RAPPORT STEMMERETTSMARKERINGENE KVINNFORSK, UIT

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RAPPORT STEMMERETTSMARKERINGENE KVINNFORSK, UIT"

Transkript

1 RAPPORT STEMMERETTSMARKERINGENE KVINNFORSK, UIT FORARBEIDET Søknaden I november 2012 søkte vi midler (kr ) fra Stemmerettskomiteen v/barne,- likestillingsog inkluderingsdepartementet (BLD) for å dekke tre tiltak: Rekonstruksjon av stemmeberettiga kvinner i 1913, et internasjonalt symposium og et seminar for innvandrerkvinner. BLD arrangerer årlig nasjonal kvinnekonferanse i samarbeid med ulike organisasjoner, og de ønsket at vår stemmerettskonferanse skulle utvides slik at den både kunne være et stemmerettsarrangement og en nasjonal kvinnekonferanse. Søknaden ble derfor revidert, etter ønske fra departementet og i god dialog med dem. I den reviderte søknaden, som ble sendt 26. februar, var søknadsbeløpet økt til over og de viktigste endringene var endring av konferansespråk, involvering av lag og foreninger både som innledere og deltakere i konferansen, her var det spesielt viktig å inkludere samiske kvinnegrupper, politisk debattmøte m.m. Datoene for konferansen ble også flyttet til tidlig høst etter ønske fra departementet. I hele perioden fra vi søkte om midler i november fram til konferansen ble avholdt i slutten av august har vi hatt en tett og god dialog med departementet og stemmerettssekretæriatet, i all hovedsak; Ellen Marie Stensrud, Heidi Braaen og Kurt Ole Linn. Departementet har vært lydhør og positive til våre innspill og ideer, men også tydelige premissleverandører til arrangementet. 1

2 Styringsgruppa For å sikre god markering av stemmerettjubileet var det viktig for oss å ha dyktige samarbeidspartnere også lokalt. Vi etablerte derfor ei referanse-/styringsgruppe for stemmerettsmarkeringa ved UiT Norges arktiske universitet (UiT) som besto av; professor Gunnar Thorvaldsen fra Registreringssentralen for historiske data, professor emerita i historie Randi Rønning Balsvik, professor i kjønnsforskning Siri Gerrard, professor emerita i engelsk litteratur Gerd Bjørhovde og professor i juss Hege Brækhus, samt Lise Nordbrønd, Torunn Berger og Ingrid Hovda Lien ved KVINNFORSK. Gruppa har hatt jevnlige møter og fungert som gode sparringpartnere for oss i prosjektgruppa. Deltakerne i styringsgruppa ble også utfordret til å skrive kronikker til avisene i forbindelse med jubileet, som vi bidrog til å spre til ulike aviser i landsdelen. (se vedlegg) NASJONAL KVINNEKONFERANSE I TROMSØ 100 ÅR MED RETT TIL Å STEMME AUGUST I TROMSØ DELTAKERE/INVITASJONER Målsetninga var 100 deltakere og at disse skulle komme fra lag og foreninger, akademia, offentlig og privat sektor samt fra den samiske befolkninga. For å oppnå dette ble det sendt ut nærmere 150 invitasjoner til ulike lag og foreninger lokalt, regionalt og nasjonalt. Samtlige politiske partier lokalt og nasjonalt ble invitert, samt at alle de tre nordnorske fylkeskommuner, fylkesmannen i Troms, Sametinget og Tromsø kommune ble invitert som gjester under konferansen. Vi delte ut 12 stipender på opp til 4000,- til lag og foreninger for å delta på konferansen. Vi sendte også invitasjoner i vårt nettverk blant kjønnsforskere i Norge. Ved UiT ble invitasjon til konferansen sendt til alle fakultet og institutter, lagt på Tavla (nettsiden til UiT), samt at vi sendte ut nyhetsbrev jevnlig der dette var tema. Vi presenterte også konferansen i flere fora, blant annet senioruniversitetet. Vi trykket flyers som vi delte ut på 8. mars-arrangement ved UiT og i sentrum av byen. Vi hadde en stor annonse i avisene ITromsø og Nordlys uka før konferansen. Det ble 96 deltakere på konferansen, noe som er veldig bra og svært nær vår målsetning. Dessverre deltok ikke alle samtlige dager, noe som ble spesielt tydelig den siste dagen. Alle deltakerne ble bedt om komme med tilbakemeldinger knytta til konferansen, og noen av de signalene vi har fått er at 3 dagers konferanser er i lengste laget og 2 dager er enklere å få til i folks travle hverdag. Et annet punkt er at vi kanskje burde vært flinkere til å definere hvem som var målgruppa for konferansen, slik at vi hadde truffet bedre med invitasjonene. 2

3 Ida Blom og Helga Hernes blir intervjuet av journalist fra bladet ITromsø Faglig innhold/program Da vi startet arbeidet med å lage konferansen var ideen at dette skulle være en tredagers internasjonal konferanse, som også kunne gi doktorgradspoeng. Strukturen på konferansen var å ha første dag med fokus på det historiske - hva var det som skjedde i tida rundt 1913? Dag to skulle se på samfunnet slik det er i dag - hva hadde innføringa av stemmerett for kvinner betydd for kvinners situasjon i dag? Og så skulle den siste dagen heve blikket å se på innføringa av kvinnelig stemmerett i et mer internasjonalt perspektiv. Som et ledd i samarbeidet med BLD ble vi enige om å gjøre følgende programmessige endringer: Etter ønske fra ministeren ble dag 2 flyttet frem som dag 1, slik at hun kunne delta på denne delen. Hovedspråket for konferansen ble endret fra engelsk til norsk, men vi opprettholdte engelsk som språk på den internasjonale dagen. Og da det var viktig for departementet at lag og foreninger deltok fant vi ut at det ville bli krevende å kjøre et doktorgradskurs parallelt. Å sette sammen programmet med interessante innledere var spennende, og vi var opptatt av å få dyktige forskere på feltet, representanter fra lag og foreninger som kunne fortelle om sine erfaringer/historier eller dagsaktuelle saker og at det samiske ble belyst som et av temaene hver dag. Og enda artigere ble jobben med programmet da så godt som alle vi kontaktet takket ja. Programmet ligger vedlagt. Tilbakemeldingene vi har fått på programmet har vært gode, innlederne var dyktige og tidsrammene ble i stor grad holdt. Deltakerne satte stor pris på de daglige kulturelle innslagene og de relativt lange lunsjpauser med postersesjoner som ga dem muligheter til å snakke sammen mer uformelt. Noen deltakere mente at 3-dagers konferanse er litt i lengste laget for de som må ta fri fra annen jobb, og at en derfor bør etterstrebe å ha 2-dagerskonferanser. En annen tilbakemelding var at vi burde fått frem flere yngre stemmer blant innlederne. 3

4 Når det gjelder innlederne fikk vi avbud fra Laila Susanne Vars (kandidat til sametinget og president i Galdu) samme dag som hun skulle holde sitt innlegg. Gudrun Lindi fra Sami NissanForum steppet inn og snakket om deres utfordringer som samiske kvinneorganisasjon. Vi fikk dessverre ikke innledere fra Afrika til konferansens siste dag, noe som skyldes sen tilbakemelding fra dem. Som et resultat av dette endret vi avslutningen av konferansen til et panel, der flere av innlederne samt Gro Lindstad fra Fokus skulle trekke opp de viktigste momentene, sett fra deres ståsted, som hadde skjedd i det siste århundre. De skulle også peke på de største utfordringene framover. Ideen var god og fungert delvis, men dessverre var oppmøte av konferansedeltakerne lavt på denne siste dagen og spesielt de siste timene. Teknisk/Administrasjon/Mat Vi har fått svært gode tilbakemeldinger knyttet til den praktiske organiseringa av konferansen. Alt fra påmelding/booking via nettsidene, det praktiske knyttet til auditoriet for innlederne og postersutstilling utenfor fungerte godt. Vi var godt forberedt, samt at vi fikk god hjelp i forkant og underveis av UiTs eget konferanseteam (spesielt knyttet til det tekniske). All bevertning og lunsjer bestilte vi hos studentsamskipnaden og de leverte til fulle det som var bestilt. Frukt og kaffe i pausen, servert av våre eminente Torunn Berger. Auditoriet vi brukte fungerte bra, men vi merket at når det ble færre deltakerne på siste dagen var ventilasjonen vel god. Videre var det noen som påpekte at det iblant luktet diesel/røyk nederst i salen. Vi ga også tilbakemelding til teknisk IT- seksjonen at om pæra til prosjektoren burde byttes da fargegjengivelsen var svak. Vi bør også notere på husk til neste gang at utstillingssveggene er myke, noe som krever tilpasning i forhold til opphenging av plakater og lignende. 4

5 Mediedekning/Profilering Arbeidet med å markedsføre og profilere de ulike markeringene av stemmerettsjubileet var et omfattende og krevende arbeid. Vi på KVINNFORSK var derfor tidlig ute med å knytte til oss de miljøene med kompetanse på dette området. Vi tok et møte med leder og en journalist ved UiTs kommunikasjonsavdeling for å høre om de kunne bistå oss i dette arbeidet. På møtet deltok også Sigrun Høgetveit Berg som jobber med forskningsformidling ved fakultet for humaniora og samfunnsfag. Møtet var positivt, og kommunikasjonsavdelinga laget en plan for arbeidet fram mot konferansen, der ansvaret ble fordelt. Vi ble i etterkant skuffet over at kommunikasjonsavdelingen ikke fulgte opp de oppgavene de selv hadde påtatt seg. Vi samarbeidet og kommunikasjonsansvarlig i Stemmerettsjubileumssekretariatet Våre nyhetssaker ble blant annet lagt på deres facebook side og motsatt. Vi brukte nettsidene til UiT, dets tavler og avtaler med Nordlys og ITromsø om forhåndsomtale på nett aktivt. Vi fikk lagt ut informasjon på fakultetets interaktive tavler. Vi laget også en større annonse som var på trykk i Tromsø og Nordlys og flyers ble trykket opp på UiTs trykkeri og spredt så godt som mulig. Profilering og mediedekning er en stor og viktig jobb i forbindelse med en slik stor konferanse. Og gitt de resursene KVINNFORSK var i besittelse av er vi godt fornøyd med det vi klarte å oppnå. Ved senere konferanser må nok ansvaret til kommunikasjonsavdelinga ved UiT avklares bedre. Vi skulle nok og bedt noen om å ta bilder fra selve konferansen, da dette ble tatt litt vilkårlig på mobil og nettbrett av oss i komiteen. (se vedlagt dokumentasjon) Økonomi Økonomien blir forelagt som en egen del av denne rapporten, men generelt kan vi si at det har vært gøy for oss, som arrangører, for en gang skyld å arrangere en konferanse der vi har romslig økonomi. Dette har bidratt til at vi hadde et budsjett på kr til kultur. Vi vil spesielt trekke fram at vi fikk produsert ei teatervandring i Gitta Jønssons fotspor. Vi har delt ut stipender til ulike lag og foreninger for å sikre deres deltakelse og vi har brukt eksterne til å ta seg av booking og påmelding. Konferansen vokste selvsagt i omfang i takt med våre økte overføringer og vi ser i etterkant at det ble lagt inn en betydelig egeninnsats i fra oss som jobber på KVINNFORSK. Vi har da også i regnskapet økt dette beløpet, men anslaget er moderat i forhold til det som reelt er blitt lagt ned av arbeid. Vi fikk ikke delt ut alle stipendene vi hadde budsjettert, noe som muligens kan skyldes at vi endret beløpet på stipendet underveis og at ikke alle fikk med seg at beløpet ble økt. Men vi fikk 12 gode søkere på de 15 stipendene. 5

6 Møteledelse I forbindelse med konferansen fikk alle ansatte ved KVINNFORSK, samt deltakerne i styringsgruppa ansvar og arbeidsoppgaver ved konferanseavviklinga. Dette innebar at styringsgruppa samt Anka Ryall, Lise Nordbrønd og Siri Gerrard hadde ansvar for å presentere og lede deler av de daglige sesjonene. Torunn Berger tok seg av det praktiske i forhold til registrering og det som måtte ordnes utenfor konferanselokalene. Ingrid Hovda Lien hadde ansvar for det tekniske i selve konferansesalen, samt at hun sammen med ei frivillig (Randi Sælebakk) hadde ansvar for mikrofon i forbindelse med spørsmål fra salen, gaver til innlederne og lignende. Vi fikk gode tilbakemeldinger fra innlederne og deltakerne på konferansen at dette fungerte veldig godt og at alle følte seg godt ivaretatt! Kultur Kultur var en viktig del av konferansen og den skapte ei flott ramme rundt og utenfor arrangementet. I Gitta Jønson fotspor - teatervandring. Vi engasjerte ei profesjonell lokal teatergruppa Sadio Nor til å produsere ei teatervandring i anledning stemmerettsjubileet. De satte fokus på ei av de damene som stod sentralt i Tromsø i forbindelse med stemmerettskampen, Gitta Jønsson. Det ble en fantastisk flott vandring der deltakerne fysisk går sammen med Gitta og møter noen av de skikkelsene hun møtte på sin vei. Teatervandringa ble tilbudt deltakerne to ganger i løpet av konferansen, samt at en liten del av forestillinga ble presentert under konferansen i en pause. Lørdagen etter konferansen ble teatervandringa tilbudt byens befolkning, denne gangen finansiert av næringsforeninga i Tromsø. Vi fikk gode tilbakemeldinger på teatervandringene. Kultur under selve konferansen. Torill Olsen (kåsør) avsluttet den første dagen med et sterkt kåseri: Et århundre med skjult kvinnekamp sett fra øverst på Norgeskartet - Avsluttende betraktninger. Lydfila til dette kåseriet ligger på nettsiden til stemmerettsjubileet. På dag 2 (etter lunsj) spilte jentegruppa The Bonbons, noe som skapte glede og stemning i forsamlinga. The Bonbons spiller seg inn i konferansesalen 6

7 Mottakelse på Rådhuset. Etter første konferansedag arrangerte vi i samarbeid med Tromsø kommune en mottakelse i byens rådhus. Blandakoret Nordaførr sang flere sanger som de hadde satt sammen spesielt i forbindelse med stemmerettsjubileet, samt at ordfører Jens Johan Hjort ønsket velkommen. Flott sang, tapas og god drikke skapte ei fin ramme rundt selve mottakelsen, selv om antallet deltakere var noe lavere enn vi hadde forventet. Noe av årsaken til dette kan ligge i ad-hoc demonstrasjonen til støtte for Yalda kolliderte med vårt arrangement. Festmiddag. På konferansens andre dag inviterte vi til festmiddag i panoramasalen på Rica Ishavshotell. Rammen kunne ikke blitt bedre med en fantastisk utsikt mot havet og Britt Eva Løkkemo med band som spilte Edith Piaf på nordnorsk. Vi hadde en flott treretters middag med god stemning, allsang og fine taler. Glade mennesker på festmiddag Posters Det var viktig for oss å få en bredest mulig deltakelse på konferansen. Og da det for lag og foreninger er viktig å synliggjøre sin aktivitet og engasjement arrangerte vi posters presentasjoner i vrimleområdet utenfor konferansen. Hele 15 lag og foreninger presenterte seg, med mange gode presentasjoner, for eksempel FN- sambandet, Latin Amerika gruppen og Alnor islamsk senter. Vi hadde satt av tid i programmet til posterspresentasjon slik at deltakerne og organisasjonene kunne møtes (ca.1 time hver dag), og utstillingene laget ei fin ramme rundt arrangementet. Tilbakemeldingene fra de som hadde posters og de som deltok på konferansen har vært udelt positive. Det er mulig at noen av postersene var noe perifert i forhold til noen av deltakerne. Ved en senere anledning, bør vi derfor sette opp program under posterspresentasjonen, der hvert lag og forening får 10 minutter hver til å presentere seg. 7

8 Booking og påmelding gjennom Via Egencia Vi har på tidligere konferanser selv tatt ansvar for påmelding, bistått med hotellbooking og sendt ut faktura til deltakerne. Dette er svært tidkrevende siden UiT ikke har gode betalingsløsninger på nett. I år valgte vi å engasjere Via Egencia til å gjøre denne jobben. De laget, i nært samarbeid med oss, påmeldingsskjema der deltakerne også kunne melde seg på kulturelle arrangement, festmiddag, booke hotell m.m.. Samarbeidet med Via gikk fint, der vi fortløpende kunne endre skjemaet, få oversikt over påmeldte og ha en tett dialog i forhold til reserverte hotellrom og lignende. Tilbakemeldingene fra konferansedeltakerne var positive, og for administrasjonen ved KVINNFORSK var det bra å få satt ut noen oppgaver. Konferansehotell Rica Ishavshotell var konferansehotellet, der våre innledere og mange av deltakerne overnattet. Det var også her vi hadde festmiddag, samt at de leverte mat og drikke til mottakelsen. Tromsø er en by med høyt hotellbelegg, mye konferanser og aktiviteter gjennom hele året, og det var derfor viktig i en tidlig fase i planlegginga å ha en god dialog og samarbeid med Rica ishavshotell. Samarbeidet og dialogen med konferanseansvarlige på Rica har fungert godt. Gjestenes tilbakemeldinger var også gode. 8

9 DET KOM IKKE AV SEG SELV SEMINAR FOR FLYKTNING- OG INNVANDRERKVINNER Seminarprogrammet (vedlegg) var flott med mange interessante innledere, og rammen rundt arrangementet med internasjonal Tapas-meny fra cafe Globus fungerte godt. Det var en plass mellom 15 og 20 deltakere i salen på Tromsø museum, samt en hel skoleklasse fra Kongsbakken vgs. som deltok, noe som bidro til at seminaret ble en suksess. Målgruppa flyktning og innvandrerkvinner deltok i liten grad. Dette skyldes nok flere faktorer, blant annet at programmet ble klart noe seint i forhold til å mobilisere ulike innvandrer- /flyktningmiljøene i byen, programmet var på norsk, målgruppa var for vagt formulert, og at vi i enda større grad skulle involvert Kvinneloftet til Kirkens bymisjon, flyktningeguideprosjektet til Tromsø Røde Kors, Voksenopplæringa og andre for å sikre deres deltakelse. På kvelden deltok Beret Bråthen, Mahmona Kahn og Seynab Mohamod Mikalsen på Vin og Viten seminar på Tromsø museum. Også dette var vellykket med bra oppmøte, selv om en heller ikke her treffer mange flyktning- og innvandrerkvinner. FREM FRA GLEMSELEN STERKE KVINNESKIKKELSER I NORD I samarbeid med Norsk kvinnesaksforening arrangerte vi fire åpne foredrag om sterke kvinneskikkelser fra Nord. Foreleserne hentet vi blant ansatte ved UiT som har kunnskap om de kvinnene vi ønsker å trekke fram fra glemselen. Vi hadde også gleden av å få vår seminarrekke inn i foilen til Lørdagsuniversitetet til UiT. Dette innebar at vi fikk benytte infrastrukturen til Lørdagsuniversitetet så som møtelokaler (DRIV og Kulturhuset) og at kommunikasjonsavdelinga ved Helsefakultetet (som var vertskap for lørdagsuniversitetet høsten 2014) promoterte arrangementene med plakater og annonsering. Rune Blix Hagen innleder om Nord-Norges røde døtre. Alle innlederne skrev også en kronikk tilknyttet sitt innlegg, som kom på trykk i Nordlys samme lørdag som de skulle ha sitt innlegg. Dette hadde vi avtalt med avisen på forhånd, samt at kronikkene også ble distribuert til de fleste nordnorske aviser. 9

10 Seminarrekken var en suksess, med en plass mellom 50 og 100 deltaker samt flotte tilbakemeldinger fra både innledere og tilhørere. Vi har derfor et ønske om å fortsette med denne serien sammen med Lørdagsuniversitetet i REKONSTRUKSJON AV HVEM SOM FIKK STEMMERETT I RHD Registreringssentral for historiske data (RHD) ved UiT transkriberte deler av underskriftsaksjonen i 1905 og lenket dette til folketellingsdata. Analysen viste at de fleste som skrev under var kvinner som fikk stemmerett etter census-systemet i 1907, og at det også på individnivå er berettiget å se aksjonen i 1905 som et viktig tiltak i stemmerettskampanjen. RHD bearbeidet lignings- og stemmerettsprotokoller fra arkivet til Tromsø kommune. Analysen viste at kvinner med stemmerett ved stortingsvalget i 1907 kom fra middelklassen og deler av arbeiderklassen, for eksempel tjente noen syersker nok til å kunne stemme, mens andre falt utenfor. Retten til å stemme ble ofte avgjort av tilfeldigheter, blant annet skillet mellom tettbebyggelse som hørte til en by- eller landkommune. Særlig vanskelig å håndheve var stemmerett for kvinner ut fra ektemannens inntekt, fordi de fleste kommuner manglet et fungerende befolkningsregister. Disse praktiske problemene bidro i vesentlig grad til at grunnlovsendringen i 1913 ble enstemmig vedtatt. Gunnar Thorvaldsen oppsummerte sin innledning under stemmerettskonferansen i et innlegg i Historikeren nr 4/2013. Innlegget ble etter henstilling fra Sekretariatet for Stemmerettsjubileet gjort tilgjengelig via deres hjemmesider, TING SOM FALT FRA UNDERVEIS Politisk møte Siden stemmerettsjubileet falt sammen med et valgår, syntes vi det kunne vært en ide å lage et politisk møte. I første omgang var dette tenkt som et lokalt politisk møte, men da vi fikk økt bevilgningene og knyttet nærmere bånd til BLD og statsråden var det naturlig å tenke større. Vi tok derfor kontakt med NRK lokalt, og via dem nasjonalt, for å høre om det kunne være av interesse å ha en av TV-debattene i forbindelse med valget i Tromsø i vår stemmerettsuke. Vi spilte inn flere ideer til aktuell tematikk i samarbeid med departementet, og NRK lokalt var svært positive. Dessverre tok det lang tid å få ei tilbakemelding fra NRK sentralt, og da vi fikk nei fra dem var det for seint å lage en mindre mer lokalt politisk møte. Vi hadde budsjettert med ,- til arrangementet, men ble i dialog med BLD enig om å omdisponere disse midlene til økt stipend for deltakere på konferansen. 10

11 Kvinner i sentrum Et annet spennende initiativ som kom var å lage fest 31. august hetende Kvinner i sentrum. Ideen var å vise mangfoldet i Tromsø. Dette skulle gjøres gjennom flere ulike frokostdialogmøter, byvandring med landskapsarkitekt, speakers corner der de politiske partiene skulle utfordres på sine tanker rundt kvinnelig deltakelse og representasjon 100 år etter, preformance teater, teatervanding i Gitta Jønssons fotspor, skattejakt for barna på jakt etter kvinnelige grundere i sentrum og mye mer. Dessverre fikk vi ikke økonomisk støtte fra næringslivet i byen, kommunen eller andre til arrangementet, samt at noen av drivkreftene i prosjektet fikk andre engasjement som forpliktet. Men ideen og nettverket ligger der (med egen facebook gruppe) som kan engasjeres ved senere anledninger. VEDLEGG 1. Regnskap 2. Program konferansen år med rett til å stemme 3. Deltakerliste konferanse 4. Program Det kom ikke av seg sjøl 5. Media/profilering - 11

Rapport. Opplegg for valgopplæring i regi av Valgforum 2009. Dato: 26.10.09

Rapport. Opplegg for valgopplæring i regi av Valgforum 2009. Dato: 26.10.09 Rapport Opplegg for valgopplæring i regi av Valgforum 2009 Dato: 26.10.09 2 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Forberedelse... 3 3. Gjennomføring... 5 4. Evaluering og tilbakemeldinger fra deltakerne...

Detaljer

Statusrapport 2006. Prosjektets navn: Prosjekt Link Lyngen Senter for selvhjelp og mestring 05/4435

Statusrapport 2006. Prosjektets navn: Prosjekt Link Lyngen Senter for selvhjelp og mestring 05/4435 Statusrapport 2006 Prosjektets navn: Prosjekt Link Lyngen Senter for selvhjelp og mestring 05/4435 Finansiert av: Sosial og helsedirektoratet og Lyngen kommune Administrert av: Stiftelsen Angstringen Norge

Detaljer

Styremøte 1 2013-2014: Sakliste

Styremøte 1 2013-2014: Sakliste Styremøte 1 2013-2014: Sakliste Sted: Norsk kulturforums møterom Tid: Tirsdag 10.september kl. 17 onsdag 11.september kl. 16 Sak 21/2013: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 22/2013: Godkjenning

Detaljer

Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak

Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak Prosjektrapport nr. 5/2007 Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak Arbeid for økt likestilling i utvalgte kommuner på Agder May-Linda Magnussen Tittel Forfatter Likestilling: Prosesser og tiltak. Arbeid

Detaljer

FN-SAMBANDETS A RSBERETNING 2012

FN-SAMBANDETS A RSBERETNING 2012 FN-SAMBANDETS A RSBERETNING 2012 2 Innholdsfortegnelse Styreleiaren har ordet... 4 FN-sambandet 2012... 5 FNs rolle i fred og nedrustningsarbeid... 6 Kvinners rolle i fred- og konfliktarbeid... 8 FN-reform...

Detaljer

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014 I Referat 43. Landsmøte BI Studentsamfunn Trondheim 12.-13. april 2014 II Forord Velkommen til Organisasjonen BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn

Detaljer

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014 I SAKSPAPIRER 43. Landsmøte BI studentsamfunn Trondheim 12-13 april, 2014 Forord Velkommen til BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn Gardermoen,

Detaljer

Ungdommens nasjonalforsamling 2010. - En erfaringsrapport

Ungdommens nasjonalforsamling 2010. - En erfaringsrapport Ungdommens nasjonalforsamling 2010 - En erfaringsrapport 1 Forord Ungdom har unik kompetanse som samfunnet må dra bedre nytte av. De siste tiårene har det skjedd en vesentlig endring i synet på unge. Der

Detaljer

EL A Tromsø Generalforsamling Høsten 2014 24. November

EL A Tromsø Generalforsamling Høsten 2014 24. November EL A Tromsø Generalforsamling Høsten 2014 24. November 1 Innkallelse til Generalforsamling Styret i ELSA Tromsø 2014/2015 har den glede å innkalle til Generalforsamling, i samsvar med vedtektenes 7, 1.ledd.

Detaljer

En oppsummering av erfaringer fra prosjektet Flerkulturell forståelse i høgere utdanning

En oppsummering av erfaringer fra prosjektet Flerkulturell forståelse i høgere utdanning En oppsummering av erfaringer fra prosjektet Flerkulturell forståelse i høgere utdanning Trine Berg og Karen Bøhle Aarhus 1 INNHOLD: SAMMENDRAG... 3 INNLEDNING... 4 MANDAT... 4 BEGREPSAVKLARING... 5 RAPPORTENS

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008 FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3. Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4

ÅRSRAPPORT 2008 FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3. Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4 ÅRSRAPPORT 2008 INNHOLD FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3 Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4 SATSINGSOMRÅDER OG PROSJEKTER 5 Sammendrag 5 Etablere Ung

Detaljer

8/2013. Se volden. Lindis Sloan KUN Senter for kunnskap og likestilling. www.kun.nl.no

8/2013. Se volden. Lindis Sloan KUN Senter for kunnskap og likestilling. www.kun.nl.no 8/2013 Se volden Lindis Sloan KUN Senter for kunnskap og likestilling www.kun.nl.no Innhold Prosjektrapport... 2 Om Fagdagene, gjennomføring:... 3 Deltakelse:... 3 Om prosjektgruppens arbeid:... 4 Innhold:...

Detaljer

Moldova i fokus Arendalklubben i Tanzania

Moldova i fokus Arendalklubben i Tanzania NR. 1/2012 l ÅRGANG 65 l SOROPTIMIST INTERNATIONAL l NORGESUNIONEN soroptima norsk Moldova i fokus Arendalklubben i Tanzania UNIONSPRESIDENTEN Kjære soroptimister! Et nytt, ubrukt år ligger foran oss med

Detaljer

Hvordan jobbe med Nord/Sør-informasjon? - et ressurshefte for barne- og ungdomsorganisasjoner

Hvordan jobbe med Nord/Sør-informasjon? - et ressurshefte for barne- og ungdomsorganisasjoner Hvordan jobbe med Nord/Sør-informasjon? - et ressurshefte for barne- og ungdomsorganisasjoner Informasjonsheftet er utarbeidet av LNU sin arbeidsgruppe for Nord/Sørspørsmål 2011/2012. Informasjonshefte

Detaljer

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport fra RO mars 2015 RO Værnesgata 17, 7503 Stjørdal

Detaljer

Evaluering av Samplan

Evaluering av Samplan Trine Monica Myrvold Evaluering av Samplan Evaluering av Samplan Andre publikasjoner fra NIBR: NIBR-rapport 2014:8 Boligbygging i storbyene virkemidler og handlingsrom NIBR-rapport 2014:3 Folkehelse og

Detaljer

EL A Tromsø Generalforsamling Vår 2015

EL A Tromsø Generalforsamling Vår 2015 EL A Tromsø Generalforsamling Vår 2015 1 Innkalling til Generalforsamling Styret i ELSA Tromsø har gleden av å innkalle til Generalforsamling, i samsvar med vedtektens 7. Generalforsamlingen avholdes i

Detaljer

Sluttrapport over Connecting Communities/Kulturmøter 2009

Sluttrapport over Connecting Communities/Kulturmøter 2009 Sluttrapport over Connecting Communities/Kulturmøter 2009 Utarbeidet av Riksantikvaren, november 2009. OPPSUMMERING Prosjekt: Connecting Communities Tidsramme: mars november 2009 Prosjektansvarlig/koordinator:

Detaljer

Rapport publisert 21.12.2011. Demensdagene 2011

Rapport publisert 21.12.2011. Demensdagene 2011 Rapport publisert 21.12.2011 Demensdagene 2011 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 SAMMENDRAG... 3 1.1 BAKGRUNN... 4 1.2 FORMÅL OG MÅLGRUPPE... 5 2.0 ORGANISERING OG PLANLEGGING... 5 2.1 PROSJEKTORGANISASJON

Detaljer

BROBYGGER OG PÅDRIVER

BROBYGGER OG PÅDRIVER 20 ÅR KVINNER PÅ TVERS BROBYGGER OG PÅDRIVER JUBILEUMSHEFTE UTGITT AV KVINNER PÅ TVERS Forord Kvinner på tvers er 20 år. I løpet av disse årene har Kvinner på tvers blitt en institusjon med sin årlige

Detaljer

Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014

Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014 Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014 1. dag fredag 28. mars Åpning v/tjenesterådets leder Nicolay Konferansen åpnet ved at Tjenesterådets leder Nicolay

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

Oslo SVs rapport fra valgkampen 2013

Oslo SVs rapport fra valgkampen 2013 Oslo SVs rapport fra valgkampen 2013 Politisk oppsummering Oslo SV falt fra 10,6 % til 6,3 % sammenlignet med Stortingsvalget i 2009. I forhold til det svake kommunevalget i 2011 er dette likt, men har

Detaljer

Rapport fra prosjektet. Felles løft for tidlig innsats i Hallingdal steg 1 barnehage

Rapport fra prosjektet. Felles løft for tidlig innsats i Hallingdal steg 1 barnehage Rapport fra prosjektet Felles løft for tidlig innsats i Hallingdal steg 1 barnehage Anne Aglen Brendmoe, Statped og Wenche E. Olsen, Gol kommune, 2013 1 Innhold Forord... 3 Innledning... 4 1. Sammendrag

Detaljer

Arbeid med voldsutsatte kvinner med etnisk minoritetsbakgrunn - erfaringer fra et kompetanseutviklingsprogram

Arbeid med voldsutsatte kvinner med etnisk minoritetsbakgrunn - erfaringer fra et kompetanseutviklingsprogram Arbeid med voldsutsatte kvinner med etnisk minoritetsbakgrunn - erfaringer fra et kompetanseutviklingsprogram Wenche Jonassen NKVTS 2007 Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress a/s www.nkvts.no

Detaljer

RAPPORT- FOX. Nina Jørgensen Nikolaisen Prosjektleder/Dyrøyseminarsenteret Dyrøy kommune 28.06.2011

RAPPORT- FOX. Nina Jørgensen Nikolaisen Prosjektleder/Dyrøyseminarsenteret Dyrøy kommune 28.06.2011 2011 RAPPORT- FOX Nina Jørgensen Nikolaisen Prosjektleder/Dyrøyseminarsenteret Dyrøy kommune 28.06.2011 Innhold Del 1...2 INNLEDNING...2 Del 2...3 KONTRAKT RICA ISHAVSHOTEL...3 Del 3...4 ANSVARSKART...4

Detaljer

RAPPORT. JURKs rettsinformasjonsarbeid. Statusrapport september 2013. Av Lene Løvdal. Rettighets- og prosjektansvarlig. Nr. 69 (2013) for kvinner

RAPPORT. JURKs rettsinformasjonsarbeid. Statusrapport september 2013. Av Lene Løvdal. Rettighets- og prosjektansvarlig. Nr. 69 (2013) for kvinner juridisk rådgivning Nr. 69 (2013) for kvinner RAPPORT stiftet 1974 JURKs rettsinformasjonsarbeid Statusrapport september 2013 Av Lene Løvdal Rettighets- og prosjektansvarlig Innholdsfortegnelse Forord...

Detaljer

Årsmelding 2006 Godkjent av Årsmøte 25. mars 2007

Årsmelding 2006 Godkjent av Årsmøte 25. mars 2007 Årsmelding 2006 Godkjent av Årsmøte 25. mars 2007 Side 1 av 18 Årsmelding 2006_HivNorge FORORD 2006 var et år preget av videre utvikling av organisasjonen. Vi går inn i 2007 med en tydeligere profil som

Detaljer

UKM NORGE ÅRSRAPPORT 2011

UKM NORGE ÅRSRAPPORT 2011 UKM NORGE ÅRSRAPPORT 2011 UKM stimulerer og synliggjør ungdoms kulturaktivitet. UKM er landsomfattende og åpen for alle. UKM synliggjør hele kulturspekteret og fanger opp nye strømninger. UKM pirrer nysgjerrighet

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer