Vedlegg: Status prioriterte tiltak for perioden Mål 1: Vi er en pådriver i helhetlig og framtidsrettet samfunnsplanlegging

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vedlegg: Status prioriterte tiltak for perioden 2014-2017. Mål 1: Vi er en pådriver i helhetlig og framtidsrettet samfunnsplanlegging"

Transkript

1 Vedlegg: Status prioriterte for perioden TILTAK KNYTTET TIL MÅL I KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL Mål 1: Vi er en pådriver i helhetlig og framtidsrettet samfunnsplanlegging 1.1. Vi skal ivareta framtidige naturog energiressurser for framtidige generasjoner, gjennom god arealplanlegging Vi skal konsentrere bebyggelsessonene, og legge til rette for at det er mulig å nå arbeidsplasser og private/offentlige servicetjenester uten bruk av bil. Dette målet skal ikke utelukke spredt boligbygging hvor dette faller inn under kommunens prioriteringer. Utarbeide sentrumsplan for Hommelvik og Vikhammer Igangsatt for Hommelvik. Vikhammer planlegging under 1.3. Vi skal ivareta trygghet og sikkerhet gjennom fokus på samfunnssikkerhet og beredskap Utarbeide årshjul for revidering av planverk knyttet til sikkerhet og beredskap Det er utarbeidet årshjul. Det skal utarbeides en helhetlig ROS analyse i Vi skal vektlegge universell utforming og helsefremmende Utarbeide lokal veileder knyttet til universell utforming. Tverrsektoriell kompetansebygging gjennomført. Etablert interkommunalt samarbeid med Trondheim kommune Etablere tilsyn på nybygg, inkl. Universell Utforming Igangsatt 1.5. Folkehelse, kriminalitetsforebygging og trafikksikkerhet skal stå i fokus ved utvikling av eksisterende og nye utbyggingsområder. Tverrfaglig samhandlingsmøter etableres Utvikle rutiner på planarbeid Igangsatt 1.6. Vi skal sørge for tilstrekkelig kvalitet, kapasitet og sikkerhet på energiforsyningsnett, vann- og avløpsanlegg, bredbånd, vegnett samt kommunal bygningsmasse Det arbeides med alternative reservevannsløsninger Lage en plan for beredskap kraftforsyning i krisesituasjoner. Gjennomført nettanalyse. Ses i sammenheng med pkt 1.3..

2 Mål 2: Vi opplever muligheter for samhandling og utvikling 2.1. Innbyggere og andre samarbeidspartnere skal ha tilgang til relevant informasjon og rådgivning fra Malvik kommune Utvikle hjemmesider kommunens Utvikle bruk av nettbaserte tjenester 2.2. Malvik kommune skal legge til rette for og stimulere til frivillig innsats og økt engasjement fra innbyggerne, blant annet gjennom samordning og videreutvikling av arenaer for dialog Utarbeide et konsept for å ønske nye innbyggere velkommen til Malvik kommune.(foreslås slettet) Viser til Sørge for informasjon via kommunens hjemmesider. Enkelt brukergrensesnitt Lag, organisasjoner og utvalg skal være sentrale ressurser i utviklingen av lokalsamfunnet 2.4. Gjennom dialog skal vi utvikle en felles forståelse og aksept for kvalitet og omfang på kommunens ytelser Innføre systematiske brukerundersøkelser. Delvis gjennomført

3 Mål 3: Vi skal kunne velge å leve sunt 3.1. Vi skal utvikle et system for å få oversikt over befolkningens levekår, og benytte dette systematisk i utviklingsarbeid Gjennomføre en folkehelseundersøkelse hvert 4 år i samarbeid med sentrale samarbeidspartnere og relevante forskningsmiljø, som skal benyttes til forbedring og videreutvikling av lokalsamfunnet. Ny undersøkelse er under planlegging. Jfr. K. sak 38/ Vi skal prioritere helsefremmende og forebyggende innsats blant annet ved å vektlegge etablering av omgivelser som fremmer folkehelsen Gymsal/idrettshall i Hommelvik Etablere «Malvikstien» Gymsal/idrettshall inngår pr i dag ikke i investeringsplan. Kommer egen politisk sak i 2015 om kroppsøvingsareal i skolene. Areal- og samfunnsplanlegging følger opp saken Videreutvikle utpekte 7 nærturområder (jfr vedtatt arealdel) Delvis påbegynt 3.3. Vi skal sikre tilgang til sjø, strandsoner, utfartsområder og park/grøntanlegg Gjennomføre en kontroll langs strandsonen for å sikre allmenheten tilgang til disse områdene. Dette skal gjennomføres innen 2015 Påbegynt 3.4. Vi skal legge til rette for å etablere flere gode parkeringsplasser i tilknytning til utfartsområder Vi skal utarbeide en utredning om marka som har til hensikt å utvikle tilrettelagte friluftsområder, og samtidig ivareta primærnæring og biologisk mangfold. Forarbeid friluftskartlegging gjennomført. til 3.6. Vi skal ta del i utviklingen av en sammenhengende tursti langs sjøen mellom Trondheim og Stjørdal. I samarbeid med frivillige lag og foreninger utvikle tursti Saksvik Vikhammer. (jfr pkt Etablere tursti Nygården Statlig sikring av Flatholman påstartet

4 Muruvik i samarbeid med Trondheimregionens friluftsråd, Jernbaneverket og Sør-Trøndelag Fylkeskommune.(jfr 3.2.2) Legge til rette for flere nærturområder Påstartet

5 Mål 4: Vi har boliger, boformer og bomiljø som bidrar til god livskvalitet 4.1. Vi skal arbeide for å utvikle attraktive og positive bomiljø ut fra et livsløpsperspektiv, og åpne for mangfold i boligbyggingen Hommelvik Sjøside, grønt, gangvei, park, bru. Svebergmarka All boligutvikling i Malvik skal utvikles på en framtidsrettet måte når det gjelder bruk av natur- og energiressurser Fjernvarmeanlegg Hommelvik i Selskapet kjøpt av Nord Energi AS i Malvik kommune skal ha tydelige boligpolitiske prioriteringer og Bolig-prosjekt Saksvik Grunnundersøkelser gjennomført. Viser til k.sak 70/14«Bosetting av flyktninger», der bl.a. følgende ble vedtatt i sak om: «Planlegging og bygging på kommunal tomt på Saksvik søkes innarbeidet i investeringsbudsjett for 2015 og i økonomi og handlingsplan Utarbeide plan for bosetting av flyktninger i Malvik. Viser til k.sak 70/ Malvik kommune skal etablere sykehjemsplasser/omsorgsboliger og kommunale boliger sentralt beliggende i Hommelvik og på Vikhammer, samt tilrettelegge for private boliger som skal kunne bidra til inkludering av personer som har utfordringer på boligmarkedet Etablere 50 sykehjemsplasser og 31 omsorgsboliger sentralt beliggende på Vikhammer og i Hommelvik, samt på Jøssåsen (i samarbeid med ideell org). Tilrettelegge for økt kompetanse og bruk av velferdsteknologi Gjennomføres 1 kvartal MK har vedtatt felles mål for velferdsteknologi i Trondheimsområdet Innarbeides i handlingsdelen( jfr. k.sak 48/14) 4.5. Vi skal sørge for helse- og velferdstilbud som fokuserer på helhet, sammenheng, mestring og muligheter, og det enkelte menneske tilbys riktig og koordinert bistand Etablere systematisk samarbeid med pårørende, frivillige og øvrige lokalsamfunn. Utrede behov og muligheter knyttet til avlastnings Videreutvikle og utvide dagens dagtilbud for demente. F.eks pårørendeskole for demens Arbeidet pågår Gjennomført Styrke innsats innen samhandling og Hverdagsmestringsteam innarbeidet i budsjett

6 hverdagsrehabilitering 2015 Etablert hverdagshabilitering overfor utviklingshemmende Utrede helsebygg i Hommelvik (legekontor/fysio/etc) Etablert dialog med private utbyggere.

7 Mål 5: De gode kvalitetene i Hommelvik, på Sveberg og på Vikhammer er videreutviklet og tatt i bruk både i nærmiljøet og av øvrige brukere 5.1. Malvik kommune skal avklare hvilke kommunale tjenester som skal lokaliseres til hvert av disse tre boligområdene, og i hvilket omfang Utarbeide sentrumsplaner for Hommelvik og Vikhammer Prioritert rekkefølge: 1. Hommelvikpåstartet 2. Vikhammer (Ytre Malvik) Rådmannen bes iverksette arbeid med tettstedsutvikling av Vikhammer 1 kvartal Hindre etablering av kriminelle 1 % miljø Etablert samarbeid i Trondheimsregionen Herredshuset legges ut for salg. Kommunale aktiviteter i dagens herredshus samordnes i rådhuset. Servicebygg Hommelvik 5.2. Vi skal legge til rette for at disse boområdene utvikler en møteplass med utgangspunkt i områdets egenart Innføre systematiske brukerundersøkelser. Samordnes gjennom verdigrunnlaget. Må ha klare mål og hensikt 5.3. Vi skal legge til rette for en fortsatt bevaring av de vernede områdene og enkelthusene i Hommelvik, og avklare behovet for en revidert plan for Hommelvik sentrum Vi skal gjennomføre konsekvensutredninger ved etableringer av næringsområder i henhold til IKAP Malvik kommune skal vurdere behovet for å avsette sentrale arealer på Vikhammer til offentlige formål. Ses på i sammenheng med utarbeidelse av sentrumsplan

8 Mål 5: De gode kvalitetene i Hommelvik, på Sveberg og på Vikhammer er videreutviklet og tatt i bruk både i nærmiljøet og av øvrige brukere (forts) Utrede behovet for pendelbuss, følge opp eksisterende ordninger for kollektivtilbud. Arbeide for overgang buss/ tog, og at dette samordnes i forhold til billetter og pris. Må gjøres i samarbeid med Trondheimregionen og fylkeskommunen. Har vært politisk godt engasjement Vi skal arbeide for et fleksibelt og godt utbygd kollektivtilbud innenfor og på tvers av kommunegrensene, inkludert kollektivknutepunkt Det legges til rette for gode parkeringsmuligheter som er hensiktsmessig plassert nært trafikknutepunkter. Det etableres et samarbeid med miljøpakke 2 (Sør- Trøndelag Fylkeskommune) før etablering av flere Park & Ride områder i Malvik kommune. Det forutsettes at dette samarbeidet ikke fører til brukerbetaling på Park & Ride plassene Vi skal sikre friluftsarealene ved Stavsjøen.

9 Mål 6: Vi har gode betingelser for livslang læring Evaluere og revidere arbeidet med individuelle planer. Dette punktet må ses i sammenheng med pkt og ksak 72/14 Kvalitetsmål og innsatsområder innen helse/velferd. Viser for øvrig til kommentar her Vi skal sikre et sammenhengende tjenestetilbud, ved å ha et spesielt fokus på overgangsfaser Etablere møtearenaer for bedre samordning og samhandling på tvers av fagmiljø og sektor Deltar i KSprogrammet den gode skole- og barnehageeier. Årshjul for samhandling og strategisk dokument utarbeides i Utarbeidet og politisk vedtatt felles utviklingsplan innen helse/ velferd.(inkl. utarbeide prosedyrer for samhandling på tvers) 6.2. Vi skal sørge for oppvekst- og undervisningstilbud som fokuserer på helhet, sammenheng, tilpasset opplæring og mestring Gjennomføre utredning av oppvekststruktur. tas inn etter behandling av utredningen i kommunen. Gjennomført Vi skal ha kunnskap og muligheter for å kunne gi barn, unge og voksne lærings- og utviklingsfremmende tilbakemeldinger Utrede oversikt over og behov for avlastnings Under arbeid Politisk vedtak i OPKU mai Vi skal ha fokus på tidlig innsats, og kommunens veiledende/ utøvende rolle overfor risikoutsatte personer/familier og nettverk skal styrkes Etablering av ressurssenter/mottaksskole for minoritetsspråklige elever Viser til vedtatte kvalitetsmål (k.sak 72/14) Prosjektstilling i NAV knyttet til fattigdomsproblematikk og målrettet innsats overfor barn /fattige familier.

10 6.5. Malvik kommune skal utvikle lokale oppvekstarenaer som muliggjør sambruk flest mulig timer i døgnet Bygge ny barnehage Bygge ny Hommelvik ungdomsskole og Vikhammer ungdomsskole Nærmiljøanlegg Saksvik Forprosjekt ferdig til barnehage Sandfjæra Jfr. Økonomiplan Felles romprogram vedtatt Plan revidert, og følgende gjennomført: lekeområde ved Solsikken og allidrettsflate m/kunstgress og aktivitetsområde. Ferdigstilles 2015.

11 Mål 7: Vi har et variert og aktivt kulturliv Utrede behov og mulighet for kulturskoletilbud for barn med særskilte behov med tanke på mangfold. Utredning gjennomført, igangsatt våren 2014 og videreutviklet høst Vi skal legge til rette for og stimulere til videreutvikling av et bredt tilbud for alle. Dette skal gjøres gjennom samordning og utvikling av møtearenaer, samt fysiske arenaer som muliggjør sambruk, og gjennom samarbeid med frivillige lag og organisasjoner Bibliotekets framtid utredes sammen med skolebibliotekene. Rehabilitere Ytre Malvik Samfunnshus Bibliotek Hommelvik innarbeidet i romprogram Hommelvik ungdomsskole Jfr økonomiplan Sak om Ytre Malvik samfunnshus legges fram våren Nye Folkets Hus nytt kulturbygg/ flerbruksarena Gjennomført 7.2. Vi skal fortsette å sikre og bevare kulturminner, og øke tilgjengeligheten til dem Utarbeide eget temakart for kulturminner i Malvik Påbegynt Gjennomgang av kommunedelplan kultur (sist revidert 2010). innarbeides i handlingsdel Vi skal legge tilrette for utvikling av kulturnæringer Vi skal arbeide for at Midtsandtangen utvikles til et felles rekreasjons- og arrangementssted Utrede muligheter for å gjøre området lettere tilgjengelig fra buss/ tog for alle, jf UU. Jfr Utrede hvordan området skal brukes og hvilke aktiviteter vi skal ta sikte på å igangsette. Ikke gjennomført 7.5. Vi skal bidra til at det frivillige arbeidet får gode vilkår.

12 Mål 8: Vi er kjent for god miljøkvalitet 8.1. Malvik kommune skal delta aktivt i gjennomføring av Regional plan for klima og energi for Sør Trøndelag. Dette med utgangspunkt i kommunens egen klima- og energiutredning Konkretisere mål og for klima og energi for handlingsdelperioden 8.2. Ved planlegging og utbygging av konsentrerte nærings- og boligområder i Hommelvik, på Sveberg og på Vikhammer skal det benyttes miljøeffektive og klimavennlige løsninger Fullføre kloakkrenseanlegg Hommelvik nytt i 8.3. Vi skal bidra til å redusere utslipp fra motorisert transport Utrede muligheter for etablering av ladepunkter for el.biler i Hommelvik, på Vikhammer og på Sveberg Etablere ladepunkt for elbil på alle kommunale bygg Påbegynt 8.4. Vi skal utvikle et godt utbygd og trafikksikkert gang- og sykkelvegnett Vi skal avklare hovedområder for bevaring av dyrket og dyrkbar jord, samt kulturlandskap Veg fra Sveberg til Brattalia Trafikksikkerhets Ferdigstille reguleringsplan. K- styresak Detalj -prosjekteres i 2015 Trafikksikkerhetsplan økonomiplan Arealplan 8.6. Malvik kommune som organisasjon skal prioritere klimavennlige energiløsninger. Innarbeides reguleringsbyggesaker i og

13 Mål 9: Vi ivaretar naturens mangfold 9.1. Vi skal fokusere på bærekraftig utvikling, med krav om kunnskapsbasert forvaltning I utbyggingssaker skal vi ta spesielt hensyn til biologisk viktige funksjonsområder og ivaretakelse av truede og sårbare arter. Hensyntas ved behandling av reguleringssaker Malvik kommune skal gjennom informasjon og holdningsskapende arbeid bevisstgjøre innbyggeren og besøkende om de store natur og friluftskvalitetene i Malvik Gi god informasjon både på kommunens hjemmesider og ved aktuelle friluftsområder 9.4. Malvik kommune skal ha oppdaterte offentlig tilgjengelig register for artsvariasjonen i kommunen, med spesiell vekt på sårbare og truede arter

14 Mål 10: Vi er en attraktiv kommune for etablering av arbeidsplasser All næringsutvikling i Malvik skal utvikles på en framtidsrettet måte når det gjelder bruk av natur og energiressurser Utvikling av nye regionale næringsområder skal skje i samarbeid med kommunene i Trondheimsregionen Følge opp Interkommunal arealplan, Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen og Strategisk Næringsplan for Værnesregionen. Arbeidet følges opp Vi skal delta aktivt i gjennomføring av Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen Malvik kommune skal bidra til å legge til rette for nye næringsarealer vest og sørvest for Vassåsen og i Muruvik, i samsvar med interkommunal arealplan (IKAP) Markedsplan Lage forslag til næringsstrategier for Malvik som grunnlag for kommuneplan og innspill til regionale planer Vi skal sørge for å gjennomføre en handels og lokaliseringsanalyse. Gjennomført Vi skal legge til rette for næringsklynger Utvikling av kunnskapsnæring skal skje i tilknytning til tettstedene Hommelvik, Sveberg og Vikhammer Vi skal bidra til å overføre godstransport fra veg til bane og sjø. Sentrumsplaner / IKAP / Næringsplaner Vi skal legge til rette for landbruksbasert næringsutvikling.

15 Mål 11: Malvik kommune er en pådriver i regionalt utviklingsarbeid Malvik kommune skal etablere forpliktende samhandling med aktuelle kompetansemiljø og næringsliv i regionen, med utgangspunkt i at det skal gagne både lokalsamfunnet og regionen Etablere interkommunalt alarmmottak for trygghetsalarmer sammen med Trondheim og Klæbu. - Utpeke kontaktperson/ ansvarlig for velferdsteknologi. - Felles kompetanseoppbygging Jfr. k. sak 48/ Videreutvikle samarbeid i Trondheimsområdet. Jfr. k. sak 48/ Interkommunalt samarbeid skal økes og velges der det gagner innbyggerne og er samfunnsøkonomisk lønnsomt Utrede og etablere nødvendige døgnbasert øyeblikkelig hjelp tilbud, og andre aktuelle. Jfr. samhandlingsreformen Døgnbasert øhjelpstilbud etablert. er Vedtatt kvalitetsmål og innsatsområder innen helse/ velferd(k.sak 72/14) I tillegg vises til k. sak 48/14

16 Mål 9: Vi ivaretar naturens mangfold Malvik kommune skal ha forpliktende samhandlingsprosesser mellom folkevalgte og administrasjonen, med formål å sikre helhetstenkning og resultatoppnåelse Videreutvikle samhandlingsarenaer som fokuserer på felles kultur (felles prosess) og langsiktig planlegging Etablert Gjennom intern og ekstern dialog skal vi etablere felles forståelse og aksept for kvalitet og omfang på kommunens ytelser Lage en plan for innføring av felles elektronisk kvalitetssystem for alle tjenesteområder Etablere kvalitetsnettverk Etablere og benytte brukerundersøkelser for systematisk kvalitetsforbedring Det er etablert rutiner ved rekruttering. Fases inn i drift i 2015 Påbegynt Malvik kommune skal nyttiggjøre seg forskningsbasert metodikk. Benytte ressursorienterte, tverrfaglige arbeidsmetoder (kartlegging,, evaluering og oppfølging) som styrker brukerens ressurser og medvirkning(jfr ksak 72/14) Jfr. vedtatt kvalitetsmål og innsatsområder innen helse/ velferd(k.sak 72/14) Malvik kommune skal tilby selvbetjente tjenester på nett, og fokusere på elektronisk samhandling Oppdaterte hjemmesider med tydelig profil og relevant informasjon for alle virksomheter. Utarbeide klikkbart organisasjonskart for alle tjenesteområder. Påbegynt Malvik kommune skal ha en tydelig bedriftsprofil i arbeidsmarkedet for å sikre rekruttering Malvik kommune skal videreutvikle en utviklings- og delingsfremmende kultur og struktur, med utgangspunkt i verdibasert ledelse og nye sentrale eller lokale føringer Implementere profilhåndbok Engasjere ekstern kompetanse på verdibasert ledelse og kultur Gjennomføre prosesser der medarbeidere blir gitt ansvar og medinnflytelse. Utarbeidet profilhåndbok egen Deltatt på stand / rekrutteringsmesser «Menn i helse» Gjennomført felles ledersamlinger Malvik kommune skal sørge for Utarbeide en kompetanseplan

17 en helhetlig personalpolitikk, bl.a. med fokus på planmessig kompetanseutvikling og arbeid med helse, miljø og sikkerhet for kommunen som helhet Det oppstartes arbeid med å redusere deltidsbruken i kommunen. Heltid skal være den normgivende for ansettelser i Malvik kommune, med deltid som mulighet. Igangsatt Malvik kommune skal benytte datamaskinvare og programvare som forenkler drift og som bruker lite energi.

ÅRSRAPPORT 2013. Vi skal utøve nyskapende og helhetlig samfunnsutvikling lokalt. og regionalt ÅPEN - SAMHANDLENDE - NYSKAPENDE

ÅRSRAPPORT 2013. Vi skal utøve nyskapende og helhetlig samfunnsutvikling lokalt. og regionalt ÅPEN - SAMHANDLENDE - NYSKAPENDE ÅRSRAPPORT 2013 Vi skal utøve nyskapende og helhetlig samfunnsutvikling lokalt og regionalt ÅPEN - SAMHANDLENDE - NYSKAPENDE Rådmannens forord Malvik kommune er i stadig vekst. Som en konsekvens av dette

Detaljer

Forslag til: Planprogram for områdereguleringsplan for Vikhammer sentrum. Malvik kommune: åpen - nyskapende - samhandlende

Forslag til: Planprogram for områdereguleringsplan for Vikhammer sentrum. Malvik kommune: åpen - nyskapende - samhandlende Forslag til: Planprogram for områdereguleringsplan for Vikhammer sentrum Malvik kommune: åpen - nyskapende - samhandlende Navn på plan og tiltaket: PLANID 201505 Områdereguleringsplan for Vikhammer sentrum

Detaljer

www.malvik.kommune.no ÅRSRAPPORT 2012 Vi skal utøve nyskapende og helhetlig samfunnsutvikling lokalt og regionalt Malvik kommunes visjon

www.malvik.kommune.no ÅRSRAPPORT 2012 Vi skal utøve nyskapende og helhetlig samfunnsutvikling lokalt og regionalt Malvik kommunes visjon www.malvik.kommune.no ÅRSRAPPORT 2012 www.malvik.kommune.no Vi skal utøve nyskapende og helhetlig samfunnsutvikling lokalt og regionalt Malvik kommunes visjon Rådmannens forord Kommunens virksomhet har

Detaljer

Kommuneplan - Samfunnsdel 2013-2025

Kommuneplan - Samfunnsdel 2013-2025 Foto: Stangeavisa Foto: Stangeavisa Kommuneplan - Samfunnsdel 2013-2025 Høringsutkast åpenhet trygghet mangfold Foto: Stangeavisa 1 Innhold: Ordførerens forord 3 1. Innledning 5 2. Samlet utviklingsstrategi

Detaljer

Samfunnsplan for Dyrøy kommune 2014-2026. Visjon, overordnet mål, hovedmål, delmål, strategier. Vedtatt i kommunestyremøte 20.

Samfunnsplan for Dyrøy kommune 2014-2026. Visjon, overordnet mål, hovedmål, delmål, strategier. Vedtatt i kommunestyremøte 20. Samfunnsplan for Dyrøy kommune 2014-2026 Visjon, overordnet mål, hovedmål, delmål, strategier Vedtatt i kommunestyremøte 20.04 2015 sak 14/15 FORORD Et godt lokalsamfunn skapes gjennom samarbeid og medvirkning

Detaljer

Herfra til 2025. Kommuneplanens samfunnsdel. med arealstrategier 2013 2025. Vedtatt i kommunestyret 31.10.2013 - sak 61/13

Herfra til 2025. Kommuneplanens samfunnsdel. med arealstrategier 2013 2025. Vedtatt i kommunestyret 31.10.2013 - sak 61/13 Herfra til 2025 Kommuneplanens samfunnsdel med arealstrategier 2013 2025 Vedtatt i kommunestyret 31.10.2013 - sak 61/13 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 3 2 HVILKE FORVENTNINGER HAR VI FRAM MOT 2025? 4

Detaljer

Kommuneplan for Lyngdal 2014 2025

Kommuneplan for Lyngdal 2014 2025 Kommuneplan for Lyngdal 2014 2025 Del 1: Samfunnsdel Del 2: Arealdel planbeskrivelse Del 3: Arealdel bestemmelser og retningslinjer DEL 1 Samfunnsdel Innhold Innledning...3 Om kommuneplanen...4 En kommune

Detaljer

Varm, stolt og utadvendt. kommuneplan 2011 2021 vedtatt i Arendal bystyre den 16. juni 2011.

Varm, stolt og utadvendt. kommuneplan 2011 2021 vedtatt i Arendal bystyre den 16. juni 2011. Arendal Varm, stolt og utadvendt kommuneplan 2011 2021 vedtatt i Arendal bystyre den 16. juni 2011. Innhold 1 Innledning s.3 2 Utviklingsstrategi s.4 3 det demokratiske rom s.6 4 internasjonalisering s.7

Detaljer

Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 59/11 den 30.09.2011.

Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 59/11 den 30.09.2011. Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 59/11 den 30.09.2011. Vedtak: Visjon: Dagens visjon beholdes: Det gode liv lever vi bedre i Lunner! Nær naturen nær byen! Beskrivelse av ønsket utvikling i Lunner

Detaljer

Samfunnsplan for Dyrøy kommune 2014-2026 UTKAST FRA STYRINGSGRUPPE/FSK 16.10.2014 Visjon, overordnet mål, hovedmål, delmål, strategier

Samfunnsplan for Dyrøy kommune 2014-2026 UTKAST FRA STYRINGSGRUPPE/FSK 16.10.2014 Visjon, overordnet mål, hovedmål, delmål, strategier Samfunnsplan for Dyrøy kommune 2014-2026 UTKAST FRA STYRINGSGRUPPE/FSK 16.10.2014 Visjon, overordnet mål, hovedmål, delmål, strategier FORORD Et godt lokalsamfunn skapes gjennom samarbeid og medvirkning

Detaljer

Nore og Uvdal kommune

Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune Kommunestyrets vedtak til Handlingsprogram 2015 2018 Budsjett 2015 K-sak 74/2014 behandlet 15.desember 2014 Innhold Vedtak Kommunestyret- 15.12.2014:... 3 Kommuneplanen og prioriterte

Detaljer

2015-2020. Næringsplan for Larvik kommune Del 2; Mål og Handlingsprogram. Plandokumentene: Del 1: Beslutningsgrunnlaget Del 2: Mål og handlingsprogram

2015-2020. Næringsplan for Larvik kommune Del 2; Mål og Handlingsprogram. Plandokumentene: Del 1: Beslutningsgrunnlaget Del 2: Mål og handlingsprogram 2015-2020 Næringsplan for Larvik kommune Del 2; Mål og Handlingsprogram Plandokumentene: Del 1: Beslutningsgrunnlaget Del 2: Mål og handlingsprogram 1 Innledning... 3 Formålet med «Næringsplan for Larvik

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel Askim mot 2050

Kommuneplanens samfunnsdel Askim mot 2050 Kommuneplanens samfunnsdel Askim mot 2050 Planforslag 5. mars 2015. Vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn og sendt ut på høring av komité for samfunnsutvikling i møte 11. mars 2015, sak 10/15. INNLEDNING

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel

Kommuneplanens samfunnsdel Kommuneplanens samfunnsdel Vedtatt av Gran kommunestyre i møte 18. juni 2015 (sak 50/15) INNHOLDSFORTEGNELSE OG VEDTAK INNHOLDSFORTEGNELSE OG VEDTAK... 2 1. HOVEDUTFORDRINGER.....3 2. INNLEDNING NASJONALE

Detaljer

Strategidokument 2015-2018 Kommunestyrets vedtak Saksnummer 190/14, vedtatt 10.12.2014

Strategidokument 2015-2018 Kommunestyrets vedtak Saksnummer 190/14, vedtatt 10.12.2014 Strategidokument 2015-2018 Kommunestyrets vedtak Saksnummer 190/14, vedtatt 10.12.2014 Bakgrunn, utfordringer og prioriteringer Tjenesteområder/rapporteringsområder Organisasjon Vedtakets verbalpunkter

Detaljer

FLÅ KOMMUNE Kommuneplan for Flå kommune Samfunnsdelen 2011-2023 Vedtatt av Flå kommunestyre den 31.03.2011, sak 26/11

FLÅ KOMMUNE Kommuneplan for Flå kommune Samfunnsdelen 2011-2023 Vedtatt av Flå kommunestyre den 31.03.2011, sak 26/11 FLÅ KOMMUNE Kommuneplan for Flå kommune Samfunnsdelen 2011-2023 Vedtatt av Flå kommunestyre den 31.03.2011, sak 26/11 1 Innhold 1 Innledning...5 2 Rammer for kommuneplanarbeidet...5 2.1 Lovgrunnlaget...6

Detaljer

PLANPROGRAM for kommuneplan 2012-2024

PLANPROGRAM for kommuneplan 2012-2024 PLANPROGRAM for kommuneplan 2012-2024 Samfunns- og arealdel Vedtatt av kommunestyret 7.mai 2012 INNHOLD INNHOLD... 2 Hilsen fra ordføreren... 3 Innledning... 4 Hva er et planprogram... 4 Hva er en kommuneplan...

Detaljer

Planprogram kommuneplan Dyrøy kommune

Planprogram kommuneplan Dyrøy kommune Planprogram kommuneplan Dyrøy kommune Planprogram for samfunns- og arealdelen Det overordnede effektmålet er å utvikle en kommunal praksis i overenstemmelse med visjonen om livslang læring og lærende organisasjoner.

Detaljer

Handlingsprogram 2014-2017

Handlingsprogram 2014-2017 Årsbudsjett 2014 Vedtatt i kommunestyret 11. desember 2013 2 Innholdsfortegnelse Innledning... 4 Samfunns- og tjenesteutvikling... 5 Befolkningsutvikling... 5 Visjon... 8 Satsingsområder... 9 Organisasjonskart...

Detaljer

Kommuneplan 2007-2019. - Miljø, mangfold og muligheter. Kommuneplan 2007-2019

Kommuneplan 2007-2019. - Miljø, mangfold og muligheter. Kommuneplan 2007-2019 - Miljø, mangfold og muligheter Kommuneplan 2007-2019 Rådmannens forslag 10.05.2007 1 2 Kommuneplan 2007-2019 Forord Kommuneplanen skal i følge Plan- og bygningsloven samordne den fysiske, økonomiske,

Detaljer

Forslag til budsjett og handlingsplan 2014 2017

Forslag til budsjett og handlingsplan 2014 2017 Ski kommune Forslag til budsjett og handlingsplan 2014 2017 Sperrefrist 29. oktober 2013 kl. 12.00 Forsiden: Finstadtun 2 Illustrasjon: BRIGHT arkitekter AB Produksjon: Ski kommune - hustrykkeriet Produksjonsdato:

Detaljer

Fylkesplan for Nordland 2013-2025. Regional plan for Nordland

Fylkesplan for Nordland 2013-2025. Regional plan for Nordland Fylkesplan for Nordland 2013-2025 Regional plan for Nordland 1 Innhold Innhold... 2 1. Mitt Nordland mi framtid... 3 2. Nordland i dag, og Nordland i verden... 3 3. Om fylkesplanen... 5 3.1 Planprosessen...

Detaljer

Rullering 2012 Rollag kommune pr 10.04.2012

Rullering 2012 Rollag kommune pr 10.04.2012 Planstrategi Rullering 2012 Rollag kommune pr 10.04.2012 Innhold 1. Innledning... 3 2. Planprosessen for rullering av planstrategi... 4 3. Overordna rammer og føringer... 4 3.1 Nasjonale føringer... 4

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel

Kommuneplanens samfunnsdel Kommuneplanens samfunnsdel Lardal kommune 2014-2024 Vedtatt av Lardal kommunestyre 11.11.2014 Sak 064/14 Innhold 1. Innledning... 2 1.1. Om kommuneplanen... 3 1.2. Samfunnsdelen... 3 1.3. Mål og strategier...

Detaljer

Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016

Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016 REVIDERT UTGAVE ETTER BYSTYREBEHANDLING 13.12.2012 SAKSPROTOKOLL BYSTYRET Møtedato: 13.12.2012 Sak: 58/12 Arkivsak: 12/574 Tittel: SAKSPROTOKOLL: ÅRSBUDSJETT 2013 OG

Detaljer

Kommuneplan 2014 2026 Holmestrand Hof - Re

Kommuneplan 2014 2026 Holmestrand Hof - Re Kommuneplan 2014 2026 Holmestrand Hof - Re 14.01.2014 Side 1 Innhold: 1. Viktige veivalg side 5 1.1: 3K-samarbeidet sentralt i kommunereform 1.2: Felles kommuneplanprosess 1.3: Folkehelse tverrfaglighet

Detaljer

det gode liv i ei attraktiv fjellbygd kommuneplanens samfunnsdel 2010-2025 vedtatt i kommunestyret 01.12.10

det gode liv i ei attraktiv fjellbygd kommuneplanens samfunnsdel 2010-2025 vedtatt i kommunestyret 01.12.10 det gode liv i ei attraktiv fjellbygd kommuneplanens samfunnsdel 2010-2025 vedtatt i kommunestyret 01.12.10 forord Oppdal kommune sin viktigste oppgave og målsetting er å legge grunnlag for at alle skal

Detaljer

Budsjett og Økonomiplan 2015-2018. Handlingsdel 2015-2018. Andebu kommune. Rådmannens forslag

Budsjett og Økonomiplan 2015-2018. Handlingsdel 2015-2018. Andebu kommune. Rådmannens forslag Handlingsdel 2015-2018 Budsjett og Økonomiplan 2015-2018 Andebu kommune Rådmannens forslag 1 Innhold 1. Sammendrag... 4 2. Handlingsdel... 6 2.1 Bakgrunn... 6 2.2 Status Andebusamfunnet... 7 2.3 Status

Detaljer

Kommunedelplan for Nordre Frogn 2014-2026

Kommunedelplan for Nordre Frogn 2014-2026 Kommunedelplan for Nordre Frogn 2014-2026 Planprogram Dato: 9.5.2014 Revidert 18.6.2014 i tråd med KS-vedtak i sak 84/14 den 16.6.2014 1 KOMMUNEDELPLAN FOR NORDRE FROGN 2014-2026 PLANPROGRAM Innhold 1

Detaljer

KOMMUNEPLAN Samfunnsdelen

KOMMUNEPLAN Samfunnsdelen Kommuneplan for Lierne kommune 2010-2021 1 LIERNE KOMMUNE KOMMUNEPLAN Samfunnsdelen 2010-2021 Vedtatt av Lierne kommunestyre 17.12.09 1 Kommuneplan for Lierne kommune 2010-2021 2 1 FORUTSETNINGER 4 1.1

Detaljer