Vedlegg: Status prioriterte tiltak for perioden Mål 1: Vi er en pådriver i helhetlig og framtidsrettet samfunnsplanlegging

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vedlegg: Status prioriterte tiltak for perioden 2014-2017. Mål 1: Vi er en pådriver i helhetlig og framtidsrettet samfunnsplanlegging"

Transkript

1 Vedlegg: Status prioriterte for perioden TILTAK KNYTTET TIL MÅL I KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL Mål 1: Vi er en pådriver i helhetlig og framtidsrettet samfunnsplanlegging 1.1. Vi skal ivareta framtidige naturog energiressurser for framtidige generasjoner, gjennom god arealplanlegging Vi skal konsentrere bebyggelsessonene, og legge til rette for at det er mulig å nå arbeidsplasser og private/offentlige servicetjenester uten bruk av bil. Dette målet skal ikke utelukke spredt boligbygging hvor dette faller inn under kommunens prioriteringer. Utarbeide sentrumsplan for Hommelvik og Vikhammer Igangsatt for Hommelvik. Vikhammer planlegging under 1.3. Vi skal ivareta trygghet og sikkerhet gjennom fokus på samfunnssikkerhet og beredskap Utarbeide årshjul for revidering av planverk knyttet til sikkerhet og beredskap Det er utarbeidet årshjul. Det skal utarbeides en helhetlig ROS analyse i Vi skal vektlegge universell utforming og helsefremmende Utarbeide lokal veileder knyttet til universell utforming. Tverrsektoriell kompetansebygging gjennomført. Etablert interkommunalt samarbeid med Trondheim kommune Etablere tilsyn på nybygg, inkl. Universell Utforming Igangsatt 1.5. Folkehelse, kriminalitetsforebygging og trafikksikkerhet skal stå i fokus ved utvikling av eksisterende og nye utbyggingsområder. Tverrfaglig samhandlingsmøter etableres Utvikle rutiner på planarbeid Igangsatt 1.6. Vi skal sørge for tilstrekkelig kvalitet, kapasitet og sikkerhet på energiforsyningsnett, vann- og avløpsanlegg, bredbånd, vegnett samt kommunal bygningsmasse Det arbeides med alternative reservevannsløsninger Lage en plan for beredskap kraftforsyning i krisesituasjoner. Gjennomført nettanalyse. Ses i sammenheng med pkt 1.3..

2 Mål 2: Vi opplever muligheter for samhandling og utvikling 2.1. Innbyggere og andre samarbeidspartnere skal ha tilgang til relevant informasjon og rådgivning fra Malvik kommune Utvikle hjemmesider kommunens Utvikle bruk av nettbaserte tjenester 2.2. Malvik kommune skal legge til rette for og stimulere til frivillig innsats og økt engasjement fra innbyggerne, blant annet gjennom samordning og videreutvikling av arenaer for dialog Utarbeide et konsept for å ønske nye innbyggere velkommen til Malvik kommune.(foreslås slettet) Viser til Sørge for informasjon via kommunens hjemmesider. Enkelt brukergrensesnitt Lag, organisasjoner og utvalg skal være sentrale ressurser i utviklingen av lokalsamfunnet 2.4. Gjennom dialog skal vi utvikle en felles forståelse og aksept for kvalitet og omfang på kommunens ytelser Innføre systematiske brukerundersøkelser. Delvis gjennomført

3 Mål 3: Vi skal kunne velge å leve sunt 3.1. Vi skal utvikle et system for å få oversikt over befolkningens levekår, og benytte dette systematisk i utviklingsarbeid Gjennomføre en folkehelseundersøkelse hvert 4 år i samarbeid med sentrale samarbeidspartnere og relevante forskningsmiljø, som skal benyttes til forbedring og videreutvikling av lokalsamfunnet. Ny undersøkelse er under planlegging. Jfr. K. sak 38/ Vi skal prioritere helsefremmende og forebyggende innsats blant annet ved å vektlegge etablering av omgivelser som fremmer folkehelsen Gymsal/idrettshall i Hommelvik Etablere «Malvikstien» Gymsal/idrettshall inngår pr i dag ikke i investeringsplan. Kommer egen politisk sak i 2015 om kroppsøvingsareal i skolene. Areal- og samfunnsplanlegging følger opp saken Videreutvikle utpekte 7 nærturområder (jfr vedtatt arealdel) Delvis påbegynt 3.3. Vi skal sikre tilgang til sjø, strandsoner, utfartsområder og park/grøntanlegg Gjennomføre en kontroll langs strandsonen for å sikre allmenheten tilgang til disse områdene. Dette skal gjennomføres innen 2015 Påbegynt 3.4. Vi skal legge til rette for å etablere flere gode parkeringsplasser i tilknytning til utfartsområder Vi skal utarbeide en utredning om marka som har til hensikt å utvikle tilrettelagte friluftsområder, og samtidig ivareta primærnæring og biologisk mangfold. Forarbeid friluftskartlegging gjennomført. til 3.6. Vi skal ta del i utviklingen av en sammenhengende tursti langs sjøen mellom Trondheim og Stjørdal. I samarbeid med frivillige lag og foreninger utvikle tursti Saksvik Vikhammer. (jfr pkt Etablere tursti Nygården Statlig sikring av Flatholman påstartet

4 Muruvik i samarbeid med Trondheimregionens friluftsråd, Jernbaneverket og Sør-Trøndelag Fylkeskommune.(jfr 3.2.2) Legge til rette for flere nærturområder Påstartet

5 Mål 4: Vi har boliger, boformer og bomiljø som bidrar til god livskvalitet 4.1. Vi skal arbeide for å utvikle attraktive og positive bomiljø ut fra et livsløpsperspektiv, og åpne for mangfold i boligbyggingen Hommelvik Sjøside, grønt, gangvei, park, bru. Svebergmarka All boligutvikling i Malvik skal utvikles på en framtidsrettet måte når det gjelder bruk av natur- og energiressurser Fjernvarmeanlegg Hommelvik i Selskapet kjøpt av Nord Energi AS i Malvik kommune skal ha tydelige boligpolitiske prioriteringer og Bolig-prosjekt Saksvik Grunnundersøkelser gjennomført. Viser til k.sak 70/14«Bosetting av flyktninger», der bl.a. følgende ble vedtatt i sak om: «Planlegging og bygging på kommunal tomt på Saksvik søkes innarbeidet i investeringsbudsjett for 2015 og i økonomi og handlingsplan Utarbeide plan for bosetting av flyktninger i Malvik. Viser til k.sak 70/ Malvik kommune skal etablere sykehjemsplasser/omsorgsboliger og kommunale boliger sentralt beliggende i Hommelvik og på Vikhammer, samt tilrettelegge for private boliger som skal kunne bidra til inkludering av personer som har utfordringer på boligmarkedet Etablere 50 sykehjemsplasser og 31 omsorgsboliger sentralt beliggende på Vikhammer og i Hommelvik, samt på Jøssåsen (i samarbeid med ideell org). Tilrettelegge for økt kompetanse og bruk av velferdsteknologi Gjennomføres 1 kvartal MK har vedtatt felles mål for velferdsteknologi i Trondheimsområdet Innarbeides i handlingsdelen( jfr. k.sak 48/14) 4.5. Vi skal sørge for helse- og velferdstilbud som fokuserer på helhet, sammenheng, mestring og muligheter, og det enkelte menneske tilbys riktig og koordinert bistand Etablere systematisk samarbeid med pårørende, frivillige og øvrige lokalsamfunn. Utrede behov og muligheter knyttet til avlastnings Videreutvikle og utvide dagens dagtilbud for demente. F.eks pårørendeskole for demens Arbeidet pågår Gjennomført Styrke innsats innen samhandling og Hverdagsmestringsteam innarbeidet i budsjett

6 hverdagsrehabilitering 2015 Etablert hverdagshabilitering overfor utviklingshemmende Utrede helsebygg i Hommelvik (legekontor/fysio/etc) Etablert dialog med private utbyggere.

7 Mål 5: De gode kvalitetene i Hommelvik, på Sveberg og på Vikhammer er videreutviklet og tatt i bruk både i nærmiljøet og av øvrige brukere 5.1. Malvik kommune skal avklare hvilke kommunale tjenester som skal lokaliseres til hvert av disse tre boligområdene, og i hvilket omfang Utarbeide sentrumsplaner for Hommelvik og Vikhammer Prioritert rekkefølge: 1. Hommelvikpåstartet 2. Vikhammer (Ytre Malvik) Rådmannen bes iverksette arbeid med tettstedsutvikling av Vikhammer 1 kvartal Hindre etablering av kriminelle 1 % miljø Etablert samarbeid i Trondheimsregionen Herredshuset legges ut for salg. Kommunale aktiviteter i dagens herredshus samordnes i rådhuset. Servicebygg Hommelvik 5.2. Vi skal legge til rette for at disse boområdene utvikler en møteplass med utgangspunkt i områdets egenart Innføre systematiske brukerundersøkelser. Samordnes gjennom verdigrunnlaget. Må ha klare mål og hensikt 5.3. Vi skal legge til rette for en fortsatt bevaring av de vernede områdene og enkelthusene i Hommelvik, og avklare behovet for en revidert plan for Hommelvik sentrum Vi skal gjennomføre konsekvensutredninger ved etableringer av næringsområder i henhold til IKAP Malvik kommune skal vurdere behovet for å avsette sentrale arealer på Vikhammer til offentlige formål. Ses på i sammenheng med utarbeidelse av sentrumsplan

8 Mål 5: De gode kvalitetene i Hommelvik, på Sveberg og på Vikhammer er videreutviklet og tatt i bruk både i nærmiljøet og av øvrige brukere (forts) Utrede behovet for pendelbuss, følge opp eksisterende ordninger for kollektivtilbud. Arbeide for overgang buss/ tog, og at dette samordnes i forhold til billetter og pris. Må gjøres i samarbeid med Trondheimregionen og fylkeskommunen. Har vært politisk godt engasjement Vi skal arbeide for et fleksibelt og godt utbygd kollektivtilbud innenfor og på tvers av kommunegrensene, inkludert kollektivknutepunkt Det legges til rette for gode parkeringsmuligheter som er hensiktsmessig plassert nært trafikknutepunkter. Det etableres et samarbeid med miljøpakke 2 (Sør- Trøndelag Fylkeskommune) før etablering av flere Park & Ride områder i Malvik kommune. Det forutsettes at dette samarbeidet ikke fører til brukerbetaling på Park & Ride plassene Vi skal sikre friluftsarealene ved Stavsjøen.

9 Mål 6: Vi har gode betingelser for livslang læring Evaluere og revidere arbeidet med individuelle planer. Dette punktet må ses i sammenheng med pkt og ksak 72/14 Kvalitetsmål og innsatsområder innen helse/velferd. Viser for øvrig til kommentar her Vi skal sikre et sammenhengende tjenestetilbud, ved å ha et spesielt fokus på overgangsfaser Etablere møtearenaer for bedre samordning og samhandling på tvers av fagmiljø og sektor Deltar i KSprogrammet den gode skole- og barnehageeier. Årshjul for samhandling og strategisk dokument utarbeides i Utarbeidet og politisk vedtatt felles utviklingsplan innen helse/ velferd.(inkl. utarbeide prosedyrer for samhandling på tvers) 6.2. Vi skal sørge for oppvekst- og undervisningstilbud som fokuserer på helhet, sammenheng, tilpasset opplæring og mestring Gjennomføre utredning av oppvekststruktur. tas inn etter behandling av utredningen i kommunen. Gjennomført Vi skal ha kunnskap og muligheter for å kunne gi barn, unge og voksne lærings- og utviklingsfremmende tilbakemeldinger Utrede oversikt over og behov for avlastnings Under arbeid Politisk vedtak i OPKU mai Vi skal ha fokus på tidlig innsats, og kommunens veiledende/ utøvende rolle overfor risikoutsatte personer/familier og nettverk skal styrkes Etablering av ressurssenter/mottaksskole for minoritetsspråklige elever Viser til vedtatte kvalitetsmål (k.sak 72/14) Prosjektstilling i NAV knyttet til fattigdomsproblematikk og målrettet innsats overfor barn /fattige familier.

10 6.5. Malvik kommune skal utvikle lokale oppvekstarenaer som muliggjør sambruk flest mulig timer i døgnet Bygge ny barnehage Bygge ny Hommelvik ungdomsskole og Vikhammer ungdomsskole Nærmiljøanlegg Saksvik Forprosjekt ferdig til barnehage Sandfjæra Jfr. Økonomiplan Felles romprogram vedtatt Plan revidert, og følgende gjennomført: lekeområde ved Solsikken og allidrettsflate m/kunstgress og aktivitetsområde. Ferdigstilles 2015.

11 Mål 7: Vi har et variert og aktivt kulturliv Utrede behov og mulighet for kulturskoletilbud for barn med særskilte behov med tanke på mangfold. Utredning gjennomført, igangsatt våren 2014 og videreutviklet høst Vi skal legge til rette for og stimulere til videreutvikling av et bredt tilbud for alle. Dette skal gjøres gjennom samordning og utvikling av møtearenaer, samt fysiske arenaer som muliggjør sambruk, og gjennom samarbeid med frivillige lag og organisasjoner Bibliotekets framtid utredes sammen med skolebibliotekene. Rehabilitere Ytre Malvik Samfunnshus Bibliotek Hommelvik innarbeidet i romprogram Hommelvik ungdomsskole Jfr økonomiplan Sak om Ytre Malvik samfunnshus legges fram våren Nye Folkets Hus nytt kulturbygg/ flerbruksarena Gjennomført 7.2. Vi skal fortsette å sikre og bevare kulturminner, og øke tilgjengeligheten til dem Utarbeide eget temakart for kulturminner i Malvik Påbegynt Gjennomgang av kommunedelplan kultur (sist revidert 2010). innarbeides i handlingsdel Vi skal legge tilrette for utvikling av kulturnæringer Vi skal arbeide for at Midtsandtangen utvikles til et felles rekreasjons- og arrangementssted Utrede muligheter for å gjøre området lettere tilgjengelig fra buss/ tog for alle, jf UU. Jfr Utrede hvordan området skal brukes og hvilke aktiviteter vi skal ta sikte på å igangsette. Ikke gjennomført 7.5. Vi skal bidra til at det frivillige arbeidet får gode vilkår.

12 Mål 8: Vi er kjent for god miljøkvalitet 8.1. Malvik kommune skal delta aktivt i gjennomføring av Regional plan for klima og energi for Sør Trøndelag. Dette med utgangspunkt i kommunens egen klima- og energiutredning Konkretisere mål og for klima og energi for handlingsdelperioden 8.2. Ved planlegging og utbygging av konsentrerte nærings- og boligområder i Hommelvik, på Sveberg og på Vikhammer skal det benyttes miljøeffektive og klimavennlige løsninger Fullføre kloakkrenseanlegg Hommelvik nytt i 8.3. Vi skal bidra til å redusere utslipp fra motorisert transport Utrede muligheter for etablering av ladepunkter for el.biler i Hommelvik, på Vikhammer og på Sveberg Etablere ladepunkt for elbil på alle kommunale bygg Påbegynt 8.4. Vi skal utvikle et godt utbygd og trafikksikkert gang- og sykkelvegnett Vi skal avklare hovedområder for bevaring av dyrket og dyrkbar jord, samt kulturlandskap Veg fra Sveberg til Brattalia Trafikksikkerhets Ferdigstille reguleringsplan. K- styresak Detalj -prosjekteres i 2015 Trafikksikkerhetsplan økonomiplan Arealplan 8.6. Malvik kommune som organisasjon skal prioritere klimavennlige energiløsninger. Innarbeides reguleringsbyggesaker i og

13 Mål 9: Vi ivaretar naturens mangfold 9.1. Vi skal fokusere på bærekraftig utvikling, med krav om kunnskapsbasert forvaltning I utbyggingssaker skal vi ta spesielt hensyn til biologisk viktige funksjonsområder og ivaretakelse av truede og sårbare arter. Hensyntas ved behandling av reguleringssaker Malvik kommune skal gjennom informasjon og holdningsskapende arbeid bevisstgjøre innbyggeren og besøkende om de store natur og friluftskvalitetene i Malvik Gi god informasjon både på kommunens hjemmesider og ved aktuelle friluftsområder 9.4. Malvik kommune skal ha oppdaterte offentlig tilgjengelig register for artsvariasjonen i kommunen, med spesiell vekt på sårbare og truede arter

14 Mål 10: Vi er en attraktiv kommune for etablering av arbeidsplasser All næringsutvikling i Malvik skal utvikles på en framtidsrettet måte når det gjelder bruk av natur og energiressurser Utvikling av nye regionale næringsområder skal skje i samarbeid med kommunene i Trondheimsregionen Følge opp Interkommunal arealplan, Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen og Strategisk Næringsplan for Værnesregionen. Arbeidet følges opp Vi skal delta aktivt i gjennomføring av Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen Malvik kommune skal bidra til å legge til rette for nye næringsarealer vest og sørvest for Vassåsen og i Muruvik, i samsvar med interkommunal arealplan (IKAP) Markedsplan Lage forslag til næringsstrategier for Malvik som grunnlag for kommuneplan og innspill til regionale planer Vi skal sørge for å gjennomføre en handels og lokaliseringsanalyse. Gjennomført Vi skal legge til rette for næringsklynger Utvikling av kunnskapsnæring skal skje i tilknytning til tettstedene Hommelvik, Sveberg og Vikhammer Vi skal bidra til å overføre godstransport fra veg til bane og sjø. Sentrumsplaner / IKAP / Næringsplaner Vi skal legge til rette for landbruksbasert næringsutvikling.

15 Mål 11: Malvik kommune er en pådriver i regionalt utviklingsarbeid Malvik kommune skal etablere forpliktende samhandling med aktuelle kompetansemiljø og næringsliv i regionen, med utgangspunkt i at det skal gagne både lokalsamfunnet og regionen Etablere interkommunalt alarmmottak for trygghetsalarmer sammen med Trondheim og Klæbu. - Utpeke kontaktperson/ ansvarlig for velferdsteknologi. - Felles kompetanseoppbygging Jfr. k. sak 48/ Videreutvikle samarbeid i Trondheimsområdet. Jfr. k. sak 48/ Interkommunalt samarbeid skal økes og velges der det gagner innbyggerne og er samfunnsøkonomisk lønnsomt Utrede og etablere nødvendige døgnbasert øyeblikkelig hjelp tilbud, og andre aktuelle. Jfr. samhandlingsreformen Døgnbasert øhjelpstilbud etablert. er Vedtatt kvalitetsmål og innsatsområder innen helse/ velferd(k.sak 72/14) I tillegg vises til k. sak 48/14

16 Mål 9: Vi ivaretar naturens mangfold Malvik kommune skal ha forpliktende samhandlingsprosesser mellom folkevalgte og administrasjonen, med formål å sikre helhetstenkning og resultatoppnåelse Videreutvikle samhandlingsarenaer som fokuserer på felles kultur (felles prosess) og langsiktig planlegging Etablert Gjennom intern og ekstern dialog skal vi etablere felles forståelse og aksept for kvalitet og omfang på kommunens ytelser Lage en plan for innføring av felles elektronisk kvalitetssystem for alle tjenesteområder Etablere kvalitetsnettverk Etablere og benytte brukerundersøkelser for systematisk kvalitetsforbedring Det er etablert rutiner ved rekruttering. Fases inn i drift i 2015 Påbegynt Malvik kommune skal nyttiggjøre seg forskningsbasert metodikk. Benytte ressursorienterte, tverrfaglige arbeidsmetoder (kartlegging,, evaluering og oppfølging) som styrker brukerens ressurser og medvirkning(jfr ksak 72/14) Jfr. vedtatt kvalitetsmål og innsatsområder innen helse/ velferd(k.sak 72/14) Malvik kommune skal tilby selvbetjente tjenester på nett, og fokusere på elektronisk samhandling Oppdaterte hjemmesider med tydelig profil og relevant informasjon for alle virksomheter. Utarbeide klikkbart organisasjonskart for alle tjenesteområder. Påbegynt Malvik kommune skal ha en tydelig bedriftsprofil i arbeidsmarkedet for å sikre rekruttering Malvik kommune skal videreutvikle en utviklings- og delingsfremmende kultur og struktur, med utgangspunkt i verdibasert ledelse og nye sentrale eller lokale føringer Implementere profilhåndbok Engasjere ekstern kompetanse på verdibasert ledelse og kultur Gjennomføre prosesser der medarbeidere blir gitt ansvar og medinnflytelse. Utarbeidet profilhåndbok egen Deltatt på stand / rekrutteringsmesser «Menn i helse» Gjennomført felles ledersamlinger Malvik kommune skal sørge for Utarbeide en kompetanseplan

17 en helhetlig personalpolitikk, bl.a. med fokus på planmessig kompetanseutvikling og arbeid med helse, miljø og sikkerhet for kommunen som helhet Det oppstartes arbeid med å redusere deltidsbruken i kommunen. Heltid skal være den normgivende for ansettelser i Malvik kommune, med deltid som mulighet. Igangsatt Malvik kommune skal benytte datamaskinvare og programvare som forenkler drift og som bruker lite energi.

Vedlegg: Status prioriterte tiltak for perioden 2016-2019. Mål 1: Vi er en pådriver i helhetlig og framtidsrettet samfunnsplanlegging. Nr.

Vedlegg: Status prioriterte tiltak for perioden 2016-2019. Mål 1: Vi er en pådriver i helhetlig og framtidsrettet samfunnsplanlegging. Nr. Vedlegg: Status prioriterte tiltak for perioden 2016-2019 1.1. TILTAK KNYTTET TIL MÅL I KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL Mål 1: Vi er en pådriver i helhetlig og framtidsrettet samfunnsplanlegging Nr. tiltak

Detaljer

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL www.malvik.kommune.no Kontakt oss: Postboks 140, 7551 Hommelvik. Telefon 73 97 20 00 - Telefaks 73 97 20 01 E-post: postmottak@malvik.kommune.no www.malvik.kommune.no www.facebook.com/malvikkommune KOMMUNEPLANENS

Detaljer

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL MALVIK KOMMUNE

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL MALVIK KOMMUNE KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL MALVIK KOMMUNE 2010 2021 30.08.2010 1 Innhold Prosessen fram mot ferdig plan... 3 Malvik 2021 - en plan for framtiden... 3 Framtidsbilde for Malvik kommune... 4 Overordnede mål

Detaljer

Handlingsdel 2013-2016

Handlingsdel 2013-2016 Forslag til kommuneplanens Handlingsdel 2013-2016 for Malvik kommune Foto: Rolf Brovold Åpen Nyskapende - Samhandlende Side 1 Handlingsdel 2013-2016. Innhold 1. Handlingsdelen er:... 3 2. Plan- og styringssystem

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 18.11.2014 Tidspunkt: 08:30 NB! Møtestart

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 18.11.2014 Tidspunkt: 08:30 NB! Møtestart Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 18.11.2014 Tidspunkt: 08:30 NB! Møtestart Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.73 97 20 00. Møtesekretær innkaller

Detaljer

HANDLINGSDEL MED ØKONOMIPLAN MALVIK KOMMUNE 2012 2015

HANDLINGSDEL MED ØKONOMIPLAN MALVIK KOMMUNE 2012 2015 HANDLINGSDEL MED ØKONOMIPLAN MALVIK KOMMUNE 2012 2015 Kommunestyrets vedtak 28. november 2011 Åpen Nyskapende - Samhandlende 1 Fremtidsbilde for Malvik kommune Malvik kommune har vedtatt følgende fremtidsbilde

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel Med glød og go fot

Kommuneplanens samfunnsdel Med glød og go fot Kommuneplanens samfunnsdel Med glød og go fot 2013-2025 Kommuneplanen viser kommunestyrets visjoner om strategier for utvikling av Orkdal kommune. Kommuneplanens langsiktige del består av denne samfunnsdelen

Detaljer

KREATIV OG RAUS KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL

KREATIV OG RAUS KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL KREATIV OG RAUS KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2014-2030 Barn og unge har også en formening om hvordan Midtre Gauldal skal utvikle seg og se ut i framtida. Tegningene i dette heftet er bidrag til en konkurranse

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot Kommuneplanens samfunnsdel Med glød og go fot 2013-2025 Kommuneplanen viser kommunestyrets visjoner om strategier for utvikling av Orkdal kommune. Kommuneplanens langsiktige del består av denne samfunnsdelen

Detaljer

LEV VEL Folkehelsesatsing i Malvik kommune

LEV VEL Folkehelsesatsing i Malvik kommune malvik.kommune.no LEV VEL Folkehelsesatsing i Malvik kommune I Malvik kommune jobber vi kunnskapsbasert og systematisk med folkehelsearbeidet. Gjennom ulike forskningsprosjekt og i partnerskap med andre

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel. for Eidskog 2014-2027

Kommuneplanens samfunnsdel. for Eidskog 2014-2027 Kommuneplanens samfunnsdel for Eidskog 2014-2027 Innholdsfortegnelse Hilsen fra ordføreren...5 Innledning...6 Levekår...9 Barn og ungdom...13 Folkehelse... 17 Samfunnssikkerhet og beredskap...21 Arbeidsliv

Detaljer

Kommuneplanens arealdel 2013-2030

Kommuneplanens arealdel 2013-2030 Kommuneplanens arealdel 2013-2030 Føringer fra samfunnsdelen/andre vedtatte planer og øvrige føringer Viktige temaer Medvirkning og videre prosess Kommuneplan for Nes Planprogram Samfunnsdel Arealdel Formålet

Detaljer

Kommunedelplan helse og omsorg, «Mestring for alle». Høringsforslag. Driftskomiteen 20.08.14

Kommunedelplan helse og omsorg, «Mestring for alle». Høringsforslag. Driftskomiteen 20.08.14 Kommunedelplan helse og omsorg, «Mestring for alle». Høringsforslag. Driftskomiteen 20.08.14 Bakgrunn OU-prosess i kommunen i 2012 Prosjektplan vedtatt i Driftskomiteen 2.10.13: Det foreslåtte mandatet

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset. Dato: Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset. Dato: Tidspunkt: 18:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Kommunestyret Dato: 15.01.2015 Tidspunkt: 18:00 Kommunestyresalen, Rådhuset Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 73 97 20 00. Epost: randi.fosmo@malvik.kommune.no

Detaljer

SKAUN KOMMUNE. Kommuneplanens samfunnsdel vedtatt i kommunestyret

SKAUN KOMMUNE. Kommuneplanens samfunnsdel vedtatt i kommunestyret SKAUN KOMMUNE AKTIV ATTRAKTIV Kommuneplanens samfunnsdel 2013 2024 vedtatt i kommunestyret 14.02.13 Forord Skaun kommune ligger sentralt plassert i Trondheimsregionen mellom storbyen Trondheim og kommunene

Detaljer

Offentlig ettersyn. Kommuneplanens arealdel Malvik kommune 2010-2021.

Offentlig ettersyn. Kommuneplanens arealdel Malvik kommune 2010-2021. Sør Trøndelag fylkeskommune Enhet for regional utvikling www.stfk.no Vår saksbehandler: Vegard Hagerup Malvik kommune TIf. 73 86 6446 E-post: vegard.hagerup@stfk.no Postmottak: postmottak@sttk.no Postboks

Detaljer

Plan- og bygningsloven som samordningslov

Plan- og bygningsloven som samordningslov Plan- og bygningsloven som samordningslov Kurs i samfunnsmedisin Dyreparken Rica hotell 10.9.2014 Maria Fremmerlid Fylkesmannens miljøvernavdeling Hva er plan og hvorfor planlegger vi? Plan angår deg!

Detaljer

STRATEGISK PLAN 2015 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2015

STRATEGISK PLAN 2015 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2015 STRATEGISK PLAN 2015 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2015 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN SANDEFJORD KOMMMUNE 1 HANDLINGSPLAN Hovedmål: Sandefjord kommunes helse- og omsorgstilbud skal være tilpasset

Detaljer

STRATEGISK PLAN 2015 18 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2014

STRATEGISK PLAN 2015 18 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2014 STRATEGISK PLAN 2015 18 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2014 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN SANDEFJORD KOMMMUNE 1 HANDLINGSPLAN Hovedmål: Sandefjord kommunes helse- og omsorgstilbud skal være tilpasset

Detaljer

Fylkesplan for Nordland

Fylkesplan for Nordland Fylkesplan for Nordland Plansjef Greta Johansen 11.12.2012 Foto: Crestock Det regionale plansystemet Demografi Miljø og bærekraftig utvikling Areal og infrastruktur, natur og friluftsområder Næring og

Detaljer

Kommuneplanens arealdel 2016-2050 forslag til planprogram

Kommuneplanens arealdel 2016-2050 forslag til planprogram Kommuneplanens arealdel 2016-2050 forslag til planprogram Vedtak i Planutvalget i møte 11.11.15, sak 66/15 om å varsle oppstart av planarbeid og om forslag til planprogram til høring og offentlig ettersyn.

Detaljer

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN 1 INNHOLD 1. HVORFOR MEDVIRKNING? 2. HVA ER KOMMUNEPLANEN OG KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL? 3.

Detaljer

EN KOMMUNEDELPLAN FOR OMRÅDET FRA KORSEGÅRDEN TIL ÅS SENTRUM RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG

EN KOMMUNEDELPLAN FOR OMRÅDET FRA KORSEGÅRDEN TIL ÅS SENTRUM RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG Ås kommune UNIVERSITETSBYGDA EN KOMMUNEDELPLAN FOR OMRÅDET FRA KORSEGÅRDEN TIL ÅS SENTRUM RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG 2.05.06 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 3 2 VIKTIGE FORUTSETNINGER FOR PLANARBEIDET...

Detaljer

Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune

Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune RANDABERG KOMMUNE VEDTATT I KOMMUNESTYRET 19.12.2013, SAK 76/13. PLANSTRATEGI RANDABERG KOMMUNE Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune 1. FORMÅL Formålet med kommunal planstrategi er å klargjøre

Detaljer

Høring - Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging

Høring - Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging Saknr. 13/10719-2 Saksbehandler: Elisabeth Enger Høring - Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

ULLENSAKER KOMMUNE VEKST-UTFORDRINGER OG MULIGHETER. Forprosjekt for RRB og E16, møte 5.11.2015

ULLENSAKER KOMMUNE VEKST-UTFORDRINGER OG MULIGHETER. Forprosjekt for RRB og E16, møte 5.11.2015 VEKST-UTFORDRINGER OG MULIGHETER Forprosjekt for RRB og E16, møte 5.11.2015 Kommuneplanens arealdel 2015-2030 Vedtatt av kommunestyret 07.09.2015 Ullensaker i 2015 Ca. 34.000 innbyggere og i sterk vekst

Detaljer

Universell Utforming

Universell Utforming Universell Utforming Erfaringer fra Malvik kommune: II. I. Universell utforming i et lederperspektiv Universell utforming i kommunale planprosesser - to sider av samme sak? 28.09.2006 Mål: - et inkluderende

Detaljer

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL PLANPROGRAM for KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL Forslag til formannskapet 22.01.2013 for utlegging til offentlig ettersyn INNHOLD side INNLEDNING 3 OM KOMMUNEPLANARBEIDET 3 FORMÅL MED PLANARBEIDET 4 Kommunal

Detaljer

IKAP Areal- og transportutvikling i Trondheimsregionen. Hva har vi lykkes med - utfordringer videre. 06. mai 2015 Prosjektleder IKAP - Esther Balvers

IKAP Areal- og transportutvikling i Trondheimsregionen. Hva har vi lykkes med - utfordringer videre. 06. mai 2015 Prosjektleder IKAP - Esther Balvers IKAP Areal- og transportutvikling i Trondheimsregionen Hva har vi lykkes med - utfordringer videre 06. mai 2015 Prosjektleder IKAP - Esther Balvers Trondheimsregionen Hvorfor samarbeid i Trondheimsregionen

Detaljer

HVORDAN SKAL NES-SAMFUNNET UTVIKLE SEG?

HVORDAN SKAL NES-SAMFUNNET UTVIKLE SEG? NES KOMMUNE Samfunnsutvikling og kultur HVORDAN SKAL NES-SAMFUNNET UTVIKLE SEG? INFORMASJON OM ÅPENT DIALOGMØTE Mandag 4. februar kl. 19.00-22.00 på rådhuset I forbindelse med revisjon av kommuneplanens

Detaljer

NEDRE EIKER KOMMUNE. Kommunestyrets vedtak av 28.03.07 (PS 24/07) Kommuneplan 2007 2018. SAMFUNNSDEL Mål

NEDRE EIKER KOMMUNE. Kommunestyrets vedtak av 28.03.07 (PS 24/07) Kommuneplan 2007 2018. SAMFUNNSDEL Mål NEDRE EIKER KOMMUNE Kommunestyrets vedtak av 28.03.07 (PS 24/07) Kommuneplan 2007 2018 SAMFUNNSDEL Mål Samfunnsutvikling Saksbehandler: Anette Bastnes Direkte tlf.: 32 23 26 23 Dato: 26.01.2007 L.nr. 2074/2007

Detaljer

Hva er god planlegging?

Hva er god planlegging? Hva er god planlegging? Tim Moseng Mo i Rana 22. april 2013 Foto: Bjørn Erik Olsen Temaer Kommuneplanlegging Planstatus for Indre Helgeland Planstrategi og kommuneplan Kommuneplanens samfunnsdel Lokal

Detaljer

Selbu kommune. Samfunnsdelen i kommuneplan

Selbu kommune. Samfunnsdelen i kommuneplan Selbu kommune Samfunnsdelen i kommuneplan 2005 2016 2 Innholdsfortegnelse Side Forord 3-4 Visjon og verdier 5 Kommunal tjenesteproduksjon 6 Stedsutvikling og boligtilbud 7 Næringsutvikling 8 Oppvekstmiljø

Detaljer

SAMHANDLING FYLKE OG KOMMUNER FOR Å OPPNÅ UU

SAMHANDLING FYLKE OG KOMMUNER FOR Å OPPNÅ UU SAMHANDLING FYLKE OG KOMMUNER FOR Å OPPNÅ UU Strategier og erfaringer fra pilotfylket Østfold, fra Fylkesmannens ståsted Tormod Lund, FMØ 80-åra, økonomisjef kommune 90-åra, rådmann, KS 2000-åra, regionnivået,

Detaljer

Nord-Aurdal kommune Utvalgssak

Nord-Aurdal kommune Utvalgssak Nord-Aurdal kommune Utvalgssak JournalID: 16/428 Behandlet av Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 28.01.2016 001/16 KAMKAT Formannskapet 07.04.2016 006/16 KAMKAT Kommunestyret 18.04.2016 024/16

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR NOME KOMMUNE

KOMMUNEPLAN FOR NOME KOMMUNE Vedtatt i Nome kommunestyre 16.04.09 KOMMUNEPLAN FOR NOME KOMMUNE 2009 2018 SAMFUNNSDELEN Visjon, mål og retningslinjer for langsiktig samfunnsutvikling i Nome Grunnleggende forutsetning: Nome kommune

Detaljer

Kommunedelplan helse og omsorg «Mestring for alle» Levanger kommune

Kommunedelplan helse og omsorg «Mestring for alle» Levanger kommune Kommunedelplan helse og omsorg «Mestring for alle» Levanger kommune Hovedstrategi 1 Mestring og mening hele livet Mestring som verdigrunnlag og arbeidsform En aktiv brukerrolle Meningsfull hverdag «Yngreomsorg»

Detaljer

Partiprogram Sande KrF 2015-2019

Partiprogram Sande KrF 2015-2019 Partiprogram Sande KrF 2015-2019 Vedtatt av styret 27.5.15 KrFs verdigrunnlag er hentet fra Bibelen, den kristne kulturarven og grunnleggende menneskerettigheter og har sin forankring i det kristne menneskesynet,

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR RENNEBU - SAMFUNNSDEL 2013-2025 MÅL OG STRATEGIER

KOMMUNEPLAN FOR RENNEBU - SAMFUNNSDEL 2013-2025 MÅL OG STRATEGIER KOMMUNEPLAN FOR RENNEBU - SAMFUNNSDEL 2013-2025 MÅL OG STRATEGIER Rennebu et godt sted å være! Vedtak i kommunestyret sak 24/13 den 20.6.2013 om høring og offentlig ettersyn i perioden 24.6.2013 13.9.2013

Detaljer

Forslag til planstrategi for Nannestad kommune

Forslag til planstrategi for Nannestad kommune Nannestad kommune Plan og strategi Arkivsak: 2015/3508-3 Arkiv: 140 Saksbehandler: Kai Krog Halse Saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget 17.08.2016 Forvaltnings- og økonomiutvalget

Detaljer

Det lokalpolitiske handlingsrommet Folkehelse er politikk

Det lokalpolitiske handlingsrommet Folkehelse er politikk Det lokalpolitiske handlingsrommet Folkehelse er politikk Sunne kommuners nettverkskonferanse 2013 1 «Sunne kommuner» - 30. mai 2013. Ordfører i Levanger Robert Svarva & Ordfører i Verdal, Bjørn Iversen

Detaljer

Kommuneplan for Hattfjelldal Kommune. Planstrategi

Kommuneplan for Hattfjelldal Kommune. Planstrategi Kommuneplan for Hattfjelldal Kommune Planstrategi 2016-2019 Vedtatt i Hattfjelldal kommunestyre XXXXXXXX Visjon/ mål Arealplan Retningslinjer Økonomiplan Temaplan Budsjett Regnskap Årsmelding Telefon:

Detaljer

Samlet saksframstilling

Samlet saksframstilling Samlet saksframstilling Arkivsak: 15/1829-21 Arknr.: H41 &40 Saksbehandler: Ingvild Belck-Olsen BEHANDLING: SAKNR. DATO Eldrerådet 4/16 08.02.2016 Rådet for likestilling av funksjonshemmede 4/16 08.02.2016

Detaljer

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 FRIHET RETTFERDIGHET FELLESSKAP VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 DETTE HAR VI OPPNÅDD I PERIODEN 2011-2015: Fortsatt full barnehagedekning Oppvekstsenter på Hægeland Flere korttidsplasser

Detaljer

Hol, Ål, Hemsedal, Gol, Nes, Flå

Hol, Ål, Hemsedal, Gol, Nes, Flå Hol, Ål, Hemsedal, Gol, Nes, Flå Bakgrunn: Ny lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven), som trådde i kraft 1.1.2012, gir kommuner, fylkeskommuner og statlige myndigheter ansvar for å fremme folkehelsen.

Detaljer

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI Foto: Gary John Norman, NTB/Scanpix Innholdsfortegnelse Program for Birkenes Arbeiderparti Kommunestyreperioden 2015 2019 Vår politikk bygger på Det norske Arbeiderpartis

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR NESODDEN KOMMUNE 2011-2023 SAMMEN SKAPER VI DET GODE LIVET HØRINGGSVAR FRA RÅDET FOR LIKESTILLING AV FUNKSJONSHEMMEDE

KOMMUNEPLAN FOR NESODDEN KOMMUNE 2011-2023 SAMMEN SKAPER VI DET GODE LIVET HØRINGGSVAR FRA RÅDET FOR LIKESTILLING AV FUNKSJONSHEMMEDE Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Nesodden kommune v/leder Cato Lie Solvangveien 6 1454 FAGERSTRAND Nesodden kommune Pb 123 1451 NESODDTANGEN Fagerstrand 17. mars 2011 KOMMUNEPLAN FOR NESODDEN

Detaljer

Planprogram. for Kommunedelplan for helse og omsorg i Lindesnes kommune Endelig versjon vedtatt av Lindesnes Kommunestyre

Planprogram. for Kommunedelplan for helse og omsorg i Lindesnes kommune Endelig versjon vedtatt av Lindesnes Kommunestyre Planprogram for Kommunedelplan for helse og omsorg i Lindesnes kommune 2015 2026 Endelig versjon vedtatt av Lindesnes Kommunestyre 19.06.14 1 Innhold OM PLANARBEIDET... 2 MÅL FOR PLANARBEIDET... 3 FOKUSOMRÅDER

Detaljer

Felles fylkesplan 2009-2012

Felles fylkesplan 2009-2012 Felles fylkesplan 2009-2012 Kreative Trøndelag Her alt e mulig uansett Mulighetenes Trøndelag Mennesket Trøndelags viktigste ressurs Noe å leve av og noe å leve for Samhandling og forståelse mellom by

Detaljer

Godkjenning av romprogram for utbygging v/ HOBOS og VIBOS, samt finansiering av videre prosjektering

Godkjenning av romprogram for utbygging v/ HOBOS og VIBOS, samt finansiering av videre prosjektering Arkiv: 614 Arkivsaksnr: 2011/2371-1 Saksbehandler: Tone Østvang Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for helse- og velferd 4/11 22.08.2011 Formannskapet 34/11 23.08.2011 Kommunestyret 41/11 29.08.2011

Detaljer

Vedtak med endringer etter kommunestyrets vedtak i pkt. 1 18:

Vedtak med endringer etter kommunestyrets vedtak i pkt. 1 18: Forslag til vedtak: 1. De strategiske prioriteringene knyttet til samfunnsområdene vedtas i samsvar med vedtakene 1-8 i saksframlegget. 2. Arealstrategiene vedtas i samsvar med vedtak 9 i saksframlegget.

Detaljer

Områdeplan Ask sentrum

Områdeplan Ask sentrum Områdeplan Ask sentrum Gjerdrum kommune har startet et omfattende planarbeid som skal legge grunnlaget for den videre utvikling av Ask sentrum. Arbeidet er forankret i anbefalingen fra plansmien «Ask 2040»

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Lillian Ydstebø Arkiv: / Dato:

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Lillian Ydstebø Arkiv: / Dato: RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Lillian Ydstebø Arkiv: 143 11/715-21 Dato: 29.05.2013 1. GANGSBEHANDLING KOMMUNEDELPLAN HELSE OG VELFERD PLAN ID: 2011 008 ::: &&& Sett inn innstillingen under (ikke

Detaljer

Handlingsprogram 2014-2015

Handlingsprogram 2014-2015 Opplagt i Oppland Regional plan for folkehelse i Oppland 2012-2016 Handlingsprogram 2014-2015 Hovedmål 1: Opplagt i Oppland med folkehelse på dagsorden Strategi Delmål Tiltak Ansvarlig Samarbeidspart 1.1

Detaljer

BOLIG FOR VELFERD MÅLSETNINGER

BOLIG FOR VELFERD MÅLSETNINGER BOLIG FOR VELFERD MÅLSETNINGER OVERORDNEDE MÅLSETNINGER, JFR. TILTAK 6, TILTAKSPLANEN. OVERSENDELSE KMD OG ØVRIGE DEPARTEMENTER TIL ORIENTERING, 19.6.2015 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Om

Detaljer

1 Om Kommuneplanens arealdel

1 Om Kommuneplanens arealdel 1 Om Kommuneplanens arealdel 1. 1 Planens dokumenter Kommuneplanens arealdel 2013-2022 består av tre dokumenter. Figuren beskriver hvordan de virker og sammenhengen mellom dem. Planbeskrivelse Plankart

Detaljer

Forside Uten bilde. Interkommunal arealplan for Trondheimsregionen (IKAP) 1.-UTKAST PLANFORSLAG - høringsutkast

Forside Uten bilde. Interkommunal arealplan for Trondheimsregionen (IKAP) 1.-UTKAST PLANFORSLAG - høringsutkast Forside Uten bilde Interkommunal arealplan for Trondheimsregionen (IKAP) 1.-UTKAST PLANFORSLAG - høringsutkast Felles formannskapsmøte 05.03.2010 Jon Hoem 1 Regionalt utgangspunkt: MÅL 2: Trøndelag skal

Detaljer

Beredskapsplan ( 15/ 4) krav og kriterier

Beredskapsplan ( 15/ 4) krav og kriterier Beredskapsplan ( 15/ 4) krav og kriterier Loven gjelder for alle et avvik i Finnmark bør også være et avvik i Vestfold Men kommunenes størrelse forskjellig med henblikk på befolkning og virksomhet ulike

Detaljer

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe!

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Programutkast perioden 2011-2015 Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Tysvær Høyre sitt mål: Vi vil bygge samfunnet nedenfra og opp og være en pådriver for et godt, sterkt og levende lokalsamfunn.

Detaljer

Erfaringer fra Meldal kommune Innlegg på plankonferanse Petter Lindseth, rådmann.

Erfaringer fra Meldal kommune Innlegg på plankonferanse Petter Lindseth, rådmann. Helhetlig planlegging og styring i -i et folkehelseperspektiv. Erfaringer fra Meldal kommune Innlegg på plankonferanse 20.10.2015 Petter Lindseth, rådmann. Nye strategier for kommunen - hva så? Tema: Hvordan

Detaljer

Sør-Odal kommune Politisk sak

Sør-Odal kommune Politisk sak Sør-Odal kommune Politisk sak Revisjon av den kommunale planstrategien for 2012-2015 - Sør-Odal kommune Saksdokumenter: SAKSGANG Vedtatt av Møtedato Saksnr Saksbeh. Formannskapet 18.03.2014 016/14 IBM

Detaljer

Kvinesdal kommune Vakker Vennlig Vågal. Forslag til planprogram. Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet

Kvinesdal kommune Vakker Vennlig Vågal. Forslag til planprogram. Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet Kvinesdal kommune Vakker Vennlig Vågal Forslag til planprogram Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2016-2028 Høringsfrist 26.04.2016 Innhold 1.0 Innledning 3 2.0 Formålet med planarbeidet

Detaljer

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17 Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17 Planprogram vedtatt av kommunestyret 23. april 2013 Planprogrammet inneholder tema som belyses i planarbeidet, planprosessen med frister

Detaljer

Rådmannen har tiltro til, og en klar forventning om, at alle ansatte i Verran kommune bidrar til at vi når våre mål.

Rådmannen har tiltro til, og en klar forventning om, at alle ansatte i Verran kommune bidrar til at vi når våre mål. Til ansatte i Verran kommune Rådmannen ønsker å tydeliggjøre sine forventninger til det arbeidet som skal gjøres i 2012. Dette blant annet gjennom et forventningsbrev. Forventningsbrevet er innrettet slik

Detaljer

Frogn kommune Handlingsprogram

Frogn kommune Handlingsprogram Frogn kommune Handlingsprogram 2017-2020 Rådmannens forslag 27. oktober 2016 Økte inntekter Netto driftsresultat Høye ambisjoner Effektivisering Tjenester omfang og kvalitet Disposisjonsfond Strukturendringer

Detaljer

MÅL- OG RAMMEDOKUMENT FOR FORSKNINGSBASERT EVALUERING AV PLAN- OG BYGNINGSLOVEN

MÅL- OG RAMMEDOKUMENT FOR FORSKNINGSBASERT EVALUERING AV PLAN- OG BYGNINGSLOVEN MÅL- OG RAMMEDOKUMENT FOR FORSKNINGSBASERT EVALUERING AV PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 1. BAKGRUNN OG FORMÅL Plan- og bygningsloven (pbl) ble vedtatt i 2008. Plandelen trådte i kraft 1.juli 2009. Bygningsdelen

Detaljer

Planstrategi for Nesna kommune

Planstrategi for Nesna kommune Planstrategi for Nesna kommune 2016 2019 1 av 8 Planstrategi for Nesna kommune 2016 2019 1. Innledning 2. Definisjoner - Kommuneplan - Kommunedelplan - Handlingsdel - Planhierarkiet 3. Utviklingstrekk

Detaljer

Planlegging. Grunnlag for politisk styring. Samtidig planlegging

Planlegging. Grunnlag for politisk styring. Samtidig planlegging Planlegging Grunnlag for politisk styring Samtidig planlegging Unikt at alle kommuner og alle fylkeskommuner skal utarbeide planstrategier samtidig i 2016 Kommunestyrene og fylkestingene skal stake ut

Detaljer

Attraktivitet Hovedmål 2: I Hemne skal vi aktivt legge til rette for næringsliv gjennom tydelig satsning på kompetanseutvikling og omdømmebygging

Attraktivitet Hovedmål 2: I Hemne skal vi aktivt legge til rette for næringsliv gjennom tydelig satsning på kompetanseutvikling og omdømmebygging Gruppe 3: Sekretær: Torill Myklebust 12/1742-88 140 OPPGAVE 1: Attraktivitet Hovedmål 2: I Hemne skal vi aktivt legge til rette for næringsliv gjennom tydelig satsning på kompetanseutvikling og omdømmebygging

Detaljer

Plan- og bygningslovssamling Lillehammer og Gjøvikregionene 9. November 2016

Plan- og bygningslovssamling Lillehammer og Gjøvikregionene 9. November 2016 Plan- og bygningslovssamling Lillehammer og Gjøvikregionene 9. November 2016 Kommunen som planmyndighet rolle og ansvar med fokus på samfunssdelen kobling til økonomiplan og budsjett v/aslaug Dæhlen, rådmann

Detaljer

OPPLEGG FOR UTREDNING AV NYE NÆRINGSAREALER I OMRÅDET OLRUD, NYDAL OG TREHØRNINGEN HØRINGSDOKUMENT

OPPLEGG FOR UTREDNING AV NYE NÆRINGSAREALER I OMRÅDET OLRUD, NYDAL OG TREHØRNINGEN HØRINGSDOKUMENT RINGSAKER KOMMUNE HAMAR KOMMUNE OPPLEGG FOR UTREDNING AV NYE NÆRINGSAREALER I OMRÅDET OLRUD, NYDAL OG TREHØRNINGEN HØRINGSDOKUMENT 1. Bakgrunn Målsetting Utredningen skal i utgangspunktet gi grunnlag for

Detaljer

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL Det gode liv i hjertet av Vestfold nær grønn kreativ Foto: Cecilie Hansen. Vedtatt i kommunestyret 16/12-2014 1 Andebu kommune 2014 2026 Tidlig innsats med nye løsninger ANDEBU

Detaljer

Valgprogram 2015 2019 Andebu Høyre

Valgprogram 2015 2019 Andebu Høyre Valgprogram 2015 2019 Andebu Høyre Program 2015 2019 Høyres ideologi går ut på å ta vare på de konservative løsningene og grunnverdiene, samtidig som vi tilrettelegger politikken etter hvert som samfunnet

Detaljer

Offentlig ettersyn - Kommuneplanens arealdel for Hitra kommune Utvalg Møtedato Utvalgsaknr. Formannskapet

Offentlig ettersyn - Kommuneplanens arealdel for Hitra kommune Utvalg Møtedato Utvalgsaknr. Formannskapet HITRA KOMMUNE Teknisk sektor Arkiv: 0095/0002 Saksmappe: 2014/2434-38 Saksbehandler: Marit Aune Dato: 03.11.2016 Offentlig ettersyn - Kommuneplanens arealdel for Hitra kommune 2016-2028 Utvalg Møtedato

Detaljer

Innherred samkommune Administrasjonssjefen

Innherred samkommune Administrasjonssjefen Innherred samkommune Administrasjonssjefen Nord-Trøndelag fylkeskommune Avdeling for kultur og regional utvikling Postboks 2560 7735 STEINKJER Deres ref: Vår ref: BEHA 2012/4489 Dato: 14.12.2015 Regional

Detaljer

Ås Senterparti. Program til kommunevalget 2015

Ås Senterparti. Program til kommunevalget 2015 Ås Senterparti Program til kommunevalget 2015 Ås kommunes framtid; «Ta hele kommunen i bruk» Kommunens hovedoppgave er å gi innbyggerne et godt tjenestetilbud for alle behov og alle aldersgrupper. Det

Detaljer

Statlige planretningslinjer for universell utforming Ny plandel i plan- og bygningsloven

Statlige planretningslinjer for universell utforming Ny plandel i plan- og bygningsloven Statlige planretningslinjer for universell utforming Ny plandel i plan- og bygningsloven Einar Lund Seniorrådgiver Konferansen Over dørstokken Haugesund, 2. nov 2011 Ny lov NOU i 2003 Sterkere fokus på

Detaljer

Malvikstien malvikingenes eget veivalg

Malvikstien malvikingenes eget veivalg 27. September 2016, Royal Garden Hotel, Trondheim TRØNDELAGSMODELLEN FOR FOLKEHELSEARBEID Nye arbeidsmåter i det kunnskapsbaserte folkehelsearbeidet Fra kunnskap til handling og fra handling til kunnskap

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020

BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020 Vedtatt i Kommunestyret 02.11.2011 BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020 Som en av Norges største kommuner, har Bærum høye forventninger til innsats. Vi vil ha folk med ambisjoner både på egne

Detaljer

Regionrådet høringsutkast IKAP-2. 19. september 2014 Prosjektleder IKAP - Esther Balvers

Regionrådet høringsutkast IKAP-2. 19. september 2014 Prosjektleder IKAP - Esther Balvers Regionrådet høringsutkast IKAP-2 19. september 2014 Prosjektleder IKAP - Esther Balvers Høringsdokumenter høringsutkast IKAP-2 indikatorer måloppnåelse felles saksframlegg for behandling i kommune-/bystyre,

Detaljer

Boligplanen er utarbeidet av Kongsberg kommune i samarbeid med Rambøll som har vært benyttet som eksternt miljø i planarbeidet.

Boligplanen er utarbeidet av Kongsberg kommune i samarbeid med Rambøll som har vært benyttet som eksternt miljø i planarbeidet. Boligplanen er utarbeidet av Kongsberg kommune i samarbeid med Rambøll som har vært benyttet som eksternt miljø i planarbeidet. Sentrale aktører og tjenester i kommunen har vært involvert i planarbeidet.

Detaljer

PLANPROGRAM - NY KOMMUNEPLAN

PLANPROGRAM - NY KOMMUNEPLAN PLANPROGRAM - NY KOMMUNEPLAN ENEBAKK KOMMUNE 2013 Sist endret: 08.04.2013 Vedtatt av kommunestyret: 13.05.2013 1. Innledning... 3 1.1 Planprogram i lovverket... 3 2. Planprosessen... 4 2.1 Kommunal planstrategi

Detaljer

Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder

Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder Saknr. 15/431-1 Saksbehandler: Lars Gotaas Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder Innstilling til vedtak: Hedmark fylkeskommune går inn i et fireårig prosjekt i perioden 2015-2018 hvor hovedmålet

Detaljer

UTKAST TIL PARTIPROGRAM, NANNESTAD ARBEIDERPARTI. for perioden 2015-2019

UTKAST TIL PARTIPROGRAM, NANNESTAD ARBEIDERPARTI. for perioden 2015-2019 UTKAST TIL PARTIPROGRAM, NANNESTAD ARBEIDERPARTI for perioden 2015-2019 BARN OG UNGE Fortsette å tilby sommerjobb til ungdom Fortsatt satsing på lærlingordningen i samarbeid med bl.a. Nannestad videregående

Detaljer

Kunnskap skal styra. Basis: Regional planstrategi fram til 2016 som bør ha et perspektiv fram mot 2025

Kunnskap skal styra. Basis: Regional planstrategi fram til 2016 som bør ha et perspektiv fram mot 2025 TELEMARK FYLKESKOMMUNE Kunnskap skal styra Basis: Regional planstrategi fram til 2016 som bør ha et perspektiv fram mot 2025 Vedtatt i fylkestinget i oktober Hovedoverskrift: BÆREKRAFTIG UTVIKLING AV FYLKET

Detaljer

Helhetlig boligplanlegging Plankonferansen Sverre Høynes Avdelingsdirektør Husbanken

Helhetlig boligplanlegging Plankonferansen Sverre Høynes Avdelingsdirektør Husbanken Helhetlig boligplanlegging Plankonferansen 2016 Sverre Høynes Avdelingsdirektør Husbanken «Bolig er roten til alt godt» Bolig den fjerde velferdspilaren ved siden av helse, inntekt og utdanning Bolig en

Detaljer

VEDLEGG. Forslag til ny kommuneplan Kommunedelplan Tidlig innsats - for bedre levekår 2023

VEDLEGG. Forslag til ny kommuneplan Kommunedelplan Tidlig innsats - for bedre levekår 2023 VEDLEGG Forslag til ny kommuneplan Kommunedelplan Tidlig innsats - for bedre levekår 2023 2 Vedlegg: Prosessinnspill til satsningsområder, strategi og mulige tiltak. Satsningsområde : LIKE MULIGHETER STRATEGI

Detaljer

Kommunal planstrategi Tjøme kommune

Kommunal planstrategi Tjøme kommune Kommunal planstrategi 2016-2017 Tjøme kommune Forslag 21.08.2016 PLANSTRATEGI 2016-2018 Innledning Bestemmelsen om kommunal planstrategi er nedfelt i plandelen til ny plan og bygningslov av 2009, 10-1.

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 80/ Kommunestyret 85/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 80/ Kommunestyret 85/ 1 Meråker kommune Arkiv: 140 Arkivsaksnr: 2012/604-2 Saksbehandler: Bård Øyvind Solberg Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 80/12 06.09.2012 Kommunestyret 85/12 01.10.2012 Forslag til utarbeidelse

Detaljer

Kommunedelplan for folkehelse og forebygging. «Folkehelse er vinneren på strategikonfer anser, men ikke til stede på budsjettkonferanser» 16.06.

Kommunedelplan for folkehelse og forebygging. «Folkehelse er vinneren på strategikonfer anser, men ikke til stede på budsjettkonferanser» 16.06. Kommunedelplan for folkehelse og forebygging «Folkehelse er vinneren på strategikonfer anser, men ikke til stede på budsjettkonferanser» 16.06.14 1 Innhold Innhold... 2 FORORD... 3 INNLEDNING... 4 Regional

Detaljer

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013 2024 UTARBEIDING AV MÅL OG STRATEGISKE VALG

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013 2024 UTARBEIDING AV MÅL OG STRATEGISKE VALG Arkivsaksnr.: 08/2026-314 Arkivnr.: 142 Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013 2024 UTARBEIDING AV MÅL OG STRATEGISKE VALG Hjemmel: Plan- og bygningsloven

Detaljer

POLITISK PLATTFORM HADSEL ARBEIDERPARTI, SENTERPARTI OG SOSIALISTISK VENSTREPARTI

POLITISK PLATTFORM HADSEL ARBEIDERPARTI, SENTERPARTI OG SOSIALISTISK VENSTREPARTI POLITISK PLATTFORM HADSEL ARBEIDERPARTI, SENTERPARTI OG SOSIALISTISK VENSTREPARTI Innledning Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk venstreparti er enige om å samarbeide om den politiske styringen

Detaljer

Fylkesmannen i Troms - Turnuskurs for fysioterapeuter 18.april 2016 Kristina Forsberg, rådgiver folkehelse,troms fylkeskommune

Fylkesmannen i Troms - Turnuskurs for fysioterapeuter 18.april 2016 Kristina Forsberg, rådgiver folkehelse,troms fylkeskommune Fylkeskommunens rolle og oppgaver i folkehelsearbeidet Fylkesmannen i Troms - Turnuskurs for fysioterapeuter 18.april 2016 Kristina Forsberg, rådgiver folkehelse,troms fylkeskommune Fylkeskommunen: Ett

Detaljer

Kristiansund kommune

Kristiansund kommune Kristiansund kommune Målsetninger for programperioden 2013 2016 Planlegging og organisering Boligsosial arbeidsgruppe er kommunens ressursteam i forbindelse med gjennomføring av programarbeidet. Kommunen

Detaljer

Bø kommune Sauherad kommune. Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2016-2028 Planprogram

Bø kommune Sauherad kommune. Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2016-2028 Planprogram Bø kommune Sauherad kommune Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2016-2028 Planprogram 1.0 Innledning... 3 2.0 Hensikt med planprogrammet... 4 3.0 Rammer og føringer... 5 3.1 Statlige føringer...

Detaljer

Plan 2011 Plan- og planprosess i Gjerdrum kommune

Plan 2011 Plan- og planprosess i Gjerdrum kommune Plan 2011 Plan- og planprosess i Gjerdrum kommune 16.nov. 2011 Ole Magnus Huser kommunalsjef Hvorfor planlegge? Kommuneplanen skal samordne samfunnsutviklingen, økonomi og tjenesteutviklingen i et langsiktig

Detaljer

Planprogram - Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv

Planprogram - Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv Nittedal kommune Planprogram - Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 20182030 Høringsforslag Behandles i Formannskapet 22/8 2016 Innhold 1. Innledning... 3 1.1. Bakgrunn... 3 1.2.

Detaljer

http://o/ Innledning 3 Forslag til planprogram 3 Planprogrammets formål 3 Føringer 4 Organisering av planprosessen 4 Informasjon og medvirkning 5 Kommuneplanens samfunnsdel 5 Kommuneplanens arealdel 7

Detaljer

3. Utviklingstrekk og utfordringer for rulleringen av kommuneplanen

3. Utviklingstrekk og utfordringer for rulleringen av kommuneplanen 1 1. Bakgrunn og premisser for arbeidet med rullering av kommuneplanen Plan- og bygningsloven fastslår at kommunen har plikt til å utarbeide en kommunal planstrategi minst en gang i hver valgperiode og

Detaljer