Innhold. 7 Iverksetting...23

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold. 7 Iverksetting...23"

Transkript

1 STRATEGIPLAN KINGS BAY AS

2 Innhold 1 Innledning Visjon Bakgrunn og forutsetninger Ny-Ålesund i dag Utfordringer og muligheter innen polarforskning Mål og strategier Levere gode service- og infrastrukturtjenester Være en aktiv bidragsyter i utviklingen av Ny-Ålesund Bidra til en bedre utnyttelse av kapasiteten i Ny-Ålesund Utvikle Ny-Ålesund innenfor forsvarlige miljømessige rammer Være en god forvalter av kulturmiljøet Være en god og attraktiv arbeidsgiver Innenfor selskapets rammer, være en seriøs samfunnsaktør Økonomisk resultat i balanse Videreutvikle selskapets eksterne og interne informasjonstjenester Iverksetting...23 Forkortelser SSF Svalbard Science Forum UNIS Universitetssenteret på Svalbard NySMAC Ny-Ålesund Science Managers Committee SIOS Svalbard Integrated Arctic Earth Observing System Forsidebilde: Ny-Ålesund Foto: Linda Bakken Baksidebilde: Amundsenvillaen Foto: Linda Bakken Strategiplan Kings Bay AS

3 Forord Strategiplanen til Kings Bay AS skal klargjøre selskapets rolle i dag, legge føringer for utviklingen av Ny-Ålesund som internasjonalt forskningsmiljø, samt angi de mål som selskapet har satt seg for planperioden I tråd med dette skal planen danne grunnlag for prioriteringer av drift og investeringer. Strategiplanen tar utgangspunkt i myndighetenes føringer for selskapets drift og i ambisjonene for utviklingen av Ny-Ålesund som forsknings- og miljøovervåkningsarena. Planen bygger på selskapets tidligere strategiplaner, første strategiplan ble laget i 2004, og er således en videreføring av strategiene fra disse. Ved utarbeidelse av strategiplanen har norske myndigheter, norske og utenlandske forskningsinstitusjoner, samt selskapets øvrige samarbeidspartnere blitt kontaktet for å gi innspill. Strategiplanen er derfor et resultat av den åpne dialogen som Kings Bay AS har hatt med sine samarbeidspartnere. Kings Bay AS ønsker å takke alle som har bidratt i arbeidet med strategiplanen, og som for øvrig stiller opp for selskapet og Ny-Ålesund. Knut M. Ore Styreleder, Kings Bay AS Ole Øiseth Adm. Direktør, Kings Bay AS Utsikt fra en cruisebåt som ligger til kai i Ny-Ålesund, foto: Linda Bakken Strategiplan Kings Bay AS

4 1 Innledning Kings Bay AS er et statsaksjeselskap som er heleid av nærings- og handelsdepartementet, selskapet eier og driver Ny-Ålesund. Siden slutten av 1960-tallet har selskapet hatt som hovedoppgave å tilrettelegge for og selge tjenester til norske og utenlandske forskningsinstitusjoner. I flere stortingsdokumenter har myndighetene uttrykt klare ambisjoner og målsettinger om at Ny-Ålesund skal være et internasjonalt forskningssenter i Arktis. Samtidig er det gitt føringer for hvordan området skal forvaltes med strenge miljømessige krav. Norske myndigheter har store ambisjoner for Ny-Ålesund og har i løpet av de siste 20 år investert mye penger og ressurser i stedet. Ny-Ålesund kan betraktes som et viktig bidrag for å underbygge Norges profil som internasjonal pådriver i miljø- og klimaspørsmål. Driften av stedet og den oppgaven som Kings Bay AS skal løse er derfor å betrakte som en samfunnsoppgave. I selskapets vedtekter er Kings Bay AS gitt i oppgave å fremme forskning og vitenskapelig virksomhet og bidra til å utvikle Ny-Ålesund som en internasjonal, arktisk naturvitenskapelig forskningsstasjon. I følge departementets eiermelding for 2011 er formålet med statens eierskap i Kings Bay AS å sørge for at Ny-Ålesund utvikles som senter for naturvitenskapelig forskning på Svalbard. Gjennom de bevilgninger til oppbygging og vedlikehold av infrastrukturen som er gitt, har det blitt skapt gode betingelser for selskapets drift, og Ny-Ålesund oppfattes i dag som et veldrevet sted med gode oppholds- og arbeidsbetingelser for forskerne. Som base for vitenskaplige studier av natur, miljø og klima synes stedets attraktivitet å øke. Kings Bay AS har hatt en jevn utvikling de senere år, og mottar gode tilbakemeldinger fra både myndigheter og forskere. Selskapet skal ha videre fokus på utvikling av stedet slik at både oppdragsgivere og kunder er fornøyde. I dette ligger en utstrakt og god dialog med alle selskapets samarbeidspartnere, og at både praktiske og prinsipielle sider av virksomheten blir evaluert. Ved utvikling skal fokus på miljø vektlegges. I det etterfølgende vil strategiplanen befeste de grunnleggende oppgaver som selskapet skal løse og hvilke ambisjoner og mål som er satt for planperioden. Det er vektlagt å sette mål som er gjennomførbare og realistiske. Kings Bay AS skal være et uttrykk for nasjonal satsing til det beste for vitenskapen og fremtiden. Statens kartverks geodetiske observatorium, foto: Linda Bakken Strategiplan Kings Bay AS

5 2 Visjon Visjonen for Kings Bay AS er å være: til beste for arktisk forskning og miljøovervåkning I tråd med visjonen og overordnede nasjonale føringer som er lagt for selskapets drift, ser Kings Bay AS som sin oppgave å fremme forskning og vitenskapelig virksomhet og bidra til å utvikle Ny-Ålesund som et internasjonalt arktisk naturvitenskapelig forskningsmiljø, fortrinnsvis for forskning som er avhengig av Ny-Ålesunds kvaliteter. I dette ligger også det å være en aktiv og ansvarlig samfunnsaktør for å sikre stedet den status og suksess som norske myndigheter ønsker. Dette innebærer at Kings Bay AS skal ha en aktiv rolle som tilrettelegger for forskningen og for at Ny-Ålesund skal fremstå som et samlet forskningsmiljø. Noe som krever god innsikt i det arktiske forskningsmiljøet og at selskapet tidlig ser hvilke behov som vil komme av spesielle tilrettelegginger for forskningen. Gjennom besittelse av tilstrekkelig faglig kompetanse skal selskapet aktivt kunne delta i en dialog med forskningsmiljøene om hvordan en slik ambisjon skal oppnås. Kings Bay AS har også en viktig oppgave i å bidra til forutsigbare rammevilkår for forskningen på stedet. Kings Bay AS` rolle i en tilrettelegging vil i hovedsak være som leverandør av infrastrukturtjenester, men også som tilbyder av andre tjenester som bidrar til økt koordinering og som fremmer samarbeid. Videre skal Kings Bay AS spille en sentral rolle i å sikre god informasjonsflyt, både mellom aktørene som er involvert i aktivitet i Ny-Ålesund og overfor omverdenen. Kings Bay AS skal gjennom nettverksbygging utvide og opprettholde kontakt med tilsvarende arktiske forskningsstasjoner og forskningsmiljøer. Posten i Ny-Ålesund, hvitkinngås, lundefugl og Amundsenstøtten, foto: Linda Bakken Strategiplan Kings Bay AS

6 3 Bakgrunn og forutsetninger Historie Selskapet ble stiftet i desember 1916 under navnet Kings Bay Kull Compani A/S, og i 1917 startet gruvedriften i Ny-Ålesund. Gjennom 1930-tallet var det ingen drift i Kings Bay-gruvene og alle selskapets aksjer ble i 1933 overtatt av staten. Det ble i denne perioden gjort forsøk på drift av både fiskeristasjon og hotell i Ny-Ålesund. På 1920-tallet var også Ny-Ålesund utgangspunkt for flere polferder, blant andre Roald Amundsens kryssing av Nordpolen med luftskipet Norge i Ny-Ålesund våren Det ryker fra pipene ved Sofiegruva, foto: Kings Bay AS bildearkiv I 1945 ble gruvedriften gjenopptatt, med unntak av årene var det aktivitet i gruvene frem til Dette var den mest aktive perioden i selskapets historie, og på denne tiden var Ny-Ålesund et familiesamfunn med både skole og foreningsliv. Men det vesle samfunnet ble rystet av flere ulykker i perioden. Den siste store ulykken inntraff i 1962, hvor 21 personer mistet livet. Som følge av ulykken ble Kings Bay gruvene lagt ned i Dette fikk også store politiske konsekvenser, foruten skifte av regjering førte det til en endret strategi for nasjonal tilstedeværelse i Ny-Ålesund. Totalt mistet 84 personer livet i gruvene i Ny-Ålesund. På midten av 1960-tallet startet Kings Bay Kull Compani A/S omstillingen til sin nye rolle som tilrettelegger for forskningsaktivitet i Ny-Ålesund. Det første store forskningsprosjektet var etableringen av en satellitt-telemetristasjon. Stasjonen var i drift fra I 1968 etablerte Norsk Polarinstitutt en helårsbemannet forskningsstasjon på stedet. I perioden fra hadde Kings Bay Kull Comp. A/S og Norsk Polarinstitutt felles stasjonssjef i Ny-Ålesund. I 1990 avviklet Kings Bay Kull Comp. A/S sitt hovedkontor på fastlandet, og flyttet administrasjonen til Ny-Ålesund. Tilretteleggingen for det internasjonale forskningsmiljøet i Ny-Ålesund skjøt for alvor fart ut over 1990-tallet. Selskapet investerte da betydelige midler i infrastruktur som la til rette for forskningsaktivitet og for selskapets drift. Parallelt med dette etablerte stadig nye land forskningsstasjoner i Ny-Ålesund. I 1998 skiftet selskapet navn til Kings Bay AS. Kings Bay AS i dag Selskapet er et heleid statsaksjeselskap under Nærings- og handelsdepartementet. Kings Bay AS` eiendom omfatter hele Brøggerhalvøya og en kyststripe på øst og nordsiden av Kongsfjorden, til sammen ca 295 km 2. Selskapet eier også det meste av infrastrukturen i Ny- Ålesund. Store deler av bygningsmassen i Ny-Ålesund er fra gruvetiden, og det er 29 fredete bygninger i bosettingen, samt en rekke bevaringsverdige bygninger. Kings Bay AS har pr. i dag 26 ansatte og en forskeraktivitet tilsvarende ca forskerdøgn. Primæroppgaven til Kings Bay AS er å tilby service- og infrastrukturtjenester til forskningsvirksomheten som drives i og rundt Ny-Ålesund. Selskapets driftskonsept er utleie av fasiliteter til forskere, salg av transporttjenester, samt tilby kost og losji. I hovedsak skjer dette gjennom inngåelse av flerårige kontrakter med forskningsinstitusjoner fra en rekke nasjoner. Kings Bay AS består i dag av en administrasjon, en driftsavdeling og en kjøkkenavdeling. Til sammen dekker avdelingene alle funksjoner fra drift av vei, vann, kloakk, kraftforsyning, teleforbindelse, brannberedskap, kai og flyplass, til overnattingsvirksomhet, kjøkkendrift og Strategiplan Kings Bay AS

7 administrative oppgaver. Dette gjør at ansatte i Kings Bay AS må ivareta oppgaver av høyst ulik karakter og hver enkelt ansatt må ofte bidra på flere fagområder. Kings Bay AS er en aktør for å ivareta norsk suverenitet og synlighet på Svalbard. Det er et uttalt mål at Norge skal være den viktigste premissgiveren for aktiviteten som skjer med base i Ny- Ålesund. Videre har Kings Bay AS en viktig rolle som tilrettelegger for Ny-Ålesund og Svalbard som utstillingsvindu overfor besøkende. Derfor er selskapet flere ganger årlig vertskap for offisielle delegasjoner, ofte med internasjonale gjester. I tillegg arrangeres det årlig ulike kurs og ett symposium på stedet. I tillegg til driftsinntektene mottar Kings Bay AS drifts- og investeringstilskudd over Nærings- og handelsdepartementets budsjett. Kings Bay AS har begrenset anledning til annen inntektsbringende virksomhet. Uten tilskudd hadde prisen på forskningsfasilitetene blitt svært høye, og attraktiviteten ville dermed blitt svekket. De økonomiske utfordringene skyldes også at stedet ligger langt fra fastlandet og er kommunikasjonsmessig krevende å nå med forsyninger mv. Dette gjør driften av stedet kostbar. Når i tillegg alle fastlandets krav til flyplass, kai, drift mv gjelder, selv om virksomheten er begrenset, er det krevende å få inntektene til å matche kostnadene. Gjennom ordinære og ekstraordinære investeringstilskudd har norske myndigheter bevilget betydelige offentlige midler til utbygging av infrastruktur som tilrettelegger for forskningsaktivitet i Ny-Ålesund. De siste 20 årene har norske myndigheter investert nærmere 300 millioner kroner. Dette er investeringer norske myndigheter ønsker at også framover skal tjene forskningen og utnyttes mer, både i forsknings- og undervisningssammenheng. Vedtektene til Kings Bays AS 2: Kings Bay AS har til formål drift og utnyttelse av selskapets eiendommer på Svalbard og annen virksomhet som står i forbindelse med dette. Selskapets virksomhet skal særlig ha som mål å yte tjenester til og fremme forskning og vitenskapelig virksomhet, samt bidra til å utvikle Ny-Ålesund som en internasjonal arktisk naturvitenskapelig forskningsstasstasjon. Myndighetenes føringer for utviklingen av Kings Bay AS og Ny-Ålesund Norske myndigheter har lagt klare føringer for virksomheten i Ny-Ålesund og driften av Kings Bay AS. I Meld. St. 13 ( ) Aktivt eierskap norsk statlig eierskap i global økonomi, kapittel kommer formålet med statens eierskap i Kings Bay AS frem; å sørge for at Ny- Ålesund kan utvikles som et senter for internasjonal arktisk naturvitenskapelig forskning på Svalbard. Ny-Ålesund skal være en grønn forskningsstasjon noe som forutsetter at Kings Bay sørger for nødvendige tiltak for å redusere miljøpåvirkningen av virksomheten i Ny-Ålesundområdet til et minimum. Videre vekst innen forskning må skje innenfor forsvarlige miljømessige rammer. Regjeringen har et langsiktig perspektiv på eierskapet og ønsker ikke å redusere dette. Selskapet skal ha effektiv drift. I Stortingsmelding nr. 22 ( ) Svalbard, er regjeringens mål og strategier for svalbardpolitikken og utviklingen av Ny-Ålesund og Kings Bay AS angitt. Kapittel 4.1.1: Regjeringens overordnede mål for svalbardpolitikken er: - Konsekvent og fast håndhevelse av suvereniteten. - Korrekt overholdelse av Svalbardtraktaten og kontroll med at traktaten blir etterlevet. - Bevaring av ro og stabilitet i området. - Bevaring av områdets særegne villmarksnatur. - Opprettholdelse av norske samfunn på øygruppen Strategiplan Kings Bay AS

8 I kapittel er kulturminnene i Ny-Ålesund omtalt: - Ny-Ålesund har Svalbards største samling av automatisk fredete kulturminner fra før 1946 (29 bygninger). Bosettingen er også et viktig kulturmiljø som ikke bør miste sin historiske karakter. Utarbeiding av en forvaltningsplan for de fredete bygningene, i samarbeid mellom Sysselmannen, Kings Bay og Riksantikvaren, har vært et viktig skritt i vernearbeidet. Det er her tatt hensyn til at en del av bygningene kan moderniseres innvendig. Ved utbygging må de historiske og kulturminnemessige verdiene i området tas hensyn til. Kapittel 8.2: Regjeringen understreker følgende hovedmål for politikken: - Forskning og høyere utdanning skal være en viktig del av norsk virksomhet på Svalbard i årene fremover. - Svalbard skal videreutvikles som plattform for internasjonal forskning, høyere utdanning og miljøovervåkning. Øygruppens infrastruktur og unike forskningsmuligheter skal utnyttes enda bedre enn i dag. Infrastrukturen må suppleres med tiltak som ytterligere styrker Svalbards posisjon innenfor internasjonal kunnskapsutvikling. - Norge skal være en sentral aktør innenfor kunnskapsutvikling på og om Svalbard, ikke bare tilrettelegger. En faglig ledende rolle må særlig sikres gjennom tyngde og kvalitet i norsk polarforskning. - All aktivitet skal være i tråd med et overordnet hensyn til miljøet. Forskning innenfor klima/ miljø er et naturlig fokusområde, og denne forskningen er selv avhengig av at området i størst mulig grad bevares uberørt av lokal påvirkning. Kapittel 8.3.1: Ny-Ålesund er i dag definert som en «grønn» forskningsstasjon, og skal fungere som et naturvitenskapelig laboratorium. Annen næringsvirksomhet i og omkring Ny-Ålesund skal tilpasses de rammer som forskningsvirksomheten setter. Kapittel er om lokalsamfunnet Ny-Ålesund, her sies blant annet: Stedet har fra 1965 vært en forskningsstasjon, drevet av statsaksjeselskapet Kings Bay AS, som både er eier og har ansvaret for driften av infrastrukturen på stedet. Selskapet har som formål å yte tjenester til, og fremme den vitenskapelige aktiviteten og å medvirke til å utvikle Ny-Ålesund som en internasjonal arktisk naturvitenskapelig forskningsstasjon. Det er foretatt betydelige investeringer i Ny-Ålesund den siste ti-årsperioden. Dette har resultert i at stedet i dag fremstår som en svært god og funksjonell base for internasjonal naturvitenskapelig forskning og klimaovervåkning. Den overordnede målsettingen med disse investeringene er at Ny-Ålesund skal utvikles som et av de fremste stedene for arktisk klimaog miljøforskning i verden. I innstillingen fra næringskomiteen om bevillinger på statsbudsjettet for 2011, Innst.8 S ( ) Prop.1 S ( ) er følgende angitt: Komiteen er kjent med at det overordnede målet for Kings Bay AS er å sikre Ny-Ålesunds posisjon som en av verdens fremste arktiske forskningslandsbyer. Dette forutsetter at Kings Bay As fortsetter å holde et høyt kvalitativt nivå på infrastrukturtjenestene, og at selskapet har økonomiske rammevilkår til å fortsette arbeidet med å forsterke Ny-Ålesunds attraktivitet som forskningsmiljø. Ovennevnte føringer legges til grunn for hvordan Kings Bay AS innretter sin virksomhet i Ny- Ålesund. Det innebærer at selskapet i all hovedsak forutsettes å bruke sine ressurser i tilrettelegging for den naturvitenskapelige forskningen på stedet, utvikle stedet innenfor miljømessige forsvarlige rammer og at annen ikke-vitenskapelig virksomhet skal begrenses. Strategiplan Kings Bay AS

9 4 Ny-Ålesund i dag Forskningsmiljøet i Ny-Ålesund Sommeren 2008 åpnet India sin forskingsstasjon i Ny- Ålesund. India ble dermed det tiende landet som har institusjoner med fast forskningsstasjon i Ny-Ålesund. De andre ni landene er; Frankrike, Italia, Japan, Kina, Korea, Storbritannia, Tyskland, Nederland og Norge. Norsk Polarinstitutt, Statens Kartverks geodetiske observatorium, samt den fransk-tyske stasjonen AWIPEV er bemannet hele året. De driver blant annet meteorologiske målinger, kontinuerlige målinger i atmosfæren, målinger av kontinentbevegelse og observasjoner av jordas magnetfelt. Daglig drift og ettersyn av måleinstrumentene utføres av teknisk personell. Det har vært en økende grad av samarbeid på tvers av nasjons- og stasjonsgrensene i Ny-Ålesund og med sammenslåing av den franske og tyske stasjonen er samarbeidet mellom nasjonene utviklet videre. Ballongslipp, foto: Andrine Kylling Forrige strategiplanperiode hadde en jevn økning i forskerdøgn. Fra totalt forskerdøgn i 2008 til i Utenom de faste måleprogrammene foregår mesteparten av forskningen i den lyse årstiden, med juli og august som høysesong. Ny-Ålesund Science Managers Committee (NySMAC) ble etablert i 1994 for å ivareta en samordning av forskningen på stedet. NySMAC består av representanter fra institusjoner med permanente og/eller større forskningsprosjekter i Ny-Ålesund. Ambisjonen er å sikre at eksisterende og planlagte forskningsprosjekter ikke kommer i konflikt med hverandre, samt bidra til utvikling av samarbeid, infrastruktur og tekniske løsninger i Ny-Ålesund. Kings Bay AS er med i Svalbard Science Forum (SSF) som blant annet arbeider for ytterligere koordinering av forskningen i Ny-Ålesund. Ny-Ålesunds fortrinn og utfordringer Ny-Ålesund framstår i dag som en meget god og funksjonell base for internasjonal forskning og miljøovervåkning. Det utpregede internasjonale aspektet ved forskningsmiljøet er en viktig kvalitet ved Ny-Ålesund. Den enkle tilgjengeligheten forskerne har til høyarktis gjennom hele året, kombinert med en rik og mangfoldig natur som er lite påvirket av lokale forstyrrelser gir stedet et viktig fortrinn i forhold til andre arktiske forskningsfasiliteter. Med de svingninger som har vært, er utfordringen å få mer forutsigbar, og jevn bruk av stedet gjennom hele året. Forskning på klima og miljø, samt økt innsats innen marin forskning, vil være av særlig betydning for aktiviteten i Ny-Ålesund. Stedet bør videreutvikle sin identitet som internasjonal referansestasjon for klima- og miljørelatert forskning, og prioritere forskning og overvåkning som er avhengig av urørte systemer med lite menneskelig påvirkning. I dette inngår nettverket for klimaovervåkning, som stedet er en del av, hvor langtransportert forurensing i luft og hav er sentrale studieobjekter. Eksistensen av lange måleserier innen luftmålinger, strålingsdata og biologisk overvåkning styrker stedets attraktivitet for videre forskning og overvåkning. Endring av klima kan tenkes å påvirke hvilken forskning som drives i Ny-Ålesund og dermed Kings Bay AS` infrastruktursatsninger fremover. Strategiplan Kings Bay AS

10 På samme måte som resten av Svalbard har Ny-Ålesund naturgitte kvaliteter som arena for romog atmosfæreforskning, blant annet på grunn av de spesielle egenskapene til jordas elektromagnetiske felt over øygruppen. For forskningsprosjekter hvor det er ønskelig å sammenligne måleresultater fra Arktis og Antarktis, vil Ny-Ålesund trolig være et naturlig valg for gjennomføring av de arktiske målingene. I tillegg er radiostillhet en viktig kvalitet ved stedet, med de utfordringer det gir med hensyn til ny trådløs teknologi. Kings Bay Marinlaboratorium, foto: Linda Bakken Kings Bay Marinlaboratorium, foto: Kjersti Dale Kings Bay Marinlaboratorium som ble bygget i 2005 har stor betydning som tilrettelegger for forskningsvirksomheten og det har tiltrukket seg flere nye forskningsprosjekt. Ny-Ålesund har potensial i å videreutvikle seg som observatorium og laboratorium for en rekke miljø- og klimarelaterte prosjekter, og som utgangspunkt for feltstudier. Bioprospektering, havets økologi om vinteren og eksperimenter i vann nær frysepunktet er aktuelle forskningsområder. Ny-Ålesund er et internasjonalt forskningsmiljø, men i hovedsak preget av individuelle nasjonale forskningsstasjoner. Kings Bay AS har som ambisjon å fortsatt bidra til at det vitenskapelige samarbeidet mellom de ulike stasjonene i Ny-Ålesund styrkes og utvikles. Det er også viktig at aktiviteten i Ny-Ålesund i større grad ses i sammenheng med den øvrige infrastrukturen og forskningsvirksomhet på Svalbard, og selskapet skal samarbeide med Svalbard Science Forum og andre aktører med spesiell relevans for forskningen på Svalbard. Ett av fellestiltakene er utarbeidelsen av en felles plattform for registrering av forskningsprosjekter, RiS Portal. Svalbard Science Forum leder arbeidet med denne og King Bay vil bidra aktivt i utformingen av plattformen. Arbeidet med å utvikle Svalbard som plattform for internasjonal forskning har blitt intensivert gjennom prosjektet SIOS. Det har blitt etablert et konsortium med norske og utenlandske deltakere, og det ble sendt en søknad til EUs 7. rammeprogram for forskning i slutten av Forskningsrådet leder arbeidet med SIOS, og Kings Bay AS er assosiert partner i konsortiet. Etableringen av SIOS antas på sikt å få stor betydning for forskningen på Svalbard, og vil således også være en viktig premissgiver for den videre utviklingen av Ny-Ålesund. Våren 2010 ble det klart at prosjektet ble godkjent i EU, og den innledende planleggingsfasen, SIOS Preparatory Phase, startet høsten samme år og avsluttes høsten Strategiplan Kings Bay AS

11 Annen virksomhet I tillegg til tilrettelegging for den vitenskaplige virksomheten har Kings Bay AS flere andre oppgaver. Ansvar for å forvalte den kulturhistoriske bygningsmassen og formidle Ny-Ålesunds historie til fastboende og besøkende er en av oppgavene. Videre yter Kings Bay AS tjenester til cruisebåter med daganløp i Ny-Ålesund. I 2010 var det 147 båtanløp med til sammen passasjerer. I 2011 var det 115 båtanløp med til sammen passasjerer. Cruisebåtanløpene utgjør en viktig inntektskilde for Kings Bay AS. I 2010 var 80 % av passasjerene som kom i havn i Ny-Ålesund fra cruiseskip som høyst sannsynlig fyrer med tungolje, i 2011 var det ca 70 %. Fra 2015 kan ikke lenger skip som inneholder tungolje seile gjennom nasjonalparkene Forlandet og Nordvest-Spitsbergen for å komme til Ny-Ålesund. Det er nødvendig for Kings Bay AS å følge utviklingen nøye, da det kan gi konsekvenser for driften av selskapet. Kings Bay AS er vertskap for små og store grupper fra Regjeringen, Stortinget og utenlandske organisasjoner på høyt politisk og forskningspolitisk nivå. Mange av disse gruppene har stor innflytelse og beslutningsmyndighet og det er viktig for Kings Bay AS å kunne vise frem Ny- Ålesunds kvaliteter og muligheter innen forskning og undervisning til gruppene. I 2011 fikk Ny- Ålesund besøk av 22 slike grupper med til sammen 281 deltagere. Annen ikke-vitenskapelig aktivitet på stedet foregår for det meste gjennom Velferden, en organisasjon som drives på frivillig basis av innbyggerne i Ny-Ålesund. Velferdens oppgaver er blant annet å arrangere sosiale tilstelninger, drive bar, leie ut båter og kajakker, tilby treningsfasiliteter, samt vedlikeholde rundt 15 hytter som innbyggere og besøkende i Ny- Ålesund kan benytte. Velferden får et fast beløp av Kings Bay AS for hver person som overnatter i Ny-Ålesund. Hurtigruteskipet Fram til kai i Ny-Ålesund sommeren 2011, foto: Linda Bakken Strategiplan Kings Bay AS

12 5 Utfordringer og muligheter innen polarforskning De viktigst hovedutfordringer i Arktis er klima- og miljøutfordringer, kommersielle muligheter og videre utvikling av våre samarbeidsrelasjoner med Russland. For å møte disse utfordringer og muligheter har samfunnet et stort behov for mer kunnskap innen svært mange temaer. Når det gjelder klima, er det behov for mer kunnskap om det som skjer i polare strøk fordi isen reduseres, temperaturen øker mer og raskere i Arktis enn andre steder, kunnskapen om klimautviklingen i Arktis er begrenset, og det som skjer i Arktis er av global betydning. Det har skjedd endringer i klima og isdekke i Arktis i 2007 til 2010 som man ikke kunne forutse da det internasjonale polaråret (IPY) startet opp i tidlig i Videre er datagrunnlaget i Arktis dårlig og klimamodellene er svakest i Arktis. Hva angår kommersielle muligheter gjør redusert isdekke og tynnere is at det er meget sannsynlig at aktivitetsnivået i Arktis vil øke innen fiskeri, olje/gass, skipsfart og turisme. Det er viktig at denne aktivitet skjer på en bærekraftig måte. Det er bl.a. behov for forbedring av klimamodellene, mer kunnskap om klimautviklingen for å få bedre værmeldinger, varsling av is og isfjell, mer kunnskap om effekter av klimaendringer og effekter av miljøgifter, samt bedre metoder for å vurdere sikkerhet og beredskap. I henhold til flere stortingsmeldinger (Svalbardmeldingen (( ) og Nordområdemeldingen ( )) er det er et mål at Norge skal være helt i front internasjonalt når det gjelder kunnskap om, for og i nordområdene, inklusive Svalbard. Kunnskap er også nøkkelen til god forvaltning. Infrastrukturen som er bygget opp på Svalbard bør utnyttes enda bedre enn i dag, både av norske og utenlandske forskere og studenter. Svalbard vil om få år kunne bli selve knutepunktet i europeisk arktisk forskning, med særlig vekt på klimarelaterte observasjonssystemer. SIOS (Svalbard Integrated Arctic Earth Observing System) vil i så måte bidra til økt utnyttelse og videre utbygging av infrastrukturen på Svalbard. Det er sannsynlig at SIOS vil bli operativ fra slutten av Svalbard Science Forum er blitt styrket fra 2011 og har nå midler til å stimulere til internasjonalt forskningssamarbeid og til å støtte forskningsprosjekter. Dette vil kunne bidra til økt aktivitet i Ny-Ålesund. På bakgrunn av det ovennevnte kan man si at polarforskning er enda viktigere nå enn bare for noen få år siden, og Norges forskningsråd arbeider kontinuerlig for å styrke forskningsinnsatsen i forhold til det nivået vi har i dag. Polarrev med øremerker, foto: Linda Bakken Strategiplan Kings Bay AS

13 6 Mål og strategier Hovedmålet er at Ny-Ålesund skal fremstå som: et profesjonelt drevet forskningssamfunn med fokus på internasjonalt arktisk forskningssamarbeid og forvalting av natur- og kulturmiljø Dette innebærer følgende delmål: - Kings Bay AS skal bidra til at Ny-Ålesund fremstår som et attraktivt internasjonalt arktisk forskningssamfunn, preget av kvalitet og samarbeid om forskning og miljøovervåkning - Kings Bay AS skal ha en miljøvennlig profil og arbeide for at Ny-Ålesund utvikler seg i samsvar med dette som et grønt samfunn - Infrastrukturtjenestene skal være gode og tidsriktige, slik at det blir praktisk og funksjonelt å drive forskning og miljøovervåkning i området - Forvalte Kongsfjordområdet som et kultur- og naturmiljø med minimale lokale forstyrrelser og forurensning Nordlys og nordlys-målinger ved Gult hus, foto: Linda Bakken Kokkene Kjell og Nina i full sving, foto: Linda Bakken Strategiplan Kings Bay AS

14 Strategier for å oppnå mål og delmål 1 Levere gode service- og infrastrukturtjenester Det skal være høy kvalitet på service- og infrastrukturtjenestene i Ny-Ålesund. Tjenestene utvikles i takt med endrede behov fra forskerne, krav fra offentlige myndigheter og teknologisk utvikling. Avgjørende for driften av stedet er kraftstasjonen og flyplassen. En videreutvikling av infrastrukturtilbudet er et viktig virkemiddel for å bygge opp under økt samarbeid og samordning av forskningsaktiviteten i Ny- Ålesund. Et eksempel på tiltak er Kings Bay Marinlaboratorium som har blitt godt utnyttet i sommerperiodene de årene det har eksistert. Forskningsbåten Teisten er også et servicetilbud som Kings Bay AS har for forskere i Ny-Ålesund. Kings Bay AS vil fortsette å undersøke nye muligheter for samordnende infrastrukturtiltak. Flyplassen, foto: Linda Bakken I mai 2010 bevilget Kunnskapsdepartementet 60 millioner kroner til etablering av fiberoptisk kabel fra Longyearbyen til Ny-Ålesund. UNINETT har fått oppdraget, og selve leggingen av kabelen ventes å starte i 2012/ Etableringen av fiberoptikk vil åpne mange nye muligheter for forskermiljøene i Ny-Ålesund. Det vil styrke kommunikasjonssikkerheten og representerer således et av de viktigste infrastrukturtiltakene på lang tid. Tiltaket kom i forbindelse med Statens kartverks planer om bygging av nytt geodetisk observatorium i Ny-Ålesund. Kings Bay AS vektlegger spesielt å ha oppdaterte beredskapsplaner. Beredskapsplanene er levende dokumenter, siste oppdatering ble gjennomført i februar Arealplanen for Ny-Ålesund fra 2009 gir føringer for utvikling av stedet og er således et viktig hjelpemiddel, arealplanen skal vurderes revidert minst hvert fjerde år. Stor bygningsmasse og mye infrastruktur, sammen med kortvarige ansettelses kontrakter, gir en utfordring når det gjelder kunnskapsoverføring. Kings Bay AS har et stort etterslep på vedlikeholdssiden. Det skal derfor prioriteres å få på plass et system for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling, FDVU system, for å få oversikt over bygningsmassen og hvilke tiltak som gjennomføres. Systemet vil også føre til bedre oversikt over hvilke tiltak som bør prioriteres, og bidra til mer langsiktig planlegging. For å kartlegge bygninger og infrastruktur skal det etableres rutiner for å oppdatere og bruke et geografisk informasjonssystem GIS system. Tiltak innenfor planperioden: - Ha en åpen dialog med forskningsmiljøene og norske myndigheter når det gjelder ønsker om tjenester og spesielle tilbud som det er behov for - Tilrettelegge for forskningsstasjoner som ønsker å etablere seg i Ny-Ålesund - Øke vedlikehold av bygningsmassen for å redusere etterslepet - Etablere et system for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling - FDVU system - Etablere et GIS system, som vil gi oversikt over infrastrukturen i Ny-Ålesund. Nye tiltak og endringer skal kunne legges inn i systemet etter hvert som de gjennomføres - ENØK gjennomføre energibesparende tiltak fra Energiplanen for Ny-Ålesund, for å spare mest mulig energi og for å få minst mulig utslipp - Gjennomføre markedsundersøkelse slik at selskapet får tilbakemeldinger om kvaliteten på drift og tjenester - Besørge lokal tilkopling av ny fiberkabel i Ny-Ålesund - Bygge ny NIPR stasjon, forutsatt nødvendig finansiering Strategiplan Kings Bay AS

15 2 Være en aktiv bidragsyter i utviklingen av Ny-Ålesund Ny-Ålesund skal være et sted der det gjennomføres forskning på høyt internasjonalt nivå og av god kvalitet. Kings Bay AS` bidrag til utviklingen av Ny-Ålesund skal primært skje gjennom samarbeid. Samarbeidspartnerne faller innenfor flere kategorier: Selskapets eier er Nærings- og handelsdepartementet. Det vektlegges tett og god dialog med departementet både i en rekke prinsipielle saker og om praktiske saker hvor det er naturlig å rådføre seg eller gi informasjon. De fleste departementer i Polarutvalget har faglige interesser i driften av Ny-Ålesund. Det legges derfor vekt på god kontakt med både utvalget som organ og de enkelte departementer i utvalget. De norske forskningsaktørene som det er naturlig for Kings Bay AS å forholde seg til er først og fremst Norsk Polarinstitutt, UNIS og Svalbard Science Forum / Norges forskningsråd. Med disse fører selskapet en tett og god dialog. Sentralt blant øvrige norske myndigheter som selskapet skal samarbeide med står Sysselmannen på Svalbard. Selskapets kunder og primære næringsgrunnlag er de ulike norske og utenlandske forskningsinstitusjonene som gjennomfører vitenskaplig aktivitet i Ny-Ålesund. Både gjennom NySMAC og med de enkelte institusjoner og lokale forskningsstasjoner er samarbeidet preget av åpen og tillitsfull dialog. Det er ønskelig at Ny-Ålesund skal framstå som et helhetlig forskningsmiljø. Dette innebærer samarbeid og informasjonsflyt om forskningsprosjekter og målinger som de ulike nasjonene gjennomfører. Et viktig dokument for oppfyllingen av denne målsettingen er Ny-Ålesund Science Plan. Planen legger opp til at det etableres en klarere vitenskaplig profil for den forskningen som utføres på stedet og at rolledeling og ansvar for dialog og samarbeid klargjøres. Kings Bay AS vil være en pådriver for at Ny-Ålesund Science Plan blir et aktivt verktøy for samarbeid og koordinering av forskningsaktiviteten i Ny-Ålesund. Svalbard Science Forum (SSF) er et forum for registrering, informasjon og koordinering av forskningen på Svalbard. Kings Bay AS er styremedlem i forumet og skal være en aktiv bidragsyter til at SSF får ressurser og muligheter til å utføre dette viktige arbeidet. Kings Bay AS skal også støtte SSF i arbeidet med å etablere og utvikle databaser over forskningsaktiviteten på Svalbard. Kings Bay AS skal være oppdatert på hva som skjer innen internasjonal arktisk forskning. Det er viktig at Kings Bay AS deltar der forskning og utvikling av Ny-Ålesund diskuteres. For å ha fokus på denne oppgaven og styrke kommunikasjonen mellom de ulike forskningsstasjonene og Kings Bay AS har selskapet en egen forskningsrådgiver. Kings Bay AS skal bidra aktivt i utviklingen av den felles plattformen for registrering av forskningsprosjekter, RiS Portal. Selskapet skal også være en aktiv partner i prosjektet SIOS, som er nærmere omtalt på side 12 i strategiplanen. Tiltak innenfor planperioden: - Samarbeide med norske myndigheter, NySMAC, SSF og aktuelle forskningsinstitusjoner for å sikre en positiv utvikling av Ny-Ålesund - Bruke Ny-Ålesund Science Plan som et aktivt verktøy for å få en forbedret samordning av forskningsaktiviteten i Ny-Ålesund og sikre en tydeligere profil for forskningen på stedet - Bidra aktivt i SSF` arbeid med drift av organisasjonen, særlig hva angår RiS-databasen - Videreutvikle kommunikasjonen mellom Kings Bay AS og forskningsstasjonene - Støtte arrangering av relevante forskningsseminarer/-konferanser på høyt nivå i Ny-Ålesund - Arbeide for at det gjennomføres en evaluering av forskning i Ny-Ålesund - Delta aktivt både i forberedelsene til SIOS og samarbeide når det blir operativt Strategiplan Kings Bay AS

16 3 Bidra til en bedre utnyttelse av kapasiteten i Ny-Ålesund I tråd med føringene fra norske myndigheter søker Kings Bay AS å tilrettelegge for best mulig utnyttelse av forskningsfasilitetene og infrastrukturen i Ny-Ålesund. De siste årene har utnyttelsen av tilbudet i Ny-Ålesund vært høy i sommerhalvåret, men betydelig lavere i vinterhalvåret Total Research days Figuren ovenfor viser antall forskningsdøgn i årene Research days per month Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sept Oct Nov Dec Figuren ovenfor viser antall forskningsdøgn fordelt på måneder i årene Vi ser at i 2011 var tendensen en flatere kurve enn i 2009 og 2010, hvor belegget om sommeren var på grensen til hva som var praktisk gjennomførbart. Ut fra eksisterende kapasitet og erfaringer synes øvre grense på antall forskningsdøgn i Ny-Ålesund å være ca i løpet av året, forutsatt passende fordeling over året. I sommersesongen er belegget på overnatting, forpleining og flytransport høyt, mens det i vintersesongen er betydelig ledig kapasitet. Det er således innenfor stedets rammer ønskelig med flere besøkende i lavsesongen. På denne måten trenger ikke et økt antall forskerdøgn skape nevneverdig økt belastning på verken naturmiljø eller infrastruktur. Selskapet vil fokusere på tiltak som gir effekt på belegg i lavsesongen. Mer forutsigbarhet i belegget ville vært til stor hjelp, og er noe selskapet vil jobbe for å oppnå. Eksempel på tiltak kan være tilrettelegging for å samle lysømfintlige instrumenter utenfor selve tettstedet, noe som kan bidra til mer stabile og hensiktsmessige forhold for målingene. Kings Bay AS vil vurdere hensiktsmessigheten av å tilby reduserte priser i lavsesongen. Strategiplan Kings Bay AS

17 For å nå målsetningen om best mulig utnyttelse skal Kings Bay AS forsterke markedsføringen av stedets kvaliteter. Markedsføringen må skje i samarbeid med Norges forskningsråd, eventuelt med NP og andre og på en slik måte at det ikke bryter med retningslinjene om at Kings Bay AS skal være en nøytral tilrettelegger for forskningen. Kings Bay AS vil i samarbeid med relevante myndigheter også være åpen for henvendelser om etablering av nye stasjoner i Ny-Ålesund. Eksisterende forskning skal ha prioritet i vurderingen av nye etableringer, og nye, større prosjekter skal vurderes gjennom NySMAC. Kings Bay AS ser det som viktig å få studenter og unge forskere til Ny-Ålesund. Dette vil også være en investering i framtidig forskningsaktivitet på stedet. Selskapet vil derfor fortsette med å gi reduserte priser på reise og opphold for norske og internasjonale studenter som er i Ny- Ålesund som ledd i sin utdanning. Tiltak innenfor planperioden: - Ha en aktiv dialog med og markedsføring mot relevante aktører innen internasjonal og nasjonal polarforskning - Bidra til å dokumentere og synliggjøre forskningsaktivitetene i Ny-Ålesund og profilere Ny- Ålesund som internasjonal forskningsstasjon ovenfor disse - Videreutvikle samarbeidet med UNIS, og legge til rette for bruk av Ny-Ålesund som feltstasjon i samsvar med St meld nr 22: Svalbard, Gjøre Ny-Ålesund attraktivt for veiledning og undervisning av studenter på høyere grads nivå gjennom å tilby rimeligere priser til studenter som skal til Ny-Ålesund for feltarbeid eller som del av høyere grads studier - Gjennomføre tiltak som kan sikre økt forskningsaktivitet i Ny-Ålesund, spesielt i lavsesongen, for eksempel prisdifferensiering 4 Utvikle Ny-Ålesund innenfor forsvarlige miljømessige rammer På grunn av beliggenheten og klimaet er naturen ved Kongsfjorden meget spesiell med store fuglekolonier, rike hav- og landområder og særegen geologi og planteliv. Naturmiljøet er en grunnpilar for forskningen i Ny-Ålesund. Kings Bay AS vil arbeide aktivt for å bevare Ny-Ålesund som referanseområde for klima- og miljørettet forskning. Dette innebærer at selskapet skal sørge for å minimere utslipp og inngrep i naturen som følge av selskapets aktivitet, samt drive langsiktig forvaltning av natur- og kulturmiljøet, i tråd med norsk lovgivning. I samsvar med myndighetenes føringer er Kings Bay AS, pålagt å drive og utvikle Ny-Ålesund som et grønt samfunn og redusere miljøpåvirkning i størst mulig grad. Rapporten Environmental impact assessment of the research activity in Ny-Ålesund 2006 inneholder en rekke anbefalinger som i stor grad allerede er implementert i Ny-Ålesund, men det er fremdeles enkelte punkter som kan forbedres. Kings Bay AS vil arbeide for å følge opp dette. Det er startet et prosjekt som skal utvikles til et måle- og evalueringsprogram for lokale forurensinger, miljøslitasjer og miljøforstyrrelser i og rundt Ny- Ålesund, i første rekke sammen med NP og NILU (Tålegrenseprosjektet). Reinsdyr ved Mellageret, foto: Linda Bakken Kings Bay AS har et stort forbedringspotensial innen ENØK, både for å spare energi, kostnader og utslipp. Forslag til tiltak er dokumentert i Energiplan for Ny-Ålesund, som ble utarbeidet i 2009 av KanEenergi. Kings Bay AS har gjennomført flere av tiltakene, eksempelvis etterisolering av bygninger og økt bruk av fjernvarme fremfor elektrisitet, men det er fremdeles mye som gjenstår. Her er det behov for ekstra investeringsmidler. Strategiplan Kings Bay AS

18 Avfallet i Ny-Ålesund sorteres i 30 ulike fraksjoner og blir i all vesentlighet skipet til fastlandet. Om vinteren er sorteringsrutinene bra, men om sommeren er det mer utfordrende. I 2011 ble det installert ny kompostmaskin som reduserer organisk avfall fra kjøkkenet med 92 % ved å gjøre det om til tørrstoff. Kings Bay AS vil fortsette å fokusere på viktigheten av avfallshåndtering, og se på hvilke tiltak som kan gjøres for å bedre sorteringsrutinene. Tiltak innenfor planperioden: - Kings Bay AS skal opprettholde fokus på energieffektiviseringstiltak, og arbeide for å øke resultatene innen ENØK. Eksisterende og nye bygninger skal bli mer energieffektive - Fokusere på at alle tiltak som settes i gang har minimale negative konsekvenser for naturog kulturmiljø - Være pådriver for utarbeidelse av et måle- og evalueringsprogram for lokal forurensing, miljøslitasje og miljøforstyrrelser i og rundt Ny-Ålesund Tålegrenseprosjekt - Gjennomføre tiltak for å redusere utslipp fra kraftstasjonen, forutsatt nødvendig finansiering - Prosjektere og etablere rensesystem for kloakkutslipp, forutsatt nødvendig finansiering - Sørge for gode informasjonsrutiner slik at fastboende, forskere og gjester i Ny-Ålesund får tilstrekkelig kunnskap om det sårbare miljøet og de spesielle bestemmelsene som gjelder i Ny-Ålesund - Se til at avfallshåndteringen skjer med en høyest mulig grad av resirkulering - Kings Bay AS skal bistå Sysselmannen å formidle de føringer som gis til forskere som utfører feltarbeid, for blant annet å bidra til å begrense den samlede belastningen på svalbardnaturen - Lage årlig evaluering av utviklingen og status for Ny-Ålesund som grønn stasjon - Bidra til miljøbevissthet hos brukere av samfunnet Ny-Ålesund 5 Være en god forvalter av kulturmiljøet Ny-Ålesund utgjør i dag Svalbards største samling av automatisk fredede kulturminner og et av øygruppas høyt prioriterte kulturmiljøer. Dette er sammensatt av bygningsmiljøet i bosettingsområdet, gruveområdet, restene etter polarekspedisjoner og forskning, samt hyttene omkring Kongsfjorden. I Stortingsmelding nr. 22 ( ) Svalbard, omtales bosettingen som et viktig kulturmiljø som ikke bør miste sin historiske karakter. Som eier av grunn og bygningsmasse har Kings Bay AS ansvar for å forvalte kulturminnene i tråd med Svalbardmiljøloven. Det er avgjørende å integrere hensynet til kulturminnene i den daglige virksomheten på stedet. En grunnleggende ambisjon er å sette i stand og bruke de eldre bygningene fremfor å bygge nytt. Bruk forutsetter at hensynet til ENØK kan tilfredsstillende ivaretas. Det legges til grunn at bruk er det beste vern. Bevaring av kulturminnene er viktig for å ivareta stedets historie som et gammelt gruvemiljø av nasjonal betydning. God kontakt med Sysselmannen på Svalbard og Riksantikvaren er avgjørende ved forvaltning av kulturmiljøet. Viktige arbeidsredskaper for selskapet i denne forbindelse er Forvaltningsplan for den fredede bebyggelsen i Ny-Ålesund fra 2008 og Arealplan for Ny-Ålesund fra I forrige strategiplanperiode ble det gjennomført flere store istandsettingsprosjekter av fredete bygninger i Ny-Ålesund. Mexico ble gjort om til 8 leiligheter. London 1 ble rehabilitert til bolig. Amundsenvillaen ble tilbakeført slik den var rundt I første etasje er veggmaleriene konservert og det er tilrettelagt som representasjonslokale. For å ivareta Ny-Ålesunds historie ble det for noen år siden satt i gang et samarbeid med Svalbard Museum for å ta vare på og registrere historiske gjenstander i Ny-Ålesund. Registreringen ferdigstilles i De kommende årene vil det ikke gjennomføres like mange store istandsettingsprosjekter. Det er imidlertid startet et forprosjekt med tanke på istandsetting av telegrafstasjonen. Det vil videre bli Strategiplan Kings Bay AS

19 fokusert på fornying av utstillingen i Ny-Ålesund by- og gruvemuseum, vedlikehold av lokomotivet og gjennomføring av informasjonstiltak og andre tiltak i gruveområdet. Veggmaleri fra Amundsenvillaen, foto: Andrine Kylling Londonhusene, foto: Andrine Kylling Tiltak innenfor planperioden: - Være i nær dialog med Sysselmannen på Svalbard og Riksantikvaren om forvaltning av kulturmiljø, fredede bygninger og gruveområdet - Utnytte eksisterende bygningsmasse i størst mulig grad, framfor å bygge nytt, forutsatt at hensynet vil ENØK kan ivaretas - Øke informasjonen om kulturminnemiljøet og historien til Ny-Ålesund, blant annet ved å fornye og utvikle Ny-Ålesund by- og gruvemuseum i samarbeid Svalbard Museum. Øke kompetansen innenfor praktisk bygningsvern, blant annet gjennom kursing av håndverkere - Gjennomføre vedlikeholdsarbeid på lokomotivet - Foreta istandsetting av telegrafstasjonen, forutsatt finansiering - I samarbeid med Sysselmannen gjennomføre merking av gruveområdet 6 Være en god og attraktiv arbeidsgiver Ny-Ålesund er et sted og et samfunn som krever særlig oppmerksomhet hva angår lederskap og personalbehandling. Stedet har en isolert beliggenhet hvor alle innbyggerne bor og arbeider tett innpå hverandre. Befolkningen representerer mange og ulike nasjoner og kulturer som har en felles utfordring i å skape et godt og trygt sosialt miljø i Ny-Ålesund. En ytterligere utfordring er kort ansettelsestid og hyppig personellskifte som følge av en maksimal ansettelsestid på fire år. Det er gode muligheter for å drive aktivt friluftsliv i Ny-Ålesund. På veg ned fra Scheteligfjellet, foto: Linda Bakken Gjennom gode rekrutteringsrutiner skal selskapet ansette faglig og sosialt kompetente personer. Dette er et viktig lederansvar. Ansatte skal gjennom kursing og annen etterutdanning gis en faglig videreutvikling slik at de er best mulig kvalifisert og konkurransedyktige når de skal søke ny jobb etter avsluttet opphold i Ny-Ålesund. Gjennom lederskap preget av trygghet, Strategiplan Kings Bay AS

20 forutsigbarhet, gjensidig respekt og omsorg skal ansatte føle seg vel tatt vare på, motivert for å yte sitt beste i hverdagen, og stimulert til å utnytte fritiden til miljøskapende aktiviteter. Selskapet har en ansattes observatør i styret, og verneombud samt at det er etablert samarbeidsutvalg. Forvaltning av ansatte skal skje i samsvar med Arbeidsmiljøloven. Målet er at både arbeidstiden og fritiden skal være preget av trivsel, hyggelig stemning, lojalitet og solidaritet. Med dette skal en også søke å sikre lang ansettelsestid og god kontinuitet blant de ansatte i selskapet. Tiltak innenfor planperioden: - Skape trivsel og trygghet i arbeid og fritid gjennom forutsigbart lederskap - Bidra til faglig videreutvikling i nær dialog med den enkelte ansatte - Tilstrebe lengst mulig ansettelse innenfor en fire års ramme - Støtte opp om Velferden i Ny-Ålesund ved hjelp av penger, utstyr og arbeidskraft 7 Innenfor selskapets rammer, være en seriøs samfunnsaktør Kings Bay AS er viktig for norsk tilstedeværelse på Svalbard, hovedoppgaven er å tilrettelegge for forskning og balansere aktiviteten mot miljøhensyn. Hensyn til miljø og klima er en sentral del av selskapets samfunnsansvar og selskapet oppfatter således sine oppgaver til å strekke seg ut over det å løse oppgaven som tilrettelegger for forskningsaktivitet i Ny-Ålesund. Selskapet eier og driver verdens nordligste permanente bosetting med de utfordringer og muligheter det medfører. Oppbygging og vedlikehold av gode relasjoner til norske og internasjonale myndigheter, virksomheter og organisasjoner som er involvert i aktiviteter i Arktis står sentralt. Selskapet skal vurdere eiers forventninger opp mot forventninger fra andre departementer og interessenter, og ivareta selskapets verdier på en helhetlig måte. Med beliggenhet langt mot nord, lett adkomst, gode fasiliteter, skjermet for forstyrrelser, og ikke minst som anskueliggjørende sted i miljø- og klimadebatten, bør Ny-Ålesund kunne utnyttes for andre samfunnsmessige formål. Dette forutsetter at forskningen på stedet ikke blir skadelidende. Selskapet skal tilby stedet som arena for politiske besøk samt relevante møter og konferanser. Kings Bay AS skal også delta i fora hvor arktisk forskning diskuteres og være med å promotere stedet ovenfor beslutningstakere både i Norge og internasjonalt. Som statlig bedrift med samfunnsoppgaver er selskapet bevisst sitt samfunnsansvar. Dette omfatter miljø, klima, kulturminnevern, forskning, utvikling, innovasjon og kompentanse. Og i den grad det er relevant omfatter det menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, inklusive likestilling og antikorrupsjon. Tiltak innenfor planperioden: - Pleie et bredt nettverk både nasjonalt og internasjonalt og bidra aktivt på arenaer hvor arktisk forskning diskuteres - Motta nasjonale og internasjonale delegasjoner på en profesjonell måte slik at opplevelsen av Ny- Ålesund og Kings Bay AS blir positiv og meningsfylt - I samarbeid med norske myndigheter, gjennomføre et årlig Ny-Ålesund Symposium - Gjennom utadrettet virksomhet formidle kunnskap om virksomheten i Ny-Ålesund - Utarbeide retningslinjer for selskapets arbeid med samfunnsansvar og regelmessig foreta en evaluering av oppnådde resultat Tronarvingene Kronprins Fredrik av Danmark, Kronprinsesse Victoria av Sverige og Kronprins Haakon av Norge besøkte Ny-Ålesund i 2008, foto: Linda Bakken Strategiplan Kings Bay AS

Årsrapport 2012. Kings Bay AS. Kings Bay AS. 9173 Ny-Ålesund Telefon: 790 27 200 Fax: 790 27 201 E-post: booking@kingsbay.no

Årsrapport 2012. Kings Bay AS. Kings Bay AS. 9173 Ny-Ålesund Telefon: 790 27 200 Fax: 790 27 201 E-post: booking@kingsbay.no Kings Bay AS 9173 Ny-Ålesund Telefon: 79 27 2 Fax: 79 27 21 E-post: booking@kingsbay.no Årsrapport 212 Kings Bay AS Innholdsfortegnelse Kings Bay AS 4 Historien om Ny-Ålesund 7 Kings Bay anno 212 11 Forskningssamfunnet

Detaljer

ÅRSRAPPORT KINGS BAY AS

ÅRSRAPPORT KINGS BAY AS 20 14 ÅRSRAPPORT KINGS BAY AS 1 // INNHOLD Kings Bay AS 4 Historien om Ny-Ålesund 7 Kings Bay anno 2014 9 Forskningssamfunnet 11 Styrets årsberetning 16 Regnskap 2014 24 Resultatregnskap 25 Balanse 26

Detaljer

Arealplan for Ny-Ålesund Planbeskrivelse Dato: 16.1.2009

Arealplan for Ny-Ålesund Planbeskrivelse Dato: 16.1.2009 Arealplan for Ny-Ålesund Planbeskrivelse Dato: 16.1.2009 1 Sammendrag... 4 2 Bakgrunn - historikk... 5 3 Videre utvikling utover planperioden... 5 4 Statusbeskrivelse... 6 4.1 Folketall... 6 4.2 Eiendomsforhold...

Detaljer

Sysselmann Per Seflands rapport til Justis- og politidepartementet

Sysselmann Per Seflands rapport til Justis- og politidepartementet Sysselmann Per Seflands rapport til Justis- og politidepartementet Åremålsperioden 15.september 2005 til 15.september 2009 Foto: Waling T. Gorter 1 Hovedtrekk i perioden... 4 2 Myndighetsutøvelse... 6

Detaljer

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50.

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50. Møteinnkalling Utvalg: Administrasjonsutvalget Tidspunkt: 19.05.2015, kl 15:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på

Detaljer

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50.

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50. Møteinnkalling Utvalg: Lokalstyret Tidspunkt: 02.06.2015, kl 19:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79

Detaljer

Norsk polarforskning. Forskningsrådets policy for 2010 2013

Norsk polarforskning. Forskningsrådets policy for 2010 2013 Norsk polarforskning Forskningsrådets policy for 2010 2013 Om Norges forskningsråd Norges forskningsråd er et nasjonalt forskningsstrategisk og forskningsfinansierende organ. Forskningsrådet er den viktigste

Detaljer

Meld. St. 7 (2011 2012)

Meld. St. 7 (2011 2012) Opplysninger om abonnement, løssalg og pris får man hos: Fagbokforlaget Postboks 6050, Postterminalen 5892 Bergen E-post: offpub@fagbokforlaget.no Telefon: 55 38 66 00 Faks: 55 38 66 01 www.fagbokforlaget.no/offpub

Detaljer

REGJERINGENS HELHETLIGE NORDOMRÅDESTRATEGI

REGJERINGENS HELHETLIGE NORDOMRÅDESTRATEGI REGJERINGENS HELHETLIGE NORDOMRÅDESTRATEGI I. Innledning Å møte utfordringer og muligheter i nordområdene er Norges viktigste strategiske satsing i årene som kommer 1. I det foreliggende dokument knytter

Detaljer

Ny-Ålesund Forvaltningsplan for de fredete bygningene i tettstedet

Ny-Ålesund Forvaltningsplan for de fredete bygningene i tettstedet Rapport 2/2008 Ny-Ålesund Forvaltningsplan for de fredete bygningene i tettstedet Adresse Sysselmannen på Svalbard, Pb. 633, 9171 Longyearbyen Telefon 79 02 43 00 Telefaks 79 02 11 66 E-post firmapost@sysselmannen.no

Detaljer

STRATEGIPLAN 2010 2020 NATURHISTORISK MUSEUM, UIO

STRATEGIPLAN 2010 2020 NATURHISTORISK MUSEUM, UIO STRATEGIPLAN 2010 2020 NATURHISTORISK MUSEUM, UIO Innledning Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo er landets største naturhistoriske museum med ansvar for 65 % av landets naturhistoriske samlinger.

Detaljer

Meld. St. 7. Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2015 2024. (2014 2015) Melding til Stortinget

Meld. St. 7. Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2015 2024. (2014 2015) Melding til Stortinget Offentlige institusjoner kan bestille flere eksemplarer fra: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Internett: www.publikasjoner.dep.no E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no Telefon: 22

Detaljer

Innst. 161 S. (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen

Innst. 161 S. (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen Innst. 161 S (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen St.meld. nr. 49 (2008 2009) Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om framtidas museum. Forvaltning, forskning, formidling,

Detaljer

Verdifulle opplevelser

Verdifulle opplevelser Regjeringens reiselivsstrategi Verdifulle opplevelser Nasjonal strategi for reiselivsnæringen 6 Foto: Anders Gjengedal/Nordic Life/Innovation Norway Forord Ved inngangen til 1900-tallet fikk Norge besøk

Detaljer

Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg

Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg Evalueringsrapport av Barentssamarbeidet utført av Erling Fløtten på oppdrag fra Utenriksdepartementet

Detaljer

Norges forskningsinnsats i Antarktis 2013 2022. Rapport Divisjon for energi, ressurser og miljø

Norges forskningsinnsats i Antarktis 2013 2022. Rapport Divisjon for energi, ressurser og miljø Norges forskningsinnsats i Antarktis 2013 2022 Rapport Divisjon for energi, ressurser og miljø Norges forskningsinnsats i Antarktis 2013-2022 Rapport Divisjon for Energi, ressurser og miljø Norges forskningsråd

Detaljer

Stiftelsesdokument Standard Norge

Stiftelsesdokument Standard Norge Samling av Norsk Allmennstandardisering (NAS), Norges Byggstandardiseringsråd (NBR), Norges Standardiseringsforbund (NSF) og Norsk Teknologisenter (NTS) i én organisasjon Stiftelsesdokument Standard Norge

Detaljer

Prop. 1 S. (2009 2010) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 1 S. (2009 2010) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 1 S (2009 2010) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) For budsjettåret 2010 Utgiftskapitler: 900 953, 2421, 2426, 2428 og 2460 Inntektskapitler: 3900 3961, 5325, 5326, 5460, 5613,

Detaljer

Prop. 1 S. (2011 2012) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2012. Utgiftskapitler: 900 960, 2421, 2426 og 2460

Prop. 1 S. (2011 2012) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2012. Utgiftskapitler: 900 960, 2421, 2426 og 2460 Prop. 1 S (2011 2012) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2012 Utgiftskapitler: 900 960, 2421, 2426 og 2460 Inntektskapitler: 3900 3961, 5325, 5326, 5460, 5574, 5613,

Detaljer

Årsrapport. Årsrapport

Årsrapport. Årsrapport Årsrapport Årsrapport 2013 BarentsWatch skal være den foretrukne arenaen for å samle, koble og dele kunnskap, og et verktøy for samhandling om kystog havområdene Innhold 4 Helheten er mer enn summen av

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR JEVNAKER 2009-2021 2009-2021. Ei levende bygd. På landet nær byen. Vedtatt av kommunestyret 10.12.09 sak 107/09 saknr 08/576

KOMMUNEPLAN FOR JEVNAKER 2009-2021 2009-2021. Ei levende bygd. På landet nær byen. Vedtatt av kommunestyret 10.12.09 sak 107/09 saknr 08/576 2009-2021 KOMMUNEPLAN FOR JEVNAKER 2009-2021 Ei levende bygd. På landet nær byen Vedtatt av kommunestyret 10.12.09 sak 107/09 saknr 08/576 Innholdsfortegnelse 1 Planens hovedfokus...3 1.1 Inkluderende

Detaljer

MØTEINNKALLING. Side1. Det innkalles med dette til møte i Universitetsstyret.

MØTEINNKALLING. Side1. Det innkalles med dette til møte i Universitetsstyret. Dato: 5.3.2014 MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Styrerommet, Administrasjonen, Tromsø Møtedato: 13.03.2014 Tidspunkt: Kl 09.00 - Det innkalles med dette til møte i Universitetsstyret.

Detaljer

Kommuneplan 2014 2026 Holmestrand Hof - Re

Kommuneplan 2014 2026 Holmestrand Hof - Re Kommuneplan 2014 2026 Holmestrand Hof - Re 14.01.2014 Side 1 Innhold: 1. Viktige veivalg side 5 1.1: 3K-samarbeidet sentralt i kommunereform 1.2: Felles kommuneplanprosess 1.3: Folkehelse tverrfaglighet

Detaljer

Kommuneplan - Samfunnsdel 2013-2025

Kommuneplan - Samfunnsdel 2013-2025 Foto: Stangeavisa Foto: Stangeavisa Kommuneplan - Samfunnsdel 2013-2025 Høringsutkast åpenhet trygghet mangfold Foto: Stangeavisa 1 Innhold: Ordførerens forord 3 1. Innledning 5 2. Samlet utviklingsstrategi

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR OPPEGÅRD 2003-2015. Hoveddelen

KOMMUNEPLAN FOR OPPEGÅRD 2003-2015. Hoveddelen KOMMUNEPLAN FOR OPPEGÅRD 2003-2015 Hoveddelen 4 KOMMUNEPLANENS HOVEDGREP Gjennom kommuneplanen har Oppegård kommune lagt opp til en > Bærekraftig utvikling med respekt for grønne verdier > Moderat vekst

Detaljer

Strategiplan for kultur 2014-2020

Strategiplan for kultur 2014-2020 Strategiplan for kultur 2014-2020 Høringsutkast 3.mai 2013 Kulturlivet dekker våre behov, kunsten innfrir våre lengsler. Kulturen skal ta vare på tradisjonen, kunsten skaper nye tradisjoner. Kulturen er

Detaljer

7.2 KARAKTERISTIKK/STATUS/PROBLEMBESKRIVELSE...35 7.3 MÅLBESKRIVELSE...35 7.4 TILTAK...35 8. BOLIGER FOR ELDRE...37 8.1 INTRODUKSJON...37 8.

7.2 KARAKTERISTIKK/STATUS/PROBLEMBESKRIVELSE...35 7.3 MÅLBESKRIVELSE...35 7.4 TILTAK...35 8. BOLIGER FOR ELDRE...37 8.1 INTRODUKSJON...37 8. 2 Innhold 1. INNLEDNING...5 Formål med planarbeidet...5 Planprosessen...5 Mål for planen...5 Nasjonale føringer...6 Regionale føringer...7 Kommunale føringer...7 Utfordringsbilde...8 2. UTVIKLING AV BOLIGPOLITIKK

Detaljer

Strategisk næringsplan for Svalbard 10. april 2014

Strategisk næringsplan for Svalbard 10. april 2014 10. april 2014 Rapporten er levert av: Innhold Forord... 1 1 Hovedpunktene i Strategisk Næringsplan kortversjon... 2 2 Innledning... 5 2.1 Motivasjon... 5 2.2 Planprosessen. Organisering og deltakere...

Detaljer

Forord. Oslo, februar 2004. Christian Hambro Adm. direktør Per Wøien Direktør Administrasjon. Terje Olav Moen Plan-, budsjett- og statistikkavd.

Forord. Oslo, februar 2004. Christian Hambro Adm. direktør Per Wøien Direktør Administrasjon. Terje Olav Moen Plan-, budsjett- og statistikkavd. Forord Norge står foran store nærings- og samfunnsmessige utfordringer i årene framover. Eksisterende næringsliv må videreutvikles i en stadig sterkere internasjonal konkurranse og ny kunnskapsbasert virksomhet

Detaljer

Regjeringens reiselivsstrategi. Destinasjon Norge. Nasjonal strategi for reiselivsnæringen

Regjeringens reiselivsstrategi. Destinasjon Norge. Nasjonal strategi for reiselivsnæringen Regjeringens reiselivsstrategi Destinasjon Norge Nasjonal strategi for reiselivsnæringen 2 Regjeringens reiselivsstrategi Destinasjon Norge Nasjonal strategi for reiselivsnæringen 3 Forord Reiselivsnæringen

Detaljer