Studieplan Master i farmasi

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Studieplan Master i farmasi"

Transkript

1 Det helsevitenskapelige fakultet Institutt for farmasi Studieplan Master i farmasi 120 studiepoeng Oppstart høsten 2015 for studieretning 1 Oppstart høsten 2012 for studieretning 2 1

2 1 Innledning Opptakskrav Målgruppe Yrkesmuligheter og kompetanse Bakgrunn og historikk Utdanningens profil Undervisnings og eksamensspråk 6 2 Studiets overordnede mål 7 3 Organisering og struktur Varighet og studiestruktur Studieopphold i praksis Utveksling Masteroppgaven 9 4 Beskrivelse av studieprogrammets innhold 11 5 Undervisnings- og arbeidsformer Beskrivelse av de enkelte arbeidsformene 13 6 Eksamen og vurdering Mål og hensikt med vurdering Obligatoriske deler av studiet Oversikt over arbeidskrav og eksamener Karaktersystem Skikkethetsvurdering 17 7 Emnebeskrivelser FAR-3502 Studieopphold i praksis - master FAR-3002 Masteremne for bachelorkandidater i farmasi fra HiNT, HiO eller tilsvarende FAR-3011 Vitenskapelig metode og tekstforståelse FAR-3201 Avansert klinisk farmasi FAR-3401 Avansert legemiddelteknologi og biofarmasi FAR-3101 Farmakoøkonomi og epidemiologi FAR-3301 Avansert farmasøytisk kjemi FAR-3911 Masteroppgave Masteremner 37 2

3 1 Innledning Studieprogrammet for master i farmasi forholder seg til Forskrift for studier ved Universitetet i Tromsø, fastsatt av universitetsstyret i sak S 72/08 med hjemmel i lov av 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler 3-3 og Opptakskrav Opptaket til masterprogrammet i farmasi skjer lokalt. Grunnlag for opptak er bachelorgrad i farmasi med en gjennomsnittskarakter på C eller bedre. 1.2 Målgruppe Målgruppen for masterprogrammet i farmasi er personer med bachelor i farmasi (reseptarutdanning) med eksamen avlagt 2003 eller senere (treårig reseptarutdanning). Studiet har to studieretninger, en beregnet på kandidater med bachelorgrad i farmasi fra Universitetet i Tromsø og en for kandidater med bachelorgrad i farmasi fra Høgskolen i Oslo eller Høgskolen i Nord-Trøndelag eller tilsvarende utdanning. 1.3 Yrkesmuligheter og kompetanse Masterutdanning i farmasi gir grunnlag for å søke om autorisasjon som provisorfarmasøyt gjeldende i Norge og EU, og danner grunnlag for offentlig godkjenning som kvalifisert person (QP). Den største andelen provisorfarmasøyter arbeider i apotek. Reseptekspedisjon og veiledning i riktig legemiddelbruk er blant de viktigste oppgavene til provisorfarmasøyten, men legemiddelsamtaler blir en ny og viktig oppgave for provisorfarmasøyten i framtiden. Apoteker er yrkestittelen for den som har det faglige og administrative lederansvaret for et apotek (driftskonsesjonær). Stillingen krever mastergrad i farmasi, og 2 års relevant yrkeserfaring. I sykehusapotek og innenfor klinisk farmasi arbeider provisorfarmasøyten i tverrfaglige team i spesialisthelsetjenesten. Farmasøyter etterspørres i stadig større grad til å gjøre 3

4 legemiddelgjennomganger for å skreddersy legemiddelbehandling for den enkelte pasient og for å avdekke legemiddelrelaterte problemer. Det finnes mulighet for å spesialisere seg i klinisk farmasi ved å ta etterutdanning (erfaringsbasert master i klinisk farmasi) nasjonalt og internasjonalt. Sykehjem og kommunehelsetjenesten er også i ferd med å rette et nødvendig fokus på klinisk farmasi og gode rutiner for legemiddelhåndtering. Her vil provisorfarmasøyten ha en etterspurt kompetanse. I legemiddelindustrien arbeider provisorfarmasøyter i alle ledd. Farmasøyter arbeider med grunnforskning, klinisk forskning, produksjon, kvalitetskontroll, registrering og myndighetsarbeid, bivirkningshåndtering samt salg og markedsføring av legemidler. Forskning og undervisning er viktige arbeidsfelt for provisorfarmasøyter med og uten doktorgrad. De arbeider innen alt fra grunnforskning til klinisk forskning og legemiddelutprøvning ved universitet, høgskoler, sykehus og andre forskningsinstitusjoner. Innen offentlig forvaltning finner vi farmasøyter innenfor alle legemiddelrelaterte områder. Regionale legemiddelinformasjonssentra (RELIS), Statens legemiddelverk, Helse- og omsorgsdepartementet, Nasjonalt folkehelseinstitutt, Helsedirektoratet, Norsk pasientskadeerstatning, Helseøkonomiforvaltningen (HELFO), Giftinformasjonen og Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten er eksempler på steder hvor farmasøyter arbeider. 1.4 Bakgrunn og historikk Universitetet i Tromsø (UiT) har siden 1994 tilbudt farmasiutdanning som et 5-årig integrert masterprogram i farmasi. Opprettelsen bygget på Innstilling om full farmasiutdanning i Tromsø av 6. oktober Bakgrunnen for opprettelsen av studiet var lang tids mangel på farmasøyter i Nord-Norge. I 1994 ble det tatt opp 20 studenter til det femårige studieprogrammet i farmasi ved UiT, økende til 27 studenter i 1998 og 35 studenter fra 2001 til i dag. Studieprogrammet i farmasi ved UiT hadde to studieretninger, den ene for søkere med vitnemål fra videregående skole, den andre tiltenkt på søkere med reseptarbakgrunn/bachelor i farmasi. Studietiden for reseptarene ble 3,5 år på toppen av bachelorutdanningen. Det er vanlig at et studieprogram gjennomgår kontinuerlig evaluering og tilpasninger av emner. Dette skjer som resultat av studentevalueringer, eksamensresultater og undervisernes vurderinger, men også som resultat av internasjonale avtaler og nasjonale endringer i lover og 4

5 avtaleverk. Bolognaprosessen, med den påfølgende kvalitetsreformen og kvalifikasjonsrammeverket, NFR-evaluering (2002), NOKUT-evaluering og påfølgende reakkreditering av det integrerte mastergradsprogrammet i farmasi ved UiT (2009) er eksempler på dette. Innenfor de siste 20 årene har det vært en rivende utvikling av nye legemidler og nye behandlingsformer, og sammen med endringer i helsevesenet (Samhandlingsreform etc) og farmasiverden (ny apoteklov i 2001), har dette ført til endrede kompetansebehov. Den teknologiske utviklingen innenfor informasjon og kommunikasjonsteknologi (IKT), gjør at IKT skal være integrert som en naturlig del av studieplanen med mulighet for fleksibilitet og de nye læringsarenaene som dette gir. Institutt for farmasi i Tromsø tilbyr nå et studieløp etter en modell med en treårig bachelorutdanning i farmasi som kan bygges videre på med en toårig masterutdanning i farmasi (3+2 modell). Dette gir en strømlinjeformet mulighet for en livslang læringsprosess da en bachelor i farmasi kan bygge direkte videre på sin kompetanse med en toårig mastergrad i farmasi. Dette vil igjen være grunnlag for ulike spesialiseringer, og kvalifisere til videre ph.d.- studier. 1.5 Utdanningens profil Målet er å utdanne masterkandidater i farmasi med bred kunnskap om legemidler og legemiddelbruk, og med gode ferdigheter innenfor kommunikasjon og samhandling både med pasienten og helsepersonell. I tillegg til dette vil mastere i farmasi utdannet ved Universitetet i Tromsø ha kunnskap om og ferdigheter i bruk av moderne og avansert metodikk innen både teoretiske og eksperimentelle fag. Kandidaten vil etter fullført masteroppgave være kvalifisert til å arbeide som provisorfarmasøyt, samt for videre ph.d. studier. Farmasi er et område som kombinerer det kliniske aspektet ved legemiddelbruk(møte med pasienten /kunden) med det teknologiske (utvikling og produksjon av legemidler). Undervisningen har pasienten i fokus, med varierte undervisningsformer og krav til aktiv deltakelse fra studenten. Praksisperioden er strukturert og med tett oppfølging fra instituttet for å gi et best mulig læringsutbytte opp mot den lederrollen kandidaten vil få etter endt utdanning. Masterstudiet i farmasi ved UiT vil være et godt tilbud til bachelorkandidater i farmasi fra høgskolene i Oslo eller Nord-Trøndelag, eller for kandidater med tilsvarende utdanning som ønsker påbygning til master i farmasi. Kandidatene fra høgskolene i Oslo og Nord-Trøndelag 5

6 har etter nåværende studieplaner seks måneders praksis (tilsvarende EU-krav til praksisopphold for mastergrad i farmasi), men en tilvarende tynnere teoretisk bakgrunn enn fremtidige bachelorkandidater utdannet ved UiT. Disse vil derfor tilbys et emne som, etter gjennomføring, sidestiller dem med bachelorkandidater utdannet i Tromsø, når de sistnevnte har gjennomført sitt studieopphold i praksis i masterprogrammet. Foruten disse to første emnene, vil de to studieretningene ha samme studieløp. 1.6 Undervisnings og eksamensspråk Undervisningen foregår på norsk og engelsk, mens lærebøker og annen litteratur i all hovedsak er på engelsk. Eksamensspråket er norsk. Masteroppgaven kan skrives på norsk eller engelsk. 6

7 2 Studiets overordnede mål Etter endt masterstudium i farmasi skal kandidaten ha kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen farmasøytiske fag som kvalifiserer for: Offentlig autorisasjon som provisorfarmasøyt etter søknad jmf. LOV nr 64: Lov om helsepersonell m.v. (helsepersonelloven) Godkjenning som farmasøyt innen EU jmf. EU-direktiv 2005/36/EF om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner for helsepersonell Offentlig godkjenning som Kvalifisert person (QP) jmf. FOR nr 1441: Forskrift om tilvirkning og import av legemidle Opptak til doktorgradsprogram Etter gjennomført program skal kandidaten være i stand til å: Vurdere avansert legemiddelterapi og legemiddelhåndtering i samhandling med pasient og annet helsepersonell Drøfte de økonomiske rammene for legemiddelmarkedet Drøfte rasjonell legemiddelbruk i forhold til legemiddeløkonomiske perspektiver Beskrive viktige karakteristika og prinsipper ved meta-analyser Bruke sentrale prinsipper for design av farmasøytiske virkestoff og utvikling og fremstilling av disse Diskutere hvordan valg av legemiddelform og administrasjonsvei påvirker biologisk tilgjengelighet og terapeutisk effekt Identifisere behov for kvalitetssikring og validering av prosedyrer og produkter Gjennomføre sammensatte prosjekter i henhold til vitenskapelige normer og forskningsetiske retningslinjer Demonstrere dybdeforståelse innenfor ett av de farmasøytiske spesialområdene Utnytte den unike kombinasjonen av faglig bredde og dybde til å utvikle nye farmasøytiske produkter og tjenester 7

8 3 Organisering og struktur 3.1 Varighet og studiestruktur Masterstudiet i farmasi er et heltidsstudium normert til 2 år med et omfang på 120 studiepoeng. Studiet har to studieretninger: Studieretning 1 (Tabell 1) er forbeholdt bachelorkandidater i farmasi fra UiT, Studieretning 2 (Tabell 2) er forbeholdt bachelorkandidater med utdanning fra høgskolene i Oslo og Nord-Trøndelag, eller tilsvarende utdanning. Alle emnene i første studieår er obligatoriske på begge studieretningene. Andre studieår velger studentene masteroppgave innen et av de sentrale forskningsområdene ved Institutt for farmasi, i tillegg til et masteremne som er relatert til fagområdet for masteroppgaven. Tabell 1: Oppbygning av masterprogram i farmasi, studieretning for bachelorkandidater i farmasi fra UiT (Studieretning 1). 4. semester (vår) FAR-3911 Masteroppgave 50 studiepoeng 3. semester (høst) Valgfritt masteremne 2. semester (vår) FAR-3101 Farmakoøkonomi og epidemiologi 1. semester (høst) FAR-3502 Studieopphold i praksis - master 15 studiepoeng FAR-3301 Avansert farmasøytisk kjemi FAR-3011 Vitenskapelig metode og tekstforståelse 5 studiepoeng FAR-3401 Avansert legemiddelteknologi og biofarmasi FAR-3201 Avansert klinisk farmasi 8

9 Tabell 2: Oppbygning av masterprogrammet i farmasi, studieretning for bachelorkandidater i farmasi fra HiNT, HiO eller tilsvarende (Studieretning 2). 4. semester (vår) FAR-3911 Masteroppgave 50 studiepoeng 3. semester (høst) Valgfritt masteremne 2. semester (vår) FAR-3101 Farmakoøkonomi og epidemiologi 1. semester (høst) FAR-3002 Masteremne for bachelorkandidater i farmasi fra HiNT, HiO eller tilsvarende 15 studiepoeng FAR-3301 Avansert farmasøytisk kjemi FAR-3011 Vitenskapelig metode og tekstforståelse 5 studiepoeng FAR-3401 Avansert legemiddelteknologi og biofarmasi FAR-3201 Avansert klinisk farmasi 3.2 Studieopphold i praksis FAR-3502 Studieoppholdet praksis (15 studiepoeng) i masterprogrammet i farmasi er et strukturert studieopphold med både obligatoriske og valgfrie oppgaver, der studenten har tett oppfølging fra institusjonen for å gi et best mulig læringsutbytte. Masterstudenten vil på dette tidspunktet ha autorisasjon som reseptarfarmasøyt, og forventet læringsutbytte etter praksisperioden vil derfor ligge på et høyere nivå enn for bachelorstudentene. Kandidatene skal kunne bruke observasjoner og erfaringer fra apotek til å utvikle en lederrolle. 3.3 Utveksling Det er gode muligheter for utenlandsopphold i forbindelse med masteroppgaven. Til nå har studenter utført sitt mastergradsprosjekt i USA, Tyskland, New Zealand, Danmark, England, Italia, Frankrike, Sverige, Skottland, Sveits, Østerrike, Australia og Sør-Afrika. 3.4 Masteroppgaven Masteroppgaven er en forskningsoppgave som skal bidra til å gi kandidaten dybdeforståelse innen et av de sentrale farmasifaglige områdene. Studenten vil i denne perioden være tilknyttet en av forskningsgruppene ved Institutt for farmasi og deres forskningsnettverk. 9

10 Mastergradsoppgaver eller tilsvarende, som ikke er unntatt offentlighet etter 15, skal gjøres åpent tilgjengelig i universitetets digitale vitenarkiv. Den enkelte student kan reservere seg mot slik tilgjengeliggjøring. 10

11 4 Beskrivelse av studieprogrammets innhold Det toårige masterprogrammet i farmasi gis som vist i Tabell 1 og 2 i to studieretninger; en for bachelorkandidater i farmasi (reseptarfarmasøyter)utdannet ved det nye bachelorprogrammet ved UiT og en for bachelor kandidater (reseptarfarmasøyter) som er utdannet ved HiO eller HiNT. Det som skiller de to studieretningene, er emnet på 15 studiepoeng i første semester av masterstudiet. Bachelorkandidatene utdannet ved UiT har tre måneders praksisopphold i apotek inkludert i sin treårige bachelorutdanning og er autorisert som reseptarfarmasøyter med lov til å ekspedere resepter i apotek. Mastergradskandidater i farmasi, provisorfarmasøyter, skal i henhold til EUdirektiv ha seks måneder praksisopphold i apotek. Av den grunn gis et 15 studiepoengs emne, FAR-3502 Studieopphold i praksis - master, til bachelorkandidatene i farmasi fra UiT. Dette emnet fokuser på de nyeste arbeidsområdene for mastere i farmasi, herunder farmasifaglig rådgivning, deltagelse i strukturerte legemiddelgjennomganger i samarbeid med annet helsepersonell, legemiddelsamtaler med pasienter i apotek og deltagelse i løsing av legemiddelrelaterte problemstillinger i sin helhet. Fokus på å utvikle en lederrolle vil være sentral. Bachelorkandidatene i farmasi utdannet ved HiO og HiNT har, etter nåtidens studieplaner, allerede seks måneders studieopphold i praksis når de starter på masterprogrammet i farmasi ved UiT. De har imidlertid noe mindre omfattende teoretisk grunnlag (15 studiepoeng) enn bachelorkandidatene fra UiT. Bachelorkandidatene i farmasi utdannet ved HiO eller HiNT følger derfor studieretningen i mastergradsprogrammet som starter med emnet FAR-3002 Masteremne for bachelor kandidater i farmasi fra HiNT, HiO eller tilsvarende utdanning. Dette emnet har som formål å gi studentene et tilfredsstillende grunnlag i immunologi, analytisk kjemi, samt noe farmakoepidemiologi. Den pedagogiske metoden vil i stor grad være case-basert. Etter det første emnet, hhv FAR-3502 og FAR-3002 i de to studieretningene vil de to studentgruppene være kvalifisert til å følge samme studieplan i resten av mastergradsprogrammet. Emnet FAR-3011 Vitenskapelig metode og tekstforståelse er ment å forberede studentene på arbeidet med mastergradsoppgaven det siste studieåret, og forventet læringsutbytte er blant annet at studentene kan bruke vanlige vitenskapelige metoder, forskningsetikk og statistikk. Det er også forventet at de kan gjennomføre litteratursøk og sette opp en plan for gjennomføring av et prosjekt og kjenne til hvordan disposisjonen for en mastergradsoppgave skal være. 11

12 I siste del av første semester og i hele andre semester av masteroppgaven gis fordypningsemner i fire sentrale farmasifaglige områder. Emnet Far-3201 Avansert klinisk farmasi skal studenten lære seg til å identifisere og vurdere avanserte legemiddelrelaterte problemstillinger, foreslå individuell legemiddelterapi og foreta samtaler om legemiddelbehandling med pasienter så vel som helsepersonell på forskjellig nivå. I emnet FAR-3101 Farmakoøkonomi og epidemiologi skal gi studenten forståelse for de økonomiske rammene i legemiddelmarkedet, samt få innblikk i hvordan målsettingen om rasjonell legemidddelbruk også avhenger av legemiddeløkonomiske perspektiver og analyser. Etter endt emne skal studenten selv kunne gjøre kritiske vurderinger av legemiddeløkonomiske publikasjoner. Emnet vil legge et godt grunnlag for utøvelse av mange av arbeidsoppgavene tilknyttet ledelse av apotek eller sykehusapotek. Emnet FAR Avansert legemiddelteknologi og biofarmasi vil gi et godt grunnlag for veiledning av kunder i apotek, samt arbeid som produksjonsansvarlig ved sykehusapotek, produksjonsapotek og ikke minst for arbeid i farmasøytisk industri eller relatert virksomhet. FAR-3302 Avansert farmasøytisk kjemi vil gi studentene ferdigheter i bruk av avanserte, moderne analysemetoder og tolkning og validering av analyseresultater. Studentene skal også kunne gjøre rede for legemiddelkjemiske prinsipper ved utvikling av nye legemidler. Emnet vil sammen med emnet i legemiddelteknologi og biofarmasi på dette nivå danne grunnlag for å vurdere sentrale problemstillinger i utviklingsprosessen som leder frem til nye legemidler. De fire mastergradsemnene vil gi studentene et godt grunnlag for videre arbeid med FAR Mastergradsoppgave innen ett av de sentrale farmasifaglige områdene. 12

13 5 Undervisnings- og arbeidsformer Det skal være samsvar mellom undervisningen, arbeidsformene og læringsutbyttene på emnenivå og på programnivå. De valgte undervisningsformene skal stimulere til læring og gi et merutbytte sett opp mot det som skal erverves av kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse. Studentene skal ikke bare lære det rent faglige innholdet i emnene, men også lære å kommunisere og formidle sin kunnskap gjennom muntlige og skriftlige presentasjoner gjennom hele studiet og dermed lære å uttrykke seg på en presis og tydelig måte, både skriftlig og muntlig. De skal øve på å gi og motta tilbakemeldinger på muntlige og skriftlige prestasjoner. De skal lære en problemløsende holdning til arbeidsoppgaver ved å arbeide med kasus som beskriver problemer og utfordringer de kan støte på i jobbsammenheng, og de skal opparbeide seg laboratorietekniske fredigheter gjennom praktisk laboratoriearbeid. I apotekpraksis skal studenten få anledning til å bruke sin farmasifaglige bakgrunn til beste for den enkelte pasient og de skal få oversikt over og øve på de oppgavene som naturlig tilhører en provisorfarmasøyt. 5.1 Beskrivelse av de enkelte arbeidsformene Frioppgave: Litteraturstudie som studentene arbeider i grupper med innhentet litteratur, og som presenteres muntlig på seminar. Forelesninger: Formidling av relevant oversikts og dybdekunnskap. Forelesningene skal stimulere og lette studentens egen kunnskapsinnhenting. Studiet har både nettbaserte forelesninger, der studenten selv kan velge når han eller hun vil se forelesningene, og tradisjonelle forelesninger, med oppmøte på universitetet. Fronter: Læringsplattform som består av en rekke verktøy for læring og samarbeid online. Gruppearbeid: Studentene jobber i grupper uten organisert veiledning, som del av forarbeid til seminar eller obligatoriske oppgaver. Klinisk praksis: Studentene skal hospitere på sykehusavdeling for å lære om farmasøytens rolle i klinikken. Kollokvier: Mindre studentgrupper med veiledet oppgaveløsning. Oppgaver gis på forhånd og bør ideelt løses på forhånd for å avdekke spørsmål eller problemstillinger som kan løses. 13

14 Laboratoriearbeid: Praktisk trening i ferdigheter som ikke kan læres på annen måte. Det trenes på bevissthet rundt kvalitetskontroll og nøyaktighet. Viktigheten av dokumentasjon blir vektlagt gjennom journaler som må godkjennes. Litteraturseminar i grupper: Vitenskapelig fagstoff legges fram og diskuteres. Dette vil gi trening i kritisk tenking og reflekterte holdninger til fagstoff. Læringssti: Undervisningsopplegg i tilknytning til nettbasert undervisning i Fronter. Sider med fagstoff og oppgaver er strukturert og satt i system, og studenten følger undervisningsopplegget som en sti. Nettbasert og virtuelt arbeid: Studentene jobber inn mot nettbaserte plattformer. Studenten velger selv hvor han eller hun befinner seg fysisk (hjemme eller på universitetet). Her skal muligheten for fleksibilitet vektlegges. Dette innbefatter også skriftlige innleveringer i Fronter. Det er mulighet for virtuelle møter med medstudenter og veileder. Praksis i apotek: Studentene skal ha tre måneders praksis i apotek. Studenten vil få anledning til å bruke sin farmasifaglige bakgrunn til beste for den enkelte pasient og de skal få oversikt over og utvikle ferdigheter tilhørende yrkesrollen som provisorfarmasøyt. Problembasert læring med gruppearbeid (PBL-grupper): Studentene jobber sammen i veiledede grupper med kasus der de skal identifisere problemstillinger og diskutere mulige løsninger på disse. I første gruppemøte identifiseres problemstillinger, mellom møtene leser studentene seg opp på aktuelle temaer, og i andre gruppemøte diskuteres tiltak. Hvert tema avsluttes med et seminar, der studentene legger fram sine forslag til problemløsning for medstudentene og veiledere og får deres tilbakemeldinger. Second Life: Nettbasert plattform og virtuell 3D-verden der studentene har sin egen figur, avatar, som representerer dem selv. Gjennom avataren kan studenten kommunisere og samhandle med andre avatarer (studenter og veiledere) og simulere ulike problemstillinger i en arbeidssituasjon. Seminar: I farmakologifagene er seminar felles veiledet storgruppe der studentene selv bidrar til undervisningen ved fremlegg og diskusjon rund et gitt tema. Dette skal gi god trening i å presentere fagstoff. I kjemifagene er seminar felles veiledede storgruppe sentrert rundt oppgaveløsning og diskusjon rundt et gitt tema, som supplement til forelesninger. 14

15 6 Eksamen og vurdering 6.1 Mål og hensikt med vurdering Vurdering skal være en del av læringsprosessen og ha et pedagogisk og kvalitetsgodkjennende siktemål. Vurderingsformene vil variere fra emne til emne og er presisert i emnebeskrivelsene (se Tabell 3 og kapittel 7). Studieprogrammet i farmasi forholder seg til Forskrift for eksamener ved Universitetet i Tromsø, fastsatt av universitetsstyret i sak S 22/2009 med hjemmel i lov av 1. april 2005 nr 15 om universiteter og høgskoler 3-9 og Obligatoriske deler av studiet Arbeidskrav er alle former for arbeider og prøver som settes som vilkår for å framstille seg til eksamen, men der resultatet ikke inngår i beregningsgrunnlaget for den karakteren som angis på vitnemålet eller karakterutskriften. Vurderingsuttrykket for arbeidskrav skal være "godkjent" eller "ikke godkjent". Alle emnene inneholder arbeidskrav og oppgaver som må være bestått eller fullført for å kunne fremstille seg til eksamen. Se Tabell 3 og i Kapittel 7 under hvert enkelt emne for detaljer. Krav til studiedeltagelse. Deltagelse på eksempelvis laboratorieundervisning, PBL-grupper og seminar ansees som svært viktig for å nå læringsmålene for studiet. Derfor må studenten være tilstede på all laboratorieundervisning. Fravær på opptil 20 % kan godkjennes ved annen obligatorisk undervisning. Studenter som har hatt fravær har ikke krav på særskilt tilrettelagte opplegg og er selv ansvarlig for å tilegne seg de kunnskaper, ferdigheter og holdninger slik det er beskrevet i læringsutbyttene. Emneansvarlig kan i særlige tilfeller og etter søknad med nødvendig dokumentasjon gi studenten anledning til å kompensere manglende fullført obligatorisk arbeid med andre muntlig, skriftlig eller praktiske oppgaver. Studenter som på grunn av tillitsverv eller andre forpliktelser, vet at de kommer til å ha fravær må avtale planlagt fravær skriftlig med emneansvarlig på forhånd. Universitetet er ikke forpliktet til å innvilge fritak. Studieopphold i praksis har egne retningslinjer for fravær, som står beskrevet i kursheftet for emnet. Generelt er arbeidstiden på 37,5 timer per uke og i tråd med gjeldende tariffavtale. Sykdom og fravær behandles likt som for apotekets øvrige ansatte. 15

16 For detaljer rundt obligatoriske deler av de ulike emnene henvises til emnebeskrivelsene i Kapittel Oversikt over arbeidskrav og eksamener Tabell 3: Oversikt over arbeidskrav, eksamen og vurdering. Semester Emne Arbeidskrav Eksamen og vurdering 1. semester 2. semester FAR-3502 Studieopphold i praksis - master 15 studiepoeng FAR-3002 Masteremne for bachelorkandidater i farmasi fra HiNT, HiO eller tilsvarende 15 studiepoeng FAR-3011 Vitenskapelig metode og tekstforståelse 5 studiepoeng FAR-3201 Avansert klinisk farmasi FAR-3101 Farmakoøkonomi og epidemiologi Godkjent studieopphold i praksis Godkjente obligatoriske oppgaver Godkjent laboratoriekurs Muntlig presentasjon Ingen eksamen Praksis vurderes bestått/ikke bestått Individuell skriftlig eksamen (4 timer) Individuell muntlig eksamen Vurderes med bokstavkarakter A-F Muntlig presentasjon Individuell muntlig presentasjon Muntlig fremlegg på seminar Nettbaserte oppgaver Godkjent obligatorisk oppgave Vurderes bestått/ikke bestått Individuell muntlig eksamen (30 minutter) etter forberedelse av kasus Vurderes med bokstavkarakter (A-F) Hjemmeeksamen i grupper på 3 studenter over 3 dager Vurderes med bokstavkarakter A-F Individuell skriftlig eksamen over 3 timer Vurderes med bokstavkarakter A-F FAR-3301 Avansert farmasøytisk kjemi Godkjent laboratoriekurs Individuell muntlig eksamen Vurderes med bokstavkarakter A-F 16

17 FAR-3401 Avansert legemiddelteknologi og biofarmasi 3. semester Valgfritt masteremne Godkjent laboratoriekurs Godkjent frioppgave Individuell skriftlig eksamen (4 timer) Vurderes med bokstavkarakter A-F 4. semester FAR-3911 Masteroppgave 50 studiepoeng Skriftlig masteroppgave Individuell muntlig eksamen Vurderes med bokstavkarakter A-F 6.4 Karaktersystem Følgende vurderingsuttrykk benyttes i emnene: Bestått/ikke bestått som selvstendig vurderingsuttrykk Gradert skala med 5 trinn fra A til E for bestått og F for ikke bestått (beskrevet i Tabell 4) Tabell 4: Beskrivelse av bokstavkaraktertrinnene Symbol Betegnelse A Generell, kvalitativ beskrivelse av vurderingskriterier Fremragende Fremragende prestasjon som klart utmerker seg. Kandidaten viser svært god vurderingsevne og stor grad av selvstendighet. B Meget god Meget god prestasjon. Kandidaten viser meget god vurderingsevne og selvstendighet. C God Jevnt god prestasjon som er tilfredsstillende på de fleste områder. Kandidaten viser god vurderingsevne og selvstendighet på de viktigste områdene. D Nokså god En akseptabel prestasjon med noen vesentlige mangler. Kandidaten viser en viss grad av vurderingsevne og selvstendighet. E Tilstrekkelig Prestasjonen tilfredsstiller minimumskravene, men heller ikke mer. Kandidaten viser liten vurderingsevne og selvstendighet. F Ikke bestått Prestasjon som ikke tilfredsstiller de faglige minimumskravene. Kandidaten viser både manglende vurderingsevne og selvstendighet. 6.5 Skikkethetsvurdering Løpende skikkethetsvurdering av alle studenter foregår gjennom hele studiet og skal inngå i en helhetsvurdering av studentens faglige og personlige forutsetninger for å kunne fungere 17

18 som helsepersonell. En student som utgjør en mulig fare for egen eller pasienters og brukeres liv, fysiske og psykiske helse, rettigheter og sikkerhet, er ikke skikket for yrket. Hvis det er begrunnet tvil om en student er skikket, skal det foretas en særskilt skikkethetsvurdering. Forvaltningslovens regler om saksbehandling kommer til anvendelse ved særskilt skikkethetsvurdering. Dette står beskrevet i dokumentet Kvalitetssystem for utdanningsvirksomheten ved Universitetet i Tromsø, 2009: Kapittel 16. Skikkethetsvurderinger av studenter ved Universitetet i Tromsø. 18

19 7 Emnebeskrivelser 7.1 FAR-3502 Studieopphold i praksis - master 15 studiepoeng 1. semester Emnetype Emnet er forbeholdt studenter med studierett på masterprogrammet i farmasi. Forkunnskapskrav Det er krav om bestått eksamen i FAR-2501 Studieopphold i praksis bachelor for studenter med bachelorutdanning fra UiT. Faglig innhold Farmasifaglig rådgivning og revisjon Strukturerte legemiddelgjennomganger Legemiddelsamtaler Gjennomføre en audit på praksisapoteket Kritisk gjennomgå ett av apotekets kvalitetssystemer Læringsutbytter Etter å ha gjennomført emnet skal studenten være i stand til å: Utføre farmasifaglig rådgiving og revisjon i primær- og spesialisthelsetjenesten Utføre strukturerte legemiddelgjennomganger i samarbeid med annet helsepersonell i primærhelsetjenesten Utføre legemiddelsamtaler i apotek Løse legemiddelrelaterte problemer i dialog med pasient og/eller annet helsepersonell Bruke observasjoner og erfaringer fra apotek som grunnlag for å utvikle en lederrolle 19

20 Undervisningsformer for studieoppholdet i praksis Ukentlige veiledningsmøter med veileder på apoteket Levere obligatoriske oppgaver via Fronter Veiledning av obligatoriske oppgaver via Fronter Faglige diskusjoner i Fronter Vurderingsform for studieoppholdet i praksis Midt- og sluttvurdering der veileder etter samtale med studenten skal gi en vurdering av skikkethet og faglig kompetanse. Rapport skal sendes til Institutt for farmasi. Studieoppholdet skal vurderes av veileder med Bestått / Ikke bestått. Arbeidskrav Oppfylle krav til tilstedeværelse Gjennomført planlagte veiledning på apoteket Delta i faglige diskusjoner på Fronter Obligatoriske oppgaver Undervisningsspråk Norsk 20

21 7.2 FAR-3002 Masteremne for bachelorkandidater i farmasi fra HiNT, HiO eller tilsvarende 15 studiepoeng 1. semester Emnetype Emnet er forbeholdt studenter med studierett på masterprogrammet i farmasi. Faglig innhold Immunsystemet, oppbygning og organisering Oppbygning og funksjon til viktige reseptorer Antistoff struktur og funksjon Hypersensitivitet Inflammasjon Autoimmunitet Toleranse Immunsuppresjon Biologiske legemidler Legemidlers kjemiske egenskaper Titrimetriske metoder Spektroskopiske metoder (UV-VIS, AAS og IR spektroskopi) Analyse av farmasøytiske råvarer og farmasøytiske spesialprodukt Ulike kromatografiske teknikker i analyse av legemidler (TLC,SPE, GC og HPLC) Statistikk (forstå og bruke begrep som normalfordelingsmodell, middelverdi, median, estimat for standard avvik, standard avvik, relativt standard avvik, outliers, konfidensintervall, bruk av z, t og Q-tabeller) Epidemiologiske metoder og statistikk Læringsutbytte Etter å ha gjennomført emnet skal studenten være i stand til å: 21

22 Beskrive immunapparatets oppbygning og organisering og mekanismer til og regulering av immunrespons Beskrive mekanismer som gir toleranse og autoimmunitet Redegjøre for angrepspunkter for biologiske legemidler Velge en hensiktsmessig analysemetode basert på kunnskap om stoffets struktur og kjemiske egenskaper Gjøre rede for ulike analyseteknikkers muligheter og begrensninger i naturstoff- og legemiddelrelaterte analyser Bruke monografier i den europeiske farmakopéen til analyse av farmasøytiske råvarer og spesialpreparat Bruke statistiske metoder i behandling av data fra kvantitative analyser Utføre utvalgte klassiske analysemetoder under veiledning Tilpasse og bruke ulike statistiske metoder i behandling av data fra kvantitative analyser Undervisning og arbeidsformer Forelesninger: 20 timer Seminar: 40 timer (obligatorisk) PBL-grupper: 40 timer (obligatorisk) Laboratoriekurs: 45 timer (obligatorisk) Eksamen og vurderingsform Individuell skriftlig eksamen på 4 timer. Vurderes med bokstavkarakter A-F. Kontinuasjonseksamen Dersom en student leverer sykemelding eller stryker på eksamen, kan det tilbys kontinuasjonseksamen. Arbeidskrav Godkjent laboratoriekurs Muntlig presentasjon av oppgitt tema 22

23 Undervisningsspråk Norsk Eksamensspråk Norsk 23

24 7.3 FAR-3011 Vitenskapelig metode og tekstforståelse 5 studiepoeng 1. og 3. semester Emnetype Emnet er forbeholdt studenter med studierett på masterprogrammet i farmasi. Faglig innhold Vitenskapelig metode Dannelsesbegrep Forskningsetikk Statistikk Referansebruk Plagiering Litteratursøk Skriving (tekstoppbygning, hvordan skrive en masteroppgave) Forberedelse til masterprosjektet Introduksjon til masterprosjekter Læringsutbytter Etter å ha gjennomført emnet skal studenten være i stand til å: Bruke vanlige vitenskapelige metoder Gjøre litteratursøk Vurdere forskningsetikk Velge en passende statistisk metode til et datasett Sette opp en prosjektplan 24

25 Sette opp disposisjon for en mastergradsoppgave Bruke dataprogram for å håndtere referanser Undervisning og arbeidsformer Forelesninger: 5 timer Litteraturseminar: 20 timer (obligatorisk) Grupper: 20 timer (obligatorisk) Eksamen og vurderingsform Muntlig presentasjon som vurderes bestått/ikke bestått Kontinuasjonseksamen Dersom en student leverer sykemelding eller stryker på eksamen, kan det tilbys kontinuasjonseksamen. Arbeidskrav Muntlig presentasjon på bakgrunn av vitenskapellig forskningsartikkel Undervisningsspråk Norsk og engelsk Eksamensspråk Norsk 25

26 7.4 FAR-3201 Avansert klinisk farmasi 1. semester Emnetype Emnet er forbeholdt studenter med studierett på masterprogrammet i farmasi. Faglig innhold Bruk av pasientjournaler Pasient kasus fra klinisk hverdag Legemiddelrelaterte problemstillinger fra apotek, sykehusapotek og sykehusavdeling Legemiddelrelaterte problemstillinger fra sykehjem og primærhelsetjenesten for øvrig Pasientsamtaler Skriftlige anbefalinger Allmennrettet formidling Læringsutbytte Etter å ha gjennomført emnet skal studenten være i stand til å: Vurdere legemiddelrelaterte problemer (LRPer) hos den enkelte pasient og foreslå løsninger Vurdere laboratorieverdier med hensyn til pasientens legemiddelbehandling og sykdomstilstand Utføre pasientsamtaler med nødvendig planlegging og dokumentasjon Vurdere legemiddelterapi ut fra pasientens individuelle forutsetninger (for eksempel alder, øvrige sykdommer, legemidler og nyre- og leverfunksjon), legemidlets spesifikke egenskaper (farmakokinetikk og farmakodynamikk) samt ut fra gjeldende kliniske retningslinjer og anbefalinger. Planlegge individuell legemiddelterapi Vurdere informasjon fra pasientjournal og pasientsamtale 26

27 Selvstendig utforme en farmasøytisk handlingsplan Kommunisere muntlig og skriftlig med pasienter, leger, sykepleiere og annet helsepersonell omkring pasienters legemiddelbehandling Undervisning og arbeidsformer Forelesninger: 10 timer PBL-grupper: 30 timer (obligatorisk) Seminar: 16 timer (obligatorisk) Nettbaserte oppgaver (obligatorisk) Praksis (obligatorisk) Eksamen og vurderingsform Individuell muntlig eksamen på 30 minutter etter forberedelse av kasus. Vurderes med bokstavkarakter A-F. Kontinuasjonseksamen Dersom en student leverer sykemelding eller stryker på eksamen, kan det tilbys kontinuasjonseksamen i starten av påfølgende semester. Arbeidskrav Muntlig fremlegg på seminar Nettbaserte oppgaver Undervisningsspråk Norsk og engelsk Eksamensspråk Norsk 27

28 7.5 FAR-3401 Avansert legemiddelteknologi og biofarmasi 8. semester Emnetype Emnet er forbeholdt studenter med studierett på masterprogrammet i farmasi. Faglig innhold Avanserte legemiddelformer/ fremtidens formuleringer Avansert biofarmasi (farmakokinetisk effekt av valg av legemiddelform, effekt av mat, alder og kjønn) Industriell produksjon av tabletter (pulver/granulering, hjelpestoffer, tablettering, dragering, krav, tester, kvalitetskontroll, preformulering) Kvalitetssikringssystem Design av avanserte per orale systemer Nanocarriers (liposomer, virosomer, niosomer) Prosessen for utvikling av et legemiddel Legemidler med spesielle utfordringer som biologiske legemidler og radiofarmasøytiske preparater (fremstilling, stabilitet, formulering, spesielle krav) Læringsutbytte Etter å ha gjennomført emnet skal studenten være i stand til å: Drøfte avanserte legemidler ut fra virkestoff, innholdsstoff, tilvirkning, stabilitet, forpakning/oppbevaring og renhet Vurdere kunnskap om nye typer formuleringer og teknologi Fremstille tabletter i større skala og gjennomføre nødvendige prosess- og sluttkontroller Identifisere behov for kvalitetssikring og validering av prosedyrer og produkter både i liten skala og for industriell produksjon Diskutere hvordan valg av ulike doseringsformer, formuleringer og behandlingsregimer påvirker biologisk tilgjengelighet og terapeutisk effekt 28

29 Diskutere biologiske legemidler og deres stabilitets og formuleringsutfordringer Foreslå hensiktsmessige formuleringsstrategier for biologiske legemidler og tradisjonelle farmasøytiske virkestoffer Beskrive prosessen for utviklingen av et legemiddel fra discovery til markedsført produkt Undervisnings og arbeidsform Forelesning: 25 timer Seminar: 35 timer (obligatorisk) Laboratoriekurs: 23 timer (obligatorisk) Eksamen og vurderingsform Individuell skriftlig eksamen på 4 timer. Vurderes med bokstavkarakter A-F. Kontinuasjonseksamen Dersom en student leverer sykemelding eller stryker på eksamen, kan det tilbys kontinuasjonseksamen i starten av påfølgende semester. Arbeidskrav Godkjent frioppgave Godkjent laboratoriekurs Undervisningsspråk Norsk og engelsk Eksamensspråk Norsk 29

30 7.6 FAR-3101 Farmakoøkonomi og epidemiologi 2. semester Emnetype Emnet er forbeholdt studenter med studierett på masterprogrammet i farmasi. Faglig innhold ANOVA Multippel- og logistisk regresjon Meta-analyser Kvantifisering av inter- og intraobservatør uenighet i diagnostiske tester Rasjonell legemiddelbruk Hovedpunkter i legemiddeløkonomiske analyser Etterspørsel og tilbud, fordeling av ressurser og forutsetninger for et fritt marked Kostnader, kostnadsbegrep, kostnadsanalyser Cost of illness studier Legemiddeløkonomiske analyser. CMA, CEA, CBA, Willingness to pay (WTP analyser), CUA, Utilities/ QALYs Piggyback studier, beslutningstrær, Markov modeller Sensitivitetsanalyser Refusjon av utgifter til legemidler i Norge Retningslinjer for legemiddeløkonomiske analyser Læringsutbytter Etter gjennomført emne skal studenten være i stand til å: 30

31 Forklare nytten av multivariate analyser i studier som beskriver legemiddelbruk eller undersøker effekt av legemiddelbruk Vurdere betydningen av inter- og intraobservatør uenighet i tolkning av diagnostiske tester Beskrive viktige karakteristika ved meta-analyser Beskrive de økonomiske rammene for legemiddelmarkedet Forklare hvordan målsettingen om rasjonell legemiddelbruk avhenger av legemiddeløkonomiske perspektiver og analyser Beskrive grunnleggende prinsipper for legemiddeløkonomiske analyser Kunne utføre enkle legemiddeløkonomiske evalueringer Kritisk vurdere legemiddeløkonomiske publikasjoner Undervisningsformer og omfang Forelesninger: 37 timer Seminar: 26 timer (obligatorisk) Eksamen og vurderingsform Hjemmeeksamen i grupper på tre studenter over 3 dager. Vurderes med bokstavkarakter A-F. Individuell skriftlig eksamen over 3 timer. Vurderes med bokstavkarakter A-F. Kontinuasjonseksamen Dersom en student leverer sykemelding eller stryker på eksamen, kan det tilbys kontinuasjonseksamen i starten av påfølgende semester. Arbeidskrav Godkjent obligatorisk oppgave Undervisningsspråk Norsk 31

32 Eksamensspråk Norsk 32

33 7.7 FAR-3301 Avansert farmasøytisk kjemi 2. semester Emnetype Emnet er forbeholdt studenter med studierett på masterprogrammet i farmasi. Faglig innhold Introduksjon til moderne analysemetoder/strukturoppklaring o MS (kromatografi-ms) o NMR Bioanalyser o ADME o TDM o Rettstoksikologiske analyser o Doping o Validering av bioanalytiske metoder Moderne legemiddelutvikling: Hit-to-lead strategier o Ligand-basert design (farmakofor-modellering/qsar) o Struktur-basert design Læringsutbytte Etter å ha gjennomført emnet skal studenten være i stand til å: Tolke enkle MS- og NMR-spektra Drøfte resultat fra bioanalyser Validere bioanalytiske metoder Gjøre rede for avanserte legemiddelkjemiske prinsipper for utvikling av nye legemidler, med hovedfokus på strategier for optimalisering av farmakodynamiske egenskaper Utføre bioanalyser basert på kromatografi-ms under veiledning Undervisning og arbeidsform 33

34 Forelesninger: 35 timer Seminarer: 10 timer Laboratorieøvelser: 30 timer (obligatorisk) Eksamen og vurdering: Individuell muntlig eksamen. Vurderes med bokstavkarakter A-F. Kontinuasjonseksamen Dersom en student leverer sykemelding eller stryker på eksamen, kan det tilbys kontinuasjonseksamen i starten av påfølgende semester. Arbeidskrav Godkjent laboratoriekurs Undervisningsspråk Norsk Eksamensspråk Norsk 34

35 7.8 FAR-3911 Masteroppgave 50 studiepoeng 3. og 4. semester Emnetype Emnet er forbeholdt studenter med studierett på masterprogrammet i farmasi. Faglig innhold Med forbehold om bemanning og ressurser kan det gis masteroppgaver innen følgende fagområder: Samfunnsfarmasi og klinisk farmasi Farmakologi Mikrobiologi Legemiddelteknologi og biofarmasi Naturstoffkjemi, legemiddelkjemi og legemiddelanalyse Læringsutbytte Etter å ha gjennomført emnet skal studenten være i stand til å: Planlegge, gjennomføre og presentere avanserte arbeidsoppgaver og prosjekter Demonstrere dybdeforståelse innenfor ett av de farmasøytiske spesialområdene Drøfte akademiske verdier Utnytte sin unike kombinasjon av faglig bredde og dybde til å utvikle nye produkter og tjenester Undervisning og arbeidsform Dette bestemmes i henhold til oppgaven. Eksamen og vurderingsform 35

36 Individuell skriftlig oppgave. Muntlig høring i 1-2 timer. Vurderes med bokstavkarakter A-F. Kontinuasjonseksamen Dersom en student leverer sykemelding eller stryker på eksamen, kan det tilbys kontinuasjonseksamen i starten av påfølgende semester. Undervisningsspråk Norsk og engelsk Eksamensspråk Norsk eller engelsk 36

37 7.9 Masteremner 3. eller 4. semester Tas i henhold til oppgaven Det er mulig å følge emner på 3000-nivå gitt ved Det helsevitenskapelige fakultetet 37

Universitetet i Tromsø

Universitetet i Tromsø Universitetet i Tromsø Revidering av akkreditert mastergradsstudium i farmasi Endelig rapport Oversendes institusjonen: 06.06.07 Svarfrist: 31.08.07 NOKUTs rapporter ISSN [1501-9640] Forord Rapporten og

Detaljer

Oppsummering og avslutning av nasjonal prosess for gjennomgang og «Revisjon av farmasiutdanningene i Norge» - oppfølging av Meld St 13 (2011-2013)

Oppsummering og avslutning av nasjonal prosess for gjennomgang og «Revisjon av farmasiutdanningene i Norge» - oppfølging av Meld St 13 (2011-2013) Oppsummering og avslutning av nasjonal prosess for gjennomgang og «Revisjon av farmasiutdanningene i Norge» - oppfølging av Meld St 13 (2011-2013) Innledning UHRs fagstrategiske organ Nasjonalt profesjonsråd

Detaljer

Bachelor i Sykepleie

Bachelor i Sykepleie Bachelor i Sykepleie Sist endret 29.06.2015 Ref: 2014/3385 Bachelor i Sjukepleie Bachelor in Nursing Fagplan 180 Studiepoeng/Credits Det helsevitenskapelige fakultet Institutt for helse- og omsorgsfag

Detaljer

Studieplan for reseptarutdanningen Kull 2002-05. Bachelorstudium i farmasi 180 studiepoeng. Avdeling for helsefag Høgskolen i Oslo

Studieplan for reseptarutdanningen Kull 2002-05. Bachelorstudium i farmasi 180 studiepoeng. Avdeling for helsefag Høgskolen i Oslo Reseptarutdanningen kull 2002-05 1 Studieplan for reseptarutdanningen Kull 2002-05 Bachelorstudium i farmasi 180 studiepoeng Avdeling for helsefag Høgskolen i Oslo Reseptarutdanningen kull 2002-05 2 Innledning

Detaljer

Studieplan for reseptarutdanningen Kull 2004-07. Bachelorstudium i farmasi 180 studiepoeng. Avdeling for helsefag Høgskolen i Oslo

Studieplan for reseptarutdanningen Kull 2004-07. Bachelorstudium i farmasi 180 studiepoeng. Avdeling for helsefag Høgskolen i Oslo 1 Studieplan for reseptarutdanningen Kull 2004-07 Bachelorstudium i farmasi 180 studiepoeng Avdeling for helsefag Høgskolen i Oslo 2 Innledning Bachelorstudiet er hjemlet i Lov om universiteter og høgskoler

Detaljer

BJØRKNES HØYSKOLE ANVENDT PSYKOLOGI. Gjeldende studieplan fra studieåret 2015/16. BACHELORSTUDIUM 180 STUDIEPOENG Bjørknes Høyskole

BJØRKNES HØYSKOLE ANVENDT PSYKOLOGI. Gjeldende studieplan fra studieåret 2015/16. BACHELORSTUDIUM 180 STUDIEPOENG Bjørknes Høyskole BJØRKNES HØYSKOLE ANVENDT PSYKOLOGI Gjeldende studieplan fra studieåret 2015/16 BACHELORSTUDIUM 180 STUDIEPOENG Bjørknes Høyskole 0 Innholdsfortegnelse 1.0. Bachelorstudium i anvendt psykologi... 2 1.1

Detaljer

Forskrift Rammeplan for ingeniørutdanning av 15. juni 2010.

Forskrift Rammeplan for ingeniørutdanning av 15. juni 2010. Forskrift Rammeplan for ingeniørutdanning av 15. juni 2010. Dette er rammeplansutvalgets enstemmige forslag til revidert rammeplan for ingeniørutdanning. Forskriften har fremkommet etter en åpen og involverende

Detaljer

MØTEINNKALLING. Side1. Anne Husebekk rektor. Lasse Lønnum universitetsdirektør

MØTEINNKALLING. Side1. Anne Husebekk rektor. Lasse Lønnum universitetsdirektør Dato: MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Styrerommet, Administrasjonsbygget, Breivika Møtedato: 11.12.2014 Tidspunkt: 10:30 Eventuelt forfall til styremøte må meldes snarest til Hege Skogvang,

Detaljer

Master i avansert klinisk sykepleie

Master i avansert klinisk sykepleie Godkjenning: Tittel navn dato * Studieprogrammets navn (norsk) Master i avansert klinisk sykepleie * Studieprogrammets navn (engelsk) Master s program in Advanced Practice Nursing Kvalifikasjoner for rammeplanstyrte

Detaljer

FAGPLAN FOR BACHELORUTDANNING I SYKEPLEIE

FAGPLAN FOR BACHELORUTDANNING I SYKEPLEIE FAGPLAN FOR BACHELORUTDANNING I SYKEPLEIE Studieåret 2014 2015, Kull 2012 og 2013 Godkjent av høyskolestyret: 27.05.2014 Innhold Innledning/beskrivelse... 3 Verdigrunnlag... 3 Målgruppe/opptakskrav...

Detaljer

Revidering av bachelorgradsstudium i ernæring og bachelorgradsstudium i medisin. Atlantis Medisinske Høgskole September 2012

Revidering av bachelorgradsstudium i ernæring og bachelorgradsstudium i medisin. Atlantis Medisinske Høgskole September 2012 Revidering av bachelorgradsstudium i ernæring og bachelorgradsstudium i medisin Atlantis Medisinske Høgskole September 2012 Institusjon: Studietilbud: Studiested og studieform Grad/Studiepoeng: Atlantis

Detaljer

Fagplan studieår 2014 2015. Praktisk-pedagogisk utdanning. Heltid

Fagplan studieår 2014 2015. Praktisk-pedagogisk utdanning. Heltid Fagplan studieår Heltid HBV - Fakultet for Humaniora og Utdanningsvitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold Postboks 164 Sentrum 3502 Hønefoss Tlf: 32117100 Faks: 32117110 e-post adresse: info.honefoss@hbv.no

Detaljer

Universitetet i Stavanger Fakultetsstyret SV

Universitetet i Stavanger Fakultetsstyret SV Universitetet i Stavanger Fakultetsstyret SV FS SV 03/14 SØKNAD OM UTREDNINGSTILLATELSE FOR MASTER I HELSESØSTERFAGET ephortesak: 14/3534 Saksansvarlig: Einar Marnburg Møtedag: 14.1.2014 Informasjonsansvarlig:

Detaljer

3. Krav til læringsutbytte

3. Krav til læringsutbytte Utkast til forskrift om rammeplan for ingeniørutdanningene Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 2010 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler 3-2 annet ledd. 1. Virkeområde Forskriften

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for ingeniørutdanning

Nasjonale retningslinjer for ingeniørutdanning 2010 Nasjonale retningslinjer for ingeniørutdanning Dokumentet skal være til hjelp og støtte, et oppslagsverk som gir tips og ideer og viser muligheter ved implementering av ny rammeplan. Der retningslinjene

Detaljer

Programplan 2010-2014. Grunnskolelærerutdanning for 5. 10. trinn. Kull 2010

Programplan 2010-2014. Grunnskolelærerutdanning for 5. 10. trinn. Kull 2010 Programplan 2010-2014 Kull 2010 HiBu Avdeling for Lærerutdanning Høgskolen i Buskerud Postboks 241 3603 Kongsberg Tlf.: 32206400 Faks.: 32206410 e-post: info.drammen@hibu.no Gjelder for studieårene 2010-2014

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring

NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring Mastergradsstudium ved Høgskolen i Hedmark Februar 2015 NOKUT kontrollerer og bidrar til kvalitetsutvikling ved lærestedene.

Detaljer

VELKOMMEN TIL SYKEPLEIERUTDANNINGEN VED HØGSKOLEN I MOLDE

VELKOMMEN TIL SYKEPLEIERUTDANNINGEN VED HØGSKOLEN I MOLDE 1 VELKOMMEN TIL SYKEPLEIERUTDANNINGEN VED HØGSKOLEN I MOLDE Nasjonalforeningen for Folkehelsen var initiativtaker og pådriver for å starte den første sykepleierutdanningen i Møre og Romsdal, og hadde arbeidet

Detaljer

Programplan for studieprogrammet OD- Oslo 2013. til. Mastergrad i odontolgi. Det odontologiske fakultet, Oslo

Programplan for studieprogrammet OD- Oslo 2013. til. Mastergrad i odontolgi. Det odontologiske fakultet, Oslo Programplan for studieprogrammet OD- Oslo 2013 til Mastergrad i odontolgi Det odontologiske fakultet, Oslo Vedtatt av Fakultetsstyret ved Det odontologiske fakultet 23. april 2013 1 Innhold Innledning...

Detaljer

Helsekoordinator. ecademy AS Februar 2013

Helsekoordinator. ecademy AS Februar 2013 Helsekoordinator ecademy AS Februar 2013 Utdanningssted: Utdanningstilbud: ecademy AS Helsekoordinator Dato for vedtak: 14.02.2013 Utdanningslengde: Sakkyndige: Et halvt år heltid/ett år deltid Merete

Detaljer

Kontor, salg og serviceledelse. Studieforbundet AOF Norge Februar 2014

Kontor, salg og serviceledelse. Studieforbundet AOF Norge Februar 2014 Kontor, salg og serviceledelse Studieforbundet AOF Norge Februar 2014 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Studieforbundet AOF Norge, AOF Midt-Norge, Trondheim Kontor, salg og serviceledelse Dato for vedtak:

Detaljer

Før styremøtet settes, vil det bli holdt et miniseminar på inntil 30 min) om MOOC.

Før styremøtet settes, vil det bli holdt et miniseminar på inntil 30 min) om MOOC. Dato: 19. november 2013 MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Styrerommet A 319, Administrasjonsbygget, Breivika Møtedato: 28.11.2013 Tidspunkt: 10:30 16.30 Før styremøtet settes, vil det

Detaljer

Nasjonal plan for teknisk fagskoleutdanning generell del

Nasjonal plan for teknisk fagskoleutdanning generell del Nasjonal plan for teknisk fagskoleutdanning generell del Denne planen trer i kraft fra og med august 2013. Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 3 1.1 MÅL MED UTDANNINGEN.... 3 1.2 OPPTAKSKRAV... 3 2 ORGANISERING

Detaljer

Den Norske Balletthøyskole

Den Norske Balletthøyskole Den Norske Balletthøyskole Revidering av akkreditert bachelorgradsstudium i dans og pedagogikk fase 2 NOKUTs rapporter ISSN [1501-9640] Forord Komiteen for revidering av akkreditering (Fase 2) av bachelorgradsstudiet

Detaljer

Bachelorstudium i samfunnsernæring

Bachelorstudium i samfunnsernæring Bachelorstudium i samfunnsernæring Bachelor's Programme in Public Nutrition 180 studiepoeng - heltid Godkjenning Studieplan godkjent første gang av styret for Høgskolen i Akershus 1. mars 2005. Sist endret

Detaljer

Bachelor Barnehagelærerutdanning

Bachelor Barnehagelærerutdanning dmmh.no Studieplan Bachelor Barnehagelærerutdanning Deltid Studieplanen gjelder for studentkull 2013-2017 Godkjent av styret 18. april 2013 Gjeldende fra høst 2013 Revidert mars 2015 Planen bygger på nasjonal

Detaljer

3-ÅRIG BACHELOR I SYKEPLEIE

3-ÅRIG BACHELOR I SYKEPLEIE 3-ÅRIG BACHELOR I SYKEPLEIE FAGPLAN FOR KULL 2007 Godkjent i instituttutvalget 12.04.05 (Revidert mai 2007) INNHOLD VELKOMMEN SOM STUDENT VED HØGSKOLEN I NARVIK... 3 DEL 1 GENERELL DEL... 4 1.1 Idégrunnlag...

Detaljer

FORELØPIG STUDIEPLAN BACHELOR I SYKEPLEIE AVDELING FOR HELSE OG SOSIALFAG. 3års heltidsstudium. 180 ECTS / studiepoeng.

FORELØPIG STUDIEPLAN BACHELOR I SYKEPLEIE AVDELING FOR HELSE OG SOSIALFAG. 3års heltidsstudium. 180 ECTS / studiepoeng. FORELØPIG STUDIEPLAN BACHELOR I SYKEPLEIE AVDELING FOR HELSE OG SOSIALFAG 3års heltidsstudium 180 ECTS / studiepoeng 2004 2007 Kull 2004/3 Godkjent Av: Avdelingsleder ved avd. for Helse- og sosialfag Dato:

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Kontor, salg- og serviceledelse

NOKUTs tilsynsrapporter Kontor, salg- og serviceledelse NOKUTs tilsynsrapporter Kontor, salg- og serviceledelse AOF Hordaland Sogn og Fjordane Februar 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: AOF Hordaland Sogn og Fjordane / studiested Bergen

Detaljer

Kap. 1. Generelle bestemmelser

Kap. 1. Generelle bestemmelser FORSKRIFT OM STUDIER OG EKSAMEN VED HØGSKOLEN I SØR- TRØNDELAG Fastsatt av styret for Høgskolen i Sør-Trøndelag 19. juni 2008, med hjemmel i lov 2005-04-01 nr. 15: Lov om universiteter og høyskoler (uhl)

Detaljer