Strategiplan Nordkapp og Porsanger Havn IKS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Strategiplan Nordkapp og Porsanger Havn IKS"

Transkript

1 Strategiplan Nordkapp og Porsanger Havn IKS Fiskeri Cruise Petroleum Miljø, sikkerhet og beredskap Kultur Havnerådet 12. oktober 2009

2 Innledning Nordkapp og Porsanger havn IKS er kommunalt havnefaglige organ, og skal ivareta de administrative og forvaltningsmessige oppgaver eierkommune er tillagt etter havne- og farvannsloven, og bestemmelser gitt i medhold av denne loven. I tillegg til å legge til rette grunnleggende infrastruktur for maritim transport har selskapet på vegne av kommunene i oppgave å bidra til maritim næringsutvikling i regionen. Nordkapp og Porsanger havn IKS er selvfinansiert. I løpet av våren 2009 har Regjeringen lagt fram Stortingsmelding nr.16; Nasjonal Transportplan , samt Nye byggesteiner i nord, neste trinn i Regjeringens nordområdestrategi. I disse dokumentene er Honningsvåg og Nordkapp sentrale områder i forhold til den maritime satsingen i nord. Honningsvåg havn vil måtte, samme med de øvrige tre stamnetthavnene i Finnmark være aktiv i utviklingen for å etablere havnene som porten for den industrielle plattformen Finnmark som helhet skal utvikle for å skape næringsmessige ringvirkninger av utviklingen innen olje/gass og transport i Barentshavet. Det fordrer at havnen tar en aktiv rolle i samarbeide med stamnetthavnene. Sammen med den generelle utviklingen, gjør de nødvendig med en ny debatt om strategier og mål. Vårt område og vår regionen står derfor overfor store utfordringer. Skal vi lykkes å utnytte det potensialet som nå framstår må vi være forberedt. Målene må spisses, de tilgjengelige ressurser må brukes effektivt, og relasjoner og nettverk må bygges. Den nye tid krever nytt tankegods, nye arbeidsmåter og ny organisering. Kristina Hansen Erling Walsøe Leif Gustav Prytz Olsen Leder Havnerådet Havnestyrets leder Havnefogd 2

3 Generelt om strategiplanen Rammebetingelser Skipsanløp Geografisk område Nasjonal transportplan Perspektiver forventninger Barentshavet som Europas nye olje- og gassområde Fremtidig polhavstrafikk...11/ Nordvest Russland som utbyggingsområde Honningsvåg som maritimt serviceknutepunkt Norsk - russiske relasjoner Utvikling cruise...14/ Visjon Mål Fokusområder Fiskeri Mål Strategier Tiltak Cruise Mål Strategier Tiltak Petroleum Mål Strategier Tiltak Drift Mål Strategier Tiltak Eiendom Mål Strategier Tiltak Miljø Midt-Finnmark IUA Mål Strategier Tiltak Kultur Mål Strategier Tiltak

4 Generelt om strategiplanen Strateginotatet er bygget opp slik at det først presenterer dagens rammebetingelser. I dette kapitlet finner man også hvilke signaler staten gir gjennom Nasjonal Transportplan ( ) og regjeringens neste trinn i nordområdesatsingen (Nye byggesteiner i nord). Deretter fokuserer notatet videre på de ulike signaler og den utviklingen man ser kommer i nordområdene, og tegner et mulig framtidsbilde av vårt område og vår region. Dette eksterne perspektivet er basert på ulike dokumenter og rapporter som er tilgjengelige, samt samtaler med framtredende næringsaktører. Etter framtidsbilde starter man presentasjonen av visjonen, hovedmål og strategier. Strategiene omhandler i tillegg til drift og eiendommer fem hovedområder: Fiskeri Cruise Petroleum Miljø, sikkerhet og beredskap Kultur 4

5 1.0 Rammebetingelser 1.1 Skipsanløp Nordkapp og Porsanger Havn IKS Antall skipsanløp totalt Bruttotonnasje (BT)totalt Cruisetrafikk: Antall cruiseskip Antall cruisepassasjerer Antall mannskap Bruttotonnasje Innenriks/lokal passasjertrafikk Hurtigruten Bruttotonnasje Hurtigbåt Bruttotonnasje Fiskefartøy Innenriks fiskebåter Bruttotonnasje Utenriks fiskebåter Bruttotonnasje

6 1.2 Geografisk område Forskrift om havnedistrikt i sjøen, (Sjøkart nr. 103, 104 og 108, Statens kartverks kartserie N50 blad nr I, 2036 IV, 2037 II og 2037 III) Nordkapp og Porsanger kommuner, Finnmark Unntatt fra havnedistriktet er farvannet utenfor Forsvarets stasjoner og anlegg (eiendom) i en avstand av 50 meter fra høyeste ordinære spring høyvannslinje. 6

7 1.3 Nasjonal transportplan I mars 2009 la regjeringen fram Nasjonal Transportplan for : 1. Honningsvåg Havn får status som stamnetthavn (sammen med Kirkenes, Hammerfest og Alta i Finnmark) 2. Det skal bevilges 22 mill kr til ny cruise- /fiskerikai innen Klubbskjærmoloen skal forlenges med 140 meter. ( ) 4. Innseilingen til Honningsvåg havn skal utdypes ned til 15 meter ( ) 5. Indre Havn mudres (regjeringens tiltakspakke) Kystverket har lagt følgende kriterier til grunn for utvelgelse av havner som knutepunkt i det nasjonale stamnettet: Havner som inngår som en del av et helhetlig stamnett Innslag av trafikk med farlig og/eller forurensende last Skipsbevegelser, godsstrømmer og passasjertrafikk Knutepunkter som skal inngå i en langsiktig transportstrategi NTP (s.135): Regjeringen vurderer om det er mulig og hensiktsmessig å utvikle de deler av Nord- Norge som ligger særlig gunstig til når det gjelder utviklingen på russisk side, til en næringsstrategisk plattform i relasjon til utvikling i Barentshavet generelt og utbyggingen på russisk side spesielt. En slik strategi må ha et langt tidsperspektiv. Et viktig formål vil være å få på plass en plan for en hensiktmessig og velfungerende infrastruktur og industriell logistikk på norsk side, sett i sammenheng med en realistisk utvikling av russisk landbasert virksomhet i tilknytning til petroleumsvirksomheten til havs. Norske områder og norske tjenester i nord bør kunne gi positive bidrag til utviklingen på russisk side. Samtidig kan de forventede store investeringer på russisk side og på russisk sokkel gi vekstimpulser til norske områder. En slik utvikling vil dessuten kunne være et viktig bidrag til å fremme norsk-russisk samarbeid og forståelse og derfor ha positive utenrikspolitiske virkninger. På samme måte kan utviklingen av havnekapasitet i nord være viktig for fremtidige sjøruter over Polhavet, noe som også kan bety en stimulans til utviklingen i landsdelen. Skal områder i nord utvikles til en næringsstrategisk plattform av denne typen, forutsettes 7

8 det blant annet at det fra norsk side gjøres et arbeid for å få den nødvendige kunnskapen om behovet for framtidig transportinfrastruktur. Transportinfrastrukturen og logistikken i Nord-Norge er utviklet med utgangspunkt i nåværende regionale og lokale behov og det nasjonale stamnettet er i hovedsak bygget for å knytte landet sammen. Den nye utviklingen man ser konturene av vil stille helt nye krav til viktige deler av transportinfrastrukturen i nord. Nasjonal transportplan (NTP s.179): Det vil være markedet (vareeiere og transporttilbydere) som ut i fra økonomiske og bedriftsmessige vurderinger velger hvilke havner som anløpes og således avgjør hvilke havner som er sentrale i det norske transportsystemet. Stamnetthavner og prioritering av farledstiltak og vegtilknytning gir likevel et signal om hvilke havner regjeringen mener vil være de mest sentrale i den kommende planperioden. Staten vil følge utviklingen i trafikkmønsteret nøye med tanke på tiltak i tilknytning til havner. Med bakgrunn i økt olje- oggassutvinning i nord arbeider Kystverket i forhold til havnenes rolle og koordinerer et samarbeid mellom havnene der det legges til rette for dialog og settes fokus på felles utfordringer og mulige løsninger. Kystverket vil også være med på å legge til rette for havnesamarbeid. Torsdag 12.mars la regjeringen fram neste trinn i Regjeringens nordområdestrategi Nye byggesteiner i nord. Følgende er en oppsummering på disse to sentrale dokumenter i en nasjonal strategi de kommende ti år, og som legger føringer på aktiviteten til Nordkapp og Porsanger Havn IKS: - Samferdselsdepartementet skal lage en overordnet utredning vedrørende deler av Nord-Norge som næringsstrategisk plattform (NTP s ) - OED planlegger et utredningsprosjekt hvor man ser på sammenhengen mellom petroleumsvirksomhet og kommersielle ringvirkninger (Byggesteiner s.24) - Honningsvåg havn har fått status som stamnetthavn (NTP s.180) - Kystverket koordinerer planprosess vedrørende havnesamarbeid i Finnmark (NTP s.134) - Utrede behovet for baser i Øst-Finnmark. Potensielle havner etc. (Byggesteiner s.24) - Styrke beredskapen mot forurensing og ulykker (Byggesteiner s.14) - Legge til rette for oljeomlasting (NTP s. 134) - Honningsvåg havn er viktig som maritimt knutepunkt og cruisehavn (NTP s.130) - Regjeringen foreslår at det i første del av planperioden gis tilskudd på kr 22 mill til nytt kaianlegg (NTP s.125) 8

9 2.0 Perspektiver forventninger Nordområdesatsingen til den norske regjering har satt i gang ulike prosesser. EU har i løpet av høsten -08 startet forarbeidet med et sterkt EUengasjement i Arktis (Okt. -08, resolusjon i EUparlamentet) Hovedpremissene fastlegges i Det forventes en økende transportvirksomhet av olje langs norskekysten ( Oil transport from the Russian part of the Barents Region fremlagt av Akvaplan Niva og Barentssekretariatet mars 2009). I 2009 forventes det en utskiping av 15 millioner tonn, mens kapasiteten på russisk side nærmer seg 100 millioner tonn. Stockhmanfeltet sammen med andre olje- og gassfelt skal bygges ut. Det derfor nærliggende å tro at det vil bli økt skipstrafikk langs Finnmarkskysten. Dette fører til at våre mest følsomme områder utsettes for stor risiko. Samtidig er nærmeste land fra Stockhmanfeltet nettopp Nordkapp. I tillegg til overnevnte forventer man økt leteboring og aktivitet i våre nære havområder de nærmeste årene. Kommende år vil medføre større aktivitet enn på lenge. Det nærmeste feltet ligger kun 45 km nord for Nordkapp. Svært nær de mest sårbare naturområdene i arktiske strøk, fuglefjellene Gjesværstappan og Hjelmsøystauren naturreservat, kjent som Nord- Europas største sjøfuglkolonier. Grunnet sin beliggenhet fordres en særskillt effektiv kystnær oljevernberedskap. 9

10 2.1 Barentshavet som Europas nye olje- og gassområde Honningsvåg bør ha som målsetting å bli operativt og kompetansemessig senter for kystnær oljevernberedskap. Nordkapp har siden Barents Rescue (2004) og Nordkapp-konferansen (2006) arbeidet med å etablere kystnær beredskap, både begrepet og innhold. Dette er nå utgangspunktet for den foretrukne modellen av NOFO. Det eksisterer næringsaktører og infrastruktur innen området i Nordkapp. Akvaplan Niva fremmer også dette synspunktet i rapporten utarbeidet for North Energy Kjentmansmodellen. Nordkapps plassering nær oljefelte og transportkorridorene noen utfordringer i forhold til å evt velge de miljømessig gode ilandfføringsløsninger. Det er vist gjennom konsekvensutredning at man har egnede arealer i Nordkapp kommune. Sarnesfjorden, Kåfjorden og Lafjorden er hver for seg potensielle ilandføringssteder for olje og gass. Prøveboring og kartlegging i årene som kommer vil vise det fulle potensialet i nordområdene. 10

11 2.2 Fremtidig polhavstrafikk Regjeringen skriver i Nye byggesteiner i nord, neste trinn i regjeringens nordområdestrategi (s.22) : Utvikle en norsk havne- og leverandørsatsing knyttet til eventuell utvikling av nye nordlige sjøruter. Mindre is i Arktis vil kunne gi mer transport og nye trafikk-korridorer. Det kan for eksempel fra vestkysten av USA og Nordøst-Asia være mulig å legge kursen via nye transportkorridorer i nord i stedet for gjennom Panama- eller Suezkanalen. - Det er spesielt viktig at norske havner i nord posisjonerer seg og utvikler hensiktsmessig samarbeid for å tiltrekke seg aktivitet. - Fiskeri- og kystdepartementet har gitt Kystverket i oppgave å koordinere et samarbeid mellom havner nord i Norge. Dette arbeidet må blant annet innebære en kartlegging av hvilket potensial de forskjellige havnene har, herunder strategisk beliggenhet, dybdeforhold mv. og eksisterende infrastruktur. Konkrete samarbeidsprosjekter med russiske partnere vil også kunne bli aktuelt. Honningsvåg som en av service- og beredskapshavnene i forbindelse kryssing av Polhavet. Isen i nord smelter og åpner med dette Polhavet som en ny skipsled. Honningsvåg har de naturgitte forutsetninger mht. geografisk plassering og dyptgående. Nordkapp, og Honningsvåg Havn, er fra naturens side plassert svært strategisk i forhold til aktiviteten i Barentshavet og annen skipstrafikk. Honningsvåg Havn, er en av meget få havner i landsdelen, som har de havdybder og sjøarealer som skal til for å håndtere virkelig store fartøyer og rigger. Illustrasjonen på høyre viser hvorfor det for store fartøy vil være økonomisk å velge Honningsvåg for bunkring, proviantering, avfallshåndtering og oljeomlasting. 11

12 Når det gjelder innseilingen til Sarnes og Honningsvåg er disse betegnet som svært gode, med kun minutter fra losplass til ankringsplass på Sarnesfjorden. Farvannet inn til losplass er helt åpent og fritt for grunner. I tillegg er Sarnesesfjorden og de omkringliggende områdene isfrie, noe som SFT tillegger stor vekt på mht. oljeomlastings operasjoner. Også i våre naboland er oljeomlasting i isfarvann forbudt. Omlastningshavn/terminal for russisk olje til Asia. I dag omlastes olje fra Russland på Sarnesfjorden, som eneste sted i Norge. Beredskap og miljøutredninger er etablert. På oppdrag for Nordkapp Havn KF har Rambøll Norge AS utarbeidet reguleringsplan med påfølgende konsekvensutredning for etablering av et flytende oljelager for russisk råolje, en såkalt FSO (Floating storage and offload). Den klare konklusjonen fra konsekvens-utredningen er at det ligger vel til rette for det aktuelle formålet da et eventuelt uhellsutslipp ikke vil ramme de store fuglekoloniene, eller indre del av Porsangerfjorden. På grunn av de gode isfrie forholdene i Sarnesfjorden har Kirkenes Transit omlastet russisk olje her siden Det kan være grunn til å tro at aktiviteten vil øke i årene framover. Kirkenes Transit har gode signaler på at det vil bli en betydelig økning av antall omlastninger med kondensat neste sesong. I tillegg jobber man med omlasting av olje. Sarnesfjorden er den eneste havnen i Norge hvor omlasting nå er tillatt. Her entyder man en forsiktig start forhåpentligvis kommende sesong. Det er viktig at selskapet skaffer seg best mulig kunnskap om, og en best mulig beredskap, i forbindelse med kystnære operasjoner. 12

13 2.3 Nordvest Russland som utbyggingsområde. Den maritime industrielle logistikk i Finnmark vil være av betydning for Norge og Russland i det å lykkes med å utnytte nordområdenes ressurser i sin økonomiske utvikling. Den maritime infrastrukturen i nord må som følge av dette styrkes i stamnetthavnene. Denne trafikk vil i betydelig grad blant annet bestå av spesialfartøyer og skip som er avhengig av å benytte egnede værvindu for å gå øst for Nordkapp en trafikk som både vil måtte foregå hele året og være både tids- og kostnadskritisk. Honningsvåg vil være en av havnene som kan benyttes som vente-, beredskaps- og servicehavn for denne trafikk. Å etablere Finnmark som en industriell plattform med havnene som port og med utgangspunkt i de planer Norge og Russland har, vil kunne gi fylket store positive ringvirkninger. Maritim infrastruktur må med utgangspunkt i dette styrkes i nord. 2.4 Honningsvåg som maritimt serviceknutepunkt. I forbindelse med den utviklingen som man antar kommer, og som man allerede ser en forsiktig start på er det naturlig å tro at Honningsvåg vil kunne styrke sin posisjon i forhold til følgende momenter: Hovedbunkringsanlegg for så vel Russlandstrafikk som olje- og gass transporter fra Barentshavet Behandlingsanlegg for forurenset væske fra skip og petroleumsindustrien Omlastningsoppgaver av gods og utstyr, samt serviceoppgaver for fartøyer som opererer i Barentshavet. 2.5 Norsk - russiske relasjoner Honningsvåg er i dag den eneste oljeomlastningshavn i nord. Og vil i fremtiden bli enda viktigere etter hvert som eksporten i nord vil øke. I dag: Kondensat og noe bunkring Om får år: Råolje og mye bunkring og mye slop. Mellomlagring av russiske oljeprodukter På sikt: Råoljeterminal for russisk råolje til Asia (over Polhavet)? 13

14 Nordkapp er i ferd med å bli kjent blant russiske aktører, men bør intensivere dette markedsføringsarbeidet. Økt samarbeid innen oljevernberedskapen med Honningsvåg som beredskaps- og treningssenter. Havnestrukturen i Finnmark kan være av betydning for om Russland og Norge skal lykkes i sin satsing i nord. Dvs. styrke samarbeidet mellom Murmansk Kirkenes Honningsvåg Hammerfest og Alta, da disse havnene er meget komplementære. I alle perspektiver som er beskrevet i dette kapitelet er det viktig å se på de utvidede muligheter samarbeidet med Porsanger gir Nordkapp og Porsanger Havn IKS. Dette gjelder ikke minst bruk av Banak flyplass. Aksen Nordkapp-Porsanger kan tilby en logistikk som er svært viktig både innen fiskeri, petroleum/beredskaps og reiseliv. 2.6 Utvikling cruise Utvikling i antall anløp og passasjerer fra År Antall Anløp Passasjerer Crew Kilde: Nordkapp og Porsanger Havn IKS Nordkapp og Porsanger Havn IKS er den største cruisehavnen i Nord-Norge. Målt etter antall anløp er Nordkapp og Porsanger Havn IKS den 5.største cruisehavnen i Norge etter Bergen, Oslo, Flåm og Geiranger. De fleste skipene som kommer til Nordkapp er innom Lofoten og Tromsø samt Bergen og en vestlandsfjord. Noen stopper også i Alta og/eller Hammerfest på vegen nordover. Vi ser også at noen rederi kombinerer Nord-Norge og Nordkapp med enten Svalbard og/eller Island og Færøyene. 14

15 Seilingsrute for MS Delphin Juli 2008 Seilingsrute for Ocean Monarch Juli 2008 Nordkapp er dermed sammen med Bergen og Oslo i en særstilling når det gjelder cruise til Norge. Nordkapp er selve målet på Nordkapp cruisene. Bergen blir besøkt av omtrent samtlige Fjord og Nordkapp cruise og er dermed havnen med flest anløp. Oslo deltar i både baltiske og norgescruise Norges og Nordkapps viktigste marked er fortsatt England, Tyskland og USA, men vi ser en trend mot flere italienske, spanske og franske cruiseturister. Her er trendene den samme som i reiseliv for øvrig. Andelen asiater antas også å øke i årene som kommer. 15

16 3.0 Visjon Nordkapp og Porsanger Havn IKS skal være en aktiv tilrettelegger for maritim utvikling i regionen Visjonen handler om en havn som skal være framtidsrettet, fokus på kunden, et internasjonalt perspektiv og samtidig er en aktiv samfunnsaktør. I visjonen ligger følgende: - Nordkapp og Porsanger Havn IKS skal utvikle funksjonelle løsninger som bidrar til effektive og gode logistikkløsninger for våre kunder - Nordkapp og Porsanger Havn skal være en havn med en betydelig andel av internasjonale anløp - Nordkapp og Porsanger Havn IKS skal være en samfunnsaktør som ivaretar eiernes og samfunnets interesser. Et viktig fokus er miljøvennlig drift av havnen. - Nordkapp og Porsanger Havn IKS skal spisse sin innsats Mål Nordkapp og Porsanger Havn IKS skal utvikle havneområdene slik at man kan imøtekomme de behovene som næringslivet etterspør i dag, samt de behov som vil etterspørres i fremtiden. Miljøperspektivet skal være en vesentlig faktor i den framtidige aktiviteten. 4.0 Fokusområder I forhold til det som er nevnt vil det være fem viktige fokusområder for Nordkapp og Porsanger Havn for de kommende årene. - Fiskeri - Cruise - Petroleum - Miljø, sikkerhet og beredskap - Kultur 16

17 4.1 Fiskeri Fiskeri og havbruk er en av hovednæringene i Nordkapp kommune. Lokalt består denne av aktører innen fiske, fiskemottak og videreforedling, salg, oppdrett, redskaps- og utstyrsleverandører, verkstedstjenester, økonomistyring, transportører og offentlige og private institusjoner. Nordkapp kommune har status som en av de største fiskerikommunene i Finnmark, mens Porsanger har forholdsvis liten fiskeflåte og få antall fiskere på blad B. Flåten i Nordkapp og Porsanger består hovedsakelig av kystfartøy. Dette henger sammen med at fiskerne høster av kystnære ressurser som er tilgjengelige gjennom hele året. Fiskeflåten i Nordkapp besto i 2008 av 128 registrerte fiskefartøy, mens Porsanger hadde 19. I 1983 var de tilsvarende tallene 312 for Nordkapp, og 92 for Porsanger. Nordkapp topper denne statistikken i Finnmark med Hammerfest på den neste plassen (119 fartøy). Det er registrert 125 heltidsfiskere på blad B i Nordkapp og 21 i Porsanger. I 1983 var tallene 312 for Nordkapp og 92 for Porsanger. Nordkapp kommune er vertskap for seks produksjonsbedrifter, hvorav en er pelagisk. Den siste etablerte er North Caplin Honningsvåg. Porsanger har en produksjonsbedrift i Smørfjorden Mål Forutsigbarhet og god infrastruktur rettet mot fiskeriflåten Strategier - Sørge for gode havneforhold med infrastruktur tilpasset en differensiert fiskeflåte. - Være kjent som en god servicehavn - Ivareta de sjøsamiske fiskeriinteresser innen havnedistriktet - Etablere påvirkningsstrategier for å påvirke ulike planprosesser 17

18 4.1.4 Tiltak - Servicetelefon; Et telefonnummer skaffer deg den hjelp du etterspør, enten det er lege, kolonial eller medisin - Markedsføringsmateriell som framhever våre fortrinn skal være tilgjengelig og oppdatert - Modernisering og videreutvikling av fysisk infrastruktur - Bidra til at havnene kan tilby bunkersolje, landstrøm og renovasjon - Bidra til å etablere infrastruktur i Smørfjord havn - Konkurransedyktig regulativ - Etablere trådløs internettforbindelse til besøkende fartøy - Etablere og drifte en informativ hjemmeside 18

19 4.2 Cruise Nordkapp og Porsanger Havn IKS har tatt en aktiv rolle innen markedsføring og nettverksbygging innen cruise. Dette har ført til et tett samarbeid mellom Nordkapp og Porsanger Havn IKS og Nordkapp Næringshage i prosjektet Produktutvikling rettet mot cruisemarkedet. Med etablering av en ny cruisekai i 2010 vil det være viktig å videreføre satsingen innen dette segmentet. Bakgrunnen for en bred satsing på ny cruisekai ligger i erkjennelsen av de ringvirkninger dette fører med seg ikke bare lokalt, men regionalt og nasjonalt. Et framtidsstudie gjort av Nordkapp Næringshage (2008) viser hvilke drivkrefter man har vurdert som de viktigste i en næringsutvikling basert på cruisetrafikk. De drivkrefter man har mulighet til å påvirke bør spille en sentral rolle innen strategiene Mål Honningsvåg skal beholde sin status som cruisehavn nummer en i Nord Norge og bidra til at turistene får varierte og gode kvalitetsopplevelser når de besøker Nordkapp Strategier Nordkapp og Porsanger Havn IKS skal være en synlig cruiseaktør Nordkapp og Porsanger Havn skal fremstå som en attraktiv destinasjon ved aktivt markedsføring Nordkapp og Porsanger Havn IKS skal være en aktiv medspiller i utviklingen av landprogram med høy kvalitet. 19

20 4.2.3 Tiltak Være aktiv aksjonær i Cruise Norway, Være aktivt medlem i Cruise Europe Bidra økonomisk for aktiv markedsføring av Nordkapp og resten av havnedistriktet Samarbeide med øvrige reiseliv og næringsliv om dannelse av et lokalt cruisenettverk Bidra økonomisk til fordelaktig nettverksbygging. Etablere påvirkningsstrategi i ulike planprosesser 20

21 4.3 Petroleum Regjerningen har gjennom dokumentene NTP og Nye byggesteiner i nord gitt klare signaler på hvordan de ønsker å satse både nasjonalt, regionalt og lokalt. Nordkapp kan spille en nasjonal rolle om man ønsker og posisjonerer seg i forhold til dette. En viktig byggestein i denne strategien er å påvirke de planprosesser som pågår nå: Regionalt utviklingsprogram for Finnmark- RUP Arbeidet er startet Fylkesplanen prolongeres for to år. Kommunale næringsstrategier Nordkapp og Porsanger Havn IKS strategier Det vil være svært viktig for Nordkapp og Porsanger havn IKS å ha fokus på de aktiviteter man har skissert i perspektivkapitelet. I dette ligger også et klart trykk på vår rolle som kompetansesenter innen beredskap. Dette stiller store krav til Midt Finnmark IUA som har vært det leddet som har frontet dette. De regionale politiske målsettinger for Finnmark er nedfelt i Fylkesplanen for Finnmark og sier bl.a. følgende: Delmål 4.8 Å ha de beste forebyggende tiltak og beredskap mot oljeforurensning Statens medvirkning vi forventer: At staten bidrar til at utdanning og opplæringstilbud innen sikkerhet og beredskap skjer i Finnmark. Sikkerhetssenteret i Honningsvåg må styrkes gjennom en etablering av kompetansesenter for oljevern i Honningsvåg Regionale utviklingsstrategier, ved at: Vi i Finnmark utvikler spisskompetanse på havmiljø og forurensing i arktiske farvann ved å satse på en samordning og videreutvikling av de lokal/nasjonale ressurser som allerede finnes i Nordkapp Mål Honningsvåg Havn skal framstå som et maritimt knutepunkt i nord med alle servicefunksjoner som kreves 21

22 4.3.2 Strategier - Aktive bidragsytere i de planprosesser som foregår lokalt, regionalt og nasjonalt - Forsterke Honningsvågs betydning som omlasting- og bunkringshavn for russisk oljetransport - Etablere strategiske allianser i Nord-Norge og nasjonalt - Styrke Honningsvågs status som stamnetthavn og maritimt knutepunkt Tiltak Etablere god kontakt/samarbeid med Barentssekretariatet Aktiv bidragsyter i prosessene rundt Strategiske næringsstrategier E69 Banak Honningsvåg herunder Skarvbergtunnelen en flaskehals i forhold til status som stamnetthavn. Hvordan løse dette raskere enn det NTP legger opp til? Regulering av arealer knyttet til petroleumsaktivitet. Utarbeide en mediastrategi for Honningsvåg som maritimt knutepunkt rettet mot etableringer Skape en samarbeidsarena mellom de sentrale havnene i Finnmark 22

23 4.4 Drift Nordkapp og Porsanger Havn IKS har begrensede midler til rådighet, og med de ambisjoner man har for framtiden bør man ha et kontinuerlig fokus på effektiv drift. Dette betyr at det bør pågå kontinuerlige prosesser i organisasjonen, både i forhold til utviklingsområder og hvordan man skal nå prioriterte mål. Et viktig mål for å regulere inntekter er tilknyttet havneregulativet. Det vil være naturlig at kostnadsnivået ved bruk av havnen vil regulere bruken. Fra havnens side vil det være nødvendig å maksimere sine inntekter derigjennom, men samtidig balanseres i forhold til konkurranse i markedet. Videre vil det være naturlig å veie opp særlige interesser selskapet har i forhold til de virksomhetsområdene man ønsker det skal legges til rette for. Også organisasjonens størrelse og organisering av drift; egen regi eller kjøp av tjenester er betydelige forhold som påvirker kostnadene direkte eller indirekte Mål Nordkapp og Porsanger Havn IKS skal være en havn med god og sunn økonomi, og med rom for framtidige investeringer Strategier Havneregulativet skal være konkurransedyktig. Havneregulativet skal også brukes aktivt til å dekke havnens kostnader optimalt Personalressursene skal prioriteres mot maritime operasjonelle forhold og vedlikehold Tiltak - Havneregulativet tilpasses markedspris - Organisasjonen spisses og driften optimaliseres for å skaffe rom for investeringer Havnerådet 12. oktober 2009

24 4.5 Eiendom Nordkapp havn KF eier en serie eiendommer og bygg som NPH leier og driver framleie på.. Det som er felles for disse er at de alle har meget god beliggenhet og er i relativt dårlig forfatning. Det er derfor naturlig at disse må forvaltes bedre enn hittil og i sterkere grad brukes til å kapitalisere på - brukes som et forretningsmessig middel til å nå selskapets overordnede målsetninger Mål Eiendommene til Nordkapp og Porsanger Havn IKS forvaltes på en slik måte at de gir optimal verdiskaping Strategier - Alle bygninger skal som hovedregel fortrinnsvis bidra til verdiskaping Tiltak NPH skal utrede om det er hensiktsmessig å etablere et selvstendig eiendomsselskap Havnas eiendommer og bygg skal leies ut eller brukes til å maksimere profitt Bygg og eiendommer skal over tid utvikles med det mål å øke selskapets inntjening NPH skal arbeide målrettet for å redusere egen bruk av de eksisterende bygninger 24

25 4.6 Miljø NTP legger vekt på at transportpolitikken skal bidra til å redusere miljøskadelige virkninger av transport og bidra til å oppfylle nasjonale mål og Norges internasjonale forpliktelser på miljøområdet. - Bidra til at transportsektoren reduserer klimagassutslippene - Redusere NOx-utslippene i sektoren - Bidra til å oppfylle nasjonale mål for lokal luftforurensning og støy - Unngå inngrep i viktige naturområder og ivareta viktige økologiske funksjoner - Begrense inngrep i viktige kulturminner, samt bidra til en aktiv bruk av strandsonen samt en god forvaltning av den - Unngå utslipp av olje eller andre miljøfarlige kjemikalier som følge av uønskede hendelser til sjøs - Utvikle en god oljeberedskap Midt-Finnmark IUA Midt-Finnmark IUA dekker kommunene Nordkapp, Porsanger, Karasjok, Lebesby og Gamvik. Leder av IUA er havnefogden i Nordkapp. Når en forurensingssituasjon inntreffer, som er større en den enkelte kommune kan håndtere, trer IUA Midt Finnmark inn med sin beredskapsorganisasjon Mål Nordkapp og Porsanger Havn IKS vil gjennom å fremstå som et miljøfyrtårn kunne påvirke sitt omdømme både for samfunnet, kunder og ansatte. I denne sammenhengen legges to forhold inn i begrepet miljøhavn. Det ene er knyttet til at driften av havnen skal være miljøvennlig. De andre er knyttet til at havnen skal være en aktiv tilrettelegger for å fremme sjøtransporten. 25

26 4.6.3 Strategier Nordkapp og Porsanger Havn IKS skal være en synlig aktør innenfor de områder som berører miljøperspektivet Tiltak Nåværende utplassering med containere bør opprettsholdes. Det bør undersøkes hvorvidt det skal utplasseres flere. Utrede mulighetene for landstrøm til fartøyene som besøker oss Være en aktiv utvikler og medspiller i samarbeide med å etablere Nordkapp som oljevern beredskapssenteret i nord og Porsanger som samarbeidsaktør. 4.7 Kultur Mål Havnen forvalter en rekke kulturminner og kulturverdier som utgjør en viktig del av vår lokale kulturarv. Utbygging av maritim infrastruktur har vært en forutsetning for at vårt samfunn har klart å bli det vi fremstår som i dag. Slik har det vært siden uminnelige. Det er derfor et mål at selskapet kan ta vare på og utvikle både vår kystkultur og sjøsamisk kultur og gjøre den tilgjengelig for allmennheten Strategier Ivareta de kulturperspektiver som ligger i kyst og sjøsamiske interesser ved planlegging og iverksettelse av ulike tiltak Tiltak - Etablere et tett samarbeid med museet for kystkultur og gjenreisning - Bidra til en sentrumsutvikling som ivaretar målsettingen. 26

Nordkapp er det trygge og miljøriktige alternativet av flere grunner:

Nordkapp er det trygge og miljøriktige alternativet av flere grunner: 1 Sammendrag Nærhet til ressursene i Barentshavet og omtanke for naturmiljøet gjør Nordkapp til noe helt spesielt i nordområdene. Naturen har gitt Nordkapp en naturlig dyp havn for håndtering av store

Detaljer

KIRKENESKONFERANSEN 2013 NORTERMINAL. Kirkenes - en fremtidig omlastnings havn for Olje og Gass i det østlige Barentshav. - Jacob B.

KIRKENESKONFERANSEN 2013 NORTERMINAL. Kirkenes - en fremtidig omlastnings havn for Olje og Gass i det østlige Barentshav. - Jacob B. KIRKENESKONFERANSEN 2013 Kirkenes - en fremtidig omlastnings havn for Olje og Gass i det østlige Barentshav - Jacob B. Stolt-Nielsen Kirkenes, 5 Februar 2013 This document is for the use of the intended

Detaljer

Havner i nord. Jan Morten Hansen seniorkonsulent og prosjektleder - Kystverket Troms og Finnmark

Havner i nord. Jan Morten Hansen seniorkonsulent og prosjektleder - Kystverket Troms og Finnmark Havner i nord Jan Morten Hansen seniorkonsulent og prosjektleder - Kystverket Troms og Finnmark Oppdragsbeskrivelse Fiskeri og kystdepartementet har gitt Kystverket i oppgave å koordinere et samarbeid

Detaljer

Bodø havn del av det komplette knutepunkt i nord. - av Øivind Mathisen styremedlem Bodø havn KF

Bodø havn del av det komplette knutepunkt i nord. - av Øivind Mathisen styremedlem Bodø havn KF Bodø havn del av det komplette knutepunkt i nord - av Øivind Mathisen styremedlem Bodø havn KF Bodø havn KF er: Et kommunalt foretak, heleid av Bodø kommune en nærings-, service-, miljø og forvaltningsaktør

Detaljer

Fylkesråd for næring Arve Knutsen Beredskapskonferanse Sandnessjøen 24. mars 2011

Fylkesråd for næring Arve Knutsen Beredskapskonferanse Sandnessjøen 24. mars 2011 Fylkesråd for næring Arve Knutsen Beredskapskonferanse Sandnessjøen 24. mars 2011 Først må jeg si at det er en glede for meg å være her i dag å snakke om beredskap. Oljevern vil bli en av de viktige sakene

Detaljer

KRISTIANSAND HAVN KF ET MILJØVENNLIG TRANSPORTKNUTEPUNKT NÆRMEST MARKEDET

KRISTIANSAND HAVN KF ET MILJØVENNLIG TRANSPORTKNUTEPUNKT NÆRMEST MARKEDET Strategiplan 2013-2025 KRISTIANSAND HAVN KF ET MILJØVENNLIG TRANSPORTKNUTEPUNKT NÆRMEST MARKEDET Vedtatt av Havnestyret pr. 15.10.2013 VÅR VISJON: Kristiansand Havn KF - et miljøvennlig transportknutepunkt

Detaljer

NÆRINGSSTRATEGIER NORDKAPP KOMMUNE 2006/2007

NÆRINGSSTRATEGIER NORDKAPP KOMMUNE 2006/2007 kommune - 2005 Behandlet i. 19.12.05 sak 181/05 og Kommunestyret 07.03.06. NÆRINGSSTRATEGIER NORDKAPP KOMMUNE Notatet er laget med bakgrunn i evaluering av tidligere næringsstrategier (Sak PS 018/05 Regnskap

Detaljer

Strategisk utredning av transportinfrastruktur i nordområdene oppdrag til transportetatene og Avinor AS

Strategisk utredning av transportinfrastruktur i nordområdene oppdrag til transportetatene og Avinor AS 16. Februar 2010 Strategisk utredning av transportinfrastruktur i nordområdene oppdrag til transportetatene og Avinor AS 1. Bakgrunn og formål I St. meld. nr. 16 (2008-2009) Nasjonal transportplan 2010-2019

Detaljer

North Cape Turnaround Port 3D Animation Movie Short

North Cape Turnaround Port 3D Animation Movie Short «hent inn bilde» 1 North Cape Turnaround Port 3D Animation Movie Short En snuhavn for cruiseskip er en kaiøsning som i kombinasjon med lufthavn muliggjør passasjerbytte på et cruiseskip, der passasjerene

Detaljer

Kristiansand Havn KF

Kristiansand Havn KF Kristiansand Havn KF «Et miljøvennlig transportknutepunkt nærmest markedet» Utpekt havn Hvem er utpekte og hva ligger i begrepet? Stavanger Bergen Oslo Tromsø Kristiansand Bodø Trondhjem Hvorfor er Kristiansand

Detaljer

Sjø og land rett havn?

Sjø og land rett havn? Sjø og land rett havn? 24.10.2014 Havnenes rolle som transportknutepunkt Samspillet mellom havn og øvrig infrastruktur K transportknutepunkt Regionvegsjef Torbjørn Naimak Aktuelle tema Havner og øvrig

Detaljer

Regjeringens nordområdepolitikk

Regjeringens nordområdepolitikk Regjeringens nordområdepolitikk ikk... Statsråd Karl Eirik Schjøtt Pedersen, Statsministerens kontor Kirkeneskonferansen, 3.februar 2010 Regjeringens tiltredelseserklæring Nordområdene vil være Norges

Detaljer

Samfunnsmessige endringer, Næringslivets behov og Transportbehov 2020

Samfunnsmessige endringer, Næringslivets behov og Transportbehov 2020 Nasjonal Transportplan 2010-2019 Regionalt møte, Tromsø, 14.06.07 Samfunnsmessige endringer, Næringslivets behov og Transportbehov 2020 v/johan P. Barlindhaug Barlindhaug AS Utfordringen 2020 er langt

Detaljer

Et felles Havnesamarbeid i Østfold Til beste for næringslivet?

Et felles Havnesamarbeid i Østfold Til beste for næringslivet? Et felles Havnesamarbeid i Østfold Til beste for næringslivet? En kjent påstand. Det er for mange havner i dette landet! Det er færre som hevder det er for mange/mye veier, bane, baneterminaler, lufthavner.

Detaljer

FORSLAG TIL NASJONAL TRANSPORTPLAN (NTP ) UTTALELSE FRA TROMSØ HAVN - UTPEKT HAVN

FORSLAG TIL NASJONAL TRANSPORTPLAN (NTP ) UTTALELSE FRA TROMSØ HAVN - UTPEKT HAVN Diverse mottakere, se liste Sendes bare på E-post Vår ref.: Deres ref.: Saksbehandler / telefon: Dato: 10/301-886/12 EBA / 14.06.2012 N00 erling.bangsund@tromso.havn.no FORSLAG TIL NASJONAL TRANSPORTPLAN

Detaljer

Cruisestrategi for Bergen - Tiltak vedrørende cruisetrafikken i Bergen

Cruisestrategi for Bergen - Tiltak vedrørende cruisetrafikken i Bergen Byrådssak 422/16 Cruisestrategi 2016-2020 for Bergen - Tiltak vedrørende cruisetrafikken i Bergen 2017-2020 ESDR ESARK-1134-201601452-104 Hva saken gjelder: har nylig lagt frem «Cruisestrategi for Bergen

Detaljer

Utviklingspotensial i Nord Tromsø som utpekt Havn. Erling Bangsund

Utviklingspotensial i Nord Tromsø som utpekt Havn. Erling Bangsund Utviklingspotensial i Nord Tromsø som utpekt Havn Erling Bangsund Kyst og Havnekonferansen Honningsvåg2011 Utviklingspotensialer - Noen betraktninger Maritim infrastruktur for framtiden Tromsø Havn - Nasjonalt

Detaljer

Kirkenes, 6. februar 2013. Hans Olav Karde Leder av Nordområdeutvalget

Kirkenes, 6. februar 2013. Hans Olav Karde Leder av Nordområdeutvalget Kirkenes, 6. februar 2013 Hans Olav Karde Leder av Nordområdeutvalget Ekspertutvalget for Nordområdene Aarbakkeutvalget ble oppnevnt i januar 20006 og avsluttet sitt arbeid i 2008 Mandat: Utvalget skal

Detaljer

Din beredskapspartner i maritime operasjoner

Din beredskapspartner i maritime operasjoner Din beredskapspartner i maritime operasjoner Daglig leder John Evensen Mobil 90773298 E-post john.evensen@mapo.no Maritime Preparedness Operations AS MAPO Postboks 164, 9751 Honningsvåg Krevende maritime

Detaljer

v/johan Petter Barlindhaug v/høgskolen i Bodø

v/johan Petter Barlindhaug v/høgskolen i Bodø v/johan Petter Barlindhaug prof. II Nordområdesenteret prof II Nordområdesenteret v/høgskolen i Bodø Tema Perspektivene De nære realiteter Næringsstrategisk i plattform mot nord og øst Hvilke fortrinn

Detaljer

Fisk og olje i nord Både og eller enten eller? Er sikkerheten og beredskapen god nok?

Fisk og olje i nord Både og eller enten eller? Er sikkerheten og beredskapen god nok? Fisk og olje i nord Både og eller enten eller? Er sikkerheten og beredskapen god nok? Harstad, 03.09 2003 Fiskeriminister Svein Ludvigsen Havforskingsinstituttet Sameksistens - er det mulig? Barentshavet

Detaljer

Barentshavet som olje- og gassprovins

Barentshavet som olje- og gassprovins Kyst- og havnekonferansen 2011 Honningsvåg, 09. nov. 2011 Barentshavet som olje- og gassprovins - Hvilken infrastruktur blir nødvendig? Johan Petter Barlindhaug Styreleder North Energy ASA Ola Borten Moe

Detaljer

NORSK SJØFARTSNÆRING -bidrag til en nasjonal maritim strategi sett fra nord. Professor, dr. ekon. Odd Jarl Borch Handelshøgskolen i Bodø

NORSK SJØFARTSNÆRING -bidrag til en nasjonal maritim strategi sett fra nord. Professor, dr. ekon. Odd Jarl Borch Handelshøgskolen i Bodø NORSK SJØFARTSNÆRING -bidrag til en nasjonal maritim strategi sett fra nord Professor, dr. ekon. Odd Jarl Borch Handelshøgskolen i Bodø Karakteristika ved nord-norsk maritim næring Fortrinn Spesialisert

Detaljer

Nasjonal transportplan 2006-2015- et løft for sjøtransporten?

Nasjonal transportplan 2006-2015- et løft for sjøtransporten? Nasjonal transportplan 2006-2015- et løft for sjøtransporten? Haugesundkonferansen 2004 Kystdirektør Øyvind Stene Sjøsikkerhet og beredskap er prioritert høyt Utfordringer Værhard og komplisert kyst Betydelig

Detaljer

Båtsfjord Barents Base AS

Båtsfjord Barents Base AS Båtsfjord Barents Base AS En ledende leverandør av kai, service og tjenester for aktører i Barentshavet. Våre produkter er utleie av kai og lagringsareal for ethvert behov for aktører som har interesser

Detaljer

Oljevernberedskap som inngangsbillett til nye leteområder i Arktis

Oljevernberedskap som inngangsbillett til nye leteområder i Arktis Oljevernberedskap som inngangsbillett til nye leteområder i Arktis Lørdagsuniversitetet, 13. februar 2016, Tromsø Maaike Knol Norges Fiskerihøgskole Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi UiT Norges

Detaljer

Kirkeneskonferansen 2013 Kirkenes 5. 6. februar. Transportbehov og infrastruktur i nord. Terje Moe Gustavsen

Kirkeneskonferansen 2013 Kirkenes 5. 6. februar. Transportbehov og infrastruktur i nord. Terje Moe Gustavsen Kirkeneskonferansen 2013 Kirkenes 5. 6. februar Transportbehov og infrastruktur i nord Terje Moe Gustavsen Vegdirektør Leder av tverretatlig styringsgruppe for NTP Nordområde perspektiver AVINOR - JERNBANEVERKET

Detaljer

Kystverkets nordområdesatsing og BarentsWatch. Frode Kjersem Prosjektleder BarentsWatch

Kystverkets nordområdesatsing og BarentsWatch. Frode Kjersem Prosjektleder BarentsWatch Kystverkets nordområdesatsing og BarentsWatch Frode Kjersem Prosjektleder BarentsWatch Nye byggesteiner i nord Nordområdestrategien skal videre sikre at områdets strategiske plassering utnyttes til fellesskapets

Detaljer

Klimautfordringer for skipstrafikken

Klimautfordringer for skipstrafikken Klimautfordringer for skipstrafikken Dagens skipstrafikk Skipstrafikk i Nord-Norge domineres av stykkgodsskip og fiskefartøy. Dagens skipstrafikk Skipstrafikk i Nord-Norge domineres av stykkgodsskip og

Detaljer

SWOT for Altasamfunnet 21. mars 2013. Altasamfunnet sett utenifra

SWOT for Altasamfunnet 21. mars 2013. Altasamfunnet sett utenifra SWOT for Altasamfunnet 21. mars 2013 Altasamfunnet sett utenifra og hvilke muligheter bør vi gripe? Johan P. Barlindhaug Styreleder North Energy ASA Den næringspolitiske agenda Nasjonalt Økt produktivitet

Detaljer

Vardø sjøtrafikksentral NOR VTS

Vardø sjøtrafikksentral NOR VTS Dato frigitt: 2014-11-26 NOR VTS Petroleumstransporter innenfor norsk- og russisk rapporteringspliktig område og Nordøstpassasjen OKTOBER 2014 Oljetransporter i Barents SRS- området INNLEDNING Denne statistikken

Detaljer

AD-sak: Formannskapssak 14/6: Petrostrategi og aktivitetsplan 2014

AD-sak: Formannskapssak 14/6: Petrostrategi og aktivitetsplan 2014 Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 05.02.2014 8632/2014 2012/442 K52 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/20 Bystyret 13.02.2014 AD-sak: Formannskapssak 14/6: Petrostrategi og aktivitetsplan

Detaljer

Klifs forventninger til petroleumsvirksomhetenes beredskap

Klifs forventninger til petroleumsvirksomhetenes beredskap Klifs forventninger til petroleumsvirksomhetenes beredskap Beredskapsforum 2013 Signe Nåmdal, avdelingsdirektør i industriavdelingen Klif er bekymret for at petroleumsindustrien ikke er godt nok forberedt

Detaljer

Kystberedskap Hvordan samordne de totale ressurser i Kystsonen? Kystvaktsseminaret 2003

Kystberedskap Hvordan samordne de totale ressurser i Kystsonen? Kystvaktsseminaret 2003 Kystberedskap Hvordan samordne de totale ressurser i Kystsonen? Kystvaktsseminaret 2003 Sortland, 30.10 2003 Fiskeriminister Svein Ludvigsen Samarbeidet med kystvakten om oljevern Samarbeid om oljevern

Detaljer

Innspill til Transportplan for Nordland

Innspill til Transportplan for Nordland Sør-Helgeland Regionråd v/ Arnljot Arntsen 8900 Brønnøysund Brønnøysund, 3.11.11 Innspill til Transportplan for Nordland Brønnøy Havn KF vil med dette melde inn Brønnøyleden som tiltak i transportplan

Detaljer

Tillatelse etter HFL 28 - Søknad etter havne- og farvannsloven - moloforlengelse Honningsvåg - Nordkapp kommune - Finnmark fylke

Tillatelse etter HFL 28 - Søknad etter havne- og farvannsloven - moloforlengelse Honningsvåg - Nordkapp kommune - Finnmark fylke TROMS OG FINNMARK Kystverket v/utbygging Serviceboks 2 6025 Ålesund Deres ref 2012/2314-1 Vår ref 2012/2314-3 Arkiv nr Saksbehandler Jan Morten Hansen Dato 08.06.2012 Tillatelse etter HFL 28 - Søknad etter

Detaljer

Jan Dietz: Grønn revolusjon? Perspektiver på Geirangerfjorden og norsk reiseliv i 2030. Grøn Fjord 2020, 23. januar 2014

Jan Dietz: Grønn revolusjon? Perspektiver på Geirangerfjorden og norsk reiseliv i 2030. Grøn Fjord 2020, 23. januar 2014 Jan Dietz: Grønn revolusjon? Perspektiver på Geirangerfjorden og norsk reiseliv i 2030 Grøn Fjord 2020, 23. januar 2014 Reiserute Litt om endring og uforutsigbarhet Et blikk inn i fremtiden Muligheter

Detaljer

Havneinfrastruktur for fremtidsutvikling hva er strategien? Pia Farstad von Hall Fagleder

Havneinfrastruktur for fremtidsutvikling hva er strategien? Pia Farstad von Hall Fagleder Havneinfrastruktur for fremtidsutvikling hva er strategien? Pia Farstad von Hall Fagleder Agenda 1. KS Bedrift Havn 2. Dagens havnestruktur Historisk betinget Formet av lokalt næringsliv 3. NTP og Regjeringserklæringen

Detaljer

Prosjekt for styrket oljevern i Finnmark

Prosjekt for styrket oljevern i Finnmark Prosjekt for styrket oljevern i Finnmark Beredskapsforum 2.2.2011 Ole Hansen, Eni Norge www.goliatinfo.no Innhold Strategi for styrket oljevern i nord Målsettinger og vilkår Organisering av prosjektet

Detaljer

SNUHAVN I NORD NORGE FOR INTERNASJONALE CRUISE SKIP

SNUHAVN I NORD NORGE FOR INTERNASJONALE CRUISE SKIP SNUHAVN I NORD NORGE FOR INTERNASJONALE CRUISE SKIP Kan en satsing på snuhavn i Nordnorge for cruiseskip bli en motor i utviklingen av utenlands turismen til landsdelen? Adm.dir Arthur Kordt European Cruise

Detaljer

Hvorfor en forvaltningsplan for Barentshavet?

Hvorfor en forvaltningsplan for Barentshavet? Page 1 of 8 Odin Regjeringen Departementene Arkiv Søk Veiviser Kontakt Nynorsk Normalvisning Utskriftsvisning Language Departementets forside Aktuelt Departementet Publikasjoner Regelverk Rett til miljøinformasjon

Detaljer

Hitra som sjømathavn store investeringer og forventninger

Hitra som sjømathavn store investeringer og forventninger kommune Hitra som sjømathavn store investeringer og forventninger Samferdselskonferansen 2012 - Kristiansund Roger A. Antonsen Rådmann, Hitra kommune D e Hitra D! ort presentasjon av noen av våre

Detaljer

Cruise Port Fredrikstad! Tor Johan Pedersen, Seniorrådgiver Cruise

Cruise Port Fredrikstad! Tor Johan Pedersen, Seniorrådgiver Cruise Cruise Port Fredrikstad! Tor Johan Pedersen, Seniorrådgiver Cruise Innovasjon Norges 4 arbeidsområder for cruise: Utvikling av salgbare opplevelser på land tilpasset cruiseturister og andre som besøker

Detaljer

Finnmarkskonferansen 2004

Finnmarkskonferansen 2004 Finnmark Energileverandør i et globalt perspektiv Tema Barentshavet som ressursområde Geopolitiske premisser Utviklingsscenarier Hva vil bestemme Finnmarks rolle Johan P. Barlindhaug Barlindhaug AS Global

Detaljer

Finnmarks prosjekter i NTP (29) Remi Strand Hovedutvalgsleder

Finnmarks prosjekter i NTP (29) Remi Strand Hovedutvalgsleder Finnmarks prosjekter i NTP 2018-21(29) Remi Strand Hovedutvalgsleder 31.8.2015 1 Lars E Utfordringer i NTP prosessen Modellen for samfunnsøkonomiske beregninger ivaretar ikke «verdien» av regional utvikling,

Detaljer

Vardø sjøtrafikksentral NOR VTS

Vardø sjøtrafikksentral NOR VTS Dato frigitt: 2014-11-11 NOR VTS Petroleumstransporter innenfor norsk- og russisk rapporteringspliktig område og Nordøstpassasjen September 2014 Oljetransporter i Barents SRS- området INNLEDNING Fra og

Detaljer

Forsidebilde: Horvnes og Sandnessjøen, et senter for offshoreaktivitet i Nordland Bilde 2:

Forsidebilde: Horvnes og Sandnessjøen, et senter for offshoreaktivitet i Nordland Bilde 2: Forsidebilde: Horvnes og Sandnessjøen, et senter for offshoreaktivitet i Nordland Først vil jeg takke for invitasjonen til å komme og delta på dette næringsseminaret i forkant av den offisielle åpningen

Detaljer

Nordområdeutvalget Hvordan møte kompetanseutfordringen? Tilstanden Risikoen Hva gjøres Veien videre. Frode Mellemvik, GEO NOR, 1.

Nordområdeutvalget Hvordan møte kompetanseutfordringen? Tilstanden Risikoen Hva gjøres Veien videre. Frode Mellemvik, GEO NOR, 1. Nordområdeutvalget Hvordan møte kompetanseutfordringen? Tilstanden Risikoen Hva gjøres Veien videre Frode Mellemvik, GEO NOR, 1. februar 2012 1 Omsetningsutvikling Nordland og Norge Vekst Nordland 2010

Detaljer

VINN Agder. Reiseliv: "En konkurransedyktig og lønnsom besøksnæring" [Verdiskaping +Innovasjon]

VINN Agder. Reiseliv: En konkurransedyktig og lønnsom besøksnæring [Verdiskaping +Innovasjon] visitnorway.com, Reiseliv: "En konkurransedyktig og lønnsom besøksnæring" Høringskonferanse 8. april 2015, Sam Eyde videregående skole, Arendal VINN Agder [Verdiskaping +Innovasjon] BESØK AGDER 2030 -

Detaljer

Helgeland Gass AS. Helgeland Gass AS støttes av: Nesna kommune. Presentasjon av: 8700 Nesna

Helgeland Gass AS. Helgeland Gass AS støttes av: Nesna kommune. Presentasjon av: 8700 Nesna Presentasjon av: Helgeland Gass AS 8700 Nesna Daglig leder: Jan I. Gabor Telefon: 90 74 60 46 Epost: jan.gabor@helgelandgass.no Helgeland Gass AS støttes av: Nesna kommune 1 Helgeland Gass AS jobber for

Detaljer

Innsatsgruppe kyst IGK. Norsk Oljevernforening For Operatørselskap

Innsatsgruppe kyst IGK. Norsk Oljevernforening For Operatørselskap Innsatsgruppe kyst IGK Norsk Oljevernforening For Operatørselskap NOFOs formål og hovedoppgave NOFO har som formål å administrere og vedlikeholde en oljevernberedskap som inkluderer personell, utstyr og

Detaljer

Deepwater horizon og norsk beredskap - Kystverkets oppfølging ift statlig beredskap -

Deepwater horizon og norsk beredskap - Kystverkets oppfølging ift statlig beredskap - Deepwater horizon og norsk beredskap - Kystverkets oppfølging ift statlig beredskap - Johan Marius Ly Beredskapsdirektør KLIF/ OLF Beredskapsforum, 2. februar 2011 Hva skal jeg si noe om.. Fra Full City

Detaljer

Longyearbyen havn. Longyearbyen Havn det nordligste knutepunktet

Longyearbyen havn. Longyearbyen Havn det nordligste knutepunktet Longyearbyen havn Longyearbyen Havn det nordligste knutepunktet lysbilde Ingen andre land i verden har et så godt utbygd samfunn og der tilhørende infrastruktur, så langt nord, som Norge 1. oktober 2015

Detaljer

Strategiplan for Stavangerregionen Havn IKS

Strategiplan for Stavangerregionen Havn IKS Strategiplan for Stavangerregionen Havn IKS 2015-2017 Vedtatt 30. september 2014 Visjon: Stavangerregionen havn skal være Nord-Europas mest profesjonelle, hyggelige og attraktive havn Overordnet mål: Havnene

Detaljer

Hvor viktig er egenkapitalens opphav?

Hvor viktig er egenkapitalens opphav? Hvor viktig er egenkapitalens opphav? Agenda Mulighetene i nord Hva trenger vi mest Kapital kreativitet (gründer) Egenkapital, hva søker den? Egenkapital fra Utland Norge Nord-Norge Likhet og ulikhet Nord-Norge

Detaljer

Fremtidens godstransport

Fremtidens godstransport Fremtidens godstransport 26. oktober 2010 Larvik Havn skal utvikles til den miljømessig og kommersielt foretrukne havna på vestsiden av Oslofjorden, og derigjennom bidra positivt til styrking av regionens

Detaljer

Petroleumstransporter innenfor norsk- og russisk rapporteringspliktig område. Mars Vardø sjøtrafikksentral NOR VTS. Vi tar ansvar for sjøvegen

Petroleumstransporter innenfor norsk- og russisk rapporteringspliktig område. Mars Vardø sjøtrafikksentral NOR VTS. Vi tar ansvar for sjøvegen Petroleumstransporter innenfor norsk- og russisk rapporteringspliktig område Mars 01 Vardø sjøtrafikksentral NOR VTS Petroleumstransporter og risikofartøy innenfor norsk- og russisk rapporteringspliktig

Detaljer

Vardø sjøtrafikksentral

Vardø sjøtrafikksentral Dato frigitt: 214-3-11 Årsrapport 213 for petroleumstransporter til/fra russiske havner i nord, utskipning Melkøya og nordøstpassasjen. ÅRSRAPPORT 213 Oljetransporter langs kysten i nord Innledning Denne

Detaljer

Presentasjon av Kystverket

Presentasjon av Kystverket Presentasjon av Kystverket - Mål, oppgaver og grunnlag Jan Morten Hansen, regiondirektør Kystverket En nasjonal etat for sjøsikkerhet, kystforvaltning og beredskap mot akutt forurensning. Et rådgivende

Detaljer

Nytt fra beredskapsavdelingen. Johan Marius Ly Nasjonalt seminar for beredskap mot akutt forursensning Bergen 1. og 2.

Nytt fra beredskapsavdelingen. Johan Marius Ly Nasjonalt seminar for beredskap mot akutt forursensning Bergen 1. og 2. Nytt fra beredskapsavdelingen Johan Marius Ly Nasjonalt seminar for beredskap mot akutt forursensning Bergen 1. og 2. november 2011 Hva skal jeg si noe om? Kystverket Innrapporterte hendelser til Kystverket

Detaljer

Vi bekrefter med vår underskrifter at møteboken, fra sak 02/04 t.o.m. sak 08/04, er ført i Samsvar med det som ble bestemt på møtet:

Vi bekrefter med vår underskrifter at møteboken, fra sak 02/04 t.o.m. sak 08/04, er ført i Samsvar med det som ble bestemt på møtet: Nordkapp Havn KF Møteprotokoll Utvalg: Havnestyret Møtested: Havnekontoret Dato: 06.02.2004 Tidspunkt: 11:15 Følgende medlemmer møtte: William Pedersen. Tone Lorentzen. Kari Lene Olsen. Sigurd Berg-Hansen.

Detaljer

Sør-Varanger kommune. Forslag til planprogram for strategisk næringsplan Vedtatt av utvalg for miljø og næring:

Sør-Varanger kommune. Forslag til planprogram for strategisk næringsplan Vedtatt av utvalg for miljø og næring: Sør-Varanger kommune Forslag til planprogram for strategisk næringsplan 2017-2027 Vedtatt av utvalg for miljø og næring: 30.01.2017 Innhold 1. Innledning og bakgrunn... 3 2. Målsetninger med planarbeidet...

Detaljer

Ren kyst! WWFs frivillige oljevern. Anne Christine Meaas Brønnøysund, 17.september 2010

Ren kyst! WWFs frivillige oljevern. Anne Christine Meaas Brønnøysund, 17.september 2010 Ren kyst! WWFs frivillige oljevern Anne Christine Meaas Brønnøysund, 17.september 2010 acmeaas@wwf.no WWF (World Wide Fund for Nature) WWF er en global, politisk uavhengig organisasjon WWF er verdens største

Detaljer

Samvirke og nordområdene

Samvirke og nordområdene Samvirke og nordområdene Samarbeid om beredskap i nordområdene Johan Marius Ly, beredskapsdirektør Beredskapskonferansen 2017, Bodø 31. mai 2017 Norske havområder porten til Arktis Utfordringer i Nordområdene

Detaljer

OLF mener at nye data som samles inn må bli gjort tilgjengelig for industrien når dataene foreligger.

OLF mener at nye data som samles inn må bli gjort tilgjengelig for industrien når dataene foreligger. Olje- og energidepartementet Postboks 8148 Dep 0033 Oslo postmottak@oed.dep.no Deres ref: 10/01989 Vår ref: EL/EK/ED Arkiv: Dato: 21.3.2011 Oljeindustriens Landsforenings kommentarer til forslag til program

Detaljer

Petroleumstransporter innenfor norsk- og russisk rapporteringspliktig område. April Vardø sjøtrafikksentral NOR VTS. Vi tar ansvar for sjøvegen

Petroleumstransporter innenfor norsk- og russisk rapporteringspliktig område. April Vardø sjøtrafikksentral NOR VTS. Vi tar ansvar for sjøvegen Petroleumstransporter innenfor norsk- og russisk rapporteringspliktig område April 0 Vardø sjøtrafikksentral NOR VTS Petroleumstransporter og risikofartøy innenfor norsk- og russisk rapporteringspliktig

Detaljer

Regjeringens nordområdestrategi. Forord og sammendrag

Regjeringens nordområdestrategi. Forord og sammendrag Regjeringens nordområdestrategi Forord og sammendrag 1 FORORD Å utnytte mulighetene i nordområdene er en av de viktigste satsingene for regjeringen i årene som kommer. Det er i nord at vi opplever den

Detaljer

Kyst- og havnekonferansen

Kyst- og havnekonferansen Kyst- og havnekonferansen Foresight Finnmark forventninger og muligheter i et 20-års perspektiv 29.oktober 2013 Målfrid Baik næringssjef Geopolitikk & ressurser Det er vekst i Finnmark Sjømatnæringen Mineralindustrien

Detaljer

Sentrale problemstillinger for å sikre konkurranseevnen til norsk industri på lengre sikt. Erling Øverland, President i NHO Haugesund, 9.

Sentrale problemstillinger for å sikre konkurranseevnen til norsk industri på lengre sikt. Erling Øverland, President i NHO Haugesund, 9. Sentrale problemstillinger for å sikre konkurranseevnen til norsk industri på lengre sikt Erling Øverland, President i NHO Haugesund, 9. august 2005 Norge og norsk næringsliv har et godt utgangspunkt Verdens

Detaljer

Sakspapirer. Utvalg: Havnestyret Møtedato: Møtested: Møtetid: Kl Saksliste PS 14/13 13/784 HAVNESAMARBEID V/HAVNESTYRET

Sakspapirer. Utvalg: Havnestyret Møtedato: Møtested: Møtetid: Kl Saksliste PS 14/13 13/784 HAVNESAMARBEID V/HAVNESTYRET Sakspapirer Utvalg: Havnestyret Møtedato: 05.12.2013 Møtested: Møtetid: Kl. 10.00 Saksliste Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel PS 14/13 13/784 HAVNESAMARBEID V/HAVNESTYRET PS 15/13 13/368 BUDSJETTREGULERING

Detaljer

EVALUERING NÆRINGSFOND 2007

EVALUERING NÆRINGSFOND 2007 EVALUERING NÆRINGSFOND 2007 Foto: Anette G. Horn 2007 1 NÆRINGSFONDET - SØKERE 2007 BEDRIFT PROSJEKT SØKN.SUM TOTAL KOST VEDTATT 2 ansikter UB Ungdomsbedrift 10 000 32 900 10 000 Bjarne Holsts Venner Utredning

Detaljer

Vardø havnestyre behandlet saken på havnestyremøte den og fattet følgende høringsuttalelse på vegne av Vardø kommune:

Vardø havnestyre behandlet saken på havnestyremøte den og fattet følgende høringsuttalelse på vegne av Vardø kommune: SAMFERDSELDEPARTEMENTET HAVNEAVD. VARDØ KOMMUNE. - HØRINGSUTTALELSE TIL NTP. Vardø havnestyre behandlet saken på havnestyremøte den 15.04.2016 og fattet følgende høringsuttalelse på vegne av Vardø kommune:

Detaljer

Petroleumsstrategi for Nordland. Kan en områdeløsning være svaret?

Petroleumsstrategi for Nordland. Kan en områdeløsning være svaret? Petroleumsstrategi for Nordland Kan en områdeløsning være svaret? Saura AS /MIP April 2015 Definisjonsmakten Nordland må ta ansvar for å synliggjøre virkeligheten i eget område Fordeler og ulemper Ringvirkningskrav

Detaljer

Med stø kurs i ukjent. farvann? Logistikkforeningen.no avd Vestfold/Telemark, Frokostmøte, Larvik 26. Februar. Seniorrådgiver Olav Uldal

Med stø kurs i ukjent. farvann? Logistikkforeningen.no avd Vestfold/Telemark, Frokostmøte, Larvik 26. Februar. Seniorrådgiver Olav Uldal Med stø kurs i ukjent farvann? Logistikkforeningen.no avd Vestfold/Telemark, Frokostmøte, Larvik 26. Februar Seniorrådgiver Olav Uldal Oppdrag og rammer Retningslinjer fra Fiskeri- og kystdepartementet

Detaljer

www.moss-havn.no oss Havn KF bærekraftig utvikler i Mosseregionen 9. september 2011 - Reidar Magnus Hansen

www.moss-havn.no oss Havn KF bærekraftig utvikler i Mosseregionen 9. september 2011 - Reidar Magnus Hansen VISJON Moss havn skal være den foretrukne og mest effektive knutepunkthavnen i Oslofjorden. oss Havn KF bærekraftig utvikler i Mosseregionen 9. september 2011 - Reidar Magnus Hansen www.moss-havn.no www.moss-havn.no

Detaljer

«Tromsø Havns betydning for regional og. lokalt næringsliv»

«Tromsø Havns betydning for regional og. lokalt næringsliv» «Tromsø Havns betydning for regional og lokalt næringsliv» Tror DU på at havnene bidrar til nasjonal regional- og lokal verdiskaping, eller er det bare havnene som tror på det?? Tromsø Havn i verden Barentshavet

Detaljer

Derfor er sjøtransport vegen å gå

Derfor er sjøtransport vegen å gå Miljøvennlige løsninger gir bærekraftig business: Derfor er sjøtransport vegen å gå Blå mat grønn logistikk 2017 Rørvik, 23. Mars 2017 Jan Kjetil Paulsen Senior rådgiver skipsfart Miljøstiftelsen Bellona1

Detaljer

Status for Forskningsrådets nordområdesatsing. Ved Adm. Dir. Arvid Hallén, Norges forskningsråd

Status for Forskningsrådets nordområdesatsing. Ved Adm. Dir. Arvid Hallén, Norges forskningsråd Status for Forskningsrådets nordområdesatsing Ved Adm. Dir. Arvid Hallén, Norges forskningsråd Rammevilkår for satsingen ved start i 2005 Globale perspektiv Klima og ressurser Nasjonale perspektiv Suverenitet,

Detaljer

Kystverkets arbeid med å fremme sjøtransporten og havnenes posisjon som nav i logistikk-kjeden Årsmøte Norsk Havneforening, 6.9.

Kystverkets arbeid med å fremme sjøtransporten og havnenes posisjon som nav i logistikk-kjeden Årsmøte Norsk Havneforening, 6.9. Kystverkets arbeid med å fremme sjøtransporten og havnenes posisjon som nav i logistikk-kjeden Årsmøte Norsk Havneforening, 6.9.2012 Thor Vartdal, Kystverket Sørøst, Avd.sjef, Senter for transportplanlegging,

Detaljer

Transportplan Nordland. Og Nasjonal Transportplan. Tove Mette Bjørkmo, fylkesråd for samferdsel Foto: Beate Tverbak

Transportplan Nordland. Og Nasjonal Transportplan. Tove Mette Bjørkmo, fylkesråd for samferdsel Foto: Beate Tverbak Transportplan Nordland Og Nasjonal Transportplan Tove Mette Bjørkmo, fylkesråd for samferdsel 22.02.2012 Foto: Beate Tverbak Nasjonal Transportplan 2014 23 I Stortingsmelding om Nasjonal transportplan

Detaljer

Avinors nordområdestrategi mot 2040 Konsernsjef Avinor Dag Falk-Petersen

Avinors nordområdestrategi mot 2040 Konsernsjef Avinor Dag Falk-Petersen Avinors nordområdestrategi mot 2040 Konsernsjef Avinor Dag Falk-Petersen AVINORS FØRSTE LUFTFARTSSTRATEGI FOR NORDOMRÅDENE Vil bli rullert hvert 3. år Utarbeidet i god prosess med næringsliv og myndigheter

Detaljer

26.10.2011. Tromsø: Gateway to the arctic

26.10.2011. Tromsø: Gateway to the arctic 26.10.2011 Tromsø: Gateway to the arctic Tromsø er den største og hurtigst voksende byen i Nord- Norge Landsdelen har totalt 466 000 innbyggere I Tromsø bor 67 300 av disse, og i tillegg kommer ca 10 000

Detaljer

Norway The leading nature-based cruise destination in Europe. Wenche Nygård Eeg Cruise Norway

Norway The leading nature-based cruise destination in Europe. Wenche Nygård Eeg Cruise Norway Norway The leading nature-based cruise destination in Europe Wenche Nygård Eeg Cruise Norway Cruise Norway AS Markedsorgan og medlemsorganisasjon for havner, destinasjonsselskap og leverandører til cruisenæringen

Detaljer

Miljø er igjen på den politiske dagsorden. Klima er hovedårsaken.

Miljø er igjen på den politiske dagsorden. Klima er hovedårsaken. Innledning Miljø er igjen på den politiske dagsorden. Klima er hovedårsaken. Bygge- og anleggsbransjen er en viktig bidragsyter for reduksjon av klimagassutslipp og miljøpåvirkning Miljøvisjonen Transportetatenes

Detaljer

5.1 Visjon. videreutvikling av en stor havbruksnæring. Motivasjonen for å tilrettelegge for en ekspansiv utvikling er basert på erkjennelsen om at:

5.1 Visjon. videreutvikling av en stor havbruksnæring. Motivasjonen for å tilrettelegge for en ekspansiv utvikling er basert på erkjennelsen om at: S I D E 3 8 H a v b r u k s p l a n f o r T r o m s ø 5.1 Visjon Tromsø kommune er en mangfoldig og stor havbrukskommune. Det noe unike gjelder nærheten til FoU miljøer og det faktum at nesten samtlige

Detaljer

Nordland fylkes muligheter som det neste store petroleumsfylket

Nordland fylkes muligheter som det neste store petroleumsfylket Fylkesråd for næring Arve Knutsen Innlegg på olje og gasskonferansen i Sandnessjøen 11. juni 2010 Nordland fylkes muligheter som det neste store petroleumsfylket Forsidebilde: Først vil jeg takke for invitasjonen

Detaljer

Petroleumstransporter innenfor norsk- og russisk rapporteringspliktig område MARS Vardø sjøtrafikksentral NOR VTS. Vi tar ansvar for sjøvegen

Petroleumstransporter innenfor norsk- og russisk rapporteringspliktig område MARS Vardø sjøtrafikksentral NOR VTS. Vi tar ansvar for sjøvegen Petroleumstransporter innenfor norsk- og russisk rapporteringspliktig område MARS 15 Vardø sjøtrafikksentral NOR VTS Petroleumstransporter og risikofartøy innenfor norsk- og russisk rapporteringspliktig

Detaljer

arktisk knutepunkt i nord Kyst- og havnekonferansen 2014 Longyearbyen,

arktisk knutepunkt i nord Kyst- og havnekonferansen 2014 Longyearbyen, Longyearbyen som arktisk knutepunkt i nord Kyst- og havnekonferansen 2014 lysbilde Hvorfor tiltak? Mest tydelige tegn på klimaendringen i Arktis Temperaturen øker dobbelt så mye som andre steder Tidligere

Detaljer

Trondheim Cruise Network Mid Norway SA BESKRIVELSE AV FORMÅL OG ORGANISERING

Trondheim Cruise Network Mid Norway SA BESKRIVELSE AV FORMÅL OG ORGANISERING Trondheim Cruise Network Mid Norway SA BESKRIVELSE AV FORMÅL OG ORGANISERING INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 1 1 INNLEDNING... 2 1.1 AKTØRER I CRUISE- OG HURTIGRUTETRAFIKKEN... 3 2 MÅL... 4

Detaljer

Petroleumsindustriens beredskap mot akutt forurensning

Petroleumsindustriens beredskap mot akutt forurensning Norsk olje og gass Postboks 8065 4068 STAVANGER Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post: postmottak@klif.no

Detaljer

DESTINASJON ÅLESUND & SUNNMØRE BENTE SAXON PRESS RELATIONS & MARKETING MANAGER CRUISE

DESTINASJON ÅLESUND & SUNNMØRE BENTE SAXON PRESS RELATIONS & MARKETING MANAGER CRUISE DESTINASJON ÅLESUND & SUNNMØRE BENTE SAXON PRESS RELATIONS & MARKETING MANAGER CRUISE ÅLESUND CRUISEHAVN I 2001 hadde vi over mange år opparbeidet oss: Godt mottakerapparat Dyktige guider God buss-standard

Detaljer

Petroleumstransporter innenfor norsk- og russisk rapporteringspliktig område. Juni Vardø sjøtrafikksentral NOR VTS. Vi tar ansvar for sjøvegen

Petroleumstransporter innenfor norsk- og russisk rapporteringspliktig område. Juni Vardø sjøtrafikksentral NOR VTS. Vi tar ansvar for sjøvegen Petroleumstransporter innenfor norsk- og russisk rapporteringspliktig område Juni 2015 Vardø sjøtrafikksentral NOR VTS Petroleumstransporter og risikofartøy innenfor norsk- og russisk rapporteringspliktig

Detaljer

Høringsuttalelse til NTP , Brønnøyleia Uttalelse: Samferdselsdepartementet. v/ Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Høringsuttalelse til NTP , Brønnøyleia Uttalelse: Samferdselsdepartementet. v/ Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Fra: noreply@regjeringen.no Sendt: 29. juni 2016 12:34 Til: postmottak SD Emne: Nytt høringssvar til 16/485 - Høring - Grunnlagsdokument Nasjonal transportplan 2018-2029 Vedlegg: Brønnøyleia - skisseprosjekt

Detaljer

Sikkerhet og beredskap på norskekysten rustet for morgendagens utfordringer?

Sikkerhet og beredskap på norskekysten rustet for morgendagens utfordringer? Sikkerhet og beredskap på norskekysten rustet for morgendagens utfordringer? Haugesundkonferansen 2004 Statssekretær Janne Johnsen Alle foto: Kystverket Verdier fra havet - Norges framtid Rocknes -ulykken

Detaljer

Kristiansund kommune Møre og Romsdal - Uttalelse til høring av planprogram for kommuneplanens samfunnsdel - mål og strategier

Kristiansund kommune Møre og Romsdal - Uttalelse til høring av planprogram for kommuneplanens samfunnsdel - mål og strategier Kristiansund Kommune Adm.enhet: Forvaltningsseksjonen i region Midt Postboks 178 Saksbehandler: Ole Einar Jakobsen Telefon: 94135463 6501 KRISTIANSUND N Vår referanse: 16/17348 Deres referanse: 2016/3447-2

Detaljer

MAROFF Maritim virksomhet og offshore operasjoner

MAROFF Maritim virksomhet og offshore operasjoner MAROFF Maritim virksomhet og offshore operasjoner Presentasjon på næringslivets dag i Agder 24. mai 2017 Sesjon MAROFF Sigurd Falch, programkoordinator MAROFF s hovedmålgrupper Rederier Verft Utstyrsleverandører

Detaljer

Petroleumstransporter innenfor norsk- og russisk rapporteringspliktig område. Juli Vardø sjøtrafikksentral NOR VTS. Vi tar ansvar for sjøvegen

Petroleumstransporter innenfor norsk- og russisk rapporteringspliktig område. Juli Vardø sjøtrafikksentral NOR VTS. Vi tar ansvar for sjøvegen Petroleumstransporter innenfor norsk- og russisk rapporteringspliktig område Juli 6 Vardø sjøtrafikksentral NOR VTS Petroleumstransporter og risikofartøy innenfor norsk- og russisk rapporteringspliktig

Detaljer

Petroleumstransporter innenfor norsk- og russisk rapporteringspliktig område. Januar Vardø sjøtrafikksentral NOR VTS. Vi tar ansvar for sjøvegen

Petroleumstransporter innenfor norsk- og russisk rapporteringspliktig område. Januar Vardø sjøtrafikksentral NOR VTS. Vi tar ansvar for sjøvegen Petroleumstransporter innenfor norsk- og russisk rapporteringspliktig område Januar 016 Vardø sjøtrafikksentral NOR VTS Petroleumstransporter og risikofartøy innenfor norsk- og russisk rapporteringspliktig

Detaljer

INFORMASJONS SKRIV. Kilder og konsekvens

INFORMASJONS SKRIV. Kilder og konsekvens INFORMASJONS SKRIV Forurensingsloven. Akutt forurensning defineres i Forurensningsloven som: Forurensning av betydning, som inntrer plutselig, og som ikke er tillatt etter bestemmelse i eller i medhold

Detaljer

Helhetlig forvaltningsplan for Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten - myndighetenes målsetninger Ingrid Berthinussen Miljøverndepartementet

Helhetlig forvaltningsplan for Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten - myndighetenes målsetninger Ingrid Berthinussen Miljøverndepartementet Helhetlig forvaltningsplan for Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten - myndighetenes målsetninger Ingrid Berthinussen Miljøverndepartementet Visjon St. meld. Nr. 12 (2001-2003) Havmiljømeldingen:

Detaljer