PROTOKOLL FRA STYREMØTE 05/13 TIRSDAG 3. SEPTEMBER 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROTOKOLL FRA STYREMØTE 05/13 TIRSDAG 3. SEPTEMBER 2013"

Transkript

1 PROTOKOLL FRA STYREMØTE 05/13 TIRSDAG 3. SEPTEMBER 2013 Til stede: Forfall: Fra adm.: Sven E. Maamoen, Vidar Bøe, Jon Syversen, Bent Ringvold, Gro-Helen Randem Svendsen og Kjell Kvifte. Oda Marie Often, Wenche Larsen og Rune Engeseth Heidi Annette Garthus, Guro Røen (t.o.m. sak 39) og Runar Sveen. A: DISKUSJONSSAK Ingen Kort presentasjon av den nye styreportalen tilpasset Ipad - Admincontrol. B: BESLUTNINGSSAKER Sak 37/13 Fordeling av midler til inkludering IL AIK mottok i første runde 8 søknader om tilskudd fra støtteordningen Inkludering i idrettslag. Da AIK foretok første utbetaling etter styremøte 02-13, hadde AIK enda ikke fått beskjed i fra NIF om beløp til fordeling 2013, men for å få i gang aktiviteten så raskt som mulig vedtok kretsstyret å fordele kr allerede da. For 2013 er AIK tildelt kr Etter at kostnader til administrasjon og samlinger er trukket i fra, er det nå kr som skal fordeles. 7 av 8 søkere ble tildelt støtte i første tildelingsrunde. AIK har i tillegg også mottatt søknad fra Bærumssvømmerne (søknad ligger vedlagt). AIK har kontaktet alle tilskuddsmottakere fra runde 1, for å danne oss et bilde av hvordan hvert enkelt prosjekt drives, for så å vurdere hvorvidt det er ytterligere behov for økonomisk tilskudd. Tabellen nedenfor viser administrasjonens innstilling. Søker Søknadsbeløp Tildeling 1: Tildeling 2: Ullensaker- prosjektet (Ullensaker) Rælingen- prosjektet (Rælingen) Bærums Verk IF Fotball Innebandy Sum: (Bærum) Kolbotn IL basketballgruppa

2 (Oppegård) Hammer turn (Lørenskog) Strømmen IF fotball (Skedsmo) Lyseren vannskiklubb * (Enebakk) Bærumssvømmerne (Bærum) SUM *Lyseren vannskiklubb har gjennomført sin aktivitetsdag og har derfor ikke behov for mer penger. Tilskudd til inkludering i idrettslag fordeles som i tabell over. Sak 38/13 Tildeling midler til IL/IR, Aktiv på Dagtid AIK har for 2013 budsjettert med kr i fordeling til idrettslag i Aktiv på Dagtid (ApD), og det er tildelt totalt tidligere i år. Fordelingen mellom de forskjellige idrettslagene/idrettsrådene er basert på organiseringen av tiltaket og planlagt aktivitet for året. Idrettslag Fordeling totalt 2012 Tildeling 1, 2013 Tildeling 2, 2013 DFI , , ,- Nesodden IF , , ,- Drøbak Golfklubb , , ,- Son HK* , ,- 0,-* Asker idrettsråd (flere , , ,- idrettslag) Friskis & Svettis , , ,- Asker og Bærum (tidl. via Bærum idrettsråd) Nedre Romerike , , ,- Handicapidrettslag Aurskog/Finstadbru , , ,- SK Ski Allianseidrettslag , , ,- Ås idrettsråd , , ,- Sørumsand IF NY høsten ,- Frogner IL NY høsten ,- Sum , ,- 2

3 * Son HK fikk ,- til ApD i Vestby under første tildelingen i år. ApD i Vestby er fortsatt i en oppstart/etableringsfase, og det jobbes med en forankring inn mot Vestby kommune. En videreføring av tilbudet i 2014 avhenger av at det tildeles midler fra kommunen. AIK bistår Vestby idrettsråd og Son HK i søknadsprosessen og i kontakten inn mot kommunen. Jon Syversen og Bent Ringvold erklærte seg inhabile. Midler til Aktiv på Dagtid tildeles i tråd med forslagene i tabellen over. Sak 39/13 Tildeling midler til IL, MERIdrett YouMe AIK har for 2013 budsjettert med kr til fordeling idrettslag i tiltaket MERIdrett YouMe. I innstillingen tas det utgangspunkt i tilsendt beskrivelse av aktuelle tiltak idrettslaget har eller skal sette i gang for å involvere YouMelederne. Flere av idrettslagene ønsker å videreføre tiltakene de satte i gang basert på fjorårets tildeling. Det foreslås å holde igjen kr til bruk i forbindelse med samarbeid med et nytt idrettslag, med tanke på oppstart av YouMe på Hovedgården skole i Asker. Idrettslag Bakgrunn for innstilt beløp / søknadstekst Fet IL Videreføre FYSAK-tilbudet i Fet. For elever i klasse. Samarbeid med YouMe-lederne på Østersund. tildeling ,- Hakadal IL Nittedal IL Gjelleråsen IF Gjerdrum IL Engasjerer årets YouMe-ledere på Hakadal ungdomsskole som instruktører i barneidrettsgruppa. Ønsker midler til å dekke overtrekksdresser og en liten påskjønnelse til disse YouMelederne. Ønsker å videreføre Åpen hall på fredager i regi av YouMe-lederne fra Nittedal ungdomsskole. Ønsker midler for å kunne gjennomføre prosjektet "Nattåpen Hall" for ungdomsskoleelever, i samarbeid med YouMe-lederne på Li skole. Ønsker å videreføre «Åpen hall» til høsten igjen, i regi av YouMelederne på Gjerdrum ungdomsskole. Ønsker midler til honorar og innkjøp , , , ,-

4 av klær/utstyr til de nye YouMelederne. Bærums Verk IF Videreføre «Åpen hall» med ,- YouMe-lederne. Har også andre arrangementer de ønsker å involvere YouMe-lederne i. Ønsker midler til honorar og innkjøp av klær/utstyr til de nye YouMe-lederne. Aurskog- Ønsker midler til bla ,- Finstadbru SK overtrekksdresser og annet diverse utstyr til årets nye YouMe-ledere. Son HK Ønsker å starte opp et «Åpen hall» ,- tilbud én gang i uken for ungdomsskoleelevene, i regi av YouMe-lederne på Grevlingen skole. Sum Jon Syversen erklærte seg inhabil. Midler til MERIdrett YouMe tildeles i tråd med forslagene i tabellen over. Sak 40/13 Fordeling av midler til idrettsråd AIK har utlyst midler hvor idrettsrådene kan søke til egne aktiviteter. Søknadsfrist var satt til Det er budsjettert med kr ,- i tilskudd til idrettsråd. I styresak 19/13 ble Nes IR tildelt kr ,-. I tillegg tildeles de idrettsråd som har deltakere på den nasjonale IR konferansen kr 2 500,-, dette utgjør kr ,-. Fordeling av LAM før 1/9 er beregnet til kr ,-. Idrettsråd Formål Tildeling Oppegård Arrangere verdiseminar på vgs Asker Opprettelse av RessursForum Asker Årlig høstkonferanse Bærum Høstseminar for idrettslagene Bærum* Grenseløs idrettsdag Fet** Ærlig talt kveld Bærum ** Ærlig talt kveld Vestby** Ærlig talt kveld Ski Idrettspris, politikermøte og drift Søknader vedlegges. 4

5 *Idrettsdag som arrangeres som et samarbeid mellom Bærum idrettsråd, Bærum Kommune, Oslo og Akershus Idrettskretser, NAV og NIF. **Vi jobber med å arrangere «Ærlig Talt»- kveld i samarbeid med YouMeskolene i kommunen og idrettslag (ref tidligere vedtak). Utbetaling av midlene forutsetter gjennomførelse av arrangementet. Kjell Kvifte erklærte seg inhabil. Administrasjonen informerte om søknad fra Ski idrettsråd. Styret ba administrasjonen om å informere om fordelingen i nyhetsbrevet. Midlene fordeles i tråd med ovenstående tabell. Sak 41/13 Budsjettregulering Etter gjennomgang av 30/6 regnskapet ser vi at det på lønnskostnader har blitt «spart» inn noe midler ved å ikke ha vikar for ansatt i pappapermisjon. På innsalg klubbutvikling har vi hatt en person i praksisplass, og vi har dermed ikke hatt noen lønnskostnader her heller. Totalt utgjør dette kr ,-. Disse midlene foreslås flyttet til tilskudd idrettslag med følgende fordeling: kr ,- til jubileumsmarkering, kr ,- til idrett for funksjonshemmede, kr ,- til ordningene 20pluss, 60pluss og frivilligpluss, samt kr til egendefinerte prosjekter. Jubileumsmarkeringen deles ut under Den Store Kurshelgen, mens de øvrige midlene deles ut i «søknadsrunde 2» som har søknadsfrist 6. oktober. Se for øvrig styresak 46/13 for kriterier for tildeling av jubileumsmarkeringen. Budsjettet reguleres i tråd med ovenstående forslag, og justeringen ekspederes umiddelbart i form av utlysning til idrettslagene. 5

6 Sak 42/13 Ekstraordinært Idrettsting Det vises til innkalling av fra Norges idrettsforbund, som ble sendt ut til styret samme dato (e-post). Saken som skal behandles på Ekstraordinært Idrettsting er: Forslag om endring av NIFs lov 4-2 (1). Det føyes til et nytt strekpunkt som lyder «..en representant for NIFs utøverkomité». Ekstraordinært Idrettsting avholdes på Radisson Blu Hotel, Gardermoen, lørdag 28. september 2013 kl Det vises for øvrig til innkallingen. Følgende delegater meldes på til ekstraordinært Idrettsting 28.9.: Sven E. Maamoen, Oda Marie Often, Vidar Bøe, Wenche Larsen og Jon Syversen. Sak 43/13 NM i friidrett 2014 henvendelse om bistand AIK har mottatt informasjon om arbeidet frem mot NM i friidrett Ivar Egeberg har tatt kontakt både for å informere og for å søke bistand / medvirkning. I en presentasjon som ble oversendt er det skissert mulige komiteer og organisering (se vedlegg). Det tas sikte på å oppnå mer enn å arrangere NM. Idrettslig utvikling, verdiarbeid og folkehelse er tatt med. Akershus idrettskrets er positive til å bidra med kompetanse, men AIK kan ikke gå tungt inn med funksjoner i komiteer. Sak 44/13 Forslag til Kommunikasjonsstrategi Administrasjonen har fått i oppgave å utvikle et forslag til kommunikasjonsstrategi for idrettskretsen, ref. vedtak sak 72/12 og 78/12. Oppgaven er løst gjennom å først ha en felles samling i administrasjonen hvor AIKs nåsituasjon ble gjennomgått. Videre hadde man en diskusjon om hvilke mål en strategi kan ha, og hvilke målgrupper man da måtte rette seg mot. En ekstern konsulent har også blitt benyttet. En kommunikasjonsstrategi er en plan som skal fortelle hva vi skal kommunisere til hvem, hvorfor og hvordan. Kort sagt er denne kommunikasjonsstrategien også en måte å utvikle organisasjonen på, gjennom innhenting av informasjon fra virksomhetens målgrupper og deretter gjennomføre en mer bevisst kommunikasjon ut til disse. Formålet er å lykkes med organisasjonens (egentlige) mål. Selv om det er viktig å ha konkrete mål også i en kommunikasjonsstrategi, er det i denne planen likevel ikke laget mange slike målsetninger. I første omgang foreslås følgende kanaler: 6

7 Nettsidene (eksisterende) Elektronisk nyhetsbrev (nytt har blitt testet fra våren 13) Facebook (eksisterende) Evalueringer gjennom Questback og Proviso (eksisterende). Selv om mange av disse kanalene er noe AIK benytter seg av i dag, er de ikke satt inn i et system for å fungere med hverandre. Å etablere og lære hvordan vi jobber systematisk med disse kanalene vil være et av de viktigste (kvalitative) målene i denne første versjon av kommunikasjonsstrategien. Forslag til kommunikasjonsstrategi for Akershus idrettskrets 1. Organisasjonens visjon, virksomhetsidé, verdigrunnlag og hovedmål En kommunikasjonsstrategi skal ikke leve et eget liv, men være en del av hele organisasjonens planverk. Kommunikasjonsstrategien må derfor ta utgangspunkt i virksomhetsplanen. Det skal gå en rød tråd mellom den og kommunikasjonsstrategien. Visjon: Idrettsglede for alle i Akershus Virksomhetsidé: AIK skal utvikle Akershusidrettens organisasjonsledd og formidle idrettens samfunnsverdi Verdigrunnlag: Offensiv, motiverende, kompetent og åpen Hovedmål: AIK skal forbedre forutsetningene for idrettslagene til å drive sin virksomhet 2. Akershus idrettskrets nåsituasjon sett fra en kommunikasjonssynsvinkel. AIK er litt for lite kjent hos den jevne idrettslederen. Dette beror dels på at det er høy «turn-over» blant idrettslagslederne, og dels kan det oppleves at idrettskretser er en byråkratisk del av idrettsorganisasjonen. Det meste av kommunikasjonen fra idrettslaget går i tillegg direkte til særkrets/region eller forbund. AIK er relativt ukjent hos befolkningen. Det betyr videre at de politikere og administratorer i kommunen og fylket, som er viktige for idrettens rammevilkår, sannsynligvis har heller ikke de god nok kunnskap om idretten eller idrettskretsen. Det er ikke vanlig, selv om det begynner å bli vanligere, å bruke de digitale kommunikasjonskanalene innenfor norsk idrett. Dette betyr også at det ikke finnes så mye kompetanse om (digital) kommunikasjon innenfor idretten. Den er ikke helt fraværende, men det har ikke etter hva AIK er kjent med, blitt gjennomført en fagsamling innenfor dette området. Dette betyr at AIK som en pioner må gjøre litt nybrottsarbeid. En må få lov til å prøve og feile, samt skaffe seg nødvendig kompetanse dersom en trenger påfyll. 7

8 3. Målgrupper: hvem ønsker vi å nå frem til? Når vi velger ut målgrupper, tar vi utgangspunkt i AIKs virksomhetsidé og hovedmål. Det er disse som forteller hva idrettskretsen skal drive med, for hvem og hva som er hovedmålet med alt AIK driver med. Virksomhetsidéen skal gi organisasjonen et fortrinn for å nå sitt hovedmål. En bør derfor se på hvilke målgrupper en må forholde seg til for å kunne lykkes med å oppnå hovedmålet. Virksomhetsideen lyder: «AIK skal utvikle akershusidrettens organisasjonsledd og formidle idrettens samfunnsverdi». Dette betyr at AIK må nå ut til idrettsledere i idrettsorganisasjonen (fordi det er disse som utvikler), men også politikere og journalister (fordi det er til disse vi skal formidle idrettens samfunnsverdier). Hovedmålet lyder: «AIK skal forbedre forutsetningene for idrettslagene til å drive sin virksomhet.» Dette betyr at kommunikasjonen skal ta sikte på å i første rekke fortelle om idrettslagenes forutsetninger til de som kan bidra til å bedre disse. Dette gir at vi har valgt følgende målgrupper for kommunikasjonen: 1. Idrettslederen. AIKs primære og viktigste målgruppe er idrettslederen. De personer som er involvert i ledelse og drift av idrettslaget eller idrettsrådet til daglig. Dette kan være styreledere, styremedlemmer, daglig ledere, og andre engasjerte personer. Det kan også være trenere. Det kan være gamle og unge. Det vil bety at en bør tenke på hvilke type kanaler og kommunikasjon en ønsker. Sannsynligvis må en velge forskjellige virkemiddel avhengig av hvilket alderssegment en ønsker å nå. En bør i tillegg se spesielt på hvordan en når ut til ungdom. 2. Idretten som helhet. En annen målgruppe er de øvrige organisasjonsleddene i norsk idrett. Særkretser/regioner, særforbund og NIF sentralt inngår her. Disse kjenner ofte til idrettslagenes forutsetninger minst like bra som AIK. I kommunikasjon med denne målgruppen vil det derfor være viktigere å kommunisere AIKs betydning for idrettslagene. Målet bør være å få tillit internt i organisasjonen. 3. Politikere, administrasjon i fylkeskommune og kommuner, samt journalister. Det er viktig at også andre enn idrettens egne kjenner til og får informasjon fra AIK. Dette gjelder spesielt politikere og administrasjonen i kommuner og fylkeskommunen, samt journalister. Dette er personer som er spesielt viktige for idrettens rammebetingelser. Måten AIK skal jobbe mot denne målgruppen på er litt annerledes enn de to ovenstående. Når det gjelder forholdet til pressen er dette tidligere beskrevet i delegasjonsreglementet og retningslinjer for uttalelse til pressen. 4. Hvilke fortellinger skal vi fortelle for å bli kjent og anerkjent? Spørsmål vi må svare på når vi skal fortelle og formidle noe: 1. Hvorfor er dette aktuelt og viktig for idrettslagene? 2. På hvilken måte skal et idrettslagsmedlem kjenne seg igjen i det vi formidler? 3. Hvilken (visuell) måte passer best for å nå ut med det vi ønsker? 8

9 4. Gjenspeiler budskapet det AIK er? 5. Har vi fått spørsmål fra idrettslag/medlemmer om dette tidligere - hva svarte vi da? Det er tre grunnhistorier, med noen underhistorier, som AIK skal fortelle. Det er imidlertid viktig å påpeke at det gjelder å vise at AIK er disse historiene. Hvis det oppleves slik at AIK moraliserer, eller forteller en tenkt ideell situasjon, vil ikke budskapet nå frem. 1. AIK er en viktig støttespiller for idrettslagene! a. Du kan få hjelp fra AIK! Vi har kjennskap til hva idrettslagene har for behov. b. En idrettskrets er viktig for norsk idrett. c. Vi har tilbud som hjelper dere til å få en enklere hverdag i idrettslaget: i. sjekklisten for et godt og lovlig årsmøte ii. arbeidskontrakter iii. klubbhåndboken 2. Bedre organisasjon gir bedre aktivitet! a. Idrettslagene må gå fra trenestyrte idrettslag til idrettslagsstyrte trenere (dårlige trenere gir utslag i «dårlig frafall»/burn out). b. Idretten har ikke nødvendigvis et problem med frafall. c. Vi hjelper til med utviklingsprosesser. d. Hvert idrettslag trenger kurset «Klubbens styrearbeid i praksis»! 3. Idretten trenger flere anlegg og mer penger! a. Vi har dokumentasjon på hvordan det ser ut. b. Idretten har et ansvar for samfunnet og samfunnet har et ansvar for idrettens utvikling. c. AIK hjelper idrettslag og kommuner med prosjektering av anlegg. 5. Mål og kanalene Kommunikativt hovedmål: Å gå fra relativt ukjent til anerkjent av idrettslagslederen. AIK skal «lytte» (lese/følge med på) blogger om idrett. Tanken er at vi skal få innspill på hva som kan være gode vinklinger på AIKs egne budskap. I tillegg ser en hva som skaper interesse. AIK bør legge opp automatiserte søk som fanger opp idrettsrelaterte temaer. For å lykkes med dette målet skal AIK etablere en redaksjonskomité. Den skal ha faste møter for gjennomgang av statistikk fra de forskjellige kanalene og hva som skal frontes og publiseres påfølgende måned. 9

10 AIK skal lytte til hva idrettslagene mener gjennom å evaluere hvert kurs, prosess og klubbesøk. I tillegg skal en måle hvilke typer innlegg som blir lest mest i nyhetsbrevet. Vi skal også gjennomføre en årlig klubbsjekk i hvert fleridrettslag i perioden jan - feb. Tanken er at en skal øke kunnskapen om hva som opptar idrettslagene og hvilke utfordringer de har. En kan også finne gode ambassadører for AIKs budskap. AIK skal snakke gjennom å fortelle tre grunnfortellinger. Disse er: «AIK er en viktig støttespiller for idrettslagene!», «Bedre organisasjon gir bedre aktivitet!», «Idretten trenger flere anlegg og mer penger!». AIK skal bruke følgende kanaler til å snakke: Facebook, nyhetsbrev og nettsider. I slutten av 2013 skal AIK ha 1000 likere på Facebook. Det skal være 7% aktive brukere. Det skal være 1200 som mottar nyhetsbrevet. Antall klikk per nyhetsbrev skal være 50 %. AIK (redaksjonskomiteen) skal lage en halvårlig publiseringsplan hvor noen av de viktigere tiltakene i AIKs virksomhetsplan inngår. AIK skal forsterke budskapene gjennom å formidle relevant statistikk. Signaler i styremøtet: Viktig å informere/ få opp interessen for saker som i første omgang kan oppfattes som «ikke mest interessante», men som likevel er viktige Bruk av kanaler og hvor nyheter plasseres ble diskutert. Administrasjonen informerte om at nettsiden er mest beregnet på basisinformasjon, og at nyhetsbrevet inneholder mer dagsaktuell informasjon. AIKs facebookside er også en aktiv nyhetskanal. Styret ønsket en fast spalte med hva som skjer i IL, idrettsråd og kretstinget. Økonomien i saken ble kommentert, og de innkjøpene som er omtalt ligger i vedtatt budsjett. Med organisatoriske tilpasninger menes å organisere en redaksjonskomité. AIKs kommunikasjonsstrategi vedtas i tråd med ovennevnte forslag. Administrasjonen bes starte arbeidet med å sette strategien ut i livet, herunder gjøre de eventuelle innkjøp samt organisatoriske tilpasninger planen krever. Det utarbeides en oppdatert versjon som forslag til kretstinget i juni 2014., samt at det legges frem en oppdatert versjon for styret i forkant av saksdokumentene til kretstinget i Sak 45/13 Forslag til rammer for partnerskapsavtale med Akershus fylkeskommune Akershus idrettskrets har per i dag ikke en partnerskapsavtale med fylkeskommunen. Tidligere har vi hatt en avtale for prosjektene innenfor 10

11 folkehelse, og den siste avtalen var gjeldende for Midlene innenfor folkehelse har i etterkant vært fordelt via en søknadsbasert ordning, men det har vært ønskelig fra begge parter om å komme frem til en ny partnerskapsavtale. En ny avtale bør dekke hele spekteret av støtte, samarbeid og partnerskap. Det er også et gjensidig behov av å etablere et enklere rammeverk i forholdet mellom begge parter. En ønsker dels å kunne få overført midler så tidlig som mulig på året, men også å forenkle rapportering og søknader. Målet er å etablere en større forutsigbarhet og sikre større grad av personuavhengighet. Administrasjonen har med dette som bakgrunn vært i to møter med fylkeskommunens administrasjon, og en ramme for avtalen har blitt drøftet. Fylkeskommunens har videre ønsket å se en ny avtale i sammenheng med sluttfinansieringen av årets tilskudd til folkehelsearbeidet. Det er derfor viktig å avstemme rammene så langt, avklare ønsket økonomisk omfang og ferdigforhandle et forslag til avtale rimelig raskt. Forslag til rammer: 1. Avtalen skal være 4-årig. Den skal beskrive forutsetningene i partnerskapet mellom fylkeskommunen og idrettskretsen. 2. Avtalen skal inneholde en beskrivelse av AIKs oppgaver og mandat innenfor idrettsorganisasjonen, samt idrettens størrelse i Akershus (antall idrettslag, fleridrettslag og medlemskap), samt størrelsen av frivillighet. Forskningen til Dag Wollebæk vil avdekke det siste. 3. Avtalen skal ikke gå i detalj for hvert enkelt prosjekt. Dels er dette en forutsetning for at idrettskretsen har en fri stilling som organisasjon. Samtidig er det viktig å ha klart for seg at fylkeskommunen ønsker at en arbeider innenfor noen spesifikke områder. De områder en har blitt enig om så langt er: folkehelse, utdanning, integrering, internasjonalt arbeid og gjennomføringen av en felles konferanse to ganger i perioden. 4. Avtalen skal indeksreguleres og ta hensyn til kostnadsøkning som følge av befolkningsvekst. 5. Avtalen skal inneholde én sum som skal utbetales tidlig på året. 6. Det bør være to årlige møter mellom AIKs styre og fylkespolitikerne, henholdsvis i april og september. 7. Det må finnes en felles mulighet til regulering av avtalen ved fornyelse. De ovennevnte rammer for en partnerskapsavtale med Akershus fylkeskommune vedtas slik de er beskrevet samt styrets signaler i møtet. Administrasjonen bes ferdigforhandle en avtale med fylkeskommunens administrasjon. Avtalen sendes ut til godkjenning, og styreleder signerer i etterkant. 11

12 Sak 46/13 Kriterier for fordeling av Jubileumsmarkering I styresak 02/13 ble det besluttet å tildele kr som en markering i forbindelse med AIKs jubileum. Midlene skulle tildeles under DSK til de tre idrettslagene som har drevet best for ungdom. I styresak 41/13 er det foreslått det å øke budsjettposten til denne jubileumsmarkeringen med ytterligere Dersom dette får styrets tilslutning, foreslås det å dele ut kr ,- til de tre fleridrettslagene som har hatt størst prosentvis økning av antall ungdomsmedlemmer de siste 5 årene, og likeledes kr til de tre særidrettslagene som har hatt størst prosentvis økning av antall ungdomsmedlemmer de siste 5 årene. Midlene fordeles i tråd med opprinnelig forslag: kr ,- til nr. 1, kr ,- til nr. 2 og kr ,- til nr. 3 i begge grupper. Jubileumsmarkeringen tildeles etter ovennevnte kriterier. Sak 47/13 Oppfølging av sak fra breddefotballforeningen Se vedlagte innlegg i VG signert styreleder. Det vises også til notat som ble sendt ut Viktige momenter som nevnes i notatet: driftsvilkårene for idrettslag er betydelig forverret økt behov for opplæring og feil som blir begått - begge deler koster penger økning i spilleravgifter og lisenser for seriespill som etter hvert er blitt en betydelig pengestrøm oppover til krets og forbundsnivå Idrettslagene får heller ikke tilgang til enklere anlegg fordi de kostnadskrevende hallene støvsuger hvert fylkes disponible ressurser til dette formålet Idrettslagene må oppta lån for å få bygget anlegg fordi staten ligger 2,3 mrd. kr i etterslep Den svake økonomien fører til at idrettsrådene ikke har ressurser til å dokumentere idrettslagenes økonomi I notatet tas det opp spørsmålet om en skal engasjere 3-4 idrettskretser, 3-4 idrettsråd i hver krets og 5-10 idrettslag pr deltakende IR i et prosjekt som dokumenterer de lokale vilkår idrettslagene i Norge lever under. Det er ingen tvil om at rammevilkår er sentralt for idrettskretsenes arbeid. En analyse vil sannsynligvis avdekke at det er behov for mer midler for å møte ambisjonene. Det er nærmest ubegrenset hva man kan bruke på anlegg og aktivitet. Flere anlegg skaper også mer aktivitet som igjen skaper behov for flere anlegg. Innenfor fotball har det blitt bygget «et betydelig antall» kunstgressanlegg over en periode i vårt fylke. Det er helt sikkert ikke nok, og behovet for 12

13 rehabilitering kommer raskt. Imidlertid er idrettshaller (og andre anlegg) også i underdekning flere steder. Hvorvidt det prioriteres én type anlegg over en annen, må avgjøres av idrettsrådene i hver kommune. Det er ikke bare spillemidlene som begrenser, det er kommunale bevilgninger og egenandeler som utgjør den største andelen. Det er utvilsomt en for lang kø og et etterslep som idrettskretser og NIF må jobbe hardt for å fjerne, samt at andelen spillemidler for å finansiere et idrettsanlegg nå ligger under 20 % i gjennomsnitt. Dette er en av fanesakene foran Stortingsvalget i år, og slik vil det også trolig vil være helt til noe gjøres for å komme á jour. Idrettsrådene i kommunen er også AIKs ansvar. Oppfølging, motivering, utvikling og evt. gjenoppretting om nødvendig. Uten sterke idrettsråd vil anleggsutviklingen i den enkelte kommune tape terreng. Rammevilkår er hovedsatsingsområdet for idrettskretsen, og anlegg er en viktig del av dette. Idrettskretsene og NIF jobber for å utvikle og forbedre de store ordningene med; ny nøkkel for spillemidler, økning av LAM, momskompensasjon etc. Dette er i stor grad politisk påvirkningsarbeid. I tillegg er rammevilkårene via fylkeskommunen og NIF viktige for at idrettskretsen kan tilby den støtte og service som vi er satt til å levere. AIK har ansvaret for all idrett i fylket. Pengestrømmer oppover i særkrets og forbund styrer imidlertid den enkelte idrett selv gjennom egen organisasjon (årsmøter/ting). Hva gjør AIK i dag for å møte problemene som skisseres i notatet? Vi har vedtatte planer for en storsatsing på klubbutvikling i fleridrettslag. Særidrettslagene skal følges opp av særforbundene, men det er et bra samarbeid med flere særidretter (ref. innsalg for særforbund som er etablert etter pilotprosjekt i Akershus). Gjennom innsatsen på klubbutvikling er vi i ferd med å komme inn i flere av de aller største idrettslagene i fylket. Dette er ikke «hyllevare» men prosessarbeid tilpasset behov. Bedre organisering, bedre planarbeid, bedre konkrete verktøy (klubbhåndbok, økonomirutiner, medlemsadministrasjon) alt dette for å oppnå hovedmålet: «bedre idrettslagenes forutsetninger». På området anlegg yter AIK konsulentbistand i alle regioner, og det fører til flere/bedre anlegg for (ofte) lavere kostnader. På området kompetanse (utover klubbutvikling) er det høy aktivitet både egne kurs og i samarbeid med særidrettene. Den Store Kurshelgen er det største og mest synlige tiltaket, men det er betydelig mer som arrangeres via egen kurskatalog og i samarbeid med spesielt NHF Region Øst. Det som er sagt ovenfor er ikke ment som «vi gjør allerede nok», men de store og betydningsfulle satsingene må beholdes og forbedres inntil noe annet er prioritert høyere. Kvalitet oppnår vi som tidligere sagt (planarbeid for 2013) ved å konsentrere oss om færre og større tiltak. Administrasjonen gjennomfører 13

14 i stor grad de tiltakene som styret og tinget har vedtatt, og styret håndterer den idrettspolitiske delen. Administrasjonens råd er å holde fast ved, samt forbedre det store og viktige arbeidet med rammevilkår, og at styret diskuterer eventuelle nye tiltak i forbindelse med planarbeidet for neste år. Å forbedre idrettslagenes forutsetninger for å drive sin virksomhet er AIKs hovedmål. AIK fastholder og forsterker det politiske påvirkningsarbeidet i forhold til fylkeskommunen og andre myndigheter i tråd med «Idrettspolitisk Dokument». Eventuelle prosjekter må vurderes ved behandling av tiltaksplanen. Saken ventileres på IK-samlingen Sak 48/13 Idretten og russisk lovgivning mot omtale av homofili. Det vises til tidligere utsendt e-post (14.08.) fra et telefonmøte mellom org.sjefene i noen av idrettskretsene. Rune Sjåholm (org.sjef i Møre og Romsdal) skrev under tittelen «Ærlig talt» om idrettens verdier og russisk lovgivning mot homofile. På det tidspunktet ble det etterspurt reaksjoner fra NIF og idretten for øvrig. Vi ble i telefonmøtet enige om å ta opp dette med hvert vårt styre for å løfte saken til NIF. Idrettsstyret har i etterkant (27.8.) behandlet sak som er omtalt på idrett.no: «Idrettsstyret om Sotsji-OL og russisk lovgivning mot homofile». Styret i AIK støtter NIFs initiativ og planer for arbeid som skissert i Styremøte «O-sak J: Idrettens arbeid mot homohets». Idrettsstyret tilskrives i tråd med styrets signaler. Sak 49/13 Deltagelse møter, konferanser og seminarer. Det vises til tidligere utsendt halvårsplan for styrets deltakelser. Det er en svært hektisk høst, og det er klart at vi ikke kan delta på alt. De første momentene på listen nedenfor er avholdt før styremøtet 3.9. Til IR-konferansen i Kristiansand har AIK påmeldt et bra antall. Foruten egne styremøter anbefales styret å prioritere egne store arrangement; AIK arrangerer møteplassen i samarbeid med andre organisasjoner. I Panelet i siste del av programmet bør styreleder fra hver organisasjon sitte. Se AIKs kalender på nettsiden for full utlysning. Hvert styremedlem melder seg på, dersom anledning Ekstraordinært Idrettsting, se egen sak DSK og IR-seminar på Sognsvann. Se AIKs nettside for full informasjon. Program for IR-seminaret på samme arrangement er ikke klart. 14

15 Øvrige konferanser og seminarer er det positivt og interessant å delta på, men det bør komme i tillegg til det ovennevnte. Administrasjonen ivaretar det faglige på folkehelse, barn/ungdom samt lov og domsseminar dersom styremedlemmene ikke har anledning. AIKs jubileum markeres AIK inviterer tre spillere fra toppserien i kvinnefotball. Gro-Helen Randem Svendsen deltar på Folkehelsekonferansen. Jon Syversen Oda Marie Often stiller på «Møteplassen» med de frivillige organisasjonene i Akershus. Administrasjonen sørger for påmelding og øvrig tilrettelegging. Sak 50/13 Småprosjekt Interreg Det vises til sak 30/13 og tidligere orientering om idé for et småprosjekt i Interreg. Hvordan kan idretten bidra til økt sysselsetting samtidig som den bevarer sitt ideelle grunnlag? Er svaret et mentor-program for idrettslag som ønsker å ansette for å klare å tilby aktivitet til flere grupper? Innledning I sluttfasen av Interreg-prosjektet Verdens beste idrettsregion (VBI), ble det diskutert en fortsettelse av samarbeidet mellom partnere i et eventuelt nytt prosjekt. Det ble sendt ut et spørsmål om de ønsket å bli med i et småprosjekt i tiden frem til den nye perioden , som reelt sett sannsynligvis begynner i Historien har vist at det har vært mye koordinering i løpet av det første året av en ny periode. AIK vedtok i slutten av 2011 (styresak 50/11) at «Akershus idrettskrets ønsker å søke på nytt Interreg-prosjekt sammen med Värmlands idrottsförbund. Samarbeid med idrettskretsene i Østfold og Hedmark skal etterstrebes, men Akershus idrettskrets er beredt til å finansiere en prosjektsøknad med inntil kr ,-. Beløpet innarbeides i budsjettene for 2012/13.» Det var diskutert en mulig innretning på et prosjekt, som ble kalt «En hållbar idrott». (Hållbar=bærekraftig). I teksten til saken står det: «Dette kan omhandle miljø, men i like stor grad spørsmål som dreier seg om på hvilken måte idretten skal kunne delta i en samfunnsutvikling hvor det stilles større krav til den, men hvor samfunnet (les politikere) ikke alltid er like godt orientert om idrettens begrensninger og muligheter. Å få muligheten til å gjennomføre dialogmøter og konferanser om idrettens muligheter vil være et viktig bidrag til regional utvikling og folkehelse.» 15

16 Värmlands idrottsförbund og Østfold idrettskrets takket ja, samtidig som AIK fattet sitt vedtak i Østfold idrettskrets har i tillegg takket ja til nedenstående forslag. Mellom da og nå har noen forandringer inntruffet. Blant annet har EU pekt på at nye prosjekter nok må fokusere mer på arbeid/sysselsetting. Mange i Europa, og ikke minst i Sverige, er arbeidsledige. Det er spesielt en dårlig situasjon for ungdom, og ikke minst i Värmland hvor ca. 20% av ungdom mellom år er åpent arbeidsledige. (ref: I tillegg er det ikke mer midler igjen på norsk side til prosjekter, selv om det finnes penger igjen på svensk (EU) side. Et prosjekt vil altså måtte være fullfinansiert på norsk side. AIK fikk en betydelig sum til internasjonalt arbeid fra fylkeskommunen i slutten av Av tilskuddet står det fortsatt igjen midler, delvis med tanke på finansiering av et Interreg-prosjekt. AIK har også mottatt midler fra NIF til internasjonalt arbeid, og disse ble ikke tatt med på inntektssiden på budsjettet fordi det var usikkerhet om posten da budsjettet ble behandlet. Fylkeskommunen er blitt spurt om hvor mye de kan finansiere av prosjektet. Et svar vil foreligge når deres halvårsregnskap er ferdig. Nedenstående notat er blitt utarbeidet sammen med administrasjonen i Värmlands idrottsförbund. Det er videre blitt sendt til Interreg-sekretariatet på svensk side. Der mente de at forslaget ligger innenfor hva de kan støtte. De sier at det er prosjekter som ligger tett opptil den nye programperiodens innretning som vil få støtte. Det er altså ikke mulig å søke på inneværende programs dokumenter. Det er likevel administrasjonens oppfatning at nedenstående notat, som skisserer et prosjekt, vil kunne få støtte hvis en søker på det til Interreg. Bakgrunn - står idretten og samfunnet overfor et valg? Idretten har aldri organisert flere i Norge. Men samtidig ser det ut som om idretten likevel står overfor et stort press. Frafallet fra idretten skjer til kommersielle aktører, noe som gjør det vanskeligere å tilby idrett til alle. Det ser ut som om mennesker, til tross for mer fritid, likevel ikke velger å være frivillig i idretten. Isolert sett, og fra et folkehelseperspektiv, er ikke dette nødvendigvis et onde. Hvis folk fortsatt er fysisk aktive, spiller det ikke så stor rolle at dette ikke skjer innenfor idrettsorganisasjonen. Dersom dette imidlertid skjer på grunn av individets økonomi (og derved sosiale ulikheter), er det ikke bare et problem for idretten, men også for samfunnet. Samtidig rapporteres det om økende vanskelighet med å rekruttere frivillige til idrettslagenes primærfunksjoner. Det ser altså ikke ut som om det er mulig å øke idrettens andel av en aktiv befolkning, samtidig som en kun har frivillige som organiserer og tilbyr aktivitet. Hvilke årsaker kan dette ha? En kan i hvert fall finne en av årsakene i måten organisasjonen er satt sammen på. Både i Norge og Sverige er idrettsorganisasjonen en samling med idrettslag hvis fellesnevner er at de tilbyr idrett til dem som ønsker å delta i ideelt styrte foreninger. Det betyr at 16

17 idrettslagene har en stor grad av egenstyrte aktiviteter, hvor det produseres idrett for dem som skaper den til seg selv. Tradisjonelt har idretten også hatt vanskeligheter å fange opp dem som i første hånd ønsker å «bare komme til en aktivitet». Den nytenkning og kraft en trenger til å fange opp slike grupper ser det ut som om idretten har problemer med å klare. Hvis idretten skal klare å tilby det myndighetene ønsker, og idretten til tider selv forteller at den kan tilby, ser det ut som om idretten står overfor et valg. Hvis den skal klare å tilby aktivitet til flere, som ikke har funnet aktivitet innenfor idretten slik den er organisert i dag, er en nødt til å se hvordan et idrettslag skal klare en slik omstilling organisatorisk og økonomisk. Dette valget innebærer troligvis å kunne tilby bedre og annen type aktivitet og i mange tilfeller på andre tidspunkter, enn det idretten tilbyr i dag. Sannsynligvis vil dette innebære at idretten må ansette personer som instruktører/aktivitetsledere. Samtidig ser det ikke ut som det finnes offentlige midler til å fullfinansiere den typen aktiviteter i idrettslag. Idretten må altså finne finansieringsgrunnlag fra de individer og sponsorer som ønsker å få/betale for et slikt tilbud. Det betyr at idretten må utvikle de virksomhetsideer som kreves for å klare å drifte virksomhet med større krav til inntjening. Dette er imidlertid ikke en umulig oppgave. Det finnes eksempler på at idrettslag har klart å utvikle sin organisasjon til å tilby noe annet enn konkurranseaktivitet, og hvor de også har skapt stillinger. Et eksempel er de idrettslag som tilbyr såkalte idretts-sfo. Men per i dag eksisterer det ikke noen støtte (kompetanse og prosess) for idrettslag som ønsker å utvikle tilbud som krever at en skaffer seg ansatte. Det er ofte opp til det enkelte idrettslag og dets nettverk til å finne ut av hvordan de skal få det til selv. For bedrifter og gründere finnes det slike tjenester og støtteordninger. Innovasjon Norge støtter for eksempel «Etableringstjenesten» gjennom Samarbeidsrådet for Nedre Romerike (SNR). Men ettersom den tjenesten er ment for gründere og bedrifter, tar den ikke for seg det spesielle som gjelder for ideelle organisasjoner eller de særegenheter som finnes innenfor idretten. Det er med andre ord ikke slik at idrettslag kan benytte seg av de eksisterende tilbud, fordi idretten er «litt for sær». Samtidig er det alltid interesse for å skape flere arbeidsplasser. Idrett er også relativt interessant som utdanning. Dette betyr at det ganske sikkert eksisterer mange som har relevant utdanning. Men det ser ikke ut som om idretten har klart å skape arbeidsplasser i noen stor grad innenfor rammene av idrettslagene. De strategiske planer for regionen ser også ut til å være rettet mot å skape bedre livskvalitet og økt sysselsetning. Region Värmland har for eksempel et forslag til strategi for regionen i årene Den har med fire 1 strategin_remiss.pdf 17

18 hovedmål, og det første av disse er «Livskvalitet för alla». Det hovedmålet har ni delmål, og blant disse er det koblinger til bedre folkehelse i to delmål. I Norge har kommunene blitt lovpålagt et folkehelseansvar, og de vil sannsynligvis henvende seg til idrettslag i større grad enn tidligere for å klare å gjennomføre denne nye oppgaven. Det er også nærliggende å mene at et tiltenkt Interreg-prosjekt vil være med på å styrke de muligheter Region Värmland ønsker å gi gründere. Idretten i regionen burde derfor bli enda viktigere som bidragsyter til å realisere myndighetenes målsetninger og planer 2 frem til En konferanse med mål om å se hvordan et mentorprogram for idrettens gründere kan se ut Med dette som bakgrunn ønsker vi å gjennomføre en konferanse/workshop over to dager med utvalgte forskere og nøkkelpersoner fra idretten (nasjonalt og regionalt), samfunnet (kommune/fylke), samt fra idrettslag. Totalt ser vi for oss at 5 forskere/profesjonelle, 5+5 nøkkelpersoner fra idretten, 1+ 1 fra fylke/kommune og 2+2 idrettsledere fra idrettslag deltar. Disse er valgt ut for å gi en god forskningsbasert bakgrunn for idrettens utfordringer, samtidig som en også ser på hva det innebærer å velge et «sysselsettingsspor». Det er naturlig å søke hjelp fra SNR, Innovasjon Norge og Region Värmland for å få riktige eksperter til å bidra. Konferansens mål er å gi «råd» til idretten om hva den kan gjøre i fremtiden for at idretten fortsatt skal kunne eksistere innenfor de rammer den ønsker å bevare (den skandinaviske idrettsmodellen), samtidig som den deltar i å øke sysselsetningen innenfor sine egne rammer og organisasjoner (les idrettslag). Vi ser for oss at konferansen er delt i tre: Det gis en bakgrunn fra forskere om hvilke utfordringer idretten har i dag. Hva er årsakene til idrettens utfordringer og hva mener de at idretten må ta tak i? Hvordan kan en utvikle virksomhet innenfor en ideell organisasjon? Workshop for å gi svar på spørsmålene. «Kan idretten bidra til å øke sysselsetting samtidig som den bevarer sitt ideelle grunnlag og utøver sin primærvirksomhet?», og hvis dette blir besvart med «ja»; «Hvordan kan idretten benytte seg av Interreg eller andre støtteordninger?» En kan blant annet se for seg at en skal utvikle en interreg-søknad for et mentorprogram, hvor idrettslag som ønsker å utvikle sin virksomhet til å nå flere kan delta. Hvilke milepæler har prosjektet? 1. Planlegging: Tidsperiode 1. juli oktober. Delmål 1.1 Finne og invitere konferansedeltakere. 2 Noen strategi eller handlingsplan for Akershus og årene eksisterer ikke, men det vil være oppsiktsvekkende hvis den ikke inneholder lignende målsetninger. 18

19 Delmål 1.2 Bestille hotell - konferanselokaler. Delmål 1.3 Utvikle spørreundersøkelse sammen med forsker/forskingsassistent for å undersøke interesse for et eventuelt mentorprogram, samt hva man mener burde inngå i programmet. Delmål 1.4 Finne deltakende idrettslag for spørreundersøkelsen. Delmål 1.5 Finne prosessveiledere og utvikle prosessen for konferansen. Kostnader: Egen personal totalt 20 dager jobb: ,- Externa tjänster (forskare) ,- 2. Gjennomføring av spørreundersøkelse 1. november november Delmål 2.1Sende ut spørreundersøkelse Delmål 2.2 Sammenstille spørreundersøkelsen Delmål 2.3 Bestille reiser til konferansen Kostnader: Externa tjänster (student) ,- Externa tjänster (forskningsassistent motsv.) ,- 3. Konferanse 1. desember februar Delmål 3.1 Gjennomgang med prosessveilederne Delmål 3.2 Bestilling av flyreiser/reiser Kostnader: Konferanse+ hotell 30 personer*1 natt ,- Externa tjänster (forskere til konferansen) ,- Externa tjänster (foreningsledere) ,- Reser ,- Externa tjänster (prosessledelse) ,- Egen personal ,- 4. Rapportering 1. mars april Delmål 4.1 Skrive rapport Egen personal ,- Totalt ,- Finansiering VIF EU AIK ØIK AF Tiltaket iverksettes i tråd med beskrivelsen ovenfor. Det forutsettes finansiering som beskrevet. 19

20 C: Orienteringssaker a) Regnskap per b) Den store Kurshelgen c) Status for årsmøter i idrettsrådene, AIK følger opp d) Idrettsrådskonferansen e) Tahirlekene Referatsaker: a) Opptak av lag: Lagets navn Leder Idrett Kommune Dato Ski Bryteklubb Gunvor Eldegard Bryting Ski Lillestrøm EL-Innebandyklubb Ellen Swane Due El-innebandy Skedsmo Lommedalen Judoklubb Kristos Spiteri Judo Bærum Nes Svømmeklubb Guri Sveen Engehagen Svømming Nes Representasjon styret: Sted Dato Representert av: Bærum Idrettspark åpning av anlegg Sven, Kjell IK-samling, Gardermoen Sven, Oda Mai Idrettspolitisk konferanse Østfold IK Sven E. Maamoen Akershus og Oslo Skøytekrets kretsting Gro H. Svendsen Jar IL Ishockey åpning av anlegg Sven E. Maamoen NIF ledermøte Sven E. Maamoen Juni VIVIL-lekene Oda M. Often August Østmarka IL Tahirlekene, Krogsrud Sven, Bent IR-konferansen Kr. Sand Sven, Bent, Kjell, Gro H. Adm. 20

Til stede: Sven E. Maamoen, Nordis Vik Olausson, Vidar Bøe, Jon Syversen, Kjell Kvifte, Isabel Bergerseter, Rune Engeseth og Torgrim Bilstad.

Til stede: Sven E. Maamoen, Nordis Vik Olausson, Vidar Bøe, Jon Syversen, Kjell Kvifte, Isabel Bergerseter, Rune Engeseth og Torgrim Bilstad. Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon PROTOKOLL FRA STYREMØTE 03/16 TIRSDAG, 5. APRIL 2016 Til stede: Sven E. Maamoen, Nordis Vik Olausson, Vidar Bøe, Jon Syversen,

Detaljer

Sak 29/11 Idrettstinget og ISF-tinget 2011 Det vises til utsendte tingdokumenter. Dokumentene er i sin helhet tilgjengelige på www.idrett.no.

Sak 29/11 Idrettstinget og ISF-tinget 2011 Det vises til utsendte tingdokumenter. Dokumentene er i sin helhet tilgjengelige på www.idrett.no. PROTOKOLL FRA STYREMØTE 04/11 TIRSDAG 12.04.2011 A: DISKUSJONSSAKER: Ingen B: BESLUTNINGSSAKER Sak 29/11 Idrettstinget og ISF-tinget 2011 Det vises til utsendte tingdokumenter. Dokumentene er i sin helhet

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 02/15 Akershus idrettskrets - 24. MARS 2015. Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon.

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 02/15 Akershus idrettskrets - 24. MARS 2015. Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon. PROTOKOLL FRA STYREMØTE 02/15 Akershus idrettskrets - 24. MARS 2015 Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon. Til stede: Forfall: Fra adm.: Sven E. Maamoen, Nordis

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 10/11 TIRSDAG 6. DESEMBER 2011 LILLESTRØM

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 10/11 TIRSDAG 6. DESEMBER 2011 LILLESTRØM PROTOKOLL FRA STYREMØTE 10/11 TIRSDAG 6. DESEMBER 2011 LILLESTRØM Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon. A: DISKUSJONSSAK: Ingen B: BESLUTNINGSSAKER Sak 64/11 Inkludering

Detaljer

A K E R S H U S I D R E T T S K R E T S

A K E R S H U S I D R E T T S K R E T S A K E R S H U S I D R E T T S K R E T S PROTOKOLL FRA STYREMØTE 05/12 ONSDAG 23. MAI 2012 Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon. Til stede: Sven E. Maamoen, Oda

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 04/15 - OSLO TIRSDAG 16. juni 2015. Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 04/15 - OSLO TIRSDAG 16. juni 2015. Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon PROTOKOLL FRA STYREMØTE 04/15 - OSLO TIRSDAG 16. juni 2015 Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon Til stede: Fra adm.: Sven E. Maamoen, Nordis Vik Olausson, Vidar

Detaljer

Nordis Vik Olausson, Vidar Bøe, Jon Syversen, Kjell Kvifte, Torgrim Bilstad, og Isabel Bergerseter.

Nordis Vik Olausson, Vidar Bøe, Jon Syversen, Kjell Kvifte, Torgrim Bilstad, og Isabel Bergerseter. Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon PROTOKOLL FRA STYREMØTE 04/17 TIRSDAG, 13. JUNI 2017 Til stede: Forfall: Fra adm.: Nordis Vik Olausson, Vidar Bøe, Jon Syversen,

Detaljer

Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon

Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon AKERSHUS IDRETTSKRETS PROTOKOLL FRA STYREMØTE 04/16 - TIRSDAG 3. MAI 2016 Til stede: Nordis Vik Olausson, Arild Nyheim, Vidar

Detaljer

Virksomhetsplan. Møre og Romsdal idrettskrets Idrettsglede for alle

Virksomhetsplan. Møre og Romsdal idrettskrets Idrettsglede for alle Virksomhetsplan Møre og Romsdal idrettskrets 2016 2020 Idrettsglede for alle Vedtatt på Møre og Romsdal Idrettskrets ting 09.04.2016 Innledning Møre og Romsdal idrettskrets er et organisasjonsledd som

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE 07/15 TIRSDAG, 1. DESEMBER 2015

PROTOKOLL STYREMØTE 07/15 TIRSDAG, 1. DESEMBER 2015 PROTOKOLL STYREMØTE 07/15 TIRSDAG, 1. DESEMBER 2015 Til stede: Sven E. Maamoen, Nordis Vik Olausson, Vidar Bøe, Jon Syversen, Kjell Kvifte, Gro-Helen Randem Svendsen, Isabel Bergerseter, Rune Engeseth

Detaljer

Kommunikasjonsplan (2015-2016) Nordland idrettskrets

Kommunikasjonsplan (2015-2016) Nordland idrettskrets Kommunikasjonsplan (2015-2016) Nordland idrettskrets 1.! Innledning En kommunikasjonsplan er en plan som skal fortelle hva vi skal kommunisere til hvem, hvorfor vi ønsker dette og hvordan vi formidler

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE I MØRE OG ROMSDAL IDRETTSKRETS

INNKALLING TIL STYREMØTE I MØRE OG ROMSDAL IDRETTSKRETS INNKALLING TIL STYREMØTE I MØRE OG ROMSDAL IDRETTSKRETS MØTE NR.: 10/2014-2016 MØTESTED: Idrettssenteret Molde MØTEDATO: 21.10.15 KLOKKESLETT: 16:45-19:30, mat fra 16:10 MØRE OG ROMSDAL IDRETTSKRETS Idrettsvegen.

Detaljer

Handlingsplan. Sist oppdatert 4. mars Visjon. Sammen for Oppegård. Virksomhetsidé

Handlingsplan. Sist oppdatert 4. mars Visjon. Sammen for Oppegård. Virksomhetsidé Handlingsplan Sist oppdatert 4. mars 2015 Visjon Sammen for Oppegård Virksomhetsidé OIR skal være en aktiv og synlig arena for samarbeid idrettslagene imellom og mellom idrettslag og offentlige myndigheter

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 07/14 TIRSDAG, 2. DESEMBER 2014 THON HOTEL ARENA, LILLESTRØM

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 07/14 TIRSDAG, 2. DESEMBER 2014 THON HOTEL ARENA, LILLESTRØM PROTOKOLL FRA STYREMØTE 07/14 TIRSDAG, 2. DESEMBER 2014 THON HOTEL ARENA, LILLESTRØM Til stede: Forfall: Fra adm.: Sven E. Maamoen, Oda Marie Often, Jon Syversen, Kjell Kvifte, Gro- Helen Randem Svendsen,

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE 05/15 TIRSDAG, 8. SEPTEMBER 2015. Fra adm.: Guro Røen, Heidi Garthus, Kent Simonsen, Johan Conradson og Runar Sveen.

PROTOKOLL STYREMØTE 05/15 TIRSDAG, 8. SEPTEMBER 2015. Fra adm.: Guro Røen, Heidi Garthus, Kent Simonsen, Johan Conradson og Runar Sveen. PROTOKOLL STYREMØTE 05/15 TIRSDAG, 8. SEPTEMBER 2015 Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon Til stede: Sven E. Maamoen, Nordis Vik Olausson, Vidar Bøe, Jon Syversen,

Detaljer

Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon

Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon AKERSHUS IDRETTSKRETS - PROTOKOLL FRA STYREMØTE 05/16 MANDAG, 13. JUNI 2016 Til stede: Forfall: Fra adm.: Nordis Vik Olausson,

Detaljer

Handlingsplan. Idrettsglede for alle

Handlingsplan. Idrettsglede for alle Handlingsplan Visjon: Forretningside: Vi bidrar til å bedre rammevilkårene for idretten i Rogaland Verdier: Åpen og inkluderende Handlingsplanen er et supplement til Idrettspolitisk document (IPD) som

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 01/15 TIRSDAG, 24. FEBRUAR 2015 IDRETTENS HUS

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 01/15 TIRSDAG, 24. FEBRUAR 2015 IDRETTENS HUS PROTOKOLL FRA STYREMØTE 01/15 TIRSDAG, 24. FEBRUAR 2015 IDRETTENS HUS Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon. Til stede: Forfall: Fra adm.: Sven E. Maamoen, Nordis

Detaljer

Handlingsplan. Sist oppdatert 20.februar Visjon. Sammen for Oppegård. Virksomhetsidé

Handlingsplan. Sist oppdatert 20.februar Visjon. Sammen for Oppegård. Virksomhetsidé Handlingsplan Sist oppdatert 20.februar 2016 Visjon Sammen for Oppegård Virksomhetsidé OIR skal være en aktiv og synlig arena for samarbeid idrettslagene imellom og mellom idrettslag og offentlige myndigheter

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 02/17 - TIRSDAG, 7. MARS 2017

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 02/17 - TIRSDAG, 7. MARS 2017 Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon PROTOKOLL FRA STYREMØTE 02/17 - TIRSDAG, 7. MARS 2017 Til stede: Forfall: Fra adm.: Nordis Vik Olausson, Vidar Bøe, Jon Syversen,

Detaljer

Strategisk plan for Oslo Idrettskrets 2012-2016. Vi skaper idrettsglede!

Strategisk plan for Oslo Idrettskrets 2012-2016. Vi skaper idrettsglede! Strategisk plan for Oslo Idrettskrets 2012-2016 Vi skaper idrettsglede! Vedtatt på kretstinget 2. juni 2012 Oslo Idrettskrets (OIK) er en av 19 idrettskretser i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske

Detaljer

Deres ref: Vår ref:470815-v1 20 mai 2011

Deres ref: Vår ref:470815-v1 20 mai 2011 Til Styremedlemmer Vest-Agder idrettskrets Fra Terje Larsen Organisasjonssjef Kopi Administrasjonen Vest-Agder idrettskrets Kompetansesenteret for idrett i Agder Særkretser Idrettsråd REGIONAL CONFEDERATION

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 06/13 STRØMMEN TIRSDAG 22. OKTOBER

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 06/13 STRØMMEN TIRSDAG 22. OKTOBER PROTOKOLL FRA STYREMØTE 06/13 STRØMMEN TIRSDAG 22. OKTOBER Til stede: Forfall: Fra adm.: Sven E. Maamoen, Oda Marie Often Vidar Bøe, Jon Syversen, Bent Ringvold, Gro-Helen Randem Svendsen, Rune Engeseth

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 03/14 TIRSDAG 6. MAI 2014 IDRETTENS HUS

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 03/14 TIRSDAG 6. MAI 2014 IDRETTENS HUS PROTOKOLL FRA STYREMØTE 03/14 TIRSDAG 6. MAI 2014 IDRETTENS HUS Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon. Til stede: Forfall: Fra adm.: Sven E. Maamoen, Oda Marie

Detaljer

Handlingsplan. Sist oppdatert 21.mars Visjon. Sammen for Oppegård. Virksomhetsidé

Handlingsplan. Sist oppdatert 21.mars Visjon. Sammen for Oppegård. Virksomhetsidé Handlingsplan Sist oppdatert 21.mars 2017 Visjon Sammen for Oppegård Virksomhetsidé OIR skal være en aktiv og synlig arena for samarbeid idrettslagene imellom og mellom idrettslag og offentlige myndigheter

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE 06/ AKERSHUS IDRETTSKRETS

PROTOKOLL STYREMØTE 06/ AKERSHUS IDRETTSKRETS PROTOKOLL STYREMØTE 06/16-06.09.2016 AKERSHUS IDRETTSKRETS Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon Til stede: Nordis Vik Olausson, Arild Nyheim, Vidar Bøe, Jon Syversen,

Detaljer

GLEDE% %FELLESSKAP% %HELSE%-%ÆRLIGHET%

GLEDE% %FELLESSKAP% %HELSE%-%ÆRLIGHET% Side%1% Innledning: Idrettskretsen er et felles organ for idrettslag, idrettsråd og særidretter i Nordland som er tilsluttet Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). Nordland idrettskrets

Detaljer

MØTEINNKALLING: STYREMØTE I MØRE OG ROMSDAL IDRETTSKRETS. Spillemiddelfordeling i Møre og Romsdal 2010-2013

MØTEINNKALLING: STYREMØTE I MØRE OG ROMSDAL IDRETTSKRETS. Spillemiddelfordeling i Møre og Romsdal 2010-2013 MØTEINNKALLING: STYREMØTE I MØRE OG ROMSDAL IDRETTSKRETS MØTESTED: Idrettssenteret, Molde MØTETID: Onsdag 28. mai 2014 Spillemiddelfordeling i Møre og Romsdal 2010-2013 1 MØRE OG ROMSDAL IDRETTSKRETS Idrettsvn.

Detaljer

IDRETTSKRETSSTYRET PROTOKOLL

IDRETTSKRETSSTYRET PROTOKOLL IDRETTSKRETSSTYRET PROTOKOLL KRETSSTYRETS MØTE NR 1/2014-2015 TIRSDAG 13. MAI 2014 IDRETTENS HUS, BODØ PROTOKOLLENE ER OFFISIELLE MELDINGER, OG VEDTAK I SAKER SOM ANGÅR IDRETTENS EGNE LEDD, BLIR FULGT

Detaljer

Protokoll kretsstyremøte nr 9 2014-2016

Protokoll kretsstyremøte nr 9 2014-2016 Trondheim 5. mars 2015 Protokoll kretsstyremøte nr 9 2014-2016 Tilstede: Forfall: Adm: Terje Roel, May Romundstad, Linda Hofstad Helleland(sak 52, 53 og 54), Sigrid Bratsberg, Ådne Røkkum, Kristian Pettersen,

Detaljer

Idrettskretsen?!! Svømmeforbundet? Idrettsrådet? NIF? Du?

Idrettskretsen?!! Svømmeforbundet? Idrettsrådet? NIF? Du? Svømmeforbundet? Idrettskretsen?!! Idrettsrådet? NIF? Du? Mål Øke kjennskap og kunnskap om hva en idrettskrets driver med, og hvilke tilbud idretten i fylket kan benytte seg av. Organisering Idrettspolitisk

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR VESTFOLD IDRETTSKRETS 2014 2016

STRATEGIPLAN FOR VESTFOLD IDRETTSKRETS 2014 2016 STRATEGIPLAN FOR VESTFOLD IDRETTSKRETS 2014 2016 INNHOLD I. Visjon og verdigrunnlag s. 3 II. Idrett, samfunn og rammevilkår s. 4 III. Organisasjonsutvikling og kompetanse s. 5 IV. Anleggspolitiske retningslinjer

Detaljer

FINNMARK IDRETTSKRETS Styret. Styreprotokoll 15/12-14. Fra styremøte i Lakselv 24.-25.januar 2014. Til stede: May Bente Eriksen

FINNMARK IDRETTSKRETS Styret. Styreprotokoll 15/12-14. Fra styremøte i Lakselv 24.-25.januar 2014. Til stede: May Bente Eriksen FINNMARK IDRETTSKRETS Styret Styreprotokoll 15/12-14 Fra styremøte i Lakselv 24.-25.januar 2014 Til stede: May Bente Eriksen Ole Dyrstad Ingrid Steinlein Thorbjørn Johnsen Jon-Arne Dolonen Trond Østgård

Detaljer

Velkommen til høstmøte

Velkommen til høstmøte Velkommen til høstmøte For ISU er og særkretser i Oslo 4.november 2015 Agenda Utfordringer og muligheter for Norsk idrett Prioriterte oppgaver for det nye idrettsstyret - idrettspresident Tom Tvedt Arbeidet

Detaljer

STYREPROTOKOLL <> KRETSSTYRETS MØTE NR. 1/2014-2016 ONSDAG 28. MAI 2014 STED: IDRETTSSENTERET, MOLDE

STYREPROTOKOLL <> KRETSSTYRETS MØTE NR. 1/2014-2016 ONSDAG 28. MAI 2014 STED: IDRETTSSENTERET, MOLDE STYREPROTOKOLL KRETSSTYRETS MØTE NR. 1/2014-2016 ONSDAG 28. MAI 2014 STED: IDRETTSSENTERET, MOLDE PROTOKOLLENE ER OFFISIELLE OG HISTORISKE DOKUMENT. VEDTAK SOM ANGÅR IDRETTENS EGNE ORGANISASJONSLEDD

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN FOR FET IDRETTSLAG

VIRKSOMHETSPLAN FOR FET IDRETTSLAG VIRKSOMHETSPLAN FOR FET IDRETTSLAG 2015 2020 Positiv - Inkluderende - Aktiv Innledning - hva gjør Fet IL til et unikt idrettslag? Fet IL er et fleridrettslag som samler flere idretter i Fet under samme

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 05/14 TIRSDAG, 16. SEPTEMBER 2014 - Strømmen

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 05/14 TIRSDAG, 16. SEPTEMBER 2014 - Strømmen PROTOKOLL FRA STYREMØTE 05/14 TIRSDAG, 16. SEPTEMBER 2014 - Strømmen Til stede: Forfall: Fra adm.: Sven E. Maamoen, Jon Syversen, Gro-Helen Randem Svendsen, Kjell Kvifte, Torgrim Bilstad, Cecilie Nyquist

Detaljer

IR seminar. Fremtidens idrettsanlegg Akershus idrettskrets

IR seminar. Fremtidens idrettsanlegg Akershus idrettskrets IR seminar. Fremtidens idrettsanlegg Akershus idrettskrets 16.03.2017 Fremtidens Idrettsanlegg. Kombinasjonsløsninger. Normalhall pluss tillegg. Egne tilbygg for spesialidretter når normalhall bygges.(ref

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 06/14 - TIRSDAG, 21. OKTOBER 2014

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 06/14 - TIRSDAG, 21. OKTOBER 2014 PROTOKOLL FRA STYREMØTE 06/14 - TIRSDAG, 21. OKTOBER 2014 Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon. Til stede: Forfall: Fra adm.: Sven E. Maamoen, Oda Marie Often,

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE 05/17 TIRSDAG, 5. SEPTEMBER 2017

PROTOKOLL STYREMØTE 05/17 TIRSDAG, 5. SEPTEMBER 2017 Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon PROTOKOLL STYREMØTE 05/17 TIRSDAG, 5. SEPTEMBER 2017 Til stede: Forfall: Fra adm.: Nordis Vik Olausson, Vidar Bøe, Jon Syversen,

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN SØR-TRØNDELAG IDRETTSKRETS

VIRKSOMHETSPLAN SØR-TRØNDELAG IDRETTSKRETS VIRKSOMHETSPLAN SØR-TRØNDELAG IDRETTSKRETS 2016-2018 1 Innledning Sør-Trøndelag Idrettskrets (STIK) er et organisasjonsledd som arbeider med oppgaver av felles interesse for alle idrettene i fylket. Det

Detaljer

Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon

Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon PROTOKOLL FRA STYREMØTE 03/15 TIRSDAG, 26. MAI 2015 Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon Til stede: Forfall: Fra adm.: Sven E. Maamoen, Nordis Vik Olausson, Vidar

Detaljer

Handlingsplan

Handlingsplan Handlingsplan 2016 1 Innledning: Handlingsplanen bygger på Virksomhetsplan og Idrettspolitisk plattform, vedtatt på Idrettskretstinget 23. april 2016. Disse planene bygger Idrettspolitisk dokument, vedtatt

Detaljer

Pengestrømmer i idretten Daglig ledersamling 15/10

Pengestrømmer i idretten Daglig ledersamling 15/10 Pengestrømmer i idretten Daglig ledersamling 15/10 Post inndeling Post 1 Grunnstøtte NIF, sentralt og regionalt Post 2 Grunnstøtte særforbundene Post 3 Barn, ungdom og bredde Post 4 Toppidrett Søknad for

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE 01/14 TIRSDAG, 11. FEBRUAR IDRETTENS HUS

PROTOKOLL STYREMØTE 01/14 TIRSDAG, 11. FEBRUAR IDRETTENS HUS PROTOKOLL STYREMØTE 01/14 TIRSDAG, 11. FEBRUAR IDRETTENS HUS Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon. Til stede: Forfall: Fra adm.: Sven E. Maamoen, Vidar Bøe, Jon

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 09/ LILLESTRØM

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 09/ LILLESTRØM PROTOKOLL FRA STYREMØTE 09/16-6.12.2016 LILLESTRØM Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon Til stede: Forfall: Fra adm.: Nordis Vik Olausson, Vidar Bøe, Jon Syversen,

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE 09/10 TIRSDAG 7. DESEMBER 2010 Thon Hotel Arena, Lillestrøm

PROTOKOLL STYREMØTE 09/10 TIRSDAG 7. DESEMBER 2010 Thon Hotel Arena, Lillestrøm PROTOKOLL STYREMØTE 09/10 TIRSDAG 7. DESEMBER 2010 Thon Hotel Arena, Lillestrøm Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon. B: BESLUTNINGSSAKER: Sak 70/10 Representasjon

Detaljer

IDRETTSKRETSSTYRET PROTOKOLL

IDRETTSKRETSSTYRET PROTOKOLL IDRETTSKRETSSTYRET PROTOKOLL KRETSSTYRETS MØTE NR 15/2014-2015 ONSDAG 9. MARS 2016 IDRETTENS HUS, BODØ PROTOKOLLENE ER OFFISIELLE MELDINGER, OG VEDTAK I SAKER SOM ANGÅR IDRETTENS EGNE LEDD, BLIR FULGT

Detaljer

Protokoll kretsstyremøte nr

Protokoll kretsstyremøte nr Trondheim 16. januar 2015 Protokoll kretsstyremøte nr 8 2014-2016 Tilstede: Forfall: Adm: Terje Roel, May Romundstad, Julie Hole, Kristian Pettersen, Bjørn Åge Berntsen, Ronald Lindberg Sigrid Bratsberg,

Detaljer

STRATEGIDOKUMENT. Sør-Trøndelag Idrettskrets

STRATEGIDOKUMENT. Sør-Trøndelag Idrettskrets STRATEGIDOKUMENT Sør-Trøndelag Idrettskrets 2014-2016 1 Innledning Sør-Trøndelag Idrettskrets(STIK) er et koordinerende organisasjonsledd og jobber med oppgaver som er av felles interesse for alle idrettene

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE I MØRE OG ROMSDAL IDRETTSKRETS

INNKALLING TIL STYREMØTE I MØRE OG ROMSDAL IDRETTSKRETS INNKALLING TIL STYREMØTE I MØRE OG ROMSDAL IDRETTSKRETS MØTE NR.: 13/2014-2016 MØTESTED: Lillehammer hotell, Lilllehammer MØTEDATO: 19.02.16 KLOKKESLETT: 14:30 18:30 MØRE OG ROMSDAL IDRETTSKRETS Idrettsvegen.

Detaljer

Protokoll kretsstyremøte nr 14 2014-2016

Protokoll kretsstyremøte nr 14 2014-2016 Trondheim 15. september 2015 Protokoll kretsstyremøte nr 14 2014-2016 Tilstede: Terje Roel, Sigrid Bratsberg, Ådne Røkkum, Bjørn Åge Berntsen(sak 76, 77, 78, 79, 80), Linda Hofstad Helleland(sak 76, 77,

Detaljer

SAKSDOKUMENTER TIL DET 10. ORDINÆRE KRETSTING I AKERSHUS IDRETTSKRETS, LØRDAG 14. JUNI 2014 SCANDIC HOTELL ASKER

SAKSDOKUMENTER TIL DET 10. ORDINÆRE KRETSTING I AKERSHUS IDRETTSKRETS, LØRDAG 14. JUNI 2014 SCANDIC HOTELL ASKER SAKSDOKUMENTER TIL DET 10. ORDINÆRE KRETSTING I AKERSHUS IDRETTSKRETS, LØRDAG 14. JUNI 2014 SCANDIC HOTELL ASKER 2 KRETSTINGETS PROGRAM Kl 08.15 Kl 09.00 Registrering Kulturelt innslag / underholdning

Detaljer

A K E R S H U S I D R E T T S K R E T S. Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon.

A K E R S H U S I D R E T T S K R E T S. Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon. A K E R S H U S I D R E T T S K R E T S PROTOKOLL FRA STYREMØTE 07/11 TIRSDAG 06.09.2011 IDRETTENS HUS, STRØMMEN Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon. A: DISKUSJONSSAKER:

Detaljer

VEST-AGDER IDRETTSKRETS REGIONAL CONFEDERATION OF SPORTS VEST-AGDER

VEST-AGDER IDRETTSKRETS REGIONAL CONFEDERATION OF SPORTS VEST-AGDER VEST-AGDER IDRETTSKRETS REGIONAL CONFEDERATION OF SPORTS VEST-AGDER Til Styre- og varamedlemmer Fra Kopi Særkretser Idrettsråd Administrasjonen Kompetansesenteret for idrett i Agder Deres ref: Vår ref:

Detaljer

TROMSØ IDRETTSRÅD. NB: Årsmelding 2005 finnes i eget dokument. Styret, Tromsø Idrettsråd 14. mars, 2006

TROMSØ IDRETTSRÅD. NB: Årsmelding 2005 finnes i eget dokument. Styret, Tromsø Idrettsråd 14. mars, 2006 TROMSØ IDRETTSRÅD 1. Godkjenning av møteinnkalling og saksliste 2. Valg av møteleder, sekretær og to personer til å signere protokoll (desisorer) 3. Godkjenning av forretningsorden 4. Godkjenning av fremmøtte

Detaljer

KRETSSTYRET KS-møte nr. 1-2009/2011 Utsendelsesdato: 24. juni 2009 Merknadsfrist: 4. juli 2009

KRETSSTYRET KS-møte nr. 1-2009/2011 Utsendelsesdato: 24. juni 2009 Merknadsfrist: 4. juli 2009 PROTOKOLL KRETSSTYRET KS-møte nr. 1-2009/2011 Utsendelsesdato: 24. juni 2009 Merknadsfrist: 4. juli 2009 Møtetid: Mandag 15. juni 2009 Møtested: Osloidrettens Hus på Ekeberg Til stede Forfall Ikke møtt

Detaljer

PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 02/10

PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 02/10 Side 1 av 6 PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 02/10 Styremøte 02/10 ble avholdt tirsdag 23. februar på Idrettens Hus i Bergen. Møtet startet kl. 17.40 og ble avsluttet kl. 20.05 Navn Tilstede For- Fall

Detaljer

Aktiv inspirasjon. Strategi for idrettens rolle for et fysisk aktivt samfunn

Aktiv inspirasjon. Strategi for idrettens rolle for et fysisk aktivt samfunn Aktiv inspirasjon Strategi for idrettens rolle for et fysisk aktivt samfunn Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité Oktober 2014 Innledning Norges idrettsforbund er en medlemsorganisasjon,

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN NORDLAND IDRETTSKRETS Sammen skaper vi. fremtidens idrettslag!

VIRKSOMHETSPLAN NORDLAND IDRETTSKRETS Sammen skaper vi. fremtidens idrettslag! VIRKSOMHETSPLAN NORDLAND IDRETTSKRETS 2016-2019 Sammen skaper vi fremtidens idrettslag! MÅL FOR NORDLAND IDRETTSKRETS HOVEDMÅL Sammen skaper vi fremtidens idrettslag! DELMÅL 1 ORGANISASJONSSERVICE - Alle

Detaljer

Protokoll styremøte 2/16-18, lørdag 18. juni 2016 kl på Scandic Park Hotell Sandefjord

Protokoll styremøte 2/16-18, lørdag 18. juni 2016 kl på Scandic Park Hotell Sandefjord Protokoll styremøte 2/16-18, lørdag 18. juni 2016 kl 0900-1515 på Scandic Park Hotell Sandefjord Til stede: Trude Halvorsen, Rune Huseby, Trude Tansø, Arne Svardal, Inger Johanne Warholm, Merete Danielsen,

Detaljer

STRATEGIPLAN 2014-2017

STRATEGIPLAN 2014-2017 STRATEGIPLAN 2014-2017 Innhold Strategiplan Aktiv på Dagtid 2014-2017...3 Aktiv på Dagtid - strategisk sammenheng...5 Verdier...6 Strategiske prioriteringer...7 Strategisk hovedområde...9 - Aktiviteten...9

Detaljer

C Ø PROTOKOLL. TIK styremøte

C Ø PROTOKOLL. TIK styremøte PROTOKOLL NORGES I DRETTSFORBUND Telemark idrettskrets IL :4~ ~11111111111111111k_ C Ø TIK styremøte Telemark idrettskrets styremøte nr. 9-2016/2018 Dag: Mandag 6.mars 2017 Tid: kl. 1700-1920 Sted: Idrettens

Detaljer

Troms idrettskrets. Langtidsbudsjett

Troms idrettskrets. Langtidsbudsjett Troms idrettskrets 1.0 FORORD Formålet med langtidsbudsjettet, LTB, er å gi et bilde av forventede økonomiske rammer og prioriteringer i kommende tingperiode. LTB skal være retningsgivende for satsingen

Detaljer

Klubbens styrearbeid i praksis. Robert Olsvik

Klubbens styrearbeid i praksis. Robert Olsvik Klubbens styrearbeid i praksis Robert Olsvik Regnskap Dugnad HJÆLP! Leder Utøver Honorar Politiattest NIFs visjon er å være fremste bidragsyter for å oppnå: «Idrettsglede for alle» Idrettens verdigrunnlag

Detaljer

IDRETTSKRETSSTYRET PROTOKOLL

IDRETTSKRETSSTYRET PROTOKOLL IDRETTSKRETSSTYRET PROTOKOLL KRETSSTYRETS MØTE NR 4/2014-2015 SØNDAG 2. NOVEMBER 2014 SCANDIC HAVET HOTELL, BODØ PROTOKOLLENE ER OFFISIELLE MELDINGER, OG VEDTAK I SAKER SOM ANGÅR IDRETTENS EGNE LEDD, BLIR

Detaljer

Tema: Samspill om utbygging av idrettsanlegg i Akershus

Tema: Samspill om utbygging av idrettsanlegg i Akershus Oppsummering av kveldsseminar for særidrettene 20.01.2015 Tema: Samspill om utbygging av idrettsanlegg i Akershus Åpning: Kretsleder Sven E. Maamoen ønsket velkommen til seminaret. Han la vekt på viktigheten

Detaljer

Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret

Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret Saksliste hovedstyremøte onsdag 22.09.10 Saksnummer Sak Ansvarlig 220910-00 Godkjenning av protokoll og innkalling Sigurd 220910-01 Økonomi Sigurd 220910-02 Kommunikasjon

Detaljer

Ungt lederskap og utvikling av aktivitetstilbud

Ungt lederskap og utvikling av aktivitetstilbud Ungdomsidretten i Akershus: Ungt lederskap og utvikling av aktivitetstilbud - Hva vet vi og hva gjør vi? Guro Røen, Rådgiver, Akershus idrettskrets IR-seminar, torsdag 16. mars 2017 66 % Akershus idrettskrets

Detaljer

Vestfold Idrettskrets

Vestfold Idrettskrets Styret Vestfold idrettskrets Vestfold Idrettskrets Boks 1225, 3205 Sandefjord. Tlf.: 33 01 42 20 Fax: 33 01 42 25 E-post : vestfold.ik@nif.idrett.no Web : www.nif.idrett.no/vestfold Deres ref: Vår ref:

Detaljer

Deres ref: Vår ref:720488-v1 26.januar 2015

Deres ref: Vår ref:720488-v1 26.januar 2015 Til Styremedlemmer Vest-Agder idrettskrets Fra Terje Larsen Organisasjonssjef Kopi Administrasjonen Vest-Agder idrettskrets Kompetansesenteret for idrett i Agder Særkretser Idrettsråd REGIONAL CONFEDERATION

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE I MØRE OG ROMSDAL IDRETTSKRETS MØTE NR.: 08/ MØTEDATO: 28.februar 2017 KLOKKESLETT: 17:00 20:00 (mat fra 16:15)

INNKALLING TIL STYREMØTE I MØRE OG ROMSDAL IDRETTSKRETS MØTE NR.: 08/ MØTEDATO: 28.februar 2017 KLOKKESLETT: 17:00 20:00 (mat fra 16:15) INNKALLING TIL STYREMØTE I MØRE OG ROMSDAL IDRETTSKRETS MØTE NR.: 08/2016-2018 MØTESTED: Idrettssenteret, Molde MØTEDATO: 28.februar 2017 KLOKKESLETT: 17:00 20:00 (mat fra 16:15) MØRE OG ROMSDAL IDRETTSKRETS

Detaljer

Kommunikasjonsplan for Norges Golfforbund

Kommunikasjonsplan for Norges Golfforbund Kommunikasjonsplan for Norges Golfforbund Utarbeidet mars 2010 Revidert mars 2012 Innhold Golfens kommunikasjonsutfordringer s 2 Prinsipper for kommunikasjon s 3 Målgrupper s 3 Budskap s 3 Kommunikasjonsmål

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR TROMS IDRETTSKRETS 2014-2016

HANDLINGSPLAN FOR TROMS IDRETTSKRETS 2014-2016 HANDLINGSPLAN FOR TROMS IDRETTSKRETS 2014-2016 Hovedutfordringer for Tromsidretten 2012-2016 Flere, bedre og tidsriktige anlegg for idretten Flere og bedre idrettsarrangement Øke aktiviteten og engasjementet

Detaljer

Protokoll fra styremøte nr. 12/ onsdag på Sør Amfi, Arendal

Protokoll fra styremøte nr. 12/ onsdag på Sør Amfi, Arendal Styreperioden 2012-2014 Protokoll fra styremøte nr. 12/2012-2014 onsdag 2.10.2013 på Sør Amfi, Arendal Tilstede var: Kirsten Borge Anne Blakstad Tonje Berger Ausland Julie Sundsdal Nærdal Gunnar Høygilt

Detaljer

Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon

Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon Protokoll STYREMØTE 02/16 TIRSDAG, 1. MARS 2016 Til stede: Forfall: Fra adm.: Sven E. Maamoen, Nordis Vik Olausson, Vidar

Detaljer

SAKSDOKUMENTER TIL DET 11. ORDINÆRE KRETSTING I AKERSHUS IDRETTSKRETS, LØRDAG 16. APRIL 2016 SCANDIC OSLO AIRPORT GARDERMOEN

SAKSDOKUMENTER TIL DET 11. ORDINÆRE KRETSTING I AKERSHUS IDRETTSKRETS, LØRDAG 16. APRIL 2016 SCANDIC OSLO AIRPORT GARDERMOEN SAKSDOKUMENTER TIL DET 11. ORDINÆRE KRETSTING I AKERSHUS IDRETTSKRETS, LØRDAG 16. APRIL 2016 SCANDIC OSLO AIRPORT GARDERMOEN 2 KRETSTINGETS PROGRAM Kl 08.45 Kl 09.30 Registrering Kulturelt innslag / underholdning

Detaljer

Ledelseskurs 1. Norges Svømmeforbund

Ledelseskurs 1. Norges Svømmeforbund Ledelseskurs 1 Norges Svømmeforbund Ledelse i norsk svømming En forutsetning for videre utvikling Trener/leder konferansen - Inspirasjon - Sosialt+ nettverk Å være en del av klubbens ledelse er kult og

Detaljer

IR-seminar 19. november

IR-seminar 19. november IR-seminar 19. november Hva er idrettsrådenes rolle? Hva står det i loven? Lovnorm for idrettsråd (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Lov for NN idrettsråd, stiftet (dato/år), med senere

Detaljer

Referat NORGES IDRETTSFORBUND. Møte i: Møte nr.: Tid/sted: Møtt: Forfall: Fra adm.: Kopi:

Referat NORGES IDRETTSFORBUND. Møte i: Møte nr.: Tid/sted: Møtt: Forfall: Fra adm.: Kopi: NORGES I DRETTSFORBUND Oppland idrettskrets ~ Referat Møte i: Møte nr.: Tid/sted: Møtt: Forfall: Fra adm.: Kopi: QQP Idrettskretsstyret i Oppland IK 11/14-16. Tirsdag 22.09.2015 kl. 15:30-21:30, Mølla

Detaljer

IDRETTSGLEDE FOR ALLE!

IDRETTSGLEDE FOR ALLE! IDRETTSGLEDE FOR ALLE! Hva er idretten i Nordland? Antall idrettslag: 538 idrettslag i Nordland pr 31.12.10. Idrettslag i alle kommuner i Nordland Økning på 9.7% siden 2004 (490 lag i 2004) Medlemskap:

Detaljer

Evalueringsrapport Strategisk plan for Oslo Idrettskrets Januar 2016

Evalueringsrapport Strategisk plan for Oslo Idrettskrets Januar 2016 Evalueringsrapport Strategisk plan for Oslo Idrettskrets 2012-2016 Januar 2016 Formål med dokumentet: Som grunnlag for eget arbeid med ny strategisk plan, og behandling på kretstinget i juni 2016 er det

Detaljer

Protokoll fra styremøte 9/12-14, torsdag 17. januar 2013 kl 1800 på Idrettens Hus

Protokoll fra styremøte 9/12-14, torsdag 17. januar 2013 kl 1800 på Idrettens Hus Protokoll fra styremøte 9/12-14, torsdag 17. januar 2013 kl 1800 på Idrettens Hus Til stede: Rolf Gunnar Haagensen, Marit Langås Danielsen. Torbjørn Wad Nilsen, Jan Olav Hay, Trude Halvorsen, Torbjørn

Detaljer

Protokoll styremøte Troms idrettskrets

Protokoll styremøte Troms idrettskrets Protokoll styremøte Troms idrettskrets PROTOKOLL FRA STYREMØTE Møte: Nr.3/2010-12 Dato / tid: 14.oktober 2010 Sted: Idrettens Hus Bardufoss Tilstede: Knut Bjørklund, Kirsti Skog, Jan-Tore Skjærvik, Johan

Detaljer

Virksomhetsplan for Asker Skiklubb

Virksomhetsplan for Asker Skiklubb Virksomhetsplan for Asker Skiklubb 2014-2018 Innledning Asker Skiklubb (ASK) er et fleridrettslag som skal gi et godt og variert aktivitetstilbud til flest mulig av Askers innbyggere der barn og unge er

Detaljer

RAPPORT OG DELTAGERLISTE KLUBBUTVIKLING

RAPPORT OG DELTAGERLISTE KLUBBUTVIKLING BESØK HOS KLUBB Møre og Romsdal Idrettskrets ANTALL DELTAGERE 10 Rune Sjåholm KLUBBVEILEDER ANT. DELTAGERE U/25år 0 26. / 27.8.2011 DATO Dato for oppfølgingsmøte Kontinuerlig RAPPORT Dette er det andre

Detaljer

TILLEGGSSAKSLISTE. Formannskapet. Tilleggssak. Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033

TILLEGGSSAKSLISTE. Formannskapet. Tilleggssak. Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033 TILLEGGSSAKSLISTE Formannskapet Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via

Detaljer

Protokoll fra idrettskretsens styremøte onsdag den 25. mai kl 1800 på Idrettens Hus. Hege Backstrøm Sandblost. Sissel Haugland Orsteen

Protokoll fra idrettskretsens styremøte onsdag den 25. mai kl 1800 på Idrettens Hus. Hege Backstrøm Sandblost. Sissel Haugland Orsteen Protokollside 44 Styreperioden 2010-2012 Protokoll fra idrettskretsens styremøte onsdag den 25. mai kl 1800 på Idrettens Hus. Tilstede var: Forfall: Aslak Heim-Pedersen Hege Backstrøm Sandblost Jo Skaali

Detaljer

REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET I VESTFOLD IDRETTSKRETS Revidert 19.01.2012, sist revidert på styremøte 11.11.2014

REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET I VESTFOLD IDRETTSKRETS Revidert 19.01.2012, sist revidert på styremøte 11.11.2014 Deres ref: Vår ref: 524515v1 20. november 2014 REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET I VESTFOLD IDRETTSKRETS Revidert 19.01.2012, sist revidert på styremøte 11.11.2014 Generelt: Reglementet for delegering

Detaljer

«Gode modeller for lokalt samarbeid»

«Gode modeller for lokalt samarbeid» «Gode modeller for lokalt samarbeid» Hvordan kommunen kan jobbe sammen med frivillig sektor for å utvikle mer fysisk aktivitet i lokalmiljøet? Heidi Thommessen, frivillighetskoordinator i Asker kommune

Detaljer

Protokoll fra styremøte

Protokoll fra styremøte Protokoll fra styremøte Møtenummer 1/2014 Dato: 280114 Tid: 1730 Sted: Idrettens hus Protokoller fra Rogaland Idrettskrets er tilgjengelige på kretsen sine nettsider etter at protokollen er godkjent av

Detaljer

Deres ref: Vår ref:731123-v1 20.februar 2015

Deres ref: Vår ref:731123-v1 20.februar 2015 Til Styremedlemmer Vest-Agder idrettskrets Fra Terje Larsen Organisasjonssjef Kopi Administrasjonen Vest-Agder idrettskrets Kompetansesenteret for idrett i Agder Særkretser Idrettsråd REGIONAL CONFEDERATION

Detaljer

Følgende sakliste foreligger (Saksnr = saksnr for styreperiode 2012-2014, sakstype: A=Beslutningssak, B=orienteringssak)

Følgende sakliste foreligger (Saksnr = saksnr for styreperiode 2012-2014, sakstype: A=Beslutningssak, B=orienteringssak) Protokollside 66 Styreperioden 2012-2014 Protokoll fra styremøte nr. 14/2012-2014 torsdag 16.1.2014 i Iglandhallen, turnhallen til Grimstad Turn og IF Tilstede var: Kirsten Borge Trond Kristensen Gunnar

Detaljer

A K E R S H U S I D R E T T S K R E T S PROTOKOLL FRA STYREMØTE 01/13 12. FEBRUAR 2013 IDRETTENS HUS

A K E R S H U S I D R E T T S K R E T S PROTOKOLL FRA STYREMØTE 01/13 12. FEBRUAR 2013 IDRETTENS HUS A K E R S H U S I D R E T T S K R E T S PROTOKOLL FRA STYREMØTE 01/13 12. FEBRUAR 2013 IDRETTENS HUS Tilstede: Forfall: Fra adm.: Sven E. Maamoen, Oda Marie Often, Bent Ringvold, Jon Syversen, Gro- Helen

Detaljer

Deres ref: Vår ref:587531-v1 21.november 2012

Deres ref: Vår ref:587531-v1 21.november 2012 Til Styremedlemmer Vest-Agder idrettskrets Fra Terje Larsen Organisasjonssjef Kopi Administrasjonen Vest-Agder idrettskrets Kompetansesenteret for idrett i Agder Særkretser Idrettsråd REGIONAL CONFEDERATION

Detaljer

YOUNG LEADERS IN BARENTS SPORTS

YOUNG LEADERS IN BARENTS SPORTS YOUNG LEADERS IN BARENTS SPORTS (YLiB) Et lederprogram for ungdom i Barentsidretten SAMMENDRAG Når Barents Summer Games går av stabelen i Nordlands fylkeshovedstad Bodø, 1.-3. september 2017, gjennomfører

Detaljer

STYREARBEID Klubbdrift

STYREARBEID Klubbdrift STYREARBEID Klubbdrift Kompetansehelgen, Gardermoen Lørdag 18 april 2015 Klubbveileder Trude Halvorsen HVA MÅ DU HA KJENNSKAP TIL? Idrettens organisering Lover og regler Barneidrettsrettigheter Norges

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE I MØRE OG ROMSDAL IDRETTSKRETS MØTE NR.: 13/ MØTEDATO: 1.november 2017 KLOKKESLETT: 17:00 20:00 (mat fra 16:15)

INNKALLING TIL STYREMØTE I MØRE OG ROMSDAL IDRETTSKRETS MØTE NR.: 13/ MØTEDATO: 1.november 2017 KLOKKESLETT: 17:00 20:00 (mat fra 16:15) INNKALLING TIL STYREMØTE I MØRE OG ROMSDAL IDRETTSKRETS MØTE NR.: 13/2016-2018 MØTESTED: Idrettssenteret, Molde MØTEDATO: 1.november 2017 KLOKKESLETT: 17:00 20:00 (mat fra 16:15) MØRE OG ROMSDAL IDRETTSKRETS

Detaljer

Referat IR-seminar 12.-13. november

Referat IR-seminar 12.-13. november Referat IR-seminar 12.-13. november Kretsleder Sven E. Maamoen ønsket alle deltagerne velkomne til seminaret. AIKs politikk i kortformat ble også gjennomgått i åpningen. Høring IPD for neste tingperiode

Detaljer

STRATEGISK PLAN FOR ÅS IL 2011-2015

STRATEGISK PLAN FOR ÅS IL 2011-2015 STRATEGISK PLAN FOR ÅS IL Visjon: 2011-2015 Livslang aktivitet i Ås IL Virksomhetsidé: Tilrettelegger for topp- og breddeidrett Ås IL skal som fleridrettslag være fremste tilrettelegger for livslang idrettsaktivitet

Detaljer