Katastrofeplan for VSYS Tiltak ved bortfall av sentrale virkessystmer

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Katastrofeplan for VSYS Tiltak ved bortfall av sentrale virkessystmer"

Transkript

1 Katastrofeplan for VSYS Tiltak ved bortfall av sentrale virkessystmer Kapittel: Div. planer Retningslinje 9-01 Utgave: 6 Dato: Innholdsoversikt 1.0 Innholdsoversikt 2.0 Forutsetninger og begrensninger 3.0 Iverksettelse 4.0 Eierskap og vedlikehold 5.0 Oppbevaring og distribusjon 6.0 Kostnader 7.0 Dokumenthåndtering 7.1 Kontrakter 7.2 Kjøreordre 7.3 Framkjørtmelding 7.4 Lasskvittering 7.5 Måledokument 7.6 Rapport fra målestasjon 8.0 Rutinebeskrivelse i 8.1 Distribusjon av katastrofeplan 8.2 Informasjon og opptreden dersom katastrofe blir erklært 8.3 Distribusjon av innmålingsspesifikasjoner 8.4 Lagring av innmålingsgrunnlag og backuprutiner 8.5 Innlegging av måledata 9.0 Avslutning av katastrofeperioden. Påfølgende registrering i VSYS 10.0 Ansvarspersoner 2.0 Forutsetninger og begrensninger Med katastrofe menes i denne sammenheng en situasjon hvor de sentrale datasystemer i Skog-Data er ute av funksjon. Denne katastrofeplanen beskriver forutsetninger for å kunne opprettholde midlertidig drift av innkjøring, mottak og måling av tømmer på måleplasser i en periode av 28 dager. Skog-Data AS har opprettet et alternativt driftssted for grunnfunksjonene i VSYS. Alternativt driftssted inneholder kopi av virkesdatabasen og databaser knyttet til kontrakter, transport og innmåling. Innholdet i disse databasene oppdateres fortløpende og er en tilnærmet sanntidskopi av hovedbasene. På alternativt driftssted er det installert maskinutstyr for å kunne etablere grunntjenestene dog med en noe redusert kapasitet. Reserve kommunikasjonsløsninger for SDNett VPN samt forbindelse over internett, er etablert. I den første tiden etter flytting av drift til alternativt driftssted, kan det bli nødvendig å tidsbegrense tilgang for brukere eller brukergrupper. Det forutsettes at alle aktører i virkesomsetningen har egne interne planer for håndtering av en katastrofesituasjon. Denne felles planen skal bare omhandle hvordan informasjon for Side 1

2 oppgjørsgrunnlag skal sikres. Nødvendige dokumenter for å sikre oppgjørsgrunnlag er beskrevet. Hver enkelt aktørs ansvar i forbindelse med hvert dokument er også beskrevet. I en katastrofesituasjon er styringssystemene og denne katastrofeplanen organisert for kun å håndtere tømmeromsetning i 2 handelsledd. Med 2 handelsledd menes: Leverandør, salgsorganisasjon og forbrukende kjøper. I en erklært katastrofesituasjon har Norsk Virkesmåling rett til å avvise tømmer som framstilles for måling dersom forutsetningen vdr 2 handelsledd overskrides. Ved erklært katastrofe er av partene gitt rett til å kunne endre avtalt målemetode. Dette vil særlig kunne være aktuelt ved sagtømmeranlegg hvor man av ulike grunner ikke kan fortsette å stokkmåle, men hvor man for å kunne håndtere tømmerstrømmen må gå over på FMB-måling. Ved endring av avtalt målemetode plikter å informere forbrukende kjøper om dette. Det påhviler da kjøper å informere selger. 3.0 Iverksettelse Ved en katastrofesituasjon der det blir aktuelt å flytte drift til alternativt driftssted, skal Skog- Data varsle umiddelbart. Dersom Skog-Data vurderer situasjonen slik at denne katastrofeplanen bør settes i drift, påhviler det Skog-Data innen maksimum 24 timer fra inntrådt katastrofe å framlegge skriftlig katastrofeerklæring for. Katastrofeerklæringen skal inneholde status for etablering av alternativt driftssted og en framdriftsplan for når gjenværende tjenester forventes å være tilgjengelige. Kapasitetsvurdering skal være en del av erklæringen. skal på bakgrunn av denne informasjonen snarest - dog senest innen 96 timer fra inntrådt katastrofe - varsle partene i virkesomsetningen om hvilke manuelle rutiner som midlertidig må iverksettes. 4.0 Eierskap og vedlikehold er eier av kriseplanen. Vedlikehold av planen er s ansvar. 5.0 Oppbevaring og distribusjon skal gjøre planen og alle dens vedlegg tilgjengelig på sin hjemmeside (www.m3n.no/katastrofeplan.asp). I tillegg skal oppbevare papirkopier av planen med skjemaer og oversikt over nummerserier slik at disse i en krisesituasjon kan distribueres via telefaks. Planen oppbevares også som CD. 6.0 Kostnader Hver part bærer sine egne kostnader ved utarbeidelse og iverksettelse av kriseplanen. 7.0 Dokumenthåndtering I de etterfølgende punktene beskrives manuelle dokumenter som er nødvendige for å sikre oppgjørsgrunnlag. De manuelle dokumentene skal kunne registreres elektronisk når virkessystemene igjen er etablert etter en driftsstans. Side 2

3 7.1 Kontrakter Det vises til oversikt fra Skog-Data over kontraktseiere og tilgjengelige kontraktsnummer for disse som innen utgangen av hvert år utarbeides. Kontrakter registreres ved katastrofe i stigende rekkefølge innen nummerserien. Kontraktseier må selv sørge for en sentral registrering slik at det ikke oppstår dubletter. Forbrukende kjøper føres direkte på kontrakten av kjøper i første handelsledd. Se vedlegg for manuelt kontraktskjema. Kontrakten utstedes av: Kjøper i første handelsledd Kontrakten sendes pr. telefaks/post til: Leverandør Transportleder 7.2 Framkjørtmelding Med utgangspunkt i kontraktene kan det meldes framkjørt virke til den aktøren som er transportleder. Se vedlegg Registrering framkjørt virke. Framkjørtmelding utstedes av skogbruksleder (ansatt hos kjøper i første handelsledd) Framkjørtmelding sendes pr fax til transportleder. 7.3 Kjøreordre Med utgangspunkt i kontraktene og registrert framkjørt virke som grunnlag, kan kjøreordrene lages. Kjøreordren påføres det aktuelle kontraktsnummeret. Kjøreordrens løpenummer påføres i stigende rekkefølge. Se vedlegg for manuelt kjøreordreskjema. Transportorganisasjon må selv sørge for en sentral registrering slik at det ikke oppstår dubletter. Kjøreordren utstedes av: Den som har transportledelse Kjøreordren sendes pr. telefaks til: Transportør Kjøreordre skal av transportør alltid framlegges på måleplass før innmåling. Tømmerpartier hvor det ikke kan framlegges gyldig og korrekt kjøreordre avvises for måling. 7.4 Lasskvittering Lasskvittering utstedes for sagtømmer som av ulike årsaker ikke umiddelbart blir målt ved mottak. Lasskvittering for sagtømmer utstedes av: Transportør og legges på avtalt sted på måleplass. Kjøreordre for samme parti må i slike tilfeller heftes sammen med lasskvitteringen, forutsatt at ikke kjøreordre tidligere er levert på måleplass. Lasskvittering for massevirke: Side 3

4 Måler tar kopi av manuelt ført FMB-skjema og leverer dette til transportør som kvittering. Lasskvitteringen sendes pr. telefaks fra transportør til: Transportleder 7.5 Måledokument Måledokumentet registreres på bakgrunn av opplysningene i kjøreordren. Rutinen fra Norsk Virkesmålings kvalitetssikringssystem benyttes. Måledokumentet distribueres ikke manuelt, men oppbevares i påvente av elektronisk registrering i VSYS. 7.6 Rapporter fra målestasjon Hver målestasjon skal sende daglige rapporter til Forbrukende kjøper ved den måleplass hvor tømmeret er innmålt. Rapporten (Måleplassens logg 5-01-S1) skal inneholde sum innmålt siste døgn fordelt på hovedsortiment. Rapporten utstedes av: Rapporten sendes pr. telefaks til: Forbrukende kjøper som tar ansvaret for å informere sine selgere på tilsvarende måte. 8.0 Rutinebeskrivelse i 8.1 Distribusjon av katastrofeplanen Denne katastrofeplanen er del av kvalitetssystemet til og derved tilgjengelig via intranettet. Planen foreligger i papirversjon og på CD sentralt ved hovedkontoret på Billingtstad. Regionlederne pålegges å kjøre ut og arkivere planen i papirversjon på regionkontorene i. De ansatte i oppfordres til å sette seg godt inn i planen, og å oppbevare en papirkopi av planen på måleplass. 8.2 Informasjon og opptreden dersom katastrofe blir erklært Ansvarlig person i vdr katastrofeplanen er Bjørg Tangen med Anders Bjurulf som reserve. Beslutning om ikrafttredelse av katastrofeplan gjøres av ansvarlig person i. Henvendelser vdr denne situasjonen rettes til ansvarlig person, hans reserve eller til regionleder. Ved erklært katastrofesituasjon sendes skriftlig informasjon om ibruktagelse av katastrofeplanen pr telefax til: Partene Måleplassene Katastrofesituasjonen betyr overgang til manuelle arbeidsrutiner. I den utstrekning målerne har grunnlag til å kunne måle inn tømmer på tidligere inngåtte kontrakter, foreliggende tidligere utstedt kjøreordre og kjente innmålingsspesifikasjoner, skal innmåling finne sted. Side 4

5 8.3 Distribusjon av innmålingsspesifikasjoner Så snart som praktisk mulig etter inntredene av erklært katastrofe vil måleplassene pr fax få oversendt kopier av gjeldende innmålingsspesifikasjoner. Prioritert blir da måleplasser hvor det måles inn sagtømmer. Dersom noen føler at de mangler innmålingsspesifikasjoner eller øvrige måletekniske informasjoner, må dataavdelingen på Billingstad kontaktes. (Bjørg Tangen mob , Tom Hagen mob eller Hans Engen mob ) 8.4 Lagring av innmålingsgrunnlag og backuprutiner I en katastrofeperiode inntrer en særlig og manuell rapporteringsplikt fra alle måleplasser til forbrukende kjøper. Se pkt 7.6 i denne planen. Alle måleplasser må i en katastrofeperiode daglig føre skjemaet Måleplassens logg 5-01-S1 og senest den etterfølgende morgen oversende skjemaet pr fax til kjøper FMB-måling FMB-skjemaer 5-03-S1 fylles ut med flest mulig opplysninger i hht. kjøreordren. Husk særlig leverandørs navn. FMB-skjemaet arkiveres kronologisk på måleplass. Over natten lagres FMB-skjemaene i brannsikkert skap Automatmåling Innmåling skjer på ordinær måte i lokal måle-pc. Daglig føring av målejournal er særlig viktig i katastrofeperioden. Ved bortfall av sentralt VSYS får man ikke koblet stokkremse med ID-data. Det må derfor daglig tas sikkerhetskopi av stokkremse på minnebrikke. Minnebrikken må enten oppbevares i brannsikkert skap, eller oppbevares utenfor måleplassen. Innmålingsfilene på lokal PC ligger på følgende område: C:/ampc/data Eksempel: am er første innmålingsfil fra den 20. juni Høyreklikk på den aktuelle fila, velg Send til Flyttbar disk / Minnebrikke HT-måling Håndterminal må tømmes daglig etter måling. Ved erklært katastrofe settes en mottaks-pc opp ved hovedkontoret på Billingstad. Denne PC tar imot informasjoner fra Håndterminalene via det vanlige telefonnummeret. 8.5 Innlegging av måledata Iflg pkt 9 nedenfor er ansvaret for registreing av måledokumenter når VSYS igjen er oppe, tillagt. Før dette kan gjøres må grunnlaget være lagt inn mht kontrakter og kjøreordrer. Dataavdelingen på Billingstad vil sende ut melding til alle måleplasser når dette er klart og registrering på de enkelte måleplasser kan starte FMB-måling FMB-skjemaer registreres på vanlig måte i kronologisk orden dag for dag i katastrofeperioden. Den som registrerer dokumentene må oppvise særlig aktsomhet vdr. å kontrollere at punchet kontraktsnummer henter fram korrekt leverandørnavn ihht FMB-skjemaet. Side 5

6 8.4.4 Automatmåling Det enkelte virkespartis ID i hht kjøreordrene punches på vanlig måte i kronologisk orden slik som disse er innmålt dag for dag i katastrofeperioden. Lokalt lagrede stokkremser kobles for hver innmålingsdag mot registrerte ID-data. Sjekk at det er overensstemmelse mellom leverandørnavn og antall stokker i målejournal HT-måling Dataavdelingen i NVM sørger for overføring fra katastrofe-pc plassert på Billingstad til sentral server hos Skog-Data. Målerne som har sendt inn måledata i løpet av katastrofeperioden, trenger ved HT-måling derfor ikke å foreta seg noe vdr etterfølgende registrering. 9.0 Avslutning av katastrofeperioden. Påfølgende registrering i VSYS Når katastrofeperioden er over, sender Skog-Data ut pr mail melding om avsluttet katastrofeperiode til alle parter og målestasjoner. Alle manuelle dokumenter må nå registreres i VSYS. Dette må skje i følgende rekkefølge, og innefor oppgitte tidsfrister etter at skriftlig framlagt erklæring fra Skog-Data om at VSYS igjen er oppe: Oppgave Tidsfrist Ansvar 1. Registrering av prislister (eller benytte eksisterende) 4 døgn Kjøper i første handelsledd 2. Registrere kontrakt i første handelsledd (dette er den manuelle kontrakten) 4 døgn Kjøper i første handelsledd 3. Registrere kontrakt i neste handelsledd (eller benytte eksisterende) 4 døgn Kjøper i første handelsledd 4. Registrere framkjørtmelding 7 døgn Transportledelsen 5. Registrere henteklarmelding i OPTRA 7 døgn Transportledelsen 6. Utstede kjøreordre i OPTRA (Pass på 7 døgn Transportledelsen rekkefølgen!) 7. Registrere måledokumenter 14 døgn 10.0 Ansvarspersoner Styringsgruppemedlem Tlf arb Mobil Priv Reserve Tlf arb Mobil Priv Hovedansvaret for drift av denne katastrofeplanen påhviler ved: Bjørg Tangen Anders Bjurulf NVM Datateknisk ansvar for denne katastrofeplanen påhviler Skog-Data ved: Torbjørn Haugen Skog-Data Trond Karlsen Skog-Data Styringsgruppe for katastrofeplanen består av representanter fra brukergruppene Morten Fagerås (Selger) Mette Heiberg (Kjøper) Ove M. Bergfjord (Transport) Olav Sletbakk Even Gulli Elling Sveen Side 6

7 Kontraktshåndtering når krisesituasjon er erklært av. 1. Kontrakter lages av kjøpere i første handelsledd og distribueres til Leverandør og transportleder 2. Leverandør sender framkjørtmelding til transportleder etter som virket er henteklart 3. Transportleder utsteder kjøreordere som distribueres til transportør og måleplass hos forbrukende kjøper. -Kjøreordrene nummereres løpende fra 1 og oppover for hvert kontraktsnr. Eks på kontraktsnr : Når et tømmerlass er levert utsteder måleplassen lasskvittering til transportør. Når krisen er over registreres alle data inn i VSYS i følgende rekkefølge 1. Kontraktseier (kjøper i første handelsledd) registrerer katastofekontraktene med sin nummerserie i Kontraktsystemet i VSYS 2. Fremkjørtmeldinger registreres 3. Kjøreordere produseres 4. Måledokumenter registreres 5. Lasskvitteringer produseres

8 Vedlegg 1 Tilgjengelige kontraktsnr for katastrofesituasjon for år 2010 Kontraktseier nr og navn Fra og med Til og med Antall GLOMMEN SKOG BA MJØSEN SKOG BA VIKEN SKOG BA HAVASS SKOG BA ALLSKOG BA VESTSKOG BA SOGN OG FJORDANE SKOGEIGARLAG BA AT SKOG BA NORTØMMER AS TRYSIL KOMMUNESKOGER KF BERGENE HOLM AS BORREGAARD INDUSTRIES LTD EIDSKOG-STANGESKOVENE AS EIDSKOG - STANGESKOVENE AS MOELVEN VIRKE AS MOELVEN VIRKE AS FORESTIA AS GLÅMDAL TRE A/S LØVENSKIOLD - VÆKERØ LØVENSKIOLD - VÆKERØ,MASSEVIRKE NEG SKOG AS NORDISK TRE A/S WOOD AND LOGISTICS AS NORSKE SKOG WOOD NORSK VIRKE AS NORSK SPECIALVIRKE AS NYGARD & MÆHLUM A/S PETERSON LINERBOARD AS STANGESKOVENE, SKOG-AVD SB SKOG AS STORA ENSO AS SÖDRA SKOG ØSTWOOD AS ØSTWOOD Eksport STATSKOG SF - AVD NORDLAND STATSKOG - MIDT-NORGE STATSKOG SF - AVD NORDLAND NORSKE SKOG JÄMTLAND

9 Vedlegg 2 Virkeskontrakt NR: Mellom Selger: Adr: Postnr Poststed Kjøper: Adr Postnr Poststed Lev. Kontr Lev. Pris Skog Entrep driftsavtale Delt HOH Kartref Nummer dato sted år avg. nr nr Pris avregn Leveringsplan Sort Sort Volum Prisliste Vidresalg kontrnr. nr navn fm nr Vidresalg navn Kontrakta Ved påbegynt leveranse anses kontrakts- og leveringsbilkårene som akseptert og de er da juridisk bindende for begge parter dato selger dato Kjøper

10 Vedlegg 3 Registrering framkjørt virke Lev.nr: Kontrakt Nr: Lev Navn SortNr Tekst Kontrakt volum Sum frammkjørt Kjøreordre volum Frammkjørt volum Sum Reg. Dato Ferdig framkjørt Øst/vest (x) Telefon dag Nord/syd(y) Telefon kveld Driftstype Hentested Merknad

11 Vedlegg 4 Kjøreordre Utskriftsdato: Transportleder - Signatur: Kontraktsansvarlig Nr: Kjøreorderenr: Kontraktnr: BK Km Pris DAT Sone Kartref Lossing Øst/Vest Tr.bruker Navn: Transportør Gyldig til Dr.avt/drifts type Kipping Postnr: Nord/Syd Poststed: Hentested Informasjon til transportør Leverandør Kontraktsdato Leverandørs nr -int Kommunenr Kontr.nr/sjekknr.ko Navn: Adresse: Postnr: Poststed: Forbrukende kjøper Mottakssted Forbr. kjøper nr -int Terminalnummer/sted Transport ved Navn: Adresse: Postnr: Poststed: Måleformål Transportør nr Kj.ordrenr/sj ekknr.kj Sortimentbeskrivelse M.Met Informasjon til måleren Sortiment RUTEBESKRIVELSE: Målested Kontr. vol Kj.ordre vol Periode

12 Måleplassens Logg Vedlegg S1 Måleplass: Dato: Som koder for sekunda settes 1 for største forekomst, 2 for nest mest osv: Dokumentnr. Kontraktnr./ Leverand. Leverandør navn Stk. m3 Årsak til sekunda Merknader: (transportopplysninger) Sign. Kjøreordrenr. nr. Kvist Krok Tennar Årring Sum 5-01-S1 Versjon 3 Gyldig: Sum Antall stokker på slutten av dagen stemmer med Målejournal:

13 Vedlegg 6 Katastrofedokumenter 2010.xls6. FMB-skjema 7

14 Telefonliste ansatte 2010 Vedlegg 7 Navn Firma Telefonarb Telefaksarb Telefonpriv Mobiltelefon Andersen, Kine Marie Askerud, Mads Bang, Karin Berby, Terje Berger, Trond Sønstebye Bermingrud, Sigurd M Bjurulf, Anders Bonsak, Arne Borge, Øystein Bratberg, Lars Bratberg, Syver Brekke, Kjell Roar Brekken, Hans Chr. Gilberg Brunes, John Olav Brøtmo, Kåre O Bækkelund, Peter Danielsberg, Bjørn Degnes, Snorre Eek, Knut Eikehaug, Jørgen Engen, Hans Espenes, Roy R Espeset, Kjell Ove Farbu, Lars E Fengsrud, Thor-Ole Fjerdrumsmoen, Torgeir Fleischer, Hans A Gillebo, Johannes Gjedtjernet, Stein Å Gran, Terje Gravir, Jan Geir Grongstad, Ola S Grødum, Kåre Grønn, Frode Grønvold, Lars Gundelsby, Bjørn A Hage, Kjell Hagen, Tom A Haraldsen, Einar Haugen, Gunnar Haugaas, Kåre Heggestad, Jens-Gunnar Heggli, Åge Hemstad, Stein Hjartholm, Bjarne Hjeltnes, Jakob J Holth, Leif Hordvik, Knut Hunstad, Jarle Hurum, Harald Høiby, Hans Haagenrud, Jon Johansen, Svein R Juelsen, Håvard Juvet Arvid Kjendalen, Petter Knoll, Tore Knoph, Dag Ivar Kollsrud, Hans Kristian Kristiansen, Steinar Katastrofedokumenter 2010.xls7.Telefonliste ansatte 8

15 Telefonliste ansatte 2010 Vedlegg 7 Navn Firma Telefonarb Telefaksarb Telefonpriv Mobiltelefon Kruithof, Evert R Kvasjord, Gunnar Kveseth, Ola M Larsen, Per Arne Berg Lie, Terje Yngvar Lien, Per Arne Lier, Lars Lislevand, Gunnar A Lundebymoen, Ove Lunden, Jon Torgeir Lutnæs, Nils Ola Magnusson, Bengt (+46) (+467) Mikkelsen, Råg Moe, Stein Erik Mollerud, Eirik Vårnes Myhre, Ole Myklebust, Siv Merete Myrvold, Lars D. Grønoset Myrvold, Roger Kay Myrvollen, Geir Måbuholt, Helge O Nerhagen, Øivind Neraasen, Kristoffer Nilsen, Terje Spolen Nordgaard, Øistein H Nossum, Frode Nytrøen, Knut Omtvedt, Arvid Overland, Jostein E Parmer, Bernt Pettersen, Per Arne Pettersen, Tore Ramsrud, Svein-Olav Rannem, Trond Ringstad, Dagfinn Alf Ringvoll, Randi Rognerud, Bror Tollef Rudshagen, Arne M Ryen, Leiv A Raaen, Amund Sandelin, Christine Sandnes, Olav K Sandvik, Stig Seem, Trond Åge Seielstad, Aksel Sesseng, Geir Helge Simensen, Ingar Skarvang, Øyvind Norsk virkesmåling Skaug Asbjørn Skei, Anton Skybak, Søren Ole Skårholen, Ulf Sletvold, Svein Smeland Arne Smerud, Lars Solberg, Jan Solberg, Reidar Solheim, Lars Solvold, Kent Andre Spildo, Rune Katastrofedokumenter 2010.xls7.Telefonliste ansatte 9

16 Telefonliste ansatte 2010 Vedlegg 7 Navn Firma Telefonarb Telefaksarb Telefonpriv Mobiltelefon Stavlund, Ingmar Stubrud, Arnfinn Svedahl, Stein Sveen, Inge (regionkontor) Sæteråsen Geir Ola Sæthre, Lars Kristian, Søgård, Halgrim Sørjoten, Sæming Sørum, Jan Tangen Bjørg Telneset, Per Arne Tharald, Tharalsen Tillerås, Ulf Tjernsbekk, Arild Ulltveit, Hans Martin Urstad, Odd Arne Utne, Trond Vada, Terje Vanem, Morten Våler, Svein A Ward, Per Magnar Wibe, Birger Waagaard, Helge Petter Ødeskaug, Bjørn Økseter, John Østdahl, Rune Øvergaard, Halstein Øyslebø, Bjørn Aamodt, Per (regionkontor) Aarsby, Jon Aasen, Cecilie S Aasen, Ingar Katastrofedokumenter 2010.xls7.Telefonliste ansatte 10

17 Telefonliste måleplasser 2010 Vedlegg 8 Fullt navn Firma Adresse Postnr Poststed Telefaksarb Telefonarb Mobiltelefon Visningsnavnforepost Måleplass Alvdal c/o Alvdal Skurlag 2560 Alvdal Måleplass Auma Auma Tømmerterminal 2500 Tynset Måleplass Begna c/o Begna bruk AS 2937 BEGNA Måleplass Brandval c/o Bergene Holm AS Brandval 2219 Brandval Måleplass Braskereidfoss c/o Forestia AS Braskereidfoss 2435 Braskereidfoss Måleplass Bruvoll c/o Gausdal Bruvoll 2636 Øyer Byglandsfjord Sag Måleplass Byglandsfjord Vassendøya 4745 BYGLANDSFJORD Måleplass Drevsjø Trelast c/o Drevsjø Trelast 2443 Drevsjø Måleplass Eidskog c/o Eidskog Komm.skog 2230 Skotterud Måleplass Eidsvold c/o Moelven Eidsvold Værk A/S Sagvn Eidsvoll Verk Måleplass Eydehavn v/ Hans Martin Ulltveit 4980 GJERSTAD Måleplass Flaen Sag & Høvleri c/o Flaen Sag & Høvleri A/S 2090 Hurdal Måleplass Follafoss v/terje Vada 7790 MALM Måleplass Follum c/o Follum Fabrikker AS Postboks HØNEFOSS Måleplass Formofoss v/terje Gran 7870 GRONG Måleplass Fossum c/o Bergen Holm AS Fossum Målekontoret, Fossumvn Eiksmarka Måleplass Fåvang c/o Fåvang Sag & Høvleri A/S 2634 Fåvang Måleplass Gausdal c/o Gausdal Bruvoll 2651 Østre Gausdal Måleplass Gran Tre c/o Gran Tre 2770 JAREN Måleplass Granvin 5736 GRANVIN Måleplass Haslestad 3090 HOF Måleplass Hattfjelldal v/åge Heggli Granhaug 8690 HATTFJELLDAL Måleplass Hellenæs c/o Bergene Holm Hellenæs 3255 LARVIK Måleplass Hemnes Sag c/o Hemnes Sag 1970 Hemnes Måleplass Hovemoen Hovemoen Terminal 2615 Lillehammer Måleplass Kasa c/o Norske Skog-Saugbrugsforeningen1756 Halden Måleplass Kirkenær c/o Bergene Holm AS Kirkenær 2260 Kirkenær Måleplass Koppang Industrivegen Koppang Måleplass Land Sag 2863 ODNES Måleplass Lierstranda 3400 LIER Måleplass Løten c/o Moelven Løten 2340 Løten Måleplass Mandal Gismerøya 4515 MANDAL Måleplass Mjøsbruket c/o Moelven Mjøsbruket A/S 2836 Biri Måleplass Moss c/o M. Peterson Verket Moss Vakt \\sdnetapp02\m3n_data$\home\m3nbjorg\katastrofeplan\katastrofedokumenter 2010.xls8. Telefonliste måleplasser 11

18 Telefonliste måleplasser 2010 Vedlegg 8 Fullt navn Firma Adresse Postnr Poststed Telefaksarb Telefonarb Mobiltelefon Visningsnavnforepost Måleplass Namsos c/o Van Severen Serviceboks NAMSOS Måleplass Nidarå 4850 ÅMLI Måleplass Norsenga 2211 Kongsvinger Måleplass Numedalsbruket 3620 FLESBERG MP Numedal Måleplass Opsund c/o Borregaard 1701 SARPSBORG Måleplass Orkanger v/svein Sletvold Geitastrand 7300 ORKANGER Måleplass Otta c/o Otta Sag & Høvleri A/S 2670 Otta Måleplass Porsgrunn Kai c/o Jørgen Eikehaug 3766 SANNIDAL Måleplass Ring Alm c/o Ring Alm Tre 2364 Næroset Måleplass Romerike c/o Romerike Trelast A/S 2050 Jessheim Måleplass ScanPole c/o ScanPole A/S 2344 Ilseng Måleplass Selbu v/geir Helge Sesseng Bjørnmyra 51a 7550 HOMMELVIK Måleplass Skogn c/o Norske Skog Skogn 7620 SKOGN Måleplass Sokna c/o Moelven Ind. ASA Soknabruket 3534 SOKNA Måleplass Steinkjer v/tharald Tharaldsen Haugvn STEINKJER Måleplass Støren v/kjell Hage 7295 ROGNES Måleplass Sunnfjord Sag 6977 BYGSTAD Måleplass Surna v/anton Skei Brattørskogen 6650 SURNADAL Måleplass Surnadal v/anton Skei Brattørskogen 6650 SURNADAL Måleplass Sørli c/o Sørli Tømmerterminal 2335 Stange Måleplass Tela Sag og Høvleri c/o Tela Sag og Høvleri, Telneset 2500 Tynset Måleplass Telemark c/o Moelven Ind. ASA Telemarksbruket 3800 BØ I TELEMARK Måleplass Tofte c/o Södra Cell Tofte AS 3482 TOFTE I HURUM Måleplass Trysil c/o Trysil Skog 2420 Trysil Måleplass Vafoss Vadfoss 3770 KRAGERØ Måleplass Vennesla c/o Huntonit AS Venneslavegen VENNESLA Måleplass Verdal v/frode Grønn Landstadveien Verdal Måleplass Vestmo Vestsivegen ELVERUM \\sdnetapp02\m3n_data$\home\m3nbjorg\katastrofeplan\katastrofedokumenter 2010.xls8. Telefonliste måleplasser 12

19 Telefonliste måleplasser 2010 Vedlegg 8 Fullt navn Firma Adresse Postnr Poststed Telefaksarb Telefonarb Mobiltelefon Visningsnavnforepost Måleplass Vikodden c/o Vikodden Bruk Stangekovene 1930 Aurskog Måleplass Våler c/o Moelven Våler 2435 Braskereidfoss Måleplass Østerdalsbruket c/o Moelven Østerdalsbruket 2480 Koppang Måleplass Aarbakk Brødrene 3940 SELJORD \\sdnetapp02\m3n_data$\home\m3nbjorg\katastrofeplan\katastrofedokumenter 2010.xls8. Telefonliste måleplasser 13

20 Telefonliste medlemmer 2009 Vedlegg 9 Navn Firma Telefonarb Telefaksarb Kjeldstad Sagbruk & Høvleri AS Albert Fjeld AS Allskog BA Alvdal Skurlag AL Arbor Hattfjelldal AS AT Skog BA Begna Bruk AS Bergene Holm AS Bergene Holm AS Fossum Bergene Holm AS Bergene Holm AS Hellenæs Bergene Holm AS Kirkenær Bergene Holm AS Bergene Holm AS Nesbruket Bergene Holm AS +47 ' Bergene Holm AS Nidarå Bergene Holm AS Bjørknes Sag AS Brenno Sag & Høvleri Bruvoll Sag & Høvleri AL Brøttum Almenning Byglandsfjord Sag ANS Drevsjø Trelast AS Eggedal Sag AS Eidskog - Stangeskovene AS Eikås Sagbruk AS Flaen Sag & Høvleri AS Forestia AS Fritzøe Skoger Fåvang Sag & Høvleri AS Gausdal Bruk AL Glommen Skog BA Gran Tre ANS Granvin Bruk AS Hamran Sagbruk & Høvleri Haslestad Bruk AS Havass Skog BA Kristian Noer Hellefoss AS Hornes Sagbruk Huntonit AS Industriflis AS Inn-Tre AS Kirknesvaag Sagbruk & Høvleri A/S Inn-Tre AS - Snåsa Trones Bruk K/S Øydna Sagbruk AS Kvelde Tre AS Land Sag AS Løvenskiold-Fossum Mjøsen Skog BA Moelven Eidsvold Værk AS Moelven Elverum AS Moelven Løten AS Moelven Mjøsbruket AS Moelven Numedal AS Moelven Soknabruket AS Moelven Telemarksbruket AS Moelven Timber AS Moelven Van Severen A/S Moelven Våler AS Moelven Østerdalsbruket AS Møretre AS Nord-Audnedal Bruk AS Norsk Virke AS Norske Skog Supply and Logistics, Wood Nortømmer AS Otta Sag og Høvleri AS Ring Alm Tre AS Romerike Trelast AS Sagbruk, Haugestad

21 Telefonliste medlemmer 2009 Vedlegg 9 Navn Firma Telefonarb Telefaksarb SB Skog AS SB Skog AS SB Skog AS (91) SB Skog AS ScanPole AS Skjåk Almenning Sogn og Fjordane Skogeigarlag BA Solem Sag Statskog Nordland Statskog SF Statskog Troms Stora Enso Skog AS Støren Trelast AS Sunnfjord Sag AS Södra Cell Folla AS Södra Cell Tofte AS Södra Skog Södra Skogsägarna ek för Virkesavdeling Trysil Kommuneskoger KF Trysil Skog Vafoss AS Vestskog BA Viken Skog BA

Årsrapport 2011 N o r s k V i r k e s m å l i n g

Årsrapport 2011 N o r s k V i r k e s m å l i n g Årsrapport 2011 N o r s k V i r k e s m å l i n g Hovedtall Kvantum 2011 2010 Salgsmåling inkl. flis, 1.000 m³ 9 648 9 371 Øvrig måling og registrering, 1.000 m³ 1 933 2 169 Totalt kvantum 11 581 11 540

Detaljer

Årsrapport 2014 N o r s k V i r k e s m å l i n g

Årsrapport 2014 N o r s k V i r k e s m å l i n g Årsrapport 2014 N o r s k V i r k e s m å l i n g Hovedtall Kvantum 2014 2013 Salgsmåling inkl. flis, 1.000 m³ 9 866 9 165 Øvrig måling og registrering, 1.000 m³ 832 964 Totalt kvantum 10 698 10 129 Produktivitet,

Detaljer

Nr. 3 2009 Årgang 4. Nr. 3 2009 Årgang 4. Kontraktstillegg 15 kr pr. m Andelseiermøter i oktober Jenter i Skogbruket. Sagtømmer +40 65 kr pr.

Nr. 3 2009 Årgang 4. Nr. 3 2009 Årgang 4. Kontraktstillegg 15 kr pr. m Andelseiermøter i oktober Jenter i Skogbruket. Sagtømmer +40 65 kr pr. Nr. 2009 Årgang 4 Kontraktstillegg 15 kr pr. m Andelseiermøter i oktober Jenter i Skogbruket Sagtømmer +40 65 kr pr. m Nr. 2009 Årgang 4 Kontraktstillegg 15 kr pr. m Andelseiermøter i oktober Jenter i

Detaljer

Satser i skogen i Vest-Agder 6. Allma Eiendom er kommet 8. Skogbrannfaren øker 10. www.atskog.no. #2 2010 5. årgang

Satser i skogen i Vest-Agder 6. Allma Eiendom er kommet 8. Skogbrannfaren øker 10. www.atskog.no. #2 2010 5. årgang #2 2010 5. årgang Informasjon til skogeierne i AT Skog BA Satser i skogen i Vest-Agder 6 Allma Eiendom er kommet 8 Skogbrannfaren øker 10 V i u t v i k l e r vå r f r e m t i d g j e n n o m v e r d i

Detaljer

Konkurranse. er ikke kriterium for løyvetallet! Nytt mobilnett for fremtidens tjenester. - Fryktelig å tvinge fram overkapasitet

Konkurranse. er ikke kriterium for løyvetallet! Nytt mobilnett for fremtidens tjenester. - Fryktelig å tvinge fram overkapasitet TAXI Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund 1Nr februar 2011 Konkurranse er ikke kriterium for løyvetallet! side 4 5 Nytt mobilnett for fremtidens tjenester side 22 - Fryktelig å tvinge fram

Detaljer

HÅNDBOK FOR SESONGEN 2007-2008. NORSK BRIDGEFORBUND Besøksadresse: Sognsveien 75 A, 0855 OSLO Adresse: Serviceboks 1, Ullevål Stadion, 0840 OSLO

HÅNDBOK FOR SESONGEN 2007-2008. NORSK BRIDGEFORBUND Besøksadresse: Sognsveien 75 A, 0855 OSLO Adresse: Serviceboks 1, Ullevål Stadion, 0840 OSLO HÅNDBOK FOR SESONGEN 2007-2008 NORSK BRIDGEFORBUND Besøksadresse: Sognsveien 75 A, 0855 OSLO Adresse: Serviceboks 1, Ullevål Stadion, 0840 OSLO Telefontid: 12.00-15.00 Telefon: 21 02 90 00 Telefaks: 21

Detaljer

Avtale om BrukerstedsBankID mellom

Avtale om BrukerstedsBankID mellom Avtale om BrukerstedsBankID mellom Bedriftens navn: Bankens navn: Organisasjonsnummer: Organisasjonsnummer: Gateadresse: Gateadresse: Postnummer og sted: Postnummer og sted: Land: Telefon: Kryss av under

Detaljer

Samarbeid om økt bruk av avløpsslam

Samarbeid om økt bruk av avløpsslam Samarbeid om økt bruk av avløpsslam på grøntarealer Aquateam - Norsk vannteknologisk senter A/S Rapport nr: 05-006 Prosjekt nr: O-04037 Prosjektleder: Siv.ing. Kjell Terje Nedland, Aquateam Medarbeidere:

Detaljer

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Høringsdokument 19. februar 2007 Norges vassdrags- og energidirektorat 2007

Detaljer

Brukerhåndbok AvtaleGiro

Brukerhåndbok AvtaleGiro Brukerhåndbok AvtaleGiro Brukerhåndbok AvtaleGiro v 2.9 s. - 44 Innhold DETTE ER AVTALEGIRO... 3. AVTALEGIRO... 3.2 FORDELER MED AVTALEGIRO FOR BETALER OG BETALINGSMOTTAKER... 3.2. For betaler... 3.2.2

Detaljer

Brukerhåndbok AvtaleGiro

Brukerhåndbok AvtaleGiro Brukerhåndbok AvtaleGiro Brukerhåndbok AvtaleGiro v 3.0 april 2013 s. 1-32 Innhold 1 DETTE ER AVTALEGIRO... 3 1.1 AVTALEGIRO... 3 1.2 FORDELER MED AVTALEGIRO FOR BETALER OG BETALINGSMOTTAKER... 3 1.2.1

Detaljer

CERT Brukermanual. Side 1/44. CERT Skoleskyss web - 01062015

CERT Brukermanual. Side 1/44. CERT Skoleskyss web - 01062015 CERT Brukermanual Innledning... 2 Brukermanual... 2 Innlogging... 2 Timeplaner/klassetider... 3 Registrering av søknad... 6 1. Elevinformasjon... 9 2. Adresser.... 9 3. Holdeplass... 13 4. Kontaktinformasjon...

Detaljer

FAGFORBUN DET. Nore og Uvda kommune OJ 0 CD. lnnspill til Rapport. Legevaktsamarbeid i Numedal og Kongsberg.

FAGFORBUN DET. Nore og Uvda kommune OJ 0 CD. lnnspill til Rapport. Legevaktsamarbeid i Numedal og Kongsberg. FAGFORBUN DET Nore og Uvda kommune lnnspill til Rapport. Legevaktsamarbeid i Numedal og Kongsberg. Mottatt: 03 APR, 2013 Arkivkode OJ 0 CD Saksnr.:jLhSaksbh(_H Fagforbundet Nore og Uvdal vi her komme med

Detaljer

Hole kommune. Beredskapsplan for IKT og telefoni. utkast Versjon 1.0. Beredskapsplan-IKT-TLF Hole OPPDATERES_051009 Side 1 av 1

Hole kommune. Beredskapsplan for IKT og telefoni. utkast Versjon 1.0. Beredskapsplan-IKT-TLF Hole OPPDATERES_051009 Side 1 av 1 Hole kommune Beredskapsplan for IKT og telefoni utkast Versjon 1.0 Beredskapsplan-IKT-TLF Hole OPPDATERES_051009 Side 1 av 1 BEREDSKAPSLAN IKT OG TELEFONI INNHOLD: 1. Versjonshåndtering 3 2. Forbedringspunkter

Detaljer

HÅNDBOK FOR SESONGEN 2005-2006. NORSK BRIDGEFORBUND Besøksadresse: Sognsveien 75 A, 0855 OSLO Adresse: Serviceboks 1, Ullevål Stadion, 0840 OSLO

HÅNDBOK FOR SESONGEN 2005-2006. NORSK BRIDGEFORBUND Besøksadresse: Sognsveien 75 A, 0855 OSLO Adresse: Serviceboks 1, Ullevål Stadion, 0840 OSLO HÅNDBOK FOR SESONGEN 2005-2006 NORSK BRIDGEFORBUND Besøksadresse: Sognsveien 75 A, 0855 OSLO Adresse: Serviceboks 1, Ullevål Stadion, 0840 OSLO Telefontid: 12.00-15.00 Telefon: 21 02 90 00 Telefaks: 21

Detaljer

PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAKELSE, OPPHØR M.V.

PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAKELSE, OPPHØR M.V. Norsk Ediel-standard PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAKELSE, OPPHØR M.V. Versjon: 4.0 Oppdatering: I Status: For implementering Dato: 6. februar 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FORORD...

Detaljer

Godkjent referat fra NEE møte tirsdag 5. februar 2013

Godkjent referat fra NEE møte tirsdag 5. februar 2013 Godkjent referat NEE møte Dato: Tirsdag 5. februar 2013 Tid: 9:00 15:00 Sted: Radisson blu hotell, Gardermoen Systemstøtte for Ediel, Norsk Ediel Ekspertgruppe 20. februar 2013 Deltagere: Vedlegg: Godkjent

Detaljer

Referat fra NEE møte onsdag 31. oktober 2012

Referat fra NEE møte onsdag 31. oktober 2012 Referat NEE møte Dato: Onsdag 31. oktober 2012 Tid: 11:00 17:00 Sted: Clarion Hotel & Congress Trondheim Systemstøtte for Ediel, Norsk Ediel Ekspertgruppe 14. november 2012 Referat fra NEE møte onsdag

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

Gjør deg kjent med Idrettens Huskeliste og bruk den!!!

Gjør deg kjent med Idrettens Huskeliste og bruk den!!! Idrettens Huskeliste for Ringsaker med alle adresser og mye mer! Idrettsrådet i Ringsaker ønsker å hjelpe de lokale idrettslederne med nyttige opplysninger og kommer derfor på nytt med en revidert utgave

Detaljer

ÅPENHETSRAPPORT 2014

ÅPENHETSRAPPORT 2014 ÅPENHETSRAPPORT 2014 ÅPENHETSRAPPORT 2014 3 INNHOLD 5 6 7 8 11 17 Innledning av administrerende direktør Åpenhetsrapport Visjon og verdigrunnlag Leder revisjon Organisasjon og eierskap Levering av kvalitet

Detaljer

Godkjent referat fra NEE møte onsdag 8. desember 2014

Godkjent referat fra NEE møte onsdag 8. desember 2014 Referat NEE møte Dato: Onsdag 8. januar 2014 Tid: 09:30 15:00 Sted: Statnett, Nydalen Allé 33, 0484 Oslo Systemstøtte for Ediel, Norsk Ediel Ekspertgruppe 27. januar 2014 Deltagere: Vedlegg: Godkjent referat

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT ELEKTRONISK FAKTURASYSTEM I HORTEN KOMMUNE 2009/2010

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT ELEKTRONISK FAKTURASYSTEM I HORTEN KOMMUNE 2009/2010 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT ELEKTRONISK FAKTURASYSTEM I HORTEN KOMMUNE 2009/2010 UTARBEIDET AV www.vestfoldkommunerevisjon.no 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 5 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 5 1.2

Detaljer

SØNDRE INNHERRED REVISJONSDISTRIKT IT-REVISJON LEVANGER KOMMUNE RAPPORT NR. 1.1/2003 FORVALTNINGSREVISJON

SØNDRE INNHERRED REVISJONSDISTRIKT IT-REVISJON LEVANGER KOMMUNE RAPPORT NR. 1.1/2003 FORVALTNINGSREVISJON SØNDRE INNHERRED REVISJONSDISTRIKT IT-REVISJON LEVANGER KOMMUNE RAPPORT NR. 1.1/2003 FORVALTNINGSREVISJON 1 INNLEDNING startet arbeidet med It-revisjon i Levanger kommune ved informasjonsbrev 03.01.01.

Detaljer

ÅPENHETSRAPPORT 2012. 1 Å penhetsrapport for 2012 BDO AS

ÅPENHETSRAPPORT 2012. 1 Å penhetsrapport for 2012 BDO AS ÅPENHETSRAPPORT 2012 1 Å penhetsrapport for 2012 BDO AS ÅPENHETSRAPPORT FOR 2012 BDO AS INNHOLDSFORTEGNELSE Åpenhetsrapport for 2012... 3 0. Innledning... 4 1. Organisasjonsform og eierskap... 6 2. Samarbeidende

Detaljer

NVE REGION MIDT-NORGE OPERATIV PLAN DEL 1

NVE REGION MIDT-NORGE OPERATIV PLAN DEL 1 NVE REGION MIDT-NORGE OPERATIV PLAN DEL 1 BEREDSKAPSPLAN VED FLOM- OG VASSDRAGSULYKKER BRANN OG PERSONSKADE Brann eller akutt forurensning 110 Politi/redningssentral 112 Ambulanse 113 Revidert utgave april

Detaljer

Visma Enterprise - ebudsjett. Versjon 2010.1

Visma Enterprise - ebudsjett. Versjon 2010.1 Visma Enterprise - ebudsjett Versjon 2010.1 II Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet har som mål å gi deg muligheten for en systematisk og grundig systemopplæring som du kan videreføre

Detaljer

ABONNEMENTS- OG KJØPSVILKÅR

ABONNEMENTS- OG KJØPSVILKÅR STANDARD AVTALEVILKÅR FOR NSN AS ABONNEMENTS- OG KJØPSVILKÅR 1.0 AVTALENS VIRKEOMRÅDE Med mindre annet er eksplisitt avtalt, gjelder Standard avtalevilkår for NSN AS Abonnements- og kjøpsvilkår ved ethvert

Detaljer

7. 14. juli 2012 PROGRAM

7. 14. juli 2012 PROGRAM NM jegertrap og leirduesti 7. 14. juli 2012 PROGRAM 1 Velkommen til Åsnes kommune Deltakere, publikum og arrangører ønskes lykke til med NM I JEGERTRAP OG LEIRDUESTI. Åsnes kommune Tlf. 62 95 66 00 www.asnes.kommune.no

Detaljer

PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAKELSE, OPPHØR M.V.

PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAKELSE, OPPHØR M.V. Norsk Ediel-standard PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAKELSE, OPPHØR M.V. Versjon: 4.0 Oppdatering: E Status: Gjeldende fra 1. januar 2012 Dato: 25. oktober 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer