Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/3403. Kommunestyret

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/3403. Kommunestyret 28.10.2014"

Transkript

1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/3403 Sign: Dato: Utvalg: Kommunestyret REFERATLISTA KOMMUNESTYRET Oversendelsesforslag fra kommunestyret saksprotokoll 2. Møteprotokoll fra kontrollutvalget Finansrapport 2. tertial. Notat fra økonomisjefen til rådmannen datert , med vedlegg.

2 SAKSPROTOKOLL - OVERSENDELSESFORSLAG FRA KOMMUNESTYRET Formannskapet behandlet saken den , saksnr. 80/14 Behandling: Knutsen (KrF) foreslo at forslaget ble oversendt rådmannen. Forslaget enstemmig oversendt rådmannen. Vedtak: Forslag fra Knutsen (KrF) vedrørende kontrollutvalgets vedtak i sak 23/14 «Kommunens arkivsituasjon og arkivrutiner». Oversendes rådmannen.

3 Møte nr. 6/14 KARMØY KONTROLLUTVALG PROTOKOLL Onsdag 24. september 2014 ble det avholdt møte i Karmøy kontrollutvalg under ledelse av utvalgets leder Simon Næsse. MØTESTED: Karmøy Rådhus, møterom 309 MØTESTART/MØTESLUTT: kl kl MØTENDE MEDLEMMER: MØTENDE VARAMEDLEM: FORFALL: FRA SEKRETARIATET MØTTE: FRA REVISJONEN MØTTE: Simon Næsse (A), Ernst Morgan Endresen (H), Brit Astrid Grønning (H), Gunn Elise Aarsand Dale (A), Kenneth Lodden (FrP) og Jakob Eng (KrF) Cecilie Soo Juell (Frp) Eli M. Rovik (Frp) Daglig leder/utvalgssekretær Toril Hallsjø, Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS Revisor Else Holst-Larsen, Deloitte AS, Haugesund ANDRE SOM MØTTE: Havnedirektør Tore Gautesen og økonomisjef Kjersti J. Reinertsen, Karmsund Havnevesen IKS i sak 31/14 MERKNADER TIL INNKALLING: MERKNADER TIL SAKSLISTE: Ingen Sak 31/14 blei flyttet fram som første sak FØLGENDE SAKER BLE BEHANDLET: 29/14 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE Sekretariatets innstilling: Protokollen fra møte i kontrollutvalget godkjennes. Behandling i kontrollutvalget : Kontrollutvalget hadde ingen merknader til protokollen. Enstemmig vedtak i kontrollutvalget : Protokollen fra møte i kontrollutvalget godkjennes. Haugaland kontrollutvalgssekretariat IKS 1

4 Møte nr. 6/14 30/14 REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER Statusoversikt pr. september Eierskapsseminaret (lysark ligger på kommunens hjemmesider) 37. Svar vedr fritak, permisjon og forfall fra 1. varamedlem Tove Jakobsen (H) 38. Haugesund kontrollutvalg vedtak i møte , sak 29/14 om invitasjon til selskapskontroll av Haugaland Kraft AS og Haugaland Næringspark AS 39. Spørsmål og svar fra rådmannen knyttet til saksforberedelse til formannskapet 40. Brev fra Hakkebakkeskogen barnehage Vormedal SA vedr. problemstillinger rundt Åkra Sokneråds barnehage. Behandling i kontrollutvalget : 35. Sekretær ble bedt om å undersøke hvordan framdriften var for høstens rapport om pleieog omsorgstjenester for eldre. 36. Nestleder var meget fornøyd med seminaret og framhevet foreleseren fra KS som en advokat med ekstrem god formidlingsevne. 37. Utvalget var fornøyd med leders utspill og rådmannens svar. 38. Leder opplyste at han har avtalt møte med leder av Haugesund kontrollutvalg i neste uke vedr samkjøring av selskapskontrollen. 40. Utvalget var usikker på om omtalte problemstillinger lå innenfor utvalgets mandat. Hovedutvalgets vedtak om budsjettendring/sparing er politikk og ikke gjenstand for vurderinger hos kontrollutvalget. Utvalget ønsket at rådmannen kom i neste møte for å orientere om driftstilskuddsordningen til private barnehager. Det var også ønske å få belyst de vurderinger som i sin tid var lagt til grunn ved valg av eierstruktur for menighetsbarnehagen. Enstemmig vedtak i kontrollutvalget : Referatsakene blir tatt til orientering. Kontrollutvalget ønsker at rådmannen kommer og orienterer om driftstilskuddsordningen til private barnehager og å få belyst de vurderinger som i sin tid var lagt til grunn ved valg av eierstruktur for Åkra Sokneråds barnehage i neste møte /14 KARMSUND HAVNEVESEN IKS ORIENTERING OM SELSKAPET Sekretariatets innstilling: Kontrollutvalget tar havnedirektør Tor Gautesens redegjørelse om Karmsund Havnevesen IKS til orientering. Behandling i kontrollutvalget : Leder ønsket havnedirektøren og økonomisjefen velkommen. Havnedirektøren viste innledningsvis en film om Karmsund Havnevesen (HK) IKS. Han presenterte så selskapet slik det er pr i dag, hvilke framtidsutsikter styret har vedtatt og selskapets økonomi- og kontrollrutiner. HK har 18 årsverk og ca. 60 mill. kr omsetning pr år (3. største havn). Nærmere skipsanløp i året eller over 100 anløp i døgnet fordelt på 60 havneområder. Selskapet ble dannet i 1856 og nå eid av seks kommuner (Karmøy, Haugesund, Tysvær, Bømlo, Sveio og Bokn). Haugaland kontrollutvalgssekretariat IKS 2

5 Møte nr. 6/14 Virksomheten deles inn i 10 områder: 1) gods (stykkgods og bulk), 2) nasjonal fiskerihavn (Husøy), 3) offshore/subsea, 4) hurtigbåter (Røværfjord), 5) cruiseturisme, 6) sjøbasert eiendomsutvikling, 7) opplagstjenester, 8) småbåt-trafikk, 9) off. forvaltning av sjøområder og 10) nærmiljø og samfunnsansvar (kyst-kultur). Selskapet har nå lokalene sine på Killingøy, hvor det de siste årene er gjort store investeringer. Siden 2002 har selskapet investert 409 mill. kr i kaier, arealer og sikringstiltak (ISPS) og i haller og kontorbygg til utleie. Selskapet har i dag 50 % eierandel i Garpaskjær Eiendom AS, hvor Caiano Eiendom AS eier de andre 50 %. Økonomisjef Kjersti J. Reinertsen orienterte om budsjett og regnskap pr august 2014, selskapets økonomi og risikovurderinger. Selskapets fokusområde framover ville være oppdatering av delegasjonsreglement og personalhåndbok. Utvalget kom med spørsmål og kommentarer underveis. Temaene var knyttet til Husøy som fiskerihavn og/eller trafikkhavn, eiersignaler, dokumentasjon fra ulike møter, postjournalisering og offentlighet. Leder takket de begge for en god innføring i selskapets drift og planer. Selskapets vedtekter, årsberetning 2013 og utviklingsplan (kortversjon) ble delt ut i etterkant. Enstemmig vedtak i kontrollutvalget : Kontrollutvalget tar havnedirektøren og økonomisjefens redegjørelse om Karmsund Havnevesen IKS til orientering. 32/14 OPPFØLGING AV FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT - «INTERN- KONTROLL OG VEDTAKSOPPFØLGING» Sekretariatets innstilling: Karmøy kontrollutvalg tar rådmannens tilbakemelding om oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten «Internkontroll og vedtaksoppfølging» til orientering. Melding om oppfølging sendes kommunestyret til orientering. Behandling i kontrollutvalget : Utvalgsleder viste til at rådmannens gjennomgang i forrige møte og at internkontrollarbeidet er en kontinuerlig prosess. Utvalget ønsket at saken ble satt opp på sakslista til kommunestyret, ikke bare som referatsak og at innstillingen ble endret fra «kontrollutvalg» til «kommunestyre». Utvalget tok så opp til debatt hvilke grunner det kunne være til at det kunne skje så store budsjettsprekk i løpet av budsjettåret, som for eksempel innen helse- og omsorg, og hva som skulle til for å sikre en bedre budsjettprosess som angir mer korrekte budsjettanslag. Haugaland kontrollutvalgssekretariat IKS 3

6 Møte nr. 6/14 Revisor viste til at noen rettigheter/krav er underlagt lover og forskrifter og ofte har administrasjonen pekt på behovene, men uten at kommunestyret har tatt konsekvensene inn over seg. Sekretær viste til at rådmannens økonomirapporter for 1. og 2. halvår legges fast fram for utvalget til orientering. Neste rapport legges fram i oktobermøtet. Enstemmig vedtak i kontrollutvalget og innstilling til kommunestyret: Karmøy kommunestyre tar rådmannens tilbakemelding om oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten «Internkontroll og vedtaksoppfølging» til orientering. Eventuelt Neste møte Onsdag 29. oktober kl.17.30, hvor saker som budsjettorientering, driftstilskuddsordningen til private barnehager og møteplan for 2015 vil bli satt på sakskartet. Karmøy, 24. september 2014 Simon Næsse (sign.) utvalgsleder Toril Hallsjø (sign.) utvalgssekretær Haugaland kontrollutvalgssekretariat IKS 4

7 Arkivkode Arkivsaksnr./Løpenr. Dato / / Finansrapport 2. tertial 2014 Fra: Til: Økonomisjef Morten Sørensen Rådmann Sigurd Eikje RAPPORT VEDR KARMØY KOMMUNES FINANSFORVALTNING PER Finansrapporten er utarbeidet med utgangspunkt i rapporter fra våre forvaltere DnB NOR Kapitalforvaltning og Eika Kapitalforvaltning ASA samt rapporter fra våre egne plasseringer i SKAGEN-fond, PLUSS-fond, Holberg-fond og Pareto fond. Videre vises det til vår likviditets- og låneoversikt, samt kontrollrapport utarbeidet av revisjonsfirmaet Deloitte AS (vedlagt). Kommentarene nedenfor er basert på situasjonen ved utgangen av august. Samlet grafisk oversikt viser utvikling sammenlignet med fordelt budsjett, hva vi ville ha oppnådd hvis vi hadde satt pengene inn i vår hovedbank til avtalt rente, og hvordan utviklingen ble i PLASSERING AV LIKVIDITET Per august 2014 var verdiene av plasseringer i finansmarkedet på kr , mens verdiene var på kroner ved inngangen på året. Det er foretatt noen endringer i porteføljen i første tertial. Sum andel i aksjefond var nådd maksimalkravet på 25 %, slik at det i januar ble solgt aksjefond i Holberg for summert kroner 10 millioner, og kjøpt for kroner 5 millioner i både Pareto Høyrente og Pareto Kreditt. Eika Kapitalforvaltning solgte plasserte kroner i Eika Kombinasjon og kjøpte for tilsvarende sum i Eika Kreditt. Samlet verdistigning i første og andre tertial var på kroner Dette gir igjen en positiv avkastning hittil i 2014 på 5,01 % mot 5,37 % på samme tid i Plasseringene har ulik risiko på en skala fra 1 til 10, hvor 10 er høyeste risiko. Det har vært en variabel utvikling på Oslo Børs fram til og med august I midten av april var børsen faktisk ned 1,28 % siden nyttår, men tok seg kraftig opp siste del av måneden slik at den var opp 5,38 % ved overgangen til mai. Børsen nådde en topp 23.juni med pluss 14,99 % siden nyttår for så å falle noe tilbake. I skrivende stund (medio september) er børsoppgangen hittil i år på pluss 11,9 %. Nedenfor følger en nærmere spesifisering av de enkelte plasseringene våre ved utgangen av april. Gjennomsnittlig veid risiko på våre plasseringer i 2. tertial 2014 var på 3,3. Det vil si at vi har en gjennomsnittlig lav til moderat risiko på våre plasseringer. Forvalter: DnB NOR Kapitalforvaltning Verdien av plasseringene gjennom DnB NOR Kapitalforvaltning per var på kroner Avkastningen på plasseringer per august i 2014 er på pluss 4,28 % mot 5,99 % i 2013 og 5,03 % i Pengene er plassert både i pengemarkedsfond og obligasjonsfond med lav risiko og i aksjefond med relativ høy risiko.

8 I DnB NOR har vi nå pengene plassert i 7 forskjellige fond med følgende saldo per og resultat: DnB NOR Norge Selektiv (III) Kr Avkastning 8,75 % risiko 8 DnB NOR Global Selektiv (II) Kr Avkastning 4,65 % risiko 5 DnB NOR Likviditet 20 (V) Kr Avkastning 1,67 % risiko 1 DnB NOR Obligasjon 20 (IV) Kr Avkastning 4,02 % risiko 2 DnB NOR Obligasjon (III) Kr Avkastning 4,51 % risiko 1 DnB NOR Asia Kr Avkastning 11,17 % risiko 6 DnB NOR Nordic Technology Kr Avkastning 7,13 % risiko 7 Fondene har forskjellig sammensetning slik at vi står bedre rustet ved endringer i finansmarkedet. Plasseringene har en gjennomsnittlig risiko på 2,56. Forvalter: Eika Kapitalforvaltning AS Verdien av plasseringene gjennom Eika Kapitalforvaltning per var på kroner Avkastningen på plasseringer per august 2014 er på pluss 2,91 % mot 3,08 % i 2013 og 4,44 % i Pengene er plassert i aksjefond, obligasjonsfond og rentepapirer. I Eikaa Kapitalforvaltning har vi pengene plassert i 4 forskjellige fond hvorav ett fond er solgt. Fondene har følgende saldo per og resultat: Eika Kapitalforv. (rentepapirer) Kr Avkastning 2,00 % risiko 3 Terra Kombinasjon Kr 0 Avkastning 1,40 % risiko 2 Eika Norge Kr Avkastning 10,42 % risiko 8 Eika Kreditt Kr Avkastning 2,34 % risiko 6 Plasseringene har en gjennomsnittlig risiko på 3,67. Egen forvaltning: SKAGEN-fond, Pluss Utland Etisk, Holberg Norge, Holberg Norden, Pareto Høyrente og Pareto Kreditt Verdien av plasseringer i SKAGEN-fond, Holberg-fond, Pluss Utland Etisk og Pareto -fond, per var på kroner Avkastningen på egne plasseringer per august 2014 er på pluss 5,50 % mot 8,78 % i 2013 og 4,21 % i Dette er plasseringer i aksjefond, obligasjonsfond og rentefond med middels til høyere risiko. Sammensettingen av egen portefølje per er slik: SKAGEN Avkastning Kr Avkastning 4,37 % risiko 2 SKAGEN Global Kr Avkastning 7,45 % risiko 6 SKAGEN Kon-Tiki Kr Avkastning 7,48 % risiko 6 PLUSS UTLAND Etisk Kr Avkastning 5,53 % risiko 5 HOLBERG Norge Kr Avkastning 9,15 % risiko 7 HOLBERG Norden Kr Avkastning 7,34 % risiko 7 Pareto Høyrente Kr Avkastning 2,56 % risiko 2 Pareto Kreditt Kr Avkastning 3,26 % risiko 2 2

9 Plasseringene har en gjennomsnittlig risiko på 3,88. ANDRE FINANSINNTEKTER KLP Pensjonsfond Verdien av plasseringen i KLP Pensjonsfond per var på kroner Avkastningen på plasseringen per august 2014 er på pluss 2,89 % mot 1,51 % i 2013 og 4,10 % i Risiko er 2. Bankinnskudd Som likviditetsoversikten viser så hadde vi samlet kroner på konsernkonto per for løpende drift. Rentene på pengene er i henhold til bankavtale og er koblet mot 3 mnd NIBOR rente med justering. Haugaland Kraft I tråd med tidligere avtale med Haugaland Kraft så får kommunen renteinntekter på lån til selskapet. Disse inntektene blir normalt utbetalt i desember måned og ses i sammenheng med utbytte fra selskapet som vanligvis utbetales i juni. LÅN Eika Kapitalforvaltning Kommunens lånegjeld var per på kroner Den gjennomsnittlige lånerenten per august var på 3,20 % mot 3,28 % i august 2013 og 3,16 % i august Andel flytende rente var på 17,7 % etter justeringer for rentebytteavtaler (renteswap). Gjenværende vektet renteløpetid (durasjon) på de kommunale innlånene er nå på 1,9 år. Dette er i tråd med finansreglementets punkt 14 F som sier at vi skal ha en gjennomsnittlig varighet på låneporteføljen på inntil 5 år. Hittil i 2014 er det tatt opp Startlån fra Husbanken på kroner 8,2 millioner av budsjettert kroner 20 millioner. Årets budsjetterte låneopptak for egne investeringer er på kroner og budsjetterte avdrag (eksklusive spesielle husbanklån) er på kroner Netto låneopptak for egne lån i 2014 blir dermed kroner Dette låneopptaket er slått sammen med et lån til forfall den 1. september 2014 på kroner slik at nytt lån den dagen ble på kroner , og er således ikke med i oversikten. SLUTTKOMMENTAR Avkastningen på plassert likviditet per august viser at vi har fått inn 7,5 millioner kroner mer enn periodisert budsjett (se grafikk). Dersom midlene hadde vært plassert i tråd med inngått bankavtale og ikke i markedet hadde vi hatt 8,0 millioner kroner mindre i avkastning. Børsene hittil i 2014 har samlet sett hatt en positiv utvikling. Dette bildet håper vi holder seg utover året. Flere analytikere ser for seg at Oslo børs vil holde seg over 600 poeng resten av året. Dette lover godt for aksjefondene, mens obligasjonsfondene vil få en noe svakere utvikling. 3

10 Lånegjelden er godt over 1,7 milliarder kroner etter årets låneopptak. Heldigvis er rentenivået lavt og det kan se ut som om en økning ikke vil skje med det aller første. Det er godt nytt for kommuneregnskapet. Et økende rentenivå vil kunne bli en stor utfordring for budsjettbalansen når den tid kommer. 4

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21 SAKSPROTOKOLL - REFERATLISTA KOMMUNESTYRET Kommunestyret behandlet saken den , saksnr. 85/14 Behandling: Alle referatsakene ble enstemmig tatt til etterretning. Vedtak: Oversendelsesforslag fra kommunestyret saksprotokoll Til etterretning. Møteprotokoll fra kontrollutvalget Til etterretning. Finansrapport 2. tertial. Notat fra økonomisjefen til rådmannen datert , med vedlegg. Til etterretning.

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/647. Kommunestyret 24.03.2015

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/647. Kommunestyret 24.03.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/647 Sign: Dato: Utvalg: Kommunestyret 24.03.2015 REFERATLISTA - KOMMUNESTYRET 24.03.2015 1. Finansrapport 3. tertial 2014, notat fra

Detaljer

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1979. Kommunestyret 16.06.2015

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1979. Kommunestyret 16.06.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1979 Sign: Dato: Utvalg: Kommunestyret 16.06.2015 REFERATLISTA - KOMMUNESTYRET 16.06.2015 1. Notat fra Rådmannen av 21.05.2015: Finansrapport

Detaljer

KARMØY KONTROLLUTVALG

KARMØY KONTROLLUTVALG KARMØY KONTROLLUTVALG PROTOKOLL Onsdag 20. mai 2015 ble det avholdt møte i Karmøy kontrollutvalg under ledelse av utvalgets leder Simon Næsse. MØTESTED: Karmøy Rådhus, møterom 309 MØTESTART/MØTESLUTT:

Detaljer

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 216 &01 Arkivsaksnr.: 15/2155. Kommunestyret 16.06.2015

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 216 &01 Arkivsaksnr.: 15/2155. Kommunestyret 16.06.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 216 &01 Arkivsaksnr.: 15/2155 Sign: Dato: Utvalg: Kommunestyret 16.06.2015 ANBUD PÅ REVISJONSTJENESTER 2016-2020 KONKURRANSEGRUNNLAG Kontrollutvalgets

Detaljer

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 216 &01 Arkivsaksnr.: 14/2568. Kommunestyret 28.10.2014

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 216 &01 Arkivsaksnr.: 14/2568. Kommunestyret 28.10.2014 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 216 &01 Arkivsaksnr.: 14/2568 Sign: Dato: Utvalg: Kommunestyret 28.10.2014 REVISJONSAVTALE - BRUK AV OPSJON Kontrollutvalgets forslag til vedtak: SAKSFRAMSTILLING

Detaljer

Saksframlegg. Finansforvaltning i Søgne kommune - Årsrapport for 2013

Saksframlegg. Finansforvaltning i Søgne kommune - Årsrapport for 2013 Søgne kommune Arkiv: 242 Saksmappe: 2005/863-14851/2014 Saksbehandler: Ståle Øverland Dato: 29.04.2014 Saksframlegg Finansforvaltning i Søgne kommune - Årsrapport for 2013 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 54/14

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE Til medlemmene i kontrollutvalget Molde, 30. mai 2011 MØTEINNKALLING MØTE NR.: 3/11 TID: 06.06.2011 kl. 09:00 OBS! Merk tiden STED: Møterom, Kafe Gimle, Hamnegt. 35 OBS!

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV FINANSFORVALTNING

FORVALTNINGSREVISJON AV FINANSFORVALTNING FORVALTNINGSREVISJON AV FINANSFORVALTNING STAVANGER KOMMUNE MAI 2012 INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen og utførende fagfolk

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rygge

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rygge Møteinnkalling Kontrollutvalget Rygge Møtested: Rådhuset, møterom Formannskapssalen Tidspunkt: 02.02.2015 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Anne-Karin Femanger Pettersen på telefon/sms 4147 1166

Detaljer

Ringerike kommune. Finansrapport 1. tertial 2013

Ringerike kommune. Finansrapport 1. tertial 2013 Ringerike kommune Finansrapport 1. tertial 2013 Innholdsfortegnelse Innledning...2 Overordnet finansiell strategi og stilling...2 Utviklingen i netto finansutgifter...2 Samlet oversikt over kortsiktig

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21 Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21 Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. KARMØY KOMMUNE Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 06.05.2008 Tid: Kl. 18.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21 Varamedlemmer

Detaljer

Ringerike kommune. Finansrapport 1. tertial 2014

Ringerike kommune. Finansrapport 1. tertial 2014 Ringerike kommune Finansrapport 1. tertial 2014 Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Overordnet finansiell strategi og stilling... 2 Utviklingen i netto finansutgifter... 2 Samlet oversikt over kortsiktig

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 18.04.2013 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 18.04.2013 Tidspunkt: 10:00 Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 18.04.2013 Tidspunkt: 10:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall

Detaljer

ABCD. Vurdering av. Haugesund kommunes. beslutningsprosesser og vedtak i. Terrasaken

ABCD. Vurdering av. Haugesund kommunes. beslutningsprosesser og vedtak i. Terrasaken ABCD Vurdering av Haugesund kommunes beslutningsprosesser og vedtak i Terrasaken Forord KPMG har etter oppdrag fra kontrollutvalget i Haugesund kommune gjennomført en vurdering av kommunens behandlingsprosesser

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I EIDSKOG KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2009 KONTROLLUTVALGET I EIDSKOG KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I EIDSKOG KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2009 KONTROLLUTVALGET I EIDSKOG KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2009 KONTROLLUTVALGET I EIDSKOG KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG...3 1 INNLEDNING...5 2 KONTROLLUTVALGETS OPPGAVER...5 2.1 TILSYN OG KONTROLL...5 2.1.1 Gjennomført tilsyn med forvaltningen...5

Detaljer

Saksframlegg. Lillehammer kommune RAPPORTERING FINANSFORVALTNING PR 31.12.2011. Bakgrunn:

Saksframlegg. Lillehammer kommune RAPPORTERING FINANSFORVALTNING PR 31.12.2011. Bakgrunn: Lillehammer kommune 31.12.2010 30.04.2011 31.08.2011 31.12.2011 Mill. NOK % Mill. NOK % Mill. NOK % Innskudd hos hovedbankforbindelse, Nordea 33,0 80 49,4 52 91,6 59 % 81,6 55 % Pengemarkedsfond 8,0 20

Detaljer

TJØME KOMMUNE KVALITETS- KONTROLL AV KOMMUNALT FINANSREGLEMENT

TJØME KOMMUNE KVALITETS- KONTROLL AV KOMMUNALT FINANSREGLEMENT TJØME KOMMUNE KVALITETS- KONTROLL AV KOMMUNALT FINANSREGLEMENT 25 november 2010 FORORD Som følge av Forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning skal Tjøme kommune fremlegge et forslag til

Detaljer

Innkallingen og saksliste ble godkjent. Alle saker ble behandlet for åpne dører. Møtet ble satt kl. 18.00.

Innkallingen og saksliste ble godkjent. Alle saker ble behandlet for åpne dører. Møtet ble satt kl. 18.00. Kontrollutvalget i Larvik kommune MØTEPROTOKOLL Dato: 28.04.2015 Møtested: Romberg.gt 4, Møterom Brunlanes Disse møtte: Ingar Døler, leder Live Jetlund, nestleder Kjersti Michaelsen, medlem Janne Ekmann,

Detaljer

Ringerike kommune. Finansrapport 2. tertial 2012

Ringerike kommune. Finansrapport 2. tertial 2012 Ringerike kommune Finansrapport 2. tertial 2012 Innholdsfortegnelse Innledning...2 Overordnet finansiell strategi og stilling...2 Utviklingen i netto finansutgifter...2 Samlet oversikt over kortsiktig

Detaljer

Kontrollutvalget i Stavanger INNKALLES TIL MØTE 19. januar 2010 kl. 16.00 på møterom Breiavatnet

Kontrollutvalget i Stavanger INNKALLES TIL MØTE 19. januar 2010 kl. 16.00 på møterom Breiavatnet ROGALAND KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IS Møte nr. 1-10 Kontrollutvalget i Stavanger INNKALLES TIL MØTE 19. januar 2010 kl. 16.00 på møterom Breiavatnet SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste. 1/10

Detaljer

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 29.08.2012, etter møte i Planutvalget i Kommunehuset, møterom Himmelsyna

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 29.08.2012, etter møte i Planutvalget i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til møte onsdag 29.08.2012, etter møte i Planutvalget i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtet er åpent for publikum. Orientering om Status økonomi pr 31.08.12

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr. Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalget Bjørn Pedersen (leder), Martin Reinertsen

Detaljer

Ringerike kommune. Årsrapport 2013 Finansområdet

Ringerike kommune. Årsrapport 2013 Finansområdet Ringerike kommune Årsrapport 2013 Finansområdet Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Overordnet finansiell strategi og stilling... 2 Utviklingen i netto finansutgifter... 3 Samlet oversikt over kortsiktig

Detaljer

Finansrapport 2011 Kap. Side

Finansrapport 2011 Kap. Side Finansrapport 2011 Kap. Side 1 Bakgrunn 2 2 Markedskommentarer 2 3 Risikovurderinger samlet 3 4 Forvaltning av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål 4 5 Forvaltning av kommunens gjeldsportefølje

Detaljer

Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested:, Gabler, Bergen Dato: 24.05.2013 Tid: 12:00. Nestleder Medlem.

Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested:, Gabler, Bergen Dato: 24.05.2013 Tid: 12:00. Nestleder Medlem. Møteinnkalling Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested:, Gabler, Bergen Dato: 24.05.2013 Tid: 12:00 Innkallingen er sendt til: Navn Atle Svendal Terje Stalleland Arne Thomassen

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I VÅLER KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2010 KONTROLLUTVALGET I VÅLER KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I VÅLER KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2010 KONTROLLUTVALGET I VÅLER KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2010 KONTROLLUTVALGET I VÅLER KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG... 3 1 INNLEDNING... 5 2 KONTROLLUTVALGETS OPPGAVER... 5 2.1 TILSYN OG KONTROLL... 5 2.1.1 Gjennomført tilsyn med forvaltningen...

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

MØTEINNKALLING. Gruppemøteoversikt s. 3. SAKSLISTE NR 9 Del 1. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 92/09 09/107 REFERATSAKER 1

MØTEINNKALLING. Gruppemøteoversikt s. 3. SAKSLISTE NR 9 Del 1. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 92/09 09/107 REFERATSAKER 1 RINGERIKE KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 29.10.2009 Tid: 16.00 Temamøte kl. 16.00 17.30: Kommunestyrets rolle som arbeidsgivere. Hva er viktig å vektlegge?

Detaljer

Møteinnkalling SNILLFJORD KOMMUNE

Møteinnkalling SNILLFJORD KOMMUNE SNILLFJORD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Snillfjord kommune Møtedato/tid : Tirsdag 29. juni 2010 kl 10.00 Møtested/lokaler : Rådhuset i Snillfjord, Lille møterom Arkivsak

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr. Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalets medlemmer Alf Magne Skeime (leder), Anne

Detaljer