Menighetsrådsmøte 19.mars 2014 kl på Frogner menighetskontor

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Menighetsrådsmøte 19.mars 2014 kl.18.00 på Frogner menighetskontor"

Transkript

1 Frogner menighet - Menighetsrådet Menighetsrådsmøte 19.mars 2014 kl på Frogner menighetskontor Tilstede: Tellef Raustøl, Eva Schjoldager, Paul Nome, Anne Beate Sønju Clasen, Anners Lerdal, Bodil Marie Hognestas, Erik Kyvik Hauge, Inger Johanne Agerup. Forfall: Siri Andresen og Benjamin Thorsen Isachsen. Bevertning: Eva Schjoldager. Ord for dagen: Tellef Raustøl. Referent: Kamilla Døvik. SAK 9/14 Godkjenning av innkalling og møtebok fra sist møte Møtebok fra menighetsrådsmøte var vedlagt innkallingen. Vedtak: Innkalling og møtebok godkjennes. SAK 10/14 Godkjenning av ekstraordinært digitalt menighetsrådsmøte til Menighetsrådet oppnevnte i sitt digitale menighetsrådsmøte til fast representant fra Frogner menighetsråd til Kirkelig Fellesråd. I dette digitale menighetsrådet ble Eva Schjoldager oppnevnt som fast representant, og Anners Lerdal fikk fornyet tillitt som vararepresentant fra Frogner menighet til kirkelig Fellesråd for resten av menighetsrådets periode. Vedtak: Protokoll fra ekstraordinært digitalt menighetsrådsmøte til godkjennes. SAK 11/14 Godkjenning av AU vedtak fra møte Vedlagt innkallingen var protokoll fra AU møte Vedtak: I første omgang gjør ikke Frogner menighetsråd noe prinsippvedtak på hvilke saker AU kan fatte vedtak i, men ønsker å fortsette videre praksis med at AU- vedtak godkjennes i etterkant av MR. For senere å evaluere hvordan dette fungerer. SAK 12/14 Møtedatoer for 2014 Vedtak: AU: 7/1 AU: 5/8 MR: 20/8 AU: 4/2 AU: 2/9 AU: 4/3 MR: 19/3 AU: 7/10 MR: 22/10 AU: 1/4 AU: 4/11 Postadresse E-postadresse Telefon Bankgiro nr. Org.nr.: Postboks 3072 Elisenberg Oslo oslo.kirken.no

2 AU: 6/5 MR: 21/5 AU: 2/12 MR: 17/12 Side 2 SAK 13/14 Ansettelse av ny sokneprest Sokneprest Paul Nome har varslet at han slutter i sin nåværende stilling 1. september Menighetsrådet fikk ved innkallingen vedlagt kjøreplanen for tilsetting av sokneprest i Domprostiet med tjenestested i Frogner og Bygdøy sokn. 11. april lyses stillingen ut på NAV og Webcruiter. 4. mai er søknadsfristen. 9. mai er menighetsrådets frist til å foreslå intervjukandidater. 19. mai er avsatt til intervjuer. 28. mai er menighetsrådets frist for å avgi uttalelse. 3. juni avgir innstillingsrådet sin innstilling. 19. juni er det tilsetting i Oslo bispedømmeråd for ny sokneprest. Staben i Frogner og Bygdøy menighet, samt Frogner AU, har gitt skriftlig innspill til ordlyden i utlysningsteksten til prostesaksbehandler Hilde Brunsvik i Oslo Domprosti. Innspill til utlysningstekst for ny sokneprest i Frogner menighet var vedlagt innkallingen. Vedtak: Menighetsrådet gir fullmakt til Erik Kyvik Hauge på vegne av MR til å komme med forslag til intervjukandidater til soknepreststillingen. Menighetsrådets representant under intervjuene er Erik Kyvik Hauge. Menighetsrådet gir disse innspillene til hva Hauge bør se etter hos intervjukandidaten: For det første er det viktig at en ny sokneprest har evne til å sette seg inn i det stedegne og kulturen i Frogner. For det andre er det viktig å tenke på hvordan en ny prest kan utfylle de andre prestene i Frogner og Bygdøy og hvordan denne vil fungere som teamutvikler. For det tredje ønsker menighetsrådet å få en raus prest, som er dyktig i møte med ulike livsfortellinger og personlighetstyper. For det fjerde ønsker menighetsrådet at det i løpet av intervjuet blir spurt om søkerens evne til å takle konflikter. For det femte ønsker menighetsrådet seg en person med høy arbeidskapasitet, og som er fleksibel i møte med staben. SAK 14/14 Kirkestuen K AU har i forkant av menighetsrådsmøtet utarbeidet et notat med overskriften: «Kirkestuen som diakonalt prosjekt». Notatet var vedlagt innkallingen. Økonomisjef Tor Fredrik Wisløff i KfiO, har fått tilsendt notatet og går god for det, inkludert den delen av notatet som tar for seg Kirkestuen som egen økonomisk enhet. Som en forlengelse av Kirkestuen som et diakonalt prosjekt, har man også utlyst en prosjektstilling som kirkevert/menighetsarbeider i 20%. 25 personer søkte på prosjektstillingen, hvorav seks ble innkalt til intervju. Intervjukomiteen innstilte Mildred Coppula som førstevalg og Ingeborg Briseid som andrevalg til jobben. Vedtak: Menighetsrådet vedtar forelagte notat fra AU hvor Kirkestuen blir egen økonomisk enhet, med forslag til budsjett og utkast til vedtekter for Kirkestuen. Kirkestuen etableres som egen regnskapsmessig avdeling i Frogner menighets regnskap. Egen bankkonto for Kirkestuen opprettes. Hvem som skal ha disposisjonsrett over bankkontoen avklares av AU. Kirkestuen som diakonalt prosjekt integreres. Første valg til stillingen er: Mildred Coppula, andre valg til stillingen er: Ingeborg Briseid. SAK 15/14 Avslutning for Paul Nome Den skal det være avskjedsmarkering for Paul Nome på Schafteløkken. I den forbindelse blir det satt ned en arbeidsgruppe. 2

3 Side 3 Vedtak: Leder av arbeidsgruppen er Ruth Ugland. Medlemmer av arbeidsgruppen er Trond Arild Lidalen, Siri Andresen, menighetsforvaltervikar Anneline Emanuelsen, frem til menighetsforvalter Thomas Ekeberg- Andersen er tilbake fra pappaperm og kan gå inn i arbeidsgruppen. Menighetsrådet stiller opp i forkant og etterkant med dugnadsarbeid for at avskjedsmarkeringen skal bli vellykket. SAK 16/14 Regnskap 2013 Regnskap og balanse for Frogner menighet og Schafteløkken barnehage var vedlagt innkallingen. Vedtak: Frogner menighetsråd godkjenner at det forelagte regnskapet er det som avlegges til revisjon SAK 17/14 Føring av merforbruk til disposisjonsfond Merforbruk i 2012 må dekkes inn av disposisjonsfond. Vedtak: Udekket underskudd i 2012 på ,71 kroner dekkes fra ubundne driftsfond (disposisjonsfond). SAK 18/14 Offerlisten for Våren 2014 I den vedtatte offerlisten for våren 2014 er det noen «tomme» søndager der menighetsrådet ikke har vedtatt hva kirkeofferet skal gå til. Offerlisten for 2014 som ble vedtatt på menighetsrådsmøte , var vedlagt innkallingen. Jardar Seim skal preke på gudstjenesten den Han ble derfor spurt om han hadde noen tanker om hva kirkeofferet denne dagen burde gå til. Forslag til offerformål den fra Jardar Seim ble levert ut på menighetsrådsmøte. Vedtak: Det gjøres følgende endringer i den vedlagte offerlisten for Kirkeoffer , , og skal gå til menighetens arbeid. Kirkeoffer skal gå til Amnesty International Norge. SAK 19/14 Menighetsmøtet og menighetens årsrapport 2013 Årsrapport for 2013 var vedlagt innkallingen. Oversikt over representanter i diverse styrer og utvalg i Frogner menighet ble levert ut på møtet. Vedtak: Menighetsrådet vedtar at forelagte årsrapport for 2013 legges frem på menighetsmøtet , inkludert enkle redigeringer utført av Kamilla Døvik i forkant. Det er ønskelig at tematikken «offerformål» skal drøftes på menighetsmøtet. Menighetsrådet ønsker å utfordre Hedvig Montgomery til å si noe om gudstjenesten på menighetsmøtet. Et viktig tema på menighetsmøtet vil være hvilke utfordringer menigheten ser i tiden fremover, inkludert fallende gudstjenestedeltakelse. AU lager endelig program for menighetsmøtet. 3

4 SAK 20/14 Menighetsrådsmøte Side 4 Vedtak: Menighetsrådsmøte avholdes på Frognerhjemmet og Arnulf Myklebust inviteres til dette møtet SAK 21/14 Orgelsaken Kirkelig fellesråd i Oslo vedtok på sitt budsjettmøte å bevilge to millioner kroner, på 2014-budsjettet til orgel i Frogner kirke, med forpliktelse om ytterlige fire millioner kroner i 2015 eller 2016 (avhengig av framdriften i produksjonen). Disse midlene kommer i tillegg til de 3.mill kr. som menigheten har samlet inn pr For å sikre disse midlene opprettet menighetsrådet i 2008 «Stiftelsen Orgel i Frogner kirke, Oslo». Orgelkomiteen har hatt møte den og har kommet med innspill til videre fremdrift i saken. Vedlagt innkallingen var et notat fra orgelkomiteens leder Jardar Seim til Frogner menighetsråd om saken. Vedlagt var også et brev fra leder for Frogner menighetsråd Tellef Raustøl og leder av orgelkomiteen Jardar Seim til Kirkelig Fellesråd i Oslo v/ bygg- og anleggssjef Torbjørn Borgen og kirkeverge Robert Wright med innspill til den videre prosessen med å få nytt orgel på plass. Eva Schjoldager orienterte om saken. Vedtak: Menighetsrådet uttrykker sin glede over hvor langt man har kommet med orgelsaken, og takker orgelkomiteen for vel utført arbeid. Menighetsrådet ser frem til et tett samarbeid mellom orgelkomiteen og menighetsrådet i det videre arbeidet. SAK 22/14 Lokal grunnordning Frogner menighet har fått tilsendt «Søknad om videreføring av godkjent lokal grunnordning» av biskop Ole Christian M. Kvarme Brevet fra biskopen var vedlagt innkallingen. Gudstjenesteutvalget ga i sitt møte , blant annet anbefaling til menighetsrådet om å søke til Biskopen om å videreføre lokal grunnordning til 1. søndag i advent Referat fra gudstjenesteutvalgets møte var vedlagt innkallingen. Gudstjenesteutvalgets leder Jardar Seim sendte, etter å ha forhørt seg med prestene, et vedtak fra gudstjenesteutvalgets møte , hvor man ønsker å endre ordet «kropp» til «legeme» i Verba (innstiftelsesordene). Aktuelle innspill på mail fra Jardar Seim ble sendt ut med innkallingen. Vedtak: Menighetsrådet ønsker å søke Biskopen om videreføring av grunnordning for hovedgudstjenester i Frogner kirke til 1. søndag i advent Som en mindre justering av Verba/innstiftelsesordene i nattverdliturgien, i lokal grunnordning for hovedgudstjenester i Frogner kirke, erstattes «Dette er min kropp som gis for dere» med «Dette er mitt legeme som gis for dere». Denne endringen vil søkes om i skjemaet «Søknad om godkjenning av mindre endringer». Begrunnelsen for endringen er ønsket om bedre samsvar mellom Verba og de utdelingsordene som brukes i Frogner kirke. SAK 23/14 Forordning av gudstjenester i Domprostiet Menighetsrådene i Domprostiet har fått oversendt endelig gudstjenesteforordning for Domprostiet av Biskop Ole Christian M. Kvarme Oversendelsesbrev fra biskopen og forordning var vedlagt innkallingen. Vedtak fra gudstjenesteutvalgets møte var også vedlagt saken. I vedtaket gjøres det oppmerksom på at forordningen fører til færre gudstjenester i Frogner kirke i løpet av sommeren samt i påsken. Gudstjenesteutvalget retter også i sitt møte en forespørsel til menighetsrådet om man skal dekke merutgifter for 4

5 Side 5 gudstjenester på søndager og helligdager som ikke er forordnet av Biskopen, dette gjelder særlig for sommeren. Vedtak: Menighetsrådet tar brev om forordning fra Biskopen til etterretning. For sommeren 2014 fører forordningen til at det vil bli feiret fem fellesgudstjenester i Bygdøy kirke. Hvorvidt Frogner menighet skal betale for å feire gudstjenester i Frogner kirke i løpet av sommeren, som ikke er forordnet av biskopen, overlates til AU og fatte vedtak på. SAK 24/14 Orienteringssak: Budsjett 2014 Menighetsrådet ble fremlagt en enkel oversikt over vedtatt budsjett for Vedtak: Menighetsrådet tar budsjett for 2014 til etterretning. SAK 25/14 Schafteløkken Det er påvist sopp på Schafteløkken. Det har også vært en lekkasje i barnehagen. På møtet ble det utlevert en oversikt over aktuelle problemer på Scahfteløkken som kom frem i Tellef Raustøls møte med Hjellnes Consult AS , med utgangspunkt i utarbeidede rapport. Daglig leder på Schafteløkken, Anne- Sofie Francke, slutter i sin stilling Etter hennes avgang bør man vurdere om man enten ansetter en ny daglig leder, eller om man organiserer utleie og drift av Schafteløkken på en annen måte. Tellef Raustøl orienterte om saken. Vedtak: Menighetsrådet ønsker at Hjellnes Consult AS skal utrede soppen og reparere skadene etter lekkasjen i barnehagen. AU skal undersøke videre hvorvidt advokat Øyvind kan leie utleielokalene på Schafteløkken og drifte Schafteløkken mot betaling til menigheten. SAK 26/14 Utleie av Kastanjestuen til Naprapatlandslaget Tellef Raustøl og Kamilla Døvik har hatt befaring av Kastanjestuen med representanter fra Naprapat Landslaget. På møte ble det utlevert mail fra Jesper Ask, som er vår kontaktperson med Naprapat Landslaget. På møtet ble det også utlevert tegninger av hvordan Kastanjestuen bør endres for å få plass til to behandlingsrom, samt et infoskriv om hva Naprapati er. Tellef Raustøl orienterte om saken. Vedtak: Menighetsrådet stiller seg positive til utleie av Kastanjestuen til Naprapatlandslaget. Menighetsrådet gir tilslutning til at AU går videre med å få på plass et leieforhold til Naprapatlandslaget. SAK 27/14 De gamle salmebøkene Staben i Frogner menighet har fått flere henvendelser fra menighetsmedlemmer hvor de lurer på hva menigheten ønsker å gjøre med de gamle salmebøkene. Paul Nome orienterte om saken. Vedtak: Det skal undersøkes hvorvidt Frognerhjemmet trenger flere salmebøker med stor skrift. Om de trenger det, leveres de gamle salmebøkene med stor skrift til Frognerhjemmet. Resterende salmebøker selges for kr. 10 i Kirkestuen. 5

6 Side 6 SAK 28/14 Orienteringssak: Sakspapirer til KF Eva Schjoldager sitter som fast representant i KF fra Frogner menighetsråd. Om noen i menighetsrådet ønsker å få tilsendt sakspapirer til KF, kan Eva Schjoldager videresende dette på mail. 6

FROGNER MENIGHET. Årsmelding 2014

FROGNER MENIGHET. Årsmelding 2014 FROGNER MENIGHET Årsmelding 2014 Side1 Innhold Innledning side 2 Frogner menighetsråd og ansatte side 3 Gudstjenesteutvalget side 6 Orgelkomiteen side 10 Hjemmesiden Frogner menighet på internett side

Detaljer

MØTEBOK FRA MENIGHETSRÅDSMØTE ONSDAG 2. FEBRUAR 2011 KL. 18.00-21.00 I FROGNER KIRKESTUE

MØTEBOK FRA MENIGHETSRÅDSMØTE ONSDAG 2. FEBRUAR 2011 KL. 18.00-21.00 I FROGNER KIRKESTUE MØTEBOK FRA MENIGHETSRÅDSMØTE ONSDAG 2. FEBRUAR 2011 KL. 18.00-21.00 I FROGNER KIRKESTUE Til stede: Forfall: Sekretær: Medlemmer: Carl-Henrik Bastiansen, Ola B. Johannessen, Paul Nome (sokneprest), Eva

Detaljer

Frogner menighet Årsmelding 2013

Frogner menighet Årsmelding 2013 Side1 Frogner menighet Årsmelding 2013 Noen hovedinntrykk Antall deltakere på gudstjenester søn- og helligdag er betydelig redusert i forhold til 2011-2012. Menighetens økonomi viser tegn til bedring selv

Detaljer

Møtebok for menighetsrådsmøte torsdag 17. januar 2002

Møtebok for menighetsrådsmøte torsdag 17. januar 2002 Møtebok for menighetsrådsmøte torsdag 17. januar 2002 Møtets varighet: Kl. 19.00 22.30 i Fjellhamar kirke, dåpssakristiet Til stede: Arild Isaksen, Tonje Weihe, Trond Christensen, Kjell Sjulstok, Ellen

Detaljer

Møtebok for Skårer menighetsråd

Møtebok for Skårer menighetsråd Møtebok for Skårer menighetsråd Tid: Onsdag 21. mai 2014, kl. 19.00 22.10 Sted: Kirkekontorene i Lørenskog Hus Fremmøtt: Tor Einar Ljønes leder Reidun Kværnum nestleder Oda Noven medlem Rune Wennevold

Detaljer

Tre alternativer og flere anbefalinger

Tre alternativer og flere anbefalinger 1 Schafteløkken Rapport til Frogner menighetsråds møte 19.11.2014 Tre alternativer og flere anbefalinger Rapport fra en arbeidsgruppe oppnevnt av Frogner menighetsråd 21.5.2014 2 Forord Arbeidsgruppen

Detaljer

x Flemming Sohn Andersen (kirkeforvalter) Varamedlemmer o Lasse Moer o Petter Hasseløy Nesse

x Flemming Sohn Andersen (kirkeforvalter) Varamedlemmer o Lasse Moer o Petter Hasseløy Nesse Referat fra møte i Helgerud menighetsråd Torsdag 13 mars 2014 kl 1830 i Sakristiet Medlemmer: Faste medlemmer: o Solveig Elin Bru-Olsen x Gunn Kristin Aune x Piriyanthy S Skarbø x Hans Christian Guren

Detaljer

Protokoll fra styremøtet 13. mars 08

Protokoll fra styremøtet 13. mars 08 Protokoll fra styremøtet 13. mars 08 OSLO- OG AKERSHUSHØGSKOLENES STUDENTSAMSKIPNAD PROTOKOLL FRA STYREMØTE 13.03.08 Tilstede: Fredrik Arneberg, Anders Bondehagen, Ine Vidung, Anders Bjørkheim, Tove Bull-Njaa,

Detaljer

Protokoll for årsmøte 2015 Lillestrøm

Protokoll for årsmøte 2015 Lillestrøm Protokoll for årsmøte 2015 Lillestrøm Møteplan: Sak 1 Sak 2 Valg av ordstyrer, to referenter, tellekorps og to protokollunderskrivere Forslag til forretningsorden Sak 3 Godkjenning av innkalling og sakspapirer

Detaljer

RAPPORT UNDERSØKELSE

RAPPORT UNDERSØKELSE www.vefik.no RAPPORT UNDERSØKELSE Juni 2013 Hammerfest Eiendom KF og Parkgata 18 HAMMERFEST KOMMUNE Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS Side 1 Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Møteinnkalling. Bekkefaret menighetsråd. Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 08.01.2015 15/16-4 75/15 012.1 Sigurd Olav Lende, 51 90 59 62

Møteinnkalling. Bekkefaret menighetsråd. Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 08.01.2015 15/16-4 75/15 012.1 Sigurd Olav Lende, 51 90 59 62 Den norske kirke Bekkefaret menighetsråd Møteinnkalling Bekkefaret menighetsråd 08.01.2015 15/16-4 75/15 012.1 Sigurd Olav Lende, 51 90 59 62 Møtested: Kirkestuen, Bekkefaret kirke Møtedato: 13.01.2015

Detaljer

Møtebok for menighetsrådsmøte 24. februar 2003

Møtebok for menighetsrådsmøte 24. februar 2003 Møtets varighet: Kl. 19.00 22.00 Møtebok for menighetsrådsmøte 24. februar 2003 Til stede: Kirsti Harda Frøshaug, Trond Christensen, Kjell Sjulstok, Guro Jensen, Per Frantsvold, Kjell Rønningen, Elisabeth

Detaljer

Møtereferat. Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og høgskolene, 14.10.2014. Sekretariatet v / Maria Henningsen og May Britt Kjelsaas

Møtereferat. Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og høgskolene, 14.10.2014. Sekretariatet v / Maria Henningsen og May Britt Kjelsaas Møtereferat Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og høgskolene, 14.10.2014 Tilstede: Dekan Heidi Haavardsen (leder) Dekan helsefag, Kristin Bratseth (nestleder) Dekan Solrun Valen Førsteamanuensis

Detaljer

Møteplan: Årsmøte i NFFs faggruppe for barne og ungdomsfysioterapi 4. mars 2015

Møteplan: Årsmøte i NFFs faggruppe for barne og ungdomsfysioterapi 4. mars 2015 Møteplan: Sak 1 Sak 2 Valg av ordstyrer, to referenter, tellekorps og to protokollunderskrivere Forslag til forretningsorden Sak 3 Godkjenning av innkalling og sakspapirer til årsmøtet 2015 Sak 4 Årsberetninger

Detaljer

Forfall: Tore Ramfjord og Camilla M. Vågan. Kristin Simble (for Tore Ramfjord) Reidun Gutvik Korssjøen, kirkeverge Eldrid Ramstad, ansatterepresentant

Forfall: Tore Ramfjord og Camilla M. Vågan. Kristin Simble (for Tore Ramfjord) Reidun Gutvik Korssjøen, kirkeverge Eldrid Ramstad, ansatterepresentant Tilstede på møtet NÆRØY KIRKELIGE Styre, Råd, utvalg mv. Nærøy kirkelige fellesråd Møtested Kolvereid Møtedato 19.06.13 Fra kl. 10.00 Til kl. 14.00 Medlemmer (Angi evt. hvem som er fraværende) Einar Eidshaug,

Detaljer

Endelig innkalling VT 05/13

Endelig innkalling VT 05/13 Endelig innkalling VT 05/13 Tid: Tirsdag 14. mai, kl. 17.15 Sted: Tivoli, Det akademiske kvarter Tivoli ligger i kjelleren i Det akademiske Kvarter. Vi åpner møtet med mat klokken 17.00. Endelig innkalling

Detaljer

12/15 Godkjenning av innkalling og sakliste

12/15 Godkjenning av innkalling og sakliste Sandnes kirkelige fellesråd 12/15 Godkjenning av innkalling og sakliste 2015 - Sandnes kirkelige fellesråd Arkivsak: 15/00001 08.4.2015 Saksbehandler: Andreas E. Eidsaa Jr Forslag til vedtak Sandnes kirkelige

Detaljer

Underskrifter Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blader, som vi har signert, er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

Underskrifter Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blader, som vi har signert, er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Tilstede på møtet NÆRØY KIRKELIGE Styre, Råd, utvalg mv. Nærøy kirkelige fellesråd Møtested Kolvereid Møtedato 20.06.12 Fra kl. 10.00 Til kl. 12.00 Medlemmer (Angi evt. hvem som er fraværende) Einar Eidshaug,

Detaljer

K O N T R O L L U T V A L G E T I E N E B A K K K O M M U N E

K O N T R O L L U T V A L G E T I E N E B A K K K O M M U N E Til medlemmene og 1. varamedlemmene av kontrollutvalget M Ø T E I N N K A L L I N G Tid: 9. november 2011 kl. 18:30 Sted: Formannskapssalen Jnr. 192/11 Arkiv 411 Møtet er åpent for publikum i alle saker

Detaljer

Forfall: Stian Rønvåg, Ellen Jorunn Norheim, Åse A. Myklebust og Steinar Moi.

Forfall: Stian Rønvåg, Ellen Jorunn Norheim, Åse A. Myklebust og Steinar Moi. Protokoll fra MR 17.1.2014 Tilstede: Rune Mørland, Ole Andreas Haanes, Ragnhild Haanes, Inger Johanne Strømme, Olav Trømborg, Odd Byremo, Gunbjørg Bakke, Per Moseid og undertegnede Tone Schalla. Forfall:

Detaljer

Møteinnkalling Arendal kirkelige fellesråd

Møteinnkalling Arendal kirkelige fellesråd Møteinnkalling Tid: 26. oktober 2011 kl. 18:00 Sted: ARENDAL RÅDHUS, 254 - Strømsbu Forfall må meldes snarest. Vi ber deg melde fra til vararepresentant dersom du selv ikke kan møte. Sakliste: AKF 43/2011

Detaljer

Møtebok for menighetsrådsmøte 2. oktober 2003

Møtebok for menighetsrådsmøte 2. oktober 2003 Møtets varighet: kl. 19.00 21.55 Møtebok for menighetsrådsmøte 2. oktober 2003 Til stede: Arild Isaksen, Kirsti Harda Frøshaug, Trond Christensen, Kjell Sjulstok, Ellen Kavlie-Borge, Ellen Merete Storeide,

Detaljer

Styremøte 10. april 2012

Styremøte 10. april 2012 Styremøte 10. april 2012 Tilstede: Line Orlund, Aud Perly Undheim (per telefon), Tone Granli, Ørjan Moss, Ingunn Terjesen. Nancy Sveen var tilstede under sak 5, 8, 9, 10, 12 og 13. Faste poster: A) Godkjenning

Detaljer

PROTOKOLL FRA MØTE I RYGGE KIRKELIGE FELLESRÅD

PROTOKOLL FRA MØTE I RYGGE KIRKELIGE FELLESRÅD PROTOKOLL FRA MØTE I RYGGE KIRKELIGE FELLESRÅD Møtedato: 24. september 2013 Sted: Møterommet på kirkekontoret Varighet: kl. 1500-1800 Faste medlemmer til stede: Per Harald Svendsen (RMR) Pål Morten Lia

Detaljer

Innhold. Forord v/ preses Helga Haugland Byfuglien 3 Forord v/ generalsekretær Christofer Solbakken 5 Protokoll 6 Årsrapport 34

Innhold. Forord v/ preses Helga Haugland Byfuglien 3 Forord v/ generalsekretær Christofer Solbakken 5 Protokoll 6 Årsrapport 34 Bispemøtet 2011 Innhold Forord v/ preses Helga Haugland Byfuglien 3 Forord v/ generalsekretær Christofer Solbakken 5 Protokoll 6 Årsrapport 34 Innsettelse av preses 43 Tor Singsaas: Inngangsord 44 Ole

Detaljer

Møteinnkalling Arendal kirkelige fellesråd

Møteinnkalling Arendal kirkelige fellesråd Møteinnkalling Tid: 24. april 2013 kl. 18:00 Sted: ARENDAL RÅDHUS, 252 - Barbu Forfall må meldes snarest. Vi ber deg melde fra til vararepresentant dersom du selv ikke kan møte. Sakliste: AKF 10/2013 MØTEPROTOKOLL

Detaljer

Lokal grunnordning - innledende kommentarer til høring i menighetsmøtet

Lokal grunnordning - innledende kommentarer til høring i menighetsmøtet Til: Menighetsmøtet Østenstad menighet 26. august 2012 Fra: Menighetsrådet Lokal grunnordning - innledende kommentarer til høring i menighetsmøtet Bakgrunn Den nasjonalt organiserte gudstjenestereformen

Detaljer

Møteprotokoll. Tilstede på møtet. Behandlede saker Sak nr./ år 16-28 / 14

Møteprotokoll. Tilstede på møtet. Behandlede saker Sak nr./ år 16-28 / 14 Møteprotokoll Styre, råd, utvalg m.m. Flekkerøy menighetsråd Møtested Flekkerøy kirke, ungdomsloft Møtedato 25.03.14 Fra kl 19:00 Til kl 22:30 Tilstede på møtet Medlemmer (angi evt. hvem som er fraværende)

Detaljer

ÅRSMELDING FOR 2014 Menighetsrådet Samarbeid med prost / kirkeforvalter / fellesråd og biskop / bispedømmeråd.

ÅRSMELDING FOR 2014 Menighetsrådet Samarbeid med prost / kirkeforvalter / fellesråd og biskop / bispedømmeråd. ÅRSMELDING FOR ELLINGSRUD OG FURUSETMENIGHET 2014 1 ÅRSMELDING FOR 2014 Året 2014 var det første «vanlige» året med den nye menighetsstrukturen vår. 2013 gikk stort sett med til å samkjøre oss, mens i

Detaljer

PROTOKOLL FRA MØTE I OMRÅDESTYRET FOR MLS@UiO

PROTOKOLL FRA MØTE I OMRÅDESTYRET FOR MLS@UiO PROTOKOLL FRA MØTE I OMRÅDESTYRET FOR MLS@UiO MANDAG 11. MAI 2009 Til stede: Odd Stokke Gabrielsen (leder), Heidi Kiil Blomhoff (nestleder), Anders Elverhøi, Sigbjørn Fossum, Kjetill Jakobsen, Arne Klungland,

Detaljer