RAPPORT STEMMERETTSMARKERINGENE KVINNFORSK, UIT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RAPPORT STEMMERETTSMARKERINGENE KVINNFORSK, UIT"

Transkript

1 RAPPORT STEMMERETTSMARKERINGENE KVINNFORSK, UIT FORARBEIDET Søknaden I november 2012 søkte vi midler (kr ) fra Stemmerettskomiteen v/barne,- likestillingsog inkluderingsdepartementet (BLD) for å dekke tre tiltak: Rekonstruksjon av stemmeberettiga kvinner i 1913, et internasjonalt symposium og et seminar for innvandrerkvinner. BLD arrangerer årlig nasjonal kvinnekonferanse i samarbeid med ulike organisasjoner, og de ønsket at vår stemmerettskonferanse skulle utvides slik at den både kunne være et stemmerettsarrangement og en nasjonal kvinnekonferanse. Søknaden ble derfor revidert, etter ønske fra departementet og i god dialog med dem. I den reviderte søknaden, som ble sendt 26. februar, var søknadsbeløpet økt til over og de viktigste endringene var endring av konferansespråk, involvering av lag og foreninger både som innledere og deltakere i konferansen, her var det spesielt viktig å inkludere samiske kvinnegrupper, politisk debattmøte m.m. Datoene for konferansen ble også flyttet til tidlig høst etter ønske fra departementet. I hele perioden fra vi søkte om midler i november fram til konferansen ble avholdt i slutten av august har vi hatt en tett og god dialog med departementet og stemmerettssekretæriatet, i all hovedsak; Ellen Marie Stensrud, Heidi Braaen og Kurt Ole Linn. Departementet har vært lydhør og positive til våre innspill og ideer, men også tydelige premissleverandører til arrangementet. 1

2 Styringsgruppa For å sikre god markering av stemmerettjubileet var det viktig for oss å ha dyktige samarbeidspartnere også lokalt. Vi etablerte derfor ei referanse-/styringsgruppe for stemmerettsmarkeringa ved UiT Norges arktiske universitet (UiT) som besto av; professor Gunnar Thorvaldsen fra Registreringssentralen for historiske data, professor emerita i historie Randi Rønning Balsvik, professor i kjønnsforskning Siri Gerrard, professor emerita i engelsk litteratur Gerd Bjørhovde og professor i juss Hege Brækhus, samt Lise Nordbrønd, Torunn Berger og Ingrid Hovda Lien ved KVINNFORSK. Gruppa har hatt jevnlige møter og fungert som gode sparringpartnere for oss i prosjektgruppa. Deltakerne i styringsgruppa ble også utfordret til å skrive kronikker til avisene i forbindelse med jubileet, som vi bidrog til å spre til ulike aviser i landsdelen. (se vedlegg) NASJONAL KVINNEKONFERANSE I TROMSØ 100 ÅR MED RETT TIL Å STEMME AUGUST I TROMSØ DELTAKERE/INVITASJONER Målsetninga var 100 deltakere og at disse skulle komme fra lag og foreninger, akademia, offentlig og privat sektor samt fra den samiske befolkninga. For å oppnå dette ble det sendt ut nærmere 150 invitasjoner til ulike lag og foreninger lokalt, regionalt og nasjonalt. Samtlige politiske partier lokalt og nasjonalt ble invitert, samt at alle de tre nordnorske fylkeskommuner, fylkesmannen i Troms, Sametinget og Tromsø kommune ble invitert som gjester under konferansen. Vi delte ut 12 stipender på opp til 4000,- til lag og foreninger for å delta på konferansen. Vi sendte også invitasjoner i vårt nettverk blant kjønnsforskere i Norge. Ved UiT ble invitasjon til konferansen sendt til alle fakultet og institutter, lagt på Tavla (nettsiden til UiT), samt at vi sendte ut nyhetsbrev jevnlig der dette var tema. Vi presenterte også konferansen i flere fora, blant annet senioruniversitetet. Vi trykket flyers som vi delte ut på 8. mars-arrangement ved UiT og i sentrum av byen. Vi hadde en stor annonse i avisene ITromsø og Nordlys uka før konferansen. Det ble 96 deltakere på konferansen, noe som er veldig bra og svært nær vår målsetning. Dessverre deltok ikke alle samtlige dager, noe som ble spesielt tydelig den siste dagen. Alle deltakerne ble bedt om komme med tilbakemeldinger knytta til konferansen, og noen av de signalene vi har fått er at 3 dagers konferanser er i lengste laget og 2 dager er enklere å få til i folks travle hverdag. Et annet punkt er at vi kanskje burde vært flinkere til å definere hvem som var målgruppa for konferansen, slik at vi hadde truffet bedre med invitasjonene. 2

3 Ida Blom og Helga Hernes blir intervjuet av journalist fra bladet ITromsø Faglig innhold/program Da vi startet arbeidet med å lage konferansen var ideen at dette skulle være en tredagers internasjonal konferanse, som også kunne gi doktorgradspoeng. Strukturen på konferansen var å ha første dag med fokus på det historiske - hva var det som skjedde i tida rundt 1913? Dag to skulle se på samfunnet slik det er i dag - hva hadde innføringa av stemmerett for kvinner betydd for kvinners situasjon i dag? Og så skulle den siste dagen heve blikket å se på innføringa av kvinnelig stemmerett i et mer internasjonalt perspektiv. Som et ledd i samarbeidet med BLD ble vi enige om å gjøre følgende programmessige endringer: Etter ønske fra ministeren ble dag 2 flyttet frem som dag 1, slik at hun kunne delta på denne delen. Hovedspråket for konferansen ble endret fra engelsk til norsk, men vi opprettholdte engelsk som språk på den internasjonale dagen. Og da det var viktig for departementet at lag og foreninger deltok fant vi ut at det ville bli krevende å kjøre et doktorgradskurs parallelt. Å sette sammen programmet med interessante innledere var spennende, og vi var opptatt av å få dyktige forskere på feltet, representanter fra lag og foreninger som kunne fortelle om sine erfaringer/historier eller dagsaktuelle saker og at det samiske ble belyst som et av temaene hver dag. Og enda artigere ble jobben med programmet da så godt som alle vi kontaktet takket ja. Programmet ligger vedlagt. Tilbakemeldingene vi har fått på programmet har vært gode, innlederne var dyktige og tidsrammene ble i stor grad holdt. Deltakerne satte stor pris på de daglige kulturelle innslagene og de relativt lange lunsjpauser med postersesjoner som ga dem muligheter til å snakke sammen mer uformelt. Noen deltakere mente at 3-dagers konferanse er litt i lengste laget for de som må ta fri fra annen jobb, og at en derfor bør etterstrebe å ha 2-dagerskonferanser. En annen tilbakemelding var at vi burde fått frem flere yngre stemmer blant innlederne. 3

4 Når det gjelder innlederne fikk vi avbud fra Laila Susanne Vars (kandidat til sametinget og president i Galdu) samme dag som hun skulle holde sitt innlegg. Gudrun Lindi fra Sami NissanForum steppet inn og snakket om deres utfordringer som samiske kvinneorganisasjon. Vi fikk dessverre ikke innledere fra Afrika til konferansens siste dag, noe som skyldes sen tilbakemelding fra dem. Som et resultat av dette endret vi avslutningen av konferansen til et panel, der flere av innlederne samt Gro Lindstad fra Fokus skulle trekke opp de viktigste momentene, sett fra deres ståsted, som hadde skjedd i det siste århundre. De skulle også peke på de største utfordringene framover. Ideen var god og fungert delvis, men dessverre var oppmøte av konferansedeltakerne lavt på denne siste dagen og spesielt de siste timene. Teknisk/Administrasjon/Mat Vi har fått svært gode tilbakemeldinger knyttet til den praktiske organiseringa av konferansen. Alt fra påmelding/booking via nettsidene, det praktiske knyttet til auditoriet for innlederne og postersutstilling utenfor fungerte godt. Vi var godt forberedt, samt at vi fikk god hjelp i forkant og underveis av UiTs eget konferanseteam (spesielt knyttet til det tekniske). All bevertning og lunsjer bestilte vi hos studentsamskipnaden og de leverte til fulle det som var bestilt. Frukt og kaffe i pausen, servert av våre eminente Torunn Berger. Auditoriet vi brukte fungerte bra, men vi merket at når det ble færre deltakerne på siste dagen var ventilasjonen vel god. Videre var det noen som påpekte at det iblant luktet diesel/røyk nederst i salen. Vi ga også tilbakemelding til teknisk IT- seksjonen at om pæra til prosjektoren burde byttes da fargegjengivelsen var svak. Vi bør også notere på husk til neste gang at utstillingssveggene er myke, noe som krever tilpasning i forhold til opphenging av plakater og lignende. 4

5 Mediedekning/Profilering Arbeidet med å markedsføre og profilere de ulike markeringene av stemmerettsjubileet var et omfattende og krevende arbeid. Vi på KVINNFORSK var derfor tidlig ute med å knytte til oss de miljøene med kompetanse på dette området. Vi tok et møte med leder og en journalist ved UiTs kommunikasjonsavdeling for å høre om de kunne bistå oss i dette arbeidet. På møtet deltok også Sigrun Høgetveit Berg som jobber med forskningsformidling ved fakultet for humaniora og samfunnsfag. Møtet var positivt, og kommunikasjonsavdelinga laget en plan for arbeidet fram mot konferansen, der ansvaret ble fordelt. Vi ble i etterkant skuffet over at kommunikasjonsavdelingen ikke fulgte opp de oppgavene de selv hadde påtatt seg. Vi samarbeidet og kommunikasjonsansvarlig i Stemmerettsjubileumssekretariatet Våre nyhetssaker ble blant annet lagt på deres facebook side og motsatt. Vi brukte nettsidene til UiT, dets tavler og avtaler med Nordlys og ITromsø om forhåndsomtale på nett aktivt. Vi fikk lagt ut informasjon på fakultetets interaktive tavler. Vi laget også en større annonse som var på trykk i Tromsø og Nordlys og flyers ble trykket opp på UiTs trykkeri og spredt så godt som mulig. Profilering og mediedekning er en stor og viktig jobb i forbindelse med en slik stor konferanse. Og gitt de resursene KVINNFORSK var i besittelse av er vi godt fornøyd med det vi klarte å oppnå. Ved senere konferanser må nok ansvaret til kommunikasjonsavdelinga ved UiT avklares bedre. Vi skulle nok og bedt noen om å ta bilder fra selve konferansen, da dette ble tatt litt vilkårlig på mobil og nettbrett av oss i komiteen. (se vedlagt dokumentasjon) Økonomi Økonomien blir forelagt som en egen del av denne rapporten, men generelt kan vi si at det har vært gøy for oss, som arrangører, for en gang skyld å arrangere en konferanse der vi har romslig økonomi. Dette har bidratt til at vi hadde et budsjett på kr til kultur. Vi vil spesielt trekke fram at vi fikk produsert ei teatervandring i Gitta Jønssons fotspor. Vi har delt ut stipender til ulike lag og foreninger for å sikre deres deltakelse og vi har brukt eksterne til å ta seg av booking og påmelding. Konferansen vokste selvsagt i omfang i takt med våre økte overføringer og vi ser i etterkant at det ble lagt inn en betydelig egeninnsats i fra oss som jobber på KVINNFORSK. Vi har da også i regnskapet økt dette beløpet, men anslaget er moderat i forhold til det som reelt er blitt lagt ned av arbeid. Vi fikk ikke delt ut alle stipendene vi hadde budsjettert, noe som muligens kan skyldes at vi endret beløpet på stipendet underveis og at ikke alle fikk med seg at beløpet ble økt. Men vi fikk 12 gode søkere på de 15 stipendene. 5

6 Møteledelse I forbindelse med konferansen fikk alle ansatte ved KVINNFORSK, samt deltakerne i styringsgruppa ansvar og arbeidsoppgaver ved konferanseavviklinga. Dette innebar at styringsgruppa samt Anka Ryall, Lise Nordbrønd og Siri Gerrard hadde ansvar for å presentere og lede deler av de daglige sesjonene. Torunn Berger tok seg av det praktiske i forhold til registrering og det som måtte ordnes utenfor konferanselokalene. Ingrid Hovda Lien hadde ansvar for det tekniske i selve konferansesalen, samt at hun sammen med ei frivillig (Randi Sælebakk) hadde ansvar for mikrofon i forbindelse med spørsmål fra salen, gaver til innlederne og lignende. Vi fikk gode tilbakemeldinger fra innlederne og deltakerne på konferansen at dette fungerte veldig godt og at alle følte seg godt ivaretatt! Kultur Kultur var en viktig del av konferansen og den skapte ei flott ramme rundt og utenfor arrangementet. I Gitta Jønson fotspor - teatervandring. Vi engasjerte ei profesjonell lokal teatergruppa Sadio Nor til å produsere ei teatervandring i anledning stemmerettsjubileet. De satte fokus på ei av de damene som stod sentralt i Tromsø i forbindelse med stemmerettskampen, Gitta Jønsson. Det ble en fantastisk flott vandring der deltakerne fysisk går sammen med Gitta og møter noen av de skikkelsene hun møtte på sin vei. Teatervandringa ble tilbudt deltakerne to ganger i løpet av konferansen, samt at en liten del av forestillinga ble presentert under konferansen i en pause. Lørdagen etter konferansen ble teatervandringa tilbudt byens befolkning, denne gangen finansiert av næringsforeninga i Tromsø. Vi fikk gode tilbakemeldinger på teatervandringene. Kultur under selve konferansen. Torill Olsen (kåsør) avsluttet den første dagen med et sterkt kåseri: Et århundre med skjult kvinnekamp sett fra øverst på Norgeskartet - Avsluttende betraktninger. Lydfila til dette kåseriet ligger på nettsiden til stemmerettsjubileet. På dag 2 (etter lunsj) spilte jentegruppa The Bonbons, noe som skapte glede og stemning i forsamlinga. The Bonbons spiller seg inn i konferansesalen 6

7 Mottakelse på Rådhuset. Etter første konferansedag arrangerte vi i samarbeid med Tromsø kommune en mottakelse i byens rådhus. Blandakoret Nordaførr sang flere sanger som de hadde satt sammen spesielt i forbindelse med stemmerettsjubileet, samt at ordfører Jens Johan Hjort ønsket velkommen. Flott sang, tapas og god drikke skapte ei fin ramme rundt selve mottakelsen, selv om antallet deltakere var noe lavere enn vi hadde forventet. Noe av årsaken til dette kan ligge i ad-hoc demonstrasjonen til støtte for Yalda kolliderte med vårt arrangement. Festmiddag. På konferansens andre dag inviterte vi til festmiddag i panoramasalen på Rica Ishavshotell. Rammen kunne ikke blitt bedre med en fantastisk utsikt mot havet og Britt Eva Løkkemo med band som spilte Edith Piaf på nordnorsk. Vi hadde en flott treretters middag med god stemning, allsang og fine taler. Glade mennesker på festmiddag Posters Det var viktig for oss å få en bredest mulig deltakelse på konferansen. Og da det for lag og foreninger er viktig å synliggjøre sin aktivitet og engasjement arrangerte vi posters presentasjoner i vrimleområdet utenfor konferansen. Hele 15 lag og foreninger presenterte seg, med mange gode presentasjoner, for eksempel FN- sambandet, Latin Amerika gruppen og Alnor islamsk senter. Vi hadde satt av tid i programmet til posterspresentasjon slik at deltakerne og organisasjonene kunne møtes (ca.1 time hver dag), og utstillingene laget ei fin ramme rundt arrangementet. Tilbakemeldingene fra de som hadde posters og de som deltok på konferansen har vært udelt positive. Det er mulig at noen av postersene var noe perifert i forhold til noen av deltakerne. Ved en senere anledning, bør vi derfor sette opp program under posterspresentasjonen, der hvert lag og forening får 10 minutter hver til å presentere seg. 7

8 Booking og påmelding gjennom Via Egencia Vi har på tidligere konferanser selv tatt ansvar for påmelding, bistått med hotellbooking og sendt ut faktura til deltakerne. Dette er svært tidkrevende siden UiT ikke har gode betalingsløsninger på nett. I år valgte vi å engasjere Via Egencia til å gjøre denne jobben. De laget, i nært samarbeid med oss, påmeldingsskjema der deltakerne også kunne melde seg på kulturelle arrangement, festmiddag, booke hotell m.m.. Samarbeidet med Via gikk fint, der vi fortløpende kunne endre skjemaet, få oversikt over påmeldte og ha en tett dialog i forhold til reserverte hotellrom og lignende. Tilbakemeldingene fra konferansedeltakerne var positive, og for administrasjonen ved KVINNFORSK var det bra å få satt ut noen oppgaver. Konferansehotell Rica Ishavshotell var konferansehotellet, der våre innledere og mange av deltakerne overnattet. Det var også her vi hadde festmiddag, samt at de leverte mat og drikke til mottakelsen. Tromsø er en by med høyt hotellbelegg, mye konferanser og aktiviteter gjennom hele året, og det var derfor viktig i en tidlig fase i planlegginga å ha en god dialog og samarbeid med Rica ishavshotell. Samarbeidet og dialogen med konferanseansvarlige på Rica har fungert godt. Gjestenes tilbakemeldinger var også gode. 8

9 DET KOM IKKE AV SEG SELV SEMINAR FOR FLYKTNING- OG INNVANDRERKVINNER Seminarprogrammet (vedlegg) var flott med mange interessante innledere, og rammen rundt arrangementet med internasjonal Tapas-meny fra cafe Globus fungerte godt. Det var en plass mellom 15 og 20 deltakere i salen på Tromsø museum, samt en hel skoleklasse fra Kongsbakken vgs. som deltok, noe som bidro til at seminaret ble en suksess. Målgruppa flyktning og innvandrerkvinner deltok i liten grad. Dette skyldes nok flere faktorer, blant annet at programmet ble klart noe seint i forhold til å mobilisere ulike innvandrer- /flyktningmiljøene i byen, programmet var på norsk, målgruppa var for vagt formulert, og at vi i enda større grad skulle involvert Kvinneloftet til Kirkens bymisjon, flyktningeguideprosjektet til Tromsø Røde Kors, Voksenopplæringa og andre for å sikre deres deltakelse. På kvelden deltok Beret Bråthen, Mahmona Kahn og Seynab Mohamod Mikalsen på Vin og Viten seminar på Tromsø museum. Også dette var vellykket med bra oppmøte, selv om en heller ikke her treffer mange flyktning- og innvandrerkvinner. FREM FRA GLEMSELEN STERKE KVINNESKIKKELSER I NORD I samarbeid med Norsk kvinnesaksforening arrangerte vi fire åpne foredrag om sterke kvinneskikkelser fra Nord. Foreleserne hentet vi blant ansatte ved UiT som har kunnskap om de kvinnene vi ønsker å trekke fram fra glemselen. Vi hadde også gleden av å få vår seminarrekke inn i foilen til Lørdagsuniversitetet til UiT. Dette innebar at vi fikk benytte infrastrukturen til Lørdagsuniversitetet så som møtelokaler (DRIV og Kulturhuset) og at kommunikasjonsavdelinga ved Helsefakultetet (som var vertskap for lørdagsuniversitetet høsten 2014) promoterte arrangementene med plakater og annonsering. Rune Blix Hagen innleder om Nord-Norges røde døtre. Alle innlederne skrev også en kronikk tilknyttet sitt innlegg, som kom på trykk i Nordlys samme lørdag som de skulle ha sitt innlegg. Dette hadde vi avtalt med avisen på forhånd, samt at kronikkene også ble distribuert til de fleste nordnorske aviser. 9

10 Seminarrekken var en suksess, med en plass mellom 50 og 100 deltaker samt flotte tilbakemeldinger fra både innledere og tilhørere. Vi har derfor et ønske om å fortsette med denne serien sammen med Lørdagsuniversitetet i REKONSTRUKSJON AV HVEM SOM FIKK STEMMERETT I RHD Registreringssentral for historiske data (RHD) ved UiT transkriberte deler av underskriftsaksjonen i 1905 og lenket dette til folketellingsdata. Analysen viste at de fleste som skrev under var kvinner som fikk stemmerett etter census-systemet i 1907, og at det også på individnivå er berettiget å se aksjonen i 1905 som et viktig tiltak i stemmerettskampanjen. RHD bearbeidet lignings- og stemmerettsprotokoller fra arkivet til Tromsø kommune. Analysen viste at kvinner med stemmerett ved stortingsvalget i 1907 kom fra middelklassen og deler av arbeiderklassen, for eksempel tjente noen syersker nok til å kunne stemme, mens andre falt utenfor. Retten til å stemme ble ofte avgjort av tilfeldigheter, blant annet skillet mellom tettbebyggelse som hørte til en by- eller landkommune. Særlig vanskelig å håndheve var stemmerett for kvinner ut fra ektemannens inntekt, fordi de fleste kommuner manglet et fungerende befolkningsregister. Disse praktiske problemene bidro i vesentlig grad til at grunnlovsendringen i 1913 ble enstemmig vedtatt. Gunnar Thorvaldsen oppsummerte sin innledning under stemmerettskonferansen i et innlegg i Historikeren nr 4/2013. Innlegget ble etter henstilling fra Sekretariatet for Stemmerettsjubileet gjort tilgjengelig via deres hjemmesider, TING SOM FALT FRA UNDERVEIS Politisk møte Siden stemmerettsjubileet falt sammen med et valgår, syntes vi det kunne vært en ide å lage et politisk møte. I første omgang var dette tenkt som et lokalt politisk møte, men da vi fikk økt bevilgningene og knyttet nærmere bånd til BLD og statsråden var det naturlig å tenke større. Vi tok derfor kontakt med NRK lokalt, og via dem nasjonalt, for å høre om det kunne være av interesse å ha en av TV-debattene i forbindelse med valget i Tromsø i vår stemmerettsuke. Vi spilte inn flere ideer til aktuell tematikk i samarbeid med departementet, og NRK lokalt var svært positive. Dessverre tok det lang tid å få ei tilbakemelding fra NRK sentralt, og da vi fikk nei fra dem var det for seint å lage en mindre mer lokalt politisk møte. Vi hadde budsjettert med ,- til arrangementet, men ble i dialog med BLD enig om å omdisponere disse midlene til økt stipend for deltakere på konferansen. 10

11 Kvinner i sentrum Et annet spennende initiativ som kom var å lage fest 31. august hetende Kvinner i sentrum. Ideen var å vise mangfoldet i Tromsø. Dette skulle gjøres gjennom flere ulike frokostdialogmøter, byvandring med landskapsarkitekt, speakers corner der de politiske partiene skulle utfordres på sine tanker rundt kvinnelig deltakelse og representasjon 100 år etter, preformance teater, teatervanding i Gitta Jønssons fotspor, skattejakt for barna på jakt etter kvinnelige grundere i sentrum og mye mer. Dessverre fikk vi ikke økonomisk støtte fra næringslivet i byen, kommunen eller andre til arrangementet, samt at noen av drivkreftene i prosjektet fikk andre engasjement som forpliktet. Men ideen og nettverket ligger der (med egen facebook gruppe) som kan engasjeres ved senere anledninger. VEDLEGG 1. Regnskap 2. Program konferansen år med rett til å stemme 3. Deltakerliste konferanse 4. Program Det kom ikke av seg sjøl 5. Media/profilering - 11

Mål for prosjektet. Evaluering

Mål for prosjektet. Evaluering Mål for prosjektet Prosjektets to hovedmål er: 1. Fylkesbibliotekene i Oppland, Sør-Trøndelag og Hedmark vil med dette prosjektet etablere bibliotekene i fylkene som arena og møteplass for den uavhengige

Detaljer

Arrangørmal for: Frivillighet i sentrum

Arrangørmal for: Frivillighet i sentrum Arrangørmal for: Frivillighet i sentrum Formål med arrangementet Synliggjøre og hedre det arbeidet frivillige ildsjeler nedlegger for å skape gode oppvekstvilkår, felleskap og økt livskvalitet i lokalsamfunnet.

Detaljer

Kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet. Rapport til Husbanken:

Kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet. Rapport til Husbanken: Rapport til Husbanken: Kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet Regional konferanse: Universell utforming, drift og vedlikehold av veger og uteområder Rapportdato: september 2014 30. oktober

Detaljer

Sluttrapport Forebygging, prosjektnr Skriv det! Foreningen Vi som har et barn for lite

Sluttrapport Forebygging, prosjektnr Skriv det! Foreningen Vi som har et barn for lite Sluttrapport Forebygging, prosjektnr. 2008-0085 Skriv det! 1 Forord Vi ble inspirert til prosjektet Skriv det! etter at Landsforeningen uventet barnedød (LUB) hadde sitt skriveprosjekt Gi erfaringen et

Detaljer

1 Vedlegg A: Kravspesifikasjon

1 Vedlegg A: Kravspesifikasjon 1 Vedlegg A: Kravspesifikasjon Generelt Kravspesifikasjon for leie av lokaler og bevertning til gjennomføring av Dommermøtet 2016 og Domstolledermøtet 2016. Arrangementene holdes samlet, og avholdes over

Detaljer

Verdens Aktivitetsdag 2016 Inderøy, med evaluering. Invitasjon:

Verdens Aktivitetsdag 2016 Inderøy, med evaluering. Invitasjon: Verdens Aktivitetsdag 2016 Inderøy, med evaluering. Invitasjon: Arrangører: Livslaget, Inderøy Pensjonistlag, Røra Pensjonistlag, Utøy Pensjonistlag, Mosvik Pensjonistlag, Sandvollan Pensjonistlag (alle

Detaljer

LCC Forum seminar og årsmøte 2015

LCC Forum seminar og årsmøte 2015 LCC Forum seminar og årsmøte Skreddersydd rapport Totalt antall besvarelser: 7 Er din organisasjon medlem i LCC Forum? Ja Nei Vet ikke Totalt antall svar: 7 Generert.. : av Del (seminar) torsdag. kl. -.

Detaljer

Invitasjon til det 31. Distriktsmøte i Lions Distrikt 104K. Østerdalen Hotell/Åmot kulturhus 17.-19. april 2015

Invitasjon til det 31. Distriktsmøte i Lions Distrikt 104K. Østerdalen Hotell/Åmot kulturhus 17.-19. april 2015 Invitasjon til det 31. Distriktsmøte i Lions Distrikt 104K Østerdalen Hotell/Åmot kulturhus 17.-19. april 2015 Arrangør: Lions Club Rena VELKOMMEN TIL DISTRIKTSMØTET I DISTRIKT 104K Hilsen fra President

Detaljer

MØTEPLAN/MØTEOVERSIKT

MØTEPLAN/MØTEOVERSIKT 26.11.2012 JULEBREV 2012. Da nærmer jula 2012 seg med raske skritt. Nok et år er gått, og det synes ikke lenge siden årtusenskifte fant sted. Tiden går fort. Men sanitetskvinnene er omstillingsdyktige

Detaljer

PK15 rapport evaluering og oppfølging. VSV 4. februar 2015

PK15 rapport evaluering og oppfølging. VSV 4. februar 2015 PK15 rapport evaluering og oppfølging VSV 4. februar 2015 Agenda Deltakernes evaluering av PK 15 Hovedpunkter fra PK 15 Drøfting Oppfølging PK 15 - Formål Økt kunnskap Inspirasjon og engasjement Synliggjøre

Detaljer

Politikere på skolebenken. Sluttrapport

Politikere på skolebenken. Sluttrapport Politikere på skolebenken Sluttrapport Forord Dette er sluttrapporten for prosjektet «Politikere på skolebenken». Målet med prosjektet var å arrangere et seminar for å bevisstgjøre og skolere ungdomspartiene

Detaljer

Informasjon til utstillere på Møte- & Eventbørsen 2016

Informasjon til utstillere på Møte- & Eventbørsen 2016 Informasjon til utstillere på Møte- & Eventbørsen 2016 Velkommen som utstiller på hotell-, reise- og eventnæringens ledende møteplass, Møte- & Eventbørsen 28. januar på Oslo Plaza. Som utstiller får du

Detaljer

Evalueringsrapport. Symfoni et forebyggende og nettverksskapende prosjekt for eldre. Dato april Side 1

Evalueringsrapport. Symfoni et forebyggende og nettverksskapende prosjekt for eldre. Dato april Side 1 Evalueringsrapport Symfoni et forebyggende og nettverksskapende prosjekt for eldre Dato april 2008 Side 1 Hensikt Hensikten med dette notatet er å gi en kvalitativ evaluering av Symfoni etter at programmet

Detaljer

Nettverksbrev nr. 22, oktober 2008

Nettverksbrev nr. 22, oktober 2008 Nettverksbrev nr. 22, oktober 2008 Kjære Reggio-nettverksmedlemmer, En rask informasjon om hva som kommer av arrangementer i nettverkets regi framover: Kurs Først på programmet er et dagskurs med Psykolog

Detaljer

Velkommen til Ledersamling. for hjelpekorps 2015 6. - 8. november

Velkommen til Ledersamling. for hjelpekorps 2015 6. - 8. november Velkommen til Ledersamling Kjære Røde Korser. for hjelpekorps 2015 6. - 8. november Radisson Royal Hotel, Bryggen Hver 3 deltaker er gratis! Det er en stor glede for Distriktsråd Hjelpekorps å kunne ønske

Detaljer

KULTURTANKEN. PR-kurs for elever som arrangører

KULTURTANKEN. PR-kurs for elever som arrangører KULTURTANKEN PR-kurs for elever som arrangører HVA ER Markedsføring / PR/ Kommunikasjon / Reklame Dette er alle begreper som brukes litt om hverandre. Hva betyr de egentlig? Markedsføring er ofte brukt

Detaljer

Årsrapport 2013. N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS

Årsrapport 2013. N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS Årsrapport 2013 N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS Foto: Anne Olsen-Ryum veiledningssenter.no @parorendenn facebook.com/veiledningssenter 03 Innhold Innhold Innledning... side 04 Ansvarlige

Detaljer

Evaluering av Nasjonalt studieadministrativt realfagsseminar 2016

Evaluering av Nasjonalt studieadministrativt realfagsseminar 2016 Evaluering av Nasjonalt studieadministrativt realfagsseminar 2016 Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Bergen arrangerte seminaret på Solstrand 11. og 12. april 2016. Det var

Detaljer

PROGRAM. Invitasjon til VA-seminaret VAnndammen 2013 5. 6. november, Høgskolen i Narvik

PROGRAM. Invitasjon til VA-seminaret VAnndammen 2013 5. 6. november, Høgskolen i Narvik PROGRAM 2013 Invitasjon til VA-seminaret VAnndammen 2013 5. 6. november, Høgskolen i Narvik Et nord-norsk møtested for offentlige VA-virksomheter, VA-leverandører og VA-studenter Velkommen til Narvik,

Detaljer

(1. Mandat og målformulering I regjeringens mandat heter det at Stortingets vedtak av 11. juni 1913 skal markeres lokalt,

(1. Mandat og målformulering I regjeringens mandat heter det at Stortingets vedtak av 11. juni 1913 skal markeres lokalt, 37 DES, Z011 - _ - (1. 1 9 1 3 2 0 1 3 CAMILLA COLLETT FREOPIKME MARIE 0.0.1 GINA KROG FERNANDA NISSEN Alle landets ordførere, Alle landets fylkesordførere Oslo, 2.november 2011 Stemmerettsjubileet 1913-2013

Detaljer

SAMFUNNSDAG PÅ LØTEN UNGDOMSSKOLE

SAMFUNNSDAG PÅ LØTEN UNGDOMSSKOLE Evaluering av: SAMFUNNSDAG PÅ LØTEN UNGDOMSSKOLE - En dag om samfunnsengasjement, for på sikt å øke rekruttering til lokalpolitikk Et tiltak i Løten kommunes deltakelse i prosjektet Utstillingsvindu for

Detaljer

PROGRAM. Invitasjon til VA-seminaret VAnndammen 2012 6. 7. november, Høgskolen i Narvik

PROGRAM. Invitasjon til VA-seminaret VAnndammen 2012 6. 7. november, Høgskolen i Narvik PROGRAM november 2012 Invitasjon til VA-seminaret VAnndammen 2012 6. 7. november, Høgskolen i Narvik Et Nord-norsk møtested for offentlige VA-virksomheter, VA-leverandører og VA-studenter Velkommen til

Detaljer

Døves Kulturdager skal i år legges til "Nordens Paris", nemlig Tromsø. Det vil merkes godt siden Tromsø og omegn døveforening inviterer til et

Døves Kulturdager skal i år legges til Nordens Paris, nemlig Tromsø. Det vil merkes godt siden Tromsø og omegn døveforening inviterer til et DØVE S KULTURDAGER I ro s l. - 3. oktober 1999 Døves Kulturdager skal i år legges til "Nordens Paris", nemlig Tromsø. Det vil merkes godt siden Tromsø og omegn døveforening inviterer til et program som

Detaljer

Invitasjon til fagseminar og generalforsamling NBLF

Invitasjon til fagseminar og generalforsamling NBLF Invitasjon til fagseminar og generalforsamling NBLF Haugesund 24.-26. mai 2013 Rogaland brannbefalslag inviterer på vegne av Norsk brannbefals landsforbund til interessant fagseminar og generalforsamling

Detaljer

Invitasjon til NAS Høstmøte 2009. Spesialtema: Elektroakustikk og persepsjon

Invitasjon til NAS Høstmøte 2009. Spesialtema: Elektroakustikk og persepsjon Invitasjon til NAS Høstmøte 2009 16. 17. oktober, 2009 Sted: Nova Konferansesenter Trondheim Spesialtema: Elektroakustikk og persepsjon Foreløpig program Torsdag 15. oktober Etter 17.00 Ukerevy Studentersamfunnet

Detaljer

Evaluering. Våler folkebibliotek. Tema for debatt: «Gjør døren høy, gjør porten vid innhold i Våler nye kirke»

Evaluering. Våler folkebibliotek. Tema for debatt: «Gjør døren høy, gjør porten vid innhold i Våler nye kirke» Evaluering Våler folkebibliotek Tema for debatt: «Gjør døren høy, gjør porten vid innhold i Våler nye kirke» 1) IDÉ, MÅL OG BUDSKAP Erik Wold skriver: «Det er viktig å utarbeide klare mål, spisse budskapet

Detaljer

MØTEREFERAT STYREMØTE AGENDA

MØTEREFERAT STYREMØTE AGENDA MØTEREFERAT STYREMØTE Til: Susanne,, Øyvind,,, Leon, Tove, Heidi, Nina Dato: 08. april Kl.: 19:15 Sted: Inndalsveien, hos Fremmøtte: (skype), Øyvind,, og Tove Ikke møtt: Susanne, Leon, Heidi og Nina AGENDA

Detaljer

Oppmuntringen. Oppfordringen. - Intern markering - Ekstern markering. Tips. Ressurser

Oppmuntringen. Oppfordringen. - Intern markering - Ekstern markering. Tips. Ressurser Oppmuntringen Oppfordringen - Intern markering - Ekstern markering Tips Ressurser Kjære venner, I år er det 125 år siden Frelsesarmeen startet opp sitt arbeid i Norge og dette skal feires. La oss bruke

Detaljer

Veileder 3: Involvering av personer med demens på konferanser og arrangementer

Veileder 3: Involvering av personer med demens på konferanser og arrangementer Veileder 3: Involvering av personer med demens på konferanser og arrangementer Hovedbudskap Personer med demens blir ofte invitert til å delta på konferanser og arrangementer. Dette gir gode muligheter

Detaljer

La norda lumo- Tromsø Esperantoklubb. Årsmøte 2011. Tid og sted: Mandag, 21.02.2011, kl 18 hjemme hos Mario og Marianne i Fagerlivegen 20, 9007 Tromsø

La norda lumo- Tromsø Esperantoklubb. Årsmøte 2011. Tid og sted: Mandag, 21.02.2011, kl 18 hjemme hos Mario og Marianne i Fagerlivegen 20, 9007 Tromsø La norda lumo- Tromsø Esperantoklubb Årsmøte 2011 Tid og sted: Mandag, 21.02.2011, kl 18 hjemme hos Mario og Marianne i Fagerlivegen 20, 9007 Tromsø Medlemmer tilstede: Mario Machlik, Marianne Lund, Herolv

Detaljer

Oppsummering av evalueringsskjema for Trøndelagsmøtet 2016 Det var totalt 91 personer som svarte på evalueringen. SPØRSMÅL: ANTALL: %

Oppsummering av evalueringsskjema for Trøndelagsmøtet 2016 Det var totalt 91 personer som svarte på evalueringen. SPØRSMÅL: ANTALL: % Oppsummering av evalueringsskjema for Trøndelagsmøtet 2016 Det var totalt 91 personer som svarte på evalueringen. SPØRSMÅL: ANTALL: % Antall som har deltatt tidligere: 52 57,1% Antall som ikke har deltatt

Detaljer

Årsberetning Turner syndrom foreningen 2013!

Årsberetning Turner syndrom foreningen 2013! Årsberetning Turner syndrom foreningen 2013! Årsmøte 2013 ble avholdt på Solsiden Scandic hotell i Trondheim lørdag 15 Mars. 23 Stemmeberettiget var til stede. Styret 2013 besto av: Leder Nest leder/kasserer

Detaljer

Forum for friluftslivsfag i høyere utdanning: Invitasjon til seminar mandag 6. og tirsdag 7. januar samt årsmøte onsdag 8.januar.

Forum for friluftslivsfag i høyere utdanning: Invitasjon til seminar mandag 6. og tirsdag 7. januar samt årsmøte onsdag 8.januar. Finnmarksfakultetet Institutt for idrettsfag Friluftsliv Dato: 01.10.2013 Seminar og årsmøte 6. - 8. januar 2014 UIT Norges Arktiske Universitet. Campus Alta Forum for friluftslivsfag i høyere utdanning:

Detaljer

2. INNKALLING TIL LANDSMØTE

2. INNKALLING TIL LANDSMØTE 2. INNKALLING TIL LANDSMØTE OG INVITASJON TIL 10års JUBILEUM MED SKIKKELIG BURSDAGSFERING! Norsk cøliakiforenings ungdom post@ncfu.no www.ncfu.no VELKOMMEN PÅ LANDSMØTE - OG NCFUs 10års BURSDAGSFEIRING!

Detaljer

Innledning. I dette heftet finner dere mer informasjon om hva det vil si å være en Ung arrangør. Lykke til med arrangementene!

Innledning. I dette heftet finner dere mer informasjon om hva det vil si å være en Ung arrangør. Lykke til med arrangementene! Unge arrangører 1 Innledning Dette heftet er for deg som er Ung arrangør. Som Ung arrangør vil du få en smakebit på arrangørfaget som du vil ha god nytte av i mange sammenhenger senere i livet, enten du

Detaljer

Nordre Follo kommune. Kommunikasjonsstrategi. Prosessen fram mot Nordre Follo kommune

Nordre Follo kommune. Kommunikasjonsstrategi. Prosessen fram mot Nordre Follo kommune Nordre Follo kommune Kommunikasjonsstrategi Prosessen fram mot Nordre Follo kommune Innhold 1 INNLEDNING... 5 2 MÅL... 5 2.1 Økt kunnskap om prosessen og den nye kommunen... 5 2.2 Dialog og medvirkning...

Detaljer

Innhold 1 Sammendrag Side 2

Innhold 1 Sammendrag Side 2 Sluttrapport Mat med Sjel 2014 Lier 01.01.15. Cathrine Lie Innhold 1 Sammendrag... 2 2 Bakgrunn... 3 3 Gjennomføring av forstudien... 3 4 Målrealisering... 4 5 Prosjektorganisering og ressursdimensjonering...

Detaljer

Veiledningshefte for NNNs HELGEKURS

Veiledningshefte for NNNs HELGEKURS Veiledningshefte for NNNs HELGEKURS 1 Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Forord NNN har utarbeidet denne veiledningsbrosjyren med retningslinjer for alle klubber, avdelinger og fylker som

Detaljer

Veiledningshefte for NNNs HELGEKURS

Veiledningshefte for NNNs HELGEKURS Veiledningshefte for NNNs HELGEKURS 1 Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Forord NNN har utarbeidet denne veiledningsbrosjyren med retningslinjer for alle klubber, avdelinger og fylker som

Detaljer

Sluttrapport: Ut i det blå

Sluttrapport: Ut i det blå Prosjektidentifikasjon Virksomhetsområde: Forebygging Prosjektnummer: 2010/1/0287 Prosjektnavn: Søkerorganisasjon: Prosjektleder: Ut i det blå MS-Forbundet Kjell Karlsen, Fredrikstad MS-forening Sluttrapport:

Detaljer

NÆRINGSARENA NORD 2012 - KONFERANSEN FOR HELE NORD-NORGE

NÆRINGSARENA NORD 2012 - KONFERANSEN FOR HELE NORD-NORGE NÆRINGSARENA NORD 2012 - KONFERANSEN FOR HELE NORD-NORGE Næringslivets Muligheter vs Trusler TROMSØ 3. MAI 2012 RADISSON BLU HOTEL 3 08.30 ı 09.00 Kaffe og registrering. 09.00 ı 09.10 Velkommen til Næringsarena

Detaljer

Rapport utarbeidet av Lena Arntzen og Steinar Pleym Pedersen.

Rapport utarbeidet av Lena Arntzen og Steinar Pleym Pedersen. Rapport utarbeidet av Lena Arntzen og Steinar Pleym Pedersen. Formålet med konferansen Samhandlingsavdelingen er sykehusets kontaktpunkt for samarbeid med kommuner, organisasjoner m.v. Formålet med konferansen

Detaljer

En aktivitetsleir for ungdom med epilepsi. Rapport

En aktivitetsleir for ungdom med epilepsi. Rapport Overvinn epilepsiens makt, bli mer aktiv! En aktivitetsleir for ungdom med epilepsi. Rapport 2013 1 Forord Helse og rehabiliteringsprosjektet (M)aktiv, en aktivitetsleir, ble arrangert i løpet av februar

Detaljer

Årsberetning 2014 Mental Helse Trondheim

Årsberetning 2014 Mental Helse Trondheim Årsberetning 2014 Mental Helse Trondheim Tirsdagstreff Målet var å ha treffstedet åpent hver tirsdag i hele 2014, også i sommer. Dette har vi klart med unntak av 2-3 ganger der vi dessverre måtte stenge

Detaljer

til BARN og UNGES beste Samhandling til beste for barn og unges psykiske helse

til BARN og UNGES beste Samhandling til beste for barn og unges psykiske helse til BARN og UNGES beste Samhandling til beste for barn og unges psykiske helse 30. sept og 1. okt 2014 Velkommen til konferansen - til barn og unges beste Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, RKBU Midt-Norge

Detaljer

Evaluering av kurset Fysioterapi ved arvelige nevromuskulære sykdommer hos ungdom og voksne

Evaluering av kurset Fysioterapi ved arvelige nevromuskulære sykdommer hos ungdom og voksne Evaluering av kurset Fysioterapi ved arvelige nevromuskulære sykdommer hos ungdom og voksne Innhold Innledning... 3 Program... Evaluering... 5 Intern evaluering av NMK... 6 Oppsummering etter questback

Detaljer

FAGKONFERANSE KONTROLL OG TILSYN HAUGESUND 3-4. JUNI 2014 ÅRSMØTE I FORUM FOR KONTROLL OG TILSYN 3. JUNI 2014

FAGKONFERANSE KONTROLL OG TILSYN HAUGESUND 3-4. JUNI 2014 ÅRSMØTE I FORUM FOR KONTROLL OG TILSYN 3. JUNI 2014 FAGKONFERANSE KONTROLL OG TILSYN HAUGESUND 3-4. JUNI 2014 ÅRSMØTE I FORUM FOR KONTROLL OG TILSYN 3. JUNI 2014 Dag 1 Tirsdag 3. juni 2014 09.00 10.00 Registrering med mat 10.00 10.15 Åpning av konferansen.

Detaljer

Rapport, Psyk-festival i Eidsvoll og Hurdal 2016.

Rapport, Psyk-festival i Eidsvoll og Hurdal 2016. Rapport, Psyk-festival i Eidsvoll og Hurdal 2016. Eidsvoll. Psyk-festival i Eidsvoll og Hurdal startet opp mandag 10.10. Vi hadde mange ulike arrangementer i løpet av uke 41 og 42. Felles for dem alle

Detaljer

Rapport Psyk-festival 2015

Rapport Psyk-festival 2015 1 Rapport Psyk-festival 2015 Psyk-festivalen i Eidsvoll og Hurdal ble avhold i uke 42 og 43. Utstillinger av Festival kunstner Vidar Pettersen med sine dikt og bilder hang oppe på Råholt amfi, Eidsvoll

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus - Fakultet for samfunnsfag

Høgskolen i Oslo og Akershus - Fakultet for samfunnsfag Veiviser - konferanse-/seminaradministrasjon Godkjent av dekan 17. november 2014. Oppdatert: 2. oktober 2014 Dette er et hjelpemiddel for å strukturere og kvalitetssikre arbeidet med konferanser og seminarer

Detaljer

RAPPORT: UNIKE EPILEPSIHISTORIER

RAPPORT: UNIKE EPILEPSIHISTORIER NEF RAPPORT: 45 000 UNIKE EPILEPSIHISTORIER Utvikling av materiell og gjennomføring av offentlig arrangement for å spre informasjon om bredden i epilepsidiagnosen [Skriv inn tekst] Side 1 Sammendrag var

Detaljer

INNKALLING Felles fylkesmøte 2014

INNKALLING Felles fylkesmøte 2014 INNKALLING Felles fylkesmøte 2014 Rica Hotel, Alta 28. og 29. april KS Finnmark, KS Troms, KS Nordland Samfunnsutvikling velferd demokrati Gå mot vinden. Klyv berg Innkalling til Felles fylkesmøte 2014

Detaljer

Sosiale organisasjoner; sosiale medier. Sluttrapport

Sosiale organisasjoner; sosiale medier. Sluttrapport Sosiale organisasjoner; sosiale medier Sluttrapport Forord Unge funksjonshemmede fikk innvilget prosjektet Sosiale organisasjoner; sosiale medier hos Stiftelsen Helse og rehabilitering i 2009. Prosjektet

Detaljer

NFSS. Habiliteringstjenestene i Norge. Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv. Årskonferanse

NFSS. Habiliteringstjenestene i Norge. Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv. Årskonferanse NFSS Habiliteringstjenestene i Norge Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv Årskonferanse Rica Ishavshotell Tromsø 13. 15. mars 2007 PROGRAM TIRSDAG 13. mars 2007 Kl 11 00 12 00 Registrering

Detaljer

Fagseminar og Generalforsamling NBLF 2009 Invitasjon

Fagseminar og Generalforsamling NBLF 2009 Invitasjon Fagseminar og Generalforsamling NBLF 2009 Invitasjon Generalforsamling 2009 Vi i Oppland Brannbefalslag ønsker Dere velkommen til Oppland og Lillehammer i tiden 5-7 juni. Vi håper dere setter av disse

Detaljer

Nettverksbrev nr. 45, desember 2015

Nettverksbrev nr. 45, desember 2015 Barnehagelærerføtter på rådhustorget i Reggio Emilia, Reggioreisen 25. oktober 2013. Foto K. Carlsen Nettverksbrev nr. 45, desember 2015 Kjære Reggio-nettverksmedlemmer I denne søte juletid tenkte jeg

Detaljer

Referat fra årsmøte i forum for friluftslivsfag i høyere utdanning. Sogndal 6. januar 2016

Referat fra årsmøte i forum for friluftslivsfag i høyere utdanning. Sogndal 6. januar 2016 Referat fra årsmøte i forum for friluftslivsfag i høyere utdanning. Sogndal 6. januar 2016 Møteleder: Thomas Vold Referent: Cecilie Harr Moen Tilstede: 22 medlemmer (av totalt 29 fremmøtte på seminaret).

Detaljer

En viktig oppgave er å sende innkalling i god til alle involverte.

En viktig oppgave er å sende innkalling i god til alle involverte. Innkalling til et møte En viktig oppgave er å sende innkalling i god til alle involverte. Doodle Dersom dato ikke er avtalt på forrige møte, så er et tips å sende ut en Doodle med alternative datoer, vertskap

Detaljer

Ung og hørselshemmet studier og arbeid en utfordring!

Ung og hørselshemmet studier og arbeid en utfordring! Invitasjon til ungdomskonferansen 2014! 31.oktober 2.november 2014 Ung og hørselshemmet studier og arbeid en utfordring! HLFU, Yrkesaktivt utvalg i HLF og HLF Briskeby skal sammen arrangere en konferanse

Detaljer

Forum for plan- og bygningsretts vårkonferanse 15. - 17. april 2015 Vestlia Resort Geilo

Forum for plan- og bygningsretts vårkonferanse 15. - 17. april 2015 Vestlia Resort Geilo Forum for plan- og bygningsretts vårkonferanse 15. - 17. april 2015 Vestlia Resort Geilo Forum for Plan- og bygningsrett har gleden av å invitere til Vårkonferansene for 11. gang Dette er konferansen der

Detaljer

Tidsbilde anno 1913. Kilde: Ole Olsen Malm, Samlingspartiet

Tidsbilde anno 1913. Kilde: Ole Olsen Malm, Samlingspartiet Tidsbilde anno 1913 Skal vi nu foruden den indflydelse som kvinder har bag kulisserne, og som hun trods alt desværre altid vil komme til at beholde, ogsaa give hende stemmeret, saa vil det ikke blive til

Detaljer

Den doble sorgen; besteforeldre i sorg

Den doble sorgen; besteforeldre i sorg Den doble sorgen; besteforeldre i sorg Prosjektnummer: 2011/1/0561 Virksomhetsområde: Forebygging Søkerorganisasjon: Foreningen for hjertesyke barn Prosjekttema: Besteforeldre opplever en dobbel sorg:

Detaljer

Årskonferanse og årsmøte 2010 Helgeland Driftsassistanse VA. Fru Haugans Hotel - Mosjøen 14. og 15. april 2010

Årskonferanse og årsmøte 2010 Helgeland Driftsassistanse VA. Fru Haugans Hotel - Mosjøen 14. og 15. april 2010 Årskonferanse og årsmøte 2010 Helgeland Driftsassistanse VA Fru Haugans Hotel - Mosjøen 14. og 15. april 2010 1 Deltagerliste hotell buss m.v.. Sjekk om alt stemmer mht avkryssing på deltagerlista i forhold

Detaljer

Klikk på uthevet tekst og annonser for mer informasjon

Klikk på uthevet tekst og annonser for mer informasjon PROGRAM Velkommen til Liverpool International Football Academy i Kvam Idrettspark 2015! Vi ønsker velkommen til Liverpool International Football Acadamy her hos oss i Kvam. Vi er mange frivillige som har

Detaljer

Sponsor- og Utstillerinformasjon

Sponsor- og Utstillerinformasjon Sponsor- og Utstillerinformasjon Dato: 9.-11. februar Sted: Radisson SAS Scandinavia Hotel Holbergsgt. 30 Invitasjon til sponsorer og utstillere Dataforeningen er Norges største IT-faglige forening - et

Detaljer

Kommunaløkonomisk konferanse

Kommunaløkonomisk konferanse INVITASJON TIL: Kommunaløkonomisk konferanse Oslo, den 10. 11. september 2014 Høgskolen i Hedmark, Norges kemner og kommuneøkonomers forbund (NKK) og Fagforbundet inviterer til kommunaløkonomisk konferansen.

Detaljer

1.0 KORT OM ENGERDAL FRIVILLIGSENTRAL

1.0 KORT OM ENGERDAL FRIVILLIGSENTRAL 1 Innhold 1.0 KORT OM ENGERDAL FRIVILLIGSENTRAL... 3 2.0 ÅRSPLAN... 4 3.0 STYRET har hatt følgende sammensetning... 4 4.0 FRIVILLIGE / BRUKERE / DELTAGERE... 5 5.0 FASTE AKTIVITETER... 5 5.1 «Tirsdagstreffen»...

Detaljer

Veivalgskonferanse 16.-17. oktober

Veivalgskonferanse 16.-17. oktober : Til skolen Rundskriv S 14-2014 Oslo, 25.08.2014 Veivalgskonferanse 16.-17. oktober Folkehøgskoleforbundet og NKF inviterer til Veivalgkonferansen 16.-17. oktober 2014. Åsane og Nordhordland folkehøgskole

Detaljer

Sluttrapport for «Ungdommen tar styring»

Sluttrapport for «Ungdommen tar styring» Sluttrapport for «Ungdommen tar styring» Prosjektnummer: 2016/FB78735 Den 19. til 21. februar 2016 gjennomførte NHFU en tur til Kiel. 20 deltakere deltok, og tre personer stod på venteliste (disse fikk

Detaljer

Referat. Møte i styret for Cristin 17. november 2010. Blindern, 30.11.2010 Cristin-10-070 AFS

Referat. Møte i styret for Cristin 17. november 2010. Blindern, 30.11.2010 Cristin-10-070 AFS Blindern, 30.11.2010 Cristin-10-070 AFS Referat Møte i styret for Cristin 17. november 2010 Til stede: Leder Curt Rice, UiT Nestleder Ernst Omenaas, Haukeland universitetssykehus Styremedlemmer Trond Singsaas,

Detaljer

Servicelederseminar og Samarbeidsgruppemøte 14. og 15. september :26

Servicelederseminar og Samarbeidsgruppemøte 14. og 15. september :26 Servicelederseminar og Samarbeidsgruppemøte 14. og 15. september 2016 1. I hvilken grad er du fornøyd med de ulike innleggene under servicelederseminaret Servicelederseminar 14. september 2016 Velkommen

Detaljer

Alle ungdommer har rett til. Sluttrapport

Alle ungdommer har rett til. Sluttrapport Alle ungdommer har rett til Sluttrapport 1 Forord I 2009 søkte Unge funksjonshemmede prosjektet Alle ungdommer har rett til hos Helse og rehabilitering og fikk prosjektmidler innvilget. Prosjektet gikk

Detaljer

Invitasjon til det 29. distriktsmøtet i Lions distrikt 104K

Invitasjon til det 29. distriktsmøtet i Lions distrikt 104K Utgave 3 Ut Utgave Invitasjon til det 29. distriktsmøtet i Lions distrikt 104K Vinger Hotell & Spa Kongsvinger 19.- 21. april 2013 Arrangør: Lions Club Odal Velkommen til Distriktsmøtet 2013 Det er en

Detaljer

Invitasjon til Veivalgkonferansen 2014

Invitasjon til Veivalgkonferansen 2014 Til (vær vennlig å videresend til) Rektor Inspektør Tillitsvalgte Styremedlemmer Vår ref.: 54/14/A 1.08 Oslo, 25.08.2014 FHF-rundskriv 22/2014 Invitasjon til Veivalgkonferansen 2014 Vedlagt ligger invitasjon

Detaljer

PK17 rapport evaluering og oppfølging. VSV 8. februar 2017 Karen Anne Kjendlie, Rådgiver regionalavdelingen, VFK

PK17 rapport evaluering og oppfølging. VSV 8. februar 2017 Karen Anne Kjendlie, Rådgiver regionalavdelingen, VFK PK17 rapport evaluering og oppfølging VSV 8. februar 2017 Karen Anne Kjendlie, Rådgiver regionalavdelingen, VFK Agenda Deltakernes evaluering av PK 17 Hovedpunkter fra PK 17 Drøfting PK 17 - formål Gi

Detaljer

Sluttrapport 2008/1/0212 Unge Inspiratorer MS-forbundet i Norge. Unge inspiratorer. Prosjektnummer: 2008/1/0212

Sluttrapport 2008/1/0212 Unge Inspiratorer MS-forbundet i Norge. Unge inspiratorer. Prosjektnummer: 2008/1/0212 Unge inspiratorer Prosjektnummer: 2008/1/0212 Prosjektleder: Lise Johnsen, sentralt Virksomhetsområde: Forebygging Søkerorganisasjon: Multippel Sklerose forbundet i Norge 1 Forord I denne rapporten vil

Detaljer

Kl. 13.00-14.00 Lunsj og avreise Vi forventer å være ferdig til lunsj, men fortsetter om vi ikke blir ferdig

Kl. 13.00-14.00 Lunsj og avreise Vi forventer å være ferdig til lunsj, men fortsetter om vi ikke blir ferdig Til lokalforeningene i Rogaland, tillitsvalgte og fylkesinstruktører i INNKALLING Kopervik, 18.02. 2015 til årsmøte i den 21. og 22. mars 2015 (TV-samling lørdag 21. mars og årsmøte søndag den 22. mars)

Detaljer

RAPPORT NORDISK NETTVERKSSAMARBEID: Seminar i Oslo OSLO 31. mars 03. april Arrangører: Dialogpilotene (Oslo) og Inter ved Kirkelig dialogsenter Bergen

RAPPORT NORDISK NETTVERKSSAMARBEID: Seminar i Oslo OSLO 31. mars 03. april Arrangører: Dialogpilotene (Oslo) og Inter ved Kirkelig dialogsenter Bergen RAPPORT NORDISK NETTVERKSSAMARBEID: Seminar i Oslo OSLO 31. mars 03. april Arrangører: Dialogpilotene (Oslo) og Inter ved Kirkelig dialogsenter Bergen Fredag 31. mars Samlingen fredag kveld ble ledet av

Detaljer

Porsgrunn kommune. Kontrollutvalget

Porsgrunn kommune. Kontrollutvalget Porsgrunn kommune Kontrollutvalget Vår ref. 15/545-2 033 /BERO Medlemmer og varamedlemmer Dato 07.05.2015 Christian Moulin Varaordfører Erik Bystrøm Rådmann Per Wold Kommunalsjef Inger Lysa Kommunalsjef

Detaljer

Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid

Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid Vedlegg 1/444 Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid Tirsdag 10. mai 2016 Kl. 12.30 til kl. 15.00 i Løkkeåsveien 2. Møteleder: John-Harald Referent: Lars

Detaljer

Litteraturen viser vei til debatten (Ref #ccd20ccf)

Litteraturen viser vei til debatten (Ref #ccd20ccf) Litteraturen viser vei til debatten (Ref #ccd20ccf) Søknadssum: 55 000 Varighet: Ettårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Moss bibliotek /

Detaljer

Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr /RBM9604 Sammen i tøffe tider Foreningen Vi som har et barn for lite

Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr /RBM9604 Sammen i tøffe tider Foreningen Vi som har et barn for lite Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2013-3-370 2014/RBM9604 Sammen i tøffe tider Foreningen Vi som har et barn for lite 1 Forord Prosjektet Sammen i tøffe tider ble gjennomført etter planen, som en

Detaljer

SLUTTRAPPORT «AKTIV MED MS I NORD»

SLUTTRAPPORT «AKTIV MED MS I NORD» Prosjektidentifikasjon Virksomhetsområde: Prosjektnummer: Prosjektnavn: Søkerorganisasjon: Prosjektleder: Forebygging 2015/FB4772 «Aktiv med MS i nord» MS-Forbundet Lise Johnsen, MS-forbundet region nord

Detaljer

VA fagsamling Helgeland Driftsassistanse VA. Thon Hotel Brønnøysund 3. og 4. februar 2010

VA fagsamling Helgeland Driftsassistanse VA. Thon Hotel Brønnøysund 3. og 4. februar 2010 VA fagsamling Helgeland Driftsassistanse VA Thon Hotel Brønnøysund 3. og 4. februar 2010 1 Deltagerliste hotell skyss m.v.. Sjekk om alt stemmer på lista i forhold til det dere har bestilt Sjekk hvilket

Detaljer

Årsberetning 2009 Epilepsiforeningen i Hedmark

Årsberetning 2009 Epilepsiforeningen i Hedmark Hedmark Årsberetning 2009 Hedmark Styret har bestått av følgende personer: : Nestleder: Sekretær og nettansvarlig: Kasserer: Styremedlem: Varamedlem: Valgkomite: Revisor: Anne Glorvigen Hanstad Mari Morønning

Detaljer

Muruvikposten. Huff, dette hørtes da veldig pessimistisk ut. Vi har mange ting å glede oss over:

Muruvikposten. Huff, dette hørtes da veldig pessimistisk ut. Vi har mange ting å glede oss over: Muruvikposten oktober 2013 DUGNAD Huskomiteen la opp til en dugnad i høst for å få malt grendahuset og garasjen utvendig. Det ble åpnet for mange kvelder/dager hvor man kunne ta del i dugnaden. Dessverre

Detaljer

Nominerte til Årets studentforening 2012. Kategori Årets enkelttiltak

Nominerte til Årets studentforening 2012. Kategori Årets enkelttiltak Nominerte til 2012 Kategori Årets enkelttiltak Nominerte Storsalsarrangement på DNS, Foredrag ved Noam Chomsky Babel filmklubb/arabiske filmdager «Feltfortellinger» Sosialantropologisk forening (SAF) Kommentarer

Detaljer

Til foreldre som vil arrangere

Til foreldre som vil arrangere Til foreldre som vil arrangere Å forske vekker begeistring Barn stiller de beste spørsmålene. Når de får undersøke egne spørsmål, bruker de nysgjerrigheten sin, er kreative og løser problemer de interesserer

Detaljer

11/20/2016 Konferanse om sykehusutbygging Norsk sykehus og helsetjenesteforening

11/20/2016 Konferanse om sykehusutbygging Norsk sykehus og helsetjenesteforening Norges første modulsykehus! Bli med til Kirkenes 23. 24.mars for årets Sykehusutbyggingskonferanse. Program Forslag til flytider direkte Oslo Kirkenes: Onsdag 22. mars SAS 08.50 eller 17.55 flytid 2 timer

Detaljer

Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2008/3/56 Jakten på nye kontaktpersoner Foreningen Vi som har et barn for lite

Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2008/3/56 Jakten på nye kontaktpersoner Foreningen Vi som har et barn for lite Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2008/3/56 Jakten på nye kontaktpersoner Foreningen Vi som har et barn for lite 1 Forord Prosjektet Jakten på nye kontaktpersoner er gjennomført i henhold til søknaden

Detaljer

Velkommen til VAnndammen 2009 20-21/10-09 (NY dato!!)

Velkommen til VAnndammen 2009 20-21/10-09 (NY dato!!) Ny dato!! Velkommen til VAnndammen 2009 20-21/10-09 (NY dato!!) INNBYDELSE Alta, Tromsø, Lenvik, Harstad, Narvik og Bodø kommune har sammen med Driftsassistanse VA i Nordre Nordland og Helgeland Driftsassistanse

Detaljer

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Juridisk Studentutvalg Tromsø / Det Juridiske fakultet / Dato: 10.02.2014 MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Utvalg/Møte i: Juridisk studentutvalg Møteleder/referent: Lene Emilie Øye Møtedato: 10.02.2014 kl. 16:15

Detaljer

Norsk Luftfartsmuseum inviterer til. Fagseminar 2008. ved Flyhistorisk Museum Sola

Norsk Luftfartsmuseum inviterer til. Fagseminar 2008. ved Flyhistorisk Museum Sola Norsk Luftfartsmuseum inviterer til Fagseminar 2008 ved Flyhistorisk Museum Sola Torsdag 7. lørdag 9. februar 2008 Program - (Vi tar forbehold om endringer i programmet) Med erfaring fra årets seminar

Detaljer

SKJEMA FOR STATUSRAPPORT

SKJEMA FOR STATUSRAPPORT SKJEMA FOR STATUSRAPPORT (Prosjekt nr.2) Tittel på tiltak/prosjekt: 2008006594 Budsjettår: 2009 Budsjettkapittel og post: 0743.70 Frist: 31.mars 2010 Rapporten sendes til: Helsedirektoratet og Knutepunktet

Detaljer

Invitasjon til kurs i systemrettet tilsyn i uke 47, 2007 i Trondheim

Invitasjon til kurs i systemrettet tilsyn i uke 47, 2007 i Trondheim Felles opplæring Vår dato: 07.08.2007 Til Direktoratet for Arbeidstilsynet (DAT) Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) Statens forurensingstilsyn (SFT) Næringslivets sikkerhetsorganisasjon

Detaljer

http://di2290.rotary.no/index.php?pageid=114&newsitemid=267

http://di2290.rotary.no/index.php?pageid=114&newsitemid=267 News Detail http://di2290.rotary.no/index.php?pageid=114&newsitemid=267 Side 1 av 1 09.06.2015 Program og påmelding for RYLA 2014 DISTRIKTSNYTT 04.09.2013 Rotary Youth Leadership Award (RYLA) arrangeres

Detaljer

Når far ikke lenger er like sprek. Norges Parkinsonforbund

Når far ikke lenger er like sprek. Norges Parkinsonforbund Når far ikke lenger er like sprek Norges Parkinsonforbund Forord I dette prosjektet må det rettes en stor takk til nevrologer og fysioterapeuter som frivillig stiller opp tidlig en morgen på sine frihelger,

Detaljer

Referat styremøte BIS Kristiansand

Referat styremøte BIS Kristiansand Referat styremøte BIS Kristiansand Til: Sted: Tidspunkt: Styret og ledelsen BIS Kristiansand 2011/2012 BIS- kontoret 15:00 Sak 1: Valg av møteleder og referent Styret legger frem forslag til møteleder

Detaljer

Program for Vikenkonferansen 2013 Onsdag 23. og torsdag 24. oktober 2013 Radisson Blu Tromsø

Program for Vikenkonferansen 2013 Onsdag 23. og torsdag 24. oktober 2013 Radisson Blu Tromsø Onsdag 23. oktober 10.00-10.20 Åpning Ordører i Tromsø Jens Johan Hjort Velkommen fra ordfører i Tromsø 10.20-12.00 Foredrag inkl. pause Margreth Olin 13.00-13.15 Kulturelt innslag 13.15-14.30 Foredrag

Detaljer

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015.

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Trenere, lagledere og styret var innkalt til møte. Tilstede: Sissel Romundset, Helen Romundset, Randi Stormyr, Ina Ulfsnes, Rolf Terje Ulfsnes, Ingeborg Dyrnes,

Detaljer