Studieplan Master i farmasi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Studieplan Master i farmasi"

Transkript

1 Det helsevitenskapelige fakultet Institutt for farmasi Studieplan Master i farmasi 120 studiepoeng Oppstart høsten 2015 for studieretning 1 Oppstart høsten 2012 for studieretning 2 1

2 1 Innledning Opptakskrav Målgruppe Yrkesmuligheter og kompetanse Bakgrunn og historikk Utdanningens profil Undervisnings og eksamensspråk 6 2 Studiets overordnede mål 7 3 Organisering og struktur Varighet og studiestruktur Studieopphold i praksis Utveksling Masteroppgaven 9 4 Beskrivelse av studieprogrammets innhold 11 5 Undervisnings- og arbeidsformer Beskrivelse av de enkelte arbeidsformene 13 6 Eksamen og vurdering Mål og hensikt med vurdering Obligatoriske deler av studiet Oversikt over arbeidskrav og eksamener Karaktersystem Skikkethetsvurdering 17 7 Emnebeskrivelser FAR-3502 Studieopphold i praksis - master FAR-3002 Masteremne for bachelorkandidater i farmasi fra HiNT, HiO eller tilsvarende FAR-3011 Vitenskapelig metode og tekstforståelse FAR-3201 Avansert klinisk farmasi FAR-3401 Avansert legemiddelteknologi og biofarmasi FAR-3101 Farmakoøkonomi og epidemiologi FAR-3301 Avansert farmasøytisk kjemi FAR-3911 Masteroppgave Masteremner 37 2

3 1 Innledning Studieprogrammet for master i farmasi forholder seg til Forskrift for studier ved Universitetet i Tromsø, fastsatt av universitetsstyret i sak S 72/08 med hjemmel i lov av 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler 3-3 og Opptakskrav Opptaket til masterprogrammet i farmasi skjer lokalt. Grunnlag for opptak er bachelorgrad i farmasi med en gjennomsnittskarakter på C eller bedre. 1.2 Målgruppe Målgruppen for masterprogrammet i farmasi er personer med bachelor i farmasi (reseptarutdanning) med eksamen avlagt 2003 eller senere (treårig reseptarutdanning). Studiet har to studieretninger, en beregnet på kandidater med bachelorgrad i farmasi fra Universitetet i Tromsø og en for kandidater med bachelorgrad i farmasi fra Høgskolen i Oslo eller Høgskolen i Nord-Trøndelag eller tilsvarende utdanning. 1.3 Yrkesmuligheter og kompetanse Masterutdanning i farmasi gir grunnlag for å søke om autorisasjon som provisorfarmasøyt gjeldende i Norge og EU, og danner grunnlag for offentlig godkjenning som kvalifisert person (QP). Den største andelen provisorfarmasøyter arbeider i apotek. Reseptekspedisjon og veiledning i riktig legemiddelbruk er blant de viktigste oppgavene til provisorfarmasøyten, men legemiddelsamtaler blir en ny og viktig oppgave for provisorfarmasøyten i framtiden. Apoteker er yrkestittelen for den som har det faglige og administrative lederansvaret for et apotek (driftskonsesjonær). Stillingen krever mastergrad i farmasi, og 2 års relevant yrkeserfaring. I sykehusapotek og innenfor klinisk farmasi arbeider provisorfarmasøyten i tverrfaglige team i spesialisthelsetjenesten. Farmasøyter etterspørres i stadig større grad til å gjøre 3

4 legemiddelgjennomganger for å skreddersy legemiddelbehandling for den enkelte pasient og for å avdekke legemiddelrelaterte problemer. Det finnes mulighet for å spesialisere seg i klinisk farmasi ved å ta etterutdanning (erfaringsbasert master i klinisk farmasi) nasjonalt og internasjonalt. Sykehjem og kommunehelsetjenesten er også i ferd med å rette et nødvendig fokus på klinisk farmasi og gode rutiner for legemiddelhåndtering. Her vil provisorfarmasøyten ha en etterspurt kompetanse. I legemiddelindustrien arbeider provisorfarmasøyter i alle ledd. Farmasøyter arbeider med grunnforskning, klinisk forskning, produksjon, kvalitetskontroll, registrering og myndighetsarbeid, bivirkningshåndtering samt salg og markedsføring av legemidler. Forskning og undervisning er viktige arbeidsfelt for provisorfarmasøyter med og uten doktorgrad. De arbeider innen alt fra grunnforskning til klinisk forskning og legemiddelutprøvning ved universitet, høgskoler, sykehus og andre forskningsinstitusjoner. Innen offentlig forvaltning finner vi farmasøyter innenfor alle legemiddelrelaterte områder. Regionale legemiddelinformasjonssentra (RELIS), Statens legemiddelverk, Helse- og omsorgsdepartementet, Nasjonalt folkehelseinstitutt, Helsedirektoratet, Norsk pasientskadeerstatning, Helseøkonomiforvaltningen (HELFO), Giftinformasjonen og Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten er eksempler på steder hvor farmasøyter arbeider. 1.4 Bakgrunn og historikk Universitetet i Tromsø (UiT) har siden 1994 tilbudt farmasiutdanning som et 5-årig integrert masterprogram i farmasi. Opprettelsen bygget på Innstilling om full farmasiutdanning i Tromsø av 6. oktober Bakgrunnen for opprettelsen av studiet var lang tids mangel på farmasøyter i Nord-Norge. I 1994 ble det tatt opp 20 studenter til det femårige studieprogrammet i farmasi ved UiT, økende til 27 studenter i 1998 og 35 studenter fra 2001 til i dag. Studieprogrammet i farmasi ved UiT hadde to studieretninger, den ene for søkere med vitnemål fra videregående skole, den andre tiltenkt på søkere med reseptarbakgrunn/bachelor i farmasi. Studietiden for reseptarene ble 3,5 år på toppen av bachelorutdanningen. Det er vanlig at et studieprogram gjennomgår kontinuerlig evaluering og tilpasninger av emner. Dette skjer som resultat av studentevalueringer, eksamensresultater og undervisernes vurderinger, men også som resultat av internasjonale avtaler og nasjonale endringer i lover og 4

5 avtaleverk. Bolognaprosessen, med den påfølgende kvalitetsreformen og kvalifikasjonsrammeverket, NFR-evaluering (2002), NOKUT-evaluering og påfølgende reakkreditering av det integrerte mastergradsprogrammet i farmasi ved UiT (2009) er eksempler på dette. Innenfor de siste 20 årene har det vært en rivende utvikling av nye legemidler og nye behandlingsformer, og sammen med endringer i helsevesenet (Samhandlingsreform etc) og farmasiverden (ny apoteklov i 2001), har dette ført til endrede kompetansebehov. Den teknologiske utviklingen innenfor informasjon og kommunikasjonsteknologi (IKT), gjør at IKT skal være integrert som en naturlig del av studieplanen med mulighet for fleksibilitet og de nye læringsarenaene som dette gir. Institutt for farmasi i Tromsø tilbyr nå et studieløp etter en modell med en treårig bachelorutdanning i farmasi som kan bygges videre på med en toårig masterutdanning i farmasi (3+2 modell). Dette gir en strømlinjeformet mulighet for en livslang læringsprosess da en bachelor i farmasi kan bygge direkte videre på sin kompetanse med en toårig mastergrad i farmasi. Dette vil igjen være grunnlag for ulike spesialiseringer, og kvalifisere til videre ph.d.- studier. 1.5 Utdanningens profil Målet er å utdanne masterkandidater i farmasi med bred kunnskap om legemidler og legemiddelbruk, og med gode ferdigheter innenfor kommunikasjon og samhandling både med pasienten og helsepersonell. I tillegg til dette vil mastere i farmasi utdannet ved Universitetet i Tromsø ha kunnskap om og ferdigheter i bruk av moderne og avansert metodikk innen både teoretiske og eksperimentelle fag. Kandidaten vil etter fullført masteroppgave være kvalifisert til å arbeide som provisorfarmasøyt, samt for videre ph.d. studier. Farmasi er et område som kombinerer det kliniske aspektet ved legemiddelbruk(møte med pasienten /kunden) med det teknologiske (utvikling og produksjon av legemidler). Undervisningen har pasienten i fokus, med varierte undervisningsformer og krav til aktiv deltakelse fra studenten. Praksisperioden er strukturert og med tett oppfølging fra instituttet for å gi et best mulig læringsutbytte opp mot den lederrollen kandidaten vil få etter endt utdanning. Masterstudiet i farmasi ved UiT vil være et godt tilbud til bachelorkandidater i farmasi fra høgskolene i Oslo eller Nord-Trøndelag, eller for kandidater med tilsvarende utdanning som ønsker påbygning til master i farmasi. Kandidatene fra høgskolene i Oslo og Nord-Trøndelag 5

6 har etter nåværende studieplaner seks måneders praksis (tilsvarende EU-krav til praksisopphold for mastergrad i farmasi), men en tilvarende tynnere teoretisk bakgrunn enn fremtidige bachelorkandidater utdannet ved UiT. Disse vil derfor tilbys et emne som, etter gjennomføring, sidestiller dem med bachelorkandidater utdannet i Tromsø, når de sistnevnte har gjennomført sitt studieopphold i praksis i masterprogrammet. Foruten disse to første emnene, vil de to studieretningene ha samme studieløp. 1.6 Undervisnings og eksamensspråk Undervisningen foregår på norsk og engelsk, mens lærebøker og annen litteratur i all hovedsak er på engelsk. Eksamensspråket er norsk. Masteroppgaven kan skrives på norsk eller engelsk. 6

7 2 Studiets overordnede mål Etter endt masterstudium i farmasi skal kandidaten ha kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen farmasøytiske fag som kvalifiserer for: Offentlig autorisasjon som provisorfarmasøyt etter søknad jmf. LOV nr 64: Lov om helsepersonell m.v. (helsepersonelloven) Godkjenning som farmasøyt innen EU jmf. EU-direktiv 2005/36/EF om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner for helsepersonell Offentlig godkjenning som Kvalifisert person (QP) jmf. FOR nr 1441: Forskrift om tilvirkning og import av legemidle Opptak til doktorgradsprogram Etter gjennomført program skal kandidaten være i stand til å: Vurdere avansert legemiddelterapi og legemiddelhåndtering i samhandling med pasient og annet helsepersonell Drøfte de økonomiske rammene for legemiddelmarkedet Drøfte rasjonell legemiddelbruk i forhold til legemiddeløkonomiske perspektiver Beskrive viktige karakteristika og prinsipper ved meta-analyser Bruke sentrale prinsipper for design av farmasøytiske virkestoff og utvikling og fremstilling av disse Diskutere hvordan valg av legemiddelform og administrasjonsvei påvirker biologisk tilgjengelighet og terapeutisk effekt Identifisere behov for kvalitetssikring og validering av prosedyrer og produkter Gjennomføre sammensatte prosjekter i henhold til vitenskapelige normer og forskningsetiske retningslinjer Demonstrere dybdeforståelse innenfor ett av de farmasøytiske spesialområdene Utnytte den unike kombinasjonen av faglig bredde og dybde til å utvikle nye farmasøytiske produkter og tjenester 7

8 3 Organisering og struktur 3.1 Varighet og studiestruktur Masterstudiet i farmasi er et heltidsstudium normert til 2 år med et omfang på 120 studiepoeng. Studiet har to studieretninger: Studieretning 1 (Tabell 1) er forbeholdt bachelorkandidater i farmasi fra UiT, Studieretning 2 (Tabell 2) er forbeholdt bachelorkandidater med utdanning fra høgskolene i Oslo og Nord-Trøndelag, eller tilsvarende utdanning. Alle emnene i første studieår er obligatoriske på begge studieretningene. Andre studieår velger studentene masteroppgave innen et av de sentrale forskningsområdene ved Institutt for farmasi, i tillegg til et masteremne som er relatert til fagområdet for masteroppgaven. Tabell 1: Oppbygning av masterprogram i farmasi, studieretning for bachelorkandidater i farmasi fra UiT (Studieretning 1). 4. semester (vår) FAR-3911 Masteroppgave 50 studiepoeng 3. semester (høst) Valgfritt masteremne 2. semester (vår) FAR-3101 Farmakoøkonomi og epidemiologi 1. semester (høst) FAR-3502 Studieopphold i praksis - master 15 studiepoeng FAR-3301 Avansert farmasøytisk kjemi FAR-3011 Vitenskapelig metode og tekstforståelse 5 studiepoeng FAR-3401 Avansert legemiddelteknologi og biofarmasi FAR-3201 Avansert klinisk farmasi 8

9 Tabell 2: Oppbygning av masterprogrammet i farmasi, studieretning for bachelorkandidater i farmasi fra HiNT, HiO eller tilsvarende (Studieretning 2). 4. semester (vår) FAR-3911 Masteroppgave 50 studiepoeng 3. semester (høst) Valgfritt masteremne 2. semester (vår) FAR-3101 Farmakoøkonomi og epidemiologi 1. semester (høst) FAR-3002 Masteremne for bachelorkandidater i farmasi fra HiNT, HiO eller tilsvarende 15 studiepoeng FAR-3301 Avansert farmasøytisk kjemi FAR-3011 Vitenskapelig metode og tekstforståelse 5 studiepoeng FAR-3401 Avansert legemiddelteknologi og biofarmasi FAR-3201 Avansert klinisk farmasi 3.2 Studieopphold i praksis FAR-3502 Studieoppholdet praksis (15 studiepoeng) i masterprogrammet i farmasi er et strukturert studieopphold med både obligatoriske og valgfrie oppgaver, der studenten har tett oppfølging fra institusjonen for å gi et best mulig læringsutbytte. Masterstudenten vil på dette tidspunktet ha autorisasjon som reseptarfarmasøyt, og forventet læringsutbytte etter praksisperioden vil derfor ligge på et høyere nivå enn for bachelorstudentene. Kandidatene skal kunne bruke observasjoner og erfaringer fra apotek til å utvikle en lederrolle. 3.3 Utveksling Det er gode muligheter for utenlandsopphold i forbindelse med masteroppgaven. Til nå har studenter utført sitt mastergradsprosjekt i USA, Tyskland, New Zealand, Danmark, England, Italia, Frankrike, Sverige, Skottland, Sveits, Østerrike, Australia og Sør-Afrika. 3.4 Masteroppgaven Masteroppgaven er en forskningsoppgave som skal bidra til å gi kandidaten dybdeforståelse innen et av de sentrale farmasifaglige områdene. Studenten vil i denne perioden være tilknyttet en av forskningsgruppene ved Institutt for farmasi og deres forskningsnettverk. 9

10 Mastergradsoppgaver eller tilsvarende, som ikke er unntatt offentlighet etter 15, skal gjøres åpent tilgjengelig i universitetets digitale vitenarkiv. Den enkelte student kan reservere seg mot slik tilgjengeliggjøring. 10

11 4 Beskrivelse av studieprogrammets innhold Det toårige masterprogrammet i farmasi gis som vist i Tabell 1 og 2 i to studieretninger; en for bachelorkandidater i farmasi (reseptarfarmasøyter)utdannet ved det nye bachelorprogrammet ved UiT og en for bachelor kandidater (reseptarfarmasøyter) som er utdannet ved HiO eller HiNT. Det som skiller de to studieretningene, er emnet på 15 studiepoeng i første semester av masterstudiet. Bachelorkandidatene utdannet ved UiT har tre måneders praksisopphold i apotek inkludert i sin treårige bachelorutdanning og er autorisert som reseptarfarmasøyter med lov til å ekspedere resepter i apotek. Mastergradskandidater i farmasi, provisorfarmasøyter, skal i henhold til EUdirektiv ha seks måneder praksisopphold i apotek. Av den grunn gis et 15 studiepoengs emne, FAR-3502 Studieopphold i praksis - master, til bachelorkandidatene i farmasi fra UiT. Dette emnet fokuser på de nyeste arbeidsområdene for mastere i farmasi, herunder farmasifaglig rådgivning, deltagelse i strukturerte legemiddelgjennomganger i samarbeid med annet helsepersonell, legemiddelsamtaler med pasienter i apotek og deltagelse i løsing av legemiddelrelaterte problemstillinger i sin helhet. Fokus på å utvikle en lederrolle vil være sentral. Bachelorkandidatene i farmasi utdannet ved HiO og HiNT har, etter nåtidens studieplaner, allerede seks måneders studieopphold i praksis når de starter på masterprogrammet i farmasi ved UiT. De har imidlertid noe mindre omfattende teoretisk grunnlag (15 studiepoeng) enn bachelorkandidatene fra UiT. Bachelorkandidatene i farmasi utdannet ved HiO eller HiNT følger derfor studieretningen i mastergradsprogrammet som starter med emnet FAR-3002 Masteremne for bachelor kandidater i farmasi fra HiNT, HiO eller tilsvarende utdanning. Dette emnet har som formål å gi studentene et tilfredsstillende grunnlag i immunologi, analytisk kjemi, samt noe farmakoepidemiologi. Den pedagogiske metoden vil i stor grad være case-basert. Etter det første emnet, hhv FAR-3502 og FAR-3002 i de to studieretningene vil de to studentgruppene være kvalifisert til å følge samme studieplan i resten av mastergradsprogrammet. Emnet FAR-3011 Vitenskapelig metode og tekstforståelse er ment å forberede studentene på arbeidet med mastergradsoppgaven det siste studieåret, og forventet læringsutbytte er blant annet at studentene kan bruke vanlige vitenskapelige metoder, forskningsetikk og statistikk. Det er også forventet at de kan gjennomføre litteratursøk og sette opp en plan for gjennomføring av et prosjekt og kjenne til hvordan disposisjonen for en mastergradsoppgave skal være. 11

12 I siste del av første semester og i hele andre semester av masteroppgaven gis fordypningsemner i fire sentrale farmasifaglige områder. Emnet Far-3201 Avansert klinisk farmasi skal studenten lære seg til å identifisere og vurdere avanserte legemiddelrelaterte problemstillinger, foreslå individuell legemiddelterapi og foreta samtaler om legemiddelbehandling med pasienter så vel som helsepersonell på forskjellig nivå. I emnet FAR-3101 Farmakoøkonomi og epidemiologi skal gi studenten forståelse for de økonomiske rammene i legemiddelmarkedet, samt få innblikk i hvordan målsettingen om rasjonell legemidddelbruk også avhenger av legemiddeløkonomiske perspektiver og analyser. Etter endt emne skal studenten selv kunne gjøre kritiske vurderinger av legemiddeløkonomiske publikasjoner. Emnet vil legge et godt grunnlag for utøvelse av mange av arbeidsoppgavene tilknyttet ledelse av apotek eller sykehusapotek. Emnet FAR Avansert legemiddelteknologi og biofarmasi vil gi et godt grunnlag for veiledning av kunder i apotek, samt arbeid som produksjonsansvarlig ved sykehusapotek, produksjonsapotek og ikke minst for arbeid i farmasøytisk industri eller relatert virksomhet. FAR-3302 Avansert farmasøytisk kjemi vil gi studentene ferdigheter i bruk av avanserte, moderne analysemetoder og tolkning og validering av analyseresultater. Studentene skal også kunne gjøre rede for legemiddelkjemiske prinsipper ved utvikling av nye legemidler. Emnet vil sammen med emnet i legemiddelteknologi og biofarmasi på dette nivå danne grunnlag for å vurdere sentrale problemstillinger i utviklingsprosessen som leder frem til nye legemidler. De fire mastergradsemnene vil gi studentene et godt grunnlag for videre arbeid med FAR Mastergradsoppgave innen ett av de sentrale farmasifaglige områdene. 12

13 5 Undervisnings- og arbeidsformer Det skal være samsvar mellom undervisningen, arbeidsformene og læringsutbyttene på emnenivå og på programnivå. De valgte undervisningsformene skal stimulere til læring og gi et merutbytte sett opp mot det som skal erverves av kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse. Studentene skal ikke bare lære det rent faglige innholdet i emnene, men også lære å kommunisere og formidle sin kunnskap gjennom muntlige og skriftlige presentasjoner gjennom hele studiet og dermed lære å uttrykke seg på en presis og tydelig måte, både skriftlig og muntlig. De skal øve på å gi og motta tilbakemeldinger på muntlige og skriftlige prestasjoner. De skal lære en problemløsende holdning til arbeidsoppgaver ved å arbeide med kasus som beskriver problemer og utfordringer de kan støte på i jobbsammenheng, og de skal opparbeide seg laboratorietekniske fredigheter gjennom praktisk laboratoriearbeid. I apotekpraksis skal studenten få anledning til å bruke sin farmasifaglige bakgrunn til beste for den enkelte pasient og de skal få oversikt over og øve på de oppgavene som naturlig tilhører en provisorfarmasøyt. 5.1 Beskrivelse av de enkelte arbeidsformene Frioppgave: Litteraturstudie som studentene arbeider i grupper med innhentet litteratur, og som presenteres muntlig på seminar. Forelesninger: Formidling av relevant oversikts og dybdekunnskap. Forelesningene skal stimulere og lette studentens egen kunnskapsinnhenting. Studiet har både nettbaserte forelesninger, der studenten selv kan velge når han eller hun vil se forelesningene, og tradisjonelle forelesninger, med oppmøte på universitetet. Fronter: Læringsplattform som består av en rekke verktøy for læring og samarbeid online. Gruppearbeid: Studentene jobber i grupper uten organisert veiledning, som del av forarbeid til seminar eller obligatoriske oppgaver. Klinisk praksis: Studentene skal hospitere på sykehusavdeling for å lære om farmasøytens rolle i klinikken. Kollokvier: Mindre studentgrupper med veiledet oppgaveløsning. Oppgaver gis på forhånd og bør ideelt løses på forhånd for å avdekke spørsmål eller problemstillinger som kan løses. 13

14 Laboratoriearbeid: Praktisk trening i ferdigheter som ikke kan læres på annen måte. Det trenes på bevissthet rundt kvalitetskontroll og nøyaktighet. Viktigheten av dokumentasjon blir vektlagt gjennom journaler som må godkjennes. Litteraturseminar i grupper: Vitenskapelig fagstoff legges fram og diskuteres. Dette vil gi trening i kritisk tenking og reflekterte holdninger til fagstoff. Læringssti: Undervisningsopplegg i tilknytning til nettbasert undervisning i Fronter. Sider med fagstoff og oppgaver er strukturert og satt i system, og studenten følger undervisningsopplegget som en sti. Nettbasert og virtuelt arbeid: Studentene jobber inn mot nettbaserte plattformer. Studenten velger selv hvor han eller hun befinner seg fysisk (hjemme eller på universitetet). Her skal muligheten for fleksibilitet vektlegges. Dette innbefatter også skriftlige innleveringer i Fronter. Det er mulighet for virtuelle møter med medstudenter og veileder. Praksis i apotek: Studentene skal ha tre måneders praksis i apotek. Studenten vil få anledning til å bruke sin farmasifaglige bakgrunn til beste for den enkelte pasient og de skal få oversikt over og utvikle ferdigheter tilhørende yrkesrollen som provisorfarmasøyt. Problembasert læring med gruppearbeid (PBL-grupper): Studentene jobber sammen i veiledede grupper med kasus der de skal identifisere problemstillinger og diskutere mulige løsninger på disse. I første gruppemøte identifiseres problemstillinger, mellom møtene leser studentene seg opp på aktuelle temaer, og i andre gruppemøte diskuteres tiltak. Hvert tema avsluttes med et seminar, der studentene legger fram sine forslag til problemløsning for medstudentene og veiledere og får deres tilbakemeldinger. Second Life: Nettbasert plattform og virtuell 3D-verden der studentene har sin egen figur, avatar, som representerer dem selv. Gjennom avataren kan studenten kommunisere og samhandle med andre avatarer (studenter og veiledere) og simulere ulike problemstillinger i en arbeidssituasjon. Seminar: I farmakologifagene er seminar felles veiledet storgruppe der studentene selv bidrar til undervisningen ved fremlegg og diskusjon rund et gitt tema. Dette skal gi god trening i å presentere fagstoff. I kjemifagene er seminar felles veiledede storgruppe sentrert rundt oppgaveløsning og diskusjon rundt et gitt tema, som supplement til forelesninger. 14

15 6 Eksamen og vurdering 6.1 Mål og hensikt med vurdering Vurdering skal være en del av læringsprosessen og ha et pedagogisk og kvalitetsgodkjennende siktemål. Vurderingsformene vil variere fra emne til emne og er presisert i emnebeskrivelsene (se Tabell 3 og kapittel 7). Studieprogrammet i farmasi forholder seg til Forskrift for eksamener ved Universitetet i Tromsø, fastsatt av universitetsstyret i sak S 22/2009 med hjemmel i lov av 1. april 2005 nr 15 om universiteter og høgskoler 3-9 og Obligatoriske deler av studiet Arbeidskrav er alle former for arbeider og prøver som settes som vilkår for å framstille seg til eksamen, men der resultatet ikke inngår i beregningsgrunnlaget for den karakteren som angis på vitnemålet eller karakterutskriften. Vurderingsuttrykket for arbeidskrav skal være "godkjent" eller "ikke godkjent". Alle emnene inneholder arbeidskrav og oppgaver som må være bestått eller fullført for å kunne fremstille seg til eksamen. Se Tabell 3 og i Kapittel 7 under hvert enkelt emne for detaljer. Krav til studiedeltagelse. Deltagelse på eksempelvis laboratorieundervisning, PBL-grupper og seminar ansees som svært viktig for å nå læringsmålene for studiet. Derfor må studenten være tilstede på all laboratorieundervisning. Fravær på opptil 20 % kan godkjennes ved annen obligatorisk undervisning. Studenter som har hatt fravær har ikke krav på særskilt tilrettelagte opplegg og er selv ansvarlig for å tilegne seg de kunnskaper, ferdigheter og holdninger slik det er beskrevet i læringsutbyttene. Emneansvarlig kan i særlige tilfeller og etter søknad med nødvendig dokumentasjon gi studenten anledning til å kompensere manglende fullført obligatorisk arbeid med andre muntlig, skriftlig eller praktiske oppgaver. Studenter som på grunn av tillitsverv eller andre forpliktelser, vet at de kommer til å ha fravær må avtale planlagt fravær skriftlig med emneansvarlig på forhånd. Universitetet er ikke forpliktet til å innvilge fritak. Studieopphold i praksis har egne retningslinjer for fravær, som står beskrevet i kursheftet for emnet. Generelt er arbeidstiden på 37,5 timer per uke og i tråd med gjeldende tariffavtale. Sykdom og fravær behandles likt som for apotekets øvrige ansatte. 15

16 For detaljer rundt obligatoriske deler av de ulike emnene henvises til emnebeskrivelsene i Kapittel Oversikt over arbeidskrav og eksamener Tabell 3: Oversikt over arbeidskrav, eksamen og vurdering. Semester Emne Arbeidskrav Eksamen og vurdering 1. semester 2. semester FAR-3502 Studieopphold i praksis - master 15 studiepoeng FAR-3002 Masteremne for bachelorkandidater i farmasi fra HiNT, HiO eller tilsvarende 15 studiepoeng FAR-3011 Vitenskapelig metode og tekstforståelse 5 studiepoeng FAR-3201 Avansert klinisk farmasi FAR-3101 Farmakoøkonomi og epidemiologi Godkjent studieopphold i praksis Godkjente obligatoriske oppgaver Godkjent laboratoriekurs Muntlig presentasjon Ingen eksamen Praksis vurderes bestått/ikke bestått Individuell skriftlig eksamen (4 timer) Individuell muntlig eksamen Vurderes med bokstavkarakter A-F Muntlig presentasjon Individuell muntlig presentasjon Muntlig fremlegg på seminar Nettbaserte oppgaver Godkjent obligatorisk oppgave Vurderes bestått/ikke bestått Individuell muntlig eksamen (30 minutter) etter forberedelse av kasus Vurderes med bokstavkarakter (A-F) Hjemmeeksamen i grupper på 3 studenter over 3 dager Vurderes med bokstavkarakter A-F Individuell skriftlig eksamen over 3 timer Vurderes med bokstavkarakter A-F FAR-3301 Avansert farmasøytisk kjemi Godkjent laboratoriekurs Individuell muntlig eksamen Vurderes med bokstavkarakter A-F 16

17 FAR-3401 Avansert legemiddelteknologi og biofarmasi 3. semester Valgfritt masteremne Godkjent laboratoriekurs Godkjent frioppgave Individuell skriftlig eksamen (4 timer) Vurderes med bokstavkarakter A-F 4. semester FAR-3911 Masteroppgave 50 studiepoeng Skriftlig masteroppgave Individuell muntlig eksamen Vurderes med bokstavkarakter A-F 6.4 Karaktersystem Følgende vurderingsuttrykk benyttes i emnene: Bestått/ikke bestått som selvstendig vurderingsuttrykk Gradert skala med 5 trinn fra A til E for bestått og F for ikke bestått (beskrevet i Tabell 4) Tabell 4: Beskrivelse av bokstavkaraktertrinnene Symbol Betegnelse A Generell, kvalitativ beskrivelse av vurderingskriterier Fremragende Fremragende prestasjon som klart utmerker seg. Kandidaten viser svært god vurderingsevne og stor grad av selvstendighet. B Meget god Meget god prestasjon. Kandidaten viser meget god vurderingsevne og selvstendighet. C God Jevnt god prestasjon som er tilfredsstillende på de fleste områder. Kandidaten viser god vurderingsevne og selvstendighet på de viktigste områdene. D Nokså god En akseptabel prestasjon med noen vesentlige mangler. Kandidaten viser en viss grad av vurderingsevne og selvstendighet. E Tilstrekkelig Prestasjonen tilfredsstiller minimumskravene, men heller ikke mer. Kandidaten viser liten vurderingsevne og selvstendighet. F Ikke bestått Prestasjon som ikke tilfredsstiller de faglige minimumskravene. Kandidaten viser både manglende vurderingsevne og selvstendighet. 6.5 Skikkethetsvurdering Løpende skikkethetsvurdering av alle studenter foregår gjennom hele studiet og skal inngå i en helhetsvurdering av studentens faglige og personlige forutsetninger for å kunne fungere 17

18 som helsepersonell. En student som utgjør en mulig fare for egen eller pasienters og brukeres liv, fysiske og psykiske helse, rettigheter og sikkerhet, er ikke skikket for yrket. Hvis det er begrunnet tvil om en student er skikket, skal det foretas en særskilt skikkethetsvurdering. Forvaltningslovens regler om saksbehandling kommer til anvendelse ved særskilt skikkethetsvurdering. Dette står beskrevet i dokumentet Kvalitetssystem for utdanningsvirksomheten ved Universitetet i Tromsø, 2009: Kapittel 16. Skikkethetsvurderinger av studenter ved Universitetet i Tromsø. 18

19 7 Emnebeskrivelser 7.1 FAR-3502 Studieopphold i praksis - master 15 studiepoeng 1. semester Emnetype Emnet er forbeholdt studenter med studierett på masterprogrammet i farmasi. Forkunnskapskrav Det er krav om bestått eksamen i FAR-2501 Studieopphold i praksis bachelor for studenter med bachelorutdanning fra UiT. Faglig innhold Farmasifaglig rådgivning og revisjon Strukturerte legemiddelgjennomganger Legemiddelsamtaler Gjennomføre en audit på praksisapoteket Kritisk gjennomgå ett av apotekets kvalitetssystemer Læringsutbytter Etter å ha gjennomført emnet skal studenten være i stand til å: Utføre farmasifaglig rådgiving og revisjon i primær- og spesialisthelsetjenesten Utføre strukturerte legemiddelgjennomganger i samarbeid med annet helsepersonell i primærhelsetjenesten Utføre legemiddelsamtaler i apotek Løse legemiddelrelaterte problemer i dialog med pasient og/eller annet helsepersonell Bruke observasjoner og erfaringer fra apotek som grunnlag for å utvikle en lederrolle 19

20 Undervisningsformer for studieoppholdet i praksis Ukentlige veiledningsmøter med veileder på apoteket Levere obligatoriske oppgaver via Fronter Veiledning av obligatoriske oppgaver via Fronter Faglige diskusjoner i Fronter Vurderingsform for studieoppholdet i praksis Midt- og sluttvurdering der veileder etter samtale med studenten skal gi en vurdering av skikkethet og faglig kompetanse. Rapport skal sendes til Institutt for farmasi. Studieoppholdet skal vurderes av veileder med Bestått / Ikke bestått. Arbeidskrav Oppfylle krav til tilstedeværelse Gjennomført planlagte veiledning på apoteket Delta i faglige diskusjoner på Fronter Obligatoriske oppgaver Undervisningsspråk Norsk 20

21 7.2 FAR-3002 Masteremne for bachelorkandidater i farmasi fra HiNT, HiO eller tilsvarende 15 studiepoeng 1. semester Emnetype Emnet er forbeholdt studenter med studierett på masterprogrammet i farmasi. Faglig innhold Immunsystemet, oppbygning og organisering Oppbygning og funksjon til viktige reseptorer Antistoff struktur og funksjon Hypersensitivitet Inflammasjon Autoimmunitet Toleranse Immunsuppresjon Biologiske legemidler Legemidlers kjemiske egenskaper Titrimetriske metoder Spektroskopiske metoder (UV-VIS, AAS og IR spektroskopi) Analyse av farmasøytiske råvarer og farmasøytiske spesialprodukt Ulike kromatografiske teknikker i analyse av legemidler (TLC,SPE, GC og HPLC) Statistikk (forstå og bruke begrep som normalfordelingsmodell, middelverdi, median, estimat for standard avvik, standard avvik, relativt standard avvik, outliers, konfidensintervall, bruk av z, t og Q-tabeller) Epidemiologiske metoder og statistikk Læringsutbytte Etter å ha gjennomført emnet skal studenten være i stand til å: 21

22 Beskrive immunapparatets oppbygning og organisering og mekanismer til og regulering av immunrespons Beskrive mekanismer som gir toleranse og autoimmunitet Redegjøre for angrepspunkter for biologiske legemidler Velge en hensiktsmessig analysemetode basert på kunnskap om stoffets struktur og kjemiske egenskaper Gjøre rede for ulike analyseteknikkers muligheter og begrensninger i naturstoff- og legemiddelrelaterte analyser Bruke monografier i den europeiske farmakopéen til analyse av farmasøytiske råvarer og spesialpreparat Bruke statistiske metoder i behandling av data fra kvantitative analyser Utføre utvalgte klassiske analysemetoder under veiledning Tilpasse og bruke ulike statistiske metoder i behandling av data fra kvantitative analyser Undervisning og arbeidsformer Forelesninger: 20 timer Seminar: 40 timer (obligatorisk) PBL-grupper: 40 timer (obligatorisk) Laboratoriekurs: 45 timer (obligatorisk) Eksamen og vurderingsform Individuell skriftlig eksamen på 4 timer. Vurderes med bokstavkarakter A-F. Kontinuasjonseksamen Dersom en student leverer sykemelding eller stryker på eksamen, kan det tilbys kontinuasjonseksamen. Arbeidskrav Godkjent laboratoriekurs Muntlig presentasjon av oppgitt tema 22

23 Undervisningsspråk Norsk Eksamensspråk Norsk 23

24 7.3 FAR-3011 Vitenskapelig metode og tekstforståelse 5 studiepoeng 1. og 3. semester Emnetype Emnet er forbeholdt studenter med studierett på masterprogrammet i farmasi. Faglig innhold Vitenskapelig metode Dannelsesbegrep Forskningsetikk Statistikk Referansebruk Plagiering Litteratursøk Skriving (tekstoppbygning, hvordan skrive en masteroppgave) Forberedelse til masterprosjektet Introduksjon til masterprosjekter Læringsutbytter Etter å ha gjennomført emnet skal studenten være i stand til å: Bruke vanlige vitenskapelige metoder Gjøre litteratursøk Vurdere forskningsetikk Velge en passende statistisk metode til et datasett Sette opp en prosjektplan 24

25 Sette opp disposisjon for en mastergradsoppgave Bruke dataprogram for å håndtere referanser Undervisning og arbeidsformer Forelesninger: 5 timer Litteraturseminar: 20 timer (obligatorisk) Grupper: 20 timer (obligatorisk) Eksamen og vurderingsform Muntlig presentasjon som vurderes bestått/ikke bestått Kontinuasjonseksamen Dersom en student leverer sykemelding eller stryker på eksamen, kan det tilbys kontinuasjonseksamen. Arbeidskrav Muntlig presentasjon på bakgrunn av vitenskapellig forskningsartikkel Undervisningsspråk Norsk og engelsk Eksamensspråk Norsk 25

26 7.4 FAR-3201 Avansert klinisk farmasi 1. semester Emnetype Emnet er forbeholdt studenter med studierett på masterprogrammet i farmasi. Faglig innhold Bruk av pasientjournaler Pasient kasus fra klinisk hverdag Legemiddelrelaterte problemstillinger fra apotek, sykehusapotek og sykehusavdeling Legemiddelrelaterte problemstillinger fra sykehjem og primærhelsetjenesten for øvrig Pasientsamtaler Skriftlige anbefalinger Allmennrettet formidling Læringsutbytte Etter å ha gjennomført emnet skal studenten være i stand til å: Vurdere legemiddelrelaterte problemer (LRPer) hos den enkelte pasient og foreslå løsninger Vurdere laboratorieverdier med hensyn til pasientens legemiddelbehandling og sykdomstilstand Utføre pasientsamtaler med nødvendig planlegging og dokumentasjon Vurdere legemiddelterapi ut fra pasientens individuelle forutsetninger (for eksempel alder, øvrige sykdommer, legemidler og nyre- og leverfunksjon), legemidlets spesifikke egenskaper (farmakokinetikk og farmakodynamikk) samt ut fra gjeldende kliniske retningslinjer og anbefalinger. Planlegge individuell legemiddelterapi Vurdere informasjon fra pasientjournal og pasientsamtale 26

27 Selvstendig utforme en farmasøytisk handlingsplan Kommunisere muntlig og skriftlig med pasienter, leger, sykepleiere og annet helsepersonell omkring pasienters legemiddelbehandling Undervisning og arbeidsformer Forelesninger: 10 timer PBL-grupper: 30 timer (obligatorisk) Seminar: 16 timer (obligatorisk) Nettbaserte oppgaver (obligatorisk) Praksis (obligatorisk) Eksamen og vurderingsform Individuell muntlig eksamen på 30 minutter etter forberedelse av kasus. Vurderes med bokstavkarakter A-F. Kontinuasjonseksamen Dersom en student leverer sykemelding eller stryker på eksamen, kan det tilbys kontinuasjonseksamen i starten av påfølgende semester. Arbeidskrav Muntlig fremlegg på seminar Nettbaserte oppgaver Undervisningsspråk Norsk og engelsk Eksamensspråk Norsk 27

28 7.5 FAR-3401 Avansert legemiddelteknologi og biofarmasi 8. semester Emnetype Emnet er forbeholdt studenter med studierett på masterprogrammet i farmasi. Faglig innhold Avanserte legemiddelformer/ fremtidens formuleringer Avansert biofarmasi (farmakokinetisk effekt av valg av legemiddelform, effekt av mat, alder og kjønn) Industriell produksjon av tabletter (pulver/granulering, hjelpestoffer, tablettering, dragering, krav, tester, kvalitetskontroll, preformulering) Kvalitetssikringssystem Design av avanserte per orale systemer Nanocarriers (liposomer, virosomer, niosomer) Prosessen for utvikling av et legemiddel Legemidler med spesielle utfordringer som biologiske legemidler og radiofarmasøytiske preparater (fremstilling, stabilitet, formulering, spesielle krav) Læringsutbytte Etter å ha gjennomført emnet skal studenten være i stand til å: Drøfte avanserte legemidler ut fra virkestoff, innholdsstoff, tilvirkning, stabilitet, forpakning/oppbevaring og renhet Vurdere kunnskap om nye typer formuleringer og teknologi Fremstille tabletter i større skala og gjennomføre nødvendige prosess- og sluttkontroller Identifisere behov for kvalitetssikring og validering av prosedyrer og produkter både i liten skala og for industriell produksjon Diskutere hvordan valg av ulike doseringsformer, formuleringer og behandlingsregimer påvirker biologisk tilgjengelighet og terapeutisk effekt 28

29 Diskutere biologiske legemidler og deres stabilitets og formuleringsutfordringer Foreslå hensiktsmessige formuleringsstrategier for biologiske legemidler og tradisjonelle farmasøytiske virkestoffer Beskrive prosessen for utviklingen av et legemiddel fra discovery til markedsført produkt Undervisnings og arbeidsform Forelesning: 25 timer Seminar: 35 timer (obligatorisk) Laboratoriekurs: 23 timer (obligatorisk) Eksamen og vurderingsform Individuell skriftlig eksamen på 4 timer. Vurderes med bokstavkarakter A-F. Kontinuasjonseksamen Dersom en student leverer sykemelding eller stryker på eksamen, kan det tilbys kontinuasjonseksamen i starten av påfølgende semester. Arbeidskrav Godkjent frioppgave Godkjent laboratoriekurs Undervisningsspråk Norsk og engelsk Eksamensspråk Norsk 29

30 7.6 FAR-3101 Farmakoøkonomi og epidemiologi 2. semester Emnetype Emnet er forbeholdt studenter med studierett på masterprogrammet i farmasi. Faglig innhold ANOVA Multippel- og logistisk regresjon Meta-analyser Kvantifisering av inter- og intraobservatør uenighet i diagnostiske tester Rasjonell legemiddelbruk Hovedpunkter i legemiddeløkonomiske analyser Etterspørsel og tilbud, fordeling av ressurser og forutsetninger for et fritt marked Kostnader, kostnadsbegrep, kostnadsanalyser Cost of illness studier Legemiddeløkonomiske analyser. CMA, CEA, CBA, Willingness to pay (WTP analyser), CUA, Utilities/ QALYs Piggyback studier, beslutningstrær, Markov modeller Sensitivitetsanalyser Refusjon av utgifter til legemidler i Norge Retningslinjer for legemiddeløkonomiske analyser Læringsutbytter Etter gjennomført emne skal studenten være i stand til å: 30

31 Forklare nytten av multivariate analyser i studier som beskriver legemiddelbruk eller undersøker effekt av legemiddelbruk Vurdere betydningen av inter- og intraobservatør uenighet i tolkning av diagnostiske tester Beskrive viktige karakteristika ved meta-analyser Beskrive de økonomiske rammene for legemiddelmarkedet Forklare hvordan målsettingen om rasjonell legemiddelbruk avhenger av legemiddeløkonomiske perspektiver og analyser Beskrive grunnleggende prinsipper for legemiddeløkonomiske analyser Kunne utføre enkle legemiddeløkonomiske evalueringer Kritisk vurdere legemiddeløkonomiske publikasjoner Undervisningsformer og omfang Forelesninger: 37 timer Seminar: 26 timer (obligatorisk) Eksamen og vurderingsform Hjemmeeksamen i grupper på tre studenter over 3 dager. Vurderes med bokstavkarakter A-F. Individuell skriftlig eksamen over 3 timer. Vurderes med bokstavkarakter A-F. Kontinuasjonseksamen Dersom en student leverer sykemelding eller stryker på eksamen, kan det tilbys kontinuasjonseksamen i starten av påfølgende semester. Arbeidskrav Godkjent obligatorisk oppgave Undervisningsspråk Norsk 31

32 Eksamensspråk Norsk 32

33 7.7 FAR-3301 Avansert farmasøytisk kjemi 2. semester Emnetype Emnet er forbeholdt studenter med studierett på masterprogrammet i farmasi. Faglig innhold Introduksjon til moderne analysemetoder/strukturoppklaring o MS (kromatografi-ms) o NMR Bioanalyser o ADME o TDM o Rettstoksikologiske analyser o Doping o Validering av bioanalytiske metoder Moderne legemiddelutvikling: Hit-to-lead strategier o Ligand-basert design (farmakofor-modellering/qsar) o Struktur-basert design Læringsutbytte Etter å ha gjennomført emnet skal studenten være i stand til å: Tolke enkle MS- og NMR-spektra Drøfte resultat fra bioanalyser Validere bioanalytiske metoder Gjøre rede for avanserte legemiddelkjemiske prinsipper for utvikling av nye legemidler, med hovedfokus på strategier for optimalisering av farmakodynamiske egenskaper Utføre bioanalyser basert på kromatografi-ms under veiledning Undervisning og arbeidsform 33

34 Forelesninger: 35 timer Seminarer: 10 timer Laboratorieøvelser: 30 timer (obligatorisk) Eksamen og vurdering: Individuell muntlig eksamen. Vurderes med bokstavkarakter A-F. Kontinuasjonseksamen Dersom en student leverer sykemelding eller stryker på eksamen, kan det tilbys kontinuasjonseksamen i starten av påfølgende semester. Arbeidskrav Godkjent laboratoriekurs Undervisningsspråk Norsk Eksamensspråk Norsk 34

35 7.8 FAR-3911 Masteroppgave 50 studiepoeng 3. og 4. semester Emnetype Emnet er forbeholdt studenter med studierett på masterprogrammet i farmasi. Faglig innhold Med forbehold om bemanning og ressurser kan det gis masteroppgaver innen følgende fagområder: Samfunnsfarmasi og klinisk farmasi Farmakologi Mikrobiologi Legemiddelteknologi og biofarmasi Naturstoffkjemi, legemiddelkjemi og legemiddelanalyse Læringsutbytte Etter å ha gjennomført emnet skal studenten være i stand til å: Planlegge, gjennomføre og presentere avanserte arbeidsoppgaver og prosjekter Demonstrere dybdeforståelse innenfor ett av de farmasøytiske spesialområdene Drøfte akademiske verdier Utnytte sin unike kombinasjon av faglig bredde og dybde til å utvikle nye produkter og tjenester Undervisning og arbeidsform Dette bestemmes i henhold til oppgaven. Eksamen og vurderingsform 35

36 Individuell skriftlig oppgave. Muntlig høring i 1-2 timer. Vurderes med bokstavkarakter A-F. Kontinuasjonseksamen Dersom en student leverer sykemelding eller stryker på eksamen, kan det tilbys kontinuasjonseksamen i starten av påfølgende semester. Undervisningsspråk Norsk og engelsk Eksamensspråk Norsk eller engelsk 36

37 7.9 Masteremner 3. eller 4. semester Tas i henhold til oppgaven Det er mulig å følge emner på 3000-nivå gitt ved Det helsevitenskapelige fakultetet 37

Studieplan Master i farmasi

Studieplan Master i farmasi Det helsevitenskapelige fakultet Institutt for farmasi Studieplan Master i farmasi Master of pharmacy 120 studiepoeng Oppstart høsten 2015 for emnekombinasjon 1 Oppstart høsten 2012 for emnekombinasjon

Detaljer

Navn studieprogram/retning: Toårig masterprogram i farmasi

Navn studieprogram/retning: Toårig masterprogram i farmasi Bruke dette skjemaet til å gi tilbakemelding på datagrunnlaget og annen relevant informasjon om studietilbudet. Fakultetene velger fritt hvilke vurderingskriterier de ønsker å kommentere. Navn studieprogram/retning:

Detaljer

Studieplan. Master i ledelse, innovasjon og marked. Gjelder fra og med høsten 2012

Studieplan. Master i ledelse, innovasjon og marked. Gjelder fra og med høsten 2012 Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi Handelshøgskolen i Tromsø Studieplan Master i ledelse, innovasjon og marked Gjelder fra og med høsten 2012 Programmets navn Bokmål: Master i ledelse, innovasjon

Detaljer

Master i idrettsvitenskap

Master i idrettsvitenskap Studieplan: Høst 2016 Master i idrettsvitenskap Finnmarksfakultetet Idrettshøgskolen Godkjent av instituttleder 1. desember 2015 Innhold Studieplan:... 1 Master i idrettsvitenskap... 1... 1 Navn... 3 Omfang...

Detaljer

STUDIEPLAN. Mastergradsprogram i teologi

STUDIEPLAN. Mastergradsprogram i teologi STUDIEPLAN Mastergradsprogram i teologi 120 studiepoeng Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet Institutt for historie og religionsvitenskap Studieplanen er godkjent av styret ved Fakultet for

Detaljer

STUDIEPLAN. Mastergradsprogram i religionsvitenskap. Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet

STUDIEPLAN. Mastergradsprogram i religionsvitenskap. Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet STUDIEPLAN Mastergradsprogram i religionsvitenskap 120 studiepoeng Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet Institutt for historie og religionsvitenskap Studieplanen er godkjent av «daværende

Detaljer

Studieplanen er godkjent av styret ved fakultetet den Studieplanen ble sist revidert

Studieplanen er godkjent av styret ved fakultetet den Studieplanen ble sist revidert Studieplan Erfaringsbasert mastergradsprogram i organisasjon og ledelse for offentlig sektor (Master of Public Administration) Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet Fakultet for humaniora,

Detaljer

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING LÆRERPROFESJON, UTVIKLINGSARBEID OG VEILEDNING

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING LÆRERPROFESJON, UTVIKLINGSARBEID OG VEILEDNING SIDE 66 FAG- OG YRKESDIDAKTIKK MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING LÆRERPROFESJON, UTVIKLINGSARBEID OG VEILEDNING Kort om studieretningen Studiet tilbyr forskningsbasert kvalifisering

Detaljer

Farmasistudiene er en kombinasjon av kjemi, biologi, samfunnsfag og helsefag der pasienten er i sentrum.

Farmasistudiene er en kombinasjon av kjemi, biologi, samfunnsfag og helsefag der pasienten er i sentrum. FARMASI LÆREN OM LEGEMIDLER Farmasi er læren om legemidler og hvordan de forebygger, påviser, helbreder eller lindrer plager og sykdommer hos mennesker og dyr. Farmasistudiene er en kombinasjon av kjemi,

Detaljer

Avdeling for helsefag

Avdeling for helsefag NO EN Farmasi Visste du at 70 % av Norges befolkning brukte minst ett reseptpliktig legemiddel i 2015? En farmasøyt er ekspert på legemidler, på hvordan de lages, virker, brukes i behandling m.m. Du utdanner

Detaljer

Opptakskrav Bachelorgrad eller tilsvarende fra grunnskolelærerutdanning med fordypning tilsvarende 60 sp i naturfaglige emner, eller

Opptakskrav Bachelorgrad eller tilsvarende fra grunnskolelærerutdanning med fordypning tilsvarende 60 sp i naturfaglige emner, eller SIDE 50 FAG- OG YRKESDIDAKTIKK NATURFAG MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING NATURFAG Kort om studieretningenmed naturfagdidaktikk menes alle de overveielser som er knyttet til

Detaljer

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Programmets navn Bokmål: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Nynorsk: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Engelsk: Bachelor's Degree

Detaljer

Bygger på rammeplan av (oppgi dato og årstall) Studieplanen er godkjent av xxxxxx den dd.mm.yyyy.

Bygger på rammeplan av (oppgi dato og årstall) Studieplanen er godkjent av xxxxxx den dd.mm.yyyy. STUDIEPLAN Navn på studieprogram XXX studiepoeng Studiested: Campus xxxxxxx Bygger på rammeplan av (oppgi dato og årstall) Studieplanen er godkjent av xxxxxx den dd.mm.yyyy. Alt i kursiv er hjelpetekst

Detaljer

Studieplan studieår 2014 2015. Videreutdanning Psykodynamisk arbeid innen psykisk helse og rus. 15 studiepoeng. kull 2014 høst

Studieplan studieår 2014 2015. Videreutdanning Psykodynamisk arbeid innen psykisk helse og rus. 15 studiepoeng. kull 2014 høst Side 1/6 Studieplan studieår 2014 2015 Videreutdanning innen psykisk helse og 15 studiepoeng kull 2014 høst HBV Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold, campus Drammen Postboks 7053,

Detaljer

Organisasjon og ledelse for offentlig sektor - erfaringsbasert master (Master of Public Administration MPA), 90 studiepoeng

Organisasjon og ledelse for offentlig sektor - erfaringsbasert master (Master of Public Administration MPA), 90 studiepoeng Kan ikke vise det koblede bildet. Filen kan være flyttet, ha fått nytt navn eller være slettet. Kontroller at koblingen peker til riktig fil og plassering. Organisasjon og ledelse for offentlig sektor

Detaljer

Studieplan Harstad/Alta Master i økonomi og administrasjon. Handelshøgskolen

Studieplan Harstad/Alta Master i økonomi og administrasjon. Handelshøgskolen Studieplan Harstad/Alta Master i økonomi og administrasjon 2018 Handelshøgskolen I Programmets navn Bokmål: Mastergradsprogram i økonomi og administrasjon Nynorsk: Mastergradsprogram i økonomi og administrasjon

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - masterstudium

Økonomisk-administrative fag - masterstudium Studieprogram M-ØKAD, BOKMÅL, 2013 HØST, versjon 31.mai.2013 06:45:31 Økonomisk-administrative fag - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I NASJONALT PROFESJONRÅD FOR FARMASIUTDANNING. 6. februar UiO, Oslo

REFERAT FRA MØTE I NASJONALT PROFESJONRÅD FOR FARMASIUTDANNING. 6. februar UiO, Oslo REFERAT FRA MØTE I NASJONALT PROFESJONRÅD FOR FARMASIUTDANNING 6. februar 2014 UiO, Oslo Deltagerliste: Representant Institusjon Funksjon i profesjonsrådet Instituttleder Henrik Schultz UiO Representant

Detaljer

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING YRKESFAG

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING YRKESFAG FAG- OG YRKESDIDAKTIKK YRKESFAG SIDE 61 MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING YRKESFAG Kort om studieretningen Master i yrkesdidaktikk er særlig rettet mot yrkesfaglærere, instruktører,

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - masterstudium

Økonomisk-administrative fag - masterstudium Studieprogram M-ØKAD, BOKMÅL, 2016 HØST, versjon 05.feb.2016 03:02:16 Økonomisk-administrative fag - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - masterstudium

Økonomisk-administrative fag - masterstudium Økonomisk-administrative fag - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Handelshøgskolen ved UiS Fører til grad: Master

Detaljer

Studieplan Bachelorgradsprogrammet i statsvitenskap

Studieplan Bachelorgradsprogrammet i statsvitenskap Studieplan Bachelorgradsprogrammet i statsvitenskap Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Studieplanen er godkjent av styret ved

Detaljer

STUDIEPLAN. Bachelorgradsprogram i teologi

STUDIEPLAN. Bachelorgradsprogram i teologi STUDIEPLAN Bachelorgradsprogram i teologi 180 studiepoeng Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet Institutt for historie og religionsvitenskap Studieplanen er godkjent av styret ved Fakultet

Detaljer

STUDIEPLAN FOR PH.D.-PROGRAMMET I TVERRFAGLIG BARNEFORSKNING 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

STUDIEPLAN FOR PH.D.-PROGRAMMET I TVERRFAGLIG BARNEFORSKNING 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap STUDIEPLAN FOR PH.D.-PROGRAMMET I TVERRFAGLIG BARNEFORSKNING 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap 08.05.2017 Opptakskrav Opptakskravet til ph.d.-programmet i tverrfaglig barneforskning

Detaljer

Vedlegg 1 til Reglement for utdanning i Forsvaret (RUF) Mal for. Ramme-, fag-, studie- og emneplan i Forsvaret

Vedlegg 1 til Reglement for utdanning i Forsvaret (RUF) Mal for. Ramme-, fag-, studie- og emneplan i Forsvaret Vedlegg 1 til Reglement for utdanning i Forsvaret (RUF) Mal for Ramme-, fag-, studie- og emneplan i Forsvaret Mal for ramme-, fag-, studie- og emneplan i Forsvaret 1 Innhold i rammeplan Rammeplan er en

Detaljer

3.10 MASTERPROGRAM I MATEMATIKK

3.10 MASTERPROGRAM I MATEMATIKK 3.10 MASTERPROGRAM I MATEMATIKK (MMA) SIDE 201 3.10 MASTERPROGRAM I MATEMATIKK 3.10.1. INNLEDNING Masterprogrammet i matematikk strekker seg over to år, og bygger på et treårig bachelorstudium. Målet med

Detaljer

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING ENGELSK OG FREMMEDSPRÅK

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING ENGELSK OG FREMMEDSPRÅK SIDE 40 FAG- OG YRKESDIDAKTIKK ENGELSK OG FREMMEDSPRÅK MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING ENGELSK OG FREMMEDSPRÅK Kort om studieretningen Studiet skal gi lærerstudenter og

Detaljer

Psykisk helsearbeid - deltid

Psykisk helsearbeid - deltid NO EN Psykisk helsearbeid - deltid Har du lyst til å gjøre en forskjell i arbeidet mot psykiske plager og lidelser? Masterutdanning i psykisk helsearbeid gir deg spesialkompetanse på hvordan du kan hjelpe

Detaljer

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING NATURFAG

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING NATURFAG FAG- OG YRKESDIDAKTIKK NATURFAG SIDE 47 MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING NATURFAG Kort om studieretningen Med naturfagdidaktikk menes alle de overveielser som er knyttet

Detaljer

STUDIEPLAN. Bachelorgradsprogram i pedagogikk. 180 studiepoeng. Studiested: Tromsø

STUDIEPLAN. Bachelorgradsprogram i pedagogikk. 180 studiepoeng. Studiested: Tromsø STUDIEPLAN Bachelorgradsprogram i pedagogikk 180 studiepoeng Studiested: Tromsø Studieplanen er godkjent av styret ved Fakultet for humaniora, samfunnsfag og lærerutdanning den . 2 Navn på

Detaljer

Regnskap og revisjon - bachelorstudium

Regnskap og revisjon - bachelorstudium Regnskap og revisjon - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i regnskap og revisjon Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon - Mål for studiet: Bachelorprogrammet

Detaljer

STUDIEPLAN. Samtidskunst. 180 studiepoeng. Tromsø

STUDIEPLAN. Samtidskunst. 180 studiepoeng. Tromsø STUDIEPLAN 180 studiepoeng Tromsø Studieplanen er godkjent av styret ved Det kunstfaglige fakultet den 27.01.2017 Navn på studieprogram Oppnådd grad Målgruppe Opptakskrav Anbefalte forkunnskaper Faglig

Detaljer

Avdeling for næring, samfunn og natur. Søknadsfrist

Avdeling for næring, samfunn og natur. Søknadsfrist NO EN Økonomi og landbruk Landbruksnæringene i Norge står foran store utfordringer. Større og mer komplekse landbruksforetak, gir et økende behov for landbruksøkonomisk kompetanse. Studiet kombinerer de

Detaljer

Programplan for Klinisk farmasi, 1 ½ årig masterstudium

Programplan for Klinisk farmasi, 1 ½ årig masterstudium Programplan for Klinisk farmasi, 1 ½ årig masterstudium STUDIEPROGRAM i UiO-forskriften Vedtak mht etablering, endring og nedlegging av studieprogram Etablering av studieprogrammet Dato Saksnr 08/10660

Detaljer

Musikkutøving Master. tilbyr utdanninger basert på de beste utdanningsog utøvertradisjoner innenfor kunstfag

Musikkutøving Master. tilbyr utdanninger basert på de beste utdanningsog utøvertradisjoner innenfor kunstfag Musikkutøving Master 2014 Det kunstfaglige fakultet Musikkonservatoriet Musikkonservatoriet tilbyr utdanninger basert på de beste utdanningsog utøvertradisjoner innenfor kunstfag utdanner kandidater som

Detaljer

STUDIEPLAN FOR PHD-PROGRAMMET I SOSIALANTROPOLOGI 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

STUDIEPLAN FOR PHD-PROGRAMMET I SOSIALANTROPOLOGI 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap STUDIEPLAN FOR PHD-PROGRAMMET I SOSIALANTROPOLOGI 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap 21.04.2017 Opptakskrav Opptakskravet til ph.d.-programmet i sosialantropologi er mastergrad/hovedfag

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Grunnleggende innføring i kognitiv terapi i et forebyggende perspektiv Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiet går over ett semester og er på totalt 15 studiepoeng. Studiet

Detaljer

A. Overordnet beskrivelse av studiet

A. Overordnet beskrivelse av studiet A. Overordnet beskrivelse av studiet 1. Navn på studieplan: Videreutdanning i organisasjonsutvikling og endringsarbeid 2. FS kode: K2SEVUPPT 3. Studiepoeng: 30 4. Dato for etablering: 5. NOKUT akkreditert:

Detaljer

Studieplan. Studieår Våren Videreutdanning. Kunnskapsbasert praksis. 15 studiepoeng

Studieplan. Studieår Våren Videreutdanning. Kunnskapsbasert praksis. 15 studiepoeng Studieplan Studieår 2014-2015 Våren 2015 Videreutdanning 15 studiepoeng HBV Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold, Campus Drammen Postboks 7053, 3007 Drammen tlf. 31 00 80 60 Studieprogrammets

Detaljer

STUDIEPLAN Praktisk-pedagogisk utdanning trinn 8-13

STUDIEPLAN Praktisk-pedagogisk utdanning trinn 8-13 STUDIEPLAN Praktisk-pedagogisk utdanning trinn 8-13 60 studiepoeng Studieplanen er godkjent av styret ved Fakultet for humaniora, samfunnsfag og lærerutdanning den 16.12.2016 2 Navn på studieprogram Bokmål:

Detaljer

Programplan for studium i veiledning av helsefagstudenter

Programplan for studium i veiledning av helsefagstudenter Programplan for studium i veiledning av helsefagstudenter Undergraduate Course in Supervision of Health Care Students Deltidsstudium 20 studiepoeng Kull høst 2014 Institutt for fysioterapi Fakultet for

Detaljer

Vernepleierutdanning deltid, bachelor, Namsos

Vernepleierutdanning deltid, bachelor, Namsos NO EN Vernepleierutdanning deltid, bachelor, Namsos Framtidas helsevesen trenger dyktige vernepleiere som hjelper mennesker til å leve sine liv på egne premisser. Vernepleiere arbeider for at mennesker

Detaljer

Studieplan Bachelorgradsprogrammet i statsvitenskap

Studieplan Bachelorgradsprogrammet i statsvitenskap Studieplan Bachelorgradsprogrammet i statsvitenskap Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Gjelder fra og med 01.08.15 Tittel:

Detaljer

Avansert geriatrisk sykepleie (erfaringsbasert master)

Avansert geriatrisk sykepleie (erfaringsbasert master) Samlet programbeskrivelse Avansert geriatrisk sykepleie (erfaringsbasert master) Varighet: 3 år Studiepoeng: 120 Organisering: Deltidsstudium Ansvarlig fakultet: Det medisinske fakultet Programnavn: Avansert

Detaljer

Videreutdanning i veiledning tverrprofesjonell tilnærming på individ- og gruppenivå

Videreutdanning i veiledning tverrprofesjonell tilnærming på individ- og gruppenivå Videreutdanning i veiledning tverrprofesjonell tilnærming på individ- og gruppenivå Further Education in Supervision - an interprofessional approach at the individual and group level VEITV 20 studiepoeng

Detaljer

Utdanningen gir muligheter for å gå videre til masternivå ved andre institusjoner, forutsatt at valgfag tas i henhold til eventuelle krav.

Utdanningen gir muligheter for å gå videre til masternivå ved andre institusjoner, forutsatt at valgfag tas i henhold til eventuelle krav. Innledning Studieplanen er utarbeidet i henhold til de rammer og retningslinjer som er gitt i Forskrift om rammeplan for ingeniørutdanning (FOR 2011-02-03 nr. 107) med merknader, nasjonale retningslinjer

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Grunnleggende innføring i kognitiv terapi i et forebyggende perspektiv Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiet går over ett semester og er på totalt 15 studiepoeng. Studiet

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 1 / 7 Studieplan 2015/2016 Kunnskapsbasert praksis i helsetjenesten Studiepoeng: 15 Studiets varighet, omfang og nivå Kunnskapsbasert praksis i helsetjenesten er en videreutdanning på 15 studiepoeng. Utdanningen

Detaljer

Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing.

Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing. Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing. Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for industriell økonomi, risikostyring

Detaljer

samfunnsvitenskap Søknadsfrist

samfunnsvitenskap Søknadsfrist NO EN Sosiologi Hvordan er samfunn mulig? Drives samfunnsutviklingen frem av samhold eller konflikt? Hvordan kan en forklare at noen er fattige og andre rike? Velger ungdom utdannelse fritt, eller styres

Detaljer

Studieplan for mastergraden i økonomi og administrasjon Campus Harstad

Studieplan for mastergraden i økonomi og administrasjon Campus Harstad Studieplan for mastergraden i økonomi og administrasjon Campus Harstad Programmets navn Bokmål: Master i økonomi og administrasjon (siviløkonom) Nynorsk: Master i økonomi og administrasjon (siviløkonom)

Detaljer

Oppnådd grad Bachelor i ledelse, innovasjon og marked. Omfang 180 studiepoeng

Oppnådd grad Bachelor i ledelse, innovasjon og marked. Omfang 180 studiepoeng Programmets navn Bokmål: Bachelor i ledelse, innovasjon og marked Nynorsk: Bachelor leiing, innovasjon og marked Engelsk: Bachelor in Management, Innovation and Marketing Oppnådd grad Bachelor i ledelse,

Detaljer

FAGPLAN 1-ÅRIG FORKURS

FAGPLAN 1-ÅRIG FORKURS FAGPLAN 1-ÅRIG FORKURS FOR INGENIØRUTDANNING Gjeldende fom. høsten 2009 Universitetet i Tromsø Institutt for ingeniørvitenskap og sikkerhet Revidert vår 2009 1-ÅRIG FORKURS Vedlagte studieplan er utarbeidet

Detaljer

2015 Studieplan for bachelorprogram i fiskeri- og havbruksvitenskap

2015 Studieplan for bachelorprogram i fiskeri- og havbruksvitenskap 05 Studieplan for bachelorprogram i fiskeri- og havbruksvitenskap Navn: Bokmål: Bachelorprogram i fiskeri- og havbruksvitenskap Nynorsk: Bachelorprogram i fiskeri- og havbruksvitskap Engelsk: Bachelor

Detaljer

Sykepleie - bachelorstudium

Sykepleie - bachelorstudium Studieprogram B-SYKEPL, BOKMÅL, 11 HØST, versjon 08.aug.13 11:15:35 Sykepleie - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i sykepleie Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Undervisningsspråk:

Detaljer

Regnskap og revisjon - bachelorstudium

Regnskap og revisjon - bachelorstudium Studieprogram B-REGREV, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:16:52 Regnskap og revisjon - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Regnskap og revisjon - bachelorstudium

Regnskap og revisjon - bachelorstudium Regnskap og revisjon - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i regnskap og revisjon Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon - Introduksjon: Bachelorprogrammet gir

Detaljer

MPA emne 1: STV-6330 Organisasjonsmodeller og prosesser i offentlig sektor. Navn Innholdskrav Utdypende opplysninger og kommentarer Organisasjonsmodeller og prosesser i offentlig sektor. Emnekode og emnenivå

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Videreutdanning i lungesykdommer Studiepoeng: 15 Studiets varighet, omfang og nivå Videreutdanningen tilbys tilrettelagt som et tverrfaglig deltidsstudium på 15 studiepoeng over to

Detaljer

Studieplan Barn, barndom og barnehage - videreutdanning 30 studiepoeng Studieåret

Studieplan Barn, barndom og barnehage - videreutdanning 30 studiepoeng Studieåret www.dmmh.no Studieplan Barn, barndom og barnehage - videreutdanning 30 studiepoeng Studieåret 2014-2015 Godkjent av styret ved DMMH og NTNUs fagråd vår 2012 Sist revidert av fagansvarlig 01.03.2014 1 Studieprogrammets

Detaljer

Individualisert oppfølging av legemiddelbruk krever kompetanse!

Individualisert oppfølging av legemiddelbruk krever kompetanse! Individualisert oppfølging av legemiddelbruk krever kompetanse! Beate H. Garcia Førsteamanuensis Institutt for farmasi UiT Norges arktiske universitet 1. november 2013 Mastere i klinisk farmasi: Kristine

Detaljer

Sykepleie - bachelorstudium

Sykepleie - bachelorstudium Studieprogram B-SYKEPL, BOKMÅL, 12 HØST, versjon 08.aug.13 11:16:51 Sykepleie - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt

Detaljer

Studieplan. Mastergradsprogram i russlandsstudier

Studieplan. Mastergradsprogram i russlandsstudier 1 Studieplan Mastergradsprogram i russlandsstudier Universitetet i Tromsø Det samfunnsvitenskapelig fakultetet Det humanistiske fakultet Gjelder fra og med høsten 2009 2 Tittel bokmål: Mastergradsprogram

Detaljer

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning. Deltid 30 sp. dmmh.no

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning. Deltid 30 sp. dmmh.no dmmh.no Studieplan Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning (studiet kan inngå som del av master i førskolepedagogikk) Deltid 30 sp 2014-2015 Navn Nynorsk navn Engelsk

Detaljer

Master i bevegelsesvitenskap

Master i bevegelsesvitenskap Master i bevegelsesvitenskap Denne studieplanen er gyldig for studenter som er tatt opp i studieåret 2017/2018. Studieplanen er godkjent av Fakultet for medisin og helsevitenskap 07.03.17. Fakta om studieprogrammet

Detaljer

FUNKSJONSHEMMING OG SAMFUNN

FUNKSJONSHEMMING OG SAMFUNN FUNKSJONSHEMMING OG SAMFUNN SIDE 76 FUNKSJONSHEMMING OG SAMFUNN Vedtatt i Styret ved NTNU 10.01.2007, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 10.02.2015. Studietilbud

Detaljer

Digital økonomi og organisasjon

Digital økonomi og organisasjon NO EN Digital økonomi og organisasjon Den økende graden av digitalisering i offentlige sektor og privat næringsliv gjør det nødvendig med større forståelse for, og kunnskap om, informasjonsteknologi og

Detaljer

STUDIEPLAN. Bachelor i idrett. 180 studiepoeng, heltid. Alta

STUDIEPLAN. Bachelor i idrett. 180 studiepoeng, heltid. Alta STUDIEPLAN Bachelor i idrett 180 studiepoeng, heltid Alta Studieplanen er godkjent av IRS-fak den 14.12.2016 Navn på studieprogram Bachelor i idrett, Idrettshøgskolen UiT Norges arktiske universitet. Det

Detaljer

Byutvikling og urban design - Master i teknologi/siv.ing.

Byutvikling og urban design - Master i teknologi/siv.ing. Studieprogram M-BYUTV, BOKMÅL, 2013 HØST, versjon 31.mai.2013 06:45:51 Byutvikling og urban design - Master i teknologi/siv.ing. Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det

Detaljer

Håndtering av legemidler i forbindelse med praksisstudier for Bachelor i sykepleie

Håndtering av legemidler i forbindelse med praksisstudier for Bachelor i sykepleie Høgskolen i Telemark Håndtering av legemidler i forbindelse med praksisstudier for Bachelor i sykepleie Avdeling for helse- og sosialfag ved Høgskolen i Telemark Utarbeidet av Siv Roel, Solvor Brungot

Detaljer

Studieplan studieår 2014-2015. Årsenhet i Event & Sport Management

Studieplan studieår 2014-2015. Årsenhet i Event & Sport Management Studieplan studieår Årsenhet i HBV - Handelshøgskolen og fakultet for Høgskolen i Buskerud og Vestfold Grønland 58, 3045 Drammen Tlf. 32 20 64 00 Side 2/8 Endringshistorikk Dato Sign Endring 30.januar

Detaljer

STUDIEPLAN FOR PHD-PROGRAMMET I GEOGRAFI 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

STUDIEPLAN FOR PHD-PROGRAMMET I GEOGRAFI 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap STUDIEPLAN FOR PHD-PROGRAMMET I GEOGRAFI 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap 21.04.2017 Opptakskrav Opptakskravet til ph.d. programmet i geografi er mastergrad/hovedfag i

Detaljer

Videreutdanning i kontaktlærer og klasseleder oppgaver og utfordringer (KONTO)

Videreutdanning i kontaktlærer og klasseleder oppgaver og utfordringer (KONTO) Studieplan Videreutdanning i kontaktlærer og klasseleder oppgaver og utfordringer (KONTO) Further Education in Tutor and Manager of Classes and Groups Tasks and Challenges 15 Studiepoeng deltid Godkjenning

Detaljer

Petroleum Geosciences Engineering - Master of Science Degree Programme

Petroleum Geosciences Engineering - Master of Science Degree Programme Petroleum Geosciences Engineering - Master of Science Degree Programme Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for petroleumsteknologi

Detaljer

Studieplan. Barn, barndom og barnehage. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på masternivå. Studieåret dmmh.no

Studieplan. Barn, barndom og barnehage. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på masternivå. Studieåret dmmh.no dmmh.no Studieplan Barn, barndom og barnehage Obligatoriske emner i Master i pedagogikk, studieretning førskolepedagogikk 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på masternivå Studieåret 2016-2017 Revidert

Detaljer

ANSATTE, UTDANNING 2OG KOMPETANSE

ANSATTE, UTDANNING 2OG KOMPETANSE ANSATTE, UTDANNING 2OG KOMPETANSE 2Ansatte 2.1 i apotek Fagpersonalet i apotek består i all hovedsak av farmasøyter og apotekteknikere. Begge disse gruppene er autorisert helsepersonell. Gjennom helsepersonelloven

Detaljer

Sosialt arbeid, sosionom

Sosialt arbeid, sosionom NO EN Sosialt arbeid, sosionom Ønsker du å bidra til at mennesker i vanskelige livssituasjoner får et bedre liv? Vil du tilegne deg kunnskap og ferdigheter til å løse, redusere og forebygge sosiale problemer?

Detaljer

Studieplan - Master of Public Administration

Studieplan - Master of Public Administration HANDELSHØYSKOLEN I TRONDHEIM Studieplan - Master of Public Administration 208-2020 Godkjent av Høgskolestyret.0.205 Innledning Studiets faglige profil er knyttet til offentlig styring, og ligger innenfor

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Videreutdanning i diabetessykepleie Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Videreutdanning er et tilrettelagt deltidsstudium på 15 studiepoeng over to semestre. Bakgrunn for

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR UTREDNING, GODKJENNING, ETABLERING, NEDLEGGING OG REVISJON AV STUDIER VED UNIVERSITETET I STAVANGER

RETNINGSLINJER FOR UTREDNING, GODKJENNING, ETABLERING, NEDLEGGING OG REVISJON AV STUDIER VED UNIVERSITETET I STAVANGER RETNINGSLINJER FOR UTREDNING, GODKJENNING, ETABLERING, NEDLEGGING OG REVISJON AV STUDIER VED UNIVERSITETET I STAVANGER Vedtatt av Utdanningsutvalget den 28. juni 2005 med hjemmel i vedtak i Styret for

Detaljer

Studieplan for ENGELSK 1 (5.-10. trinn) med vekt på 8.-10. trinn

Studieplan for ENGELSK 1 (5.-10. trinn) med vekt på 8.-10. trinn NTNU KOMPiS Studieplan for ENGELSK 1 (5.-10. trinn) med vekt på 8.-10. trinn Studieåret 2015/2016 Profesjons- og yrkesmål Studiet retter seg mot lærere som underviser i engelsk og som har mindre enn 30

Detaljer

STUDIER AV KUNNSKAP, TEKNOLOGI OG SAMFUNN (STS)

STUDIER AV KUNNSKAP, TEKNOLOGI OG SAMFUNN (STS) 304 Studiehåndboka for humanistiske fag 2012-2013 STUDIER AV KUNNSKAP, TEKNOLOGI OG Hvorfor blir samfunn, kulturer og teknologier som de blir? Og hvordan blir det slik, og ikke helt annerledes? På hvilken

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Årsstudium i digital kommunikasjon Studiepoeng: 60 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er på 60 studiepoeng og tas på heltid over 1 år. Det er også mulig å ta det på deltid over

Detaljer

Hotelledelse - bachelorstudium

Hotelledelse - bachelorstudium Hotelledelse - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i hotelledelse Heltid/deltid: Heltid Introduksjon Norsk hotellhøgskole er en av de eldste hotellskolene i verden. Hotell,

Detaljer

Kunst og håndverk 1 for 1.-7.trinn, 30 stp, deltid, Levanger

Kunst og håndverk 1 for 1.-7.trinn, 30 stp, deltid, Levanger NO EN Kunst og håndverk 1 for 1.-7.trinn, 30 stp, deltid, Levanger Kunst og håndverk 1 er et samlings- og nettbasert studium som gir deg 30 studiepoeng fordelt over to semester studieåret 2016/2017. Studiet

Detaljer

Definisjonsliste for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Definisjonsliste for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Definisjonsliste for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Grunnlag: Definisjonsliste vedtatt i UMBs studienemnd 21.05.03. Oppdatert av NMBUs studieavdeling 01.08.2015 Begrepssamling og

Detaljer

PED1002/1 Kunnskap, læring og pedagogisk arbeid. Formålet er oppnåelse av følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

PED1002/1 Kunnskap, læring og pedagogisk arbeid. Formålet er oppnåelse av følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse: PED1002/1 Kunnskap, læring og pedagogisk arbeid Emnekode: PED1002/1 Studiepoeng: 30 Språk Norsk (engelsk ved behov) Krav til forkunnskaper Ingen Læringsutbytte Formålet er oppnåelse av følgende kunnskaper,

Detaljer

Studieplan for Mastergradsprogrammet Master of Business Administration (MBA) Erfaringsbasert master i strategisk ledelse og økonomi

Studieplan for Mastergradsprogrammet Master of Business Administration (MBA) Erfaringsbasert master i strategisk ledelse og økonomi Studieplan for Mastergradsprogrammet Master of Business Administration (MBA) Erfaringsbasert master i strategisk ledelse og økonomi Navn: Master of Business Administration Erfaringsbasert Master i strategisk

Detaljer

Sykepleie - bachelorstudium

Sykepleie - bachelorstudium Studieprogram B-SYKEPL, BOKMÅL, 2007 HØST, versjon 08.aug.2013 11:10:49 Sykepleie - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i sykepleie Heltid/deltid: Heltid Introduksjon Graden

Detaljer

UTFYLLENDE REGLER TIL STUDIEFORSKRIFTEN FOR 5-ÅRIGE OG 2-ÅRIGE MASTERPROGRAM I TEKNOLOGI, HERUNDER SIVILINGENIØRUTDANNINGEN

UTFYLLENDE REGLER TIL STUDIEFORSKRIFTEN FOR 5-ÅRIGE OG 2-ÅRIGE MASTERPROGRAM I TEKNOLOGI, HERUNDER SIVILINGENIØRUTDANNINGEN UTFYLLENDE REGLER TIL STUDIEFORSKRIFTEN FOR 5-ÅRIGE OG 2-ÅRIGE MASTERPROGRAM I TEKNOLOGI, HERUNDER SIVILINGENIØRUTDANNINGEN Fastsatt av Rektor 25.10.2016 med hjemmel i Forskrift om studier ved NTNU av

Detaljer

Vedtatt i Styret , med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest

Vedtatt i Styret , med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest SIDE 180 SOSIALT ARBEID SOSIALT ARBEID Vedtatt i Styret 16.12.2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 10.02.2015. Studietilbud i sosialt arbeid MASTERPROGRAM

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Videreutdanning i diabetessykepleie Studiepoeng: 15 Studiets varighet, omfang og nivå Videreutdanning er et tilrettelagt deltidsstudium på 15 studiepoeng over to semestre. Innledning

Detaljer

Sykepleie - bachelorstudium

Sykepleie - bachelorstudium Studieprogram B-SYKEPL, BOKMÅL, 2008 HØST, versjon 08.aug.2013 11:12:08 Sykepleie - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i sykepleie Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja

Detaljer

Beredskap og kriseledelse (master)

Beredskap og kriseledelse (master) NO EN Beredskap og kriseledelse (master) Omstillinger og uventede kriser preger dagens arbeidsliv. Når kriser og uventede hendelser oppstår kreves det at organisasjoner kan håndtere disse på en profesjonell

Detaljer

Opptaksreglement for enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskapelige

Opptaksreglement for enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskapelige 1 Opptaksreglement for enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet Regler for opptak og rangering til enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet fastsatt av dekan 09.10.2015

Detaljer

Programplan for Karriereveiledning i et livslangt perspektiv. 60 studiepoeng. Kull 2014

Programplan for Karriereveiledning i et livslangt perspektiv. 60 studiepoeng. Kull 2014 Side 1/5 Programplan for Karriereveiledning i et livslangt perspektiv 60 studiepoeng Kull 2014 Høgskolen i Buskerud og Vestfold Oppdatert 14.8.14 LGL Godkjent av dekan 26.08.14 Innholdsfortegnelse Innledning...

Detaljer

Studieplan. Bachelorgradsprogram i russlandsstudier. Universitetet i Tromsø Det samfunnsvitenskapelig fakultetet Det humanistiske fakultet

Studieplan. Bachelorgradsprogram i russlandsstudier. Universitetet i Tromsø Det samfunnsvitenskapelig fakultetet Det humanistiske fakultet Studieplan Bachelorgradsprogram i russlandsstudier Universitetet i Tromsø Det samfunnsvitenskapelig fakultetet Det humanistiske fakultet Gjelder fra og med høsten 2009 1 Tittel: Bokmål: Bachelorgradsprogram

Detaljer

Studieplan for Norsk 2 (8.-13.trinn)

Studieplan for Norsk 2 (8.-13.trinn) januar 17 NTNU KOMPiS Studieplan for Norsk 2 (8.-13.trinn) Flerspråklighet og litterære kulturmøter Studieåret 2017/2018 Norsk 2 Flerspråklighet og litterære kulturmøter består av to emner og går over

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 1 / 6 Studieplan 2016/2017 Kunnskapsbasert praksis i helsetjenesten Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Kunnskapsbasert praksis i helsetjenesten er en videreutdanning på 15 studiepoeng. Utdanningen

Detaljer