Forprosjektrapport! Gruppe:!H13B06! HIOF,!Fredrikstad!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forprosjektrapport! Gruppe:!H13B06! HIOF,!Fredrikstad!"

Transkript

1 Forprosjektrapport Gruppe:H13B06 HIOF,Fredrikstad Bilde:Googlepictures 1

2 Innholdsfortegnelse.side 1. Oppgaven,formålogorganisering3 1.1 Gruppen3 1.2 Internrollefordeling3 2. Bakgrunnforprosjektet3 2.1Definisjonavprosjektformål4 2.2Avgrensingogrammer4 2.3Beskrivelseavaktuelleoppgaver4 2.4Prosjektmål4 3.Prosjektorganisering5 3.1OppgavefordelingogInternrollefordeling5 3.2Relasjontileksterne5 4.Organiseringavarbeid(arbeidsreglement)5 4.1Reglerfordokumenthåndtering6 4.2Møteregler6 4.3Reglerforrapporteringavegetarbeid6 4.4Arbeidstider.6 5.Budsjett.7 5.1Oppsettforbudsjett.7 6.Vedlegg.7 6.1SamarbeidsavtalemellomstudentgruppeogMetacon8 6.2Milepælplan10 6.3Organisasjonskart11 2

3 Oppgaven,formålogorganisering Detteerenforprosjektrapportforhovedoppgavetilbachelorstudietfor gruppeh13b06.bacheloroppgaveneretobligatoriskgruppearbeidog grunnlagfor15studiepoeng.dettearbeidetskalviseatvibehersker disiplinersom;prosjektarbeid,praktiskadministrativtarbeid, implementeringavdataverktøyogevnentilåformidlelærdom.bakteppe forarbeideterenkonstruksjonsoppgaveutarbeidetisamarbeidmed firmaetmetacona/s.tittelenpåoppgavener:dokumentasjonav kapasitettilknutepunkteristål. Gruppen Bacelorgruppenersattsammenetterønskeogettermedlemmenes fagligeinteresser.gruppe;bygg6bestårav: DagNyborg:39år.Gift,3barn.Tidligeretømrer.Fagliginteresse: Konstruksjonogbygningsfysikk. KentZRunoLarsen:28år,fraRakkestad.Tidligeretømrerog bygningsteknikker.fagliginteresse:konstruksjon. SalmirBerbic:21år,kommerfraSand(Suldalkommune).Faglige interesser:konstruksjonogmaterialvitenskap. Rollefordeling DagNyborg:Sekretær,ansvarforrapportskriving,møteprotokoll, foredragogfremdriftsplan KentZRunoLarsen:Nestleder,ansvarforberegningerogdokumentasjon SalmirBerbic:Gruppeleder,ansvarforExpo,pressemeldingogwebsider. Bakgrunnforprosjektet FirmaetMetaconA/S,somspesialiserersegpåprosjektering,designog monteringavindustribyggmedrammeristål,harbehovforetsystemfor optimaliseringogdokumentasjonforvalgavprofilerogtilhørende godstykkelserveddesignavknutepunkteristål.peridagbruker MetaconenkombinasjonavhåndberegningerogregnearkiExcelforsine beregninger.problemetmeddetteerlaveregradavlønnsomhetiforhold tilmaterialoptimalisering,samtatdetikkegirdenoversiktlighetsom krevesforrask,ogdermedøkonomisktredjepartskontroll.metacon ønskeratviskallageregnearkimathcad,etnumeriskberegningsog dokumentasjonsprogramsombrukesavingeniøreriheleverden. Fordelenmeddetteeratmanfåretgodtberegningsverktøyfor økonomiskoptimaliseringavegnekonstruksjonerogsamtidigen lettfatteligoglogiskmåteådokumentereverdierfor3.partskontroll. 3

4 Definisjonavprosjektformål ViskalidenneoppgavengjøreenvurderingomhvorvidtMathcadegner segsomberegningsverktøyformetaconsbehov.foråhagrunnlagtilå kunnekonkludereomdettemåviførstfinneenmetodeforålage regneark,sompåbakgrunnavlastbilde,velgerstålprofiler.dette regnearketmåkunnepresenterespåenslikmåteatdetforenkler tredjepartskontroll.dernestskalvibrukedennemetodentilålage beregningsarkforsåmangeavmetaconsknutepunktersomvirekker. Avgrensingogrammer PåsiktønskerMetaconA/Såimplementeremetodenforallesine knutepunkter.vianserdetsomsværtliterealistiskårekkedette innenforrammeneavenbacheloroppgaveogvelgeriførsteomgangogse påentypeknutepunkt;vistartermedk/nknutepunktifagverkmellom gurteraviellerhprofilogstaverichsellerrhsprofil.erfaringerfra dettevilgiossmulighettilåfastsettedetendeligeomfangetisamråd medveileder. Beskrivelseavaktuelleoppgaver ZUtarbeidelseavforrapport ZUtarbeidelseavMidtrapport ZUtarbeidelseavFerdigrapport ZProsjektoppfølging(planlegging,fremdrift,møteprotokollosv) ZLæreMathcad.HerunderkursmedPTC ZKnutepunktsberegningeretterEurokodeiMathcad ZUtredemuligMathcad/Excelovergang ZLageWebZside ZLageogsendeutpressemelding Prosjektmål I) Resultatmål: Arbeidetskalresultereientekniskrapport.Viskalhakommetfremtilen godmåteågjennomføreberegningerogdokumentasjonpå. Prosjektetskalutføresettergjeldenderammerogkrav.Alle gruppemedlemmerskalhabidrattpåliklinjeimåloppnåelsen. 4

5 II) Effektmål: Viskaloppnåendastørreinnsiktidesignavknutepunkteristål.Vi ønskeråoppnågodeferdigheteribrukavmathcad,msprojectogannet relevantdataverktøy.itilleggerdetviktigforossåutviklekunnskaperog evnerinnenprosjektarbeid,deflesteingeniørerjobberdagligpådenne måten. Prosjektorganisering Forbestmuligprosjektgjennomføringerdetviktigatvilageret organisatoriskregelverk.deterogsåønskeligatviharenklar ansvarsfordelinginnadigruppen.dettemedføreratviharfordelt oppgavermenatgruppensmedlemmertilenhvertidkandelegere underoppgaver,samtsøkehjelphoshverandre. Oppgavefordelingiprosjektet: SalmirBerbic:Gruppeleder KentRunoLarsen:Nestleder DagNyborg:Sekretær Relasjontileksterne Oppdragsgiver:MetaconA/S VeilederhosMetaconA/S:HenningKlausen ProsjektveilederHIOF:GeirFlote Andreveiledereogresurspersoner: Organiseringavarbeid Viønskeråjobbesamletigruppe3dageriukenoghverforossiden resterendetiden.derforerdetpåkrevdmedetvisstreglementfor arbeidstidogenavtalemellomossigruppenomdette.videreerdet viktigåfastsettereglerformøteprotokoll,timerapporteringosv. 5

6 6 Reglerfordokumenthåndtering. ViharvalgtåbrukegratisapplikasjonenDropboxsomprosjekthotell.Vi harforsøktålageengodoglogiskmappestrukturforbådeferdigeog aktivedelprosjekterogdokumenter.gruppelederharansvarforåta backupavalledokumenter. Møteregler. IforbindelsemedmøteinnkallelserskalalleinnkaltevarslespereZpost senest5dageriforveien.aktivsakslisteleggesiegendropboxzmappefor aktivemøteinnkallelser,allekantilføyepunkter. Allegruppensmedlemmerplikteråstilletilgruppemøter.Vedsykdom skalgruppeledervarsles.medlemmersomharuteblittpågrunnav sykdomplikterselvåinnhentedeninformasjondehargåttglipavved ikkeåstilletilmøte. Arbeidstidsrapportering. ViharvalgtåplanleggeogloggførearbeidogfremdriftiMSProject.På dennemåtenslipperviåhåndterestoremengdertimelister.det medførerogatviikkeloggførertidslaviskmenbasererfordelingav arbeidsmengdepåtillitogkommunikasjon.gruppeledereransvarligfor justeringavfremdriftsplanen,gruppensøvrigemedlemmerskal rapporterefremdrifthverfredag. Arbeidstid. Gruppensmedlemmererenigeomfølgendearbeidstider: Mandag:08.00Z16.00 Tirsdag:08.00Z16.00 Onsdag:08.00Z16.00 Torsdag:08.00Z16.00 Fredag:08.00Z16.00

7 Budsjett: Budsjettetersattoppforåillustrerekostnadsrammerforettilsvarende kommersieltprosjekt.kostnaderiforbindelsemedprosjekteterstort settforbundetmedgruppemedlemmenesegenarbeidstid.itillegg kommerveilederesarbeidstid. MateriellekostnaderforprosjektetbegrensersegtilMathcadkurs, trykkeriutgifterogutgifteriforbindelsemedexpo. Oppsettforbudsjett. Timekostnader for studentene Timer Timepris Sum kostnad (kr) Salmir Berbic Kent Runo Larsen Dag Nyborg Timekostnader for veiledere Geir Flote (HIOF) Henning Klausen (Metacon) 37, Magnus Eklund (PTC) Sum Tidskostnader Materielle kostnader Antall Pris (kr) Kostnad Transportutgifter 500 3, Mathcadkurs Trykkeri/kopi utgifter , Utstyr til Expo Sum materielle kostnader Sum kostnader totalt Vedlegg. Dokumentasjonsomansessomviktigiprosjektetsoppstartsfaseanføres somvedlegginummerertrekkefølge. 7

8

9

10 Milepælplan Antatt ferdig tidspunkt Ansvarshavende revidert ferdig tidspunkt SB KRL DN Milepælnr Beskrivelse. Rapport Rapport Pkt Dato Dato Dato Beskrivelse x 1 Etablere gruppe, definere roller Vedtatt i møte x 2 Vedta gruppereglement Vedtatt i møte x 3 Mathcadkurs del/kursdel ferdig x 4 Prosjektmaler Vedtatt i møte x 5 Fremdriftsplan Vedtatt i møte x 6 forprosjektrapport x 7 Første ferdige Beregning x 8 Ferdige Web-sider Midtrapport x 10 Alle Beregninger ferdige x 11 Pressemelding x 12 Planlegging av Expo x 13 Kontroll av alle Mathcadberegninger x 14 Dokumentasjon x 15 sluttrapport x 16 Foredrag x x x 17 Expo Prosjektdeltager initialer Hovedansvarsområde Salmir Berbic SB Prosjektleder Kent Runo Larsen KRL Nestleder Dag Nyborg DN Sekretær fremdriftsplan for beregninger Reviderer ferdig-tidspunkt for beregning n etter kontroll og veiledning i forbindelse med pkt 7.1 Antatt ferdig tidspunkt Ansvarlig/kontrollansvar Mathcadberegninger Rapport Rapport Revidert Ferdig tidspunkt SB KRL DN Emne Aktuell kontroll Dato Beskrivelse Pkt x x 1. knutepkt Oppleggsknutepunkt x x 2.kp x x 3.kp x x 4.kp x x 5. kp x x 6. kp x x 7. kp. Tidslinje for aktuelle veiledningstimer Ansvarlig/kontrollansvar Rapport Rapport Refererer til aktuelt pkt. Antatt tidspunkt Revidert tidspunkt SB KRL DN Emne Aktuell Kontaktperson Dato Beskrivelse x x 1.knutepunktvalg Henning Klausen Fagverk, Gurt: I, H. Steg: HUP x x 1.knutepunktvalg kontroll Henning Klausen 10.n x x Videre knutepunktvalg Henning Klausen 10.nn x x Videre knutepunktvalg kontroll Henning Klausen nn x x Kontroll Mathcad Magnus Eklund x x Oppfølging av prosjekt Geir Flote x x Oppfølging av prosjekt Geir Flote Oppfølging av x x prosjekt Geir Flote Midtrapportmøte Oppfølging av x x prosjekt Geir Flote Oppfølging av x x prosjekt Geir Flote

11 Oppdragsgiver Metacon0Industrimek0AS Henning&Klausen& Styringsgruppe0 Høgskolen0i0Øs<old Geir&Flote& Prosjektleder Salmir&Berbic& Prosjektdeltaker Dag&Bjarne&Nyborg& Prosjektdeltaker Kent:Runo&Larsen&

HIOF. Forprosjektrapport. Forbedring av transformatorkrets. Halfdan Jahr 25.03.2010

HIOF. Forprosjektrapport. Forbedring av transformatorkrets. Halfdan Jahr 25.03.2010 HIOF Forprosjektrapport Forbedring av transformatorkrets Halfdan Jahr 25.03.2010 Eidsiva ønsker forslag til forbedring i en transformatorkrets med tanke på spenningsproblematikk og lave kortsluttningsstrømmer.

Detaljer

HOVEDPROSJEKT. Forprosjektrapport. Montasje av massivtreelementer. Hentet fra http://www.moelvenmassivtre.no/public MASSIVTRE.

HOVEDPROSJEKT. Forprosjektrapport. Montasje av massivtreelementer. Hentet fra http://www.moelvenmassivtre.no/public MASSIVTRE. HOVEDPROSJEKT Forprosjektrapport Montasje av massivtreelementer. Hentet fra http://www.moelvenmassivtre.no/public MASSIVTRE Gruppe H09B11 Veronica Lier Helene Skjelin Jarle Gundersen Innholdsfortegnelse

Detaljer

Salmir!Berbic,!Kent0Runo!Larsen!og!Dag!Nyborg!

Salmir!Berbic,!Kent0Runo!Larsen!og!Dag!Nyborg! SalmirBerbic,Kent0RunoLarsenogDagNyborg KnutepunktsimuleringiMathcad. EtsamarbeidmedstålkonstruksjonsfirmaetMetacon,medhensiktå forenkleberegningeroguavhengigkontroll Bacheloroppgavevåren2013 HøgskoleniØstfold.Avdelingforingeniørfag

Detaljer

Forprosjektrapport Linjemodell distribusjonsnett med REF615. B15E03 Tommy Sargel Solberg Stian Sargel Solberg

Forprosjektrapport Linjemodell distribusjonsnett med REF615. B15E03 Tommy Sargel Solberg Stian Sargel Solberg Forprosjektrapport Linjemodell distribusjonsnett med REF615 B15E03 Tommy Sargel Solberg Stian Sargel Solberg Forord Denne rapporten er en del av bacheloroppgaven, og et arbeidskrav i emnet IRE37515 Bacheloroppgave

Detaljer

Forprosjektrapport Varmegjenvinning

Forprosjektrapport Varmegjenvinning Forprosjektrapport Varmegjenvinning Av Bent Gydesen og Evan Majeed 4.2.2009 H09I01 Side 1 av 5 Forprosjektrapport Presentasjon Tittel Varmegjenvinning av sviovn Oppgave Periode 20.11.08 30.5.2009 Gruppe

Detaljer

Prosjektstyring for Hovedprosjektet, kravdokument

Prosjektstyring for Hovedprosjektet, kravdokument Høgskolen i Narvik Institutt for bygnings-, drifts- og konstruksjonsteknologi Prosjektstyring for Hovedprosjektet, kravdokument Innhold 1 Innledning 2 Målformulering og planlegging 3 Gjennomføring av prosjektet

Detaljer

Prosjekt. Etablereropplæring for innvandrere

Prosjekt. Etablereropplæring for innvandrere Prosjekt Etablereropplæring for innvandrere 1. BAKGRUNN 1.1 Bakgrunn for prosjektet Her refereres til aktuell dokumentasjon og beslutninger som ligger til grunn for prosjektet. I tillegg gis avgrensninger/rammer

Detaljer

Organisasjon Navn Dato Signatur

Organisasjon Navn Dato Signatur Forprosjekt Pasientbehandling og Samhandling Dato: 2. mai 2014 Versjonsnr: 1.1 Godkjenning Organisasjon Navn Dato Signatur Helse Midt-Norge Per Olav Skjesol 02.05.14 Innhold 1 INNLEDNING... 3 1.1 ENDRINGSHISTORIKK...

Detaljer

Eksempel på Prosjektplan

Eksempel på Prosjektplan Prosjektplan en gratis dokumentmal fra www.bedin.no. Bedin er Nærings- og handelsdepartementets egen informasjonstjeneste for etablerere og bedrifter. Målsettingen med tjenesten er å gjøre det enklere

Detaljer

Energiøkonomisering av Nortura fabrikk i Sarpsborg

Energiøkonomisering av Nortura fabrikk i Sarpsborg Prosjektdirektiv Energiøkonomisering av Nortura fabrikk i Sarpsborg Hovedoppgave for Bent Rune Gydesen og Evan Majeed 26.02.2009 PROSJEKTDIREKTIV Prosjektnavn: Energiøkonomisering av Nortura fabrikk i

Detaljer

PROSJEKTPLAN. Forstudie. Meløy som næringsvennlig kommune

PROSJEKTPLAN. Forstudie. Meløy som næringsvennlig kommune PROSJEKTPLAN Forstudie Meløy som næringsvennlig kommune Kort beskrivelse av prosjektet. Næringsvennlig kommune er et analyse- og rådgivningsprogram som hjelper omstillingskommuner med å kartlegge hvor

Detaljer

Forprosjektrapport. - Konvertering fra Print til Web. av Julie Helland Eivind Brandsnes Ole Christian Rønning

Forprosjektrapport. - Konvertering fra Print til Web. av Julie Helland Eivind Brandsnes Ole Christian Rønning Forprosjektrapport - Konvertering fra Print til Web av Julie Helland Eivind Brandsnes Ole Christian Rønning Innhold Sammendrag... 3 Bakgrunn... 4 Hamar Media... 4 Problemstilling... 5 Avgrensninger...

Detaljer

PA- RUTINER. Prosjekt: Råholt ungdomsskole - RUSK. PROSJEKT: Råholt ungdomsskole - RUSK OPPDRAGSGIVER: Eidsvoll kommune DATO: 10.12.

PA- RUTINER. Prosjekt: Råholt ungdomsskole - RUSK. PROSJEKT: Råholt ungdomsskole - RUSK OPPDRAGSGIVER: Eidsvoll kommune DATO: 10.12. PA- RUTINER PROSJEKT: Råholt ungdomsskole - RUSK OPPDRAGSGIVER: Eidsvoll kommune DATO: 10.12.13 INNHOLD 0 RUTINER 3 0.1 GENERELT 3 0.2 WEB -BASERT DOKUMENTHOTELL 3 0.3 PROSJEKTERINGSRUTINER 3 1 ORGANISASJON

Detaljer

Prosjektbeskrivelse DagsJobben

Prosjektbeskrivelse DagsJobben Prosjektbeskrivelse DagsJobben Småjobbsentral for personer med rusavhengighet Godkjent i Styringsgruppen 14.02.13 1. BAKGRUNN... 2 2. FORMÅL:... 2 3. MÅLGRUPPE FOR TILTAKET... 2 4. STYRING / ADMINISTRASJON...

Detaljer

Prosjekthåndbok Etablering, organisering og styring av prosjekter i Oppland fylkeskommune Pr 01.12.12

Prosjekthåndbok Etablering, organisering og styring av prosjekter i Oppland fylkeskommune Pr 01.12.12 Prosjekthåndbok Etablering, organisering og styring av prosjekter i Oppland fylkeskommune Pr 01.12.12 Forord Oppland fylkeskommunes rolle som regional utviklingsaktør, skoleeier og planmyndighet utgjør

Detaljer

Sensur av hovedoppgaver Høgskolen i Buskerud Avdeling for Teknologi

Sensur av hovedoppgaver Høgskolen i Buskerud Avdeling for Teknologi Sensur av hovedoppgaver Høgskolen i Buskerud Avdeling for Teknologi Prosjektnummer: 2012-5 For studieåret: 2011/2012 Emnekode: SFHO-3200 Prosjektnavn VibraCut. Utført i samarbeid med: Esko-Graphics Kongsberg.

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Utdanningsetatens prosjektverktøy. Prosjekthåndbok. Versjon 1.2

Oslo kommune Utdanningsetaten. Utdanningsetatens prosjektverktøy. Prosjekthåndbok. Versjon 1.2 Utdanningsetaten Utdanningsetatens prosjektverktøy Versjon 1.2 Utdanningsetaten Side 3 Innholdsfortegnelse 1. Dokumentinformasjon... 4 1.1 Dokumenteier... 4 1.2 Endringslogg... 4 1.3 Godkjennelse... 5

Detaljer

Prosjektbeskrivelse. PROSJEKT Elektronisk meldingsutveksling for helse og omsorg. Harstad kommune.

Prosjektbeskrivelse. PROSJEKT Elektronisk meldingsutveksling for helse og omsorg. Harstad kommune. Prosjektbeskrivelse PROSJEKT Elektronisk meldingsutveksling for helse og omsorg. Harstad kommune. Innhold Innledning... 4 Formål... 4 Mandat... 5 Rammebetingelser... 6 Prosjektorganiseringen... 6 Gjennomføring...

Detaljer

Forprosjektrapport H15E05. Wilberg Atrium. Prosjektering av kontorbygg

Forprosjektrapport H15E05. Wilberg Atrium. Prosjektering av kontorbygg Forprosjektrapport H15E05 Wilberg Atrium Prosjektering av kontorbygg.. Mahir Bukvic.. Martin Bekkevold Forord Vi er to studenter, Mahir Bukvic og Martin Bekkevold, som skal gjøre oppgaven «Wilberg Atrium»,

Detaljer

Helgeland - sammen om muligheter

Helgeland - sammen om muligheter Helgeland - sammen om muligheter Prosjekt: Folketallsutvikling og tilflytting Oppdragsgiver: Beslutningsgruppen Prosjektansvarlig: Helgeland Regionråd Prosjekteier: Helgeland regionråd IKS Prosjektleder:

Detaljer

Prosjektstyring. på Frikirketorget

Prosjektstyring. på Frikirketorget Prosjektstyring på Frikirketorget 11 Innholdsfortegnelse Sammendrag...2 Organisasjonsstrukturen...2 Prosjektorganisering...2 Hvor kommer prosjekt fra?...2 Prosjektstyringsmodellen på Frikirketorget...2

Detaljer

1. Kontrollutvalget ber om å få tilsendt kopi av alle. Lagt inn i årsplanen tilsynsorganer. tilsynsrapporter etter tilsynsbesøk i kommunen.

1. Kontrollutvalget ber om å få tilsendt kopi av alle. Lagt inn i årsplanen tilsynsorganer. tilsynsrapporter etter tilsynsbesøk i kommunen. 26.2.07 1/07 Referater og orienteringer. Kontrollutvalget tar referatene og orienteringen til etterretning. 2/07 Samtale med ordføreren og Kontrollutvalget tar samtalen med ordføreren og rådmannen til

Detaljer

PROSJEKTAVTALE. Utvikling av kompetanseprogram for energiomlegging (fra elektrisitet og fossile brensler til ny fornybar vannbåren varme)

PROSJEKTAVTALE. Utvikling av kompetanseprogram for energiomlegging (fra elektrisitet og fossile brensler til ny fornybar vannbåren varme) PROSJEKTAVTALE Utvikling av kompetanseprogram for energiomlegging (fra elektrisitet og fossile brensler til ny fornybar vannbåren varme) Oslo 30. september 2009 Rev. ; 5 1 1. BAKGRUNN, MÅL OG RAMMER 1.1

Detaljer

Prosjektbeskrivelse for Omstilling- og nedbemanningsprosjektet

Prosjektbeskrivelse for Omstilling- og nedbemanningsprosjektet Ringerike kommune 01.01.2013-31.12.2013 Prosjektbeskrivelse for Omstilling- og nedbemanningsprosjektet Ringerike kommune er midt i en stor og kompleks omstillingsprosess, og det er fremdeles mye igjen

Detaljer

Forenklet tidtakersystem for trimløp og trening på Båstad kunstis

Forenklet tidtakersystem for trimløp og trening på Båstad kunstis Høgskolen i Østfold Avdeling for ingeniørfag Forprosjekt for bacheloroppgave Forenklet tidtakersystem for trimløp og trening på Båstad Prosjektnummer: Forfattere: Kontaktperson: Per Thomas Huth 14. mai

Detaljer

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Prosjektstyring Frogn kommune

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Prosjektstyring Frogn kommune Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Frogn kommune 18.02.13 RAPPORT 1/13 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 FROGN KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for Frogn kommune

Detaljer

Sak Tema Oppfølging 1 Orientering om bakgrunn og mandat v/ Nina Føreland organisasjonssjef SSHF.

Sak Tema Oppfølging 1 Orientering om bakgrunn og mandat v/ Nina Føreland organisasjonssjef SSHF. OSS Overordnet Strategisk Samarbeidsutvalg Prosjekt kompetanseoverføring, møte 1 Sted Blått møterom 2 etg Adm.bygget, SSK Dato/tid 15.02.13, kl 09.00-12.00 Deltakere Tilstede: SSHF: Anne-Brit Riiser, prosjekteder

Detaljer

Innhold 1 Sammendrag Side 2

Innhold 1 Sammendrag Side 2 Sluttrapport Mat med Sjel 2014 Lier 01.01.15. Cathrine Lie Innhold 1 Sammendrag... 2 2 Bakgrunn... 3 3 Gjennomføring av forstudien... 3 4 Målrealisering... 4 5 Prosjektorganisering og ressursdimensjonering...

Detaljer

Prosjekthåndboka. - slik gjør vi det i 55B

Prosjekthåndboka. - slik gjør vi det i 55B - slik gjør vi det i 55B Forord I Strategi 2002- står det: Prosjektarbeid og selvstyrte team Statistisk sentralbyrå har en forholdsvis flat organisasjonsstruktur med få formelle ledernivå. Dette setter

Detaljer

ADMINISTRATIV ANALYSE AV BYGGEPROSJEKTET LEIRFJORD RÅDHUS. Kontrollutvalget i Leirfjord kommune vedtok i sitt møte 23.94.14 i sak 1/2014 følgende

ADMINISTRATIV ANALYSE AV BYGGEPROSJEKTET LEIRFJORD RÅDHUS. Kontrollutvalget i Leirfjord kommune vedtok i sitt møte 23.94.14 i sak 1/2014 følgende ADMINISTRATIV ANALYSE AV BYGGEPROSJEKTET LEIRFJORD RÅDHUS 1.0 Bestilling Kontrollutvalget i Leirfjord kommune vedtok i sitt møte 23.94.14 i sak 1/2014 følgende «Kontrollutvalget i Leirfjord ser på nåværende

Detaljer