Reguleringsplan for Sinneslia teig 4, del av Gnr 9, Bnr 5.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Reguleringsplan for Sinneslia teig 4, del av Gnr 9, Bnr 5."

Transkript

1 1 Planføresegner I medhald av plan- og bygningslova 12-14, er det utarbeidd detaljreguleringsplan for del av Gnr. 9, Bnr. 5, på Sinnes i Sirdal kommune, planid , der reguleringa gjeld deling av tomt med festenr.6. Regulerings-planen byggjer på føringar som er nedlagde i kommuneplan for Sirdal kommune og avløyser alle tidlegare planar og vedtak innafor plangrensa. Rekkjefølgjeføresegner, Før hyttetomt kan frådelast må det vere opparbeidd parkeringsareal eller ligge føre tinglyst rett til parkering til kvar hytte for vinterparkering. 2. Køyre- og parkeringsareal skal byggjast og ferdigstillast seinast før det vert gjeve bruksløyve. 3. Rastebenk skal plasserast ved parkeringsplassen ovanfor skiløypetraseen innan det vert gjeve bruksløyve. 1.1Felles føresegner a) Før bygge- eller anleggstiltak vert sett i gang skal det utarbeidast teikningar og skisser, om nødvendig illustrasjonsplan og teknisk plan, som syner detaljert dei tiltak som skal setjast i verk. Teikningar (skisser og illustrasjonar) skal vere ferdige før utbygging tar til. Teikningane skal leggjast fram for kommunen. b) Før bygge- eller anleggstiltak vert sett i gang må det sikrast tilstrekkeleg vatnforsyning og forsyning av sløkkjevatn. c) Vass-, straum- og avlaupsanlegg bør om mogleg leggjast i same trase som vegar og skal visast som informasjon eller vedlegg til reguleringsplanen. Anlegga skal være ferdigstilt og renovasjonsordning etablert før eller samtidig med at bygging vert starta opp. d) Kummer og stoppekraner på vann og avløpsleidningar må i samhøve med Sirdal kommunes sanitærreglement målast inn med koordinatar. e) Ved graving av grøftetrasear skal "bruk av terreng" ikkje overstige ei breidde av 10 m. Plankontoret Hallvard Homme A/S 1 Per Sanne.

2 f) Felles anlegg i grunnen bør i størst mogleg grad følgje trasear for køyrevegar. Ved avvik frå desse traseane stiller grunneigar vederlagsfri grunn til disposisjon. g) Bygningar med innlagt vatn skal tilknytast godkjent reinseanlegg. h) Innanfor planområdet kan det førast fram strøm til hyttene. Grunneigar stiller vederlagsfri grunn til grøfter. Strømliner skal leggast som jordkabel. i) Installasjonar i samband med leidningsnettet skal ha ein skånsam plassering og ei tiltalande utforming. j) Transport skal føregå langs opparbeidd trase for adkomstveg sumar/skiløypetrase vinter. k) All graving og sprenging i terrenget skal gjerast skånsamt. Område som ikkje skal nyttast til veg, parkering, byggegrunn eller uteareal skal førast tilbake til opphavleg utsjånad innan 2 år etter avslutta anlegg. Så langt det er mogleg skal plantemateriale som er naturleg på staden nyttast. l) Inngrep i terrenget med framføring av kloakktrasear, vegar og veg-skråningar o.l. skal førast tilbake til opphavleg utsjånad innan eit år etter avslutta anlegg. Så langt det er mogleg skal plantemateriale som er naturleg på staden nyttast. m)det er ikkje høve til å etablere privatrettslege avtalar i strid med gjeldande tinglyste rettar. Etter at reguleringsplanen er vedtatt er det ikkje lov til å etablere privatrettslege avtalar i strid med planen. n) Jordlova sine 9 og 12 gjeld innanfor plangrensa. Plankontoret Hallvard Homme A/S 2 Per Sanne.

3 1.2Byggjeområde ( 12-5, 2 ledd nr. 1) Fellesføresegner for fritidseiningar a) Bygningar skal plasserast og utformast slik at dei fell naturleg inn i landskapet og bygningsmiljøet. Hyttene skal plasserast slik at dei ikkje øydelegg utsikt unødvendig, gir sjenerande innsyn til eksisterande eller nye hytter, eller på annan måte unødvendig innverkar på det private hyttelivet. b) Som hovudregel skal møneretning for alle bygningar ligge parallelt med høgdekotene. c) Kommunen skal sjå til at alle bygningar og konstruksjonar får eit tiltalande ytre på alle frittståande sider. Vidare at bygningar si form, fasade, vindaugeinndeling, materialar, fargar og murar harmonerer med dei omkringliggande bygningane og naturen. d) Ein skal ikkje påføre omkringliggjande terreng større inngrep ved fjerning av vegetasjon, sprenging eller planering enn det som er nødvendig for å oppføre bygningane, etablere parkering, tilkomstveg og uteareal. e) Ikkje utbygde delar av tomta skal gjevast ei tiltalande utforming. f) Oppsetting av gjerde rundt hytter er ikkje tillete. Utomhusanlegg som flaggstenger, vindmøller, større antenneanlegg og liknande er ikkje tillete. g) Seksjonering/vertikaldeling der det er gjeve løyve til berre ei eining er ikkje tillete. h) Bygningar skal oppførast i laft eller bindingsverk. Innslag av naturstein kan tillatast i grunnmur. Taktekking skal vere torv- eller tretak. Treverk skal handsamast med jordfargar i samsvar med fargepaletten nedanfor: Plankontoret Hallvard Homme A/S 3 Per Sanne.

4 Kvitt kan nyttast til vindauge og dører med innlisting. i) Oppbygging av tomt for utomhusareal og parkering kan tillatast med inntil 1 meter høgdeforskjell, målt frå eksisterande terreng, og avsluttast som jordkledd skråning eller natursteinsmur Område for fritidsbustad a) For tomtene BF1 og BF2 er maksimal BYA = 180 m², herav maks BYA = 180 m² for hovudbygning og maks BYA = 25 m² for eventuell sekundærbygg. Maksimal mønehøgde er 7,0 meter og maksimal gesimshøgde 5,0 meter. Sekundærbygningar skal ha maks mønehøgde 4,5 meter og maks gesimshøgde 2,5 meter. Møne- og gesimshøgder skal målast til gjennomsnittlig planert terreng. Takvinkel skal væra mellom 27 og 34 grader. b) Det tillatast sett opp inntil 4 bygningar på tomta. Med bygning forstår ein i dette tilfellet bygningskroppar som er frittståande eller kjeda saman med mellomgang/ sluse. c) Utforming av bygningar, byggeskikk. Bygningar på kvar tomt skal setjast opp i tre og vere kledd med trepanel, anten ukanta panel (ståande eller liggande) eller ståande låvepanel. Lafta bygningar er også tillete. Hovudbygningar skal ha torvtak. Synleg grunnmur skal ikkje vere høgare enn 90 cm. Alle vindauge skal ha gjennomgåande sprosser. Plankontoret Hallvard Homme A/S 4 Per Sanne.

5 1.3 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (PBL 12 5, 2. ledd, nr. 2) a) Skt Kombinert skiløype og sumarveg. Føremålet er sumarveg og er ikkje tillete å brøyte. Føremålet er merka Skt på plankartet og regulert til kombinert føremål: mellombels trafikkområde. Vegen kan preparerast og nyttast til skiløype vinterstid. b) Sva Kombinert teknisk infrastrukturtrasear. I traseen kan det leggjast ned straum, tele-, fiber-, tv-, vann- og kloakkleidningar. c) Sommarparkering merka P 4pl sommar i plankart inneheld to parkeringsplasser kvar for BF1 og BF2. Vinterparkering skal skje på avsett areal i gjeldande plan med to plasser til kvar. 1.4 Friområde ( 12 5, 2. ledd nr. 5) LF - a) Det er ikkje høve til å påføre terreng eller vegetasjon skade, utover lett skjøtselsarbeid. LF2 - Skiløype a) Områda skal nyttast til opparbeiding av skiløype. Rydde- og planeringsbreidde er 8 meter. b) Innafor dette område kan det tillatast fysiske inngrep i terrenget, samt anlegg og skilting som fremmer føremålet. 1.5 Bruk og vern av sjø og vassdrag (PBL 12-5, 2. ledd nr.6) Vf - FRILUFTSOMRÅDE I SJØ OG VASSDRAG a) Det er ikkje høve til å utføre bygge- og anleggstiltak i dette området. 1.6 Omsynssone ( 12-6) a) Omsynssone angitt omsynssone 530 friluftsliv, dekker område i tilknytning til skiløype innanfor planen. Det er byggjeforbod innanfor omsynssona. Plankontoret Hallvard Homme A/S 5 Per Sanne.

6 b) Innanfor omsynssone 310 rasfare, må det ikkje oppførast bygningar, terrasse eller tilførast «opparbeida» opphaldsareal. Valle den revisjon 1. etter adm. handsaming. for Plankontoret Hallvard Homme AS Hallvard Homme SAKSHANDSAMING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVA: Varsel om oppstart: 9.januar 2014 Innspelsperiode: gongs handsaming i det faste utvalet for plansaker: Utlagt til offentleg ettersyn: 2. gongs handsaming i det faste utvalet for plansaker: Eigengodkjenning i kommunestyret: Stad, Dato Sign. Stempel Plankontoret Hallvard Homme A/S 6 Per Sanne.

VOSS HYTTEGREND - reguleringsendring Himlesdalen og Oldesåsen. Voss kommune

VOSS HYTTEGREND - reguleringsendring Himlesdalen og Oldesåsen. Voss kommune Voss kommune REGULERINGSFØRESEGNER FOR: Områdereguleringsplan for fritidsbustader på del av gnr. 177, 178, 179, 184, 202, 203 og 204. VOSS HYTTEGREND - reguleringsendring Himlesdalen og Oldesåsen. Voss

Detaljer

1.2 Planområdet er inndelt i område med fylgjande føremål etter pbl 12-5:

1.2 Planområdet er inndelt i område med fylgjande føremål etter pbl 12-5: REGULERINGSFØRESEGNER B13 Solheim i Florø, etablering av bustader og tilhøyrande anlegg. Planen er datert: 25/07/2011 Rev: 08.05.2012 Melding om oppstart: Dato: 1. gongs handsaming i det faste utval for

Detaljer

KVINNHERAD KOMMUNE Reguleringsføresegner for:

KVINNHERAD KOMMUNE Reguleringsføresegner for: KVINNHERAD KOMMUNE Reguleringsføresegner for: Rosendal SPA-Hotell. Gnr 81, Bnr 112 og 188 Plannr. Datert 05.12.2008 Revidert 04.02.2009 og 26.01.2010 Sist revidert 07.04.2010 1 GENERELT 1.1 Det regulerte

Detaljer

LINDÅS KOMMUNE 1 INTENSJONAR I PLANEN. 2 FELLESFØRESEGNER (pbl 12-7)

LINDÅS KOMMUNE 1 INTENSJONAR I PLANEN. 2 FELLESFØRESEGNER (pbl 12-7) Dette dokumentet er ein mal som viser oppbygging av føresegner i reguleringsplanar. (kommunevåpen skal leggast inn ved vedteken plan) LINDÅS KOMMUNE DETALJREGULERING REGULERINGSFØRESEGNER FOR KUBBALEITET

Detaljer

Detaljregulering for gnr/bnr 56/295 m.fl., Tjødnåsen Plan ID: 201307. Stord kommune

Detaljregulering for gnr/bnr 56/295 m.fl., Tjødnåsen Plan ID: 201307. Stord kommune Føresegner til Detaljregulering for gnr/bnr 56/295 m.fl., Tjødnåsen Plan ID: 201307 Stord kommune Utarbeida av Side 1 av 7 sider 1 GENERELT 1.1 Areal Areala innafor planområdet er regulert til følgjande

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR TROVÅG NORD VINDAFJORD KOMMUNE FØRESEGNER

REGULERINGSPLAN FOR TROVÅG NORD VINDAFJORD KOMMUNE FØRESEGNER REGULERINGSPLAN FOR TROVÅG NORD VINDAFJORD KOMMUNE FØRESEGNER 1 GENERELT Desse føresegner gjeld for det området som på plankartet er vist med reguleringsgrense. Innanfor planens avgrensing skal arealbruken

Detaljer

Reguleringsplan for A1 og A2 ved Tveit

Reguleringsplan for A1 og A2 ved Tveit Reguleringsplan for A1 og A2 ved Tveit del av gnr. 18 bnr. 1 i Evje og Hornnes kommune PlanID REGULERINGSPLAN FOR A1 OG A2 VED TVEIT, DEL AV GNR. 18 BNR. 1 EVJE OG HORNNES KOMMUNE 2 Tittel Forslag til

Detaljer

Detaljregulering for fritidsbustader på gnr. 213, bnr. 1 og bnr. 2. Bordalen, 5700 VOSS

Detaljregulering for fritidsbustader på gnr. 213, bnr. 1 og bnr. 2. Bordalen, 5700 VOSS Voss kommune PLANOMTALE FOR: Detaljregulering for fritidsbustader på gnr. 213, bnr. 1 og bnr. 2 KVITNO II, BORDALEN Voss kommune FORSLAGSTILLAR: GIK EIGEDOM AS Bordalen, 5700 VOSS Voss kommune - PlanID

Detaljer

Innkalling av Teknisk utval

Innkalling av Teknisk utval Masfjorden kommune Innkalling av Teknisk utval Møtedato: 18.06.2014 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: 16:00 Eventuelle forfall må meldast til Terje Kallekleiv per tlf. 56166293, sms til 94506939 eller per

Detaljer

Fedje kommune. Innkalling av Formannskapet. Sakliste. Møtedato: 19.06.2014 Møtestad: Møtetid: 12:00-15:00

Fedje kommune. Innkalling av Formannskapet. Sakliste. Møtedato: 19.06.2014 Møtestad: Møtetid: 12:00-15:00 Fedje kommune Innkalling av Formannskapet Møtedato: 19.06.2014 Møtestad: Møtetid: 12:00-15:00 Eventuelle forfall må meldast til Vidar Bråthen per tlf. 56165113, sms til eller per epost til vidar.braathen@fedje.kommune.no

Detaljer

8.1 Busetnad og anlegg (Pbl 12-5, nr. 1)... 29 Bustadbygg, Bbu... 29 Fritidseiningar, frittståande hytter (Bff)... 29 Fritidseiningar, konsentrert

8.1 Busetnad og anlegg (Pbl 12-5, nr. 1)... 29 Bustadbygg, Bbu... 29 Fritidseiningar, frittståande hytter (Bff)... 29 Fritidseiningar, konsentrert Innhald Innhald... 1 1 Bakgrunn... 3 2 Planavgrensing... 3 2.1 Varsling 1. gong... 3 2.2 Varsling 2. gong... 6 3 Føringar frå overordna planar... 7 4 Varsling og innspel til planarbeidet... 8 4.1 Offentlege

Detaljer

Lillehammer Sæter II

Lillehammer Sæter II Plan-ID: 2013 Lillehammer Sæter II L LILLEHAMMER. KOMMUNE REGULERINGSPLAN FOR Lillehammer Sæter II Reguleringsbestemmelsene sist revidert: 20.08.2013 Tilhørende plankart er sist revidert: 14.08.2013 Godkjent

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR GUDVANGEN SENTRUM

REGULERINGSPLAN FOR GUDVANGEN SENTRUM REGULERINGSPLAN FOR GUDVANGEN SENTRUM AURLAND KOMMUNE, FRAMLEGG VINTER 2013 Framlegg til Reguleringsplan for Gudvangen sentrum Side 1 av 31 INNHALD INNLEIING... 3 BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET... 4 PLANSTATUS...

Detaljer

Fjell kommune Arkiv: 41/1 Saksmappe: 2006/695-15987/2011 Sakshandsamar: Jonas Bjørklund Dato: 01.09.2011 SAKSDOKUMENT

Fjell kommune Arkiv: 41/1 Saksmappe: 2006/695-15987/2011 Sakshandsamar: Jonas Bjørklund Dato: 01.09.2011 SAKSDOKUMENT Fjell kommune Arkiv: 41/1 Saksmappe: 2006/695-15987/2011 Sakshandsamar: Jonas Bjørklund Dato: 01.09.2011 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 100/11 Komité for plan og utvikling 08.11.2011 113/11 Kommunestyret

Detaljer

DETALJREGULERING FOR GNR/BNR 39/32 M. FL., SJOARBAKKEN, STORD KOMMUNE

DETALJREGULERING FOR GNR/BNR 39/32 M. FL., SJOARBAKKEN, STORD KOMMUNE DETALJREGULERING FOR GNR/BNR 39/32 M. FL., SJOARBAKKEN, STORD KOMMUNE PlanID: 201221 REGULERINGSFØRESEGNER 1 REGULERINGSFØREMÅL. 1.1 Det regulerte området er vist på planen med plangrense. 1.2 PBL 12 5

Detaljer

Plan-id: 201307 Stord kommune

Plan-id: 201307 Stord kommune STORD KOMMUNE Planomtale med ROS- analyse for «Detaljregulering for gnr/bnr 56/295 m.fl., Tjødnåsen Stord kommune», Plan-id: 201307 Stord kommune Utarbeida av Side 1 av 59 FORORD STORD KOMMUNE På vegne

Detaljer

Detaljreguleringsplan Vågslid Høgfjellshotell

Detaljreguleringsplan Vågslid Høgfjellshotell 2014 0013 Detaljreguleringsplan Vågslid Høgfjellshotell Revisjon C 05. desember 2014 Etter vedtak i kommunestyret Alexander Stettin Plankontoret Hallvard Homme AS 20140013 Innhald INNHALD... 1 1 BAKGRUNN...

Detaljer

Reguleringsplan for Marifjøra Sentrumsområdet. Plan-ID 1426-2011004 Datert: 21.januar 2013. Eigengodkjent: 14.02.2013 Endra:

Reguleringsplan for Marifjøra Sentrumsområdet. Plan-ID 1426-2011004 Datert: 21.januar 2013. Eigengodkjent: 14.02.2013 Endra: Reguleringsplan for Marifjøra Sentrumsområdet Plan-ID 1426-2011004 Datert: 21.januar 2013 Eigengodkjent: 14.02.2013 Endra: Innhald: Planomtale... 3 Samandrag... 3 Bakgrunn for planarbeidet... 4 Planprosess...

Detaljer

Fjell kommune Arkiv: 504 Saksmappe: 2010/501-15574/2011 Sakshandsamar: Lene Takvam Dato: 08.07.2011 SAKSDOKUMENT

Fjell kommune Arkiv: 504 Saksmappe: 2010/501-15574/2011 Sakshandsamar: Lene Takvam Dato: 08.07.2011 SAKSDOKUMENT Fjell kommune Arkiv: 504 Saksmappe: 2010/501-15574/2011 Sakshandsamar: Lene Takvam Dato: 08.07.2011 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 11/16 Delegert utval - Ordførar sommarfullmakt Framlegg til reguleringsplan

Detaljer

REGULERINGSFØRESEGNER TIL REGULERINGSPLAN FOR ERLANDEIGEDOMEN, plan nr. 190. Gjeld og for plan 190A.

REGULERINGSFØRESEGNER TIL REGULERINGSPLAN FOR ERLANDEIGEDOMEN, plan nr. 190. Gjeld og for plan 190A. REGULERINGSFØRESEGNER TIL REGULERINGSPLAN FOR ERLANDEIGEDOMEN, plan nr. 190. Gjeld og for plan 190A. 1 GENERELT Før bustadutbygginga kan påbegynnast skal det gjennomførast målingar som dokumenterer nivået

Detaljer

REGULERINGSPLAN for LILLEHAMMER SÆTER II FELLES BESTEMMELSER

REGULERINGSPLAN for LILLEHAMMER SÆTER II FELLES BESTEMMELSER 1/8 REGULERINGSPLAN for LILLEHAMMER SÆTER II Kommunestyret i Lillehammer har den 27.03.2014 godkjent reguleringsplan for LILLEHAMMER SÆTER II med plankart datert 15.01.2014 og bestemmelser datert 05.02.2014

Detaljer

Reguleringsplan Gamlestølstunet Side 1

Reguleringsplan Gamlestølstunet Side 1 Reguleringsplan Gamlestølstunet Side 1 1 Bakgrunn... 3 2 Varsel av planarbeidet... 3 3 Kartgrunnlag, plankart... 3 4 Planomtale... 4 4.1 Generelt om arealet... 4 4.2 Beskrivelse og vurderingar til planforslag...

Detaljer

PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERING FOR LYSTHUSHAUGEN SØR SKJERSTAD (PLANID 9016), GNR. 235 BNR. 119, 123, 130, 131, 132 OG 133.

PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERING FOR LYSTHUSHAUGEN SØR SKJERSTAD (PLANID 9016), GNR. 235 BNR. 119, 123, 130, 131, 132 OG 133. PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERING FOR LYSTHUSHAUGEN SØR SKJERSTAD (PLANID 9016), GNR. 235 BNR. 119, 123, 130, 131, 132 OG 133. Dato for siste behandling i PNM komiteen den... Vedtatt av bystyret i

Detaljer

FØRESEGNER TIL KOMMUNEPLANEN SIN AREALDEL (2013-2025) SANDE KOMMUNE

FØRESEGNER TIL KOMMUNEPLANEN SIN AREALDEL (2013-2025) SANDE KOMMUNE FØRESEGNER TIL KOMMUNEPLANEN SIN AREALDEL (013-05) SANDE KOMMUNE 1.1 Dei juridiske plandokumenta Kommuneplanen sin arealdel består av oversiktskart i målestokk 1:5.000, kommunedelplan Larsnes i målestokk

Detaljer

Fjell kommune Arkiv: 504 Saksmappe: 2007/3846-6675/2010 Sakshandsamar: Aud Raknem Dato: 07.04.2010 SAKSDOKUMENT

Fjell kommune Arkiv: 504 Saksmappe: 2007/3846-6675/2010 Sakshandsamar: Aud Raknem Dato: 07.04.2010 SAKSDOKUMENT Fjell kommune Arkiv: 504 Saksmappe: 2007/3846-6675/2010 Sakshandsamar: Aud Raknem Dato: 07.04.2010 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 20/10 Formannskapet 12.04.2010 Framlegg til reguleringsplan for

Detaljer

Byggesaker i verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane. Søkarguide

Byggesaker i verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane. Søkarguide Byggesaker i verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane Søkarguide Framsidefoto: Gaukstøl i Dyraheio. Foto Odd Inge Worsøe Denne side: Vassdalseggen (bak) rager høgast i verneområdet.

Detaljer

Vaset i Valdres - fjelltomter. Byggeklare høystandardtomter i flott og variert terreng. Utsyn mot Jotunheimen. Fritid

Vaset i Valdres - fjelltomter. Byggeklare høystandardtomter i flott og variert terreng. Utsyn mot Jotunheimen. Fritid Oppdragsnummer: 158180 Vaset i Valdres - fjelltomter Byggeklare høystandardtomter i flott og variert terreng. Utsyn mot Jotunheimen. Adresse: VASET - Brakastølen Øst/Øvre Ulset Tomt: fra 1300 til 2400

Detaljer

PLANOMRÅDET. 1. Beliggenhet. 2. Topografi og vegetasjon. 3. Grunnforhold. 4. Eiendomsforhold. 5. Forhold til overordna planer

PLANOMRÅDET. 1. Beliggenhet. 2. Topografi og vegetasjon. 3. Grunnforhold. 4. Eiendomsforhold. 5. Forhold til overordna planer PLANOMRÅDET 1. Beliggenhet Planområdet ligger ca 12 km vest for Oppdal sentrum, ved sørenden av Skardvatnet. Planområdet grenser i nord mot gnr. 208/bnr. 4 og gnr. 208/ bnr.15 og gnr. 241/ bnr. 1. I sør

Detaljer

Saksbehandlar: Magnhild Gjengedal Arkiv: PLAN soneinndeling Arkivsaksnr.: 11/1092-21 19782/13

Saksbehandlar: Magnhild Gjengedal Arkiv: PLAN soneinndeling Arkivsaksnr.: 11/1092-21 19782/13 Saksbehandlar: Magnhild Gjengedal Arkiv: PLAN soneinndeling Arkivsaksnr.: 11/1092-21 19782/13 Saka gjeld: PRIVAT OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR RENE 1. DELEGERT VEDTAK: I medhald av delegeringsreglement vedteke

Detaljer