BEREDSKAPENS HUS PROSJEKTDIREKTIV FOR PROSJEKT BEREDSKAPENS HUS I HAMMERFEST. Beredskapens hus Hammerfest, Sammen for innbyggernes beste

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BEREDSKAPENS HUS PROSJEKTDIREKTIV FOR PROSJEKT BEREDSKAPENS HUS I HAMMERFEST. Beredskapens hus Hammerfest, Sammen for innbyggernes beste"

Transkript

1 politi brann sivilforsvaret BEREDSKAPENS HUS ambulanse PROSJEKTDIREKTIV FOR PROSJEKT BEREDSKAPENS HUS I HAMMERFEST Prosjektnavn: Kortnavn: Beredskapens hus Hammerfest, Sammen for innbyggernes beste Beredskapens hus Planlagt startdato: Planlagt sluttdato: Oppdragsgiver : Vestfinnmark Politidistrikt v/politimesteren Hammerfest kommune v/rådmannen Helse Finnmark v/direktøren Forklaring: Prosjektet skal jobbe vurdere mulighetene og jobbe for etablering av ett felles bygg for beredskapsetatene i Hammerfest. Prosjektet har ansvar for samkjøring av etatsinterne prosesser som skal lede mot nytt bygg, men har ikke ansvar for den enkelte etats interne prosess. Prosjektet planlegges over flere faser. Første del vil være å utarbeide dokumenter som skal danne grunnlag for beslutninger om bygging. Slik beslutning må tas i de ulike etaters styrende organer. Basert på de beslutninger som tas blir vil prosjektets videre arbeid og sammensetning blir bestemt. Dokumenthåndtering: Den enkelte etat har ansvar for egen dokumenthåndtering. Som prosjektledelse har Vestfinnmark politidistrikt et overordnet ansvar for felles dokumenter og et samlet prosjektarkiv. Posthåndtering: Post kan sendes den enkelte etat, som så må påse at aktuell post også tilfaller de øvrige prosjektdeltakerne. Offisiell postadresse for prosjektet er: Vestfinnmark politidistrikt Prosjekt: Beredskapens hus Postboks Hammerfest epost: Vestfinnmark politidistrikt Prosjekt: Beredskapens hus Post: Postboks 330, 9615 HAMMERFEST Tlf: Faks: E-post: Org. nr.: Bankgiro:

2 2 Grafisk profil: Det er utarbeidet egen profil for presentasjoner, rapporter og brev som i så stor grad som mulig skal benyttes for prosjektet. Prosjektet gis tillatelse til å benytte den enkelte etats logo i presentasjoner og der det ellers er naturlig. Bakgrunn: Flere større hendelser i den senere tid og evalueringer av disse har vist ett stort behov for bedre samhandling mellom beredskapsetatene. Samhandling kan forbedres på mange nivåer i beredskapsorganisasjonen. Men ikke minst er det viktig på det operative nivået. Gjennom ett daglig samarbeid og en felles møteplass vil etatene og den enkelte ansatte lære hverandre å kjenne og gjennom det vil samhandlingen på skadestedet bli bedre. Beredskapsetatene i Hammerfest har behov for nye lokaler. Prosessene er noenlunde sammenfallende i tid og ved å utnytte denne situasjonen kan man dra på en god og effektiv måte oppnå mye av det som etterspørres i analyser av store hendelser. Politiet er i et bygg fra 1950-tallet. Bygget har vært påbygd og ombygd i flere omganger. Bygget er ikke hensiktsmessig for dagens krav. Det er lite arealeffektivt og har relativ lav energiklasse selv om det er bra i forhold til alderen på bygget. Hammerfest Brann- og redningsetat er i midlertidige lokaler som er lite hensiktsmessige. Ambulansetjenesten har utfordringer knyttet til lokalitetene og lokalisering. Sivilforsvaret har greie kontorlokaler, men leiekontrakten går snart ut og sette i sammenheng med de øvrige etatene er det naturlig å se på en samlokalisering. Sivilforsvaret har ett stort behov for lagerlokaler. I dag er lagret i offentlig tilfluktsrom noe som setter flere begrensinger for bruk. Det vil være svært hensiktsmessig om ett slikt lager også blir en del av beredskapens hus. Organisering: Prosjektet omfatter flere ulike etater. Det er naturlig at alle etatene er representert i prosjektgruppen, men på grunn av ulike størrelse er det ikke like naturlig at alle opptrer som oppdragsgivere og deltar i styringsgruppen. I tillegg til det felles prosjektet, må det etableres etatsinterne prosesser som skal jobbe med den enkelte etats ønsker, behov og krav. Hvordan dette arbeidet organiseres er opp til den enkelte etat. Det forutsettes at prosjektgruppens og arbeidsgruppenes deltakere fristilles tilstrekkelig til å prioritere arbeidsoppgaver innenfor prosjektet.

3 3 Dersom det kommer flere etater inn i prosjektet vil det være naturlig at også disse blir representert i prosjektgruppen. Styringsgruppe: Politimesteren i Vestfinnmark, leder Rådmannen i Hammerfest Klinikksjef Prehospitale tjenester Prosjektleder Prosjektgruppe: Prosjektleder Edvard Rognlid, Vestfinnmark politidistrikt Ivar Greiner, Helse Finnmark Frode Enoksen, Vest-Finnmark Sivilforsvarsdistrikt Kjetil Myrvoll, Hammerfest Brann- og Redning I tillegg kan prosjektgruppen fritt be andre fra etatene delta ved behov Statsbygg v/kristine Wangen deltar i prosjektgruppen ved behov. Referansegruppe: Etatsinterne arbeidsgrupper/prosjekter eller lignende Statsbygg Bedriftshelsetjenester Sammensetning vurderes ved behov Arbeidsgrupper Prosjektgruppen har fullmakt til å etablere etatsinterne eller etatsovergripende arbeidsgrupper utover det hver enkelt etat har etablert. Involvering av ansatte Det forutsettes at krav til involvering av vernetjeneste, fagforeninger og medarbeidere i hovedsak ivaretas internt i den enkelte etat. I noen sammenhenger kan det være naturlig at også samarbeidsprosjektet orienterer og involverer den enkelte etats vernetjeneste og fagforeninger. MANDAT: Prosjektet planlegges over flere faser. Første fase vil være å utarbeide dokumenter som skal danne grunnlag for beslutninger om evt. bygging. Slik beslutning må tas i de ulike etaters styrende organer. Basert på de beslutninger som tas blir vil prosjektets videre arbeid og sammensetning blir vedtatt.

4 4 Mål Målet er å skaffe et nytt bygg for beredskapesetatene i Hammerfest som gir befolkningen i Hammerfest og Kvalsund så gode tjenestetilbud som mulig ut fra reelle økonomiske og andre forutsetninger. For at dette skal bli resultatet så må prosjektet fokusere på følgende: - Fremtidsrettede, funksjonelle og fleksible løsninger for publikumstjenester, samt optimal samling av disse. - Fremtidsrettede, funksjonelle og fleksible løsninger som understøtter kravet til måloppnåelse. - Fremtidsrettede, funksjonelle og fleksible løsninger som understøtter kravet til samhandling mellom beredskapsetater. - Fremtidsrettede, funksjonelle og fleksible løsninger for byggets drift og logistikk. - Fleksibilitet i forhold til senere utvidelser. - Kostnadseffektiv i forhold til leiepris, drift og tjenesteproduksjon. For alle løsninger skal kravet til HMS oppfylles og vektlegges. Effektmål Samfunnet/publikum - Bidra til et sikrere samfunn gjennom bedre samhandling mellom beredskapsetatene. - Bidra til et mer energieffektiv og arealeffektivt bygg miljøgevinster. - Bidra til bedre samarbeid med frivillige organisasjoner tilby møterom / lokaler. - Bidra til bedre fasiliteter for publikum i ekspedisjonslokaler. - Bidra til bedre personvern gjennom skjerming av arrestanter mot publikumsarealer. - Bidra til bedre fasiliteter for arrestanter, helsepersonell og advokater. Beredskapsetatene - Bidra til bedre samhandling mellom beredskapsetatene gjennom en mer organisert og daglig kommunikasjon og samarbeid. - Bidra til bedre kommunikasjon mellom etatene og der gjennom bedre oppgaveløsning. - Bidra til ett større fagmiljø. - Bidra til sambruk av lokaler og der gjennom får mer kostnadseffektiv bruk av lokaler. Ansatte - Bidra til at de ansatte får ett bedre arbeidsmiljø i nye og moderne lokaler som tilfredsstiller dagens krav - Bidra til mer effektiv arbeidsdag gjennom bedre tilrettelegging. - Bidra til en sikrere arbeidsdag gjennom bedre sikring av hvilke arealer publikum og ansatte har tilgang til.

5 5 Resultatmål Prosjektdokumenter - Lage romprogram som ivaretar dagens og fremtidens behov innenfor rimelige grenser - Bidra til utarbeidelse av byggeprogram - Bidra eller skaffe til veie nødvendige dokumenter for arbeidet. Søknad og godkjenning - Bidra til de dokumenter som hver enkelt etat trenger for intern behandling og godkjenning av nye lokaler. Informasjon og samarbeid - Bidra til felles deler av etatsintern informasjon. - Samarbeide med andre aktører som bedriftshelsetjenesten, AMU, vernetjensten, Statsbygg, PDMT og andre der det ikke faller mer naturlig at det tas internt i den enkelte etat. Byggeoppfølging - Prosjektgruppen skal følge opp detaljer rundt byggeprogram og kontakt med byggherre og entreprenører. Annet - Prosjektgruppen skal også vurdere å invitere andre aktuelle samarbeidspartere inn i prosjektet. Ved behov utvides prosjektgruppe og styringsgruppe med nye etater. Etatskultur - Prosjektgruppen skal jobbe for forståelse for tverrfaglige etatskulturer - Prosjektgruppen skal jobbe for samkjøring av etatskulturer Innflytting - Prosjektgruppen skal koordinere flytteprosessen, men hver enkelt etat har ansvar for sin interne flytteprosess, herunder alt rundt bestilling / planlegging av teknisk infrastruktur som ikke er felles. Oppfølging etter innflytting - Prosjektgruppen skal i samarbeid med Statsbygg følge opp bygget etter innflytting og gjennomføre kontroller og påse at nødvendige tiltak for utbedring av feil og mangler blir utført. Aktivitetsplan Initieringsfase Etablering av prosjektet Godkjenning av prosjektdirektiv innen Programfase Behovs og funksjonsanalyse Romprogram innen

6 6 Utarbeidelse av husleietilbud to mnd fra godkjent romprogram Etatsintern vurdering av husleietilbudet o Herunder godkjenninger Siste halvår 2014 Byggeprogram Første halvår 2015 Reguleringer Første halvår 2015 Forprosjektfase Detaljprosjektfase Byggefase Ferdigstillelse Innflytting sommer 2017 Reklamasjonsfase Økonomi Den enkelte etat har ansvar for egne utgifter knyttet til deltakelse i prosjektet som for eksempel lønn, reise og materiell. Prosjekteierne skal stille til rådighet felles midler som skal dekke utgifter som det ikke er naturlig å belaste en enkelt etat. Det kan for eksempel være reiseutgifter i forbindelse med deltakelse på møter hvor en fra prosjektgruppen representere alle, felles arrangementer for etatene, profileringsmateriell m.v. Styringsgruppen beslutter størrelsen på den årlige avsetning. Felles midler administreres av Vestfinnmark politidistrikt, og utbetales til den aktuelle etat etter utstett faktura. Vestfinnmark politidistrikt skal levere regnskap til øvrige etater over bruk av felles midler. Status på bruk av fellesmidler skal være en fast post på møter i styringsgruppen. Ubrukte felles midler overføres neste budsjettår. Dersom det på ett senere tidspunkt vil være aktuelt med frikjøp av prosjektleder skal alle prosjekteierne bidra med midler til å dekke lønnen etter samme norm som for felles midler. Rapportering Prosjektleder rapporterer til styringsgruppen. Godkjenning Prosjektdirektivet er godkjent i styringsgruppemøte den Torbjørn Aas Leif Vidar Olsen Politimester Leder Rådmann Vest- Finnmark Prehospitale tjenester Hammerfest kommune

7 7

Interkommunalt samarbeid mellom Inderøy, Verran og Steinkjer kommune Styringsdokument

Interkommunalt samarbeid mellom Inderøy, Verran og Steinkjer kommune Styringsdokument Interkommunalt samarbeid mellom Inderøy, Verran og Steinkjer kommune Styringsdokument Utarbeidet av rådmennene i INVEST samarbeidet 8.4. 2008 1 1. Bakgrunn Bakgrunnen for INVEST samarbeidet var det press

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Utdanningsetatens prosjektverktøy. Prosjekthåndbok. Versjon 1.2

Oslo kommune Utdanningsetaten. Utdanningsetatens prosjektverktøy. Prosjekthåndbok. Versjon 1.2 Utdanningsetaten Utdanningsetatens prosjektverktøy Versjon 1.2 Utdanningsetaten Side 3 Innholdsfortegnelse 1. Dokumentinformasjon... 4 1.1 Dokumenteier... 4 1.2 Endringslogg... 4 1.3 Godkjennelse... 5

Detaljer

Internkontroll, tjenesteutøving og samarbeid ved NAV-kontoret Fredrikstad kommune

Internkontroll, tjenesteutøving og samarbeid ved NAV-kontoret Fredrikstad kommune Unntatt off. jfr. koml. 78 nr. 7 Opph. av ØKUS 13.9 2011 Internkontroll, tjenesteutøving og samarbeid ved NAV-kontoret Fredrikstad kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 12. september 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

SORTLAND KOMMUNE Ressurskommune for universell utforming 2009-2013

SORTLAND KOMMUNE Ressurskommune for universell utforming 2009-2013 Sortland - ressurskommune for universell utforming 2009-20013. Rapport 2009/2010 SORTLAND KOMMUNE Ressurskommune for universell utforming 2009-2013 Skolekvartalet: Ungsomsskolen under bygging- febr 2011

Detaljer

Prosjekthåndbok Etablering, organisering og styring av prosjekter i Oppland fylkeskommune Pr 01.12.12

Prosjekthåndbok Etablering, organisering og styring av prosjekter i Oppland fylkeskommune Pr 01.12.12 Prosjekthåndbok Etablering, organisering og styring av prosjekter i Oppland fylkeskommune Pr 01.12.12 Forord Oppland fylkeskommunes rolle som regional utviklingsaktør, skoleeier og planmyndighet utgjør

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Byggeprosjekter i Sandefjord kommune

Forvaltningsrevisjon. Byggeprosjekter i Sandefjord kommune Forvaltningsrevisjon Byggeprosjekter i Sandefjord kommune SAMMENDRAG AV RAPPORTEN Revisjonsområde: Byggeprosjekter i Sandefjord kommune Revisjonsperiode: januar mars 2014 Formål med forvaltningsrevisjonen:

Detaljer

MELHUS KLÆBU UTREDNING INTERKOMMUNALT KRISETEAM. KOMMUNE kommune. ALVIK kommune TRONDHEIM KOMMUNE 5. utgave: 26.11.10

MELHUS KLÆBU UTREDNING INTERKOMMUNALT KRISETEAM. KOMMUNE kommune. ALVIK kommune TRONDHEIM KOMMUNE 5. utgave: 26.11.10 INTERKOMMUNALT KRISETEAM UTREDNING ALVIK kommune KOMMUNE 5 KOMMUNE kommune TRONDHEIM utgave: 26.11.10 MELHUS KLÆBU i 5. Beskrivelse av et nødvendig fremtidig kriseteamtilbud utenfor ordinær arbeidstid

Detaljer

Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid

Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2008 med kommunale helse-, sosialog Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid tilsyn med sosial og helse Rapport fra Helsetilsynet 5/2009 Mars 2009 Rapport

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Bedre prosess og mer tid til analyse av månedlige økonomirapporter. Nasjonalt topplederprogram. Erik A Hansen

Utviklingsprosjekt: Bedre prosess og mer tid til analyse av månedlige økonomirapporter. Nasjonalt topplederprogram. Erik A Hansen Utviklingsprosjekt: Bedre prosess og mer tid til analyse av månedlige økonomirapporter Nasjonalt topplederprogram Erik A Hansen Bodø 5. november 2010 Bakgrunn og problemstilling Helseforetakene har siden

Detaljer

Idèfase. Skisse. Resultat

Idèfase. Skisse. Resultat ? Idèfase Skisse Planlegging Gjennomføring Resultat Bakgrunn: Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) Troms har stor tro på prosjektorientert arbeid. Derfor legges det til rette for utviklingsarbeid

Detaljer

PLP Prosjektlederprosessen FRA IDÉ TIL RESULTAT

PLP Prosjektlederprosessen FRA IDÉ TIL RESULTAT PLP Prosjektlederprosessen FRA IDÉ TIL RESULTAT Innledning PLP et virkemiddel for utvikling Organisasjoner opererer i dag under kontinuerlig påtrykk for endring, både fra omgivelsene og innenfra organisasjonen

Detaljer

Øvelse Oslo 2006. Evaluering. Øvelse Oslo 2006 øvde samfunnets evne til å håndtere omfattende terroranslag og katastrofer

Øvelse Oslo 2006. Evaluering. Øvelse Oslo 2006 øvde samfunnets evne til å håndtere omfattende terroranslag og katastrofer Øvelse Oslo 2006 Evaluering Øvelse Oslo 2006 øvde samfunnets evne til å håndtere omfattende terroranslag og katastrofer Øvelse Oslo 2006 Evaluering Innhold Forord...5 1 Innledning...7 1.1 Øvelsens nytteverdi...8

Detaljer

Overordnet beredskapsplan

Overordnet beredskapsplan Fredrikstad kommune Overordnet beredskapsplan Krisestab Kriseleder Rådmann Beredskapsleder Kommuneoverlege K-1 - Personell K-2 - Situasjon K-3 - Operasjon K-4 - Logistikk K-5 - Informasjon og kommunikasjon

Detaljer

Utvidet revisjon: Byggeprosjekter ved OUS Revisjonsperiode: Januar mai 2015

Utvidet revisjon: Byggeprosjekter ved OUS Revisjonsperiode: Januar mai 2015 Oslo Universitetssykehus - Utvidet revisjon Rapport Endelig versjon Utvidet revisjon: Byggeprosjekter ved OUS Revisjonsperiode: Januar mai 2015 Til: Kopi til: Oppdragsansvarlig: Revisjonsteam: Morten Reymert

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for administrasjon. Utvalg: Møtested: Dato: 11.04.2012 Tidspunkt: 16:00. Formannskapssalen, Halden rådhus

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for administrasjon. Utvalg: Møtested: Dato: 11.04.2012 Tidspunkt: 16:00. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 11.04.2012 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for administrasjon Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00.

Detaljer

Vurdering av interkommunalt samarbeid

Vurdering av interkommunalt samarbeid Vurdering av interkommunalt samarbeid Malvik kommune Mars 2011 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av kontrollutvalget i Malvik kommune i perioden september-februar 2011. Undersøkelsen

Detaljer

Mandat. Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor

Mandat. Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor Mandat Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor Innhold Bakgrunn... 2 Formålet med felles målbilder og strategier... 2 Mål for arbeidet... 3 Leveranser 2015... 4 Del 1: Visjon og

Detaljer

PLP Prosjektlederprosessen

PLP Prosjektlederprosessen Kort om Innovasjon Norge I Innovasjon Norge treffer du mennesker som har lokal og internasjonal kompetanse slik at din idé kan bli en forretningsuksess. Med kontorer i alle fylker, og i tretti land over

Detaljer

Håndbok ved konkurranseutsetting. Oktober 2003

Håndbok ved konkurranseutsetting. Oktober 2003 Håndbok ved konkurranseutsetting Oktober 2003 : Forord Konkurranseutsetting og annen omstilling snur stadig oftere rundt på forholdene på våre arbeidsplasser. Det skaper usikkerhet og nye utfordringer

Detaljer

Prosjektbeskrivelse for Omstilling- og nedbemanningsprosjektet

Prosjektbeskrivelse for Omstilling- og nedbemanningsprosjektet Ringerike kommune 01.01.2013-31.12.2013 Prosjektbeskrivelse for Omstilling- og nedbemanningsprosjektet Ringerike kommune er midt i en stor og kompleks omstillingsprosess, og det er fremdeles mye igjen

Detaljer

Sak 5: Endring og omstilling i politi- og lensmannsetaten

Sak 5: Endring og omstilling i politi- og lensmannsetaten Politiets Fellesforbund Postadr.: Møllergata 39, 0179 Oslo Tlf.: 23 16 31 00 E-post: pf@pf.no Org. nr.: NO 871 000 352 Besøksadr.: Møllergata 39, 4.etg. Faks: 23 16 31 40 Internett: www.pf.no Bankkonto:

Detaljer

Samledokument for enighet mellom Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre om Nærpolitireformen

Samledokument for enighet mellom Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre om Nærpolitireformen Samledokument for enighet mellom Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre om Nærpolitireformen 1 Innholdsfortegnelse Politidirektoratets oppgaver og ansvar... 3 Nærpoliti...

Detaljer

Innledning. 2 Prosjekthåndbok

Innledning. 2 Prosjekthåndbok Prosjekthåndbok Innledning Kommuneplanens strategiske samfunnsdel 2014-2026 gir retning og føringer for kommunens samlede utvikling i et langsiktig perspektiv. Kommuneplanens samfunnsdel skal legges til

Detaljer

Sak 7: Handlingsprogram og strategisk program

Sak 7: Handlingsprogram og strategisk program Politiets Fellesforbund Postadr.: Møllergata 39, 0179 Oslo Tlf.: 23 16 31 00 E-post: pf@pf.no Org. nr.: NO 871 000 352 Besøksadr.: Møllergata 39, 4.etg. Faks: 23 16 31 40 Internett: www.pf.no Bankkonto:

Detaljer

Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2013/3785 Stein Erik Breivikås Hammerfest, 18.6.2015

Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2013/3785 Stein Erik Breivikås Hammerfest, 18.6.2015 Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2013/3785 Stein Erik Breivikås Hammerfest, 18.6.2015 Saksnummer 50/2015 Saksansvarlig: Økonomisjef Stein Erik Breivikås Møtedato: 18.juni

Detaljer

Månedsrapport. September 2014. fra konserntillitsvalgte og konsernhovedverneombud. Møter med arbeidsgiver. Regionale prosjekter

Månedsrapport. September 2014. fra konserntillitsvalgte og konsernhovedverneombud. Møter med arbeidsgiver. Regionale prosjekter Månedsrapport fra konserntillitsvalgte og konsernhovedverneombud September 2014 Vi takker alle for en bra samling på Sola, enda en gang. Flott å treffe så mange engasjerte tillitsvalgte og verneombud.

Detaljer

PROSJEKTHÅNDBOK GRAN KOMMUNE

PROSJEKTHÅNDBOK GRAN KOMMUNE PROSJEKTHÅNDBOK GRAN KOMMUNE Versjon 2.0 1 juli 2014 Dokumentreferanse 12/02526-4 Side 2 PROSJEKTHÅNDBOK GRAN KOMMUNE - VERSJON 2.0 Denne utgaven av prosjekthåndboka erstatter prosjekthåndboka versjon

Detaljer

Rådmannsutvalget 30. august 2013

Rådmannsutvalget 30. august 2013 MØTEREFERAT! Rådmannsutvalget 30. august 2013 Sted: Kongsbergregionens lokaler, Kirkegt 4 Kongsberg Tid: 09:00 15:00 Møteleder: Hans Henrik Thune referent: Jan Erik Innvær regional koordinator / daglig

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 7. februar 2013 SAK NR 009-2012 OPPRETTELSE AV INTERREGIONALT EIENDOMSFORUM. Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 7. februar 2013 SAK NR 009-2012 OPPRETTELSE AV INTERREGIONALT EIENDOMSFORUM. Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 7. februar 2013 SAK NR 009-2012 OPPRETTELSE AV INTERREGIONALT EIENDOMSFORUM Forslag til vedtak: Styret slutter seg til anbefalingene om opprettelse

Detaljer

God virksomhetsstyring og intern kontroll i Sykehuset Østfold

God virksomhetsstyring og intern kontroll i Sykehuset Østfold STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 8 Styresak nr.: 70-10 Sakstype: Temasak Saksnr. arkiv: God virksomhetsstyring og intern kontroll i Sykehuset Østfold Sammendrag: Saken belyser utviklingen av et helhetlig

Detaljer