Kommunenes digitaliseringsstrategi

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kommunenes digitaliseringsstrategi"

Transkript

1 Jeg har en drøm Offentlig Sektor Leverer varige og dynamiske tjenester til innbyggere og næringsliv i en proaktiv arbeidsmodell som gir fleksibilitet, tilgjengelighet og et godt demokrati Ansatte i offentlig sektor får roller hvor de varme hendene kan ta på innbyggeren og ikke papiret eller datamaskinen Samarbeide gjennom åpen innovasjon og delte plattformer og løsninger i skyen for å bidra til en fornuftig vekst av den nasjonale og den globale økonomien Politikere Fokuserer på varige demokratier Jobber på tvers av lokale avgrensninger som kommuner og land med politikk og gjenbrukbare løsninger driftet og utviklet i partnerskap med industrien som en drivende partner KommIT og KS Leverer og drifter løsninger på et mandat om å sikre bedre og mer digitalisering for kommuner og fylkeskommuner Er en tydelig og god samarbeidspartner med Statlige initiativ for å sikre digitalisering Bidrar til et bedre demokrati, bedre selvstyre i kommunal sektor og fornøyde innbyggere Partnerskap med Industrien Bidrar til tydelige og forutsigbare rammebetingelser rundt krav til standarder og bruk av integrasjons løsninger. Utvikler i felleskap pilot-løsninger for å drive den nødvendige digitaliseringsagenda Forvalter løsninger i partnerskap med oss, mens vi samtidig beveger oss inn i neste versjoner

2 Kommunenes digitaliseringsstrategi Kirsti Kierulf Programleder KommIT eforum Digitale tjenester i utvikling

3 Ny ekommunestrategi Kommunenes Digitaliseringsprogram? Nye strategier

4 ekommune 2012 går mot slutten

5 Regjeringens digitaliseringsprogram

6 Kommunesektorens digitaliseringsstrategi fokuserer mer på et overordnet, strategisk nivå utarbeider en strategi som staker ut felles kurs Ikke-teknologisk språk Utarbeider en egen handlingsplanportal (kommit.no) med konkrete tiltak

7 Har invitert «alle» til å være med i strategi-prosessen KS IKT-forum med fagrådene, K10, Fylkeskommunene, samarbeidspartnere som direktorater, departementer og IKT-senteret, Datatilsynet, Akademia, leverandører og IKT-Norge 2 arbeidsmøter på Gardermoen, arbeid i ulike grupper, Facebook-gruppe, kommuner og personer med spesialkompetanse.

8 Hva består en strategi av? En strategisk del langsiktig angir satsningsområder og effektmål i neste periode En handlingsorientert del konkretisering av strategisk del tiltak for å oppnå målene rulleres hvert år Følges opp i økonomiplanen Åsmund Ueland

9

10 Digitaliseringsstrategien Ledelse, endring og innovasjon Tjenesteområdenes behov Forvaltning og videre utvikling

11 Strategien består av: Sentrale prinsipper Tverrgående satsningsområder Sektorielle satsningsområder

12 Sentrale prinsipper Brukeren i sentrum Digital samhandling Løses i samarbeid

13 Tverrgående satsingsområder Digital dialog Effektivisering Strategisk IKT-ledelse Kompetanse Dokumenthåndtering Personvern og informasjonssikkerhet Arkitektur og standardisering

14 Sektorielle satsingsområder Oppvekst og utdanning

15 Eksempler på mål Strategisk IKT-ledelse Kommuner og fylkeskommuner har ledere som ser sammenheng mellom tjenesteproduksjon og teknologibruk, og bruker dette til tjenesteutvikling Kommuner og fylkeskommuner har IKT-strategi og handlingsplan knyttet til organisasjonens overordnede planer og tjenesteområdenes behov Kommuner og fylkeskommuner har tilgang på relevante digitale styringsdata Politisk og administrativ ledelse har forståelse for at gevinstene ved innføring av IKT ikke alltid kan tas ut umiddelbart Kommuner og fylkeskommuner har kartlagt IKT-systemer og tilhørende arbeidsprosesser, og besluttet hvilke system som må skiftes ut og arbeidsprosesser som må legges om Kommuner og fylkeskommuner har realisert gevinster ved å bruke IKT effektivt til å jobbe på nye måter

16 Forts. eksempler på mål Dokumenthåndtering gjennomfører gode prosesser og tar ut gevinster ved bruk av digitale arkiv, fagsystem og tjenester sikrer rettighetsdokumentasjon gjennom forsvarlig dokumenthåndtering innenfor alle fagområder, både når det utføres av kommunen selv og av andre som utfører oppgaver på vegne av kommunene. sørger for sikker dokument- og arkivhåndtering ved implementering av nye digitale løsninger og tjenester

17 Status strategi-arbeidet Høringsfrist 1.03 Over hundre innspill. Behandling av høringsinnspill Behandles i KS hovedstyre i mai

18 Gruppe oppgaver En strategisk del langsiktig angir satsningsområder og effektmål i neste periode En handlingsorientert del konkretisering av strategisk del tiltak for å oppnå målene rulleres hvert år Følges opp i økonomiplanen Diskutere rundt dette bildet Hvor er din kommune nå, hva er målet Åsmund Ueland

19 KommIT: En for alle og alle for en 2013 Tilrettelegger 2014 Formidler 2015 Formidler og Forvalter

20 Vi er digitale innbyggere Vi har et mål den innovative og gode kommunen, dem må bruke digitalisering Vi må bygge en plattform for samarbeide som gir helhet men fleksibilitet Vi må styrke oss lokalt og sentralt med folk med spisskompetanse Vi må ha mange sponsorer og samarbeidspartnere Når de statlige initiativene kommer må vi være med fra starten og få mye penger til implementering Når vi ser at det blir feil, må vi gripe inn, si ifra og forsøke å endre kursen

21 KommITs programleveranse - effektmål Når KommIT-programmet kommer til utgangen av 2015 skal det ha Sørget for samordning i kommunesektoren Sørget for samordning stat/kommune Økt den kommunale IKT-kompetansen Utredet framtidens utviklings- og forvaltningsenhet og forberedt et vedtak om dette

22 KommIT mandat og organisering Handlingsplan 2013 Arkitektur og Felles komponenter Tjenesteområder

23 KommIT som nasjonal aktør for digital samordning i offentlig sektor skal ved utgangen av 2015 ha: Utvikle og forvalte en Felles Kommunal IKT-arkitektur støtter standardløsninger Være en kompetanseorganisasjon for Kommune Norge Være en god samarbeidspartner med sentrale nasjonale myndigheters satsninger, prosesser og prosjekter sammen med KS Etablere gode samarbeidsmodeller med leverandørene

24 Overordnet bestiller KS hovedstyre Operativ bestiller KommIT programstyre Brukerforum IKT- Samar beid K10 (Store) KNUIT (ehelse) Forumstyrer eid IKT- Samar beid IKT- Samar beid Utfører Bygg og Plan Arbeidsgrupper strategi Fylkeskom muner KommIT Arkitektur Osv.. Kompetan se Andre Sikkerhet

25 KNUIT- en modell for ehelse KNUIT NUIT Kommuner og Behov Forslag og løsninger Fagsystemer Tverr faglige systemer 25

26 Prosess og Mandat for et forum for oppstart Onboarding Selvvalg av Forumstyremedlemmer fra definert brukergruppe KNUIT: KommUT koordinator kommuner -17, velger 5 Selvvalg av representanter statlig program arkitektur velger representanter KNUIT: ehelsearkitekturgruppen Kommunenes representanter er med i KommIT-gruppen KNUIT: KS/KommIT representanter i NUIT Mandat Leder og sekreteriat er KommIT - KNUIT Rådgivende gruppe for KS/KommIT KNUIT: ehelse Prioritere oppgaver med kommunesektorens behov innenfor definert område KNUIT- ehelse Gi innspill til KS/KommIT representantene i forkant av de nasjonale møtene KNUIT til NUIT-Kommune representanter, bidra med forberedelses materiale Kommunen må ha en bestilling til representantene om informasjonsspredning og deling Oppgaver Jobbe frem innhold i strategi for KommIT innenfor fag-område KNUIT; KommIT strategi for ehelse med tiltaksplan synkronisere med Digital Strategi og Interessse politikk Estimere omfang og behov for eksterne og kommunale ressurser som beslutningsunderlag til KommIT - KNUIT liste til KommIT Lokale Koordinator i sin region for spredning av tiltakene - KNUIT redesign av KommUT med statlig finansiering «Produktsjef «for løsninger utviklet og satt i forvaltning i KommIT innenfor området - KNUIT oversikt og informasjon om hele porteføljen innen ehelse Programstyret for Brukerforum våren og fag-spor på ekommune konferansen Kritiske Suksess Faktorer: 1.Tidsplan for forventet leveranser er avstemt med tilgjengelig tid for de engasjerte representantene 2. Vedtak knyttet til foreslåtte tiltak og med ønske om fremdrift i vedtaket 3. Har et mandat i hjemkommune med å spre og dele informasjon

27 Mandat og Arbeidsprosess for Forumstyrer Stavanger, Drammen, K10- arkitektur, kan fylles på

28 Overordnet bestiller KS hovedstyre Operativ bestiller KommIT programstyre IKT- Samar beide eid Fylkeskom muner strategi K10 (Store) Forvaltning Informasjon og Kommunikasjon (utlyses) Arkitekt i avsluttende runde Bygg og Plan Michael Pande Rolfsen Engasjemen t Programleder Kirsti Kierulf Kompetanse leder (utlyses) ehelse (utlyses) Leverandører kontrakt pr.prosjekt KNUI T (ehes e) Bygg og Plan Arkitekt ur Osv.. Andre SvarUT NOARK Ekor 5 - webser vice Kompet anse Sikkerh et

29 KommIT mandat og organisering Handlingsplan 2013 Arkitektur og Felles komponenter Tjenesteområder

30 Prinsipper i alle løsninger Gjenbruk Kommunale Løsninger Nasjonale felleskomponenter Standard løsninger Løsninger dokumenteres inn i Maler for strategi, reglement, innkjøp Følger standarder Fokuserer på effektivisering Har opplæring Ivareta kravet om Personlig Ansatte har roller og behov for delegering Innbygger og ansatte må se sine ting Det må ivareta krav om sikkerhet Det må være tenkt hvordan Ny teknologi lett tas i bruk Ny krav gjennom lov og forskrift lett implementers KommIT leverer løsninger til fylkeskommuner og kommuner som forenkler og gjennomfører digitaliseringen av tjenesteproduksjonen raskere og mer kostadseffektive enn andre alternativer gjennom arkitektur, felleskomponenter, kunnskap, styringsverktøy og samarbeidsavtaler med det statlige forvaltningsnivå

31 Fra Strategi til Handling Ledes Line Richardsen Leveranser fylle kommunenes strategi med innhold Ledes Kirsti Kierulf

32 KommIT skal støtte følgende roller/oppgaver i Kommunen IT-ledelse 2. Arkitektur 3 3. Utvikling 1. Effektivisering gjennom digitalisering 2. Teknologisk 4. Leverandør samarbeid

33 MÅL OG GEVINSTMODELL KommIT Modellen Ide og prototype Pilot Drift og viderutvikling 3 Drift og utvikling Fra ide og innovasjon Til prototype 1 Identifisere 2 Piloter Trinn 2 6 MND Trinn 3: 6 MND Sette I produksjon 5 års plan Forvaltningsmodell Til piloter og fyrtårn med testing av forvaltning Til drift og forvaltning Til videreutvikling Trinn MND Drivere Design og Konsept Teste og gevinst modell Mobilisere nettverk og forskning Sette opp I test-miljøer Samle erfaringer strukturert Sjekke gevinstmodell Innspill til planer og budsjett Finansiering: Egne midler Prosjektmidler Del av store nasjonale program TID 18 MND

34 KommIT mandat og organisering Handlingsplan 2013 Arkitektur og Felles komponenter Tjenesteområder

35 Gevinster = Arkitektur

36 Arkitektur og Ledelse i Kommunene Veiledere Maler for krav Leverandørutviklingsprogram «IKT-reglement» Mål Arkitektur Krav Nasjonale Felleskomponenter for kommunale oppgaver

37 Nasjonale Felleskomponenter for kommunale oppgaver

38 To Typer Felleskomponenter blir levert i 2013

39 KS SvarUT første felleskomponent 1. SvarUT prosjektet finansiert av FAD avsluttes juni med sluttevaluering. Evalueringen gjøres mer omfattende med tilleggsfinansiering av KommIT fordi den blir et viktigere strategisk dokument enn hva vi så. Dokumenterer arkitektur, løsningsbehov og implementeringsmetode 2. «Digital Dialog» Prosjekt starte i KommIT m. Ekor som prosjektleder 1. KS SvarUT versjon 2 2. KS SvarUT forvaltning 3. KS SvarUT kommunikasjon og tilgjengeligjøring 4. «NOARK 5 WebServices» 5. «KS SvarInn» (KS resultat XML + NK XML) og integrasjon til kontakt og oppslagsreister 6. KS ID-porten og LOS-katalog overtagelse DIFI SvarUt Fagsystem Brev Sak/Arkiv

40 KS SvarUT og det nasjonale programmet Svar UT

41 KommIT mandat og organisering Handlingsplan 2013 Arkitektur og Felles komponenter Tjenesteområder

42 Plan og Byggesak

43 ehelse

44 Elektroniske Meldinger i Samhandling

45 Oppvekst og utdannelse KommIT støtter igangsatte nasjonale initiativ Nytt opptakssystem i Vidergående skole Mappa MI fra ungdomskole til videregående synkronisere Public360 og LMS-løsninger (It slearning og Fronter) ID-Porten inn som pålogging på LMS KommIT støtter sentret for IKT i utdanning Søknader til Barnehage (bruke KS Resultat XML)

46 Gruppe Oppgave 1. På hvilket tjeneste-området og når skal dere starte å ta i bruk SvarUT 2. I hvilke forum ønsker dere å være med: 1. Digitale Dialoger (SvarUt/Inn/Registre) 2. Plan og Byggesak 3. KNUIT (ehelse) 4. Arkitektur 3. Innspill på hvordan KommIT.no skal se ut for at dere skal bruke det 4. Hvordan blir leveransene fra KommIT gode for deres handlingsplaner 5. Innspill til handlingsplanen og prioriteringer av oppgaver

47 Jeg har en drøm Offentlig Sektor Leverer varige og dynamiske tjenester til innbyggere og næringsliv i en proaktiv arbeidsmodell som gir fleksibilitet, tilgjengelighet og et godt demokrati Ansatte i offentlig sektor får roller hvor de varme hendene kan ta på innbyggeren og ikke papiret eller datamaskinen Samarbeide gjennom åpen innovasjon og delte plattformer og løsninger i skyen for å bidra til en fornuftig vekst av den nasjonale og den globale økonomien Politikere Fokuserer på varige demokratier Jobber på tvers av lokale avgrensninger som kommuner og land med politikk og gjenbrukbare løsninger driftet og utviklet i partnerskap med industrien som en drivende partner KommIT og KS Leverer og drifter løsninger på et mandat om å sikre bedre og mer digitalisering for kommuner og fylkeskommuner Er en tydelig og god samarbeidspartner med Statlige initiativ for å sikre digitalisering Bidrar til et bedre demokrati, bedre selvstyre i kommunal sektor og fornøyde innbyggere Partnerskap med Industrien Bidrar til tydelige og forutsigbare rammebetingelser rundt krav til standarder og bruk av integrasjons løsninger. Utvikler i felleskap pilot-løsninger for å drive den nødvendige digitaliseringsagenda Forvalter løsninger i partnerskap med oss, mens vi samtidig beveger oss inn i neste versjoner

KONGSBERGREGIONENS DIGITALISERINGSSTRATEGI 2015-2018

KONGSBERGREGIONENS DIGITALISERINGSSTRATEGI 2015-2018 KONGSBERGREGIONENS DIGITALISERINGSSTRATEGI 2015-2018 1. INNLEDNING Digitalisering gir mulighet for bedre og mer effektive offentlige tjenester. Innbyggere og næringsliv har høye forventninger til gode

Detaljer

Digitaliseringsstrategi 2013 2016 for kommuner og fylkeskommuner

Digitaliseringsstrategi 2013 2016 for kommuner og fylkeskommuner Digitaliseringsstrategi 2013 2016 for kommuner og fylkeskommuner KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities DIGITALISERINGSSTRATEGI 2013 2016 2 Innhold 3

Detaljer

Den digitale drømmen vi alle må ha

Den digitale drømmen vi alle må ha Beat for beat 10 juni 2013 Den digitale drømmen vi alle må ha Den Digitale Visjonen 2. Dynamisk analyse 3.Standardprogrammer med åpne grensesnitt 1. Selvbetjent Velferdskommunen blir realisert gjennom

Detaljer

Ledersamling Øvre Eiker kommune 20.januar 2015. KS KommIT. Tromsø 12.05.15

Ledersamling Øvre Eiker kommune 20.januar 2015. KS KommIT. Tromsø 12.05.15 Tenke digitalt Jobbe nasjonalt Gjennomføre lokalt KS KommIT Tromsø 12.05.15 KS KommIT - et lite, men slagkraftig sekretariat Aleksander Øines Kommunikasjon Gevinstrealisering Kompetanse Rune Sandland Arkitektur

Detaljer

Digital strategi 2015-2019 Den. digitale fylkeskommunen

Digital strategi 2015-2019 Den. digitale fylkeskommunen Digital strategi 2015-2019 Den digitale fylkeskommunen Digital strategi 2015-2019 2 Innhold 1. Innledning... 3 2. Forankring og rammebetingelser... 5 2.1 Forankring... 5 2.2 Nasjonale føringer og anbefalinger...

Detaljer

Kommunedelplan kommunikasjon 2015 2026

Kommunedelplan kommunikasjon 2015 2026 Kommunedelplan kommunikasjon 2026 Med handlingsdel Sist revidert februar INNHOLD INNLEDNING 3 FØRINGER OG LOVVERK 3 TEMA: OMDØMME 4 DAGENS SITUASJON 4 VIDERE UTVIKLING 5 TEMA: INFORMASJON 6 DAGENS SITUASJON

Detaljer

Digitaliseringsstrategi 2014-2017

Digitaliseringsstrategi 2014-2017 Digitaliseringsstrategi 2014-2017 2 Digitaliseringsstrategi 2014-2017 Innhold Innledning: Digitalisering gir bedre tjenester... 3 1. Tverrsektorielle områder... 4 1.1 Digital dialog... 5 1.2 Strategisk

Detaljer

Er arkiv på agendaen til KS?

Er arkiv på agendaen til KS? Er arkiv på agendaen til KS? Presentasjon for KAI-konferansen 7. september 2011 Line Richardsen KS Innovasjon og utvikling Norske kommuner og fylkeskommuner skal være blant de fremste i verden på elektronisk

Detaljer

Innhold. IKT-strategi for Grimstad kommune 2014-2017

Innhold. IKT-strategi for Grimstad kommune 2014-2017 IKT-strategi for Grimstad kommune 2014-2017 2 Innhold Innledning... 3 1. Tjenester til innbyggere og næringsliv... 4 1.1 Grimstad kommune skal utvide og forbedre det digitale tjenestetilbudet.... 4 1.2

Detaljer

Digitaliseringsstrategi 2014-2017. Froland Kommune

Digitaliseringsstrategi 2014-2017. Froland Kommune Digitaliseringsstrategi 2014-2017 Froland Kommune Del 1 - Digitalisering i Froland kommune overordnede føringer...3 Bakgrunn - Hvorfor digitaliseringsstrategi?......3 Visjon og hovedmål...3 Hovedmål 1:

Detaljer

DIGITALSTRATEGIEN 2014-2018 «REELT DIGITALT FØRSTEVALG!»

DIGITALSTRATEGIEN 2014-2018 «REELT DIGITALT FØRSTEVALG!» DIGITALSTRATEGIEN 2014-2018 «REELT DIGITALT FØRSTEVALG!» Lyngdal.kommune.no Vi Vil Vi Våger Lyngdal Kommune 2 Lyngdal Kommune Vi Vil Vi Våger Innhold Forord... 5 Innledning... 6 Verdiforankring... 7 Overordnet

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 21/13 Administrasjonsutvalget 16.04.2013 Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 21/13 Administrasjonsutvalget 16.04.2013 Formannskapet Kommunestyret Søgne kommune Arkiv: 064 Saksmappe: 2013/1269-11964/2013 Saksbehandler: Kenneth Fedog Dato: 02.04.2013 Saksframlegg IT-strategi 2013-2016 Søgne kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 21/13 Administrasjonsutvalget

Detaljer

Visjon, ambisjon og strategi

Visjon, ambisjon og strategi Visjon, ambisjon og strategi Felles kommunal IKT-arkitektur for Plan, bygg og geodata Juni 2014 KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Innholdsfortegnelse

Detaljer

HOVEDSTYRET Dato: 03.03.2011 kl. 10:00 Sted: Møterom Hålogaland, KS Møtesenter

HOVEDSTYRET Dato: 03.03.2011 kl. 10:00 Sted: Møterom Hålogaland, KS Møtesenter HOVEDSTYRET Dato: 03.03.2011 kl. 10:00 Sted: Møterom Hålogaland, KS Møtesenter 11/15 Felles organisering av IKT-området i kommunesektoren Saksgang Møtedato Saknr Rådmannsutvalget 16.02.2011 11/7 Hovedstyret

Detaljer

Forsidefoto: Stock Exchng

Forsidefoto: Stock Exchng Forsidefoto: Stock Exchng Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen og utførende fagfolk i administrasjon. Rapporten er et offentlig dokument

Detaljer

KS interessepolitiske posisjoner på digitaliseringsområdet

KS interessepolitiske posisjoner på digitaliseringsområdet DIGITALISERINGSSTRATEGI 2013 2016 1 KS interessepolitiske posisjoner på digitaliseringsområdet KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities DIGITALISERINGSSTRATEGI

Detaljer

Digital strategi Sandnes kommune

Digital strategi Sandnes kommune Digital strategi Sandnes kommune Innholdsfortegnelse Sammendrag... 1 1. Strategiske veivalg... 1 1.1. Virksomhetskontekst... 1 1.2. Visjon, verdier og mål... 2 1.3. Kommunens muligheter og kompetanse...

Detaljer

e-strategi for Sørum kommune 2015-2018

e-strategi for Sørum kommune 2015-2018 e-strategi for Sørum kommune 2015-2018 Handlingsplan 2015 Vedtatt av rådmannens ledergruppe 02.02.15 Innholdsfortegnelse 1 Målsettinger... 3 2 Sikkerhet og arkitektur... 4 2.1 Informasjonssikkerhet...

Detaljer

Felles IKT-strategi for hadelandskommunene 2005-2009 Versjon 1-0

Felles IKT-strategi for hadelandskommunene 2005-2009 Versjon 1-0 Felles IKT-strategi for hadelandskommunene 2005-2009 Versjon 1-0 Riktig bruk av IKT * kan ha avgjørende betydning for om kommunene når sine mål *) IKT: Informasjons- og kommunikasjons-teknologi Et begrep

Detaljer

IKT-STRATEGI 2014-2017

IKT-STRATEGI 2014-2017 SAMMENDRAG Med IKT skal vi bidra til gode tjenester for innbyggere og næringsliv. Vi skal være til stede på viktige lokale og nasjonale arenaer for IKT. Vi skal gå foran som en av landets ledende kommuner

Detaljer

Beste ekommune 3 år på rad. Siri Opheim IKT strategisjef

Beste ekommune 3 år på rad. Siri Opheim IKT strategisjef Bærum kommune Beste ekommune 3 år på rad Siri Opheim IKT strategisjef Hvorfor ble Bærum beste ekommune? Bærum kommune har gjennom flere år jobbet målrettet med: etablering av en robust infrastruktur etablering

Detaljer

Møte i ehelsegruppen. 22. mai 2014 Helsedirektoratet

Møte i ehelsegruppen. 22. mai 2014 Helsedirektoratet Møte i ehelsegruppen 22. mai 2014 Helsedirektoratet Agenda Tidspunkt Saker Tid Ansvar 12.00 12.05 Dagsorden og referat 5 min Bjørn Inge Larsen, HOD 12.05 12.15 Orientering fra HOD 10 min Bjørn Astad, HOD

Detaljer

IKT-Norge, NEO2014, 29. april 2014 (manus til finansbyråden) Tusen takk for invitasjonen til NEO-konferansen. Dette er første gangen jeg

IKT-Norge, NEO2014, 29. april 2014 (manus til finansbyråden) Tusen takk for invitasjonen til NEO-konferansen. Dette er første gangen jeg IKT-Norge, NEO2014, 29. april 2014 (manus til finansbyråden) Tusen takk for invitasjonen til NEO-konferansen. Dette er første gangen jeg snakker som ny finansbyråd og det er første gangen jeg snakker om

Detaljer

Kommunekartlegging 2012

Kommunekartlegging 2012 Rapport IKT-Norge: Kommunekartlegging 2012 Innledning Sommeren 2011 gjennomførte IKT-Norge en kartlegging av innbyggernes brukeropplevelser av offentlige tjenester på nett. Vårt utgangspunkt var at innbyggeren

Detaljer

Felles IKT-utvikling i kommunal sektor

Felles IKT-utvikling i kommunal sektor Felles IKT-utvikling i kommunal sektor Utfordringer og muligheter med IKT-styring og IKT-samarbeid En utredning gjennomført av Devoteam davinci 1.3.2011 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 5 2 BAKGRUNN...

Detaljer

IT-strategi. Smart IT en enklere hverdag 2014-2020. Vedtatt i Formannskapets 25.juni 2014. IT-strategi for Bærum kommune, 2014-2020

IT-strategi. Smart IT en enklere hverdag 2014-2020. Vedtatt i Formannskapets 25.juni 2014. IT-strategi for Bærum kommune, 2014-2020 IT-strategi Vedtatt i Formannskapets 25.juni 2014 Smart IT en enklere hverdag 2014-2020 2014-11-23 Side 1 av 21 FORORD Bærum kommune vokser. Våre innbyggere, næringsliv og organisasjoner har økende krav

Detaljer

Mandat. Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor

Mandat. Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor Mandat Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor Innhold Bakgrunn... 2 Formålet med felles målbilder og strategier... 2 Mål for arbeidet... 3 Leveranser 2015... 4 Del 1: Visjon og

Detaljer

Utkast til nasjonal metadatastrategi

Utkast til nasjonal metadatastrategi Utkast til nasjonal metadatastrategi Oppsummering Dette notatet presenterer et utkast til en nasjonal metadatastrategi. Strategien gir en overordnet beskrivelse av dagens situasjon, hvilke samfunnsmessige

Detaljer

http://kurs.kommit.no november 2014 KS KommIT eforum Trøndelag Stjørdal 11.11.14

http://kurs.kommit.no november 2014 KS KommIT eforum Trøndelag Stjørdal 11.11.14 Tenke digitalt Jobbe nasjonalt Gjennomføre lokalt KS KommIT eforum Trøndelag Stjørdal 11.11.14 AGENDA Digitalt førstevalg - Hvordan kommunene skal nå målet Handlingsplan og strategi Kostnadskontroll, kvalitet

Detaljer

IS-2179 Nasjonal handlingsplan for e-helse 2014 2016

IS-2179 Nasjonal handlingsplan for e-helse 2014 2016 IS-2179 Nasjonal handlingsplan for e-helse 2014 2016 Publikasjonens tittel: Nasjonal handlingsplan for e-helse (2014 2016) Utgitt: April 2014 Publikasjonsnummer: Utgitt av: Kontakt: Postadresse: Besøksadresse:

Detaljer