OFFENTLIG SAKSLISTE 28/14 14/359 BUDSJETTREGULERINGER MED TERTIALRAPPORT. 1. TERTIAL 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OFFENTLIG SAKSLISTE 28/14 14/359 BUDSJETTREGULERINGER MED TERTIALRAPPORT. 1. TERTIAL 2014"

Transkript

1 Sak 24/14 Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Mehamn samfunnshus, lillesalen Møtedato: Tid: 09:15 OFFENTLIG SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 24/14 14/363 GODKJENNING AV INNKALLINGEN OG SISTE PROTOKOLL. VALG AV PROTOKOLLUNDERSKRIVERE 25/14 14/364 SPØRSMÅL OG ORIENTERINGER 26/14 14/144 GAMVIK KOMMUNES REGNSKAP FOR GODKJENNING 27/14 14/146 ADMINISTRASJONENS ÅRSMELDING /14 14/359 BUDSJETTREGULERINGER MED TERTIALRAPPORT. 1. TERTIAL /14 14/348 BEREDSKAPSPLAN FOR KRISE OG OMSORGSGRUPPA 30/14 14/329 MIDLERTIDIG UTVIDELSE AV BARNEHAGETILBUDET I MEHAMN 31/14 14/39 SKATTEREGNSKAP OG ÅRSRAPPORT FOR GAMVIK KOMMUNE- REGNSKAPSÅRET /14 14/273 ERVERV AV EIENDOM - GNR.3 BNR.13 33/14 11/267 Unntatt offentlig ofl 13 Ofl 13 TILBUD OM OVERTAKELSE AV EIENDOM GNR xxxxxxxxxxxxx 34/14 14/310 KJØP AV NYTT BADEKAR - MEHAMN HELSESENTER 35/14 14/350 PLAN FOR BYGGING AV IDRETTSANLEGG OG NÆRMILJØANLEGG NEDSETTING AV AD HOC UTVALG 36/14 13/653 Unntatt offentlig ofl 13 Ofl 13 KLAGE PÅ VEDTAK GJORT AV FORMANNSKAPET SAK 19/14 ***************************************************************************** ************************************************** 37/14 14/38 Unntatt offentlig ofl 13 Ofl 13 Side 1 av 24

2 Sak 24/14 KLAGE PÅ VEDTAK GJORT AV FORMANNSKAPET SAK 20/14 ***************************************************************************** ************************************************** 38/14 14/250 Unntatt offentlig ofl 13 Ofl 13 ANMODNING OM NY BEHANDLING AV STARTLÅNSØKNAD ***************************************************************************** ************************************************** 39/14 14/300 Unntatt offentlig ofl 13 Ofl 13 SØKNAD OM STARTLÅN ***************************************************************************** ************************************************** 40/14 14/358 Unntatt offentlig ofl 13 Ofl 13 SØKNAD OM STARTLÅN ***************************************************************************** ************************************************** Mehamn Inga Manndal Ordfører GODKJENNING AV INNKALLINGEN OG SISTE PROTOKOLL. VALG AV PROTOKOLLUNDERSKRIVERE Saksbehandler: Helge J. Pedersen Arkiv: 033 &17 Arkivsaksnr.: 14/363 24/14 Formannskapet Side 2 av 24

3 Sak 24/14 Innkallingen godkjennes. Protokoll fra møtet den godkjennes, og underskrives av Inga Manndal og Vidar Hansen. Protokollunderskrivere til dagens møte utpekes av møteleder. Side 3 av 24

4 Sak 25/14 SPØRSMÅL OG ORIENTERINGER Saksbehandler: Helge J. Pedersen Arkiv: 033 &17 Arkivsaksnr.: 14/364 25/14 Formannskapet Rådmannen tar utvalgets orienteringer til etterretning. Utvalget tar rådmannens orienteringer til orientering. Side 4 av 24

5 Sak 26/14 GAMVIK KOMMUNES REGNSKAP FOR GODKJENNING Saksbehandler: Svein Tønnessen Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 14/144 26/14 Formannskapet / Kommunestyret Kontrollutvalgets uttalelse ettersendes da utvalget har møte Gamvik kommunes regnskap forefinnes i eget vedlegg til saken. Revisjonsberetning fra Finnmark kommunerevisjon IKS er også vedlagt. Kontrollutvalgets behandling skal legges fram som innstilling i saken, men denne foreligger ikke ved utsendelse av møtepapirer. Kontrollutvalgets behandling ettersendes så snart utvalget har hatt sitt møte Side 5 av 24

6 Sak 27/14 ADMINISTRASJONENS ÅRSMELDING 2013 Saksbehandler: Svein Tønnessen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/146 27/14 Formannskapet / Kommunestyret Kommunestyret godkjenner administrasjonens årsmelding for 2013 Administrasjonens årsmelding ligger vedlagt. Side 6 av 24

7 Sak 28/14 BUDSJETTREGULERINGER MED TERTIALRAPPORT. 1. TERTIAL 2014 Saksbehandler: Svein Tønnessen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 14/359 28/14 Formannskapet / Kommunestyret Kommunestyret godkjenner budsjettreguleringer pr 1. Tertial 2014 med tilhørende rapport. Tekst Økte Reduserte Økte Reduserte utgifter utgifter inntekter inntekter SUM Ansvar Folkevalgte og adm Ansvar Skole og barnehage Ansvar NAV/sosial Ansvar Nordky barnevernstj Ansvar Helsesektor Ansvar Kultursektor Ansvar Teknisk sektor Ansvar Tilskuddsformidling Ansvar Diverse prosjekter Ansvar Finanser Netto samlet regulering 0 Administrasjonen har etter utløp av årets første 4 måneder gått gjennom status på årets budsjett og legger med dette fram forslag til reguleringer. Reguleringene er gjort opp i balanse, men det er foretatt en del korreksjoner som vil bli nærmere omtalt under. Ansvarsområdene Folkevalgte og administrativ ledelse Områdene er gjort opp med et lite overskudd på 9000,-. Kun mindre endringer på detaljkonti. Ansvarsområdene Oppvekst(skole og barnehage) Reguleringene er gjort opp i balanse. Utgiftene er økt med ,- og dette skyldes at det er lagt inn effekt av utvidelse av barnehagetilbudet i Mehamn med en ny avdeling fra august Det er lagt inn kostnader til drift av en ny avdeling med 1,5 stillinger. Inntektene er økt med til sammen ,-. Dette skyldes dels økt foreldrebetaling i barnehagene grunnet nytt tilbud, samt at kostnader til frikjøp av personell til diverse prosjekter er lagt inn med finansiering fra Side 7 av 24

8 Sak 28/14 bundne driftsfond. Det er også lagt inn en del reduksjoner i kostnader til vikarbruk med bakgrunn i forbruk pr Ansvarsområdene NAV/Sosial Det er ikke lagt inn noen reguleringer på gjeldende budsjett. Det må imidlertid følges nøye med på sosialhjelputbetalingene. Denne ser for mai ut til å bli betydelig høyere enn for de foregående måneder. Dersom dette er mer enn en tilfeldighet, vil man måtte regulere opp denne kostnaden ved neste budsjettregulering. Ansvarsområdene Nordkyn barneverntjeneste Det er kun foretatt mindre reguleringer på ansvarsområdene. Ansvarsområdene Helsesektor Det er lagt inn en regulering med ,- i underbalanse. Det største avviket gjelder bortfall av tilskudd knyttet til ressurskrevende brukere. Dette er et forhold som endrer seg fra år til år i forhold til utviklingen av pleiebehovet hos brukere, Status pr mai 2014 tilsier at Gamvik kommune vil få samlet vel 2,1 millioner mindre enn det som ble lagt til grunn da budsjettet ble vedtatt i desember. Det skal tilføyes at dette framdeles kan endre seg utover i året med bakgrunn i hvor mange tyngre brukere kommunen har og utviklingen i deres tjenestebehov. Det er også regulert inn en kostnad på legetjenesten på vel ,- grunnet en regning fra Lebesby som skulle vært belastet i Ettersom regningen kom først i mai 2014 da regnskap var avlagt må den reguleres inn i år. Ansvarsområde Kultursektor Sektoren er regulert inn med en underbalanse på ,-. Programvare på biblioteket (nytt boksøk og innsynsverktøy) er lagt inn med I tillegg har KST på møtet vedtatt å øke kulturmidler med ,- i forbindelse med jubileumsarrangementer. Dette ble forutsatt finansiert gjennom tilleggsbevilgninger. I tillegg til dette har FSK på sitt møte vedtatt å sette av inntil ,- til gjennomføring av 17. Mai arrangement i forbindelse med TV dekningen fra kommunen. Disse midlene skulle også tas fra tilleggsbevilgninger Ansvarsområdene Teknisk sektor Sektoren er regulert med et underskudd på ,-. Underskuddet skyldes at FSK i april vedtok å kjøpe inn en brukt brannbil fra AVINOR som ikke var lagt inn i budsjettet og som i vedtaket ble forutsatt finansiert over reservert tilleggsbevilgninger. Det er ellers gjort en mengde reguleringer for å ta høyde for uforutsette forhold. Et av disse er at det er regulert inn kostnad til motorbytte på hjullasteren. Denne har etter gjennomført service og kontroll av leverandør blitt anbefalt skiftet ut. Det er regulert inn et økt beløp på ,- på Side 8 av 24

9 Sak 28/14 service/vedlikehold på ansvarsområde 4400 for å ta høyde for motorbytte. Dette er finansiert gjennom flere reduksjoner i avsatte midler til diverse utstyr og materiell på vei, vann og avløp. All lønn til vedlikeholdsteamet som hittil har vært tatt fra de ulike investeringsprosjekt de har deltatt i, er flyttet over til fellesutgifter teknisk under ansvarsområde Finansieringen av dette skjer gjennom overføring fra investeringsbudsjettet i forhold til gjennomføringen av de prosjekt som er vedtatt og som teamet blir engasjert i. Ansvarsområdene Tilskuddsformidling Det er ikke foretatt noen reguleringer på området Ansvarsområdene Diverse prosjekter Det er ikke foretatt noen reguleringer på området Ansvarsområdene Finanser Områdene er regulert inn med en redusert kostnad på ,-. For å få reguleringen til å gå opp i balanse har det vært nødvendig å redusere konto for reservert tilleggsbevilgninger til et minimum. I tillegg har underskuddsinndekningen blitt redusert med ,-. Det er nå satt av ,- til inndekning av underskudd i det regulerte budsjettet. Som det framgår av rådmannens årsmelding var det ved årsskiftet gjenstående ca ,- igjen av underskuddsinndekningen. Det var i utgangspunktet et håp om at alt dette skulle kunne dekkes inn i løpet av 2014, ett år før opprinnelig plan. Nå viser det seg at det ikke er mulig å regulere inn hele dette beløpet i 2014 slik det ser ut pr dato. Rest underskuddsinndekning som må tas i 2015 vil være ca ,-. Dette er en betydelig forverring av status i forhold til det som var forventet da budsjett for 2014 ble lagt i desember og situasjonen maner til stor forsiktighet resten av året. Rådmannen vil også nevne at det fremdeles er usikkert hva de direkte økonomiske konsekvenser av hurtigrutas anløpsstopp i Mehamn vil få for økonomien til GNH. Det skal ikke utelukkes at Gamvik kommune må bevilge mer midler til foretaket enn det som er budsjettert dersom selskapet ikke klarer sine forpliktelser. Dette er det imidlertid for tidlig å fastslå. Selv om status for denne reguleringen er mindre positiv enn forventet, skal det likevel tilføyes at kommunen fremdeles ligger foran den vedtatte økonomiplanen når det gjelder underskuddsinndekningen, dog med den forutsetning at regnskap for 2014 faktisk vil gi rom for inndekning av det regulerte beløp på ,- Side 9 av 24

10 Sak 29/14 BEREDSKAPSPLAN FOR KRISE OG OMSORGSGRUPPA Saksbehandler: Heidi Hansen Arkiv: X2 &30 Arkivsaksnr.: 14/348 29/14 Formannskapet / Kommunestyret Beredskapsplanen for krise og omsorgsgruppa i Gamvik kommune vedtas. Beredskapsplanen for krise og omsorgsgruppa er en delplan i kommunens arbeid med å lage en overordnet beredskapsplan. Planen følger vedlagt. Side 10 av 24

11 Sak 30/14 MIDLERTIDIG UTVIDELSE AV BARNEHAGETILBUDET I MEHAMN Saksbehandler: Gunn-Marie Fermann Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 14/329 30/14 Formannskapet / Kommunestyret Gamvik kommune har etter Barnehageloven 8 en plikt til å sørge for at det finnes et tilstrekkelig antall barnehageplasser for barn under opplæringspliktig alder. Med dette som bakgrunn innstilles det til midlertidig utvidelse av Mehamn barnehage. Våren 2014 har vi fått inn 33 søknader for plass i Mehamn barnehage. Gjennomsnittstallet de siste 10 årene har vært 23. Dette skyldes økte barnefødsler, tilflytting og ikke minst søknader om plass fra våre nye landsmenn. Mehamn barnehage, med sine to avdelinger, har ikke plass til mer enn 27 av disse barne og 6 barn vil bli stående uten barnehageplass høsten Gamvik kommune har etter Barnehageloven 8 en plikt til å sørge for at det finnes et tilstrekkelig antall barnehageplasser for barn under opplæringspliktig alder. Når vi starter opp med en midlertidig utvidelse og ikke fast, skyldes dette at vi har en del usikkerhets momenter her. Dette gjelder både fraflytting/tilflytting og barnefødsler. Får å få på plass en midlertidig ordning for å dekke barnehagebehovet må vi ansatte en pedagogisk leder og en assistent. Dette vil gi behov for følgende lønnsøkninger revidering av inneværende års budsjett: Lønn: 1 ped. leder i 100% stilling lovpålagt iflg. antall barn per ped.leder Lønnsutgifter pr mnd kr ,30 Feriepenger 12% 4.237,00 Pensjonsutgifter 15% 5.931,80 Totale månedsutgifter kr ,10 1 assistent i 100% stilling regnet ut fra 100% tilbudstid til barnehagen Lønnsutgifter pr mnd kr ,00 Feriepenger 12% 2.703,00, Pensjonsutgifter 15% 3.784,20 Totale månedsutgifter kr ,20 Lønnskostnader for ped. leder og assistent for høsten 2014 = kr ,50 Inntekter: Vi kalkulerer med 8 ekstra foreldreinnbetalinger 2330 i 4 måneder kr ,- I tillegg kommer følgende utgifter ved bruk av lokaler på Mehamn skole: Oppussing av veggflater Flytting av kjøkkenkrok med lite kjøleskap Toalett tilpasset små barn med vaskerenne som har varmtvannslås Flytting av knaggrekke og sette opp hylle til barnas garderobe Side 11 av 24

12 Sak 30/14 Tilrettelegging for arbeidsrom/avkledningsrom og toalett for ansatte Utgiftene - totalt kr ,- er regulert inn i årets budsjett Lokalitetene må etter oppussing godkjennes på følgende punkt: Byggeforskrift etter plan og bygningslov teknisk etat Miljørettet helsevern helse gjennom kommunelege Videre skal kommunen foreta en sakkyndig vurdering og fatte vedtak om godkjenning Alt dette må være på plass før barnehageåret starter opp. Side 12 av 24

13 Sak 31/14 SKATTEREGNSKAP OG ÅRSRAPPORT FOR GAMVIK KOMMUNE- REGNSKAPSÅRET 2013 Saksbehandler: Inga Manndal Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/39 31/14 Formannskapet / Kommunestyret Kontrollutvalgets innstilling : Kontrollutvalget avholder møte den , og deres innstilling ettersendes. (rapporten følger vedlagt, innkallingen.) Side 13 av 24

14 Sak 32/14 ERVERV AV EIENDOM - GNR.3 BNR.13 Saksbehandler: Geir K. Hansen Arkiv: 611 L31 Arkivsaksnr.: 14/273 32/14 Formannskapet Gamvik kommune erverver eiendommen gnr 3/bnr 13 i Mehamn som et ledd i tilretteleggingen for ny molo på Hamneset med tilhørende adkomstvei. En pris av kr 10,- pr. m 2 legges til grunn. Et makeskifte som beskrevet i saksframlegget til denne sak gjennomføres som del av transaksjonen. Gamvik kommune søker tillatelse til fradeling jfr. plan- og bygningsloven 20-1 bokstav m) for en parsell på ca. 380 m 2 fra eiendommen 3/12. Parsellen sammenføyes med eiendommen 3/361. Rådmannen gis fullmakt til å sluttføre forhandlingene og gjennomføre kjøpet. Kystverket planlegger å bygge ny molo ved havnekjeften på Hamneset i Mehamn. Gamvik kommune forbereder dette betydelige prosjektet ved blant annet å utarbeide ny reguleringsplan for moloen og ny reguleringsplan for steinbrudd langs Gamvikveien. Reguleringsarbeidet er p.t. godt i gang. Kystverket har stilt som vilkår at adkomsten til moloen sikres. Dette innebærer at Gamvik kommune erverver nødvendig grunn og at Kystverket gis en adkomstrett som tinglyses på den enkelte eiendom. Moloens landfeste vil bli liggende på Finnmarkseiendommen, gnr 3/bnr 1. En egen avtale om erverv mv. vil bli utarbeidet når arealbehovet ved landfestet er endelig avklart. Eiendommen gnr 3/bnr 13 berøres også av planene. Eiendommen har et areal på 2040,8 m 2 og strekker seg i dag over Værveien og berører bygningene nord for veien. Eiendommen var tidligere bebygd med fiskebruket til Wilsgård og ble senere overtatt av Bertheussen. Eiendommen fremstår i dag som ubebygd etter at tidligere bygningsmasse er fjernet. Hjemmelshavere er Trygve, Steinar og Åge Arvid Bertheussen. Eierne har etter forhandlinger ingen innvendinger mot at 3/13 overdras til Gamvik kommune for bl.a. å sikre adkomst til moloen. Eiendommen gnr 3/bnr 12 som omfatter bl.a. skipsekspedisjonen er som kjent overdratt til Gamvik-Nordkyn Havn KF. Denne eiendommen strakk seg opprinnelig fra fjæra og opp mot statsgrunn på Åshaugen. I ettertid er bolig- og forretningstomter fradelt fra eiendommen, men en rest øst for Svingen tilhører fortsatt 3/12. Deler av dette restarealet grenser til flere boligtomter, og ca. 380 m 2 av dette arealet er inngjerdet og har vært en del av Åge A. Bertheussens boligtomt 3/361 fra denne ble etablert. Etter forhandlinger er det oppnådd enighet om følgende: Side 14 av 24

15 Sak 32/14 - Ca. 380 m 2 av eiendommen 3/12 overdras fra Gamvik-Nordkyn Havn KF til Åge A. Bertheussen og sammenføyes med 3/361. Dette skjer som et makeskifte mot tilsvarende areal fra 3/13. - Gamvik kommune kjøper resten av eiendommen 3/13 etter gjeldende priser for eiendomskjøp/-salg. - Gamvik kommune bærer kostnadene knyttet til nødvendig fradeling og eiendomstransaksjon. Rådmannen inviterer formannskapet til å drøfte saken. Siden det vil være aktuelt å foreta fradeling og oppmåling i sommer (gitt det tidspress som tilligger molo-saken), anmoder rådmannen om formannskapets fullmakt til å sluttføre forhandlingene og gjennomføre eiendomstransaksjonen. Utskrift av møteboka sendes: - Trygve, Åge Arvid og Steinar Bertheussen v/åge Arvid Bertheussen, 9770 MEHAMN Gamvik-Nordkyn Havn KF, 9770 MEHAMN Side 15 av 24

16 Sak 33/14 TILBUD OM OVERTAKELSE AV EIENDOM xxxxxxxxxxxxxxxxx Saksbehandler: Geir K. Hansen Arkiv: 60 Arkivsaksnr.: 11/267 Unntatt offentlig ofl 13 Ofl 13 33/14 Formannskapet Alt. 1: Gamvik kommune overtar eiendommen xxxxxxxxx med påstående bygningsmasse i henhold til hjemmelshavers tilbud av Gamvik formannskap søker om tillatelse til riving og fjerning av bygningsmassen jfr. plan- og bygningsloven 20-1 bokstav e). Gamvik formannskap ber brannsjefen vurdere mulighetene for fjerning av bygningsmassen ved en kontrollert nedbrenning som del av en brannøvelse. Dersom dette finnes forsvarlig, innlemmes nedbrenning i søknaden om riving og fjerning. Ingen tiltak skal settes i verk på eiendommen i kommunal regi før Gamvik kommune har overtatt hjemmelen til eiendommen. Alt. 2: Gamvik formannskap finner etter en helhetsvurdering at en overtakelse av eiendommen gnr 5/bnr 106 vil innebære til dels store utgifter for kommunen. Gitt dagens økonomiske situasjon finner formannskapet å måtte takke nei til hjemmelshavers tilbud av Eiendommen xxxxxxxx ligger i sentrum av xxxxxx og er bebygd med bolighus og uthus. Bygningene ble oppført i gjenreisningstida, men har over lang tid stått ubebodd og er etter hvert kommet i en slik tilstand at de fremstår som svært skjemmende og til dels farlige. Boligen har blant annet hull i taket og er ubeboelig. Istandsetting vurderes som mer kostnadskrevende enn bygging av nytt, tilsvarende hus. Gamvik kommune har over tid mottatt henvendelser og bekymringsmeldinger fra publikum som synes bygningsmassen er skjemmende, men som også er bekymret for at deler fra bolighuset som etter hvert løsner som følge av råte og påvirkning fra vær og vind, kan forårsake skade på mennesker, dyr og eiendom. Kommunen har også på egen hånd vurdert å gjøre noe med eiendommen for å forbedre forholdene. Kommunens virkemidler i så måte er de sanksjoner plan- og bygningsloven og/eller forurensningsloven hjemler og som kommunen kan nytte i pålegg mv. overfor hjemmelshaver. Hjemmelshaver xxxxxxxxxxx har pga. personlige forhold ikke muligheter til å sette i verk tiltak for å sette bygningsmassen i stand eller få den fjernet ved riving. xxxxxxxx henvendte seg på denne bakgrunn til Gamvik kommune i 2011 med forslag om at kommunen kunne overta eiendommen mot at påstående bygningsmasse ble fjernet. xxxxxxx har nylig henvendt seg igjen, og det foreligger nå et skriftlig tilbud datert Side 16 av 24

17 Sak 33/14 xxxxxxxx ligger sentralt til i xxxxxxx. Etter fjerning av dagens bygningsmasse vil dette være ei byggeklar boligtomt som formodentlig vil være attraktiv for en potensiell boligbygger på stedet. Dette vil sammen med fjerning av et skjemmende og potensielt farlig objekt utgjøre de positive konsekvensene av at kommunen eventuelt overtar eiendommen. På den negative siden må anføres at riving og fjerning av bygningsmassen nødvendigvis vil innebære økonomiske utlegg for kommunen; i tillegg til noe arbeid. Utarbeidelse av skjøte inkl. tinglysning samt behandling etter plan- og bygningsloven vil koste et sted mellom og kroner. Dette er naturligvis småpenger sammenlignet med hva en tradisjonell riving og påfølgende transport av rivingsavfall til godkjent mottak i Lakselv vil koste. Rådmannen har ikke kostnadsberegnet dette i detalj, men beløpet vil formodentlig ligge i størrelsesorden kroner. Et alternativ til tradisjonell riving kan være å fjerne bygningsmassen gjennom en kontrollert nedbrenning som ledd i en brannøvelse. Objektet i seg selv vil formodentlig være svært interessant for brannvesenet, men den faglige avgjørelsen av om dette kan være aktuelt, må tas av brannsjefen. Før en eventuell nedbrenning er det krav om at bygningene skal miljøsaneres. Kommunen må foreta en gjennomgang for å dokumentere om det finnes miljøfarlige stoffer eller byggematerialer som må fjernes før en nedbrenning kan iverksettes. En nedbrenning er ikke kostnadsfri for kommunen. Eventuelt avfall etter miljøsaneringen samt restene etter en nedbrenning vil måtte tas hånd om på lovlig måte. Videre må tomta ryddes/planeres og eventuelt tilsås. Rådmannen har heller ikke kostnadsberegnet dette i detalj, men kan antyde en estimert kostnad på opp til kroner. Utgifter i forbindelse med gjennomføringen av en brannøvelse dekkes i tillegg av brannvesenets eget budsjett. På denne bakgrunn inviteres formannskapet til å ta stilling til det foreliggende tilbudet. Innstilling fremmes i to alternativ. Utskrift av møteboka sendes: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Brannsjef Ola H. Gabrielsen, 9775 GAMVIK Side 17 av 24

18 Sak 34/14 KJØP AV NYTT BADEKAR - MEHAMN HELSESENTER Saksbehandler: Trond Einar Olaussen Arkiv: H3 Arkivsaksnr.: 14/310 34/14 Formannskapet Det bevilges kr til innkjøp av nytt badekar til Mehamn helsesenter. Kostnader tas fra konto for reserverte tilleggsbevilgninger. Mehamn helsesenter har et felles baderom for sine pasienter. Der er det et badekar med tilleggsfunksjoner som er tilrettelagt for pasienter med nedsatt mobilitet. Blant annet heisfunksjon. Badekaret som står der nå, har vært siden helsesenteret ble bygd i Det betyr at emaljen er slitt, og karet er sterkt misfarget. Helseadministrasjon har mottatt klage fra pasienter på dette. Storbadet blir brukt der pasienter skal ha ulike behandlingsformer for hud, samt at sengeliggende pasienter får bad ved behov. Rådmannen har innhentet tilbud, kr ,- for karet. I tillegg kommer montering. Side 18 av 24

19 Sak 35/14 PLAN FOR BYGGING AV IDRETTSANLEGG OG NÆRMILJØANLEGG NEDSETTING AV AD HOC UTVALG Saksbehandler: Svein Tønnessen Arkiv: 036 Arkivsaksnr.: 14/350 35/14 Formannskapet Det settes ned et utvalg på 5 personer som får mandat til å utarbeide et forslag til rullering av gjeldende plan for idrettsanlegg og nærmiljøanlegg. Utvalget starter sitt arbeid umiddelbart og resultatet av utvalgets arbeid legges fram for Kommunestyret som vedtar rullering av planen i løpet av høsten Utvalget bes om å ha tett kontakt med lag og foreninger under utarbeidelse av forslag til rullering av planen. Følgende politiske representanter pekes ut til utvalget: Fra administrasjonen utpekes rådmann og kulturkonsulent. Rådmann fungerer som sekretær for utvalget. Gjeldende plan for idrettsanlegg og nærmiljøanlegg (idrettsanleggsplanen) ble sist rullert i kommunestyret i sak 45/09 i desember Denne rulleringen var bygd på en eldre plan vedtatt i Etter siste rullering er det ikke gjort endringer i planen. Kommunen har i 2013 og 2014 mottatt flere henvendelser fra både idrettslag og andre om tiltak som det er ønskelig å prioritere når det gjelder bygging av idretts- og nærmiljøanlegg. For at slike tiltak skal kunne være berettiget til tilskudd fra spillemidlene(tidl tippemidlene) må de befinne seg i en kommunal plan for idrettsog nærmiljøanlegg og tiltakene må være prioritert. Siste søknad om spillemidler som ble levert inn fra Gamvik kommune var tilskudd til tursti langs elvebredden ved Mehamnelva. Dette var i januar Denne ble imidlertid ikke innvilget både på grunn av at tiltaket ikke var bekreftet med en kommunal egenandel og på grunn av manglende avklaringer av eiendomsforholdene i tiltaksområdet. Frist for å søke på spillemidler er 15. januar hvert år. Før den tid må kommunen ha gitt en tilråding om idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning av det angjeldende tiltak. Det er derfor viktig at oppdateringen av planen skjer i god tid før søknadsfristen går ut. Rådmannen foreslår at det settes ned et ad-hoc utvalg bestående av 5 personer som utarbeider et forslag til rullering av gjeldende plan fra Arbeidet starter opp umiddelbart etter vedtak og rullering av planen kommer opp på det første møte i kommunestyret etter sommeren. Side 19 av 24

20 Sak 36/14 KLAGE PÅ VEDTAK GJORT AV FORMANNSKAPET SAK 19/14 xxxxxxxxxxxxxxxxxx Saksbehandler: Heidi Hansen Arkiv: 252 Arkivsaksnr.: 13/653 Unntatt offentlig ofl 13 Ofl 13 19/14 Formannskapet /14 Formannskapet Saken legges frem uten innstilling Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 19/14 Behandling: Vedtak: Søknaden avslås. Startlånutvalget vurdering er at søkeren ikke er i målgruppen som kommunal og moderniseringsdepartementet har fastsatt i ny forskrift. Søker anmodes om å søke lån i ordinær bank. Enst. Xxxxxxxxxx klager på vedtak gjort i formannskapet sak 19/14. Søkeren oppfatter seg selv i målgruppen som er definert av Husbanken etter forskrift av gitt av kommunal og moderniseringsdepartementet. Søkeren har fått avslag på lån i flere banker med begrunnelse i at xxxx har for mye lån i forhold til sin inntekt. Side 20 av 24

21 Sak 37/14 KLAGE PÅ VEDTAK GJORT AV FORMANNSKAPET SAK 20/14 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Saksbehandler: Heidi Hansen Arkiv: 252 Arkivsaksnr.: 14/38 Unntatt offentlig ofl 13 Ofl 13 20/14 Formannskapet /14 Formannskapet Saken legges frem uten innstilling. Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 20/14 Behandling: Forslag fra AP v/torfinn Vassvik: xxxxxxxxxxxx innvilges et lån på ,- til restaurering av bolig i xxxxxxxxxx Nedbetalingstid 25 år. Forslaget fra AP ble satt opp mot innstillingen, og ble vedtatt med 5 stemmer. Vedtak: xxxxxxxxxxxxxx innvilges et lån kr ,- til restaurering av bolig i xxxxxxxxxxxx. Nedbetalingstid: 25 år. Søkeren er i målgruppen som Kommunal og moderniseringsdepartementet har fastsatt i ny forskrift om tildeling av startlån. Enst. xxxxxxxxxxx klager på vedtak gjort i formannskapet sak 20/14. Søkeren oppfatter seg selv i målgruppen som er definert av Husbanken etter forskrift av gitt av kommunal og moderniseringsdepartementet. xxxxx har vært i kontakt med prosjektleder i hjemme best bolig prosjektet, og også der fikk xxxxx et inntrykk av å være i den målgruppen som de ønsker å nå. xxxxxxxxxxx har vært i kontakt med sparebank1, men xxxx har fått negativt svar på henvendelsen. xxxxxx årsinntekt i 2013 var xxxxxxxxx og vil bli redusert til ca xxxxxxxxx,- etter at xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Side 21 av 24

22 Sak 38/14 ANMODNING OM NY BEHANDLING AV STARTLÅNSØKNAD xxxxxxxxxxxxxxx Saksbehandler: Heidi Hansen Arkiv: 252 Arkivsaksnr.: 14/250 Unntatt offentlig ofl 13 Ofl 13 22/14 Formannskapet /14 Formannskapet Saken legges frem uten innstilling. Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 22/14 Behandling: Forslag fra AP, v/torfinn Vassvik: Søknaden avslås. Begrunnelse: Søknad kan eventuelt behandles når søker kan vise til spesifikk bolig med pålydende takst. Vedtak: Søknaden avslås. Begrunnelse: Søknad kan eventuelt behandles når søker kan vise spesifikk bolig med pålydende takst. Søknad om startlån ble behandlet i formannskapsmøte sak 22/14. Søknaden ble avslått med begrunnelse at søknaden kan behandles på nytt når søker kan vise til spesifikk bolig med pålydende takst. Søkeren har nå levert takst over boligeiendommen xxxxxxxxxxxx. Markedsverdi kr xxxxxxxxx,- og låneverdi kr xxxxxxx Søkeren anmoder formannskapet om å behandle xxxxxxxxx søknad på nytt. Søkeren er i målgruppen som er definert i forskrift fra kommunal- og moderniseringsdepartementet. Side 22 av 24

23 Sak 39/14 SØKNAD OM STARTLÅN xxxxxxxxxxxxx Saksbehandler: Heidi Hansen Arkiv: 252 Arkivsaksnr.: 14/300 Unntatt offentlig ofl 13 Ofl 13 39/14 Formannskapet Startlånutvalgets innstilling: Søknaden avslås med følgende begrunnelse: Lånesummen er for høy i forhold til antatt salgsverdi på boligen. Søkeren har finansiering på boligen i annen bank. Gamvik kommune har en begrenset sum til videre utlån, noe som gjør at det må prioriteres søkere som ikke har mulighet til å få lån i annen bank. xxxxxxxxxxx søker startlån kr ,- til kjøp av bolig i xxxxxxxxxxx. Beløpet skal brukes til refinansiering av lån i Sparebank1 Nord Norge. Søkerens inntekt i 2013 xxxxxxxxxxxx,- Søkerens utgift 2013 xxxxxxxxxx,- SØKNAD OM STARTLÅN xxxxxxxxxxxxxx Side 23 av 24

24 Sak 39/14 Saksbehandler: Heidi Hansen Arkiv: 252 Arkivsaksnr.: 14/358 Unntatt offentlig ofl 13 Ofl 13 40/14 Formannskapet Startlånutvalgets innstilling: Søknaden innvilges med kr ,- med følgende begrunnelse: Det innvilgede beløpet brukes til nedbetaling av smålån som antas å ha de høyeste rentekostnadene. xxxxxxxxxxx søker startlån kr ,- til refinansiering av lån. Søkerens gjeld består av, foruten et tidligere startlån, diverse lån til høye renter. Søkerens inntekt i 2013 xxxxxxxxxx Søkerens utgifter i 2013 xxxxxxxxxxxx,- Side 24 av 24

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post til: seko@gamvik.kommune.no SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post til: seko@gamvik.kommune.no SAKSLISTE Gamvik kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Mehamn samfunnshus, restauranten Møtedato: 09.10.2012 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post til: seko@gamvik.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING med tilleggssaker. Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING med tilleggssaker. Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. SAKSLISTE Gamvik kommune MØTEINNKALLING med tilleggssaker Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Samfunnshuset, restauranten Møtedato: 18.06.2007 Tid: Kl 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer innkalles

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Gamvik kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Samfunnshuset, restauranten : 12.04.2010 Tid: 09:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

MØTEINNKALLING. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: ONSDAG 01.06.2011 kl. 13:00 Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 16/11 Lokale retningslinjer for forskrift

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Gamvik kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Mehamn samfunnshus : 22.03.2010 Tid: 09:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer innkalles

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Salg av tidligere Furumo barnehage

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Salg av tidligere Furumo barnehage LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Formannskapet Lunner rådhus, formannskapssalen 03.06.2010 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 12/10 Sak 14/10 Sak 13/10 Sak 15/10 Sak 16/10 Sak 17/10

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/11 10/237 RENOVASJON NÆRINGSAVFALL - REFUSJON FRA RASK AS

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/11 10/237 RENOVASJON NÆRINGSAVFALL - REFUSJON FRA RASK AS Gamvik kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Restauranten Møtedato: 27.01.2011 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

Sakspapirer. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 15.04.2011 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: 09.00. Saksliste

Sakspapirer. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 15.04.2011 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: 09.00. Saksliste Sakspapirer Utvalg: Formannskapet Møtedato: 15.04.2011 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: 09.00 Saksliste Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel PS 34/11 11/294 ØKONOMIRAPPORTERING 3/2011 PS 35/11 11/296

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 3/14 14/189 GODKJENNING AV INNKALLINGEN OG SISTE PROTOKOLL VALG AV PROTOKOLLUNDERSKRIVERE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 3/14 14/189 GODKJENNING AV INNKALLINGEN OG SISTE PROTOKOLL VALG AV PROTOKOLLUNDERSKRIVERE Gamvik kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Mehamn samfunnshus - lillesalen Møtedato: 27.03.2014 Tid: 10:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 6/2005 Til utvalgets medlemmer MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte mandag 05.09.2005 kl. 11.00 på Rådhuset, kommunestyresalen. Medlemmene innkalles til møtet. Dersom du ikke

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0024/07 07/00570 GJENNOMGANG AV VANN- OG AVLØPSGEBYR - ENDRING AV GEBYRSATSER

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0024/07 07/00570 GJENNOMGANG AV VANN- OG AVLØPSGEBYR - ENDRING AV GEBYRSATSER Gamvik kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Hurtigruta fra Kjøllefjord til Berlevåg Møtedato: 30.08.2007 Tid: Kl 18:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer innkalles særskilt

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Møte nr. 5/2013 MØTEINNKALLING Formannskapet Formannskapet holder møte den 11.06.2013 kl 09.30 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører Rita Dreyer AP Medlem

Detaljer

Sakspapirer. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 14.03.2011 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: kl. 09.00. Saksliste

Sakspapirer. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 14.03.2011 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: kl. 09.00. Saksliste Sakspapirer Utvalg: Formannskapet Møtedato: 14.03.2011 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: kl. 09.00 Saksliste Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel PS 15/11 11/227 ØKONOMIRAPPORTERING 2/2011 PS 16/11

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 2/2013 Kommunestyret holder møte den 18.06.2013 klokka 11.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Orfører Ragnar Olsen AP Varaordfører Rita Dreyer AP Medlem

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: KLP`s lokaler i Dronning Eufemias gate10, Bjørvika, Oslo Møtedato: 04.03.

MØTEINNKALLING. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: KLP`s lokaler i Dronning Eufemias gate10, Bjørvika, Oslo Møtedato: 04.03. Gamvik kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: KLP`s lokaler i Dronning Eufemias gate10, Bjørvika, Oslo Møtedato: 04.03.2014 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post:

Detaljer

Møteinnkalling. Skjervøy Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 13.06.2012 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Skjervøy Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 13.06.2012 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Skjervøy Kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 13.06.2012 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf 7777 5503 eller magnar.solbakken@skjervoy.kommune.no.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 14.10.2008 Tid: Kl. 12.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

PS 8/11 08/443 Klima- og energiplan for Indre Østfolds kommuner - 2. gangs behandling

PS 8/11 08/443 Klima- og energiplan for Indre Østfolds kommuner - 2. gangs behandling MARKER KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 17.03.2011 Tidspunkt: 18.30 Forfall meldes på tlf 45406516 eller på e-post til hanne.beate.vigen.hattestad@marker.kommune.no,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Gáivuona suohkan Sak 0095/07 Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.10.2007 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 8/2006 Til utvalgets medlemmer MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte den 26.10.2006 kl. 12.00 på Rådhuset. Medlemmene innkalles til møtet. Dersom

Detaljer

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 27.01.2011 10.00. Møteinnkalling

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 27.01.2011 10.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 27.01.2011 10.00 Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes

Detaljer

Sakspapirer. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 06.10.2010 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: kl. 10.00. Saksliste

Sakspapirer. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 06.10.2010 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: kl. 10.00. Saksliste Sakspapirer Utvalg: Formannskapet Møtedato: 06.10.2010 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: kl. 10.00 Saksliste Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel PS 107/10 10/939 TERTIALRAPPORT NR. 2/10 PS 108/10

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Gamvik kommune Møtested: Samfunnshuset, restauranten Møtedato: 15.06.2010 Tid: 0900-1500 Tilstede på møtet: MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Medlemmer: Marius Nilsen, Siv-Anita Steel, Inger Roren, Kai Brox,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 30/10 10/485 VEDTEKTER FOR BÅTSFJORD KOMMUNES BUTIKK FOND 33/10 10/503 SØKNAD OM TILSKUDD KOMPETANSE HEVINGSTILTAK

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 30/10 10/485 VEDTEKTER FOR BÅTSFJORD KOMMUNES BUTIKK FOND 33/10 10/503 SØKNAD OM TILSKUDD KOMPETANSE HEVINGSTILTAK Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom : 23.08.2010 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985304/316. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

MØTEINNKALLING. Gruppemøteoversikt s. 3. SAKSLISTE NR 9 Del 1. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 92/09 09/107 REFERATSAKER 1

MØTEINNKALLING. Gruppemøteoversikt s. 3. SAKSLISTE NR 9 Del 1. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 92/09 09/107 REFERATSAKER 1 RINGERIKE KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 29.10.2009 Tid: 16.00 Temamøte kl. 16.00 17.30: Kommunestyrets rolle som arbeidsgivere. Hva er viktig å vektlegge?

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus. Dato: 25.04.2013 Tidspunkt: 16:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus. Dato: 25.04.2013 Tidspunkt: 16:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 25.04.2013 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00. Vararepresentanter

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING SAKSLISTE HELSEHUSET - OMBYGGING / TILBYGG UTTALELSE FRA RÅDET FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING SAKSLISTE HELSEHUSET - OMBYGGING / TILBYGG UTTALELSE FRA RÅDET FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: RÅD FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE Møtested: Møterommet i gammelbygget Møtedato: 16.06.2015 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Porsanger kommune. Kommunestyret. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2015 Tid: 10:00

Porsanger kommune. Kommunestyret. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2015 Tid: 10:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2015 Tid: 10:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr e-post:

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0021/03 03/00040 OVERTAKELSE GRØNNLISKARET, SØKNAD NÆRINGSFONDET

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0021/03 03/00040 OVERTAKELSE GRØNNLISKARET, SØKNAD NÆRINGSFONDET Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Banktun Møtedato: 31.1.23 Tid: 9 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer