Vedlegg: Status prioriterte tiltak for perioden Mål 1: Vi er en pådriver i helhetlig og framtidsrettet samfunnsplanlegging

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vedlegg: Status prioriterte tiltak for perioden 2014-2017. Mål 1: Vi er en pådriver i helhetlig og framtidsrettet samfunnsplanlegging"

Transkript

1 Vedlegg: Status prioriterte for perioden TILTAK KNYTTET TIL MÅL I KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL Mål 1: Vi er en pådriver i helhetlig og framtidsrettet samfunnsplanlegging 1.1. Vi skal ivareta framtidige naturog energiressurser for framtidige generasjoner, gjennom god arealplanlegging Vi skal konsentrere bebyggelsessonene, og legge til rette for at det er mulig å nå arbeidsplasser og private/offentlige servicetjenester uten bruk av bil. Dette målet skal ikke utelukke spredt boligbygging hvor dette faller inn under kommunens prioriteringer. Utarbeide sentrumsplan for Hommelvik og Vikhammer Igangsatt for Hommelvik. Vikhammer planlegging under 1.3. Vi skal ivareta trygghet og sikkerhet gjennom fokus på samfunnssikkerhet og beredskap Utarbeide årshjul for revidering av planverk knyttet til sikkerhet og beredskap Det er utarbeidet årshjul. Det skal utarbeides en helhetlig ROS analyse i Vi skal vektlegge universell utforming og helsefremmende Utarbeide lokal veileder knyttet til universell utforming. Tverrsektoriell kompetansebygging gjennomført. Etablert interkommunalt samarbeid med Trondheim kommune Etablere tilsyn på nybygg, inkl. Universell Utforming Igangsatt 1.5. Folkehelse, kriminalitetsforebygging og trafikksikkerhet skal stå i fokus ved utvikling av eksisterende og nye utbyggingsområder. Tverrfaglig samhandlingsmøter etableres Utvikle rutiner på planarbeid Igangsatt 1.6. Vi skal sørge for tilstrekkelig kvalitet, kapasitet og sikkerhet på energiforsyningsnett, vann- og avløpsanlegg, bredbånd, vegnett samt kommunal bygningsmasse Det arbeides med alternative reservevannsløsninger Lage en plan for beredskap kraftforsyning i krisesituasjoner. Gjennomført nettanalyse. Ses i sammenheng med pkt 1.3..

2 Mål 2: Vi opplever muligheter for samhandling og utvikling 2.1. Innbyggere og andre samarbeidspartnere skal ha tilgang til relevant informasjon og rådgivning fra Malvik kommune Utvikle hjemmesider kommunens Utvikle bruk av nettbaserte tjenester 2.2. Malvik kommune skal legge til rette for og stimulere til frivillig innsats og økt engasjement fra innbyggerne, blant annet gjennom samordning og videreutvikling av arenaer for dialog Utarbeide et konsept for å ønske nye innbyggere velkommen til Malvik kommune.(foreslås slettet) Viser til Sørge for informasjon via kommunens hjemmesider. Enkelt brukergrensesnitt Lag, organisasjoner og utvalg skal være sentrale ressurser i utviklingen av lokalsamfunnet 2.4. Gjennom dialog skal vi utvikle en felles forståelse og aksept for kvalitet og omfang på kommunens ytelser Innføre systematiske brukerundersøkelser. Delvis gjennomført

3 Mål 3: Vi skal kunne velge å leve sunt 3.1. Vi skal utvikle et system for å få oversikt over befolkningens levekår, og benytte dette systematisk i utviklingsarbeid Gjennomføre en folkehelseundersøkelse hvert 4 år i samarbeid med sentrale samarbeidspartnere og relevante forskningsmiljø, som skal benyttes til forbedring og videreutvikling av lokalsamfunnet. Ny undersøkelse er under planlegging. Jfr. K. sak 38/ Vi skal prioritere helsefremmende og forebyggende innsats blant annet ved å vektlegge etablering av omgivelser som fremmer folkehelsen Gymsal/idrettshall i Hommelvik Etablere «Malvikstien» Gymsal/idrettshall inngår pr i dag ikke i investeringsplan. Kommer egen politisk sak i 2015 om kroppsøvingsareal i skolene. Areal- og samfunnsplanlegging følger opp saken Videreutvikle utpekte 7 nærturområder (jfr vedtatt arealdel) Delvis påbegynt 3.3. Vi skal sikre tilgang til sjø, strandsoner, utfartsområder og park/grøntanlegg Gjennomføre en kontroll langs strandsonen for å sikre allmenheten tilgang til disse områdene. Dette skal gjennomføres innen 2015 Påbegynt 3.4. Vi skal legge til rette for å etablere flere gode parkeringsplasser i tilknytning til utfartsområder Vi skal utarbeide en utredning om marka som har til hensikt å utvikle tilrettelagte friluftsområder, og samtidig ivareta primærnæring og biologisk mangfold. Forarbeid friluftskartlegging gjennomført. til 3.6. Vi skal ta del i utviklingen av en sammenhengende tursti langs sjøen mellom Trondheim og Stjørdal. I samarbeid med frivillige lag og foreninger utvikle tursti Saksvik Vikhammer. (jfr pkt Etablere tursti Nygården Statlig sikring av Flatholman påstartet

4 Muruvik i samarbeid med Trondheimregionens friluftsråd, Jernbaneverket og Sør-Trøndelag Fylkeskommune.(jfr 3.2.2) Legge til rette for flere nærturområder Påstartet

5 Mål 4: Vi har boliger, boformer og bomiljø som bidrar til god livskvalitet 4.1. Vi skal arbeide for å utvikle attraktive og positive bomiljø ut fra et livsløpsperspektiv, og åpne for mangfold i boligbyggingen Hommelvik Sjøside, grønt, gangvei, park, bru. Svebergmarka All boligutvikling i Malvik skal utvikles på en framtidsrettet måte når det gjelder bruk av natur- og energiressurser Fjernvarmeanlegg Hommelvik i Selskapet kjøpt av Nord Energi AS i Malvik kommune skal ha tydelige boligpolitiske prioriteringer og Bolig-prosjekt Saksvik Grunnundersøkelser gjennomført. Viser til k.sak 70/14«Bosetting av flyktninger», der bl.a. følgende ble vedtatt i sak om: «Planlegging og bygging på kommunal tomt på Saksvik søkes innarbeidet i investeringsbudsjett for 2015 og i økonomi og handlingsplan Utarbeide plan for bosetting av flyktninger i Malvik. Viser til k.sak 70/ Malvik kommune skal etablere sykehjemsplasser/omsorgsboliger og kommunale boliger sentralt beliggende i Hommelvik og på Vikhammer, samt tilrettelegge for private boliger som skal kunne bidra til inkludering av personer som har utfordringer på boligmarkedet Etablere 50 sykehjemsplasser og 31 omsorgsboliger sentralt beliggende på Vikhammer og i Hommelvik, samt på Jøssåsen (i samarbeid med ideell org). Tilrettelegge for økt kompetanse og bruk av velferdsteknologi Gjennomføres 1 kvartal MK har vedtatt felles mål for velferdsteknologi i Trondheimsområdet Innarbeides i handlingsdelen( jfr. k.sak 48/14) 4.5. Vi skal sørge for helse- og velferdstilbud som fokuserer på helhet, sammenheng, mestring og muligheter, og det enkelte menneske tilbys riktig og koordinert bistand Etablere systematisk samarbeid med pårørende, frivillige og øvrige lokalsamfunn. Utrede behov og muligheter knyttet til avlastnings Videreutvikle og utvide dagens dagtilbud for demente. F.eks pårørendeskole for demens Arbeidet pågår Gjennomført Styrke innsats innen samhandling og Hverdagsmestringsteam innarbeidet i budsjett

6 hverdagsrehabilitering 2015 Etablert hverdagshabilitering overfor utviklingshemmende Utrede helsebygg i Hommelvik (legekontor/fysio/etc) Etablert dialog med private utbyggere.

7 Mål 5: De gode kvalitetene i Hommelvik, på Sveberg og på Vikhammer er videreutviklet og tatt i bruk både i nærmiljøet og av øvrige brukere 5.1. Malvik kommune skal avklare hvilke kommunale tjenester som skal lokaliseres til hvert av disse tre boligområdene, og i hvilket omfang Utarbeide sentrumsplaner for Hommelvik og Vikhammer Prioritert rekkefølge: 1. Hommelvikpåstartet 2. Vikhammer (Ytre Malvik) Rådmannen bes iverksette arbeid med tettstedsutvikling av Vikhammer 1 kvartal Hindre etablering av kriminelle 1 % miljø Etablert samarbeid i Trondheimsregionen Herredshuset legges ut for salg. Kommunale aktiviteter i dagens herredshus samordnes i rådhuset. Servicebygg Hommelvik 5.2. Vi skal legge til rette for at disse boområdene utvikler en møteplass med utgangspunkt i områdets egenart Innføre systematiske brukerundersøkelser. Samordnes gjennom verdigrunnlaget. Må ha klare mål og hensikt 5.3. Vi skal legge til rette for en fortsatt bevaring av de vernede områdene og enkelthusene i Hommelvik, og avklare behovet for en revidert plan for Hommelvik sentrum Vi skal gjennomføre konsekvensutredninger ved etableringer av næringsområder i henhold til IKAP Malvik kommune skal vurdere behovet for å avsette sentrale arealer på Vikhammer til offentlige formål. Ses på i sammenheng med utarbeidelse av sentrumsplan

8 Mål 5: De gode kvalitetene i Hommelvik, på Sveberg og på Vikhammer er videreutviklet og tatt i bruk både i nærmiljøet og av øvrige brukere (forts) Utrede behovet for pendelbuss, følge opp eksisterende ordninger for kollektivtilbud. Arbeide for overgang buss/ tog, og at dette samordnes i forhold til billetter og pris. Må gjøres i samarbeid med Trondheimregionen og fylkeskommunen. Har vært politisk godt engasjement Vi skal arbeide for et fleksibelt og godt utbygd kollektivtilbud innenfor og på tvers av kommunegrensene, inkludert kollektivknutepunkt Det legges til rette for gode parkeringsmuligheter som er hensiktsmessig plassert nært trafikknutepunkter. Det etableres et samarbeid med miljøpakke 2 (Sør- Trøndelag Fylkeskommune) før etablering av flere Park & Ride områder i Malvik kommune. Det forutsettes at dette samarbeidet ikke fører til brukerbetaling på Park & Ride plassene Vi skal sikre friluftsarealene ved Stavsjøen.

9 Mål 6: Vi har gode betingelser for livslang læring Evaluere og revidere arbeidet med individuelle planer. Dette punktet må ses i sammenheng med pkt og ksak 72/14 Kvalitetsmål og innsatsområder innen helse/velferd. Viser for øvrig til kommentar her Vi skal sikre et sammenhengende tjenestetilbud, ved å ha et spesielt fokus på overgangsfaser Etablere møtearenaer for bedre samordning og samhandling på tvers av fagmiljø og sektor Deltar i KSprogrammet den gode skole- og barnehageeier. Årshjul for samhandling og strategisk dokument utarbeides i Utarbeidet og politisk vedtatt felles utviklingsplan innen helse/ velferd.(inkl. utarbeide prosedyrer for samhandling på tvers) 6.2. Vi skal sørge for oppvekst- og undervisningstilbud som fokuserer på helhet, sammenheng, tilpasset opplæring og mestring Gjennomføre utredning av oppvekststruktur. tas inn etter behandling av utredningen i kommunen. Gjennomført Vi skal ha kunnskap og muligheter for å kunne gi barn, unge og voksne lærings- og utviklingsfremmende tilbakemeldinger Utrede oversikt over og behov for avlastnings Under arbeid Politisk vedtak i OPKU mai Vi skal ha fokus på tidlig innsats, og kommunens veiledende/ utøvende rolle overfor risikoutsatte personer/familier og nettverk skal styrkes Etablering av ressurssenter/mottaksskole for minoritetsspråklige elever Viser til vedtatte kvalitetsmål (k.sak 72/14) Prosjektstilling i NAV knyttet til fattigdomsproblematikk og målrettet innsats overfor barn /fattige familier.

10 6.5. Malvik kommune skal utvikle lokale oppvekstarenaer som muliggjør sambruk flest mulig timer i døgnet Bygge ny barnehage Bygge ny Hommelvik ungdomsskole og Vikhammer ungdomsskole Nærmiljøanlegg Saksvik Forprosjekt ferdig til barnehage Sandfjæra Jfr. Økonomiplan Felles romprogram vedtatt Plan revidert, og følgende gjennomført: lekeområde ved Solsikken og allidrettsflate m/kunstgress og aktivitetsområde. Ferdigstilles 2015.

11 Mål 7: Vi har et variert og aktivt kulturliv Utrede behov og mulighet for kulturskoletilbud for barn med særskilte behov med tanke på mangfold. Utredning gjennomført, igangsatt våren 2014 og videreutviklet høst Vi skal legge til rette for og stimulere til videreutvikling av et bredt tilbud for alle. Dette skal gjøres gjennom samordning og utvikling av møtearenaer, samt fysiske arenaer som muliggjør sambruk, og gjennom samarbeid med frivillige lag og organisasjoner Bibliotekets framtid utredes sammen med skolebibliotekene. Rehabilitere Ytre Malvik Samfunnshus Bibliotek Hommelvik innarbeidet i romprogram Hommelvik ungdomsskole Jfr økonomiplan Sak om Ytre Malvik samfunnshus legges fram våren Nye Folkets Hus nytt kulturbygg/ flerbruksarena Gjennomført 7.2. Vi skal fortsette å sikre og bevare kulturminner, og øke tilgjengeligheten til dem Utarbeide eget temakart for kulturminner i Malvik Påbegynt Gjennomgang av kommunedelplan kultur (sist revidert 2010). innarbeides i handlingsdel Vi skal legge tilrette for utvikling av kulturnæringer Vi skal arbeide for at Midtsandtangen utvikles til et felles rekreasjons- og arrangementssted Utrede muligheter for å gjøre området lettere tilgjengelig fra buss/ tog for alle, jf UU. Jfr Utrede hvordan området skal brukes og hvilke aktiviteter vi skal ta sikte på å igangsette. Ikke gjennomført 7.5. Vi skal bidra til at det frivillige arbeidet får gode vilkår.

12 Mål 8: Vi er kjent for god miljøkvalitet 8.1. Malvik kommune skal delta aktivt i gjennomføring av Regional plan for klima og energi for Sør Trøndelag. Dette med utgangspunkt i kommunens egen klima- og energiutredning Konkretisere mål og for klima og energi for handlingsdelperioden 8.2. Ved planlegging og utbygging av konsentrerte nærings- og boligområder i Hommelvik, på Sveberg og på Vikhammer skal det benyttes miljøeffektive og klimavennlige løsninger Fullføre kloakkrenseanlegg Hommelvik nytt i 8.3. Vi skal bidra til å redusere utslipp fra motorisert transport Utrede muligheter for etablering av ladepunkter for el.biler i Hommelvik, på Vikhammer og på Sveberg Etablere ladepunkt for elbil på alle kommunale bygg Påbegynt 8.4. Vi skal utvikle et godt utbygd og trafikksikkert gang- og sykkelvegnett Vi skal avklare hovedområder for bevaring av dyrket og dyrkbar jord, samt kulturlandskap Veg fra Sveberg til Brattalia Trafikksikkerhets Ferdigstille reguleringsplan. K- styresak Detalj -prosjekteres i 2015 Trafikksikkerhetsplan økonomiplan Arealplan 8.6. Malvik kommune som organisasjon skal prioritere klimavennlige energiløsninger. Innarbeides reguleringsbyggesaker i og

13 Mål 9: Vi ivaretar naturens mangfold 9.1. Vi skal fokusere på bærekraftig utvikling, med krav om kunnskapsbasert forvaltning I utbyggingssaker skal vi ta spesielt hensyn til biologisk viktige funksjonsområder og ivaretakelse av truede og sårbare arter. Hensyntas ved behandling av reguleringssaker Malvik kommune skal gjennom informasjon og holdningsskapende arbeid bevisstgjøre innbyggeren og besøkende om de store natur og friluftskvalitetene i Malvik Gi god informasjon både på kommunens hjemmesider og ved aktuelle friluftsområder 9.4. Malvik kommune skal ha oppdaterte offentlig tilgjengelig register for artsvariasjonen i kommunen, med spesiell vekt på sårbare og truede arter

14 Mål 10: Vi er en attraktiv kommune for etablering av arbeidsplasser All næringsutvikling i Malvik skal utvikles på en framtidsrettet måte når det gjelder bruk av natur og energiressurser Utvikling av nye regionale næringsområder skal skje i samarbeid med kommunene i Trondheimsregionen Følge opp Interkommunal arealplan, Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen og Strategisk Næringsplan for Værnesregionen. Arbeidet følges opp Vi skal delta aktivt i gjennomføring av Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen Malvik kommune skal bidra til å legge til rette for nye næringsarealer vest og sørvest for Vassåsen og i Muruvik, i samsvar med interkommunal arealplan (IKAP) Markedsplan Lage forslag til næringsstrategier for Malvik som grunnlag for kommuneplan og innspill til regionale planer Vi skal sørge for å gjennomføre en handels og lokaliseringsanalyse. Gjennomført Vi skal legge til rette for næringsklynger Utvikling av kunnskapsnæring skal skje i tilknytning til tettstedene Hommelvik, Sveberg og Vikhammer Vi skal bidra til å overføre godstransport fra veg til bane og sjø. Sentrumsplaner / IKAP / Næringsplaner Vi skal legge til rette for landbruksbasert næringsutvikling.

15 Mål 11: Malvik kommune er en pådriver i regionalt utviklingsarbeid Malvik kommune skal etablere forpliktende samhandling med aktuelle kompetansemiljø og næringsliv i regionen, med utgangspunkt i at det skal gagne både lokalsamfunnet og regionen Etablere interkommunalt alarmmottak for trygghetsalarmer sammen med Trondheim og Klæbu. - Utpeke kontaktperson/ ansvarlig for velferdsteknologi. - Felles kompetanseoppbygging Jfr. k. sak 48/ Videreutvikle samarbeid i Trondheimsområdet. Jfr. k. sak 48/ Interkommunalt samarbeid skal økes og velges der det gagner innbyggerne og er samfunnsøkonomisk lønnsomt Utrede og etablere nødvendige døgnbasert øyeblikkelig hjelp tilbud, og andre aktuelle. Jfr. samhandlingsreformen Døgnbasert øhjelpstilbud etablert. er Vedtatt kvalitetsmål og innsatsområder innen helse/ velferd(k.sak 72/14) I tillegg vises til k. sak 48/14

16 Mål 9: Vi ivaretar naturens mangfold Malvik kommune skal ha forpliktende samhandlingsprosesser mellom folkevalgte og administrasjonen, med formål å sikre helhetstenkning og resultatoppnåelse Videreutvikle samhandlingsarenaer som fokuserer på felles kultur (felles prosess) og langsiktig planlegging Etablert Gjennom intern og ekstern dialog skal vi etablere felles forståelse og aksept for kvalitet og omfang på kommunens ytelser Lage en plan for innføring av felles elektronisk kvalitetssystem for alle tjenesteområder Etablere kvalitetsnettverk Etablere og benytte brukerundersøkelser for systematisk kvalitetsforbedring Det er etablert rutiner ved rekruttering. Fases inn i drift i 2015 Påbegynt Malvik kommune skal nyttiggjøre seg forskningsbasert metodikk. Benytte ressursorienterte, tverrfaglige arbeidsmetoder (kartlegging,, evaluering og oppfølging) som styrker brukerens ressurser og medvirkning(jfr ksak 72/14) Jfr. vedtatt kvalitetsmål og innsatsområder innen helse/ velferd(k.sak 72/14) Malvik kommune skal tilby selvbetjente tjenester på nett, og fokusere på elektronisk samhandling Oppdaterte hjemmesider med tydelig profil og relevant informasjon for alle virksomheter. Utarbeide klikkbart organisasjonskart for alle tjenesteområder. Påbegynt Malvik kommune skal ha en tydelig bedriftsprofil i arbeidsmarkedet for å sikre rekruttering Malvik kommune skal videreutvikle en utviklings- og delingsfremmende kultur og struktur, med utgangspunkt i verdibasert ledelse og nye sentrale eller lokale føringer Implementere profilhåndbok Engasjere ekstern kompetanse på verdibasert ledelse og kultur Gjennomføre prosesser der medarbeidere blir gitt ansvar og medinnflytelse. Utarbeidet profilhåndbok egen Deltatt på stand / rekrutteringsmesser «Menn i helse» Gjennomført felles ledersamlinger Malvik kommune skal sørge for Utarbeide en kompetanseplan

17 en helhetlig personalpolitikk, bl.a. med fokus på planmessig kompetanseutvikling og arbeid med helse, miljø og sikkerhet for kommunen som helhet Det oppstartes arbeid med å redusere deltidsbruken i kommunen. Heltid skal være den normgivende for ansettelser i Malvik kommune, med deltid som mulighet. Igangsatt Malvik kommune skal benytte datamaskinvare og programvare som forenkler drift og som bruker lite energi.

Vedlegg: Status prioriterte tiltak for perioden 2016-2019. Mål 1: Vi er en pådriver i helhetlig og framtidsrettet samfunnsplanlegging. Nr.

Vedlegg: Status prioriterte tiltak for perioden 2016-2019. Mål 1: Vi er en pådriver i helhetlig og framtidsrettet samfunnsplanlegging. Nr. Vedlegg: Status prioriterte tiltak for perioden 2016-2019 1.1. TILTAK KNYTTET TIL MÅL I KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL Mål 1: Vi er en pådriver i helhetlig og framtidsrettet samfunnsplanlegging Nr. tiltak

Detaljer

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL www.malvik.kommune.no Kontakt oss: Postboks 140, 7551 Hommelvik. Telefon 73 97 20 00 - Telefaks 73 97 20 01 E-post: postmottak@malvik.kommune.no www.malvik.kommune.no www.facebook.com/malvikkommune KOMMUNEPLANENS

Detaljer

Handlingsdel 2013-2016

Handlingsdel 2013-2016 Forslag til kommuneplanens Handlingsdel 2013-2016 for Malvik kommune Foto: Rolf Brovold Åpen Nyskapende - Samhandlende Side 1 Handlingsdel 2013-2016. Innhold 1. Handlingsdelen er:... 3 2. Plan- og styringssystem

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 18.11.2014 Tidspunkt: 08:30 NB! Møtestart

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 18.11.2014 Tidspunkt: 08:30 NB! Møtestart Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 18.11.2014 Tidspunkt: 08:30 NB! Møtestart Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.73 97 20 00. Møtesekretær innkaller

Detaljer

HANDLINGSDEL MED ØKONOMIPLAN MALVIK KOMMUNE 2012 2015

HANDLINGSDEL MED ØKONOMIPLAN MALVIK KOMMUNE 2012 2015 HANDLINGSDEL MED ØKONOMIPLAN MALVIK KOMMUNE 2012 2015 Kommunestyrets vedtak 28. november 2011 Åpen Nyskapende - Samhandlende 1 Fremtidsbilde for Malvik kommune Malvik kommune har vedtatt følgende fremtidsbilde

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot Kommuneplanens samfunnsdel Med glød og go fot 2013-2025 Kommuneplanen viser kommunestyrets visjoner om strategier for utvikling av Orkdal kommune. Kommuneplanens langsiktige del består av denne samfunnsdelen

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel. for Eidskog 2014-2027

Kommuneplanens samfunnsdel. for Eidskog 2014-2027 Kommuneplanens samfunnsdel for Eidskog 2014-2027 Innholdsfortegnelse Hilsen fra ordføreren...5 Innledning...6 Levekår...9 Barn og ungdom...13 Folkehelse... 17 Samfunnssikkerhet og beredskap...21 Arbeidsliv

Detaljer

Kommunedelplan helse og omsorg, «Mestring for alle». Høringsforslag. Driftskomiteen 20.08.14

Kommunedelplan helse og omsorg, «Mestring for alle». Høringsforslag. Driftskomiteen 20.08.14 Kommunedelplan helse og omsorg, «Mestring for alle». Høringsforslag. Driftskomiteen 20.08.14 Bakgrunn OU-prosess i kommunen i 2012 Prosjektplan vedtatt i Driftskomiteen 2.10.13: Det foreslåtte mandatet

Detaljer

Kommuneplanens arealdel 2013-2030

Kommuneplanens arealdel 2013-2030 Kommuneplanens arealdel 2013-2030 Føringer fra samfunnsdelen/andre vedtatte planer og øvrige føringer Viktige temaer Medvirkning og videre prosess Kommuneplan for Nes Planprogram Samfunnsdel Arealdel Formålet

Detaljer

SKAUN KOMMUNE. Kommuneplanens samfunnsdel vedtatt i kommunestyret

SKAUN KOMMUNE. Kommuneplanens samfunnsdel vedtatt i kommunestyret SKAUN KOMMUNE AKTIV ATTRAKTIV Kommuneplanens samfunnsdel 2013 2024 vedtatt i kommunestyret 14.02.13 Forord Skaun kommune ligger sentralt plassert i Trondheimsregionen mellom storbyen Trondheim og kommunene

Detaljer

Offentlig ettersyn. Kommuneplanens arealdel Malvik kommune 2010-2021.

Offentlig ettersyn. Kommuneplanens arealdel Malvik kommune 2010-2021. Sør Trøndelag fylkeskommune Enhet for regional utvikling www.stfk.no Vår saksbehandler: Vegard Hagerup Malvik kommune TIf. 73 86 6446 E-post: vegard.hagerup@stfk.no Postmottak: postmottak@sttk.no Postboks

Detaljer

STRATEGISK PLAN 2015 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2015

STRATEGISK PLAN 2015 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2015 STRATEGISK PLAN 2015 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2015 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN SANDEFJORD KOMMMUNE 1 HANDLINGSPLAN Hovedmål: Sandefjord kommunes helse- og omsorgstilbud skal være tilpasset

Detaljer

STRATEGISK PLAN 2015 18 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2014

STRATEGISK PLAN 2015 18 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2014 STRATEGISK PLAN 2015 18 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2014 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN SANDEFJORD KOMMMUNE 1 HANDLINGSPLAN Hovedmål: Sandefjord kommunes helse- og omsorgstilbud skal være tilpasset

Detaljer

Kommuneplanens arealdel 2016-2050 forslag til planprogram

Kommuneplanens arealdel 2016-2050 forslag til planprogram Kommuneplanens arealdel 2016-2050 forslag til planprogram Vedtak i Planutvalget i møte 11.11.15, sak 66/15 om å varsle oppstart av planarbeid og om forslag til planprogram til høring og offentlig ettersyn.

Detaljer

EN KOMMUNEDELPLAN FOR OMRÅDET FRA KORSEGÅRDEN TIL ÅS SENTRUM RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG

EN KOMMUNEDELPLAN FOR OMRÅDET FRA KORSEGÅRDEN TIL ÅS SENTRUM RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG Ås kommune UNIVERSITETSBYGDA EN KOMMUNEDELPLAN FOR OMRÅDET FRA KORSEGÅRDEN TIL ÅS SENTRUM RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG 2.05.06 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 3 2 VIKTIGE FORUTSETNINGER FOR PLANARBEIDET...

Detaljer

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN 1 INNHOLD 1. HVORFOR MEDVIRKNING? 2. HVA ER KOMMUNEPLANEN OG KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL? 3.

Detaljer

Beredskapsplan ( 15/ 4) krav og kriterier

Beredskapsplan ( 15/ 4) krav og kriterier Beredskapsplan ( 15/ 4) krav og kriterier Loven gjelder for alle et avvik i Finnmark bør også være et avvik i Vestfold Men kommunenes størrelse forskjellig med henblikk på befolkning og virksomhet ulike

Detaljer

Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune

Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune RANDABERG KOMMUNE VEDTATT I KOMMUNESTYRET 19.12.2013, SAK 76/13. PLANSTRATEGI RANDABERG KOMMUNE Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune 1. FORMÅL Formålet med kommunal planstrategi er å klargjøre

Detaljer

Nord-Aurdal kommune Utvalgssak

Nord-Aurdal kommune Utvalgssak Nord-Aurdal kommune Utvalgssak JournalID: 16/428 Behandlet av Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 28.01.2016 001/16 KAMKAT Formannskapet 07.04.2016 006/16 KAMKAT Kommunestyret 18.04.2016 024/16

Detaljer

ULLENSAKER KOMMUNE VEKST-UTFORDRINGER OG MULIGHETER. Forprosjekt for RRB og E16, møte 5.11.2015

ULLENSAKER KOMMUNE VEKST-UTFORDRINGER OG MULIGHETER. Forprosjekt for RRB og E16, møte 5.11.2015 VEKST-UTFORDRINGER OG MULIGHETER Forprosjekt for RRB og E16, møte 5.11.2015 Kommuneplanens arealdel 2015-2030 Vedtatt av kommunestyret 07.09.2015 Ullensaker i 2015 Ca. 34.000 innbyggere og i sterk vekst

Detaljer

Vedtak med endringer etter kommunestyrets vedtak i pkt. 1 18:

Vedtak med endringer etter kommunestyrets vedtak i pkt. 1 18: Forslag til vedtak: 1. De strategiske prioriteringene knyttet til samfunnsområdene vedtas i samsvar med vedtakene 1-8 i saksframlegget. 2. Arealstrategiene vedtas i samsvar med vedtak 9 i saksframlegget.

Detaljer

Det lokalpolitiske handlingsrommet Folkehelse er politikk

Det lokalpolitiske handlingsrommet Folkehelse er politikk Det lokalpolitiske handlingsrommet Folkehelse er politikk Sunne kommuners nettverkskonferanse 2013 1 «Sunne kommuner» - 30. mai 2013. Ordfører i Levanger Robert Svarva & Ordfører i Verdal, Bjørn Iversen

Detaljer

SAMHANDLING FYLKE OG KOMMUNER FOR Å OPPNÅ UU

SAMHANDLING FYLKE OG KOMMUNER FOR Å OPPNÅ UU SAMHANDLING FYLKE OG KOMMUNER FOR Å OPPNÅ UU Strategier og erfaringer fra pilotfylket Østfold, fra Fylkesmannens ståsted Tormod Lund, FMØ 80-åra, økonomisjef kommune 90-åra, rådmann, KS 2000-åra, regionnivået,

Detaljer

HVORDAN SKAL NES-SAMFUNNET UTVIKLE SEG?

HVORDAN SKAL NES-SAMFUNNET UTVIKLE SEG? NES KOMMUNE Samfunnsutvikling og kultur HVORDAN SKAL NES-SAMFUNNET UTVIKLE SEG? INFORMASJON OM ÅPENT DIALOGMØTE Mandag 4. februar kl. 19.00-22.00 på rådhuset I forbindelse med revisjon av kommuneplanens

Detaljer

NEDRE EIKER KOMMUNE. Kommunestyrets vedtak av 28.03.07 (PS 24/07) Kommuneplan 2007 2018. SAMFUNNSDEL Mål

NEDRE EIKER KOMMUNE. Kommunestyrets vedtak av 28.03.07 (PS 24/07) Kommuneplan 2007 2018. SAMFUNNSDEL Mål NEDRE EIKER KOMMUNE Kommunestyrets vedtak av 28.03.07 (PS 24/07) Kommuneplan 2007 2018 SAMFUNNSDEL Mål Samfunnsutvikling Saksbehandler: Anette Bastnes Direkte tlf.: 32 23 26 23 Dato: 26.01.2007 L.nr. 2074/2007

Detaljer

Samlet saksframstilling

Samlet saksframstilling Samlet saksframstilling Arkivsak: 15/1829-21 Arknr.: H41 &40 Saksbehandler: Ingvild Belck-Olsen BEHANDLING: SAKNR. DATO Eldrerådet 4/16 08.02.2016 Rådet for likestilling av funksjonshemmede 4/16 08.02.2016

Detaljer

Kommunedelplan helse og omsorg «Mestring for alle» Levanger kommune

Kommunedelplan helse og omsorg «Mestring for alle» Levanger kommune Kommunedelplan helse og omsorg «Mestring for alle» Levanger kommune Hovedstrategi 1 Mestring og mening hele livet Mestring som verdigrunnlag og arbeidsform En aktiv brukerrolle Meningsfull hverdag «Yngreomsorg»

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR RENNEBU - SAMFUNNSDEL 2013-2025 MÅL OG STRATEGIER

KOMMUNEPLAN FOR RENNEBU - SAMFUNNSDEL 2013-2025 MÅL OG STRATEGIER KOMMUNEPLAN FOR RENNEBU - SAMFUNNSDEL 2013-2025 MÅL OG STRATEGIER Rennebu et godt sted å være! Vedtak i kommunestyret sak 24/13 den 20.6.2013 om høring og offentlig ettersyn i perioden 24.6.2013 13.9.2013

Detaljer

Partiprogram Sande KrF 2015-2019

Partiprogram Sande KrF 2015-2019 Partiprogram Sande KrF 2015-2019 Vedtatt av styret 27.5.15 KrFs verdigrunnlag er hentet fra Bibelen, den kristne kulturarven og grunnleggende menneskerettigheter og har sin forankring i det kristne menneskesynet,

Detaljer

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI Foto: Gary John Norman, NTB/Scanpix Innholdsfortegnelse Program for Birkenes Arbeiderparti Kommunestyreperioden 2015 2019 Vår politikk bygger på Det norske Arbeiderpartis

Detaljer

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 FRIHET RETTFERDIGHET FELLESSKAP VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 DETTE HAR VI OPPNÅDD I PERIODEN 2011-2015: Fortsatt full barnehagedekning Oppvekstsenter på Hægeland Flere korttidsplasser

Detaljer

Felles fylkesplan 2009-2012

Felles fylkesplan 2009-2012 Felles fylkesplan 2009-2012 Kreative Trøndelag Her alt e mulig uansett Mulighetenes Trøndelag Mennesket Trøndelags viktigste ressurs Noe å leve av og noe å leve for Samhandling og forståelse mellom by

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR NESODDEN KOMMUNE 2011-2023 SAMMEN SKAPER VI DET GODE LIVET HØRINGGSVAR FRA RÅDET FOR LIKESTILLING AV FUNKSJONSHEMMEDE

KOMMUNEPLAN FOR NESODDEN KOMMUNE 2011-2023 SAMMEN SKAPER VI DET GODE LIVET HØRINGGSVAR FRA RÅDET FOR LIKESTILLING AV FUNKSJONSHEMMEDE Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Nesodden kommune v/leder Cato Lie Solvangveien 6 1454 FAGERSTRAND Nesodden kommune Pb 123 1451 NESODDTANGEN Fagerstrand 17. mars 2011 KOMMUNEPLAN FOR NESODDEN

Detaljer

Handlingsprogram 2014-2015

Handlingsprogram 2014-2015 Opplagt i Oppland Regional plan for folkehelse i Oppland 2012-2016 Handlingsprogram 2014-2015 Hovedmål 1: Opplagt i Oppland med folkehelse på dagsorden Strategi Delmål Tiltak Ansvarlig Samarbeidspart 1.1

Detaljer

1 Om Kommuneplanens arealdel

1 Om Kommuneplanens arealdel 1 Om Kommuneplanens arealdel 1. 1 Planens dokumenter Kommuneplanens arealdel 2013-2022 består av tre dokumenter. Figuren beskriver hvordan de virker og sammenhengen mellom dem. Planbeskrivelse Plankart

Detaljer

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17 Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17 Planprogram vedtatt av kommunestyret 23. april 2013 Planprogrammet inneholder tema som belyses i planarbeidet, planprosessen med frister

Detaljer

Godkjenning av romprogram for utbygging v/ HOBOS og VIBOS, samt finansiering av videre prosjektering

Godkjenning av romprogram for utbygging v/ HOBOS og VIBOS, samt finansiering av videre prosjektering Arkiv: 614 Arkivsaksnr: 2011/2371-1 Saksbehandler: Tone Østvang Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for helse- og velferd 4/11 22.08.2011 Formannskapet 34/11 23.08.2011 Kommunestyret 41/11 29.08.2011

Detaljer

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe!

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Programutkast perioden 2011-2015 Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Tysvær Høyre sitt mål: Vi vil bygge samfunnet nedenfra og opp og være en pådriver for et godt, sterkt og levende lokalsamfunn.

Detaljer

MÅL- OG RAMMEDOKUMENT FOR FORSKNINGSBASERT EVALUERING AV PLAN- OG BYGNINGSLOVEN

MÅL- OG RAMMEDOKUMENT FOR FORSKNINGSBASERT EVALUERING AV PLAN- OG BYGNINGSLOVEN MÅL- OG RAMMEDOKUMENT FOR FORSKNINGSBASERT EVALUERING AV PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 1. BAKGRUNN OG FORMÅL Plan- og bygningsloven (pbl) ble vedtatt i 2008. Plandelen trådte i kraft 1.juli 2009. Bygningsdelen

Detaljer

Bø kommune Sauherad kommune. Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2016-2028 Planprogram

Bø kommune Sauherad kommune. Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2016-2028 Planprogram Bø kommune Sauherad kommune Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2016-2028 Planprogram 1.0 Innledning... 3 2.0 Hensikt med planprogrammet... 4 3.0 Rammer og føringer... 5 3.1 Statlige føringer...

Detaljer

Rådmannen har tiltro til, og en klar forventning om, at alle ansatte i Verran kommune bidrar til at vi når våre mål.

Rådmannen har tiltro til, og en klar forventning om, at alle ansatte i Verran kommune bidrar til at vi når våre mål. Til ansatte i Verran kommune Rådmannen ønsker å tydeliggjøre sine forventninger til det arbeidet som skal gjøres i 2012. Dette blant annet gjennom et forventningsbrev. Forventningsbrevet er innrettet slik

Detaljer

Områdeplan Ask sentrum

Områdeplan Ask sentrum Områdeplan Ask sentrum Gjerdrum kommune har startet et omfattende planarbeid som skal legge grunnlaget for den videre utvikling av Ask sentrum. Arbeidet er forankret i anbefalingen fra plansmien «Ask 2040»

Detaljer

Boligplanen er utarbeidet av Kongsberg kommune i samarbeid med Rambøll som har vært benyttet som eksternt miljø i planarbeidet.

Boligplanen er utarbeidet av Kongsberg kommune i samarbeid med Rambøll som har vært benyttet som eksternt miljø i planarbeidet. Boligplanen er utarbeidet av Kongsberg kommune i samarbeid med Rambøll som har vært benyttet som eksternt miljø i planarbeidet. Sentrale aktører og tjenester i kommunen har vært involvert i planarbeidet.

Detaljer

Forside Uten bilde. Interkommunal arealplan for Trondheimsregionen (IKAP) 1.-UTKAST PLANFORSLAG - høringsutkast

Forside Uten bilde. Interkommunal arealplan for Trondheimsregionen (IKAP) 1.-UTKAST PLANFORSLAG - høringsutkast Forside Uten bilde Interkommunal arealplan for Trondheimsregionen (IKAP) 1.-UTKAST PLANFORSLAG - høringsutkast Felles formannskapsmøte 05.03.2010 Jon Hoem 1 Regionalt utgangspunkt: MÅL 2: Trøndelag skal

Detaljer

PLANPROGRAM - NY KOMMUNEPLAN

PLANPROGRAM - NY KOMMUNEPLAN PLANPROGRAM - NY KOMMUNEPLAN ENEBAKK KOMMUNE 2013 Sist endret: 08.04.2013 Vedtatt av kommunestyret: 13.05.2013 1. Innledning... 3 1.1 Planprogram i lovverket... 3 2. Planprosessen... 4 2.1 Kommunal planstrategi

Detaljer

VEDLEGG. Forslag til ny kommuneplan Kommunedelplan Tidlig innsats - for bedre levekår 2023

VEDLEGG. Forslag til ny kommuneplan Kommunedelplan Tidlig innsats - for bedre levekår 2023 VEDLEGG Forslag til ny kommuneplan Kommunedelplan Tidlig innsats - for bedre levekår 2023 2 Vedlegg: Prosessinnspill til satsningsområder, strategi og mulige tiltak. Satsningsområde : LIKE MULIGHETER STRATEGI

Detaljer

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL Det gode liv i hjertet av Vestfold nær grønn kreativ Foto: Cecilie Hansen. Vedtatt i kommunestyret 16/12-2014 1 Andebu kommune 2014 2026 Tidlig innsats med nye løsninger ANDEBU

Detaljer

OPPLEGG FOR UTREDNING AV NYE NÆRINGSAREALER I OMRÅDET OLRUD, NYDAL OG TREHØRNINGEN HØRINGSDOKUMENT

OPPLEGG FOR UTREDNING AV NYE NÆRINGSAREALER I OMRÅDET OLRUD, NYDAL OG TREHØRNINGEN HØRINGSDOKUMENT RINGSAKER KOMMUNE HAMAR KOMMUNE OPPLEGG FOR UTREDNING AV NYE NÆRINGSAREALER I OMRÅDET OLRUD, NYDAL OG TREHØRNINGEN HØRINGSDOKUMENT 1. Bakgrunn Målsetting Utredningen skal i utgangspunktet gi grunnlag for

Detaljer

Valgprogram 2015 2019 Andebu Høyre

Valgprogram 2015 2019 Andebu Høyre Valgprogram 2015 2019 Andebu Høyre Program 2015 2019 Høyres ideologi går ut på å ta vare på de konservative løsningene og grunnverdiene, samtidig som vi tilrettelegger politikken etter hvert som samfunnet

Detaljer

Kristiansund kommune

Kristiansund kommune Kristiansund kommune Målsetninger for programperioden 2013 2016 Planlegging og organisering Boligsosial arbeidsgruppe er kommunens ressursteam i forbindelse med gjennomføring av programarbeidet. Kommunen

Detaljer

nærmiljøet - to sider av samme sak

nærmiljøet - to sider av samme sak Stedsutvikling og friluftsliv i nærmiljøet - to sider av samme sak Seniorrådgiver Terje Kaldager Miljøverndepartementet Værnes 1.12.2011 Hva dere skal innom Litt om stedsutvikling Litt om friluftsliv Litt

Detaljer

Kjære velger Vi gleder oss til å ta fatt på fire nye år for et levende og inkluderende lokalsamfunn!

Kjære velger Vi gleder oss til å ta fatt på fire nye år for et levende og inkluderende lokalsamfunn! Vegårshei Arbeiderparti Program 2011 2015 1 2 Kjære velger Aller først takk for tilliten vi har fått ved de forrige valgene. Vi kjenner oss trygge når vi sier at Arbeiderpartiet både i forrige periode

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020

BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020 Vedtatt i Kommunestyret 02.11.2011 BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020 Som en av Norges største kommuner, har Bærum høye forventninger til innsats. Vi vil ha folk med ambisjoner både på egne

Detaljer

Regionrådet høringsutkast IKAP-2. 19. september 2014 Prosjektleder IKAP - Esther Balvers

Regionrådet høringsutkast IKAP-2. 19. september 2014 Prosjektleder IKAP - Esther Balvers Regionrådet høringsutkast IKAP-2 19. september 2014 Prosjektleder IKAP - Esther Balvers Høringsdokumenter høringsutkast IKAP-2 indikatorer måloppnåelse felles saksframlegg for behandling i kommune-/bystyre,

Detaljer

UTKAST TIL PARTIPROGRAM, NANNESTAD ARBEIDERPARTI. for perioden 2015-2019

UTKAST TIL PARTIPROGRAM, NANNESTAD ARBEIDERPARTI. for perioden 2015-2019 UTKAST TIL PARTIPROGRAM, NANNESTAD ARBEIDERPARTI for perioden 2015-2019 BARN OG UNGE Fortsette å tilby sommerjobb til ungdom Fortsatt satsing på lærlingordningen i samarbeid med bl.a. Nannestad videregående

Detaljer

Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder

Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder Saknr. 15/431-1 Saksbehandler: Lars Gotaas Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder Innstilling til vedtak: Hedmark fylkeskommune går inn i et fireårig prosjekt i perioden 2015-2018 hvor hovedmålet

Detaljer

Kunnskap skal styra. Basis: Regional planstrategi fram til 2016 som bør ha et perspektiv fram mot 2025

Kunnskap skal styra. Basis: Regional planstrategi fram til 2016 som bør ha et perspektiv fram mot 2025 TELEMARK FYLKESKOMMUNE Kunnskap skal styra Basis: Regional planstrategi fram til 2016 som bør ha et perspektiv fram mot 2025 Vedtatt i fylkestinget i oktober Hovedoverskrift: BÆREKRAFTIG UTVIKLING AV FYLKET

Detaljer

Ny lov nye muligheter!

Ny lov nye muligheter! Ny lov nye muligheter! 1 Litt om hva jeg skal si. Folkehelseloven 5 og 6 Hvordan tenker vi å gripe det an i Oppegård Folkehelse i ulike deler av kommunens planprosesser Folkehelsetiltak i alle virksomheter

Detaljer

POLITISK PLATTFORM HADSEL ARBEIDERPARTI, SENTERPARTI OG SOSIALISTISK VENSTREPARTI

POLITISK PLATTFORM HADSEL ARBEIDERPARTI, SENTERPARTI OG SOSIALISTISK VENSTREPARTI POLITISK PLATTFORM HADSEL ARBEIDERPARTI, SENTERPARTI OG SOSIALISTISK VENSTREPARTI Innledning Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk venstreparti er enige om å samarbeide om den politiske styringen

Detaljer

Kommunedelplan for folkehelse og forebygging. «Folkehelse er vinneren på strategikonfer anser, men ikke til stede på budsjettkonferanser» 16.06.

Kommunedelplan for folkehelse og forebygging. «Folkehelse er vinneren på strategikonfer anser, men ikke til stede på budsjettkonferanser» 16.06. Kommunedelplan for folkehelse og forebygging «Folkehelse er vinneren på strategikonfer anser, men ikke til stede på budsjettkonferanser» 16.06.14 1 Innhold Innhold... 2 FORORD... 3 INNLEDNING... 4 Regional

Detaljer

Ås Senterparti. Program til kommunevalget 2015

Ås Senterparti. Program til kommunevalget 2015 Ås Senterparti Program til kommunevalget 2015 Ås kommunes framtid; «Ta hele kommunen i bruk» Kommunens hovedoppgave er å gi innbyggerne et godt tjenestetilbud for alle behov og alle aldersgrupper. Det

Detaljer

Planstrategi for Vestvågøy kommune 2012-2015

Planstrategi for Vestvågøy kommune 2012-2015 1860 Planstrategi for Vestvågøy kommune 2012-2015 Vedtatt i kommunestyre sak 102/12, den 18.12.2012 Datert 26.11.2012 Plan og teknikk Innhold Innledning...3 Vestvågøy kommunes plansystem - status...3 Befolkningsutvikling...4

Detaljer

Ny plandel og jordvernhensyn i planprosessene

Ny plandel og jordvernhensyn i planprosessene Ny plandel og jordvernhensyn i planprosessene KOLA VIKEN 21 oktober 2009 Erik Plathe Asplan Viak AS Innhold Kjennetegn ved den praktiske arealplanleggingen hvordan kan sektormyndigheter påvirke? Ny plandel

Detaljer

Ny kurs for Nedre Eiker: Kommuneplan for 2015-2026

Ny kurs for Nedre Eiker: Kommuneplan for 2015-2026 Ny kurs for Nedre Eiker: Kommuneplan for 2015-2026 Foto: Torbjørn Tandberg 2012 Hva skjer på møtet? Hva er en kommuneplan? Hva er kommuneplanens samfunnsdel? Hvordan komme med innspill i høringsperioden?

Detaljer

Plan 2011 Plan- og planprosess i Gjerdrum kommune

Plan 2011 Plan- og planprosess i Gjerdrum kommune Plan 2011 Plan- og planprosess i Gjerdrum kommune 16.nov. 2011 Ole Magnus Huser kommunalsjef Hvorfor planlegge? Kommuneplanen skal samordne samfunnsutviklingen, økonomi og tjenesteutviklingen i et langsiktig

Detaljer

Høringsuttalelse Åmot kommunes samfunnsdel for perioden 2015-2030

Høringsuttalelse Åmot kommunes samfunnsdel for perioden 2015-2030 Saknr. 14/11941-2 Saksbehandler: Lisa Moan Høringsuttalelse Åmot kommunes samfunnsdel for perioden 2015-2030 Innstilling til vedtak: Fylkesrådet gir følgende høringsinnspill til kommuneplanens samfunnsdel:

Detaljer

Høringsforslag Kommuneplanens arealdel 2012-2024

Høringsforslag Kommuneplanens arealdel 2012-2024 Byplankontoret 22.08.2012 Høringsforslag Kommuneplanens arealdel 2012-2024 Foto: Carl-Erik Eriksson wwwwww www.trondheim.kommune.no/arealdel Utfordringen: 40.000 nye innbyggere Pir II arkitekter Utbyggingsareal

Detaljer

Sør-Varanger kommune Kommunedelplan habilitering og rehabilitering 2008-2011. Virksomhetenes oppfølging TILTAKSPLAN

Sør-Varanger kommune Kommunedelplan habilitering og rehabilitering 2008-2011. Virksomhetenes oppfølging TILTAKSPLAN TILTAKSPLAN Rulleres hvert år i sammenheng med økonomiplanen SMIL BAK HVER SKRANKE HOVEDMÅL 1 KOMMUNENS BEFOLKNING SKAL MØTE ET HELHETLIG OG SAMORDNET TJENESTETILBUD DELMÅL 1.1 BRUKERNE SKAL VITE HVOR

Detaljer

Rådmannens rolle i ledelsesforankring og utvikling av en helhetlig boligpolitikk - «Slik gjør vi det i Bodø»

Rådmannens rolle i ledelsesforankring og utvikling av en helhetlig boligpolitikk - «Slik gjør vi det i Bodø» Rådmannens rolle i ledelsesforankring og utvikling av en helhetlig boligpolitikk - «Slik gjør vi det i Bodø» Rolf Kåre Jensen Rådmann Bodø kommune Næringsliv/ arbeidsliv Administrasjonskommune (fylkeskommune,

Detaljer

TEMA 1: Evaluering av kommunens plan- og utviklingsarbeid. Følgende kom fram etter arbeid i smågrupper:

TEMA 1: Evaluering av kommunens plan- og utviklingsarbeid. Følgende kom fram etter arbeid i smågrupper: Utviklingsverksted i Nord-Odal 13.august 2013 Tema: Kommunens plan- og utviklingsarbeid, utvikling av rollen som samfunnsbygger, læring av LUKprosjektet, m.m. Prosessleder: Magne Bjørnerud, www.magnebjørnerud.no

Detaljer

Kommunedelplan samferdsel 2014-17 Planprogram

Kommunedelplan samferdsel 2014-17 Planprogram Steinkjer tar samfunnsansvar Kommunedelplan samferdsel 2014-17 Planprogram Formål: Formålet med planarbeidet er å utarbeide egen kommunedelplan for samferdsel for Steinkjer kommune. Planavgrensning Kommunedelplan

Detaljer

Handlingsplan for fysisk aktivitet og friluftsliv Regional strategi for folkehelse i Telemark, 2012-16.

Handlingsplan for fysisk aktivitet og friluftsliv Regional strategi for folkehelse i Telemark, 2012-16. Handlingsplan for fysisk aktivitet og friluftsliv Regional strategi for folkehelse i Telemark, 2012-16. Ressursgruppa har bestått av 19 personer fra frivillig sektor og offentlig sektor på regionalt/kommunalt

Detaljer

Forslag til planprogram. Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020

Forslag til planprogram. Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020 Forslag til planprogram Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020 1 Bakgrunn og formål Kommunene har vært pålagt å utarbeide planer for idrett og fysisk aktivitet fra 1998. I 1993 utvidet

Detaljer

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013 2024 UTARBEIDING AV MÅL OG STRATEGISKE VALG

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013 2024 UTARBEIDING AV MÅL OG STRATEGISKE VALG Arkivsaksnr.: 08/2026-314 Arkivnr.: 142 Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013 2024 UTARBEIDING AV MÅL OG STRATEGISKE VALG Hjemmel: Plan- og bygningsloven

Detaljer

Helse i plan Kort om bakgrunn og arbeidet så langt. Folkehelse/fysaksamling Brittania 7.- 8 oktober

Helse i plan Kort om bakgrunn og arbeidet så langt. Folkehelse/fysaksamling Brittania 7.- 8 oktober Helse i plan Kort om bakgrunn og arbeidet så langt Folkehelse/fysaksamling Brittania 7.- 8 oktober Pilotprosjekt Helse i plan Kommunene Malvik, Melhus, Tydal, Orkdal og Trondheim Mål for innlegget Omtale

Detaljer

Planprogram for kommunedelplan

Planprogram for kommunedelplan Planprogram for kommunedelplan for Kulturminner i Berg kommune, 2014 2019 Fastsatt av kommunestyret den 16.09.2014 k-sak 37/14 1 Forord I planprogrammet for kommuneplanen, vedtatt av kommunestyret den

Detaljer

Strategisk plan 2012-2016

Strategisk plan 2012-2016 Strategisk plan 2012-2016 Forord Å la humla suse, er også en strategi. Fylkesmannen har mange oppgaver, på svært mange områder. Vi har mange oppdrag. Alt skal gjøres, intet forsømmes. Etter hvert er mengden

Detaljer

Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019

Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019 Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019 Et aktivt og inkluderende lokalsamfunn gir trygghet og trivsel, og mulighet for et godt liv for den enkelte. Lørenskog er en flott kommune å bo

Detaljer

GOD KULTURMINNEFORVALTNING - BÆREKRAFTIG VERDISKAPING!

GOD KULTURMINNEFORVALTNING - BÆREKRAFTIG VERDISKAPING! H A N D L I N G S P R O G R A M 2014-2015 (tiltak som krever i kursiv) 1.1 1. Kulturarven som ressurs Kulturarven skal være grunnlag for bærekraftig verdiskaping og utvikling av samfunns- og næringsliv.

Detaljer

MOLDE KOMMUNE 10.juli, 2015 PLANPROGRAM BARNE- OG UNGDOMSPLAN 2016 2026

MOLDE KOMMUNE 10.juli, 2015 PLANPROGRAM BARNE- OG UNGDOMSPLAN 2016 2026 MOLDE KOMMUNE 10.juli, 2015 PLANPROGRAM BARNE- OG UNGDOMSPLAN 2016 2026 1 INNHOLD 1 INNLEDNING 3 2 AVGRENSNING 3 3 FORMÅL MED PLANARBEIDET 3 3.1 Overordnede mål 3 3.2 Planarbeidet skal omfatte 4 4 PLANPROSESS

Detaljer

A-sak. Forslag til Kommunal planstrategi med tilhørende forslag om å oppheve 5 eldre reguleringsplaner.

A-sak. Forslag til Kommunal planstrategi med tilhørende forslag om å oppheve 5 eldre reguleringsplaner. Hurum kommune Arkiv: 141 Saksmappe: 2012/942 Saksbehandler: Sverre Wittrup Dato: 08.10.2012 A-sak. Forslag til Kommunal planstrategi med tilhørende forslag om å oppheve 5 eldre reguleringsplaner. Saksnr

Detaljer

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK LandsByLivet mangfold og muligheter Vedtatt i Kommunestyret 11. mars 2008 1 INNLEDNING OG HOVEDPRINSIPPER Vi lever i en verden preget av raske endringer, med stadig

Detaljer

Behov for planer og revisjoner i Hol kommune 2012-2016

Behov for planer og revisjoner i Hol kommune 2012-2016 Vedlegg til kommunal planstrategi 2012-2016 Behov for planer og revisjoner i Hol kommune 2012-2016 Kommuneplanens samfunnsdel ble vedtatt i Hol kommunestyre 26.08.2010, og den inneholder Hol kommunes 12

Detaljer

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2015-2030 - 1.GANGS BEHANDLING

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2015-2030 - 1.GANGS BEHANDLING KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2015-2030 - 1.GANGS BEHANDLING Samlet Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår 27/15 04.03.2015 Utvalg for teknikk og miljø 85/15 05.03.2015 Formannskapet

Detaljer

Alle snakker om kommunesammenslåing. men hva skjer med kommunens egne ansatte?

Alle snakker om kommunesammenslåing. men hva skjer med kommunens egne ansatte? Alle snakker om kommunesammenslåing men hva skjer med kommunens egne ansatte? Alle snakker om kommunesammenslåing men hva skjer med kommunens egne ansatte?? Det er et spørsmål som sikkert mange medarbeidere

Detaljer

Kommunal planstrategi 2016-2017. Forslag 20.04.2016

Kommunal planstrategi 2016-2017. Forslag 20.04.2016 Kommunal planstrategi 2016-2017 Forslag 20.04.2016 Innhold Kommunal planstrategi 2016-2017... 1 Sammendrag og hovedkonklusjon... 3 Føringer for arbeidet... 3 Prioriterte tema for perioden... 4 Samferdsel...

Detaljer

Fylkesplan for Nordland

Fylkesplan for Nordland Fylkesplan for Nordland Ole Bernt Skarstein Dato 19.10.12 Ofoten Foto: Bjørn Erik Olsen Kort om prosessen Oppstart des. 2011 Oppstartsseminar februar 2012 Reg. planseminar marsmai 2012 Høring 24.10-12.12.12

Detaljer

Hovedrullering av Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020. Planprogram

Hovedrullering av Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020. Planprogram Hovedrullering av Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020 Planprogram Innhold Hovedrullering av Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet... 1 1 Innledning... 3 1.2 Plankrav... 3 1.3

Detaljer

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Møtedato: 09.06 og 10.06.15 Fra kl. 08.30 Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Fra saknr.: 58/15 Til saknr.: 58/15 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

RINDAL kommune. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve.

RINDAL kommune. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve. RINDAL kommune -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! Senterpartiet vil at Norge skal bygge et samfunn på de kristne grunnverdiene og med et levende folkestyre.

Detaljer

Politisk uttalelse om fremtidig skolestruktur for videregående opplæring i Akershus. Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.

Politisk uttalelse om fremtidig skolestruktur for videregående opplæring i Akershus. Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr. Ås kommune Politisk uttalelse om fremtidig skolestruktur for videregående opplæring i Akershus Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 15/00569-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Rådmannens innstilling: Hovedutvalget

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 20.03.2013 017/13 Kommunestyret 03.04.2013 022/13

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 20.03.2013 017/13 Kommunestyret 03.04.2013 022/13 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FE-131, TI-&13 13/133 13/1645 Stian Skjærvik 13.03.2013 Strategisk plan for Indre Helgeland Regionråd - Høring Utvalg Møtedato

Detaljer

Temaplan for helse, sosial og omsorg. Bystyrekomite helse, sosial og omsorg 6.februar 2015

Temaplan for helse, sosial og omsorg. Bystyrekomite helse, sosial og omsorg 6.februar 2015 Temaplan for helse, sosial og omsorg Bystyrekomite helse, sosial og omsorg 6.februar 2015 04.02.2015 Mandat fra bystyrekomiteen for helse, sosial og omsorg oktober 2013 Et overordnet styringsdokument som

Detaljer

Rammeavtale for samarbeid om folkehelsearbeid Vestre Viken HF og Buskerud fylkeskommune

Rammeavtale for samarbeid om folkehelsearbeid Vestre Viken HF og Buskerud fylkeskommune Rammeavtale for samarbeid om folkehelsearbeid Vestre Viken HF og Buskerud fylkeskommune Rammeavtale folkehelse Vestre Viken HF og Buskerud Fylkeskommune Side 1 av 5 Formål og ønsket effekt For å møte fremtidens

Detaljer

Boligens plass i arealplanleggingen. boligsosiale og kvalitetsmessige hensyn

Boligens plass i arealplanleggingen. boligsosiale og kvalitetsmessige hensyn Boligens plass i arealplanleggingen boligsosiale og kvalitetsmessige hensyn Husbanken skal blant annet jobbe for At kommunene har eierskap til sine boligpolitiske utfordringer Helhetlig boligpolitisk planlegging

Detaljer

Frogn kommune Handlingsprogram 2016-2019

Frogn kommune Handlingsprogram 2016-2019 Frogn kommune Handlingsprogram 2016-2019 Rådmannens forslag 21. oktober 2015 Økte inntekter Netto driftsresultat Høye ambisjoner Effektivisering Tjenester omfang og kvalitet Disposisjonsfond Strukturendringer

Detaljer

Vedlegg. Planstrategi for Hitra Kommune 2012-2015

Vedlegg. Planstrategi for Hitra Kommune 2012-2015 Vedlegg Planstrategi for Hitra Kommune 2012-2015 Figur 1. Oversikt over nivåene i planene i kommunen Figur 2. Arbeidsinndelingen mellom planene i plansystemet Kommuneplanen «Utviklingsmål og satsingsområder»

Detaljer

tomteområder til salgs www.svebergmarka.no www.malvik.kommune.no Tomteområder for konsentrert småhus-/ lavblokk bebyggelse

tomteområder til salgs www.svebergmarka.no www.malvik.kommune.no Tomteområder for konsentrert småhus-/ lavblokk bebyggelse www.malvik.kommune.no www.svebergmarka.no tomteområder til salgs nært alt med utsikt Tomteområder for konsentrert småhus-/ lavblokk bebyggelse Beliggenhet: Fantastisk utsikt fra området, med Trondheim

Detaljer

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14. Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.april 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. GJENNOMFØRING... 4 3. SATSINGSOMRÅDER...

Detaljer

Valgprogram For Hole Arbeiderparti 2015 2019

Valgprogram For Hole Arbeiderparti 2015 2019 Valgprogram For Hole Arbeiderparti 2015 2019 Hole Arbeiderparti Partiprogram 2015 2019 Hole Arbeiderparti vil i denne perioden arbeide målrettet med følgende mål: Sikre at barnehage, skole og SFO opprettholder

Detaljer