Kvalitetssikringsrapport for bachelor- og masterprogram i sosialantropologi studieåret 2009 / 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kvalitetssikringsrapport for bachelor- og masterprogram i sosialantropologi studieåret 2009 / 2010"

Transkript

1 Kvalitetssikringsrapport for bachelor- og masterprogram i sosialantropologi studieåret 2009 / 2010 Grunnlag for denne rapporten er evalueringer av emner og program som ble foretatt det siste studieåret, rapporter fra FS og LIST, samt manuell opptelling i FS. Rapporten tar også utgangspunkt i de punktene som HSL-fakultetet har bedt instituttene diskutere i rapporten. Videre bygger den på kvalitetssikringsrapporten for studieprogrammer i arkeologi for studieåret 2008/2009. Følgende emner skulle etter den opprinnelige planen evalueres høsten 2009: SOA-1000 Hva er kultur? SOA-1007 Populærkultur i endring SOA-3001 Teoretiske perspektiver Ingen av disse emnene ble evaluert. Årsaken var todelt: 1) Grunnet fusjonen med Høgskolen i Tromsø fikk enhetene melding fra universitetsdirektøren om at det skulle utformes et felles kvalitetssikringsprogram for det nye universitetet. I påvente av dette ble det ikke stilt forventinger til samme grad av kvalitetssikring ved enhetene. 2) Arbeidsbelastningen ved sammenslåingen av arkeologi og sosialantropologi til ett institutt og med større endringer i den studieadministrative staben, bidro også til at det ikke ble gitt prioritet til evaluering av emnene. Følgende emner ble evaluert våren 2010: SOA-1001 Innføring i sosialantropologi SOA-2002 Identitet, struktur og prosess SOA-3020 Praktisk metodekurs med feltarbeid Sosialantropologi har en evalueringsplan som tar hensyn til at alle emner skal evalueres minst en gang i løpet av programperioden. SOA-1001 og SOA-2002 har blitt evaluert med en Quest Back midt i semesteret som brukes for å finne ut om evt. forbedringspotensiale og en samtale i slutten av semesteret. Det har vist seg å være vanskelig å få studentene til å velge representanter for enkelte emner, og samtalene har derfor blitt gjennomført tilknyttet en av de siste forelesningene, med alle studenter som var til stede. Kombinasjonen av Quest Back og samtaler har gitt en god svarprosent og nyttige innspill fra studentene, spesielt siden resultater fra Quest Back-undersøkelsen kunne diskuteres med studentene. SOA-3020 har blitt evaluert med en Quest Back etter at studentene hadde kommet tilbake fra feltarbeidet. Våren 2010 ble det også gjennomført en evalueringssamtale for bachelorprogrammet i sosialantropologi, der koordinatoren for bachelorprogrammet og en studiekonsulent deltok. Dessverre kunne bare én studentrepresentant stille, men fagmiljøet fikk likevel nyttige tilbakemeldinger. Videre ble det gjennomført en evaluering av masterprogrammet med koordinatoren for masterprogrammet, en studentrepresentant og en studiekonsulent. Disse evalueringene ga verdifulle tilbakemeldinger og er et viktig grunnlag for denne rapporten. PROGRAMKVALITET Undervisningsressurser Emnene på bachelor- og masterprogrammet i sosialantropologi er på 10 eller 20 studiepoeng, bortsett fra masteroppgaven. På 10 studiepoengs emner gis det vanligvis ca. 10 dobbelttimer med forelesning. På noen emner gis det tillegg seminarer på ca. 5 dobbelttimer og 2 3 filmseminarer. Emnene på 20 studiepoeng har et totalt undervisningsomfang på rundt 25 dobbelttimer, med en andel av forelesninger på ca. 18 og seminarer på ca. 7 dobbelttimer. På masternivå er undervisningen 1

2 generelt mer seminarpreget, siden mesteparten av emnene og undervisningen tar utgangspunkt i studentenes masterprosjekt. Mens forelesningene vanligvis gis av de emneansvarlige, har instituttet pleid å engasjere stipendiater til seminarundervisningen. Studentene har gitt veldig positiv tilbakemelding på seminarundervisningen, seminarene er en stor hjelp til å forstå emnenes innhold og til å fordype seg bedre i temaene som blir tatt opp. Studentene syntes også at det var positivt at større deler av seminarene var obligatoriske, og mente at det var nødvendig, spesielt dersom framlegg var del av seminarene. Hadde ikke det vært obligatorisk, ville mange sannsynligvis ikke ha møtt opp, og det hadde gått utover kvaliteten på seminarene. Studentene har etterlyst seminarundervisning på flere emner, men grunnet ressurssituasjonen har instituttet dessverre ikke hatt mulighet til å tilby seminarundervisning på alle emner. Instituttet har derfor først og fremst tilbudt seminarundervisning på de obligatoriske emnene. På valgemnene tilbys det seminarundervisning når det er ressurser til det. På emner som dekker et større temaområde, som for eksempel SOA-1001, er ofte flere faglærere involvert i undervisningen, for å forelese om tema som er deres spesialområde. Dette har studentene gitt veldig positiv tilbakemelding på. De obligatoriske emnene på bachelorprogrammet har to vurderingsformer, ofte en kombinasjon av en skriftlig og en muntlig eksamen, for å sikre at studentene leser tilstrekkelig pensum på disse emnene. De fleste valgemner har èn vurderingsform, vanligvis hjemmeeksamen eller mappeeksamen, for å begrense eksamenskostnadene. Spesielt med større studentkull kan muntlig eksamen og tilbakemelding være ressurskrevende. En del emner har også semesteroppgaver som arbeidskrav, der det gis individuell tilbakemelding. Utover den faglige tilbakemeldingen gir dette god trening i akademisk skriving, og emneevalueringene tilsier at studentene synes semesteroppgaver er en god hjelp til å forstå bedre hvilke krav som stilles til hjemmeeksamen. På masterprogrammet får studentene tildelt veileder etter at de har innlevert prosjektbeskrivelsen, vanligvis etter 1. semesteret. I sitt 3. semester må studentene i tillegg følge skriveseminaret tilknyttet SOA-3900, hvor studentene både får generell veiledning i skriving av masteroppgaven og spesifikk tilbakemelding på sin egen masteroppgave. Studentene legger frem deler av oppgaven og får tilbakemelding fra både medstudenter og den emneansvarlige. Tilbakemeldingen fra studentene tilsier at de synes, dette seminaret har vært nyttig og en viktig framdrift, samtidig som det kan ta tid fra den egne oppgaven, siden man må forholde seg til de andres oppgaver i tillegg. På evalueringen av programmet ble det diskutert om det kunne være en fordel å ha dette seminaret over flere semester. Studentrepresentanten mente at det kunne være en fordel, spesielt for de studentene som slet med å skrive ferdig oppgaven. Dersom seminaret skulle bli utvidet til for eksempel 4. semester, ble det foreslått at studentene da skulle kunne velge når og hvilket kapittel de ønsket å legge frem. Begge programmene har en koordinator: Bjørn Bjerkli har vært koordinator for masterprogrammet, mens Jon Schackt har vært koordinator for bachelorprogrammet studieåret 2009/2010. Utover undervisning på bachelor- og masterprogrammet i sosialantropologi, bidrar fagmiljøet også med undervisningsressurser i masterprogrammene i Human Rights Practice og Indigenous studies. Studentenes tidsbruk Emnene på både bachelor- og masterprogrammet i sosialantropologi koordineres etter den anbefalte studieprogresjonen i studieplanen. Emnene som tilbys i samme semester er koordinert med hverandre i forhold til undervisning og eksamen. Det legges vanligvis inn opphold i et emne, når studentene skriver semesteroppgave i et annet emne, og eksamen koordineres, slik at det ikke er overlapp, men også slik at det ikke går for mange uker mellom siste forelesning og eksamen. 2

3 Koordinering av undervisningsplanen for bachelorprogrammet har blitt en større utfordring, etter at studieplanen for lektorutdanningen i språk- og samfunnsfag ble revidert. Spesielt i 1. semester må introduksjonsemnet passe med de 3 fagene ex.phil., ex.fac. og ex.ped, og det har vært et problem at timeplanen for ex.ped. kom veldig sent. I tillegg skal enkelte sosialantropologiemner koordineres med enkelte arkeologiemner. På denne måten har studentene mulighet til å ta emner i begge fag. Det bidrar også til bedre ressursutnyttelse ved instituttet. Dette ble aktuelt for første gang ved timeplanlegging for høsten Studentene på bachelor i sosialantropologi har gitt tilbakemelding at arbeidsmengden på studieprogrammet er godt fordelt. Det siste semesteret kunne være litt mer arbeidskrevende, men også det var fult overkommelig. Mange studenter likte emnene på 20 studiepoeng bedre, fordi de ga større mulighet til å fordype seg i tema og innhold. Spesielt 3. semesteret, hvor det er satt opp 3 sosialantropologiske valgemner på 10 studiepoeng hver, var studentene ikke så fornøyd med. De følte at de ikke klarte å innarbeide seg i like grundig i alle emner, og at de jobbet mye uten å få igjen så mye for det. Siden disse emnene tilbys om høsten, er det også kortere tid enn i vårsemesteret. Studentene hadde også inntrykk av at semestrene var lengre for dem enn for studenter på andre fag, siden de siste eksamener ofte var veldig sent i semesteret. Det kunne være vanskelig å holde motivasjonen oppe mot slutten. Dette vil endres i undervisnings- og eksamensplanen fra høsten 2010, fordi det kan være en ulempe også for instituttet, når eksamen legges for nært jul eller sommerferien, pga fristen for sensuren. Bachelorstudentene som fullførte programmet våren 2010 ga tilbakemelding på at de var godt fornøyd med programmets sammensetning, og at emnene dannet en bra stige oppover. Studentene på masterprogrammet mente at arbeidsbelastningen på programmet generelt var godt fordelt, men at de kunne ha ønsket seg lenger tid til feltarbeidet. Dette har blant annet å gjøre med at mye litteratur omhandler lengre feltstudier, og at det kan vekke ønsker om å kunne gjennomføre tilsvarende feltarbeid. På evalueringsmøtet ble det diskutert om det kunne være en mulighet å tilpasse 2. semesteret bedre til studentenes masterprosjekt. En mulighet ville være at valgemnet som studentene må ta i første delen av 2. semester ikke var obligatorisk, eller om studentene alternativt kunne ta et emne ved en utdanningsinstitusjon, der de er på feltarbeid. Gjennomstrømning og frafall Siden både bachelor- og masterprogrammet i sosialantropologi har oversiktlige studentkull, ble det foretatt en manuell opptelling i FS for å få et nøyaktig bilde av hvor mange studenter som har fullført og når studentene faller fra. For bachelorprogrammet ble det brukt kullene fra , siden disse studenter burde ha fullført graden senest innen våren Samtidig ble det også sett på progresjonen i kullene som ble tatt opp i 2008 og For masterprogrammet er det tatt utgangspunkt i kullene

4 Bachelorprogram Høst 2005 Høst 2006 Høst 2007 Høst 2008 Høst 2009 Fullført normert tid Fullført etter 6 5 normert tid Overgang Ikke begynt Sluttet Aktiv 1* ** 27** Permisjon 1 Totalt *student på deltid ** av de aktive studentene fra kullet 2008 er 7 forsinket i studiene; av de aktive studentene fra kullet 2009 er 8 forsinket i studiene Frafallstallene viser at en stor del av studentene som faller fra, aldri begynner på studiet. For kullene 2005 og 2006 utgjør det nesten halvparten av studentene, for kullet høsten 2007 utgjør det ca. en tredjedel. På kullene fra høsten 2008 og 2009 har tallet som ikke begynte gått ned betraktelig. Utover det er det noen studenter på hvert kull, som søker overgang til andre program. Det er viktig å skille mellom disse 3 typer frafall, spesielt med henblikk på hva fagmiljøet kan gjøre for å begrense frafallet. En ny frafallsundersøkelse som ble gjennomført på 14 bachelorprogrammer ved HSLfakultetet, viser til at det finnes ulike typer frafall, og at frafall i løpet av det 1. året kan være naturlig. I utdanningsmeldinga til Universitetet i Tromsø har det hittil ikke blitt skilt mellom for eksempel uønsket og akseptabelt frafall. Å søke overgang til et annet program kan være en bra løsning for enkelte studenter, når de finner ut at de har større interesse og / eller motivasjon for et annet fag enn sosialantropologi. Det er vanskelig å finne årsaken til hvorfor studenter, som har takket ja til plassen, aldri begynner på programmet. En årsak virker å være at studenter har fått plass på et annet universitet i etterkant og takket ja til studieplassen der. I den forbindelsen kan det være viktig å satse på god rekruttering til programmet (s.n.) Ved opptellingen i FS ble det også undersøkt når studenter slutter på studiet. Det viser seg at den største delen slutter i løpet av eller etter sitt 1. studieår. Dette gjelder så mange som 7 studenter fra 2006-kullet, 12 fra 2007-kullet og 9 fra 2008-kullet. Det kunne være ønskelig å fange opp noen av disse studentene. Studentene ga på evalueringsmøtet tilbakemelding på at 1. semester kunne virke litt avskrekkende, siden ex.phil. og ex.fac. tok mye plass og det ble forholdsvis lite tid til SOA Fra høsten 2010 er kurset i tekstanalyse tilknyttet SOA-1000, og dette gir mulighet for å tilknytte skrivekurset faget på en bedre måte. Instituttet håper at dette vil føre til at kurset oppfattes i større grad som en del av sosialantropologifaget. Studentene som har tatt skrivekurset, mente at det var et viktig kurs som ga et godt grunnlag for skriving av eksamen osv. i senere semester. Studentene nevnte også at inspirerende faglærere og spesielt seminarledere kunne være viktig, spesielt for førsteårsstudentene. Flere studenter hadde opplevd stipendiater og post.dok. som særlig inspirerende, når de for eksempel underviste om sine spesialområder og forskningsprosjekter. På evaluering av bachelorprogrammet ble det også diskutert hva fagmiljøet kan gjøre for å begrense frafallet. Studentene mente en hovedgrunn til frafallet var at mange begynte på programmet uten å ha tenkt veldig nøye over hvilket fag de hadde valgt. Dette gjaldt kanskje spesielt studenter som begynner rett etter videregående skole. Studentene valgte ulike veier når de ble usikker på om hva de skulle gjøre: noen sluttet helt å studere, andre søkte overgang til et annet program, og noen tok 4

5 emner i andre fag for å se om de ville bytte fag. Studentene mente at dette ikke hadde noe med fagmiljøet eller instituttet å gjøre, og at det kunne være vanskelig å gjøre noe med det. Den fagansvarlige for SOA-1003 har fortalt at tilbakemeldingen på emnets arbeidskrav ofte brukes som mer generell veiledning i forhold til studentenes interesser, fordi mange studenter spør om de har valgt rett fag. De fleste studenter tar SOA-1003 i sitt 2. semester, og mange begynner å tenke over valget i løpet av dette semesteret. Når man trekker antallet studenter som ikke har begynt på studiet fra det totale antallet studenter per kull og setter det i forhold til antall studenter som fullførte på normert tid, er det kun mellom 11 % og 18 % som fullfører på normert tid. Det totale antallet studenter som fullfører programmet ligger på 35 % for 2005-kullet. Når det siste fortsatt aktive studentene fullfører programmet, vil det være 40 % fra 2006-kullet og 18 % fra 2007-kullet som har fullført programmet. Det hadde vært ønskelig å øke antall studenter som fullfører programmet, og spesielt antallet studenter som fullfører på normert tid. Tallene fra kullene fra 2008 og 2009 viser, at en del studenter allerede blir forsinket i sitt første studieår. Masterprogram Høst 2006 Høst 2007 Høst 2008 Fullført normert tid Fullført etter normert tid 2 Overgang Ikke begynt Sluttet Aktiv 3* 2 Permisjon Totalt * 2 av studentene har søkt om nytt opptak høsten 2010 På masterprogrammet er det få studenter som slutter underveis, og det er ingen fra de oppførte kullene som ikke har begynt på programmet eller som har søkt overgang til et annet program. Studentene på masterprogrammet har gitt tilbakemelding på at de får god oppfølging, og at de blir motivert av faglærerne fra starten av studiet til å velge et tema for masterprosjektet, samt at de får god hjelp med å utforme prosjektbeskrivelsen, gjennomføre feltarbeidet og i skriveprosessen, både i undervisningen og gjennom den individuelle veiledningen. Studenter som bruker mer enn ett år utover normert studietid, blir bedt om å søke opptak på nytt, med mindre de har en gyldig grunn. Dessverre har det vært få studenter på master i sosialantropologi i flere år. Dette har en sammenheng med lav rekruttering til bachelorprogrammet de siste åra, og med det forholdsvis store frafallet på bachelorprogrammet. Høsten 2010 har antall studenter som begynte på bachelorprogrammet i sosialantropologi gått opp igjen, og det er nå totalt registrert 74 studenter på programmet, slik at det er mulighet for at bedre rekruttering til masterprogrammet. 5

6 Eksamensresultater Karakterfordeling på emner i sosialantropologi høsten 2009 og våren 2010 Emne Emnenavn Antall A B C D E F snitt møtt SOA-1000 Hva er kultur? C SOA-1001 Innføring i sosialantropologi C SOA-1003 Kommunikasjon og mening C SOA-1004 Slektskap, familie og kjønn C SOA-1006 Arctic Norway Aspects of C Culture SOA-1007 Populærkultur I endring B SOA-1008 Økologisk antropologi C SOA-2001 Sosialantropologisk 11* kunnskapsproduksjon og metode SOA-2002 Identitet, struktur og prosess B SOA-3001 Teoretiske perspektiver B SOA-3002 Prosjektutforming 3* SOA-3009 Ethnographic landscapes 8* SOA-3020 Praktisk metodekurs med 2* feltarbeid SOA-3900 Masteroppgave C *Eksamen bedømmes med bestått / ikke bestått, alle studenter besto På de fleste emner er gjennomsnittskarakteren C, med unntak av SOA-1007, SOA-2002 og SOA-3900 samt emnene som sensureres med bestått / ikke bestått. Det er få som stryker, og utskriftene fra FS viser også at de fleste studenter møter til eksamen, når de har meldt seg opp. Et unntak, med spesielt høyt frafall før eksamen, er SOA-1000 høsten Det kan være en grunn til at flere studenter blir forsinket allerede i 1. studieår. Rapportene fra FS viser også at studentene stort sett følger progresjonen som er foreslått i studieplanen. Utveksling Det er forholdsvis mange studenter på bachelorprogrammet i sosialantropologi, som benytter seg av muligheten til å studere 1 eller 2 semester i utlandet. Instituttet har tidligere avholdt egne informasjonsmøter for sosialantropologistudentene. Dette ble ikke gjort i det siste studieåret, men det planlegges å innføre slike møter igjen, fordi mange studenter ønsker å vite, hvilke fagspesifikke avtaler som finnes. Det er også flere studenter på masterprogrammet som benytter seg av anledningen til å dra til utlandet, vanligvis i forbindelse med feltarbeidet. Enkelte studenter har også brukt utvekslingsavtaler ved universitetet til å ta et emne ved et utenlandsk universitet når de har vært på feltarbeid. For masterstudenter legges slike utenlandsopphold til rette individuelt. Det er også en god del av de internasjonale studenter som er tilknyttet HSL-fakultetet, som tar emner i sosialantropologi, spesielt SOA-1006, siden det tilbys på engelsk. Rekruttering til programmene Antall studenter per kull på bachelorprogrammet har dessverre gått ned i løpet av de siste årene. Programstyret for sosialantropologi har diskutert ulike muligheter for å rekruttere flere studenter til bachelorprogrammet. Det der vanlig at enkelte faglærere drar på besøk til videregående skoler for å fortelle om faget, studie- og jobbmuligheter. Utover det har også enkelte klasser kommet på besøk til instituttet, hvor de fikk et opplegg med introduksjon til faget, en del oppgaver som de kunne utføre, 6

7 omvisning på universitetsområde og lunsj. Dette ble det satt stor pris på. Dessverre hadde instituttet ikke mulighet til å tilby slike besøk våren 2010, grunnet ressurssituasjonen ved IAS. Programstyret har videre anbefalt å åpne enkelte forelesninger for elever ved videregående skoler. En kombinasjon av å invitere elever / klasser til enkelte forelesninger og å dra på skolebesøk kan være en bra rekrutteringsstrategi. Å åpne forelesninger skal prøves ut for første gang studieåret 2010/2011. Det er viktig å ha god rekruttering til bachelorprogrammet, også for å øke rekruttering til masterprogrammet. Rammekvalitet Tilbakemeldingen tilsier at studentene generelt trives og føler seg godt ivaretatt av instituttet. Våren 2010 har tilværelsen vært preget av at fagstaben måtte flytte fra Hus 5 til Breiviklia, grunnet sammenslåing med arkeologi. I utgangspunktet skulle all undervisning foregå i de tidligere undervisningslokalene, men enkelte faglærere valgte etter hvert å flytte deler av undervisningen til Breiviklia, og det skapte en del forvirring blant studentene. Videre ble det, på grunn av flyttingen, ikke arrangert noe sosial fagdag, noe som studentene har etterlyst ved flere anledninger. Fra høsten 2010 av skal det igjen arrangeres en sosial fagdag i semesteret. For masterstudentene innebar flyttingen også at de fikk nye lesesalsplasser i Breiviklia. Det var ikke alle studentene spesielt fornøyd med, siden de hadde hatt et bra faglig og sosialt miljø sammen med studentene på urfolksstudier. Instituttet jobber for tiden med å innrede lesesalsplassene i Breiviklia, slik at studentene forhåpentligvis vil trives der. Målsettinger for studieåret 2010/2011 Fra høsten 2010 skal det igjen gjennomføres 1 sosial fagdag per semester. Denne skal være et tilbudt for studenter i både sosialantropologi, VKS og arkeologi. Den fagansvarlige for SOA-1003 skal fortsette å bruke tilbakemeldingen på arbeidskravet i SOA-1003 for å flette inn generell veiledning i forhold til studentenes interesser og valg av emner. Det kan vurderes om veiledningssamtalene kan gjennomføres gruppevis. Dersom studenter ønsker en grundigere eller mer detaljert veiledning i forhold til oppbygging av utdanningsplanen, kan de henvises til en av studiekonsulentene. Bachelorstudentene skal få bedre informasjon om hvilke mulige tema og prosjekter de kan skrive masteroppgaven om. Oversikten over de fagansvarliges forskningsfelt oppdateres, og det settes av tid tilknyttet en forelesning på SOA-2001 eller SOA-2002, hvor de fagansvarlige informerer studentene om mulige masterprosjekter. Det er viktig at dette gjøres før søknadsfristen, 15. april. Fra høsten 2010 skal instituttet igjen arrangere egne informasjonsmøter om utveksling for studenter på både sosialantropologi og arkeologi, for å informere spesielt om instituttets fagspesifikke avtaler. Fagmiljøet i sosialantropologi skal i løpet av det kommende studieåret foreta en gjennomgang av emneporteføljen og programmenes sammensetning. 7

Sak PS-SOA /439 Tildelingsbrev: midler fra utdanningsfondet ved HSLfakultetet. Brevet ble tatt til etterretning.

Sak PS-SOA /439 Tildelingsbrev: midler fra utdanningsfondet ved HSLfakultetet. Brevet ble tatt til etterretning. FAKULTET FOR HUMANIORA, SAMFUNNSVITENSKAP OG LÆRERUTDANNING INSTITUTT FOR ARKEOLOGI OG SOSIALANTROPOLOGI MØTEREFERAT Møte i: Programstyret for sosialantropologi Møteleder/referent: Bror Olsen / Anja Pesch

Detaljer

Studieprogramrapport for bachelor- og masterprogrammet i arkeologi, studieåret 2010/2011

Studieprogramrapport for bachelor- og masterprogrammet i arkeologi, studieåret 2010/2011 Studieprogramrapport for bachelor- og masterprogrammet i arkeologi, studieåret 2010/2011 Grunnlag for denne rapporten er evalueringer av program og emner som ble foretatt det siste studieåret og rapporter

Detaljer

Kvalitetssikringsrapport for masterprogrammet i visuelle kulturstudier, studieåret 2010/2011

Kvalitetssikringsrapport for masterprogrammet i visuelle kulturstudier, studieåret 2010/2011 Kvalitetssikringsrapport for masterprogrammet i visuelle kulturstudier, studieåret 2010/2011 Grunnlag for denne rapporten er evaluering av programmet som ble foretatt det siste studieåret og rapporter

Detaljer

Studieprogramevaluering for bachelor i sosialantropologi studieåret 2008/09

Studieprogramevaluering for bachelor i sosialantropologi studieåret 2008/09 Studieprogramevaluering for bachelor i sosialantropologi studieåret 2008/09 Evalueringsmetoder og -tidspunkter Evalueringen følger rulleringsplan der alle emner skal evalueres av studenter og faglærer

Detaljer

Nettevaluering av bachelorprogrammet i kultur og kommunikasjon

Nettevaluering av bachelorprogrammet i kultur og kommunikasjon Nettevaluering av bachelorprogrammet i kultur og kommunikasjon Februar 2013 Antall svar: 32 (alle programstudenter invitert) Besvarelser fordelt på kull Høsten 2009 1 3.1 % Høsten 2010 9 28.1 % Høsten

Detaljer

STUDIEPLAN. Mastergradsprogram i teologi

STUDIEPLAN. Mastergradsprogram i teologi STUDIEPLAN Mastergradsprogram i teologi 120 studiepoeng Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet Institutt for historie og religionsvitenskap Studieplanen er godkjent av styret ved Fakultet for

Detaljer

Studieplan. Bachelorgradsprogram i russlandsstudier. Universitetet i Tromsø Det samfunnsvitenskapelig fakultetet Det humanistiske fakultet

Studieplan. Bachelorgradsprogram i russlandsstudier. Universitetet i Tromsø Det samfunnsvitenskapelig fakultetet Det humanistiske fakultet Studieplan Bachelorgradsprogram i russlandsstudier Universitetet i Tromsø Det samfunnsvitenskapelig fakultetet Det humanistiske fakultet Gjelder fra og med høsten 2009 1 Tittel: Bokmål: Bachelorgradsprogram

Detaljer

STUDIEPLAN. Mastergradsprogram i religionsvitenskap. Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet

STUDIEPLAN. Mastergradsprogram i religionsvitenskap. Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet STUDIEPLAN Mastergradsprogram i religionsvitenskap 120 studiepoeng Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet Institutt for historie og religionsvitenskap Studieplanen er godkjent av «daværende

Detaljer

Programevaluering av bachelorprogrammet Kultur og kommunikasjon

Programevaluering av bachelorprogrammet Kultur og kommunikasjon Programevaluering av bachelorprogrammet Kultur og kommunikasjon Februar 2015 Alle programstudenter var invitert. Antall svar: 47 1) Generelle spørsmål Besvarelser fordelt på kull Høsten 2014 15 31.9 %

Detaljer

Programgjennomgang for 2016

Programgjennomgang for 2016 Programgjennomgang for 2016 Masterprogrammet i teknologi, innovasjon og kunnskap ESST Society, Science and Technology in Europe TIK Senter for teknologi, innovasjon og kultur 1 Innhold 1. Evalueringsmateriale

Detaljer

Programevaluering av bachelorprogrammet Kultur og kommunikasjon

Programevaluering av bachelorprogrammet Kultur og kommunikasjon Programevaluering av bachelorprogrammet Kultur og kommunikasjon Februar 2014 Alle programstudenter var invitert. Antall svar: 34 Besvarelser fordelt på kull Høsten 2008 1 Høsten 2009 2 Høsten 2010 1 Høsten

Detaljer

STUDIEPLAN. Bachelorgradsprogram i teologi

STUDIEPLAN. Bachelorgradsprogram i teologi STUDIEPLAN Bachelorgradsprogram i teologi 180 studiepoeng Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet Institutt for historie og religionsvitenskap Studieplanen er godkjent av styret ved Fakultet

Detaljer

Bachelorgradsprogram i russlandsstudier Studieplan. Gjelder fra og med høsten 2009 Oppdatert 22. september 2014

Bachelorgradsprogram i russlandsstudier Studieplan. Gjelder fra og med høsten 2009 Oppdatert 22. september 2014 Bachelorgradsprogram i russlandsstudier Studieplan Gjelder fra og med høsten 2009 Oppdatert 22. september 2014 Tittel: Bokmål: Bachelorgradsprogram i russlandsstudier Nynorsk: Bachelorgradsprogram i russlandsstudier

Detaljer

Programevaluering av bachelorprogrammet i samfunnsøkonomi 2006

Programevaluering av bachelorprogrammet i samfunnsøkonomi 2006 Programevaluering av bachelorprogrammet i samfunnsøkonomi 2006 Programevalueringen er i hovedsak basert på undersøkelsen som er gjennomført våren 2006 blant studenter som fikk opptak på programmet høsten

Detaljer

Harald Åge Sæthre, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Anders Husebø, Matematisk fagutvalg Kristine Lysnes, Matematisk institutt

Harald Åge Sæthre, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Anders Husebø, Matematisk fagutvalg Kristine Lysnes, Matematisk institutt Harald Åge Sæthre, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Anders Husebø, Matematisk fagutvalg Kristine Lysnes, Matematisk institutt Hvordan driver vi evaluering nå? Evaluering av enkeltemner Programevaluering

Detaljer

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning. Deltid 30 sp. dmmh.no

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning. Deltid 30 sp. dmmh.no dmmh.no Studieplan Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning (studiet kan inngå som del av master i førskolepedagogikk) Deltid 30 sp 2014-2015 Navn Nynorsk navn Engelsk

Detaljer

2012/1337-KJEHØ 09.03.2012

2012/1337-KJEHØ 09.03.2012 U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Institutt for økonomi Det samfunnsvitenskapelige fakultet Referanse Dato 2012/1337-KJEHØ 09.03.2012 Utdanningsmelding Institutt for økonomi 1. Generell omtale av

Detaljer

STUDIEPLAN. Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap. Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet

STUDIEPLAN. Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap. Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet STUDIEPLAN Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap 180 studiepoeng Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet Institutt for historie og religionsvitenskap Studieplanen er godkjent av «daværende

Detaljer

Studieplan. Mastergradsprogram i russlandsstudier

Studieplan. Mastergradsprogram i russlandsstudier 1 Studieplan Mastergradsprogram i russlandsstudier Universitetet i Tromsø Det samfunnsvitenskapelig fakultetet Det humanistiske fakultet Gjelder fra og med høsten 2009 2 Tittel bokmål: Mastergradsprogram

Detaljer

SPANSK ÅRSSTUDIUM FORDYPNINGSEMNER STØTTEFAG

SPANSK ÅRSSTUDIUM FORDYPNINGSEMNER STØTTEFAG SPANSK 307 SPANSK ÅRSSTUDIUM FORDYPNINGSEMNER STØTTEFAG Kort om tilbudet i spansk Spansk er et verdensspråk i fremmarsj. I dag er spansk morsmålet til mer enn 400 millioner mennesker som er bosatt fortrinnsvis

Detaljer

Oppnådd grad Bachelor i ledelse, innovasjon og marked. Omfang 180 studiepoeng

Oppnådd grad Bachelor i ledelse, innovasjon og marked. Omfang 180 studiepoeng Programmets navn Bokmål: Bachelor i ledelse, innovasjon og marked Nynorsk: Bachelor leiing, innovasjon og marked Engelsk: Bachelor in Management, Innovation and Marketing Oppnådd grad Bachelor i ledelse,

Detaljer

EVALUERING AV MASTERPROGRAMMET I SAMFUNNSGEOGRAFI 2013/2014

EVALUERING AV MASTERPROGRAMMET I SAMFUNNSGEOGRAFI 2013/2014 EVALUERING AV MASTERPROGRAMMET I SAMFUNNSGEOGRAFI 2013/2014 Rapporten er basert på 19 innleverte skjemaer. Dataene i denne undersøkelsen må leses mot svarprosenten på 43. Besvarelsene er anonymisert og

Detaljer

Rapport fra «Evaluering av bachelorprogrammet i samfunnsgeografi 2013/2014»

Rapport fra «Evaluering av bachelorprogrammet i samfunnsgeografi 2013/2014» Rapport fra «Evaluering av bachelorprogrammet i samfunnsgeografi 2013/2014» Rapporten er basert på 16 innleverte skjemaer. Dataene i denne undersøkelsen må leses mot den lave svarprosenten på 11%. Besvarelsene

Detaljer

Studieplan Bachelorgradsprogrammet i statsvitenskap

Studieplan Bachelorgradsprogrammet i statsvitenskap Studieplan Bachelorgradsprogrammet i statsvitenskap Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Studieplanen er godkjent av styret ved

Detaljer

Studieplan. Master i ledelse, innovasjon og marked. Gjelder fra og med høsten 2012

Studieplan. Master i ledelse, innovasjon og marked. Gjelder fra og med høsten 2012 Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi Handelshøgskolen i Tromsø Studieplan Master i ledelse, innovasjon og marked Gjelder fra og med høsten 2012 Programmets navn Bokmål: Master i ledelse, innovasjon

Detaljer

Studieplan bachelor i biologi, klima og miljø - gjelder f.o.m kull 2013

Studieplan bachelor i biologi, klima og miljø - gjelder f.o.m kull 2013 Studieplan bachelor i biologi, klima og miljø - gjelder f.o.m kull 2013 Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi Institutt for arktisk og marin biologi Navn Bokmål: Biologi, klima og miljø - bachelor

Detaljer

Utdanningsmelding 2013 Sosiologisk institutt

Utdanningsmelding 2013 Sosiologisk institutt Utdanningsmelding 2013 Sosiologisk institutt 1.0 Oppfølging fra 2012 I forbindelse med overgangen fra to- til ett opptak i året på masterprogrammet i sosiologi har det blitt bestemt at det gis undervisning

Detaljer

Tilsynssensorrapport samfunnsgeografi

Tilsynssensorrapport samfunnsgeografi Nina Gunnerud Berg Professor og instituttleder Geografisk institutt, NTNU 7491 Trondheim nina.gunnerud.berg@svt.ntnu.no 25.10.07 Tilsynssensorrapport samfunnsgeografi 1. Bakgrunnsinformasjon 1.1. Rapporten

Detaljer

Utfyllende bestemmelser for mastergraden (120 studiepoeng) ved Det matematisknaturvitenskapelige

Utfyllende bestemmelser for mastergraden (120 studiepoeng) ved Det matematisknaturvitenskapelige Små endringer gjort i teksten 23.02.04 for samordning med Master-300 Endringer gjort i teksten 04.12.07 som følge av nye rutiner for karakterfastsetting på samtlige mastergradseksamener ved UiTø (DL 200702150-11)

Detaljer

Sak PS-ARK /439 Tildelingsbrev: midler fra utdanningsfondet ved HSL-fak Brevet ble tatt til etterretning.

Sak PS-ARK /439 Tildelingsbrev: midler fra utdanningsfondet ved HSL-fak Brevet ble tatt til etterretning. FAKULTET FOR HUMANIORA, SAMFUNNSVITENSKAP OG LÆRERUTDANNING INSTITUTT FOR ARKEOLOGI OG SOSIALANTROPOLOGI MØTEREFERAT Møte i: Programstyret for arkeologi Møteleder/referent: Hans Peter Blankholm / Anja

Detaljer

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Programmets navn Bokmål: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Nynorsk: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Engelsk: Bachelor's Degree

Detaljer

Rapport fra programsensor 2014/15 Bachelorprogram i utviklingsstudier Universitetet i Bergen

Rapport fra programsensor 2014/15 Bachelorprogram i utviklingsstudier Universitetet i Bergen Rapport fra programsensor 2014/15 Bachelorprogram i utviklingsstudier Universitetet i Bergen Karen Brit Feldberg Institutt for internasjonale studier og tolkeutdanning Høgskolen i Oslo og Akershus 27.02.2015

Detaljer

Del 1 Kvalitetssikring av studietilbud og læringsmiljø

Del 1 Kvalitetssikring av studietilbud og læringsmiljø SV-fakultetet / Mal instituttenes årsrapport studiekvalitet 2005/2006 FRIST 3.nov Side 1 av 5 SOSIALANTROPOLOGISK INSTITUTTS ÅRSRAPPORT FOR STUDIEKVALITET 2005/2006 Del 1 Kvalitetssikring av studietilbud

Detaljer

Rapport fra «Underveisevaluering av bachelorprogrammet i historie» Underveisevaluering av bachelorprogrammet i historie

Rapport fra «Underveisevaluering av bachelorprogrammet i historie» Underveisevaluering av bachelorprogrammet i historie Rapport fra «Underveisevaluering av bachelorprogrammet i historie» Innhentede svar pr. 30. juli 2013 12.59 leverte svar: 62 påbegynte svar: 0 invitasjoner sendt: 335 svarprosent 18,5 % * er obligatoriske

Detaljer

Studieplan. Bachelorgradsprogram i sosiologi. UiT Norges arktiske universitet Institutt for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging

Studieplan. Bachelorgradsprogram i sosiologi. UiT Norges arktiske universitet Institutt for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging Studieplan Bachelorgradsprogram i sosiologi Institutt for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging Gjelder fra og med høsten 2011 Tittel Bokmål: Bachelorgradsprogram i sosiologi Nynorsk: Bachelorgradsprogram

Detaljer

Studieplan Barn, barndom og barnehage - videreutdanning 30 studiepoeng Studieåret

Studieplan Barn, barndom og barnehage - videreutdanning 30 studiepoeng Studieåret www.dmmh.no Studieplan Barn, barndom og barnehage - videreutdanning 30 studiepoeng Studieåret 2014-2015 Godkjent av styret ved DMMH og NTNUs fagråd vår 2012 Sist revidert av fagansvarlig 01.03.2014 1 Studieprogrammets

Detaljer

Bachelor- og masterprogrammet ved Institutt for Sosialantropologi, Universitetet i Bergen

Bachelor- og masterprogrammet ved Institutt for Sosialantropologi, Universitetet i Bergen Årsrapport fra programsensor Knut G. Nustad, Universitetet i Oslo Bachelor- og masterprogrammet ved Institutt for Sosialantropologi, Universitetet i Bergen Oslo, januar 2016 Oppnevnt for perioden våren

Detaljer

120 studiepoenget. Studiet er et samlingsbasert deltidsstudium over 8 semestre.

120 studiepoenget. Studiet er et samlingsbasert deltidsstudium over 8 semestre. Studieplan Masterprogram i veiledningspedagogikk studieplan Navn Oppnådd grad Opptakskrav, forkunnskapskrav, anbefalte forkunnskaper Masterprogram i veiledningspedagogikk Masterprogram i rettleiingspedagogikk

Detaljer

Semesteroppgaven vil kunne erstatte den nåværende obligatoriske oppgaven i alminnelige forvaltningsrett.

Semesteroppgaven vil kunne erstatte den nåværende obligatoriske oppgaven i alminnelige forvaltningsrett. NOTAT Til: PMR Dato: 5.11.2015 Forslag til nye evalueringsformer for JUS2211 Kort om bakgrunn og formål I innstillingen fra arbeidsgruppen for alternative evalueringsformer ble det foreslått nye evalueringsformer

Detaljer

SENSORRAPPORT FOR BACHELORPROGRAMMET I SOSIOLOGI VED UNIVERSITETET I BERGEN FOR UNDERVISNINGEN I 2011

SENSORRAPPORT FOR BACHELORPROGRAMMET I SOSIOLOGI VED UNIVERSITETET I BERGEN FOR UNDERVISNINGEN I 2011 SENSORRAPPORT FOR BACHELORPROGRAMMET I SOSIOLOGI VED UNIVERSITETET I BERGEN FOR UNDERVISNINGEN I 2011 Arve Hjelseth, programsensor for perioden 2010-2013. Arve.Hjelseth@svt.ntnu.no Tlf. 73 59 15 62/97

Detaljer

EVALUERING AV MASTERPROGRAMMET I SAMFUNNSGEOGRAFI 2012/2013

EVALUERING AV MASTERPROGRAMMET I SAMFUNNSGEOGRAFI 2012/2013 EVALUERING AV MASTERPROGRAMMET I SAMFUNNSGEOGRAFI 2012/2013 Rapporten er basert på 14 innleverte skjemaer. Dataene i denne undersøkelsen må leses mot svarprosenten på 28. Besvarelsene er anonymisert og

Detaljer

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING ENGELSK OG FREMMEDSPRÅK

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING ENGELSK OG FREMMEDSPRÅK SIDE 40 FAG- OG YRKESDIDAKTIKK ENGELSK OG FREMMEDSPRÅK MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING ENGELSK OG FREMMEDSPRÅK Kort om studieretningen Studiet skal gi lærerstudenter og

Detaljer

VIKTIG STUDIEADMINISTRATIV INFORMASJON TIL NYE STUDENTER. Masterstudiet i økonomi og administrasjon

VIKTIG STUDIEADMINISTRATIV INFORMASJON TIL NYE STUDENTER. Masterstudiet i økonomi og administrasjon VIKTIG STUDIEADMINISTRATIV INFORMASJON TIL NYE STUDENTER Høsten 2014 Masterstudiet i økonomi og administrasjon Fakultet for samfunnsfag Institutt for økonomi og administrasjon INFORMASJONSKANALER http://www.hioa.no

Detaljer

Endringer gjort i teksten som følge av nye rutiner for karakterfastsetting på samtlige mastergradseksamener ved UiTø (DL )

Endringer gjort i teksten som følge av nye rutiner for karakterfastsetting på samtlige mastergradseksamener ved UiTø (DL ) Endringer gjort i teksten 04.12.07 som følge av nye rutiner for karakterfastsetting på samtlige mastergradseksamener ved UiTø (DL 200702150-11) Utfyllende bestemmelser for graden master femårig lærerutdanningen

Detaljer

UTFYLLENDE REGLER TIL STUDIEFORSKRIFTEN FOR 5-ÅRIGE OG 2-ÅRIGE MASTERPROGRAM I TEKNOLOGI, HERUNDER SIVILINGENIØRUTDANNINGEN

UTFYLLENDE REGLER TIL STUDIEFORSKRIFTEN FOR 5-ÅRIGE OG 2-ÅRIGE MASTERPROGRAM I TEKNOLOGI, HERUNDER SIVILINGENIØRUTDANNINGEN UTFYLLENDE REGLER TIL STUDIEFORSKRIFTEN FOR 5-ÅRIGE OG 2-ÅRIGE MASTERPROGRAM I TEKNOLOGI, HERUNDER SIVILINGENIØRUTDANNINGEN Fastsatt av Rektor 25.10.2016 med hjemmel i Forskrift om studier ved NTNU av

Detaljer

UTFYLLENDE REGLEMENT VED DET MEDISINSK- ODONTOLOGISKE FAKULTET. 2.5 Krav til omfang og sammensetning av graden master

UTFYLLENDE REGLEMENT VED DET MEDISINSK- ODONTOLOGISKE FAKULTET. 2.5 Krav til omfang og sammensetning av graden master UTFYLLENDE REGLEMENT VED DET MEDISINSK- ODONTOLOGISKE FAKULTET Gjelder til og med 14. august 2016 Kapittel 2 Grader 2.5 Krav til omfang og sammensetning av graden master pkt. 3 Forskerlinjen i odontologistudiet

Detaljer

RUTINER, ANSVARSFORDELING OG OPPFØLGING VED UNDERVISNINGSEVALUERING:

RUTINER, ANSVARSFORDELING OG OPPFØLGING VED UNDERVISNINGSEVALUERING: RUTINER, ANSVARSFORDELING OG OPPFØLGING VED UNDERVISNINGSEVALUERING: Kort om bakgrunnen for undervisningsevaluering Som et ledd i universitetets kvalitetssystem er Finnmarksfakultetet pålagt å ha rutiner

Detaljer

Det femårige masterstudiet i klinisk ernæring flytting av studiestart fra vårsemesteret til høstsemesteret

Det femårige masterstudiet i klinisk ernæring flytting av studiestart fra vårsemesteret til høstsemesteret Det femårige masterstudiet i klinisk ernæring flytting av studiestart fra vårsemesteret til høstsemesteret Til: Det medisinske fakultet ved studiedekan Kristin Heggen Fra: Avdeling for ernæringsvitenskap

Detaljer

UTDANNINGSMELDING 2015 INSTITUTT FOR GEOVITENSKAP, UIB

UTDANNINGSMELDING 2015 INSTITUTT FOR GEOVITENSKAP, UIB UTDANNINGSMELDING 2015 INSTITUTT FOR GEOVITENSKAP, UIB Oppfølging av prioriteringer omtalt i utdanningsmeldingen for 2014, og planer og prioriteringer for 2016 Dimensjonering av studietilbudet Instituttet

Detaljer

Studieplan Bachelorgradsprogrammet i statsvitenskap

Studieplan Bachelorgradsprogrammet i statsvitenskap Studieplan Bachelorgradsprogrammet i statsvitenskap Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Gjelder fra og med 01.08.15 Tittel:

Detaljer

Tilsynssensorrapport for bachelorprogrammet Demokrati og rettigheter i informasjonssamfunnet, og masterprogram i Forvaltningsinformatikk

Tilsynssensorrapport for bachelorprogrammet Demokrati og rettigheter i informasjonssamfunnet, og masterprogram i Forvaltningsinformatikk Dag Elgesem, professor, dr. philos. Institutt for informasjons- og medievitenskap Universitetet i Bergen Boks 7802 5020 Bergen Dato: 28.09.08 De juridiske fakultet Universitetet i Oslo Postboks 6706 -

Detaljer

2. Kommentarer knyttet til enkelte punkter i forskriften

2. Kommentarer knyttet til enkelte punkter i forskriften Sak 2015/10807 Kommentarer - utkast til ny forskrift om studier ved NTNU 1. Bakgrunn Fra 01.01.2016 blir Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST), Høgskolen i Gjøvik (HiG) og Høgskolen i Ålesund (HiÅ) slått sammen

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i økonomisk-administrative fag Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon Målet med bachelorprogrammet

Detaljer

Rapport fra evaluering av «PSYK102 Generell psykologi 2» Våren 2016

Rapport fra evaluering av «PSYK102 Generell psykologi 2» Våren 2016 Rapport fra evaluering av «PSYK102 Generell psykologi 2» Våren 2016 Emneansvarlig: Eirunn Thun Emnet «PSYK102 Generell psykologi 2» ble i tråd med UiBs kvalitetssikringssystem evaluert i etterkant av forelesningsrekken

Detaljer

Navn studieprogram/retning: Masterprogram i barnevern, del- og heltid.

Navn studieprogram/retning: Masterprogram i barnevern, del- og heltid. Bruke dette skjemaet til å gi tilbakemelding på datagrunnlaget og annen relevant informasjon om studietilbudet. Fakultetene velger fritt hvilke vurderingskriterier de ønsker å kommentere. Navn studieprogram/retning:

Detaljer

STUDIEPLAN. Masterprogram i sosialantropologi

STUDIEPLAN. Masterprogram i sosialantropologi STUDIEPLAN Masterprogram i sosialantropologi 120 studiepoeng Tromsø Søknadsfrist 15. april Lokalt opptak, studiekode 5038 Studieplanen er godkjent av styret ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap

Detaljer

STUDIEPLAN. Bachelorgradsprogram i pedagogikk. 180 studiepoeng. Studiested: Tromsø

STUDIEPLAN. Bachelorgradsprogram i pedagogikk. 180 studiepoeng. Studiested: Tromsø STUDIEPLAN Bachelorgradsprogram i pedagogikk 180 studiepoeng Studiested: Tromsø Studieplanen er godkjent av styret ved Fakultet for humaniora, samfunnsfag og lærerutdanning den . 2 Navn på

Detaljer

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Gjelder fra studieåret 2012-2013. Med forbehold om godkjenning i Høgskolens studienemnd. Studiet er initiert av Kunnskapdepartementet innenfor

Detaljer

MPhil in Anthropology of Development ved Institutt for Sosialantropologi, Universitetet i Bergen

MPhil in Anthropology of Development ved Institutt for Sosialantropologi, Universitetet i Bergen Årsrapport fra programsensor Knut G. Nustad, Universitetet i Oslo MPhil in Anthropology of Development ved Institutt for Sosialantropologi, Universitetet i Bergen Oslo, januar 2014 Oppnevnt for perioden

Detaljer

Evalueringsrapport, masterprogram i geovitenskap

Evalueringsrapport, masterprogram i geovitenskap UNIVERSITETET I BERGEN Referanse Dato 2014/1420-ANKU 27.02.2017 Evalueringsrapport, masterprogram i geovitenskap Institutt for Geovitenskap (GEO) gjennomførte i 2015 en omfattende revisjon av Bachelorprogrammet,

Detaljer

Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk Det humanistiske fakultet

Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk Det humanistiske fakultet Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk Det humanistiske fakultet Til programråd, fakultet, fagmiljø, studenter og øvrige interesserte Dato: 6. august 2014 Ekstern evalueringsrapport

Detaljer

Utfyllende bestemmelser for graden siv.ing/master i teknologi (300 stp) ved Matnat. fak og Med.fak.

Utfyllende bestemmelser for graden siv.ing/master i teknologi (300 stp) ved Matnat. fak og Med.fak. Utfyllende bestemmelser for graden siv.ing/master i teknologi (300 stp) ved Matnat. fak og Med.fak. Behandlet i Programstyret for master i teknologi 04.12.2003 i sak IMAT 05-03. Fastsatt av Studieutvalget

Detaljer

Gjennom arbeidet med SGO 4011 skal studentene oppnå følgende mål:

Gjennom arbeidet med SGO 4011 skal studentene oppnå følgende mål: Periodisk emneevaluering av SGO 4011 - Tenkning og metodologi i samfunnsgeografi (høsten 2013) 1. Om emnet SGO 4011 er en obligatorisk del av mastergraden i samfunnsgeografi. Emnet omhandler faghistorie

Detaljer

Periodisk emnerapport for IBER1501 Høsten 2014 Tor Opsvik

Periodisk emnerapport for IBER1501 Høsten 2014 Tor Opsvik Periodisk emnerapport for IBER1501 Høsten 2014 Tor Opsvik Innledning og oppsummering Kurset IBER1501 er et introduksjonskurs til iberiske verdens historie. Kurset er på 10 studiepoeng og undervises fra

Detaljer

Rapport fra evaluering av «PSYK 100 Innføring i psykologi» Høsten 2012

Rapport fra evaluering av «PSYK 100 Innføring i psykologi» Høsten 2012 Rapport fra evaluering av «PSYK Innføring i psykologi» Høsten 12 Emneansvarlige: Svein Larsen og Eirunn Thun Emnet «PSYK Innføring i psykologi» ble i tråd med UiBs kvalitetssikringssystem evaluert i etterkant

Detaljer

Studiekvalitetsrapport for samfunnsgeografiprogrammene

Studiekvalitetsrapport for samfunnsgeografiprogrammene Studiekvalitetsrapport for 2010 - samfunnsgeografiprogrammene 1. INNTAKSKVALITET Med inntakskvalitet siktes det til studentens forkunnskaper og forutsetninger når de begynner på et studium ved UiO. Ramme

Detaljer

Utført av Leiv Marsteintredet, førsteamanuensis ILOS, faglærer LATAM3501.

Utført av Leiv Marsteintredet, førsteamanuensis ILOS, faglærer LATAM3501. EVALUERING LATAM3501 Utført av Leiv Marsteintredet, førsteamanuensis ILOS, faglærer LATAM3501. Innledning og oppsummering Kurset er på 10 studiepoeng og består av 4 seminarer og 3 personlige veiledninger

Detaljer

EVALUERING AV BACHELORPROGRAMMET I SAMFUNNSGEOGRAFI 2012/2013

EVALUERING AV BACHELORPROGRAMMET I SAMFUNNSGEOGRAFI 2012/2013 EVALUERING AV BACHELORPROGRAMMET I SAMFUNNSGEOGRAFI 2012/2013 Rapporten er basert på 17 innleverte skjemaer. Dataene i denne undersøkelsen må leses mot den lave svarprosenten på 17,5. Besvarelsene er anonymisert

Detaljer

Rapport fra «Evaluering av bachelorprogrammet i samfunnsgeografi 2013/2014»

Rapport fra «Evaluering av bachelorprogrammet i samfunnsgeografi 2013/2014» Rapport fra «Evaluering av bachelorprogrammet i samfunnsgeografi 2013/2014» Rapporten er basert på 16 innleverte skjemaer. Dataene i denne undersøkelsen må leses mot den lave svarprosenten på 11%. Besvarelsene

Detaljer

Children, Childhood and Childhood Education and Care Studiepoeng 30 Heltid / deltid

Children, Childhood and Childhood Education and Care Studiepoeng 30 Heltid / deltid www.dmmh.no Studieplan Barn, barndom og barnehage 30 studiepoeng Obligatorisk del av master i pedagogikk, studieretning førskolepedagogikk Studieåret 2014-2015 Godkjent av styret ved DMMH og NTNUs fagråd

Detaljer

Søkertall perioden Ingen spesielle kommentarer. Tallene er trolig korrekte.

Søkertall perioden Ingen spesielle kommentarer. Tallene er trolig korrekte. Bruke dette skjemaet til å gi tilbakemelding på datagrunnlaget og annen relevant informasjon om studietilbudet. Fakultetene velger fritt hvilke vurderingskriterier de ønsker å kommentere. Navn studieprogram/retning:

Detaljer

Vedlegg. Forkortelser. Formål med saken. Bakgrunn for saken. Vedtak: Studenttinget ønsker å avvise saken. Saksbehandler: Nemanja Trecakov

Vedlegg. Forkortelser. Formål med saken. Bakgrunn for saken. Vedtak: Studenttinget ønsker å avvise saken. Saksbehandler: Nemanja Trecakov Studenttingssak 21/10 Utsatt eksamen Vedtak: Studenttinget ønsker å avvise saken Møtedato: 15.04.10 Saksbehandler: Nemanja Trecakov STi-sak 21/10 Utsatt eksamen Vedlegg Paragraf 28.1 i Studiehåndbok_Teknologistudier_2009

Detaljer

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på masternivå. dmmh.

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på masternivå. dmmh. dmmh.no Studieplan Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage Obligatoriske emner i Master i barnehageledelse Emnene kan inngå i Master i pedagogikk, studieretning førskolepedagogikk 30

Detaljer

Årlig programrapport 2007/2008: Bachelor- og masterprogrammet Digitale medier (DIG)

Årlig programrapport 2007/2008: Bachelor- og masterprogrammet Digitale medier (DIG) Årlig programrapport 2007/2008: Bachelor- og masterprogrammet Digitale medier (DIG) 1 Kommentarer til studieinformasjon Studieinformasjonen for programmet på web (http://www.uio.no/studier/program/dig/

Detaljer

Samarbeidsavtale - lektorprogrammet Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Samarbeidsavtale - lektorprogrammet Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Samarbeidsavtale - lektorprogrammet Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet I Partnerskap: Følgende institutt har inngått en avtale om drift av det tverrfaglige programmet Lektorprogram i naturvitenskap

Detaljer

Utført av Leiv Marsteintredet, førsteamanuensis ILOS, faglærer LATAM3501.

Utført av Leiv Marsteintredet, førsteamanuensis ILOS, faglærer LATAM3501. SLUTTEVALUERING LATAM3501 Utført av Leiv Marsteintredet, førsteamanuensis ILOS, faglærer LATAM3501. Innledning og oppsummering Kurset er på 10 studiepoeng og består av 4 seminarer og 3 personlige veiledninger

Detaljer

Gjennomføringsundersøkelsen våren 2014 Institutt for medier og kommunikasjon

Gjennomføringsundersøkelsen våren 2014 Institutt for medier og kommunikasjon Undervisningsleder Elisabeth Staksrud Gjennomføringsundersøkelsen våren 2014 Institutt for medier og kommunikasjon (vedlegg 1 til studiekvalitetsrapporten 2014) Metode Studenter ved IMK som leverte masteroppgave

Detaljer

Studieplan. Mastergradsprogram i samfunnsplanlegging og kulturforståelse

Studieplan. Mastergradsprogram i samfunnsplanlegging og kulturforståelse Studieplan Mastergradsprogram i samfunnsplanlegging og kulturforståelse Institutt for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging Gjelder fra og med høsten 2013 Oppnådd grad ved fullført studium Master

Detaljer

Fastsatt av Styret for sivilingeniørutdanningen 28.04.2003 med hjemmel i Forskrift om studier ved NTNU av 11.02.2003 45.

Fastsatt av Styret for sivilingeniørutdanningen 28.04.2003 med hjemmel i Forskrift om studier ved NTNU av 11.02.2003 45. UTFYLLENDE REGLER TIL STUDIEFORSKRIFTEN FOR TEKNOLOGISTUDIET/SIVILINGENIØRSTUDIET Fastsatt av Styret for sivilingeniørutdanningen 28.04.2003 med hjemmel i Forskrift om studier ved NTNU av 11.02.2003 45.

Detaljer

Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap Studieplan INSTITUTT FOR HISTORIE OG RELIGIONSVITENSKAP

Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap Studieplan INSTITUTT FOR HISTORIE OG RELIGIONSVITENSKAP Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap Studieplan INSTITUTT FOR HISTORIE OG RELIGIONSVITENSKAP Gjelder fra og med høsten 2009 Tittel Bokmål: Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap Nynorsk: Bachelorgradsprogram

Detaljer

Utdanningsmelding 2014 Kjemisk institutt

Utdanningsmelding 2014 Kjemisk institutt Utdanningsmelding 2014 Kjemisk institutt Utdanningsmeldingen ble behandlet i Programstyret i kjemi 18.02.2015 med påfølgende sirkulasjon. Innhold Oppfølging av prioriteringer omtalt i utdanningsmelding

Detaljer

INNLEVERINGSFRIST FOR MASTEROPPGAVER (60 SP) I VÅRSEMESTERET

INNLEVERINGSFRIST FOR MASTEROPPGAVER (60 SP) I VÅRSEMESTERET Studiestyresak: 02/12 Saksnr.: 2010/3834 Møte: 8. februar 2012 INNLEVERINGSFRIST FOR MASTEROPPGAVER (60 SP) I VÅRSEMESTERET Masterstudiet ved har normert studietid, som er 4 semester for heltidsstudenter.

Detaljer

Toårig masterstudium i fysikk

Toårig masterstudium i fysikk Toårig masterstudium i fysikk Bruke dette skjemaet til å gi tilbakemelding på datagrunnlaget og annen relevant informasjon om studietilbudet. Fakultetene velger fritt hvilke vurderingskriterier de ønsker

Detaljer

EVALUERING AV MASTERPROGRAMMET I SAMFUNNSGEOGRAFI 2011/2012

EVALUERING AV MASTERPROGRAMMET I SAMFUNNSGEOGRAFI 2011/2012 1. Bakgrunn Rapporten er basert på 35 innleverte skjemaer, mot 22 innleverte skjemaer da evalueringen ble gjennomført på samme tidspunkt i fjor. 17 av respondentene (48,6%) begynte på programmet høsten

Detaljer

Bygger på rammeplan av (oppgi dato og årstall) Studieplanen er godkjent av xxxxxx den dd.mm.yyyy.

Bygger på rammeplan av (oppgi dato og årstall) Studieplanen er godkjent av xxxxxx den dd.mm.yyyy. STUDIEPLAN Navn på studieprogram XXX studiepoeng Studiested: Campus xxxxxxx Bygger på rammeplan av (oppgi dato og årstall) Studieplanen er godkjent av xxxxxx den dd.mm.yyyy. Alt i kursiv er hjelpetekst

Detaljer

dmmh.no Studieplan Ledelse i en lærende barnehage Fordypning 30 sp 2015-2016 Med forbehold om endringer

dmmh.no Studieplan Ledelse i en lærende barnehage Fordypning 30 sp 2015-2016 Med forbehold om endringer dmmh.no Studieplan Fordypning 30 sp 2015-2016 Med forbehold om endringer Navn Nynorsk Leiing i ein lærande barnehage Engelsk Leadership in a learning early childhood educational and care institution Studiepoeng

Detaljer

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning. Strategi for rekruttering av studenter ved HSL-fakultetet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning. Strategi for rekruttering av studenter ved HSL-fakultetet Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning. Strategi for rekruttering av studenter ved HSL- Vedtatt av sstyret 13. januar 2011 FS-9/2011 PLAN FOR REKRUTTERING, FAKULTET FOR HUMANIORA,

Detaljer

Sluttrapport fra prosjektet MATRISE. MAtematikkfaget: Tiltak for Reduksjon I Studiefrafallet. Rekruttering og frafall

Sluttrapport fra prosjektet MATRISE. MAtematikkfaget: Tiltak for Reduksjon I Studiefrafallet. Rekruttering og frafall Renatesenteret Realfagbygget 7491 Trondheim Deres ref Vår ref Dato 2008/9203 2008/8644 1.10.2009 Sluttrapport fra prosjektet MATRISE MAtematikkfaget: Tiltak for Reduksjon I Studiefrafallet Rekruttering

Detaljer

Internasjonale relasjoner

Internasjonale relasjoner NO EN Internasjonale relasjoner Vil du studere internasjonale forhold? Ønsker du å lære mer om globale utfordringer eller få innsikt i internasjonale konflikter, terrorisme og sikkerhetspolitikk? Da er

Detaljer

EVALUERING SAMPOL106 POLITISKE INSTITUSJONER I ETABLERTE DEMOKRATI VÅRSEMESTERET 2015

EVALUERING SAMPOL106 POLITISKE INSTITUSJONER I ETABLERTE DEMOKRATI VÅRSEMESTERET 2015 EVALUERING SAMPOL106 POLITISKE INSTITUSJONER I ETABLERTE DEMOKRATI VÅRSEMESTERET 2015 Om emnet og undervisningsopplegget SAMPOL106 Politiske institusjoner i etablerte demokrati ble holdt for første gang

Detaljer

Utfyllende bestemmelser for graden master i teknologi (300 studiepoeng) ved Det matematisknaturvitenskapelige

Utfyllende bestemmelser for graden master i teknologi (300 studiepoeng) ved Det matematisknaturvitenskapelige Små endringer gjort i teksten 23.02.2004 for samordning med Master-120. Vedlegget er oppdatert 17.11.2006 for å samsvare med nye opptaksforskrifter fra Kunnskapsdepartementet gjeldende fra og med studieåret

Detaljer

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo Notat Dato: 19.03.2012 Årsrapport for masterprogrammet i Maritime Law studieåret 2010/2011 1. Sammenfattende evaluering av gjennomføringen av programmet 1.1.

Detaljer

3.10 MASTERPROGRAM I MATEMATIKK

3.10 MASTERPROGRAM I MATEMATIKK 3.10 MASTERPROGRAM I MATEMATIKK (MMA) SIDE 201 3.10 MASTERPROGRAM I MATEMATIKK 3.10.1. INNLEDNING Masterprogrammet i matematikk strekker seg over to år, og bygger på et treårig bachelorstudium. Målet med

Detaljer

- Vi blir flinkere til å oppfordre våre forelesere til å legge ut Power-point og notater i forkant av forelesningene.

- Vi blir flinkere til å oppfordre våre forelesere til å legge ut Power-point og notater i forkant av forelesningene. Bachelor i spesialpedagogikk, 3. år SPED3000 Oppsummering av midtveisevaluering høst 2012 Av 113 invitasjoner til evaluering, fikk vi inn 40 svar i perioden 10-17. januar 2013. Studentene fikk invitasjon

Detaljer

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage. Videreutdanning master nivå. 30 studiepoeng Deltid. www.dmmh.

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage. Videreutdanning master nivå. 30 studiepoeng Deltid. www.dmmh. www.dmmh.no Studieplan Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage Videreutdanning master nivå Kan inngå som emne i graden master i pedagogikk, studieretning førskolepedagogikk 30 studiepoeng

Detaljer

Profesjonshøgskole n. Søknadsfrist

Profesjonshøgskole n. Søknadsfrist NO EN Engelsk påbygging Engelsk påbygging gir studenter innen Bachelor i språk, lærerutdanningen, eller andre studenter, muligheten til å bygge videre på en engelsk årsenhet og kvalifisere seg til studier

Detaljer

Studieplan. Spesialpedagogikk 2

Studieplan. Spesialpedagogikk 2 dmmh.no Studieplan Spesialpedagogikk 2 Språkvansker og sosiale og emosjonelle vansker Studiet kan inngå som del av Master i pedagogikk, studieretning spesialpedagogikk 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning

Detaljer

STUDIET OG GRADER SIDE 15 STUDIET OG GRADER

STUDIET OG GRADER SIDE 15 STUDIET OG GRADER SIDE 15 ÅRSSTUDIER Årsstudier er et eget studieprogram på ett år (60 studiepoeng) fra ett eller flere fagområder. I noen årsenheter er alle emnene obligatoriske, mens du i andre kan velge mellom flere

Detaljer

Universitetet i Oslo Det Matematisk Naturvitenskaplige Fakultet/Matematisk institutt

Universitetet i Oslo Det Matematisk Naturvitenskaplige Fakultet/Matematisk institutt Universitetet i Oslo Det Matematisk Naturvitenskaplige Fakultet/Matematisk institutt Til Det Matematisk Naturvitenskaplige Fakultet, ved Yvonne Halle Dato: 3. mars 2011 MATEMATISK INSTITUTTS ÅRSRAPPORT

Detaljer

Opptakskrav Bachelorgrad eller tilsvarende fra grunnskolelærerutdanning med fordypning tilsvarende 60 sp i naturfaglige emner, eller

Opptakskrav Bachelorgrad eller tilsvarende fra grunnskolelærerutdanning med fordypning tilsvarende 60 sp i naturfaglige emner, eller SIDE 50 FAG- OG YRKESDIDAKTIKK NATURFAG MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING NATURFAG Kort om studieretningenmed naturfagdidaktikk menes alle de overveielser som er knyttet til

Detaljer