Katastrofeplan for VSYS Tiltak ved bortfall av sentrale virkessystmer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Katastrofeplan for VSYS Tiltak ved bortfall av sentrale virkessystmer"

Transkript

1 Katastrofeplan for VSYS Tiltak ved bortfall av sentrale virkessystmer Kapittel: Div. planer Retningslinje 9-01 Utgave: 6 Dato: Innholdsoversikt 1.0 Innholdsoversikt 2.0 Forutsetninger og begrensninger 3.0 Iverksettelse 4.0 Eierskap og vedlikehold 5.0 Oppbevaring og distribusjon 6.0 Kostnader 7.0 Dokumenthåndtering 7.1 Kontrakter 7.2 Kjøreordre 7.3 Framkjørtmelding 7.4 Lasskvittering 7.5 Måledokument 7.6 Rapport fra målestasjon 8.0 Rutinebeskrivelse i 8.1 Distribusjon av katastrofeplan 8.2 Informasjon og opptreden dersom katastrofe blir erklært 8.3 Distribusjon av innmålingsspesifikasjoner 8.4 Lagring av innmålingsgrunnlag og backuprutiner 8.5 Innlegging av måledata 9.0 Avslutning av katastrofeperioden. Påfølgende registrering i VSYS 10.0 Ansvarspersoner 2.0 Forutsetninger og begrensninger Med katastrofe menes i denne sammenheng en situasjon hvor de sentrale datasystemer i Skog-Data er ute av funksjon. Denne katastrofeplanen beskriver forutsetninger for å kunne opprettholde midlertidig drift av innkjøring, mottak og måling av tømmer på måleplasser i en periode av 28 dager. Skog-Data AS har opprettet et alternativt driftssted for grunnfunksjonene i VSYS. Alternativt driftssted inneholder kopi av virkesdatabasen og databaser knyttet til kontrakter, transport og innmåling. Innholdet i disse databasene oppdateres fortløpende og er en tilnærmet sanntidskopi av hovedbasene. På alternativt driftssted er det installert maskinutstyr for å kunne etablere grunntjenestene dog med en noe redusert kapasitet. Reserve kommunikasjonsløsninger for SDNett VPN samt forbindelse over internett, er etablert. I den første tiden etter flytting av drift til alternativt driftssted, kan det bli nødvendig å tidsbegrense tilgang for brukere eller brukergrupper. Det forutsettes at alle aktører i virkesomsetningen har egne interne planer for håndtering av en katastrofesituasjon. Denne felles planen skal bare omhandle hvordan informasjon for Side 1

2 oppgjørsgrunnlag skal sikres. Nødvendige dokumenter for å sikre oppgjørsgrunnlag er beskrevet. Hver enkelt aktørs ansvar i forbindelse med hvert dokument er også beskrevet. I en katastrofesituasjon er styringssystemene og denne katastrofeplanen organisert for kun å håndtere tømmeromsetning i 2 handelsledd. Med 2 handelsledd menes: Leverandør, salgsorganisasjon og forbrukende kjøper. I en erklært katastrofesituasjon har Norsk Virkesmåling rett til å avvise tømmer som framstilles for måling dersom forutsetningen vdr 2 handelsledd overskrides. Ved erklært katastrofe er av partene gitt rett til å kunne endre avtalt målemetode. Dette vil særlig kunne være aktuelt ved sagtømmeranlegg hvor man av ulike grunner ikke kan fortsette å stokkmåle, men hvor man for å kunne håndtere tømmerstrømmen må gå over på FMB-måling. Ved endring av avtalt målemetode plikter å informere forbrukende kjøper om dette. Det påhviler da kjøper å informere selger. 3.0 Iverksettelse Ved en katastrofesituasjon der det blir aktuelt å flytte drift til alternativt driftssted, skal Skog- Data varsle umiddelbart. Dersom Skog-Data vurderer situasjonen slik at denne katastrofeplanen bør settes i drift, påhviler det Skog-Data innen maksimum 24 timer fra inntrådt katastrofe å framlegge skriftlig katastrofeerklæring for. Katastrofeerklæringen skal inneholde status for etablering av alternativt driftssted og en framdriftsplan for når gjenværende tjenester forventes å være tilgjengelige. Kapasitetsvurdering skal være en del av erklæringen. skal på bakgrunn av denne informasjonen snarest - dog senest innen 96 timer fra inntrådt katastrofe - varsle partene i virkesomsetningen om hvilke manuelle rutiner som midlertidig må iverksettes. 4.0 Eierskap og vedlikehold er eier av kriseplanen. Vedlikehold av planen er s ansvar. 5.0 Oppbevaring og distribusjon skal gjøre planen og alle dens vedlegg tilgjengelig på sin hjemmeside (www.m3n.no/katastrofeplan.asp). I tillegg skal oppbevare papirkopier av planen med skjemaer og oversikt over nummerserier slik at disse i en krisesituasjon kan distribueres via telefaks. Planen oppbevares også som CD. 6.0 Kostnader Hver part bærer sine egne kostnader ved utarbeidelse og iverksettelse av kriseplanen. 7.0 Dokumenthåndtering I de etterfølgende punktene beskrives manuelle dokumenter som er nødvendige for å sikre oppgjørsgrunnlag. De manuelle dokumentene skal kunne registreres elektronisk når virkessystemene igjen er etablert etter en driftsstans. Side 2

3 7.1 Kontrakter Det vises til oversikt fra Skog-Data over kontraktseiere og tilgjengelige kontraktsnummer for disse som innen utgangen av hvert år utarbeides. Kontrakter registreres ved katastrofe i stigende rekkefølge innen nummerserien. Kontraktseier må selv sørge for en sentral registrering slik at det ikke oppstår dubletter. Forbrukende kjøper føres direkte på kontrakten av kjøper i første handelsledd. Se vedlegg for manuelt kontraktskjema. Kontrakten utstedes av: Kjøper i første handelsledd Kontrakten sendes pr. telefaks/post til: Leverandør Transportleder 7.2 Framkjørtmelding Med utgangspunkt i kontraktene kan det meldes framkjørt virke til den aktøren som er transportleder. Se vedlegg Registrering framkjørt virke. Framkjørtmelding utstedes av skogbruksleder (ansatt hos kjøper i første handelsledd) Framkjørtmelding sendes pr fax til transportleder. 7.3 Kjøreordre Med utgangspunkt i kontraktene og registrert framkjørt virke som grunnlag, kan kjøreordrene lages. Kjøreordren påføres det aktuelle kontraktsnummeret. Kjøreordrens løpenummer påføres i stigende rekkefølge. Se vedlegg for manuelt kjøreordreskjema. Transportorganisasjon må selv sørge for en sentral registrering slik at det ikke oppstår dubletter. Kjøreordren utstedes av: Den som har transportledelse Kjøreordren sendes pr. telefaks til: Transportør Kjøreordre skal av transportør alltid framlegges på måleplass før innmåling. Tømmerpartier hvor det ikke kan framlegges gyldig og korrekt kjøreordre avvises for måling. 7.4 Lasskvittering Lasskvittering utstedes for sagtømmer som av ulike årsaker ikke umiddelbart blir målt ved mottak. Lasskvittering for sagtømmer utstedes av: Transportør og legges på avtalt sted på måleplass. Kjøreordre for samme parti må i slike tilfeller heftes sammen med lasskvitteringen, forutsatt at ikke kjøreordre tidligere er levert på måleplass. Lasskvittering for massevirke: Side 3

4 Måler tar kopi av manuelt ført FMB-skjema og leverer dette til transportør som kvittering. Lasskvitteringen sendes pr. telefaks fra transportør til: Transportleder 7.5 Måledokument Måledokumentet registreres på bakgrunn av opplysningene i kjøreordren. Rutinen fra Norsk Virkesmålings kvalitetssikringssystem benyttes. Måledokumentet distribueres ikke manuelt, men oppbevares i påvente av elektronisk registrering i VSYS. 7.6 Rapporter fra målestasjon Hver målestasjon skal sende daglige rapporter til Forbrukende kjøper ved den måleplass hvor tømmeret er innmålt. Rapporten (Måleplassens logg 5-01-S1) skal inneholde sum innmålt siste døgn fordelt på hovedsortiment. Rapporten utstedes av: Rapporten sendes pr. telefaks til: Forbrukende kjøper som tar ansvaret for å informere sine selgere på tilsvarende måte. 8.0 Rutinebeskrivelse i 8.1 Distribusjon av katastrofeplanen Denne katastrofeplanen er del av kvalitetssystemet til og derved tilgjengelig via intranettet. Planen foreligger i papirversjon og på CD sentralt ved hovedkontoret på Billingtstad. Regionlederne pålegges å kjøre ut og arkivere planen i papirversjon på regionkontorene i. De ansatte i oppfordres til å sette seg godt inn i planen, og å oppbevare en papirkopi av planen på måleplass. 8.2 Informasjon og opptreden dersom katastrofe blir erklært Ansvarlig person i vdr katastrofeplanen er Bjørg Tangen med Anders Bjurulf som reserve. Beslutning om ikrafttredelse av katastrofeplan gjøres av ansvarlig person i. Henvendelser vdr denne situasjonen rettes til ansvarlig person, hans reserve eller til regionleder. Ved erklært katastrofesituasjon sendes skriftlig informasjon om ibruktagelse av katastrofeplanen pr telefax til: Partene Måleplassene Katastrofesituasjonen betyr overgang til manuelle arbeidsrutiner. I den utstrekning målerne har grunnlag til å kunne måle inn tømmer på tidligere inngåtte kontrakter, foreliggende tidligere utstedt kjøreordre og kjente innmålingsspesifikasjoner, skal innmåling finne sted. Side 4

5 8.3 Distribusjon av innmålingsspesifikasjoner Så snart som praktisk mulig etter inntredene av erklært katastrofe vil måleplassene pr fax få oversendt kopier av gjeldende innmålingsspesifikasjoner. Prioritert blir da måleplasser hvor det måles inn sagtømmer. Dersom noen føler at de mangler innmålingsspesifikasjoner eller øvrige måletekniske informasjoner, må dataavdelingen på Billingstad kontaktes. (Bjørg Tangen mob , Tom Hagen mob eller Hans Engen mob ) 8.4 Lagring av innmålingsgrunnlag og backuprutiner I en katastrofeperiode inntrer en særlig og manuell rapporteringsplikt fra alle måleplasser til forbrukende kjøper. Se pkt 7.6 i denne planen. Alle måleplasser må i en katastrofeperiode daglig føre skjemaet Måleplassens logg 5-01-S1 og senest den etterfølgende morgen oversende skjemaet pr fax til kjøper FMB-måling FMB-skjemaer 5-03-S1 fylles ut med flest mulig opplysninger i hht. kjøreordren. Husk særlig leverandørs navn. FMB-skjemaet arkiveres kronologisk på måleplass. Over natten lagres FMB-skjemaene i brannsikkert skap Automatmåling Innmåling skjer på ordinær måte i lokal måle-pc. Daglig føring av målejournal er særlig viktig i katastrofeperioden. Ved bortfall av sentralt VSYS får man ikke koblet stokkremse med ID-data. Det må derfor daglig tas sikkerhetskopi av stokkremse på minnebrikke. Minnebrikken må enten oppbevares i brannsikkert skap, eller oppbevares utenfor måleplassen. Innmålingsfilene på lokal PC ligger på følgende område: C:/ampc/data Eksempel: am er første innmålingsfil fra den 20. juni Høyreklikk på den aktuelle fila, velg Send til Flyttbar disk / Minnebrikke HT-måling Håndterminal må tømmes daglig etter måling. Ved erklært katastrofe settes en mottaks-pc opp ved hovedkontoret på Billingstad. Denne PC tar imot informasjoner fra Håndterminalene via det vanlige telefonnummeret. 8.5 Innlegging av måledata Iflg pkt 9 nedenfor er ansvaret for registreing av måledokumenter når VSYS igjen er oppe, tillagt. Før dette kan gjøres må grunnlaget være lagt inn mht kontrakter og kjøreordrer. Dataavdelingen på Billingstad vil sende ut melding til alle måleplasser når dette er klart og registrering på de enkelte måleplasser kan starte FMB-måling FMB-skjemaer registreres på vanlig måte i kronologisk orden dag for dag i katastrofeperioden. Den som registrerer dokumentene må oppvise særlig aktsomhet vdr. å kontrollere at punchet kontraktsnummer henter fram korrekt leverandørnavn ihht FMB-skjemaet. Side 5

6 8.4.4 Automatmåling Det enkelte virkespartis ID i hht kjøreordrene punches på vanlig måte i kronologisk orden slik som disse er innmålt dag for dag i katastrofeperioden. Lokalt lagrede stokkremser kobles for hver innmålingsdag mot registrerte ID-data. Sjekk at det er overensstemmelse mellom leverandørnavn og antall stokker i målejournal HT-måling Dataavdelingen i NVM sørger for overføring fra katastrofe-pc plassert på Billingstad til sentral server hos Skog-Data. Målerne som har sendt inn måledata i løpet av katastrofeperioden, trenger ved HT-måling derfor ikke å foreta seg noe vdr etterfølgende registrering. 9.0 Avslutning av katastrofeperioden. Påfølgende registrering i VSYS Når katastrofeperioden er over, sender Skog-Data ut pr mail melding om avsluttet katastrofeperiode til alle parter og målestasjoner. Alle manuelle dokumenter må nå registreres i VSYS. Dette må skje i følgende rekkefølge, og innefor oppgitte tidsfrister etter at skriftlig framlagt erklæring fra Skog-Data om at VSYS igjen er oppe: Oppgave Tidsfrist Ansvar 1. Registrering av prislister (eller benytte eksisterende) 4 døgn Kjøper i første handelsledd 2. Registrere kontrakt i første handelsledd (dette er den manuelle kontrakten) 4 døgn Kjøper i første handelsledd 3. Registrere kontrakt i neste handelsledd (eller benytte eksisterende) 4 døgn Kjøper i første handelsledd 4. Registrere framkjørtmelding 7 døgn Transportledelsen 5. Registrere henteklarmelding i OPTRA 7 døgn Transportledelsen 6. Utstede kjøreordre i OPTRA (Pass på 7 døgn Transportledelsen rekkefølgen!) 7. Registrere måledokumenter 14 døgn 10.0 Ansvarspersoner Styringsgruppemedlem Tlf arb Mobil Priv Reserve Tlf arb Mobil Priv Hovedansvaret for drift av denne katastrofeplanen påhviler ved: Bjørg Tangen Anders Bjurulf NVM Datateknisk ansvar for denne katastrofeplanen påhviler Skog-Data ved: Torbjørn Haugen Skog-Data Trond Karlsen Skog-Data Styringsgruppe for katastrofeplanen består av representanter fra brukergruppene Morten Fagerås (Selger) Mette Heiberg (Kjøper) Ove M. Bergfjord (Transport) Olav Sletbakk Even Gulli Elling Sveen Side 6

7 Kontraktshåndtering når krisesituasjon er erklært av. 1. Kontrakter lages av kjøpere i første handelsledd og distribueres til Leverandør og transportleder 2. Leverandør sender framkjørtmelding til transportleder etter som virket er henteklart 3. Transportleder utsteder kjøreordere som distribueres til transportør og måleplass hos forbrukende kjøper. -Kjøreordrene nummereres løpende fra 1 og oppover for hvert kontraktsnr. Eks på kontraktsnr : Når et tømmerlass er levert utsteder måleplassen lasskvittering til transportør. Når krisen er over registreres alle data inn i VSYS i følgende rekkefølge 1. Kontraktseier (kjøper i første handelsledd) registrerer katastofekontraktene med sin nummerserie i Kontraktsystemet i VSYS 2. Fremkjørtmeldinger registreres 3. Kjøreordere produseres 4. Måledokumenter registreres 5. Lasskvitteringer produseres

8 Vedlegg 1 Tilgjengelige kontraktsnr for katastrofesituasjon for år 2010 Kontraktseier nr og navn Fra og med Til og med Antall GLOMMEN SKOG BA MJØSEN SKOG BA VIKEN SKOG BA HAVASS SKOG BA ALLSKOG BA VESTSKOG BA SOGN OG FJORDANE SKOGEIGARLAG BA AT SKOG BA NORTØMMER AS TRYSIL KOMMUNESKOGER KF BERGENE HOLM AS BORREGAARD INDUSTRIES LTD EIDSKOG-STANGESKOVENE AS EIDSKOG - STANGESKOVENE AS MOELVEN VIRKE AS MOELVEN VIRKE AS FORESTIA AS GLÅMDAL TRE A/S LØVENSKIOLD - VÆKERØ LØVENSKIOLD - VÆKERØ,MASSEVIRKE NEG SKOG AS NORDISK TRE A/S WOOD AND LOGISTICS AS NORSKE SKOG WOOD NORSK VIRKE AS NORSK SPECIALVIRKE AS NYGARD & MÆHLUM A/S PETERSON LINERBOARD AS STANGESKOVENE, SKOG-AVD SB SKOG AS STORA ENSO AS SÖDRA SKOG ØSTWOOD AS ØSTWOOD Eksport STATSKOG SF - AVD NORDLAND STATSKOG - MIDT-NORGE STATSKOG SF - AVD NORDLAND NORSKE SKOG JÄMTLAND

9 Vedlegg 2 Virkeskontrakt NR: Mellom Selger: Adr: Postnr Poststed Kjøper: Adr Postnr Poststed Lev. Kontr Lev. Pris Skog Entrep driftsavtale Delt HOH Kartref Nummer dato sted år avg. nr nr Pris avregn Leveringsplan Sort Sort Volum Prisliste Vidresalg kontrnr. nr navn fm nr Vidresalg navn Kontrakta Ved påbegynt leveranse anses kontrakts- og leveringsbilkårene som akseptert og de er da juridisk bindende for begge parter dato selger dato Kjøper

10 Vedlegg 3 Registrering framkjørt virke Lev.nr: Kontrakt Nr: Lev Navn SortNr Tekst Kontrakt volum Sum frammkjørt Kjøreordre volum Frammkjørt volum Sum Reg. Dato Ferdig framkjørt Øst/vest (x) Telefon dag Nord/syd(y) Telefon kveld Driftstype Hentested Merknad

11 Vedlegg 4 Kjøreordre Utskriftsdato: Transportleder - Signatur: Kontraktsansvarlig Nr: Kjøreorderenr: Kontraktnr: BK Km Pris DAT Sone Kartref Lossing Øst/Vest Tr.bruker Navn: Transportør Gyldig til Dr.avt/drifts type Kipping Postnr: Nord/Syd Poststed: Hentested Informasjon til transportør Leverandør Kontraktsdato Leverandørs nr -int Kommunenr Kontr.nr/sjekknr.ko Navn: Adresse: Postnr: Poststed: Forbrukende kjøper Mottakssted Forbr. kjøper nr -int Terminalnummer/sted Transport ved Navn: Adresse: Postnr: Poststed: Måleformål Transportør nr Kj.ordrenr/sj ekknr.kj Sortimentbeskrivelse M.Met Informasjon til måleren Sortiment RUTEBESKRIVELSE: Målested Kontr. vol Kj.ordre vol Periode

12 Måleplassens Logg Vedlegg S1 Måleplass: Dato: Som koder for sekunda settes 1 for største forekomst, 2 for nest mest osv: Dokumentnr. Kontraktnr./ Leverand. Leverandør navn Stk. m3 Årsak til sekunda Merknader: (transportopplysninger) Sign. Kjøreordrenr. nr. Kvist Krok Tennar Årring Sum 5-01-S1 Versjon 3 Gyldig: Sum Antall stokker på slutten av dagen stemmer med Målejournal:

13 Vedlegg 6 Katastrofedokumenter 2010.xls6. FMB-skjema 7

14 Telefonliste ansatte 2010 Vedlegg 7 Navn Firma Telefonarb Telefaksarb Telefonpriv Mobiltelefon Andersen, Kine Marie Askerud, Mads Bang, Karin Berby, Terje Berger, Trond Sønstebye Bermingrud, Sigurd M Bjurulf, Anders Bonsak, Arne Borge, Øystein Bratberg, Lars Bratberg, Syver Brekke, Kjell Roar Brekken, Hans Chr. Gilberg Brunes, John Olav Brøtmo, Kåre O Bækkelund, Peter Danielsberg, Bjørn Degnes, Snorre Eek, Knut Eikehaug, Jørgen Engen, Hans Espenes, Roy R Espeset, Kjell Ove Farbu, Lars E Fengsrud, Thor-Ole Fjerdrumsmoen, Torgeir Fleischer, Hans A Gillebo, Johannes Gjedtjernet, Stein Å Gran, Terje Gravir, Jan Geir Grongstad, Ola S Grødum, Kåre Grønn, Frode Grønvold, Lars Gundelsby, Bjørn A Hage, Kjell Hagen, Tom A Haraldsen, Einar Haugen, Gunnar Haugaas, Kåre Heggestad, Jens-Gunnar Heggli, Åge Hemstad, Stein Hjartholm, Bjarne Hjeltnes, Jakob J Holth, Leif Hordvik, Knut Hunstad, Jarle Hurum, Harald Høiby, Hans Haagenrud, Jon Johansen, Svein R Juelsen, Håvard Juvet Arvid Kjendalen, Petter Knoll, Tore Knoph, Dag Ivar Kollsrud, Hans Kristian Kristiansen, Steinar Katastrofedokumenter 2010.xls7.Telefonliste ansatte 8

15 Telefonliste ansatte 2010 Vedlegg 7 Navn Firma Telefonarb Telefaksarb Telefonpriv Mobiltelefon Kruithof, Evert R Kvasjord, Gunnar Kveseth, Ola M Larsen, Per Arne Berg Lie, Terje Yngvar Lien, Per Arne Lier, Lars Lislevand, Gunnar A Lundebymoen, Ove Lunden, Jon Torgeir Lutnæs, Nils Ola Magnusson, Bengt (+46) (+467) Mikkelsen, Råg Moe, Stein Erik Mollerud, Eirik Vårnes Myhre, Ole Myklebust, Siv Merete Myrvold, Lars D. Grønoset Myrvold, Roger Kay Myrvollen, Geir Måbuholt, Helge O Nerhagen, Øivind Neraasen, Kristoffer Nilsen, Terje Spolen Nordgaard, Øistein H Nossum, Frode Nytrøen, Knut Omtvedt, Arvid Overland, Jostein E Parmer, Bernt Pettersen, Per Arne Pettersen, Tore Ramsrud, Svein-Olav Rannem, Trond Ringstad, Dagfinn Alf Ringvoll, Randi Rognerud, Bror Tollef Rudshagen, Arne M Ryen, Leiv A Raaen, Amund Sandelin, Christine Sandnes, Olav K Sandvik, Stig Seem, Trond Åge Seielstad, Aksel Sesseng, Geir Helge Simensen, Ingar Skarvang, Øyvind Norsk virkesmåling Skaug Asbjørn Skei, Anton Skybak, Søren Ole Skårholen, Ulf Sletvold, Svein Smeland Arne Smerud, Lars Solberg, Jan Solberg, Reidar Solheim, Lars Solvold, Kent Andre Spildo, Rune Katastrofedokumenter 2010.xls7.Telefonliste ansatte 9

16 Telefonliste ansatte 2010 Vedlegg 7 Navn Firma Telefonarb Telefaksarb Telefonpriv Mobiltelefon Stavlund, Ingmar Stubrud, Arnfinn Svedahl, Stein Sveen, Inge (regionkontor) Sæteråsen Geir Ola Sæthre, Lars Kristian, Søgård, Halgrim Sørjoten, Sæming Sørum, Jan Tangen Bjørg Telneset, Per Arne Tharald, Tharalsen Tillerås, Ulf Tjernsbekk, Arild Ulltveit, Hans Martin Urstad, Odd Arne Utne, Trond Vada, Terje Vanem, Morten Våler, Svein A Ward, Per Magnar Wibe, Birger Waagaard, Helge Petter Ødeskaug, Bjørn Økseter, John Østdahl, Rune Øvergaard, Halstein Øyslebø, Bjørn Aamodt, Per (regionkontor) Aarsby, Jon Aasen, Cecilie S Aasen, Ingar Katastrofedokumenter 2010.xls7.Telefonliste ansatte 10

17 Telefonliste måleplasser 2010 Vedlegg 8 Fullt navn Firma Adresse Postnr Poststed Telefaksarb Telefonarb Mobiltelefon Visningsnavnforepost Måleplass Alvdal c/o Alvdal Skurlag 2560 Alvdal Måleplass Auma Auma Tømmerterminal 2500 Tynset Måleplass Begna c/o Begna bruk AS 2937 BEGNA Måleplass Brandval c/o Bergene Holm AS Brandval 2219 Brandval Måleplass Braskereidfoss c/o Forestia AS Braskereidfoss 2435 Braskereidfoss Måleplass Bruvoll c/o Gausdal Bruvoll 2636 Øyer Byglandsfjord Sag Måleplass Byglandsfjord Vassendøya 4745 BYGLANDSFJORD Måleplass Drevsjø Trelast c/o Drevsjø Trelast 2443 Drevsjø Måleplass Eidskog c/o Eidskog Komm.skog 2230 Skotterud Måleplass Eidsvold c/o Moelven Eidsvold Værk A/S Sagvn Eidsvoll Verk Måleplass Eydehavn v/ Hans Martin Ulltveit 4980 GJERSTAD Måleplass Flaen Sag & Høvleri c/o Flaen Sag & Høvleri A/S 2090 Hurdal Måleplass Follafoss v/terje Vada 7790 MALM Måleplass Follum c/o Follum Fabrikker AS Postboks HØNEFOSS Måleplass Formofoss v/terje Gran 7870 GRONG Måleplass Fossum c/o Bergen Holm AS Fossum Målekontoret, Fossumvn Eiksmarka Måleplass Fåvang c/o Fåvang Sag & Høvleri A/S 2634 Fåvang Måleplass Gausdal c/o Gausdal Bruvoll 2651 Østre Gausdal Måleplass Gran Tre c/o Gran Tre 2770 JAREN Måleplass Granvin 5736 GRANVIN Måleplass Haslestad 3090 HOF Måleplass Hattfjelldal v/åge Heggli Granhaug 8690 HATTFJELLDAL Måleplass Hellenæs c/o Bergene Holm Hellenæs 3255 LARVIK Måleplass Hemnes Sag c/o Hemnes Sag 1970 Hemnes Måleplass Hovemoen Hovemoen Terminal 2615 Lillehammer Måleplass Kasa c/o Norske Skog-Saugbrugsforeningen1756 Halden Måleplass Kirkenær c/o Bergene Holm AS Kirkenær 2260 Kirkenær Måleplass Koppang Industrivegen Koppang Måleplass Land Sag 2863 ODNES Måleplass Lierstranda 3400 LIER Måleplass Løten c/o Moelven Løten 2340 Løten Måleplass Mandal Gismerøya 4515 MANDAL Måleplass Mjøsbruket c/o Moelven Mjøsbruket A/S 2836 Biri Måleplass Moss c/o M. Peterson Verket Moss Vakt \\sdnetapp02\m3n_data$\home\m3nbjorg\katastrofeplan\katastrofedokumenter 2010.xls8. Telefonliste måleplasser 11

18 Telefonliste måleplasser 2010 Vedlegg 8 Fullt navn Firma Adresse Postnr Poststed Telefaksarb Telefonarb Mobiltelefon Visningsnavnforepost Måleplass Namsos c/o Van Severen Serviceboks NAMSOS Måleplass Nidarå 4850 ÅMLI Måleplass Norsenga 2211 Kongsvinger Måleplass Numedalsbruket 3620 FLESBERG MP Numedal Måleplass Opsund c/o Borregaard 1701 SARPSBORG Måleplass Orkanger v/svein Sletvold Geitastrand 7300 ORKANGER Måleplass Otta c/o Otta Sag & Høvleri A/S 2670 Otta Måleplass Porsgrunn Kai c/o Jørgen Eikehaug 3766 SANNIDAL Måleplass Ring Alm c/o Ring Alm Tre 2364 Næroset Måleplass Romerike c/o Romerike Trelast A/S 2050 Jessheim Måleplass ScanPole c/o ScanPole A/S 2344 Ilseng Måleplass Selbu v/geir Helge Sesseng Bjørnmyra 51a 7550 HOMMELVIK Måleplass Skogn c/o Norske Skog Skogn 7620 SKOGN Måleplass Sokna c/o Moelven Ind. ASA Soknabruket 3534 SOKNA Måleplass Steinkjer v/tharald Tharaldsen Haugvn STEINKJER Måleplass Støren v/kjell Hage 7295 ROGNES Måleplass Sunnfjord Sag 6977 BYGSTAD Måleplass Surna v/anton Skei Brattørskogen 6650 SURNADAL Måleplass Surnadal v/anton Skei Brattørskogen 6650 SURNADAL Måleplass Sørli c/o Sørli Tømmerterminal 2335 Stange Måleplass Tela Sag og Høvleri c/o Tela Sag og Høvleri, Telneset 2500 Tynset Måleplass Telemark c/o Moelven Ind. ASA Telemarksbruket 3800 BØ I TELEMARK Måleplass Tofte c/o Södra Cell Tofte AS 3482 TOFTE I HURUM Måleplass Trysil c/o Trysil Skog 2420 Trysil Måleplass Vafoss Vadfoss 3770 KRAGERØ Måleplass Vennesla c/o Huntonit AS Venneslavegen VENNESLA Måleplass Verdal v/frode Grønn Landstadveien Verdal Måleplass Vestmo Vestsivegen ELVERUM \\sdnetapp02\m3n_data$\home\m3nbjorg\katastrofeplan\katastrofedokumenter 2010.xls8. Telefonliste måleplasser 12

19 Telefonliste måleplasser 2010 Vedlegg 8 Fullt navn Firma Adresse Postnr Poststed Telefaksarb Telefonarb Mobiltelefon Visningsnavnforepost Måleplass Vikodden c/o Vikodden Bruk Stangekovene 1930 Aurskog Måleplass Våler c/o Moelven Våler 2435 Braskereidfoss Måleplass Østerdalsbruket c/o Moelven Østerdalsbruket 2480 Koppang Måleplass Aarbakk Brødrene 3940 SELJORD \\sdnetapp02\m3n_data$\home\m3nbjorg\katastrofeplan\katastrofedokumenter 2010.xls8. Telefonliste måleplasser 13

20 Telefonliste medlemmer 2009 Vedlegg 9 Navn Firma Telefonarb Telefaksarb Kjeldstad Sagbruk & Høvleri AS Albert Fjeld AS Allskog BA Alvdal Skurlag AL Arbor Hattfjelldal AS AT Skog BA Begna Bruk AS Bergene Holm AS Bergene Holm AS Fossum Bergene Holm AS Bergene Holm AS Hellenæs Bergene Holm AS Kirkenær Bergene Holm AS Bergene Holm AS Nesbruket Bergene Holm AS +47 ' Bergene Holm AS Nidarå Bergene Holm AS Bjørknes Sag AS Brenno Sag & Høvleri Bruvoll Sag & Høvleri AL Brøttum Almenning Byglandsfjord Sag ANS Drevsjø Trelast AS Eggedal Sag AS Eidskog - Stangeskovene AS Eikås Sagbruk AS Flaen Sag & Høvleri AS Forestia AS Fritzøe Skoger Fåvang Sag & Høvleri AS Gausdal Bruk AL Glommen Skog BA Gran Tre ANS Granvin Bruk AS Hamran Sagbruk & Høvleri Haslestad Bruk AS Havass Skog BA Kristian Noer Hellefoss AS Hornes Sagbruk Huntonit AS Industriflis AS Inn-Tre AS Kirknesvaag Sagbruk & Høvleri A/S Inn-Tre AS - Snåsa Trones Bruk K/S Øydna Sagbruk AS Kvelde Tre AS Land Sag AS Løvenskiold-Fossum Mjøsen Skog BA Moelven Eidsvold Værk AS Moelven Elverum AS Moelven Løten AS Moelven Mjøsbruket AS Moelven Numedal AS Moelven Soknabruket AS Moelven Telemarksbruket AS Moelven Timber AS Moelven Van Severen A/S Moelven Våler AS Moelven Østerdalsbruket AS Møretre AS Nord-Audnedal Bruk AS Norsk Virke AS Norske Skog Supply and Logistics, Wood Nortømmer AS Otta Sag og Høvleri AS Ring Alm Tre AS Romerike Trelast AS Sagbruk, Haugestad

21 Telefonliste medlemmer 2009 Vedlegg 9 Navn Firma Telefonarb Telefaksarb SB Skog AS SB Skog AS SB Skog AS (91) SB Skog AS ScanPole AS Skjåk Almenning Sogn og Fjordane Skogeigarlag BA Solem Sag Statskog Nordland Statskog SF Statskog Troms Stora Enso Skog AS Støren Trelast AS Sunnfjord Sag AS Södra Cell Folla AS Södra Cell Tofte AS Södra Skog Södra Skogsägarna ek för Virkesavdeling Trysil Kommuneskoger KF Trysil Skog Vafoss AS Vestskog BA Viken Skog BA

TRELAST MED. Nærmere opplysning om ordningen, og til enhver tid oppdaterte lister, kan fås ved henvendelse til:

TRELAST MED. Nærmere opplysning om ordningen, og til enhver tid oppdaterte lister, kan fås ved henvendelse til: TRELAST MED Produkter som tilfredsstiller krav i gjeldende Norsk Standard kan på gitte betingelser merkes med det registrerte og rettslig beskyttede -merket. Sertifiseringen med -merket bygger på følgende

Detaljer

TRELAST MED. Nærmere opplysning om ordningen, og til enhver tid oppdaterte lister, kan fås ved henvendelse til:

TRELAST MED. Nærmere opplysning om ordningen, og til enhver tid oppdaterte lister, kan fås ved henvendelse til: TRELAST MED Produkter som tilfredsstiller krav i gjeldende Norsk Standard kan på gitte betingelser merkes med det registrerte og rettslig beskyttede -merket. Sertifiseringen med -merket bygger på følgende

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, )

(Ny uendra utgave med nye sidetall, ) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Mannsnavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (mannsnavn, klipp

Detaljer

Samlagsstemne Bane Nummer 1 Poeng Nummer 2 Poeng Nummer 3 Poeng Nummer 4 Poeng

Samlagsstemne Bane Nummer 1 Poeng Nummer 2 Poeng Nummer 3 Poeng Nummer 4 Poeng Samlagsstemne Bane År Nummer 1 Poeng Nummer 2 Poeng Nummer 3 Poeng Nummer 4 Poeng 1957 Reidulf Rysdalsnes 1958 Vemund Bergset Aslak Lefdal 1959 Lars Rosenlid Leif Myklebust Ola Almenning Steffen Elvebakk

Detaljer

Resultatliste Sporter A. Resultatliste Sporter B. Resultatliste Jakt A

Resultatliste Sporter A. Resultatliste Sporter B. Resultatliste Jakt A Sporter A 1 Tore Morten Blihovde Gausdal 5/5 5/4 5/5 5/5 5/5 5/5 30/29 148 2 Carl Ole Foss Gausdal 5/5 5/5 5/5 5/5 5/4 5/5 30/29 148 3 Ivar Nustad Gausdal 5/5 5/4 5/5 5/5 5/4 5/4 30/27 144 4 Jørn Bilben

Detaljer

STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012

STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012 STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012 NAVN SERIEKAMPER Tor Anders Hustad 267 Yngve Nordlund 266 Arild Heitmann 261 Willy Olsen 259 Håvard Vesterheim 248 Roger Boltås 229 Edin Gimsøy 221 Harald Pettersen

Detaljer

Klasse A. 30 Skudd 17/2-2008

Klasse A. 30 Skudd 17/2-2008 Klasse A 1 Holmbro Magne 1060384 Høland JSK 150(22) 5/5=25 5/5=25 5/5=25 5/5=25 5/5=25 5/5=25 2 Bråthen Thomas 955411 Høland JSK 148(19) 5/5=25 5/5=25 5/5=25 5/4=23 5/5=25 5/5=25 2 Fosshaug Anders 1529609

Detaljer

917 07732 magne.nydal@norgeshus.no 7623 Ronglan 5 392 Kåre Leverås Bursflata 6 900 78416. 7620 Skogn

917 07732 magne.nydal@norgeshus.no 7623 Ronglan 5 392 Kåre Leverås Bursflata 6 900 78416. 7620 Skogn Plass Bredde Eier Adr Tlf Mail 1 280 Svein Løvli Engstad 740 95731 sveinml@online.no. 416 33865 2 370 Svein Helge Falstad Falstadberget18 932 02224 falstad2@yahoo.com 3 481 Pål Austeen Falstadberget 24

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 05.11.2014 Kommune: 1867 BØ I NORDLAND Ant. post: FØDSNR NAVN PONR POSTSTED BLAD DISP UTKODEUTMELDT ====== ============================== ===== =============== ==== ====

Detaljer

Kulesti Romedal og Vallset JFF. Klasse Senior.

Kulesti Romedal og Vallset JFF. Klasse Senior. Klasse Senior. 1 Simen Holtmoen Senior Våler Jff 20 20 20 20 20 40 140 2 Rune Naverud Furuseth Senior Ledig 20 20 20 20 18 40 138 3 Fredrik Haug Senior Romedal og Vallset JFF 20 20 20 20 20 38 138 4 Arvid

Detaljer

Stedsmesterskap Stafett 2014. 19.08.2014 Resultatliste

Stedsmesterskap Stafett 2014. 19.08.2014 Resultatliste Plass Lag Damer/Herrer mix 1 Løten Kommune lag 1 1:05:19 46 1 Turid Norstad Opsahl 38:5 06:1 38:5 06:1 Karl Petter Opsahl 6:54 1 1:05:19 1 1 Elverum kommune lag 1 1:07:34 0:15 47 1 Sylvia Andersen 3:13

Detaljer

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 DATO:LØR-9 JUNI ARRANGØR:TOR-TUR ANTALL DELTAGERE: 198 (165 HERRER-24 DAMER-9 JUNIOR) LAGMESTERSKAP 10-MANNSLAG-HERRER NR KLUBB SUM TREFF 1 TOR -TUR 5330P (NORSK REKORD) 2 OLDERDALEN

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Kommune: 0124 ASKIM Ant. post: 4 ====== ============================ ======== =========== ==== 230367 HANSON ROAR ASKIM ASKIM B 110447 HANSSEN BJØRN JENS ASKIM

Detaljer

Mjøscupturnering 5 Gjøvik

Mjøscupturnering 5 Gjøvik Mjøscupturnering 5 Gjøvik Nr Lisens Navn Klubb Snitt Total hcpspilt Sum j = junior Beregning Hcp. 1 21402 Camilla Berg Olsen Gjøvik 186 66 1180 1246 11 11 2 17312 Grace Torgeirson Gjøvik 181 84 1067 1151

Detaljer

Premiering Samlagsmesterskap bane 2008

Premiering Samlagsmesterskap bane 2008 Premiering Samlagsmesterskap bane 2008 15-skudd kl. 1 1. Rune Jansen Ådal 145 Gavepremie 2. Tor Arne Lafton Ådal 143 58,- 3. Magnus Bergan Sigdal 143 0,- 4. Roger Eriksen Ådal 140 0,- 15-skudd kl. 2 1.

Detaljer

200/300m Mesterskap kl. 3-5

200/300m Mesterskap kl. 3-5 200/300m Mesterskap kl. 3-5 Kl. Omgang 35 skudd 1. Tor Gaute Jøingsli Lom og Skjåk 5 * *XXX 50 *X* * * 50 *XXX* 50 150 XX9999 * * * * 96 246 X*9 * *XX9X9 97 343 (15*) 2. Lars Myrstuen Søndre Land 5 *XX*

Detaljer

1 Gjermund Sørum Buskeruds J Leif Magne Saga Hedrum JFL

1 Gjermund Sørum Buskeruds J Leif Magne Saga Hedrum JFL A 4 1 Gjermund Sørum Buskeruds J 25 25 25 25 25 25 0 0 0 0 0 150 2 Leif Magne Saga Hedrum JFL 25 25 24 25 25 25 0 0 0 0 0 149 3 Ingar Sørum Buskeruds J 25 23 25 25 25 25 0 0 0 0 0 148 3 Marcus Langmyr

Detaljer

NORGES CUP 2005 HOPP HERRER ELITE HS 128 OFFISIELLE RESULTATER

NORGES CUP 2005 HOPP HERRER ELITE HS 128 OFFISIELLE RESULTATER 1 94 Tommy Egeberg Vikersund IF/Lillehammer 250,6 91,9 126,5 80,7 18,0 18,0 18,0 19,0 18,5 54,5 135.2 92,2 115,5 60,9 18,0 18,5 18,0 18,5 18,0 54,5 115.4 2 100 Olav Magne Dønnem Øvre Surnadal/Trønderhopp

Detaljer

Årsrapport 2010 Norsk Virkesmåling

Årsrapport 2010 Norsk Virkesmåling Årsrapport 2010 Norsk Virkesmåling Hovedtall Kvantum 2010 2009 Salgsmåling inkl. flis, 1.000 m³ 9 371 7 749 Øvrig måling og registrering, 1.000 m³ 2 169 1 486 Totalt kvantum 11 540 9 235 Produktivitet,

Detaljer

36-skudd kl. 2-5, V55

36-skudd kl. 2-5, V55 Skurlagstevnet DC-11. Lørdag 16.april 2011. Grovfelt kl. 2-5, V55 Pl. Navn Kl. Hold 1 Hold 2 Hold 3 Hold 4 Hold 5 Hold 6 1. Gudbrand Mo Lom og Skjåk 5 6/5 6/5 6/5 6/5 6/3 6/0 36/23 2. Ingvar Brohaug Alvdal

Detaljer

200m Pengepremier 15-skudd kl m Pengepremier 15-skudd kl m Pengepremier 15-skudd kl m Pengepremier 15-skudd kl.

200m Pengepremier 15-skudd kl m Pengepremier 15-skudd kl m Pengepremier 15-skudd kl m Pengepremier 15-skudd kl. Stokkmyra skytebane 10.-11. mai 2013 Pengepremier 15-skudd kl. 1 1. Magne Nordtug Forr 47 49 50 146 144,- 2. Håvard Husby Aasen 46 49 48 143 0,- 3. Rune Tronstad Aasen 45 44 47 136 0,- Pengepremier 15-skudd

Detaljer

NYTTÅRSSTEVNE 2012 NES SKYTTERLAG

NYTTÅRSSTEVNE 2012 NES SKYTTERLAG NYTTÅRSSTEVNE 2012 NES SKYTTERLAG Klasse ASP 25 Skudd 1 Agnethe Kval_engstad Fåberg 41 40 45 83 209 0* Gjenstand Klasse R 15 Skudd 1 Simen S.lund Østre Gausdal 50 48 49 147 3* Kr 88 2 Marthe Køhl Elverum

Detaljer

Stevneoppgjør. Stordalen Skytterlag. Grensetreffet - felt 4. - 5. juni 2011. Byneset Skytterlag Håvard Ellefsen Postboks 21 7070 BOSBERG

Stevneoppgjør. Stordalen Skytterlag. Grensetreffet - felt 4. - 5. juni 2011. Byneset Skytterlag Håvard Ellefsen Postboks 21 7070 BOSBERG Byneset Skytterlag Håvard Ellefsen Postboks 21 7070 BOSBERG Oddbjørn Engen V65 168,-kr 6/5 6/3 6/6 6/4 6/2 30/20 Pengepremiering 30-skudd kl. V65 30/20 168,-kr John Megård V73 0,-kr 6/0 6/4 6/3 5/3 5/2

Detaljer

17JF Leif Magne Saga Hedrum JFL Marcus Langmyr Gjerstad JFF

17JF Leif Magne Saga Hedrum JFL Marcus Langmyr Gjerstad JFF A 2 1 Leif Magne Saga Hedrum JFL 25 25 25 25 25 25 0 0 0 0 0 150 2 Marcus Langmyr Gjerstad JFF 25 25 25 25 25 23 0 0 0 0 0 148 3 Henning Haugen Hedrum JFL 25 25 25 25 25 21 0 0 0 0 0 146 4 Terje Terjesen

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 201 5

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 201 5 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 201 5 Valgprotokoll for valgstyret - Kommunestyrevalget 2015 Kommune: Fylke: Selbu Sør-Trøndelag Ar: 2015 A Administrative forhold Al Valgstyret Valgstyrets sekretær:

Detaljer

200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 1. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 2. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 3. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl.

200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 1. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 2. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 3. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 1 1. Stein Engen Riflen/Skoger 49 47 47 143 108,- 2. Rolf Ivan Aker Ullensaker 46 48 46 140 0,- 3. Lars Håkon Grønhovd Hval Ringerike 44 48 48 140 0,- 200/300m Pengepremier

Detaljer

Østlandsmesterskapet 2012 - Opland skyttersamlag Lag nr: 1

Østlandsmesterskapet 2012 - Opland skyttersamlag Lag nr: 1 Østlandsmesterskapet 0 - skyttersamlag Lag nr: Fig. Nr. Samlag/lag BUSSAVGANG kl.00 kl 0.0 Tore Skryten Ingvar Dromnes Knut Sigurd Totland John Arne Stenberg Odd Sverre Håkenstad Knut Bråthen Roger Ottosen

Detaljer

Resultatliste for Feltskyting

Resultatliste for Feltskyting Resultatliste for Feltskyting Plass Navn Klubb Poeng Fin A 1 Agnar Holm Lillestrøm 96 2 Kristian Baumann Pistolklubb 93 3 Reidar Haugen V50 93 B 1 Espen Aksøy Losby VPK 99 2 Lars Kanedal Pistolklubb 97

Detaljer

EGERSUND GOLFKLUBB VAKTLISTE PROSHOP / KLUBBHUS 2016 April

EGERSUND GOLFKLUBB VAKTLISTE PROSHOP / KLUBBHUS 2016 April 2016 April Eller du kan ringe til - Kari Tendenes 45446990 (koster kr. 350,-) 01.04.2016 Ikke vakt 16.00-19.30 02.04.2016 Thor Ognedal 90063738 09.00-12.30 lørdag 02.04.2016 Jarl Aase 95831199 12.30-16.00

Detaljer

Resultatliste klasse. Svinndal jff/ ØHK Svinndal JFF. Klasse. -nr.

Resultatliste klasse. Svinndal jff/ ØHK Svinndal JFF. Klasse. -nr. 1.5.217-1.5.217 17FJ35 1.5.217 14:9 A Navn Kl. Start Forening 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Straff 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 Hoved 1 Knut Harald Stabbetorp A 91 Skjeberg OJFF 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 8 1

Detaljer

Resultatliste klasse. Jaktfelt Eidskog JFF LISENS: Eidskog JFF. Antall premier: Klasse

Resultatliste klasse. Jaktfelt Eidskog JFF LISENS: Eidskog JFF. Antall premier: Klasse A - 1 Hans Petter Løberg Vang JFF 25 25 25 25 25 25 0 0 0 0 25 19 150 2 Trond Holter Åslia JSK 25 25 25 25 25 25 0 0 0 0 23 22 150 3 Ole Mathias Fjeldskogen Hemnes JFF 25 25 25 25 25 25 0 0 0 0 21 25 150

Detaljer

Resultatliste for Feltskyting

Resultatliste for Feltskyting Resultatliste for Feltskyting Spesialfelt,2009 13.06.2009 Plass Navn Klubb Poeng Fin A 1 Ole H. Fjeld Namnå 115 2 Tor Amundsen Enebakk 114 3 Arild Jahnsen Oslo Kommune Tjenestemann Skytterlag 110 4 Jan

Detaljer

tirsdag 26. mai 2015 Stian Andersen - Jarle Mikkelsen 62,5 Vivian Vestby Bjørg Sæther 61,6

tirsdag 26. mai 2015 Stian Andersen - Jarle Mikkelsen 62,5 Vivian Vestby Bjørg Sæther 61,6 Prosent tirsdag 05. mai 2015 Alf Andersen - Stian Andersen 61,2 Olav Bergum - Bjørn Austdal 56,4 Olav Olstad Gunnar Nyhus 55,8 Helge Leonhardsen - Johan Berg Leonhardsen 54,5 Jarle Mikkelsen Anita Rønningen

Detaljer

Felt 2014 (Prøve-NM)

Felt 2014 (Prøve-NM) Side 1 av 5 Felt 2014 (Prøve-NM) 1405013 - Terningmoen - Hamar IL, pistolgruppa Finfelt 1 Gisle Ekeberg Elverum PK (9 9 9 9 11 11 10 9 10 10) (0 0) 97 (13*) 2 Bjørn Langseth Namnå PK (9 9 9 9 11 10 11

Detaljer

2013-07-06 Bridge med travspill, Thon Hotell, Skien Sluttresultat

2013-07-06 Bridge med travspill, Thon Hotell, Skien Sluttresultat Plass Par Poeng % Navn MNR Klubb 1 12 198,5 60,6 Martin Reinertsen - Tom Anders Høiland 8743 7944 Farsund BK - Kristiansands BK 2 33 165,5 58,8 Kåre Bogø - Espen Lindqvist 29525 27727 Singsås BK - Arendals

Detaljer

Forretningsprosessene i virkesomsetningen

Forretningsprosessene i virkesomsetningen Transaksjonsstandard for virkesomsetningen i Norge Forretningsprosessene i virkesomsetningen Versjon 2.0 Desember 2007 Innhold 1 INNLEDNING 3 1.1 Hvorfor en standard 3 1.2 Grunnprinsipp 3 2 AKTØRER / ROLLER

Detaljer

Nr. Delt Klasse Navn Vekt Forening Båt Navn 1 9 S Tormod Gretteberg 11,66 Botne Havfiskeklubb 3 Sjark, Trond Eriksen 2 32 S Jan Ekenes 4,88

Nr. Delt Klasse Navn Vekt Forening Båt Navn 1 9 S Tormod Gretteberg 11,66 Botne Havfiskeklubb 3 Sjark, Trond Eriksen 2 32 S Jan Ekenes 4,88 Nr. Delt Klasse Navn Vekt Forening Båt Navn 1 9 S Tormod Gretteberg 11,66 Botne Havfiskeklubb 3 Sjark, Trond Eriksen 2 32 S Jan Ekenes 4,88 Fredikshald HFK 7 Frøydis 2 3 3 S Finn Kristiansen 4,67 Akershus

Detaljer

Årsrapport 2012 N o r s k V i r k e s m å l i n g

Årsrapport 2012 N o r s k V i r k e s m å l i n g Årsrapport 2012 N o r s k V i r k e s m å l i n g Hovedtall Kvantum 2012 2011 Salgsmåling inkl. flis, 1.000 m³ 9 389 9 648 Øvrig måling og registrering, 1.000 m³ 1 222 1 933 Totalt kvantum 10 609 11 581

Detaljer

PK (11) Ole Tor Sørbu Gjøvik PK (7) Ståle Harang

PK (11) Ole Tor Sørbu Gjøvik PK (7) Ståle Harang Arrangør: Lena Sportsskyttere Stevne: Spesialfelt Dato: 10.05.2015 Stevne nr: 1506010 1. Spesialpistol 1 Morten Nordrumshaugen 8 8 10 10 10 10 10 8 (16) 74 2 Trond Bergsveen Lena SS 8 8 10 10 10 10 9 9

Detaljer

Midt-Norsk Cup 2.runde Fosenkarusell Arr: By skytterlag

Midt-Norsk Cup 2.runde Fosenkarusell Arr: By skytterlag Midt-Norsk Cup 2.runde Fosenkarusell Arr: By skytterlag Premieliste Mesterskap Klasse 2-5 1 Tore Veie Rissa (5) 346 2 Jørgen Andersen Hommelvik (5) 346 3 Christen Sjøvold Malvik (5) 345 4 Roar Forfot By

Detaljer

Stevneoppgjør. Ringebu og Fåvang skytterlag. Miniatyrstevnet Elverum Skytterlag Odd Køhl Postboks ELVERUM

Stevneoppgjør. Ringebu og Fåvang skytterlag. Miniatyrstevnet Elverum Skytterlag Odd Køhl Postboks ELVERUM Elverum Skytterlag Odd Køhl Postboks 247 2402 ELVERUM Bjørn Myrset V55 0,-kr 50 46 50 146 99 245 1820 13 40086 0 00 Elverum Skytterlag Odd Køhl Postboks 247 2402 ELVERUM 0 00 1820 13 40086 Fåberg Skytterlag

Detaljer

Årsrapport 2011 N o r s k V i r k e s m å l i n g

Årsrapport 2011 N o r s k V i r k e s m å l i n g Årsrapport 2011 N o r s k V i r k e s m å l i n g Hovedtall Kvantum 2011 2010 Salgsmåling inkl. flis, 1.000 m³ 9 648 9 371 Øvrig måling og registrering, 1.000 m³ 1 933 2 169 Totalt kvantum 11 581 11 540

Detaljer

Resultater total E-18 Smellen

Resultater total E-18 Smellen Resultater total E-18 Smellen StevneID: 13ls0714 - Arrangør: Eidanger JFL - 18.11.2013 16:59:18 Plass Navn Forening Klasse HF1 HF2 HF3 HF4 HF5 Sum Kenneth 1 Kroken JFF A 43 50 47 0 0 140 Lilleødegård 0

Detaljer

RESULTATLISTE ************************************************ KM I FELTPISTOL

RESULTATLISTE ************************************************ KM I FELTPISTOL RESULTATLISTE ************************************************ KM I FELTPISTOL Dato: 18. august 2002 Arrangør: Dokka Pistolklubb Sted: Nordre Land sentralskytebane Antall startende 129 RESULTATLISTER SENDT

Detaljer

Mesterskap Kvinner 1 Charlotte F. Kristiansen Egge (5) 23/10

Mesterskap Kvinner 1 Charlotte F. Kristiansen Egge (5) 23/10 Mesterskap kl. 3-5 1 Arnfinn Tangstad Mosvik (5) 38/05 e.o 2 Eivind Vågø Namdalseid og Lyngen (3) 38/05 e.o 3 Magne Råde Forr (3) 38/03 4 Tore Brandtzæg Mære (4) 37/04 5 Jørund Oskar Ertsås Mære (4) 37/03

Detaljer

Karusell InderøyHenni. Kvam Ø.Ogn Mære Skogn Verd,S Forr Veteran 55

Karusell InderøyHenni. Kvam Ø.Ogn Mære Skogn Verd,S Forr Veteran 55 Karusell 2017 InderøyHenni. Kvam Ø.Ogn Mære Skogn Verd,S Forr Veteran 55 Willy Sverkmo Nam.Lyn 20 20 20 20 20 60 S Johnny Gipling Nam.Lyn 18 19 37 Ole Grumdal Leksvik 19 19 Bernt Brovold Trondhjems 19

Detaljer

Sandefjord Pistolklubb

Sandefjord Pistolklubb Sandefjord Resultatliste for Feltskyting, stevne nr. 88 Vårstevne 4.4.4 Plass Navn Klubb Poeng Fin A Einar Høksnes Sandefjord Serier: 9 Tor Amundsen 8 Serier: 6 9 Jørn Kristiansen Larvik 8 Rangering: 8

Detaljer

Resultat ritt Eidkjosen/Hella 36km

Resultat ritt Eidkjosen/Hella 36km Resultat ritt 1 7.5.2013 Eidkjosen/Hella 36km 1 Ole Remi Hausner 59,55 024 4 2 Audun Ramsvik 59,55 007 2 3 Trond Soleng 59,55 015 1 4 Kristoffer Kristoffersen 59,55 022 4 Bengt-Frode Hansen 59,55 013 4

Detaljer

RESULTATLISTE FOR PINSESMELLEN 2004. Fin

RESULTATLISTE FOR PINSESMELLEN 2004. Fin RESULTATLISTE FOR PINSESMELLEN 2004 Fin A Poeng 1 Kjetil Bromark Modum PK Buskerud 8 9 10 10 9 10 11 10 11 12 100 ppx Innertreff > 6 5 6 5 3 5 1 3 4 3 2 Arne Johnny Gill Kristiansand Vest-Agder 8 9 10

Detaljer

NAVN NUMMER ANSVARLIG NUMMER. Mats M. Bakkom Guro Haug Buvik NAVN NUMMER ANSVARLIG NUMMER

NAVN NUMMER ANSVARLIG NUMMER. Mats M. Bakkom Guro Haug Buvik NAVN NUMMER ANSVARLIG NUMMER Dugnadsliste 2017 Følgende gjelder: Om du ikke har anledning de dagene du er satt opp på dugnad, er du selv ansvarlig i å finne stedfortreder. De må også gis beskjed til aktuelle dugnadsansvarlige. Dugnadsansvarlige

Detaljer

DM Militær Kvinner. DM Militær V50. DM Militær V60. DM Militær V70. DM Militær menn

DM Militær Kvinner. DM Militær V50. DM Militær V60. DM Militær V70. DM Militær menn Arrangør: Dokka pistolklubb Stevne: Felt Dato: 27.06.2010 Stevne nr: 10060 DM Militær Kvinner DM Militær V50 1 Knut Skotterud Nop Dal 9 10 11 10 9 10 10 9 6 12 (0) 96 2 Rune Finstad OKTS 9 10 11 4 9 10

Detaljer

Ørskog-Fardal, grunneierliste vedlegg til tilleggssøknad april 2011 Alternativ 2.14.1

Ørskog-Fardal, grunneierliste vedlegg til tilleggssøknad april 2011 Alternativ 2.14.1 Ørskog-Fardal, grunneierliste vedlegg til tilleggssøknad april 2011 Alternativ 2.14.1 1 FØRDE 1432 30 2 FIMLAND BJARTE MALVIN EIKELAND 6800 FØRDE 2 FØRDE 1432 35 2 ANGEDAL GUNNAR HAUGEN 6800 FØRDE 3 FØRDE

Detaljer

Leon - Resultatprogram

Leon - Resultatprogram sammenlagt Kl. 1. Øystein Haugland Fana 4 => 8,84 2. John Olav Ågotnes Sartor 5 =>10,21 3. Ronny Langhelle Bruvik 5 =>10,77 4. Eirik S. Grimstveit Seim 5 =>10,90 5. Knut Jørgen Brodahl Fana 5 =>10,94 6.

Detaljer

Mjøscupturnering 5, Gjøvik Masters

Mjøscupturnering 5, Gjøvik Masters Mjøscupturnering 5, Gjøvik Masters Nr Lisens Navn Klubb Snitt Total hcp. Spilt Sum j = junior Beregning Hcp. Hcp < >38 1 2449 Mads Ekern Gjøvik 141 228 1291 1519 44 38 38 2 17313 Sean M. Hustveit Briskebyen

Detaljer

Markane. 2 Peder Holme Hyen * 3 Kristen Lotsberg Nordbygda og Rand * 4 Rasmus Flore Hornindal og *

Markane. 2 Peder Holme Hyen * 3 Kristen Lotsberg Nordbygda og Rand * 4 Rasmus Flore Hornindal og * Premieliste Mesterskap Klasse 3-5 1 Ole Arild Aa Hyen 5 245 99 344 5* Gylt medalje 2 Bertel Oddne Mjellem Hyen 5 243 99 342 5* Sølv medalje 3 Geir Kjetil Aa Hope Hyen 5 242 98 340 3* Bronse medalje 4 Arve

Detaljer

Novemberstevnet 15m 3. november 2013

Novemberstevnet 15m 3. november 2013 Resultatliste Novemberstevnet 15m 3. november 2013 Kasserer: Inger Marie Sollien Vestsidevegen 302, 2860 Hov e-mail: sondre-land@skytterlag.no Premieliste Mesterskap Rekrutt 1 Lasse Magnussen Søndre Land

Detaljer

KM mellomdistanse AAOK

KM mellomdistanse AAOK H21 5 Viggo Molund IL Imås 14:08:00 109078 6 Svein Rødseth Hope IL 14:10:00 89558 7 Terje Urfjell IL Imås 14:12:00 97789 8 Håvard Nilsen Vegårshei IL 14:14:00 134236 9 Helge Fossøy Lia IL 14:16:00 86123

Detaljer

Klasse resultater LM Leirduesti 7.juni Skjeberg OJFF Pl. S.nr Fornavn Etternavn Kl Sum Forening Kenneth Aspestrand A

Klasse resultater LM Leirduesti 7.juni Skjeberg OJFF Pl. S.nr Fornavn Etternavn Kl Sum Forening Kenneth Aspestrand A 1. 65 Kenneth Aspestrand A 8 10 10 8 10 46 Aremark JFF 2. 88 Henning Solem A 10 10 7 8 9 44 Hedrum JFL 3. 9 Georg Lundeby A 9 9 8 7 6 39 Moss OJFF 4. 6 arvid agnor A 8 7 8 6 8 37 Moss OJFF 5. 90 Tom Roar

Detaljer

200/300m Mesterskap kl. 3-5

200/300m Mesterskap kl. 3-5 Fåset 200/300m Mesterskap kl. 3-5 Kl. Omgang 35 skudd 1. Knut Bråthen Kongsberg 5 * * *XX 50 X* * *X 50 X* * * * 50 150 99 * *99X* *X 96 246 * * * * * *XX* * 100 346 (22*) 2. Ragnar Flaatnes Sem 5 *XX*

Detaljer

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 K16-19 1,Sofie Nordsveen Hustad,Nes Ski,23:08 K25-29 1,Silje

Detaljer

Resultatliste 08.09.2007

Resultatliste 08.09.2007 N åpen (uten tid) Even Sveheim Odal OL 0 Andreas Bjørgen Vallset/Stange, OL 0 Ingeborg Fallbakken Berge Løten OL 0 Anna Austad-Sveen Raumar OL 0 Sverre Narum Vallset/Stange, OL 0 Påmeldte: 5 Startende:

Detaljer

Appendiks til vedtak V2016-3

Appendiks til vedtak V2016-3 Appendiks til vedtak V2016-3 1 Innledning (1) (2) Konkurransetilsynet har i sakens anledning foretatt flere kvantitative analyser. Datamaterialet, forutsetningene, fremgangsmåtene og hovedresultatene bak

Detaljer

Premieliste for Slådalsstevnet 2015, Dovrefjellcup 10

Premieliste for Slådalsstevnet 2015, Dovrefjellcup 10 Premieliste for Slådalsstevnet 2015, Dovrefjellcup 10 Premieliste Mesterskap Klasse 2-5 1 Birger Meistad Nidaros 5 6/4 6/2 6/1 6/3 6/4 30/14 Medalje 2 Vidar Offigstad Lillehammer 5 6/5 6/3 6/4 5/2 6/6

Detaljer

KAFFE-/TE-TRAKTING OG ORDEN PÅ PERSONALKJØKKENET

KAFFE-/TE-TRAKTING OG ORDEN PÅ PERSONALKJØKKENET KAFFE-/TE-TRAKTING OG ORDEN PÅ PERSONALKJØKKENET Arbeidsoppgaver arbeidslag og renholdsavdeling: Arbeidsfordeling (liste) Alle ansatte på Horten vgs. er delt inn i 18 arbeidslag. Et arbeidslag består av

Detaljer

Lyngen sklag *

Lyngen sklag * Klasse 1 15 Skudd 1 Magne Nordtug Forr 46 49 48 143 4* Kr 101 2 Amund Hatlinghus Skogn 46 48 48 142 2* Kr 67 3 Jan Inge Røliaunet Øvre Ogndal 48 47 45 140 0* 4 Ellen Løvli Skogn 41 48 47 136 3* Klasse

Detaljer

15m Pengepremie 15-skudd kl. 1. 15m Pengepremie 15-skudd kl. 2. 15m Pengepremie 15-skudd kl. 3. 15m Pengepremie 15-skudd kl. 4. Elverum skytterlag

15m Pengepremie 15-skudd kl. 1. 15m Pengepremie 15-skudd kl. 2. 15m Pengepremie 15-skudd kl. 3. 15m Pengepremie 15-skudd kl. 4. Elverum skytterlag Pengepremie 15-skudd kl. 1 1. Ida Bentsen Nordskogbygda 50 47 50 147 84,- 2. Marit Tollersrud Owrenn Elverum 49 49 47 145 0,- Pengepremie 15-skudd kl. 2 1. Silje Larsson Bjørnen (Østerdal) 48 50 48 146

Detaljer

: Larvik SS / Hedrum SS

: Larvik SS / Hedrum SS Stevnerapport Larvik SS / Hedrum SS Høstfelt, 21-9-28 Stevnenr: 813 Arrangør Stevneleder Jury Sted / Bane Startkontingent : 1,- Premieandel : 35,- Bestemannspremie : 2,- Antall startede : 251 Antall premier

Detaljer

16FJ nr Eirik Frorud A 59 Ledig

16FJ nr Eirik Frorud A 59 Ledig /ØHK 1.5.216-1.5.216 16FJ35 1.5.216 15:44 A Navn Kl. Start Forening 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Straff 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 Hoved 1 Christian Gjerløv A 114 Onsøy Jff 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 6 9 1 2

Detaljer

1820-38/48 FAGERLI ANN KRISTIN Eiendomsadresse Adresse Postnr Poststed. 1820-38/66 IVERSEN GEIR MWINZI Eiendomsadresse Adresse Postnr Poststed

1820-38/48 FAGERLI ANN KRISTIN Eiendomsadresse Adresse Postnr Poststed. 1820-38/66 IVERSEN GEIR MWINZI Eiendomsadresse Adresse Postnr Poststed Alstahaug Kommune Naboliste for bygge- og delesaker Hjemmelhaver(e) Naboer: 1820-38/48 FAGERLI ANN KRISTIN FINNMYRVEGEN 11 C 7540 KLÆBU 1820-38/66 IVERSEN GEIR MWINZI BOTNVEIEN 11 B 1820-38/71 MÜLLER CONRAD

Detaljer

: Larvik SS / Hedrum SS

: Larvik SS / Hedrum SS Stevnerapport Larvik SS / Hedrum SS Høstfelt, 21-09-2008 Stevnenr: 08013 Arrangør Stevneleder Jury : Larvik SS / Hedrum SS : Thomas Hetty : Svein Erik Hansen, Gunnar Buettner, Knut Aamodt, Kjetil Skogshagen

Detaljer

Sandefjord Pistolklubb

Sandefjord Pistolklubb Sandefjord Resultatliste for Feltskyting, stevne nr. 08008 Vårstevne 04.04.2004 Plass Navn Klubb Poeng Fin A 1 Kjell Torsvik Hedrum Sportsskyttere 110 2 Einar Høksnes Sandefjord 110 3 Tor Amundsen 4 Jørn

Detaljer

Resultat og premieliste for 15m stevne Arr.: Verdal søndre skytterlag

Resultat og premieliste for 15m stevne Arr.: Verdal søndre skytterlag Resultat og premieliste for 15m stevne 14-15. 11 2014 Arr.: Verdal søndre skytterlag Resultater 25skudd Klasse R 1 Edvard Ystgård Forr 50 50 50 100 250 7* 2 Steffen Elvebakk Levanger og Frol 50 50 50 97

Detaljer

Årsrapport 2014 N o r s k V i r k e s m å l i n g

Årsrapport 2014 N o r s k V i r k e s m å l i n g Årsrapport 2014 N o r s k V i r k e s m å l i n g Hovedtall Kvantum 2014 2013 Salgsmåling inkl. flis, 1.000 m³ 9 866 9 165 Øvrig måling og registrering, 1.000 m³ 832 964 Totalt kvantum 10 698 10 129 Produktivitet,

Detaljer

15m 25-skudd kl m 25-skudd kl m 25-skudd kl. 3. Dunderlandsdalen skytterlag. Samlagsmesterskap 15m Leon - Resultatprogram

15m 25-skudd kl m 25-skudd kl m 25-skudd kl. 3. Dunderlandsdalen skytterlag. Samlagsmesterskap 15m Leon - Resultatprogram Samlagsmesterskap 15-16.02.08 25-skudd kl. 1 1. Sindre Rødahl Bjøllånes *XX* * 50 XXX99 48 XXX* * 50 => 148 X*9XX* *X* * 99 => 247 2. Inge Skjervik Nesna 9XXXX 49 XX99X 48 X*XX* 50 => 147 X99XXXX9XX 97

Detaljer

>NR Etternavn Fornavn Adresse G/Br.nr Tlf. mobil Postnr 1 Aasheim Else Marie Refsalveien, 3340 ÅMOT 130/63 48071849 3340 2 Anfinrud Olav Gustadveien

>NR Etternavn Fornavn Adresse G/Br.nr Tlf. mobil Postnr 1 Aasheim Else Marie Refsalveien, 3340 ÅMOT 130/63 48071849 3340 2 Anfinrud Olav Gustadveien >NR Etternavn Fornavn Adresse G/Br.nr Tlf. mobil Postnr 1 Aasheim Else Marie Refsalveien, 3340 130/63 48071849 3340 2 Anfinrud Olav Gustadveien 37, 3340 142/96 41475433 3340 3 Aspenes Øystein Refsalveien,

Detaljer

1. Spesialpistol. Arrangør: Lena Sportsskyttere Stevne: Spesialfelt Dato: 14.08.2016 Stevne nr:

1. Spesialpistol. Arrangør: Lena Sportsskyttere Stevne: Spesialfelt Dato: 14.08.2016 Stevne nr: Arrangør: Lena Sportsskyttere Stevne: Spesialfelt Dato: 14.08.2016 Stevne nr: 1. Spesialpistol 1 Dag Olav Nilsen Lillehammer PK 8 8 10 10 10 10 9 9 (15) 74 2 Jon Arne Mastad Eidskog PK 8 8 8 10 10 10 9

Detaljer

Sandefjord Pistolklubb

Sandefjord Pistolklubb Sandefjord Pistolklubb Resultatliste for Feltskyting nr. 110819 Høststevne 06.11.2011 Plass Navn Klubb Poeng Fin A 1 Jarle Edvind Edvardsen Kristiansand Pistolklubb 106 2 Tommy Weiby Aron Pistolklubb 106

Detaljer

Vestre Bærum Salongskytterl.

Vestre Bærum Salongskytterl. Kisen MSL Alfhallen Stevne 1402328-29 Klasse MS 3x40 1 Stian Bogar Kisen MSL 98 96 99 99 100 99 100 99 93 97 95 95 1170 62* 2 Simon Kolstad Claussen Kisen MSL 97 98 98 96 99 99 100 99 95 95 99 94 1169

Detaljer

Premieoppgjør Løvenskioldbanestevnet 2015

Premieoppgjør Løvenskioldbanestevnet 2015 Premieoppgjør Løvenskioldbanestevnet 2015 Premieliste Mesterskap Klasse 3-5 1 Helene Lillekvelland Nordstrand 5 50 49 50 100 100 349 17* Gylt medalje 2 Knut Olav Olsen Skarpskytten 5 50 50 49 98 100 347

Detaljer

Gylt medalje. 2 Kristoffer Birkeland Øvre Eiken * 3 Vegard Blien Sjøveian Flikka

Gylt medalje. 2 Kristoffer Birkeland Øvre Eiken * 3 Vegard Blien Sjøveian Flikka Premieliste Mesterskap Rekrutt 1 Espen Stubstad Mandal 49 50 50 97 246 6* 2 Andreas Orthe Kvinesdal 49 49 49 97 244 7* 3 Even S Eikås Søgne 48 49 49 97 243 5* 4 Inga Lill Rossevatn Øvre Eiken 49 50 47

Detaljer

TORSKEN GNR VIDKUN WILSGÅ9381 TORSKEN INGER-JOHANNE6893 VIK I SOGN - 17 INGRID TORESE RØSSLANDSLIA 87, 5460 HUSNES 5,5 1/6

TORSKEN GNR VIDKUN WILSGÅ9381 TORSKEN INGER-JOHANNE6893 VIK I SOGN - 17 INGRID TORESE RØSSLANDSLIA 87, 5460 HUSNES 5,5 1/6 TORSKEN GNR. 24 2015 BNR NAVN ADRESSE SKATTEGRUNNLSK.PROMILLE ANDEL UTLIGNET SKAT 3/1 OLAV GUNDERS9381 TORSKEN 208 425 9 YNGVE HANSENRamstad, 9441 Fj 306 930 9 KENNETH HANS BLÅBÆRV.22, 90-12 VIDKUN WILSGÅ9381

Detaljer

RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL

RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL 28. JULI 2012 Premieliste Mesterskap Klasse 3-5 1 Bent Ove Løvåsen Trysil 5 50 48 49 98 99 344 16* Gylt medalje 2 Jan Eivind Skjæret Jordet og Tenaasen 5 50 46 49 99

Detaljer

13.05.2006. 1 Espen Stubstad Mandal 212 2 Espen Irgens Mandal 192. + BANK og MONTE'ER 14:48-13.05 WWW.MEGALINK.NO

13.05.2006. 1 Espen Stubstad Mandal 212 2 Espen Irgens Mandal 192. + BANK og MONTE'ER 14:48-13.05 WWW.MEGALINK.NO Klasse ASP 25 skudd 1 Espen Stubstad Mandal 212 2 Espen Irgens Mandal 192 14:48-13.05 WWW.MEGALINK.NO Klasse ASP 35 skudd 1 Espen Stubstad Mandal 212 2 Espen Irgens Mandal 192 14:48-13.05 WWW.MEGALINK.NO

Detaljer

16JF Espen Langmyr Gjerstad JFF Jan Inge Langmyr Gjerstad JFF

16JF Espen Langmyr Gjerstad JFF Jan Inge Langmyr Gjerstad JFF A 2 1 Marcus Langmyr Gjerstad JFF 25 23 25 25 25 25 0 0 0 0 24 148 2 Espen Langmyr Gjerstad JFF 25 25 25 25 25 23 0 0 0 0 22 148 3 Jan Inge Langmyr Gjerstad JFF 25 21 25 23 25 21 0 0 0 0 18 140 4 Geir

Detaljer

3.Innendørskarusell, Topdal november 2009

3.Innendørskarusell, Topdal november 2009 3.Innendørskarusell, Topdal 18-19.november 2009 RESULTATLISTE VETERAN 55 1 Ingvar Aarhus Greipstad 242 Kr:180.00 2 Dagfinn Olsen Froland 240 3 Stein Østbøll Birkenes 236 RESULTATLISTE VETERAN 65 1 Oddbjørn

Detaljer

Vårfelt Bøverlund Brumunddal pk

Vårfelt Bøverlund Brumunddal pk Vårfelt 1705014 - Bøverlund - 02.04.2017 Brumunddal pk Finfelt Klasse A 1 Gisle Ekeberg Elverum pk ( 7 9 9 10 9 9 9 9 10 12) 93 (38*) 2 Magnus Torstad Lora ss ( 8 9 9 10 9 9 8 9 10 12) 93 (38*) 3 Ole J.

Detaljer

200m Mesterskap kl. 3-5

200m Mesterskap kl. 3-5 Stokkmyra skytebane 10.-11. mai 2013 200m Mesterskap kl. 3-5 1. Roger Størseth Lånke 5 X* *X* 50 XXXX9 49 9 *X*X 49 148 9XX*9 *X*X* 98 246 X* *9XXX* * * 99 345 (14*) 2. Christen Sjøvold Malvik 5 XXX* *

Detaljer

Fiskermanntallet Flakstad kommune 2016

Fiskermanntallet Flakstad kommune 2016 Fiskermanntallet Flakstad kommune 2016 Kommune: 1859 FLAKSTAD FØDSNR NAVN PONR POSTSTED BLAD UTMELDT ====== ============================ ===== ============== ==== ========== 031255 ABELSEN JØRN ODD 8382

Detaljer

Resultatliste klasse. 1.mai sk jegertrap - FM Hedmark. Løiten JFF. Antall premier:

Resultatliste klasse. 1.mai sk jegertrap - FM Hedmark. Løiten JFF. Antall premier: - 20:49 A 11 1 Thomas Nyberget Åmot JFF 24 24 23 24 0 0 0 0 95 2 Odd Sverre Rundhaug Nordre Land J 24 24 21 25 0 0 0 0 94 3 Bjørnar Ridderhaugen Nordre Land J 23 21 25 24 0 0 0 0 93 4 Arild Hemli Kvam

Detaljer

200/300m Pengepremier 15-skudd kl /300m Pengepremier 15-skudd kl /300m Pengepremier 15-skudd kl /300m Pengepremier 15-skudd kl.

200/300m Pengepremier 15-skudd kl /300m Pengepremier 15-skudd kl /300m Pengepremier 15-skudd kl /300m Pengepremier 15-skudd kl. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 1 1. Terje Allum Siljan 49 50 50 149 144,- 2. Bjørn Sylte Kongsberg 48 43 50 141 96,- 3. Heidi Berglund Asker 42 48 49 139 0,- 4. Morten Brusnes Røyken og Hurum 49 44

Detaljer

Navn tid tid tid tid tid tid tid tid tid9 Birger Engen Knut Erik Tveten

Navn tid tid tid tid tid tid tid tid tid9 Birger Engen Knut Erik Tveten LIK-MILA 2010-2011 Mass start - unofficial timing 2.11. tid 9.11. tid2 16.11. tid3 23.11. tid4 30.11. tid5 7.12. tid6 14.12. tid7 21.12. tid8 26.12. tid9 Birger Engen 23:00 24:12.21:20 22:38 21:17 22:09

Detaljer

Resultatliste klasse 5

Resultatliste klasse 5 Resultatliste klasse 5 15 Skudd 1 Knut Bråthen Kongsberg 150 2 Ivar Rinde Nordstrand 149 3 Engebret Mjøseng Sigdal 147 4 Thomas Zetterquist Jondalen 147 4 Rune Fekjan Jondalen 147 4 Trond Bergan Jondalen

Detaljer

200/300m Pengepremier 25-skudd kl /300m Pengepremier 25-skudd kl /300m Pengepremier 15-skudd kl. 3. Eker og Fiskum skytterlag

200/300m Pengepremier 25-skudd kl /300m Pengepremier 25-skudd kl /300m Pengepremier 15-skudd kl. 3. Eker og Fiskum skytterlag 200/300m Pengepremier 25-skudd kl. 1 1. Svein Petter Hanserud Jondalen 50 49 47 93 239 120,- 2. Ivar Odden Gjerpen 49 50 47 89 235 0,- 200/300m Pengepremier 25-skudd kl. 2 1. Vegard Aas Bolkesjø 50 49

Detaljer

Pengepremier 15-skudd kl. 1. Pengepremier 15-skudd kl. 2. Pengepremier 15-skudd kl. 3. Surnadal Skytterlag. Surnadalsstevnet

Pengepremier 15-skudd kl. 1. Pengepremier 15-skudd kl. 2. Pengepremier 15-skudd kl. 3. Surnadal Skytterlag. Surnadalsstevnet Pengepremier 15-skudd kl. 1 1. Reidar Bele Bæverdalen 49 50 50 149 120,- 2. Magne Skårild Hemne 49 50 49 148 81,- 3. Anders Magne Ormset Surnadal 50 50 48 148 50,- 4. Geir Atle Kvendset Rindal 50 49 48

Detaljer

Fin A. Fin B. Fin C. Fin D. Arrangør: Lena Sportsskyttere Stevne: Spesialfelt Dato: 15.08.2010 Stevne nr: 1006027

Fin A. Fin B. Fin C. Fin D. Arrangør: Lena Sportsskyttere Stevne: Spesialfelt Dato: 15.08.2010 Stevne nr: 1006027 Arrangør: Lena Sportsskyttere Stevne: Spesialfelt Dato: 15.08.2010 Stevne nr: 1006027 Fin A 1 Gynter Rise Gjøvik PK 10 10 11 11 10 10 10 11 (29) (29) 83 2 Jan Kjetil Nordrum Lena SS 10 10 11 11 10 10 10

Detaljer

Virkesanalyse for Hedmark og Oppland

Virkesanalyse for Hedmark og Oppland Virkesanalyse for Hedmark og Oppland Utredning under arbeidet med ny skogstrategi for Hedmark og Oppland Kjetil Løge April 2012 1 Virkesanalyse bakgrunn og formål Bakgrunn. Hedmark og Oppland er landets

Detaljer

Vårfelt Terningmoen Hamar IL, pistolgruppa

Vårfelt Terningmoen Hamar IL, pistolgruppa Side 1 av 6 Vårfelt 308603 - Terningmoen - 07.05.2017 Hamar IL, pistolgruppa Auto over 10mm 1 Arne Granerud Elverum ( 9 10 8 10 11 10 10 8 10 8) 94(16*) 2 Knut Skotterud Norske Offiseres ( 9 10 9 8 9 11

Detaljer

Høgast poengsum på hjortefiguren hadde Robert Mehl med 49 av 50 mogelege poeng. Hålandshjorten 2017, Samanlagt:

Høgast poengsum på hjortefiguren hadde Robert Mehl med 49 av 50 mogelege poeng. Hålandshjorten 2017, Samanlagt: Hålandshjorten 2017, 30.04.2017 Åsmund Hjelmeland vann Hålandshjorten 2017. Åsmund Hjelmeland vann, med 143 poeng, då Kvinnherad skyttarlag skipa til den årvisse jaktfeltskytinga i Muradalen i helga. På

Detaljer

Åpent stevne Arrangør : Inderøy skytterlag

Åpent stevne Arrangør : Inderøy skytterlag Åpent stevne 02.02 04.02.2017 Arrangør : Inderøy skytterlag Premieliste Mesterskap Klasse 3-5 1 Ane R. Melting Mosvik 50 44 50 100 244 11* 2 Espen By Dyrendahl Rissa 49 48 50 97 244 5* 2 Kristin Dyrendahl

Detaljer

Stevneoppgjør. Holum skytterlag. 1. Felt Karusell. Farsund Skytterlag Peter Haaland Postboks 162 4558 VANSE

Stevneoppgjør. Holum skytterlag. 1. Felt Karusell. Farsund Skytterlag Peter Haaland Postboks 162 4558 VANSE Farsund Skytterlag Peter Haaland Postboks 162 4558 VANSE Jon Martin Håland J 0,-kr 6/6 6/2 6/5 6/0 5/4 => 29/17 Trygve Karlsen Kjørslevik 4 0,-kr 6/2 6/1 0/0 6/1 1/1 => 19/05 Jarl Stølen 4 151,-kr 6/0

Detaljer