Risikoforståelse. Cyberspace en arena for krig og krim. Geir A Samuelsen Direktør - Nasjonal sikkerhetsmyndighet, NSM

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Risikoforståelse. Cyberspace en arena for krig og krim. Geir A Samuelsen Direktør - Nasjonal sikkerhetsmyndighet, NSM"

Transkript

1 krig og krim Cyberspace en arena for krig og krim Risikoforståelse Utfordringer knyttet til å etablere god risikoforståelse Dagfinn Buset Geir A Samuelsen Direktør - Nasjonal sikkerhetsmyndighet, NSM 1

2 Agenda Litt om NSM Hva er risiko? Risikobildet Utfordringer knyttet til å etablere god risikoforståelse Behovet for styring og kontroll Nasjonal sikkerhetsmyndighet Sikre samfunnsverdier 2

3 Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) NSM er det sentrale direktorat for beskyttelse av informasjon og infrastruktur av betydning for samfunnskritiske og andre viktige samfunnsfunksjoner. NSM skal innen sitt ansvarsområde: føre tilsyn og utøve myndighet iht. regelverk Koordinere, varsle og håndtere alvorlige dataangrep utvikle sikkerhetstiltak gi råd og veiledning NSM skal være en pådriver for bedring av sikkerhetstilstanden og gi råd om utviklingen av sikkerhetsarbeidet i samfunnet. 3

4 NSM - en sektorovergripende myndighet FD Militær sektor JD Sivile sektorer NSM Forsvaret Energi Ekom Transport UD Politi osv 4

5 Hva leverer vi til samfunnet? Tre søyler Forebygging Operativ håndtering Krav og kontroll Nasjonal sikkerhetsmyndighet Sikre samfunnsverdier 5

6 Fare Sårbarhet MAKRO-verdier Politisk Militært Økonomisk Sosialt Teknisk NSM Utilsiktet hendelse Naturkatastrofer Storulykker Vanlige/hyppige ulykker -ulike sektorer Feil håndtering Feilfunksjonering Nasjonal trygghet "Safety" "Security" Individ trygghet Tilsiktet hendelse Terrorisme Sabotasje Spionasje Kriminalitet Vandalisme Selvdestruktive handlinger/adferd Trussel MIKRO-verdier Fysiske og materielle forhold Vern (ytre) Pers. mestring Trygghetsfølelse Hovden Sårbarhet Nasjonal sikkerhetsmyndighet Sikre samfunnsverdier 6

7 Vi har ulike roller Offensive Tiltak (Trusselreduserende) Defensive Tiltak (Sårbarhetsreduserende) Trusselaktør Mål Virksomheter Sektorer Nasjonal sikkerhetsmyndighet Sikre samfunnsverdier 7

8 Objekter Nasjonal sikkerhetsmyndighet Objekter Olje og gass Kraft Forsvar E-kom Objekter Justis Bank- og finans Transport Objekter Nasjonal sikkerhetsmyndighet Sikre samfunnsverdier 8

9 Hva er risiko? Nasjonal sikkerhetsmyndighet Sikre samfunnsverdier 9

10 Risikotrekanten Risiko er uttrykk for forholdet mellom trusselen mot en verdi og denne verdiens sårbarhet overfor den spesifiserte trusselen. Verdi Risiko Trussel Sårbarhet Nasjonal sikkerhetsmyndighet Sikre samfunnsverdier 10

11 Risikobildet Nasjonal sikkerhetsmyndighet Sikre samfunnsverdier 11

12 Risikobildet Store verdier Verdi Risiko Trussel Sårbarhet Nasjonal sikkerhetsmyndighet Sikre samfunnsverdier 12

13 Verdi Kritisk infrastruktur og kritiske samfunnsfunksjoner Kritisk infrastruktur er de anlegg og systemer som er helt nødvendige for å opprettholde samfunnets kritiske funksjoner som igjen dekker samfunnets grunnleggende behov og befolkningens trygghetsfølelse. Nasjonal sikkerhetsmyndighet Sikre samfunnsverdier 13

14 Verdi Sensitiv informasjon Etterretningsrapporter Rapporter fra utenriksstasjoner Trusselvurderinger Risiko- og sårbarhetsanalyser Beredskapsplaner Informasjon om vakthold og sikring Bedriftshemmeligheter Informasjon om regjeringens drøftelser Forhandlingsstrategier Transportruter Børssensitiv informasjon Finansiell informasjon Interne vurderinger i forvaltningen Personalinformasjon Helseopplysninger Personopplysninger Passord Pinkode Personnummer Kontonummer Nasjonal sikkerhetsmyndighet Sikre samfunnsverdier 14

15 Risikobildet Trusselen øker Verdi Risiko Trussel Sårbarhet Nasjonal sikkerhetsmyndighet Sikre samfunnsverdier 15

16 Trusler Aktører Aktør Motiv Evne Fremmede staters tradisjonelle e-tjenester Tradisjonelle militære motstandere Informasjon Informasjon Høy Høy Vinningskriminelle Penger Høy Konkurrerende forretningsvirksomheter Informasjon / Penger Hacktivister Demonstrasjoner / Påvirkning / Penger Middels Middels Terrorister Frykt / Skade / Penger Lav Økende? 16

17 Trusler Flere land etablerer CNO-kapasiteter Nasjonal sikkerhetsmyndighet Sikre samfunnsverdier 17

18 Trusler Cyber angrep en del av sikkerhetspolitiske konflikter Nasjonal sikkerhetsmyndighet Sikre samfunnsverdier 18

19 Risikobildet Sårbarhetene øker Verdi Risiko Trussel Sårbarhet Nasjonal sikkerhetsmyndighet Sikre samfunnsverdier 19

20 Sårbarhet Gjensidige avhengigheter Nasjonal sikkerhetsmyndighet Sikre samfunnsverdier 20 20

21 Sårbarhet Globalisering Mangler bilde! Nasjonal sikkerhetsmyndighet Sikre samfunnsverdier 21 (Illustrasjon: Matt Britt (Creative Commons Attribution 2.5). Bildet finnes på Wikipedia.)

22 Sårbarhet Alt over IP Nasjonal sikkerhetsmyndighet Sikre samfunnsverdier 22

23 Sårbarhet Ny teknologi tas i bruk i stort tempo Nasjonal sikkerhetsmyndighet Sikre samfunnsverdier 23

24 Store mengder data tilvirkes og lagres = 1,8 Zetabyte 1,8 Zeta byte = byte Nasjonal sikkerhetsmyndighet Sikre samfunnsverdier 24

25 Sårbarhet Erfaringer fra inntrengningstesting Nasjonal sikkerhetsmyndighet Sikre samfunnsverdier 25

26 Hendelser Antall hendelser er sterkt økende Saker saksoppdateringer Nasjonal sikkerhetsmyndighet Sikre samfunnsverdier 26

27 NSMs vurdering av kvaliteten på sikkerhetsarbeidet Sikkerhetstilstanden er ikke tilfredsstillende Sikkerhetsarbeidet utvikler seg ikke i samsvar med trusselbildet Nasjonal sikkerhetsmyndighet Sikre samfunnsverdier Nasjonal 27 sikkerhet smyndigh

28 Sikkerhetstilstanden NSMs vurderinger Informasjon bl.a fra : VDI Tilsyn Inntrengningstesting Tekniske sikkerhetsundersøkelser Hendelsesrapporter Forskning Samarbeidende tjenester Trusselvurderinger Noen sentrale konklusjoner: Manglende risikoforståelse Ledelsen følger ikke opp sikkerhetsarbeidet Manglende kompetanse og sikkerhetskultur IKT-systemer har ofte tekniske svakheter Manglende sikkerhet i leverandørkjeden Sammenfaller med resultatet av Mørketallsundersøkelsen Nasjonal sikkerhetsmyndighet Sikre samfunnsverdier 28

29 Sikkerhetstilstanden Ikke tilfredsstillende Risiko Tiltak Tidslinje Nasjonal sikkerhetsmyndighet Sikre samfunnsverdier 29

30 Samordnet vurdering fra E-tjenesten, NSM og PST Helhetlig og overordnet risikobilde: Trusler Samfunnsverdier Sårbarheter Nasjonal sikkerhetsmyndighet Sikre samfunnsverdier 30

31 Utfordringer knyttet til å etablere god risikoforståelse Nasjonal sikkerhetsmyndighet Sikre samfunnsverdier 31

32 Beredskap er ikke det samme som grunnsikring Nasjonal sikkerhetsmyndighet Sikre samfunnsverdier 32

33 Ansvars-, nærhets-, og likhetsprinsippene i praksis I det forebyggende arbeidet: Silotekningen: «Dette er vårt ansvar!» og «Det er deres ansvar!» Manglende helhetstenkning og anerkjennelse av sektorovergripende virkemidler. «I m not concerned about your predicament Jack, as my affairs are eminently satisfactory» (Margaret Thatcher) Ved hendelser: «Det er sikkert ingenting å bekymre seg for» «Dette klarer vi selv. Vi trenger ikke hjelp». Når ting går galt: «Vi trodde dere hadde gjort det.» «Dette skulle ikke kunne skje» Nasjonal sikkerhetsmyndighet Sikre samfunnsverdier 33

34 Kommuniserer vi et riktig nasjonalt risikobilde? Nasjonal sikkerhetsmyndighet Sikre samfunnsverdier 34

35 Ledere tenker: «Not on my watch» Nasjonal sikkerhetsmyndighet Sikre samfunnsverdier 35

36 Behov for endret fokus i risikotenkningen RISKO = SANNSYNLIGHET X KONSEKVENS RISKO = SANNSYNLIGHET X KONSEKVENS Nasjonal sikkerhetsmyndighet Sikre samfunnsverdier 36

37 Vi forbereder oss på krisene som har vært Skippertaksmentaliteten (vi gjør ikke noe før vi må) «Det er sannsynlig at noe usannsynlig vil skje» (Aristoteles, f.kr.) Å være etterpåklok på forhånd. Nasjonal sikkerhetsmyndighet Sikre samfunnsverdier 37

38 Ting tar (altfor lang) tid Fra «lessons identified» til «lessons learned» (jf. øvelser) «The definition of insanity is doing the same thing over and over again, and expecting different results» Kompliserte saker tar lang tid Manglende gjennomføringsevne Fra «bør» til «skal» Nasjonal sikkerhetsmyndighet Sikre samfunnsverdier 38

39 Sikkerhet koster vanskelig å måle suksess Nasjonal sikkerhetsmyndighet Sikre samfunnsverdier 39

40 «Return on investment» Sikkerhet er kunsten å sørge for at visse ting ikke skjer. En utakknemlig oppgave, for når ting ikke skjer, er det alltid noen som vil hevde at sikkerhetstiltakene var overdrevne og unødvendige. Nasjonal sikkerhetsmyndighet Sikre samfunnsverdier 40

41 «Jeg blir ikke målt på sikkerhet!» - virksomhetsleder under sluttmøte med tilsynsteam fra NSM Nasjonal sikkerhetsmyndighet Sikre samfunnsverdier 41

42 Enorme økonomiske tap Ukjente tap. Mørketallsundersøkelsen utgitt av Næringslivets sikkerhetsråd anslår en kostnad på 20 milliarder kroner per år. Storbritannia antyder at internettkriminalitet koster landet 27 milliarder pund per år. Norton Cyber Crime Report anslår den globale kostnaden for internett kriminalitet til over 2000 milliarder kroner (388 Milliarder USD). Dette er da mer enn den globale omsetningen av Marihuana, Kokain og Heroin. Nasjonal sikkerhetsmyndighet Sikre samfunnsverdier 42

43 Medias påvirkningskraft Stenging av Grubbegata er «uttrykk for en like hypotetisk som hysterisk tankegang som vi burde vært spart for». Fra Aftenpostens lederartikkel fra 26. april Nasjonal sikkerhetsmyndighet Sikre samfunnsverdier 43

44 Behovet for styring og kontroll Nasjonal sikkerhetsmyndighet Sikre samfunnsverdier 44

45 A perfect world Kontroll og revisjon Planlegging og organisering Verdivurdering Implementering av tiltak Revurdering av mål/ ambisjon Risikovurdering og valg av strategi og tiltak Sikringsmål/ -ambisjon Trusselvurdering Valg av strategi og Sårbarhetsvurdering forslag til tiltak Risikovurdering Norwegian National Security Authority Making Society Secure 45

46 Prinsipper for sikkerhetsarbeid Forutsetning for helhetlig sikkerhetsarbeid er god risikoforståelse. Sikkerhetsarbeidet er en kontinuerlig forbedringsprosess. Sikkerhetsarbeidet må integreres i virksomhetsstyringen Menneskelige, teknologiske og organisatoriske tiltak må sees under ett. Tiltakene må omfatte både grunnsikringstiltak og tiltak for å redusere skadevirkningene. Sikkerhetstiltak må være balanserte Nasjonal sikkerhetsmyndighet Sikre samfunnsverdier 46

47 Mål Forbedring av sikkerhetstilstanden Risiko Tiltak Tidslinje Nasjonal sikkerhetsmyndighet Sikre samfunnsverdier 47

48 Aktuelt lesestoff NSMs rapport om sikkerhetstilstanden 2012 E-tjenestens FOKUS 2013 PSTs Åpen trusselvurdering Trusler og sårbarheter Samordnet vurdering fra E-tjenesten, NSM og PST Samfunnssikkerhet. Beskyttelse mot tilsiktede uønskede handlinger. Terminologi. Norsk Standard, NS 5830:2012 (og kommende NS 5832) Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet Styringssystem for informasjonssikkerhet Erfaringer med og anbefalinger om standardene ISO og ISO Nasjonal sikkerhetsmyndighet Sikre samfunnsverdier 48

49 Takk for oppmerksomheten! Nasjonal sikkerhetsmyndighet Nasjonal sikkerhetsmyndighet Sikre samfunnsverdier 49

50 Spørsmål Nasjonal sikkerhetsmyndighet Sikre samfunnsverdier 50

Rapport om sikkerhetstilstanden 2012

Rapport om sikkerhetstilstanden 2012 Rapport om sikkerhetstilstanden 2012 Nasjonal sikkerhetsmyndighet Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) er det sentrale direktorat for beskyttelse av informasjon og infrastruktur av betydning for samfunnskritiske

Detaljer

Trusler og sårbarheter 2013. Samordnet vurdering fra E-tjenesten, NSM og PST

Trusler og sårbarheter 2013. Samordnet vurdering fra E-tjenesten, NSM og PST Trusler og sårbarheter 2013 Samordnet vurdering fra E-tjenesten, NSM og PST 1 FAKTA Etterretningstjenesten (E-tjenesten) er Norges utenlandsetterretningstjeneste. Tjenesten er underlagt Forsvarssjefen,

Detaljer

NASJONAL SIKKERHETSMYNDIGHET

NASJONAL SIKKERHETSMYNDIGHET OPPGAVER, ANSVAR, OG SIKKERHETSTILSTANDEN Nasjonal sikkerhetsmåned 2014 2 oktober 2014 Kommunikasjonsrådgiver Fredrik Johnsen 1 INNHOLD NSMs ansvars- og arbeidsoppgaver NSMs organisasjon Nyheter Sikkerhetstilstanden

Detaljer

NASJONAL SIKKERHETSMYNDIGHET

NASJONAL SIKKERHETSMYNDIGHET 1 NASJONAL SIKKERHETSMYNDIGHET 2 Sammendrag Nasjonal sikkerhetsmyndighet Risiko 2015 gir en vurdering av sårbarheter i sam funnet, verdier som er verdt å beskytte og risiko for spionasje, sabotasje, terror

Detaljer

Strategi. Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet

Strategi. Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet Strategi Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet 2 Strategi Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet 4 Innhold Forord 6 1 Innledning 8 1.1 Målgruppe 10 1.2 Bakgrunn 11 2 Sikkerhetsutfordringer og

Detaljer

En veiledning. Sikkerhets- og beredskapstiltak mot terrorhandlinger

En veiledning. Sikkerhets- og beredskapstiltak mot terrorhandlinger En veiledning Sikkerhets- og beredskapstiltak mot terrorhandlinger Utgitt av Nasjonal sikkerhetsmyndighet, Politidirektoratet og Politiets sikkerhetstjeneste Sikkerhetsråd 01 Gjennomfør en risikovurdering

Detaljer

Utredning Cybersikkerhet - trusler, trender og tiltak

Utredning Cybersikkerhet - trusler, trender og tiltak Utredning Cybersikkerhet - trusler, trender og tiltak Vedlegg til Regional plan for samfunnsikkerhet og beredskap 2014-2017 Cybersikkerhet Oppland fylke Dette dokumentet gir en innføring i trusler, trender

Detaljer

Nasjonal sikkerhetsmyndighet

Nasjonal sikkerhetsmyndighet Nasjonal sikkerhetsmyndighet Veileder for objektsikkerhetsforskriften En veileder i utvelgelse, klassifisering og beskyttelse av skjermingsverdige objekter Objektsikkerhetsforskriften stiller krav til

Detaljer

Samfunnssikkerhet og risikoforskning (SAMRISK) Innstilling fra en utredningsgruppe nedsatt av Norges forskningsråd

Samfunnssikkerhet og risikoforskning (SAMRISK) Innstilling fra en utredningsgruppe nedsatt av Norges forskningsråd Samfunnssikkerhet og risikoforskning (SAMRISK) Innstilling fra en utredningsgruppe nedsatt av Norges forskningsråd Forord Utredningsgruppen for planlegging av en forskningssatsning innen samfunnssikkerhet

Detaljer

Nasjonal sikkerhetsmyndighet

Nasjonal sikkerhetsmyndighet Nasjonal sikkerhetsmyndighet Veiledning Sist oppdatert: 2009-04-14 Veiledning i verdivurdering Dette er et grunnleggende prinsipp i vårt demokrati å tilstrebe mest mulig åpenhet i forvaltningen, og i utgangspunktet

Detaljer

NSM NorCERT og IKT risikobildet

NSM NorCERT og IKT risikobildet NSM NorCERT og IKT risikobildet NorCERT, Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) Nasjonal sikkerhetsmyndighet Sikre samfunnsverdier 1 Agenda! Om NSM og NorCERT! Om samarbeidet mellom EOS-tjenestene! Om IKT-truslene!

Detaljer

Mørketallsundersøkelsen - Informasjonssikkerhet og datakriminalitet

Mørketallsundersøkelsen - Informasjonssikkerhet og datakriminalitet 2012 Mørketallsundersøkelsen - Informasjonssikkerhet og datakriminalitet Innhold 1 Innledning 3 2 Trusselen 4 2.1 Vurdering fra Norman 4 2.2 Vurdering fra Statoil 6 2.3 Vurdering fra NSM 6 3 Hovedfunn

Detaljer

Norges offentlige utredninger 2000: 24. Utfordringer for sikkerhets- og beredskapsarbeidet i samfunnet

Norges offentlige utredninger 2000: 24. Utfordringer for sikkerhets- og beredskapsarbeidet i samfunnet Norges offentlige utredninger 2000: 24 Et sårbart samfunn Utfordringer for sikkerhets- og beredskapsarbeidet i samfunnet Innstilling fra utvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon 3. september 1999 Avgitt

Detaljer

Koordineringsgruppen for IKT-risikobildet. Vår referanse: 2010/00719/430. Bakgrunnsnotat. Cybersikkerhet 2010-06-01. 1 av 23

Koordineringsgruppen for IKT-risikobildet. Vår referanse: 2010/00719/430. Bakgrunnsnotat. Cybersikkerhet 2010-06-01. 1 av 23 i Koordineringsgruppen for IKT-risikobildet Vår referanse: 2010/00719/430 Bakgrunnsnotat Cybersikkerhet 2010-06-01 1 av 23 Innhold Innhold... 2 Innledning... 3 Nye sikkerhetsbehov... 4 Om IKT-infrastruktur...

Detaljer

Departementenes systematiske samfunnssikkerhetsog beredskapsarbeid

Departementenes systematiske samfunnssikkerhetsog beredskapsarbeid VEILEDER Departementenes systematiske samfunnssikkerhetsog beredskapsarbeid Veileder 2015 Versjon 1.0 Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2015 Omslagsfoto: Colourbox.com ISBN:

Detaljer

NSMs erfaringer fra øvelse IKT08

NSMs erfaringer fra øvelse IKT08 NSMs erfaringer fra øvelse IKT08 Øivind Mandt Stab enhet for analyse og tilsyn oivind.mandt@nsm.stat.no Nasjonal sikkerhetsmyndighet Sikre samfunnsverdier 1 Nasjonal sikkerhetsmyndighet Fører tilsyn, gir

Detaljer

Økt risiko - styrket beredskap

Økt risiko - styrket beredskap Økt risiko - styrket beredskap Døgnet rundt voktes nå norske datasystemer mot angrep utenfra. Gjennom 2014 styrket Nasjonal sikkerhetsmyndighet arbeidet med å redusere sårbarheter i samfunnet. å r s r

Detaljer

Internett og informasjonssikkerhet

Internett og informasjonssikkerhet Temahefte 1/2005 Internett og informasjonssikkerhet Internett er et medium hvor informasjon har et tilnærmet ubegrenset spredningspotensial. Sensitiv informasjon ute på Internett gjør skadepotensialet

Detaljer

Norges sikkerhetstilstand en årsaksanalyse av

Norges sikkerhetstilstand en årsaksanalyse av FFI-rapport 2014/00948 Norges sikkerhetstilstand en årsaksanalyse av mangelfull forebyggende sikkerhet Ingvill Moe Elgsaas og Hege Schultz Heireng Forsvarets FFI forskningsinstitutt Norwegian Defence Research

Detaljer

NOU Norges offentlige utredninger 2006: 6

NOU Norges offentlige utredninger 2006: 6 NOU Norges offentlige utredninger 2006: 6 Når sikkerheten er viktigst Beskyttelse av landets kritiske infrastrukturer og kritiske samfunnsfunksjoner Innstilling fra utvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon

Detaljer

Helhetlig IKT-risikobilde 2015

Helhetlig IKT-risikobilde 2015 Helhetlig IKT-risikobilde 2015 Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) er Norges ekspertorgan for informasjonsog objektsikkerhet, og er det nasjonale fagmiljøet for IKT-sikkerhet. Innhold 07 Forord 09 1 Sammendrag

Detaljer

«ÅPNINGSFOREDRAG» Innledning

«ÅPNINGSFOREDRAG» Innledning «ÅPNINGSFOREDRAG» Innledning Jeg vil takke for invitasjonen til å være tilstede også i år på konferansen til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og holde åpningsforedraget. Oppfølging av 22.

Detaljer

Markedsøkonomi og sikkerhet i forsvarssektoren

Markedsøkonomi og sikkerhet i forsvarssektoren Temahefte 2/2005 Markedsøkonomi og sikkerhet i forsvarssektoren Samfunnsviktige institusjoner privatiseres i dag i større eller mindre grad. Forsvarssektoren skal også benytte privat næringsliv der det

Detaljer

St.meld. nr. 17 (2001-2002)

St.meld. nr. 17 (2001-2002) St.meld. nr. 17 (2001-2002) Veien til et mindre sårbart samfunn Tilråding fra Justis- og politidepartementet av 5. april 2002, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Bondevik II) Kapittel 1 St.meld.

Detaljer

Nasjonalt risikobilde

Nasjonalt risikobilde 2013 Nasjonalt risikobilde DSB Nasjonalt risikobilde 2013 1 katastrofer som kan ramme det norske samfunnet Utgitt av: direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2013 ISBN: 978-82-7768-308-9

Detaljer

VEILEDER FOR VURDERING AV SIKKERHETSRISIKO VED ETABLERING I UTLANDET

VEILEDER FOR VURDERING AV SIKKERHETSRISIKO VED ETABLERING I UTLANDET 2011 VEILEDER FOR VURDERING AV SIKKERHETSRISIKO VED ETABLERING I UTLANDET NÆRINGSLIVETS SIKKERHETSRÅD Næringslivets Sikkerhetsråd (NSR) er opprettet av næringslivets sentrale organisasjoner med formål

Detaljer

NSM. Årsmelding. Cybersikkerhet

NSM. Årsmelding. Cybersikkerhet NSM Årsmelding Cybersikkerhet Innhold 4 8 3 Verksemdsidé 4 Organisasjon og medarbeidarar 8 Direktøren sin artikkel 12 IKT og risiko 14 Sikkerhetstilstanden 16 Analyserer skadevare 18 Leter etter sikkerhetshull

Detaljer

Trusler i det digitale rom (del 1)

Trusler i det digitale rom (del 1) Trusler i det digitale rom (del 1) If you know the enemy and know yourself, you need not fear the result of a hundred battles. If you know yourself but not the enemy, for every victory gained you will

Detaljer

Beskyttelse av samfunnet 5: Sårbarhet i kritiske IKT-systemer sluttrapport

Beskyttelse av samfunnet 5: Sårbarhet i kritiske IKT-systemer sluttrapport FFI-rapport 2007/01204 Beskyttelse av samfunnet 5: Sårbarhet i kritiske IKT-systemer sluttrapport Håvard Fridheim og Janne Hagen Forsvarets forskningsinstitutt/norwegian Defence Research Establishment

Detaljer

STRATEGI FOR INFORMASJONSSIKKERHET FOR POLITIET 2014-2018

STRATEGI FOR INFORMASJONSSIKKERHET FOR POLITIET 2014-2018 STRATEGI FOR INFORMASJONSSIKKERHET FOR POLITIET 2014-2018 STRATEGI FOR INFORMASJONSSIKKERHET / 3 FORORD Politiet står overfor store utfordringer i tiden som kommer, med et kriminalitetsbilde som er komplisert,

Detaljer