Investment Performance Attribution Dekomponeringsanalyse. avkastning i verdipapirporteføljer 1. INNLEDNING 2. ENPERIODISK ANALYSE JØRN GUNNAR KLEVEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Investment Performance Attribution Dekomponeringsanalyse. avkastning i verdipapirporteføljer 1. INNLEDNING 2. ENPERIODISK ANALYSE JØRN GUNNAR KLEVEN"

Transkript

1 Investment Performance Attribution Dekomponeringsanalyse av oppnådd avkastning i verdipapirporteføljer 1. INNLEDNING De siste års negative avkastning i aksjemarkedet har økt behovet for å forklare den oppnådde avkastningen i verdipapirporteføljer. Ulike fremgangsmåter og metoder er utviklet til dette formålet. Feil anvendelse av disse teknikkene gir imidlertid svar på andre spørsmål enn de som søkes besvart. Enkelte hevder derfor spøkefullt at slike analyser består i å bortforklare dårlig avkastning mer enn å forklare den oppnådde avkastningen. En vanlig analysemetode i kapitalforvaltningsindustrien er Investment Performance Attribution. Denne analysemetoden er i utgangspunktet internregnskapsanalyse anvendt på verdipapirporteføljer. Forskjellen består i at regnskapet har skiftet navn til verdipapirporteføljen, og budsjettet har skiftet navn til referanseindeksen eller benchmarken. Forskjellen mellom resultatet og budsjettet har samtidig skiftet navn fra volumavvik og prisavvik til allokeringsavvik og verdipapirseleksjon. Som i all annen avviksanalyse er hensikten med Investment Performance Attribution å identifisere årsaken til de oppståtte avvikene og å måle effekten av de beslutninger som er gjort i resultatperioden. Denne artikkelen dekker på langt nær alle forhold innen attribution 1. Jeg har valgt å legge vekt på de forhold jeg selv har erfart som problematiske i løpet av 10 år som produsent og bruker av historiske investeringsresultater. 2. ENPERIODISK ANALYSE Konseptuel modell to dimensjoner Figur 1 viser en grunnmodell for hvordan avvik mellom et regnskap og et budsjett kan betraktes. Det skyggelagte området tilsvarer regnskapet mens budsjettet er kvadranten nede til venstre. Overført til en verdipapirportefølje vil det skyggelagte området tilsvare porteføljen. Aksen for Volum tilsvarer hvor stor andel av vår portefølje som er eksponert mot f. eks aksjer. I figur 1 er 80 % eksponert mot Figur 1: Skisse for separasjon av resultateffekter Pris (avkastning) 10 % 8 % Avvik A = 60 Avvik B =100 Budsjett = 240 Avvik C = 400 ( Benchmark) 0 30 % 80 % Volum / allokering JØRN GUNNAR KLEVEN (35) er Autorisert Finansanalytiker (AFA), CEFA, MBM (handelsøkonom) og har avlagt forsikringseksamen. Han er tidligere ansvarlig for bl.a. investeringsrapportering i KLP Forsikring og Storebrand Kapitalforvaltning ASA. Han er i dag controller i Oppland Energi AS og leder av Norske Finansanalytikeres Forenings komité for avkastningsmåling (GIPS komité). Han er og deputy i European Investment Performance Committee (EIPC). Tema: Regnskap og skatt 83

2 dette aktivumet, mens tilsvarende eksponering i den tenkte benchmarken er 30 %. Fra aksen for Pris ser vi at vår eksponering mot aksjer har hatt en avkastning på 10 %. Tilsvarende avkastning for benchmarken har imidlertid kun vært 8 %. Sammenlignet med benchmarken har porteføljen fått et bidrag på 400 bp som skyldes vårt valg om å vekte opp aksjer (avvik C). Fordi vi var dyktige til å plukke aksjer (seleksjon) oppnådde vi et bidrag til porteføljen på 60 bp (avvik A). Det har også oppstått en samspilleffekt på 100 bp fordi vi vektet opp et aktivum samtidig som vi var dyktige til å forvalte aktivumet. Til forskjell fra avvik A og C er avvik B sammensatt av begge variablene pris og volum. I praksis vegrer mange seg for å ta ansvar for denne effekten siden den kan inneholde forhold utenfor ens egen kontrollsfære. Således kan analysegevinsten ved å innføre nye dimensjoner bli mindre enn ønsket ved at samspilleffekten øker utilsiktet. Dette er et forhold som gjelder generelt i all avviksanalyse. I tabell 1 nedenfor vises det oppnådde resultat i en sammensatt portefølje bestående av pengemarked- og aksjeinstrumenter. Avkastningen i totalporteføljen er 9 %. Tilsvarende avkastning for totalbenchmarken er 6,25 %. Vi skal i tabell 1 tilnærme oss årsaken til den oppnådde meravkastningen i totalporteføljen på 2,75 % (9,00 % 6,25 %). Først kan vi konstatere at det var gunstig å overvekte aksjer i denne perioden på bekostning av pengemarkedinstrumenter. Aksjer steg i løpet av perioden betydelig mer enn plasseringer i pengemarkedet. I tillegg oppnådde vi høyere avkastning på aksjeplasseringene enn den tilhørende benchmarken, 10 % vs. 8 %. Vi oppnådde imidlertid litt mindre avkastning for pengemarkedsplasseringen enn den tilhørende benchmarken, siden beløpet utelukkende var plassert i korte statspapirer i motsetning til benchmarken som består av kredittpapirer. For å kunne foreta en objektiv vurdering av resultatene bør effektene kvantifiseres. Resten av artikkelen beskriver ulike teknikker for slik kvantifisering. 2.2 Valg av dimensjoner som beskriver investeringsprosessen Ved analyse av det oppnådde resultatet er det svært viktig å velge et sett med dimensjoner som er egnet til å beskrive forvalterens investeringsprosess. Parallellene til «vanlig» internregnskap er opplagte. Et eksempel vil klargjøre dette: analyse av et oppnådd resultat hos en produsent av halvfabrikata kan inkludere dimensjoner som investert kapital, energiforbruk og forbruk av råvarer. Analyse av resultatet i en handelsbedrift kan derimot inneholde dimensjoner som selgere, produkter og regioner. Slike valg av analysedimensjoner må også gjøres når resultatet i en verdipapirportefølje skal vurderes. I figur 2 er det vist en prinsippskisse for hvordan resultatet i en verdipapirportefølje kan betraktes. Det er skilt mellom renteporteføljer og aksjeporteføljer. I utgangspunktet er antall dimensjoner kun begrenset av fantasien. I praksis er imidlertid antall dimensjoner Tabell 1: Oversiktstabell over porteføljer og tilhørende benchmarks Aktiva Avkastning Fordeling av midler (IB) Portefølje (R p ) Benchmark (R b ) Portefølje (V p ) Benchmark (V b ) Aksjer Pengemarked 10,00 % 5,00 % 8,00 % 5,50 % 80,00 % 20,00 % 30,00 % 70,00 % Total 9,00 % 6,25 % 100,00 % 100,00 % 84 praktisk økonomi & finans 4/2004

3 begrenset av tilgengelig detaljert informasjon omkring benchmarken. Kalkulering av benchmarken blir ofte utført utenfor forvaltningsinstitusjonen, f.eks hos Oslo Børs Informasjon AS som beregner Hovedindeksen ved Oslo Børs. Tilgangen på detaljert informasjon om denne indeksen er derfor liten hos de fleste brukere av den. I vanlig internregnskap er denne problemstillingen ofte ikke til stede siden vedkommende som analyserer regnskapet ofte også har utarbeidet budsjettet, og således har ubegrenset tilgang til sammenligningsdata. I forvaltning er det vanlig å skille mellom absoluttforvaltning og relativforvaltning. En relativforvalter vil bli målt og evaluert i forhold til en fastsatt (og bevegelig) benchmark. En absoluttforvalter derimot vil bli målt i forhold til et fast avkastningsmål. Selv om attributionanalyse i utgangspunktet passer best i forhold til relativforvaltning kan teknikken også anvendes på absolutte forvaltere. I en aksjeportefølje kan forvaltningen være innrettet mot forvaltning av regioner, land, faktorer eller globale sektorer. Bruk av disse dimensjonene vil imidlertid være misvisende å anvende ved analyse av en renteportefølje. I en renteportefølje kan relevante dimensjonerer være endring i rentenivå, durasjon og endring i kredittspreader. Altfor ofte ser man imidlertid at dimensjonene fra analyse av aksjeporteføljer også anvendes på renteporteføljer. En stigning i rentenivået skjer ofte over alle bransjer og land. Bruk av dimensjonene region og land har således ofte ikke relevans i en renteportefølje. Dimensjonene durasjon, rentenivå og endring i kredittspreader har imidlertid betydelig større forklaringskraft. I praksis ser man sjelden attribution analyser utført på renteporteføljer. Årsaken til dette skyldes at det ikke finnes tilstrekkelige detaljer omkring benchmarken. I tilegg er ofte innslaget av derivater (futures, swapper og FRAs) betydelig større i renteporteføljer enn i aksjeporteføljer. For derivater er det ofte vanskelig å Portefølje (I) Direkte avkastning (III) Aksjeporteføljer: Utbytte Renteporteføljer: Renteterminer Aksjeporteføljer: Valg av land / region / sektor Renteporteføljer: Valg av durasjon AVKASTNINGSAVVIK (I II) Oppnådd resultat (IIII+IV+V) Verdiendring i lokal valuta (IV) separere resultatelementene fra hverandre på samme vis som for on-balance instrumenter. I det etterfølgende vil modeller som passer for aksjeporteføljer bli gjennomgått. Disse modellene anvendes ofte også for totalporteføljer bestående av delporteføljer for aksjer, obligasjoner og pengemarkedsplasseringer. 2.3 Modeller for identifisering av oppståtte avkastningsavvik Brinson & Fachler (BF) modellen Den vanligste fremgangsmåten for internregnskapsanalyse i verdipapirporteføljer kalles Brinson & Fachler (BF) modellen 2). Denne teknikken passer kun for forvaltere hvor hele investeringsprosessen er relativ i forhold til benchmarken. I fravær av transaksjoner er resultatet og avkastningen i en verdipapirportefølje basert på produktet av volum og pris, verdiadditivitet. Oppnådd avkastning for en portefølje kan beregnes som R p = ΣV p * R p hvor V = andel av inngående balanse, R = oppnådd avkastning, p = delportefølje, P = totalportefølje. Tilsvarende kan resultatet for benchmarken beregnes som R B = ΣV b * R b hvor b = delbenchmark, B = Totalbenchmark. Med utgangspunkt i data fra tabell 1, hvor vi innledningsvis foretok en kvalitativ vurdering av det oppnådde porteføljeresultatet, er porte- Aksjeporteføljer: Benchmark (II) Valutasikring (V) 0% til 100% Valg av enkelt aksjer Renteporteføljer: Valg av kredittkvalitet Figur 2: Skisse for resultatanalyse av verdipapirporteføljer Tema: Regnskap og skatt 85

4 Tabell 2: Resultater av BFs separasjonsteknikk Aktiva Aksjer Pengemarked Allokering (aktivavalg) 0,88 % 0,38 % Resultateffekter Seleksjon (papirvalg) 0,60 % 0,35 % Samspill (interaksjon) 1,00 % 0,25 % Total 1,25 % 0,25 % 1,25 % føljens totalavkastning beregnet som 80 % * 10 % + 20 % * 5 % = 9 %. Tilsvarende beregning for totalbenchmarken blir 30 % * 8 % + 70 % * 5,5 % = 6,25 %. Avviket vi har til hensikt å forklare er således = R p R B = ΣV p * R p ΣV b * R b = 9 % 6,25 % 2,75 %. I tabell 2 er bakgrunnen til avkastningsavviket separert fra hverandre og presentert. Vi får ved beregningen bekreftet de kvalitative vurderinger vi gjorde i tilknytning til tabell 1 i avsnitt 2.1. Når effektene kvantifiseres kan vi fordele 1,25 % av en total meravkastning på 2,75 % til beslutninger vedrørende den innbyrdes vektingen mellom aksjer og pengemarkedsplasseringer. Personen ansvarlig for pengemarkedsinstrumenter trakk totalavkastningen ned 0,35 % ved sitt kjøp av korte statssertifikater på bekostning av lengre kredittsertifikater. Den ansvarlige for aksjeforvaltningen forvaltet midlene bedre enn benchmarken og bidro således med 0,60 % til meravkastningen. Effekt fra allokering (aktivavalg) er beregnet som: (1) Σ(V p V b ) * (R b R t ), eks for aksjer (80 % 30 %) x (8 % 6,25 %) = 0,88 % V p = andel av inngående balanse for delporteføljen, V b = andel av inngående balanse i totalbenchmarken, R p = benchmarkavkastning delportefølje, R p = avkastning delportefølje og R t = Avkastning til totalbenchmark (gjennomsnittsaktivumet). Vi vektet i perioden opp aksjer med 50 % poeng i forhold til hva benchmarken tilsa. Aksjer gjorde det i perioden bedre enn gjennomsnittsaktivumet, hhv. 8 % vs. 6,25 %. Det tjente vi 88 bp på. Når verdipapirporteføljen er måleenheten setter den grenser for hva som skal inkluderes i resultatanalysen. Innenfor verdipapirporteføljen må investeringene alltid være investert i en eller annen form for aktivum. Dette aktivumet kan i utgangspunktet være hva som helst, f. eks aksjer, obligasjoner eller kontanter. Fordelingene av disse plasseringsalternativene vil alltid summere seg opp til 100 %. Når vi vurderer effektene av aktivavalg er spørsmålet om vårt valg av fordeling var mer gunstig enn en annen form for aktivavekting, den såkalte benchmarkfordelingen. Denne benchmarkfordelingen danner alternativavkastningen som forvalterens valg blir sammenlignet med. Effekt fra seleksjon (valg) av verdipapirer er beregnet som: (2) Σ(V b ) * (R p R b ), f. eks for aksjer (30 %) x (10 % 8 %) = 0,60 % Aksjeforvalterens dyktige håndtering og styring av aksjeporteføljen i forhold til benchmarken bidro til 60 bp meravkastning for totalporteføljen. Effekt fra samspill fra begge effekter er beregnet som: (3) Σ(V p V b ) * (R p R b ), f. eks for aksjer (80 % 30 %) x (10 % 8 %) = 1,0 % Det oppsto som vist også en betydelig samspilleffekt siden vi var så «heldige» å vekte opp den aktivaklassen hvor vi samtidig gjorde det bedre enn benchmark (aksjer). Vi vektet også samtidig ned den klassen hvor vi gjorde det dårligere enn benchmark (pengemarked). Dersom vi ved beregning av seleksjonseffekter (2) hadde benyttet Vp i stedet for Vb 86 praktisk økonomi & finans 4/2004

5 hadde samspilleffekten falt bort. Årsaken til dette skyldes at kvadrant 1 og 2 i figur 1 blir slått sammen ved en slik tilnærming. Dersom vi anvender formel (1), (2) og (3) både for aksjer og pengemarked er hele avkastningsavviket forklart som = Σ V p * R b ΣV b * R b = 2,75 %. Som tidligere forklart passer denne teknikken kun for forvaltere hvor hele investeringsprosessen er relativ. Dersom prosessen inneholder elementer av absolutt forvaltning (f. eks. fast avkastningskrav) er teknikken uegnet til å separere resultatbidragene fra hverandre Brinson, Hood og Beebower (BHB) modellen Brinson, Hood og Beebower (BHB) 3 har utviklet en fremgangsmåte hvor vekting av midlene ikke blir vurdert i forhold til gjennomsnittsaktivumet slik som i den tidligere omtalte Brinson & Fachler (BF) modellen 1. Modellen er ikke like utbredt i praksis som BF modellen. I de tilfeller BHB modellen anvendes er det som regel for å analysere avkastningsavvik i porteføljer med innslag av absolutt forvaltning. BHB modellen vurderer allokeringsbeslutningene i forhold til om avkastningen for aktivumet er positiv eller negativ. I denne modellen er alternativavkastningen følgelig null. Anvendt på data fra tabell 1 gir BHB modellen følgende resultat. Den observante leser finner for øvrig tallene for aksjer igjen i figur 1. Effekt fra allokering (aktivavekting): (4) Σ (V p V b ) * (R b ), f. eks for aksjer (80 % 30 %) x ( 8 %) = 4,0 %. Vi overvektet i perioden aksjer med 50 % poeng. Fordelingen av bidragene fra allokering er imidlertid vesentlig forskjellige fra bidraget i Tabell 3: Resultater fra BHBs separasjonsteknikk Aktiva Aksjer Pengemarked Allokering (aktivavalg) 4,00 % 2,75 % Resultateffekter Seleksjon (papirvalg) 0,60 % 0,35 % BF modellen. Årsaken til dette skyldes utelukkende at alternativavkastningen i denne modellen er null i stedet for avkastningen til gjennomsnittsaktivumet som er alternativavkastningen i BF modellen. Hvor dyktige vi har vært til å plukke aksjer og pengemarkedsinstrumenter er imidlertid ikke påvirket av hvordan vi betrakter resultatet fra allokeringsbeslutningene. Seleksjonseffektene (2) og samspilleffektene (3) er således identiske i de to modellene. 3. FLERPERIODISK ANALYSE AKKUMULERING AV EFFEKTER I en virkelig portefølje skjer det kontinuerlige endringer i aktivasammensetningen og / eller i benchmarken. Slike endringer gjør at resultatperiodene blir mange og korte. I praksis er det således behov for en teknikk som akkumulerer flere delperioder sammen til en sammenhengende periode. Utfordringer knyttet til slik akkumulering blir gjennomgått i dette avsnittet. Samspill (interaksjon) 1,00 % 0,25 % Total 1,25 % 0,25 % 1,25 % Tabell 4: Akkumulert portefølje og benchmarkavkastning Aktiva Avkastning periode I + II Aksjer Pengemarked Portefølje (R p ) 21,00 % 10,25 % Benchmark (R b ) 16,64 % 11,30 % Total 18,81 % 12,89 % Tema: Regnskap og skatt 87

6 For å forenkle beregningene forutsetter vi at resultatene i tabell 1 gjentar seg den påfølgende perioden slik at vi har to identiske delperioder å akkumulere. Akkumulert resultat for de to resultatperioder er gjengitt i tabell 4. Nedenfor vises formelen for akkumulert tidsvektet avkastning for en periode. Rt tilsvarer akkumulert avkastning i periode t og rn tilsvarer avkastning i delperiode n. (5) R t =(1 + r 1 )...*...(1 + r n ) 1, f. eks for aksjer i tabell 1, (1+10 %)*(1+10 %) 1 = 21,00 % Dessverre er det ikke mulig å summere resultatet for delperiodene for aksjer,. Slike problemer eksisterer ikke i vanlig internregnskapsanalyse. Dette skyldes rentesrenteeffektene som oppstår over tid når avkastning er resultatmålet. Derfor vil heller ikke avviket mellom akkumulert resultat for porteføljen og benchmarken tilsvare resultatbidragene fra tabell 2 eller 3 multiplisert med to. Årsaken til at jeg foreslår en multiplisering med to er at våre to perioder er identiske. Situasjonen er således at 18,81 % 12,89 % 2 * 1,25 % + 2 * 0,25 % + 2 * 1,25 %, se for øvrig tabell 2,3 og 4. Som det fremgår er virkelig avkastningsavvik 5,92% samtidig som vi kun forklarer 5,50%. Dette er et problem alle som jobber med verdipapirporteføljer vil erfare i situasjoner hvor avviksanalyser utføres. I praksis behandles dette uforklarte avviket forskjellig og ofte vilkårlig. I tabell 5 vil mulig håndtering av avviket bli vist. Tabell 5 Resultat av ulike metoder for akkumulering av effekter Metode Allokering Seleksjon Samspill Sum forklart 1. Artimetrisk 2. Vilkårlig fordeling 3. Proratarisk 4. Carino multistep 2,50 % 2,50 % 2,69 % 2,69 % 0,50 % 0,50 % 0,54 % 0,54 % 2,50 % 2,92 % 2,69 % 2,69 % 5,50 % 5,92 % 5,92 % 5,92 % Den første metoden er kun en summering av effektene fra de to identiske resultatperiodene. Som vi tidligere har konstatert fører en slik summering til at deler av avkastningsavviket forblir uforklart. Et slikt uforklart avvik er alltid grunnlag for mistenksomhet og usikkerhet. Dette er selvsagt ikke en tilfredsstillende situasjon. I den andre metoden er det uforklarte avviket tillagt samspillsbidraget. Slike vilkårlige fordelinger forekommer hyppigst når beregningene blir gjort i «hjemmelagde» regnearkmodeller. I slike tilfeller er det «behagelig» å legge avviket til en effekt som «ingen» i utgangspunktet har ansvar for. I den tredje metoden er det uforklarte avviket på 42 bp (5,92 % vs. 5,50 %) spredd proratarisk på summen av effektene fra metode 1: for eksempel allokering: 2,5 % + 42bp * (2,50 / 5,50) = 2,69 %. I vårt tilfelle fungerer en slik proratarisk fordeling tilfredsstillende. Metoden kan imidlertid gi svært misvisende akkumulert effekt i de tilfeller effektene skifter fortegn mellom de ulike delperiodene. Det frarådes derfor å benytte denne metoden selv om det i vårt eksempel ikke medførte store feil. Den fjerde metoden er oppkalt etter personen som utviklet den David Carino 4). Metoden er en sekvensiell teknikk hvor man jobber seg fremover fra første periode til siste periode. I hver periode blir logaritmen til periodens avkastningsavvik sammenlignet med avkastningsavviket. Ytterst få brukere av attributionanalyser kjenner til forutsetningene for denne tilnærmingen. Det er heller ikke nødvendig for å ha utbytte av analysen. Det meste av tilgjengelig attribution software benytter denne teknikken for å akkumulere effekter over flere perioder. 88 praktisk økonomi & finans 4/2004

7 Avslutning I verdipapirporteføljer kan korrekt bruk av teknikker fra internregnskap tilføre økt kunnskap om bakgrunnen for det oppnådde investeringsresultatet. Historisk sett har bruk av attribution-analyser ofte vært begrenset av data omkring benchmarken som inngår i beregningene. Økt forståelse for attribution-analyser hos produsentene av benchmark-informasjon er i ferd med å fjerne denne flaskehalsen for anvendelse av analyseteknikken. Kapitalforvalterne har imidlertid store frihetsgrader med hensyn til bruk av analysedimensjoner og regneteknikker på dette området. Behovet for åpenhet på området er derfor stort. I fravær av slik åpenhet er det ikke mulig å vurdere det oppnådde investeringsresultatet på objektivt grunnlag. European Investment Performance Committee (EIPC) har derfor laget et utkast til standard på området for å tilrettelegge for dialog mellom kapitalforvalteren og klienten når de historiske investeringsresultatene skal presenteres og vurderes. Utkastet er et godt utgangspunkt for å skape tillit og forståelse mellom forvalter og oppdragsgiver når investeringsresultatet skal vurderes. Noter 1 Andre teknikker for å forklare oppnådd avkastning i verdipapirporteføljer kan være Investment Performance Contribution. I en contribution-analyse er fokuset utelukkende på porteføljen. Dette til forskjell fra attribution-analysen hvor fokuset er både på porteføljen og referanseindeksen. 2 Et forsøk på oversettelse av disse to begrepene kan være bidragsanalyse (contribution) og dekomponeringsanalyse(attribution). I Norge benyttes imidlertid oversettelsen bidragsanalyse om begge teknikkene, og jeg vil derfor i det etterfølgende benytte ordene attribution og contribution i artikkelen. 3 Brinson, Gary P., and Nimrod Fachler. «Measuring non-us equity portfolio performance» Journal of Portfolio Management (Spring ) 4 Brinson, Gary P., L. Randolph Hood, and Gilbert L. Beebower. «Determinants of Portfolio Performance» Financial Analysts Journal (July-August 1986: 39-44). 5 Carino, David. «Combining Attribution Effects Over Time», Journal of Performance Measurement (Summer 1999: 5 14) Tema: Regnskap og skatt 89

8 90 praktisk økonomi & finans 4/2004

Metodiske feilkilder ved avkastningsberegning

Metodiske feilkilder ved avkastningsberegning Utbredelsen av tilnærmede metoder for beregning av avkastning er stor. Problemet med disse tilnærmede metodene er at de har iboende svakheter ved avgang og tilgang av kapital i portefølgjen. Innledning

Detaljer

Oslo, 20. juni 2005. Kommentar på forslag til endring av forskrift om prospekt for verdipapirfond og forskrift om periodisk rapportering.

Oslo, 20. juni 2005. Kommentar på forslag til endring av forskrift om prospekt for verdipapirfond og forskrift om periodisk rapportering. Finansdepartementet v/ Finansmarkedsavdelingen Postboks 8008 Dep 0030 Oslo Oslo, 20. juni 2005 Kommentar på forslag til endring av forskrift om prospekt for verdipapirfond og forskrift om periodisk rapportering.

Detaljer

Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 Oslo. Oslo 19.11.2002. Deres ref: 99/1294 FM JOE

Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 Oslo. Oslo 19.11.2002. Deres ref: 99/1294 FM JOE Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 Oslo Oslo 19.11.2002 Deres ref: 99/1294 FM JOE Høring: Forslag til forskrift etter lov 12. juni 1981 nr 52 om verdipapirfond - forvaltningsselskapers informasjonsplikt

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR SØGNE KOMMUNES FORVALTNINGSFOND 2013

ÅRSRAPPORT FOR SØGNE KOMMUNES FORVALTNINGSFOND 2013 ÅRSRAPPORT FOR SØGNE KOMMUNES FORVALTNINGSFOND 2013 Organisering Søgne kommunes forvaltningsfond ble etablert i juni 2003 som et kommunalt fond. Vedtekter og investeringsstrategi ble vedtatt av kommunestyret

Detaljer

DNB Aktiv. Månedsrapport januar Tactical Asset Allocation DNB Wealth Management

DNB Aktiv. Månedsrapport januar Tactical Asset Allocation DNB Wealth Management DNB Aktiv Månedsrapport januar 2018 Tactical Asset Allocation DNB Wealth Management Våre beste ideer i én løsning Aktiv forvaltning Løsninger DNB Aktiv 10 Strategi Seleksjon Markedssyn Portefølje DNB Aktiv

Detaljer

Forvaltningen av Norges Banks valutareserver Rapport for første kvartal 2012

Forvaltningen av Norges Banks valutareserver Rapport for første kvartal 2012 Forvaltningen av Norges Banks valutareserver Rapport for første kvartal 2012 Valutareservene skal kunne brukes til intervensjoner i valutamarkedet som ledd i gjennomføringen av pengepolitikken eller ut

Detaljer

Temaartikkel. Statens pensjonsfond Norge, avkastningsutviklingen 1998 2008

Temaartikkel. Statens pensjonsfond Norge, avkastningsutviklingen 1998 2008 Temaartikkel Statens pensjonsfond Norge, avkastningsutviklingen 1998 2008 Denne temaartikkelen er hentet fra Folketrygdfondets årsrapport 2008 Haakon VIIs gate 2 Pb. 1845 Vika, 0123 Oslo Tlf: 23 11 72

Detaljer

PB Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport juni 2017

PB Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport juni 2017 PB Aktiv Forvaltning Porteføljerapport juni 2017 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning per 30.06.2017 Markedskommentar for juni De globale aksjemarkedene beveget seg sidelengs i juni og måneden

Detaljer

Temaartikkel. Folketrygdfondets aksjeforvaltning

Temaartikkel. Folketrygdfondets aksjeforvaltning Temaartikkel Folketrygdfondets aksjeforvaltning Denne temaartikkelen er hentet fra Folketrygdfondets årsrapport for 2008 Haakon VIIs gate 2 Pb. 1845 Vika, 0123 Oslo Tlf: 23 11 72 00 Faks: 23 11 72 10 e-post:

Detaljer

Folketrygdfondets Investeringsresultat

Folketrygdfondets Investeringsresultat Folketrygdfondets Investeringsresultat Fra 31.12.1997 til 31.12.2006 Folketrygdfondet har utarbeidet denne rapporten i samsvar med Global Investment Performance Standards (GIPS ) Side Porteføljegruppens

Detaljer

~ HØRINGSNOTAT ~ Kredittilsynet 12. februar Innledning

~ HØRINGSNOTAT ~ Kredittilsynet 12. februar Innledning Kredittilsynet 12. februar 2009 ~ HØRINGSNOTAT ~ UTKAST TIL FORSKRIFT OM BEREGNING AV KAPITALAVKASTNING I LIVSFORSIKRINGSSELSKAPER MV. 1. Innledning Beregning av kapitalavkastningsrente og gjennomsnittsrente

Detaljer

Avkastningsrapport Stokke kommune

Avkastningsrapport Stokke kommune Rapport Desember 20 Avkastningsrapport Stokke kommune Utarbeidet av Grieg Investor Side 1 av 6 Totalportefølje Rapport Desember 20 Avkastning siste måned Avkastning hittil i år Referanseindeks Referanse-

Detaljer

Månedsrapport

Månedsrapport Avkastning i perioden Siste måned Siste 3 måneder Siste 12 måneder Hittil i år Siden oppstart Avkastning i NOK 112.863 310.960 310.960 450.834 1.010.059 Tidsvektet avkastning i % 0,43 1,21 1,76 4,03 Referanseindeks

Detaljer

Årsrapport forvaltning 2015

Årsrapport forvaltning 2015 Til: Styret i Stiftelsen Scheibler Fra: Investeringsutvalget Dato: 20. mai 2016 Årsrapport forvaltning 2015 A. Strukturelle forhold Stiftelsens Scheiblers finansportefølje forvaltes for å oppnå god langsiktig

Detaljer

Månedsrapport

Månedsrapport Avkastning i perioden Siste måned Siste 3 måneder Siste 12 måneder Hittil i år Siden oppstart Avkastning i NOK 208.584 487.219 1.803.480 688.678 7.635.916 Tidsvektet avkastning i % 0,44 1,18 4,90 1,73

Detaljer

Statens pensjonsfond Norge. Porteføljeutvikling

Statens pensjonsfond Norge. Porteføljeutvikling Statens pensjonsfond Norge OPPGANG I MARKEDENE Avkastningen for Statens pensjonsfond Norge var på 5,8 prosent i første kvartal. Det var 0,2 prosentpoeng bedre enn referanseindeksens avkastning. Aksjeandelen

Detaljer

Resultat 2012 Statens pensjonsfond Norge 26. februar 2013

Resultat 2012 Statens pensjonsfond Norge 26. februar 2013 Resultat 2012 Statens pensjonsfond Norge 26. februar 2013 Foreløpige, ikke reviderte tall 2012 ble et godt år Startet med betydelig usikkerhet Risikoviljen økte i andre halvår Statens pensjonsfond Norge

Detaljer

10/40 2. tertialrapport 2010 - driftsregnskapet

10/40 2. tertialrapport 2010 - driftsregnskapet VENNESLA KOMMUNE Vedleggshefte til Plan- og økonomiutvalget Dato: 19.10.2010 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 10/00031 Arkivkode: 033 _ &17 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no

Detaljer

Årsrapport forvaltning 2009

Årsrapport forvaltning 2009 Til: Styret i Stiftelsen Scheibler Fra: Investeringsutvalget Dato: 03. mars 2010 Årsrapport forvaltning 2009 A. Strukturelle forhold Stiftelsen Scheiblers finansportefølje forvaltes for å oppnå god langsiktig

Detaljer

temaartikkel Denne temaartikkelen er hentet fra Folketrygdfondets årsrapport for 2010. Avkastningsutviklingen 1998 2010, Statens pensjonsfond Norge

temaartikkel Denne temaartikkelen er hentet fra Folketrygdfondets årsrapport for 2010. Avkastningsutviklingen 1998 2010, Statens pensjonsfond Norge temaartikkel Avkastningsutviklingen 1998-2010, Avkastningsutviklingen 1998 2010, Denne temaartikkelen er hentet fra Folketrygdfondets årsrapport for 2010. Avkastningsutviklingen 1998-2010, Avkastningsutviklingen

Detaljer

INVESTERINGSMANDAT STATENS PENSJONSFOND NORGE (SPN)

INVESTERINGSMANDAT STATENS PENSJONSFOND NORGE (SPN) INVESTERINGSMANDAT STATENS PENSJONSFOND NORGE (SPN) Finansdepartementet har plassert SPN som et kapitalinnskudd i Folketrygdfondet og Folketrygdfondet skal forvalte innskuddet i henhold til Mandat for

Detaljer

Søgne kommune Kapitalforvaltning

Søgne kommune Kapitalforvaltning Søgne kommune Kapitalforvaltning Presentasjon kommunestyret 29.03.2012 P. 1 Dato 29.03.2012 Gabler Wassum Søgne kommune Agenda Langsiktig kapitalforvaltning Kapitalforvaltningsresultater 2011 Kapitalforvaltningsresultater

Detaljer

Månedsrapport

Månedsrapport Avkastning i perioden Siste måned Siste 3 måneder Siste 12 måneder Hittil i år Siden oppstart Avkastning i NOK 90.381 189.195 979.398 829.352 1.388.577 Tidsvektet avkastning i % 0,34 0,72 3,85 3,24 5,54

Detaljer

Forvaltningen i Norges Bank Investment Management (NBIM) i første kvartal 2007

Forvaltningen i Norges Bank Investment Management (NBIM) i første kvartal 2007 Forvaltningen i Norges Bank Investment Management (NBIM) i første kvartal 2007 Pressekonferanse 22. mai 2007 1 Verdiutviklingen på Lehman Global Aggregate statsobligasjonsindekser i første kvartal 2007

Detaljer

Folketrygdfondet forvalter Statens pensjonsfond Norge. Folketrygdfondet 40 år

Folketrygdfondet forvalter Statens pensjonsfond Norge. Folketrygdfondet 40 år Halvårsrapport 2007 Folketrygdfondet forvalter Statens pensjonsfond Norge Folketrygdfondet 40 år Godt resultat for Statens pensjonsfond Norge for første halvår 2007 Resultat 10,7 mrd. kroner - 10,0 prosent

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Oktober 2016

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Oktober 2016 1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Oktober 2016 Nøkkeltall RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.10.16 : 101,47 Effektiv rente* : 1,3 % Porteføljestørrelse : kr. 1,3 mrd. Rentefølsomhet (modifisert

Detaljer

Finansreglement. Universitetsfondet for Rogaland AS

Finansreglement. Universitetsfondet for Rogaland AS Finansreglement Universitetsfondet for Rogaland AS Vedtatt av styret 21. Oktober 2016 Innholdsfortegnelse: 1. Bakgrunn... 3 2. Hjemmel og gyldighet... 3 2.1 Hjemmel... 3 2.2 Gyldighet... 3 3. Formålet

Detaljer

Nordea Private Banking Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport desember 2016

Nordea Private Banking Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport desember 2016 Nordea Private Banking Aktiv Forvaltning Porteføljerapport desember 2016 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning per 31.12.16 Markedskommentar for desember 2016 var et år med mange overraskelser for

Detaljer

PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport november 2016

PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport november 2016 PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport november 2016 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning per 30.11.16 Markedskommentar for november De internasjonale aksjemarkedene (MSCI World) steg

Detaljer

Statens pensjonsfond Norge Porteføljeutvikling

Statens pensjonsfond Norge Porteføljeutvikling STATENS PENSJONSFOND NORGE PORTEFØLJEUTVIKLING GOD UTVIKLING I ANDRE KVARTAL Avkastningen for Statens pensjonsfond Norge var på 6,7 prosent i andre kvartal, og kapitalen var 183,5 milliarder kroner per

Detaljer

Grafpakke. Oppdatert

Grafpakke. Oppdatert Grafpakke Oppdatert 31.12.2017 01 Markedssyn vs. Markedet (Kvikk-lunch grafen) 02 03 04 Navigare Aktiv Allokering Totalforvaltning 2 Markedssyn: Allokering vs markedsutvikling 3 ALLOKERINGSVALG VS AKSJER

Detaljer

Forvaltningen i Norges Bank Investment Management (NBIM) i tredje kvartal 2006

Forvaltningen i Norges Bank Investment Management (NBIM) i tredje kvartal 2006 Forvaltningen i Norges Bank Investment Management (NBIM) i tredje kvartal 2006 Pressekonferanse 21. november 2006 1 Utvikling i beløp under forvaltning 2 500 Statens petroleumsforsikringsfond 2 000 Noregs

Detaljer

Forvaltningen av Statens petroleumsforsikringsfond. Årsrapport for 2010

Forvaltningen av Statens petroleumsforsikringsfond. Årsrapport for 2010 Forvaltningen av Statens petroleumsforsikringsfond Årsrapport for 21 April 211 Forvaltningen av Statens petroleumsforsikringsfond Årsrapport for 21 Ved utløpet av 21 ble Statens petroleumsforsikringsfond

Detaljer

Forvaltningen i Norges Bank Investment Management (NBIM) i 2007

Forvaltningen i Norges Bank Investment Management (NBIM) i 2007 Forvaltningen i Norges Bank Investment Management (NBIM) i 2007 Pressekonferanse 4. mars 2008 1 Aksje- og rentemarkedene 2 1 Positiv kursutvikling i aksjemarkedene i 2007 Kursoppgang i de fleste hovedgrupper

Detaljer

Status kapitalforvaltning pr. 31. oktober 2014

Status kapitalforvaltning pr. 31. oktober 2014 Dato: 8. desember 2014 Saksnummer: 17.1/14 Til: Styret Møtedato: 12. desember 2014 Saksbehandler: Ingebjørg Borgemyr Status kapitalforvaltning pr. 31. oktober 2014 Porteføljeavkastning hittil i år utgjør

Detaljer

Hittil i 2013 Differanse hittil i 2013. Porteføljeverdi 30.09.2013 Pengemarked/bank 0,1 % 1,6 % 0,4 % 6 590 498 ST1X 0,1 % 1,2 %

Hittil i 2013 Differanse hittil i 2013. Porteføljeverdi 30.09.2013 Pengemarked/bank 0,1 % 1,6 % 0,4 % 6 590 498 ST1X 0,1 % 1,2 % Porteføljekommentar September 2013 Norges Parkinsonforbunds Forskningsfond PORTEFØLJENS AVKASTNING Porteføljen steg 0,8 % eller 240 754 kr i september. Så langt i 2013 er porteføljen opp 4,2 % eller 1

Detaljer

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Februar 2012 Porteføljeforvaltere Ola Sjöstrand Tomas Nordbø Middelthon Elisabeth Gausel (i permisjon)

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Februar 2012 Porteføljeforvaltere Ola Sjöstrand Tomas Nordbø Middelthon Elisabeth Gausel (i permisjon) Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Februar 2012

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport november 2015

Skagen Avkastning Statusrapport november 2015 Skagen Avkastning Statusrapport november 2015 Eurolandinvesteringene løftet kursen SKAGEN Avkastning økte med 0,21 prosentpoeng i november. Indeksen økte med 0,43 prosentpoeng i samme periode. De europeiske

Detaljer

Månedsrapport

Månedsrapport Avkastning i perioden Siste måned Siste kvartal Siste 3 måneder Siste 12 måneder Hittil i år Siden oppstart Avkastning i NOK -97.666-97.666-236.026 1.254.530-5.166 5.210.080 Tidsvektet avkastning i % -0,28-0,28-0,67

Detaljer

Folketrygdfondets Investeringsresultat

Folketrygdfondets Investeringsresultat Folketrygdfondets Investeringsresultat Fra 31.12.1997 til 31.12.2007 Folketrygdfondet har utarbeidet denne rapporten i samsvar med Global Investment Performance Standards (GIPS ) Side Porteføljegruppens

Detaljer

Markedsuro. Høydepunkter ...

Markedsuro. Høydepunkter ... Utarbeidet av Obligo Investment Management August 2015 Høydepunkter Markedsuro Bekymring knyttet til den økonomiske utviklingen i Kina har den siste tiden preget det globale finansmarkedet. Dette har gitt

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. KRAFTFONDET - TRONDHEIM KOMMUNE STATUS OG RAPPORTERING PR Arkivsaksnr.: 06/ Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Trondheim kommune. KRAFTFONDET - TRONDHEIM KOMMUNE STATUS OG RAPPORTERING PR Arkivsaksnr.: 06/ Forslag til vedtak: Saksframlegg KRAFTFONDET - TRONDHEIM KOMMUNE STATUS OG RAPPORTERING PR. 30.09.2006 Arkivsaksnr.: 06/38252 Forslag til vedtak: Formannskapet tar status og rapportering pr.30.09.2006, Kraftfondet - Trondheim

Detaljer

Nordic Capital Management AS Telefon: +47 21 95 12 70 Kundeservice.ncm@thenordicgroup.no N-0250 Oslo thenordicgroup.no. Nordic Multi Strategy

Nordic Capital Management AS Telefon: +47 21 95 12 70 Kundeservice.ncm@thenordicgroup.no N-0250 Oslo thenordicgroup.no. Nordic Multi Strategy Nordic Capital Management AS Telefon: +47 21 95 12 70 Grundingen 2 Kundeservice.ncm@thenordicgroup.no N-0250 Oslo thenordicgroup.no Nordic Multi Strategy Nordic Multi Strategy (NMS) Skapt for å bevare

Detaljer

Statens pensjonsfond Norge Porteføljeutvikling

Statens pensjonsfond Norge Porteføljeutvikling STATENS PENSJONSFOND NORGE PORTEFØLJEUTVIKLING GOD MERAVKASTNING I TREDJE KVARTAL Avkastningen for Statens pensjonsfond Norge var på 0,4 prosent i tredje kvartal. Det var 0,8 prosentpoeng bedre enn referanseindeksens

Detaljer

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Delphi Global

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Delphi Global Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Delphi Global Foreslått endring 2 Følgende setning tas inn: "Fondet har andelsklasser som omtales nærmere i vedtektene 7." 5 Følgende setninger tas

Detaljer

PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport november 2015

PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport november 2015 PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport november 2015 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning 2015 Aksjekommentar for november Aksjemarkedene steg videre i november og oppgangen for norske

Detaljer

EKSEMPEL. Finansplan. Formålet med finansplanen. Finansplanen omfatter: NAVN NAVNESEN ADRESSEVEIEN 1 1234 STED

EKSEMPEL. Finansplan. Formålet med finansplanen. Finansplanen omfatter: NAVN NAVNESEN ADRESSEVEIEN 1 1234 STED plan Finansplan 1(9) NAVN NAVNESEN ADRESSEVEIEN 1 1234 STED Navn Navnesen xx xx xx xx din.rådgiver@nordea.no Private Banker Tel Fax E-mail Finansplan Formålet med finansplanen Finansplanen er utarbeidet

Detaljer

Vedtektsendringer i DNB Asset Managements verdipapirfond

Vedtektsendringer i DNB Asset Managements verdipapirfond Vedtektsendringer i DNB Asset Managements verdipapirfond Tilpasning til ny verdipapirfondlov og forslag til harmonisering av rammebetingelser i fondene. Utarbeidet av Harald Ulrikson Oppsummering av de

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport september 2016

SKAGEN Avkastning Statusrapport september 2016 SKAGEN Avkastning Statusrapport september 2016 Blandet utvikling I september utviklet fondskursen til SKAGEN Avkastning seg omtrent flatt med en månedsavkastning på -0,03%, mens indeksen falt med 0,43

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Desember 2014

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Desember 2014 1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Desember 2014 Forvalterteam renter Holberg OMF Holberg Likviditet 20 Holberg Likviditet Holberg Kreditt Roar Tveit (35) Porteføljeforvalter Gunnar J. Torgersen (52)

Detaljer

Retningslinjer for Norges Røde Kors finansforvaltning

Retningslinjer for Norges Røde Kors finansforvaltning Retningslinjer for Norges Røde Kors finansforvaltning som vedtatt av Landsstyret 16. juni 2000, med oppdateringer vedtatt 2. februar 2001, 21. juni 2002, 23.august 2002, 17.oktober 2003, 18. juni 2004,

Detaljer

Folketrygdfondets Investeringsresultat

Folketrygdfondets Investeringsresultat Folketrygdfondets Investeringsresultat Fra 31.12.1999 til 31.12.2009 Folketrygdfondet har utarbeidet denne rapporten i samsvar med Global Investment Performance Standards (GIPS ) Side Porteføljegruppens

Detaljer

UNIFORS INVESTERINGSPOOL... Årsrapport 2007

UNIFORS INVESTERINGSPOOL... Årsrapport 2007 . UNIFORS INVESTERINGSPOOL.......... Årsrapport 2007 Årsrapport for Investeringspoolen I Unifors Investeringspool forvaltes alle stiftelser hvor styret ved Universitetet i Oslo er tillagt forvaltningsansvaret.

Detaljer

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Desember 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Desember 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Desember

Detaljer

Folketrygdfondets Investeringsresultat

Folketrygdfondets Investeringsresultat Folketrygdfondets Investeringsresultat Fra 31.12.1997 til 31.12.2011 Folketrygdfondet etterlever Global Investment Performance Standards (GIPS ) og har utarbeidet og presentert denne rapporten i samsvar

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. KRAFTFONDET - TRONDHEIM KOMMUNE - STATUS OG RAPPORTERING PR Arkivsaksnr.: 06/28025

Saksframlegg. Trondheim kommune. KRAFTFONDET - TRONDHEIM KOMMUNE - STATUS OG RAPPORTERING PR Arkivsaksnr.: 06/28025 Saksframlegg KRAFTFONDET - TRONDHEIM KOMMUNE - STATUS OG RAPPORTERING PR. 30.06.. Arkivsaksnr.: 06/28025 Forslag til vedtak/innstilling: Bystyret tar status og rapportering pr. 30.06., Kraftfondet Trondheim

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Juli 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Juli 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Juli 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet 20 RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.07.15 : 100,80 Effektiv rente* : 1,4 % Porteføljestørrelse : kr. 1,1 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

ODIN Aksje. Fondskommentar april 2014. ODIN Norge i topp. Positiv april måned. Øker i ODIN Europa og i ODIN Norden

ODIN Aksje. Fondskommentar april 2014. ODIN Norge i topp. Positiv april måned. Øker i ODIN Europa og i ODIN Norden Aksje Fondskommentar april 2014 Positiv april måned Norge i topp Øker i Europa og i Norden Nytt fond fra April var en positiv måned for Aksje, som var opp 0,5 prosent. Fondets referanseindeks var opp 1,0

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2015

SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2015 SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2015 Utsikter til enda mer lettelser SKAGEN Avkastning økte med 0,16 prosentpoeng i oktober. Indeksen falt med 0,27 prosentpoeng i samme periode. De utenlandske

Detaljer

PB Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport august 2017

PB Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport august 2017 PB Aktiv Forvaltning Porteføljerapport august 2017 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning per 31.08.2017 Markedskommentar for august Selskapenes rapportering for andre kvartal ble avsluttet i august

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet Alfred Berg Indeks

Vedtekter for verdipapirfondet Alfred Berg Indeks Vedtekter for verdipapirfondet Alfred Berg Indeks 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Alfred Berg Indeks er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport april 2017

SKAGEN Avkastning Statusrapport april 2017 SKAGEN Avkastning Statusrapport april 2017 Et lettelsens sukk i Europa I april hadde SKAGEN Avkastning en månedsavkastning på 0,35 prosent, mens referanseindeksen var omtrent uendret. Det var kursgevinster

Detaljer

Forsvarlig Kapitalforvaltning

Forsvarlig Kapitalforvaltning Forsvarlig Kapitalforvaltning v/jan Erik Tønnessen Porteføljeforvalter i Cultiva 26. April 2017 Formål og strategi Cultiva - Formål: - «..å sikre arbeidsplasser og gode levevilkår i Kristiansand ved å

Detaljer

Resultatrapport per 1. kvartal 2017

Resultatrapport per 1. kvartal 2017 Resultatrapport per 1. kvartal 2017 Nedenfor presenteres DNKs resultat per 1. kvartal 2017. Beløp angis i millioner amerikanske dollar (USDm). Sammenlignbare tall for tilsvarende periode året før er i

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Juni 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Juni 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Juni 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet 20 RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 30.06.15 : 100,68 Effektiv rente* : 1,5 % Porteføljestørrelse : kr. 0,9 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport august 2016

PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport august 2016 PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport august 2016 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning 2016 Markedskommentar for august De internasjonale aksjemarkedene hadde en marginal oppgang

Detaljer

Resultatrapport per 3. kvartal 2014

Resultatrapport per 3. kvartal 2014 Resultatrapport per 3. kvartal 2014 Nedenfor presenteres DNKs resultat per 3. kvartal 2014. Beløpene angis i millioner amerikanske dollar (USDm) og selektivt i millioner norske kroner (NOKm). Sammenlignbare

Detaljer

Årsrapport Oslo Forsikring AS 2014

Årsrapport Oslo Forsikring AS 2014 Årsrapport Oslo Forsikring AS 2014 Oslo Forsikring AS BALANSE PR. 31.12 Note 2014 2013 EIENDELER 1. Immaterielle eiendeler 1.2 Andre immaterielle eiendeler 4 868 452 6 304 972 Sum immaterielle eiendeler

Detaljer

BREV TIL INVESTORENE: NOVEMBER 2014

BREV TIL INVESTORENE: NOVEMBER 2014 BREV TIL INVESTORENE: NOVEMBER 2014 Markedsutvikling November så lenge ut til å bli en bli en måned uten store hendelser i finansmarkedene. Mot slutten av måneden ga imidlertid Oslo Børs etter for trykket

Detaljer

Investeringsstrategi for Den norske kirkes kapital

Investeringsstrategi for Den norske kirkes kapital KR 9.1/18 Investeringsstrategi for Den norske kirkes kapital (Vedtatt xx.01 2018) Innhold 1 Formål med forvaltningen... 3 2 Målsetninger og forpliktelser med forvaltningen... 3 3 Investeringsunivers og

Detaljer

SKAGEN Credit Plukker de beste eplene fra den globale frukthagen Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Credit Plukker de beste eplene fra den globale frukthagen Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Credit Plukker de beste eplene fra den globale frukthagen Kunsten å bruke sunn fornuft Epletrær, 1907. Av Michael Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tillhører Skagens Museum (beskåret). Det beste

Detaljer

Styrets beretning Torleif Dahls legat for historisk forskning

Styrets beretning Torleif Dahls legat for historisk forskning Styrets beretning 2013 Thorleif Dahls legat for historisk forskning er opprettet ved en gave fra direktør Thorleif Dahl av 12. juni 1937. Legatet er senere økt ved en rekke gaver fra direktør Dahl, senest

Detaljer

PB Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport februar 2017

PB Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport februar 2017 PB Aktiv Forvaltning Porteføljerapport februar 2017 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning per 28.02.2017 Markedskommentar for februar Februar ble dominert av rapporteringen av resultatene for selskapenes

Detaljer

Folketrygdfondets Investeringsresultat

Folketrygdfondets Investeringsresultat Folketrygdfondets Investeringsresultat Fra 31.12.1997 til 31.12.2013 Folketrygdfondet etterlever Global Investment Performance Standards (GIPS ) og har utarbeidet og presentert denne rapporten i samsvar

Detaljer

Resultatrapport per 2. kvartal 2014

Resultatrapport per 2. kvartal 2014 Resultatrapport per 2. kvartal 2014 Nedenfor presenteres DNKs resultat per 2. kvartal 2014. Beløpene angis i millioner amerikanske dollar (USDm) og selektivt i millioner norske kroner (NOKm). Sammenlignbare

Detaljer

Styrets beretning Hans og Helga Reuschs legat til fremme av studiet av geografi og geologi

Styrets beretning Hans og Helga Reuschs legat til fremme av studiet av geografi og geologi Styrets beretning 2013 Legatet er opprettet av dr. philos. Hans Reusch ved testament av 20. april 1893. Den disponible del av avkastningen anvendes til fremme av studiet av geologi og fysisk geografi.

Detaljer

Opplysningsvesenets fond

Opplysningsvesenets fond Instruks for kapitalforvaltning Opplysningsvesenets fond Vedtatt av styret for Opplysningsvesenets fond 15.09.2004, sak 03-04-04, med endringer av 13.06.2005 sak 07-03-05, av 30.11.2005 sak 06-05-05 med

Detaljer

FULLSTENDIG PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJENORGE INDEKS II

FULLSTENDIG PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJENORGE INDEKS II FULLSTENDIG PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJENORGE INDEKS II Opplysninger om fondet : Navn: Verdipapirfondet KLP AksjeNorge Indeks II Stiftelsesdato: 05.08.2008 Revisor: PricewaterhouseCoopers, Karenslyst

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport september 2015

Skagen Avkastning Statusrapport september 2015 Skagen Avkastning Statusrapport september 2015 Uro i det norske markedet SKAGEN Avkastning hadde en svak måned med ett kursfall på 0,25 prosentpoeng. Indeksen økte med 0,15 prosentpoeng i samme periode.

Detaljer

Styrets beretning Den grevelige Hjelmstjerne- Rosencroneske Stiftelse til Universitetsbiblioteket i Oslo

Styrets beretning Den grevelige Hjelmstjerne- Rosencroneske Stiftelse til Universitetsbiblioteket i Oslo Styrets beretning 2013 Den grevelige Hjelmstjerne- Rosencroneske Stiftelse til Universitetsbiblioteket i Oslo Den grevelige Hjelmstjerne-Rosencroneske Stiftelse ved Universitetet i Oslo er opprettet på

Detaljer

Rutiner for forvaltning av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål, gjeld og langsiktige finansielle aktiva

Rutiner for forvaltning av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål, gjeld og langsiktige finansielle aktiva Rutiner for forvaltning av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål, gjeld og langsiktige finansielle aktiva Vedtatt i kommunestyret Utarbeidet av: Økonomiavdelingen Gjelder fra: Vedtatt

Detaljer

Retningslinjer for Norges Røde Kors finansforvaltning

Retningslinjer for Norges Røde Kors finansforvaltning Retningslinjer for Norges Røde Kors finansforvaltning som vedtatt av Landsstyret 16. juni 2000, med oppdateringer vedtatt 2. februar 2001, 21. juni 2002, 23.august 2002, 17.oktober 2003, 18. juni 2004,

Detaljer

ODIN Konservativ ODIN Flex ODIN Horisont

ODIN Konservativ ODIN Flex ODIN Horisont ODIN Konservativ ODIN Flex ODIN Horisont Fondskommentarer februar 2014 Bra februar Øker i Europa og forsikring ODIN-fond i topp Gode resultater i Februar Februar var en positiv måned for kombinasjonsfondene,

Detaljer

Hele 2013 Differanse i 2013

Hele 2013 Differanse i 2013 Porteføljekommentar Desember 2013 Norges Parkinsonforbunds Forskningsfond PORTEFØLJENS AVKASTNING Porteføljen steg 0,3 % eller 99 349 kr i årets siste måned. For hele 2013 endte porteføljen opp 5,9 % eller

Detaljer

Konkurransefortrinn: Bergen byr på godt arbeidsvær!

Konkurransefortrinn: Bergen byr på godt arbeidsvær! Konkurransefortrinn: Bergen byr på godt arbeidsvær! Holberg Fondene ble etablert våren 2000 i Bergen, og våren 2012 åpnet vi en filial i Stockholm. Selskapet er delvis eiet av initiativtagerne i en partnermodell

Detaljer

Orkla Finans Sektor Hedge III - med årlig utbetalt kupong

Orkla Finans Sektor Hedge III - med årlig utbetalt kupong Orkla Finans Sektor Hedge III - med årlig utbetalt kupong 5 års obligasjon utstedt av Credit Suisse International 5% kupong (1% utbetalt årlig) Opptil 200% deltagelse mot 3 kjente hedgefondindekser* CS/Tremont

Detaljer

KAPITALFORVALTNINGSSTRATEGI 2017 FOR AUST-AGDER UTVIKLINGS- OG KOMPETANSEFOND

KAPITALFORVALTNINGSSTRATEGI 2017 FOR AUST-AGDER UTVIKLINGS- OG KOMPETANSEFOND 1 KAPITALFORVALTNINGSSTRATEGI 2017 FOR AUST-AGDER UTVIKLINGS- OG KOMPETANSEFOND 1. INNLEDNING... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Organisering og ansvar... 4 2 SENTRALE BEGREPER... 4 2.1 Risiko... 4 2.2. Andre sentrale

Detaljer

Resultatrapport per 2. kvartal 2017

Resultatrapport per 2. kvartal 2017 Resultatrapport per 2. kvartal 2017 Nedenfor presenteres DNKs resultat per 2. kvartal 2017. Beløp angis i millioner amerikanske dollar (USDm). Sammenlignbare tall for tilsvarende periode året før er i

Detaljer

Grafpakke. Oppdatert

Grafpakke. Oppdatert Grafpakke Oppdatert 30.06.2017 Innhold i presentasjonen 1. Markedssyn vs markedet. (Kvikk-lunch grafer) 2. Allegro Navigare 3. Aktiv Allokering 4. Allegro Totalforvaltning 1 / Markedssyn: Allokering vs

Detaljer

Halvårsrapport 2014 DANSKE INVEST / HALVÅRSRAPPORT

Halvårsrapport 2014 DANSKE INVEST / HALVÅRSRAPPORT Halvårsrapport DANSKE INVEST / HALVÅRSRAPPORT 1 2 DANSKE INVEST / HALVÅRSRAPPORT Innhold Første halvår 3 Investeringsprofil Aksjer 4 Investeringsprofil Renter 5 Vekterfond Tryg 6 Vekterfond Balansert 7

Detaljer

BREV TIL INVESTORENE: SEPTEMBER 2014

BREV TIL INVESTORENE: SEPTEMBER 2014 BREV TIL INVESTORENE: SEPTEMBER 2014 Markedsutvikling Det var store regionale forskjeller i utviklingen i aksjemarkedene i september. Markedene sett under ett viser liten endring med en oppgang i verdensindeksen

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet ODIN Global II

Vedtekter for verdipapirfondet ODIN Global II Vedtekter for verdipapirfondet ODIN Global II 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet ODIN Global II er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer

Detaljer

Folketrygdfondets Investeringsresultat

Folketrygdfondets Investeringsresultat Folketrygdfondets Investeringsresultat Fra 31.12.1997 til 31.12.2014 Folketrygdfondet etterlever Global Investment Performance Standards (GIPS ) og har utarbeidet og presentert denne rapporten i samsvar

Detaljer

Rutiner for forvaltning av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål, gjeld og langsiktige finansielle aktiva

Rutiner for forvaltning av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål, gjeld og langsiktige finansielle aktiva 1 Rutiner for forvaltning av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål, gjeld og langsiktige finansielle aktiva Revisjonsnr: 1 Utarbeidet av: Økonomisjefen Godkjent av: Rådmann Gjelder

Detaljer

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Norge Pluss

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Norge Pluss Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Norge Pluss Foreslått endring 2 Følgende setning tas inn: "Fondet har andelsklasser som omtales nærmere i vedtektene 7." 5 Følgende setninger

Detaljer

Styrets beretning 2013. Christiania Bank og Kredittkasses legat til UiO

Styrets beretning 2013. Christiania Bank og Kredittkasses legat til UiO Styrets beretning 2013 Legatet som er opprettet av Christiania Bank og Kreditkasse i anledning av bankens 100 års jubileum 2. mai 1948 skal bære navnet: Christiania Bank og Kreditkasses legat til Universitetet

Detaljer

Statens pensjonsfond Norge. Hovedpunkter Kommentarer fra Folketrygdfondets styre Regnskap

Statens pensjonsfond Norge. Hovedpunkter Kommentarer fra Folketrygdfondets styre Regnskap Statens pensjonsfond Norge Tredje kvartal 2015 KORT FORTALT Folketrygdfondet er et særlovsselskap som forvalter Statens pensjonsfond Norge og kan ta andre forvalteroppdrag gitt av Finansdepartementet.

Detaljer

SKAGEN Høyrente. bedre renter. Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Høyrente. bedre renter. Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente August 2010

Detaljer

Forvaltning av Norges Banks valutareserver Rapport for første kvartal 2002

Forvaltning av Norges Banks valutareserver Rapport for første kvartal 2002 Forvaltning av Norges Banks valutareserver Rapport for første kvartal 2002 1. Innledning Valutareservene er inndelt i ulike r avhengig av det formålet de skal ivareta. Samlet verdi av de fire forvaltede

Detaljer

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Rente+

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Rente+ Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Rente+ Foreslått endring 2 Følgende setning tas inn: "Fondet har andelsklasser som omtales nærmere i vedtektene 7." 5 Følgende setninger

Detaljer