Detaljreguleringsplan for Arendal stasjon, PlanID 2015PUA3 Høringsutkast

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Detaljreguleringsplan for Arendal stasjon, PlanID 2015PUA3 Høringsutkast"

Transkript

1 7 Føresegner I medhold av plan- og bygningsloven av 27. juni 2008, nr. 71, 12, er det utarbeidd detaljreguleringsplan for Arendal stasjon, PlanID 2015PUA3, Arendal kommune, Aust- Agder. Reguleringsbestemmelsene gjelder for området vist med plangrense på plankartet «Detaljreguleringsplan for Arendal stasjon, PlanID 2015PUA3», Arendal kommune, Målestokk 1:1000, datert 12. mars Innenfor reguleringsgrensa skal arealene brukes som vist på planen. Vedtatt plan er bindende for arealbruk, fradeling og byggeog anleggsvirksomhet innen planområdet. Området er regulert til følgende formål: Bebyggelse og anlegg. (PBL 12-5 punkt nr. 1) Kontor, BK Kontor og parkering, BKP Samferdselanlegg og teknisk infrastruktur (PBL 12-5 punkt nr 2) Kjøreveg, SK Fortau, SF Gangareal i bru, Sgb Annen veggrunn grøntareal, Sav Parkering på grunnen, SPg Parkeringshus Grøntstruktur (PBL 12-5 punkt nr 3) Turveg, GT Angitt grønnstruktur kombinert med andre angitte hovedformål, kombinert naturområde og byggeområde for brupilarer, GNP 7.1 Bebyggelse og anlegg Generelle bestemmelser for bebyggelsesområder a) Det skal dokumenteres oppstillingsplass til minst 2 biler for hver 100 m 2 kontorareal. b) Bygning skal utformes på en slik måte at den harmoniserer med stasjonsbygget inntil planområdet. c) Synlig fundament over terrengnivå kan være på inntil 0,3 m. d) Bygninger skal realiseres med fasade tilsvarende regulert linjesymbol for planlagt bygning, +/- 20 cm. e) Det er tillatt til å grave kabel- og ledningsgrøfter innenfor føremålet 2310 Plankontoret Hallvard Homme A/S point as arkitektur&konseptdesign Rom eiendom AS 14

2 7.1.2 Kontor, BK a) Maksimal tillatt utnyttelsesgrad %BYA = 60%. b) Maksimal tillatt mønehøyde settes til 55,5 m over gjennomsnittlig terrengnivå inntil bygningsdelen, inkludert synlig fundament Kontor og parkering, BKP a) Det er tillatt å etablere parkeringsanlegg i de 3 nederste etasjene i bygningsdelen. b) Maksimal tillatt utnyttelsesgrad %BYA = 100%. c) Maksimal tillatt mønehøyde settes til 30,3 m over gjennomsnittlig terrengnivå inntil bygningsdelen, inkludert synlig fundament. 7.2 Samferdselanlegg og teknisk infrastruktur Kjøreveg, SK a) Kjørebanen skal asfalteres eller på annen måte legges fast dekke på. b) SK1og 2 skal være offentlig veg. c) SK3 skal være privat veg. d) SK2 under bygningsdel skal ha fri høyde mellom overkant belegg og underkant tak på minst 5,0 m. e) Det er tillatt til å grave kabel- og ledningsgrøfter innenfor føremålet Fortau, SF a) Fortauet skal asfalteres eller på annen måte legges fast dekke på. b) SF1 skal være offentlig formål. c) Det er tillatt til å grave kabel- og ledningsgrøfter innenfor føremålet Gangareal i bru, Sgb a) Det er tillatt å utforme gangbrua med vegger og tak. b) Det er tillatt til å feste kommunaltekniske anlegg (kabel, rørledninger) til gangbrua. Disse anlegg skal skjules av brukonstruksjonen, slik at de ikke er synlige Annen veggrunn grøntareal, Sav a) Arealet innenfor formålet kan brukes til terrenginngrep som er nødvendige til etablering av trafikkanlegg i SK, SF, SPg Plankontoret Hallvard Homme A/S point as arkitektur&konseptdesign Rom eiendom AS 15

3 b) Det skal ikke legges til rette for bilparkering. c) Terrenget skal revegeterast innen ett år etter at trafikkanlegget inntil er ferdigstilt. Fjellskjæringer brattere enn 3:1 skal ikke vegeteres, men avsluttes på en visuelt tiltalende måte Parkering på grunnen, SPg a) Parkeringsplassen skal asfalteres eller på annen måte legges fast dekke på. b) Biloppstillingsplasser skal ha en minstebredde på 2,3 m. c) SPg1 under bygningsdel skal ha fri høyde mellom overkant belegg og underkant tak på minst 5,0 m. d) Parkeringsplasser skal være private. e) Det er tillatt til å grave kabel- og ledningsgrøfter innenfor føremålet Parkeringshus a) Generelle bestemmelser for bebyggelse og anlegg gjelder. b) Parkeringshuset skal utformes på en slik måte at det kan fjernes fra området med lave kostnader dersom en framtidig regulering krever arealet til offentlige veiformål. Den konstruktive forbindelsen til bygningsmassen i BKP må utformes slik at parkeringshuset kan fjernes uten at bygningsmassen i BKP blir redusert funksjonelt eller konstruktivt. c) Det er tillatt å etablere parkeringsanlegg i 3 plan i bygningsdelen. Formålet kobles funksjonelt til parkeringsdelen i BKP, SK2 og SPg1 (inkl. formålsteigen under bygningsdeler). d) Første og andre plan kan kles inn med vegger. Tredje plan skal ikke ha vegger eller tak, men skal ha rekkverk eller mur. Rekkverket/muren skal utformes i harmoni med evt. fasade for nedre plan. e) Maksimal tillatt utnyttelsesgrad %BYA = 100%. f) Maksimal tillatt høyde for overkant 3. plan settes til 6,5 m over gjennomsnittlig terrengnivå inntil bygningsdelen, inkludert synlig fundament. 7.3 Grøntstruktur Turveg, GT a) Turvegen kan etableres i inntil 2 m bredde. b) Turvegen skal innpasses naturområdet terrengmessig og med hensyn til dekke. c) Det er tillatt å etablere trapper i naturstein Plankontoret Hallvard Homme A/S point as arkitektur&konseptdesign Rom eiendom AS 16

4 7.3.2 Angitt grønnstruktur kombinert med andre angitte hovedformål, kombinert naturområde og byggeområde for brupilarer, GNP a) Området kan brukes til anleggsplass for brukonstruksjon Sgb. Det kan videre brukes til etablering av brupilarer for Sgb. Etter sluttført anleggsvirksomhet i Sgb skal området, som ikke brukes til brupilarer, tilbakeføres til opprinnelig terrengbeskaffenhet og revegeteres med stedegent vegetasjonsmateriale. b) Bruk av formålet ut over naturområde skal vises i egen situasjonsplan, som legges fram som en del av byggesøknad for tiltak i Sgb. Situasjonsplanen skal suppleres med en skriftlig del, som beskriver etapper i anleggs- og revegeteringsprosessen. Materialet skal utarbeides av sakkyndig. c) Revegetering skal være sluttført innen ett år etter sluttført anleggsvirksomhet i Sgb. Det er ikke tillatt å så eller plante vegetasjon med opphav utenfor planområdet. d) Det er tillatt å skjøtte vegetasjonen med hensyn til funksjonalitet for Sgb. 7.4 Rekkefølgebestemmelser a) Før brukstillatelsen kan gis til kontorenheter innenfor BK og BKP skal parkeringsanlegget i SPh og SPg1 være ferdigstilt. b) Før brukstillatelsen kan gis til kontorenheter innenfor BK og BKP skal offentlige trafikkområder innenfor SK1 og SF1 være opparbeidet i tråd med plankartet og bestemmelsene. c) Geologisk undersøkelse må være gjennomført før igangsettingstillatelse for BK, BKP og SPh kan utstedes. d) Revegetering av GNP skal være sluttført innen ett år etter sluttført anleggsvirksomhet i Sgb. Vinje, den 12. mars 2010 For Plankontoret Hallvard Homme AS Alexander Stettin Landskapsarkitekt M.N.L.A Plankontoret Hallvard Homme A/S point as arkitektur&konseptdesign Rom eiendom AS 17

5 Varsel om oppstart av planarbeid: behandling i det faste utvaget for plansaker: 2. behandling i det faste utvalget for plansaker: Egengodkjent i kommunestyret den: Sted, Dato Sign. Stempel 2310 Plankontoret Hallvard Homme A/S point as arkitektur&konseptdesign Rom eiendom AS 18

LIER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR KJELLSTAD ØST DELER AV GNR/BNR 23/ 1, GNR/BNR 24/19 OG 1018/1 M.FL.

LIER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR KJELLSTAD ØST DELER AV GNR/BNR 23/ 1, GNR/BNR 24/19 OG 1018/1 M.FL. LIER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR KJELLSTAD ØST DELER AV GNR/BNR 23/ 1, GNR/BNR 24/19 OG 1018/1 M.FL. Plan ID: 504-901-46 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 31.01.2015,

Detaljer

PLANBESTEMMELSER til områderegulering for. Søbbesva

PLANBESTEMMELSER til områderegulering for. Søbbesva PLANBESTEMMELSER til områderegulering for Søbbesva SAKSBEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN Dato Sign. Oppstartsmøte 09.07.2014 R.H.B. Kunngjøring om igangsatt planlegging 26.07.2014 R.H.B. 1.gangs

Detaljer

Detaljreguleringsplan for Cappelensgate 6 og Liegata 9

Detaljreguleringsplan for Cappelensgate 6 og Liegata 9 SKIEN KOMMUNE Detaljreguleringsplan for Cappelensgate 6 og Liegata 9 REGULERINGSBESTEMMELSER Dato for siste revisjon av plankartet : 03.02.2011 Dato for revisjon av bestemmelsene : 03.02.2011 Dato for

Detaljer

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR INDUSTRIOMRÅDE PÅ STORHOLMEN

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR INDUSTRIOMRÅDE PÅ STORHOLMEN Båtsfjord kommune BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR INDUSTRIOMRÅDE PÅ STORHOLMEN Dato: 23.11.2010 Dato for siste revisjon 18.12.2013 Dato for kommunestyrets vedtak/egengodkjenning: 18.12.2013

Detaljer

SØRUM KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJPLAN VARDEFJELLET, FELT BK2.

SØRUM KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJPLAN VARDEFJELLET, FELT BK2. Plan nr. SØRUM KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJPLAN VARDEFJELLET, FELT BK2. Planen er datert 08.01.2010 Bestemmelsene er datert 08.01.2010, sist endret 15.02.2010 Planen med bestemmelsene

Detaljer

SØRUM KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJPLAN VARDEFJELLET, FELT BK2.

SØRUM KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJPLAN VARDEFJELLET, FELT BK2. Plan nr. 193 SØRUM KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJPLAN VARDEFJELLET, FELT BK2. Bestemmelsene er datert 11.01.2010, sist endret 25.05.2010 Planen med bestemmelsene er vedtatt av

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR OMRÅDET YTTEREN STADION INKL. NY UNGDOMSSKOLE

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR OMRÅDET YTTEREN STADION INKL. NY UNGDOMSSKOLE RANA KOMMUNE PlanID Plankontoret 8059 REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR OMRÅDET YTTEREN STADION INKL. NY UNGDOMSSKOLE Plan vedtatt XX.XX.XX Plan datert: 21.02.14 Bestemmelser datert: 21.02.14

Detaljer

PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERING FOR LYSTHUSHAUGEN SØR SKJERSTAD (PLANID 9016), GNR. 235 BNR. 119, 123, 130, 131, 132 OG 133.

PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERING FOR LYSTHUSHAUGEN SØR SKJERSTAD (PLANID 9016), GNR. 235 BNR. 119, 123, 130, 131, 132 OG 133. PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERING FOR LYSTHUSHAUGEN SØR SKJERSTAD (PLANID 9016), GNR. 235 BNR. 119, 123, 130, 131, 132 OG 133. Dato for siste behandling i PNM komiteen den... Vedtatt av bystyret i

Detaljer

1 GENERELT. Reguleringsbestemmelsene gjelder for det området som på plankartet er vist med reguleringsgrense. Området reguleres til følgende formål:

1 GENERELT. Reguleringsbestemmelsene gjelder for det området som på plankartet er vist med reguleringsgrense. Området reguleres til følgende formål: Fauske kommune PLANBESTEMMELSER til reguleringsplan for Sulitjelma skole SAKSBEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN Dato Sign. Kunngjøring om igangsatt planlegging 23.02.2010 RHB 1.gangs behandling i

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR GULDBERGAUNET, EIENDOMMEN OGNDALSVEIEN 61

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR GULDBERGAUNET, EIENDOMMEN OGNDALSVEIEN 61 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR GULDBERGAUNET, EIENDOMMEN OGNDALSVEIEN 61 Forslagsstiller: Arma eiendom / Praksis arkitekter as Planforslaget er datert: xx.xx.2012 Saksbehandling: 1.gangs behandling formannskap

Detaljer

1.1 PLANOMRÅDET: Det regulerte området er vist innenfor plangrensen på plankart. Planområdets samlede areal er på 59,578 daa.

1.1 PLANOMRÅDET: Det regulerte området er vist innenfor plangrensen på plankart. Planområdets samlede areal er på 59,578 daa. DETALJREGULERING FOR BOLIGOMRÅDE A og B PLAN 2007 322-01 AASE GÅRD BESTEMMELSER Revidert: 18.04.2012 Plan 2007322-01 Godkjent av Sandnes bystyre i.h.t plan- og bygn. lovens 12-12 Den: 29.05.2012 Ordføreren

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR DEL AV ANDEBU SENTRUM, SENTRUMSJORDET. Andebu kommune. Reguleringsbestemmelser

REGULERINGSPLAN FOR DEL AV ANDEBU SENTRUM, SENTRUMSJORDET. Andebu kommune. Reguleringsbestemmelser REGULERINGSPLAN FOR DEL AV ANDEBU SENTRUM, SENTRUMSJORDET Andebu kommune Reguleringsbestemmelser Planid: 20150002 Revidert dato: 22.05.2015 REGULERINGSFORMÅL Avgrensning av området er vist på plankartet

Detaljer

VEDLEGG Fauske Boliger AS 18. april 2007 A/S Salten Kartdata REGULERINGSPLAN FOR SELBERGVEIEN 1 i Fauske kommune 1 GENERELT Reguleringsbestemmelsene gjelder for

Detaljer

PLANBESTEMMELSER 1. GENERELT

PLANBESTEMMELSER 1. GENERELT PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERING FOR SVARTLIA, GNR. 40 BNR.76. AREALPLAN - ID: 2014004 Siste behandling i PNM komiteen dato: Vedtatt av Bodø bystyre i møte dato: Under K. Sak nummer: formannskapssekretær

Detaljer

Plan dato: 04.02.15 Dato siste revisjon Dato vedtak. Formålet med reguleringsplanen og de tilhørende bestemmelsene er:

Plan dato: 04.02.15 Dato siste revisjon Dato vedtak. Formålet med reguleringsplanen og de tilhørende bestemmelsene er: AUKRA KOMMUNE DETALJREGULERING FOR FALKHYTTEN SENTRUM VEST REGULERINGSBESTEMMELSER (PBL 2008) PlanID Utarbeidet av Vatne Arkitekter AS Plan dato: 04.02.15 Dato siste revisjon Dato vedtak 1 Formål Formålet

Detaljer

FORSLAG TIL Bestemmelser til reguleringsplan 2013007 Vikersund Bad

FORSLAG TIL Bestemmelser til reguleringsplan 2013007 Vikersund Bad FORSLAG TIL Bestemmelser til reguleringsplan 2013007 Vikersund Bad Forslag til bestemmelser er sist revidert 29.01.2015 1 PLANTYPE, PLANENS FORMÅL OG AVGRENSNING Reguleringsplanen er en detaljregulering

Detaljer

PLANBESTEMMELSER til detaljreguleringsplan for Kjøpsvik sentrum

PLANBESTEMMELSER til detaljreguleringsplan for Kjøpsvik sentrum Tysfjord kommune PLANBESTEMMELSER til detaljreguleringsplan for Kjøpsvik sentrum SAKSBEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN Dato Sign. Kunngjøring om igangsatt planlegging 10.07.2009 RHB 1.gangs behandling

Detaljer

MARIÅS FELT B 16, g/bnr. 21/194, Svelvik kommune.

MARIÅS FELT B 16, g/bnr. 21/194, Svelvik kommune. Forslag til Bestemmelser til detaljert reguleringsplan for: MARIÅS FELT B 16, g/bnr. 21/194, Svelvik kommune. Plankode: 20150005 Sonekode: xx xx Sist revidert 01.07.2015 Reguleringsplan vedtatt: xx.xx.2015

Detaljer

Dato: 27.03.2015 revidert 07.05.2015

Dato: 27.03.2015 revidert 07.05.2015 REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTTING TIL DETALJREGULERING FOR INDUSTRI/LAGER PÅ IL1 OG IL2 PLAN 2010327-01 I medhold av 12-7 og 12-12 i plan- og bygningsloven av 27.06.2008 nr. 71 har Sandnes bystyre

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for Evjemoen nord, planid 201201 Evje og Hornnes kommune

Reguleringsbestemmelser for Evjemoen nord, planid 201201 Evje og Hornnes kommune Reguleringsbestemmelser for Evjemoen nord, planid 201201 Evje og Hornnes kommune Datert: 27.05.2008 Sist revidert: 18.08.2015 Vedtatt i kommunestyret sak 63/15, 03.09.2015. 1 Generelt 1.1 Planområdet Det

Detaljer

KIWI SEMSMOEN, Semsmoveien, Røren: gnr. 73, bnr. 112, 163, 178, 275, 298, 313

KIWI SEMSMOEN, Semsmoveien, Røren: gnr. 73, bnr. 112, 163, 178, 275, 298, 313 Forslag til Bestemmelser til reguleringsplan for: KIWI SEMSMOEN, Semsmoveien, Røren: gnr. 73, bnr. 112, 163, 178, 275, 298, 313 Plankode: xxxx Sonekode: xxxxx Sist revidert 20.11.2014 Reguleringsplan vedtatt:

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSBESTEMMELSER TIL LOSJEVEGEN 3 OMFATTER 92/24, 92/56, 92/27, 1742/1, 92/45 PLANID 2014007 Planen er vedtatt i Kommunestyret 16.6.15 som sak 46/15 Innenfor reguleringsgrensene er området regulert

Detaljer

PLANBESTEMMELSER til detaljregulering for Storhaugen - Tranøyosen

PLANBESTEMMELSER til detaljregulering for Storhaugen - Tranøyosen Hamarøy kommune PLANBESTEMMELSER til detaljregulering for Storhaugen - Tranøyosen SAKSBEHANDLING ETTER PLAN- OG Dato Sign. Saksnr. BYGNINGSLOVEN Vedtatt kommunestyret 08.09.2011 I.D.L. 43/11 Fylkesmannen

Detaljer

Reguleringsplan for Vestre Goa Reguleringsbestemmelser ihht plan- og bygningsloven 26

Reguleringsplan for Vestre Goa Reguleringsbestemmelser ihht plan- og bygningsloven 26 Randaberg kommune Saksnr. Arkivkode Sted Dato 06/120-44 L12 Randaberg 04.06.2010 Reguleringsplan for Vestre Goa Reguleringsbestemmelser ihht plan- og bygningsloven 26 Utarbeidet av Asplan Viak AS 22.2.2007

Detaljer

REGULERINGSPLAN VIGA BRATTEBAKKEN GNR. 109, BRN. 10, 195, ANDABELØY REGULERINGSBESTEMMELSER FLEKKEFJORD KOMMUNE

REGULERINGSPLAN VIGA BRATTEBAKKEN GNR. 109, BRN. 10, 195, ANDABELØY REGULERINGSBESTEMMELSER FLEKKEFJORD KOMMUNE REGULERINGSPLAN VIGA BRATTEBAKKEN GNR. 109, BRN. 10, 195, ANDABELØY REGULERINGSBESTEMMELSER FLEKKEFJORD KOMMUNE Plankart datert 24.01.08 Plankart revidert 3.1.2012 GENERELT 1. Det planlagte området er

Detaljer

Frisiktsoner. H140 Faresone stormflo. H320_1 Hensynssone med angitte særlig hensyn bevaring av kulturmiljø. H570

Frisiktsoner. H140 Faresone stormflo. H320_1 Hensynssone med angitte særlig hensyn bevaring av kulturmiljø. H570 Forslag til bestemmelser til områderegulering for Hegna Dato: 19.05.15 Disse bestemmelsene gjelder for område vist med reguleringsgrense på plankart datert 07.11.11, sist revidert 16.06.15. Området er

Detaljer

LYKKESTADEN AUST OG NORD

LYKKESTADEN AUST OG NORD PlanID: 201402 LYKKESTADEN AUST OG NORD DETALJREGULERINGSPLAN Høyringsutkast ULEBERG ANS Plankontoret Hallvard Homme A/S 4747 Valle Tlf: 37937000 post@plankontoret.no - BORØYVEIEN 505 4916 Borøy - Tlf:

Detaljer

DISSE REGULERINGSBESTEMMELSENE GJELDER FOR DET OMRÅDET SOM PÅ PLANKARTET ER VIST MED REGULERINGSGRENSE

DISSE REGULERINGSBESTEMMELSENE GJELDER FOR DET OMRÅDET SOM PÅ PLANKARTET ER VIST MED REGULERINGSGRENSE Reguleringsbestemmelser til detaljregulering for HØVLERIET VEST Halden kommune Planbestemmelser datert: 13.01.2010 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 30.05.2011 Dato for kommunestyrets godkjenning:

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN

DETALJREGULERINGSPLAN DETALJREGULERINGSPLAN Planbestemmelser Prosjekt: Fv. 22/ 103 gang- og sykkelveg Lensmann J. Knudsens veg - Øberg skole Plan nr: G-664 Kommune: Halden Region øst Moss kontorsted Bestemmelser er datert:

Detaljer

Forslag til reguleringsbestemmelser for reguleringsplan: Harakollen B0-B3 og B9-B15 Gnr/ Bnr 104/5, 103/38, 103/220, 103/154

Forslag til reguleringsbestemmelser for reguleringsplan: Harakollen B0-B3 og B9-B15 Gnr/ Bnr 104/5, 103/38, 103/220, 103/154 Forslag til reguleringsbestemmelser for reguleringsplan: Harakollen B0-B3 og B9-B15 Gnr/ Bnr 104/5, 103/38, 103/220, 103/154 1 PLANENS FORMÅL Reguleringsplanen skal legge til rette for utbygging av byggeområdene

Detaljer