Strategisk næringsplan. Lyngen kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Strategisk næringsplan. Lyngen kommune"

Transkript

1 Strategisk næringsplan Lyngen kommune

2 Del I Visjon, mål og strategier Bakgrunn for planen Strategisk næringsplan for Lyngen kommune er utarbeidet som et felles prosjekt mellom Lyngen kommune og Lyngen næringsforening (LNF). Arbeidet med planen har involvert eksisterende næringsliv, kommunal administrasjon og politikere i kommunen. Det har vært en bevisst strategi å gjøre planen kortfattet og praktisk orientert. Planen er vedtatt av kommunestyret i 2013 og er retningsgivende og forpliktende for næringsarbeidet i kommunen. Da spesielt i forhold til næringsutvalget sitt arbeid, der planen skal fungere som retningsgivende arbeidsdokument. Næringsplanen er et strategisk verktøy på overordnet nivå og tar ikke inn detaljer. Handlingsplaner innenfor de enkelte sektorer må deduseres ut i fra de enkelte strategiene. Planen gir innspill til Kommuneplanarbeidet, både kommuneplanens areal- og samfunnsdel. Strategisk næringsplan og aktiviteter koblet opp mot planen skal evalueres 2 ganger årlig av næringsutvalget. Strategisk næringsplan skal i sin helhet evalueres og fornyes innen Visjon Lyngen skal være den ledende næringslivskommunen i Troms med et innovativt, veletablert, variert og lønnsomt næringsliv. Mål og delmål Lyngen kommune skal kunne tilby grundere, nyetablerere og innovatører et effektivt og godt tilbud Nærings- og etableringssaker skal håndteres innen 3 uker Det skal etableres mottaksapparat for grundere innen 2014 Kommunen skal styrke samarbeidet med Innovasjon Norge Lyngen kommune skal fremstå som den mest attraktive kommunen i Troms for eksisterende og nye næringsaktører. Lyngen kommune skal posisjonere seg som en populær destinasjon for naturbasert reiseliv. Det skal etableres senter for landskapsverneområdet innen 2014 Lyngen skal være sentral part i regionalt reiselivsselskap innen 2014 Lyngen kommune skal ha en moderne infrastruktur tilpasset næringslivets krav. UFB skal etableres innen Alpelandsbyen skal initieres i 2013 Næringslivet i Lyngen skal få rammebetingelser for å kunne levere varer og tjenester til oljeindustrien i nord. Det skal etableres dypvannskai i Lenangen innen 2017 Landbruksnæringen i Lyngen skal være blant den sterkeste i regionen Kystsoneplanen skal styrke havbruksnæringen i kommunen Strategier For å realisere målene og delmålene er det utledet flg. overordnede strategier: Tilrettelegge for nyetablerere og grundervirksomhet i kommunen Samarbeide, markedsføre og bygge omdømme Utvikle de naturgitte forutsetningene for naturbasert reiseliv Utvikle infrastrukturen innad i kommunen Posisjonere Lyngen som en del av oljenæringen Forsterke landbruket i kommunen Styrke havbruksnæringens og fiskerinæringens kår i kommunen Tiltak, tidsramme og ansvar beskrives på side 3. Årlige revisjoner og varighet for planen 1. Planen skal være gjenstand for årlige revisjoner, med hovedrevisjon i 2020 LYNGEN KOMMUNE - Alpekommunen i Nord side 2

3 Sammen skaper vi godt næringsliv STRATEGISK NÆRINGSPLAN Strategiske hovedområder og tiltak De fire øverste strategiene (markert) er vurdert som de strategiene med størst potensiale til å fasilitere vekst og flere arbeidsplasser i Lyngen kommune. Vurderingene vil kunne endres suksessivt i forbindelse med årlige evalueringer. Strategier Tiltak Tidsramme Tilrettelegge for grundervirksomhet og ny innovasjon i kommunen Samarbeide, markedsføre og bygge omdømme Utvikle de naturgitte forutsetningene for naturbasert reiseliv Utvikle infrastrukturen innad i kommunen 1. Rask håndtering av byggesaker og næringssaker i kommunal administrasjon 2. Prioritere næringssaker og FoU - prosjekter i kommunen 3. Etablere førstelinjetjeneste for grundere og idemakere og utnytte SIVA industriinkubatoren i Lyngen i størst mulig grad 4. Etablere tettere kontakt med virkemiddelapparatet (Innovasjon Norge, Forskningsrådet, TFK) 1. Sørge for korrekt og profesjonell omdømmehåndtering av Nordnes - saken; etablere kontakt med fagmiljø, lage mediestrategi, involvere næringslivet og befolkning. Holde tett kontakt med fylkesmann 2. Vedlikeholde godt samarbeid med Samediggi og reindriftsforvaltningen omkring prosjekter og næringsutvikling; regelmesig møtevirksomhet 3. Fasilitere samarbeid og kompetanseheving på tvers av næringer i kommunen; avholde 2 faglige seminarer hvert år 1. Etablere senter for landskapsverneområdet 2. Legge til rette for satsing på samlet koordinering og et «lokomotiv» for reiselivet i kommunen; etablering og drift av VisitLyngenFjord, innføring av turistskatt 3. Posisjonere Lyngen som en premium destinasjon i den regionale strukturen; etablere vandrestier, parkeringsanlegg og toalett 1. Prioritere arbeidet med Ullsfj ordforbindelsen (UFB); budsjettere inn UFB i kommunens budsjettarbeid 2. Regulere inn strategiske næringsarealer tilknyttet ilandføring av UFB 3. Regulere inn tilstrekkelig med boligtomter for nyetablerere 4. Påbegynt etablering av av industribasert næringspark i Furufl aten innen 2014 Ansvar /2: Kommuneadministrasjon 3/4: Kommunens næringsavdeling /2: Administrasjon og ordfører. 3: Kommunens næringsavdeling og Næringsforeningen (LNF) : Fylket 2/3: Kommunens næringsavdeling : Kommunestyre Administrasjon Posisjonere Lyngen som en del av oljenæringen og maritim sektor Forsterke landbruket i kommunen 1. Etablere dypvannskai i Lenangen 2. Regulere inn tilstrekkelig med næringsareal for industrien nært skipsleia og etablere en mulighetsstudie for området og næringen. 3. Posisjonere kommunen og dets næringsliv i olje/gassindustrien. 1. Legge til rette for fellesskapstiltak innenfor næringen 2. Legge til rette for kommende generasjonsskifter /2: Kommunestyre / administrasjon 3: Ordfører og LNF /2: Kommunestyre og administrasjon Sikre og styrke havbruksnæringens og fi skerinæringens kår i kommunen 1. Etablere og implementere kystsoneplanen for Lyngenfj orden 2. Etablere og implementere kystsoneplanen for Ullsfj orden. 3. Sørge for at de lokale miljøinteresser og næringsinteresser blir ivaretatt i tilstrekkelig grad, gjennom åpen dialog med næringsaktørene /2: Kommunestyre, administrasjon og planlegger LYNGEN KOMMUNE - Alpekommunen i Nord side 3

4 Del II Basis faktagrunnlag og analyser Makroperspektiv (Nord-Norge) Annerledes - landet Norge må sies å være i en god økonomisk posisjon hvis man sammenlikner med andre land. Av G7 landene er det ingen som har så mye penger på bok som Norge. I dette bildet så fremstår Nord-Norge som en av de regionene med størst utviklingspotensiale i årene som kommer: Vi har en stor offentlig sektor. Det offentlige sørger for attraktive samfunn Vi har store naturgitte fortrinn innen: Reiseliv Mineralutvinning Sjømat Fornybar energi Oljeressurser. Selv om dette kan virke lovende er det også en del utfordringer; Helhetlig forvaltning av ressursene Manglende samarbeid Manglende infrastruktur Samferdselsprosjekter på tvers av geografiske grenser Bosettingsmønster Vekstnæringer investerer i Nord-Norge og bidrar til sentralisering. Man ser at det er yngre befolkning i byregioner og tilflytning er nødvendig for å opprettholde folketallet i distriktene. Infrastruktur NTP - fordelingen for 2013 vitner om lavt ambisjonsnivå i nord, kun 6% tildeles nord-norge. Dette når vi vet at veistandarden er et hinder for fersk fisk til markedet og at det er marginal investering på jernbane og lufthavner i landsdelen. En effektiv infrastruktur og logistikk er den viktigste forutsetning for næringslivet og dets utvikling i nord. Transportårenes plassering og prioritet vil være av enorm betydning for bosettingsmønster og næringsutvikling de kommende tiår. Det er mangel på helhetlig planlegging i nord, og prioriteringer hindrer effektive transportløsninger. Reiseliv Unike naturopplevelser lokker turister til Nord-Norge. Cruisetrafikken øker kraftig, og vinterturismen er i ferd med å utvikle seg til en helårsnæring. Det er betydelig høyere vekst i nord enn resten av landet. Lyngen har fått mye internasjonal oppmerksomhet pga mye profilering av Lyngsalpene. For å lykkes må destinasjonene samarbeide og gi bedre helhetlig tilbud til de reisende. God tilgjengelighet krever imidlertid god infrastruktur, utenlandske turister ønsker kortest mulig transfer til de store naturopplevelser. Petroleum Petroleumsrelatert sysselsetting vokser og vil fortsette å øke i fremtiden personer hadde arbeidssted i Nord-Norge ved inngangen til Dette er likevel bare litt over 1% av landsdelens sysselsatte. I dag arbeider de fleste på land, men mye vil skje offshore i tilknytning til leteboring og feltutbygging. Landsdelens næringsliv og myndigheter må foreta gode risikovurderinger og kunnskapsbaserte valg, dette er nødvendig for å sikre robust vekst. Kilde: SNN, Konjunkturbarometeret Fiskeri Det har de siste årene vært rekordstore torskekvoter i nord, faktisk mer enn fordoblet på 5 år. Kina har tradisjonelt tatt unna den fangsten av den minste fisken som er frosset rund, for videreforedling. Nå øker inflasjon og lønninger i Kina som fordyrer produksjonen og reduserer etterspørsel. Kombinert med økte torskekvoter i Norge vil dette doble den negative effekten og føre til lav internasjonal etterspørsel. En redusert produksjonsvekst kan dermed gi prisoppgang. LYNGEN KOMMUNE - Alpekommunen i Nord side 4

5 Forholdet til kommuneplanen Momenter fra strategisk næringsplan er synkronisert med Kommuneplanen Dette gjelder både arealplanen og samfunnsplanen. Spesielt de momentene som omhandler tilrettelegging av næringsarealer er berørt. Bransjefordeling* Hav og kystfiske 68 enheter 9,8 % Sauehold 42 6,1 Industri, andre virksomheter 39 5,6 Utleie av eiendom 35 5,1 Oppføring av bygninger 26 3,7 Melkeproduksjon storfe 25 3,6 Godstransport på vei 19 2,7 Snekkerarbeid 11 1,6 Frisering og skjønnhet 10 1,4 Dyrking av vekster 9 1,3 Idrettslag og klubber 9 1,3 Regnskap og bokføring 8 1,1 Andre % Fordeling av omsetning* Omsetning Resultat Fordeling av ansatte* * - registrerte AS per Forholdet til strategisk næringsplan for nabokommunene Det er ikke gjort spesielle tilpasninger mot næringsplanen i våre nabokommuner. Det er dog tilrettelagt for interkommunalt samarbeide kommuner i mellom, slik det kommer til utrykk gjennom felles destinasjons/reiselivssatsing. Det vil også være naturlig å se for seg et mer forpliktende samarbeide med Tromsø regionen for områdene industriutvikling, reiselivssamarbeide og veikommunikasjon, dvs. felles satsinger for å få gjennomført Ullsfjordforbindelsen. Næringslivet i Lyngen kommune Per var det registrert 109 selskaper med omsetning større enn , hovedsakelig AS, i Lyngen kommune. Samlet omsetning på 740 millioner og resultat på 47 mill, med andre ord relativt god inntjening (6,3 %). Hertil kommer primærnæringene som ikke er registrert som AS. Næringslivet har hatt gjennomgående vekst de siste 3 årene og har god egenkapital samlet i virksomhetene. Arbeidsledighet: 1,6%. Uførepensjon: 17.9% Arbeidsavklaringspenger: 5.9% Sykmeldte: 7,3% Økonomisk sosialhjelp ca. 1% >> 33.7% av Lyngens befolkning står utenfor arbeidslivet. Tallene er beregnet utfra 1788 som er den yrkesaktive befolkning mellom 16 og 67. (Ref. A.L Lyngdal, NAV leder). NAV arbeider aktivt for å fange opp de som faller utenom og har et godt samarbeid med næringsliv/kommune. Verdiskapning, kompetanse og sysselsetting Det viktigste enkeltmomentet for videre utvikling er at man samlet klarer å demme opp for reduksjon i folketallet. Videre er det viktig at det tilrettelegges for videre vekst med fokus på følgende: Tilrettelegging av boligtomter for tilflyttende familier. I dag er dette tilbudet noe begrenset, og gitt at veksten kommer slik industrien og reiselivsnæringen har lagt til grunn, vil dette kunne være begrensende for rekruttering. Lyngen er en av de kommunens i Troms med lavest andel høyskoleutdanning. Det må derfor legges til rette for kompetanseheving gjennom ulike tiltak som bruk av fjernundervisning og metoder som legger til rette for fjernundervisning. Studiesenteret og andre har i dag svært gode løsninger for kompetanseheving. Forbedret kommunikasjon mot motoren i fylket -Tromsø. Gjennom god kommunikasjon vil man åpne for friere bo/jobb forhold gjennom å bo i Tromsø og jobbe i Lyngen. Man kan selvfølgelig også se for seg det motsatte, noe som ikke skaper flere arbeidsplasser, men som likevel vil bidra til økt lokal aktivitet. Kultur og næring Spesielt innenfor landbruk og reiseliv ser vi økt interesse for koblingen kultur og næring. I liten grad er dette potensialet tatt ut. Kortreist mat som kultur og samisk kultur som element i reiselivssatsinger, er gode og relevante eksempler på dette. LYNGEN KOMMUNE - Alpekommunen i Nord side 5

6 Jordbruk, landbruk og skogbruk Landbruket er svært viktig for næringslivet i Lyngen. Næringen har rundt 62 bruk med 110 årsverk, i tillegg kommer de næringene som i dag leverer til og samarbeider med landbruket. Sauehold står sterkt, men også melkeproduksjon og noe svinehold/geit. Mangler areal for fórproduksjon, derav noe produksjon i nabokommunene. Betydelig nydyrkning siste årene gjennom godt internt samarbeide i bransjen. For landbruket er det spesielt viktig at det utvikles nye areal for dyrking av fór, samt at næringen ytterligere effektiviseres. Samarbeide er viktig i næringen og dette må opprettholdes i årene fremover. Fiske Hav- og kystfiske: Nærmere 70 registrerte enheter, svært gode fangster, som forventes å vedvare. Samlet tillatte torskekvote 2013 på 1 million tonn. I tillegg ca tonn andre slag. Forventer lavere markedspris kommende vinter. Gode rekefangster på Lyngenfjorden. Flere nybygg og etableringer blant unge. Manglende kai på Lyngensiden begrenser utviklingen noe. Industri 13 virksomheter med 114 årsverk omsetter for ca. 220 mnok. I hovedsak lokalisert til Furuflaten miljøet med godt samarbeide på tvers av bedriftene. Jobber svært aktivt for å utvikle nyskaping og videreutvikle eksisterende virksomhet mot 1 mrd. I 2020 med sterkt bidrag fra SIVA industriinkubatoren. Flere spennende bedrifter inne i tidligfase av teknologisk utvikling, eks 3D printing. Her har vi ennå ikke sett starten eller potensialet. Etablerer industri næringspark på Furuflaten på inntil 8000 m2, muligens i samarbeide med SIVA. Bergverksdrift, som i dag omsetter for 20 mnok samlet med resultat på 4,5 mnok, har potensiale til sterk vekst opp mot 5 mill tonn og ca. 300 mnok i omsetning. I 2013 kan volumet være på 1,2 mill tonn med en minimum omsetningsverdi på 70 mnok og godt resultat for driverne. Bransjen er kapitalkrevende med behov for ytterligere profesjonalisert drift og tettere samarbeide med omsetningsleddet. Reiseliv og turisme Reiselivet i Lyngen har et stort potensiale. Næringen omsetter i dag for mnok og sysselsetter årsverk. Det forventes sterk vekst i årene som kommer. Store brukergrupper har begynt å interessere seg for Lyngsalpene som ski og fottur område og flere positive artikler og TV programmer peker mot Lyngen. Lyngsalpene er gjentatte ganger kåret til den ledende destinasjonen for opplevelsesbasert fjellturisme og toppturer. Det er iverksatt flere tiltak for å styrke turistnæringen, et felles destinasjonsselskap er under etablering for å bidra til ytterligere vekst i regionen. Med et tett og godt samarbeid aktørene imellom, samt satsing på produktutvikling og videre markedsføring, vil man øke omsetning, forlenge sesongen og totalt sett bidra til forbedret resultat. Reiselivet forventer litt over gjestedøgn i 2012 og minimum 20% årlig vekst de kommende år reiselivsbedrifter, 5-6 av en god størrelse, totalt ca. 250 sengeplasser. Sammen med Storfjord og Kåfjord kommune, samt ytterligere invitasjoner, søker man å etablere et slagkraftig reiselivsselskap i nord Troms. Reiselivet begrenses i noe grad av manglende samarbeide og omkringliggende infrastruktur. Gjennom prosjektet Alpelandsbyen ved havet søker kommunen å utvikle Lyngseidet sentrum mer aktivt. LYNGEN KOMMUNE - Alpekommunen i Nord side 6

7 SWOT Fordeler og styrker Nyskapende og variert næringsliv med betydelig kompetanse over hele kommunen Kreativ befolkning med godt organiserte bygdelag og et rikt foreningsliv Del av tiltakssonen for Nord-Troms og Finnmark, med nærhet til Tromsø Lyngen og Lyngsalpene er kjente begrep nasjonalt/internasjonalt Betydelige og kreative primærnæringer Styrket samarbeid mellom kommunen og næringslivet Etablert næringsutvalg SIVA industriinkubator etablert i kommunen Muligheter Sikrere og bedre forbindelse til Tromsø (UFB) Havner som oppfyller internasjonale krav Utvikling av nye næringer gjennom bruk av naturen og utnytting av lokale fortrinn bygging av merkevare Etablere fast kvinnenettverk og øke andel kvinnearbeidsplasser Aktiv deltakelse i eksterne nettverk og i regionale samarbeidsfora Et aktivt ungdomsråd Posisjonering og samarbeid med olje og gassindustrien Ulemper og svakheter Standarden på riksveinettet er lav og forbindelse til Tromsø er for dårlig Kommunens relativt svake økonomi Få tilbud på videre- og etterutdanning og lite variert kulturtilbud Lite utbygd infrastruktur og tjenestetilbud for reiseliv og turisme Fiskeri; manglende kai på Lyngenfjordsiden er en utfordring. Kvinnearbeidsplasser. Det er behov for i særs grad å fokusere på etablering av kvinnearbeidsplasser utover det offentlige. Dette for å sikre jevnere grunnlag for næring og husholdning i neste omgang. Manglende boligtomter. Nytt område lagt ut på Svensby og mer er på gang. Skal virksomhetene kunne vokse må det tilrettelegges i Furuflaten, område Lyngseidet og ytre Lyngen. Næringstomter. Også viktig å tilrettelegge for ny næringsvirksomhet gjennom etablering av nytt areal. Areal under utvikling i Furuflaten, men areal må tilgjengeliggjøres på flere steder i kommunen. Reiselivet begrenses i noe grad av manglende samarbeide og omkringliggende infrastruktur. Trusler Sterkt omdømmetap pga Nordnes - saken Befolkningsnedgang - spesielt fraflytting av ungdom og kvinner Tilgang på risikokapital (tidligfasekapital) i næringslivet Manglende nasjonal og regional satsing på vei/infrastruktur. Dårlig tilgang på kvalifisert arbeidskraft LYNGEN KOMMUNE - Alpekommunen i Nord side 7

Strategisk næringsplan Lyngen kommune

Strategisk næringsplan Lyngen kommune Strategisk næringsplan Lyngen kommune Revidert plan - 2016-2020 Del I Visjon, mål og strategier Folketall: 2874 Bakgrunn for planen Strategisk næringsplan for Lyngen kommune har vært utarbeidet i felleskap

Detaljer

KOMMUNEPLANEN SAMFUNNSDELEN

KOMMUNEPLANEN SAMFUNNSDELEN GRATANGEN KOMMUNE KOMMUNEPLANEN 2017-2029 SAMFUNNSDELEN Gratangen, 06.juni 2017 Forord Arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel startet med vedtak om planprogram i Planutvalget møte den 07.10.2013. Planprogrammet

Detaljer

Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014

Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014 Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014 Visjon Strategisk Næringsplan Rana kommune skal være en motor for regional vekst og utvikling med 30 000 innbyggere innen 2030. Visjonen inkluderer dessuten at Mo i Rana

Detaljer

Marine næringer i Nord-Norge

Marine næringer i Nord-Norge Marine næringer i Nord-Norge - mulig fremtidig verdiskaping Forskningssjef Ulf Winther, SINTEF Fiskeri og havbruk Presentert på "Framtid i Nord kunnskapsinnhenting om økt verdiskaping" Tromsø 27.juni 2013

Detaljer

Lenvik som attraktiv vertskommune for industrivirksomhet

Lenvik som attraktiv vertskommune for industrivirksomhet Ordføreren Lenvik som attraktiv vertskommune for industrivirksomhet Leverandørseminar, Finnsnes Hotel; 30.november 2011 Næringsstruktur i Lenvik 30,0 % 25,0 % 20,0 % 15,0 % 10,0 % Lenvik Troms Hele landet

Detaljer

Mange muligheter få hender

Mange muligheter få hender Mange muligheter få hender Mangel på arbeidskraft Sterk vekst i sysselsettingen I Nord-Norge blir vi flere yngre og eldre, men mister den mest produktive arbeidskraften Nordområdesatsingen skaper mange

Detaljer

Kirkenes, 6. februar 2013. Hans Olav Karde Leder av Nordområdeutvalget

Kirkenes, 6. februar 2013. Hans Olav Karde Leder av Nordområdeutvalget Kirkenes, 6. februar 2013 Hans Olav Karde Leder av Nordområdeutvalget Ekspertutvalget for Nordområdene Aarbakkeutvalget ble oppnevnt i januar 20006 og avsluttet sitt arbeid i 2008 Mandat: Utvalget skal

Detaljer

Næringsutvikling i Grenland. Hvilke muligheter bør realiseres?

Næringsutvikling i Grenland. Hvilke muligheter bør realiseres? Næringsutvikling i Grenland Hvilke muligheter bør realiseres? Ny strategisk næringsplan i Grenland skal gi innspill til en samlet retning for vekst og utvikling i regionen Det er utarbeidet et kunnskapsgrunnlag

Detaljer

UTVIKLINGSPLAN 2013-17. Rådmannsforum 22.08.12

UTVIKLINGSPLAN 2013-17. Rådmannsforum 22.08.12 UTVIKLINGSPLAN 2013-17 Rådmannsforum 22.08.12 Innhold: 1 Hensikt 2 Programområder: 2.1 P1: Strategisk næringsutvikling 2.2 P2: IKAP og andre utviklingsoppgaver 2.3 P3: Profilering/kommunikasjon/påvirkning

Detaljer

Handlingsplan - DA Bodø Utviklingsprogram 2015-2017

Handlingsplan - DA Bodø Utviklingsprogram 2015-2017 Journalpost:15/5202 Saksnummer Utvalg/komite Dato 135/2015 Fylkesrådet 12.05.2015 079/2015 Fylkestinget 08.06.2015 Handlingsplan - DA Bodø Utviklingsprogram 2015-2017 Sammendrag Fylkestinget vedtar Handlingsplan

Detaljer

Saksframlegg. Malvik Næringsutvikling - fremtidige status. Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Malvik Næringsutvikling - fremtidige status. Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Arkiv: U01 Arkivsaksnr: 2015/665-1 Saksbehandler: Kristian Rolstad Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Malvik Næringsutvikling - fremtidige status Vedlegg: F.sak 237/88

Detaljer

INTERNASJONALISERING En sentral del av vår felles Strategiske næringsplan. Bergen13.jan. 2010 Asbjørn Algrøy Adm.dir.

INTERNASJONALISERING En sentral del av vår felles Strategiske næringsplan. Bergen13.jan. 2010 Asbjørn Algrøy Adm.dir. INTERNASJONALISERING En sentral del av vår felles Strategiske næringsplan Bergen13.jan. 2010 Asbjørn Algrøy Adm.dir. EIERE Bergen kommune Hordaland fylkeskommune Askøy kommune Austevoll kommune Fjell kommune

Detaljer

Gode på Utfordringer Planer Skala score. Verdde. medier. Kommuneadm med for lite tid til å prioritere

Gode på Utfordringer Planer Skala score. Verdde. medier. Kommuneadm med for lite tid til å prioritere Del 2: Statusvurdering Offentlig Oppsummering av utfordringene (Forskernes bearbeidelse og systematisering av data) Ledelse Kompetanse Økonomi Tid og energi Gode på Utfordringer Planer Skala score Kommunen

Detaljer

Orientering om arbeidet med strategisk næringsplan PSN 06.02.14

Orientering om arbeidet med strategisk næringsplan PSN 06.02.14 Orientering om arbeidet med strategisk næringsplan PSN Mandatet Etter interpelasjon fra Kjærulf høsten 2012, og på oppdrag fra kommunestyret: Vedtak 28.02.13 Rådmannen anbefaler plan-, samferdsel og næringsutvalget

Detaljer

Fremtidsrettet by- og regionsutvikling - Næringsutvikling gjennom samarbeid. Yngve B. Lyngh, prosjektleder

Fremtidsrettet by- og regionsutvikling - Næringsutvikling gjennom samarbeid. Yngve B. Lyngh, prosjektleder Fremtidsrettet by- og regionsutvikling - Næringsutvikling gjennom samarbeid Yngve B. Lyngh, prosjektleder Næringsforeningen i Tromsøregionen - den største næringsorganisasjonen i Nord-Norge Medlemmer:

Detaljer

Saksgang Saksnr Møtedato Formannskapet 13/ Kommunestyret 13/

Saksgang Saksnr Møtedato Formannskapet 13/ Kommunestyret 13/ FARSUND KOMMUNE Arkivsaknr: 2013/1107 Arkivkode: 140 Saksbehandler: Johan Martin Mathiassen Saksgang Saksnr Møtedato Formannskapet 13/31 07.05.2013 Kommunestyret 13/50 28.05.2013 Rullering av næringsplanen

Detaljer

Side 1 av 6. Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik

Side 1 av 6. Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik Side 1 av 6 Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik Attraktive regioner gjennom økt samspill mellom forskning og næringsliv Takk for invitasjonen til Kommunal-

Detaljer

Strategisk plan for Futurum AS

Strategisk plan for Futurum AS Strategisk plan for Futurum AS 2011 2015 Vedtatt i styremøte 14.12.2010 Revidert oktober 2012 INNHOLD FORORD... 3 VISJON... 4 FORRETNINGSIDE:... 4 HOVEDMÅL... 4 FUTURUMS ROLLER... 4 STRATEGISKE SATSINGSOMRÅDER:...

Detaljer

Hvem er med for å jobbe får å nå målet om vekst?

Hvem er med for å jobbe får å nå målet om vekst? Hvem er med for å jobbe får å nå målet om vekst? Styrke regionenes vekstkraft Lokalt forankrete strategier og tiltak -- Tiltak skal være basert på helhetlig samfunnsanalyse Programmet er initiert av

Detaljer

Utfordringer for næringslivet i Tydal. Samarbeid kommune og næringsforening. v/fagsjef næring og kultur Anne Kathrine Sæther, Tydal kommune

Utfordringer for næringslivet i Tydal. Samarbeid kommune og næringsforening. v/fagsjef næring og kultur Anne Kathrine Sæther, Tydal kommune Utfordringer for næringslivet i Tydal. Samarbeid kommune og næringsforening v/fagsjef næring og kultur Anne Kathrine Sæther, Tydal kommune Kort om Tydal: Areal: 1.328 kvadratkilometer, 30 % vernet Beliggenhet:

Detaljer

Presentasjon av konseptet

Presentasjon av konseptet Presentasjon av konseptet Pressekonferanse, Norges Råfisklag, Tromsø 10 mai 2010 Bjørn Eirik Olsen, Nofima 1 Et nasjonalt kyst- og sjømatsenter i Tromsø Utstillingsvindu for kystens næringsliv og nordområdenes

Detaljer

1. NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING 3 2. STRATEGIEN 3 3. STRATEGIARBEIDET 3 4. STRATEGISK FUNDAMENT 3 4.1. VISJON 3

1. NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING 3 2. STRATEGIEN 3 3. STRATEGIARBEIDET 3 4. STRATEGISK FUNDAMENT 3 4.1. VISJON 3 STRATEGI 2012-2014 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING 3 2. STRATEGIEN 3 3. STRATEGIARBEIDET 3 4. STRATEGISK FUNDAMENT 3 4.1. VISJON 3 4.2. HOVEDMÅL 3 5. ROLLE NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING

Detaljer

Strategisk næringsplan 2015 2019

Strategisk næringsplan 2015 2019 Strategisk næringsplan 2015 2019 Høringsforslag Behandlinger Informasjonsmøter September 2014 Utarbeide planutkast November 2014 Politisk behandling Desember 2014 Høring 2015 Forord Strategisk næringsplan

Detaljer

Om Nordområdene, kompetanse og rekruttering

Om Nordområdene, kompetanse og rekruttering Om Nordområdene, kompetanse og rekruttering Januarmøtet 2014, 15/1-14 Jan-Frode Janson Konsernsjef En landsdelsbank basert på tilstedeværelse Hovedkontor i Tromsø Organisert i 5 regioner Del av SpareBank

Detaljer

Næringsplan for Holtålen kommune 2016 2021

Næringsplan for Holtålen kommune 2016 2021 Forslag til PLANPROGRAM Næringsplan for Holtålen kommune 2016 2021 Innhold 1) Formål med planarbeidet 2) Rammer og føringer for planarbeidet 3) Analyse og utviklingstrender 4) Sentrale tema og problemstillinger

Detaljer

Kunnskapsparken Helgeland

Kunnskapsparken Helgeland Kunnskapsparken Helgeland SYNLIG SAMLENDE SKAPENDE SOLID 8 ansatte Oms.: 14 mill. 50/50 priv/off. MOTOR MEGLER MØTEPLASS HELGELAND Helgeland frem mot 2020 Vokser i befolkning og verdiskaping Industri,

Detaljer

5.1 Visjon. videreutvikling av en stor havbruksnæring. Motivasjonen for å tilrettelegge for en ekspansiv utvikling er basert på erkjennelsen om at:

5.1 Visjon. videreutvikling av en stor havbruksnæring. Motivasjonen for å tilrettelegge for en ekspansiv utvikling er basert på erkjennelsen om at: S I D E 3 8 H a v b r u k s p l a n f o r T r o m s ø 5.1 Visjon Tromsø kommune er en mangfoldig og stor havbrukskommune. Det noe unike gjelder nærheten til FoU miljøer og det faktum at nesten samtlige

Detaljer

Fiskeriplan. Strategisk del. Kristiansund kommune v/fiskeriutvalget

Fiskeriplan. Strategisk del. Kristiansund kommune v/fiskeriutvalget Fiskeriplan Strategisk del 2006-2020 Kristiansund kommune v/fiskeriutvalget Kristiansund, 4. oktober 2005 1. Innledning Fiskeriutvalget har utarbeidet en strategi for Kristiansund kommunes videre fiskeripolitiske

Detaljer

Kommuneplan for Vadsø

Kommuneplan for Vadsø Kommuneplan for Vadsø 2006-2017 STRATEGIDEL Visjon, mål og strategier PÅ HØYDE MED TIDEN STRATEGI 1 Vadsø er et naturlig senter i Varangerregionen 1.1. Kompetanseutvikling Vadsø kommune skal være det sterkeste

Detaljer

Befolkningsutvikling og arbeidskraftbehov"

Befolkningsutvikling og arbeidskraftbehov Befolkningsutvikling og arbeidskraftbehov" Om Hammerfest. Fra tilbakegang til vekst. Kommunens satsning i perioden og videre fremover! Trenger vi gjøre noe nå da? Om Hammerfest Næringsforening og vår rolle.

Detaljer

Setter reiselivet øverst

Setter reiselivet øverst Setter reiselivet øverst Undersøkelse blant ledere i 371 kommuner v/knut Almquist Adm.dir. NHO Reiseliv Kommuneundersøkelsen: Antall gjennomførte intervjuer 600 intervjuer i 371 kommuner Metode for datainnsamling

Detaljer

Fremtidig organisering av reiselivet i Region Bergen «En større region bedre muligheter for alle» Ole Warberg

Fremtidig organisering av reiselivet i Region Bergen «En større region bedre muligheter for alle» Ole Warberg Fremtidig organisering av reiselivet i Region Bergen «En større region bedre muligheter for alle» Ole Warberg Oss; 40 ansatte / 24 årsverk / 101,5 mill. omsetning / FF + MICE / Utenriksdepartementets

Detaljer

Næringslivets Cool-tur til Skaidi. Håkon Rønbeck 10.02.2012

Næringslivets Cool-tur til Skaidi. Håkon Rønbeck 10.02.2012 Næringslivets Cool-tur til Skaidi Håkon Rønbeck 10.02.2012 Befolkningsutvikling i Finnmark De store blir større og Skaidi er i mellom Befolkningsutvikling bykommuner, Kvalsund og regioner i Finnmark1994-2010

Detaljer

Storbyundersøkelse 2011. Næringslivets utfordringer

Storbyundersøkelse 2011. Næringslivets utfordringer Storbyundersøkelse 2011 Næringslivets utfordringer Næringsforeningene i storbyene i Norge 6.800 bedrifter 378.000 arbeidstakere Medlemsbedrifter Ansatte Tromsø 750 15.000 Trondheim 1000 40.000 Bergen (Nær.alliansen)

Detaljer

Teksten settes her. med ny næringsplan!

Teksten settes her. med ny næringsplan! Teksten settes her med ny næringsplan! Agenda - Bakgrunnen - Prosessen - Resultater ett år etter - Hva har vi lært Bakgrunn for prosessen - Tiltak i kommuneplanens langsiktige del - Flere utdaterte planer

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - 2009

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - 2009 KLÆBU KOMMUNE PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - 2009 (Behandlet i kontrollutvalgets møte 29.04.2009 i sak 13/2009 Plan for forvaltningsrevisjon for 2009 ). (Endret og vedtatt i kommunestyrets møte 28.05.2009

Detaljer

Næringsutvikling og attraktivitet Samiske områder

Næringsutvikling og attraktivitet Samiske områder Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Næringsutvikling og attraktivitet Samiske områder Befolkning Fra 1980 fram til i dag har det vært folketallsnedgang hvert år, unntatt i 1992. 1,5 1,0 0,5 0,0 Årlig endring

Detaljer

Omstillings- og utviklingsprosjektet i Skjervøy kommune

Omstillings- og utviklingsprosjektet i Skjervøy kommune Skjervøy kommune Omstillings- og utviklingsprosjektet i Skjervøy kommune HANDLINGSPLAN 2011 Omstillings- og utviklingsprosjektet i Skjervøy kommune 2011 Prosjektleder: Silja Karlsen Dato: 24.02.10 Fiskeri

Detaljer

Fylkesråd for næring Arve Knutsen Innlegg under Sentrum næringshage Mosjøen, 07.06. 2012

Fylkesråd for næring Arve Knutsen Innlegg under Sentrum næringshage Mosjøen, 07.06. 2012 1 Fylkesråd for næring Arve Knutsen Innlegg under Sentrum næringshage Mosjøen, 07.06. 2012 BILDE 1 Først vi jeg takke for at jeg er invitert til å snakke for dere i dag. Jeg vil starte med å si at Vefsn

Detaljer

Råd til Forskningsrådet fra næringslivet. Regiondirektør Marit Helene Pedersen

Råd til Forskningsrådet fra næringslivet. Regiondirektør Marit Helene Pedersen Råd til Forskningsrådet fra næringslivet Alta 21.11.2013 Regiondirektør Marit Helene Pedersen En del av et større fellesskap NHO sentralt 15 region- kontorer 21 landsforeninger 85 Årsverk NHO Troms NHO

Detaljer

Havner i nord. Jan Morten Hansen seniorkonsulent og prosjektleder - Kystverket Troms og Finnmark

Havner i nord. Jan Morten Hansen seniorkonsulent og prosjektleder - Kystverket Troms og Finnmark Havner i nord Jan Morten Hansen seniorkonsulent og prosjektleder - Kystverket Troms og Finnmark Oppdragsbeskrivelse Fiskeri og kystdepartementet har gitt Kystverket i oppgave å koordinere et samarbeid

Detaljer

Omstillingsstyret i Loppa LOPPA KOMMUNE. Strategi og handlingsplan for 2010

Omstillingsstyret i Loppa LOPPA KOMMUNE. Strategi og handlingsplan for 2010 Omstillingsstyret i Loppa LOPPA KOMMUNE Strategi og handlingsplan for 2010 2010 Bakgrunn... 4 Visjon... 4 Hovedmål... 5 2010 Det store investeringsåret... 5 Strategi... 6 Administrasjon... 6 Stedsutvikling...

Detaljer

FoU-strategi for Rogaland. Ny kunnskap for økt verdiskapning

FoU-strategi for Rogaland. Ny kunnskap for økt verdiskapning FoU-strategi for Rogaland Ny kunnskap for økt verdiskapning 1 Innhold FoU-strategi for Rogaland... 1 Kapittel 1: Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Organisering og oppfølging... 3 Kapittel 2: Visjon

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling

Lyngen kommune. Møteinnkalling Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Lyngen næringsutvalg Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 24.01.2017 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Møterommet, 2 etg Kommunehuset, Lyngseidet Dato: 10.09.2012 Tidspunkt: 09:00

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Møterommet, 2 etg Kommunehuset, Lyngseidet Dato: 10.09.2012 Tidspunkt: 09:00 Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen næringsutvalg Utvalg: Møtested: Møterommet, 2 etg Kommunehuset, Lyngseidet Dato: 10.09.2012 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller mulig inhabilitet,

Detaljer

Sør-Varanger kommune. Forslag til planprogram for strategisk næringsplan Vedtatt av utvalg for miljø og næring:

Sør-Varanger kommune. Forslag til planprogram for strategisk næringsplan Vedtatt av utvalg for miljø og næring: Sør-Varanger kommune Forslag til planprogram for strategisk næringsplan 2017-2027 Vedtatt av utvalg for miljø og næring: 30.01.2017 Innhold 1. Innledning og bakgrunn... 3 2. Målsetninger med planarbeidet...

Detaljer

VESTERÅLEN REGIONRÅD. Innkalling. Utvalg: Vesterålen regionråds arbeidsutvalg Møtested: E-postbehandling Dato: Tidspunkt: Kl 14:00

VESTERÅLEN REGIONRÅD. Innkalling. Utvalg: Vesterålen regionråds arbeidsutvalg Møtested: E-postbehandling Dato: Tidspunkt: Kl 14:00 VESTERÅLEN REGIONRÅD Innkalling Utvalg: Vesterålen regionråds arbeidsutvalg Møtested: E-postbehandling Dato: 01.12.2016 Tidspunkt: Kl 14:00 Til medlemmer Jonni H Solsvik Sture Pedersen Siv Dagny Aasvik

Detaljer

Regionale næringsfond i Salten. Handlingsplan 2012-2013

Regionale næringsfond i Salten. Handlingsplan 2012-2013 Regionale næringsfond i Salten Handlingsplan 2012-2013 1 Innhold 1. Innledning 2. Organisering/forvaltning 3. Mål og strategier 4. Aktuelle tiltak 5. Økonomi 6. Rapportering/Evaluering 2 1. Innledning

Detaljer

Strategi B Sammen med kommune og bedrifter bidra til å videreutvikle infrastruktur. Tiltak Resultatmål Prosjektmål Budsjett Finansiering

Strategi B Sammen med kommune og bedrifter bidra til å videreutvikle infrastruktur. Tiltak Resultatmål Prosjektmål Budsjett Finansiering I. Innledning Svart kursiv = Tekst hentet fra vedtatt omstillingsplan Blå kursiv = Tekst hentet fra handlingsplan SPIRE 3 Rød kursiv = Tekst hentet fra styreseminaret II. Mål Omstillingsarbeidets resultatmål:

Detaljer

Sakspapirer. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 25.09.2014 Møtested: Telefonmøte Møtetid: 09:00. Saksliste

Sakspapirer. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 25.09.2014 Møtested: Telefonmøte Møtetid: 09:00. Saksliste Sakspapirer Utvalg: Formannskapet Møtedato: 25.09.2014 Møtested: Telefonmøte Møtetid: 09:00 Saksliste Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel PS 66/14 14/506 HØRINGSUTTALELSE FREMTIDENS FINNMARK RUP 2014-2023

Detaljer

SPIRE 4 Handlingsplan mars 2016 Programleder Linda Flaaten-Stokkan

SPIRE 4 Handlingsplan mars 2016 Programleder Linda Flaaten-Stokkan SPIRE 4 Handlingsplan 2016 10. mars 2016 Programleder Linda Flaaten-Stokkan Framdrift Gratangen kommunes omstillingsprogram SPIRE Revidert omstillingsplan SPIRE vedtatt nov. 2015: Nye måltall for SPIRE

Detaljer

Strategisk plan for Fjellregionen

Strategisk plan for Fjellregionen Strategisk plan for Fjellregionen 2017 2021 Vedtatt av Regionrådet for Fjellregionen - 0 - Innledning Rolle- og ansvarsfordeling regionråd og kommuner Regionrådet for Fjellregionen er et samarbeidsorgan

Detaljer

Næringsplan for Røyken 2010-14

Næringsplan for Røyken 2010-14 Næringsplan for Røyken 2010-14 Bakgrunn Røyken kommune fikk i 2007 sitt første plandokument for næringsutvikling i form av en Næringsplan for Røyken 2007 2009. Denne ble vedtatt i kommunestyret 19. april

Detaljer

STRATEGIPLAN 2015-2017 STRATEGIPLAN MED BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN FOR 2015

STRATEGIPLAN 2015-2017 STRATEGIPLAN MED BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN FOR 2015 STRATEGIPLAN STRATEGIPLAN 2015-2017 MED BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN FOR 2015 MNU skal være pådriver for næringsetableringer, for innovasjon og nyskaping i eksisterende og nye virksomheter MNU skal i næringssaker

Detaljer

Næringsplan for Røyken 2010-14

Næringsplan for Røyken 2010-14 Næringsplan for Røyken 2010-14 Bakgrunn Røyken kommune fikk i 2007 sitt første plandokument for næringsutvikling i form av en Næringsplan for Røyken 2007 2009. Denne ble vedtatt i kommunestyret 19. april

Detaljer

Tromsø. Et historisk vekstgrunnlag for byen var den første kirke som ble bygd på Tromsøya i 1252 på befaling av kong Håkon Håkonson.

Tromsø. Et historisk vekstgrunnlag for byen var den første kirke som ble bygd på Tromsøya i 1252 på befaling av kong Håkon Håkonson. Tromsø Porten til Ishavet. Nord-Norges hovedstad, Nordens Paris, er noen av de betegnelser byen på nesten 70 0 nord har fått på grunn av sin karakter, aktivitetet og beliggenhet. Arkeologiske funn viser

Detaljer

Kommunens og næringslivets roller i næringsarbeidet Frokostmøte 3. desember 2010. Gunnar Apeland

Kommunens og næringslivets roller i næringsarbeidet Frokostmøte 3. desember 2010. Gunnar Apeland Kommunens og næringslivets roller i næringsarbeidet Frokostmøte 3. desember 2010 Gunnar Apeland Spørsmål i avisinnlegg Kan de politiske partiene i Sørum gi informasjon om hvilken kontakt kommunen har hatt

Detaljer

Lønnsom utvikling av regionale næringsmiljø. Anne Espelien

Lønnsom utvikling av regionale næringsmiljø. Anne Espelien Lønnsom utvikling av regionale næringsmiljø Anne Espelien Det er nær sammenheng mellom befolkningsutvikling og utvikling av næringslivet Høy arbeidsdeltakelse og lav arbeidsledighet innebærer at økt sysselsetting

Detaljer

Velkommen til frokostmøte. Næringsutvikling i Modum. 11. sept I Modum strekker vi oss lenger!

Velkommen til frokostmøte. Næringsutvikling i Modum. 11. sept I Modum strekker vi oss lenger! Velkommen til frokostmøte Næringsutvikling i Modum 11. sept 2013 I Modum strekker vi oss lenger! Agenda Kort om Strategisk næringsplan Hva har vi gjort? Statistikk Samspill kommune-næringsliv To planer

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 20.03.2013 017/13 Kommunestyret 03.04.2013 022/13

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 20.03.2013 017/13 Kommunestyret 03.04.2013 022/13 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FE-131, TI-&13 13/133 13/1645 Stian Skjærvik 13.03.2013 Strategisk plan for Indre Helgeland Regionråd - Høring Utvalg Møtedato

Detaljer

Strategidokument for Foreningen Kystriksveien 2015 2018

Strategidokument for Foreningen Kystriksveien 2015 2018 Strategidokument for Foreningen Kystriksveien 2015 2018 Behandlet og vedtatt på årsmøte i Foreningen Kystriksveien den 28. april 2015 1 Innholdsfortegnelse Kystriksveisamarbeidet Side 3 Langsiktige samarbeidspartnere

Detaljer

Regional plan for verdiskaping

Regional plan for verdiskaping Regional plan for verdiskaping 18.12.2017 Overordnet mål for de tre planene: Mulighetenes Oppland i en grønn framtid: «Vekst i befolkning og bærekraftige arbeidsplasser i Oppland» Regional plan for verdiskaping:

Detaljer

Lyngen kommune. Planprogram. Kommuneplanens samfunnsdel Høringsutkast november 2012

Lyngen kommune. Planprogram. Kommuneplanens samfunnsdel Høringsutkast november 2012 Lyngen kommune Planprogram Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2024 Høringsutkast november 2012 Forord Kommuneplanens samfunnsdel er et viktig dokument for den langsiktige og strategiske utviklingen av kommunen.

Detaljer

Arbeids- og sosialdepartementet. Arbeid og velferd. Statssekretær Christl Kvam (H) Hammerfest 25 april Arbeids- og sosialdepartementet

Arbeids- og sosialdepartementet. Arbeid og velferd. Statssekretær Christl Kvam (H) Hammerfest 25 april Arbeids- og sosialdepartementet Arbeids- og sosialdepartementet Arbeid og velferd Statssekretær Christl Kvam (H) Hammerfest 25 april 2017 Flyktninger Lavere oljepris 2 Petroleumsvirksomhet skaper enorme verdier 14,4 % av BNP i 2016,

Detaljer

S A M A R B E I D S P L A T T F O R M

S A M A R B E I D S P L A T T F O R M S A M A R B E I D S P L A T T F O R M mellom Akershus fylkeskommune, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), Ås kommune og Follorådet som skal etablere et forpliktende samarbeid om næringsutvikling

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING 2015-2020. Ass.utviklingssjef Bente Bjerknes Teamleder næringsutvikling Gørill Elisabeth Trælstad

REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING 2015-2020. Ass.utviklingssjef Bente Bjerknes Teamleder næringsutvikling Gørill Elisabeth Trælstad REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING 2015-2020 Ass.utviklingssjef Bente Bjerknes Teamleder næringsutvikling Gørill Elisabeth Trælstad Virkeligheten i Norge per i dag sett utenfra med nordiske

Detaljer

Handlingsplan for landbruket Rana Næringsforening

Handlingsplan for landbruket Rana Næringsforening Handlingsplan for landbruket Rana Næringsforening Mai 2011 0 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Dagens situasjon... 2 2.1 Interne styrker i landbruket... 2 2.2 Interne svakheter i landbruket...

Detaljer

Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen

Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen Kortversjon med fundament, overordnet mål, mål og strategier Fullstendig versjon finner du på www.trondheim-chamber.no/snp Utarbeidet for Trondheimsregionen

Detaljer

Oppsummering av dialogseminar Skjervøy kommune

Oppsummering av dialogseminar Skjervøy kommune Oppsummering av dialogseminar Skjervøy kommune 09.12.09 OPPGAVE 1. SELVFORSTÅELSESPERSPEKTIVET 1. Hvem er vi som kommunested? Hva er spesielt med oss? 2. Hvem er vi som region? Hva er spesielt med oss?

Detaljer

Strategisk plan

Strategisk plan Strategisk plan 2017-2019 VISJON VIRKSOMHETS - FORMÅL Valdres - Norges mest attraktive besøks- og Opplevelsesregion gjennom 4 årstider. Selskapet framstår som en serviceorganisasjon for all næringsvirksomhet

Detaljer

Handlingsprogram for næringsutvikling i Sarpsborg 2014-2016

Handlingsprogram for næringsutvikling i Sarpsborg 2014-2016 Handlingsprogram for næringsutvikling i Sarpsborg 2014-2016 Innledning Handlingsprogrammet er basert på Sarpsborg kommunes samfunnsplan. Samfunnsplanens kapittel om verdiskaping beskriver forutsetninger

Detaljer

Handlingsprogram 2015 for Regional plan for Nyskaping og næringsutvikling i Telemark og Regional plan for reiseliv og opplevelser.

Handlingsprogram 2015 for Regional plan for Nyskaping og næringsutvikling i Telemark og Regional plan for reiseliv og opplevelser. Handlingsprogram for Regional plan for Nyskaping og næringsutvikling i Telemark og Regional plan for reiseliv og opplevelser. Mål for nyskaping og næringsutvikling Regional plan for nyskaping og næringsutvikling

Detaljer

Kommunalt næringsfond:

Kommunalt næringsfond: Kommunalt næringsfond: Målet med det kommunale næringsfondet er å synliggjøre kommunens støtte til næringsutvikling og nyskaping. Næringsfondet skal i hovedsak benyttes til næringsutvikling i forhold til

Detaljer

Skogbaserte verdikjeder

Skogbaserte verdikjeder Skogbaserte verdikjeder Landbruksstrategi og Regionalt bygdeutviklingsprogram For Buskerud Andreas Sundby Fornybare ressurser i en verdikjede som omfatter både skogbruk og industri 2 Politiske dokumenter

Detaljer

Om Kapp omstilling i Nordkapp KF - Handlingsplan 2016. Omstilling i Nordkapp 2013-2018. Om Kapp KF. Handlingsplan 2016

Om Kapp omstilling i Nordkapp KF - Handlingsplan 2016. Omstilling i Nordkapp 2013-2018. Om Kapp KF. Handlingsplan 2016 Omstilling i Nordkapp 2013-2018 Om Kapp KF Handlingsplan 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Strategisk utviklingsanalyse: oppsummert... 3 1.2 Hva sier omstillingsplanen?... 3 1.3 Status per 2015...

Detaljer

Byregionprogrammet. Utkast til revidert prosjektplan 2017 Prosjektleder Bård Vestøl Birkedal

Byregionprogrammet. Utkast til revidert prosjektplan 2017 Prosjektleder Bård Vestøl Birkedal Byregionprogrammet Utkast til revidert prosjektplan 2017 Prosjektleder Bård Vestøl Birkedal Arendal Froland Åmli Grimstad Risør Tvedestrand Vegårshei Gjerstad Bakgrunn Kommunal og moderniseringsdepartmentet

Detaljer

Hva og hvordan gjør vi en region attraktiv!

Hva og hvordan gjør vi en region attraktiv! Hva og hvordan gjør vi en region attraktiv! Finnsnes 1. oktober 2009 telemarksforsking.no 1 Prosjekter og rapporter om næringsutvikling og attraktivitet: Nærings-NM (NHO) Attraktivitetsbarometeret (NHO)

Detaljer

Regional plan for innovasjon og bærekraftig verdiskaping Agder 2015-2030

Regional plan for innovasjon og bærekraftig verdiskaping Agder 2015-2030 Flumill Innovasjon Norge UiA Regional plan for innovasjon og bærekraftig verdiskaping Agder 2015-2030 VINN Agder oppstartskonferanse 25. september2014, Rica Dyreparken Hotel V VERDISKAPING VINN Agder INNOVASJON

Detaljer

Strategisk utviklingsanalyse for Rauma

Strategisk utviklingsanalyse for Rauma Strategisk utviklingsanalyse for Rauma Program for strategiseminar 2 1400-1410 Åpning av seminaret. 1410-1440 Statusrapport fra parallelle studier 1440-1520 Oppsummering av arbeidet: 1.seminar, SWOT, intervjuer

Detaljer

STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR FJELLREGIONEN 2009-2016

STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR FJELLREGIONEN 2009-2016 STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR FJELLREGIONEN 2009-2016 Rullerende plan utarbeidet i samarbeid mellom Regionrådet for Fjellregionen, kommunene og Næringsforum i Fjellregionen vedtatt november 2012 Visjon 25000

Detaljer

Utkast til Strategisk Næringsplan for Tolga kommune

Utkast til Strategisk Næringsplan for Tolga kommune Utkast til Strategisk Næringsplan for Tolga kommune 2013-2020 Strategisk Næringsplan for Tolga kommune 2013 2020 - høringsutkast Side 1 Innholdsfortegnelse: Forord s. 3 Visjon s. 5 Overordnet målsettinger

Detaljer

Strategisk plan

Strategisk plan Strategisk plan 2017-2019 VISJON Valdres - Norges mest attraktive besøksregion. VIRKSOMHETS - FORMÅL 1. Visit Valdres har som formål å styrke regionens verdiskapning i form av å tiltrekke flere besøkende

Detaljer

Utviklingstrekk og forventinger i lokalt næringsliv. Spørreundersøkelse gjennomført blant lokalt næringsliv i Sauda september 2013

Utviklingstrekk og forventinger i lokalt næringsliv. Spørreundersøkelse gjennomført blant lokalt næringsliv i Sauda september 2013 Utviklingstrekk og forventinger i lokalt næringsliv Spørreundersøkelse gjennomført blant lokalt næringsliv i Sauda september 2013 Om undersøkelsen Følgende invitasjon ble sendt ut 6. september 2013 Visjonen

Detaljer

Kommunale retningslinjer for bruk av næringsfondet Vedtatt i kommunestyret 16.05.06

Kommunale retningslinjer for bruk av næringsfondet Vedtatt i kommunestyret 16.05.06 Kommunale retningslinjer for bruk av næringsfondet Vedtatt i kommunestyret 16.05.06 Disse retningslinjene er lagd med bakgrunn i brev fra utviklingssjefen i Finnmark Fylkeskommune, datert 05.04.2006, Retningslinjer

Detaljer

Høringsuttalelse til Strategisk Næringsplan Vadsø

Høringsuttalelse til Strategisk Næringsplan Vadsø Høringsuttalelse til Strategisk Næringsplan Vadsø 2018-2022 Avgitt av : Bjørn Arne Pedersen, daglig leder Arctic Storage Facility AS (ASF). Bakgrunn: ASF har siden 2012 jobbet med etablering av datasenternæring

Detaljer

OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND. Presentasjon VRI-styringsgruppemøte 10. sept. 2014 - DPL Monica Paulsen

OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND. Presentasjon VRI-styringsgruppemøte 10. sept. 2014 - DPL Monica Paulsen OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND Presentasjon VRI-styringsgruppemøte 10. sept. 2014 - DPL Monica Paulsen Mål: Utvikle og kvalifisere leverandørbedriftene gjennom samarbeid, kompetansebygging, innovasjon,

Detaljer

Nasjonal strategi for ferdigvareindustrien. 26. mars 2015

Nasjonal strategi for ferdigvareindustrien. 26. mars 2015 Nasjonal strategi for ferdigvareindustrien 26. mars 2015 Innhold Hva er ferdigvareindustrien? - Produkter og bransjer - Størrelse og kjennetegn - Utfordringer og behov Forslag til en nasjonal ferdigvarestrategi

Detaljer

Vår visjon: - Hjertet i Agder

Vår visjon: - Hjertet i Agder Evje og Hornnes kommune KOMMUNEPLAN 2010-2021 Vår visjon: - Hjertet i Agder Evje og Hornnes kommune ligger geografisk sett midt i Agder. Vi er et krysningspunkt mellom øst og vest, sør og nord, det har

Detaljer

Dølakultur, jord, skog, villmark

Dølakultur, jord, skog, villmark Dølakultur, jord, skog, villmark Hvorfor lykkes Målselv kommune med skogbrukssatsinga? Arktisk landbrukskonferanse 28. mars 2017. Ordfører Nils O. Foshaug, Målselv kommune Næringsgrunnlaget i Målselv Forsvaret

Detaljer

Næringsutvikling i motgang og medgang

Næringsutvikling i motgang og medgang .... Næringsutvikling i motgang og medgang Dialogmøte, Naustdal, 27. april 2016 Grenland Norges sterkeste prosessindustrimiljø Omsetning: Ca. 25 mrd. NOK/år Eksportandel: Over 80 % Ca. 3.300 industriarbeidsplasser

Detaljer

Næringsutvikling på Notodden

Næringsutvikling på Notodden Næringsutvikling på Notodden Åsmund Groven Notodden Utvikling AS Disposisjon 1. Mål for utviklingen 2. Organisering av næringsutviklingsarbeidet 3. Kompetansebehov 4. Tilrettelegging 5. Forventinger til

Detaljer

Muligheter og utfordringer i Nordland Indeks Nordland Rune Finsveen Senior rådgiver

Muligheter og utfordringer i Nordland Indeks Nordland Rune Finsveen Senior rådgiver Muligheter og utfordringer i Nordland Indeks Nordland Rune Finsveen Senior rådgiver 20 årsverk + 12 traineer + prosjektansatte Godkjent FoU-institusjon i skattefunnsammenheng Gode samarbeidsnettverk med

Detaljer

Nordland Fylkeskommune. 12. juni 2012 Fylkestinget. Harald Kjelstad

Nordland Fylkeskommune. 12. juni 2012 Fylkestinget. Harald Kjelstad Nordland Fylkeskommune. 12. juni 2012 Fylkestinget Harald Kjelstad SIVAs engasjement i Nordland Forsknings/-kunnskapsparker Næringshager Utviklingsselskap Eiendomsselskap/bygg Såkorn/venturefond Industri-inkubator

Detaljer

Regional plan for helhetlig opplæringsløp og regional plan for verdiskaping og innovasjon. Utvalg Møtedato Saksnummer Bystyret 04.09.

Regional plan for helhetlig opplæringsløp og regional plan for verdiskaping og innovasjon. Utvalg Møtedato Saksnummer Bystyret 04.09. Side 1 av 6 Tønsberg kommune JournalpostID 13/39113 Saksbehandler: Øystein Sandtrø, telefon: Tønsberg næringsutvikling Regional plan for helhetlig opplæringsløp og regional plan for verdiskaping og innovasjon

Detaljer

Virkemiddelapparatet og Trøndersk reiselivsstrategi. Susanne Bratli fylkesråd for regional utvikling Nord-Trøndelag fylkeskommune

Virkemiddelapparatet og Trøndersk reiselivsstrategi. Susanne Bratli fylkesråd for regional utvikling Nord-Trøndelag fylkeskommune Virkemiddelapparatet og Trøndersk reiselivsstrategi Susanne Bratli fylkesråd for regional utvikling Nord-Trøndelag fylkeskommune Reiseliv - ei viktig næring Nord-Trøndelag : Økning på 22,6% fra 2001 til

Detaljer

Forretningsplan for Invest in Agder

Forretningsplan for Invest in Agder Forretningsplan for Invest in Agder Det er en økende konkurranse mellom land, regioner og byer om å tiltrekke seg de beste folkene, kompetanse, bedrifter og investorer. Globaliseringen gjør at denne attraktivitetskonkurransen

Detaljer

Reiselivsnæringen i Nord-Norge. Anniken Enger, Partner

Reiselivsnæringen i Nord-Norge. Anniken Enger, Partner Reiselivsnæringen i Nord-Norge Anniken Enger, Partner Reiselivsnæringen er en næring..bestående av mange små og store bedrifter fra flere bransjer som har til felles at de lever av mennesker på reise.

Detaljer

VESTERÅLEN REGIONRÅD. Møteprotokoll

VESTERÅLEN REGIONRÅD. Møteprotokoll VESTERÅLEN REGIONRÅD Møteprotokoll Utvalg: Vesterålen regionråds arbeidsutvalg Møtested: E-postbehandling Dato: 01.12.2016 Tidspunkt: Kl 14:00 Saker til behandling: 108/16 109/16 Tilstede faste medlemmer

Detaljer

Gode på Utfordringer Planer Skala score. Småkommuneprogrammet. pådriver for bl.a.

Gode på Utfordringer Planer Skala score. Småkommuneprogrammet. pådriver for bl.a. Del 2: Statusvurdering Offentlig Oppsummering av utfordringene Ledelse Gode på Utfordringer Planer Skala score Kommuneplanen, Større grad av samarbeid og Kommuneplan samfunnsdel som kommunikasjon mellom

Detaljer

Nordnorsk Reiseliv AS Motor for Reiselivet i Nord-Norge. Helgelandskonferansen 2010

Nordnorsk Reiseliv AS Motor for Reiselivet i Nord-Norge. Helgelandskonferansen 2010 Nordnorsk Reiseliv AS Motor for Reiselivet i Nord-Norge Helgelandskonferansen 2010 Geir Solheim, regiondirektør NHO Reiseliv Nord-Norge styremedlem NordNorsk Reiseliv AS Mo i Rana 18. februar 2010 .. Den

Detaljer