Evnt. forfall meldes snarest til Hol kommune, formannskapskontoret tlf eller Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Evnt. forfall meldes snarest til Hol kommune, formannskapskontoret tlf. 32 09 21 05 eller 90 82 59 44. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale."

Transkript

1 MØTEINNKALLING Hol kommune Kommunestyret Dato: kl. 17:00 Sted: Hol kommunehus, tingsalen Arkivsak: 12/00850 Arkivkode: 040 Evnt. forfall meldes snarest til Hol kommune, formannskapskontoret tlf eller Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. SAKSKART Side Saker til behandling Spørretimen 36/13 13/ Tertialrapport 1/ /13 13/ Godfarfossen Kraft AS - eierlån 4 38/13 13/ Geilo Informasjonssenter AS - Kjøp av aksjer 6 39/13 13/ /13 13/ Rapport fra forvaltningsrevisjon: Byggesaksbehandling i regulerte bolig- og hyttefelt Hol kirkelige fellesråd. Søknad om kommunal garanti vedrørende låneopptak /13 12/ Reguleringsplan for skole og idrettsområde /13 12/ Klagesak - reguleringsplan for Blomsetlie, gnr/bnr 57/1, 59/2,7 m.fl /13 13/ Reiselivstrainee 31 44/13 13/ Nasjonalparkkommuner- strategidokument 35 45/13 13/ Ørteren Kraftverk KF - Valg av styre 38 1

2 Referatsaker 14/1 3 13/ Tilbakemelding fra Generalforsamling i Hallingdal Kraftnett AS /1 3 13/ Geilo Lufthavn Dagali AS Tilbakemelding fra Generalforsamling /1 3 13/ SKO Hallingdal - regnskap 2012 og årsmelding Referat fra møter i regionrådet: 3/ Sted, Tony Arild Kjøl ordfører 2

3 Saker til behandling 36/13 Tertialrapport 1/2013 Arkivsak-dokument: 13/ Arkivkode: 211 Saksbehandler: Ole Bjørn Flatåker Saksgang Møtedato Saknr 1 Kommunestyret /13 Saken avgjøres av: Kommunestyret Vedlegg: Tertialrapport 1/2013 Dokument i saka: Ingen Saksopplysninger: Etatene melder om god økonomikontroll/-styring og det gjøres ingen budsjettmessige tiltak her. Energiomsetningen gir varsler om betydelig inntektstap, men situasjonen avventes og det foretas ingen tiltak nå. Det er likviditet til å dekke slike tap, men enhver merutgift eller mindreinntekt i 2013 får umiddelbare konsekvenser for kommende økonomiplan. Forhold til overordna plan: Ikke vurdert i denne saken Miljøkonsekvenser: Ikke vurdert i denne saken Helse-/miljø og beredskapsforhold: Ikke vurdert i denne saken Økonomiske konsekvenser: Ingen Vurdering: Det forventes at budsjettrammen overholdes. Iverksetting av ekstraordinære avventes til neste tertial. Rådmannens innstilling: Kommunestyret tar Tertialrapport 1/2013 til orientering 3

4 37/13 Godfarfossen Kraft AS - eierlån Arkivsak-dokument: 13/ Arkivkode: 252 Saksbehandler: Steinar Hammersbøen Saksgang Møtedato Saknr 1 Formannskapet /13 2 Kommunestyret /13 Saksordfører: Mathias Eide Sataøen. Saken avgjøres av: Kommunestyret Vedlegg: Forslag til låneavtale med budsjett. Saksopplysninger: Godfarfoss kraft AS er et selskap som eies med 1/3 hver av Hol kommune, Nore og Uvdal kommune og EB Kraftproduksjon AS. Selskapet har som mål å bygge og eie et nytt kraftverk: Godfarfossen. Konsesjons søknad er nå inne til behandling hos NVE/OED. Selskapet har et kortsiktig kapitalbehov på kr ,- for å dekke kostnader frem til konsesjon foreligger (budsjett vedlagt). Forutsatt konsesjon og vedtak om utbygging planlegger selskapet en emisjon for å fremskaffe nødvendig egenkapital. Godfarfoss Kraft AS ber Hol kommune om et eierlån på kr ,-. Lånet skal betale en rente på 4 % p.a. og lånet skal være tilbakebetalt i sin helhet innen Hol kommunestyre har i sak 55/07 og 57/07 godkjent samarbeidsavtale og aksjeeieravtale om Godfarfoss Kraft AS. Hol kommune bevilget kr ,- til tegning av aksjer i Godfarfoss Kraft AS. I sak 47/09 godkjente Hol kommunestyre aksjeutvidelse for Godfarfoss Kraft AS med formål å bringe frem og få godkjent en konsesjons søknad. Aksjeutvidelsen var på kr ,- totalt, hvorav Hol kommunes andel var kr ,-. Forhold til overordna plan: Drift av Godfarfoss Kraft AS frem til ferdig konsesjonsbehandling er i henhold til tidligere vedtatt samarbeidsavtale og aksjeeieravtale om utbygging av Godfarfoss Kraft AS. 4

5 Miljøkonsekvenser: Selve lånet har ingen miljøkonsekvenser. Konsekvenser av selve utbyggingen er utførlig beskrevet i kommunestyresak 32/09 «Konsekvensutredning Godfarfoss».. Økonomiske konsekvenser: Lån til Godfarfoss Kraft AS på kr kr. tas fra Energifondet kto Vurdering: Hol kommune har tidligere vedtatt en samarbeidsavtale, kjøpt aksjer i selskapet og bevilget midler for å få frem en ferdig godkjent konsesjonssøknad for utbygging av Godfarfoss. Rådmannen mener derfor at dette må følges opp med et eierlån for å fullfinansiere denne prosessen. Lånet forrentes med 4 % p.a., og det vil derfor ikke koste Hol kommune noe dersom det tilbakebetales til rett tid. Lånet tas fra Energifondet som er opprettet med tanke på bl.a. fremtidige kraftutbygginger. Rådmannen har vurdert låneavtalens tekst og mener den er tilstrekkelig. Rådmannens innstilling: Hol kommunestyre vedtar vedlagte låneavtale mellom Hol kommune og Godfarfoss Kraft AS. Lånesummen kr ,- tas fra Energifondet kto Formannskapet har behandlet saken i møte sak 60/13 Votering Rådmannens innstilling ble vedtatt med 6 mot 1 stemme (1 V) Saksordfører: Mathias Eide Sataøen. Vedtak Innstilling til kommunestyret: Hol kommunestyre vedtar vedlagte låneavtale mellom Hol kommune og Godfarfoss Kraft AS. Lånesummen kr ,- tas fra Energifondet kto

6 38/13 Geilo Informasjonssenter AS - Kjøp av aksjer Arkivsak-dokument: 13/ Arkivkode: 00 Saksbehandler: Steinar Hammersbøen Saksgang Møtedato Saknr 1 Formannskapet /13 2 Kommunestyret /13 Saksordfører: Hallvard Lilleslett. Saken avgjøres av: Hol kommunestyre Vedlegg: 1. Verditakst utarbeidet av Hallingdal Takstkontor AS, datert Resultatregnskap og Balanse 2012 for Geilo Informasjonssenter AS Verdivurdering 50 % eierandel, fra banksjef Trond Erik Birkeland Dokument i saka: Meglertakst fra Eiendomsmegler 1, datert Eierskapsmelding 2012 for Hol kommune Diverse eposter mellom Hol kommune og Hol sparebank Saksopplysninger: I forbindelse med behandling av eierskapsmeldingen 2012 gjort kommunestyret bl.a. slikt vedtak i møte , sak 101/12: «Arbeide for å sikre de øvrige aksjene i Geilo Informasjonssenter AS» Med bakgrunn i dette vedtaket tok ordfører kontakt med Hol Sparebank. Møtet med banken resulterte i at Hol kommune den fikk oversendt en meglertakst utført av EiendomsMegler 1 samt bankens beregning av Hol Sparebank andel. I samråd med Hol Sparebank tok Hol kommune initiativ til å få utført en verditakst av næringseiendommen Vesletåttvegen 11-13, gnr. 64/232. Verditaksten er utført av offentlig godkjent takskontor. Verditaksten lyder på til sammen I verditaksten er det beregnet et fradrag på kr ,- for kjøkkeninnredning i Fjellmatsenteret. Både Hol Sparebank og representanter fra Hol kommune har i senere møter lagt verditaksten fra Hallingdal Takstkontor As til grunn for verdifastsetting av eiendommen. 6

7 Forhold til overordna plan: Ved behandling av Eierskapsmelding 2012 vedtok Hol kommunestyre i sak 101/12, pkt 2, 5.kulepunkt: «Arbeide for å sikre de øvrige aksjene i Geilo Informasjonssenter AS» Økonomiske konsekvenser: Kjøp av Hol Sparebanks aksjer i Geilo Informasjonssenter AS vil utgjøre kr ,- og kan dekkes fra disposisjonsfondet. Vurdering: Partene er enig om å legge verditaksten på kr ,- fra Hallingdals Takstkontor As til grunn for beregning av Hol Sparebanks andel. I oppsett fra Hol Sparebank er en kommet fram til følgende vurdering. Vurdering Geilo Informasjonssenter AS Markedsverdi bygg 100 % Bokført verdi bygg Latent skatt 11 % Driftsløsøre Fordringer Utsatt skatt Langsiktiggjeld Kortsiktig gjeld Verdi 50 % andel I følge årsregnskapet for 2012 har Geilo Informasjonssenter en langsiktig gjeld på ca. kr. 8,3 mill. hvorav «øvrige langsiktig gjeld» pr utgjorde i underkant av 4,2 mill. Som det framgår av note 3 i regnskapet utgjør sistnevnte det kommune tilskuddet i sin helhet. Dette inntektsføres årlig i takt med ordinære avskrivninger i 2012 kr ,- Det kommunale tilskudd er hensynstatt i vurderingen, ettersom langsiktig gjelder er fratrekt verdigrunnlaget. I følge Eierskapsmelding 2012 er Hol kommunes eierskap i Geilo Informasjonssenter AS politisk motivert. Hol kommune ser eierskapet i bygget som viktig med tanke på etablering av et kompetansemiljø knyttet til natur/miljø, reiseliv og fjellmat. Overtakelse av Hol Sparebanks eierandel i informasjonssenteret betyr en kostnad på kr for Hol kommune. Dersom Hol kommunestyre vedtar overtakelse av Hol Sparebanks eierandel, vil finansiering av oppkjøpet kunne skje enten - ved at behandlingen av oppkjøpet legges til budsjettbehandlingen for 2014 i kommunestyret i desember eller - ved at beløpet vedtas bevilget fra disposisjonsfondet. 7

8 Rådmannens innstilling: 1. Hol kommune kjøper Hol Sparebank sine aksjer i Geilo Informasjonssenter AS for kr ,-. 2. Bevilgning fra disposisjonsfondet. Formannskapet har behandlet saken i møte sak 57/13 Votering Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Saksordfører: Hallvard Lilleslett. Vedtak Innstilling til kommunestyret: 1. Hol kommune kjøper Hol Sparebank sine aksjer i Geilo Informasjonssenter AS for kr ,-. 2. Bevilgning fra disposisjonsfondet. 8

9 39/13 Rapport fra forvaltningsrevisjon: Byggesaksbehandling i regulerte bolig- og hyttefelt Arkivsak-dokument: 13/ Arkivkode: 040 Saksbehandler: Børre Evensen Saksgang Møtedato Saknr 1 Kommunestyret /13 Saken avgjøres av: Hol kommunestyret Vedlegg: Rapport fra forvaltningsrevisjonen Dokument i saka: Se Vedlegg i saken Saksopplysninger: Kontrollutvalgene i Hallingdal har i fellesmøte den 8.mai, 2013, behandlet saken «Rapport fra forvaltningsrevisjon: Byggesaksbehandling i regulerte bolig- og hyttefelt» Rådmannen viser til særutskrift av sak 06/2013 som en del av vedlagte dokument, og ber kommunestyret gjøre vedtak i saken. Vedtak i Kontrollutvalget: Kontrollutvalget ber kommunestyret gjøre følgende vedtak: Kontrollutvalget slutter seg til revisjonsrapportens vurderinger og anbefalinger. Kontrollutvalget har merket seg at rådmannen er positiv til forenkling av byggesaksbehandlingen, innenfor gjeldende regelverk. Rådmannen er imidlertid skeptisk til å frita fra nabovarsling. Kontrollutvalget oversender rapporten til rådmannen og anmoder rådmannen om å arbeide for forenkling av byggesaksbehandlingen for å sikre god service til innbyggerne, herunder: - Tilrettelegge for enklere saksbehandling gjennom gode reguleringsplaner, god informasjon på kommunens hjemmesider, ansvarliggjøring av ansvarlig søker og minimalisere antallet dispensasjoner, jf. rapportens del Behandle byggesøknader i bolig- og hyttefelt som er iht. reguleringsbestemmelsene enklere enn andre typer byggesøknader, jf. rapportens del

10 - I størst mulig grad, gjennom reguleringsplaner, gjøre fritak for nabovarsling når det bygges iht. reguleringsbestemmelsene i bolig- og hyttefelt, jf. rapportens del 4.4. Kontrollutvalget anmoder rådmannen om å redegjøre for gjennomførte vurderinger og tiltak til kontrollutvalget innen utgangen av Kontrollutvalget oversender rapporten til kommunestyret til behandling, med følgende forslag til vedtak: Kommunestyret slutter seg til revisjonsrapportens vurderinger og anbefalinger. Kommunestyret ber rådmannen gjennomføre nødvendige tiltak for forenklet behandling av byggesøknader innenfor reguleringsplanen i regulerte bolig- og hyttefelt, herunder vurdere fritak fra nabovarsling. 10

11 40/13 Hol kirkelige fellesråd. Søknad om kommunal garanti vedrørende låneopptak. Arkivsak-dokument: 13/ Arkivkode: 256 Saksbehandler: Ola Hassel Saksgang Møtedato Saknr 1 Formannskapet /13 2 Kommunestyret /13 Saksordfører: Solveig Håtveit Markegård. Saken avgjøres av: Hol kommunestyre Vedlegg: Sak 12/13. Hol kirkelige fellesråd. Opptak av lån-godkjenning Dokument i saka: Hol kirkelige fellesråd. Søknad om kommunal garanti, datert Saksopplysninger: I finansieringsplanen for Geilo kulturkyrkje inngikk salg av Geilo menighetshus med kr. 3,5 millioner som en del av menighetens egenkapital på kr. 20,5 millioner. Eiendommen lå ute for salg med prisantydning på kr ,- i et halvt år i Prisantydningen tok utgangspunkt i eiendommens utbyggingspotensiale. Rekkefølgebestemmelsene i reguleringsplanen for området krever ny vei (V2) over «Sander-jordet» (gnr. 65/9) før utbygging av eiendommen. Det var flere interessenter, men på daværende tidspunkt oppnådde ikke menigheten en akseptabel pris. Geilo menighetsråd besluttet derfor i sak 90/10 å utsette salget, og i stedet ta opp et lån på kr. 3,5 millioner med sikkerhet i Geilo menighetshus. Dette for å kunne betale entreprenøren i tide i henhold til avtale. Kirkens gjenbruksbutikk har behov for lokalene i menighetshuset til møbelavdeling. Gjenbruksbutikken betaler i dag husleie som dekker lånekostnadene. Lånet er kostbart og refinansiering er derfor ønskelig. Fellesrådet har innhentet tilbud fra KLP om lån på kr. 3,5 millioner med effektiv rente på 2,34 %, mot 5,6 % rente på lånet Geilo sokn har i dag. Dette betyr at lånekostnadene reduseres med ca. kr ,- pr. år. Lånevilkårene er basert på at kommunen står som garantist for låneopptaket. Fellesrådet gjorde slikt vedtak i sak 12, den : «Hol kirkelige fellesråd vedtar å ta opp lån stort kr. 3,5 millioner i KLP under forutsetning av at Hol kommune stiller garanti (selvskyldnerkausjonist). Låneforpliktelsene dekkes av Geilo sokn v/ Geilo menighetsråd. 11

12 *** Fellesrådet sitt låneopptak er godkjent i bispedømmerådet. Det er kommunestyret som innehar myndigheten til å behandle søknader om kommunal lånegaranti. Forhold til overordna plan: Finansieringsplan for Geilo kulturkyrkje er vedtatt av kommunestyret i sak 28/07 og 60/08. Det vises til vedlagte saksutredning for Hol kirkelige fellesråd i sak 12/13. Miljøkonsekvenser: Ikke vurdert i denne saken. Helse-/miljø og beredskapsforhold: Ikke vurdert. Økonomiske konsekvenser: En garanti kan i ytterste konsekvens medføre at Hol kommune må dekke hele eller deler av lånebeløpet på kr. 3.5 millioner. Vurdering: Kommunelovens 51 regulerer garantier og pantsetting for andres økonomiske forpliktelser. «1. Vedtak om å stille kausjon eller annen økonomisk garanti for virksomhet som drives av andre enn kommunen eller fylkeskommunen selv, skal godkjennes av departementet.» En kommunal garanti for virksomhet som drives av andre stiller krav om godkjennelse fra fylkesmannen. Et garantivedtak er ikke er gyldig før en slik godkjennelse foreligger. Lovbestemmelsen inneholder i tillegg et absolutt forbud mot garantier knyttet til næringsvirksomhet som drives av andre enn kommunen selv. Låneopptaket til fellesrådet gjelder refinansiering av lån tilknyttet bygging (investering) av Geilo kulturkyrkje. Eksisterende lån i Sparebank1 et tatt opp med sikkerhet i Geilo menighetshus. Det nye lånet i KLP banken skal tas opp av Hol kirkelige fellesråd. I søknaden fra fellesrådet blir det opplyst at Geilo sokn sin gjenbruksbutikk i dag betaler husleie som dekker de løpende lånekostnadene. KLP banken sin forutsetning for å refinansiere lånet er at Hol kommune stiller garanti for hele beløpet på kr. 3, 5 millioner. Refinansiering av lånet vil gi betydelige besparelser for Hol kirkelige fellesråd/geilo menighetsråd når det gjelder renteutgiftene. Denne innsparingen bør vurderes opp mot den risiko kommunen tar ved å stille som garantist for et lån på inntil kr. 3,5 millioner. En garanti (selvskyldnerkausjonist) kan i ytterste konsekvens medføre at Hol kommune må dekke hele eller deler av det lån som opptas. Rådmannen legger på denne bakgrunn fram to alternative forslag til vedtak: 1) Hol kommune garanterer (selvskyldnerkausjonist) for et lån på inntil kr. 3,5 millioner tilknyttet bygging av Geilo kulturkyrkje som tas opp av Hol kirkelige fellesråd i KLP banken. Saken oversendes fylkesmannen i Buskerud for godkjennelse i henhold til bestemmelsene i kommunelovens

13 2) Hol kommune kan ikke imøtekomme søknaden fra Hol kirkelige fellesråd om å stille som garantist (selvskyldnerkausjonist) for et lån i KLP banken på inntil kr. 3,5 millioner tilknyttet bygging av Geilo kulturkyrkje. Rådmannens innstilling: Hol kommunestyre garanterer (selvskyldnerkausjonist) for et lån på inntil kr. 3,5 millioner tilknyttet bygging av Geilo kulturkyrkje som tas opp av Hol kirkelige fellesråd i KLP banken. Saken oversendes fylkesmannen i Buskerud for godkjennelse i henhold til bestemmelsene i kommunelovens 51. Formannskapet har behandlet saken i møte sak 58/13 Behandling I e-post fra Hol kirkelig fellesråd av heter det: I forbindelse med arbeidet med å refinansiere lånet på kr 3,5 millioner ble det også søkt om lån i OVF (Opplysningsvesenets fond) i tillegg til KLP-banken. Kirkerådet har nå i brev gitt lånetilsagn på kr 2 millioner til refinansiering av lån tatt opp i forbindelse med bygging av Geilo kulturkyrkje. Den samlede lånerammen til Kirkerådet for 2013 er på 12 millioner kr. Det har derfor ikke vært mulig for dem å gi større lånetilsagn enn kr 2 millioner. Lånet tilbys på følgende vilkår: - 1,55% nominell rente - Lånet innvilges som et serielån over 25 år, hvorav de fem første år har avdragsfrihet. - Pant i Geilo menighetshus, gnr. 65 bnr. 11 Dette er et svært gunstig lån og det kreves ikke kommunal garanti. På bakgrunn av dette ber Hol kirkelige fellesråd om kommunal garanti (selvskyldnerkausjon) for et lån på kr 1,5 millioner (i KLP-banken) til refinansiering av resterende 1,5 millioner av lånet på 3,5 mill. ********************************** Votering Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt med en kommunal garanti (selvskyldnerkausjon) for et lån på inntil 1,5 mill kr. Saksordfører: Solveig Håtveit Markegård. 13

14 Vedtak Innstilling til kommunestyret: Hol kommunestyre garanterer (selvskyldnerkausjonist) for et lån på inntil kr. 1,5 millioner tilknyttet bygging av Geilo kulturkyrkje som tas opp av Hol kirkelige fellesråd i KLP banken. Saken oversendes fylkesmannen i Buskerud for godkjennelse i henhold til bestemmelsene i kommunelovens

15 41/13 Reguleringsplan for skole og idrettsområde. Arkivsak-dokument: 12/ Arkivkode: Geilo-167 Saksbehandler: Anita Hagen Grøtt Saksgang Møtedato Saknr 1 Utvalg for plan og utvikling /13 2 Kommunestyret /13 Saksordfører: Anne Kristin Solberg Saken avgjøres av: UPU innstiller, kommunestyret vedtar. Vedlegg: Saksfremstilling, 1.gangsbehandling, arkivsak 12/ , sak 30/12 Vedtak, 1.gangsbehandling, sak 30/12 Planbeskrivelse datert Plankart alternativ 1 (Uten HB1)- datert Plankart alternativ 2 (med HB1) - datert Planbestemmelser, sist revidert Statens vegvesen, brev datert Buskerud fylkeskommune, brev datert Dokument i saka: Dokumentjournal Saksopplysninger: Planfremmer: Kommunal plan Omfatter en rekke eiendommer: Gnr/Bnr 65/1, 65/176, mf. Hovedhensikten med gjennomføringen av planforslaget er å bedre trafikksikkerheten for barn og unge, i tillegg til tilrettelegging for en fremtidig utvikling av skole- og idrettsområdet. Planforslaget vil medføre en sanering av totalt 8 avkjørsler. Forslag til reguleringsplan for skole - og idrettsområde har tidligere vært behandlet av Teknisk hovedutvalg den (sak 227/07) og den (fastsettelse av planavgrensning), sak 82/06, samt i sak 10/09 med vedtak om offentlig ettersyn. Under offentlig ettersyn har Statens vegvesen varslet innsigelse og stilt krav om gjennomføring av en tematisk avkjøringsplan. Hol kommune har utarbeidet avkjørselsplan for Geilo Øst, og gjennomført avklaringer med Statens vegvesen med hensyn til kryssutforminger. Ved ny førstegangsbehandling ble det fattet følgende vedtak: 15

16 Det utarbeides et alternativt kryss i øst V2 ved Geilohallen x RV7 som trekkes 10 m lengre vest. Veg V3 og gang- og sykkelveg GS8 og GS9 tas ut av kartet, og forutsettes løst innenfor formålet. Utnyttelsesgraden på område OA1 økes igjen til % BYA 90 Privat veg PV2 til boligområde B1 legges om slik at den går naturlig inn på V/T1. Det innarbeides bestemmelse om at nødvendige oppgraderinger av V/T1 for bruk til adkomstveg skal gjøres før den kan ta i bruk. Skiløype T2 endres slik at den også kan nyttes som sommertrase for sykkel. Det utarbeides alternativt forslag til trase for V1 hvor V1 flyttes sør for pumpestasjon VA1 og FO4 endres tilbake til HB1 (Herberge (bevertningssted). Det vurderes om pumpestasjon kan flyttes sørvest for alternativ trase slik at trase for V1 kan legges noe lengre nord. På bakgrunn av de endringene som ble fremmet ved behandling av sak 30/12 ble det gjennomført nytt offentlig ettersyn den til Totalt er det mottatt 7 merknader i saken. Hol kommune har vært i dialog med Statens vegvesen og Buskerud fylkeskommune (BFK). Kommunen har oversendt tekniske tegninger (C-tegninger) til Statens vegvesen. BFK har fått utsatt høringsfrist i forbindelse med avklaringen av frigivning og vern av automatisk fredete kulturminner. Innsigelsen fra Statens vegvesen er trukket i henhold til brev datert Forslaget til reguleringsplan for skole- og idrettsområdet gjennomføres etter reglene i gammel plan og bygningslov (PBL av 1985, nr. 77). Bakgrunnen for dette er at planen ble lagt ut til offentlig ettersyn før Overgangsreglene i ny plan- og bygningslov (PBL 2008) åpner for at et planforslag som ble lagt ut til offentlig ettersyn før , (lovens ikrafttreden) kan ferdigstilles etter gammel planlov. Forhold til overordna plan: Se utfyllende opplysninger om forholdet til overordnet plan i sak 30/12. Miljøkonsekvenser: Se utfyllende opplysninger om miljøkonsekvenser i sak 30/12. Helse-/miljø og beredskapsforhold: Gjennomføringen av planforslaget vil bidra til å øke trafikksikkerheten i planområdet, særlig for barn- og unge/skolebarn og rydde opp i planområdets avkjørselssituasjon. Økonomiske konsekvenser: Det knytter seg økonomiske konsekvenser til etablering av teknisk infrastruktur herunder fremføring av veg og etablering av nye kryss. Det er også knyttet økonomiske konsekvenser til innløsningen av gnr/bnr 65/1 og 65/57. 16

17 Mottatte merknader ved offentlig ettersyn: 1. Fylkesmannen i Buskerud, brev datert Miljøvernavdelingen trekker innsigelsen til forslag til reguleringsplan for skole- og idrettsområde på Geilo. Fylkesmannen bemerker at planforslaget innebærer en nødvendig opprydding i trafikkforholdene i et område som har stor tilstrømming av myke trafikanter. Av hensyn til de allmenne frilufts og rekreasjonsinteressene i tilknytning til turtraseen Ustedalsfjorden rundt og hensynet til strandsonen anbefaler Fylkesmannen at kommunen vedtar planforslaget med størst avstand mellom kjørevegen og turtraseen. Det er ikke gjennomført støykartlegging som særlig omtaler støy fra skiskytterbanen. Fylkesmannen gjør oppmerksom på at grenseverdiene i Miljøverndepartementets veileder for støy i arealplanlegging T-1442/2012 ikke skal overskrides ved etablering av ny bebyggelse. Deler av eksisterende bolig og skolebebyggelse er belastet med støy over anbefalte grenseverdier. Fylkesmannen etterlyser tilrettelegging for miljømessig gode oppvarmingsløsninger med vannbåren varme basert på eksempelvis bioenergi. I saksutredningen står det at det er lagt inn byggegrenser mot Usteåne. Fylkesmannen tolker plankartet slik at byggegrensen innebærer forbud mot nye byggetiltak på boligtomten B1 som ligger ved vannet. Det ser imidlertid ut som om byggegrensen også omfatter det meste av område for hotell/bevertning HB1. Dette kan skape usikkerhet om intensjonen i alternativet. Fylkesmannen har følgende faglige råd til planforslaget: Valg av alternativet med størst avstand mellom kjørevegen og Ustedalsfjorden Rundt av hensyn til allmenne friluftsinteresser og strandsonen Konkretisere bestemmelsene om ivaretakelse av støyforhold i tråd med T- 1442/12 Innarbeide støytiltak for å redusere støybelastningen for eksisterende støyfølsomme bygg Lage en støyrapport for skiskytteranlegget for å avklare eventuelle behov for avbøtende tiltak Utrede og tilrettelegge for miljømessige oppvarmingsløsninger Innarbeide bestemmelser om elektromagnetiske felt. Administrasjonens kommentar: Administrasjonen vil innstille på alternativ 1 der område avsatt til herberge/bevertning (HB1) er tatt ut, slik at skiløypen «Ustedalen rundt» og strandsonen hensyntas i størst mulig grad. Dette vil gi en klar prioritering til de allmenne friluftsinteressene. Det innarbeides bestemmelser som omfatter energieffektive oppvarmingsløsninger og bestemmelser som forhindrer utbygging i elektromagnetiske felt i tråd med Fylkesmannens faglige råd. 17

18 2. Statens vegvesen, brev datert og Statens vegvesen gav i brev datert innsigelse til planforslaget på flere punkter. På bakgrunn av gjennomførte endringer etter en lengre prosess mellom Statens vegvesen og Hol kommune er innsigelsen til planforslaget trukket i brev datert Statens vegvesen forutsetter at kryssutformingen og nødvendige arealer til tilpassing av den korrigerte riksvegens sideterreng inngår i reguleringsplanen. De forutsetter videre at det innarbeides rekkefølgebestemmelse som ivaretar gjennomføringen av tiltakene på riksvegen. SVV forutsetter også at eksisterende Furusetvegen stenges slik at områdene ved Bakkenfeltet ikke lenger kan benytte Furusetvegen som adkomstveg. Det forutsettes også at kommunen hensyntar støytemaene i videre saksgang. Statens vegvesen bemerker videre at forslaget til reguleringsplan ikke viser byggegrense mot Rv7, og at det ikke er avsatt sikringssone mellom område for idrettsanlegg og riksvegen. Dersom så ikke gjøres gjelder 50 meter byggegrense mot riksvegen. SVv gjør oppmerksom på at i en eventuell dispensasjonssak er Vegvesenet høringspart, de vil ikke anbefale kommunen å gi dispensasjon for anlegg innenfor byggegrense bestemt i vegloven. Det er ønskelig at kommunen regulerer inn et sikringsområde i reguleringsplanen av hensyn til myke trafikanter. Administrasjonens kommentar: Hol kommune har imøtekommet innsigelsen ved utarbeidelse av en tematisk avkjøringsplan for Rv 7 i tillegg til å vurdere nærmere detaljene for de nye kryssløsningene. Hol kommune har oversendt tekniske tegninger (c-tegninger) for begge kryssene V1 og V2 (ved Highland Hotell x RV7 og skole- og idrettsområde i øst ved Geilohallen x RV7, ved Esso). Statens vegvesen har i brev datert trukket innsigelsen til planforslaget. Bakgrunnen for dette er oversendte tekniske tegninger oversendt den , og Hol kommune har oppdatert plankart og planbestemmelser som følge av endringer i de reviderte tekniske tegningene og har lagt inn sikringsområde mot Riksveg 7. Kommunen jobber parallelt med reguleringsplan for Bakkenfeltet og fremføring av ny trase for Furusetvegen. I den tilgrensende reguleringsplanen legges det opp til rekkefølgebestemmelser som sikrer at krysset ved Furusetvegen x Riksveg 7 saneres i forkant av utbygging av Bakkenfeltet. Reguleringsplan for Bakkenfeltet er lagt ut til nytt offentlig ettersyn medio april Buskerud fylkeskommune (BFK), brev datert ,brev datert , Søknad om dispensasjon fra kulturminneloven og brev datert Buskerud fylkeskommune har sendt søknad om dispensasjon til Riksantikvaren for behandling etter kulturminneloven 8.4 ledd. Dette gjelder for kullgroper og jernvinneanlegg med ID: , , , og I Fylkeskommunens argumentasjon i dispensasjonssøknaden legges det vekt på at planområdet regnes å ha en sentral funksjon for beboere i Hol og at kulturminnene er av lokalhistorisk interesse. Videre kan disse kulturminnene inneholde informasjon som vil 18

19 kunne gi en bedre forståelse for hvordan utmarksbruken kan ha utviklet seg. Buskerud fylkeskommune tilråder derfor at kulturminnene frigis med vilkår om en arkeologisk utgraving. Riksantikvaren har gitt dispensasjon fra kulturminneloven i brev datert Tillatelse til inngrep i automatisk fredete kulturminner, jf. Kulturminneloven 8 fjerde ledd, for et jernvinneanlegg med id og fem kullgroper (id , , , , ). Dispensasjon fra den automatiske fredingen krever at følgende tekst tas inn som en del av planforslagets fellesbestemmelser: Automatisk fredete kulturminner i konflikt med omsøkte tiltak i planområdet (jernvinne og fem kullgroper, id , , , , , ) kan fjernes uten vilkår om arkeologisk utgraving. Dersom ikke ovennevnte tekst tas inn i planbestemmelsene vil det normalt bli reist innsigelse i saken. Resterende kullgroper i planområdet (id og ) ligger inne i friluftsområder og er foreslått regulert til vern. Disse må legges inn under spesialområde bevaring. I reguleringsbestemmelsene må følgende ordlyd legges inn i planbestemmelsene: «Registrerte og avmerkede bestemmelser er automatisk fredet innenfor et areal på 5 meter utenfor det registrerte kulturminnes yttergrense. Det er ikke tillatt å sette i gang tiltak som er egnet til å skade, ødelegge, grave ut, flytte, forandre, tildekke, skjule eller på annen måte utilbørlig skjemme automatisk fredet kulturminne eller fremkalle fare for at dette kan skje, uten godkjenning fra kulturmyndighetene.» Administrasjonens kommentar: Hol kommune har i en lengre prosess med Buskerud fylkeskommune kommet til enighet i kulturminnespørsmålet i plansaken, og det ble sendt søknad til Riksantikvaren om frigivelse av automatisk fredete kulturminner, som nå er innvilget. Som det fremgår av rådmannens innstilling foreslås nye planbestemmelser, jf. over, innarbeidet i planforslagets fellesbestemmelser, som forutsetning for at kulturminnene frigis uten vilkår om arkeologisk utgraving. 4. Asplan Viak, Geilo idrettslag ved Roger Espeli, i brev datert Geilo idrettslag har gitt merknad til hvordan de ser for seg å utnytte det arealet som har formålet Idrettsanlegg (IS1), og hvilke endringer som ønskes medtatt i videre planprosess. Geilo idrettslag har følgende merknader til planforslaget: - Idrettsområde må utvides mot sør, øst mot Geilohallen, som et minimum ønsker Geilo IL at planområdet utvides med 18 meter fra dagens kunstgressbane. - I området mellom «løpebanen» og riksvegen har det ingen hensikt at dette område er større enn nødvendig. - Idrettsområdet kan om nødvendig innskrenkes mot øst for å gi plass til en effektiv parkeringsplass. 19

20 - Grensen for idrettsområdet bør justeres litt vestover for å sikre råderetten over hele arealet til sandvolleyballbanen. - G IL har ikke noen friidrettsgruppe pr. i dag, men skolene har friidrettsdager. Geilo IL ser det derfor ikke naturlig å tenke på plassering av kulestøtbane og lengdehoppbane i rimelig nærhet til skoleområde. - Geilo IL støtter innspillene fra grunneier Per A. Knudsen i forhold til Ustedalsfjorden rundt, men vil i tillegg presisere at det for vår del er av største betydning at traseen langs V/T1 holdes godt adskilt fra vegen slik at på løypenettet ikke forringes. For ytterligere detaljer henvises det til vedlagt brev fra Geilo IL. Dette omfatter blant annet merknader til planforslagets bestemmelser. Administrasjonens kommentar: Forslag til reguleringsplan gir innenfor avsatt formål til offentlig bygning/allmennyttig (idrettshall) muligheter til å etablere en rekke av de funksjonene som Geilo IL ønsker som en del av planforslaget. Geilo IL har oversendt «Geilo stadion idéskisse» som innspill til reguleringsplanen. Administrasjonen ser ikke noe i veien for å revidere planforslaget slik at område avsatt til Idrettsanlegg (IS1) utvides mot sør inn i område KO/P1 (kollektivanlegg/parkeringsplass) slik at ny tribune og nødvendige arealer for tilleggsareal til fotballbanen/idrettsbanen sikres med totalt 20 meter mot sør/sørøst. Den konkrete oppgraderingen av Geilo stadion må detaljprosjekteres i neste fase. IS1 er utvidet slik det fremgår av forslag til plankart. 5. ARK LIA - Arkitektkontoret Oddmund Lia AS, brev datert ARK LIA henviser til konsekvensene for Bil og Bo mht. stengingen av Furusetvegen i tilgrensende reguleringsplan for Bakkenfeltet. Stengingen av Furusetvegen medfører at hele adkomst og driftssituasjonen for Bil og Bo endres, da adkomsten flyttes fra østsiden til vestsiden av anlegget. En mulig løsning kan være en omfattende ombygging av, men det vil kreve vesentlige ressurser at bedriften ikke ser seg i stand til å gjennomføre dette. For å få en akseptabel løsning for Bil og Bo er det helt avgjørende at man velger den alternative løsningen med kryss V2 trukket 10,0 meter mot vest, jf. planforslag datert Plasseringen av kryss V2 henger også sammen med fremføring av ny trase for Furusetvegen. Den alternative løsningen for V2 åpner også muligheten for en akseptabel løsning for Bil og bo i denne saken. Videre til den alternative løsningen for V2 har vi følgende merknader.: Fortau F1 flyttes til vestsiden av V2. Fortauet vil da kunne betjene gangvei/busslomme ved Rv. 7 og bussholdeplass KO/P1 uten å krysse avkjøringen til Bil og Bo eller ny trase for Furusetvegen. De fremlagte skissene for Furusetvegen, alt 1 og 2, viser også gangvei lagt på syd og vestsiden av vegen. 20

21 Plangrensen justeres slik at den følger kanten av vei V2 mot øst og «annet trafikkareal» reduseres tilsvarende. Administrasjonens kommentar: Den alternative kryssplasseringen (der det nye krysset V2 er trukket lenger unna Bil og Bo AS) har ligget ute til offentlig ettersyn og er det foretrukne kryssalternativet hos flere sektormyndigheter. Administrasjonen kan derfor tilrå at nytt kryss etableres 10 meter lenger vest enn opprinnelig foreslått. Reguleringsplanen er oppdatert i henhold til de nye krysstegningene som nå er godkjent av Statens vegvesen. Planforslagets planavgrensning er også justert noe ettersom det ikke er behov for ytterligere areal avsatt til annet vegareal. 6. Gro Rønsgård for gnr/bnr 65/1 og Ragnhild og Einar Tufte for gnr/bnr 65/178, i brev datert Rønsgård og Tufte påpeker at de ikke har hørt noe videre i saken etter møte med kommunen den De mener at hele område avsatt til hotell og bevertning ble tatt ut av planen. Rønsgård og Tufte mener dette er kritikkverdig. I brev datert til UPU orienterte de om saken og UPU vedtok saken i møte den at det skulle utarbeides alternativt forslag for V1 og at HB1 skulle legges tilbake i planen. Det alternative forslaget som nå foreligger viser at det ikke vil være noe konflikt mellom V1 og T1. Rønsgård og Tufte presiserer at det ikke er medtatt i saksfremstillingens avsnitt om økonomiske konsekvenser at planforslaget vil medføre innløsning av bygninger og grunnarealer på gnr/bnr 65/1. De bemerker også at det området som nå søkes omregulert er i ei fjellbygd et betydelig areal som består av et lettdrevet jorde som gir en god avling, og som er i bruk i dag. Til UPUs alternative forslag vedr. HB1 området: Vi ber om at område HB1 blir omregulert til kombinert formål HBTF med utnyttelse 60 % BYA. Dette vil være samme formål og utnyttelsesgrad som tilgrensende område HBTF i reguleringsplanen for Geilo sentrum. Administrasjonens kommentar: Som det fremgår av nytt vedtak i saken ved utleggelse til offentlig ettersyn ble det utarbeidet alternativt forslag til trase for V1 hvor V1 flyttes sør for pumpestasjon VA1 og FO4 endres tilbake til herberge/beverting (HB1). Etter gjennomført offentlig ettersyn har kommunen mottatt merknader i forbindelse med innsetningen av området HB1 i alternative plankart. Administrasjonen viser for øvrig til sak 30/12, og fastholder sin anbefaling om at område avsatt til Hotell/bevertning - HB1 - tas ut av plankartet for å prioritere og hensynta de allmenne friluftsinteressene, ski/turløypen, «Ustedalen rundt» og hensynet til strandsonen. Den videre drøftingen av område avsatt til HB1 fremgår av administrasjonens vurdering. 7. Per Aksel Knudsen i brev datert Planforslaget foreslår to tilførselsveger til skole og idrettsområdet. Adkomsten til eiendommen, Aksøy gnr/bnr 65/63 er flyttet fra eksisterende vegparsell, Aksøyvegen, som går til SFO med tilknytting til riksveg 7 gjennom skole og idrettsområdet, der kommunen har 21

22 ansvaret for brøyting og vedlikehold, til en ny vegparsell, PV2, som knyttes til eksisterende sykkelveg, Ustedalsfjorden Rundt med utkjørsel ved trafostasjonen og videre forbindelse til Rv. 7 ved Highland hotell. De to foreslåtte kryssene til skole- og idrettsområdet vil lette den trafikale situasjonen og skape et tryggere trafikkbilde enn i dag. Flytting av parsellen, Askøyvegen vil skape en naturlig forbindelse til V/T1, kombinert kjøreveg/turveg, (Ustedalsfjorden rundt). Dagens adkomst ved SFO vil ikke kunne kobles til V/T1 da svingen er for krapp. Knudsen mener det er positivt at Ustedalsfjorden rundt ikke lenger vil krysse deres veg. Ved å føre vegen ut til V/T1 vil en også unngå en del trafikale utfordringer ved gjennomføring av arrangementer. Det trekkes videre frem at det er viktig at sykkeltransport sentreres med skilting til turvegen for å unngå møteulykker. Når det gjelder vegstandard, vedlikehold og brøyting har Knudsen en rekke merknader, se vedlagt merknadsbrev for ytterligere detaljer. For at Knudsen kan godta en tilkomstveg via V/T1 må følgende betingelser være oppfylt: - Oppgraderingen må bestå i det legges et bærelag med toppdekke som får en profil der vann føres bort. Det samme må gjelde for PV2 med en bredde som det står i planbeskrivelsen. - Svingen ved det sydvestlige hjørnet av trafostasjonen rettes ut/vegstubben omlegges til 6 meters bredde slik at store kjøretøy kan komme forbi. - Hol kommune må ta ansvaret for vedlikehold og brøyting på V/T1. Administrasjonens kommentar: Som det fremgår av Knudsens brev er det muligens basert på en misforståelse at det er tegnet inn en kulvert ved under adkomstvegen til trafostasjonen. Kulepunktene som Knudsen fremsetter over er helt eller delvis av en privatrettslig karakter og vil ikke behandles i denne reguleringsplanen. Det driftsmessige ansvaret for ny veg (V/T1) avgjøres av Teknisk etat i Hol kommune. Vurdering: Forslag til skole- og ble lagt ut til offentlig ettersyn med to alternativer for plassering av krysset i øst ovenfor Esso stasjonen (V2) (krysset Geilohallen x RV7) som er trukket 10 meter lenger vest i tillegg til den opprinnelige foreslåtte kryssløsningen. Alle endringer som ble vedtatt ved utleggingen til offentlig ettersyn fremgår av sak UPU 30/12. Det ble også lagt alternativt plankart ut på høring der område til herberge/bevertning (HB1) var satt tilbake i planforslaget og V1 flyttet sør for dagens pumpestasjon. I etterkant av gjennomførte endringer ble planforslaget på nytt lagt ut til offentlig ettersyn i perioden til Som det fremgår over er det mottatt 7 merknader ved gjennomføring av offentlig ettersyn. Statens vegvesen og Fylkesmannen i Buskerud har tidligere hatt innsigelse til planforslaget. I brev datert har innsigelsen fra Statens vegvesen frafalt i sin helhet og i brev datert har Fylkesmannen trukket sin innsigelse. 22

23 Administrasjonen har etter gjennomført offentlig ettersyn jobbet med utarbeidelse av tekniske tegninger og vært i tett dialog med Vegvesenet og Fylkesmannen. Tekniske tegninger omfatter en ytterligere detaljering av kryssene ved Highland (V1) og Esso (V2) og har medført små justeringer i veganlegget. Som det fremgår av UPU sak 30/12 ble forslag til reguleringsplan for skole- og idrettsområde lagt ut til offentlig ettersyn med to alternative kryssløsninger for krysset øst for Geilohallen x RV7 ved Esso og to alternative løsninger for fremføring av ny veg (V1) ved område avsatt for hotell/turistbedrift ett alternativ der næringsområde inngikk og ett uten. Mottatte merknader i saken fremhever behovet for at skiløypen «Ustedalen rundt» prioriteres, og at det opprettholder tilstrekkelig avstand mellom skiløypen og fremføring av ny veg, som vist i det alternativet der område HB1 er tatt ut av planforslaget. Administrasjonen fastholder behovet for å ta ut område HB1 slik det også fremgår av sak 30/12 av hensyn til de allmenne friluftsinteresser, strandsonen og turløypen/skiløypen «Ustedalen rundt». Grunneier Rønsgård ønsker at planforslaget stadfestes med alternativet som gir mulighet til å etablere hotell og bevertning i område HB1. De ønsker i tillegg at utnyttelsesgraden for område HB1 settes til % BYA = 60 % (opp 20 % fra % BYA = 40 %). Administrasjonen ser ikke HB1 som en del av planområdet og følgelig ikke en økning i utnyttelsen. Forslag til reguleringsplan for skole og idrettsområdet har vært til behandling i lengre tid, administrasjonen ønsker av hensyn til partene i saken å vedta saken så snart det lar seg gjøre for å oppnå forutsigbarhet og komme videre i prosessen. Hensynet til de allmenne frilufts- og rekreasjonsinteressene og skiløypen Ustedalen rundt må veie tungt etter administrasjonens vurdering. Administrasjonen vil derfor anbefale alternativet som ikke legger til rette for utvikling av turistbedrift og bevertning, men hensyntar skiløypen «Ustedalen rundt» og ikke bygger ned friluftsområde FO8 og FO10. Eksisterende pumpehus forutsettes revet og flyttes lenger sør. Administrasjonen har også hatt en langsgående dialog med Buskerud fylkeskommune, kulturminnevernet i saken. Det er sendt inn dispensasjonssøknad til Riksantikvaren på grunn av behovet for frigivelse av de kulturminnene som ligger inne i byggeområdene i planforslaget. Det forutsettes at Riksantikvaren godkjenner søknaden før planforslaget kan vedtas av kommunestyret og at forslag til reguleringsbestemmelser som sikrer kulturminnene innarbeides i planforslaget. Generelt ønsker administrasjonen å fremheve at gjennomføringen av planforslaget gjøres for å bedre trafikksikkerheten i planområdet for skolebarn og barn- og unge og rydde opp i avkjørselssituasjonen i hele planområdet. I tillegg til dette utarbeides reguleringsplanen for å sikre fremtidige arealer for offentlig virksomhet. Planforslaget vil videre medføre at ny trase for Furusetvegen (Detaljregulering for Bakkenfeltet, sak nr. 12/00816, UPU sak. 7/13) kan tilknyttes nytt kryss (V2) til riksveg 7. 23

24 Rådmannens innstilling: Innstilling til kommunestyret: Hol kommunestyre vedtar reguleringsplan for skole og idrettsområde, plankart datert (alternativet der område avsatt til HB1 (formål for herberge/bevertning er tatt ut)) med hjemmel i Plan- og bygningsloven (PBL nr ) 27-2 nr. 2. Før planen sendes Hol kommunestyre må følgende endringer gjennomføres i planforslagets bestemmelser og plankart: I planbestemmelsene: «Automatisk fredete kulturminner i konflikt med omsøkte tiltak i planområdet (jernvinne og fem kullgroper, Id , , , , , ) kan fjernes uten vilkår om arkeologiske utgravinger. «Registrerte og avmerkede bestemmelser er automatisk fredet innenfor et areal på 5 meter utenfor det registrerte kulturminnes yttergrense. Det er ikke tillatt å sette i gang tiltak som er egnet til å skade, ødelegge, grave ut, flytte, forandre, tildekke, skjule eller på annen måte utilbørlig skjemme automatisk fredet kulturminne eller fremkalle fare for at dette kan skje, uten godkjenning fra kulturmyndighetene.» 3 Generelle bestemmelser suppleres med: Ved oppføring av ny bebyggelse i områdene avsatt til offentlig virksomhet OB1 og OA1, offentlig bygning og allmennyttig idrettshall skal det legges til rette for miljømessige gode oppvarmingsløsninger. Det bør ikke etableres ny bebyggelse, lekeplasser, skoler eller andre funksjoner i områder med elektromagnetiske felt over 0,4 qt (microtesla). I plankart: Kulturminnene det søkes frigivelse for avmerkes ikke lenger med «bevaring av anlegg- kulturminne», dette gjelder for kulturminne med id.: , , , , , ) Utvalg for plan og utvikling har behandlet saken i møte sak 22/13 Behandling Lars Ødegård Teigen fremmet følgende endringsforslag: 4.5. i bestemmelsene:.. Området kan utbygges med % - BYA = 60%. Parkeringskjeller regnes ikke med i tillatt tomteutnyttelse dersom det er tilstrekkelig terrengoverdekning, minimum 50 cm jorddekke, over parkeringskjeller. Maksimalt tillatt mønehøyde 7,2 m over gjennomsnittlig planert terreng. 24

25 ******************************* Terje Teigen fremmet følgende endringsforslagsforslag til innstillingens første avsnitt: Hol kommune vedtar reguleringsplan for skole og idrettsområde, «plankart med alternativ», der område HB1 er tatt inn, plankart datert , med hjemmel i Plan- og bygningsloven (PBL nr ) 27-2 nr. 2. ******************************** Terje Teigen fremmet følgende endringsforslag til plankartet: Idrettsområdet innskrenkes mot øst for å gi plass til parkeringsplass. ******************************** Votering Det ble først stemt over rådmannens innstilling første avsnitt og forslaget fra Terje Teigen. Forslaget fra Terje Teigen til første avsnitt ble enstemmig vedtatt. Andre avsnitt i rådmannens innstilling og første kulepunkt til reguleringsbestemmelsene ble enstemmig vedtatt. Andre kulepunkt i rådmannens innstilling til reguleringsbestemmelsene ble enstemmig vedtatt. Tredje kulepunkt i rådmannens innstilling til reguleringsbestemmelsene ble enstemmig vedtatt Forslaget fra Lars Ødegård Teigen til endring av reguleringsbestemmelsene 4.5. ble enstemmig vedtatt. Forslag fra Terje Teigen til endring i plankartet ble enstemmig vedtatt. Første kulepunkt i rådmannens innstilling til plankartet ble enstemmig vedtatt. Saksordfører: Anne Kristin Solberg Vedtak Innstilling til kommunestyret: Hol kommune vedtar reguleringsplan for skole og idrettsområde, «plankart med alternativ», der område HB1 er tatt inn, plankart datert , med hjemmel i Plan- og bygningsloven (PBL nr ) 27-2 nr. 2. Før planen sendes Hol kommunestyre må følgende endringer gjennomføres i planforslagets bestemmelser og plankart: I planbestemmelsene: «Automatisk fredete kulturminner i konflikt med omsøkte tiltak i planområdet (jernvinne og fem kullgroper, Id , , , , , ) kan fjernes uten vilkår om arkeologiske utgravinger. «Registrerte og avmerkede bestemmelser er automatisk fredet innenfor et areal på 5 meter utenfor det registrerte kulturminnes yttergrense. Det er ikke tillatt å sette i 25

26 gang tiltak som er egnet til å skade, ødelegge, grave ut, flytte, forandre, tildekke, skjule eller på annen måte utilbørlig skjemme automatisk fredet kulturminne eller fremkalle fare for at dette kan skje, uten godkjenning fra kulturmyndighetene.» 3 Generelle bestemmelser suppleres med: Ved oppføring av ny bebyggelse i områdene avsatt til offentlig virksomhet OB1 og OA1, offentlig bygning og allmennyttig idrettshall skal det legges til rette for miljømessige gode oppvarmingsløsninger. Det bør ikke etableres ny bebyggelse, lekeplasser, skoler eller andre funksjoner i områder med elektromagnetiske felt over 0,4 qt (microtesla) i bestemmelsene:.. Området kan utbygges med % - BYA = 60%. Parkeringskjeller regnes ikke med i tillatt tomteutnyttelse dersom det er tilstrekkelig terrengoverdekning, minimum 50 cm jorddekke, over parkeringskjeller. Maksimalt tillatt mønehøyde 7,2 m over gjennomsnittlig planert terreng. I plankart: Idrettsområdet innskrenkes mot øst for å gi plass til parkeringsplass. Kulturminnene det søkes frigivelse for avmerkes ikke lenger med «bevaring av anlegg- kulturminne», dette gjelder for kulturminne med id.: , , , , , ) 26

27 42/13 Klagesak - reguleringsplan for Blomsetlie, gnr/bnr 57/1, 59/2,7 m.fl. Arkivsak-dokument: 12/ Arkivkode: Geilo-175 Saksbehandler: Steinar Hammersbøen Saksgang Møtedato Saknr 1 Utvalg for plan og utvikling /13 2 Kommunestyret /13 Saken avgjøres av: Utvalg for Plan- og utvikling Vedlegg: Klage på behandling av reguleringsplan for Blomsetlie, brev datert Samlet saksfremstilling, sak 4/13 Dokument i saka: Dokumentjournal Saksopplysninger: Planfremmer Asplan Viak Tiltakshaver: Lars Ø. Teigen Gnr/bnr: 57/1, 59/1 og 59/2 mf. Detaljregulering for Blomsetlie ble kunngjort den med klagefrist den Etter vedtak i Hol kommunestyre den , sak nr. 4/13. Plan - og bygningsloven 1-9 (forholdet til forvaltningsloven og klage) jfr. forvaltningsloven kap. IV må være oppfylt for at en klage tas til følge. Det kan ikke klages på forhold som har vært avgjort tidligere gjennom klage eller innsigelse på reguleringsplan. Ved klagebehandlingen i plansaker er det i hovedsak to forhold som vurderes: Fremkommer det nye momenter i saken. Kan det påvises saksbehandlingsfeil. Saksgangen har vært som følger: 1.gangsbehandling - Teknisk Hovedutvalg (tilsv. Plan og utvikling), sak nr. 34/11 2.gangsbehandling - Utvalg for plan og utvikling, sak nr. 9/12 Kommunestyrebehandling, gangsbehandling - Utvalg for plan og utvikling, sak nr. 66/12 Kommunestyrebehandling, sak nr. 4/13 27

28 Redegjørelse for samhandling i saksbehandlingen: Plan- og bygningsloven Kap. 5. Medvirkning i planleggingen, 5-1 og 5-2, definerer grunnlaget for medvirkning, offentlighet og informasjon i private og kommunale planforslag. Etter administrasjonens vurdering er saken gjennomført i henhold til planlovens forutsetninger for medvirkning ved varsel om oppstart, gjennomføring av offentlig ettersyn og prosessreglene for øvrig. Mottatt klage: Klage på behandling av reguleringsplan for Blomsetlie gnr/bnr 57/1, 59/1 og 59/2,7mf. Datert , fremsatt av Ingeborg Grostølen, Hans- Ove Grostølen og Inger Grostølen Nedenfor følger sammendrag av vedlagte klage: Klager viser til gjennomført vedtak i Hol kommunestyre den der tilkomsten til planområdet skal skje gjennom Øyo/Budalsvegen. Grostølen ser at vedtaket i kommunestyret den har definert hovedtilkomstveg til hyttefeltet via Trøogutu/Gamle Budalsvegen. I saksfremstillingen til og vedtak i UPUs møte den er ikke kulepunktet om hovedtilkomsten gjennom Øyo/Budalsvegen, vurdert selv om kommunestyret i møte den ba om det. Det er heller ikke nevnt i kommunestyremøte den Grostølen stiller derfor spørsmål om saken er tilstrekkelig opplyst før endelig behandling. I pkt i kommuneplanens bestemmelser for kommunedelplan for Geilo står det blant annet at «Områda i Budalslie skal ha hovedadkomst via den nye undergangen ved Øyo/Brusletto. Området skal ikkje byggast ut før den nye undergangen under jernbana er etablert». Hvorfor fravikes denne bestemmelsen, og må ikke en slik endring i kommuneplanen for Geilo behandles som en dispensasjonssak? Langs vegen bor det omtrent ti familier. Vegen brukes mye som tur og rideveg og er også skoleveg for flere barn. Vegen er bratt og svingete og svingete, og det kreves høg fart for å komme opp, særlig vinterstid. Med hyttefeltet vil det bli en voldsom trafikkøkning og anleggsperioden vil også medføre ulempe. Det ovennevnte vil redusere livskvaliteten til beboerne langs vegen, og redusere mulighetene for dem som bruker veien til trening og rekreasjon. Administrasjonens vurdering: Klager fremsetter her påstand om at saken ikke er tilstrekkelig opplyst. Administrasjonen vil i så henseende behandle klagen, både etter en vurdering om det fremkommer nye momenter i saken eller om det kan påvises saksbehandlingsfeil. Slik det også fremgår av vedlagte notat datert (notatet var vedlegg til KS sak 4/13 den , og sendt fra administrasjonen til kommunestyret), er det også utarbeidet et eget notat fra Asplan Viak datert De ulike vegalternativene er vurdert. 28

Hol kommune Saksutskrift

Hol kommune Saksutskrift Hol kommune Saksutskrift Arkivsak-dok. 12/03875-21 Arkivkode. Geilo- 178 Saksbehandler Trond B. Augunset Saksgang Møtedato Saknr 1 Utvalg for plan og utvikling 17.09.2015 29/15 2 Kommunestyret 30.09.2015

Detaljer

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 05.03.2013 71/13 Kommunestyret 18.03.2013 33/13

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 05.03.2013 71/13 Kommunestyret 18.03.2013 33/13 SAKSFREMSTILLING Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 05.03.2013 71/13 Kommunestyret 18.03.2013 33/13 Avgjøres av: Sektor: Plan, miljø- og landbruksenheten Arkivsaknr.: Arkivkode: Saksbeh.: Heidi

Detaljer

DETALJREGULERING FOR EILEVSTØLEN, OMRÅDE F5, GEILO

DETALJREGULERING FOR EILEVSTØLEN, OMRÅDE F5, GEILO Arkivsak-dok. 12/00233-31 Saksbehandler Liv L. Sundrehagen Saksgang Utvalg for plan og utvikling DETALJREGULERING FOR EILEVSTØLEN, OMRÅDE F5, GEILO Saken avgjøres av: Reguleringsplanen skal vedtas av kommunestyret

Detaljer

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 14/62 15.05.2014 Kommunestyret 14/48 17.06.2014

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 14/62 15.05.2014 Kommunestyret 14/48 17.06.2014 FARSUND KOMMUNE Arkivsaknr: 2013/33 Arkivkode: L12 Saksbehandler: Øystein Bekkevold Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 14/62 15.05.2014 Kommunestyret 14/48 17.06.2014 2.gangsbehandling Reguleringsplan

Detaljer

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 14/67 05.06.2014

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 14/67 05.06.2014 FARSUND KOMMUNE Arkivsaknr: 2011/2249 Arkivkode: L12 Saksbehandler: Øystein Bekkevold Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 14/67 05.06.2014 1.gangsbehandling - Reguleringsplan Skeime nedre gnr/bnr 25/24

Detaljer

Saksgang Møtedato Saknr 2 Utvalg for plan og utvikling 11.09.2013 44/13 3 Kommunestyret 31.10.2013 58/13

Saksgang Møtedato Saknr 2 Utvalg for plan og utvikling 11.09.2013 44/13 3 Kommunestyret 31.10.2013 58/13 Saksutskrift Arkivsak-dok. 12/00816-39 Arkivkode. Geilo-127 Saksbehandler Liv Juchelka Saksgang Møtedato Saknr 2 Utvalg for plan og utvikling 11.09.2013 44/13 3 Kommunestyret 31.10.2013 58/13 Reguleringsplan

Detaljer

Ullensaker kommune SAKSUTSKRIFT DETALJREGULERINGSPLAN FOR HOLEN - NY FØRSTEGANGSBEHANDLING. Regulering

Ullensaker kommune SAKSUTSKRIFT DETALJREGULERINGSPLAN FOR HOLEN - NY FØRSTEGANGSBEHANDLING. Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 209/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 10.09.2012 224/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 24.09.2012 232/12 Hovedutvalg

Detaljer

Formannskapssekretær Steinar Hammersbøen. Detaljregulering for Ågotdokk/ Holsåsen

Formannskapssekretær Steinar Hammersbøen. Detaljregulering for Ågotdokk/ Holsåsen MØTEPROTOKOLL Hol kommune Kommunestyret Dato: 29.01.2014 kl. 17:00 Sted: Hol kommunehus, tingsalen Arkivsak: 12/00850 Møtende medlemmer: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Møtesekretær: Tony Arild

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl Fylkesmannen informerer om kommunereformen

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl Fylkesmannen informerer om kommunereformen TYNSET KOMMUNE MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 03.12.2015 Tid: Kl. 15.00 Fylkesmannen informerer om kommunereformen TILLEGGSSAKLISTE Saksnr. Tittel 143/15 DISPENSASJON

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt Selbu kommune Arkivkode: 1664/131/058 Arkivsaksnr: 2015/924-26 Saksbehandler: Tormod Hagerup Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Det faste utvalg for plansaker Kommunestyret 2.gangs behandling - reguleringsplan

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 INNSTILLING TIL 2. GANGS BEHANDLING

Detaljer

Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 20.08.2015 Kommunestyret 27.08.2015

Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 20.08.2015 Kommunestyret 27.08.2015 Saksdokument Saksmappenr: 2015/881 Saksbehandler: Geir Kåre Bendiksen Arkivkode: L12 Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 20.08.2015 Kommunestyret 27.08.2015 FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for overordnet planlegging 22.09.2014 1. GANGS BEHANDLING DETALJREGULERINGSPLAN FOR BORGEN B4 GNR/BNR 48/118 m.fl. RÅDMANNENS

Detaljer

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 09/146 25.06.2009

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 09/146 25.06.2009 FARSUND KOMMUNE Arkivsaknr: 2008/1613 Arkivkode: L12 Saksbehandler: Johan Martin Mathiassen Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 09/146 25.06.2009 Omregulering Mosvold (Europris) - 1. gangs behandling

Detaljer

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl.

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl. HITRA KOMMUNE Teknisk sektor Arkiv: 0092/0001 Saksmappe: 2014/2672-25 Saksbehandler: Marit Aune Dato: 31.08.2015 Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Liebakk - 1.gangsbehandling

Forslag til reguleringsplan for Liebakk - 1.gangsbehandling NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Maria Bryksina L.nr.: 25468/2016 Arkivnr.: 20110003/L12 Saksnr.: 2011/1092 Utvalgssak Forslag til reguleringsplan for Liebakk - 1.gangsbehandling Utvalg

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: BOKS REG.PLAN Arkivsaksnr.: 12/106

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: BOKS REG.PLAN Arkivsaksnr.: 12/106 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: BOKS REG.PLAN Arkivsaksnr.: 12/106 2. GANGS BEHANDLING - REGULERINGSPLAN FOR HYTTETOMTER GNR 95 BNR 12 Rådmannens innstilling: 1. Forslag til reguleringsplan

Detaljer

ARHO/2012/194-23/504.083.02. Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/128 17.11.2014 Kommunestyret 14/93 26.11.2014

ARHO/2012/194-23/504.083.02. Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/128 17.11.2014 Kommunestyret 14/93 26.11.2014 Vår saksbehandler Arild Hoel OPPDAL KOMMUNE Særutskrift Dok 25 Referanse ARHO/2012/194-23/504.083.02 Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/128 17.11.2014 Kommunestyret 14/93 26.11.2014 Forslag

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø 2013/66 21.08.2013 Kommunestyret 2013/102 29.08.2013

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø 2013/66 21.08.2013 Kommunestyret 2013/102 29.08.2013 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: L12 2012/1679-27 03.07.2013 Øivind Juel Kristiansen Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og

Detaljer

LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat

LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat SAKSMAPPE: 2011/1431 ARKIVKODE: LØPENR.: SAKSBEHANDLER: Sign. 13114/2014 Cathrine Bordvik UTVALG: DATO: SAKSNR: Teknisk styre 11.11.2014 104/14 Kommunestyret 11.12.2014 84/14

Detaljer

Hol kommune SAMLET SAKSFREMSTILLING MØTEBOK Saknr. 80/08

Hol kommune SAMLET SAKSFREMSTILLING MØTEBOK Saknr. 80/08 Hol kommune SAMLET SAKSFREMSTILLING MØTEBOK Saknr. 80/08 PLANER-31 Side 1 av 7 Arkivsaksnr.: 04/3632 Arkivkode: PLAN ANDRE Saksbehandler: Bjørn Gregull Saksnummer Utvalg Møtedato 182/05 Teknisk hovedutvalg

Detaljer

SONGDALEN KOMMUNE. Møtebok. Planutvalget 11.11.2015 052/15 KCJ. Arkiv: PlanID-, GBR-75/137 Objekt:

SONGDALEN KOMMUNE. Møtebok. Planutvalget 11.11.2015 052/15 KCJ. Arkiv: PlanID-, GBR-75/137 Objekt: SONGDALEN KOMMUNE Møtebok SAKSGANG Styre, utvalg, komitè Møtedato Saksnr Saksbeh. m.m. Planutvalget 11.11.2015 052/15 KCJ Saksansv.: Kay Christian Jørgensen Arkiv: PlanID-, GBR-75/137 Objekt: Arkivsaknr.:

Detaljer

Nesodden kommune. Reguleringsplan for Skoklefal barnehage del av gnr. 2, bnr 3. - sluttbehandling

Nesodden kommune. Reguleringsplan for Skoklefal barnehage del av gnr. 2, bnr 3. - sluttbehandling Nesodden kommune Rådmannen Saksfremlegg Dato: 09.06.2009 Vår ref: 07/2881-30 - 09/6918 Arkivkode: L12, Saksbeh.: Øystein G. Karlsen Utvalg Møtedato Saksnr. Kommunestyret 18.06.2009 065/09 Reguleringsplan

Detaljer

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes kommune Arkiv: 50/6 Saksmappe: :2011/554-5 Saksbehandler: :JHO Dato: 29.12.2011 Saksframlegg Evje og Hornnes kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato PS 6/12 Plan- og Bygningsrådet 27.01.12 Detaljreguleringsplan

Detaljer

Leder for plan- og byggesaksavdelingen Liv Juchelka, ordfører Tiony Arild Kjøl og rådmann Lars Ole Skogen. Politisk sekretariat v/steinar Hammersbøen

Leder for plan- og byggesaksavdelingen Liv Juchelka, ordfører Tiony Arild Kjøl og rådmann Lars Ole Skogen. Politisk sekretariat v/steinar Hammersbøen MØTEPROTOKOLL Utvalg for plan og utvikling Dato: 15.05.2013 kl. 8:30 10.45 Sted: Hol kommunehus, møterom 3 Arkivsak: 12/00191 Møtende medlemmer: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Inger-Brit Vindegg

Detaljer

Saksgang Møtedato Saknr 1 Kommuneplanutvalget /14 2 Kommunestyret /14. Kommuneplanens arealdel Sluttbehandling.

Saksgang Møtedato Saknr 1 Kommuneplanutvalget /14 2 Kommunestyret /14. Kommuneplanens arealdel Sluttbehandling. Saksutskrift Arkivsak-dok. 12/00207-196 Arkivkode. Overordna plan Saksbehandler Knut Baklid Saksgang Møtedato Saknr 1 Kommuneplanutvalget 26.06.2014 8/14 2 Kommunestyret 27.08.2014 51/14 Kommuneplanens

Detaljer

ARHO/2013/1375-16/504.005.05. Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/127 17.11.2014

ARHO/2013/1375-16/504.005.05. Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/127 17.11.2014 Vår saksbehandler Arild Hoel OPPDAL KOMMUNE Særutskrift Dok 21 Referanse ARHO/2013/1375-16/504.005.05 Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/127 17.11.2014 Detaljreguleringsplan for Aunevegen

Detaljer

Særutskrift. Reguleringsplan for Ulvåmoen massetak - 2. gangs behandling / sluttbehandling

Særutskrift. Reguleringsplan for Ulvåmoen massetak - 2. gangs behandling / sluttbehandling Engerdal kommune Saksmappe: 2014/472-3738/2015 Saksbehandler: Markus Pettersen Særutskrift Reguleringsplan for Ulvåmoen massetak - 2. gangs behandling / sluttbehandling Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Første gangs behandling, detaljreguleringsplan for sykkel- og gangsti fra Vemestad bru i Kvås til Kvås barneskole - planid 2014 04.

Første gangs behandling, detaljreguleringsplan for sykkel- og gangsti fra Vemestad bru i Kvås til Kvås barneskole - planid 2014 04. Arkiv: L12 Saksmappe: 2014/553-7033/2015 Saksbehandler: Stein Erik Watne Dato: 24.04.2015 Første gangs behandling, detaljreguleringsplan for sykkel- og gangsti fra Vemestad bru i Kvås til Kvås barneskole

Detaljer

Hovedutvalg for miljø, plan og drifts behandling :

Hovedutvalg for miljø, plan og drifts behandling : Arkiv: 167/10/L12/167/123/167/348 Saksmappe: 2015/1559-9043/2016 Saksbehandler: Anne Kristine Lysestøl Dato: 31.05.2016 1.gangs behandling av forslag til Detaljreguleringsplan for barnehage ved Faråna,

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 16/250 OMREGULERING HEGG II - GNR 9/5 Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: GNR 9/5 Saksnr.: Utvalg Møtedato 22/16 Formannskapet 01.06.2016 42/16 Formannskapet

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR JESSHEIM SØRØST, AVKLARINGER FØR SLUTTBEHANDLING

KOMMUNEDELPLAN FOR JESSHEIM SØRØST, AVKLARINGER FØR SLUTTBEHANDLING ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 114/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 01.06.2015 KOMMUNEDELPLAN FOR JESSHEIM SØRØST, AVKLARINGER FØR SLUTTBEHANDLING Vedtak Det vises

Detaljer

DETALJREGULERING GS-VEG SÆTREMOEN - MIDTSKOGEN

DETALJREGULERING GS-VEG SÆTREMOEN - MIDTSKOGEN Side 1 av 12 NOTODDEN KOMMUNE SAMLET SAKSFRAMSTILLING Saksnr. Utvalg Møtedato 2/16 Teknisk utvalg 17.02.2016 12/16 Teknisk utvalg 20.04.2016 29/16 Kommunestyret 28.04.2016 Saksbehandler: Elin Blütecher

Detaljer

JEVNAKER KOMMUNE SÆRUTSKRIFT

JEVNAKER KOMMUNE SÆRUTSKRIFT Side 1 av 6 JEVNAKER KOMMUNE SÆRUTSKRIFT R.f. SAKSGANG: Utvalg Møtedato: Utvalgsaksnr Eldrerådet Møtedato 07.10.2013 25/13 Kommunalt Møtedato Råd for Funksjonshemmede 04.10.2013 26/13 Formannskap Møtedato

Detaljer

Petter Rukke (Ap), Solveig Håtveit Markegård (Krf), Hanne Haatuft (H) 18/13 13/00492-1 Styreverv/representatasjonsverv -Etablering av "valgnemnd" 3

Petter Rukke (Ap), Solveig Håtveit Markegård (Krf), Hanne Haatuft (H) 18/13 13/00492-1 Styreverv/representatasjonsverv -Etablering av valgnemnd 3 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Dato: 25.04.2013 kl. 17:00 18.25 Sted: Hol kommunehus, tingsalen Arkivsak: 12/00850 Møtende medlemmer: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Møtesekretær: Tony Arild Kjøl (H),

Detaljer

Detaljregulering for deponi Fosselandsheia (PlanId 10372012002) - 2. gangs behandling

Detaljregulering for deponi Fosselandsheia (PlanId 10372012002) - 2. gangs behandling Kvinesdal kommune Detaljregulering for deponi Fosselandsheia (PlanId 10372012002) - 2. gangs behandling Ordningsverdi: Saksmappe: Løpenr.: Saksbehandler: 10372012002 2012/1289 8494/2013 Nina Nissestad

Detaljer

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 13/123 24.10.2013 Kommunestyret 13/87 12.11.2013

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 13/123 24.10.2013 Kommunestyret 13/87 12.11.2013 FARSUND KOMMUNE Arkivsaknr: 2008/1613 Arkivkode: L12 Saksbehandler: Kjersti Skiple Verdal Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 13/123 24.10.2013 Kommunestyret 13/87 12.11.2013 Reguleringsplan for Mosvold

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG MELLOM HAUERSETER OG NORDKISA - 1. GANGS BEHANDLING

DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG MELLOM HAUERSETER OG NORDKISA - 1. GANGS BEHANDLING ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 172/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 31.08.2015 DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG MELLOM HAUERSETER OG NORDKISA - 1. GANGS

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass.

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. Fosnes kommune Plan og utvikling Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. I medhold av plan- og bygningslovens 12-10 og 12-11 vedtok Fosnes formannskap 25.06.14 å legge forslag

Detaljer

Kommunestyret Møtedato: 25.06.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund. 53/15 Kommunestyret 25.06.2015 86/15 Formannskapet 18.06.2015

Kommunestyret Møtedato: 25.06.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund. 53/15 Kommunestyret 25.06.2015 86/15 Formannskapet 18.06.2015 Detaljregulering for Hallset B 1.1, Trøbakken Kommunestyret Møtedato: 25.06.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 53/15 Kommunestyret 25.06.2015 86/15 Formannskapet 18.06.2015

Detaljer

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 18.08.2015 190/15 Kommunestyret 18.08.2015 97/15

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 18.08.2015 190/15 Kommunestyret 18.08.2015 97/15 SAKSFREMSTILLING Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 18.08.2015 190/15 Kommunestyret 18.08.2015 97/15 Avgjøres av: Sektor: Samfunn- og miljøsektoren Arkivsaknr.: Arkivkode: Saksbeh.: Heidi Sten-Halvorsen

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for utvidelse av Klæbu kirkegård m.m. Kommunestyret Møtedato: 26.01.2012 Saksbehandler: Geir Magne Sund

Forslag til reguleringsplan for utvidelse av Klæbu kirkegård m.m. Kommunestyret Møtedato: 26.01.2012 Saksbehandler: Geir Magne Sund Forslag til reguleringsplan for utvidelse av Klæbu kirkegård m.m. Kommunestyret Møtedato: 26.01.2012 Saksbehandler: Geir Magne Sund Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 5/12 Kommunestyret 26.01.2012 15/12 Formannskapet

Detaljer

Drangedal kommune. Saksgang Møtedato Saknr 1 Stedsutviklingkomite 24.09.2013 17/13 2 Kommunestyret 24.10.2013 60/13

Drangedal kommune. Saksgang Møtedato Saknr 1 Stedsutviklingkomite 24.09.2013 17/13 2 Kommunestyret 24.10.2013 60/13 SAKSUTSKRIFT Drangedal kommune Arkivsak-dok. 12/01128-32 Arkivkode. 44/2 Saksbehandler Mona Stenberg Straume Saksgang Møtedato Saknr 1 Stedsutviklingkomite 24.09.2013 17/13 2 Kommunestyret 24.10.2013 60/13

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 271/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 26.11.2012 115/12 Kommunestyret 03.12.2012 SLUTTBEHANDLING AV REGULERINGSPLAN FOR QUALITY

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 1 Arkivsak: 08/2752 SAMLET SAKSFRAMSTILLING BEBYGGELSESPLAN FOR NORSK TIPPING - SLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Per Johansen Arkiv: Saksnr.: Utvalg Møtedato 213/08 HAMAR FORMANNSKAP 04.06.2008

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 16/15 23.02.2015 Kommunestyret 16/15 23.02.2015

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 16/15 23.02.2015 Kommunestyret 16/15 23.02.2015 Side 1 av 6 sider Meråker kommune Arkiv: 2014001 Arkivsaksnr: 2014/1018-15 Saksbehandler: Bård Øyvind Solberg Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 16/15 23.02.2015 Kommunestyret 16/15 23.02.2015

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE. Bygg- og miljøutvalget. Dato: 12.03.2015 kl. 9:00 15:40 Sted: sal 1 Arkivsak: 15/00004 Arkivkode: 033

VENNESLA KOMMUNE. Bygg- og miljøutvalget. Dato: 12.03.2015 kl. 9:00 15:40 Sted: sal 1 Arkivsak: 15/00004 Arkivkode: 033 VENNESLA KOMMUNE Bygg- og miljøutvalget Dato: 12.03.2015 kl. 9:00 15:40 Sted: sal 1 Arkivsak: 15/00004 Arkivkode: 033 Tilstede: Solveig Robstad (Ap), Magne Hunsbedt (Frp), Geir Wehus (Ap), Dzemal Martinovic

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 KUNNSKAPSPARK RINGERIKE FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Formannskapet Arkivsaksnr.: 11/373-33 Arkiv: L05 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM Forslag til

Detaljer

MØTEBOK KOMMUNESTYRET

MØTEBOK KOMMUNESTYRET MØTEBOK KOMMUNESTYRET Saksbeh.:Anders Braaten Arkivnr.: L12 Arkivsaknr.:06/00227 Utvalg: Møtedato: Saksnr.: FORMANNSKAPET 23.03.2006 0031/06 FORMANNSKAPET 21.09.2006 0149/06 FORMANNSKAPET 19.10.2006 0103/06

Detaljer

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes kommune Arkiv: L12 Saksmappe: :2006/510-67 Saksbehandler: :JHO Dato: 02.03.2012 Saksframlegg Evje og Hornnes kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 26/12 Plan- og Bygningsrådet 16.03.2012 29/12

Detaljer

SORTLAND KOMMUNE Arkivsaknr.: 15/382

SORTLAND KOMMUNE Arkivsaknr.: 15/382 SORTLAND KOMMUNE Arkivsaknr.: 15/382 Dok.nr: 14 Arkiv: FA-L12 Saksbehandler: Jan-Harry Johansen Dato: 10.08.2015 REGULERINGSPLAN - FAGERLUNDVEIEN Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 081/15 Formannskapet 27.08.2015

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 12.03.08

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 12.03.08 MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Fast utvalg for plansaker Ekstraordinært møte Gran Rådhus, Møterom Granavollen Møtedato: 27.03.2008 Tid: 15.00 Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 15/16 10.02.2016 Kommunestyret 13/16 18.02.2016

STJØRDAL KOMMUNE. Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 15/16 10.02.2016 Kommunestyret 13/16 18.02.2016 STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 1-244 A Arkivsaksnr: 2014/7448-30 Saksbehandler: Gry Holm Kvernrød Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 15/16 10.02.2016 Kommunestyret 13/16 18.02.2016 1-244A Detaljplan

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for detaljregulering av rv. 23 Oslofjordforbindelsen, Hurum kommune

Reguleringsbestemmelser for detaljregulering av rv. 23 Oslofjordforbindelsen, Hurum kommune Reguleringsbestemmelser for detaljregulering av rv. 23 Oslofjordforbindelsen, Hurum kommune 1 Reguleringsformål Reguleringsbestemmelsene gjelder for rv. 23 Oslofjordforbindelsen byggetrinn 2, det området

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Stuene i Nøstvetmarka 05.05.2011

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Stuene i Nøstvetmarka 05.05.2011 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Stuene i Nøstvetmarka 05.05.2011 Fra HTM-sak: 30/11 Fra kl.: 17.00 Til HTM-sak: 36/11 Til kl.: 20.50 Av utvalgets

Detaljer

Eiendommen 25/24 er for lengst opphørt som egen driftsenhet og våningshuset leies ut.

Eiendommen 25/24 er for lengst opphørt som egen driftsenhet og våningshuset leies ut. 1 DETALJREGULERINGSPLAN FOR SKEIME NEDRE GNR. 25, BNR. 24, FARSUND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE Dato 8.4.2014 1 BAKGRUNN Grunneier av gnr. 25, bnr. 24, Axel Nesheim, ga i 2011 Asplan Viak i oppdrag å utarbeide

Detaljer

Sender med dette korrigert møtebok, og ber om at denne erstattes med den som ble sendt over tidligere (e-post av 14.5.13).

Sender med dette korrigert møtebok, og ber om at denne erstattes med den som ble sendt over tidligere (e-post av 14.5.13). Fra: Wibekke-Helén Viken Sendt: 16. mai 2013 14:33 Til: Hallvor Lilleslett; Epost Gol Postmottak Kopi: Tore Ness (ness@interoptik.no); nesstore66@gmail.com; Åge Sandsengen;

Detaljer

STOKKE KOMMUNE Saksfremstilling

STOKKE KOMMUNE Saksfremstilling STOKKE KOMMUNE Saksfremstilling Tilgangskode: Paragraf: Arkivsak nr 12/2002 Saksbehandler: Cecilie Fjeldvik Storås skiarena - Detaljregulering - Sluttbehandling Saksnr Utvalg Møtedato 88/2014 Hovedutvalg

Detaljer

Reguleringsplan for boligfelt på eiendommen 158/1 m.fl. på Storås - Sluttbehandling

Reguleringsplan for boligfelt på eiendommen 158/1 m.fl. på Storås - Sluttbehandling MELDAL KOMMUNE Saksframlegg Saksgang Utvalg/styre: Møtedato Saksnummer Hovedutvalg for utvikling og drift 30.10.2013 059/13 Kommunestyret 07.11.2013 061/13 Saksbehandler: Hans-Victor Wexelsen Arkiv: FA-L12

Detaljer

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014 Lier kommune SAKSFREMLEGG Sak nr. Saksmappe nr: 2013/1458 Arkiv: L12/05 Saksbehandler: Gunhild Løken Dragsund Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014 Førstegangsbehandling

Detaljer

Behandling i: Møtedato: Saks nr.: Saksbehandler: Komite for miljø, plan og teknikk /13 BSN Kommunestyret

Behandling i: Møtedato: Saks nr.: Saksbehandler: Komite for miljø, plan og teknikk /13 BSN Kommunestyret Spydeberg Kommune Saksframlegg Behandling i: Møtedato: Saks nr.: Saksbehandler: Komite for miljø, plan og teknikk 28.02.2013 013/13 BSN Kommunestyret 19.03.2013 012/13 GRJ Avgj av: Saksansvarlig: Arkiv:

Detaljer

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato:

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Statens vegvesen Modum kommune Postboks 38 3371 VIKERSUND Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region sør Arne Gunnar Sem - 32214457 2014/023341-004 2014/1501

Detaljer

RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn

RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn Saknr. Arkivkode Dato 12/162-10 PLID 2012 003 01.06.2012 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 PLANBESKRIVELSE Utarbeidet av Rennesøy

Detaljer

RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn

RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn vedlegg 4 Saknr. Arkivkode 12/162-20 PLID 2012 003 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 PLANBESKRIVELSE Utarbeidet av Rennesøy kommune Datert:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord PLID 2013001 14/163-19 02.10.2014

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord PLID 2013001 14/163-19 02.10.2014 Kvitsøy kommune SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord PLID 2013001 14/163-19 02.10.2014 2. GANGSBEHANDLING - PLAN 11442013001 REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING)

Detaljer

Reguleringsplan for E6 trafikksikkerhetstiltak Selsverket

Reguleringsplan for E6 trafikksikkerhetstiltak Selsverket Sel kommune Utskrift av møtebok Arkivsak: 2013/264-21 Arkiv: REG-886 Saksbehandler: Line Brånå Dato: 05.11.2014 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 114/14 Formannskapet 25.11.2014 76/14 Kommunestyret 12.12.2014

Detaljer

Reguleringsplan for Gjøla boligfelt, andre gangs behandling

Reguleringsplan for Gjøla boligfelt, andre gangs behandling Orkdal kommune Plan og forvaltning Saksframlegg Side 1 av 7 Saksbehandler Ingvill Kanestrøm Dato 07.01.2014 Arkivreferanse 2012/7368-25 Saksgang Saknsnr Utvalg Møtedato 1/14 Hovedutvalg forvaltning 15.01.2014

Detaljer

Formannskapssekretær Steinar Hammersbøen. 95/13 13/04869-1 Kleivi Næringspark. Budsjett 2014 og Økonomiplan 2014-2017

Formannskapssekretær Steinar Hammersbøen. 95/13 13/04869-1 Kleivi Næringspark. Budsjett 2014 og Økonomiplan 2014-2017 MØTEPROTOKOLL Hol kommune Formannskapet Dato: 11.11.2013 kl. 9:00 14.15 Sted: Hol kommunehus, møterom 3 Arkivsak: 12/00190 Møtende medlemmer: Tony Arild Kjøl (H), Ingjerd Almås Anfinset (H), Jon Andreas

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Del av 36/6,7 Detaljregulering for gang- og sykkelvei Røykenveien. Saken avgjøres av: Kommunestyre

SAKSFREMLEGG. Del av 36/6,7 Detaljregulering for gang- og sykkelvei Røykenveien. Saken avgjøres av: Kommunestyre SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/3567 Saksbehandler: Thea Chiodera Molnar Organ Møtedato 11.06.2015 Del av 36/6,7 Detaljregulering for gang- og sykkelvei Røykenveien Saken avgjøres av: Kommunestyre ::: Sett

Detaljer

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 15/102 27.08.2015. Reguleringsplan for Eikvåg, gnr 2 bnr 61 og 194 - Nytt offentlig ettersyn

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 15/102 27.08.2015. Reguleringsplan for Eikvåg, gnr 2 bnr 61 og 194 - Nytt offentlig ettersyn FARSUND KOMMUNE Arkivsaknr: 2011/908 Arkivkode: L12 Saksbehandler: Just Quale Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 15/102 27.08.2015 Reguleringsplan for Eikvåg, gnr 2 bnr 61 og 194 - Nytt offentlig

Detaljer

Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING:

Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Utviklingsutvalget Kommunestyresalen 07.04.2011 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 9/11 Sak 10/11 Referater utviklingsutvalget 2011 67/723 Klage på vedtak

Detaljer

SANDEFJORD KOMMUNE Teknisk etat Saksbehandler: Ivar Holt

SANDEFJORD KOMMUNE Teknisk etat Saksbehandler: Ivar Holt SANDEFJORD KOMMUNE Seksjon: Teknisk etat Saksbehandler: Ivar Holt Arkivsak: 10/3600 Arkivkode: Bygnings- og arealplanseksj. 611 L12 Planid: 20100010 1 av 5 REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR

Detaljer

Arkivsak ID 12/1341 Saksbehandler: Siw Niva Lothe REGULERINGSPLAN STORGATA - SJØVEIEN - TUFTEVEIEN, 2. GANGS BEHANDLING

Arkivsak ID 12/1341 Saksbehandler: Siw Niva Lothe REGULERINGSPLAN STORGATA - SJØVEIEN - TUFTEVEIEN, 2. GANGS BEHANDLING Saksgang Rekkef. Utvalg Møtedato Sakstype Utvalgssak Formannskapet 13.11.2012 PS 155/12 Kommunestyret 13.11.2012 PS 101/12 Arkivsak ID 12/1341 Saksbehandler: Siw Niva Lothe REGULERINGSPLAN STORGATA - SJØVEIEN

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Gunder Gabrielsen Arkiv: PLANR 46/107 Arkivsaks nr.: 14/1661

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Gunder Gabrielsen Arkiv: PLANR 46/107 Arkivsaks nr.: 14/1661 SAKSFREMLEGG Saksbehandler: Gunder Gabrielsen Arkiv: PLANR 46/107 Arkivsaks nr.: 14/1661 Privat detaljregulering Bilsentret Finnsnes - merknadsbehandling - gnr. 46 bnr. 107, 33 mfl.... Sett inn saksutredningen

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 78-90 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 24.11.2011 Tidspunkt: 14:00 19:15 * Orientering om rådmannens

Detaljer

SAKLISTE. Frogn kommune Hovedutvalget for miljø, plan- og byggesaker. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: MØTEINNKALLING DEL IV

SAKLISTE. Frogn kommune Hovedutvalget for miljø, plan- og byggesaker. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: MØTEINNKALLING DEL IV Frogn kommune Hovedutvalget for miljø, plan- og byggesaker Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 10.09.2014 Tid: 10:30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

PLAN GANGS BEHANDLING

PLAN GANGS BEHANDLING PLAN 395-1. GANGS BEHANDLING Sakstittel: Plan 395 - Reguleringsendring - Del av gbnr 32/8 m.fl Forslagsstiller: Askøy Eiendom og entreprenør AS Befaring: Ja Saksfremlegg Utvalg Utvalg for teknikk og miljø

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Dag Søby, Øistein Svae Thomas Graff, Ole Jan Skogstad

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Dag Søby, Øistein Svae Thomas Graff, Ole Jan Skogstad Møtested: Kommunehuset Møtedato: 28.10.2014 Tid: 18:30 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Til stede på møtet: Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Dag Søby, Øistein Svae Thomas Graff, Ole

Detaljer

Detaljregulering, KR, Møllenhofveien 23. Orientering om oppstartsmøte etter plan- og bygningslovens 12-8.

Detaljregulering, KR, Møllenhofveien 23. Orientering om oppstartsmøte etter plan- og bygningslovens 12-8. Utvalgssak NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Siri Anna Kluck Lottrup L.nr.: 6929/2011 Arkivnr.: 20100004/L12 Saksnr.: 2010/6243 Detaljregulering, KR, Møllenhofveien 23. Orientering om

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN PLANBESKRIVELSE INNHOLD 1.0 PLANBESKRIVELSE 3 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Eksisterende forhold 3 1.2.1 Gjeldende reguleringsplan 3 1.2.2 Beskrivelse av nåværende situasjon

Detaljer

Saksbehandler: Elise Alfheim Arkiv: PLANID 353 Arkivsaksnr.: 14/ Dato:

Saksbehandler: Elise Alfheim Arkiv: PLANID 353 Arkivsaksnr.: 14/ Dato: DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elise Alfheim Arkiv: PLANID 353 Arkivsaksnr.: 14/5552-47 Dato: 06.04.2016 GNR/BNR 111/307 M.FL. BRANDENGEN SKOLE OG FLERBRUKSHALL - DETALJREGULERING, SLUTTBEHANDLING

Detaljer

Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling

Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling MØTEINNKALLING Kommuneplanutvalget Dato: 24.06.2015 kl. 16:00 Sted: Nes kommunehus, Veslesalen Arkivsak: 12/00624 Arkivkode: 033 Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no

Detaljer

SAKSFREMLEGG TIL POLITISK BEHANDLING Saksbehandler: Elin Blütecher Arkiv: PLAN - Arkivsaksnr: 13/149 Løpenummer: 5017/13

SAKSFREMLEGG TIL POLITISK BEHANDLING Saksbehandler: Elin Blütecher Arkiv: PLAN - Arkivsaksnr: 13/149 Løpenummer: 5017/13 SAKSFREMLEGG TIL POLITISK BEHANDLING Saksbehandler: Elin Blütecher Arkiv: PLAN - Arkivsaksnr: 13/149 Løpenummer: 5017/13 Utvalg: Teknisk utvalg (1.gangsbeh. 25.6.2013) DETALJREGULERING - BRATTREIN 1.gangsbehandling

Detaljer

Detaljreguleringsplan - Gamleveien 4 - Ny 1. gangs behandling

Detaljreguleringsplan - Gamleveien 4 - Ny 1. gangs behandling Sokndal kommune Saksbehandlar -Plan- og miljørådgiver- Greta Benediktsdottir ArkivsakID: 12/1081 Arkivkode: FA - L12 Saksnummer Utvalg Dato 036/15 Hovedutvalg for Landbruk miljø og teknikk 17.06.2015 Detaljreguleringsplan

Detaljer

Raskere, enklere og sikrere samhandling med Rogaland fylkeskommune.

Raskere, enklere og sikrere samhandling med Rogaland fylkeskommune. Rogaland fylkeskommune Postboks 130 4001 Stavanger Norway Time Kommune Postboks 38 4349 BRYNE NO TIME KOMMUNE - DETALJREGULERING FOR STEMMEN BARNEHAGE OG BOLIGOMRÅDE - PLAN 0458.00 - TILLATELSE TIL INNGREP

Detaljer

061/15 Utval for tekniske saker og næring /15 Kommunestyret

061/15 Utval for tekniske saker og næring /15 Kommunestyret Hå kommune Saksnummer Utval Vedtaksdato 061/15 Utval for tekniske saker og næring 14.04.2015 036/15 Kommunestyret 07.05.2015 Saksbehandlar: Harald Grande Sak - journalpost: 14/1298-15/7783 Plan 1151 -

Detaljer

Reguleringsendring for Hulsjøen hytteområde - Sluttbehandling

Reguleringsendring for Hulsjøen hytteområde - Sluttbehandling MELDAL KOMMUNE Saksframlegg Saksgang Utvalg/styre: Møtedato Saksnummer Hovedutvalg for utvikling og drift 27.09.2013 051/13 Kommunestyret 03.10.2013 057/13 Saksbehandler: Hans-Victor Wexelsen Arkiv: FE-108/001/00,

Detaljer

OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR KLØFTA STADION OG DYRSKUEPLASSEN - 1. GANGS BEHANDLING

OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR KLØFTA STADION OG DYRSKUEPLASSEN - 1. GANGS BEHANDLING ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 159/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 24.08.2015 OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR KLØFTA STADION OG DYRSKUEPLASSEN - 1. GANGS BEHANDLING Vedtak

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/179 SAMLET SAKSFREMSTILLING - REGULERINGSPLAN FOR TRESKEIA GRUSUTTAK, HØSØIEN. ENDELIG BEHANDLING I KOMMUNESTYRET. Arkiv: PLAN 20130002 Arkivsaksnr.: 13/179

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 42-46 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 25.09.2014 Tidspunkt: 09:00 11:00 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato 34/10 Utvalg for plansaker 01.07.2010 6/11 Utvalg for plansaker 23.02.2011 11/11 Kommunestyret 31.03.2011

Saksnr. Utvalg Møtedato 34/10 Utvalg for plansaker 01.07.2010 6/11 Utvalg for plansaker 23.02.2011 11/11 Kommunestyret 31.03.2011 Side 1 av 6 SÆRUTSKRIFT Arkivsak: 10/557 Saksnr. Utvalg Møtedato 34/10 Utvalg for plansaker 01.07.2010 6/11 Utvalg for plansaker 23.02.2011 11/11 Kommunestyret 31.03.2011 ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/7254-9 Arkiv: GNR/B 32/464 Sakbeh.: Ann Elisabeth Karlsen Sakstittel: KLAGE PÅ VEDTAK DELING AV EIENDOM TYTTEBÆRVEIEN 4

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/7254-9 Arkiv: GNR/B 32/464 Sakbeh.: Ann Elisabeth Karlsen Sakstittel: KLAGE PÅ VEDTAK DELING AV EIENDOM TYTTEBÆRVEIEN 4 SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/7254-9 Arkiv: GNR/B 32/464 Sakbeh.: Ann Elisabeth Karlsen Sakstittel: KLAGE PÅ VEDTAK DELING AV EIENDOM TYTTEBÆRVEIEN 4 Planlagt behandling: Planutvalget Administrasjonens innstilling:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 5-16 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 09.02.2012 Tidspunkt: 09:00 13:15 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø

Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Halden kommune Utvalg: Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Møtested: Store møterom, Storgt. 7 Dato: 03.02.2015 Tidspunkt: 17:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Detaljregulering for B2, Lillebostad på Bolsøya, plannr. 201335

Detaljregulering for B2, Lillebostad på Bolsøya, plannr. 201335 Molde kommune Rådmannen Arkiv: 201335 Saksmappe: 2013/4528-22 Saksbehandler: Björn Gregull Dato: 15.07.2015 Saksframlegg Detaljregulering for B2, Lillebostad på Bolsøya, plannr. 201335 Utvalgssaksnr Utvalg

Detaljer

SAKEN GJELDER: 2. GANGS BEHANDLING - DETALJREGULERING BOLIGPROSJEKT PÅ BUVIKA BRYGGE GNR/BNR. 2/86 M.FL.

SAKEN GJELDER: 2. GANGS BEHANDLING - DETALJREGULERING BOLIGPROSJEKT PÅ BUVIKA BRYGGE GNR/BNR. 2/86 M.FL. Side 1 Skaun kommune Arkivkode: L13 Arkivsaksnr.: 13/505 Saksbehandler: Ingebjørg Stavheim Saksnummer Utvalg Møtedato 4/15 Plan og miljøutvalget 13.01.2015 2/15 Kommunestyret 29.01.2015 SAKEN GJELDER:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Utvalget var på befaring samme dag, til Breiset, Borgegrend og Rustrud i Uvdal

HOVEDUTSKRIFT. Utvalget var på befaring samme dag, til Breiset, Borgegrend og Rustrud i Uvdal Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 64-77 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 22.09.2011 Tidspunkt: 14:00 17:40 Utvalget var på befaring

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 7 Arkivsak: 10/3036-32 SAMLET SAKSFRAMSTILLING ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR KVARTAL 26 OG 28 - SLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Johanne Aasnæs Sørum Arkiv: PLN 064001 Saksnr.: Utvalg Møtedato

Detaljer

Saksframlegg. Saksbehandler Dok.dato Arkiv ArkivsakID Hilde Bendz 24.02.2015 FA - L12, PLANID - 201404

Saksframlegg. Saksbehandler Dok.dato Arkiv ArkivsakID Hilde Bendz 24.02.2015 FA - L12, PLANID - 201404 Saksframlegg Saksbehandler Dok.dato Arkiv ArkivsakID Hilde Bendz 24.02.2015 FA - L12, PLANID - 201404 14/1597 Saksnr Utvalg Type Dato 015/15 Plan- og miljøstyret PS 09.03.2015 Detaljplan Vik sør 193/43

Detaljer