FORUM FOR OFFENTLIGE BYGG OG EIENDOMMER ÅRSBERETNING 2005

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FORUM FOR OFFENTLIGE BYGG OG EIENDOMMER ÅRSBERETNING 2005"

Transkript

1 FORUM FOR OFFENTLIGE BYGG OG EIENDOMMER ÅRSBERETNING 2005 Forrige årsmøte ble holdt torsdag 8. september 2005 på Rica Travel Hotel, Bergen med 16 medlemmer til stede. Etter dette har styret bestått av følgende: Eiendomssjef Arnold Askeland, leder Adm. dir. Jan-Egil Clausen, nestleder Direktør Britt Nergaard, styremedlem - ny Eiendomssjef Anne-Marie Vikla styremedlem - ny VedlikeholdssjefEirik Haugsøen, styremedlem Frode Andersen, varamedlem Leder bygg og eiendom Jon Arne Jacobsen, varamedlem Valgår: Molde kommune 1998 Omsorgsbygg Oslo KF 2000 Trondheim kommune 2005 Nittedal kommune 2005 Kvam kommune 2002 Halden kommune 2000 Hemnes kommune 2002 Fram til årsmøtet fungerte Utbyggingsrådgiver Svein Karoliussen, Tromsø kommune og førstekonsulent Ole Enerstvedt, Nore og Uvdal kommune som styremedlemmer. Sekretariatet har vært ivaretatt av rådgiver Gunnar Jødahl. STYREMØTER Styret har i kalenderåret holdt 5 styremøter herav 2 telefonstyremøter.

2 2 ÅRSBERETNING 2005 Forum for Offentlige Bygg og Eiendommer Vedtatt av FOBE-styret 17. mars MÅL / GJENNOMFØRING RESULTATER / RAPPORTERING HOVEDMÅL: FOBE skal være det ledende fagmiljø for eiere og forvaltere av norske kommuners bygg og eiendommer. FOBE skal bistå kommunene i å profesjonalisere bygg- og eiendomsforvaltningen slik at: Eiendomsmassen er tilpasset brukernes behov. Eiendomsmassen forvaltes på en kostnadseffektiv måte. Realverdiene ivaretas og videreutvikles. MEDLEMSSKAP / VERVING NKF skal være en ledende og samlende forening for alle som arbeider med oppgaver knyttet til omgivelser, infrastruktur og fysiske miljø. NKF skal arbeide aktivt for å oppnå økt oppslutning om organisasjonen som lokal- og fellesforening så vel som forening med aktive fagfora. FOBE skal etablere nye nettverksgrupper, i Lofoten/Vesterålenområdet og i Troms. Etablerte nettverksgrupper skal søkes utvidet der det er mulig. Det tas kontakt med rådmannsutvalgene og Norsk Rådmannsforum med sikte på markedsføring av FOBE og dets produkter Aktuell kontakt kan bl.a. være besøk i styremøter Etablering har ikke skjedd som planlagt. Det planlegges ny kontakt i sammenheng med fagseminar i Alta i 2006 Pågår kontinuerlig Kontakt er opprettet med sekretæren i Norsk Rådmannsforum. ORGANISASJON OG STYRING Utvikle en felles organisasjonskultur gjennom faglige og sosiale arenaer hvor tillitsvalgte, medlemmer og interesserte møtes og som virker attraktiv for utenforstående. Vurdere avdelingsstrukturen og videreutvikle samspillet mellom de ulike styringsorganer.

3 3 PUBLIKASJONER Aktuelt fag og personstoff samt informasjon om organisasjonens arbeid skal meddeles gjennom eget fagtidsskrift. Produkter som nyhetsbrev/temablad skal utvikles videre og bli faste bilag til tidsskriftet. Det skal arbeides for å etablere arenaer for faglig meningsutveksling. Det skal satses for å utnytte de teknologiske muligheter som Web og Intranett i organisasjonens arbeid. Temahefte for politikere og adm. ledere markedsføres videre. Temahefte om arealeffektivitet markedsføres. Mer bruk av e-post til info om nyheter vise til intranettet. FOBE skal ha minst en artikkel i hvert nr. av KommunalTeknikk. Markedsføres gjennom nettverksgruppene Gjennomført med 3 stk. FOBE-info noe under målet. Bør bli bedre i 2006 med nye hjemmesider og Nkfnett Gjennomført som planlagt KOMMUNALTEKNISK KOMPETANSENETTVERK Prosjektets mål er å lette adgangen til erfaringsutveksling mellom kommunenes tekniske virksomheter. Dette skal skje gjennom oppbygning av en hjemmeside som base for et elektronisk nettverk. Gjennom prosjektet skal det: produseres en hjemmeside, som skal fungere som et nettverk for kunnskapsformidling synliggjøre informasjon om igangværende prosjekter og prosjektidéer etablere et dynamisk forum for ideutveksling og debatt gi brukerne innsikt i prosjekter, planer, udviklingsstrategier mv i forskjellige kommuner etablere grunnlag for bedre samarbeid mellom kommune gi leverandørene av informasjon lett adgang til å legge inn information FOBEs intranett utvikles videre i samarbeid med Kommunalteknisk Kompetansenettverk FOBEs eget domene på internett skal aktiviseres og linkes mot NKFs FOBEside. Kompetansenettverket igangsatt i 2005 og dekker også dette fagområde. Ny hjemmeside med intranett følger i Avventer NKFs nye hjemmesider

4 4 MILJØ & TEKNIKK / KOMMUNALTEKNIKK NKF skal arbeide aktivt for å utvikle arrangementet Miljø & Teknikk / Kommunalteknikk til å dekke alle kommunaltekniske fagfelt på en bedre måte. Samarbeid og allianser med kommunaltekniske organisasjoner tillegges større vekt. Arrangementet utnyttes til å profilere foreningens bransjer og samarbeidende organisasjoner. KURS OG SEMINARER NKF skal tilby kurs og seminarer som er fullt på høyde med konkurrerende organisasjoners arrangementer, men til en vesentlig lavere pris. FOBE skal arrangere faglige samlinger innen bestemte fagområder, bl.a. Kommunale foretak KF Renhold Teknisk drift/vaktmester/driftspersonell Følgende er planlagt i 2005: Seminar i februar om Eiendomsforvaltningsutvalgets rapport og anbefalinger. Seminar under messedagene i mai 05. Tema: Beste Praksis Renhold. Nettverkssamling/seminar med fokus på eierrollen og foretak i Bergen i september 05. Årsmøte i Bergen i september 05. Seminar for renholdere og vaktmestre høsten 05. Studietur sammen med øvrige fagfora høsten 05 til Marseille og Avignon i Sør-Frankrike Kurs om nye standarder fra NBR i samarbeid med advokatkontorer. Kontakte NBR om nye standarder. Ikke planlagt: Rehabiliteringsseminar i Lillestrøm i samarbeid med Utdanningsdirektoratet Gjennomført i februar med 32 deltakere. Økonomisk resultat underskudd. Gjennomført med 55 deltakere. Økonomisk resultat overskudd. Gjennomført i tilknytning til nettverkssamling i Bergen i sept. med 46 deltakere. Økonomisk resultat underskudd. Gjennomført som planlagt Gjennomført i månedsskiftet okt/nov med 122 deltakere.økonomisk resultat overskudd. Gjennomført første uken i okt med 39 deltakere. Økonomisk resultat i balanse Ikke gjennomført pga. mangel på kapasitet. Frode Andersen deltar som FOBEs representant i Standard Norge Gjennomført i oktober med ca. 270 deltakere. Økonomisk resultat overskudd. NETTVERKSSAMARBEID NKF skal utvikle nettverkssamarbeidet slik at medvirkende kommunale virksomheter blir de fremste til å ta i bruk ny kunnskap. Med dette som utgangspunkt utvikles det nye modeller for arbeidet mens metodikken utvides til flere fagfelt. Nettverkssamarbeidet bør utvikles til å bli et tilbud i alle deler av landet og innen nye fagfelt. Nettverkssamarbeidet prioriterer utvikling av organisering av kommunal- og interkommunal virksomheter eller lik praktisering og utøvelse av myndighet mellom kommunene.

5 5 Se foran under medlemskap/verving. SAMARBEID MED KS OG ANDRE ORGANISASJONER Samarbeidet med KS ble formalisert gjennom en ny samarbeidsavtale dat Samarbeidet med andre organisasjoner skal videreutvikles på bakgrunn av dette, slik at helhetsperspektivet ivaretas bedre innen det kommunaltekniske fagfeltet. Delta i ressursgruppe i KS om innemiljø i skoler. Samarbeide med Teknologisk Institutt om kurstilbud. Delta i miljønettverk i regi av Grønn Byggallianse. Tilby FOBE som ressursgruppe i forhold til KRD Gunnar Jødahl deltar Samarbeidet avsluttet i november Gunnar Jødahl deltar Brev sendt og har resultert i et kartleggingsoppdrag høsten 05/vinteren 06. Rapport avlevert 9. mars 06. NKF-DAGENE Det legges opp til å arrangere NKF-dager annet hvert år i tilknytning til representantskapsmøtet. NKF-dagene legges opp som et felles fora for faglig og sosial utvikling. FYLKESAVDELINGENE Avdelingsstrukturen skal vurderes med regioninndeling som alternativ. Avdelingene skal være den lokale arena for erfaringsutveksling og skal ta initiativ til å samordne lokale møte/fagtreff på det kommunaltekniske området. Hovedstyret skal se til at alle fylkesavdelingene har valgte eller utpekte representanter. Aktive fylkesavdelinger inviteres til samarbeid der det er aktuelt med lokale arrangement. FAGFORA Fagfora har ansvar for den spissfaglige virksomheten innen sitt område. Det satses primært på faglig interessearbeid og synliggjøring av dette gjennom KS samt utvikling av samhandlingen med statlige fagorganer. Det legges til rette for faglig samarbeid med vekt på samspillet med fylkesavdelingene.

6 6 FOBE har særskilt fokus på innholdet i nettverksarbeidet som skal være konkret og praktisk rettet med hovedvekt på medlemmenes erfaringer. PROSJEKTER Det søkes initiert prosjekter i samarbeid med sentrale myndigheter. Initieringen har som mål å gi organisasjonen en sentral rolle i gjennomføringen og styrke foreningens posisjon i markedet. Overordnet risikostyring og verdivurdering i samarbeid med KLP Forsikring og Stiftelsen Byggsertifisering Ta initiativ til endrede regler for momskompensasjon for å avverge forskjeller mellom privat og offentlige byggherrer samt forskjeller i tolkning mellom fylkesskattekontorene. Holde oppdatert mal for nøkkeltallsregistrering Etablere nøkkeltall for boliger i Storbygruppen. Etablere prosjekt for renholdsnorm for offentlige bygg. Ikke planlagt: Kartlegging av kommunenes vedlikeholdskostnader i årene , inkl. vedlikeholdsandel i rehabiliteringsprosjekter Prosjektet er ferdig og tatt i bruk i flere kommuner. Utlagt på FOBEs intranett og i NKFnett. Det arbeides med videre utvikling i samarbeid med KRD Pågår kontinuerlig, men har lett for å bli nedprioritert i kommunene pga. stort arbeidspress. Ny rapport fra ca. 30 kommuner lagt ut på intranettet og nkfnett i mars 06 Arbeidsgruppe etablert og har arbeidet fram til februar 06. Rapport ventes klar rundt påsketider 06 Prosjektet påbegynt i november og sluttført primo mars 06. Inntektene er periodisert til INTERNASJONALT ARBEID Nordiske saker skal gis økt oppmerksomhet med sikte på å utvide medlemmenes nytte av nordiske kontakter. Arbeidet i Nordisk Kommunalteknisk Samarbeidskomite og tidsskriftsamarbeidet prioriteres. Medlemskapet i IFME og CEBC videreføres som internasjonalt kontaktnett. Kontakte Islands kommunaltekniske forening Kontakten med Svenske Kommunaltekniske Foreningen opprettholdes. Euro FM Conference. Kontakt er opprettet mot Sveriges Kommuner och Landsting NKF OG SAMFUNNET De kommunaltekniske fag og NKF skal synliggjøres i media og lokalsamfunn. FOBE ønsker å engasjere seg i aktuelle høringssaker. Bruke Kommunal Rapport bevisst som medium. Sende pressemeldinger om interessante prosjekter og saker. Avgitt uttalelse til NOU 2004:22og til nye forskrifter for offentlige anskaffelser (høyere grenseverdier)

7 7 NETTVERKSGRUPPENE pr : Område Antall Antall Sekretær kommuner Deltakere Storbygruppen 8 Fredrik Horjen KOMTEK 7 Fredrik Horjen KOMTEK Prosjektleder 7 Fredrik Horjen KOMTEK Renhold 6 Fredrik Horjen Østfold 8 Bjørn Herse Østfold Renhold 6 Bjørn Herse Romerike 11 Fredrik Horjen Romerike Renhold 9 Fredrik Horjen Follo 7 Bengt Næspe Hedmark Oppland 8 Fredrik Horjen Hedmark-Oppland 9 Fredrik Horjen Renhold Oppland sør 5 Bjørn Herse Oppland nord 6 Jan Atle Strand Buskerud sør 6 Bengt Næspe Buskerud nord 6 Bjørn Herse Vestfold 9 Fredrik Horjen Vestfold Renhold 6 Fredrik Horjen Grenland/Vestfold 8 Bengt Næspe Telemark 7 Bengt Næspe Agder 14 Bjørn Herse Rogaland sør 7 Oddvar Anfindsen Rogaland sør Renhold 10 Oddvar Anfindsen Haugaland 7 Oddvar Anfindsen Haugaland Renhold 6 Oddvar Anfindsen Hordaland 14 Jan Atle Strand Hordaland Reinhald 7 Jan Atle Strand Nordfjord 8 Jan Atle Strand Sogn 8 Jan Atle Strand Møre og Romsdal 1 7 Jan Atle Strand Møre og Romsdal 2 5 Jan Atle Strand Sunnmøre 15 Jan Atle Strand Sør-Trøndelag 16 Jan Atle Strand Sør-Trøndelag Drift 10 Jan Atle Strand Sør-Trøndelag Renhold 9 Jan Atle Strand Nord-Trøndelag 1 5 Jan Atle Strand Nord-Trøndelag 2 6 Jan Atle Strand Helgeland 7 Jan Atle Strand 37 stk Herav 26 ordinære 1 prosjektledere " 1 driftsledere 9 renholdsledere DELTAKELSE I NKF S STYRENDE ORGANER. Styreleder/nestleder har deltatt som forumets representant i NKFs møter hvor forumene har vært invitert. ØKONOMI Årets regnskap viser overskudd på kr ,-

8 8 MEDLEMSUTVIKLING Antall : Institusjonsmedl. (Herav medlem i Personlige medl. nettverksgruppe) pr pr pr pr pr pr pr pr pr pr pr pr Oslo, 15. mars Arnold Askeland (sign.) Jan-Egil Clausen (sign.) Britt Nergaard (sign) Anne-Marie Vikla (sign.) Eirik Haugsøen (sign.)

HANDLINGSPLAN 2006-2007 Forum for Offentlige Bygg og Eiendommer

HANDLINGSPLAN 2006-2007 Forum for Offentlige Bygg og Eiendommer 1 HANDLINGSPLAN 2006-2007 Forum for Offentlige Bygg og Eiendommer Vedtatt av hovedstyret i møte 1.12.2005. Behandlet av FOBEstyret i møte 13.1.2006. MÅL / GJENNOMFØRING HOVEDMÅL: FOBE skal være det ledende

Detaljer

NORSK KOMMUNAL- TEKNISK FORENING. Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning

NORSK KOMMUNAL- TEKNISK FORENING. Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning NORSK KOMMUNAL- TEKNISK FORENING 2013 Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning INNHOLDSFORTEGNELSE Utfordringer... 4 Om foreningen... 4 Visjon... 4 Formål... 4 Verdigrunnlag... 5 Organisering... 5

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR NORSK KOMMUNALTEKNISK FORENING 2014-17

STRATEGIPLAN FOR NORSK KOMMUNALTEKNISK FORENING 2014-17 STRATEGIPLAN FOR NORSK KOMMUNALTEKNISK FORENING 2014-17 Vedtatt 26.05.14 INNHOLD Innledning... 3 Utfordringer... 3 Kjerneområder... 3 Hovedmål og strategiske virkemidler... 4 Hovedmål 1: Kunnskapsleverandør...

Detaljer

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2010 2011

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2010 2011 Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2010 2011 Innholdsfortegnelse 1. Om foreningen... 3 Medlemskap... 3 Landsmøtet... 3 Styret... 3 Daglig drift og ledelse... 5 2. Fokusområder...

Detaljer

Sak 6-R2015- Årsberetning 2014. Årsberetning for 2014

Sak 6-R2015- Årsberetning 2014. Årsberetning for 2014 Årsberetning for 2014 1 Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING FOR 2014... 3 1. Organisasjon og administrasjon... 3 2. Representantskapsmøtet, styret og andre tillitsvalgte... 4 3. Strategiplan og arbeidsprogram...

Detaljer

Med NKF i 100 år! Hovedstyrets ledere etter 1985: 1986-92 Lloyd Lilleng, prosjekteringsjef Oppegård kommune

Med NKF i 100 år! Hovedstyrets ledere etter 1985: 1986-92 Lloyd Lilleng, prosjekteringsjef Oppegård kommune Med NKF i 100 år! Av Per Næss Generalsekretær Norsk Kommunalteknisk Forening. De første 70 år. De største byene i Norge fikk stadsingeniører på 1850-tallet. Gjennom siste halvdel av 1800 tallet var det

Detaljer

Faglig årsrapport 2009

Faglig årsrapport 2009 Faglig årsrapport 2009 Faglig årsrapport 2009 2 Innledning anno 2010 Fagsiden i Tekna har fått godt fotfeste de siste par årene, og arbeidet i Fagutvalget blir stadig mer spennende. Et fokus for Fagutvalget

Detaljer

SAK LR 03/00: ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 1999

SAK LR 03/00: ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 1999 SAK LR 03/00: ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 1999 Saksbehandler: Betty Haga Årsrapporten tar utgangspunkt i KA s strategiplan 1999-2001 og virksomhetsplan for 1999. I denne er formulert følgende 3 hovedoppgaver

Detaljer

2. FORBUNDSSTYRETS SAMMENSETNING OG ARBEID

2. FORBUNDSSTYRETS SAMMENSETNING OG ARBEID NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND Norwegian Association of Fire Officers Member of Federation of the European Union Fire Officers Associations GENERALFORSAMLINGEN Sandefjord, 21. april 2007. Beretning for

Detaljer

INNKALLING LANDSMØTE KrISTIANSAND 12.06 2013

INNKALLING LANDSMØTE KrISTIANSAND 12.06 2013 INNKALLING LANDSMØTE Kristiansand 12.06 2013 INNKALLING TIL LANDSMØTE Det innkalles med dette til Landsmøte for BAD, PARK OG IDRETT 2013. Sted: Hotel Caledonien, Kristiansand Dato: Onsdag 12. Juni 2013

Detaljer

Postadresse: Postboks 4014 US, 0806 Oslo Telefon: 22 95 27 15 Telefaks: 23 26 21 22 E-post: badparkogidrett@nih.no Hjemmeside: www.badparkogidrett.

Postadresse: Postboks 4014 US, 0806 Oslo Telefon: 22 95 27 15 Telefaks: 23 26 21 22 E-post: badparkogidrett@nih.no Hjemmeside: www.badparkogidrett. LANDSMØTE 2015 Postadresse: Postboks 4014 US, 0806 Oslo Telefon: 22 95 27 15 Telefaks: 23 26 21 22 E-post: badparkogidrett@nih.no Hjemmeside: www.badparkogidrett.no 2 INNKALLING TIL LANDSMØTE Det innkalles

Detaljer

SELVHJELP NORGE NASJONALT KOMPETANSESENTER FOR SELVORGANISERT SELVHJELP DISTRIKTSKONTORENES ARBEID I 2014

SELVHJELP NORGE NASJONALT KOMPETANSESENTER FOR SELVORGANISERT SELVHJELP DISTRIKTSKONTORENES ARBEID I 2014 SELVHJELP NORGE NASJONALT KOMPETANSESENTER FOR SELVORGANISERT SELVHJELP DISTRIKTSKONTORENES ARBEID I 2014 Innhold 1. Selvhjelp Norges organisering/struktur... 2 2. Samlet vurdering av distriktskontorenes

Detaljer

ÅRSMØTE 2012. Brannfaglig Fellesorganisasjon. Innkalling Årsberetning Regnskap Budsjett Valg Vedtekter

ÅRSMØTE 2012. Brannfaglig Fellesorganisasjon. Innkalling Årsberetning Regnskap Budsjett Valg Vedtekter Brannfaglig Fellesorganisasjon ÅRSMØTE 2012 Innkalling Årsberetning Regnskap Budsjett Valg Vedtekter Se innkalling til miniseminar m.v. på www.bfobrann.no Årsmøte i Brannfaglig Fellesorganisasjon BFO

Detaljer

BEDRE EIERSKAP I KOMMUNENE

BEDRE EIERSKAP I KOMMUNENE BEDRE EIERSKAP I KOMMUNENE Foto: Anette Oskal Rapport For KoBE (Kompetanse for bedre eiendomsforvaltning) Fra FOBE (Forum for Offentlige Bygg og Eiendommer) Januar 2007 INNHOLD INNHOLD... 2 1. FORORD...

Detaljer

TOÅRS-BERETNING 2006-2007

TOÅRS-BERETNING 2006-2007 TOÅRS-BERETNING 2006-2007 TOÅRS-BERETNING FOR PERIODEN 2006 OG 2007 Sammendrag Norsk sangerforum ble stiftet 4. november 2001. I løpet av årene 2006 og 2007 har organisasjonen befestet seg som en velfungerende

Detaljer

Styremøte 3 2014-2015: Sakliste

Styremøte 3 2014-2015: Sakliste Styremøte 3 2014-2015: Sakliste Sted: Park Inn Hotell, Gardermoen Tid: Onsdag 4. februar 2014, 1030-1730 Sak 1/2015: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 2/2015: Godkjenning av protokoll, Styremøte

Detaljer

Faglig årsrapport 2010

Faglig årsrapport 2010 Faglig årsrapport 2010 Innledning I 2010 har Fagutvalget og fagsiden startet arbeidet med å fylle det faglige hjemmet i Tekna, og to nye faglige grupper er etablert: Tekna Havbruk og Tekna Biotek. Fagutvalget

Detaljer

1. Innledning. - Utvikling av næringsklynger: Matklyngen, energiklyngen og nye klynger

1. Innledning. - Utvikling av næringsklynger: Matklyngen, energiklyngen og nye klynger Innledning.. 2 Kompetanseutvikling.. 3 Infrastruktur.. 5 Nyskaping.. 7 Attraktivitet.. 9 Internasjonalisering.. 11 Offentlige tjenester.. 13 Energiklyngen.. 16 Matklyngen.. 17 Samfunnskontakt.. 19 Prosjektoversikt..

Detaljer

HANDLINGSPLAN NCFU 2012-13

HANDLINGSPLAN NCFU 2012-13 HANDLINGSPLAN NCFU 2012-13 INNLEDNING Norsk cøliakiforenings ungdom (NCFU) jobber for at det skal være så lett som mulig å være ung med cøliaki og dermatittis herpetiformis (DH) altså leve glutenfritt.

Detaljer

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Innholdsfortegnelse 1. OM FORUMET... 3 MEDLEMSKAP... 3 LANDSMØTET... 3 STYRET... 3 DAGLIG DRIFT OG LEDELSE... 4 2. STRATEGIPLAN... 5 3.

Detaljer

Styremøte nr. 4 2004. Mandag 3.mai 04 Frist Ansvar 1. Gjennomgang av dagsorden og ref. siste møte. 2. Innkommet post. 3. Referatsaker. 4.

Styremøte nr. 4 2004. Mandag 3.mai 04 Frist Ansvar 1. Gjennomgang av dagsorden og ref. siste møte. 2. Innkommet post. 3. Referatsaker. 4. Styremøte nr. 4 2004 Tilstede : Aronsen, Eva Kristin Lian, Elin Brede Kristiansen (f.o.m. pkt 5), Sture Medby (vara), Skjønnås, Kari Austenå, Jan Petter Bergan Kopi : Olav Dombu, Toril Reitan (vara) Referat

Detaljer

NORSK SANGERFORUM TOÅRS-BERETNING FOR 01.01 2010-31.12 2011

NORSK SANGERFORUM TOÅRS-BERETNING FOR 01.01 2010-31.12 2011 TOÅRS-BERETNING FOR 01.01 2010-31.12 2011 Fra NSFs jubileumskonsert i Lørenskog Hus lør. 5. november 2011. Koret Fermate Vokal og en blåsergruppe fra Skedsmo Janitsjar fremfører innsamlet lokal folkemusikk

Detaljer

Årsberetning 2007. Årsmelding Regnskap Styrets beretning

Årsberetning 2007. Årsmelding Regnskap Styrets beretning Årsberetning 2007 Årsmelding Regnskap Styrets beretning g y r t gir i v o g o t ghe d d u k s ver Innhold 1 Sammendrag... 4 2 Styret... 5 3 Felles plan for HMS-arbeidet i norsk landbruk 2007 2012... 7

Detaljer

Skogbrukets Kursinstitutt

Skogbrukets Kursinstitutt Årsberetning 2007 Skogbrukets Kursinstitutt Skogbrukets Kursinstitutt (SKI) ble stiftet 20. august 1958 etter initiativ av Det norske Skogselskap. Instituttet fikk sitt nåværende navn i 1965. Formålet

Detaljer

ÅRSMELDING 2009 - regnskap - styrets beretning. -vi gir trygghet og overskudd-

ÅRSMELDING 2009 - regnskap - styrets beretning. -vi gir trygghet og overskudd- ÅRSMELDING 2009 - regnskap - styrets beretning -vi gir trygghet og overskudd- 1 Sammendrag... 4 2 Styret... 5 3 Felles plan for HMS-arbeidet i norsk landbruk 2007 2012... 6 4 Organisasjonen... 7 4.1 Samarbeidende

Detaljer

Innholdsfortegnelse Årsmelding for Voksenopplæringsforbundet 2009

Innholdsfortegnelse Årsmelding for Voksenopplæringsforbundet 2009 Innholdsfortegnelse Årsmelding for Voksenopplæringsforbundet 2009 INNLEDNING... 3 1. LÆRINGSMULIGHETER... 5 2. RAMMEBETINGELSER... 8 3. SYNLIGHET... 9 4. SAMFUNNSENGASJEMENT... 14 5. UTVIKLING OG KVALITETSARBEID...

Detaljer

ÅRSMØTE 2011. Brannfaglig Fellesorganisasjon. Innkalling Årsberetning Regnskap Budsjett Valg Vedtekter

ÅRSMØTE 2011. Brannfaglig Fellesorganisasjon. Innkalling Årsberetning Regnskap Budsjett Valg Vedtekter Brannfaglig Fellesorganisasjon ÅRSMØTE 2011 Innkalling Årsberetning Regnskap Budsjett Valg Vedtekter Se innkalling til vårseminar m.v. på www.bfobrann.no Årsmøte i Brannfaglig Fellesorganisasjon BFO Brann

Detaljer

ÅRSMELDING 2008 - regnskap - styrets beretning. -vi gir trygghet og overskudd-

ÅRSMELDING 2008 - regnskap - styrets beretning. -vi gir trygghet og overskudd- ÅRSMELDING 2008 - regnskap - styrets beretning -vi gir trygghet og overskudd- 1 SAMMENDRAG... 4 2 STYRET... 5 3 FELLES PLAN FOR HMS-ARBEIDET I NORSK LANDBRUK 2007 2012... 7 4 ORGANISASJONEN... 7 4.1 Samarbeidende

Detaljer

Bilde: Lars Pedersen, Avfall Sør. Om Avfall Norge

Bilde: Lars Pedersen, Avfall Sør. Om Avfall Norge Å r s r a p p o rt 2 0 1 0 Innhold: Om Avfall Norge...3 Året da Avfall Norge ble en avfallspolitisk organisasjon...4 Avfall Norge i 2010: Fremtidsrettet, helhetlig og verdiskapende avfallspolitikk...5

Detaljer

Prosjektplan. Arbeid og entreprenørskap i Alta

Prosjektplan. Arbeid og entreprenørskap i Alta Prosjektplan Arbeid og entreprenørskap i Alta Vi vil at Altasamfunnet skal være ledende innen entreprenørskap og nyskaping, og at dette skal gjennomsyre alle samfunnsledd. Prosjekteier Alta kommune Samarbeidsparter

Detaljer