn in the European market. Further, Santander s exposure to the Spanish real estate market has been limited compared to other Spanish banks and losses have been smaller. Santander is one of the best capitalized banks in Europe and has been able to pay dividends every year since the financial crisis. The worst performing investment in the portfolio was in the oil service company Subsea 7. The stock is down 7,7 % since we invested in the company. Subsea 7 announced a good result for the third quarter with a record high order backlog and improving margins which led to an increase in earnings estimates going forward. Despite the improving results the uncertainty regarding the oil companies investment growth going forward has led to a weak development for oil service companies in general, Subsea being among them. 10 largest holdings Average Weight Aker Asa Frn 06-jun % Agder Energi As Frn 25-aug % Color Group Asa Frn 18-dec % Volkswagen AG 4.3 % Royal Caribbean Cruises Ltd. 4.1 % AXA SA 3.7 % Iberdrola SA 3.5 % Banco Santander S.A. 3.5 % Telefonica SA 3.3 % Nestle S.A. 3.3 % 12,92% 14 15

9 Outlook We expect the global stock market to have modest positive return in 2014 but with strong volatility during the year. Nordsjø-Kombinasjon had 55 % of its assets invested in equities at year end and we expect to have an overweight in equities on average for However, the equity share will fluctuate in line with our updated market view through the year. Key figures Price/Earnings 11.9 Price to Sales 1.1 Dividend Yield 3.5 Price to Book 1.4 P/E using FY1 Est 11.7 Price/Cash Flow 6.0 Nordsjø-Kombinasjon Average Weight Contribution To Return Total Highest Royal Caribbean Cruises Ltd Banco Santander S.A Volkswagen AG Orange SA AXA SA Lowest Annual Report 2013 I Overview: NS-GEM asset allocation strategy: Assessment report Subsea 7 S.A Norwegian Air Shuttle ASA Throughout 2013, North Sea Global Equity Management Fund s strategy focused on profiting not only from finding the best companies, but also switching asset classes in line with the macroeconomic climate. That has led to an impressive performance since the fund s launching in the month of September. Since day 1, North Sea GEM was faced with a turbulent macroeconomic environment. The spill-over of low growth in the EU-27, coupled with large public deficits and With respect to geography we still find European investments attractive and the main share of our investment will still be in this region. However, we are continuously considering investments in other regions such as emerging growth markets in Asia and Latin America. Atea ASA Solstad Offshore ASA Cisco Systems, Inc debt levels, kept affecting export-led growth in many EMCs. Tight demand-management policy constrained demand, investment and corporate activities. Furthermore, large financing requirements from commercial banks and public companies crowded out private sector investment financing. In 2013, large liquidity injection was the driver of stock markets in both developed and developing countries. The investment environment was dominated by central banks continued accommodative monetary policy. US stocks rose 29%, ahead of international stocks whose growth reached 21%. However, EMCs suffered from two shocks, both internal and external: Inflation and deficits remained large in Latin America and Asia. In addition, the expected tapering of the Fed s monetary policy triggered capital outflows in a typical flight to quality effect in the summer of As a result, EMCs stocks underperformed with a negative annual performance. Five key questions (and answers) regarding the Macro-Economic Outlook in 2013 and beyond 1. Is the systemic risk removed? Yes, though medium-size commercial banks are still struggling with reaching new higher capitalization standards. The Damocles sword of a Greek default is no longer a credible threat. Following actions by major central banks and EU governments, financial markets have experienced welcome respite since mid Large EU s and US banks have enhanced their capitalization, liquidity and reserve ratios. 2. Is the worst of the Eurozone crisis behind us? Yes, though the Eurozone will not yet benefit from improved global growth prospects. We can expect another year of muddling through. In the so-called periphery, Portugal, Spain and Italy are gradually reaping the benefits of better cost competitiveness, though at the cost of zero growth in Modest economic recovery is not expected before mid Is global economic growth about to recover back to medium-term trend? No, though growth momentum should pick up in Q Global growth is expected to reach 3.4% in In the US, we expect the dust North Sea GEM s team focused on Norway, France, Germany, and Spain. Following zero growth in , Spain s GDP dropped by more than 3% in Spain s rating was downgraded to Baa3 by Moody s and to B by Coface due to large unemployment, twin deficits, and structural imbalances. However, NS GEM s analysts anticipated a turnaround in the country s market-based adjustment policies to boost productivity and competitiveness. While in the past five years Spain s stock market index was up by about 26%, in the past one year alone it has increased 27%. From an investment standpoint, Spanish stocks looked attractive given the improving economic situation and the changing perception of global investors. Spanish stocks have a dividend yield of 4% and a P/E ratio of 19 (relative to U.S. stocks yield of 1.9% and P/E of 20). Overall, Spain s weight in NS GEM s portfolio reaches nearly 12%. Spain s stock market performance confirms what has been already discussed in previous North Sea GEM reports, namely, there is no strict correlation between GDP growth rate and stock market performance. Only a few developed countries have managed to provide higher market return than economic growth (e.g. France, Germany, USA, and Spain). North Sea GEM s spotted several investment opportunities in the EU, including in France and in Germany. In France, North Sea GEM invested in companies whose activities are globalized and well diversified, hence relatively sheltered from France s weak macroeconomic performance and stubborn structural imbalances. In Germany, we took advantage of good management, strong competitiveness and robust governance. In Norway, we invested in both undervalued equities and bonds, often in relation with the oil market. Throughout 2013, North Sea GEM remained focus on providing long-term value performance while preserving capital at all times thanks to careful and forward looking risk management. The overall return reached 8% during the four-month period of the launching of the fund. Our investment strategy has been implemented in the framework of the Macroeconomic outlook that NS GEM designed in mid-2013 on the eve of the FSA s green light. Our macroeconomic forecast proved very close to the actual developments of the global economy, namely: to settle in the ongoing fiscal cliff/debt ceiling negotiations, with growth rate reaching 2,2% thanks to a boost from the private-sector spending, continued gains in US housing activity and home prices, and accommodative FED s monetary policy. 4. Will the decoupling between slow growing OECD countries and dynamic EMCs be a lasting trend? Yes. We expect EMCs economic activity to pick up, particularly in those countries that had suffered from the decline in global trade markets and from the financial shock of the expected US Fed s tighter monetary policy. However, volatility will affect countries that have not benefited from abundant capital inflows to enhance macroeconomic fundamentals. 5. Will commodity prices stabilize due to moderate global growth coupled with technological breakthroughs in the shale gas domain? Yes. NS GEM expects the oil price to be traded in the lower end of $ range for 2013 and Lower energy prices combined with still large output gaps in major developed markets will keep inflation under control. Inflationary pressures will become apparent in 2014, after six years of accommodative monetary policy and cheap and abundant credit

10 I Forward looking Assessment At the inception of the 2014 investment environment, we believe the worst of the global systemic risk is behind us. However, close stock scrutiny and risk assessment remain essential given that valuations become high and sometimes unsustainable, particularly in the US market. We expect more turbulent global markets ahead than in the previous five years Sharp price adjustments are likely in the first half of the year. Many of the conditions of the last few years slow growth, low interest rates, and very low inflation are likely to persist in developed countries. An economic decoupling will emerge between two groups of countries. One the one side, a few EMCs will show stronger macroeconomic fundamentals and dynamic growth (e.g., Asia and Latin America excluding Venezuela and Argentina), while several developed countries will reap the benefits of the global recovery momentum (i.e., North America, UK, Korea, Germany, and Scandinavia). On the other, growth will remain weak in many EU countries, due to stubborn structural imbalances (e.g., France, peripheral Europe), while political and financial turmoil will hurt a number of developing countries (Turkey, Ukraine, Argentina, Brazil, South Africa, Russia ). Given its global GDP weight of only 14%, China s growth of 7,5% will not pull the global economic recovery above 3,7% growth rate for (See Chart below) in a much less dramatic condition than in the summer of EMCs that learnt from last year s warning shot will retain the confidence of global investors, including with long-term FDI inflows. In addition, we expect interest rates to rise in the second half of the year, which could expose traditional bonds to potential losses. Given the strong run-up in US stocks over the past few years, hence high valuations, North Sea GEM plans to focus on investment opportunities in peripheral Europe and in well-managed EMCs. Norway will remain a strategic investment focus. The root causes of expected good performance in a dozen of EMCs have as much to do with dynamic GDP growth as with lower valuations in the beginning of the growth cycle. EMCs currently trade on a P/E ratio almost similar to developed countries (roughly 17). The volatility that stems from emerging market risk will remain higher. Overall, we will focus on those EMCs that enjoy large non-debt creating capital inflows and improving governance. There is less and less reason why these emerging markets should trade at a significant discount. On the political front, we expect gradual normalization in several countries that showed strong political turmoil in , including Greece, Egypt, Tunisia, and Thailand. Volatility and weak growth in mature markets mean that the relative risk of investing in emerging market companies has declined, but not the absolute risk however. Higher returns in EMCs should not hide major risks, namely, asset price bubbles, inflation, and overvalued exchange rates, as well as corporate governance risk and opacity risk. Standards of corporate governance and investor rights still lag behind those in the OECD. Information access is often difficult, making country risk analysis more challenging. The availability of fresh and comprehensive socio-economic data is often reduced. All in all, portfolio performance will be found in careful country, stock and bond picking in both mature and emerging markets. Risk assessment remains the name of the game in turbulent global markets. NS GEM will remain focused on a limited number of candidates for investment: 1. Norway, Sweden, Germany, US, Switzerland 2. Spain, Italy, France, Poland 3. Mexico, Chile, Colombia, Peru, Korea, Philippines, Indonesia III. Conclusion: Performance + Governance - North Sea GEM expects EMCs to grow at slightly above 5% in while the growth performance of developed countries will only reach 2,5%. However, only a few developing countries will achieve sustainable growth, hence with inflation below 3% (See chart below). Capital outflows and currency depreciation will hurt those countries that cannot boost global competitiveness due to structural imbalances. Risk management will target several sources of volatility. Gradual tightening in monetary policy in the US and in the EU, will promote a flight to quality effect. The US will benefit from capital inflows, though 18 19

11 20 21

12 A: Skagen 8, 4006 Stavanger T: W:

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013 Eiendomsverdi The housing market Update September 2013 Executive summary September is usually a weak month but this was the weakest since 2008. Prices fell by 1.4 percent Volumes were slightly lower than

Detaljer

Has OPEC done «whatever it takes»?

Has OPEC done «whatever it takes»? Has OPEC done «whatever it takes»? Webinar Thina Margrethe Saltvedt, Chief Analyst Macro/Oil (Ph. D.) 29.05.2017 Brent oil price fell sharper than expected after May OPEC-meeting 58 56 USD 44-53/barrel

Detaljer

ODIN Eiendom. Fondskommentar juli 2015

ODIN Eiendom. Fondskommentar juli 2015 ODIN Eiendom Fondskommentar juli 2015 Fondets portefølje ODIN Eiendom - juli 2015 Avkastning siste måned og hittil i år Fondet leverte siste måned en avkastning på 7,4 prosent. Referanseindeksens avkastning

Detaljer

ODIN kombinasjonsfond. Fondskommentar september 2015

ODIN kombinasjonsfond. Fondskommentar september 2015 ODIN kombinasjonsfond Fondskommentar september 2015 ODIN kombinasjonsfond - september 2015 Avkastning siste måned og hittil i år ODIN Konservativ Fondet leverte siste måned en avkastning på -0,5 prosent.

Detaljer

Rapporterer norske selskaper integrert?

Rapporterer norske selskaper integrert? Advisory DnR Rapporterer norske selskaper integrert? Hvordan ligger norske selskaper an? Integrert rapportering er å synliggjøre bedre hvordan virksomheten skaper verdi 3 Norske selskaper har en lang vei

Detaljer

ODIN Eiendom I. Fondskommentar oktober 2015

ODIN Eiendom I. Fondskommentar oktober 2015 ODIN Eiendom I Fondskommentar oktober 2015 Fondets portefølje ODIN Eiendom I - oktober 2015 Avkastning siste måned og hittil i år Fondet leverte siste måned en avkastning på 6,5 prosent. Referanseindeksens

Detaljer

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter WarrenWicklund Multi Strategy ASA Noter til regnskapet for 2003 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Detaljer

Store endringer i North Sea GEM AS

Store endringer i North Sea GEM AS Årsrapport 2016 Store endringer i North Sea GEM AS (Nå: Heimdal Forvaltning AS) 2016 ble et spennende år med mange positive nyheter for North Sea Gem AS. I september kom Etne Sparebank inn på eiersiden

Detaljer

Store endringer i North Sea GEM AS

Store endringer i North Sea GEM AS Årsrapport 2016 Disclaimer: Dette dokument / innhold er distribuert til kunder i verdipapirfond under vår forvaltning eller personer og foretak i kontakt med forvaltningsselskapet. Vi gir ingen anbefalinger

Detaljer

SKAGEN Credit NOK Statusrapport for januar 2017

SKAGEN Credit NOK Statusrapport for januar 2017 SKAGEN Credit NOK Statusrapport for januar 2017 SKAGEN Credit NOK Nøkkeltall Nøkkeltall pr 31. januar SKAGEN Credit NOK Referenseindeks (ST3X) Avkastning siste måned 0,4% 0,1 % Avkastning hittil i år 0,4

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2012 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Selskapet har

Detaljer

Netfonds Holding ASA - consolidated Quarterly Accounts (Delårsregnskaper)

Netfonds Holding ASA - consolidated Quarterly Accounts (Delårsregnskaper) Netfonds Holding ASA - consolidated Net interest (Netto renteinntekt) 5,3 13,9 8,8 15,0 9,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,3 24,3 36,6 51,2 14,5 7,2 14,2 21,5 30,1 7,8 0,0 0,1 0,2 0,2 0,1 Salaries etc (Lønninger

Detaljer

Arctic Securities. 5. desember 2007

Arctic Securities. 5. desember 2007 Arctic Securities 5. desember 2007 Behandling av kraftkontrakter er regulert av regnskapsstandarden IAS 39 Hovedregel er at denne typen ikke-finansielle kontrakter skal inkluderes i regnskapet til virkelig

Detaljer

Netfonds Holding ASA - consolidated Quarterly Accounts (Delårsregnskaper)

Netfonds Holding ASA - consolidated Quarterly Accounts (Delårsregnskaper) Netfonds Holding ASA - consolidated Net interest (Netto renteinntekt) 13,9 8,8 15,0 9,2 20,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24,3 36,6 51,2 14,5 29,6 14,2 21,5 30,1 7,8 14,9 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 Salaries etc (Lønninger

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754 Årsregnskap 2014 for Hudson Bay Resources AS Foretaksnr. 974499754 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 0 142 271 Sum driftsinntekter 0 142 271

Detaljer

DNB Health Care. Helsesektoren En investors drøm. September Knut Bakkemyr (Forvalter, DNB Health Care)

DNB Health Care. Helsesektoren En investors drøm. September Knut Bakkemyr (Forvalter, DNB Health Care) DNB Health Care Helsesektoren En investors drøm September 2017 Knut Bakkemyr (Forvalter, DNB Health Care) Helse en investors drøm konsistent høyere avkastning enn markedet 10.9 % årlig avkastning 7.7 %

Detaljer

Mellombalanse Nordic Secondary AS. Org.nr.:

Mellombalanse Nordic Secondary AS. Org.nr.: Mellombalanse 30.09.2016 Nordic Secondary AS Org.nr.:996 323 013 Alle tall i NOK Balanse Nordic Secondary AS Eiendeler Note 30.09.2016 31.12.2015 Anleggsmidler Finansielle anleggsmidler Investeringer i

Detaljer

Netfonds Holding ASA - consolidated Quarterly Accounts (Delårsregnskaper)

Netfonds Holding ASA - consolidated Quarterly Accounts (Delårsregnskaper) Netfonds Holding ASA - consolidated Net interest (Netto renteinntekt) 8.8 15.0 9.2 20.2 35.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 36.6 51.2 14.5 29.6 42.9 21.5 30.1 7.8 14.9 22.0 0.2 0.2 0.1 0.2 0.3 Salaries etc (Lønninger

Detaljer

SKAGEN Credit NOK Statusrapport for februar 2017

SKAGEN Credit NOK Statusrapport for februar 2017 SKAGEN Credit NOK Statusrapport for februar 2017 SKAGEN Credit NOK Nøkkeltall Nøkkeltall pr 28. februar SKAGEN Credit NOK Referenseindeks (ST3X) Avkastning siste måned 0,4 % 0,1 % Avkastning hittil i år

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

ODIN Eiendom. Fondskommentar juli 2017

ODIN Eiendom. Fondskommentar juli 2017 ODIN Eiendom Fondskommentar juli 2017 Fondets portefølje Avkastning ODIN Eiendom A - juli 2017 Avkastning siste måned og hittil i år Fondet leverte siste måned en avkastning på -0,2 prosent. Referanseindeksens

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2013 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2013

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2014 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2014

Detaljer

Agasti Holding ASA Balanse per NGAAP

Agasti Holding ASA Balanse per NGAAP Agasti Holding ASA Balanse per 31.10.15 - NGAAP Beløp i tusen NOK Eiendeler Note 31.10.2015 Anleggsmidler Utsatt skattefordel 0 Maskiner, inventar og utstyr 0 Sum immaterielle eiendeler 0 Finansielle driftsmidler

Detaljer

Kredittobligasjoner en attraktiv investering? Tomas Nordbø Middelthon, porteføljeforvalter SKAGEN Credit

Kredittobligasjoner en attraktiv investering? Tomas Nordbø Middelthon, porteføljeforvalter SKAGEN Credit Kredittobligasjoner en attraktiv investering? Tomas Nordbø Middelthon, porteføljeforvalter SKAGEN Credit Kredittobligasjoner en mellomting mellom aksjer og bankkonto Forventet avkastning Statsobligasjoner

Detaljer

DNB Health Care Helsesektoren En investors drøm. Bergen 23.oktober 2017 Knut Bakkemyr, forvalter

DNB Health Care Helsesektoren En investors drøm. Bergen 23.oktober 2017 Knut Bakkemyr, forvalter DNB Health Care Helsesektoren En investors drøm Bergen 23.oktober 2017 Knut Bakkemyr, forvalter Helseindustrien er global, regulert og diversifisert Farmasi og biotek Konsumhelseprodukter Helse IT Generiske

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Norsk mal: Startside Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Johan Vetlesen. Senior Energy Committe of the Nordic Council of Ministers 22-23. april 2015 Nordic Council of Ministers.

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

Andelen av resultat fra tilknyttede selskaper var positiv med NOK 5 millioner i 1. halvår 1999 mot NOK 6 millioner i tilsvarende periode i 1998.

Andelen av resultat fra tilknyttede selskaper var positiv med NOK 5 millioner i 1. halvår 1999 mot NOK 6 millioner i tilsvarende periode i 1998. Halvårsrapport 1999 Konsernets resultat før skatt for 1. halvår 1999 ble NOK 20 millioner mot NOK 47 millioner i 1. halvår 1998. Driftsinntektene i 1. halvår 1999 var NOK 864 millioner mot NOK 1.096 millioner

Detaljer

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.:

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.: Årsregnskap 2015 24sevenoffice International AS Org.nr.:995 985 713 24sevenoffice International AS RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2015 2014 Salgsinntekt 0 2 800 000 Sum driftsinntekt 0 2 800 000

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

ODIN Eiendom. Fondskommentar november 2015

ODIN Eiendom. Fondskommentar november 2015 ODIN Eiendom Fondskommentar november 2015 Fondets portefølje ODIN Eiendom - november 2015 Avkastning siste måned og hittil i år Fondet leverte siste måned en avkastning på 0,0 prosent. Referanseindeksens

Detaljer

Årsrapport 2014 Nordic Secondary II AS

Årsrapport 2014 Nordic Secondary II AS Årsrapport 2014 Nordic Secondary II AS Innhold Årsberetning...4 Resultatregnskap...5 Eiendeler...6 Egenkapital og gjeld...7 Kontantstrømoppstilling...8 Regnskapsprinsipper...9 Noter...10 Revisjonsberetning...12

Detaljer

SKAGEN Credit NOK Statusrapport for april 2017

SKAGEN Credit NOK Statusrapport for april 2017 SKAGEN Credit NOK Statusrapport for april 2017 SKAGEN Credit NOK Nøkkeltall Nøkkeltall pr 28. april SKAGEN Credit NOK Referenseindeks (ST3X) Avkastning siste måned 0,3 % 0,0 % Avkastning hittil i år 1,4

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2015 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2015

Detaljer

SKAGEN Credit NOK Statusrapport for mars 2017

SKAGEN Credit NOK Statusrapport for mars 2017 SKAGEN Credit NOK Statusrapport for mars 2017 SKAGEN Credit NOK Nøkkeltall Nøkkeltall pr 31. mars SKAGEN Credit NOK Referenseindeks (ST3X) Avkastning siste måned 0,3 % 0,1 % Avkastning hittil i år 1,1

Detaljer

Prisliste verdipapirfond i Danske Bank

Prisliste verdipapirfond i Danske Bank Prisliste verdipapirfond i Danske Bank Forklaringer: Løpende kostnad: Kostnad i hovedsak knyttet til forvaltning av fondet. Belastes daglig og er inkludert i fondets kurs (NAV) Returprovisjon: Løpende

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

ODIN Maritim. Fondskommentar oktober 2015

ODIN Maritim. Fondskommentar oktober 2015 ODIN Maritim Fondskommentar oktober 2015 Fondets portefølje ODIN Maritim - oktober 2015 Avkastning siste måned og hittil i år Fondet leverte siste måned en avkastning på 0,1 prosent. Referanseindeksens

Detaljer

SKAGEN Credit NOK Statusrapport mai 2017

SKAGEN Credit NOK Statusrapport mai 2017 SKAGEN Credit NOK Statusrapport mai 2017 Credit nok 6,0 % SKAGEN Credit NOK - 3 år God utvikling Unikt mandat som virker etter planen Det fleksible mandatet gjør oss skikket til å møte framtiden 5,0 %

Detaljer

Forvaltningsprosess og markedssyn. Seniorstrateg Christian Lie Danske Bank Wealth Management

Forvaltningsprosess og markedssyn. Seniorstrateg Christian Lie Danske Bank Wealth Management Forvaltningsprosess og markedssyn Seniorstrateg Christian Lie Danske Bank Wealth Management Strategic asset allocation forum Credit bond competencies Danske Capital Senior management Asset allocation competencies

Detaljer

CAMO GRUPPEN. Restrukturering av eierskap, drift og finansiering. Sverre Stange 15 JUNI 2005

CAMO GRUPPEN. Restrukturering av eierskap, drift og finansiering. Sverre Stange 15 JUNI 2005 CAMO GRUPPEN Restrukturering av eierskap, drift og finansiering Sverre Stange 15 JUNI 2005 INTRODUKSJON Orientering til aksjonærer om restrukturering av Camo Gruppen 15 Juni 2005 Sverre Stange. Fungerende

Detaljer

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE Årsregnskap for 2016 6260 SKODJE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsrapport 2013 Nordic Secondary AS

Årsrapport 2013 Nordic Secondary AS Årsrapport 2013 Nordic Secondary AS Innhold Årsberetning...4 Resultatregnskap...5 Eiendeler...6 Egenkapital og gjeld...7 Kontantstrømoppstilling...8 Regnskapsprinsipper...9 Noter...10 Revisjonsberetning...13

Detaljer

Årsrapport 2010 PRE. PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS. Organisasjonsnummer 993 941 042

Årsrapport 2010 PRE. PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS. Organisasjonsnummer 993 941 042 PRE Årsrapport 2010 PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS Organisasjonsnummer 993 941 042 10 PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS har som eneste formål å investere alle sine midler i PRE Bolig- Privatisering

Detaljer

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition)

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Click here if your download doesn"t start automatically Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Endelig ikke-røyker

Detaljer

Makro- og markedsoppdatering. 25. Januar 2016 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom

Makro- og markedsoppdatering. 25. Januar 2016 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom Makro- og markedsoppdatering 25. Januar 2016 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom Verdensøkonomien noe høyere vekst i 2016 enn 2015 (IMF) IMF har oppdatert sine prognoser (world economic outlook) og fremhever

Detaljer

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter G N S ~~STKomnetanSe AS if_i -~ -;- ResultatregflSkaP Note 2006 2005 Driftsinntekter 1 848 182, 839524 Sa~gsinntekt Driftskostflader 2 46 010 86 429 Lønnskostnad 1 578 100 861 952 Annen driftskostnad 624

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS Årsrapport 2007 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter 1 Regnskapsprinsipper...6 2 Bankinnskudd...6 3 Skatt/midlertidige

Detaljer

Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS. Foretaksnr. 991834559

Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS. Foretaksnr. 991834559 Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS Foretaksnr. 991834559 Årsberetning 2010 Beskrivelse av selskapets virksomhet VisuRay Holding AS investerer i andre selskaper. Virksomheten drives i Randaberg komune.

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON1910 Poverty and distribution in developing countries Exam: ECON1910 Poverty and distribution in developing countries Eksamensdag: 1. juni 2011 Sensur

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN 2. april 2012 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Balansekunst Siden 2008 har balansene til Federal Reserve (Fed), den europeiske sentralbanken (ECB) og

Detaljer

Examination paper for SØK2009 International Macroeconomics

Examination paper for SØK2009 International Macroeconomics Department of Economics Examination paper for SØK2009 International Macroeconomics Academic contact during examination: Joakim Prestmo Phone: 73 59 83 37 Examination date: 04.12.2015 Examination time (from-to):

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. BRB Vekst AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2013 for. BRB Vekst AS. Foretaksnr Årsregnskap 2013 for BRB Vekst AS Foretaksnr. 911 784 505 Resultatregnskap Note 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Drifts- og prosjektinntekter 1 1 048 000 Sum driftsinntekter 1 048

Detaljer

A NEW REALITY. DNV GL Industry Outlook for 2016. Kjell Eriksson, Regional Manager Oil & Gas, Norway 02 Februar - Offshore Strategi Konferansen 2016,

A NEW REALITY. DNV GL Industry Outlook for 2016. Kjell Eriksson, Regional Manager Oil & Gas, Norway 02 Februar - Offshore Strategi Konferansen 2016, OIL & GAS A NEW REALITY DNV GL Industry Outlook for 2016 Kjell Eriksson, Regional Manager Oil & Gas, Norway 02 Februar - Offshore Strategi Konferansen 2016, 1 2013 SAFER, SMARTER, GREENER 3 februar 2016

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Utsatt eksamen i: ECON1410 - Internasjonal økonomi Exam: ECON1410 - International economics Eksamensdag: 18.06.2013 Date of exam: 18.06.2013 Tid for eksamen: kl.

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

På vei mot mindre stimulerende pengepolitikk. Katrine Godding Boye August 2013

På vei mot mindre stimulerende pengepolitikk. Katrine Godding Boye August 2013 På vei mot mindre stimulerende pengepolitikk Katrine Godding Boye August 2013 Krisen over (?) nå handler alt om når sentralbanken i USA vil kutte ned på stimulansene. Omsider noen positive vekstsignaler

Detaljer

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016 1 PETROLEUMSPRISRÅDET Deres ref Vår ref Dato OED 16/716 22.06.2016 To the Licensees (Unofficial translation) NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER

Detaljer

ODIN Energi. Fondskommentar april 2017

ODIN Energi. Fondskommentar april 2017 ODIN Energi Fondskommentar april 2017 Avkastning ODIN Energi A - april 2017 Avkastning siste måned og hittil i år Fondet leverte siste måned en avkastning på -1,0 prosent. Referanseindeksens avkastning

Detaljer

ODIN Norge. Fondskommentar november 2017

ODIN Norge. Fondskommentar november 2017 ODIN Norge Fondskommentar november 2017 Fondets portefølje Avkastning ODIN Norge A - november 2017 Avkastning siste måned og hittil i år Fondet leverte siste måned en avkastning på -2,4 prosent. Referanseindeksens

Detaljer

Annual Report. Årsrapport //2014

Annual Report. Årsrapport //2014 t Annual Report Årsrapport //2014 Team: Kjære leser. Den norske versjonen starter på side 9. Disclaimer: Dette dokument er ikke tiltenkt offentligheten og er distribuert til kunder i Verdipapirfondet Nordsjø-

Detaljer

Hvordan vil finanssituasjonen påvirke viktige markeder i Europa. Lars-Erik Aas Analysesjef Nordea Markets Oktober 2011

Hvordan vil finanssituasjonen påvirke viktige markeder i Europa. Lars-Erik Aas Analysesjef Nordea Markets Oktober 2011 Hvordan vil finanssituasjonen påvirke viktige markeder i Europa Lars-Erik Aas Analysesjef Nordea Markets Oktober 2011 1 2 Frykt for krise og ny resesjon Svak vekst internasjonalt Men optimisme om norsk

Detaljer

Trust in the Personal Data Economy. Nina Chung Mathiesen Digital Consulting

Trust in the Personal Data Economy. Nina Chung Mathiesen Digital Consulting Trust in the Personal Data Economy Nina Chung Mathiesen Digital Consulting Why does trust matter? 97% of Europeans would be happy for their personal data to be used to inform, make recommendations or add

Detaljer

ODIN Offshore. Fondskommentar oktober 2015

ODIN Offshore. Fondskommentar oktober 2015 ODIN Offshore Fondskommentar oktober 2015 Fondets portefølje ODIN Offshore - oktober 2015 Avkastning siste måned og hittil i år Fondet leverte siste måned en avkastning på 5,0 prosent. Referanseindeksens

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Styrets beretning 2013. Sivilingeniør Finn Krogstads fond til beste for studenter

Styrets beretning 2013. Sivilingeniør Finn Krogstads fond til beste for studenter Styrets beretning 2013 Fondets formål er å yte stipend til dr.ingeniør-studenter ved Fakultet for bygg-og miljøteknikk ved NTNU. Stiftelsen har ingen ansatte og virksomheten forurenser ikke det ytre miljø.

Detaljer

CRUDECORP AS NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2009 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. Alle tall er i oppgitt i hele kroner (NOK) med

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Sektor Portefølje III

Sektor Portefølje III Sektor Portefølje III Kvartalsrapport 2 kvartal 2014 - et selskap i Sektor Portefølje III konsern Resultat 2. kvartal 2014 Sektor Portefølje III AS har som formål å utvikle, eie og forvalte fast eiendom,

Detaljer

Styrets beretning 2013. Nordea Bank Norges Legat til NTNU

Styrets beretning 2013. Nordea Bank Norges Legat til NTNU Styrets beretning 2013 Stiftelsens formål er gjennom avkastning på stiftelsens kapital å støtte den vitenskapelige forskning og yrkesopplæring ved Norges Tekniske Høgskole som kan ha betydning for det

Detaljer

ODIN Aksje. Fondskommentar juli 2015

ODIN Aksje. Fondskommentar juli 2015 ODIN Aksje Fondskommentar juli 2015 ODIN Aksje - juli 2015 Avkastning siste måned og hittil i år Fondet leverte siste måned en avkastning på 3,3 prosent. Referanseindeksens avkastning var 5,7 prosent.

Detaljer

Styrets beretning 2013. Direktør Halvor B. Holtas legat ved NTNU

Styrets beretning 2013. Direktør Halvor B. Holtas legat ved NTNU Styrets beretning 2013 Stiftelsens formål er gjennom avkastning på stiftelsens kapital å fremme vitenskapelig forskning ved NTNU innen fag som er av særlig betydning for den metallurgiske utvikling. En

Detaljer

Styrets beretning Anne og Einar Marius Møllers fond for Ringve Botaniske Hage

Styrets beretning Anne og Einar Marius Møllers fond for Ringve Botaniske Hage Styrets beretning 2013 Stiftelsens formål er gjennom avkastning på stiftelsens kapital å bidra til å oppfylle målene for Ringve Botaniske Hage. Stiftelsen har ingen ansatte og virksomheten forurenser ikke

Detaljer

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016 Årsberetning 2016 for Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS VIRKSOMHETENS ART OG LOKALISERING Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS er et selskap der virksomheten omfatter salg av tjenester

Detaljer

SKAGEN Credit NOK Et globalt kredittobligasjonsfond Månedsrapport august 2015

SKAGEN Credit NOK Et globalt kredittobligasjonsfond Månedsrapport august 2015 SKAGEN Credit NOK Et globalt kredittobligasjonsfond Månedsrapport august 2015 SKAGEN Credit NOK Nøkkeltall Nøkkeltall pr 31. august SKAGEN Credit NOK Referanseindeks (ST3X) Avkastning siste måned - 2,1

Detaljer

Styrets beretning Bernt Fossums fond for anvendt teknisk-økonomisk forskning ved NTNU

Styrets beretning Bernt Fossums fond for anvendt teknisk-økonomisk forskning ved NTNU Styrets beretning 2013 Bernt Fossums fond for anvendt teknisk-økonomisk forskning ved NTNU Stiftelsens formål er gjennom avkastning på stiftelsens kapital å medvirke til fremme av anvendt tekniskøkonomisk

Detaljer

Styrets beretning 2013. GE Hydro Norway Fond ved NTNU

Styrets beretning 2013. GE Hydro Norway Fond ved NTNU Styrets beretning 2013 Stiftelsens formål er gjennom avkastning på stiftelsens kapital å støtte studier og undervisning, forskning og utvikling vedrørende vannturbiner/hydrauliske strømningsmaskiner, og

Detaljer

Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA

Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 - God regnskapsskikk for små foretak. Driftsinntekter Inntektsføring ved

Detaljer

Styrets beretning 2013. Hjelpefondet for Studenter

Styrets beretning 2013. Hjelpefondet for Studenter Styrets beretning 2013 Stiftelsens formål er gjennom avkastning på stiftelsens kapital å utdele stipendier for gjennomføring av studiet ved NTNU slik styret til enhver tid finner formålstjenelig. Dette

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Note 39 - Investments in owner interests

Note 39 - Investments in owner interests Note 39 - Investments in owner interests Subsidiaries, associates, joint ventures and companies held for sale. Company Company number Registered fice Stake in per cent Investment in significant subsidiaries

Detaljer

Finanskrisen i Nato Budsjettkutt og ressursmangel

Finanskrisen i Nato Budsjettkutt og ressursmangel Finanskrisen i Nato Budsjettkutt og ressursmangel FFI-seminar 4. september 2012 Dr Samuel Perlo-Freeman, Programme Director, SIPRI Dr Dagfinn Furnes Vatne, forsker, FFI Smart defence det store bildet Smart

Detaljer

Styrets beretning Sparebanken Midt-Norges gavefond til NTNU

Styrets beretning Sparebanken Midt-Norges gavefond til NTNU Styrets beretning 2013 Stiftelsens formål er å støtte forskning og annet vitenskapelig arbeid innen humanistiske, samfunnsvitenskapelige eller naturvitenskapelige fag. Innfor denne begrensning utdeler

Detaljer

Emneevaluering GEOV272 V17

Emneevaluering GEOV272 V17 Emneevaluering GEOV272 V17 Studentenes evaluering av kurset Svarprosent: 36 % (5 av 14 studenter) Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet PhD Candidate Samsvaret mellom

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TELIO HOLDING ASA NOTICE OF ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING IN TELIO HOLDING ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TELIO HOLDING ASA NOTICE OF ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING IN TELIO HOLDING ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TELIO HOLDING ASA NOTICE OF ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING IN TELIO HOLDING ASA Aksjonærene i Telio Holding ASA ( Selskapet ) innkalles med dette til ordinær generalforsamling

Detaljer

Styrets beretning Futura Fond til vitenskapelig medisinsk forskning

Styrets beretning Futura Fond til vitenskapelig medisinsk forskning Styrets beretning 2013 Fondets navn er Futura fond til vitenskapelig medisinsk forskning. Fondet er opprettet av Inger og Ivar D. Nygaard med familie. Fondets formål er å fremme: A. Forskning innen øyesykdommer.

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Styrets beretning Hans og Helga Reuschs legat til fremme av studiet av geografi og geologi

Styrets beretning Hans og Helga Reuschs legat til fremme av studiet av geografi og geologi Styrets beretning 2013 Legatet er opprettet av dr. philos. Hans Reusch ved testament av 20. april 1893. Den disponible del av avkastningen anvendes til fremme av studiet av geologi og fysisk geografi.

Detaljer

Styrets beretning 2013. Norges Handelsstands Forbunds fond til fremme av studier i distribusjonsøkonomi ved UiO

Styrets beretning 2013. Norges Handelsstands Forbunds fond til fremme av studier i distribusjonsøkonomi ved UiO Styrets beretning 2013 Norges Handelsstands Forbunds fond til fremme av studier i distribusjonsøkonomi ved UiO Fondet er opprettet etter initiativ av Norges Handelsstands Forbund. Forbundet søkte 20. oktober

Detaljer

NORDIC HOSPITALITY AS

NORDIC HOSPITALITY AS tall i tusen 7,3410 7,3410 Konsern Konsern Group Group BALANSE pr. 31. Desember 2012 2011 2012 2011 BALANCE SHEET EIENDELER ASSETS Anleggsmidler Fixed Assets: Immaterielle eiendeler Intangible assets Franchiseavtale

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003 Note 1 - Regnskapsprinsipper ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer