Referat FLG møte 18.mars 2015, 10:00 12:40, møterom Akvaplan-niva, Framsenteret

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Referat FLG møte 18.mars 2015, 10:00 12:40, møterom Akvaplan-niva, Framsenteret"

Transkript

1 Referat FLG møte 18.mars 2015, 10:00 12:40, møterom Akvaplan-niva, Framsenteret Tilstede: Sidsel Grønvik (NINA, leder FLG) Anita Evenset (Akvaplan-niva, nestleder FLG, nestleder MIKON) Jo Jorem Aarseth (Framsenteret AS, sekretær FLG) Helge Markusson (Framsenteret AS) Eldbjørg S. Heimstad (NILU, leder Miljøgifter) Per Fauchald (NINA, leder MIKON) Torkild Tveraa (NINA, nestleder Terrestrisk) Nalan Koç (NP, nestleder Havforsuring) Arne Bjørge (IMR, leder Fjord og kyst) Arild Sundfjord (NP, leder Polhavet) Arild Buanes (Norut) Louise Kiel Jensen (Statens Strålevern) Elin Rose Myrvoll (NIKU) Michaela Aschan (UiT) Kine Karlsen (Nofima) Gregory Taff (Institutt for Skog og Landskap) Eivind Uleberg (Bioforsk) Knut Stalsberg (NGU) Helene Amundsen (CICERO) Harald Schyberg (Meteorologisk institutt) Ikke tilstede: Kystverket (Frode Kjersem) NMBU SINTEF (Jørn Eldby) Statens Kartverk (Arne Olav Berg) UNIS (Frank Nilsen) Veterinærinstituttet (Janneche Utne Skåre) 1

2 Sak 1: Orientering om status i flaggskipene Havforsuring (Nalan Koç) Flaggskipet sendte inn en sammensatt søknad til NFR-ecosystem og fikk sine evalueringer fra referee uttalelsene her. Søknaden fikk ikke tildeling Prosjektidéene i søknaden er ført videre i noen av årets prosjekter 26. mars er det flaggskipmøte Flaggskipet vil fortsette å se etter finansieringskilder, blant annet vurderes det om det skal sendes inn en tekst som forslag til Horizon2020 utlysningen i november Flaggskipet finansierer 12 prosjekter i 2015 og fikk tildelt NOK 6.55 millioner i 2015 MIKON (Per Fauchald) Av 30 innkomne søknader fikk 13 prosjekter tildeling for 2015, etter en ekstern refereebehandling og etterfølgende prioritering i flaggskipet av flaggskiplederne. Det vitenskapelige programmet er ferdigstilt og sendt NFR for ekstern evaluering Flaggskipet fikk ikke inn noen søknader på akvakultur i 2015 Flaggskipet sendte en koordinert søknad til NFRs økosystemutlysning som ikke fikk tildeling Flaggskipet fikk en bevilgning på NOK 9.1 millioner for 2015 Fjord og kyst (Arne Bjørge) Den endelige fordelingen av midler til prosjekter for 2015 ble foretatt av avtroppende leder, Arne Bjørge, påtroppende leder, Lis Lindal Jørgensen (leder fra 1. april 2015), nestleder Paul Renaud, samt forskningskoordinatoren, etter at en ekstern refereebehandling av alle søknadene var gjennomført Det ble brukt NOK på honorar til eksterne refereer Flaggskipet finansierer 16 prosjekter i 2015 Flaggskipet fikk økt bevilgning i 2015 (til NOK 6.1 millioner) Miljøgifter (Eldbjørg S. Heimstad) Flaggskipet fikk inn 22 søknader som ble evaluert og vurdert av leder, nestleder og arbeidspakkeledere i flaggskipet før og etter ekstern refereebehandling 15 prosjekter er gitt finansiering for 2015 Flaggskipet fikk økt bevilgning i 2015 (til NOK 7.4 millioner) Flaggskipet har publisert bra i 2014 (22 publikasjoner) og formidlet bredt og omfattende Polhavet (Arild Sundfjord) Polhavet har etter ekstern evaluering gitt finansiering til større prosjekter, noen som går inn i sitt 3. år. Totalt 7 prosjekter har fått tildeling for

3 Flaggskipet har finansiert et teknologiprosjekt i 2015 og ellers prøvd og etterleve anbefalingene fra NFR etter evalueringen av det vitenskapelige programmet, f.eks. vedrørende samfunnsvitenskapelige prosjekter. Samarbeide utviklet gjennom prosjektene i flaggskipet har blant annet bidratt til finansiering av et Senter for Forskningsdrevet Innovasjon (CIRFA) ved UiT-Fysikk og teknologi, og et NFRprosjekt gjennom NFR Havet og Kysten. Flaggskipet fikk tildelt NOK 7.7 millioner for 2015 Terrestrisk (Torkild Tveraa) Flaggskipet finansierer 13 prosjekter i 2015 Refereebehandlete søknader ble evaluert og vurdert av lederne og arbeidspakkelederne Prosjektledere tilknyttet flaggskipet fikk tildelt 2 prosjekter gjennom NFR-ecosystem Flaggskipet fikk tildelt NOK 6.45 millioner for 2015 Stor produksjon av publikasjoner og omfattende formidling Oppsummering/konklusjon: De fleste flaggskip er litt avventende til utbyttet av referee-prosessen. De fleste refereer gir karakteren B, altså midt på treet. Det vil være nødvendig med en mer detaljert instruks til refereene samt en høyere oppløsning på graderingen av søknadene. Et spesielt refereeskjema bør utarbeides for flaggskipene. Terrestrisk hadde på forhånd skrevet en detaljert instruks til refereene og var godt fornøyd med utbyttet av årets behandling. Det ønskes et felles søknadsskjema. Dette må flaggskiplederne se på i felleskap. Alle søknader skal heretter sendes inn på egne flaggskipmapper under (se sak 5). Helge Markusson kom med en oppfordring til å rapportere interessante funn tidlig slik at Framsenteret AS kan starte formidlingsprosessen. Mange publikasjoner kommer under radaren. En idé kan være å ta inn et punkt om formidling i kontraktsmalen. Sak 2: Revidering av flaggskipprogrammene Flere flaggskip har satt i gang en justering av det vitenskapelige programmet som opprinnelig gikk fra Denne justeringen vil basere seg både på den opprinnelige evalueringen i NFR, men også på utviklingen i forhold til faglige resultater og retning i flaggskipene siden programmet opprinnelig ble skrevet. Justeringen skal ikke behandles i Sentermøtet. FLG påpekte viktigheten av at alle institusjoner får mulighet til å komme med innspill til justeringen. Flaggskipene arbeider videre internt med en justering av de vitenskapelige programmene og ber om innspill fra medlemsinstitusjonene i Framsenteret. Sak 3: Prosedyrer for klaging på avslag i flaggskipene 3

4 Forskningskoordinatoren har hatt kontakt med NFR og fått innblikk i hvordan klageprosedyrene praktiseres der. Prosedyrene i NFR ble diskutert opp mot behovet i Framsenteret. Forskningskoordinatoren meisler ut et forslag til klageprosedyrer etter avslag på søknader til flaggskipene i Framsenteret. Forslaget diskuteres på neste FLG-møte og ferdigstilles til søknadsprosessen i flaggskipene for Sak 4: Insentiv- og gjennomgående midler ved Framsenteret for 2015 Innstillingen fra komitéen for tildeling av insentiv- og gjennomgående midler ved Framsenteret for 2015 var sendt ut til FLG på forhånd. FLG diskuterte aspekter rundt antall samfunnsvitenskapelige prosjektsøknader og hvordan Framsenteret kan løfte større prosjekter frem ved bruk av gjennomgående midler, og hvordan flere flaggskip kan involveres i gjennomgående prosjekter. Bidrag til utdanning som et mulig større satsingsområde for gjennomgående midler ble også luftet. Innstillingen fra komitéen for tildeling av insentiv- og gjennomgående midler ved Framsenteret for 2015 ble godkjent. Den sendes nå videre for endelig godkjenning i Sentermøtet. Før neste utlysning ønsker FLG en ny gjennomgang av kriteriene for gjennomgående midler. Sak 5: omlegging og ny forskningsdatabase (orientering ved Jo Jorem Aarseth) Forskningskoordinatoren orienterte om den pågående omleggingen av I løpet av april skal nye samt forskningsdatabasen være oppe å gå. Alle søknader til flaggskipene for 2016 skal kunne sendes direkte inn i en base/flaggskip på Sak 6: Fra Sentermøtet 10. mars 2015 Sentermøtet var svært fornøyde med de faglige presentasjonene fra flaggskipene på Sentermøtet 10. mars Sentermøtet så ingen behov for en ekstern evaluering av flaggskipene per nå. Sentermøtet har satt ned en komité for en vurdering av Framsenteret sin måloppnåelse så langt opp mot målsetningen til Framsenteret satt i beslutningsnotatet ved opprettelsen i Denne evalueringen vil igangsettes snart og legges frem for Sentermøtet neste høst. Forskningskoordinatoren holder i dette på flaggskipenes vegne. Sak 7: Framprisene forslag til fjerning av aldersgrense for forskningsprisen Framsenteret sin forskningspris har de siste to årene mottatt få nominasjoner. I tillegg er nominasjonene av de samme personene. For at forskningsprisen skal kunne opprettholdes er det derfor viktig å fjerne den øvre aldersgrensen på nominasjonene og dermed åpne opp for flere nominasjoner. 4

5 FLG konkluderte med at aldersgrensen på 40 år fjernes som kriterium for nominasjon til Framsenteret sin forskningspris. FLG ønsker allikevel at yngre forskere (opp til 40 år) prioriteres ved tildeling av prisen. F.eks kan antall publikasjoner måles opp mot alder. FLG ber om et godt forslag til formulering av dette i utlysningen for Dette er formuleringen av kriteriet med alder i utlysningen av Framsenterets forskningspris per nå: Forskningsprisen: Framsenterets forskningspris er øremerket for en yngre forsker (under 40 år) Forslag til endring: Framsenteret ønsker å prioritere fremragende yngre forskere og vil derfor vektlegge vitenskapelig produktivitet framfor samlet produksjon i vurderingen av kandidatene. Sak 8: Valg av ny leder og nestleder i FLG for perioden Innstillingen fra valgkomitéen (Eldbjørg S. Heimstad-NILU, Rolf Gradinger-IMR og Jo Jorem Aarseth- Framsenteret AS) for ny leder og nestleder i FLG var sendt ut til FLG på forhånd. Det var kommet inn forslag på Anita Evenset (Akvaplan-niva) som ny leder og Elin R. Myrvoll som ny nestleder i FLG for perioden Det ble åpnet for mulige forslag på andre kandidater under behandlingen i møtet, men ingen alternative kandidater ble foreslått. Det kom imidlertid opp et spørsmål om det var habilt at leder i FLG også var nestleder i et flaggskip (i dette tilfellet MIKON). FLG diskuterte saken og valget ble utsatt inntil Anne Husebekk (Senterleder) var kontaktet og rådspurt om saken. Senterleder ble kontaktet samme dag og hun så ingen betenkeligheter med å velge de innstilte kandidatene. Senterlederen sitt syn på saken ble videresendt FLG med frist på å komme med innvendinger, og daværende leder for FLG, Sidsel Grønvik (NINA), foreslo at det valget som i realiteten ble gjort før den aktuelle problemstillingen ble reist, nå oppfattes som gyldig, d.v.s. at valgkomiteens innstilling er enstemmig vedtatt. Det kom ingen innvendinger mot dette til fristens utløp. Anita Evenset ble valgt til ny leder i FLG og Elin R. Myrvoll ble valgt til ny nestleder i FLG for perioden Sak 9: Eventuelt Eivind Uleberg (Bioforsk) orienterte om bakgrunn og mulige konsekvenser av en nedlegging av Holt forskningsstasjon, blant annet konsekvenser for Bioforsk og Norsk institutt for skog og landskap sine bidrag til forskningen i Framsenteret. 5

6 Sak 10: Neste møte Neste møte planlegges i september/oktober. Nærmere innkalling kommer på mail. Tromsø 25. mars 2015 Jo Jorem Aarseth Forskningskoordinator Framsenteret AS 6

Katrine Weisteen Bjerde (Daglig leder) Gudleik Grimstad (observatør fra vertsinstitusjonen)

Katrine Weisteen Bjerde (Daglig leder) Gudleik Grimstad (observatør fra vertsinstitusjonen) Oslo, 11.4.2015 Utkast til Referat Vedtas endelig i styremøte 11. juni 2015 Møte i styret for CRIStin 10. april 2015 Deltagere: Leder Curt Rice Nestleder Ernst Kristiansen Styremedlemmer Tove Klæboe Nilsen

Detaljer

Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune 2006

Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune 2006 Faglig notat angående prosjektet Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune 2006 av: Sara Birgitte Øfsti Nesje og Liv Klakegg Dahlin Oslo, februar 2007 Høgskolen i Oslo, Avdeling for estetiske

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne

Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne Dokument 3:10 (2013 2014) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no

Detaljer

Møtested: (Samme innkjøring NB! Møteplan. 11.30 Lunsj.. Saksliste. Tittel. r 25.11. 20111. Orienteringer

Møtested: (Samme innkjøring NB! Møteplan. 11.30 Lunsj.. Saksliste. Tittel. r 25.11. 20111. Orienteringer Møteinnkalling Utvalg: Regionrådet for Hadeland Møtested: Øvre Vang Gård, Jevnaker. (Samme innkjøring som Jevnaker kirke) Møtedato: 25.11. 2011 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til Edvin Straume tlf.

Detaljer

Syng ut! Evaluering av korforbundets støtteordning Aktivitetsmidler for kor. Stine Meltevik og Marthe Rosenvinge Ervik

Syng ut! Evaluering av korforbundets støtteordning Aktivitetsmidler for kor. Stine Meltevik og Marthe Rosenvinge Ervik Syng ut! Evaluering av korforbundets støtteordning Aktivitetsmidler for kor Stine Meltevik og Marthe Rosenvinge Ervik FORFATTERE Stine Meltevik er utdannet statsviter med spesialisering innen organisasjonsanalyser

Detaljer

Forskerforbundet: Kartlegging av medlemmenes erfaringer med EUs rammeprogram

Forskerforbundet: Kartlegging av medlemmenes erfaringer med EUs rammeprogram Forskerforbundet: Kartlegging av medlemmenes erfaringer med EUs rammeprogram Skriftserien nr 5/2014 INNHOLD 1. INNLEDNING 3 1.1 Sammendrag og hovedfunn 3 2. MEDLEMMENES AKTIVITET OVERFOR EUS RAMMEPROGRAM

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE NR 12. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 56/13 13/43 GODKJENNELSE AV MØTEPROTOKOLL - MØTE 05.11.2013 3

MØTEINNKALLING SAKSLISTE NR 12. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 56/13 13/43 GODKJENNELSE AV MØTEPROTOKOLL - MØTE 05.11.2013 3 RINGERIKE KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDKOMITEEN FOR HELSE, OMSORG OG VELFERD Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 05.12.2013 Tid: Kl. 16.00 Det er reservert rom til gruppemøte fra kl. 15.00 (Ap,

Detaljer

Forskning og høyere utdanning i budsjettproposisjonen for 2006

Forskning og høyere utdanning i budsjettproposisjonen for 2006 ARBEIDSNOTAT 37/2005 Statsbudsjettet 2006 Forskning og høyere utdanning i budsjettproposisjonen for 2006 - Sterk vekst i bevilgningene til grunnforskning og næringsrettet forskning. - Regjeringen Stoltenberg

Detaljer

talenter på spill eksempler på god forskningsledelse

talenter på spill eksempler på god forskningsledelse @ talenter på spill eksempler på god forskningsledelse curt rice @ prorektor for forskning og utvikling ved Universitetet i Tromsø tor grande @ nylig avgått leder ved Institutt for materialteknologi ved

Detaljer

Mat langs Nasjonale Turistveier

Mat langs Nasjonale Turistveier ØF-rapport 11/2013 Mat langs Nasjonale Turistveier Evaluering av et prosjekt av Hans Olav Bråtå, Merethe Lerfald og Xiang Ying Mei ØF-rapport 11/2013 Mat langs Nasjonale Turistveier Evaluering av et prosjekt

Detaljer

Noe å tygge videre på? Evaluering av utprøving av spesialistutdanning i klinisk odontologi

Noe å tygge videre på? Evaluering av utprøving av spesialistutdanning i klinisk odontologi Noe å tygge videre på? Evaluering av utprøving av spesialistutdanning i klinisk odontologi Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap gjennom analyser, evalueringer

Detaljer

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen SAK 12 Forslag til endringer i LHLs vedtekter LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen 2 Bakgrunn og forslag til vedtak Vedlagt følger sentralstyrets

Detaljer

Samarbeid gir styrke - evaluering av Felles planprosjekt for samferdsel og infrastruktur i Østlandssamarbeidet

Samarbeid gir styrke - evaluering av Felles planprosjekt for samferdsel og infrastruktur i Østlandssamarbeidet ØF-rapport nr. 11/2001 Samarbeid gir styrke - evaluering av Felles planprosjekt for samferdsel og infrastruktur i Østlandssamarbeidet av Lene Nyhus og Trude Hella Eide 1 Østlandsforskning er et for skningsinstitutt

Detaljer

Lærlinger svarer. Lærlinger svarer. En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen. Utarbeidet av Oxford Research AS.

Lærlinger svarer. Lærlinger svarer. En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen. Utarbeidet av Oxford Research AS. Lærlinger svarer, Lærlinger svarer En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen Utarbeidet av Oxford Research AS Oktober 2008 Forfatter: Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap

Detaljer

MØTEINNKALLING Arbeidsutvalgsmøte 20/14. Dato: 02.10.14 - Møtetid: 14.00 - Møtested: Møterommet på STi

MØTEINNKALLING Arbeidsutvalgsmøte 20/14. Dato: 02.10.14 - Møtetid: 14.00 - Møtested: Møterommet på STi MØTEINNKALLING Arbeidsutvalgsmøte 20/14 Dato: 02.10.14 - Møtetid: 14.00 - Møtested: Møterommet på STi Til: Arbeidsutvalget Studentrepresentantene i Styret Kontrollkomiteen Saksliste O-sak 53/14 Orientering

Detaljer

SENTRALSTYREMØTE 29.-31.08.14 Saksbehandler: Kristin Tufte

SENTRALSTYREMØTE 29.-31.08.14 Saksbehandler: Kristin Tufte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 05.09.14/162.62 SENTRALSTYREMØTE 29.-31.08.14 Saksbehandler: Kristin Tufte Sak 69/14 Referat sentralstyremøte 29.-31.08.2014 Tilstede: Anders Garbom Backe, Joakim Damsgaard,

Detaljer

Forslag til indikatorer og miljøkvalitetsmål for Barentshavet

Forslag til indikatorer og miljøkvalitetsmål for Barentshavet Forslag til indikatorer og miljøkvalitetsmål for Barentshavet Rapport fra et delprosjekt under forvaltningsplanen for Barentshavet Prosjektledere: Cecilie H. von Quillfeldt og Are Dommasnes 19. oktober

Detaljer

Arbeidsgrupperapport, mars 2010. VSP mat etter 2010? Virkemidler til verdiskapning, innovasjon og mangfold på matområdet

Arbeidsgrupperapport, mars 2010. VSP mat etter 2010? Virkemidler til verdiskapning, innovasjon og mangfold på matområdet Arbeidsgrupperapport, mars 2010 VSP mat etter 2010? Virkemidler til verdiskapning, innovasjon og mangfold på matområdet Arbeidsgrupperapport, mars 2010 VSP mat etter 2010? Virkemidler til verdiskapning,

Detaljer

Godt sagt og godt gjort? Strategievaluering av Det helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Tromsø Norges Arktiske Universitet

Godt sagt og godt gjort? Strategievaluering av Det helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Tromsø Norges Arktiske Universitet Godt sagt og godt gjort? Strategievaluering av Det helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Tromsø Norges Arktiske Universitet Kyrre Lekve, Siri Aanstad, Fredrik Niclas Piro, Tone Cecilie Carlsten

Detaljer

PhD-studentene som forskningsressurs Innhold

PhD-studentene som forskningsressurs Innhold PhD-studentene som forskningsressurs Innhold PhD-studentene som forskningsressurs... 1 Innhold... 1 Innledning... 2 Status for PhD-utdanningen ved UMB... 3 Kvalitet... 7 Forskning... 9 Publisering... 10

Detaljer

Økt handlingsrom for de høyere utdanningsinstitusjonene spørsmål om vekst eller ledelse? EU-forskningens utfordringer og muligheter

Økt handlingsrom for de høyere utdanningsinstitusjonene spørsmål om vekst eller ledelse? EU-forskningens utfordringer og muligheter 1/2010 Fagbladet for forskning, høyere utdanning og innovasjon Økt handlingsrom for de høyere utdanningsinstitusjonene spørsmål om vekst eller ledelse? EU-forskningens utfordringer og muligheter Problemer

Detaljer

NIFO nytt - Høsten 2011 Nyhetsbrev for Norsk Intravenøsforening

NIFO nytt - Høsten 2011 Nyhetsbrev for Norsk Intravenøsforening Nyhetsbrev for Norsk Intravenøsforening Ord frå Leder Hei alle sammen! Undertegnede ble på årsmøte gjenvalgt som leder i NIFO og er i lag med resten av styret klare for nye utfordringer i året som kommer.

Detaljer

Evaluering Nordlandssykehuset HF sin organisasjonsmodell. Styremøte Nordlandssykehuset HF 20. februar 2014

Evaluering Nordlandssykehuset HF sin organisasjonsmodell. Styremøte Nordlandssykehuset HF 20. februar 2014 Evaluering Nordlandssykehuset HF sin organisasjonsmodell Styremøte Nordlandssykehuset HF 20. februar 2014 Bakgrunn og formål Evalueringen baserer seg på vurdering av måloppnåelse av kriteriene satt i styresak

Detaljer

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 03/11:

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 03/11: Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 03/11: Tid: Mandag 28. februar 2011 kl 17:00 Sted: Auditoriet Egget på Studentsenteret Foreløpig innkalling sendes ut senest to uker før møtets

Detaljer

HANENs medlemsundersøkelse foran sommersesongen 2013

HANENs medlemsundersøkelse foran sommersesongen 2013 OPPSUMMERING AV RESULTATENE HANENs medlemsundersøkelse foran sommersesongen 2013 i Norge gjennomførte i juni 2013 en nettbasert undersøkelse blant sine medlemmer. 377 næringsmedlemmer i HANEN-mottok undersøkelsen

Detaljer

RAPPORT 2013:4 Ikke «Hel(t)-Fe(i)l»? Evaluering av implementeringen av fellesemne ved det helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Tromsø

RAPPORT 2013:4 Ikke «Hel(t)-Fe(i)l»? Evaluering av implementeringen av fellesemne ved det helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Tromsø RAPPORT 2013:4 Ikke «Hel(t)-Fe(i)l»? Evaluering av implementeringen av fellesemne ved det helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Tromsø Margrete Gaski Tittel: Ikke «Hel(t)-Fe(i)l»? Evaluering

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Fra lokale ideer til nasjonale løsninger? InnoMed sin rolle for innovasjoner i helse- og omsorgssektoren

Fra lokale ideer til nasjonale løsninger? InnoMed sin rolle for innovasjoner i helse- og omsorgssektoren Fra lokale ideer til nasjonale løsninger? InnoMed sin rolle for innovasjoner i helse- og omsorgssektoren Svein Erik Moen, Arne Martin Fevolden og Inge Ramberg Rapport 48/2013 Fra lokale ideer til nasjonale

Detaljer

Endring av Bioteknologinemndas navn og hjemmel til å gi felles forskrift om nemndas virksomhet

Endring av Bioteknologinemndas navn og hjemmel til å gi felles forskrift om nemndas virksomhet Helse- og omsorgsdepartementet Vår ref.: 2013/5105 Deres ref.: 1327/46 Dato: 30.10.2013 Endring av Bioteknologinemndas navn og hjemmel til å gi felles forskrift om nemndas virksomhet Bioteknologinemnda

Detaljer

- SSØ har ansvaret for innkalling til og ledelse av disse møtene - UNINETT FAS er referent

- SSØ har ansvaret for innkalling til og ledelse av disse møtene - UNINETT FAS er referent Møtetype: SAP HR statusmøte mellom SSØ og UNINETT FAS Til stede: Øyvind Akselsen, SSØ, Geir Knudsen, SSØ, Stein Hagen, SSØ, Nils Rydland, SSØ, Ole Anders Sandtrøen, KD, Tore Bjørn Hatleskog, UiS, Eirin

Detaljer