MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg teknisk

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg teknisk"

Transkript

1 KARMØY KOMMUNE Møtested: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: Tid : Kl Til stede på møtet Medlemmer: 9 Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg teknisk Teknisk sjef Ove Røys, eiendomssjef Olav Sønstabø, forvaltningssjef Kjell Gilje, driftssjef Klaus Aarøy, barnas representant Øyvind Flatebø. Sissel Nilsen møtte som sekretær. Før møtet ble det holdt befaring i følgende saker: Saknr. 22/07 GNR. 7, BNR. 2 OG 69, RAGNVALDJORD. DELING AV GRUNNEIENDOM Saknr. 34/07 PLAN NR PRINSIPPFORESPØRSEL OM OPPFØRING AV BOLIG FOR BARNEVERNINSTITUSJON FOR UTLEIE TIL BUFETAT, REGION VEST, NR. 132/1 Innkalling godkjent. Saklisten godkjent med følgende tilleggssak: Saknr. 42/07 EVENTUELT Møteprotokoll av godkjent. Utlagte skriv: Skriv fra fylkesmannen svar på henvendelser. Leder foreslo å behandle sakene i følgende rekkefølge: Saknr. 36/07 PLAN NR REGULERINGSPLAN FOR AVFALLSFORBRENNINGSANLEGG,SPANNE Saknr. 22/07 GNR. 7, BNR. 2 OG 69, RAGNVALDJORD. DELING AV GRUNNEIENDOM Saknr. 25/07 GNR. 90, BNR. 170, 171, FISKÅEN. FASADEENDRING AV SJØBOD/NAUST, UTVIDELSE AV KAI OG NYBYGG BOD

2 Deretter fra sak 20/07. Leders forslag enstemmig vedtatt. Rett utskrift bekreftes: Karmøy kommune, Ove Røys Side 2 av 14

3 Saknr. 20/07 FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT - KOMMUNAL SAKSBEHANDLING INNEN OMRÅDET PLAN OG BYGGESAK Trygve Hagland fremmet følgende fellesforslag til vedtak og vedlegg: 1. HTS tar rapporten til etterretning, og ber kontrollutvalget fremme rapporten for kommunestyret som en orienteringssak. 2. HTS merker seg at administrasjonen i all hovedsak overholder lovbestemte frister for planog byggesaker, men at saksbehandlingstiden i enkelte saker er relativ lang. Vedlegg: HTS har behandlet forvaltningsrevisjonens prosjekt- kommunal saksbehandling innen området plan- og byggesak og har følgende anmerkninger: HTS anser at rapporten gir et godt bilde av aktiviteten i teknisk etat, innen området plan- og byggesak. HTS registrerer at teknisk etat stort sett overholder lovbestemte frister for plan- og byggesaker. Behandlingstiden for noen enkeltsaker er derimot alt for lang. For å rette litt på dette anbefales det at uttalelser/innsigelser fra eksterne offentlige myndigheter, innkommet etter lovlig satte frister, ikke tas hensyn til. HTS forventer at arbeidet med intern og ekstern opplæring innen nettbasert søknadsbehandling (Byggsøk) fortsetter, slik at behandlingstiden blir kortest mulig. HTS ser det som viktig at søkere som leverer inn søknader med feil/mangler, rettledes og hjelpes slik at saksbehandlingen raskt kan fortsette. Dette gjelder både private og profesjonelle. For å bedre saksgangen internt i etaten anser HTS at fortsatt opplæring innen Kontor 2000, er viktig for dokumenthåndtering og tilgjengelighet for disse. For kartforretninger er behandlingstiden for lang. Her bør det undersøkes om ting kan gjøres annerledes, eller om det er økt bemanning som må til. HTS registrerer at Karmøy kommune er blant de laveste i landet når det gjelder byggesaksgebyrer. HTS finner dette positivt. Dette er et klart konkurransefortrinn når det gjelder etablering av næring og boligbygging. HTS finner etter en samlet vurdering av både rapport og kommentarer fra teknisk sjef og forvaltningssjef, at det står bra til med angjeldende saksområder og behandling i Karmøy kommunes teknisk etat. Forbedringspotensial finnes og med et sterkt fokus på forbedringer har teknisk etat muligheter som kan føre til ytterligere nedkorting av saksbehandlingstid. Dette vil videre føre til fornøyde kunder/brukere og ansatte. Side 3 av 14

4 HTS ser at det kan bli nødvendig å vurdere bemanningen på enkelte områder innen teknisk etat. Fellesforslaget enstemmig vedtatt. 1. HTS tar rapporten til etterretning, og ber kontrollutvalget fremme rapporten for kommunestyret som en orienteringssak. 2. HTS merker seg at administrasjonen i all hovedsak overholder lovbestemte frister for planog byggesaker, men at saksbehandlingstiden i enkelte saker er relativ lang. Vedlegg: HTS har behandlet forvaltningsrevisjonens prosjekt- kommunal saksbehandling innen området plan- og byggesak og har følgende anmerkninger: HTS anser at rapporten gir et godt bilde av aktiviteten i teknisk etat, innen området plan- og byggesak. HTS registrerer at teknisk etat stort sett overholder lovbestemte frister for plan- og byggesaker. Behandlingstiden for noen enkeltsaker er derimot alt for lang. For å rette litt på dette anbefales det at uttalelser/innsigelser fra eksterne offentlige myndigheter, innkommet etter lovlig satte frister, ikke tas hensyn til. HTS forventer at arbeidet med intern og ekstern opplæring innen nettbasert søknadsbehandling (Byggsøk) fortsetter, slik at behandlingstiden blir kortest mulig. HTS ser det som viktig at søkere som leverer inn søknader med feil/mangler, rettledes og hjelpes slik at saksbehandlingen raskt kan fortsette. Dette gjelder både private og profesjonelle. For å bedre saksgangen internt i etaten anser HTS at fortsatt opplæring innen Kontor 2000, er viktig for dokumenthåndtering og tilgjengelighet for disse. For kartforretninger er behandlingstiden for lang. Her bør det undersøkes om ting kan gjøres annerledes, eller om det er økt bemanning som må til. HTS registrerer at Karmøy kommune er blant de laveste i landet når det gjelder byggesaksgebyrer. HTS finner dette positivt. Dette er et klart konkurransefortrinn når det gjelder etablering av næring og boligbygging. HTS finner etter en samlet vurdering av både rapport og kommentarer fra teknisk sjef og forvaltningssjef, at det står bra til med angjeldende saksområder og behandling i Karmøy kommunes teknisk etat. Forbedringspotensial finnes og med et sterkt fokus på forbedringer har teknisk etat muligheter som kan føre til ytterligere nedkorting av saksbehandlingstid. Dette vil videre føre til fornøyde kunder/brukere og ansatte. HTS ser at det kan bli nødvendig å vurdere bemanningen på enkelte områder innen teknisk etat. Side 4 av 14

5 Saknr. 21/07 KLOAKKERING - TJØSVOLL NORD KLOAKKSEPARERING LANGS RV47 Karmøy kommune vil etterkomme krav fra Fylkesmannen om separering av den kommunale felleskloakken langs RV 47 på strekningen Fredheimveien Heiå. Arbeidene utføres innen Kostnadene dekkes av konto P21634 Hovedplan for avløp - Separering Åkra. Saknr. 22/07 GNR. 7, BNR. 2 OG 69, RAGNVALDJORD. DELING AV GRUNNEIENDOM Elin Jelsa foreslo: HTS anbefaler med medhold i 7, dispensasjon fra samme lovs 20-6 i plan- og bygningsloven til fradeling av 1800m 2 fra gnr. 7 bnr. 2 og 69, til boligformål slik det er søkt om: Som særskilte grunner angis: 1. Omsøkte deling er en naturlig fortetting i en allerede eksisterende husklynge. 2. Det er i nyere tid tillatt fradelinger i området. 3. Det er regulert og opparbeidet egen adkomstveg til området. 4. Det har ikke vært protester til omsøkte deling. 5. Omsøkte deling skjer som ledd i et skifteoppgjør. Saken oversendes fylkesmannen. Jelsas forslag enstemmig vedtatt. HTS anbefaler med medhold i 7, dispensasjon fra samme lovs 20-6 i plan- og bygningsloven til fradeling av 1800m 2 fra gnr. 7 bnr. 2 og 69, til boligformål slik det er søkt om: Side 5 av 14

6 Som særskilte grunner angis: 1. Omsøkte deling er en naturlig fortetting i en allerede eksisterende husklynge. 2. Det er i nyere tid tillatt fradelinger i området. 3. Det er regulert og opparbeidet egen adkomstveg til området. 4. Det har ikke vært protester til omsøkte deling. 5. Omsøkte deling skjer som ledd i et skifteoppgjør. Saken oversendes fylkesmannen. Saknr. 23/07 GNR.53, BNR.3, HOVDASTAD. DELING AV GRUNNEIENDOM KLAGEBEHANDLING Hovedutvalg for tekniske saker viser til sin tidligere anbefaling av dispensasjon etter plan- og bygningsloven i sak nr. 274/06, og tillater i medhold av jordlovens 12 fradeling av boligtomt på ca. 2,0 daa fra gnr. 53 bnr. 3, jfr. saksutredning fra teknisk sjef. Saken oversendes fylkesmannen. Saknr. 24/07 GNR. 63, BNR. 13, STOKKE, NORDRE. DELING AV GRUNNEIENDOM, TILLEGG TIL BNR KLAGEBEHANDLING Elin Jelsa foreslo: Saken utsettes for befaring. Jelsas forslag vedtatt med 8 stemmer mot 1 stemme. (1 AP) Saken utsettes for befaring. Side 6 av 14

7 Saknr. 25/07 GNR. 90, BNR. 170, 171, FISKÅEN. FASADEENDRING AV SJØBOD/NAUST, UTVIDELSE AV KAI OG NYBYGG BOD Trygve Hagland foreslo i tillegg til innstillingen: Som særlige grunner nevnes: 1. Strandsonen vil ikke få særlig endret karakter, som følge av tiltaket. 2. Området er lagt ut som boligområde i kommuneplan og framstår sterkt privatisert. 3. Det foreligger ingen naboprotester til tiltaket. Innstillingen med Haglands forslag enstemmig vedtatt. Hovedutvalg for teknisk saker gir i medhold av plan- og bygningsloven 7 dispensasjon fra samme lov om virkning av kommuneplan, herunder byggeforbud 50 m fra sjø. Dispensasjon gjelder fasade- og bruksendring av eksisterende naust, oppføring av levegg og badestamp, samt utvidelse av eksisterende kai. Som særlige grunner nevnes: 1. Strandsonen vil ikke få særlig endret karakter, som følge av tiltaket. 2. Området er lagt ut som boligområde i kommuneplan og framstår sterkt privatisert. 3. Det foreligger ingen naboprotester til tiltaket. Vedtak om avslag på bod opprettholdes. Vann- og avløpsforhold må bringes i henhold til kommunale forskrifter. Saknr. 26/07 GNR. 1, BNR. 111, SALVØYVEGEN, VEDØY. BRUKSENDRING AV NAUST TIL ENEBOLIG OG TILBYGG Hovedutvalget for tekniske saker gir i medhold av plan- og bygningsloven 7 dispensasjon fra samme lov 20-6, om virkning av kommuneplan, herunder krav om reguleringsplan og regulert formål. Side 7 av 14

8 Som særlige grunner angis: Kravet til lekeplass blir ivaretatt her, selv uten reguleringsplan. Vegnett blir som det er i dag. Det kommer ikke noen ny boenhet. Friarealet blir ivaretatt sør på Ospøya, samt vest av Salvøy. Saknr. 27/07 GNR. 85, BNR. 155, UTVIK. SØKNAD OM DISPENSASJON FRA REGULERINGSPLAN Klagen fra Rogaland Fylkeskommune tas delvis til følge. Det fattes nytt vedtak som gir ny klagerett for partene. Hovedutvalget for tekniske saker gir i medhold av plan- og bygningsloven 7 dispensasjon fra samme lov 31, om virkning av reguleringsplan, herunder formål. Det stilles vilkår for dispensasjonen. Vilkårene er maks gesimshøyde på 3,5 m over høyeste tilliggende terreng, saltak eller valmtak med vinkel mellom 23 og 33 grader, samt 10 m byggegrense fra eiendomsgrensen langs Rehaugvegen. Som særlige grunner for dispensasjon nevnes: 1. Omsøkte bolig vil, for størstedelen av Rehaugane, ikke ha noen innvirkning på innsyn utsikt, til fra, haugane. 2. Båndlegging av aktivt landbruk vil ikke skje, da tomten ble utskilt som boligtomt i 1968, med vei, vann og kloakk klargjort. 3. HTS mener historikken i denne saken må tillegges vekt og den taler for å tillate omsøkte bolig. Saknr. 28/07 GNR.136, BNR.1, SKJØLINGSTADVEGEN, SKJØLLINGSTAD. DELING AV GRUNNEIENDOM Elin Jelsa foreslo: På bakgrunn av vedtak i HTS-sak 206/06 dispenserer HTS i medhold av 7 i plan- og bygningsloven fra samme lovs 20-6, kommuneplanens arealdel, for fradeling av ca 800 m 2 med påstående gårdshus nr 2 fra gnr 136 bnr 1. Som særlige grunner angis: 1. Omsøkte fradeling vil ikke være til skade for driften av gården. Fradeling er forsvarlig ut fra den avkastning bruket kan gi. 2. Søker driver ikke gården, den er forpaktet bort. Side 8 av 14

9 3. Gården har ikke driftsbygning. 4. Det er ikke drivverdig jord, egner seg best til sauebeite. Før endelig delingstillatelse kan gis må parsellen gis vegrett på privat adkomstveg over gnr. 136, bnr. 1. Jelsas forslag vedtatt med 8 stemmer mot 1 stemme. (1 AP) På bakgrunn av vedtak i HTS-sak 206/06 dispenserer HTS i medhold av 7 i plan- og bygningsloven fra samme lovs 20-6, kommuneplanens arealdel, for fradeling av ca 800 m 2 med påstående gårdshus nr 2 fra gnr 136 bnr 1. Som særlige grunner angis: 1. Omsøkte fradeling vil ikke være til skade for driften av gården. Fradeling er forsvarlig ut fra den avkastning bruket kan gi. 2. Søker driver ikke gården, den er forpaktet bort. 3. Gården har ikke driftsbygning. 4. Det er ikke drivverdig jord, egner seg best til sauebeite. Før endelig delingstillatelse kan gis må parsellen gis vegrett på privat adkomstveg over gnr. 136, bnr. 1. Saknr. 29/07 GNR. 25, BNR. 19, LANGÅKER. DELING AV GRUNNEIENDOM På bakgrunn av vedtak i HTS-sak 205/06 dispenserer HTS i medhold av 7 i plan- og bygningsloven fra samme lovs 20-6, kommuneplanens arealdel, for fradeling av ca 700 m 2 med påstående gårdshus fra gnr 25 bnr 19. Som særlige grunner angis: 1. Fradeling er forsvarlig ut fra den avkastning bruket kan gi. 2. Bruket har ikke driftsbygning. 3. Driften av brukets jordbruksarealer ivaretas ved utleie. 4. Det er søkers datter som ønsker å bosette seg i gamlehuset. 5. Det er samfunnsøkonomisk positivt at barn bosetter seg nær sine foreldre. Eldste generasjon kan dermed bo lengre hjemme. Før endelig delingstillatelse kan gis må parsellen gis vegrett på privat atkomstveg over gnr 25 bnr 19. Side 9 av 14

10 Saknr. 30/07 GNR. 21, BNR. 78, STAVAVEGEN, STAVA. DELING AV GRUNNEIENDOM Trygve Hagland foreslo: Saken utsettes for befaring. Haglands forslag vedtatt med 8 stemmer mot stemme. (1 AP) Saken utsettes for befaring. Saknr. 31/07 PÅKLAGING AV VEDTAKET I SAK 977/06, SØKNAD OM DISPENSASJON FRA AREALANVENDELSE I KOMMUNEPLANEN FOR OPPFØRING AV BOLIG PÅ GNR. 63/124 STOKKE NORDRE Trygve Hagland foreslo: Saken utsettes for befaring. Haglands forslag fikk 3 stemmer og falt. (2 FRP, 1 V) Innstillingen vedtatt med 8 stemmer mot 1 stemme. (1 FRP) Hovedutvalg teknisk viser til vedtaket i sak 977/06 som opprettholdes. Saken sendes Fylkesmannen. Saknr. 32/07 PÅKLAGING AV VEDTAKET I SAK 959/06 FRA BERØRTE NABOER, FASADEENDRING PÅ NAUST, GNR. 82/30 VISNES Gunvor R. Olsen fratrådte som inhabil. 8 representanter til stede. Hovedutvalg teknisk viser til vedtaket i sak 959/06 som opprettholdes. Saken sendes Fylkesmannen. Side 10 av 14

11 Gunvor R. Olsen tiltrådte. 9 representanter til stede. Saknr. 33/07 PÅKLAGING AV VEDTAKET I SAK 242/06 FRA FYLKESMANNEN I ROGALAND, DISPENSASJON FRA PBL 20-6 OG 17-2 FOR OPPFØRING AV SJØHUS PÅ FLYTENDE KONSTRUKSJON, GNR. 82/27 HINDERÅKER Hovedutvalget for tekniske saker viser til vedtaket i sak 242/06 som opprettholdes. Saken sendes Fylkesmannen. Saknr. 34/07 PLAN NR PRINSIPPFORESPØRSEL OM OPPFØRING AV BOLIG FOR BARNEVERNINSTITUSJON FOR UTLEIE TIL BUFETAT, REGION VEST, NR. 132/1 Arne Vikingstad fratrådte som inhabil. 8 representanter til stede. Trygve Hagland foreslo: Det faste utvalget for plansaker vil anbefale at det utarbeides forslag til reguleringsplan for gnr. 132, bnr. 1. Jf plan- og bygningslovens 30. Haglands forslag vedtatt med 5 stemmer mot 3 stemmer. (2 AP, 1 KRF) Det faste utvalget for plansaker vil anbefale at det utarbeides forslag til reguleringsplan for gnr. 132, bnr. 1. Jf plan- og bygningslovens 30. Arne Vikingstad tiltrådte. 9 representanter til stede. Saknr. 35/07 PLAN NR REGULERINGSPLAN FOR LITLASUND, DEL AV GNR. 140 OG 141 Side 11 av 14

12 1. Det faste utvalget for plansaker vedtar ved 1.gangsbehandling forslag til reguleringsplan for Litlasund med tilhørende reguleringsbestemmelser (Vist på kart datert ). 2. Planforslaget legges ut til offentlig ettersyn og berørte grunneiere varsles. Jf plan- og bygningslovens nr. 1 Saknr. 36/07 PLAN NR REGULERINGSPLAN FOR AVFALLSFORBRENNINGSANLEGG,SPANNE Elin Jelsa foreslo; 1. Det faste utvalget for plansaker vedtar ikke det fremlagte forslag til reguleringsplan for avfallsforbrenningsanlegg Spanne, med tilhørende reguleringsbestemmelser. (Vist på kart datert ) 2. Det faste utvalg for plansaker ber Sør-Vest Varme A/S og kommunen utarbeide andre og bedre alternativer til avfallsforbrenningsanlegg. 3. Det faste utvalg for plansaker mener at en plassering av avfallsforebrenningsanlegg på Spanne vil få store miljømessige- og trafikkale problemer for hele området. Roald Alsaker foreslo nytt pkt. 3 i innstillingen: Det faste utvalg for plansaker ber Sør-Vest Varme A/S og kommunen utarbeide andre alternativer til avfallsforebrenningsanlegget. Innstillingen vedtatt med 7 stemmer mot 2 stemmer for Jelsas forslag. (1 AP, 1 V) Alsakers forslag til pkt. 3 fikk 3 stemmer og falt. (1 V, 2 KRF) 1. Det faste utvalget for plansaker vedtar ved 1.gangsbehandling forslag til reguleringsplan for energigjenvinningsanlegg, Spanne med tilhørende reguleringsbestemmelser.(vist på kart datert ). 2. Planforslaget legges ut til offentlig ettersyn og berørte grunneiere varsles. Jf plan- og bygningslovens nr. 1. Planforslaget legges ut til ettersyn parallelt med konsekvensutredningen for forbrenningsanlegget og med en høringsfrist på minimum 6 uker. Saknr. 37/07 PLAN NR REGULERINGSPLAN FOR DAMP- OG VANNLEDNING SPANNE- VORMEDAL Innstillingen vedtatt med 7 mot 2 stemmer. (1 AP, 1V) Side 12 av 14

13 1. Det faste utvalget for plansaker vedtar ved 1.gangsbehandling forslag til reguleringsplan for dampledning Spanne - Vormedal med tilhørende reguleringsbestemmelser. (Vist på kart datert ). 2. Planforslaget legges ut til offentlig ettersyn og berørte grunneiere varsles. Jf plan- og bygningslovens nr. 1. Planforslaget legges ut til ettersyn parallelt konsekvensutredningen for forbrenningsanlegget og med en høringsfrist på minimum 6 uker. Saknr. 38/07 PLAN NR REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GNR. 148, BNR. 89 SØR FOR SPANNAVEGEN 1. Det faste utvalget for plansaker vil anbefale at det utarbeides forslag til reguleringsplan for gnr. 148, bnr. 89 som beskrevet i brev datert fra Barnebygg AS. Jf plan- og bygningslovens Det faste utvalget for plansaker vil presisere at det gjennom det offentlige ettersyn og behandlingen av planforslaget, kan avdekkes forhold som tilsier at planforslaget på et seinere tidspunkt ikke kan anbefales godkjent eller at det må omarbeides i vesentlig grad i forhold til det som nå er beskrevet. 3. Det faste utvalget for plansaker forutsetter at utarbeidingen av planen skjer i nær kontakt kommunens administrasjon. Saknr. 39/07 PLAN NR REGULERINGSPLAN FOR STRAUMSUND BRU REGULERINGSENDRING FRA FRIOMRÅDE TIL BOLIG, GNR. 59/ Det faste utvalget for plansaker godkjenner endring i reguleringsplan for gnr. 59, bnr del av godkjent reguleringsplan for Straumsund Bru. (Vist på kart sist datert ). 2. Endringen anses som en mindre vesentlig reguleringsendring. Jf plan- og bygningslovens 28-1 nr De berørte parter er varslet. Jf plan- og bygningslovens nr. 4. Vedtaket kan påklages. Jf plan- og bygningslovens 15. Side 13 av 14

14 Saknr. 40/07 PLAN NR REGULERINGSPLAN FOR VARNE BRYGGE, DEL AV GNR. 15 Alf Inge Flokketvedt foreslo: Saken utsettes for befaring. Flokketvedts forslag vedtatt med 7 mot 2 stemmer. (1 H, 1 AP) Saken utsettes for befaring. Saknr. 41/07 REFERATSAKER 1. DS FMV 771/06, 886/06, 1/07-78/07 Til etterretning. 2. DS MEL 01/07-23/07 Til etterretning. Saknr. 42/07 EVENTUELT 1. Konsekvensutredning vedr. forbrenningsanlegg sendes ut til de som ikke har fått den. 2. Invitasjon til landbrukspolitisk seminar 13. mars 2007 ble delt ut. De som ønsker å delta, melder seg på. Side 14 av 14

Sakspapirer. Saksliste PS 0016/05 04/03550 KOMMUNALE TOMTER, FASTSETTING AV TOMTEPRISER - FORSLAG TIL SALG AV RESTERENDE TOMTER, TRULSERUD TOMTEFELT

Sakspapirer. Saksliste PS 0016/05 04/03550 KOMMUNALE TOMTER, FASTSETTING AV TOMTEPRISER - FORSLAG TIL SALG AV RESTERENDE TOMTER, TRULSERUD TOMTEFELT Sakspapirer Utvalg: Formannskapet Møtedato: 09.03.2005 Tid: kl. 0900 Sted: Kommunestyresalen Saksliste Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel PS 0015/05 05/00542 REFERATSAKER MØTE 09.03.05 PS 0016/05

Detaljer

Saker til behandling. 1/14 11/04633-56 Gnr/bnr 6/413 - Moskedalen 1 - detaljregulering 5

Saker til behandling. 1/14 11/04633-56 Gnr/bnr 6/413 - Moskedalen 1 - detaljregulering 5 VENNESLA KOMMUNE Bygg- og miljøutvalget Dato: 16.01.2014 kl. 9:00 Sted: Sal 1 Arkivsak: 14/00005 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde Grundetjern

Detaljer

Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 21 / 19. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 21 / 19. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 11.05.2010 Tid: Kl. 18.00 Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 21 / 19. Varamedlemmer møter kun etter

Detaljer

MØTEINNKALLING. Oppmøte: Karmøy rådhus kl. 13.30 eller Skrekrysset (E134xSkrevegen) kl. 13.50. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Oppmøte: Karmøy rådhus kl. 13.30 eller Skrekrysset (E134xSkrevegen) kl. 13.50. SAKSLISTE MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalg teknisk Møtested: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 23.06.2011 Tid: Kl. 17.00 Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19. Varamedlemmer

Detaljer

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 32 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 10.11.2009 Møtetid:

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 20.06.2012 Tid: Kl. 10.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 91 58 65 97 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 19.08.2014 Møtetid:

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 19 MØTEINNKALLING FOR Plan- og bygningsrådet MØTE NR.: 15 TID: 30.11.2005 13:00 MERK AT MØTEDATO ER ENDRET FRA 01.12.2005 STED: BRANNSTASJONEN ØVRE ENGGATE 8 Eventuelle forfall

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret KARMØY KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret KARMØY KOMMUNE KARMØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 16.06.2009 Tid : Kl. 18.00 22.05 Frp Til stede på møtet Funksjon Navn Parti Forfall Møtt for Medlem Thorsen Bente Frp Permittert

Detaljer

Møteinnkalling. Klagenemnda. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Dato: 12.02.2013 Tidspunkt: Kl. 09.30

Møteinnkalling. Klagenemnda. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Dato: 12.02.2013 Tidspunkt: Kl. 09.30 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Klagenemnda Rådhuset, Dato: 12.02.2013 Tidspunkt: Kl. 09.30 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon 75 55 50 12, e-post: pol.sek@bodo.kommune.no

Detaljer

SØGNE KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Plan- og miljøutvalget Møtested: Kommunestyresalen - Søgne rådhus Dato: 18.06.

SØGNE KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Plan- og miljøutvalget Møtested: Kommunestyresalen - Søgne rådhus Dato: 18.06. SØGNE KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Plan- og miljøutvalget Møtested: Kommunestyresalen - Søgne rådhus Dato: 18.06.2014 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Egel Terkelsen Leder

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB!

MØTEINNKALLING. Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB! Sak 1/10 MØTEINNKALLING Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB! Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes

Detaljer

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 02.10.2012 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 02.10.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 02.10.2012 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr

Detaljer

Uten vedlegg. OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/

Uten vedlegg. OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/ Levanger kommune Møteinnkalling Uten vedlegg Utvalg: Plan- og utviklingskomiteen i Levanger Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 21.01.2009 Tid: 14:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn

Detaljer

SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr. Saksbehandler Utvalg for samfunn 09.12.2008 148/08 IOI Utvalg for samfunn 16.03.

SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr. Saksbehandler Utvalg for samfunn 09.12.2008 148/08 IOI Utvalg for samfunn 16.03. FLEKKEFJORD KOMMUNE Saksbehandler: Ivar Ole Iversen Saksfremlegg Arkivsaksnr: 08/220 Arkiv: 11/76 SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr. Saksbehandler Utvalg for samfunn 09.12.2008 148/08

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 20.08.2014 Tid: 10:00-00:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhussalen Tana Rådhus Dato: 27.03.2014 Tidspunkt: 10:00 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Frank

Detaljer

Kl. 12:00 Informasjon v/representant fra Avfall Sør om arbeidet med ny avfallsplan. Saker til behandling

Kl. 12:00 Informasjon v/representant fra Avfall Sør om arbeidet med ny avfallsplan. Saker til behandling VENNESLA KOMMUNE Bygg- og miljøutvalget Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Sal 1 Arkivsak: 13/00035 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde Grundetjern

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for næring og teknikk

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for næring og teknikk SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Skiptvet herredshus Møtedato: 29.01.2013 Tid: 18.30 MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for næring og teknikk Til stede på møtet: Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Barne- og Ungdomsrepr:

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 22.06.2011 Tid: Kl. 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 21.03.2013 Tidspunkt: 12:00

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 21.03.2013 Tidspunkt: 12:00 Møteinnkalling Utvalg: Plan- og bygningsrådet Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 21.03.2013 Tidspunkt: 12:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 42 75. Møtesekretær innkaller vararepresentanter.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Plan- og ressursutvalget i Steigen. Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 29.03.2012 Tid: Kl. 09:00 15.15

MØTEPROTOKOLL. Plan- og ressursutvalget i Steigen. Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 29.03.2012 Tid: Kl. 09:00 15.15 Steigen kommune MØTEPROTOKOLL Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 29.03.2012 Tid: Kl. 09:00 15.15 Til stede på møtet Medlemmer: Torbjørn Hjertø, Magne Vik, Sissel

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - PLAN 3012 - REGULERINGSPLAN FOR ASALHEIM II - 69/53 MFL.

SAKSPROTOKOLL - PLAN 3012 - REGULERINGSPLAN FOR ASALHEIM II - 69/53 MFL. SAKSPROTOKOLL - PLAN 3012 - REGULERINGSPLAN FOR ASALHEIM II - 69/53 MFL. Hovedutvalg teknisk behandlet saken den 12.03.2015, saksnr. 35/15 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Kommunestyret

Detaljer

MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 15.06.2011 Tid: 12.00 Gruppemøter kl: 08.

MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 15.06.2011 Tid: 12.00 Gruppemøter kl: 08. MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 15.06.2011 Tid: 12.00 Gruppemøter kl: 08.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000. Varamedlemmer møter etter

Detaljer

MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 22.01.2009 Tid: 09.00 Gruppemøter kl: 08.

MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 22.01.2009 Tid: 09.00 Gruppemøter kl: 08. MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 22.01.2009 Tid: 09.00 Gruppemøter kl: 08.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000. Varamedlemmer

Detaljer

Saksbehandler: Jarle Stunes Arkiv: 143 Arkivsaksnr.: 14/1836. Hovedutvalg teknisk 12.03.2015

Saksbehandler: Jarle Stunes Arkiv: 143 Arkivsaksnr.: 14/1836. Hovedutvalg teknisk 12.03.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jarle Stunes Arkiv: 143 Arkivsaksnr.: 14/1836 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg teknisk 12.03.2015 PLAN 668 - FORNYET BEHANDLING AV KOMMUNEDELPLAN FOR FV 47, ÅKRA SØR - VEAKROSSEN

Detaljer

Dere finner en oversikt over dokumentene i saken i kommunens oversendelsesbrev.

Dere finner en oversikt over dokumentene i saken i kommunens oversendelsesbrev. «MOTTAKERNAVN» «KONTAKT» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «UTLANDSADRESSE» Juridisk avdeling Deres ref.: Vår ref.: 2013/3638 423.1 YRR Vår dato: 24.10.2013 Vedtak i klagesak - Fylkesmannen omgjør Halden kommunes

Detaljer

Møteinnkalling. Styret for miljø og utvikling. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 02.11.2011 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Styret for miljø og utvikling. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 02.11.2011 Tidspunkt: 09:00 Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 02.11.2011 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post svanhild.moen@hammerfest.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE DEL III 13/12 GNR 86 BNR 80 STORGATA 27 - BRUKSENDRING OG OMBYGGING AV 1.OG 2. ETG BRITANNIATORGET

MØTEINNKALLING SAKLISTE DEL III 13/12 GNR 86 BNR 80 STORGATA 27 - BRUKSENDRING OG OMBYGGING AV 1.OG 2. ETG BRITANNIATORGET Frogn kommune Kommunestyret Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

Saksframlegg. Behandling av klage på vedtak - vei - brygger - boder - utriggere - parkeringsplasser - GB 16/11 - Pålsnesveien 72

Saksframlegg. Behandling av klage på vedtak - vei - brygger - boder - utriggere - parkeringsplasser - GB 16/11 - Pålsnesveien 72 Søgne kommune Arkiv: 16/11 Saksmappe: 2013/3251-36718/2014 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 11.11.2014 Saksframlegg Behandling av klage på vedtak - vei - brygger - boder - utriggere - parkeringsplasser

Detaljer