OFFENTLIG SAKSLISTE 28/14 14/359 BUDSJETTREGULERINGER MED TERTIALRAPPORT. 1. TERTIAL 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OFFENTLIG SAKSLISTE 28/14 14/359 BUDSJETTREGULERINGER MED TERTIALRAPPORT. 1. TERTIAL 2014"

Transkript

1 Sak 24/14 Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Mehamn samfunnshus, lillesalen Møtedato: Tid: 09:15 OFFENTLIG SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 24/14 14/363 GODKJENNING AV INNKALLINGEN OG SISTE PROTOKOLL. VALG AV PROTOKOLLUNDERSKRIVERE 25/14 14/364 SPØRSMÅL OG ORIENTERINGER 26/14 14/144 GAMVIK KOMMUNES REGNSKAP FOR GODKJENNING 27/14 14/146 ADMINISTRASJONENS ÅRSMELDING /14 14/359 BUDSJETTREGULERINGER MED TERTIALRAPPORT. 1. TERTIAL /14 14/348 BEREDSKAPSPLAN FOR KRISE OG OMSORGSGRUPPA 30/14 14/329 MIDLERTIDIG UTVIDELSE AV BARNEHAGETILBUDET I MEHAMN 31/14 14/39 SKATTEREGNSKAP OG ÅRSRAPPORT FOR GAMVIK KOMMUNE- REGNSKAPSÅRET /14 14/273 ERVERV AV EIENDOM - GNR.3 BNR.13 33/14 11/267 Unntatt offentlig ofl 13 Ofl 13 TILBUD OM OVERTAKELSE AV EIENDOM GNR xxxxxxxxxxxxx 34/14 14/310 KJØP AV NYTT BADEKAR - MEHAMN HELSESENTER 35/14 14/350 PLAN FOR BYGGING AV IDRETTSANLEGG OG NÆRMILJØANLEGG NEDSETTING AV AD HOC UTVALG 36/14 13/653 Unntatt offentlig ofl 13 Ofl 13 KLAGE PÅ VEDTAK GJORT AV FORMANNSKAPET SAK 19/14 ***************************************************************************** ************************************************** 37/14 14/38 Unntatt offentlig ofl 13 Ofl 13 Side 1 av 24

2 Sak 24/14 KLAGE PÅ VEDTAK GJORT AV FORMANNSKAPET SAK 20/14 ***************************************************************************** ************************************************** 38/14 14/250 Unntatt offentlig ofl 13 Ofl 13 ANMODNING OM NY BEHANDLING AV STARTLÅNSØKNAD ***************************************************************************** ************************************************** 39/14 14/300 Unntatt offentlig ofl 13 Ofl 13 SØKNAD OM STARTLÅN ***************************************************************************** ************************************************** 40/14 14/358 Unntatt offentlig ofl 13 Ofl 13 SØKNAD OM STARTLÅN ***************************************************************************** ************************************************** Mehamn Inga Manndal Ordfører GODKJENNING AV INNKALLINGEN OG SISTE PROTOKOLL. VALG AV PROTOKOLLUNDERSKRIVERE Saksbehandler: Helge J. Pedersen Arkiv: 033 &17 Arkivsaksnr.: 14/363 24/14 Formannskapet Side 2 av 24

3 Sak 24/14 Innkallingen godkjennes. Protokoll fra møtet den godkjennes, og underskrives av Inga Manndal og Vidar Hansen. Protokollunderskrivere til dagens møte utpekes av møteleder. Side 3 av 24

4 Sak 25/14 SPØRSMÅL OG ORIENTERINGER Saksbehandler: Helge J. Pedersen Arkiv: 033 &17 Arkivsaksnr.: 14/364 25/14 Formannskapet Rådmannen tar utvalgets orienteringer til etterretning. Utvalget tar rådmannens orienteringer til orientering. Side 4 av 24

5 Sak 26/14 GAMVIK KOMMUNES REGNSKAP FOR GODKJENNING Saksbehandler: Svein Tønnessen Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 14/144 26/14 Formannskapet / Kommunestyret Kontrollutvalgets uttalelse ettersendes da utvalget har møte Gamvik kommunes regnskap forefinnes i eget vedlegg til saken. Revisjonsberetning fra Finnmark kommunerevisjon IKS er også vedlagt. Kontrollutvalgets behandling skal legges fram som innstilling i saken, men denne foreligger ikke ved utsendelse av møtepapirer. Kontrollutvalgets behandling ettersendes så snart utvalget har hatt sitt møte Side 5 av 24

6 Sak 27/14 ADMINISTRASJONENS ÅRSMELDING 2013 Saksbehandler: Svein Tønnessen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/146 27/14 Formannskapet / Kommunestyret Kommunestyret godkjenner administrasjonens årsmelding for 2013 Administrasjonens årsmelding ligger vedlagt. Side 6 av 24

7 Sak 28/14 BUDSJETTREGULERINGER MED TERTIALRAPPORT. 1. TERTIAL 2014 Saksbehandler: Svein Tønnessen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 14/359 28/14 Formannskapet / Kommunestyret Kommunestyret godkjenner budsjettreguleringer pr 1. Tertial 2014 med tilhørende rapport. Tekst Økte Reduserte Økte Reduserte utgifter utgifter inntekter inntekter SUM Ansvar Folkevalgte og adm Ansvar Skole og barnehage Ansvar NAV/sosial Ansvar Nordky barnevernstj Ansvar Helsesektor Ansvar Kultursektor Ansvar Teknisk sektor Ansvar Tilskuddsformidling Ansvar Diverse prosjekter Ansvar Finanser Netto samlet regulering 0 Administrasjonen har etter utløp av årets første 4 måneder gått gjennom status på årets budsjett og legger med dette fram forslag til reguleringer. Reguleringene er gjort opp i balanse, men det er foretatt en del korreksjoner som vil bli nærmere omtalt under. Ansvarsområdene Folkevalgte og administrativ ledelse Områdene er gjort opp med et lite overskudd på 9000,-. Kun mindre endringer på detaljkonti. Ansvarsområdene Oppvekst(skole og barnehage) Reguleringene er gjort opp i balanse. Utgiftene er økt med ,- og dette skyldes at det er lagt inn effekt av utvidelse av barnehagetilbudet i Mehamn med en ny avdeling fra august Det er lagt inn kostnader til drift av en ny avdeling med 1,5 stillinger. Inntektene er økt med til sammen ,-. Dette skyldes dels økt foreldrebetaling i barnehagene grunnet nytt tilbud, samt at kostnader til frikjøp av personell til diverse prosjekter er lagt inn med finansiering fra Side 7 av 24

8 Sak 28/14 bundne driftsfond. Det er også lagt inn en del reduksjoner i kostnader til vikarbruk med bakgrunn i forbruk pr Ansvarsområdene NAV/Sosial Det er ikke lagt inn noen reguleringer på gjeldende budsjett. Det må imidlertid følges nøye med på sosialhjelputbetalingene. Denne ser for mai ut til å bli betydelig høyere enn for de foregående måneder. Dersom dette er mer enn en tilfeldighet, vil man måtte regulere opp denne kostnaden ved neste budsjettregulering. Ansvarsområdene Nordkyn barneverntjeneste Det er kun foretatt mindre reguleringer på ansvarsområdene. Ansvarsområdene Helsesektor Det er lagt inn en regulering med ,- i underbalanse. Det største avviket gjelder bortfall av tilskudd knyttet til ressurskrevende brukere. Dette er et forhold som endrer seg fra år til år i forhold til utviklingen av pleiebehovet hos brukere, Status pr mai 2014 tilsier at Gamvik kommune vil få samlet vel 2,1 millioner mindre enn det som ble lagt til grunn da budsjettet ble vedtatt i desember. Det skal tilføyes at dette framdeles kan endre seg utover i året med bakgrunn i hvor mange tyngre brukere kommunen har og utviklingen i deres tjenestebehov. Det er også regulert inn en kostnad på legetjenesten på vel ,- grunnet en regning fra Lebesby som skulle vært belastet i Ettersom regningen kom først i mai 2014 da regnskap var avlagt må den reguleres inn i år. Ansvarsområde Kultursektor Sektoren er regulert inn med en underbalanse på ,-. Programvare på biblioteket (nytt boksøk og innsynsverktøy) er lagt inn med I tillegg har KST på møtet vedtatt å øke kulturmidler med ,- i forbindelse med jubileumsarrangementer. Dette ble forutsatt finansiert gjennom tilleggsbevilgninger. I tillegg til dette har FSK på sitt møte vedtatt å sette av inntil ,- til gjennomføring av 17. Mai arrangement i forbindelse med TV dekningen fra kommunen. Disse midlene skulle også tas fra tilleggsbevilgninger Ansvarsområdene Teknisk sektor Sektoren er regulert med et underskudd på ,-. Underskuddet skyldes at FSK i april vedtok å kjøpe inn en brukt brannbil fra AVINOR som ikke var lagt inn i budsjettet og som i vedtaket ble forutsatt finansiert over reservert tilleggsbevilgninger. Det er ellers gjort en mengde reguleringer for å ta høyde for uforutsette forhold. Et av disse er at det er regulert inn kostnad til motorbytte på hjullasteren. Denne har etter gjennomført service og kontroll av leverandør blitt anbefalt skiftet ut. Det er regulert inn et økt beløp på ,- på Side 8 av 24

9 Sak 28/14 service/vedlikehold på ansvarsområde 4400 for å ta høyde for motorbytte. Dette er finansiert gjennom flere reduksjoner i avsatte midler til diverse utstyr og materiell på vei, vann og avløp. All lønn til vedlikeholdsteamet som hittil har vært tatt fra de ulike investeringsprosjekt de har deltatt i, er flyttet over til fellesutgifter teknisk under ansvarsområde Finansieringen av dette skjer gjennom overføring fra investeringsbudsjettet i forhold til gjennomføringen av de prosjekt som er vedtatt og som teamet blir engasjert i. Ansvarsområdene Tilskuddsformidling Det er ikke foretatt noen reguleringer på området Ansvarsområdene Diverse prosjekter Det er ikke foretatt noen reguleringer på området Ansvarsområdene Finanser Områdene er regulert inn med en redusert kostnad på ,-. For å få reguleringen til å gå opp i balanse har det vært nødvendig å redusere konto for reservert tilleggsbevilgninger til et minimum. I tillegg har underskuddsinndekningen blitt redusert med ,-. Det er nå satt av ,- til inndekning av underskudd i det regulerte budsjettet. Som det framgår av rådmannens årsmelding var det ved årsskiftet gjenstående ca ,- igjen av underskuddsinndekningen. Det var i utgangspunktet et håp om at alt dette skulle kunne dekkes inn i løpet av 2014, ett år før opprinnelig plan. Nå viser det seg at det ikke er mulig å regulere inn hele dette beløpet i 2014 slik det ser ut pr dato. Rest underskuddsinndekning som må tas i 2015 vil være ca ,-. Dette er en betydelig forverring av status i forhold til det som var forventet da budsjett for 2014 ble lagt i desember og situasjonen maner til stor forsiktighet resten av året. Rådmannen vil også nevne at det fremdeles er usikkert hva de direkte økonomiske konsekvenser av hurtigrutas anløpsstopp i Mehamn vil få for økonomien til GNH. Det skal ikke utelukkes at Gamvik kommune må bevilge mer midler til foretaket enn det som er budsjettert dersom selskapet ikke klarer sine forpliktelser. Dette er det imidlertid for tidlig å fastslå. Selv om status for denne reguleringen er mindre positiv enn forventet, skal det likevel tilføyes at kommunen fremdeles ligger foran den vedtatte økonomiplanen når det gjelder underskuddsinndekningen, dog med den forutsetning at regnskap for 2014 faktisk vil gi rom for inndekning av det regulerte beløp på ,- Side 9 av 24

10 Sak 29/14 BEREDSKAPSPLAN FOR KRISE OG OMSORGSGRUPPA Saksbehandler: Heidi Hansen Arkiv: X2 &30 Arkivsaksnr.: 14/348 29/14 Formannskapet / Kommunestyret Beredskapsplanen for krise og omsorgsgruppa i Gamvik kommune vedtas. Beredskapsplanen for krise og omsorgsgruppa er en delplan i kommunens arbeid med å lage en overordnet beredskapsplan. Planen følger vedlagt. Side 10 av 24

11 Sak 30/14 MIDLERTIDIG UTVIDELSE AV BARNEHAGETILBUDET I MEHAMN Saksbehandler: Gunn-Marie Fermann Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 14/329 30/14 Formannskapet / Kommunestyret Gamvik kommune har etter Barnehageloven 8 en plikt til å sørge for at det finnes et tilstrekkelig antall barnehageplasser for barn under opplæringspliktig alder. Med dette som bakgrunn innstilles det til midlertidig utvidelse av Mehamn barnehage. Våren 2014 har vi fått inn 33 søknader for plass i Mehamn barnehage. Gjennomsnittstallet de siste 10 årene har vært 23. Dette skyldes økte barnefødsler, tilflytting og ikke minst søknader om plass fra våre nye landsmenn. Mehamn barnehage, med sine to avdelinger, har ikke plass til mer enn 27 av disse barne og 6 barn vil bli stående uten barnehageplass høsten Gamvik kommune har etter Barnehageloven 8 en plikt til å sørge for at det finnes et tilstrekkelig antall barnehageplasser for barn under opplæringspliktig alder. Når vi starter opp med en midlertidig utvidelse og ikke fast, skyldes dette at vi har en del usikkerhets momenter her. Dette gjelder både fraflytting/tilflytting og barnefødsler. Får å få på plass en midlertidig ordning for å dekke barnehagebehovet må vi ansatte en pedagogisk leder og en assistent. Dette vil gi behov for følgende lønnsøkninger revidering av inneværende års budsjett: Lønn: 1 ped. leder i 100% stilling lovpålagt iflg. antall barn per ped.leder Lønnsutgifter pr mnd kr ,30 Feriepenger 12% 4.237,00 Pensjonsutgifter 15% 5.931,80 Totale månedsutgifter kr ,10 1 assistent i 100% stilling regnet ut fra 100% tilbudstid til barnehagen Lønnsutgifter pr mnd kr ,00 Feriepenger 12% 2.703,00, Pensjonsutgifter 15% 3.784,20 Totale månedsutgifter kr ,20 Lønnskostnader for ped. leder og assistent for høsten 2014 = kr ,50 Inntekter: Vi kalkulerer med 8 ekstra foreldreinnbetalinger 2330 i 4 måneder kr ,- I tillegg kommer følgende utgifter ved bruk av lokaler på Mehamn skole: Oppussing av veggflater Flytting av kjøkkenkrok med lite kjøleskap Toalett tilpasset små barn med vaskerenne som har varmtvannslås Flytting av knaggrekke og sette opp hylle til barnas garderobe Side 11 av 24

12 Sak 30/14 Tilrettelegging for arbeidsrom/avkledningsrom og toalett for ansatte Utgiftene - totalt kr ,- er regulert inn i årets budsjett Lokalitetene må etter oppussing godkjennes på følgende punkt: Byggeforskrift etter plan og bygningslov teknisk etat Miljørettet helsevern helse gjennom kommunelege Videre skal kommunen foreta en sakkyndig vurdering og fatte vedtak om godkjenning Alt dette må være på plass før barnehageåret starter opp. Side 12 av 24

13 Sak 31/14 SKATTEREGNSKAP OG ÅRSRAPPORT FOR GAMVIK KOMMUNE- REGNSKAPSÅRET 2013 Saksbehandler: Inga Manndal Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/39 31/14 Formannskapet / Kommunestyret Kontrollutvalgets innstilling : Kontrollutvalget avholder møte den , og deres innstilling ettersendes. (rapporten følger vedlagt, innkallingen.) Side 13 av 24

14 Sak 32/14 ERVERV AV EIENDOM - GNR.3 BNR.13 Saksbehandler: Geir K. Hansen Arkiv: 611 L31 Arkivsaksnr.: 14/273 32/14 Formannskapet Gamvik kommune erverver eiendommen gnr 3/bnr 13 i Mehamn som et ledd i tilretteleggingen for ny molo på Hamneset med tilhørende adkomstvei. En pris av kr 10,- pr. m 2 legges til grunn. Et makeskifte som beskrevet i saksframlegget til denne sak gjennomføres som del av transaksjonen. Gamvik kommune søker tillatelse til fradeling jfr. plan- og bygningsloven 20-1 bokstav m) for en parsell på ca. 380 m 2 fra eiendommen 3/12. Parsellen sammenføyes med eiendommen 3/361. Rådmannen gis fullmakt til å sluttføre forhandlingene og gjennomføre kjøpet. Kystverket planlegger å bygge ny molo ved havnekjeften på Hamneset i Mehamn. Gamvik kommune forbereder dette betydelige prosjektet ved blant annet å utarbeide ny reguleringsplan for moloen og ny reguleringsplan for steinbrudd langs Gamvikveien. Reguleringsarbeidet er p.t. godt i gang. Kystverket har stilt som vilkår at adkomsten til moloen sikres. Dette innebærer at Gamvik kommune erverver nødvendig grunn og at Kystverket gis en adkomstrett som tinglyses på den enkelte eiendom. Moloens landfeste vil bli liggende på Finnmarkseiendommen, gnr 3/bnr 1. En egen avtale om erverv mv. vil bli utarbeidet når arealbehovet ved landfestet er endelig avklart. Eiendommen gnr 3/bnr 13 berøres også av planene. Eiendommen har et areal på 2040,8 m 2 og strekker seg i dag over Værveien og berører bygningene nord for veien. Eiendommen var tidligere bebygd med fiskebruket til Wilsgård og ble senere overtatt av Bertheussen. Eiendommen fremstår i dag som ubebygd etter at tidligere bygningsmasse er fjernet. Hjemmelshavere er Trygve, Steinar og Åge Arvid Bertheussen. Eierne har etter forhandlinger ingen innvendinger mot at 3/13 overdras til Gamvik kommune for bl.a. å sikre adkomst til moloen. Eiendommen gnr 3/bnr 12 som omfatter bl.a. skipsekspedisjonen er som kjent overdratt til Gamvik-Nordkyn Havn KF. Denne eiendommen strakk seg opprinnelig fra fjæra og opp mot statsgrunn på Åshaugen. I ettertid er bolig- og forretningstomter fradelt fra eiendommen, men en rest øst for Svingen tilhører fortsatt 3/12. Deler av dette restarealet grenser til flere boligtomter, og ca. 380 m 2 av dette arealet er inngjerdet og har vært en del av Åge A. Bertheussens boligtomt 3/361 fra denne ble etablert. Etter forhandlinger er det oppnådd enighet om følgende: Side 14 av 24

15 Sak 32/14 - Ca. 380 m 2 av eiendommen 3/12 overdras fra Gamvik-Nordkyn Havn KF til Åge A. Bertheussen og sammenføyes med 3/361. Dette skjer som et makeskifte mot tilsvarende areal fra 3/13. - Gamvik kommune kjøper resten av eiendommen 3/13 etter gjeldende priser for eiendomskjøp/-salg. - Gamvik kommune bærer kostnadene knyttet til nødvendig fradeling og eiendomstransaksjon. Rådmannen inviterer formannskapet til å drøfte saken. Siden det vil være aktuelt å foreta fradeling og oppmåling i sommer (gitt det tidspress som tilligger molo-saken), anmoder rådmannen om formannskapets fullmakt til å sluttføre forhandlingene og gjennomføre eiendomstransaksjonen. Utskrift av møteboka sendes: - Trygve, Åge Arvid og Steinar Bertheussen v/åge Arvid Bertheussen, 9770 MEHAMN Gamvik-Nordkyn Havn KF, 9770 MEHAMN Side 15 av 24

16 Sak 33/14 TILBUD OM OVERTAKELSE AV EIENDOM xxxxxxxxxxxxxxxxx Saksbehandler: Geir K. Hansen Arkiv: 60 Arkivsaksnr.: 11/267 Unntatt offentlig ofl 13 Ofl 13 33/14 Formannskapet Alt. 1: Gamvik kommune overtar eiendommen xxxxxxxxx med påstående bygningsmasse i henhold til hjemmelshavers tilbud av Gamvik formannskap søker om tillatelse til riving og fjerning av bygningsmassen jfr. plan- og bygningsloven 20-1 bokstav e). Gamvik formannskap ber brannsjefen vurdere mulighetene for fjerning av bygningsmassen ved en kontrollert nedbrenning som del av en brannøvelse. Dersom dette finnes forsvarlig, innlemmes nedbrenning i søknaden om riving og fjerning. Ingen tiltak skal settes i verk på eiendommen i kommunal regi før Gamvik kommune har overtatt hjemmelen til eiendommen. Alt. 2: Gamvik formannskap finner etter en helhetsvurdering at en overtakelse av eiendommen gnr 5/bnr 106 vil innebære til dels store utgifter for kommunen. Gitt dagens økonomiske situasjon finner formannskapet å måtte takke nei til hjemmelshavers tilbud av Eiendommen xxxxxxxx ligger i sentrum av xxxxxx og er bebygd med bolighus og uthus. Bygningene ble oppført i gjenreisningstida, men har over lang tid stått ubebodd og er etter hvert kommet i en slik tilstand at de fremstår som svært skjemmende og til dels farlige. Boligen har blant annet hull i taket og er ubeboelig. Istandsetting vurderes som mer kostnadskrevende enn bygging av nytt, tilsvarende hus. Gamvik kommune har over tid mottatt henvendelser og bekymringsmeldinger fra publikum som synes bygningsmassen er skjemmende, men som også er bekymret for at deler fra bolighuset som etter hvert løsner som følge av råte og påvirkning fra vær og vind, kan forårsake skade på mennesker, dyr og eiendom. Kommunen har også på egen hånd vurdert å gjøre noe med eiendommen for å forbedre forholdene. Kommunens virkemidler i så måte er de sanksjoner plan- og bygningsloven og/eller forurensningsloven hjemler og som kommunen kan nytte i pålegg mv. overfor hjemmelshaver. Hjemmelshaver xxxxxxxxxxx har pga. personlige forhold ikke muligheter til å sette i verk tiltak for å sette bygningsmassen i stand eller få den fjernet ved riving. xxxxxxxx henvendte seg på denne bakgrunn til Gamvik kommune i 2011 med forslag om at kommunen kunne overta eiendommen mot at påstående bygningsmasse ble fjernet. xxxxxxx har nylig henvendt seg igjen, og det foreligger nå et skriftlig tilbud datert Side 16 av 24

17 Sak 33/14 xxxxxxxx ligger sentralt til i xxxxxxx. Etter fjerning av dagens bygningsmasse vil dette være ei byggeklar boligtomt som formodentlig vil være attraktiv for en potensiell boligbygger på stedet. Dette vil sammen med fjerning av et skjemmende og potensielt farlig objekt utgjøre de positive konsekvensene av at kommunen eventuelt overtar eiendommen. På den negative siden må anføres at riving og fjerning av bygningsmassen nødvendigvis vil innebære økonomiske utlegg for kommunen; i tillegg til noe arbeid. Utarbeidelse av skjøte inkl. tinglysning samt behandling etter plan- og bygningsloven vil koste et sted mellom og kroner. Dette er naturligvis småpenger sammenlignet med hva en tradisjonell riving og påfølgende transport av rivingsavfall til godkjent mottak i Lakselv vil koste. Rådmannen har ikke kostnadsberegnet dette i detalj, men beløpet vil formodentlig ligge i størrelsesorden kroner. Et alternativ til tradisjonell riving kan være å fjerne bygningsmassen gjennom en kontrollert nedbrenning som ledd i en brannøvelse. Objektet i seg selv vil formodentlig være svært interessant for brannvesenet, men den faglige avgjørelsen av om dette kan være aktuelt, må tas av brannsjefen. Før en eventuell nedbrenning er det krav om at bygningene skal miljøsaneres. Kommunen må foreta en gjennomgang for å dokumentere om det finnes miljøfarlige stoffer eller byggematerialer som må fjernes før en nedbrenning kan iverksettes. En nedbrenning er ikke kostnadsfri for kommunen. Eventuelt avfall etter miljøsaneringen samt restene etter en nedbrenning vil måtte tas hånd om på lovlig måte. Videre må tomta ryddes/planeres og eventuelt tilsås. Rådmannen har heller ikke kostnadsberegnet dette i detalj, men kan antyde en estimert kostnad på opp til kroner. Utgifter i forbindelse med gjennomføringen av en brannøvelse dekkes i tillegg av brannvesenets eget budsjett. På denne bakgrunn inviteres formannskapet til å ta stilling til det foreliggende tilbudet. Innstilling fremmes i to alternativ. Utskrift av møteboka sendes: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Brannsjef Ola H. Gabrielsen, 9775 GAMVIK Side 17 av 24

18 Sak 34/14 KJØP AV NYTT BADEKAR - MEHAMN HELSESENTER Saksbehandler: Trond Einar Olaussen Arkiv: H3 Arkivsaksnr.: 14/310 34/14 Formannskapet Det bevilges kr til innkjøp av nytt badekar til Mehamn helsesenter. Kostnader tas fra konto for reserverte tilleggsbevilgninger. Mehamn helsesenter har et felles baderom for sine pasienter. Der er det et badekar med tilleggsfunksjoner som er tilrettelagt for pasienter med nedsatt mobilitet. Blant annet heisfunksjon. Badekaret som står der nå, har vært siden helsesenteret ble bygd i Det betyr at emaljen er slitt, og karet er sterkt misfarget. Helseadministrasjon har mottatt klage fra pasienter på dette. Storbadet blir brukt der pasienter skal ha ulike behandlingsformer for hud, samt at sengeliggende pasienter får bad ved behov. Rådmannen har innhentet tilbud, kr ,- for karet. I tillegg kommer montering. Side 18 av 24

19 Sak 35/14 PLAN FOR BYGGING AV IDRETTSANLEGG OG NÆRMILJØANLEGG NEDSETTING AV AD HOC UTVALG Saksbehandler: Svein Tønnessen Arkiv: 036 Arkivsaksnr.: 14/350 35/14 Formannskapet Det settes ned et utvalg på 5 personer som får mandat til å utarbeide et forslag til rullering av gjeldende plan for idrettsanlegg og nærmiljøanlegg. Utvalget starter sitt arbeid umiddelbart og resultatet av utvalgets arbeid legges fram for Kommunestyret som vedtar rullering av planen i løpet av høsten Utvalget bes om å ha tett kontakt med lag og foreninger under utarbeidelse av forslag til rullering av planen. Følgende politiske representanter pekes ut til utvalget: Fra administrasjonen utpekes rådmann og kulturkonsulent. Rådmann fungerer som sekretær for utvalget. Gjeldende plan for idrettsanlegg og nærmiljøanlegg (idrettsanleggsplanen) ble sist rullert i kommunestyret i sak 45/09 i desember Denne rulleringen var bygd på en eldre plan vedtatt i Etter siste rullering er det ikke gjort endringer i planen. Kommunen har i 2013 og 2014 mottatt flere henvendelser fra både idrettslag og andre om tiltak som det er ønskelig å prioritere når det gjelder bygging av idretts- og nærmiljøanlegg. For at slike tiltak skal kunne være berettiget til tilskudd fra spillemidlene(tidl tippemidlene) må de befinne seg i en kommunal plan for idrettsog nærmiljøanlegg og tiltakene må være prioritert. Siste søknad om spillemidler som ble levert inn fra Gamvik kommune var tilskudd til tursti langs elvebredden ved Mehamnelva. Dette var i januar Denne ble imidlertid ikke innvilget både på grunn av at tiltaket ikke var bekreftet med en kommunal egenandel og på grunn av manglende avklaringer av eiendomsforholdene i tiltaksområdet. Frist for å søke på spillemidler er 15. januar hvert år. Før den tid må kommunen ha gitt en tilråding om idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning av det angjeldende tiltak. Det er derfor viktig at oppdateringen av planen skjer i god tid før søknadsfristen går ut. Rådmannen foreslår at det settes ned et ad-hoc utvalg bestående av 5 personer som utarbeider et forslag til rullering av gjeldende plan fra Arbeidet starter opp umiddelbart etter vedtak og rullering av planen kommer opp på det første møte i kommunestyret etter sommeren. Side 19 av 24

20 Sak 36/14 KLAGE PÅ VEDTAK GJORT AV FORMANNSKAPET SAK 19/14 xxxxxxxxxxxxxxxxxx Saksbehandler: Heidi Hansen Arkiv: 252 Arkivsaksnr.: 13/653 Unntatt offentlig ofl 13 Ofl 13 19/14 Formannskapet /14 Formannskapet Saken legges frem uten innstilling Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 19/14 Behandling: Vedtak: Søknaden avslås. Startlånutvalget vurdering er at søkeren ikke er i målgruppen som kommunal og moderniseringsdepartementet har fastsatt i ny forskrift. Søker anmodes om å søke lån i ordinær bank. Enst. Xxxxxxxxxx klager på vedtak gjort i formannskapet sak 19/14. Søkeren oppfatter seg selv i målgruppen som er definert av Husbanken etter forskrift av gitt av kommunal og moderniseringsdepartementet. Søkeren har fått avslag på lån i flere banker med begrunnelse i at xxxx har for mye lån i forhold til sin inntekt. Side 20 av 24

21 Sak 37/14 KLAGE PÅ VEDTAK GJORT AV FORMANNSKAPET SAK 20/14 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Saksbehandler: Heidi Hansen Arkiv: 252 Arkivsaksnr.: 14/38 Unntatt offentlig ofl 13 Ofl 13 20/14 Formannskapet /14 Formannskapet Saken legges frem uten innstilling. Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 20/14 Behandling: Forslag fra AP v/torfinn Vassvik: xxxxxxxxxxxx innvilges et lån på ,- til restaurering av bolig i xxxxxxxxxx Nedbetalingstid 25 år. Forslaget fra AP ble satt opp mot innstillingen, og ble vedtatt med 5 stemmer. Vedtak: xxxxxxxxxxxxxx innvilges et lån kr ,- til restaurering av bolig i xxxxxxxxxxxx. Nedbetalingstid: 25 år. Søkeren er i målgruppen som Kommunal og moderniseringsdepartementet har fastsatt i ny forskrift om tildeling av startlån. Enst. xxxxxxxxxxx klager på vedtak gjort i formannskapet sak 20/14. Søkeren oppfatter seg selv i målgruppen som er definert av Husbanken etter forskrift av gitt av kommunal og moderniseringsdepartementet. xxxxx har vært i kontakt med prosjektleder i hjemme best bolig prosjektet, og også der fikk xxxxx et inntrykk av å være i den målgruppen som de ønsker å nå. xxxxxxxxxxx har vært i kontakt med sparebank1, men xxxx har fått negativt svar på henvendelsen. xxxxxx årsinntekt i 2013 var xxxxxxxxx og vil bli redusert til ca xxxxxxxxx,- etter at xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Side 21 av 24

22 Sak 38/14 ANMODNING OM NY BEHANDLING AV STARTLÅNSØKNAD xxxxxxxxxxxxxxx Saksbehandler: Heidi Hansen Arkiv: 252 Arkivsaksnr.: 14/250 Unntatt offentlig ofl 13 Ofl 13 22/14 Formannskapet /14 Formannskapet Saken legges frem uten innstilling. Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 22/14 Behandling: Forslag fra AP, v/torfinn Vassvik: Søknaden avslås. Begrunnelse: Søknad kan eventuelt behandles når søker kan vise til spesifikk bolig med pålydende takst. Vedtak: Søknaden avslås. Begrunnelse: Søknad kan eventuelt behandles når søker kan vise spesifikk bolig med pålydende takst. Søknad om startlån ble behandlet i formannskapsmøte sak 22/14. Søknaden ble avslått med begrunnelse at søknaden kan behandles på nytt når søker kan vise til spesifikk bolig med pålydende takst. Søkeren har nå levert takst over boligeiendommen xxxxxxxxxxxx. Markedsverdi kr xxxxxxxxx,- og låneverdi kr xxxxxxx Søkeren anmoder formannskapet om å behandle xxxxxxxxx søknad på nytt. Søkeren er i målgruppen som er definert i forskrift fra kommunal- og moderniseringsdepartementet. Side 22 av 24

23 Sak 39/14 SØKNAD OM STARTLÅN xxxxxxxxxxxxx Saksbehandler: Heidi Hansen Arkiv: 252 Arkivsaksnr.: 14/300 Unntatt offentlig ofl 13 Ofl 13 39/14 Formannskapet Startlånutvalgets innstilling: Søknaden avslås med følgende begrunnelse: Lånesummen er for høy i forhold til antatt salgsverdi på boligen. Søkeren har finansiering på boligen i annen bank. Gamvik kommune har en begrenset sum til videre utlån, noe som gjør at det må prioriteres søkere som ikke har mulighet til å få lån i annen bank. xxxxxxxxxxx søker startlån kr ,- til kjøp av bolig i xxxxxxxxxxx. Beløpet skal brukes til refinansiering av lån i Sparebank1 Nord Norge. Søkerens inntekt i 2013 xxxxxxxxxxxx,- Søkerens utgift 2013 xxxxxxxxxx,- SØKNAD OM STARTLÅN xxxxxxxxxxxxxx Side 23 av 24

24 Sak 39/14 Saksbehandler: Heidi Hansen Arkiv: 252 Arkivsaksnr.: 14/358 Unntatt offentlig ofl 13 Ofl 13 40/14 Formannskapet Startlånutvalgets innstilling: Søknaden innvilges med kr ,- med følgende begrunnelse: Det innvilgede beløpet brukes til nedbetaling av smålån som antas å ha de høyeste rentekostnadene. xxxxxxxxxxx søker startlån kr ,- til refinansiering av lån. Søkerens gjeld består av, foruten et tidligere startlån, diverse lån til høye renter. Søkerens inntekt i 2013 xxxxxxxxxx Søkerens utgifter i 2013 xxxxxxxxxxxx,- Side 24 av 24

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Gamvik kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Mehamn samfunnshus, lillesalen Møtedato: 24.04.2014 Tid: 10:00 Til stede på møtet Medlemmer: Inga Manndal, Oddbjørg Vatndal, Harald Hansen,

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Gamvik kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Møtested: Rådmannskontoret Møtedato: 08.10.2015 Tid: kl. 10.00 Innkalte: Formannskapet Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Inga Manndal Nestleder Torfinn Vassvik

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Gamvik kommune Møtested: Restauranten Møtedato: 06.02.2017 Tid: 10:00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Trond Einar Olaussen, Torfinn Vassvik, Gunn Mari

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Formannskapet

MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Rådmannskontoret Møtedato: 15.07.2014 Tid: 10:00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Inga Manndal, Torfinn Vassvik, Harald

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: postmottak@gamvik.kommune.no.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: postmottak@gamvik.kommune.no. Gamvik kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset, restauranten : 25.06.2009 Tid: 0830 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: postmottak@gamvik.kommune.no. Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller e-post: Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller e-post: Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. Gamvik kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Restauranten : 15.12.2016 Tid: 10:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer innkalles

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Gamvik kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Mehamn samfunnshus, lillesalen Møtedato: 27.08.2012 Tid: 10:00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Inga Manndal Nestleder Torfinn Vassvik

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: KLP`s lokaler i Dronning Eufemias gate10, Bjørvika, Oslo Møtedato: 04.03.

MØTEINNKALLING. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: KLP`s lokaler i Dronning Eufemias gate10, Bjørvika, Oslo Møtedato: 04.03. Gamvik kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: KLP`s lokaler i Dronning Eufemias gate10, Bjørvika, Oslo Møtedato: 04.03.2014 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Gamvik kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Mehamn samfunnshus, Lillesalen Møtedato: 31.01.2012 Tid: 10:00-00:00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Inga Manndal Nestleder Torfinn Vassvik

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Gamvik kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Restauranten, Mehamn samfunnshus Møtedato: 27.04.2011 Tid: kl. 11.00 Til stede på møtet Medlemmer: Ordfører Marius Nilsen, Siv-Anita Steel, Frank Broks,

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Gamvik kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Lillesalen, Mehamn samfunnshus. Møtedato: 28.10.2011 Tid: 14:00-00:00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 74/11 11/649 GODKJENNING AV INNKALLINGEN

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. Gamvik kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Samfunnshuset, Restauranten Møtedato: 13.03.2013 Tid: 11:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Gamvik kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Mehamn samfunnshus, restauranten Møtedato: 12.02.2010 Tid: 10.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Ordfører Marius Nilsen, Siv-Anita Steel, Inger

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Ordfører Inga Manndal, Torfinn Vassvik, Oddbjørg Vatndal, Harald Hansen og Vidar Hansen.:

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Ordfører Inga Manndal, Torfinn Vassvik, Oddbjørg Vatndal, Harald Hansen og Vidar Hansen.: Gamvik kommune Møtested: Mehamn samfunnshus, lillesalen Møtedato: 30.01.2014 Tid: 10:00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Ordfører Inga Manndal, Torfinn Vassvik, Oddbjørg Vatndal,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Gamvik kommune Møtested: Rådhuset, restauranten Møtedato: 25.05.2009 Tid: 12.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Marius Nilsen, Siv Anita Steel, Inger Roren, Frank Broks Forfall:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Ordfører Inga Manndal, Oddbjørg Vatndal, Harald Hansen:

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Ordfører Inga Manndal, Oddbjørg Vatndal, Harald Hansen: Gamvik kommune Møtested: rådmannskontoret Møtedato: 27.11.2013 Tid: kl. 10:00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Ordfører Inga Manndal, Oddbjørg Vatndal, Harald Hansen: Forfall:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Gamvik kommune MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Restauranten, Mehamn samfunnshus Møtedato: 27.09.2010 Tid: 10:00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Ordfører Marius Nilsen, Siv-Anita

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Gamvik kommune Møtested: Restauranten Møtedato: 30.05.2017 Tid: 10:00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Trond Einar Olaussen, Gunn Mari Kverndal Kristiansen, Torfinn Vassvik, Dag-Tommy

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Gamvik kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Møtested: Restauranten Møtedato: 03.12.2015 Tid: kl. 10.00 Innkalte: Formannskapet Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Trond Einar Olaussen Nestleder Gunn Mari Kverndal

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Gamvik kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Lillesalen, Mehamn samfunnshus. Møtedato: 31.08.2011 Tid: 11.00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 62/11 11/567 GODKJENNING AV INNKALLINGEN

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Gamvik kommune Møtested: Restauranten Møtedato: 22.05.2017 Tid: 10:00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Trond Einar Olaussen, Gunn Mari Kverndal Kristiansen, Torfinn Vassvik,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Gamvik kommune Møtested: Mehamn Samfunnshus Møtedato: 02.10.2008 Tid: 10:00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Marius Nilsen, Kai Brox, Siv Anita Steel, Frank Brox Forfall: Inger

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller epost: Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller epost: Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. Gamvik kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Restauranten : 24.11.2016 Tid: Kl. 10:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller epost: seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer innkalles

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Medlemmer: Ordfører Inga Manndal, varaordf. Torfinn Vassvik, Oddbjørg Vatndal, Harald Hansen og Vidar O. Hansen.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Medlemmer: Ordfører Inga Manndal, varaordf. Torfinn Vassvik, Oddbjørg Vatndal, Harald Hansen og Vidar O. Hansen. Gamvik kommune Møtested: Samfunnshuset, Restauranten Møtedato: 13.03.2013 Tid: 11:00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Inga Manndal Nestleder Torfinn Vassvik Medlem

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: postmottak@gamvik.kommune.no

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: postmottak@gamvik.kommune.no Gamvik kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådmannskontoret Møtedato: 08.07.2009 Tid: 09:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: postmottak@gamvik.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

OFFENTLIG SAKSLISTE 58/13 13/650 GODKJENNING AV INNKALLINGEN OG SISTE PROTOKOLL VALG AV PROTOKOLLUNDERSKRIVERE

OFFENTLIG SAKSLISTE 58/13 13/650 GODKJENNING AV INNKALLINGEN OG SISTE PROTOKOLL VALG AV PROTOKOLLUNDERSKRIVERE Sak 58/13 OFFENTLIG SAKSLISTE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådmannens kontor Møtedato: 11.11.2013 Tid: kl. 0900 Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 58/13 13/650 GODKJENNING AV INNKALLINGEN OG SISTE PROTOKOLL

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Medlem Inga Manndal Varamedlem Dag-Tommy Larsen Torfinn Vassvik

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Medlem Inga Manndal Varamedlem Dag-Tommy Larsen Torfinn Vassvik Gamvik kommune Møtested: Restauranten Møtedato: 25.02.2016 Tid: kl. 11:00 Innkalte: MØTEPROTOKOLL Formannskapet Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Trond Einar Olaussen Nestleder Gunn Mari Kverndal Kristiansen

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller e-post: Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller e-post: Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. Gamvik kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Restauranten : 25.02.2016 Tid: kl. 11:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer innkalles

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post til: seko@gamvik.kommune.no

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post til: seko@gamvik.kommune.no Gamvik kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Lillesalen, Mehamn samfunnshus. Møtedato: 28.10.2011 Tid: 14:00-00:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post til: seko@gamvik.kommune.no

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Susanne Bekkevold Grinde. Inga Manndal ber formannskapet vurdere hennes habilitet ved behandling av sak 51/16.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Susanne Bekkevold Grinde. Inga Manndal ber formannskapet vurdere hennes habilitet ved behandling av sak 51/16. Gamvik kommune Møtested: Restauranten Møtedato: 02.09.2016 Tid: Kl. 1330 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Trond Einar Olaussen, Gunn Mari K. Kristiansen,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller e-post: Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller e-post: Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. Gamvik kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Restauranten : 26.01.2017 Tid: 10:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer innkalles

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller e-post: Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller e-post: Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. Gamvik kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Restauranten : 31.03.2016 Tid: kl. 10:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer innkalles

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Anita Sagen, Synøve Vassvik.

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Anita Sagen, Synøve Vassvik. Møtested: Restauranten Møtedato: 22.06.2016 Tid: kl. 19:00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Trond Einar Olaussen, Torfinn Vassvik, Roger Hansen, Dag Tommy

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Gamvik kommune Møtested: Restauranten Møtedato: 19.01.2016 Tid: kl. 14:00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Trond Einar Olaussen, Gunn-Mari K. Kristiansen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Gamvik kommune Møtested: Mehamn samfunnshus, Lillesalen Møtedato: 31.01.2012 Tid: 12.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Nestleder Torfinn Vassvik Medlem Oddbjørg Vatndal

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-mail til seko@gamvik.kommune.no. Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-mail til seko@gamvik.kommune.no. Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. Gamvik kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Mehamn samfunnshus, lillesalen Møtedato: 24.04.2014 Tid: 10:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-mail til seko@gamvik.kommune.no.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Møtested: Restauranten Møtedato: 19.10.2017 Tid: 10:00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Trond Einar Olaussen, Gunn Mari Kverndal Kristiansen, Torfinn Vassvik,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0012/06 06/00439 GAMVIK KOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2005 - GODKJENNING

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0012/06 06/00439 GAMVIK KOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2005 - GODKJENNING Gamvik kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Samfunnshuset, restauranten Møtedato: 15.06.2006 Tid: Kl 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. OBS:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Gamvik kommune Møtested: Restauranten Møtedato: 22.09.2010 Tid: 12:30 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Marius Nilsen, Siv-Anita Steel, Kai Brox, Inger Roren og Frank Broks. Forfall:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf.78496300 eller e-post seko@gamvik.kommune.no

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf.78496300 eller e-post seko@gamvik.kommune.no Gamvik kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Restauranten : 10.03.2009 Tid: 0900 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf.78496300 eller e-post seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer innkalles særskilt

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Miljø- og Teknisk utvalg. Geir Karlstad og Anniken Mikalsen (ikke meldt)

MØTEPROTOKOLL. Miljø- og Teknisk utvalg. Geir Karlstad og Anniken Mikalsen (ikke meldt) Gamvik kommune Møtested: Restauranten Møtedato: 22.06.2009 Tid: 1000 MØTEPROTOKOLL Miljø- og Teknisk utvalg Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Kai Brox, Frank Myklebust, Ebba Svendsen, Kari-Anne Herland

Detaljer

Gamvik kommune MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Samfunnshuset, restauranten Møtedato: 01.02.

Gamvik kommune MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Samfunnshuset, restauranten Møtedato: 01.02. Gamvik kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Samfunnshuset, restauranten Møtedato: 01.02.07 Tid: Kl 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. MØTEINNKALLING

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 2/2010 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 20.04.2010 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 20.10 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Willy Holmgren KOBL Nestleder

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no SAKSLISTE Gamvik kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådmannskontoret. Møtedato: 27.11.2013 Tid: kl. 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Sak 13/16 Møtested: Restauranten Møtedato: 13.04.2016 Tid: kl. 10:00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Trond Einar Olaussen, Gunn Mari K. Kristiansen, Torfinn

Detaljer

HASVIK KOMMUNE. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: 16.01.2012 Tid: Kl. 09.

HASVIK KOMMUNE. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: 16.01.2012 Tid: Kl. 09. Møtested: Rådhuset Møtedato: 16.01.2012 Tid: Kl. 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Leder Medlem Medlem Medlem Medlem Navn Eva D. Husby Roy Mienna

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Sak 28/16 Møtested: Restauranten Møtedato: 02.06.2016 Tid: kl. 11:00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Trond Einar Olaussen, Gunn Mari K. Kristiansen, Roger

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 7/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 07.12.2005 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 11.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Randi S. Pedersen AP, leder

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11. Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: 23.09.2013 Tid: kl. kl. 12.00

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: 23.09.2013 Tid: kl. kl. 12.00 Lebesby kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 23.09.2013 Tid: kl. kl. 12.00 Til stede på møtet Medlemmer: Stine Akselsen, Bjørn Pedersen, Jan Holm Hansen, Marte Rasmussen, Henry

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 17.06.2008 Tid: Kl.09:00-11:00

MØTEINNKALLING. Utvalg: Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 17.06.2008 Tid: Kl.09:00-11:00 Sak 50/08 MØTEINNKALLING Utvalg: Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, Leinesfjord : 17.06.2008 Tid: Kl.09:00-11:00 Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet, tlf. 757

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Miljø- og Teknisk utvalg. Utvalget vil ha innkallingen og sakspapirene senest 1 uke før møtet. Behandlede saker: 0001 0005/07

MØTEPROTOKOLL. Miljø- og Teknisk utvalg. Utvalget vil ha innkallingen og sakspapirene senest 1 uke før møtet. Behandlede saker: 0001 0005/07 Gamvik kommune MØTEPROTOKOLL Miljø- og Teknisk utvalg Møtested: Samfunnshuset, restauranten Møtedato: 26.11.2007 Tid: Kl 09:00 11:35 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Ikke møtt: Fra

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-mail: seko@gamvik.kommune.no SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-mail: seko@gamvik.kommune.no SAKSLISTE Gamvik kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Lillesalen, Mehamn samfunnshus Møtedato: 07.06.2012 Tid: 08:30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-mail: seko@gamvik.kommune.no

Detaljer

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører/leder Medlem Vara Medlem Medlem

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører/leder Medlem Vara Medlem Medlem Møtested: Rådhuset Møtedato: 13.05.2009 Tid: Kl. 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Ordfører/leder Medlem Vara Medlem Medlem Navn Eva D. Husby Gunnar

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 5/2014 HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget Møtested: Rådhuset Møtedato: 24.11.2014 Tid: Fra kl.: 14:00 - til kl.: 16:00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Leder Nestleder Navn Robert

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Gamvik kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Møtested: Restauranten Møtedato: 27.01.2011 Tid: 10.00 Formannskapet SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 2/11 11/70 GODKJENNING AV INNKALLINGEN OG SISTE PROTOKOLL

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 50/11 11/670 VALG AV DIV. NEMNDER, RÅD OG UTVALG FOR PERIODEN 2012 2015.

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 50/11 11/670 VALG AV DIV. NEMNDER, RÅD OG UTVALG FOR PERIODEN 2012 2015. Gamvik kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Lillesalen, Mehamn samfunnshus Møtedato: 20.12.2011 Tid: 12:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. MØTEINNKALLING

Detaljer

GAMVIK HANDEL AS, GAMVIK. SØKNAD OM KJØP AV

GAMVIK HANDEL AS, GAMVIK. SØKNAD OM KJØP AV Gamvik kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Restauranten Møtedato: 26.01.2017 Tid: 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. MØTEINNKALLING Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget HOVEDUTSKRIFT Møte nr. 4/2005 Møtested: Rådhuset Møtedato: 02.06.2005 Tid: Fra kl.: 09.30 - til kl. 17.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Magne Medlie KrF, varaordfører Randi S. Pedersen AP Ingunn Torbergsen

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ivar Henning Boberg MEDL KVAP Jan Helge Jensen Medlem KVKY

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ivar Henning Boberg MEDL KVAP Jan Helge Jensen Medlem KVKY Møteprotokoll Utvalg: Kvænangen Formannskap Møtested: 1. etg., Kommunehuset Dato: 10.09.2009 Tidspunkt: 14:15-16:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer John Helland Leder KVH Ann

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 12.02.2009 Tid: 12.00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Olov Grøtting Nestleder Johan Ragnar Eggen Fratrådte fra og

Detaljer

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Vara Medlem Vara Medlem

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Vara Medlem Vara Medlem Møtested: Rådhuset Møtedato: 09.10.2012 Tid: Kl. 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Ordfører Vara Medlem Vara Medlem Navn Eva D. Husby Per Hansen

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 11/2008 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådmann Møtedato: 29.07.2008 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 19.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Klæbu kommune MØTEINNKALLING Formannskapet Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 12.03.2015 Tid: 09:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 16.02.2011 Tid: Kl. 09.00 15.00. Gerd Myklebust Wang

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 16.02.2011 Tid: Kl. 09.00 15.00. Gerd Myklebust Wang Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 16.02.2011 Tid: Kl. 09.00 15.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Reidar

Detaljer

Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014.

Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014. Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.04.2015 28624/2015 2015/2322 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/42 Bystyret 07.05.2015 Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014. Forslag

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet MØTE NR. 5/2013 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 17.10.2013 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 14.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtte Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Gamvik kommune MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Restauranten, Mehamn samfunnshus Møtedato: 17.03.2011 Tid: 12:00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Ordfører Marius Nilsen, Siv Anita

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller email: postmottak@gamvik.kommune.no

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller email: postmottak@gamvik.kommune.no Gamvik kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset : 23.09.2009 Tid: 11:00-13:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller email: postmottak@gamvik.kommune.no Varamedlemmer innkalles

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller e-post: Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller e-post: Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. Gamvik kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Restauranten : 19.01.2016 Tid: kl. 14:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer innkalles

Detaljer

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Vara Medlem Medlem Medlem

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Vara Medlem Medlem Medlem Møtested: Rådhuset Møtedato: 30.06.2015 Tid: Kl. 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Ordfører Vara Medlem Medlem Medlem Navn Eva D. Husby Per Hansen

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0001/08 08/00287 GODKJENNING AV INNKALLINGEN OG SISTE PROTOKOLL VALG AV PROTOKOLLUNDERSKRIVERE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0001/08 08/00287 GODKJENNING AV INNKALLINGEN OG SISTE PROTOKOLL VALG AV PROTOKOLLUNDERSKRIVERE Gamvik kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Ordførerens kontor : 10.03.08 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer innkalles

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. Gamvik kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Mehamn samfunnshus Møtedato: 13.12.2012 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Sak 23/08 Møte nr. 10/08 MØTEINNKALLING holder møte tirsdag 10.06.2008 kl. 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører Eli Annie Liland SP Medlem Lasse

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Alf N. Hansen, Harald Hansen, Øyvind Berg. Eli Johansen, Barbro Grip.

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Alf N. Hansen, Harald Hansen, Øyvind Berg. Eli Johansen, Barbro Grip. Møtested: Restauranten Møtedato: 31.03.2016 Tid: kl. 10:00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Trond Einar Olaussen, Gunn Mari K. Kristiansen, Torfinn Vassvik,

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 8/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 27.10.2005 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 21.20 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Ragnar Olsen AP, ordfører Randi S. Pedersen AP Willy

Detaljer

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Vara Medlem

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Vara Medlem Møtested: Rådhuset Møtedato: 11.02.2010 Tid: Kl. 11.20 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Vara Medlem Navn Eva D. Husby Gunnar

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Geir Langås, Harald Hansen. Synnøve Vassvik, Barbro Grip.

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Geir Langås, Harald Hansen. Synnøve Vassvik, Barbro Grip. Sak 19/17 Møtested: Restauranten Møtedato: 27.04.2017 Tid: 10:00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Trond Einar Olaussen, Gunn Mari Kverndal Kristiansen,

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Sak 76/14 OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Møtested: Restauranten Møtedato: 02.12.2014 Tid: kl. 09:00 Formannskapet SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 75/14 14/707 GODKJENNING AV INNKALLINGEN OG SISTE PROTOKOLL

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 3/2007 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 13.06.2007 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 15.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Navn Randi Solli Pedersen

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 7/2014 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 15.10.2014 Tid: Fra kl.: 10:00 - til kl.: 11:30 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Randi Solli Pedersen Nestleder

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. Gamvik kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Restauranten Møtedato: 03.12.2015 Tid: kl. 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Lebesby kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 30.04.2015 Tid: kl. 09.00 Til stede på møtet Medlemmer: Stine Akselsen, Bjørn Pedersen, Marte Rasmussen, Svein I. Slåtsveen,

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 9/2008 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Skaidi hotell Møtedato: 15.05.2008 Tid: Fra kl.: 16.00 - til kl. 17.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtte Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Lebesby kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.06.2010 Tid: kl. kl. 09.00 Til stede på møtet Medlemmer: Stine Akselsen, Johnny Myhre, Thord Karlsen, Elisabeth Lyngedal

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Gamvik kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Møtested: Samfunnshuset restauranten Møtedato: 28.03.07 Tid: KL.0900 Formannskapet SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0009/07 07/00236 SAKSPROTOKOLL: GODKJENNING

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 10.06.2010 Tid: Kl 09.00 15.30. Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 10.06.2010 Tid: Kl 09.00 15.30. Til stede på møtet Ibestad kommune MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 10.06.2010 Tid: Kl 09.00 15.30 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Marit Johansen Erik Roll Eidar

Detaljer

PROTOKOLL FAUSKE KONTROLLUTVALG

PROTOKOLL FAUSKE KONTROLLUTVALG SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: Jnr Ark Postboks 54, 8138 Inndyr 13.03.2012 12/138 413 5.4 PROTOKOLL FAUSKE KONTROLLUTVALG Møtedato: Tirsdag 13. mars 2011 kl. 08.30 12.00 Møtested: Møterom 1. etasje,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Formannskap og kommunestyre bør ikke legges til samme dag Behandlede saker: Sak 11 21/05

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Formannskap og kommunestyre bør ikke legges til samme dag Behandlede saker: Sak 11 21/05 Gamvik kommune Møtested: Rådhuset, restauranten Møtedato: 17.03.05 Tid: 09.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Roger Hansen, Per

Detaljer

Evenes kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tid: 14:00

Evenes kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tid: 14:00 Evenes kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 15.09.2014 Tid: 14:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Erik Kristiansen Ordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 2/2015 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 27.05.2015 Tid: Fra kl.: 12:00 - til kl. 14.15 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Robert Wilhelmsen Nestleder Maria Aksberg

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet SAKSLISTE 33/14 14/970 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 21.05.2014.

MØTEINNKALLING. Formannskapet SAKSLISTE 33/14 14/970 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 21.05.2014. MØTEINNKALLING Formannskapet Sted: Rakkestad Kulturhus, Formanskapssalen Dato: 11.06.2014 Tid: 10:00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 33/14 14/970 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN

Detaljer

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møteprotokoll Kåfjord Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 13.12.2010 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Lisa Marie Pedersen

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 12/2011 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 21.12.2011 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 13.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Ragnar Olsen

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 6/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 03.11.2005 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 13.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Randi S. Pedersen AP, leder

Detaljer

FROLAND KOMMUNE. Møteinnkalling. Utvalg: Kommunestyret1 Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 08.08.2008 Tidspunkt: 15:00

FROLAND KOMMUNE. Møteinnkalling. Utvalg: Kommunestyret1 Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 08.08.2008 Tidspunkt: 15:00 FROLAND KOMMUNE Utvalg: Kommunestyret1 Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 08.08.2008 Tidspunkt: 15:00 Møteinnkalling Forfall meldes til sentralbord i Froland kommune, 37 23 55 00, post@froland.kommune.no,

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 10/2012 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 16.10.2012 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 20.20 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.02.2008 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.02.2008 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.02.2008 Tid: 10.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Rita Mathisen Lisa

Detaljer

AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: e-post: 1798 AREMARK

AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: e-post: 1798 AREMARK AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK MØTEINNKALLING Formannskapet innkalles til møte på Rådhuset Torsdag 04.06.2015 kl. 08:00

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 1/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 25.01.2005 Utsatt til 27.01.05 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 19.30 Randi Pedersen AP, leder Ingunn

Detaljer