Størrelse: px
Begynne med side:

Download ""

Transkript

1

2

3

4

5

6

7

8 Hus A, B og C 1 2 Hus D A B C D

9 1 2 3 Hus A, B og C Hus D A B C D 1:100

10 Kapellanens Hage - Prisliste BYGG A BYGG B Lnr: Bygg /Lnr: P-plasser Etasje: Bra: Type leil.: Pris: Lnr: Bygg /Lnr: P-plasser Etasje: Bra: Type leil.: Pris: 1 L roms kr L roms kr L roms kr SOLGT 2 L roms kr SOLGT 3 L roms kr L roms kr L roms kr L roms kr L roms kr L roms kr L roms kr L roms kr L roms kr L roms kr L roms kr SOLGT 8 L roms kr L roms kr L roms kr L roms kr L roms kr L roms kr L roms kr Rekkehus plan + kj kr Rekkehus plan + kj kr Rekkehus plan + kj kr Rekkehus plan + kj kr Rekkehus plan + kj kr Rekkehus plan + kj kr SOLGT BYGG C BYGG D Lnr: Bygg /Lnr: P-plasser Etasje: Bra: Type leil.: Pris: Lnr: Bygg /Lnr: P-plasser Etasje: Bra: Type leil.: Pris: 1 L roms kr L roms kr L roms kr SOLGT 2 L roms kr SOLGT 3 L roms kr L roms kr L roms kr L roms kr L roms kr L roms kr SOLGT 6 L roms kr L roms kr L roms kr L roms kr L roms kr SOLGT 8 L roms kr SOLGT 9 L roms kr SOLGT 9 L roms kr SOLGT 10 L roms kr SOLGT 10 L roms kr L roms kr L roms kr Rekkehus plan + kj kr Rekkehus plan kr Rekkehus plan + kj kr Rekkehus plan kr Rekkehus plan + kj kr Trondheim24/03/2006

11 Hus A, B og C Hus D 7 8 1m2 04 2m2 STUE/KJØKKEN 51m2 A B C D 1:100

12 Hus A, B og C Hus D 7 8 1m2 04 2m2 A B STUE/KJØKKEN 51m2 C D 1:100

13 Hus A, B og C Hus D A B C D 1:100

14 Hus A, B og C GARD. Hus D A B C D 1:100

15 Hus A, B og C Hus D A B C D 1:100

16 Hus A, B og C Hus D A B C D

17 Hus A, B og C Hus D GARD. A B C D

18 Hus A, B og C Hus D A B C D

19 9 3 Hus A, B og C Hus D 01 A B C D 1:100

20 Hus A, B og C Hus D 01 A B C D

21 1:100 Hus A, B og C Hus D 01 A B C D

22

23

24

25

26

27

28 Kapellanens Hage - KJØPSBETINGELSER av Kapellanens Hage kjøpsbetingelser

29 Adresse og Matrikkelnummer: Adresse pr i dag, Nardoveien 15. Eiendommen har pr. i dag gårdsnummer 68 og bruksnummer 37 i Trondheim kommune. Eiendommen vil bli fradelt og seksjonert, og hver leilighet blir tildelt endelig matrikkelnummer med eget seksjonsnummer og endelig adresse etter at eiendommen er seksjonert. Kopi av reguleringsplan kan fås utlevert hos megler. Eiendommen vil være tilknyttet offentlig vei, vann og avløp via private stikkledninger. Tomt: Tomten er ca 6500 kvm, og vil bli fellesareal for sameiet. Kommunale avgifter og Ligningsverdi: Ligningsverdi og kommunale avgifter fastsettes av Trondheim Ligningskontor og Trondheim kommune etter at leilighetene er ferdigstilt. Innledende bestemmelser Kjøpsbetingelsene regulerer betingelsene for kjøp av eierseksjoner der Aasen Bygg AS er selger. Eierseksjonen er i fortsettelsen omtalt som leilighet. Avtale anses inngått når kjøper har levert megler skriftlig kjøpetilbud og aksept er meddelt kjøper på vegne av selger, Aasen Bygg AS. Kjøpsbetingelsene utgjør, sammen med akseptbrev, kjøpsbetingelser, leveransebeskrivelse og skriftlige opplysninger i prospekt/brosjyremateriell, de samlede avtalevilkårene for kjøp av den aktuelle leiligheten. Kjøper og selger vil senere inngå fullstendig kjøpekontrakt basert på standardkontrakt for kjøp av bolig under oppføring, og kjøper aksepterer at detaljbestemmelser først kan bli avklart på dette tidspunkt. Inneholder kontraktsdokumentene bestemmelser som strider mot hverandre, gjelder yngre bestemmelser foran eldre, spesielle foran generelle, og bestemmelser utarbeidet særskilt for handelen, foran standardiserte bestemmelser. Kjøper gjøres oppmerksom på at alle skisser, frihånds- og oversiktstegninger i perspektiv, fotos, annonser, bilder og planer er foreløpige og utformet for å illustrere prosjektet. Slike tegninger, fotos, annonser, beskrivelser, mv., vil derfor inneholde detaljer - eksempelvis beplantning, innredning, møbler, tekst og andre ting - som ikke nødvendigvis vil inngå i den ferdige leveransen, og er ikke å anse som en del av avtalevilkårene for kjøpet. Slike avvik kan ikke påberopes som mangel fra kjøpers side. Kapellanens Hage kjøpsbetingelser Side 1 av 10

30 Kontraktsvilkår Avtaleforholdet er underlagt bestemmelsene i lov av 13. juni 1997 nr. 43 om avtaler med forbruker om oppføring av ny bustad (bustadoppføringslova). Bustadoppføringslova bruker betegnelsen entreprenøren og forbrukeren, mens Standardvilkårene bruker uttrykkene selger og kjøper om de samme betegnelsene. Bustadsoppføringslova sikrer kjøper rettigheter som ikke kan innskrenkes i kjøpekontrakten, jfr. Bustadoppføringslova 3. Prosjektet retter seg mot forbrukere som ønsker å erverve bolig til eget bruk. Selger forbeholder seg retten til å forkaste eller anta ethvert bud uten å måtte begrunne dette. For øvrig kommer gjeldende lovgivning til enhver tid til anvendelse. Bustadsoppføringslova kommer ikke til anvendelse der kjøper anses som profesjonell/investor, eller ikke skal bebo leiligheten selv, eller når leiligheten er ferdigstilt. I slike tilfeller vil handelen i hovedsak reguleres av lov om avhending av fast eiendom av 3.juli 1992 nr. 93. Selger kan allikevel akseptere å selge etter Bustadoppføringslova. Garantier: For de leiligheter som blir solgt etter Bustadoppføringslova vil Aasen Bygg AS stille de nødvendige garantier i samsvar med Bustadsoppføringslova 12 og evt. 47. Garantien er gjeldende i byggeperioden og frem til 2 år etter overtakelsen av leiligheten jfr. 12. Garantien gjelder som sikkerhet både for selve leiligheten, og for boligdelens fellesareal, utomhusareal, herunder ferdigstillelsen av disse. Garantien jfr. Bustadoppføringslova 12 vil først bli rekvirert etter at alle forbehold er avklart samt at kontrakt er signert. De aktuelle garantier nedtegnes i kontrakten mellom kjøper og selger, og garantiene sendes av praktiske årsaker til EiendomsMegler1 på vegne av kjøper. Garanti blir tilsendt kjøper. Eventuelle mangler må varsles så snart som mulig etter at de er oppdaget, eller etter at det var mulig å oppdage dem, og senest innen 5 år etter overtagelsen, jfr. Bustadoppføringslova 30. For de leiligheter som blir solgt etter Avhendingsloven har kjøper en selvstendig undersøkelsesplikt, ev. sammen med bygningskyndig person. Leiligheten selges som forevist stand Jfr. 3-9 i lov om avhendelse av fast eiendom. Kapellanens Hage kjøpsbetingelser Side 2 av 10

31 Generelle forutsetninger og forbehold Byggebeskrivelsen/leveransebeskrivelsen skal angi hvilken teknisk standard prosjektet leveres med, samt foreløpig angi hva komplett leveranse etter kjøpekontrakten innebærer. Dersom det ikke er tatt inn spesifiserte bestemmelser i kjøpekontrakten, gjelder følgende krav: - De tekniske løsninger skal tilfredsstille plan- og bygningslovgivningen, herunder kravene i teknisk forskrift. Selger forbeholder seg retten til å foreta endringer i materialvalg og konstruksjonsløsninger, samt foreta tilpasninger som er nødvendig etter hvert som tiltaket detaljprosjekteres uten forhåndsvarsel til kjøperne. Endringene skal ikke redusere byggets eller leilighetens kvalitet eller vesentlig endre innholdet i prosjektet som sådan. Slike endringer gir ikke rett til prisjustering fra noen av partene. Om det blir nødvendig å gjennomføre vesentlige endringer ut over de forannevnte bestemmelser, plikter selger å varsle kjøper om endringene uten ugrunnet opphold. Offentlige forbehold: Kjøper aksepterer at det på eiendommen er/kan påhefte servitutter/ erklæringer som måtte bli påkrevd av offentlig myndighet, deriblant erklæring som regulerer drift og vedlikehold av fellesområder, og drift og vedlikehold av energi/nettverk m.m. Selgers forbehold: Selger tar forbehold om følgende: at det innvilges endelig offentlig godkjenning av prosjektet. at det selges 70 % av leilighetene Selgers forbehold skal være avklart innen Hvis forbeholdene ikke er avklart innen denne dato står partene fritt til å annullere eller reforhandle denne avtale. Selger kan uavhengig av om forbeholdene er avklart, selv velge å realisere prosjektet. Garasje/parkering: Det vil bli etablert parkeringskjeller. Alle leiligheter får minimum 1 stk p- plass i parkeringskjeller tinglyst som tilleggsareal til den enkelte boligseksjon, se prisliste. Selger forbeholder seg retten til å fordele parkeringsplassene ved ferdigstillelse og overtakelse. Kapellanens Hage kjøpsbetingelser Side 3 av 10

32 Overtakelse Planlagt byggestart er 4.kvartal 2006, forutsatt at ovennevnte forbehold er avklart. Beregnet byggetid er ca. 15 mnd. Endelig fastsettelse av nøyaktig overtagelsestidspunkt vil ikke være avklart før utsendelse av innkalling til overtagelsesforretning som normalt sendes ut 4 uker før forretningen skal avholdes. Overtagelse kan tidligst skje når det foreligger midlertidig brukstillatelse, samt overtagelsesprotokoll som er signert av begge parter og som bekrefter at overtagelse har funnet sted. En forutsetning for at overtagelse skal kunne finne sted er at fullt oppgjør inklusiv omkostninger er bekreftet mottatt på meglers klientkonto. Betalingsbetingelser Kjøper er innforstått med at finansieringsbekreftelse for hele kjøpesummen skal forelegges megler senest 5 virkedager etter at avtale om kjøp er inngått. Hvis nåværende bolig skal benyttes helt eller delvis til finansiering av kjøpet kan denne stilles som sikkerhet etter MeglerTakst utført av EiendomsMegler1, og ihht avtale med selger. Omkostninger: Som en del av det samlede vederlaget skal kjøper i tillegg til kjøpesummen betale følgende omkostninger: - Dokumentavgift som vil utgjøre 2,5 % av andel Kr ,- tomteverdi kr ,- - Tinglysingsgebyr skjøte p.t. Kr 1.548,- - Tinglysingsgebyr pantobligasjon p.t. Kr 1.935,- - Grunnboksutskrift p.t. Kr 357,- - Sameieinvesteringer/tilknytning kabel-tv Kr ,- En eventuell økning i omkostningene må dekkes av kjøper. Tinglysingsdommeren avgjør om dokumentavgiftsgrunnlaget aksepteres og dersom grunnlaget skulle bli endret vil en ev. reduksjon/økning være kjøpers ansvar og risiko. Ved avbestilling eller mislighold fra kjøpers side, og som medfører at selger må foreta resalg/dekningssalg, kan selger kreve et fast normaltapsbeløp som skal tilsvare 5 % av den avtalte kjøpesum, dog minimum kr ,-. Dersom selgers merkostnader og økonomisk tap i forbindelse med resalget/dekningssalget overstiger dette normaltapsbeløpet kan selger kreve dette dekket av kjøper. Felleskostnader/Sameie/forretningsfører: Forretningsfører vil innkalle alle kjøperne til stiftelsesmøte før overtakelse. Her vil det bli valgt styre for sameiet, samt gjennomgang av vedtekter og husordensregler. Kapellanens Hage kjøpsbetingelser Side 4 av 10

33 Et forslag til driftsbudsjett for første driftsår vil bli satt opp av forretningsfører forut for første sameiemøte. Alle angivelser av felleskostnadene i leveransebeskrivelser, prospekter eller lignende er omtrentlige anslag. Fordeling av fellesutgiftene mellom eierseksjonene fastsettes endelig i forbindelse med stiftingen av sameiet. Det tas forbehold om endringer i budsjettpostene og fellesutgiftene. Fellesutgifter: Kjøper er forpliktet til å betale sin andel av eierseksjonssameiets felleskostnader. Pr overtakelsesdato betales i tillegg til kjøpesum kr ,- som settes av som sameieinvesteringer/tilknytning kabel-tv. Selger forplikter seg til å betale løpende fellesutgifter på usolgte enheter som knyttes til den enkelte usolgte enhet. Fellesutgiftene antas å bli ca. kr. 10,- pr. kvm BRA pr. mnd, og skal dekke bl.a. vedlikehold fellesarealer, forretningsførsel, forsikring bygg (ikke innbo) og fellesarealer, m.v. Det endelige månedsbeløpet vil bli fastsatt ved stiftelse av sameiet, som igjen godkjenner budsjetterte fellesutgifter. I tillegg kommer kostnaden for fjernvarme, stipulert til kr. 10,- pr. kvm/mnd. Det tas forbehold om at ovennevnte er stipulerte kostnader. Kommunale avgifter blir av Trondheim kommune fakturert hver enkelt seksjon. Eierforhold: Kjøper blir ved gjennomføring av avtalen medlem i et eierseksjonssameie. Kjøper vil få enerett til bruk av sin leilighet med eventuelt tilleggsareal. Kjøpers øvrige rettigheter som medlem i et eierseksjonssameiet følger av eierseksjonslovgivningen (Lov om eierseksjoner av 23. mai 1997 nr. 31 (eierseksjonsloven), og vedtektene til enhver tid. Sameiet har pantesikkerhet i hver seksjon for ubetalte krav og forpliktelser overfor sameiet (legalpanterett), i medhold av eierseksjonslovens 25. Dersom en rasjonell forvaltning av fellesareal som eierseksjonssameiet deler med andre krever dette, eller dersom det kreves av offentlige myndigheter, kan selger sørge for etablering av velforening eller lignende som kjøper og/eller eierseksjonssameiet kan gjøres til pliktig medlem av. Kostnadene ved forvaltning av slikt fellesareal vil bli fordelt på medlemmene i den aktuelle forening eller lignende. Fellesarealer/Utomhusarealer Overtakelse av felles- og uteareal skal gjennomføres med sameiets styre, og overtakelse av leiligheten kan skje uavhengig av dette. Dersom overtakelse av felles- og uteareal skjer senere enn overtakelsen av leiligheten, skal dette ikke regnes som en mangel eller forsinkelse ved selgers ytelse i henhold til denne kontrakt. Kapellanens Hage kjøpsbetingelser Side 5 av 10

34 Sameiets styre tar overtagelse av fellesarealer og utomhusarealer sammen med selger. Forsinkelser, mangler, arealangivelser mv Bustadoppføringslovas regler om forsinkelser og mangler kommer her til anvendelse. Selger kan ha rett til tilleggsfrister uten kompensasjon til kjøper etter reglene som gjelder i bustadoppføringslova. Kjøper er kjent med og aksepterer at forsinkelser som skyldes force majure, streik, ekstreme klimatiske forhold o.l. gir selger en rett til å forlenge fristen for overtagelse. Kjøper anmodes spesielt å tilpasse dette forhold ved ev salg av nåværende bolig. Såfremt forsinkelse skulle skyldes f.eks. brann, vannskade, innbrudd e.l. gjøres det spesielt oppmerksom på at dette gir selger rett til en tilleggsfrist for levering uten kompensasjon overfor kjøper. Disse forhold må også tas hensyn til ved salg av nåværende bolig da byggforsikringen til selger ikke dekker eventuell erstatningsbolig for kjøper ved slik forsinkelse. Selger forbeholder seg retten til å endre priser og salgsbetingelser på usolgte leiligheter uten forutgående varsel. Arealene i salgsoppgaven er oppgitt i bruksareal (BRA), og er å betrakte som omtrentlig areal. Dette arealet angir leilighetens areal innenfor omsluttende vegger, inklusiv areal for ev. innvendig bod i leiligheten. I tillegg til bruksarealet kommer bod utenfor leiligheten, eventuelt parkeringsplass og balkong/markterrasse. De oppgitte arealer i markedsføringen er å betrakte som et ca. areal. Partene har ingen krav mot hverandre dersom arealet skulle vise seg å være 8% mindre/større en markedsført areal. Kjøpers undersøkelsesplikt Kjøper har selv ansvaret for å sette seg inn i salgsprospekt, reguleringsplaner, byggebeskrivelse og annen dokumentasjon som kjøper har fått tilgang til. Dersom utfyllende/ supplerende opplysninger er ønskelig, bes kjøper henvende seg til megler. Kjøper har ingen rett til å reklamere på grunnlag av forhold som kjøper er blitt gjort oppmerksom på, eller som kjøper har unnlatt å sette seg inn i. Kjøper oppfordres til å ta kontakt med megler dersom noe er uklart, og det presiseres at det er viktig at slike avklaringer finner sted før bindende avtale om kjøp av leilighet inngås. Diverse opplysninger Partene kan kreve justering av det avtalte vederlag i henhold til bustadoppføringslovas regler om endringer og tilleggsarbeid. Selger kan kreve tilleggsvederlag for nødvendige kostnader som kommer av forhold på kjøperens side. Endringer i lov eller forskrift eller nye offentligrettslige krav eller vedtak med hjemmel i lov eller forskrift som gjelder for selgerens ytelse, anses som kjøperens forhold og kostnad Kapellanens Hage kjøpsbetingelser Side 6 av 10

35 dersom selgeren ved kontraktsinngåelsen ikke burde ha regnet med endringene. Herunder innbefattes endringer i offentlig myndigheters praktisering av lov- eller forskriftsverk som påfører selgeren uventede kostnader. Dersom de nevnte endringer medfører økte kostnader for selger vil dette medføre en tilsvarende økning i det avtalte vederlaget for kjøper. Selgeren skal uten ugrunnet opphold varsle kjøperen om endringene og de konsekvenser dette innebærer for kjøperen. Ved økning av skatter, avgifter og gebyrer, herunder blant annet mva., tinglysingsgebyrer og dokumentavgift, i tiden mellom avtaleinngåelse og overtagelse vil vederlaget øke tilsvarende. Transport av avtalen Omsetning av avtaledokumentet forutsetter at selger får en tilfredstillende dokumentasjon på at ny kjøper trer inn med de samme rettigheter og forpliktelser som opprinnelig kjøper, herunder tilfredstillende finansieringsbekreftelse. Videresalg før alle forbehold er avklart, dvs senest , vil ikke bli akseptert. Etter denne dato, påløper administrasjonsgebyr stort kr ,- inkl. mva for meglers og utbyggers merarbeid i forbindelse med eierskifte. Meglerprovisjon kommer i tillegg, samt ev. transportgebyr til forretningsfører. Dersom kjøperen av leiligheten ikke skal ha tilstått grunnbokshjemmel ved overleveringen av leiligheten fra selger til kjøper (blanko skjøte), må avtale som regulerer dette forholdet signeres av kjøper og selger. Kjøperen må besørge samtykke til dette fra sin bankforbindelse/kreditor. Kreditor må i slikt tilfelle utferdige pantobligasjon basert på tredjemannssamtykke i tinglysning av obligasjonen i den overleverte leilighet. Selger plikter på sin side å signere tredjemannssamtykket i kjøperens obligasjon. Urådighetserklæring til kjøper tinglyses på eiendommen, og gebyr for dette bekostes av kjøper, pr.dd kr 1.548,-. Dersom kjøperens kreditor ikke samtykker i slik gjennomføring av handelen, gir kjøperen selgeren ugjenkallelig rett til å tinglyse skjøte for å unngå forsinkelse av oppgjøret fra meglerens side. Kjøperen kan i så henseende ikke gjøre selgeren ansvarlig for de kostnader eller tap han blir påført ved manglende samtykke fra sin kreditor. Finansiering: EiendomsMegler 1 ønsker å gi deg økonomisk rådgivning gjennom en samtale med en av SpareBank 1 sine mange finansielle rådgivere. SpareBank 1 Midt- Norge kan tilby deg inntil 100% finansiering etter bankens kredittvurdering og svare deg på alle spørsmål om boliglån, refinansiering og forsikring. Kontakt: Siw S. Wiggen, tlf , e-post: eller Kjetil Halle, tlf , e-post: Kapellanens Hage kjøpsbetingelser Side 7 av 10

36 BINDENDE BEKREFTELSE PÅ KJØP RESERVASJON T.O.M Bud på eiendommen: Kapellanens Hage nr. Gnr. 68 bnr. 37, under seksjonering, i Trondheim kommune. leil. Undertegnede, har gjort seg kjent med leveransebeskrivelse samt kjøpsbetingelser av , og inngir herved bindende kjøpetilbud på ovennevnte eiendom: Kjøpesum kr + omkostninger Nærværende bud er bindende for undertegnede fram t.o.m. den kl. 16:00 (minimum 3 døgn) Kjøpet vil bli finansiert på følgende måte: Lån (bank, kont.pers., tlf.) Egenkapital ved salg av egen bolig (adresse: ) Evt. annen finansiering (oppgi hvilken) : Kjøper er innforstått med at finansieringsbekreftelse for hele kjøpesummen skal forelegges megler senest 5 virkedager etter at avtale om kjøp er inngått. Hvis nåværende bolig skal benyttes helt eller delvis til finansiering av kjøpet kan denne stilles som sikkerhet etter MeglerTakst utført av Eiendomsmegler1, og i.h.t avtale med selger. Kopi av legitimasjons skal forelegges megler ved innlevering av dette kjøpetilbudet. Undertegnede er kjent med at selger står fritt til å godta eller forkasste ethvert bud. Likeledes er undertegnede klar over at budet er bindende for meg/oss når det kommer til selgers kunnskap. Budet skal ligge inne i minimum 3 døgn. Handelen er juridisk bindende for begge parter dersom budet aksepteres innen akseptfristen. Budet er gitt med bakgrunn i prosjektets kjøpsbetingelserdeklerasjon, tegninger. Totalt Dersom budet aksepteres av selger gjelder det som kjøpekontrakt inntil endelig kontrakt blir opprettet. Selgers forbehold jfr. kjøpsbetingelser for Kapellanens Hage med vedlegg skal være avklart innen Hvis forbeholdene ikke er avklart innen ovennevnte dato står partene fritt til å annullere eller reforhandle avtalen. Undertegnede er kjent med at selger har forutsatt at 70% enheter skal være solgt før byggestart og at offentlig godkjenning skal være innhentet før oppstart. Avgitt kjøpetilbud kan ikke trekkes tilbake etter at dette er gjort kjent for megler på vegne av selger. Bindende avtale er regulert i.h.t Lov om avtaler av 31. mai Eventuelle betingelser/forbehold: kr kr Ønsker finansieringstilbud fra Sparebanken Midt-Norge Ja Nei Ønsker Meglertakst fra EiendomsMegler 1 Midt-Norge Ja Nei Skal leiligheten bebos av kjøper? Ja Nei Kjøper 1 Sted: Fødsels- og personnr. - _ (11 siffer) Dato: Kjøper 2 Fødsels- og personnr. - _ (11 siffer) Sign: Adresse Postadresse Sign: Tlf. privat / mobil / arb E-post adresse: Kapellanens Hage kjøpsbetingelser Side 8 av 10

37 Aasen Bygg AS: Akseptert Avslått Trondheim, dato: kl. For Aasen Bygg AS v/terje Søbstad Kapellanens Hage kjøpsbetingelser Side 9 av 10

38 Side:1 D E K L A R A S J O N KAPELLANENS HAGE SUNNLAND 55 LEILIGHETER Deklarasjon Kapellanens hage

39 Side:2 GENERELL ORIENTERING 1 Byggherre: Aasen Bygg AS Prosjektutvikler Terje Søbstad Vestre Rosten 85, 7075 Tiller Tlf Telefax: Arkitekt: BRA Arkitekter AS / Selberg Arkitektkontor AS v/ Bente Rødahl 3 Prosjektets art og omfang: Prosjektet er et boligblokkprosjekt med 4 hus med 11 leiligheter i hvert hus. I tillegg er det 11 rekkehusleiligheter i prosjektet. Parkering i egen garasje under bakkenivå. Bygget har bærekonstruksjon av betong og stål. Alle leiligheter har egen balkong/ terrasse på bakkenivå. 4 Byggeplass: Eiendommen ligger på Sundland, Nardo. 5 Igangsetting: Anslått oppstart 2 kvartal 2006, men det er avhengig av at 35 stk. leiligheter er solgt og av at kommunal godkjenning foreligger. Deklarasjon Kapellanens hage

40 Side:3 6 Ferdigstillelse: Arbeidene skal gjennomføres uten opphold. Antatt maksimal byggetid er 18 mnd. regnet fra byggestart. Ferdigstillelse av utomhusarbeidene er planlagt til høsten 2007, men vil kunne bli utsatt til sesongen Garantitid: Entreprisen skal i sin helhet omfattes av garanti og reklamasjonsansvar i tråd med kontraktsformular mellom Aasen Bygg AS og kunde. 8. Arealer All arealangivelse er å oppfatte som ca. mål. For nøyaktig arealutmåling må kjøper foreta mål på senere utarbeidede plantegninger. Oppgitt areal er etter NS 3940, BRA. 9. Parkeringsplasser / Sportsboder Det er en parkeringsplass for den enkelte leilighet i husets parkeringskjeller. Garasjeporten styres med fjernstyrt portåpner. Utbygger vil stå for fordeling av parkeringsplasser og vil så langt det er mulig hensynta leilighetenes beliggenhet i forhold til p-plassen. Deklarasjon Kapellanens hage

41 Side:4 GENERELLE FORUTSETNINGER. Denne deklarasjon beskriver hvilke materialer, arbeider og tjenester som inngår i leveransen. Leveranser utføres i henhold til gjeldende forskrifter. Der ikke annet fremgår av kontrakt, beskrivelser eller tegninger, gjelder Norsk Standard. Toleranseklasse 3 iflg. Norsk Standard 3420 benyttes. Byggeprosjektet skal behandles og bygges etter ny Plan og Bygningslov (fra ) Denne beskrivelse er et kontraktsdokument, og den skal undertegnes av både selger (Aasen Bygg AS) og kjøper. Aasen Bygg AS betinger seg retten til å foreta mindre vesentlige endringer i materialvalg og/eller i konstruksjoner uten å varsle kjøper om dette på forhånd. Disse endringene skal ikke redusere byggets kvalitet. Eventuelle endringer gir ikke rett til prisjustering, med mindre de er som følge av offentlige krav eller pålegg. Det presiseres at salgstegningene er utarbeidet på et tidlig stadie og at endringer kan bli nødvendige (krav fra det offentlige, eller tekniske løsninger etc.) Sjakter, ned-og utforinger for tekniske føringer vil kunne bli endret i forbindelse med detaljprosjekteringen. Endelige tegninger vil foreligge når detaljprosjekteringen er utført. All innredning som er vist på salgstegningene er ment som en illustrasjon på hvorledes leilighetene kan innredes og er derfor i utgangspunktet ikke med i vår leveranse. Unntaket er de innredninger som er spesifikt beskrevet i leveransebeskrivelsen eller i tilhørende vedlegg. Deklarasjon Kapellanens hage

42 Side:5 TEKNISK BESKRIVELSE. 2.0 BYGNING 21/22 GRUNNARBEIDER, FUNDAMENTER OG BÆRESYSTEMER Fundamenter, vegger mot i parkeringskjeller, skillevegger og dekker mellom leilighetene utføres i betong. Betongdekkene er lagt opp på stålsøyler i ytterveggene. 23 YTTERVEGGER Yttervegger utføres med stål bæresøyler, trestendere, gips, isolasjon, fuktsperre og vindtetting. Utvendig side kles med trepanel og enkelte felt er utført med annet materiale. Innvendig side kles med gips som sparkles og males. Vinduer og glasspartier utføres som vist på fasadetegninger. Alle vinduer er ferdig malerbehandlet med hvit farge på begge sider. Inngangsdører til leiligheter leveres som glatte, tette dører uten glass og med hvit farge på begge sider. 24 INNERVEGGER Lettvegger utføres som trekonstruksjon med isolasjon. Vegger kles med gipsplater som sparkles og males. Skillevegg mellom leilighetene utføres i betong som lydskillevegger som sparkles og males. Vegger i baderom og vaskerom pålegges fliser i format 20 x 20 cm. Veggfelt mellom kjøkkenbenk og overskap blir flislagt med flis i format 10 x 10 cm. Alle innvendige dører leveres av typen Swedoor 200 eller tilsv. hvit med glatte dørblad og med dørvridere i matt stål. Utforinger, listverk og omramminger i gran/furu er ferdig hvitmalt fra fabrikk. Gerikter leveres i dimensjon 10 x 58 glatt hvit i utførelse. Fotlist levers i lakkert eik (dimensjon 7/15 x 45). Deklarasjon Kapellanens hage

43 Side:6 Overgang mellom vegger og tak fuges. ( ikke taklist ) Vegger i sportsboder settes opp som tette vegger med lufteåpning i bunn og topp. Låssystem: Inngangsdør til trapperom og hver enkelt leilighet samt til sportsboddører er utstyrt med lås med nøkler i system. Det er installert port- telefon med automatikk for åpning av ytterdør i trapperom samt for garasje. Åpning av port til garasjekjeller med fjernkontroll. Postkasser settes i system etter nærmere angivelse. ( i samarbeid med Postverket ) Malerarbeider: Alle behandlede utvendig overflater leveres iht. arkitektens fargeskjema. (fargeskjema utarbeides senere) Alle innvendige vegger, unntatt bad og vaskerom leveres sparklet og malt med 2 strøk maling. Det kan velges mellom 4 standardfarger uten tilleggskostnad. 25 DEKKER Alle dekker mellom leiligheter består av bæresystem i betong. Dekkene bygges i hht. gjeldende krav til lyddemping og brann. Betongtak er sparklet og malt. Tak i toppetasje utføres med gipsplater som er sparklet og malt. Generelt blir det nedsenket himling i felt der det er behov for fremføring av ventilasjonskanaler og tekniske føringer. Gulv på bad, vask/bod og WC, som er vist med blå farge på salgstegningene, flislegges med flis i format 20 x 20 cm. Gulv i kjelleretasje i rekkehusene leveres med gulvbelegg i bod og Pergo laminat eller tilsvarende i disp.rom.. Resten av gulv i boligetasje leveres med 15 mm eikeparkett type Kährs Cambridge. Deklarasjon Kapellanens hage

44 Side:7 Gulvene i trapperom og trappetrinn er belagt med flis type Granitto eller tilsv. i format 30x30 cm og gulvene i bodarealene er betonggulv som er støv bundet. 26 YTTERTAK Takkonstruksjon er av typen Lett- Tak. Taksluk og nedløp er tilkoblet innvendig avløpssystem. 27 FAST INVENTAR Kjøkken, garderobeskap og baderomsinnredning leveres ifølge vedlagte spesifikasjon og tegning. Det leveres integrerte hvitevarer (kjøleskap, komfyr, keramisk platetopp, oppvaskmaskin og ventilator). 6 kg. s pulver brannslokkingsapparat leveres til hver leil. Røykvarsler. 28 TRAPPER /BALKONGER Balkonger leveres som spaltegulv med tett undergulv. Rekkverk på balkonger utføres i stål med tre / platefelt. Innvendig trapp i rekkehus leveres Stryntrappa type Brage med åpne eik trinn og hvite vanger og gelender. Utbygger tar forbehold om at det i L7 og L8 kan bli et trinn opp fra stue/gang for å komme ut på terrassen. 31 SANITÆRANLEGG Det leveres sanitær i henhold til nedenstående spesifikasjon. Komplett opplegg med bunnledninger, vann og avløp, sluk i våtrom, drenering, taknedløp og forskriftsmessig avlufting. Deklarasjon Kapellanens hage

45 Side:8 Alle leiligheter vil få montert rør i rør skap i vegg dette framgår ikke i salgs tegningene, plasseres etter detalj prosjektering med rørlegger Omfang pr. leilighet type L 1, L 3, L 4, L5, L6 BAD: 2 stk. sluk i baderom. 1 stk. dusjbatteri type Oras Oramix eller tilsv. med Apollo slange og hånddusj. 1 stk dusjhjørne 90x90 type Ifø Primær PPV 444 N eller tilsv. 1 stk. WC type vegghengt med innbygnings sisterne 1 stk. blandebatteri type Oras Safira eller tilsv. VASKEROM./BOD: 1 stk. sluk i bod/vaskerom. Avløpstrakt og tappekran for vaskemaskin på vaskerom. KJØKKEN: Oras Safira kjøkkenkran med vaskemaskin kran. Ferdig opplegg for oppvaskmaskin med kran og avløp Omfang pr. leilighet type L 2 BAD: 2 stk. sluk i baderom. 1 stk. dusjbatteri type Oras Oramix eller tilsv. med Apollo slange og hånddusj. 1 stk dusjhjørne 90x90 type Ifø Primær PPV 444 N eller tilsv. 1 stk. WC type vegghengt med innbygnings sisterne 1 stk. blandebatteri type Oras Safira eller tilsv. 1 stk avløpstrakt og tappekran for vaskemaskin. KJØKKEN: Oras Safira kjøkkenkran med vaskemaskin kran. Ferdig opplegg for oppvaskmaskin med kran og avløp Omfang pr. leilighet type L 7, L 8 BAD: 2 stk. sluk i baderom. 1 stk. dusjbatteri type Oras Oramix eller tilsv. med Apollo slange og hånddusj. Deklarasjon Kapellanens hage

46 Side:9 1 stk dusjhjørne 90x90 type Ifø Primær PPV 444 N eller tilsv. 1 stk. WC type vegghengt med innbygnings sisterne 1 stk. blandebatteri type Oras Safira eller tilsv. WC ROM: 1 stk. WC type vegghengt med innbygnings sisterne 1 stk håndvask type Ifø 2318 eller tilsv. 1 stk. Blandebatteri type Oras Safira eller tilsv. VASKEROM./BOD: 1 stk. sluk i bod/vaskerom. Avløpstrakt og tappekran for vaskemaskin på vaskerom. KJØKKEN: Oras Safira kjøkkenkran med vaskemaskin kran. Ferdig opplegg for oppvaskmaskin med kran og avløp Omfang pr. leilighet type R 1 BAD 2 etg.: 1 stk.sluk i baderom. 1 stk. badebatteri type Oras Vienda eller tilsv. med Apollo slange og hånddusj. 1 stk Ifø bk 1600 badekar eller tilsv. 1 stk. WC type vegghengt med innbygnings sisterne 1 stk. blandebatteri type Oras Safira eller tilsv. WC ROM. 1 etg.: 1 stk. WC type vegghengt med innbygnings sisterne 1 stk håndvask type Ifø 2318 eller tilsv. 1 stk. blandebatteri type Oras Safira eller tilsv. VASKEROM./ WC kjeller: 2 stk. sluk 1 stk. dusjbatteri type Oras Oramix eller tilsv. med Apollo slange og hånddusj. 1 stk Dusjhjørne 90x90 type Ifø Primær PPV 444 N eller tilsv. 1 stk. WC type vegghengt med innbygnings sisterne 1 stk. blandebatteri type Oras Safira eller tilsv. 1 stk avløpstrakt og tappekran for vaskemaskin. Deklarasjon Kapellanens hage

47 Side:10 KJØKKEN: Oras Safira kjøkkenkran med vaskemaskin kran. Ferdig opplegg for oppvaskmaskin med kran og avløp Omfang pr. leilighet type R 2 BAD 3 etg.: 1 stk. sluk i baderom. 1 stk. badebatteri type Oras Vienda eller tilsv. med Apollo slange og hånddusj. 1 stk. Ifø bk 1600 badekar eller tilsv. 1 stk. WC type vegghengt med innbygnings sisterne 1 stk. blandebatteri type Oras Safira eller tilsv. BAD 2 etg.: 2 stk. sluk i baderom. 1 stk. dusjbatteri type Oras Oramix eller tilsv. med Apollo slange og hånddusj. 1 stk dusjhjørne 90x90 type Ifø Primær PPV 444 N eller tilsv. 1 stk. WC type vegghengt med innbygnings sisterne 1 stk. blandebatteri type Oras Safira eller tilsv. VASKEROM: 1 stk. sluk 1 stk. avløpstrakt og tappekran for vaskemaskin. WC ROM. 1. etg.: 1 stk. WC type vegghengt med innbygnings sisterne 1 stk håndvask type Ifø 2318 eller tilsv. 1 stk. blandebatteri type Oras Safira eller tilsv. KJØKKEN: Oras Safira kjøkkenkran med vaskemaskin kran. Ferdig opplegg for oppvaskmaskin med kran og avløp Felles Det monteres 2 utvendige tappekraner for hvert hus på terrengnivå. Deklarasjon Kapellanens hage

48 Side:11 32 VARMEANLEGG Det monteres vannbårent varmeanlegg. Anlegget er tilknyttet TEV s fjernvarmeanlegg. Det legges gulvvarmerør i trinnlydplater med trådløse romtermostater på hvert rom. I trapperommet blir det montert panelovn. Boligsentral for tappevannsanlegg og gulvvarme med energimåler knyttes til fjernvarmen og plasseres på vegg i vaskerom/bod eller bad. Leilighetene blir også utstyrt med Gulvarme skap i vegg der styringer for romtermostater blir montert. Dette er plasskrevende og plassering er ikke vist på salgstegninger. 36 LUFTBEHANDLINGSANLEGG Leilighetene leveres med balansert ventilasjon og aggregatene blir plassert i Vaskerom/bod. Dette er plasskrevende og plassering er ikke vist på salgstegninger. Avtrekk føres over tak. 43 ELKRAFT FORDELING Komplett anlegg frem til forbruk; inntak, jordfeilvarsling, fordelingsskap og måler. Anlegget legges i hovedsak skjult der dette er mulig ut fra lyd og eller av konstruksjonsmessige årsaker. 44 LYS Det skal leveres et komplett opplegg for lys og stikk i henhold til vedlagte romskjema. Alt el.materiell levers i hvit utførelse. Omfanget av lys og stikk i leilighetene er oppgitt i nedenstående spesifikasjon. Følgende lysutstyr leveres ferdig montert i leilighetene: Deklarasjon Kapellanens hage

49 Side:12 Takarmatur Fagerhult Discovery 1/18 W i gang, soverom, bod og vaskerom. Benkarmatur Diskant med bryter og stikk i kjøkkenbenk. Speilarmatur Fagerhult Agua 1/14 W med stikk på WC. Downlight Fagerhult DLL202 med vipp og trafo på bad. Lysskinne Frizen Nordtrack Nordic global hvit 2 skinner à 2 meter med elektronisk trafo og trafoskjuler samt 4 stk. spotter Maulov hvit med adapter. Utvendig armatur Fagerhult Simes S6751 på terrasse. Stikkontakter til elektrisk utstyr som er en del av leveransen og tekniske installasjoner som krever egen stikkontakt kommer i tillegg til det som er nevnt i romskjemaet. For fellesarealer skal det leveres tilfredsstillende lys - lysutstyr- stikk- og brytere. Det vil bli utarbeidet en egen beskrivelse for dette i forbindelse med detaljprosjekteringen. 45 VARME Det blir installert elektrisk panelovn i trapperom. 53 TELEFON Hver leilighet utstyres med 1 stk. veggboks for telefon. Kjøper må selv sørge for bestilling av abonnement. 54 LYD OG BILDE Hver leilighet utstyres med veggboks for TV. Kjøper må selv sørge for abonnement. Det levers dørsignalanlegg med ringeknapp utenfor hver leilighet og klangklokke inne i leiligheten, i tillegg til porttelefon. 76/77 UTENDØRSARBEIDER Det opparbeides arealer med beplantning og lekeplasser ihht. godkjent utomhusplan. Deklarasjon Kapellanens hage

50 Side:13 ENDRINGER Kjøper kan endre spesifikasjoner for sin leilighet gjennom prosjektets fastsatte endringsrutiner. Dette gjelder overflatebehandling og utstyrleveranse samt innredning. Planløsning kan ikke endres. Ved eventuell endring må det påregnes at det fra Aasen Bygg side vil påløpe administrative kostander forbundet med endringsprosessen. Trondheim, den Kjøper Selger (for Aasen Bygg AS) Vedlegg: Skjema for kjøkkeninnredning Skjema for baderomsinnredning Skjema for Elektro Deklarasjon Kapellanens hage

51

KLÆBU Trondheims grønne lunge Holthegården BYGGETRINN 2

KLÆBU Trondheims grønne lunge Holthegården BYGGETRINN 2 KÆBU Trondheims grønne lunge Holthegården BYETRI 2 2 Innhold Intro byggetrinn 2 Klæbu trygge og rolige boforhold Klæbu kommune Kjøkken Bad Plantegninger Deklarasjon Kjøpsbetingelser side 5 side 7 side

Detaljer

KLÆBU Trondheims grønne lunge. Kun 20 minutter fra midtbyen. Holthegården

KLÆBU Trondheims grønne lunge. Kun 20 minutter fra midtbyen. Holthegården KLÆBU Trondheims grønne lunge. Kun 20 minutter fra midtbyen. Holthegården Bor du TRANGT? I Holthegården får du god plass i store og romslige leiligheter. Illustrasjonsfoto Klæbu trygge og rolige boforhold

Detaljer

Leilighetene: Listverk: Parkett: Vinduer: Himling: Sprinkling: Ytterdør: Innv. dører : El-anlegg: Signalanlegg: Ventilasjon: Oppvarming: Hvitevarer: Bad: Varsling: Fellesareal: Leveres hvit malt uten synlige

Detaljer

85 leiligheter ved fjorden PROSPEKT

85 leiligheter ved fjorden PROSPEKT 85 leiligheter ved fjorden PROSPEKT Dusjvegger leveres ihht illustrasjon over. Bunn inngår ikke i leveransen. Leveransen omfatter annet dusjgarnityr enn avbildet. Illustrasjon, endringer kan/vil forekomme.

Detaljer

Samfjordgårdene. Nøkkelferdige leiligheter for salg. Leiligheter fra 42-235 m2. Unik beliggenhet i Brattvåg

Samfjordgårdene. Nøkkelferdige leiligheter for salg. Leiligheter fra 42-235 m2. Unik beliggenhet i Brattvåg Samfjordgårdene Nøkkelferdige leiligheter for salg Leiligheter fra 42-235 m2 Unik beliggenhet i Brattvåg Vi gjør oppmerksom på at bildene i prospektet er illustrative og endringer kan forekomme 2 Brattholmen,

Detaljer

PROSPEKT FJORDHAGEN 3

PROSPEKT FJORDHAGEN 3 PROSPEKT FJORDHAGEN 3 4 PROSPEKT FJORDHAGEN PROSPEKT FJORDHAGEN 5 Fjordhagen er en ny viktig milepæl i utbyggingen av Grilstad Marina. Vannspeilet og Kanalen er allerede på plass. Nå står Fjordhagen for

Detaljer

11 moderne og romslige leiligheter med flott utsikt mot havna

11 moderne og romslige leiligheter med flott utsikt mot havna 11 moderne og romslige leiligheter med flott utsikt mot havna Trivsel ved kaikanten Bo midt i hjertet av den lune havna Den lune havna har vært byens hjerte gjennom generasjoner. De senere års utbygginger

Detaljer

1. byggetrinn 24 leiligheter

1. byggetrinn 24 leiligheter 1. byggetrinn 24 leiligheter INNHOLD Nytt møter gammelt side 3 Velkommen side 5 Området side 7 lanoversikt side 9 lantegninger side 10 Leveringsbeskrivelse side 35 Kjøpsbetingelser side 38 2 OUTZEN STRØKET

Detaljer

Nye, trivelige familieboliger

Nye, trivelige familieboliger Nypansletta Nye, trivelige familieboliger Nå blir tidligere Nypan Leir på Leinstrand nye, trivelige familieboliger. Nypansletta ligger i Trondheim kommune. Her er det landlig, men likevel sentralt og med

Detaljer

DALE / DRAGET. Prosjekterte 1/2 part to-mannsboliger med garasje/carport. Piggsoppen To-mannsboliger, 6518 KRISTIANSUND N

DALE / DRAGET. Prosjekterte 1/2 part to-mannsboliger med garasje/carport. Piggsoppen To-mannsboliger, 6518 KRISTIANSUND N Oppdragsnr: 17130039 DALE / DRAGET Piggsoppen To-mannsboliger, 6518 KRISTIANSUND N Prisant. 2.990.000 / 3.290.000 kr + omk. Adresse Piggsoppen To-mannsboliger Postnr/sted 6518 Kristiansund Bra ca. 127kvm

Detaljer

7 KANALHUS PÅ EGEN ØY MED EGEN BRYGGE. Illustrasjon. Endringer kan/vil forekomme.

7 KANALHUS PÅ EGEN ØY MED EGEN BRYGGE. Illustrasjon. Endringer kan/vil forekomme. Illustrasjon. Endringer kan/vil forekomme. 7 KANALHUS PÅ EGEN ØY MED EGEN BRYGGE Illustrasjon. Endringer kan/vil forekomme. Se leveransebeskrivelse. Illustrasjon. Endringer kan/vil forekomme. Havseilervegen

Detaljer

34 nye. 1. byggetrinn. Leiligheter. Illustrasjonsbilde. Side. 1 Leiligheter

34 nye. 1. byggetrinn. Leiligheter. Illustrasjonsbilde. Side. 1 Leiligheter 34 nye moderne og lettstelte 1. byggetrinn leiliger i Børsa. Illustrasjonsbilde liger Side. 1 liger Blokk Illustrert regulering av området Illustrasjonsbilde Side. liger Side. 3 liger Blokk Illustrasjonsbilde

Detaljer

18 REKKEHUS DER BYEN MØTER SKOGEN SALGSTRINN I

18 REKKEHUS DER BYEN MØTER SKOGEN SALGSTRINN I 18 REKKEHUS DER BYEN MØTER SKOGEN SALGSTRINN I INNHOLD Vi har ingen hær. Bare villbringebær. Velkommen til Tillerlandet. 18 nye rekkehus der byen møter naturen. Baderom 6 Kjøkken 8 Aktiv fritid 10 Praktisk

Detaljer

Ja takk, begge deler!

Ja takk, begge deler! Ja takk, begge deler! Bo sjønært og landlig midt i ålesund Prospekt -1- Da barna flyttet ut fikk vi brått mer fritid. Vi ønsket å kunne reise, slippe å tenke på vedlikehold og hagearbeid, og få mer tid

Detaljer

byggetrinn 3 33 unike leiligheter rett ved fjorden Sjøsiden trondheims fineste hemmelighet

byggetrinn 3 33 unike leiligheter rett ved fjorden Sjøsiden trondheims fineste hemmelighet byggetrinn 3 33 unike leiligheter rett ved fjorden Sjøsiden trondheims fineste hemmelighet Innhold 33 nye leiligheter bokstavelig talt på sjøsiden... s. 4 småbysjarm og moderne komfort... s. 7 på historisk

Detaljer

fosslia hageby - ditt hverdagsparadis 1. BYGGETRINN MIDT-NORGE

fosslia hageby - ditt hverdagsparadis 1. BYGGETRINN MIDT-NORGE fosslia hageby 1. BYGGETRINN - ditt hverdagsparadis MIDT-NORGE - ditt hverdagsparadis - ditt hverdagsparadis 3 - for deg og dine Innhold Utbygger side 5 10 gode grunner side 9 Tilvalg side 11 Om prosjektet

Detaljer

6 REKKEHUS DER BYEN MØTER SKOGEN FELT B5 DEL 1

6 REKKEHUS DER BYEN MØTER SKOGEN FELT B5 DEL 1 6 REKKEHUS DER BYEN MØTER SKOGEN FELT B5 DEL 1 Velkommen til Tillerlandet 6 nye rekkehus der byen møter naturen 2 INNHOLD Baderom 6 Kjøkken 8 Aktiv fritid 10 Praktisk hverdag 12 Kart 14 Planløsninger 16

Detaljer

47 nye, moderne og lettstelte leiligheter på Tiller. Størrelser 45-120 kvm. Salgstrinn 2, hus B. Dato 20. september 2013. frihet LEILIGHETER

47 nye, moderne og lettstelte leiligheter på Tiller. Størrelser 45-120 kvm. Salgstrinn 2, hus B. Dato 20. september 2013. frihet LEILIGHETER 47 nye, moderne og lettstelte leiligheter på Tiller. Størrelser 45-120 kvm. Salgstrinn 2, hus B Dato 20. september 2013 frihet LEILIGHETER Illustrasjon, endringer vil forekomme. Rolig og sentralt Sjetnan

Detaljer

VELKOMMEN TIL INNLANDET BRYGGE. 13 rekkehus

VELKOMMEN TIL INNLANDET BRYGGE. 13 rekkehus VELKOMME TIL ILADET BRYGGE 13 rekkehus 1 IHOLD OM PROSJEKTET...4 OM ILADET...8 KJØKKE...10 BADEROM...14 SITUASJOSPLA...18 OM VEIDEKKE...26 PLATEGIGER...34 KJØPSBETIGELSER...60 DEKLARASJO...70 KOTAKTIFO...76

Detaljer

KONSUL LORCKS HAGE REKKEHUS. Illustrasjonsbilde. Endringer kan forekomme. nyelilleby.no

KONSUL LORCKS HAGE REKKEHUS. Illustrasjonsbilde. Endringer kan forekomme. nyelilleby.no REKKEHUS KONSUL LORCKS HAGE Illustrasjonsbilde. Endringer kan forekomme. nyelilleby.no INNHOLD Sentrum 7 min Solsiden 5 min Ny bydel grønt byliv 5 Et viktig stykke historie 6-7 Arkitektur 8-9 Smarte

Detaljer

KONSUL LORCKS HAGE REKKEHUS A. Illustrasjonsbilde. Endringer kan forekomme. nyelilleby.no

KONSUL LORCKS HAGE REKKEHUS A. Illustrasjonsbilde. Endringer kan forekomme. nyelilleby.no REKKEHUS A KONSUL LORCKS HAGE Illustrasjonsbilde. Endringer kan forekomme. nyelilleby.no INNHOLD Sentrum 7 min Solsiden 5 min Ny bydel grønt byliv 5 Et viktig stykke historie 6-7 Arkitektur 8-9 Smarte

Detaljer

9 REKKEHUS DER BYEN MØTER SKOGEN FELT B6

9 REKKEHUS DER BYEN MØTER SKOGEN FELT B6 9 REKKEHUS DER BYEN MØTER SKOGEN FELT B6 INNHOLD Vi har ingen hær. Bare villbringebær. Velkommen til Tillerlandet. 9 nye rekkehus der byen møter naturen. Baderom 6 Kjøkken 8 Aktiv fritid 10 Praktisk hverdag

Detaljer

23 nye, moderne og lettstelte leiligheter på Tiller. Størrelser 45-120 kvm. Salgstrinn 1, hus A. frihet LEILIGHETER

23 nye, moderne og lettstelte leiligheter på Tiller. Størrelser 45-120 kvm. Salgstrinn 1, hus A. frihet LEILIGHETER 23 nye, moderne og lettstelte leiligheter på Tiller. Størrelser 45-120 kvm. Salgstrinn 1, hus A frihet LEILIGHETER Illustrerte perspektiv, interiørbilder og eventuelle videovisninger er ikke å anse som

Detaljer

1. salgstrinn BYGG D og F

1. salgstrinn BYGG D og F 1. salgstrinn BYGG D og F Illustrasjon MIDT-ORGE 2 ØVRE JAKOBSLI PARK BRUDALE 19 CARL LØSETHSVEI ØVRE JAKOBSLI PARK ØVRE JAKOBSLI ØVRE JAKOBSLI PARK Vi er stolte over å presentere dette nye og spennende

Detaljer

som knytter Strindheim til Lade Illustrasjon. Endringer vil forekomme. Illustrasjon. Endringer vil forekomme.

som knytter Strindheim til Lade Illustrasjon. Endringer vil forekomme. Illustrasjon. Endringer vil forekomme. Liljendal, den nye boligperlen som knytter Strindheim til Lade Illustrasjon. Endringer vil forekomme. Illustrasjon. Endringer vil forekomme. LILJEDAL, velkommen til den nye boligperlen som knytter Strindheim

Detaljer

BYGGETRINN 4. Nedre Humlehaugen 60 SELVEIERLEILIGHETER. Illustrasjon

BYGGETRINN 4. Nedre Humlehaugen 60 SELVEIERLEILIGHETER. Illustrasjon BYGGTRINN 4 Nedre Humlehaugen 60 SLVIRLILIGHTR Illustrasjon 60 lyse og solrike selveierleiligheter, extra-konseptet med rom for alle 53-116 kvm BRA. 3 4 5 Nedre Humlehaugen Nedre Humlehaugen blir et flott

Detaljer

KONSUL LORCKS HAGE REKKEHUS. Illustrasjonsbilde. Endringer kan forekomme. nyelilleby.no

KONSUL LORCKS HAGE REKKEHUS. Illustrasjonsbilde. Endringer kan forekomme. nyelilleby.no REKKEHUS KOSUL LORCKS HAGE Illustrasjonsbilde. Endringer kan forekomme. nyelilleby.no IHOLD y bydel grønt byliv 5 Et viktig stykke historie 6-7 Arkitektur 8-9 Smarte løsninger for alle 10-11 Rom for å

Detaljer

1. salgstrinn. 18 av 49 familieboliger i sentralt og grønt strøk på Tiller. tumleplass REKKEHUSENE

1. salgstrinn. 18 av 49 familieboliger i sentralt og grønt strøk på Tiller. tumleplass REKKEHUSENE 1. salgstrinn 18 av 49 familieboliger i sentralt og grønt strøk på Tiller REKKEHUSENE tumleplass 2 REKKEHUS Kun illustrasjonsbilder, endringer vil forekomme Rolig og sentralt Sjetnan Nedre kommer i et

Detaljer

KONSUL LORCKS HAGE REKKEHUS A. Illustrasjonsbilde. Endringer kan forekomme. nyelilleby.no

KONSUL LORCKS HAGE REKKEHUS A. Illustrasjonsbilde. Endringer kan forekomme. nyelilleby.no REKKEHUS A KOSUL LORCKS HAGE Illustrasjonsbilde. Endringer kan forekomme. nyelilleby.no IHOLD y bydel grønt byliv 5 Et viktig stykke historie 6-7 Arkitektur 8-9 Smarte løsninger for alle 10-11 Rom for

Detaljer

STOKKES HAGE STOKKES HAGE

STOKKES HAGE STOKKES HAGE STOKKES HAGE Noe nytt og unikt på Stjørdal n En spennende historie skal spire på ny 32 nye selveierleiligheter Adresse: Antall: Utbygger: Stokkes Hage, hus A og B 32 enheter Veidekke Eiendom AS Megler:

Detaljer