FORPROSJEKT FELLES BOOKINGLØSNING FOR MINDRE BEDRIFTER. Sammendrag. Formål. Gjennomføring KARTLEGGING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FORPROSJEKT FELLES BOOKINGLØSNING FOR MINDRE BEDRIFTER. Sammendrag. Formål. Gjennomføring KARTLEGGING"

Transkript

1 FORPROSJEKT FELLES BOOKINGLØSNING FOR MINDRE BEDRIFTER KARTLEGGING Sammendrag Kartleggingen omfatter 3 besøksavhengige bedrifter i hovedsak knyttet til Kystkulturveien, Visit Bardu og Visit Snowman. Blant de 3 bedriftene inngår også 3 4 museer. Kartleggingen viser at et stort antall bedrifter ønsker å komplettere sin nettløsning med en mulighet for online booking. Interessen er enda mer markant dersom det er mulig for kunden å booke pakker selv på nettet. Kost/nytte forbehold inngår i varierende grad i disse svarene. Mange bedrifter har allerede i dag samarbeid om kapasitetsutvidelse og pakking av ulike produkter. Samarbeid om felles bookingløsning der bedriftenes produkter synes ved siden av hverandre anses av mange å være uproblematisk. Formål Kartlegge mulighetene og interessen for et samarbeid om felles booking løsning der tilbud/produkter/opplevelser i regionen er synlige for kunden på nett og der flere tilbud/produkter/opplevelser kan bookes og eventuelt betales i én transaksjon. Arbeidet må ses i sammenheng med det arbeid som skjer på nasjonalt og regionalt nivå der det nå arbeides med en nasjonal bookingløsning og servicefunksjon. Dette løpet er det viktig å holde fokus på. Gjennomføring Innholdet i kartleggingen har vært styrt av behovet for å vite mer om dagens situasjon med hensyn til bookingløsninger i bedrifter/institusjoner og målsettingen om å kartlegge interessen for en felles bookingløsning. Intervuguiden for kartleggingen er lagt opp med dette for øye og har vært kvalitetssikret mot prosjektgruppa. Deltagerne i prosjektgruppa har lagt fram oversikter over de bedriftene/institusjonene som var ønsket med i kartleggingen. Oversikt over intervjuede bedrifter følger vedlagt. Det er 3 bedrifter med i kartleggingen. Selve kartleggingen ble gjennomført ved besøk hos bedriftene/institusjonene i perioden Det ble i forkant sendt ut informasjon pr e post og senere avtalt møte pr telefon. Tre intervju ble gjennomført pr telefon. Alle kartleggingen og dokumentasjonen av den er gjennomført av Ole Kr. Severinsen, Sessan Consult AS.

2 Bransjer representert "Bransjer" representert Mange av bedriftene er representert i flere bransjer. Derfor er summen av bedrifter høyere enn 3. De fleste av overnattingsbedriftene har servering. Noen har også aktiviteter bl.a. utleie av båter og annet utstyr (havfiske). Disse er ikke medregnet som transportbedrift. Noen av bedriftene har interntransport i form av henting på flyplass med mer. Museene er regnet med under severdigheter, men er ikke tatt med under servering selv om de har kafeteria på enkelte anlegg. Dagens løsninger besøke disse bedriftene. Hjemmeside Har Ingen online hjemmeside booking Online booking Annet Alle bedriftene har egen hjemmeside med kontaktopplysninger og produktopplysninger. De har også opplysninger om hvordan kunden går fram for å booke et produkt. Konklusjonen er klar bedrifter eller om lag 7 % av bedriftene har ikke online booking på nett. Alternativene er e post og telefon for kundene som ønsker å I alt har bedrifter løsninger som gir kunden muligheter for å booke på nett. Av disse er det bedrifter som har avtale med Din Tur. En bedrift har til tilgang til online bookingløsning gjennom kjedetilknytning. Under Annet finnes netthandelsløsning for to bedrifter.

3 3 3 1 Booker på internett 7 Sender e post Dagens booking 3 14 Ringer Drop in Annet Summen av forekomster er større enn 3 naturlig nok. Alle bedriftene har flere måter kunden kan booke på. Kunden kan booke pr telefon hos alle bedriftene selv om fleste bedriftene krever en skriftlig/elektronisk kommunikasjon på større bestillinger. Det er også åpent for at kunden kan booke pr e post hos de aller fleste. Vel 1/4 av bedriftene gir kunden muligheter til også å booke på en nettløsning med betalingsløsning. Blant disse finner vi bedriftene som benytter Din tur sin løsning hvor kunden kan booke både hytte/rom og båt. Avtalen med Din Tur er eksklusiv og basert på meget høy provisjon. For de fleste bedriftene gjelder at et avgrenset utvalg av produktene er gjort bookbare på nett. 3 1 Tilbakemelding internett Ordrebekreftelse 7 Svar på e post 1 Muntlig ved bestilling Annet De aller fleste bekrefter bookingen på samme kanal som bookingen skjer. For internett booking bekreftes det via internett kvittering, for telefonisk booking bekreftes det umiddelbart muntlig over telefon, osv. Av de bedriftene som gir tilbakemelding via internett det bedrifter med netthandelsløsning. Ved større bestillinger vil mange både kunder og bedrifter foretrekke bekreftelse skriftlig/elektronisk. Under Annet finner vi en bedrift som benytter et standard kontraktformular og en som også benytter SMS via et dedikert booking system.

4 4 1 Intern løsning 19 Dette handler om administrativ løsning for intern styring og kontroll. To bedrifter har en komplett løsning der den kunderettede løsningen og det interne systemet er integrert. Elleve bedrifter har en kombinasjon av manuelt system (e post, telefon, og drop in) og elektronisk system for oppfølging. Det elektroniske systemet kan være alt fra dedikerte system til et vanlig regneark i Excel. Din tur brukerne ligger i denne gruppa selv om systemet brukes litt ulikt av de ulike aktørene. Svært mange har et manuelt papirbasert system for bookinger som kommer inn pr e post, telefon eller drop in. Dette er små bedrifter med begrensede ressurser. Tilhørighet 4 7 Tilhørighet 1 3 De organisasjonsmessige forholdene i reiselivsbransjen i denne regionen er i støpeskjeen og rollene synes noe uklare. Flere oppga å være knyttet til/medlem av Troms reiseliv eller Nordnorsk Reiseliv. Jeg har fått forståelse av at denne rollen til Nordnorsk Reiseliv opphører fra kommende årsskifte. Alternativet er derfor ikke tatt med her. Rollene til de organisasjonene som er tatt med her er litt ulike. Kystkulturveien er en lokal/regional forening med formål å profilere regionen og medlemsbedriftene på hensiktsmessig måte. Organisasjonen har ikke destinasjonsfunksjoner utover dette. Destinasjonsselskapene har relativt tradisjonelle roller, men her er det lokale variasjoner. Noen av selskapene er relativt ferske. Flere bedrifter står uten tilknytning til noe destinasjonsselskap såkalt foreldreløse. Din tur er en markedsorganisasjon som retter blikket mot markeder og aktiviteter som er interessante for mange av våre bedrifter havfiske, vandring, fugletitting mv. Organisasjonen har en

5 kraftfull portal med booking løsning. NAF organiserer av bedriftene som dermed blir med i NAFkatalogen. En bedrift er organisert i Hanen (Norsk bygdeturisme) og profilerer seg på deres portal. Noen av bedriftene er med i flere organisasjoner og destinasjonsselskaper. Marked og sesong Markedssegment 3 Samtlige bedrifter har rettet seg inn mot personmarkedet, men hovedtyngden har også fokus på bedriftsmarkedet med grupper og konferanser. I søylen Annet finner vi bedrifter som også har fokus mot lag og foreninger samt skoler. Personmarkedet Bedriftsmarkedet Annet 1 4 Sesonginnretning 1 Sommer Vinter Helårig Helårig sesongtilp. En tredjedel av bedriftene er helårige samme produkt leveres gjennom hele året med varierende kapasitetsutnyttelse. Vel en annen tredjedel av bedriftene driver også hele året, men slik at hele eller deler av produktporteføljen skifter mellom sommer og vinter. De resterende bedriftene er tilnærmet rene sesongbedrifter.

6 Samarbeid 1 Samarbeid med andre bedrifter 9 Om kapasitet samarbeid om pakker (f.eks. Bo Bad Zoo) og underleveranser i ulike former. 1 Om kompletterende produkter Det er godt samarbeidsklima mellom bedriftene i undersøkelsen. Mange bedrifter samarbeider med andre tilsvarende bedrifter om utvidet kapasitet. Her er det markert med 9 bedrifter. Samarbeidet er som hovedregel uformelt. Enda flere bedrifter samarbeider med andre om kompletterende produkter. Under denne søylen kommer Når spørsmålet om samarbeid har vært tatt opp, har bedriftene som er medlemmer i Kystkulturveien fremhevet denne organisasjonen som et samarbeidsorgan. Dette samarbeidet er ikke tatt med ovenfor siden antall bedrifter som hører inn under Kystkulturveien er tatt inn under avsnittet Tilhørighet ovenfor. Holdninger til hovedspørsmålet 4 9 Bookbar på internett Meget nyttig Nyttig Vet ikke Ikke nyttig 9 Hovedspørsmålets del 1 var hvorvidt bedriftene finner det interessant å være bookbar på internett. Tatt i betraktning at alle bedriftene har egen hjemmeside, er det kanskje ikke så merkelig at et stort antall bedrifter ønsker å komplettere sin nettløsning med en mulighet for online booking. I graderingene Nyttig og Vet ikke inngår i varierende grad kost/nytte vurderinger. Under intervjuet ble dette spørsmålet innledet med at forprosjektet ser sitt arbeid i sammenheng med det arbeidet som skjer i regi av Nordnorsk Reiseliv og Book Norway. Til tross for denne introduksjonen oppsto det nok usikkerhet rundt spørsmålet som også bidro til noen nedgraderte svar.

7 7 To bedrifter var ganske klar på at dette ikke var noe for dem. Den ene bedriften var fornøyd med tingenes tilstand og ønsket ikke endringer. Den andre bedriften mente at det ikke ville være hensiktsmessig med komplisert teknologi for deres vedkommende. 1 4 Bookbar på internett sammen 1 11 Meget nyttig Nyttig Vet ikke Ikke nyttig Innstillingen til hovedspørsmålets del var betydelig mer positivt når gjelder å være synlig og bookbar sammen med andre bedrifter enten disse hadde samme produkt eller kompletterende produkt. Dette synliggjør også bedriftenes ønske om å delta i felles løft og være synlig og bookbar på nasjonalt nivå/nasjonal portal. Svarene under graderingen Vet ikke skyldes i hovedsak usikkerheten om hvorvidt Din tur løsningen som er basert på Bomann løsningen, er kompatibel med de løsningene som vil bli tilgjengelige på Book Norway. Det er senere konstatert at bookingløsningen 1 til Din tur ikke er kompatibel med de løsningene som er valgt for Book Norway. Din tur er karakterisert som en kostbar løsning (svært høy provisjon), men har likevel sterk forankring blant sine brukere. Andre forhold Et trekk som ikke er så veldig klart, men likevel interessant, er sammensetningen av bedriftene i utvalget. De bedriftene i utvalget som var ønsket inn fra Visit Bardu og Visit Snowman hadde litt annen sammensetning enn de som var foreslått av Kystkulturveien og Blåfjorder. Det var litt bredere sammensetning i den førstnevnte gruppen med flere av de veldig små bedriftene som jobber med ulike aktiviteter på en måte krydderet til de litt større. Dette kan være verdt å ta med seg i forhold til næringsutviking i det andre området. Under intervjuene kom det fram et fåtall synspunkter og ønsker som er formidlet utenfor forprosjektets kanaler. Det er noen ønsker om kompetanseheving som formidles her: Kurs i bruk av Excel regneark Kurs og dokumentasjon om lokalkunnskap (lokalvertkurs) Kurs i markedsføring, pakking og salg Kurs i språk (tysk, spansk, italiensk, m.fl.) Veien videre Det synes som om de fleste bedriftene er klare for å gå videre med sikte på å delta i en bookingløsning. Det ligger naturlig nok et forbehold knyttet til kost/nytte vurderinger og 1 BoMan hotellsoftware fra Grouchware, England.

8 kompatibilitet med systemer de bruker i dag. Mange er svært interessert i det som skjer på regionalt nivå (Nordnorsk Reiseliv) og på nasjonalt nivå med etableringen av Book Norway. Book Norway konseptet forutsetter at produkteier knytter seg til et destinasjonsselskap gjennom avtale og at destinasjonsselskapet inngår avtale med Book Norway. Det er mange av bedriftene i undersøkelsen som ikke dekkes av et slikt konsept. Foreldreløse bedrifter bedrifter som av ulike (legitime) årsaker ikke er tilknyttet noe destinasjonsselskap skal også ha muligheter for å delta. Alternativet til destinasjonsselskaper kan være ulike typer nettverk. Det er ikke utdypet nærmere om avtaleforhold og ansvar i en slik modell. OKS,.1. Dette ble nevnt som en mulighet i BIT reiseliv/nordnorsk Reiseliv sitt møte i Tromsø den

9 Forprosjekt felles bookingløsning for mindre bedrifter Oversikt over bedrifter i kartleggingen Vedlegg Bedriftens navn Foretaksnr Adresse Postnr Poststed Intervjuet Telefon E post Hjemmeside Kommentar Aa Gård Aa 937 Tennevoll Tor Erik Lind 914 t erik Altevann villmarkssenter AS Egil Dørum Bardu Widar Walle 997 Bardufoss Hotell 9749 Andselv 93 Bardufoss Kristin Nymo 773 Bardufosstun Driftsselskap AS (Sportshotell) Ole Reistadsvei 4 93 Bardufoss Roald Nyborg Elvegård Hytteutleie og fiskeferie Balteskard 944 Grovfjord Hilde Pettersen Telefonintervju Elvelund camping Elvelund 93 Sjøvegan Tor Arne Chruickshank camping.no camping.no Fjellguiden Altevann AS Brandseggveien 93 Bardu Kjell Hanstad 913 Fjellkysten AS 993 Åbrekka 937 Tennevoll Tor Ivar Lyngmo Foldvik Bryggeferie AS Foldvik 947 Gratangen Geir Lundberg 47 bryggeferie.no Folkvang M/K (Astafjord kystlag) 99 Masvika 944 Grovfjord Ole Magnus Ellefsen 9411 ole Telefonintervju Furuly Turbuss AS Salangsveien 93 Bardu Alf Furuly Garsnes Brygge Garsnes 93 Sjøvegan Andreas Utstøl 491 Istindguidan (profilnavn på 4 samarbeidende ENK) Bardu Ann Kristin Sagmo m.fl Lapphaugen turiststasjon AS Lapphaugen 937 Tennevoll Heidi Lundberg Mefjord brygge AS Mefjordvær 93 Senjahopen Tommy Schanke Hansen Midt Troms Museum 7 Andselv torg 93 Bardufoss Lisa Gay Bostwick Morgans skip As Grøsnes 947 Gratangen Paul Håvard Zylla 9 Målselv turhestsenter Bjørn Nilsen 91 Stall Rognmo 931 Moen Kjerstin Birkeland 971 Nordnorsk Fartøyvernsenter og Båtmuseum 9771 Hellarbogen 947 Gratangen Tone Bruvoll Oskal Siida AS Moen Ole Mathis Oskal Polar Zoo AS Bonesveien 93 Bardu Cato Haakseth Polarbadet (Målselv kultur og næringspark AS) Rustadhøgda 93 Bardufoss Are Elvestad Senja Camping AS Torsmo 933 Silsand Harry Willy Olsen Telefonintervju Senja Reiseliv AS (Hamn i Senja) Hamn 93 Skaland Heidi Munkvoll 779 Steirud Gård (Helge Backe) 9799 Steirud 93 Bardu Gerd Alveberg Sør Troms Museum Regionmuseet Strandveien Sjøvegan Frode Hansen 493 Dessuten samtale med Ingrid Skjønhaug Tjeldsundbrua Kro og Hotell AS Tjeldsund bro 944 Evenskjer Audun Kjell Andreassen Undervegs 3447 Svendborg 9334 Øverbygd Espen Prestbakmo Sandemark Bygdeutviklingsselskap AS Tovik Tore Johnsen Vilgesvarre/Blåfjell Villmarkstur AS Altevannsveien Bardu Lennarth Kvernmo OKS,.1.

Reiselivsundersøkelsen 2012

Reiselivsundersøkelsen 2012 Reiselivsundersøkelsen 2012 En kartlegging av museenes tilstedeværelse på Internett og interesse for samarbeid om økt synlighet og booking 27.6.2012 Rapporten er utarbeidet av Heyerdahl Refsum AS på oppdrag

Detaljer

Kundeundersøkelsen 2012/13 «Markedets behov for norske guidetjenester» 19.2.2013

Kundeundersøkelsen 2012/13 «Markedets behov for norske guidetjenester» 19.2.2013 Kundeundersøkelsen 2012/13 «Markedets behov for norske guidetjenester» 19.2.2013 Rapporten er utarbeidet av Heyerdahl Refsum AS på oppdrag av Hovedorganisasjonen Virke Forord Bakgrunnen for at Virke har

Detaljer

PROSJEKTBESKRIVELSE - ONLINE BOOKING FOR REISELIVET I TRØNDELAG

PROSJEKTBESKRIVELSE - ONLINE BOOKING FOR REISELIVET I TRØNDELAG Trøndelag Reiseliv Munkegata 19 7048 TRONDHEIM May Britt Hansen TRONDHEIM, 11.11.2010 PROSJEKTBESKRIVELSE - ONLINE BOOKING FOR REISELIVET I TRØNDELAG Innholdsfortegnelse Reiselivsstrategien og mål for

Detaljer

«HANEN på nett» Brukerundersøkelsen 2012

«HANEN på nett» Brukerundersøkelsen 2012 «HANEN på nett» Brukerundersøkelsen 2012 En kartlegging av medlemmenes tilstedeværelse på Internett og interesse for samarbeid om økt synlighet og booking 6.2. 2013 Rapporten er utarbeidet av Heyerdahl

Detaljer

Forprosjektet «Lokalmat på nett»

Forprosjektet «Lokalmat på nett» Bioforsk Rapport Bioforsk Rapport Vol. 8 Nr. 72 213 Forprosjektet «Lokalmat på nett» -Kartlegging av muligheter for å knytte lokalmatprodusenter i Nord- Norge til en felles nettbasert salgs-/bestillingsløsning

Detaljer

Forprosjekt VisitOSLO bookingløsning for Oslo-regionen pr. 26. mai 2008

Forprosjekt VisitOSLO bookingløsning for Oslo-regionen pr. 26. mai 2008 RAPPORTBESKRIVELSE Forprosjekt VisitOSLO bookingløsning for Oslo-regionen pr. 26. mai 2008 Utarbeidet av Fornebu Consulting på oppdrag av BIT Reiseliv og VisitOSLO Sammendrag VisitOSLO er pilotbedrift

Detaljer

Uten en tråd? Bruk av ny teknologi for formidling av informasjon blant Osloregionens kulturorganisasjoner.

Uten en tråd? Bruk av ny teknologi for formidling av informasjon blant Osloregionens kulturorganisasjoner. Uten en tråd? Bruk av ny teknologi for formidling av informasjon blant Osloregionens kulturorganisasjoner. Innhold 04 05 Forord Sammendrag 09 10 Avgrensninger og definisjoner Metode 11 11 11 12 13 13 14

Detaljer

Undersøkelsen «Synlige og bookbare festivaler 2013»

Undersøkelsen «Synlige og bookbare festivaler 2013» Undersøkelsen «Synlige og bookbare festivaler 2013» 27.3.2013 Rapporten er utarbeidet av Heyerdahl Refsum AS på oppdrag av Norske Festivaler Forord Høsten 2012 besluttet Norske Festivaler, (NF), å søke

Detaljer

Magma Geopark Ståstedsanalyse og videre utvikling Oppdragsgiver: Magma geopark Stavanger, april 2013

Magma Geopark Ståstedsanalyse og videre utvikling Oppdragsgiver: Magma geopark Stavanger, april 2013 Magma Geopark Ståstedsanalyse og videre utvikling Oppdragsgiver: Magma geopark Stavanger, april 2013 ipax as Pb. 8034 4068 Stavanger, Norge Tel: +47 51 87 40 00 E-post: post@ipax.no www.ipax.no Org.nr.

Detaljer

Nisjesau til marked - villsau og økologisk sau i Lofoten og Vesterålen

Nisjesau til marked - villsau og økologisk sau i Lofoten og Vesterålen Side 1 Rapport forstudie: Nisjesau til marked - villsau og økologisk sau i Lofoten og Vesterålen Prosjektansvarlig: LofotenMat SA Storeidøya 87, 8370 Leknes Org.nr 990 952 337 Prosjektleder: Anne Karine

Detaljer

Sluttrapport for VER-DI delprosjekt «Nye overnattingsmuligheter» og «Trillemarka Rundt»

Sluttrapport for VER-DI delprosjekt «Nye overnattingsmuligheter» og «Trillemarka Rundt» Sluttrapport for VER-DI delprosjekt «Nye overnattingsmuligheter» og «Trillemarka Rundt» Juli 2012 Vern og verdiskaping - naturskyddsområder som ressurs i hållbar økonomisk utvikling Det Kongelige Selskap

Detaljer

Sjøvegan. Fugl og fisk i Lavangen Side 10-11. Polar i Bardu Side 12-13. har ordet Side 16

Sjøvegan. Fugl og fisk i Lavangen Side 10-11. Polar i Bardu Side 12-13. har ordet Side 16 SENTRE Rapport fra treårig prosjekt i regi av ITV Sjøvegan Sjøvegan satser Skolen vil utdanne unge og voksne til den økende reiselivsnæringa i regionen også i framtida. Side 14-15 Polar pilot i Bardu Side

Detaljer

Evaluering av prosjektet Utmarksbasert reiselivsnæring. Marte Qvenild Øystein Aas

Evaluering av prosjektet Utmarksbasert reiselivsnæring. Marte Qvenild Øystein Aas 256 Evaluering av prosjektet Utmarksbasert reiselivsnæring Marte Qvenild Øystein Aas NINAs publikasjoner NINA Rapport Dette er en ny, elektronisk serie fra 2005 som erstatter de tidligere seriene NINA

Detaljer

ØF-notat 10/2006 Hest i turistnæring Markedsundersøkelse Birgitta Ericsson

ØF-notat 10/2006 Hest i turistnæring Markedsundersøkelse Birgitta Ericsson ØF-notat 10/2006 Hest i turistnæring Markedsundersøkelse Birgitta Ericsson ØF-notat 10/2006 Hest i turistnæring Markedsundersøkelse Birgitta Ericsson Tittel: Hest i turistnæring. Markedsundersøkelse Forfattere:

Detaljer

Steinkjerprogram for innovasjon Resultater fra intervjuundersøkelsen av Nextcon-deltakere

Steinkjerprogram for innovasjon Resultater fra intervjuundersøkelsen av Nextcon-deltakere Steinkjerprogram for innovasjon Resultater fra intervjuundersøkelsen av Nextcon-deltakere Espen Carlsson NORD-TRØNDELAGSFORSKNING Steinkjer 2004 Tittel Forfatter : STEINKJERPROGRAM FOR INNOVASJON Resultater

Detaljer

Rapport for Inger L. Hutchinson Bedriftsstipendiat i Arena Usus/Visit Sørlandet AS

Rapport for Inger L. Hutchinson Bedriftsstipendiat i Arena Usus/Visit Sørlandet AS Rapport for Inger L. Hutchinson Bedriftsstipendiat i Arena Usus/Visit Sørlandet AS Innhold: Sammendrag.....3 Bedriftene som inngår i prosjektet....4 Relevant tilleggsinformasjon i forhold til prosjektene....5

Detaljer

Gjesteundersøkelse Bergen

Gjesteundersøkelse Bergen Gjesteundersøkelse Bergen 2 0 07 Forord Sommeren 2007 ble den første gjesteundersøkelsen som omfatter hele Hordaland gjennomført. Målet var at reiselivsaktørene skal få bedre kunnskap om de som besøker

Detaljer

Destinasjon Norge. - sett fra fjellbygda Rauland. Stein Birger Johnsen. Rauland 04.12.12

Destinasjon Norge. - sett fra fjellbygda Rauland. Stein Birger Johnsen. Rauland 04.12.12 Destinasjon Norge - sett fra fjellbygda Rauland Stein Birger Johnsen Rauland 04.12.12 1. Oppsummering Regjeringen la frem sin reiselivsstrategi "Destinasjon Norge" 10. april 2012. Strategien legger i kapittel

Detaljer

Foto: Terje Rakke, Nordic life, Innovation Norway. Reisemålsselskapene i Norge

Foto: Terje Rakke, Nordic life, Innovation Norway. Reisemålsselskapene i Norge Foto: Terje Rakke, Nordic life, Innovation Norway Reisemålsselskapene i Norge En rapport fra NHO Reiselivs strukturutvalg, mai 2011 Innholdsfortegnelse Forord... 4 Sammendrag... 5 Del I: Formål, bakgrunn

Detaljer

S tatusrapport 2008 / 2009 Fase 2: 2007-2010. Foto: Terje Rakke/Nordic Life/Innovasjon Norge/ Nordland Reiseliv

S tatusrapport 2008 / 2009 Fase 2: 2007-2010. Foto: Terje Rakke/Nordic Life/Innovasjon Norge/ Nordland Reiseliv S tatusrapport 2008 / 2009 Fase 2: 2007-2010 Foto: Terje Rakke/Nordic Life/Innovasjon Norge/ Nordland Reiseliv BIT Reiselivs rolle i Regjeringens reiselivsstrategi I desember 2007 la Regjeringen frem «Verdifulle

Detaljer

Kompetanseutvikling i utkantkommuner - lokal mobilisering og forankring

Kompetanseutvikling i utkantkommuner - lokal mobilisering og forankring Prosjektrapport nr. 12/2002 Kompetanseutvikling i utkantkommuner - lokal mobilisering og forankring Jens Kristian Fosse og Hans Kjetil Lysgård Tittel Kompetanseutvikling i utkantkommuner lokal mobilisering

Detaljer

Evaluering. Bizpoint Inkubator Gardermoen

Evaluering. Bizpoint Inkubator Gardermoen ØF-rapport nr 13/2006 Evaluering av Bizpoint Inkubator Gardermoen av Svein Bergum, Vegard Johansen og Torhild Andersen ØF-rapport nr 13/2006 Evaluering av Bizpoint Inkubator Gardermoen av Svein Bergum,

Detaljer

Blir verktøyet brukt? Evaluering av UTSYN Oppfølging Siste kartlegging: Bruk og vurdering av Verktøykassen

Blir verktøyet brukt? Evaluering av UTSYN Oppfølging Siste kartlegging: Bruk og vurdering av Verktøykassen Prosjektrapport nr. 9/2001 Blir verktøyet brukt? Evaluering av UTSYN Oppfølging Siste kartlegging: Bruk og vurdering av Verktøykassen Anne Halvorsen Tittel Forfattere Blir verktøyet brukt? Evaluering av

Detaljer

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren?

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? av Anita E. Tobiassen Paul N. Gooderham SNF-prosjekt nr. 6300: Økt verdiskapning i SMB-sektoren: styrking av påvirkningen fra autoriserte

Detaljer

Senter for IKT i utdanningen

Senter for IKT i utdanningen Evaluering av Brukerforum Utdanning Laget for: Senter for IKT i utdanningen Juni 2012 Christian Krohgs gate 1 22 95 47 00 Kontaktperson: Linn B. Sørensen linn.sorensen@ipsos.com 2012. All rights reserved.

Detaljer

Evaluering av Kickoffleirene 2014. Ingrid Kristine Hasund, Leiv Einar Gabrielsen og Reidun Kerlefsen

Evaluering av Kickoffleirene 2014. Ingrid Kristine Hasund, Leiv Einar Gabrielsen og Reidun Kerlefsen Evaluering av Kickoffleirene 2014 Ingrid Kristine Hasund, Leiv Einar Gabrielsen og Reidun Kerlefsen abup.no Kristiansand, mai 2015 Kristiansand, Mai 2015 «Jeg lærer å se andres situasjon. Det er som å

Detaljer

Natursøkende turister i LOVEST regionen

Natursøkende turister i LOVEST regionen Natursøkende turister i LOVEST regionen Rapport fra spørreundersøkelsen sommeren 2011 Et delprosjekt av Opplevelser i Nord Kunnskapsbasert Verdiskaping finansiert av Norges Forskningsråd (NFR) gjennom

Detaljer

SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 12/14 13/522 FISKERISERVICE SENJA AS - KORTAUTOMAT FYLLESTASJON BÅTER SØKNAD OM OMDISPONREING AV MIDLER

SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 12/14 13/522 FISKERISERVICE SENJA AS - KORTAUTOMAT FYLLESTASJON BÅTER SØKNAD OM OMDISPONREING AV MIDLER l Berg kommune Utvalg: Møtested: NÆRINGSFONDET Kommunestyresalen Møtedato: 05.06.2014 Tid: 09.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 85 90 13. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

Evaluering av Samplan

Evaluering av Samplan Trine Monica Myrvold Evaluering av Samplan Evaluering av Samplan Andre publikasjoner fra NIBR: NIBR-rapport 2014:8 Boligbygging i storbyene virkemidler og handlingsrom NIBR-rapport 2014:3 Folkehelse og

Detaljer

Fransk vandreturisme. CH - Visitnorway.com

Fransk vandreturisme. CH - Visitnorway.com Fransk vandreturisme CH - Visitnorway.com Innhold Kapittel Side 1. Innledning 3 2. Vandring i Frankrike 4 3. Kartleggingsfase I: Research 5 4. Kartleggingsfase II: Telefonintervjuer 6 4.01: Etterspørselstrend

Detaljer