Strategiplan Nordkapp og Porsanger Havn IKS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Strategiplan Nordkapp og Porsanger Havn IKS"

Transkript

1 Strategiplan Nordkapp og Porsanger Havn IKS Fiskeri Cruise Petroleum Miljø, sikkerhet og beredskap Kultur Havnerådet 12. oktober 2009

2 Innledning Nordkapp og Porsanger havn IKS er kommunalt havnefaglige organ, og skal ivareta de administrative og forvaltningsmessige oppgaver eierkommune er tillagt etter havne- og farvannsloven, og bestemmelser gitt i medhold av denne loven. I tillegg til å legge til rette grunnleggende infrastruktur for maritim transport har selskapet på vegne av kommunene i oppgave å bidra til maritim næringsutvikling i regionen. Nordkapp og Porsanger havn IKS er selvfinansiert. I løpet av våren 2009 har Regjeringen lagt fram Stortingsmelding nr.16; Nasjonal Transportplan , samt Nye byggesteiner i nord, neste trinn i Regjeringens nordområdestrategi. I disse dokumentene er Honningsvåg og Nordkapp sentrale områder i forhold til den maritime satsingen i nord. Honningsvåg havn vil måtte, samme med de øvrige tre stamnetthavnene i Finnmark være aktiv i utviklingen for å etablere havnene som porten for den industrielle plattformen Finnmark som helhet skal utvikle for å skape næringsmessige ringvirkninger av utviklingen innen olje/gass og transport i Barentshavet. Det fordrer at havnen tar en aktiv rolle i samarbeide med stamnetthavnene. Sammen med den generelle utviklingen, gjør de nødvendig med en ny debatt om strategier og mål. Vårt område og vår regionen står derfor overfor store utfordringer. Skal vi lykkes å utnytte det potensialet som nå framstår må vi være forberedt. Målene må spisses, de tilgjengelige ressurser må brukes effektivt, og relasjoner og nettverk må bygges. Den nye tid krever nytt tankegods, nye arbeidsmåter og ny organisering. Kristina Hansen Erling Walsøe Leif Gustav Prytz Olsen Leder Havnerådet Havnestyrets leder Havnefogd 2

3 Generelt om strategiplanen Rammebetingelser Skipsanløp Geografisk område Nasjonal transportplan Perspektiver forventninger Barentshavet som Europas nye olje- og gassområde Fremtidig polhavstrafikk...11/ Nordvest Russland som utbyggingsområde Honningsvåg som maritimt serviceknutepunkt Norsk - russiske relasjoner Utvikling cruise...14/ Visjon Mål Fokusområder Fiskeri Mål Strategier Tiltak Cruise Mål Strategier Tiltak Petroleum Mål Strategier Tiltak Drift Mål Strategier Tiltak Eiendom Mål Strategier Tiltak Miljø Midt-Finnmark IUA Mål Strategier Tiltak Kultur Mål Strategier Tiltak

4 Generelt om strategiplanen Strateginotatet er bygget opp slik at det først presenterer dagens rammebetingelser. I dette kapitlet finner man også hvilke signaler staten gir gjennom Nasjonal Transportplan ( ) og regjeringens neste trinn i nordområdesatsingen (Nye byggesteiner i nord). Deretter fokuserer notatet videre på de ulike signaler og den utviklingen man ser kommer i nordområdene, og tegner et mulig framtidsbilde av vårt område og vår region. Dette eksterne perspektivet er basert på ulike dokumenter og rapporter som er tilgjengelige, samt samtaler med framtredende næringsaktører. Etter framtidsbilde starter man presentasjonen av visjonen, hovedmål og strategier. Strategiene omhandler i tillegg til drift og eiendommer fem hovedområder: Fiskeri Cruise Petroleum Miljø, sikkerhet og beredskap Kultur 4

5 1.0 Rammebetingelser 1.1 Skipsanløp Nordkapp og Porsanger Havn IKS Antall skipsanløp totalt Bruttotonnasje (BT)totalt Cruisetrafikk: Antall cruiseskip Antall cruisepassasjerer Antall mannskap Bruttotonnasje Innenriks/lokal passasjertrafikk Hurtigruten Bruttotonnasje Hurtigbåt Bruttotonnasje Fiskefartøy Innenriks fiskebåter Bruttotonnasje Utenriks fiskebåter Bruttotonnasje

6 1.2 Geografisk område Forskrift om havnedistrikt i sjøen, (Sjøkart nr. 103, 104 og 108, Statens kartverks kartserie N50 blad nr I, 2036 IV, 2037 II og 2037 III) Nordkapp og Porsanger kommuner, Finnmark Unntatt fra havnedistriktet er farvannet utenfor Forsvarets stasjoner og anlegg (eiendom) i en avstand av 50 meter fra høyeste ordinære spring høyvannslinje. 6

7 1.3 Nasjonal transportplan I mars 2009 la regjeringen fram Nasjonal Transportplan for : 1. Honningsvåg Havn får status som stamnetthavn (sammen med Kirkenes, Hammerfest og Alta i Finnmark) 2. Det skal bevilges 22 mill kr til ny cruise- /fiskerikai innen Klubbskjærmoloen skal forlenges med 140 meter. ( ) 4. Innseilingen til Honningsvåg havn skal utdypes ned til 15 meter ( ) 5. Indre Havn mudres (regjeringens tiltakspakke) Kystverket har lagt følgende kriterier til grunn for utvelgelse av havner som knutepunkt i det nasjonale stamnettet: Havner som inngår som en del av et helhetlig stamnett Innslag av trafikk med farlig og/eller forurensende last Skipsbevegelser, godsstrømmer og passasjertrafikk Knutepunkter som skal inngå i en langsiktig transportstrategi NTP (s.135): Regjeringen vurderer om det er mulig og hensiktsmessig å utvikle de deler av Nord- Norge som ligger særlig gunstig til når det gjelder utviklingen på russisk side, til en næringsstrategisk plattform i relasjon til utvikling i Barentshavet generelt og utbyggingen på russisk side spesielt. En slik strategi må ha et langt tidsperspektiv. Et viktig formål vil være å få på plass en plan for en hensiktmessig og velfungerende infrastruktur og industriell logistikk på norsk side, sett i sammenheng med en realistisk utvikling av russisk landbasert virksomhet i tilknytning til petroleumsvirksomheten til havs. Norske områder og norske tjenester i nord bør kunne gi positive bidrag til utviklingen på russisk side. Samtidig kan de forventede store investeringer på russisk side og på russisk sokkel gi vekstimpulser til norske områder. En slik utvikling vil dessuten kunne være et viktig bidrag til å fremme norsk-russisk samarbeid og forståelse og derfor ha positive utenrikspolitiske virkninger. På samme måte kan utviklingen av havnekapasitet i nord være viktig for fremtidige sjøruter over Polhavet, noe som også kan bety en stimulans til utviklingen i landsdelen. Skal områder i nord utvikles til en næringsstrategisk plattform av denne typen, forutsettes 7

8 det blant annet at det fra norsk side gjøres et arbeid for å få den nødvendige kunnskapen om behovet for framtidig transportinfrastruktur. Transportinfrastrukturen og logistikken i Nord-Norge er utviklet med utgangspunkt i nåværende regionale og lokale behov og det nasjonale stamnettet er i hovedsak bygget for å knytte landet sammen. Den nye utviklingen man ser konturene av vil stille helt nye krav til viktige deler av transportinfrastrukturen i nord. Nasjonal transportplan (NTP s.179): Det vil være markedet (vareeiere og transporttilbydere) som ut i fra økonomiske og bedriftsmessige vurderinger velger hvilke havner som anløpes og således avgjør hvilke havner som er sentrale i det norske transportsystemet. Stamnetthavner og prioritering av farledstiltak og vegtilknytning gir likevel et signal om hvilke havner regjeringen mener vil være de mest sentrale i den kommende planperioden. Staten vil følge utviklingen i trafikkmønsteret nøye med tanke på tiltak i tilknytning til havner. Med bakgrunn i økt olje- oggassutvinning i nord arbeider Kystverket i forhold til havnenes rolle og koordinerer et samarbeid mellom havnene der det legges til rette for dialog og settes fokus på felles utfordringer og mulige løsninger. Kystverket vil også være med på å legge til rette for havnesamarbeid. Torsdag 12.mars la regjeringen fram neste trinn i Regjeringens nordområdestrategi Nye byggesteiner i nord. Følgende er en oppsummering på disse to sentrale dokumenter i en nasjonal strategi de kommende ti år, og som legger føringer på aktiviteten til Nordkapp og Porsanger Havn IKS: - Samferdselsdepartementet skal lage en overordnet utredning vedrørende deler av Nord-Norge som næringsstrategisk plattform (NTP s ) - OED planlegger et utredningsprosjekt hvor man ser på sammenhengen mellom petroleumsvirksomhet og kommersielle ringvirkninger (Byggesteiner s.24) - Honningsvåg havn har fått status som stamnetthavn (NTP s.180) - Kystverket koordinerer planprosess vedrørende havnesamarbeid i Finnmark (NTP s.134) - Utrede behovet for baser i Øst-Finnmark. Potensielle havner etc. (Byggesteiner s.24) - Styrke beredskapen mot forurensing og ulykker (Byggesteiner s.14) - Legge til rette for oljeomlasting (NTP s. 134) - Honningsvåg havn er viktig som maritimt knutepunkt og cruisehavn (NTP s.130) - Regjeringen foreslår at det i første del av planperioden gis tilskudd på kr 22 mill til nytt kaianlegg (NTP s.125) 8

9 2.0 Perspektiver forventninger Nordområdesatsingen til den norske regjering har satt i gang ulike prosesser. EU har i løpet av høsten -08 startet forarbeidet med et sterkt EUengasjement i Arktis (Okt. -08, resolusjon i EUparlamentet) Hovedpremissene fastlegges i Det forventes en økende transportvirksomhet av olje langs norskekysten ( Oil transport from the Russian part of the Barents Region fremlagt av Akvaplan Niva og Barentssekretariatet mars 2009). I 2009 forventes det en utskiping av 15 millioner tonn, mens kapasiteten på russisk side nærmer seg 100 millioner tonn. Stockhmanfeltet sammen med andre olje- og gassfelt skal bygges ut. Det derfor nærliggende å tro at det vil bli økt skipstrafikk langs Finnmarkskysten. Dette fører til at våre mest følsomme områder utsettes for stor risiko. Samtidig er nærmeste land fra Stockhmanfeltet nettopp Nordkapp. I tillegg til overnevnte forventer man økt leteboring og aktivitet i våre nære havområder de nærmeste årene. Kommende år vil medføre større aktivitet enn på lenge. Det nærmeste feltet ligger kun 45 km nord for Nordkapp. Svært nær de mest sårbare naturområdene i arktiske strøk, fuglefjellene Gjesværstappan og Hjelmsøystauren naturreservat, kjent som Nord- Europas største sjøfuglkolonier. Grunnet sin beliggenhet fordres en særskillt effektiv kystnær oljevernberedskap. 9

10 2.1 Barentshavet som Europas nye olje- og gassområde Honningsvåg bør ha som målsetting å bli operativt og kompetansemessig senter for kystnær oljevernberedskap. Nordkapp har siden Barents Rescue (2004) og Nordkapp-konferansen (2006) arbeidet med å etablere kystnær beredskap, både begrepet og innhold. Dette er nå utgangspunktet for den foretrukne modellen av NOFO. Det eksisterer næringsaktører og infrastruktur innen området i Nordkapp. Akvaplan Niva fremmer også dette synspunktet i rapporten utarbeidet for North Energy Kjentmansmodellen. Nordkapps plassering nær oljefelte og transportkorridorene noen utfordringer i forhold til å evt velge de miljømessig gode ilandfføringsløsninger. Det er vist gjennom konsekvensutredning at man har egnede arealer i Nordkapp kommune. Sarnesfjorden, Kåfjorden og Lafjorden er hver for seg potensielle ilandføringssteder for olje og gass. Prøveboring og kartlegging i årene som kommer vil vise det fulle potensialet i nordområdene. 10

11 2.2 Fremtidig polhavstrafikk Regjeringen skriver i Nye byggesteiner i nord, neste trinn i regjeringens nordområdestrategi (s.22) : Utvikle en norsk havne- og leverandørsatsing knyttet til eventuell utvikling av nye nordlige sjøruter. Mindre is i Arktis vil kunne gi mer transport og nye trafikk-korridorer. Det kan for eksempel fra vestkysten av USA og Nordøst-Asia være mulig å legge kursen via nye transportkorridorer i nord i stedet for gjennom Panama- eller Suezkanalen. - Det er spesielt viktig at norske havner i nord posisjonerer seg og utvikler hensiktsmessig samarbeid for å tiltrekke seg aktivitet. - Fiskeri- og kystdepartementet har gitt Kystverket i oppgave å koordinere et samarbeid mellom havner nord i Norge. Dette arbeidet må blant annet innebære en kartlegging av hvilket potensial de forskjellige havnene har, herunder strategisk beliggenhet, dybdeforhold mv. og eksisterende infrastruktur. Konkrete samarbeidsprosjekter med russiske partnere vil også kunne bli aktuelt. Honningsvåg som en av service- og beredskapshavnene i forbindelse kryssing av Polhavet. Isen i nord smelter og åpner med dette Polhavet som en ny skipsled. Honningsvåg har de naturgitte forutsetninger mht. geografisk plassering og dyptgående. Nordkapp, og Honningsvåg Havn, er fra naturens side plassert svært strategisk i forhold til aktiviteten i Barentshavet og annen skipstrafikk. Honningsvåg Havn, er en av meget få havner i landsdelen, som har de havdybder og sjøarealer som skal til for å håndtere virkelig store fartøyer og rigger. Illustrasjonen på høyre viser hvorfor det for store fartøy vil være økonomisk å velge Honningsvåg for bunkring, proviantering, avfallshåndtering og oljeomlasting. 11

12 Når det gjelder innseilingen til Sarnes og Honningsvåg er disse betegnet som svært gode, med kun minutter fra losplass til ankringsplass på Sarnesfjorden. Farvannet inn til losplass er helt åpent og fritt for grunner. I tillegg er Sarnesesfjorden og de omkringliggende områdene isfrie, noe som SFT tillegger stor vekt på mht. oljeomlastings operasjoner. Også i våre naboland er oljeomlasting i isfarvann forbudt. Omlastningshavn/terminal for russisk olje til Asia. I dag omlastes olje fra Russland på Sarnesfjorden, som eneste sted i Norge. Beredskap og miljøutredninger er etablert. På oppdrag for Nordkapp Havn KF har Rambøll Norge AS utarbeidet reguleringsplan med påfølgende konsekvensutredning for etablering av et flytende oljelager for russisk råolje, en såkalt FSO (Floating storage and offload). Den klare konklusjonen fra konsekvens-utredningen er at det ligger vel til rette for det aktuelle formålet da et eventuelt uhellsutslipp ikke vil ramme de store fuglekoloniene, eller indre del av Porsangerfjorden. På grunn av de gode isfrie forholdene i Sarnesfjorden har Kirkenes Transit omlastet russisk olje her siden Det kan være grunn til å tro at aktiviteten vil øke i årene framover. Kirkenes Transit har gode signaler på at det vil bli en betydelig økning av antall omlastninger med kondensat neste sesong. I tillegg jobber man med omlasting av olje. Sarnesfjorden er den eneste havnen i Norge hvor omlasting nå er tillatt. Her entyder man en forsiktig start forhåpentligvis kommende sesong. Det er viktig at selskapet skaffer seg best mulig kunnskap om, og en best mulig beredskap, i forbindelse med kystnære operasjoner. 12

13 2.3 Nordvest Russland som utbyggingsområde. Den maritime industrielle logistikk i Finnmark vil være av betydning for Norge og Russland i det å lykkes med å utnytte nordområdenes ressurser i sin økonomiske utvikling. Den maritime infrastrukturen i nord må som følge av dette styrkes i stamnetthavnene. Denne trafikk vil i betydelig grad blant annet bestå av spesialfartøyer og skip som er avhengig av å benytte egnede værvindu for å gå øst for Nordkapp en trafikk som både vil måtte foregå hele året og være både tids- og kostnadskritisk. Honningsvåg vil være en av havnene som kan benyttes som vente-, beredskaps- og servicehavn for denne trafikk. Å etablere Finnmark som en industriell plattform med havnene som port og med utgangspunkt i de planer Norge og Russland har, vil kunne gi fylket store positive ringvirkninger. Maritim infrastruktur må med utgangspunkt i dette styrkes i nord. 2.4 Honningsvåg som maritimt serviceknutepunkt. I forbindelse med den utviklingen som man antar kommer, og som man allerede ser en forsiktig start på er det naturlig å tro at Honningsvåg vil kunne styrke sin posisjon i forhold til følgende momenter: Hovedbunkringsanlegg for så vel Russlandstrafikk som olje- og gass transporter fra Barentshavet Behandlingsanlegg for forurenset væske fra skip og petroleumsindustrien Omlastningsoppgaver av gods og utstyr, samt serviceoppgaver for fartøyer som opererer i Barentshavet. 2.5 Norsk - russiske relasjoner Honningsvåg er i dag den eneste oljeomlastningshavn i nord. Og vil i fremtiden bli enda viktigere etter hvert som eksporten i nord vil øke. I dag: Kondensat og noe bunkring Om får år: Råolje og mye bunkring og mye slop. Mellomlagring av russiske oljeprodukter På sikt: Råoljeterminal for russisk råolje til Asia (over Polhavet)? 13

14 Nordkapp er i ferd med å bli kjent blant russiske aktører, men bør intensivere dette markedsføringsarbeidet. Økt samarbeid innen oljevernberedskapen med Honningsvåg som beredskaps- og treningssenter. Havnestrukturen i Finnmark kan være av betydning for om Russland og Norge skal lykkes i sin satsing i nord. Dvs. styrke samarbeidet mellom Murmansk Kirkenes Honningsvåg Hammerfest og Alta, da disse havnene er meget komplementære. I alle perspektiver som er beskrevet i dette kapitelet er det viktig å se på de utvidede muligheter samarbeidet med Porsanger gir Nordkapp og Porsanger Havn IKS. Dette gjelder ikke minst bruk av Banak flyplass. Aksen Nordkapp-Porsanger kan tilby en logistikk som er svært viktig både innen fiskeri, petroleum/beredskaps og reiseliv. 2.6 Utvikling cruise Utvikling i antall anløp og passasjerer fra År Antall Anløp Passasjerer Crew Kilde: Nordkapp og Porsanger Havn IKS Nordkapp og Porsanger Havn IKS er den største cruisehavnen i Nord-Norge. Målt etter antall anløp er Nordkapp og Porsanger Havn IKS den 5.største cruisehavnen i Norge etter Bergen, Oslo, Flåm og Geiranger. De fleste skipene som kommer til Nordkapp er innom Lofoten og Tromsø samt Bergen og en vestlandsfjord. Noen stopper også i Alta og/eller Hammerfest på vegen nordover. Vi ser også at noen rederi kombinerer Nord-Norge og Nordkapp med enten Svalbard og/eller Island og Færøyene. 14

15 Seilingsrute for MS Delphin Juli 2008 Seilingsrute for Ocean Monarch Juli 2008 Nordkapp er dermed sammen med Bergen og Oslo i en særstilling når det gjelder cruise til Norge. Nordkapp er selve målet på Nordkapp cruisene. Bergen blir besøkt av omtrent samtlige Fjord og Nordkapp cruise og er dermed havnen med flest anløp. Oslo deltar i både baltiske og norgescruise Norges og Nordkapps viktigste marked er fortsatt England, Tyskland og USA, men vi ser en trend mot flere italienske, spanske og franske cruiseturister. Her er trendene den samme som i reiseliv for øvrig. Andelen asiater antas også å øke i årene som kommer. 15

16 3.0 Visjon Nordkapp og Porsanger Havn IKS skal være en aktiv tilrettelegger for maritim utvikling i regionen Visjonen handler om en havn som skal være framtidsrettet, fokus på kunden, et internasjonalt perspektiv og samtidig er en aktiv samfunnsaktør. I visjonen ligger følgende: - Nordkapp og Porsanger Havn IKS skal utvikle funksjonelle løsninger som bidrar til effektive og gode logistikkløsninger for våre kunder - Nordkapp og Porsanger Havn skal være en havn med en betydelig andel av internasjonale anløp - Nordkapp og Porsanger Havn IKS skal være en samfunnsaktør som ivaretar eiernes og samfunnets interesser. Et viktig fokus er miljøvennlig drift av havnen. - Nordkapp og Porsanger Havn IKS skal spisse sin innsats Mål Nordkapp og Porsanger Havn IKS skal utvikle havneområdene slik at man kan imøtekomme de behovene som næringslivet etterspør i dag, samt de behov som vil etterspørres i fremtiden. Miljøperspektivet skal være en vesentlig faktor i den framtidige aktiviteten. 4.0 Fokusområder I forhold til det som er nevnt vil det være fem viktige fokusområder for Nordkapp og Porsanger Havn for de kommende årene. - Fiskeri - Cruise - Petroleum - Miljø, sikkerhet og beredskap - Kultur 16

17 4.1 Fiskeri Fiskeri og havbruk er en av hovednæringene i Nordkapp kommune. Lokalt består denne av aktører innen fiske, fiskemottak og videreforedling, salg, oppdrett, redskaps- og utstyrsleverandører, verkstedstjenester, økonomistyring, transportører og offentlige og private institusjoner. Nordkapp kommune har status som en av de største fiskerikommunene i Finnmark, mens Porsanger har forholdsvis liten fiskeflåte og få antall fiskere på blad B. Flåten i Nordkapp og Porsanger består hovedsakelig av kystfartøy. Dette henger sammen med at fiskerne høster av kystnære ressurser som er tilgjengelige gjennom hele året. Fiskeflåten i Nordkapp besto i 2008 av 128 registrerte fiskefartøy, mens Porsanger hadde 19. I 1983 var de tilsvarende tallene 312 for Nordkapp, og 92 for Porsanger. Nordkapp topper denne statistikken i Finnmark med Hammerfest på den neste plassen (119 fartøy). Det er registrert 125 heltidsfiskere på blad B i Nordkapp og 21 i Porsanger. I 1983 var tallene 312 for Nordkapp og 92 for Porsanger. Nordkapp kommune er vertskap for seks produksjonsbedrifter, hvorav en er pelagisk. Den siste etablerte er North Caplin Honningsvåg. Porsanger har en produksjonsbedrift i Smørfjorden Mål Forutsigbarhet og god infrastruktur rettet mot fiskeriflåten Strategier - Sørge for gode havneforhold med infrastruktur tilpasset en differensiert fiskeflåte. - Være kjent som en god servicehavn - Ivareta de sjøsamiske fiskeriinteresser innen havnedistriktet - Etablere påvirkningsstrategier for å påvirke ulike planprosesser 17

18 4.1.4 Tiltak - Servicetelefon; Et telefonnummer skaffer deg den hjelp du etterspør, enten det er lege, kolonial eller medisin - Markedsføringsmateriell som framhever våre fortrinn skal være tilgjengelig og oppdatert - Modernisering og videreutvikling av fysisk infrastruktur - Bidra til at havnene kan tilby bunkersolje, landstrøm og renovasjon - Bidra til å etablere infrastruktur i Smørfjord havn - Konkurransedyktig regulativ - Etablere trådløs internettforbindelse til besøkende fartøy - Etablere og drifte en informativ hjemmeside 18

19 4.2 Cruise Nordkapp og Porsanger Havn IKS har tatt en aktiv rolle innen markedsføring og nettverksbygging innen cruise. Dette har ført til et tett samarbeid mellom Nordkapp og Porsanger Havn IKS og Nordkapp Næringshage i prosjektet Produktutvikling rettet mot cruisemarkedet. Med etablering av en ny cruisekai i 2010 vil det være viktig å videreføre satsingen innen dette segmentet. Bakgrunnen for en bred satsing på ny cruisekai ligger i erkjennelsen av de ringvirkninger dette fører med seg ikke bare lokalt, men regionalt og nasjonalt. Et framtidsstudie gjort av Nordkapp Næringshage (2008) viser hvilke drivkrefter man har vurdert som de viktigste i en næringsutvikling basert på cruisetrafikk. De drivkrefter man har mulighet til å påvirke bør spille en sentral rolle innen strategiene Mål Honningsvåg skal beholde sin status som cruisehavn nummer en i Nord Norge og bidra til at turistene får varierte og gode kvalitetsopplevelser når de besøker Nordkapp Strategier Nordkapp og Porsanger Havn IKS skal være en synlig cruiseaktør Nordkapp og Porsanger Havn skal fremstå som en attraktiv destinasjon ved aktivt markedsføring Nordkapp og Porsanger Havn IKS skal være en aktiv medspiller i utviklingen av landprogram med høy kvalitet. 19

20 4.2.3 Tiltak Være aktiv aksjonær i Cruise Norway, Være aktivt medlem i Cruise Europe Bidra økonomisk for aktiv markedsføring av Nordkapp og resten av havnedistriktet Samarbeide med øvrige reiseliv og næringsliv om dannelse av et lokalt cruisenettverk Bidra økonomisk til fordelaktig nettverksbygging. Etablere påvirkningsstrategi i ulike planprosesser 20

21 4.3 Petroleum Regjerningen har gjennom dokumentene NTP og Nye byggesteiner i nord gitt klare signaler på hvordan de ønsker å satse både nasjonalt, regionalt og lokalt. Nordkapp kan spille en nasjonal rolle om man ønsker og posisjonerer seg i forhold til dette. En viktig byggestein i denne strategien er å påvirke de planprosesser som pågår nå: Regionalt utviklingsprogram for Finnmark- RUP Arbeidet er startet Fylkesplanen prolongeres for to år. Kommunale næringsstrategier Nordkapp og Porsanger Havn IKS strategier Det vil være svært viktig for Nordkapp og Porsanger havn IKS å ha fokus på de aktiviteter man har skissert i perspektivkapitelet. I dette ligger også et klart trykk på vår rolle som kompetansesenter innen beredskap. Dette stiller store krav til Midt Finnmark IUA som har vært det leddet som har frontet dette. De regionale politiske målsettinger for Finnmark er nedfelt i Fylkesplanen for Finnmark og sier bl.a. følgende: Delmål 4.8 Å ha de beste forebyggende tiltak og beredskap mot oljeforurensning Statens medvirkning vi forventer: At staten bidrar til at utdanning og opplæringstilbud innen sikkerhet og beredskap skjer i Finnmark. Sikkerhetssenteret i Honningsvåg må styrkes gjennom en etablering av kompetansesenter for oljevern i Honningsvåg Regionale utviklingsstrategier, ved at: Vi i Finnmark utvikler spisskompetanse på havmiljø og forurensing i arktiske farvann ved å satse på en samordning og videreutvikling av de lokal/nasjonale ressurser som allerede finnes i Nordkapp Mål Honningsvåg Havn skal framstå som et maritimt knutepunkt i nord med alle servicefunksjoner som kreves 21

22 4.3.2 Strategier - Aktive bidragsytere i de planprosesser som foregår lokalt, regionalt og nasjonalt - Forsterke Honningsvågs betydning som omlasting- og bunkringshavn for russisk oljetransport - Etablere strategiske allianser i Nord-Norge og nasjonalt - Styrke Honningsvågs status som stamnetthavn og maritimt knutepunkt Tiltak Etablere god kontakt/samarbeid med Barentssekretariatet Aktiv bidragsyter i prosessene rundt Strategiske næringsstrategier E69 Banak Honningsvåg herunder Skarvbergtunnelen en flaskehals i forhold til status som stamnetthavn. Hvordan løse dette raskere enn det NTP legger opp til? Regulering av arealer knyttet til petroleumsaktivitet. Utarbeide en mediastrategi for Honningsvåg som maritimt knutepunkt rettet mot etableringer Skape en samarbeidsarena mellom de sentrale havnene i Finnmark 22

23 4.4 Drift Nordkapp og Porsanger Havn IKS har begrensede midler til rådighet, og med de ambisjoner man har for framtiden bør man ha et kontinuerlig fokus på effektiv drift. Dette betyr at det bør pågå kontinuerlige prosesser i organisasjonen, både i forhold til utviklingsområder og hvordan man skal nå prioriterte mål. Et viktig mål for å regulere inntekter er tilknyttet havneregulativet. Det vil være naturlig at kostnadsnivået ved bruk av havnen vil regulere bruken. Fra havnens side vil det være nødvendig å maksimere sine inntekter derigjennom, men samtidig balanseres i forhold til konkurranse i markedet. Videre vil det være naturlig å veie opp særlige interesser selskapet har i forhold til de virksomhetsområdene man ønsker det skal legges til rette for. Også organisasjonens størrelse og organisering av drift; egen regi eller kjøp av tjenester er betydelige forhold som påvirker kostnadene direkte eller indirekte Mål Nordkapp og Porsanger Havn IKS skal være en havn med god og sunn økonomi, og med rom for framtidige investeringer Strategier Havneregulativet skal være konkurransedyktig. Havneregulativet skal også brukes aktivt til å dekke havnens kostnader optimalt Personalressursene skal prioriteres mot maritime operasjonelle forhold og vedlikehold Tiltak - Havneregulativet tilpasses markedspris - Organisasjonen spisses og driften optimaliseres for å skaffe rom for investeringer Havnerådet 12. oktober 2009

24 4.5 Eiendom Nordkapp havn KF eier en serie eiendommer og bygg som NPH leier og driver framleie på.. Det som er felles for disse er at de alle har meget god beliggenhet og er i relativt dårlig forfatning. Det er derfor naturlig at disse må forvaltes bedre enn hittil og i sterkere grad brukes til å kapitalisere på - brukes som et forretningsmessig middel til å nå selskapets overordnede målsetninger Mål Eiendommene til Nordkapp og Porsanger Havn IKS forvaltes på en slik måte at de gir optimal verdiskaping Strategier - Alle bygninger skal som hovedregel fortrinnsvis bidra til verdiskaping Tiltak NPH skal utrede om det er hensiktsmessig å etablere et selvstendig eiendomsselskap Havnas eiendommer og bygg skal leies ut eller brukes til å maksimere profitt Bygg og eiendommer skal over tid utvikles med det mål å øke selskapets inntjening NPH skal arbeide målrettet for å redusere egen bruk av de eksisterende bygninger 24

25 4.6 Miljø NTP legger vekt på at transportpolitikken skal bidra til å redusere miljøskadelige virkninger av transport og bidra til å oppfylle nasjonale mål og Norges internasjonale forpliktelser på miljøområdet. - Bidra til at transportsektoren reduserer klimagassutslippene - Redusere NOx-utslippene i sektoren - Bidra til å oppfylle nasjonale mål for lokal luftforurensning og støy - Unngå inngrep i viktige naturområder og ivareta viktige økologiske funksjoner - Begrense inngrep i viktige kulturminner, samt bidra til en aktiv bruk av strandsonen samt en god forvaltning av den - Unngå utslipp av olje eller andre miljøfarlige kjemikalier som følge av uønskede hendelser til sjøs - Utvikle en god oljeberedskap Midt-Finnmark IUA Midt-Finnmark IUA dekker kommunene Nordkapp, Porsanger, Karasjok, Lebesby og Gamvik. Leder av IUA er havnefogden i Nordkapp. Når en forurensingssituasjon inntreffer, som er større en den enkelte kommune kan håndtere, trer IUA Midt Finnmark inn med sin beredskapsorganisasjon Mål Nordkapp og Porsanger Havn IKS vil gjennom å fremstå som et miljøfyrtårn kunne påvirke sitt omdømme både for samfunnet, kunder og ansatte. I denne sammenhengen legges to forhold inn i begrepet miljøhavn. Det ene er knyttet til at driften av havnen skal være miljøvennlig. De andre er knyttet til at havnen skal være en aktiv tilrettelegger for å fremme sjøtransporten. 25

26 4.6.3 Strategier Nordkapp og Porsanger Havn IKS skal være en synlig aktør innenfor de områder som berører miljøperspektivet Tiltak Nåværende utplassering med containere bør opprettsholdes. Det bør undersøkes hvorvidt det skal utplasseres flere. Utrede mulighetene for landstrøm til fartøyene som besøker oss Være en aktiv utvikler og medspiller i samarbeide med å etablere Nordkapp som oljevern beredskapssenteret i nord og Porsanger som samarbeidsaktør. 4.7 Kultur Mål Havnen forvalter en rekke kulturminner og kulturverdier som utgjør en viktig del av vår lokale kulturarv. Utbygging av maritim infrastruktur har vært en forutsetning for at vårt samfunn har klart å bli det vi fremstår som i dag. Slik har det vært siden uminnelige. Det er derfor et mål at selskapet kan ta vare på og utvikle både vår kystkultur og sjøsamisk kultur og gjøre den tilgjengelig for allmennheten Strategier Ivareta de kulturperspektiver som ligger i kyst og sjøsamiske interesser ved planlegging og iverksettelse av ulike tiltak Tiltak - Etablere et tett samarbeid med museet for kystkultur og gjenreisning - Bidra til en sentrumsutvikling som ivaretar målsettingen. 26

Nordkapp er det trygge og miljøriktige alternativet av flere grunner:

Nordkapp er det trygge og miljøriktige alternativet av flere grunner: 1 Sammendrag Nærhet til ressursene i Barentshavet og omtanke for naturmiljøet gjør Nordkapp til noe helt spesielt i nordområdene. Naturen har gitt Nordkapp en naturlig dyp havn for håndtering av store

Detaljer

Petroleumsstrategier for Finnmark 2006-2009

Petroleumsstrategier for Finnmark 2006-2009 Petroleumsstrategier for Finnmark 2006-2009 FFD 1/2006 2 Foto: Trond Magne Henriksen FORORD Nordområdene har et sterkt internasjonalt fokus for tiden. Det skyldes i hovedsak petroleums-ressursene i området,

Detaljer

30. november 2010. Terje Moe Gustavsen Kirsti Slotsvik Elisabeth Enger Jon Sjølander

30. november 2010. Terje Moe Gustavsen Kirsti Slotsvik Elisabeth Enger Jon Sjølander 30. NOVEMBER 2010 Forord I St. meld. nr. 16 (2008-2009) Nasjonal transportplan 2010-2019 varslet Regjeringen en særskilt gjennomgang av transportinfrastrukturen i nordområdene. Som en oppfølging av dette

Detaljer

Strategiplan 2009 2024. Bergen og Omland havnevesen

Strategiplan 2009 2024. Bergen og Omland havnevesen Strategiplan 2009 2024 Bergen og Omland havnevesen Forord Ledelsen, havnestyret og havnerådet har tatt initiativet til denne strategiplanen, med tanke på å ta ny sats og bli en moderne virksomhet som møter

Detaljer

Harstad Havn KF. Strategiplan 2013 2018. Harstad i 1920-årene

Harstad Havn KF. Strategiplan 2013 2018. Harstad i 1920-årene Harstad Havn KF Strategiplan 2013 2018 Harstad i 1920-årene 1 Forord Harstad Havn må være en sentral pådriver i den til dels rivende utvikling som nå finner sted i vår region. Sammenslåing med Bjarkøy

Detaljer

Meld. St. 7 (2011 2012)

Meld. St. 7 (2011 2012) Opplysninger om abonnement, løssalg og pris får man hos: Fagbokforlaget Postboks 6050, Postterminalen 5892 Bergen E-post: offpub@fagbokforlaget.no Telefon: 55 38 66 00 Faks: 55 38 66 01 www.fagbokforlaget.no/offpub

Detaljer

STRATEGISK HAVNEPLAN FOR STAVANGERREGIONEN 2010-2020 R WAY

STRATEGISK HAVNEPLAN FOR STAVANGERREGIONEN 2010-2020 R WAY STRATEGISK HAVNEPLAN FOR STAVANGERREGIONEN STAVA OF NO ER NG POR T 2010-2020 R WAY STAVANGERREGIONEN HAVN IKS Innhold 1. Forord 2. Om havneaktiviteten i Stavangerregionen 3. Transport og logistikk som

Detaljer

Ny infrastruktur i nord

Ny infrastruktur i nord 2 2. J U N I 2 0 1 1 NASJONAL TRANSPORTPLAN 2014-2023 UTREDNINGSFASEN Ny infrastruktur i nord DEL 2 FORSLAG TIL TILTAK FOR TRANSPORTINFRASTRUKTUREN A V I N O R J E R N B A N E V E R K E T K Y S T V E R

Detaljer

Havnedirketøren har ordet 3. Dette er Tromsø Havn 4. Vår virksomhet 8. Grøtsund havneavsnitt 9. Sentrumshavna 10. Breivika havneavsnitt 12

Havnedirketøren har ordet 3. Dette er Tromsø Havn 4. Vår virksomhet 8. Grøtsund havneavsnitt 9. Sentrumshavna 10. Breivika havneavsnitt 12 2 0 1 2 Årsrapport INNHOLD Havnedirketøren har ordet 3 Dette er Tromsø Havn 4 Vår virksomhet 8 Grøtsund havneavsnitt 9 Sentrumshavna 10 Breivika havneavsnitt 12 Strategi 15 Miljø og samfunn 18 Et blikk

Detaljer

Strategi. Mer gods på sjø. Regjeringens strategi for økt nærskipsfart

Strategi. Mer gods på sjø. Regjeringens strategi for økt nærskipsfart Strategi Mer gods på sjø Regjeringens strategi for økt nærskipsfart Forsidefoto: Oslo Havn Strategi Mer gods på sjø Regjeringens strategi for økt nærskipsfart Innhold Innhold Forord...7 Innledning...8

Detaljer

Innsatsområdene er: 1. Miljø og beredskap 2. Barentshavet og Nordvest-Russland 3. Kompetanse 4. Infrastruktur 5. Nærings- og samfunnsutvikling

Innsatsområdene er: 1. Miljø og beredskap 2. Barentshavet og Nordvest-Russland 3. Kompetanse 4. Infrastruktur 5. Nærings- og samfunnsutvikling Foto: Statoil 2 En av hovedoppgavene til Øst-Finnmark Regionråd (ØFR) er å tilrettelegge for næringsutvikling i regionen. Dette skal bidra til å styrke eksisterende næringsliv og utvikle nye virksomheter.

Detaljer

Nasjonal havnestrategi

Nasjonal havnestrategi Strategi Nasjonal havnestrategi Regjeringens strategi for effektive havner for å få mer gods på sjø Strategi Nasjonal havnestrategi Regjeringens strategi for effektive havner for å få mer gods på sjø

Detaljer

Petromaritim strategiplan for Tromsø kommune

Petromaritim strategiplan for Tromsø kommune Petromaritim strategiplan for Tromsø kommune Tromsø, desember 2012 0 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 2 2. INNSPILL FRA MØTER, SEMINARER OG WORK-SHOP... 3 2.1. Offentlig satsing på infrastruktur, med

Detaljer

Petromaritim strategiplan for Tromsø kommune 2013-2018 1. INNLEDNING... 2 2. INNSPILL FRA MØTER, SEMINARER OG WORK-SHOP... 3

Petromaritim strategiplan for Tromsø kommune 2013-2018 1. INNLEDNING... 2 2. INNSPILL FRA MØTER, SEMINARER OG WORK-SHOP... 3 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 2 2. INNSPILL FRA MØTER, SEMINARER OG WORK-SHOP... 3 2.1. Offentlig satsing på infrastruktur, med spesiell vekt på Grøtsund industrihavn:... 3 2.2. Den maritime næringen:...

Detaljer

Trondheim Havn. effi 1111 ' I I

Trondheim Havn. effi 1111 ' I I Trondheim Havn effi 1111 ' I I Prosjektrapport MIJ sarnmensn av ITH 0 IH Mulig sammenslåing av ITH og TIH Dokumentopplysninger Prosjektleder: Ekstern konsulent: Rolf Aarland Proneo AS Dato: 31.05.2011

Detaljer

STYRETS MELDING TIL EIERNE 2010

STYRETS MELDING TIL EIERNE 2010 STYRETS MELDING TIL EIERNE 2010 VEDTATT AV STYRET FOR STAVANGERREGIONEN HAVN IKS STAVA OF STAVA OF ER R NG NGE POR T 02.09.2010 POR T www.stavanger.havn.no IPAX AS. Foto: Anders Bang Andersen Tom Haga

Detaljer

Infrastruktur og logistikk ved petroleumsvirksomhet i Barentshavet sørøst

Infrastruktur og logistikk ved petroleumsvirksomhet i Barentshavet sørøst Infrastruktur og logistikk ved petroleumsvirksomhet i Barentshavet sørøst Konsekvensutredning for Barentshavet sørøst Utarbeidet på oppdrag fra Olje- og energidepartementet Innledning ved Olje- og energidepartementet

Detaljer

Tønsberg kommune. Tønsberg havn i fremtiden Strategiplan 2007

Tønsberg kommune. Tønsberg havn i fremtiden Strategiplan 2007 Tønsberg kommune Tønsberg havn i fremtiden Strategiplan 2007 November 2007 2 Forord Tønsberg kommune har bestemt at det Tønsberg havns fremtidige utvikling og rolle skal utredes. Hvor viktig er havnas

Detaljer

NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET

NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET Rapport Framtid i nord Sluttrapport fra Kunnskapsinnhenting verdiskaping i nord NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET

Detaljer

St.meld. nr. 31 (2003-2004)

St.meld. nr. 31 (2003-2004) St.meld. nr. 31 (2003-2004) Vilje til vekst for norsk skipsfart og de maritime næringer Tilråding fra Nærings- og handelsdepartementet av 2. april 2004, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Bondevik

Detaljer

REGJERINGENS HELHETLIGE NORDOMRÅDESTRATEGI

REGJERINGENS HELHETLIGE NORDOMRÅDESTRATEGI REGJERINGENS HELHETLIGE NORDOMRÅDESTRATEGI I. Innledning Å møte utfordringer og muligheter i nordområdene er Norges viktigste strategiske satsing i årene som kommer 1. I det foreliggende dokument knytter

Detaljer

RAPPORT Styrking av sentralnettet i nord Hammerfest Energi 2006

RAPPORT Styrking av sentralnettet i nord Hammerfest Energi 2006 RAPPORT Styrking av sentralnettet i nord Hammerfest Energi 2006 1 av 20 Forord I et moderne samfunn er infrastruktur det som gjør at samfunnsmaskineriet er i stand til å virke slik meningen er. Strømnettet

Detaljer

Bergen havn arealplan for godshavn Dokken-Nøstet. 22. november 2013

Bergen havn arealplan for godshavn Dokken-Nøstet. 22. november 2013 Bergen havn arealplan for godshavn Dokken-Nøstet 22. november 2013 Forord Nasjonal Transportplan har gitt Bergen havn status som utpekt havn. Utpekte havner skal utarbeide en plan som ivaretar krav til

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2006 2007) FOR BUDSJETTÅRET 2007. Utgiftskapitler: 1000 1070, 2415 og 2540. Inntektskapitler: 4000 4070 og 5575

St.prp. nr. 1 (2006 2007) FOR BUDSJETTÅRET 2007. Utgiftskapitler: 1000 1070, 2415 og 2540. Inntektskapitler: 4000 4070 og 5575 St.prp. nr. 1 (2006 2007) FOR BUDSJETTÅRET 2007 Utgiftskapitler: 1000 1070, 2415 og 2540 Inntektskapitler: 4000 4070 og 5575 Innhold Del I Innledning til programområde 16 Fiskeri-, havbruks- og kystforvaltning...

Detaljer

Vardø ProMor as. Derfor bør Avinors helikopterbase i Øst- Finnmark legges i Vardø.

Vardø ProMor as. Derfor bør Avinors helikopterbase i Øst- Finnmark legges i Vardø. Derfor bør Avinors helikopterbase i Øst- Finnmark legges i Vardø. 21. mai 2014 1 Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag og konklusjon...2 2. Innledning...4 3. Økte aktiviteter gir nye utfordringer...4 3.1 Arktis

Detaljer

STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR BERGENSREGIONEN 2015-2020

STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR BERGENSREGIONEN 2015-2020 STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR BERGENSREGIONEN 2015-2020 Felles visjon, mål og strategier for næringsutvikling er et godt utgangspunkt for å skape en samlet og dynamisk region som i felleskap skaper vekst

Detaljer

Bergen havn arealplan for godshavn Dokken-Nøstet. 22. november 2013

Bergen havn arealplan for godshavn Dokken-Nøstet. 22. november 2013 Bergen havn arealplan for godshavn Dokken-Nøstet 22. november 2013 Forord Nasjonal Transportplan har gitt Bergen havn status som utpekt havn. Utpekte havner skal utarbeide en plan som ivaretar krav til

Detaljer

Fullstendige høringsuttalelser til utredning av konsekvenser av skipstrafikk i området Lofoten Barentshavet

Fullstendige høringsuttalelser til utredning av konsekvenser av skipstrafikk i området Lofoten Barentshavet Fullstendige høringsuttalelser til utredning av konsekvenser av skipstrafikk i området Lofoten Barentshavet KYSTDIREKTORATET April 2005 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING...4 1.1 Behandling av høringsuttalelsene...4

Detaljer

Felles regional planstrategi for Trøndelag. Regional planstrategi for Sør-Trøndelag DEL II

Felles regional planstrategi for Trøndelag. Regional planstrategi for Sør-Trøndelag DEL II REGIONAL PLANSTRATEGI FOR SØR-TRØNDELAG 2013-16 - høringsutkast Innledning Regionalt plansystem Nasjonale forventninger DEL I Felles regional planstrategi for Trøndelag 1. Innledning 1.1 Noen fakta om

Detaljer

2013-2020. Sjøtransportstrategi. «Bergen, en sjøfartsby i verdensklasse»

2013-2020. Sjøtransportstrategi. «Bergen, en sjøfartsby i verdensklasse» 2013-2020 Sjøtransportstrategi «Bergen, en sjøfartsby i verdensklasse» Innhold 1. INNLEDNING... 2 2. SAMMENDRAG MED KONKLUSJONER OG HOVEDTILTAK... 3 3. PROSESS... 5 3.1 Nasjonale og regionale strategier

Detaljer