Evnt. forfall meldes snarest til Hol kommune, formannskapskontoret tlf eller Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Evnt. forfall meldes snarest til Hol kommune, formannskapskontoret tlf. 32 09 21 05 eller 90 82 59 44. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale."

Transkript

1 MØTEINNKALLING Hol kommune Kommunestyret Dato: kl. 17:00 Sted: Hol kommunehus, tingsalen Arkivsak: 12/00850 Arkivkode: 040 Evnt. forfall meldes snarest til Hol kommune, formannskapskontoret tlf eller Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. SAKSKART Side Saker til behandling Spørretimen 36/13 13/ Tertialrapport 1/ /13 13/ Godfarfossen Kraft AS - eierlån 4 38/13 13/ Geilo Informasjonssenter AS - Kjøp av aksjer 6 39/13 13/ /13 13/ Rapport fra forvaltningsrevisjon: Byggesaksbehandling i regulerte bolig- og hyttefelt Hol kirkelige fellesråd. Søknad om kommunal garanti vedrørende låneopptak /13 12/ Reguleringsplan for skole og idrettsområde /13 12/ Klagesak - reguleringsplan for Blomsetlie, gnr/bnr 57/1, 59/2,7 m.fl /13 13/ Reiselivstrainee 31 44/13 13/ Nasjonalparkkommuner- strategidokument 35 45/13 13/ Ørteren Kraftverk KF - Valg av styre 38 1

2 Referatsaker 14/1 3 13/ Tilbakemelding fra Generalforsamling i Hallingdal Kraftnett AS /1 3 13/ Geilo Lufthavn Dagali AS Tilbakemelding fra Generalforsamling /1 3 13/ SKO Hallingdal - regnskap 2012 og årsmelding Referat fra møter i regionrådet: 3/ Sted, Tony Arild Kjøl ordfører 2

3 Saker til behandling 36/13 Tertialrapport 1/2013 Arkivsak-dokument: 13/ Arkivkode: 211 Saksbehandler: Ole Bjørn Flatåker Saksgang Møtedato Saknr 1 Kommunestyret /13 Saken avgjøres av: Kommunestyret Vedlegg: Tertialrapport 1/2013 Dokument i saka: Ingen Saksopplysninger: Etatene melder om god økonomikontroll/-styring og det gjøres ingen budsjettmessige tiltak her. Energiomsetningen gir varsler om betydelig inntektstap, men situasjonen avventes og det foretas ingen tiltak nå. Det er likviditet til å dekke slike tap, men enhver merutgift eller mindreinntekt i 2013 får umiddelbare konsekvenser for kommende økonomiplan. Forhold til overordna plan: Ikke vurdert i denne saken Miljøkonsekvenser: Ikke vurdert i denne saken Helse-/miljø og beredskapsforhold: Ikke vurdert i denne saken Økonomiske konsekvenser: Ingen Vurdering: Det forventes at budsjettrammen overholdes. Iverksetting av ekstraordinære avventes til neste tertial. Rådmannens innstilling: Kommunestyret tar Tertialrapport 1/2013 til orientering 3

4 37/13 Godfarfossen Kraft AS - eierlån Arkivsak-dokument: 13/ Arkivkode: 252 Saksbehandler: Steinar Hammersbøen Saksgang Møtedato Saknr 1 Formannskapet /13 2 Kommunestyret /13 Saksordfører: Mathias Eide Sataøen. Saken avgjøres av: Kommunestyret Vedlegg: Forslag til låneavtale med budsjett. Saksopplysninger: Godfarfoss kraft AS er et selskap som eies med 1/3 hver av Hol kommune, Nore og Uvdal kommune og EB Kraftproduksjon AS. Selskapet har som mål å bygge og eie et nytt kraftverk: Godfarfossen. Konsesjons søknad er nå inne til behandling hos NVE/OED. Selskapet har et kortsiktig kapitalbehov på kr ,- for å dekke kostnader frem til konsesjon foreligger (budsjett vedlagt). Forutsatt konsesjon og vedtak om utbygging planlegger selskapet en emisjon for å fremskaffe nødvendig egenkapital. Godfarfoss Kraft AS ber Hol kommune om et eierlån på kr ,-. Lånet skal betale en rente på 4 % p.a. og lånet skal være tilbakebetalt i sin helhet innen Hol kommunestyre har i sak 55/07 og 57/07 godkjent samarbeidsavtale og aksjeeieravtale om Godfarfoss Kraft AS. Hol kommune bevilget kr ,- til tegning av aksjer i Godfarfoss Kraft AS. I sak 47/09 godkjente Hol kommunestyre aksjeutvidelse for Godfarfoss Kraft AS med formål å bringe frem og få godkjent en konsesjons søknad. Aksjeutvidelsen var på kr ,- totalt, hvorav Hol kommunes andel var kr ,-. Forhold til overordna plan: Drift av Godfarfoss Kraft AS frem til ferdig konsesjonsbehandling er i henhold til tidligere vedtatt samarbeidsavtale og aksjeeieravtale om utbygging av Godfarfoss Kraft AS. 4

5 Miljøkonsekvenser: Selve lånet har ingen miljøkonsekvenser. Konsekvenser av selve utbyggingen er utførlig beskrevet i kommunestyresak 32/09 «Konsekvensutredning Godfarfoss».. Økonomiske konsekvenser: Lån til Godfarfoss Kraft AS på kr kr. tas fra Energifondet kto Vurdering: Hol kommune har tidligere vedtatt en samarbeidsavtale, kjøpt aksjer i selskapet og bevilget midler for å få frem en ferdig godkjent konsesjonssøknad for utbygging av Godfarfoss. Rådmannen mener derfor at dette må følges opp med et eierlån for å fullfinansiere denne prosessen. Lånet forrentes med 4 % p.a., og det vil derfor ikke koste Hol kommune noe dersom det tilbakebetales til rett tid. Lånet tas fra Energifondet som er opprettet med tanke på bl.a. fremtidige kraftutbygginger. Rådmannen har vurdert låneavtalens tekst og mener den er tilstrekkelig. Rådmannens innstilling: Hol kommunestyre vedtar vedlagte låneavtale mellom Hol kommune og Godfarfoss Kraft AS. Lånesummen kr ,- tas fra Energifondet kto Formannskapet har behandlet saken i møte sak 60/13 Votering Rådmannens innstilling ble vedtatt med 6 mot 1 stemme (1 V) Saksordfører: Mathias Eide Sataøen. Vedtak Innstilling til kommunestyret: Hol kommunestyre vedtar vedlagte låneavtale mellom Hol kommune og Godfarfoss Kraft AS. Lånesummen kr ,- tas fra Energifondet kto

6 38/13 Geilo Informasjonssenter AS - Kjøp av aksjer Arkivsak-dokument: 13/ Arkivkode: 00 Saksbehandler: Steinar Hammersbøen Saksgang Møtedato Saknr 1 Formannskapet /13 2 Kommunestyret /13 Saksordfører: Hallvard Lilleslett. Saken avgjøres av: Hol kommunestyre Vedlegg: 1. Verditakst utarbeidet av Hallingdal Takstkontor AS, datert Resultatregnskap og Balanse 2012 for Geilo Informasjonssenter AS Verdivurdering 50 % eierandel, fra banksjef Trond Erik Birkeland Dokument i saka: Meglertakst fra Eiendomsmegler 1, datert Eierskapsmelding 2012 for Hol kommune Diverse eposter mellom Hol kommune og Hol sparebank Saksopplysninger: I forbindelse med behandling av eierskapsmeldingen 2012 gjort kommunestyret bl.a. slikt vedtak i møte , sak 101/12: «Arbeide for å sikre de øvrige aksjene i Geilo Informasjonssenter AS» Med bakgrunn i dette vedtaket tok ordfører kontakt med Hol Sparebank. Møtet med banken resulterte i at Hol kommune den fikk oversendt en meglertakst utført av EiendomsMegler 1 samt bankens beregning av Hol Sparebank andel. I samråd med Hol Sparebank tok Hol kommune initiativ til å få utført en verditakst av næringseiendommen Vesletåttvegen 11-13, gnr. 64/232. Verditaksten er utført av offentlig godkjent takskontor. Verditaksten lyder på til sammen I verditaksten er det beregnet et fradrag på kr ,- for kjøkkeninnredning i Fjellmatsenteret. Både Hol Sparebank og representanter fra Hol kommune har i senere møter lagt verditaksten fra Hallingdal Takstkontor As til grunn for verdifastsetting av eiendommen. 6

7 Forhold til overordna plan: Ved behandling av Eierskapsmelding 2012 vedtok Hol kommunestyre i sak 101/12, pkt 2, 5.kulepunkt: «Arbeide for å sikre de øvrige aksjene i Geilo Informasjonssenter AS» Økonomiske konsekvenser: Kjøp av Hol Sparebanks aksjer i Geilo Informasjonssenter AS vil utgjøre kr ,- og kan dekkes fra disposisjonsfondet. Vurdering: Partene er enig om å legge verditaksten på kr ,- fra Hallingdals Takstkontor As til grunn for beregning av Hol Sparebanks andel. I oppsett fra Hol Sparebank er en kommet fram til følgende vurdering. Vurdering Geilo Informasjonssenter AS Markedsverdi bygg 100 % Bokført verdi bygg Latent skatt 11 % Driftsløsøre Fordringer Utsatt skatt Langsiktiggjeld Kortsiktig gjeld Verdi 50 % andel I følge årsregnskapet for 2012 har Geilo Informasjonssenter en langsiktig gjeld på ca. kr. 8,3 mill. hvorav «øvrige langsiktig gjeld» pr utgjorde i underkant av 4,2 mill. Som det framgår av note 3 i regnskapet utgjør sistnevnte det kommune tilskuddet i sin helhet. Dette inntektsføres årlig i takt med ordinære avskrivninger i 2012 kr ,- Det kommunale tilskudd er hensynstatt i vurderingen, ettersom langsiktig gjelder er fratrekt verdigrunnlaget. I følge Eierskapsmelding 2012 er Hol kommunes eierskap i Geilo Informasjonssenter AS politisk motivert. Hol kommune ser eierskapet i bygget som viktig med tanke på etablering av et kompetansemiljø knyttet til natur/miljø, reiseliv og fjellmat. Overtakelse av Hol Sparebanks eierandel i informasjonssenteret betyr en kostnad på kr for Hol kommune. Dersom Hol kommunestyre vedtar overtakelse av Hol Sparebanks eierandel, vil finansiering av oppkjøpet kunne skje enten - ved at behandlingen av oppkjøpet legges til budsjettbehandlingen for 2014 i kommunestyret i desember eller - ved at beløpet vedtas bevilget fra disposisjonsfondet. 7

8 Rådmannens innstilling: 1. Hol kommune kjøper Hol Sparebank sine aksjer i Geilo Informasjonssenter AS for kr ,-. 2. Bevilgning fra disposisjonsfondet. Formannskapet har behandlet saken i møte sak 57/13 Votering Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Saksordfører: Hallvard Lilleslett. Vedtak Innstilling til kommunestyret: 1. Hol kommune kjøper Hol Sparebank sine aksjer i Geilo Informasjonssenter AS for kr ,-. 2. Bevilgning fra disposisjonsfondet. 8

9 39/13 Rapport fra forvaltningsrevisjon: Byggesaksbehandling i regulerte bolig- og hyttefelt Arkivsak-dokument: 13/ Arkivkode: 040 Saksbehandler: Børre Evensen Saksgang Møtedato Saknr 1 Kommunestyret /13 Saken avgjøres av: Hol kommunestyret Vedlegg: Rapport fra forvaltningsrevisjonen Dokument i saka: Se Vedlegg i saken Saksopplysninger: Kontrollutvalgene i Hallingdal har i fellesmøte den 8.mai, 2013, behandlet saken «Rapport fra forvaltningsrevisjon: Byggesaksbehandling i regulerte bolig- og hyttefelt» Rådmannen viser til særutskrift av sak 06/2013 som en del av vedlagte dokument, og ber kommunestyret gjøre vedtak i saken. Vedtak i Kontrollutvalget: Kontrollutvalget ber kommunestyret gjøre følgende vedtak: Kontrollutvalget slutter seg til revisjonsrapportens vurderinger og anbefalinger. Kontrollutvalget har merket seg at rådmannen er positiv til forenkling av byggesaksbehandlingen, innenfor gjeldende regelverk. Rådmannen er imidlertid skeptisk til å frita fra nabovarsling. Kontrollutvalget oversender rapporten til rådmannen og anmoder rådmannen om å arbeide for forenkling av byggesaksbehandlingen for å sikre god service til innbyggerne, herunder: - Tilrettelegge for enklere saksbehandling gjennom gode reguleringsplaner, god informasjon på kommunens hjemmesider, ansvarliggjøring av ansvarlig søker og minimalisere antallet dispensasjoner, jf. rapportens del Behandle byggesøknader i bolig- og hyttefelt som er iht. reguleringsbestemmelsene enklere enn andre typer byggesøknader, jf. rapportens del

10 - I størst mulig grad, gjennom reguleringsplaner, gjøre fritak for nabovarsling når det bygges iht. reguleringsbestemmelsene i bolig- og hyttefelt, jf. rapportens del 4.4. Kontrollutvalget anmoder rådmannen om å redegjøre for gjennomførte vurderinger og tiltak til kontrollutvalget innen utgangen av Kontrollutvalget oversender rapporten til kommunestyret til behandling, med følgende forslag til vedtak: Kommunestyret slutter seg til revisjonsrapportens vurderinger og anbefalinger. Kommunestyret ber rådmannen gjennomføre nødvendige tiltak for forenklet behandling av byggesøknader innenfor reguleringsplanen i regulerte bolig- og hyttefelt, herunder vurdere fritak fra nabovarsling. 10

11 40/13 Hol kirkelige fellesråd. Søknad om kommunal garanti vedrørende låneopptak. Arkivsak-dokument: 13/ Arkivkode: 256 Saksbehandler: Ola Hassel Saksgang Møtedato Saknr 1 Formannskapet /13 2 Kommunestyret /13 Saksordfører: Solveig Håtveit Markegård. Saken avgjøres av: Hol kommunestyre Vedlegg: Sak 12/13. Hol kirkelige fellesråd. Opptak av lån-godkjenning Dokument i saka: Hol kirkelige fellesråd. Søknad om kommunal garanti, datert Saksopplysninger: I finansieringsplanen for Geilo kulturkyrkje inngikk salg av Geilo menighetshus med kr. 3,5 millioner som en del av menighetens egenkapital på kr. 20,5 millioner. Eiendommen lå ute for salg med prisantydning på kr ,- i et halvt år i Prisantydningen tok utgangspunkt i eiendommens utbyggingspotensiale. Rekkefølgebestemmelsene i reguleringsplanen for området krever ny vei (V2) over «Sander-jordet» (gnr. 65/9) før utbygging av eiendommen. Det var flere interessenter, men på daværende tidspunkt oppnådde ikke menigheten en akseptabel pris. Geilo menighetsråd besluttet derfor i sak 90/10 å utsette salget, og i stedet ta opp et lån på kr. 3,5 millioner med sikkerhet i Geilo menighetshus. Dette for å kunne betale entreprenøren i tide i henhold til avtale. Kirkens gjenbruksbutikk har behov for lokalene i menighetshuset til møbelavdeling. Gjenbruksbutikken betaler i dag husleie som dekker lånekostnadene. Lånet er kostbart og refinansiering er derfor ønskelig. Fellesrådet har innhentet tilbud fra KLP om lån på kr. 3,5 millioner med effektiv rente på 2,34 %, mot 5,6 % rente på lånet Geilo sokn har i dag. Dette betyr at lånekostnadene reduseres med ca. kr ,- pr. år. Lånevilkårene er basert på at kommunen står som garantist for låneopptaket. Fellesrådet gjorde slikt vedtak i sak 12, den : «Hol kirkelige fellesråd vedtar å ta opp lån stort kr. 3,5 millioner i KLP under forutsetning av at Hol kommune stiller garanti (selvskyldnerkausjonist). Låneforpliktelsene dekkes av Geilo sokn v/ Geilo menighetsråd. 11

12 *** Fellesrådet sitt låneopptak er godkjent i bispedømmerådet. Det er kommunestyret som innehar myndigheten til å behandle søknader om kommunal lånegaranti. Forhold til overordna plan: Finansieringsplan for Geilo kulturkyrkje er vedtatt av kommunestyret i sak 28/07 og 60/08. Det vises til vedlagte saksutredning for Hol kirkelige fellesråd i sak 12/13. Miljøkonsekvenser: Ikke vurdert i denne saken. Helse-/miljø og beredskapsforhold: Ikke vurdert. Økonomiske konsekvenser: En garanti kan i ytterste konsekvens medføre at Hol kommune må dekke hele eller deler av lånebeløpet på kr. 3.5 millioner. Vurdering: Kommunelovens 51 regulerer garantier og pantsetting for andres økonomiske forpliktelser. «1. Vedtak om å stille kausjon eller annen økonomisk garanti for virksomhet som drives av andre enn kommunen eller fylkeskommunen selv, skal godkjennes av departementet.» En kommunal garanti for virksomhet som drives av andre stiller krav om godkjennelse fra fylkesmannen. Et garantivedtak er ikke er gyldig før en slik godkjennelse foreligger. Lovbestemmelsen inneholder i tillegg et absolutt forbud mot garantier knyttet til næringsvirksomhet som drives av andre enn kommunen selv. Låneopptaket til fellesrådet gjelder refinansiering av lån tilknyttet bygging (investering) av Geilo kulturkyrkje. Eksisterende lån i Sparebank1 et tatt opp med sikkerhet i Geilo menighetshus. Det nye lånet i KLP banken skal tas opp av Hol kirkelige fellesråd. I søknaden fra fellesrådet blir det opplyst at Geilo sokn sin gjenbruksbutikk i dag betaler husleie som dekker de løpende lånekostnadene. KLP banken sin forutsetning for å refinansiere lånet er at Hol kommune stiller garanti for hele beløpet på kr. 3, 5 millioner. Refinansiering av lånet vil gi betydelige besparelser for Hol kirkelige fellesråd/geilo menighetsråd når det gjelder renteutgiftene. Denne innsparingen bør vurderes opp mot den risiko kommunen tar ved å stille som garantist for et lån på inntil kr. 3,5 millioner. En garanti (selvskyldnerkausjonist) kan i ytterste konsekvens medføre at Hol kommune må dekke hele eller deler av det lån som opptas. Rådmannen legger på denne bakgrunn fram to alternative forslag til vedtak: 1) Hol kommune garanterer (selvskyldnerkausjonist) for et lån på inntil kr. 3,5 millioner tilknyttet bygging av Geilo kulturkyrkje som tas opp av Hol kirkelige fellesråd i KLP banken. Saken oversendes fylkesmannen i Buskerud for godkjennelse i henhold til bestemmelsene i kommunelovens

13 2) Hol kommune kan ikke imøtekomme søknaden fra Hol kirkelige fellesråd om å stille som garantist (selvskyldnerkausjonist) for et lån i KLP banken på inntil kr. 3,5 millioner tilknyttet bygging av Geilo kulturkyrkje. Rådmannens innstilling: Hol kommunestyre garanterer (selvskyldnerkausjonist) for et lån på inntil kr. 3,5 millioner tilknyttet bygging av Geilo kulturkyrkje som tas opp av Hol kirkelige fellesråd i KLP banken. Saken oversendes fylkesmannen i Buskerud for godkjennelse i henhold til bestemmelsene i kommunelovens 51. Formannskapet har behandlet saken i møte sak 58/13 Behandling I e-post fra Hol kirkelig fellesråd av heter det: I forbindelse med arbeidet med å refinansiere lånet på kr 3,5 millioner ble det også søkt om lån i OVF (Opplysningsvesenets fond) i tillegg til KLP-banken. Kirkerådet har nå i brev gitt lånetilsagn på kr 2 millioner til refinansiering av lån tatt opp i forbindelse med bygging av Geilo kulturkyrkje. Den samlede lånerammen til Kirkerådet for 2013 er på 12 millioner kr. Det har derfor ikke vært mulig for dem å gi større lånetilsagn enn kr 2 millioner. Lånet tilbys på følgende vilkår: - 1,55% nominell rente - Lånet innvilges som et serielån over 25 år, hvorav de fem første år har avdragsfrihet. - Pant i Geilo menighetshus, gnr. 65 bnr. 11 Dette er et svært gunstig lån og det kreves ikke kommunal garanti. På bakgrunn av dette ber Hol kirkelige fellesråd om kommunal garanti (selvskyldnerkausjon) for et lån på kr 1,5 millioner (i KLP-banken) til refinansiering av resterende 1,5 millioner av lånet på 3,5 mill. ********************************** Votering Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt med en kommunal garanti (selvskyldnerkausjon) for et lån på inntil 1,5 mill kr. Saksordfører: Solveig Håtveit Markegård. 13

14 Vedtak Innstilling til kommunestyret: Hol kommunestyre garanterer (selvskyldnerkausjonist) for et lån på inntil kr. 1,5 millioner tilknyttet bygging av Geilo kulturkyrkje som tas opp av Hol kirkelige fellesråd i KLP banken. Saken oversendes fylkesmannen i Buskerud for godkjennelse i henhold til bestemmelsene i kommunelovens

15 41/13 Reguleringsplan for skole og idrettsområde. Arkivsak-dokument: 12/ Arkivkode: Geilo-167 Saksbehandler: Anita Hagen Grøtt Saksgang Møtedato Saknr 1 Utvalg for plan og utvikling /13 2 Kommunestyret /13 Saksordfører: Anne Kristin Solberg Saken avgjøres av: UPU innstiller, kommunestyret vedtar. Vedlegg: Saksfremstilling, 1.gangsbehandling, arkivsak 12/ , sak 30/12 Vedtak, 1.gangsbehandling, sak 30/12 Planbeskrivelse datert Plankart alternativ 1 (Uten HB1)- datert Plankart alternativ 2 (med HB1) - datert Planbestemmelser, sist revidert Statens vegvesen, brev datert Buskerud fylkeskommune, brev datert Dokument i saka: Dokumentjournal Saksopplysninger: Planfremmer: Kommunal plan Omfatter en rekke eiendommer: Gnr/Bnr 65/1, 65/176, mf. Hovedhensikten med gjennomføringen av planforslaget er å bedre trafikksikkerheten for barn og unge, i tillegg til tilrettelegging for en fremtidig utvikling av skole- og idrettsområdet. Planforslaget vil medføre en sanering av totalt 8 avkjørsler. Forslag til reguleringsplan for skole - og idrettsområde har tidligere vært behandlet av Teknisk hovedutvalg den (sak 227/07) og den (fastsettelse av planavgrensning), sak 82/06, samt i sak 10/09 med vedtak om offentlig ettersyn. Under offentlig ettersyn har Statens vegvesen varslet innsigelse og stilt krav om gjennomføring av en tematisk avkjøringsplan. Hol kommune har utarbeidet avkjørselsplan for Geilo Øst, og gjennomført avklaringer med Statens vegvesen med hensyn til kryssutforminger. Ved ny førstegangsbehandling ble det fattet følgende vedtak: 15

16 Det utarbeides et alternativt kryss i øst V2 ved Geilohallen x RV7 som trekkes 10 m lengre vest. Veg V3 og gang- og sykkelveg GS8 og GS9 tas ut av kartet, og forutsettes løst innenfor formålet. Utnyttelsesgraden på område OA1 økes igjen til % BYA 90 Privat veg PV2 til boligområde B1 legges om slik at den går naturlig inn på V/T1. Det innarbeides bestemmelse om at nødvendige oppgraderinger av V/T1 for bruk til adkomstveg skal gjøres før den kan ta i bruk. Skiløype T2 endres slik at den også kan nyttes som sommertrase for sykkel. Det utarbeides alternativt forslag til trase for V1 hvor V1 flyttes sør for pumpestasjon VA1 og FO4 endres tilbake til HB1 (Herberge (bevertningssted). Det vurderes om pumpestasjon kan flyttes sørvest for alternativ trase slik at trase for V1 kan legges noe lengre nord. På bakgrunn av de endringene som ble fremmet ved behandling av sak 30/12 ble det gjennomført nytt offentlig ettersyn den til Totalt er det mottatt 7 merknader i saken. Hol kommune har vært i dialog med Statens vegvesen og Buskerud fylkeskommune (BFK). Kommunen har oversendt tekniske tegninger (C-tegninger) til Statens vegvesen. BFK har fått utsatt høringsfrist i forbindelse med avklaringen av frigivning og vern av automatisk fredete kulturminner. Innsigelsen fra Statens vegvesen er trukket i henhold til brev datert Forslaget til reguleringsplan for skole- og idrettsområdet gjennomføres etter reglene i gammel plan og bygningslov (PBL av 1985, nr. 77). Bakgrunnen for dette er at planen ble lagt ut til offentlig ettersyn før Overgangsreglene i ny plan- og bygningslov (PBL 2008) åpner for at et planforslag som ble lagt ut til offentlig ettersyn før , (lovens ikrafttreden) kan ferdigstilles etter gammel planlov. Forhold til overordna plan: Se utfyllende opplysninger om forholdet til overordnet plan i sak 30/12. Miljøkonsekvenser: Se utfyllende opplysninger om miljøkonsekvenser i sak 30/12. Helse-/miljø og beredskapsforhold: Gjennomføringen av planforslaget vil bidra til å øke trafikksikkerheten i planområdet, særlig for barn- og unge/skolebarn og rydde opp i planområdets avkjørselssituasjon. Økonomiske konsekvenser: Det knytter seg økonomiske konsekvenser til etablering av teknisk infrastruktur herunder fremføring av veg og etablering av nye kryss. Det er også knyttet økonomiske konsekvenser til innløsningen av gnr/bnr 65/1 og 65/57. 16

17 Mottatte merknader ved offentlig ettersyn: 1. Fylkesmannen i Buskerud, brev datert Miljøvernavdelingen trekker innsigelsen til forslag til reguleringsplan for skole- og idrettsområde på Geilo. Fylkesmannen bemerker at planforslaget innebærer en nødvendig opprydding i trafikkforholdene i et område som har stor tilstrømming av myke trafikanter. Av hensyn til de allmenne frilufts og rekreasjonsinteressene i tilknytning til turtraseen Ustedalsfjorden rundt og hensynet til strandsonen anbefaler Fylkesmannen at kommunen vedtar planforslaget med størst avstand mellom kjørevegen og turtraseen. Det er ikke gjennomført støykartlegging som særlig omtaler støy fra skiskytterbanen. Fylkesmannen gjør oppmerksom på at grenseverdiene i Miljøverndepartementets veileder for støy i arealplanlegging T-1442/2012 ikke skal overskrides ved etablering av ny bebyggelse. Deler av eksisterende bolig og skolebebyggelse er belastet med støy over anbefalte grenseverdier. Fylkesmannen etterlyser tilrettelegging for miljømessig gode oppvarmingsløsninger med vannbåren varme basert på eksempelvis bioenergi. I saksutredningen står det at det er lagt inn byggegrenser mot Usteåne. Fylkesmannen tolker plankartet slik at byggegrensen innebærer forbud mot nye byggetiltak på boligtomten B1 som ligger ved vannet. Det ser imidlertid ut som om byggegrensen også omfatter det meste av område for hotell/bevertning HB1. Dette kan skape usikkerhet om intensjonen i alternativet. Fylkesmannen har følgende faglige råd til planforslaget: Valg av alternativet med størst avstand mellom kjørevegen og Ustedalsfjorden Rundt av hensyn til allmenne friluftsinteresser og strandsonen Konkretisere bestemmelsene om ivaretakelse av støyforhold i tråd med T- 1442/12 Innarbeide støytiltak for å redusere støybelastningen for eksisterende støyfølsomme bygg Lage en støyrapport for skiskytteranlegget for å avklare eventuelle behov for avbøtende tiltak Utrede og tilrettelegge for miljømessige oppvarmingsløsninger Innarbeide bestemmelser om elektromagnetiske felt. Administrasjonens kommentar: Administrasjonen vil innstille på alternativ 1 der område avsatt til herberge/bevertning (HB1) er tatt ut, slik at skiløypen «Ustedalen rundt» og strandsonen hensyntas i størst mulig grad. Dette vil gi en klar prioritering til de allmenne friluftsinteressene. Det innarbeides bestemmelser som omfatter energieffektive oppvarmingsløsninger og bestemmelser som forhindrer utbygging i elektromagnetiske felt i tråd med Fylkesmannens faglige råd. 17

18 2. Statens vegvesen, brev datert og Statens vegvesen gav i brev datert innsigelse til planforslaget på flere punkter. På bakgrunn av gjennomførte endringer etter en lengre prosess mellom Statens vegvesen og Hol kommune er innsigelsen til planforslaget trukket i brev datert Statens vegvesen forutsetter at kryssutformingen og nødvendige arealer til tilpassing av den korrigerte riksvegens sideterreng inngår i reguleringsplanen. De forutsetter videre at det innarbeides rekkefølgebestemmelse som ivaretar gjennomføringen av tiltakene på riksvegen. SVV forutsetter også at eksisterende Furusetvegen stenges slik at områdene ved Bakkenfeltet ikke lenger kan benytte Furusetvegen som adkomstveg. Det forutsettes også at kommunen hensyntar støytemaene i videre saksgang. Statens vegvesen bemerker videre at forslaget til reguleringsplan ikke viser byggegrense mot Rv7, og at det ikke er avsatt sikringssone mellom område for idrettsanlegg og riksvegen. Dersom så ikke gjøres gjelder 50 meter byggegrense mot riksvegen. SVv gjør oppmerksom på at i en eventuell dispensasjonssak er Vegvesenet høringspart, de vil ikke anbefale kommunen å gi dispensasjon for anlegg innenfor byggegrense bestemt i vegloven. Det er ønskelig at kommunen regulerer inn et sikringsområde i reguleringsplanen av hensyn til myke trafikanter. Administrasjonens kommentar: Hol kommune har imøtekommet innsigelsen ved utarbeidelse av en tematisk avkjøringsplan for Rv 7 i tillegg til å vurdere nærmere detaljene for de nye kryssløsningene. Hol kommune har oversendt tekniske tegninger (c-tegninger) for begge kryssene V1 og V2 (ved Highland Hotell x RV7 og skole- og idrettsområde i øst ved Geilohallen x RV7, ved Esso). Statens vegvesen har i brev datert trukket innsigelsen til planforslaget. Bakgrunnen for dette er oversendte tekniske tegninger oversendt den , og Hol kommune har oppdatert plankart og planbestemmelser som følge av endringer i de reviderte tekniske tegningene og har lagt inn sikringsområde mot Riksveg 7. Kommunen jobber parallelt med reguleringsplan for Bakkenfeltet og fremføring av ny trase for Furusetvegen. I den tilgrensende reguleringsplanen legges det opp til rekkefølgebestemmelser som sikrer at krysset ved Furusetvegen x Riksveg 7 saneres i forkant av utbygging av Bakkenfeltet. Reguleringsplan for Bakkenfeltet er lagt ut til nytt offentlig ettersyn medio april Buskerud fylkeskommune (BFK), brev datert ,brev datert , Søknad om dispensasjon fra kulturminneloven og brev datert Buskerud fylkeskommune har sendt søknad om dispensasjon til Riksantikvaren for behandling etter kulturminneloven 8.4 ledd. Dette gjelder for kullgroper og jernvinneanlegg med ID: , , , og I Fylkeskommunens argumentasjon i dispensasjonssøknaden legges det vekt på at planområdet regnes å ha en sentral funksjon for beboere i Hol og at kulturminnene er av lokalhistorisk interesse. Videre kan disse kulturminnene inneholde informasjon som vil 18

19 kunne gi en bedre forståelse for hvordan utmarksbruken kan ha utviklet seg. Buskerud fylkeskommune tilråder derfor at kulturminnene frigis med vilkår om en arkeologisk utgraving. Riksantikvaren har gitt dispensasjon fra kulturminneloven i brev datert Tillatelse til inngrep i automatisk fredete kulturminner, jf. Kulturminneloven 8 fjerde ledd, for et jernvinneanlegg med id og fem kullgroper (id , , , , ). Dispensasjon fra den automatiske fredingen krever at følgende tekst tas inn som en del av planforslagets fellesbestemmelser: Automatisk fredete kulturminner i konflikt med omsøkte tiltak i planområdet (jernvinne og fem kullgroper, id , , , , , ) kan fjernes uten vilkår om arkeologisk utgraving. Dersom ikke ovennevnte tekst tas inn i planbestemmelsene vil det normalt bli reist innsigelse i saken. Resterende kullgroper i planområdet (id og ) ligger inne i friluftsområder og er foreslått regulert til vern. Disse må legges inn under spesialområde bevaring. I reguleringsbestemmelsene må følgende ordlyd legges inn i planbestemmelsene: «Registrerte og avmerkede bestemmelser er automatisk fredet innenfor et areal på 5 meter utenfor det registrerte kulturminnes yttergrense. Det er ikke tillatt å sette i gang tiltak som er egnet til å skade, ødelegge, grave ut, flytte, forandre, tildekke, skjule eller på annen måte utilbørlig skjemme automatisk fredet kulturminne eller fremkalle fare for at dette kan skje, uten godkjenning fra kulturmyndighetene.» Administrasjonens kommentar: Hol kommune har i en lengre prosess med Buskerud fylkeskommune kommet til enighet i kulturminnespørsmålet i plansaken, og det ble sendt søknad til Riksantikvaren om frigivelse av automatisk fredete kulturminner, som nå er innvilget. Som det fremgår av rådmannens innstilling foreslås nye planbestemmelser, jf. over, innarbeidet i planforslagets fellesbestemmelser, som forutsetning for at kulturminnene frigis uten vilkår om arkeologisk utgraving. 4. Asplan Viak, Geilo idrettslag ved Roger Espeli, i brev datert Geilo idrettslag har gitt merknad til hvordan de ser for seg å utnytte det arealet som har formålet Idrettsanlegg (IS1), og hvilke endringer som ønskes medtatt i videre planprosess. Geilo idrettslag har følgende merknader til planforslaget: - Idrettsområde må utvides mot sør, øst mot Geilohallen, som et minimum ønsker Geilo IL at planområdet utvides med 18 meter fra dagens kunstgressbane. - I området mellom «løpebanen» og riksvegen har det ingen hensikt at dette område er større enn nødvendig. - Idrettsområdet kan om nødvendig innskrenkes mot øst for å gi plass til en effektiv parkeringsplass. 19

20 - Grensen for idrettsområdet bør justeres litt vestover for å sikre råderetten over hele arealet til sandvolleyballbanen. - G IL har ikke noen friidrettsgruppe pr. i dag, men skolene har friidrettsdager. Geilo IL ser det derfor ikke naturlig å tenke på plassering av kulestøtbane og lengdehoppbane i rimelig nærhet til skoleområde. - Geilo IL støtter innspillene fra grunneier Per A. Knudsen i forhold til Ustedalsfjorden rundt, men vil i tillegg presisere at det for vår del er av største betydning at traseen langs V/T1 holdes godt adskilt fra vegen slik at på løypenettet ikke forringes. For ytterligere detaljer henvises det til vedlagt brev fra Geilo IL. Dette omfatter blant annet merknader til planforslagets bestemmelser. Administrasjonens kommentar: Forslag til reguleringsplan gir innenfor avsatt formål til offentlig bygning/allmennyttig (idrettshall) muligheter til å etablere en rekke av de funksjonene som Geilo IL ønsker som en del av planforslaget. Geilo IL har oversendt «Geilo stadion idéskisse» som innspill til reguleringsplanen. Administrasjonen ser ikke noe i veien for å revidere planforslaget slik at område avsatt til Idrettsanlegg (IS1) utvides mot sør inn i område KO/P1 (kollektivanlegg/parkeringsplass) slik at ny tribune og nødvendige arealer for tilleggsareal til fotballbanen/idrettsbanen sikres med totalt 20 meter mot sør/sørøst. Den konkrete oppgraderingen av Geilo stadion må detaljprosjekteres i neste fase. IS1 er utvidet slik det fremgår av forslag til plankart. 5. ARK LIA - Arkitektkontoret Oddmund Lia AS, brev datert ARK LIA henviser til konsekvensene for Bil og Bo mht. stengingen av Furusetvegen i tilgrensende reguleringsplan for Bakkenfeltet. Stengingen av Furusetvegen medfører at hele adkomst og driftssituasjonen for Bil og Bo endres, da adkomsten flyttes fra østsiden til vestsiden av anlegget. En mulig løsning kan være en omfattende ombygging av, men det vil kreve vesentlige ressurser at bedriften ikke ser seg i stand til å gjennomføre dette. For å få en akseptabel løsning for Bil og Bo er det helt avgjørende at man velger den alternative løsningen med kryss V2 trukket 10,0 meter mot vest, jf. planforslag datert Plasseringen av kryss V2 henger også sammen med fremføring av ny trase for Furusetvegen. Den alternative løsningen for V2 åpner også muligheten for en akseptabel løsning for Bil og bo i denne saken. Videre til den alternative løsningen for V2 har vi følgende merknader.: Fortau F1 flyttes til vestsiden av V2. Fortauet vil da kunne betjene gangvei/busslomme ved Rv. 7 og bussholdeplass KO/P1 uten å krysse avkjøringen til Bil og Bo eller ny trase for Furusetvegen. De fremlagte skissene for Furusetvegen, alt 1 og 2, viser også gangvei lagt på syd og vestsiden av vegen. 20

21 Plangrensen justeres slik at den følger kanten av vei V2 mot øst og «annet trafikkareal» reduseres tilsvarende. Administrasjonens kommentar: Den alternative kryssplasseringen (der det nye krysset V2 er trukket lenger unna Bil og Bo AS) har ligget ute til offentlig ettersyn og er det foretrukne kryssalternativet hos flere sektormyndigheter. Administrasjonen kan derfor tilrå at nytt kryss etableres 10 meter lenger vest enn opprinnelig foreslått. Reguleringsplanen er oppdatert i henhold til de nye krysstegningene som nå er godkjent av Statens vegvesen. Planforslagets planavgrensning er også justert noe ettersom det ikke er behov for ytterligere areal avsatt til annet vegareal. 6. Gro Rønsgård for gnr/bnr 65/1 og Ragnhild og Einar Tufte for gnr/bnr 65/178, i brev datert Rønsgård og Tufte påpeker at de ikke har hørt noe videre i saken etter møte med kommunen den De mener at hele område avsatt til hotell og bevertning ble tatt ut av planen. Rønsgård og Tufte mener dette er kritikkverdig. I brev datert til UPU orienterte de om saken og UPU vedtok saken i møte den at det skulle utarbeides alternativt forslag for V1 og at HB1 skulle legges tilbake i planen. Det alternative forslaget som nå foreligger viser at det ikke vil være noe konflikt mellom V1 og T1. Rønsgård og Tufte presiserer at det ikke er medtatt i saksfremstillingens avsnitt om økonomiske konsekvenser at planforslaget vil medføre innløsning av bygninger og grunnarealer på gnr/bnr 65/1. De bemerker også at det området som nå søkes omregulert er i ei fjellbygd et betydelig areal som består av et lettdrevet jorde som gir en god avling, og som er i bruk i dag. Til UPUs alternative forslag vedr. HB1 området: Vi ber om at område HB1 blir omregulert til kombinert formål HBTF med utnyttelse 60 % BYA. Dette vil være samme formål og utnyttelsesgrad som tilgrensende område HBTF i reguleringsplanen for Geilo sentrum. Administrasjonens kommentar: Som det fremgår av nytt vedtak i saken ved utleggelse til offentlig ettersyn ble det utarbeidet alternativt forslag til trase for V1 hvor V1 flyttes sør for pumpestasjon VA1 og FO4 endres tilbake til herberge/beverting (HB1). Etter gjennomført offentlig ettersyn har kommunen mottatt merknader i forbindelse med innsetningen av området HB1 i alternative plankart. Administrasjonen viser for øvrig til sak 30/12, og fastholder sin anbefaling om at område avsatt til Hotell/bevertning - HB1 - tas ut av plankartet for å prioritere og hensynta de allmenne friluftsinteressene, ski/turløypen, «Ustedalen rundt» og hensynet til strandsonen. Den videre drøftingen av område avsatt til HB1 fremgår av administrasjonens vurdering. 7. Per Aksel Knudsen i brev datert Planforslaget foreslår to tilførselsveger til skole og idrettsområdet. Adkomsten til eiendommen, Aksøy gnr/bnr 65/63 er flyttet fra eksisterende vegparsell, Aksøyvegen, som går til SFO med tilknytting til riksveg 7 gjennom skole og idrettsområdet, der kommunen har 21

22 ansvaret for brøyting og vedlikehold, til en ny vegparsell, PV2, som knyttes til eksisterende sykkelveg, Ustedalsfjorden Rundt med utkjørsel ved trafostasjonen og videre forbindelse til Rv. 7 ved Highland hotell. De to foreslåtte kryssene til skole- og idrettsområdet vil lette den trafikale situasjonen og skape et tryggere trafikkbilde enn i dag. Flytting av parsellen, Askøyvegen vil skape en naturlig forbindelse til V/T1, kombinert kjøreveg/turveg, (Ustedalsfjorden rundt). Dagens adkomst ved SFO vil ikke kunne kobles til V/T1 da svingen er for krapp. Knudsen mener det er positivt at Ustedalsfjorden rundt ikke lenger vil krysse deres veg. Ved å føre vegen ut til V/T1 vil en også unngå en del trafikale utfordringer ved gjennomføring av arrangementer. Det trekkes videre frem at det er viktig at sykkeltransport sentreres med skilting til turvegen for å unngå møteulykker. Når det gjelder vegstandard, vedlikehold og brøyting har Knudsen en rekke merknader, se vedlagt merknadsbrev for ytterligere detaljer. For at Knudsen kan godta en tilkomstveg via V/T1 må følgende betingelser være oppfylt: - Oppgraderingen må bestå i det legges et bærelag med toppdekke som får en profil der vann føres bort. Det samme må gjelde for PV2 med en bredde som det står i planbeskrivelsen. - Svingen ved det sydvestlige hjørnet av trafostasjonen rettes ut/vegstubben omlegges til 6 meters bredde slik at store kjøretøy kan komme forbi. - Hol kommune må ta ansvaret for vedlikehold og brøyting på V/T1. Administrasjonens kommentar: Som det fremgår av Knudsens brev er det muligens basert på en misforståelse at det er tegnet inn en kulvert ved under adkomstvegen til trafostasjonen. Kulepunktene som Knudsen fremsetter over er helt eller delvis av en privatrettslig karakter og vil ikke behandles i denne reguleringsplanen. Det driftsmessige ansvaret for ny veg (V/T1) avgjøres av Teknisk etat i Hol kommune. Vurdering: Forslag til skole- og ble lagt ut til offentlig ettersyn med to alternativer for plassering av krysset i øst ovenfor Esso stasjonen (V2) (krysset Geilohallen x RV7) som er trukket 10 meter lenger vest i tillegg til den opprinnelige foreslåtte kryssløsningen. Alle endringer som ble vedtatt ved utleggingen til offentlig ettersyn fremgår av sak UPU 30/12. Det ble også lagt alternativt plankart ut på høring der område til herberge/bevertning (HB1) var satt tilbake i planforslaget og V1 flyttet sør for dagens pumpestasjon. I etterkant av gjennomførte endringer ble planforslaget på nytt lagt ut til offentlig ettersyn i perioden til Som det fremgår over er det mottatt 7 merknader ved gjennomføring av offentlig ettersyn. Statens vegvesen og Fylkesmannen i Buskerud har tidligere hatt innsigelse til planforslaget. I brev datert har innsigelsen fra Statens vegvesen frafalt i sin helhet og i brev datert har Fylkesmannen trukket sin innsigelse. 22

23 Administrasjonen har etter gjennomført offentlig ettersyn jobbet med utarbeidelse av tekniske tegninger og vært i tett dialog med Vegvesenet og Fylkesmannen. Tekniske tegninger omfatter en ytterligere detaljering av kryssene ved Highland (V1) og Esso (V2) og har medført små justeringer i veganlegget. Som det fremgår av UPU sak 30/12 ble forslag til reguleringsplan for skole- og idrettsområde lagt ut til offentlig ettersyn med to alternative kryssløsninger for krysset øst for Geilohallen x RV7 ved Esso og to alternative løsninger for fremføring av ny veg (V1) ved område avsatt for hotell/turistbedrift ett alternativ der næringsområde inngikk og ett uten. Mottatte merknader i saken fremhever behovet for at skiløypen «Ustedalen rundt» prioriteres, og at det opprettholder tilstrekkelig avstand mellom skiløypen og fremføring av ny veg, som vist i det alternativet der område HB1 er tatt ut av planforslaget. Administrasjonen fastholder behovet for å ta ut område HB1 slik det også fremgår av sak 30/12 av hensyn til de allmenne friluftsinteresser, strandsonen og turløypen/skiløypen «Ustedalen rundt». Grunneier Rønsgård ønsker at planforslaget stadfestes med alternativet som gir mulighet til å etablere hotell og bevertning i område HB1. De ønsker i tillegg at utnyttelsesgraden for område HB1 settes til % BYA = 60 % (opp 20 % fra % BYA = 40 %). Administrasjonen ser ikke HB1 som en del av planområdet og følgelig ikke en økning i utnyttelsen. Forslag til reguleringsplan for skole og idrettsområdet har vært til behandling i lengre tid, administrasjonen ønsker av hensyn til partene i saken å vedta saken så snart det lar seg gjøre for å oppnå forutsigbarhet og komme videre i prosessen. Hensynet til de allmenne frilufts- og rekreasjonsinteressene og skiløypen Ustedalen rundt må veie tungt etter administrasjonens vurdering. Administrasjonen vil derfor anbefale alternativet som ikke legger til rette for utvikling av turistbedrift og bevertning, men hensyntar skiløypen «Ustedalen rundt» og ikke bygger ned friluftsområde FO8 og FO10. Eksisterende pumpehus forutsettes revet og flyttes lenger sør. Administrasjonen har også hatt en langsgående dialog med Buskerud fylkeskommune, kulturminnevernet i saken. Det er sendt inn dispensasjonssøknad til Riksantikvaren på grunn av behovet for frigivelse av de kulturminnene som ligger inne i byggeområdene i planforslaget. Det forutsettes at Riksantikvaren godkjenner søknaden før planforslaget kan vedtas av kommunestyret og at forslag til reguleringsbestemmelser som sikrer kulturminnene innarbeides i planforslaget. Generelt ønsker administrasjonen å fremheve at gjennomføringen av planforslaget gjøres for å bedre trafikksikkerheten i planområdet for skolebarn og barn- og unge og rydde opp i avkjørselssituasjonen i hele planområdet. I tillegg til dette utarbeides reguleringsplanen for å sikre fremtidige arealer for offentlig virksomhet. Planforslaget vil videre medføre at ny trase for Furusetvegen (Detaljregulering for Bakkenfeltet, sak nr. 12/00816, UPU sak. 7/13) kan tilknyttes nytt kryss (V2) til riksveg 7. 23

24 Rådmannens innstilling: Innstilling til kommunestyret: Hol kommunestyre vedtar reguleringsplan for skole og idrettsområde, plankart datert (alternativet der område avsatt til HB1 (formål for herberge/bevertning er tatt ut)) med hjemmel i Plan- og bygningsloven (PBL nr ) 27-2 nr. 2. Før planen sendes Hol kommunestyre må følgende endringer gjennomføres i planforslagets bestemmelser og plankart: I planbestemmelsene: «Automatisk fredete kulturminner i konflikt med omsøkte tiltak i planområdet (jernvinne og fem kullgroper, Id , , , , , ) kan fjernes uten vilkår om arkeologiske utgravinger. «Registrerte og avmerkede bestemmelser er automatisk fredet innenfor et areal på 5 meter utenfor det registrerte kulturminnes yttergrense. Det er ikke tillatt å sette i gang tiltak som er egnet til å skade, ødelegge, grave ut, flytte, forandre, tildekke, skjule eller på annen måte utilbørlig skjemme automatisk fredet kulturminne eller fremkalle fare for at dette kan skje, uten godkjenning fra kulturmyndighetene.» 3 Generelle bestemmelser suppleres med: Ved oppføring av ny bebyggelse i områdene avsatt til offentlig virksomhet OB1 og OA1, offentlig bygning og allmennyttig idrettshall skal det legges til rette for miljømessige gode oppvarmingsløsninger. Det bør ikke etableres ny bebyggelse, lekeplasser, skoler eller andre funksjoner i områder med elektromagnetiske felt over 0,4 qt (microtesla). I plankart: Kulturminnene det søkes frigivelse for avmerkes ikke lenger med «bevaring av anlegg- kulturminne», dette gjelder for kulturminne med id.: , , , , , ) Utvalg for plan og utvikling har behandlet saken i møte sak 22/13 Behandling Lars Ødegård Teigen fremmet følgende endringsforslag: 4.5. i bestemmelsene:.. Området kan utbygges med % - BYA = 60%. Parkeringskjeller regnes ikke med i tillatt tomteutnyttelse dersom det er tilstrekkelig terrengoverdekning, minimum 50 cm jorddekke, over parkeringskjeller. Maksimalt tillatt mønehøyde 7,2 m over gjennomsnittlig planert terreng. 24

25 ******************************* Terje Teigen fremmet følgende endringsforslagsforslag til innstillingens første avsnitt: Hol kommune vedtar reguleringsplan for skole og idrettsområde, «plankart med alternativ», der område HB1 er tatt inn, plankart datert , med hjemmel i Plan- og bygningsloven (PBL nr ) 27-2 nr. 2. ******************************** Terje Teigen fremmet følgende endringsforslag til plankartet: Idrettsområdet innskrenkes mot øst for å gi plass til parkeringsplass. ******************************** Votering Det ble først stemt over rådmannens innstilling første avsnitt og forslaget fra Terje Teigen. Forslaget fra Terje Teigen til første avsnitt ble enstemmig vedtatt. Andre avsnitt i rådmannens innstilling og første kulepunkt til reguleringsbestemmelsene ble enstemmig vedtatt. Andre kulepunkt i rådmannens innstilling til reguleringsbestemmelsene ble enstemmig vedtatt. Tredje kulepunkt i rådmannens innstilling til reguleringsbestemmelsene ble enstemmig vedtatt Forslaget fra Lars Ødegård Teigen til endring av reguleringsbestemmelsene 4.5. ble enstemmig vedtatt. Forslag fra Terje Teigen til endring i plankartet ble enstemmig vedtatt. Første kulepunkt i rådmannens innstilling til plankartet ble enstemmig vedtatt. Saksordfører: Anne Kristin Solberg Vedtak Innstilling til kommunestyret: Hol kommune vedtar reguleringsplan for skole og idrettsområde, «plankart med alternativ», der område HB1 er tatt inn, plankart datert , med hjemmel i Plan- og bygningsloven (PBL nr ) 27-2 nr. 2. Før planen sendes Hol kommunestyre må følgende endringer gjennomføres i planforslagets bestemmelser og plankart: I planbestemmelsene: «Automatisk fredete kulturminner i konflikt med omsøkte tiltak i planområdet (jernvinne og fem kullgroper, Id , , , , , ) kan fjernes uten vilkår om arkeologiske utgravinger. «Registrerte og avmerkede bestemmelser er automatisk fredet innenfor et areal på 5 meter utenfor det registrerte kulturminnes yttergrense. Det er ikke tillatt å sette i 25

26 gang tiltak som er egnet til å skade, ødelegge, grave ut, flytte, forandre, tildekke, skjule eller på annen måte utilbørlig skjemme automatisk fredet kulturminne eller fremkalle fare for at dette kan skje, uten godkjenning fra kulturmyndighetene.» 3 Generelle bestemmelser suppleres med: Ved oppføring av ny bebyggelse i områdene avsatt til offentlig virksomhet OB1 og OA1, offentlig bygning og allmennyttig idrettshall skal det legges til rette for miljømessige gode oppvarmingsløsninger. Det bør ikke etableres ny bebyggelse, lekeplasser, skoler eller andre funksjoner i områder med elektromagnetiske felt over 0,4 qt (microtesla) i bestemmelsene:.. Området kan utbygges med % - BYA = 60%. Parkeringskjeller regnes ikke med i tillatt tomteutnyttelse dersom det er tilstrekkelig terrengoverdekning, minimum 50 cm jorddekke, over parkeringskjeller. Maksimalt tillatt mønehøyde 7,2 m over gjennomsnittlig planert terreng. I plankart: Idrettsområdet innskrenkes mot øst for å gi plass til parkeringsplass. Kulturminnene det søkes frigivelse for avmerkes ikke lenger med «bevaring av anlegg- kulturminne», dette gjelder for kulturminne med id.: , , , , , ) 26

27 42/13 Klagesak - reguleringsplan for Blomsetlie, gnr/bnr 57/1, 59/2,7 m.fl. Arkivsak-dokument: 12/ Arkivkode: Geilo-175 Saksbehandler: Steinar Hammersbøen Saksgang Møtedato Saknr 1 Utvalg for plan og utvikling /13 2 Kommunestyret /13 Saken avgjøres av: Utvalg for Plan- og utvikling Vedlegg: Klage på behandling av reguleringsplan for Blomsetlie, brev datert Samlet saksfremstilling, sak 4/13 Dokument i saka: Dokumentjournal Saksopplysninger: Planfremmer Asplan Viak Tiltakshaver: Lars Ø. Teigen Gnr/bnr: 57/1, 59/1 og 59/2 mf. Detaljregulering for Blomsetlie ble kunngjort den med klagefrist den Etter vedtak i Hol kommunestyre den , sak nr. 4/13. Plan - og bygningsloven 1-9 (forholdet til forvaltningsloven og klage) jfr. forvaltningsloven kap. IV må være oppfylt for at en klage tas til følge. Det kan ikke klages på forhold som har vært avgjort tidligere gjennom klage eller innsigelse på reguleringsplan. Ved klagebehandlingen i plansaker er det i hovedsak to forhold som vurderes: Fremkommer det nye momenter i saken. Kan det påvises saksbehandlingsfeil. Saksgangen har vært som følger: 1.gangsbehandling - Teknisk Hovedutvalg (tilsv. Plan og utvikling), sak nr. 34/11 2.gangsbehandling - Utvalg for plan og utvikling, sak nr. 9/12 Kommunestyrebehandling, gangsbehandling - Utvalg for plan og utvikling, sak nr. 66/12 Kommunestyrebehandling, sak nr. 4/13 27

28 Redegjørelse for samhandling i saksbehandlingen: Plan- og bygningsloven Kap. 5. Medvirkning i planleggingen, 5-1 og 5-2, definerer grunnlaget for medvirkning, offentlighet og informasjon i private og kommunale planforslag. Etter administrasjonens vurdering er saken gjennomført i henhold til planlovens forutsetninger for medvirkning ved varsel om oppstart, gjennomføring av offentlig ettersyn og prosessreglene for øvrig. Mottatt klage: Klage på behandling av reguleringsplan for Blomsetlie gnr/bnr 57/1, 59/1 og 59/2,7mf. Datert , fremsatt av Ingeborg Grostølen, Hans- Ove Grostølen og Inger Grostølen Nedenfor følger sammendrag av vedlagte klage: Klager viser til gjennomført vedtak i Hol kommunestyre den der tilkomsten til planområdet skal skje gjennom Øyo/Budalsvegen. Grostølen ser at vedtaket i kommunestyret den har definert hovedtilkomstveg til hyttefeltet via Trøogutu/Gamle Budalsvegen. I saksfremstillingen til og vedtak i UPUs møte den er ikke kulepunktet om hovedtilkomsten gjennom Øyo/Budalsvegen, vurdert selv om kommunestyret i møte den ba om det. Det er heller ikke nevnt i kommunestyremøte den Grostølen stiller derfor spørsmål om saken er tilstrekkelig opplyst før endelig behandling. I pkt i kommuneplanens bestemmelser for kommunedelplan for Geilo står det blant annet at «Områda i Budalslie skal ha hovedadkomst via den nye undergangen ved Øyo/Brusletto. Området skal ikkje byggast ut før den nye undergangen under jernbana er etablert». Hvorfor fravikes denne bestemmelsen, og må ikke en slik endring i kommuneplanen for Geilo behandles som en dispensasjonssak? Langs vegen bor det omtrent ti familier. Vegen brukes mye som tur og rideveg og er også skoleveg for flere barn. Vegen er bratt og svingete og svingete, og det kreves høg fart for å komme opp, særlig vinterstid. Med hyttefeltet vil det bli en voldsom trafikkøkning og anleggsperioden vil også medføre ulempe. Det ovennevnte vil redusere livskvaliteten til beboerne langs vegen, og redusere mulighetene for dem som bruker veien til trening og rekreasjon. Administrasjonens vurdering: Klager fremsetter her påstand om at saken ikke er tilstrekkelig opplyst. Administrasjonen vil i så henseende behandle klagen, både etter en vurdering om det fremkommer nye momenter i saken eller om det kan påvises saksbehandlingsfeil. Slik det også fremgår av vedlagte notat datert (notatet var vedlegg til KS sak 4/13 den , og sendt fra administrasjonen til kommunestyret), er det også utarbeidet et eget notat fra Asplan Viak datert De ulike vegalternativene er vurdert. 28

Evnt. forfall meldes Hol kommune, formannskapskontoret, på tlf. 32092105 eller 90825944. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

Evnt. forfall meldes Hol kommune, formannskapskontoret, på tlf. 32092105 eller 90825944. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Hol kommune Formannskapet Dato: 17.06.2013 kl. 13:00 Sted: Hol kommunehus, møterom 3 Arkivsak: 12/00190 Arkivkode: 040 Evnt. forfall meldes Hol kommune, formannskapskontoret, på tlf. 32092105

Detaljer

Planbeskrivelse til. Reguleringsplan for skole- og idrettsområde Geilo. i Hol kommune

Planbeskrivelse til. Reguleringsplan for skole- og idrettsområde Geilo. i Hol kommune Planbeskrivelse til Reguleringsplan for skole- og idrettsområde Geilo i Hol kommune 21. mai 2012 Innhold 1. Forord... 4 2. Bakgrunn... 5 3. Mål og forutsetninger... 6 4. Eksisterende situasjon... 7 4.1

Detaljer

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for del av Valle

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for del av Valle Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 22.05.2012 31529/2012 2010/3605 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/82 Komite for plan, næring og miljø 22.11.2012 Bystyret 13.12.2012 Sluttbehandling

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - PLAN 3012 - REGULERINGSPLAN FOR ASALHEIM II - 69/53 MFL.

SAKSPROTOKOLL - PLAN 3012 - REGULERINGSPLAN FOR ASALHEIM II - 69/53 MFL. SAKSPROTOKOLL - PLAN 3012 - REGULERINGSPLAN FOR ASALHEIM II - 69/53 MFL. Hovedutvalg teknisk behandlet saken den 12.03.2015, saksnr. 35/15 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Kommunestyret

Detaljer

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 32 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 09.11.2010 Møtetid:

Detaljer

MØTEINNKALLING 52/15 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 07.05.2015... 3 53/15 BUDSJETT 2015: TERTIALRAPPORT 30.04.15...

MØTEINNKALLING 52/15 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 07.05.2015... 3 53/15 BUDSJETT 2015: TERTIALRAPPORT 30.04.15... Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.06.2015 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 32 15 00 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE 52/15

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 10-24 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 17.03.2011 Tidspunkt: 14:00 TEMA: Informasjon fra turistkontoret

Detaljer

Saker til behandling. Endring av detaljreguleringsplan for Børtnes-Ødegårdene grunneierlag - tomtene A4, B8 og B9. 2. gangs behandling.

Saker til behandling. Endring av detaljreguleringsplan for Børtnes-Ødegårdene grunneierlag - tomtene A4, B8 og B9. 2. gangs behandling. MØTEINNKALLING Teknisk utvalg Dato: 12.08.2014 kl. 9:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00152 Arkivkode: 030 Forfall meldes snarest til møtesekretær tlf. 32 06 83 00 eller postmottak@nes-bu.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling Kommunestyret

Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Kommunestyret Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 01.12.2010 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 23.06.2014 Tid: Kl.09:00 (NB! Heldagsmøte)

MØTEINNKALLING. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 23.06.2014 Tid: Kl.09:00 (NB! Heldagsmøte) SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 23.06.2014 Tid: Kl.09:00 (NB! Heldagsmøte) Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte

Detaljer

Møteinnkalling for Hovedutvalg for miljø og teknikk. Saksliste

Møteinnkalling for Hovedutvalg for miljø og teknikk. Saksliste EIDSBERG KOMMUNE Møtedato: 10.02.2015 Møtested: Kulturtorget, møterom 2 Møtetid: 18:00 Møteinnkalling for Hovedutvalg for miljø og teknikk Kl. 17.00 Fotografering av administrasjonsutvalgets og hovedutvalgenes

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE NR 10

MØTEINNKALLING SAKSLISTE NR 10 Ringerike kommune MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 13.10.2014 Tid: 16:00 Gyldig forfall meldes til sekretariatet, tlf. 32117481

Detaljer

Godkjenning av møteinnkalling. Behandling av utvalgssak. Godkjenning av protokoll fra møte 06.09.2012 4

Godkjenning av møteinnkalling. Behandling av utvalgssak. Godkjenning av protokoll fra møte 06.09.2012 4 MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: 25.10.2012 kl. 18:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00151 033 Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf. 970 12 459. SAKSKART Side Godkjenning av møteinnkalling

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Klæbu kommune MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu Rådhus - formannskapssalen Møtedato: 10.12.2009 Tid: kl. 12.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 13.11.2008 17.00 SPØRSMÅL OM NEDLEGGELSE AV SVATSUM SKOLE

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 13.11.2008 17.00 SPØRSMÅL OM NEDLEGGELSE AV SVATSUM SKOLE Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 13.11.2008 17.00 Det innkalles med dette til møte i Kommunestyret. Møtet starter på Aulestad kl. 15.00

Detaljer

Saksutskrift. 2.gangsbehandling - Rv. 23 Oslofjordforbindelsen - Byggetrinn 2 - Reguleringsplan

Saksutskrift. 2.gangsbehandling - Rv. 23 Oslofjordforbindelsen - Byggetrinn 2 - Reguleringsplan Saksutskrift 2.gangsbehandling - Rv. 23 Oslofjordforbindelsen - Byggetrinn 2 - Reguleringsplan Saksbehandler: Jochen Caesar Saksnr.: 13/00259-34 Behandlingsrekkefølge Møtedato 1 Hovedutvalget for miljø-,

Detaljer

MØTEINNKALLING del 1 Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker

MØTEINNKALLING del 1 Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker MØTEINNKALLING del 1 Møtetid: 24.08.2015 kl. 16:30 Møtested: Rådhuset, møterom Fraunar Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 19 MØTEINNKALLING FOR Plan- og bygningsrådet MØTE NR.: 15 TID: 30.11.2005 13:00 MERK AT MØTEDATO ER ENDRET FRA 01.12.2005 STED: BRANNSTASJONEN ØVRE ENGGATE 8 Eventuelle forfall

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 47/15 15/123 MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN - GBNR. 62/115

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 47/15 15/123 MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN - GBNR. 62/115 SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 06.05.2015 Tid: 09:00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

MØTEBOK FORMANNSKAPET

MØTEBOK FORMANNSKAPET MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 11.09.2008 Tid: 09.00 Gruppemøter kl: 08.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000. Varamedlemmer møter etter

Detaljer

MØTEINNKALLING. Statusnotat utskrivningsklare pasienter, korttidsplasser og langtidsplasser pr. februar 2013. Notat fra rådmannen, datert 23.4.2013.

MØTEINNKALLING. Statusnotat utskrivningsklare pasienter, korttidsplasser og langtidsplasser pr. februar 2013. Notat fra rådmannen, datert 23.4.2013. Frogn kommune Frogn kommunes råd for personer med nedsatt funksjonsevne Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 21.05.2008 Tid: kl. 13.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Formannskapet

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Formannskapet Frogn kommune Formannskapet Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

Kommunestyrets medlemmer. Det innkalles med dette til følgende møte:

Kommunestyrets medlemmer. Det innkalles med dette til følgende møte: Verdal kommune Møteinnkalling Kommunestyrets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 23.02.2015 Tid: 18:00 Evt.

Detaljer

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 91 58 65 97 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 14.10.2014 Møtetid:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Ås rådhus, Lille sal. 27.04.2006 kl. 18:00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Ås rådhus, Lille sal. 27.04.2006 kl. 18:00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Ås rådhus, Lille sal 27.04.2006 kl. 18:00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kl. 16.15 - Presentasjon om gjennomføring av festivalene i 2013:

MØTEINNKALLING. Kl. 16.15 - Presentasjon om gjennomføring av festivalene i 2013: Frogn kommune Kommunestyret Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet SAKSLISTE 1/15 14/2308 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 10.12.2014.

MØTEINNKALLING. Formannskapet SAKSLISTE 1/15 14/2308 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 10.12.2014. MØTEINNKALLING Formannskapet Sted: Rakkestad Kulturhus, Formannskapssalen Dato: 14.01.2015 Tid: 09:00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/15 14/2308 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET

Detaljer

Forfall meldes snarest til møtesekretær tlf. 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling

Forfall meldes snarest til møtesekretær tlf. 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling MØTEINNKALLING Teknisk utvalg Dato: 18.02.2014 kl. 9:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00152 Arkivkode: 030 Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. Div. orienteringssaker SAKSKART Side 9/14 Forfall

Detaljer

Saker til behandling. 1/14 11/04633-56 Gnr/bnr 6/413 - Moskedalen 1 - detaljregulering 5

Saker til behandling. 1/14 11/04633-56 Gnr/bnr 6/413 - Moskedalen 1 - detaljregulering 5 VENNESLA KOMMUNE Bygg- og miljøutvalget Dato: 16.01.2014 kl. 9:00 Sted: Sal 1 Arkivsak: 14/00005 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde Grundetjern

Detaljer