Fosen Kommunerevisjon IKS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fosen Kommunerevisjon IKS"

Transkript

1 Fosen Kommunerevisjon IKS Spesialundervisning i grunnskolen Mosvik kommune Forvaltningsrevisjon 2010

2 INNHOLD 1 SAMMENDRAG BAKGRUNN FOR PROSJEKTET AVGRENSINGER PROBLEMSTILLINGER REVISJONSKRITERIER INTERNKONTROLL SAKSBEHANDLING OG VEDTAK METODE INNHENTEDE OPPLYSNINGER GJENNOMGANG AV INTERNKONTROLLDOKUMENTASJONEN KNYTTET TIL SPESIALUNDERVISNING FYLKESMANNENS VURDERINGER KNYTTET TIL INTERNKONTROLL GJENNOMGANG AV DOKUMENTASJON KNYTTET TIL VEDTAK OM SPESIALUNDERVISNING 7.4 FYLKESMANNENS VURDERINGER KNYTTET TIL SAKKYNDIG VURDERING, INDIVIDUELLE OPPLÆRINGSPLANER (IOP) OG HALVÅRSRAPPORTER VURDERINGER INTERNKONTROLL DOKUMENTASJON KNYTTET TIL VEDTAK KONKLUSJON OG ANBEFALING RÅDMANNENS HØRINGSUTTALELSE SENTRALE DOKUMENTER OG LITTERATUR Rissa Monica Larsen Torvik Revisjonssjef Tore Solli Forvaltningsrevisor Fosen kommunerevisjon IKS Side 1

3 1 SAMMENDRAG Fosen Kommunerevisjon IKS har på oppdrag fra kontrollutvalget gjennomgått deler av opplæringsvirksomheten i Mosvik kommunen for å vurdere internkontroll og saksbehandling knyttet til spesialundervisning i grunnskolen. Formålet med forvaltningsrevisjonen er å få svar på følgende problemstillinger: Har Mosvik kommune en tilfredsstillende internkontroll knyttet til spesialundervisning i grunnskolen? Skjer tildeling og oppfølging av spesialundervisning i samsvar med regelverket? Vurderingskriteriene er utledet fra Opplæringsloven og tilhørende veiledere utgitt av Utdanningsdirektoratet og KS. Revisjonen konkluderer med at kommunen ikke fullt ut oppfyller kravet om tilfredsstillende internkontroll knyttet til spesialundervisning. Kommunen mangler dokumentasjon av flere sentrale elementer i forhold til kravene i opplæringsloven og tilhørende veileder om internkontroll. Samtidig har kommunen utarbeidet dokumenter (eks. kvalitetsmelding) som ved en videreutvikling vil kunne være et grunnlag for utarbeiding av et fullverdig internkontrollsystem. Tildeling og oppfølging av spesialundervisning skjer i samsvar med gjeldende regelverk i den forstand at sakkyndig vurdering, individuell opplæringsplan (IOP) og dokumentasjon for foreldrenes medvirkning foreligger i alle vedtak og saker. Videre foreligger det halvåsrapporter for elever med vedtak om spesialundervisning. Det er en svakhet at vurderingene i halvårsrapportene ikke konsekvent gjøres i forhold til de målene som fastsettes i elevens IOP. Fylkesmannen i Nord-Trøndelag påpeker gjennom ett tilsyn høsten 2009 at innholdet i de sakkyndige vurderingene, de individuelle opplæringsplanene og halvårsrapportene ikke er i samsvar med lovkravene i opplæringsloven. På bakgrunn av vurderingene i rapporten anbefaler revisjonen følgende: Mosvik kommune bør prioritere å videreutvikle et aktivt internkontrollverktøy for opplæringsvirksomheten inkludert spesialundervisning. Kommunen bør systematisk overvåke og gjennomgå internkontrollen for å sikre at den fungerer som forutsatt og bidrar til kontinuerlig forbedring i virksomheten. Kommunen bør legge vekt på å bedre dokumentasjonen av internkontrollarbeidet. Kommunen bør sikre at innholdet i individuell opplæringsplan og halvårsrapport har en klar sammenheng og er i samsvar med lovkravene i opplæringsloven. Fosen kommunerevisjon IKS Side 2

4 2 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET Gjennom god tilpasning av vanlig undervisning skal en så langt som råd er, søke å gi alle elever i grunnskolen et godt utbytte av opplæringen. Opplæringsloven (Lov av 17. juli 1998 nr 61 om grunnskolen og den videregåande opplæringa) vektlegger tilpasset opplæring gjennom at opplæringen skal tilpasses evnene og forutsetningene til den enkelte elev. For enkelte elever vil likevel ikke en tilpasning innen rammen av vanlig undervisning være nok til at de får et tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet. Dette kan aktualisere behovet for spesialundervisning. Spesialundervisning er en mer omfattende form for tilpasset opplæring, som det er knyttet et enkeltvedtak til. Selve retten til spesialundervisning er regulert i opplæringsloven 5-1: Elevar som ikkje har eller som ikkje kan få tilfredsstillande utbytte av det ordinære opplærinstilbodet, har rett til spesialundervisning. I vurderinga av kva for opplæringstilbod som skal givast, skal det særleg leggjast vekt på utviklingsutsiktene til eleven. Opplæringstilbodet skal ha eit slikt innhald at det samla tilbodet kan gi eleven eit forsvarleg utbytte av opplæringa i forhold til andre elevar og i forhold til dei opplæringsmåla som er realistisk for eleven. Elevar som får spesialundervisning, skal ha det same totale undervisningstimetalet som andre elevar, jf. 2-2 og 3-2. Spesialundervisning innebærer en mer omfattende individuell tilpasning, som blant annet kan omfatte avvik fra reglene om innholdet i opplæringen slik det går fram av læreplanverkene. Også spesialundervisning er en form for tilpasset opplæring, men ikke all tilpasset opplæring er spesialundervisning. Spesialundervisning innebærer at det på bakgrunn av enkeltvedtak settes i gang særskilte tiltak for en som ikke får tilfredsstillende utbytte av opplæringen, tiltak som bare noen har krav på. Hva de særskilte tiltakene går ut på, vil avhenge av situasjonen. Opplæringsloven andre ledd stiller krav om at kommunen skal ha et internkontrollsystem tilknyttet bl.a. spesialundervisning: Kommunen/fylkeskommunen og skoleeigaren for privat skole etter 2-12 skal ha eit forsvarleg system for vurdering av om krava i opplæringslova og forskrifter til lova blir oppfylte. Kommunen/fylkeskommunen og skoleeigaren for privat skole etter 2-12 skal ha eit forsvarleg system for å følgje opp resultata frå desse vurderingane og nasjonale kvalitetsvurderingar som departementet gjennomfører med heimel i 14-1 fjerde ledd. Videre gir opplæringsloven retningslinjer for hvordan tildeling og oppfølging av spesialundervisning skal skje. 5-3 i opplæringsloven setter krav om at det må foreligge en sakkyndig vurdering før kommunen kan fatte vedtak om å gi spesialundervisning. Hvis det blir fattet vedtak om å gi spesialundervisning skal opplæringstilbudet konkretiseres i en individuell opplæringsplan (IOP) for eleven. Opplæringstilbudet utformes i samarbeid med foreldrene og det skal legges stor vekt på deres syn. Det går også fram av opplæringsloven at skolen skal utarbeide en skriftlig oversikt hvert halvår over den opplæringa elever med spesialundervisning har fått og hvilken utvikling eleven har hatt. Med utgangspunkt i at det er utformet mål for eleven i den individuelle opplæringsplanen er det grunnlag for å vente at måloppnåelse registreres i halvårsrapporten. Fosen kommunerevisjon IKS Side 3

5 I Mosvik kommune er det én kommunal grunnskole fordelt på to enheter. I tillegg drives det en privat kristen grunnskole i kommunen. Høsten 2000 ble barnehage og skole slått sammen til en avdeling med felles avdelingsleder for de tre enhetene Mosvik barnehage, Framverran skole (alderstrinn klasse) og Mosvik skole (alderstrinn klasse). Ved hver enhet er det en daglig leder som tar seg av den daglige driften. Tabell 1 viser kommunens netto driftsutgifter til undervisning i grunnskolen i prosent av kommunens samlede netto driftsutgifter. Indikatoren sier således noe om kommunens prioritering av undervisning i grunnskolen i forhold til andre sektorer i kommunen. Tabell 1 Netto driftsutgifter til grunnskoleundervisning i prosent av samlede netto driftsutgifter Mosvik kommune Gj.snitt kom.gruppe 6 Gj.snitt Nord-Trøndelag ,5 22,8 22,6 20,4 20,4 20,1 25,0 24,7 25,2 Mosvik kommune ligger noe over sammenlignbare kommuner når det gjelder netto driftsutgifter til grunnskoleundervisning i prosent av samlede netto driftsutgifter. Samtidig ligger kommunen i 2 av 3 år under gjennomsnittet i Nord-Trøndelag. Ser vi på netto driftsutgifter til grunnskoleundervisning per innbygger så ligger kommunen over nivået i både sammenlignbare kommuner og gjennomsnittet i Nord-Trøndelag (tabell 2). Tabell 2 Netto driftsutgifter til grunnskoleundervisning per innbygger (kr) Mosvik kommune Gj.snitt kom.gruppe 6 Gj.snitt Nord-Trøndelag Andel elever i grunnskolen i Mosvika som får spesialundervisning er stigende (tabell 3). Dette er den samme trenden vi ser i sammenlignbare kommuner og i Nord-Trøndelag generelt. Økningen kommer til tross for en målsetting om en reduksjon av andelen elever med spesialundervisning (Stortingsmelding nr. 30, , Kultur for læring). Andelen elever som fikk spesialundervisning i grunnskolen i Mosvik kommune var i 2006 lavere enn i sammenlignbare kommuner og gjennomsnittet i Nord-Trøndelag. I 2007 og 2008 er andelen elever med spesialundervisning i Mosvika høyere enn gjennomsnittet i Nord-Trøndelag (men lavere enn gjennomsnittet i sammenliknbare kommuner). Tabell 3 Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning, prosent Mosvik kommune Gj.snitt kom.gruppe 6 Gj.snitt Nord-Trøndelag ,2 6,7 9,6 8,5 10,1 10,5 5,0 5,8 7,1 Fosen kommunerevisjon IKS Side 4

6 Tabell 4 viser timer spesialundervisning i prosent av antall læretimer totalt i henholdsvis Mosvik kommune, sammenlignbare kommuner og kommuner i Nord-Trøndelag i perioden Mosvik kommune hadde en forholdsvis stor økning i timer spesialundervisning i prosent av antall læretimer fra 2007 til Tabell 4 Timer spesialundervisning i prosent av antall læretimer totalt Mosvik kommune Gj.snitt kom.gruppe 6 Gj.snitt Nord-Trøndelag ,7 17,8 27,4 14,5 16,1 16,4 15,6 16,0 17,5 3 AVGRENSINGER Prosjektet er avgrenset til klassetrinn i kommunens ordinære grunnskoletilbud. I tilknytning til vedtak om spesialundervisning har revisjonen først og fremst vurdert om de nødvendig dokumentene i saken foreligger (sakkyndig vurdering og IOP). Det er kun i forhold til halvårsrapporter at innholdet er vurdert nærmere. I vurderingen av kommunens internkontroll har revisjonen i sin gjennomgang valgt å konsentrere seg om enkelte av de mest sentrale elementene i et helhetlig internkontrollsystem, jf. revisjonskriteriene. Andre elementer i internkontrollsystemet er vurdert mindre grundig. 4 PROBLEMSTILLINGER Det forventes at prosjektet skal gi grunnlag for å konkludere på om Mosvik kommune har en tilfredsstillende internkontroll knyttet til spesialundervisning i grunnskolen. Forvaltningsrevisjonen vil i tillegg spesielt kontrollere at gjeldende regelverk blir fulgt ved tildeling og oppfølging av tjenesten. For å belyse disse aspektene er det utarbeidet følgende problemstilling: Har Mosvik kommune en tilfredsstillende internkontroll knyttet til spesialundervisning i grunnskolen? Skjer tildeling og oppfølging av spesialundervisning i samsvar med regelverket? Fosen kommunerevisjon IKS Side 5

7 5 REVISJONSKRITERIER Revisjonskriterier er de krav og forventninger som Mosvik kommune vurderes/revideres i forhold til, og tar utgangspunkt i den beskrevne problemstillingen. I dette prosjektet har vi utledet revisjonskriterier fra følgende kilder: Opplæringsloven (Lov av 17. juli 1998 nr 61 om grunnskolen og den videregåande opplæringa) Veileder fra Utdanningsdirektoratet og KS: Kravet til skoleeiers forsvarlige system 5.1 Internkontroll Kommunens plikt til å ha internkontroll i skoleverket er hjemlet i opplæringsloven andre ledd der det heter: Kommunen/fylkeskommunen og skoleeigaren for privat skole etter 2-12 skal ha eit forsvarleg system for vurdering av om krava i opplæringslova og forskriftene til lova blir oppfylte. Kommunen/fylkeskommunen og skoleeigaren for privat skole etter 2-12 skal ha eit forsvarleg system for å følgje opp resultata frå desse vurderingane og nasjonale kvalitetsvurderingar som departementet gjennomfører med heimel i 14-1 fjerde ledd. I og med at spesialundervisning er hjemlet i opplæringslova, følger det av bestemmelsen at kommunens internkontrollsystem også må innbefatte vurdering og oppfølging av lovkravene spesialundervisningen. Utdanningsdirektoratet og KS har utgitt en veileder (Veileder om kravet til skoleeiers forsvarlige system ) som konkretiserer kravet til et forsvarlig internkontrollsystem. Veilederen lister opp følgende elementer som bør inngå i et forsvarlig system for vurdering om kravene i regelverket blir oppfylt: Oversikt over lover, forskrifter og relevante styringsdokumenter i forhold til regelverkets gjennomføring. Beskrivelse av hovedoppgaver, organisering og myndighetsfordeling knyttet til opplæringsvirksomheten (eks. delegasjonsreglement). Ansvarslinjene og myndighetsfordelingen mellom de ulike ansvarsnivåene må være klargjort. Rutiner for å sikre kompetanse til å vurdere regelverket og til å ivareta oppgaver de er gitt i systemet som ledd i skoleeiers oppfyllelse av regelverket. Rutiner for å sikre informasjonsflyt for rapporteringer og tilbakemeldinger. Beskrivelse av rutiner for å rette opp og forbedre forhold som er oppdaget, samt rutiner for oppfølging av ulike kvalitetsvurderinger. Beskrivelse av rutiner for oppfølging av kritiske områder i opplæringsvirksomheten. Beskrivelse av ledelsesansvar for gjennomgang, oppdatering og bruk av systemet for å sikre at det fungerer som forutsatt og bidrar til kontinuerlig forbedring. Systemet skal kunne dokumenteres skriftlig. Fosen kommunerevisjon IKS Side 6

8 Revisjonen tar utgangspunkt i opplæringslovens bestemmelser samt utvalgte elementer i veilederens opplisting av krav til et forsvarlig internkontrollsystem ved utledning av kriterier. Følgende kriterier for vurdering om internkontrollen knyttet til spesialundervisning i grunnskolen er tilfredsstillende legges til grunn i prosjektet: Det skal foreligge rutiner for å sikre informasjonsflyt for rapportering og tilbakemelding. Det skal beskrives rutiner for å rette opp og forbedre forhold som er oppdaget, samt rutiner for oppfølging av ulike kvalitetsvurderinger. Det skal gis en beskrivelse av ledelsesansvar for gjennomgang, oppdatering og bruk av systemet for å sikre at det fungerer som forutsatt og bidrar til kontinuerlig forbedring. Systemet skal kunne dokumenteres skriftlig. 5.2 Saksbehandling og vedtak Opplæringslovens kapittel 5 omhandler spesialundervisning. Her finnes det regler knyttet til både sakkyndig vurdering, IOP, forelders medvirkning og halvårsrapporter. Kapitlet beskriver blant annet følgende: 5-3. Sakkunnig vurdering Før kommunen eller fylkeskommunen gjer vedtak om spesialundervisning etter 5-1 eller vedtak om spesialpedagogisk hjelp etter 5-7, skal det liggje føre ei sakkunnig vurdering av dei særlege behova til eleven. Vurderinga skal vise om eleven har behov for spesialundervisning, og kva for opplæringstilbod som bør givast Nærmare om saksbehandlinga i samband med vedtak om spesialundervisning.. Før det blir gjort sakkunnig vurdering og før det blir gjort vedtak om å setje i gang spesialundervisning, skal det innhentast samtykke frå eleven eller frå foreldra til eleven. Med dei avgrensingane som følgjer av reglane om teieplikt og 19 i forvaltningslova, har eleven eller foreldra til eleven rett til å gjere seg kjende med innhaldet i den sakkunnige vurderinga og til å uttale seg før det blir gjort vedtak. Tilbod om spesialundervisning skal så langt råd er, formast ut i samarbeid med eleven og foreldra til eleven, og det skal leggjast stor vekt på deira syn Unntak frå reglane om innhaldet i opplæringa Reglane om innhaldet i opplæringa i denne lova og i forskrifter etter denne lova gjeld for spesialundervisning så langt dei passar. For elev som får spesialundervisning, skal det utarbeidast individuell opplæringsplan. Planen skal vise mål for og innhaldet i opplæringa og Fosen kommunerevisjon IKS Side 7

9 korleis ho skal drivast. Også avvikande kontraktsvilkår for lærlingar kan fastsetjast i den individuelle opplæringsplanen. Skolen skal kvart halvår utarbeide skriftleg oversikt over den opplæringa eleven har fått, og ei vurdering av utviklinga til eleven. Skolen sender oversikta og vurderinga til eleven eller til foreldra til eleven og til kommunen eller fylkeskommunen. Revisjonen tar utgangspunkt i kapittel 5 i opplæringslovens ved utledning av følgende kriterier til bruk i prosjektet: Sakkyndig vurdering skal ligge til grunn for vedtak om spesialundervisning Det skal foreligge IOP som beskriver mål for opplæringen, opplæringens innhold samt hvordan opplæringen skal skje. Det skal foreligge dokumentasjon for at foreldrene har medvirket i utformingen av elevens IOP. Det skal foreligge dokumentasjon for at det er utarbeidet halvårsrapporter for elever med vedtak om spesialundervisning. Det skal framgå i halvårsrapportene en vurdering av elevens utvikling i forhold til målene som er fastsatt i elevens IOP 6 METODE Gjennomgang av Mosvik kommunes internkontroll knyttet til opplæringsloven generelt og spesialundervisning spesielt Intervju med ansatte som har ansvaret for eller tilknytning til kommunens spesialundervising Gjennomgang av elevmapper til elever med spesialundervisning. Revisjonen valgte saker fra 2009 for å gjøre prosjektet mest mulig aktuelt. Vi mener det antall saker som er gjennomgått er tilstrekkelig for å si noe om virksomhetenes saksbehandling. Revisjonen vurderer opplysningene som pålitelige og gyldige i forhold til prosjektets formål. For å belyse temaet best mulig er det presentert opplysninger fra tilsynet Fylkesmannen i Nord-Trøndelag hadde med Mosvik kommune høsten Dette tilsynet omhandlet bl.a. opplæringsloven. Fosen kommunerevisjon IKS Side 8

10 7 INNHENTEDE OPPLYSNINGER 7.1 Gjennomgang av internkontrolldokumentasjonen knyttet til spesialundervisning Følgende internkontrolldokumentasjon knyttet til spesialundervisning er dokumentert i Mosvik kommune (deler av dokumentasjonen vil være gjeldende for hele oppvekstsektoren): Overordnede styringsdokumenter som beskriver hovedoppgaver, organisering og myndighetsfordeling (bl.a. kommuneplan , delegasjonsreglement dat , økonomireglement, budsjettdokumenter og årsmelding). o Det foreligger ikke spesifikke rutiner for å sikre informasjonsflyt knyttet til rapportering og tilbakemelding knyttet til spesialundervisning Aktivitetsplan for PPT 2009/2010 for Mosvik, Inderøy og Leksvik IKS o Inneholder bl.a. beskrivelse av bruken av individuell opplæringsplan (IOP), halvårsrapporter og oppsummeringsmøter o Beskriver bruken av TP-team (TilPassa opplæring) o Beskriver drøftingsmøter som et lavterskeltiltak i forhold til utfordringer knyttet til enkeltbarn/enkeltelever Årsrapport for PPT for Mosvik, Inderøy og Leksvik IKS Kvalitetsmelding for grunnskolen o Inneholder bl.a. et avvikssystem som tar utgangspunkt i opplæringsloven o Indikatorer på kvalitet i skolen (bl.a. KOSTRA-tall) Det foreligger ikke en oversikt over områder i virksomheten hvor det er fare for svikt eller mangel på oppfyllelse av myndighetskrav (kommunen har en generell risiko- og sårbarhetsanalyse fra 2001 som tar utgangspunkt i lokalsamfunnet Mosvik). I og med at kritiske områder i opplæringsvirksomheten ikke er beskrevet, mangler det også en tilhørende rutine for oppfølging. Et grovmasket system for avviksrapportering er utarbeidet (se kvalitetsmelding for grunnskolen). Systemet kan inngå i en prosedyre for å rette opp og forberede forhold som er oppdaget, men det foreligger ikke dokumentasjon på at avviksrapportering er implementert og tatt i bruk. Det mangler også en rutine for regelmessig gjennomgang av virksomheten og internkontrollen knyttet til opplæring generelt og spesialundervisning spesielt. 7.2 Fylkesmannens vurderinger knyttet til internkontroll Fylkesmannen i Nord-Trøndelag gjennomførte tilsyn med Mosvik kommune. Formålet med tilsynet var å vurdere om kommunen har tilfredsstillende styring i forhold til regelverket som regulerer retten til tilpasset opplæring og spesialundervisning, opplæringsloven 1-3 og 5-1, 5-6, og hvorvidt kommunen har et forsvarlig system iht. lovens annet ledd. Fylkesmannens tilsyn fokuserer på kommunens krav innenfor oppgitte emner, og Fylkesmannens rapport viser avvik som ble avdekket under tilsynet. Det presiseres at rapporten således ikke gir noen fullstendig tilstandsvurdering av kommunens opplæring. Fylkesmannen konkluderer med at Mosvik kommune ikke har et forsvarlig system for vurdering og oppfølging av lovkravene til tilpasset opplæring og spesialundervisning, jf. Fosen kommunerevisjon IKS Side 9

11 Opplæringsloven annet ledd. Følgende punkter er i den forbindelse nevnt spesielt i Fylkesmannens rapport: Kommunen har ikke et eget samlet skriftlig dokument/system for vurdering og oppfølging av opplæringslovens krav til tilpasset opplæring og spesialundervisning. Det er ikke gitt konkrete føringer fra kommuneledelsen mht. vurdering og oppfølging av opplæringslovens krav til tilpasset opplæring og spesialundervisning. Med føringer menes det angivelse av rutiner for hva som skal utføres, hvem som skal gjøre det, hvordan det skal gjøres og når det skal skje. 7.3 Gjennomgang av dokumentasjon knyttet til vedtak om spesialundervisning Revisjonen har gjennomgått 7 tilfeller i 2009 hvor det er gjort vedtak om spesialundervisning. Det ble undersøkt om nødvendig dokumentasjon er knyttet til saksbehandlingen og vedtakene, jf. revisjonskriteriene. Følgende observasjoner ble gjort: Det ligger sakkyndig vurdering til grunn for alle vedtakene om spesialundervisning. Individuell opplæringsplan (IOP) foreligger i alle saker. Det foreligger dokumentasjon for at foreldrene har medvirket i utformingen av elevens IOP i form av foreldrenes underskrift i alle saker. Det foreligger halvårsrapporter i alle 7 tilfellene. I 6 av de 7 tilfellene var det ikke åpenbar sammenheng mellom evalueringen i halvårsrapportene og de målene som er fastsatt i elevens IOP. I en av halvårsrapportene var elevens utvikling vurdert i forhold til målene som var fastsatt i IOP. Det var brukt ulike maler/skjema for halvårsrapportene. 7.4 Fylkesmannens vurderinger knyttet til sakkyndig vurdering, individuelle opplæringsplaner (IOP) og halvårsrapporter Fylkesmannen gir i sin tilsynsrapport av følgende karakteristikk av sakkyndig vurdering, individuelle opplæringsplaner (IOP) og halvårsrapporter knyttet til spesialundervisning i Mosvik kommune: Den sakkyndige vurderingen skal bl.a. uttale seg om hva som vil være realistiske opplæringsmål for eleven. Den skal skissere hva som kan gjøres innenfor vanlig tilpasset opplæring og hva det spesialpedagogiske tilbudet bør være. De sakkyndige vurderingene inneholder en beskrivelse av tilbudets omfang og organisering. I tre av de sakkyndige vurderingene er det ikke beskrevet hva som er elevenes realistiske opplæringsmål eller i hvilke fag/områder eleven skal/ikke skal følge læreplanen for årstrinnet. Fylkesmannens konklusjon: Kommunen sikrer ikke at de sakkyndige vurderingene er i samsvar med lovkravene i opplæringsloven 5-3. Den individuelle opplæringsplanen må ta utgangspunkt i den generelle delen av læreplanene og kompetansemålene for fagene så langt det passer. Planen må også ta utgangspunkt i lærevanskene og læreutsiktene til eleven slik de er beskrevet i den sakkyndige vurderingen. Fosen kommunerevisjon IKS Side 10

12 Den individuelle opplæringsplanen skal vise mål for, innholdet i og organiseringen av opplæringa. Planen må, om mulig, samordnes med opplæringsplanen for resten av klassen. I noen av de oversendte individuelle opplæringsplanene er det ikke gitt tydelig oversikt over målbare og konkrete opplæringsmål for elevene. I noen av planene er det ikke beskrevet hvordan assistentressursen skal benyttes. Halvårsrapportene beskriver hva som er gjort, men de er ikke tydelige på måloppnåelse ut fra målene i den individuelle opplæringsplanen. I en av halvårsrapportene er dette ikke vurdert måloppnåelse i alle fag som det er gitt spesialundervisning i. Fylkesmannens konklusjon: Kommunen sikrer ikke at de individuelle opplæringsplanene og halvårsrapporter er i samsvar med lovkravene i opplæringsloven 5-5. Fosen kommunerevisjon IKS Side 11

13 8 VURDERINGER 8.1 Internkontroll Internkontrolldokumentasjonen knyttet til opplæringsloven i Mosvik kommune framstår som noe mangelfull, noe som betyr at heller ikke internkontrollen knyttet til spesialundervisning er fullt ut tilfredsstillende. I forhold til kravene i opplæringsloven og tilhørende veileder om internkontroll mangler det flere elementer. Kommunen har startet utarbeidingen av et avvikssystem knyttet til opplæringsloven som er presentert i en egen kvalitetsmelding for grunnskolen. Systemet framstår i dag som uferdig, men vil kunne være et grunnlag for videre arbeid for å lage en rutine for å rette opp og forbedre svakheter som oppdages. På samme måte vil utarbeiding av rutiner for oppfølging av ulike kvalitetsvurderinger kunne knyttes til kvalitetsmeldingen ved en videreutvikling. Siste utgave av kvalitetsmeldingen er datert 2008 kommunen opplyser at det vil foreligge en revidert utgave i løpet av Informasjonsflyten knyttet til spesialundervisning skjer i dag bl.a. gjennom avdelingsledermøter, hvor de ansvarlige gir tilbakemeldinger fra sektoren. Videre rapporteres det gjennom målstyringsdokumenter som årsmelding, regnskapsrapporteringer og årsrapporter for ulike sektorer (eks. PPT). Veilederen om internkontroll i opplæringssektoren fra Utdanningsdirektoratet peker på at det skal foreligge skriftlige rutiner for rapportering. Dette kan i dag ikke dokumenteres i Mosvik kommune. For at et internkontrollsystem skal fungere optimalt må det brukes som et aktivt verktøy. Erfaringsmessig er det ofte hensiktsmessig å knytte internkontrollsystemet til eksisterende system for målstyring. Opplæringssektoren i Mosvik kommune kan ikke dokumentere en systematisk overvåking og gjennomgang av internkontrollen. Internkontrollsystemet knyttet til opplæring og spesialundervisning er for dårlig dokumentert. Gjennom samtaler med ansatte knyttet til spesialundervisning går det fram at det tenkes mye internkontroll, men det mangler altså dokumentasjon. For at internkontrollen skal fungere må internkontrollsystemet være i praktisk bruk. Det betyr at form og omfang på internkontrollsystemet må tilpasses den aktuelle virksomheten. De målstyringsdokumentene som allerede forefinnes i kommunen bør om ønskelig kunne utvikles i forhold til å ivareta kravet om god internkontroll. Fylkesmannen i Nord-Trøndelag konkludere med at Mosvik kommune ikke har et forsvarlig internkontrollsystem for vurdering og oppfølging av lovkravene til tilpasset opplæring og spesialundervisning. Fosen Kommunerevisjon har i denne rapporten en bred tilnærming til internkontrollspørsmålet, og vi vektlegger i vår konklusjon at kommunen innehar en del sentrale dokumenter som bør kunne videreutvikles til et helhetlig internkontrollsystem. 8.2 Dokumentasjon knyttet til vedtak Dokumentasjon knyttet til vedtak viser at sentrale dokumenter som sakkyndig vurdering, individuell opplæringsplan (IOP) og halvårsrapporter foreligger i alle de gjennomgåtte sakene. På samme måte er det i alle de gjennomgåtte sakene dokumentert at foreldrene har medvirket i utforming av elevens IOP. Fosen kommunerevisjon IKS Side 12

14 Halvårsrapporter foreligger i alle de 7 gjennomgåtte sakene. Elevens utvikling er også vurdert i alle rapportene, men i 6 av de gjennomgåtte halvårsrapportene er ikke elevens utvikling vurdert direkte opp mot målene som er fastsatt i elevens IOP. I en halvårsrapport finner vi direkte sammenheng mellom vurderingen og målene som er fastsatt i elevens IOP. Revisjonen mener at det er avgjørende at det er en sammenheng mellom de målene som settes og den evaluering som foretas. Kommunen opplyser at det allerede er iverksatt tiltak for å styrke sammenhengen mellom elevenes IOP og halvårsrapportene. Nye maler er utarbeidet og vil bli tatt i bruk i Fylkesmannen i Nord-Trøndelag går i sin tilsynsrapport nærmere inn på innholdet i både sakkyndige vurderinger, individuelle opplæringsplaner og halvårsrapporter som er gjennomført i kommunen. Fylkesmannen peker på at kommunen må konkretisere og tydeliggjøre innholdet i disse dokumentene for å tilfredsstille lovkravene i opplæringsloven. Fosen kommunerevisjon IKS Side 13

15 9 KONKLUSJON OG ANBEFALING Fosen Kommunerevisjon konkluderer med at Mosvik kommune ikke fullt ut oppfyller kravet om tilfredsstillende internkontroll knyttet til spesialundervisning i grunnskolen. Kommunen mangler dokumentasjon av flere sentrale elementer i forhold til kravene i opplæringsloven og tilhørende veileder om internkontroll. Samtidig har kommunen utarbeidet dokumenter (eks. kvalitetsmelding) som ved en videreutvikling vil kunne være et grunnlag for utarbeiding av et fullverdig internkontrollsystem. Tildeling og oppfølging av spesialundervisning skjer i samsvar med gjeldende regelverk i den forstand at sakkyndig vurdering, IOP og dokumentasjon for foreldrenes medvirkning foreligger i alle vedtak og saker. Videre foreligger det halvåsrapporter for elever med vedtak om spesialundervisning. Det er en svakhet at vurderingene i halvårsrapportene ikke gjøres i forhold til de målene som fastsettes i elevens IOP. Fylkesmannen i Nord-Trøndelag påpeker gjennom sitt tilsyn at innholdet i de sakkyndige vurderingene, de individuelle opplæringsplanene og halvårsrapportene ikke er i samsvar med lovkravene i opplæringsloven. På bakgrunn av vurderingene i rapporten anbefaler revisjonen følgende: Mosvik kommune bør prioritere å videreutvikle et aktivt internkontrollverktøy for opplæringsvirksomheten inkludert spesialundervisning. Kommunen bør systematisk overvåke og gjennomgå internkontrollen for å sikre at den fungerer som forutsatt og bidrar til kontinuerlig forbedring i virksomheten. Kommunen bør legge vekt på å bedre dokumentasjonen av internkontrollarbeidet. Kommunen bør sikre at innholdet i individuell opplæringsplan og halvårsrapport har en klar sammenheng og er i samsvar med lovkravene i opplæringsloven. 10 RÅDMANNENS HØRINGSUTTALELSE Rådmannen har gjennomgått rapporten fra kommunerevisjonen. Etter et kort møte med avdelingsleder Rita Aarnes, har jeg fått forståelse for at det har vært god dialog mellom Fosen Kommunerevisjon og Mosvik skole underveis i prosessen. Rådmannen tar revisjonens anbefalinger til etterretning og vil i samarbeid med kommunens oppvekstledelse gjøre det som er mulig for å foreta de nødvendige forbedringer. For øvrig har skolens ledelse foretatt flere endringer knytta til tilpasset opplæring og spesialundervisning, som følge av Fylkesmannens tilsyn høsten Ellers er det i denne sammenheng viktig å presisere at det er store endringsprosesser på gang i Mosvik kommune. Det er en utredning på gang i forhold til en mulig kommunesammenslåing mellom Inderøy og Mosvik kommuner fra Videre er det vedtatt at ungdomstrinnet ved Mosvik skole skal flyttes til Inderøy fra Samtidig vil det bli en samlokalisering av trinn. Fosen kommunerevisjon IKS Side 14

16 11 SENTRALE DOKUMENTER OG LITTERATUR Opplæringsloven (Lov av 17. juli 1998 nr 61 om grunnskolen og den videregåande opplæringa) Utdanningsdirektoratet og KS: Veileder om kravet til skoleeiers forsvarlige system i henhold til opplæringsloven Utdanningsdirektoratet: Veileder til opplæringsloven om spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning Fylkesmannen i Nord-Trøndelag: Tilsyn med Mosvik kommune , opplæringslovens krav om tilpasset opplæring og spesialundervisning Fosen kommunerevisjon IKS Side 15

Til administrasjonene. Tilpasset opplæring er et overordnet mål i grunnskolen og gjelder alle elever.

Til administrasjonene. Tilpasset opplæring er et overordnet mål i grunnskolen og gjelder alle elever. BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for barnehage og skole Rundskriv Rundskriv nr.: 5/2009 Dato: 7. januar 2009 Saksnr.: 200900009-5 Saksbehandler: LIAG Emnekode: SARK-20 Til administrasjonene SPESIALUNDERVISNING

Detaljer

Orientering, veiledning og maler. Tilpasset opplæring er et overordnet mål i grunnskolen og gjelder alle elever.

Orientering, veiledning og maler. Tilpasset opplæring er et overordnet mål i grunnskolen og gjelder alle elever. BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for barnehage og skole Rundskriv Rundskriv nr.: 02/2011 Dato: 4. januar 2011 Saksnr.: 201100004-2 Saksbehandler: LIAG Emnekode: SARK-20 Til skolene SPESIALUNDERVISNING I GRUNNSKOLEN

Detaljer

INTERNKONTROLLSYSTEM FOR TILPASSET OPPLÆRING OG SPESIALUNDERVISNING I BÅTSFORD KOMMUNE. Vedtatt av kommunestyret xx.xx.2009

INTERNKONTROLLSYSTEM FOR TILPASSET OPPLÆRING OG SPESIALUNDERVISNING I BÅTSFORD KOMMUNE. Vedtatt av kommunestyret xx.xx.2009 INTERNKONTROLLSYSTEM FOR TILPASSET OPPLÆRING OG SPESIALUNDERVISNING I BÅTSFORD KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret xx.xx.2009 1 Kapittel 1: Definisjoner Tilpasset opplæring: Følgende definisjoner av tilpasset

Detaljer

SPESIALUNDERVISNING I GRUNNSKOLEN

SPESIALUNDERVISNING I GRUNNSKOLEN BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for barnehage og skole Unntatt offentlighet Off.l. 13 jfr. 13 forv.l Rundskriv Rundskriv nr.: 3/2015 Dato: 6. januar 2015 Saksnr.: 201500011-3 Saksbehandler: LIAG Emnekode:

Detaljer

VEILEDER OM KRAVET TIL SKOLEEIERS "FORSVARLIGE SYSTEM"

VEILEDER OM KRAVET TIL SKOLEEIERS FORSVARLIGE SYSTEM VEILEDER OM KRAVET TIL SKOLEEIERS "FORSVARLIGE SYSTEM" I HENHOLD TIL OPPLÆRINGSLOVEN 13-10 ANDRE LEDD OG PRIVATSKOLELOVEN 5-2 TREDJE LEDD Innhold 1. Forord...2 2. Innledning...3 3. Elementer i et forsvarlig

Detaljer

Orientering, veiledning og maler. Tilpasset opplæring er et overordnet mål i grunnskolen og gjelder alle elever.

Orientering, veiledning og maler. Tilpasset opplæring er et overordnet mål i grunnskolen og gjelder alle elever. BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for barnehage og skole Unntatt offentlighet Off.l. 13 Rundskriv Rundskriv nr.: 02/ 2012 Dato: 17. januar 2012 Saksnr.: 201200020-2 Saksbehandler: LIAG Emnekode: SARK-20 Til

Detaljer

Kravet til skoleeiers «forsvarlige system»

Kravet til skoleeiers «forsvarlige system» Veileder om Kravet til skoleeiers «forsvarlige system» i henhold til opplæringsloven 13-10 Innhold Forord 4 Innledning 5 Elementer i et forsvarlig system 6 Systemkrav som virkemiddel for kvalitetsutvikling

Detaljer

Henvisning til PPT Grunnskole Aukra, Midsund og Molde

Henvisning til PPT Grunnskole Aukra, Midsund og Molde Henvisning til PPT Grunnskole Aukra, Midsund og Molde Unntatt offentlighet Offl. 13 jfr.fvl. 13 Opplæringslova 5-1. Rett til spesialundervisning Elevar som ikkje har eller som ikkje kan få tilfredstillande

Detaljer

FYLKESMANNEN I ROGALAND UTDANNINGSAVDELINGEN

FYLKESMANNEN I ROGALAND UTDANNINGSAVDELINGEN FYLKESMANNEN I ROGALAND UTDANNINGSAVDELINGEN TILSYN MED HAUGESUND KOMMUNE TIDSPUNKT: Våren 2009 Vår ref: 09/882 KOMMUNENS ADRESSE: Haugesund kommune, postboks 2160, 5504 Haugesund KOMMUNENR: 1106 TILSYNSGRUPPE:

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A20 &30 Arkivsaksnr.: 11/507

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A20 &30 Arkivsaksnr.: 11/507 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A20 &30 Arkivsaksnr.: 11/507 DØNNA KOMMUNES KVALITETSVURDERINGSSYSTEM ETTER OPPLÆRINGSLOVEN 13-10. Rådmannens innstilling: Kommunestyret godkjenner at det

Detaljer

Felles nasjonalt tilsyn

Felles nasjonalt tilsyn Felles nasjonalt tilsyn 2014-2017 skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen Skolens arbeid med opplæringen i fag Underveisvurdering for å øke elevenes læringsutbytte Underveisvurdering som grunnlag

Detaljer

FYLKESMANNEN I HEDMARK Oppvekst- og utdanningsavdelingen

FYLKESMANNEN I HEDMARK Oppvekst- og utdanningsavdelingen FYLKESMANNEN I HEDMARK Oppvekst- og utdanningsavdelingen RAPPORT FRA TILSYN ETTER OPPLÆRINGSLOVEN 2009 VÅLER KOMMUNE TIDSROM: 22.09.09 01.12.2009 ARKIVKODE: 2009/4865 KOMMUNENS ADRESSE: Postboks 4063 2306

Detaljer

FORSVARLIG SYSTEM FOR UTDANNINGSSEKTOREN I HENHOLD TIL OPPLÆRINGSLOVEN 13-10

FORSVARLIG SYSTEM FOR UTDANNINGSSEKTOREN I HENHOLD TIL OPPLÆRINGSLOVEN 13-10 Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 17.02.2009 2009/511-3093/2009 / A40 Saksframlegg Saksbehandler: Toril Askestad Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget 10.03.2009 FORSVARLIG SYSTEM FOR UTDANNINGSSEKTOREN

Detaljer

Henvisning til PPT Grunnskole Aukra, Midsund og Molde

Henvisning til PPT Grunnskole Aukra, Midsund og Molde Henvisning til PPT Grunnskole Aukra, Midsund og Molde Unntatt offentlighet; offentlighetsloven 13 i medhold av forvaltningsloven 13 Opplæringslova 5-1. Rett til spesialundervisning Elevar som ikkje har

Detaljer

Fagsamling PPT Oppland 3. februar 2016

Fagsamling PPT Oppland 3. februar 2016 Fagsamling PPT Oppland 3. februar 2016 Forståelse av tilpasset opplæring (T. Overland etter Bachmann og Haug, 2006) Smalt perspektiv vs. Bredt perspektiv En nødvendig diskusjon Er det grunnlag for å hevde

Detaljer

Frafallsproblematikk i Venneslaskolen og oppfølging av revisjonens rapport om spesialundervisning

Frafallsproblematikk i Venneslaskolen og oppfølging av revisjonens rapport om spesialundervisning Frafallsproblematikk i Venneslaskolen og oppfølging av revisjonens rapport om spesialundervisning Prosjektplan til kontrollutvalget i Vennesla kommune Prosjektplan januar 2016 Postadr.: Postboks 417 Lund

Detaljer

Fylkeskommunen i Nord-Trøndelag, torsdag 16. februar 2017

Fylkeskommunen i Nord-Trøndelag, torsdag 16. februar 2017 Fylkeskommunen i Nord-Trøndelag, torsdag 16. februar 2017 Bestilling: Sakkyndig vurdering av behovet for spesialundervisning Overgangene mellom sakkyndig vurdering og enkeltvedtak om spesialundervisning

Detaljer

FELLES NASJONALT TILSYN FRISKOLESAMLING HJALMAR ARNØ, FYLKESMANNEN I ROGALAND

FELLES NASJONALT TILSYN FRISKOLESAMLING HJALMAR ARNØ, FYLKESMANNEN I ROGALAND FELLES NASJONALT TILSYN FRISKOLESAMLING 19.01.16 HJALMAR ARNØ, FYLKESMANNEN I ROGALAND 1 Felles nasjonalt tilsyn 2014-2017 Utdanningsdirektoratet og fylkesmennene skal i 2014-2017 gjennomføre et felles

Detaljer

Dagens innhold. Tema, formål og bakgrunn for Felles nasjonalt tilsyn Innhold og gjennomføring av tilsynet

Dagens innhold. Tema, formål og bakgrunn for Felles nasjonalt tilsyn Innhold og gjennomføring av tilsynet Dagens innhold Tema, formål og bakgrunn for Felles nasjonalt tilsyn 2014-2017 Innhold og gjennomføring av tilsynet Utdanningsdirektoratets veiledningsmateriell Felles nasjonalt tilsyn 2014-2017: Tilsynstema:

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Valgfag på Kautokeino ungdomsskole. Tilsyn med Kautokeino kommune

TILSYNSRAPPORT. Valgfag på Kautokeino ungdomsskole. Tilsyn med Kautokeino kommune FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI TILSYNSRAPPORT Valgfag på Kautokeino ungdomsskole Tilsyn med Kautokeino kommune 1 Innhold 1. Tema for tilsynet s. 3 2. Gjennomføring av tilsynet s. 3 3. Kontrollområde

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI ENDELIG TILSYNSRAPPORT Opplæringsloven kap. 5 Spesialundervisning Finnmark fylkeskommune Lakselv videregående skole Side 2 av 9 Innhold 1. Tema for tilsynet

Detaljer

Fosen Kommunerevisjon

Fosen Kommunerevisjon Fosen Kommunerevisjon Hjemmebaserte pleie- og omsorgstjenester Mosvik kommune Forvaltningsrevisjon 2008 INNHOLD 1 SAMMENDRAG... 2 2 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 3 3 AVGRENSINGER... 3 4 PROBLEMSTILLINGER...

Detaljer

SPESIALPEDAGOGISKE RUTINER PPT FOR VEFSN-REGIONEN

SPESIALPEDAGOGISKE RUTINER PPT FOR VEFSN-REGIONEN Nordland Grane Vefsn Hattfjelldal fylke kommune kommune kommune SPESIALPEDAGOGISKE RUTINER PPT FOR VEFSN-REGIONEN Innhold Generelt Førtilmeldingsfasen Tilmeldingsfasen Utrednings- og tilrådningsfasen Søknad

Detaljer

Sentraladministrasjon

Sentraladministrasjon Sentraladministrasjon Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Oppvekst- og utdaninngsavdelingen Statens Hus 7468 TRONDHEIM Deres ref. Vår ref. Dato 2141/2009/020/KARGRO 02.02.2009 NASJONALT TILSYN PÅ OPPLÆRINGSOMRÅDET

Detaljer

SPESIALUNDERVISNING. Presisering av opplæringslova 5-1 til 5-6 og 4A-2, gjeldande rutinar og ansvarsforhold i Volda kommune.

SPESIALUNDERVISNING. Presisering av opplæringslova 5-1 til 5-6 og 4A-2, gjeldande rutinar og ansvarsforhold i Volda kommune. VOLDA KOMMUNE Skuleavdelinga SPESIALUNDERVISNING Presisering av opplæringslova 5-1 til 5-6 og 4A-2, gjeldande rutinar og ansvarsforhold i Volda kommune. Ein viser også til heftet Spesialundervisning. Veileder

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI ENDELIG TILSYNSRAPPORT Opplæringsloven kap. 5 Spesialundervisning Loppa kommune Side 2 av 9 Innhold 1. Tema for tilsynet 2. Gjennomføring av tilsynet 2.1

Detaljer

Kursdag 2 for ansatte i PPT. Tingvold Park hotell, 12. desember 2017

Kursdag 2 for ansatte i PPT. Tingvold Park hotell, 12. desember 2017 Kursdag 2 for ansatte i PPT Tingvold Park hotell, 12. desember 2017 Program Tilfredsstillende utbytte? Elevar som ikkje har eller som ikkje kan få tilfredsstillande utbytte av det ordinære opplæringstilbodet,

Detaljer

Sakkyndighet og juss. Marit Olsen rådgiver, jurist, Fylkesmannen i Nordland

Sakkyndighet og juss. Marit Olsen rådgiver, jurist, Fylkesmannen i Nordland Sakkyndighet og juss Marit Olsen rådgiver, jurist, Fylkesmannen i Nordland Elementer fra praksis Tilfredsstillende utbytte? Skjønnsmessig Krav på et likeverdig tilbud Inkludering som prinsipp i lovverket

Detaljer

«Internkontroll Fosen barneverntjeneste» Forslag til rådmannsgruppa xx.xx.2016

«Internkontroll Fosen barneverntjeneste» Forslag til rådmannsgruppa xx.xx.2016 «Internkontroll Fosen barneverntjeneste» Forslag til rådmannsgruppa xx.xx.2016 1 Forskrift om internkontroll for kommunens oppgaver etter lov om barneverntjenesten av 14. desember 2005 nr. 1584 1. Formål

Detaljer

PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK TJENESTE Postadresse: Postboks 99, 4097 SOLA Besøksadresse: Soltunvegen 8, 4050 SOLA Tlf: Telefax:

PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK TJENESTE Postadresse: Postboks 99, 4097 SOLA Besøksadresse: Soltunvegen 8, 4050 SOLA Tlf: Telefax: PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK TJENESTE Postadresse: Postboks 99, 4097 SOLA Besøksadresse: Soltunvegen 8, 4050 SOLA Tlf: 51 65 33 90 Telefax: 51 65 35 55 SOLA KOMMUNE HENVISNINGSSKJEMA FOR BARN I FØRSKOLEALDER

Detaljer

Kap. 5 i opplæringsloven spesialundervisning

Kap. 5 i opplæringsloven spesialundervisning Kap. 5 i opplæringsloven spesialundervisning Opplæringsloven Kap. 5 Tilsynsresultater og erfaringer fra klagesaker Saksgang Sakkyndig vurdering: Spesialundervisning Spesialpedagogisk hjelp Vedtak Eksempler

Detaljer

Tilpasset opplæring og spesialundervisning Sør-Trøndelag fylkeskommune

Tilpasset opplæring og spesialundervisning Sør-Trøndelag fylkeskommune Sør-Trøndelag fylkeskommune 1 BESTILLING Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag fylkeskommune vedtok i KU-sak 31/16 å bestille forvaltningsrevisjon om tilpasset opplæring : I Plan for forvaltningsrevisjon 2016

Detaljer

FYLKESMANNEN I ROGALAND UTDANNINGSAVDELINGEN

FYLKESMANNEN I ROGALAND UTDANNINGSAVDELINGEN FYLKESMANNEN I ROGALAND UTDANNINGSAVDELINGEN TILSYN MED LUND KOMMUNE TIDSPUNKT: Våren 2009 Vår ref: 09/883 KOMMUNENS ADRESSE: Lund kommune, Moiveien 9, 4460 Moi KOMMUNENR: 1112 TILSYNSGRUPPE: Jorunn H.

Detaljer

Oppvekst skole Fylkesmannen i Rogaland Utdanningsavdelinga Postboks 59 4001 STAVANGER Sandnes, 20.10.2010

Oppvekst skole Fylkesmannen i Rogaland Utdanningsavdelinga Postboks 59 4001 STAVANGER Sandnes, 20.10.2010 Oppvekst skole Fylkesmannen i Rogaland Utdanningsavdelinga Postboks 59 4001 STAVANGER Sandnes, 20.10.2010 Deres ref: Vår ref: 201000830-8 Saksbehandler HBG Arkiv: E: A16 &58 Erklæring til Fylkesmannen

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 216 A24 Lnr.: 8726/16 Arkivsaksnr.: 16/1634-1

Saksframlegg. Ark.: 216 A24 Lnr.: 8726/16 Arkivsaksnr.: 16/1634-1 Saksframlegg Ark.: 216 A24 Lnr.: 8726/16 Arkivsaksnr.: 16/1634-1 Saksbehandler: Øivind Nyhus FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTEN "TIDLIG INNSATS" Vedlegg: Forvaltningsrevisjonsrapporten «Tidlig innsats» utarbeidet

Detaljer

FYLKESMANNEN I HEDMARK Oppvekst- og utdanningsavdelingen

FYLKESMANNEN I HEDMARK Oppvekst- og utdanningsavdelingen FYLKESMANNEN I HEDMARK Oppvekst- og utdanningsavdelingen RAPPORT ETTER TILSYN 2010 RINGSAKER KOMMUNE ARKIVKODE: 2010/1912 TIDSROM: 15.03.10-19.08.10 --- KOMMUNENS ADRESSE: FYLKESMANNENS TILSYNSGRUPPE:

Detaljer

Temaet for dette tilsynet er elevenes utbytte av opplæringen. Tilsynet er inndelt i tre undertemaer:

Temaet for dette tilsynet er elevenes utbytte av opplæringen. Tilsynet er inndelt i tre undertemaer: Hva er FNT? Felles nasjonalt tilsyn vil si at alle fylkesmennene fører tilsyn med det samme temaet Perioden er 2014-2017 Utdanningsdirektoratet har ansvaret for tilsynsopplegget og fylkesmennene gjennomfører

Detaljer

Deltakere kjenner bakgrunnen for IOP/planmal i programmet. Administratorer har fått nok kunnskap til å ta programmet i bruk

Deltakere kjenner bakgrunnen for IOP/planmal i programmet. Administratorer har fått nok kunnskap til å ta programmet i bruk - et kompetansemiljø! Etter kurset er det målet at: Velkommen Deltakere kjenner bakgrunnen for IOP/planmal i programmet Administratorer har fått nok kunnskap til å ta programmet i bruk Deltakere har fått

Detaljer

Jan Petter Nielsen Mette Hallan John Dietrichson

Jan Petter Nielsen Mette Hallan John Dietrichson Jan Petter Nielsen Mette Hallan John Dietrichson Dagens innhold Tema, formål og bakgrunn for Felles nasjonalt tilsyn 2014-2017 Innhold og gjennomføring av tilsynet Utdanningsdirektoratets veiledningsmateriell

Detaljer

Individuell opplæringsplan for skoleåret.. Årsrapport for skoleåret

Individuell opplæringsplan for skoleåret.. Årsrapport for skoleåret Individuell opplæringsplan for skoleåret.. Årsrapport for skoleåret (Stryk de to alternativene som ikke passer og sett inn riktig årstall/) Navn: Født: Skole: Klasse: Individuell opplæringsplan er utarbeidet

Detaljer

Regelverksamling om sakkyndighetsarbeidet i PPT, 11. oktober Frida Eidelbrekt Beate Marswall Marit Aarflot

Regelverksamling om sakkyndighetsarbeidet i PPT, 11. oktober Frida Eidelbrekt Beate Marswall Marit Aarflot Regelverksamling om sakkyndighetsarbeidet i PPT, 11. oktober 2016 Frida Eidelbrekt Beate Marswall Marit Aarflot Krav som følger av forvaltningsloven og opplæringsloven når det gjelder sakkyndighetsarbeidet

Detaljer

SPESIALUNDERVISNING INNENFOR VOKSENOPPLÆRINGEN

SPESIALUNDERVISNING INNENFOR VOKSENOPPLÆRINGEN SPESIALUNDERVISNING INNENFOR VOKSENOPPLÆRINGEN Opplæringsloven kap 4A-2 jf. Kap.5 19.Februar 2013 Tysværtunet 1 Lovgrunnlag Opplæringsloven kap. 4A om opplæring spesielt organisert for voksne Oppl. 4A-2

Detaljer

Oppfølging av tilsyn med Levanger kommune som skoleeier - oversendelse av rapport og pålegg om lukking av avvik

Oppfølging av tilsyn med Levanger kommune som skoleeier - oversendelse av rapport og pålegg om lukking av avvik IFWMERRED SAMKOMMUNE Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (18 JULI 7201(1 Saksbehandler: Knut Olav Dypvik Tlf. direkte: 74 16 83 79 E-post: kdy@fmnt.no Deres ref.: Vår dato: 06.07.2010 Vår ref.: 201 0/1 962 Arkivnr:

Detaljer

KOMMUNENS OG FYLKESKOMMUNENS ANSVAR KNYTTET TILSPESIALUNDERVISNING OG SÆRSKILT SPRÅKOPPLÆRING. Friskolesamling

KOMMUNENS OG FYLKESKOMMUNENS ANSVAR KNYTTET TILSPESIALUNDERVISNING OG SÆRSKILT SPRÅKOPPLÆRING. Friskolesamling KOMMUNENS OG FYLKESKOMMUNENS ANSVAR KNYTTET TILSPESIALUNDERVISNING OG SÆRSKILT SPRÅKOPPLÆRING Friskolesamling 19.01.2016 1 Spesialundervisning i skolen Regelen om spesialundervisning i oppl. 5-1 er den

Detaljer

Læreplanarbeid vurdering - spesialundervisning

Læreplanarbeid vurdering - spesialundervisning Læreplanarbeid vurdering - spesialundervisning Vurderingsarbeid i skolen - Nasjonale føringer retter stadig større fokus mot elevenes læringsutbytte. - Skoler har fokus på ulike former for vurderingspraksis

Detaljer

SPESIALUNDERVISNING PRESISERING AV OPPLÆRINGSLOVA 5-1 TIL 5-6 OG 4A-2, GJELDANDE RUTINAR OG ANSVARSFORHOLD

SPESIALUNDERVISNING PRESISERING AV OPPLÆRINGSLOVA 5-1 TIL 5-6 OG 4A-2, GJELDANDE RUTINAR OG ANSVARSFORHOLD VOLDA KOMMUNE Opplæring og oppvekst SPESIALUNDERVISNING PRESISERING AV OPPLÆRINGSLOVA 5-1 TIL 5-6 OG 4A-2, GJELDANDE RUTINAR OG ANSVARSFORHOLD Viser og til Veilederen Spesialpedagogisk hjelp og Veilederen

Detaljer

Felles nasjonalt tilsyn Friskolene. Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen og Virksomhetsbasert vurdering Unn Elisabeth West

Felles nasjonalt tilsyn Friskolene. Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen og Virksomhetsbasert vurdering Unn Elisabeth West Felles nasjonalt tilsyn 2014-2017 Friskolene Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen og Virksomhetsbasert vurdering Unn Elisabeth West Det felles nasjonale tilsynet: FNT offentlige og frittstående

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Forsvarlig system og spesialundervisning Gildeskål kommune 18.12.2013 1 Innhold Innhold 1. Tema for tilsynet: Spesialundervisning i grunnskolen... 3 2. Gjennomføring av tilsynet...

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst /2010

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst /2010 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201000830 : E: A16 &58 : Hege B. Gule Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 08.11.2010 65/2010 RETTING AV

Detaljer

Forskrift om internkontroll for kommunens oppgaver etter lov om barneverntjenesten av 14. desember 2005 nr. 1584

Forskrift om internkontroll for kommunens oppgaver etter lov om barneverntjenesten av 14. desember 2005 nr. 1584 Forskrift om internkontroll for kommunens oppgaver etter lov om barneverntjenesten av 14. desember 2005 nr. 1584 Vedtatt 2016 1 Forskrift om internkontroll for kommunens oppgaver etter lov om barneverntjenesten

Detaljer

TILSYNSRAPPORT Haugesund kommune Hendelsesbasert tilsyn ved Breidablik læringssenter 4A-2 Rett til spesialundervisning på grunnskolens område

TILSYNSRAPPORT Haugesund kommune Hendelsesbasert tilsyn ved Breidablik læringssenter 4A-2 Rett til spesialundervisning på grunnskolens område TILSYNSRAPPORT Haugesund kommune Hendelsesbasert tilsyn ved Breidablik læringssenter 4A-2 Rett til spesialundervisning på grunnskolens område 1 Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn, tema og målsetting for tilsynet...3

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Barnehage- og utdanningsavdelingen TILSYNSRAPPORT. Kommunens ansvar for spesialundervisning.

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Barnehage- og utdanningsavdelingen TILSYNSRAPPORT. Kommunens ansvar for spesialundervisning. FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Barnehage- og utdanningsavdelingen TILSYNSRAPPORT Kommunens ansvar for spesialundervisning Nannestad kommune Vår 2013 Nannestad kommunes ansvar for spesialundervisning vår

Detaljer

Endelig tilsynsrapport

Endelig tilsynsrapport Fylkesmannen i Buskerud Oppvekst og utdanningsavdelingen Endelig tilsynsrapport Tilsyn med kommunenes årlige tilstandsrapport Flesberg kommune INNHOLD: 1. Tema for tilsynet... 3 2. Gjennomføring av tilsynet...

Detaljer

Kvalitetssikring av spesialundervisningen i Lillehammerskolen Felles rutiner for skole og PPT

Kvalitetssikring av spesialundervisningen i Lillehammerskolen Felles rutiner for skole og PPT Kvalitetssikring av spesialundervisningen i Lillehammerskolen Felles rutiner for skole og PPT 18.08.2014 Innhold Fase 1: Førtilmelding og utredning... 2 Plikt til å vurdere utbyttet av opplæringen før

Detaljer

TILSYNSRAPPORT OPPLÆRINGSLOVEN KAPITTEL 5 SPESIALUNDERVISNING. Tana kommune

TILSYNSRAPPORT OPPLÆRINGSLOVEN KAPITTEL 5 SPESIALUNDERVISNING. Tana kommune FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI TILSYNSRAPPORT OPPLÆRINGSLOVEN KAPITTEL 5 SPESIALUNDERVISNING Tana kommune Innhold 1. Tema for tilsynet 2. Gjennomføring av tilsynet 2.1 Gangen i tilsynet

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Spesialpedagogisk hjelp, opplæringsloven 5-7 Karasjok kommune 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 2. Om tilsynet med Karasjok kommune... 4 2.1 Fylkesmannen fører

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT SPESIALUNDERVISNING I GILDESKÅL KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT SPESIALUNDERVISNING I GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT SPESIALUNDERVISNING I GILDESKÅL KOMMUNE 2006 FORORD Kontrollutvalget i Gildeskål kommune vedtok i sak 02/06 at Salten kommunerevisjon IKS skulle gjennomføre en undersøkelse

Detaljer

Forvaltningsrevisjonsrapport: Internkontroll og kvalitetssikring NAV

Forvaltningsrevisjonsrapport: Internkontroll og kvalitetssikring NAV Politisk sekretariat Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 12.03.2015 19594/2015 2015/456 033 Saksnummer Utvalg Møtedato Bystyret 26.03.2015 Forvaltningsrevisjonsrapport: Internkontroll og kvalitetssikring

Detaljer

FNT : Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen

FNT : Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen Dagsorden Velkommen Formål med og tema for felles nasjonalt tilsyn Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen Forvaltningskompetanse Skolebasert vurdering RefLex Skoleeiers forsvarlige system FNT

Detaljer

Rapport fra. systemrevisjon med. Buskerud fylkeskommune

Rapport fra. systemrevisjon med. Buskerud fylkeskommune Fylkesmannen i Buskerud Oppvekst- og utdanningsavdelingen Rapport fra systemrevisjon med Buskerud fylkeskommune TIDSROM: 14. mai 2008 FYLKESKOMMUNENS ADRESSE: Fylkeshuset ARKIVKODE: 631.1 Saksnr. 08/2481

Detaljer

Temaet for dette tilsynet er elevenes utbytte av opplæringen. Tilsynet er inndelt i tre undertemaer:

Temaet for dette tilsynet er elevenes utbytte av opplæringen. Tilsynet er inndelt i tre undertemaer: Hva er FNT? Felles nasjonalt tilsyn vil si at alle fylkesmennene fører tilsyn med det samme temaet Perioden er 2014-2017 Utdanningsdirektoratet har ansvaret for tilsynsopplegget og fylkesmennene gjennomfører

Detaljer

Informasjon til foreldre om spesialpedagogiske tiltak for barn i førskolealder

Informasjon til foreldre om spesialpedagogiske tiltak for barn i førskolealder Informasjon til foreldre om spesialpedagogiske tiltak for barn i førskolealder Barn med særskilte behov. Om retten til spesialpedagogiske tiltak Funksjonshemmede førskolebarn, funksjonshemmede grunnskoleelever,

Detaljer

Hva står i loven? Ragnhild Sperstad Lyng, Fylkesmannen i Nord-Trøndelag

Hva står i loven? Ragnhild Sperstad Lyng, Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Hva står i loven? 1 Regelverk Utviklingsarbeid KVALITETSUTVIKLING 2 Hva er tilsyn? Lovlighetskontroll Dypdykk i en/noen bestemmelser Fra paragraf til rettslige krav Å undersøke praksis Tilsyn eller veiledning?

Detaljer

Rutiner for spesialpedagogisk hjelp /spesialundervisning i barnehage, grunnskole, videregående skole og PPT i Ofoten

Rutiner for spesialpedagogisk hjelp /spesialundervisning i barnehage, grunnskole, videregående skole og PPT i Ofoten (Sist revidert 24.09.10) Rutiner for spesialpedagogisk hjelp /spesialundervisning i barnehage, grunnskole, videregående skole og PPT i Ofoten 1. Kontakt skole/ barnehage og PPT. Ordningen med fast PPT-kontakt

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Høylandet kommune Høylandet skole Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 2. Om tilsynet med Høylandet

Detaljer

Endelig tilsynsrapport

Endelig tilsynsrapport Fylkesmannen i Buskerud Oppvekst og utdanningsavdelingen Endelig tilsynsrapport Tilsyn med kommunenes årlige tilstandsrapport Drammen kommune INNHOLD: 1. Tema for tilsynet... 3 2. Gjennomføring av tilsynet...

Detaljer

Saksframlegg. ::: &&& Sett inn innstillingen over ( ikke slett denne linjen) &&&

Saksframlegg. ::: &&& Sett inn innstillingen over ( ikke slett denne linjen) &&& Saksframlegg Arkivsak: 04/02068 Sakstittel: HØRING - FORSLAG TIL ENDRINGER I OPPLÆRINGSLOVEN OG FRISKOLELOVEN K-kode: A20 &13 Saken skal behandles av: Hovedutvalg for oppvekst og levekår Driftstyret ved

Detaljer

Grunnkurs Mandag 8. oktober 2015

Grunnkurs Mandag 8. oktober 2015 Grunnkurs Mandag 8. oktober 2015 Program 09.30 09.40 Oppmøte og registrering. 09.40 09.50 Velkommen v/ Trond Johnsen 09.50 11.30 Tilpasset opplæring, ordinær opplæring og spesialundervisning v/ Jon Kristian

Detaljer

TILSYNSRAPPORT OPPLÆRINGSLOVEN KAPITTEL 5 SPESIALUNDERVISNING. Porsanger kommune

TILSYNSRAPPORT OPPLÆRINGSLOVEN KAPITTEL 5 SPESIALUNDERVISNING. Porsanger kommune FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI TILSYNSRAPPORT OPPLÆRINGSLOVEN KAPITTEL 5 SPESIALUNDERVISNING Porsanger kommune Innhold 1. Tema for tilsynet 2. Gjennomføring av tilsynet 2.1 Gangen i tilsynet

Detaljer

Endelig tilsynsrapport

Endelig tilsynsrapport Fylkesmannen i Buskerud Oppvekst og utdanningsavdelingen Endelig tilsynsrapport Tilsyn med kommunenes årlige tilstandsrapport Flå kommune INNHOLD: 1. Tema for tilsynet... 3 2. Gjennomføring av tilsynet...

Detaljer

FYLKESMANNEN I ROGALAND UTDANNINGSAVDELINGEN

FYLKESMANNEN I ROGALAND UTDANNINGSAVDELINGEN FYLKESMANNEN I ROGALAND UTDANNINGSAVDELINGEN TILSYN MED STRAND KOMMUNE TIDSPUNKT: 6. november 2009 Vår ref: 09/10121 KOMMUNENS ADRESSE: Strand kommune, Postboks 115, 4126 Jørpeland KOMMUNENR: 1130 TILSYNSGRUPPE:

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Elevenes utbytte av opplæringen. Pilotering av felles nasjonalt tilsyn Stavanger kommune Tasta skole

TILSYNSRAPPORT. Elevenes utbytte av opplæringen. Pilotering av felles nasjonalt tilsyn Stavanger kommune Tasta skole TILSYNSRAPPORT Elevenes utbytte av opplæringen Pilotering av felles nasjonalt tilsyn 2014 2017 Stavanger kommune Tasta skole 1 Innhold 1. Pilotering av felles nasjonalt tilsyn 2014-2017... 3 2. Gjennomføring

Detaljer

Inntaksmøte

Inntaksmøte -Ein tydeleg medspelar Inntaksmøte 30.03.2017 Velkommen Tal etter inntak Behov 14/15 15/16 16/17 17/18 Før inntak Vanske, behov for tilrettelegging Spesialundervisning inneverande skoleår 565 631 830

Detaljer

KF Brukerkonferanse 2013

KF Brukerkonferanse 2013 KF Brukerkonferanse 2013 Tromsø 18.03.2013 Kommuneforlagets ledelsesprodukter Bedrekommune.no - KF BedreStyring- KF Kvalitetsstyring Program Sesjon 1 [10.00 10.55] Målstyring, tjenestekvalitet og internkontroll

Detaljer

Spesialpedagogisk hjelp. Seniorrådgiver Silje Therese Nyhus

Spesialpedagogisk hjelp. Seniorrådgiver Silje Therese Nyhus Spesialpedagogisk hjelp Seniorrådgiver Silje Therese Nyhus Opplæringsloven 5-7 Spesialpedagogisk hjelp før opplæringspliktig alder «Barn som har særlege behov for spesialpedagogisk hjelp, har rett til

Detaljer

Endelig tilsynsrapport

Endelig tilsynsrapport Fylkesmannen i Buskerud Oppvekst og utdanningsavdelingen Endelig tilsynsrapport Tilsyn med kommunenes årlige tilstandsrapport Kongsberg kommune INNHOLD: 1. Tema for tilsynet... 3 2. Gjennomføring av tilsynet...

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kautokeino kommune ved rådmann Bredbuktsnesveien 6 9520 Kautokeino FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI ENDELIG TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Kautokeino

Detaljer

Her finner du forklaring av begreper som blir brukt knyttet til spesialundervisning og oversikt over hvilke roller de ulike aktørene har.

Her finner du forklaring av begreper som blir brukt knyttet til spesialundervisning og oversikt over hvilke roller de ulike aktørene har. Ordforklaring og roller spesialundervisning Her finner du forklaring av begreper som blir brukt knyttet til spesialundervisning og oversikt over hvilke roller de ulike aktørene har. ARTIKKEL SIST ENDRET:

Detaljer

Overordnet kvalitetssystem for videregående opplæring i Telemark fylkeskommune

Overordnet kvalitetssystem for videregående opplæring i Telemark fylkeskommune Overordnet kvalitetssystem for videregående opplæring i Telemark fylkeskommune 2 Innhold 1. Innledning... 4 1.1. Formål... 4 1.2. Ansvar og roller i kvalitetsarbeidet... 4 1.3. Lovgrunnlag... 4 2. System

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Hovedutvalg helse og omsorg Saksbehandler: Jakob Bråtå Arkiv: 034 F47 Arkivsaksnr.: 17/1280. Utvalg:

SAKSFRAMLEGG. Hovedutvalg helse og omsorg Saksbehandler: Jakob Bråtå Arkiv: 034 F47 Arkivsaksnr.: 17/1280. Utvalg: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jakob Bråtå Arkiv: 034 F47 Arkivsaksnr.: 17/1280 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg 04.04. PLAN FOR INTERNKONTROLL I BARNEVERNET Helse- og omsorgssjefens forslag

Detaljer

Felles nasjonalt tilsyn 2014-17 - Opplæringsloven - Pålegg om retting - Vegårshei kommune

Felles nasjonalt tilsyn 2014-17 - Opplæringsloven - Pålegg om retting - Vegårshei kommune Utdannings- og barnehageavdelingen Vegårshei kommune 4985 Vegårshei Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2014/1606 / FMAAIMS 29.06.2015 Felles nasjonalt tilsyn 2014-17 - Opplæringsloven

Detaljer

Elever med spesielle behov Rettigheter Saksbehandling Klage på enkeltvedtak

Elever med spesielle behov Rettigheter Saksbehandling Klage på enkeltvedtak Elever med spesielle behov Rettigheter Saksbehandling Klage på enkeltvedtak Møte i Dysleksi Kristiansand og omegn 05.11.13 Fylkesmannen i Vest-Agder v/ seniorrådgiver Elisabeth Attramadal Opplæringsloven

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Elevenes rett til spesialundervisning og tilfredsstillende utbytte av opplæringen

TILSYNSRAPPORT. Elevenes rett til spesialundervisning og tilfredsstillende utbytte av opplæringen TILSYNSRAPPORT Elevenes rett til spesialundervisning og tilfredsstillende utbytte av opplæringen Tvedestrand kommune og Tvedestrand og Vestre Sandøya skole Vår referanse: 2015/3131 KONTAKTPERSON I KOMMUNEN:

Detaljer

Velkommen. til informasjonsmøte om. Nye tilsynstema. i grunnskolen for voksne. 6. desember 2017

Velkommen. til informasjonsmøte om. Nye tilsynstema. i grunnskolen for voksne. 6. desember 2017 Velkommen til informasjonsmøte om Nye tilsynstema i grunnskolen for voksne 6. desember 2017 Opplæringsloven 14-1 Statleg tilsyn Fylkesmannen fører tilsyn med at kommunane og fylkeskommunane oppfyller dei

Detaljer

Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen

Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen Tilsynstema: - Hovedfokus på skolens kjerneaktiviteter, organisering av opplæringen og underveisvurdering - Kontrollert for alle elever, herunder elever

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT SPESIALUNDERVISNING I SALTDAL KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT SPESIALUNDERVISNING I SALTDAL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT SPESIALUNDERVISNING I SALTDAL KOMMUNE FORORD Kontrollutvalget i Saltdal kommune har bedt Salten kommunerevisjon IKS gjennomføre en undersøkelse av spesialundervisningen i kommunen.

Detaljer

Høringsuttalelse vedrørende forslag til endringer i opplæringsloven, privatskoleloven og folkehøyskoleloven

Høringsuttalelse vedrørende forslag til endringer i opplæringsloven, privatskoleloven og folkehøyskoleloven Byrådssak 1539 /13 Høringsuttalelse vedrørende forslag til endringer i opplæringsloven, privatskoleloven og folkehøyskoleloven LIGA ESARK-03-201300286-75 Hva saken gjelder: Kunnskapsdepartementet har den

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - NAMSOS KOMMUNE - 2008 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

RETTLEIAR TIL UTFYLLING AV ENKELTVEDTAKET

RETTLEIAR TIL UTFYLLING AV ENKELTVEDTAKET Ikkje offentleg jf. Forvaltningslova 13 Skulens navn RETTLEIAR TIL UTFYLLING AV ENKELTVEDTAKET Namnet til eleven Adresse Dato: VEDTAK OM SPESIALUNDERVISNING SKULEÅRET Namnet til eleven: Født: Utdanningsprogram:

Detaljer

Innholdskrav til sakkyndig vurdering. 22. november 2017

Innholdskrav til sakkyndig vurdering. 22. november 2017 Innholdskrav til sakkyndig vurdering 22. november 2017 Formålsparagrafene Barnehageloven 1 «Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og

Detaljer

til beste for folk, samfunn og livsgrunnlag Regelverket om spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning - og om å sikre gode overgangar

til beste for folk, samfunn og livsgrunnlag Regelverket om spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning - og om å sikre gode overgangar Regelverket om spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning - og om å sikre gode overgangar Spesialpedagogisk hjelp, barnehagelova kapittel V A Rett til spesialpedagogisk hjelp, 19 a Samarbeid med barnets

Detaljer

Retningslinjer for spesialundervisning

Retningslinjer for spesialundervisning HØRINGSUTKAST: BERLEVÅG KOMMUNE Retningslinjer for spesialundervisning Vedtatt av kommunestyret xx.xx.2010 Innhold 1. Definisjoner 1.1. Spesialundervisning 1.2. Rett til spesialundervisning 1.3. Pedagogisk-psykologisk

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - LEKA KOMMUNE - 2008 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

Mobbing i grunnskolen

Mobbing i grunnskolen BESTILLING Kontrollutvalget i kommune vedtok i sak 2/16 å bestille en forvaltningsrevisjon knyttet til mobbing i grunnskolen: Kontrollutvalget fattet enstemmig følgende vedtak: 1. Kontrollutvalget bestiller

Detaljer

Jens Petter Gitlesen. Opplæring uten vafler. Målvalg og overordnede prosedyrer for å sikre en god videregående opplæring

Jens Petter Gitlesen. Opplæring uten vafler. Målvalg og overordnede prosedyrer for å sikre en god videregående opplæring Jens Petter Gitlesen Opplæring uten vafler Jens Petter Gitlesen Far til fire jenter. Emilie er 8 år og har Downs syndrom Fattet interesse for atferdsanalyse rett etter Emilie kom til. Marci J. Hansons

Detaljer

Standarder for kvalitetsoppfølging forvaltningstema 2015

Standarder for kvalitetsoppfølging forvaltningstema 2015 Vedlegg 1 Særskilt språkopplæring for elever fra språklige minoriteter, 2-8 i Opplæringsloven o Elever i grunnskolen med annet morsmål enn norsk og samisk har rett til særskilt norskopplæring frem til

Detaljer

Spesialundervisning i grunnskolen

Spesialundervisning i grunnskolen Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Spesialundervisning i grunnskolen Enebakk kommune 6. JUNI 2008 RAPPORT 10/08 Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for Enebakk kommune

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Postboks 54, 8138 Inndyr 21.03.2012 12/158 416 5.1 Medlemmer i Meløy kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Onsdag 28. mars 2012 kl. 09.00 Møtested: Møterom Bolga, 2. etg, rådhuset,

Detaljer

Veiledningsmateriell Felles nasjonalt tilsyn Margareth Halle Fylkesmannen i Nord-Trøndelag

Veiledningsmateriell Felles nasjonalt tilsyn Margareth Halle Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Veiledningsmateriell Felles nasjonalt tilsyn 2012-2017 Veiledningsmateriell til felles nasjonalt tilsyn 2014-2017 Veiledningen er tilgjengelig for skoler, kommuner, fylkeskommuner og fylkesmenn. Det finnes

Detaljer

TILSYN MED. Levanger kommune. TIDSROM: Arkivkode KOMMUNENS ADRESSE : 7600 Levanger FYLKESMANNENS TILSYNSGRUPPE:

TILSYN MED. Levanger kommune. TIDSROM: Arkivkode KOMMUNENS ADRESSE : 7600 Levanger FYLKESMANNENS TILSYNSGRUPPE: TILSYN MED Levanger kommune TIDSROM: 30.10.07 Arkivkode 631.1 KOMMUNENS ADRESSE : FYLKESMANNENS TILSYNSGRUPPE: KONTAKTPERSON I KOMMUNEN: 7600 Levanger Gunn 0. Olsen og Tore Haugnes Trude Nøst Regelverk:

Detaljer