Tiltaksplan 2010 for Universitetsbiblioteket

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tiltaksplan 2010 for Universitetsbiblioteket"

Transkript

1 Universitetet i Bergen UNIVERSITETSBIBLIOTEKET Tiltaksplan 2010 for Universitetsbiblioteket UBs styre har vedtatt en strategisk plan med hovedmål for UBs virksomhet i perioden For å sikre at strategiplanen følges opp i praksis er det utarbeidet en tiltaksplan for 2010 med konkrete tiltak som bør gjennomføres for å oppfylle strategiplanen. Tiltaksplanen har vært på høring ved UB, og ble vedtatt av UBs styre Tiltaksplanen vil bli revidert hvert år. Tiltakene er markert med tidspunkt for når de er tenkt gjennomført. Tiltak merket 2010 er tiltak som skal gjennomføres i Tiltak merket kontinuerlig skal ha spesiell oppmerksomhet, men det forventes ikke at man skal rapportere så konkret på disse som på dem som er merket Tiltak merket med nummer har høyere prioritet enn de som er merket med kuler. Tiltak til hovedmål 1: Bygge opp samlinger av fag- og forskningslitteratur 1. I samarbeid med fagmiljøene utarbeide kriterier for samlingsutvikling (nyinnkjøp, oppsigelser og kassering) 2. Etablere formelle og uformelle møteplasser for toveiskommunikasjon mellom bibliotek og fagmiljø, inkludert virtuelle møteplasser 3. Etablere bedre samarbeid med større prosjekter som finansieres eksternt for å finne gode løsninger på prosjektets/fagmiljøets informasjonsbehov for eksempel sentre for fremragende forskning Tiltak til hovedmål 2: Fremme god tilgang til samlinger og dokumentlevering 1. Etablere websider tilpasset bibliotekets brukere 2. Tilby faglig tilpassede informasjonspakker til brukerne, for eksempel til studenter via Mi side, men også tilsvarende til ansatte 3. Gi brukeropplæring og veiledningstjeneste til brukerne 4. Sørge for universell utforming av bibliotekets tjenester 5. Øke synligheten av UBs tjenester og tilbud ved aktiv markedsføring (2010 og videre). 6. Videreutvikle depot som egen utlånsstasjon (2010 og videre). 7. Vektlegge høy kvalitet på metadata og metadataformater, bl.a. gjennom gode rutiner for katalogisering og emneindeksering. Dette inkluderer blant annet arbeid med nasjonale standarder, autoritetsregistre og verdikontroll 1

2 8. Bedre tilgangen til UBs samlinger fra utenfor campus ved å etablere ny proxyserver, som i tillegg til studenter og ansatte også skal kunne betjene Haukeland universitetssykehus og UiBs randsonemiljøer Levere metadata til søkemotorer og andre eksterne informasjonssystem for bedre synlighet av UiBs samlinger Utarbeide en tekst om sluttbrukers rettigheter og plikter i forhold til bruk av lisensierte elektroniske ressurser på campus og med fjerntilgang (hjemmefra og på reise) Bedre gjenfinning av og tilgang til informasjon generert ved UiB, inkludert forskningsdata Få på plass rutiner for registrering av elektroniske masteroppgaver Aktivt vurdere hvilke trykte bøker og tidsskrifter som skal stå på åpne hyller Bidra aktivt til utskifting av felles nasjonalt biblioteksystem innenfor UH-sektoren, og forberede nødvendige lokale tilpasninger ved UB Vurdere Bibliotekportalen opp mot det nye biblioteksystemet Fremme bruken av lenketjenester, og arbeide aktivt for at norske ressurser tilpasses vår lenkeserver (SFX) Stille bibliotekets trykte samlinger til disposisjon for alle og gi det generelle publikum tilgang via bibliotekets PC-er i biblioteklokalene til alle e-tidsskrifter, e-bøker og databaser ("walk in access") Fortsette å delta i nasjonalt og internasjonalt fjernlånssamarbeid Tiltak til hovedmål 3: Bidra til høy studiekvalitet og godt læringsmiljø 1. Utarbeide et mer helhetlig undervisningstilbud i informasjonskompetanse, integrert i den ordinære undervisningen og i samarbeid med fagmiljøene 2. Arbeide for et formelt samarbeid med fakultetene rundt informasjon og veiledning til studenter og tilrettelegging av studentarbeidsplasser i læringssentrene, både stille arbeidsplasser og gruppeplasser (2010 og videre). 3. Vurdere muligheter for formell deltakelse i ulike UiB fora og grupper som tar for seg utdannings-/undervisningsspørsmål 4. Videreutvikle bibliotekets tilbud og verktøy på web rettet spesielt mot studenter (2010) 5. Vurdere åpningstider i tråd med brukernes behov og i henhold til UiBs miljøpolitikk 1 1 Se 2

3 6. Kartlegge og vurdere bibliotekets rolle i forbindelse med digitale hjelpe- og læremidler Tilby veiledning for å heve studentenes informasjonskompetanse Styrke samarbeidet med IT-avdelingen og Utdanningsavdelingen om gode rutiner med hensyn til Mi side, låntakeradministrasjon, utskrifter, kopiering, bruk av programvare osv. (kontinuerlig) Tilby referansehåndteringsverktøy og brukerstøtte for disse Delta i UiBs universitetspedagogiske utviklingsarbeid, som for eksempel Uniped Legge vekt på kunnskapsbasert bibliotekpraksis 2, for eksempel ved å opprette tidsskriftklubb (2010 og videre) Tiltak til hovedmål 4: Støtte forskningen ved UiB 1. Kartlegge hvilke bibliotektjenester forskerne har behov for (2010 og videre). 2. Etablere konsultasjonstjenester for forskere (både mht gjenfinning, referansehåndtering, opphavsrettsspørsmål, bevaring av materiale, publisering) 3. Integrere informasjonskompetanse bedre inn i PhD-utdanning/utrede behovet hos PhD-kandidater (2010 og videre). Tilby veiledning/støtte i rettighetsspørsmål Utrede hvordan biblioteket kan bidra innenfor e-science 3 (2010 og videre). Vurdere alumni-tiltak i tilknytning til bibliotektjenester Tilby referansehåndteringsverktøy og brukerstøtte for disse 2 Evidence Based Library and Information Practice (EBLIP) seeks to improve library and information services and practice by bringing together the best available evidence and insights derived from working experience, moderated by user needs and preferences. EBLIP involves asking answerable questions, finding, critically appraising and then utilising research evidence from relevant disciplines in daily practice. It thus attempts to integrate user-reported, practitionerobserved and research-derived evidence as an explicit basis for decision-making. Booth, A. (2006). Counting what counts: performance measurement and evidence-based practice. Performance Measurement and Metrics; 7(2): "e-science is shorthand for the set of tools and technologies required to support collaborative, networked science. The entire e-science infrastructure is intended to empower scientists to do their research in faster, better and different ways" (e-science and its implications for the library community Tony Hey, Jessie Hey. Library Hi Tech. Bradford: Vol. 24, Iss. 4; pg. 515) 3

4 Tiltak til hovedmål 5: Bidra til å styrke formidling og forskningsdokumentasjon ved UiB 1. Implementere UiBs vedtak om åpen tilgang til forskningsresultater 2. Bidra til å utvikle nasjonale løsninger knyttet til forskningsdokumentasjon og fulltekstarkiv 3. Bidra til å analysere UiBs publiseringsvirksomhet, og bygge opp intern kompetanse vedrørende bibliometriske analyser 4. Etablere kunnskapsportalen Grind.no 5. Følge med på utviklingen innenfor databasesystem for forskningsdata, i første omgang gjennom systemene MAM (Media Asset Management) og Variations3 4 Bidra til dokumentasjon, kvalitetssikring og synliggjøring av forskningsvirksomheten ved UiB Følge med på etableringen av Norsk Vitenskapsindeks (NVI) og ha oppmerksomhet på de konsekvenser det vil få for UB (2010) Tilgjengeliggjøre upubliserte primærkilder fra UiB Ha oppmerksomhet på jubileer, store faglige hendelser og utforme egne utstillinger om dette, gjerne i samarbeid med fagmiljøene Tiltak til hovedmål 6: Bidra til å styrke arbeidet med digitalisering, bevaring og tilgjengeliggjøring av UiBs verdifulle samlinger 4 1. Utarbeide en samlet plan for digitalisering og tilgjengeliggjøring av bibliotekets verdifulle eldre samlinger og fag- og forskningshistorisk materiale ved UiB. 2. Bidra til at UiB får på plass gode rutiner og ansvarsavklaring for sortering, innsamling, bevaring og tilgjengeliggjøring av faghistorisk materiale ved UiB 3. Videreutvikle Billedsamlingens database, slik at den kan inngå i felles søkegrensesnitt for UBs materiale 4. Få til ansvarsavklaring og mandat for standarder og digitalisering av UiBs samlinger Styrke fysisk bevaringsarbeid ved å dokumentere tilstand for samlinger og enkeltobjekter, og igangsette prioritert konserveringsarbeid Styrke den digitale formidlingen av UBs unike samlinger Variations3 er en programvare utviklet av musikkbibliotek ved Indiana University for og av musikere og komponister. Programvaren gir mulighet for digitalisering, katalogisering og avspilling/fremvisning av både noter og lyd. Videre virker programmet som en læringsplattform, hvor undervisere kan legge inn oppgaver, studenter kan levere inn svar på oppgaver, lyttepensum med mer. Se I høsten 2009 startet UB i samarbeid med Griegakademiet oppstartsfase for programvaren. Målet med Variations er, å publisere forsknings- og utviklingsarbeide fra Griegakademiet og tilgjengeliggjøre ikke tidligere publisert musikk. 4

5 Tiltak til hovedmål 7: Styrke nasjonalt og internasjonalt samarbeid 1. Styrke samarbeidet med lokale, regionale og nasjonale institusjoner 2. Få til gode fellesløsninger herunder felles lisensavtaler, og felles datasystemer, samt oppnå mest mulig sømløse tjenester f.eks. Søk og skriv, BRC og UH-nett Vest 3. Arbeide aktivt i nasjonale og internasjonale fora for oppfølging av Berlindeklarasjonen og andre nettverk for åpen tilgang til forskningspublikasjoner Opprettholde og videreutvikle samarbeid med institusjoner i utviklingsland innen områder der vi har særlig kompetanse. Videreutvikle kompetanse i arbeid med og drift av prosjekt blant bibliotekets personale Etablere en fadderordning for gjester fra inn- og utland Tiltak til hovedmål 8: Kompetanseutvikling, organisering, ledelse og samarbeid 1. Ta opp lederrollen på et generelt grunnlag i organisasjonen (gjensidige forventninger, stedlig vs. strategisk lederskap) 2. Se spesielt på ulike modeller for arbeidsledelse i det daglige i lys av ulike organisatoriske modeller 3. Spesielt vurdere fagreferentrollen 4. Spesielt vurdere førstelinjetjenesten 5. Imøtekomme behovet for en mer tydelig og bedre koordinering av oppgaver og rutiner på tvers i organisasjonen, herunder en gjennomgang av de ulike faggruppene 6. Sørge for en bedre koordinering og omstrukturering av IKT og digitale tjenester ved UB 7. Vurdere hvordan behovet for bedre markedsføring av UB sine tjenester kan ivaretas 8. Utarbeide karriere- og kompetanseplaner, både for at hver enkelt kan få meningsfulle oppgaver etter som man utvikler seg og for at biblioteket får den kompetansen som er nødvendig for å utføre sine oppgaver (2010 og videre). Bruke prosjektbasert arbeidsformer basert på teamarbeid på tvers av avdelingene Sørge for at bibliotekets personale har en bred og variert kompetanse, samtidig som behovet for spisskompetanse også ivaretas Sørge for at Universitetsbibliotekets interne tjenester og funksjoner er effektive og av høy kvalitet, herunder sørge for rasjonelle og kostnadseffektive datasystemer Kvalitetssikre tjenestene, bl.a. ved å oppfylle NOKUTs krav 5

6 Arbeide for å minimalisere dobbeltregistrering (registrering av samme dokument i ulike databaser) Sørge for at UB i større grad jobber kunnskapsbasert I det daglige ha med oss UBs verdigrunnlag, f.eks. ved at vi har bevissthet rundt (stilltiende) taushetsplikt og høy bevissthet om miljø og klima Kritiske suksessfaktorer for gjennomføring av målene i Strategisk plan Kritiske suksessfaktorer er faktorer som har avgjørende innflytelse på hvorvidt virksomheten vil lykkes med gjennomføringen av sin strategi eller ikke. For Universitetsbiblioteket har vi identifisert følgende slike faktorer: Godt, og formalisert, samarbeid med fagmiljøene (både ansatte og studenter) God ledelse Endringsvilje i organisasjonen Høy fagkompetanse (bl.a. innen akademia, bibliotek, pedagogisk og teknisk) Høy kompetanse innenfor informasjons- og kommunikasjonsteknologi Tilfredsstillende økonomi Endringer i bibliotekets omgivelser skjer raskt og biblioteket er derfor i en vedvarende omstillingsprosess. Endringsprosessene må skje i nært samarbeid med bibliotekets ansatte. 6

Kompetanseplan for Universitetsbiblioteket

Kompetanseplan for Universitetsbiblioteket Kompetanseplan for Universitetsbiblioteket 1. Innledning Biblioteket befinner seg i en situasjon med store endringer i omgivelsene, og må hele tiden tilpasse seg for å kunne gi relevante tjenester til

Detaljer

Cristin Current research information system in Norway

Cristin Current research information system in Norway Cristin Current research information system in Norway Rapport fra arbeidsgruppe 22. februar 2010 Rapporten ble behandlet i styringsgruppen 9. mars 2010. Se referat fra 5. møte i styringsgruppa under rubrikken

Detaljer

Behovsanalyse. Rapport fra arbeidsgruppe oppnevnt av Bibsys styre 08.04.2008 Avlevert 05.12.2008

Behovsanalyse. Rapport fra arbeidsgruppe oppnevnt av Bibsys styre 08.04.2008 Avlevert 05.12.2008 Behovsanalyse Rapport fra arbeidsgruppe oppnevnt av Bibsys styre 08.04.2008 Avlevert 05.12.2008 1 INNLEDNING... 3 1.1 MANDAT... 3 1.2 BAKGRUNN... 4 2 BIBLIOTEKENES OPPDRAG... 6 2.1 UH-BIBLIOTEKENES HOVEDOPPGAVER...

Detaljer

Programbeskrivelse. Program for digital kompetanse 2004-2008

Programbeskrivelse. Program for digital kompetanse 2004-2008 Programbeskrivelse Program for digital kompetanse 2004-2008 Programbeskrivelse Program for digital kompetanse 2004-2008 Program for digital kompetanse 2004-2008 - programbeskrivelse 1 Program for digital

Detaljer

S T Y R E S A K # 22/15 STYREMØTET DEN 23.04.15. Vedrørende: KVALITETSUTVIKLING VED KHIB ÅRSRAPPORT 2013-2014

S T Y R E S A K # 22/15 STYREMØTET DEN 23.04.15. Vedrørende: KVALITETSUTVIKLING VED KHIB ÅRSRAPPORT 2013-2014 S T Y R E S A K # 22/15 STYREMØTET DEN 23.04.15 Vedrørende: KVALITETSUTVIKLING VED KHIB ÅRSRAPPORT 2013-2014 Forslag til vedtak: Styret tar årsrapporten for 2013-2014 til orientering. Vedlegg: Saksfremlegg

Detaljer

Rapport og planer 2012-2013. Versjon 1.0 15.3.2013

Rapport og planer 2012-2013. Versjon 1.0 15.3.2013 Rapport og planer 2012-2013 Versjon 1.0 15.3.2013 0 1 Innledning 1.1 Overordnet om aktiviteten i 2012 2012 er CRIStins andre leveår. Høyeste prioritet i 2012 har vært å få alle deltagerinstitusjoner i

Detaljer

Hå ndbok for kvålitetsutvikling Del 1

Hå ndbok for kvålitetsutvikling Del 1 1 av 20 Hå ndbok for kvålitetsutvikling Del 1 Revidert utgave vedtatt av høgskolestyret 04.09.2014 2 av 20 1. Håndbok for kvalitetsutvikling Håndbok for kvalitetsutvikling for Høgskolen i Ålesund består

Detaljer

Årsplan 2013. Versjon 1.0 1.3.2013

Årsplan 2013. Versjon 1.0 1.3.2013 Årsplan 2013 Versjon 1.0 1.3.2013 1 Innledning Dette dokumentet viser oversikt over de viktigste planlagte aktivitetene i CRIStin i 2013. Mer detaljerte planer med delaktiviteter og milepæler lages innenfor

Detaljer

AÅ rsrapport om studiekvalitet 2012 og 2013

AÅ rsrapport om studiekvalitet 2012 og 2013 AÅ rsrapport om studiekvalitet 2012 og 2013 Forord Dette er den siste Årsrapport for studiekvalitet fra Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB). Rapporten har endret noe form de siste årene, og

Detaljer

Virksomhetsplan 2010. Versjon 1 2009-11-10

Virksomhetsplan 2010. Versjon 1 2009-11-10 Virksomhetsplan 2010 Versjon 1 2009-11-10 1 Innhold 1 Økonomiske rammer og grunnlag for virksomhetsplan... 3 2 Innledning til virksomhetsplan... 5 3 Samarbeid... 6 4 Organisasjon... 6 5 Biblioteksystemet...

Detaljer

Veikart for Avdeling for IT

Veikart for Avdeling for IT Veikart for Avdeling for IT 2013-2017 Administrasjon, Avdeling for IT Revidert versjon av veikartet godkjent av universitetsdirektøren 27.01.2015 Foto: Trond A. Jenssen Veikart 2.0 for Avdeling for IT

Detaljer

Forskningsuniversitetets kjerneverdier

Forskningsuniversitetets kjerneverdier STRATEGI 2011 2015 U n i v e r s i t e t e t i B e r g e n Universitetet i Bergen et internasjonalt anerkjent forskningsuniversitet All aktivitet ved Universitetet i Bergen er tuftet på forskningsuniversitetets

Detaljer

IFLA/UNESCOs RETNINGSLINJER FOR SKOLEBIBLIOTEK. Oversatt av Maren Brit Baadshaug

IFLA/UNESCOs RETNINGSLINJER FOR SKOLEBIBLIOTEK. Oversatt av Maren Brit Baadshaug IFLA/UNESCOs RETNINGSLINJER FOR SKOLEBIBLIOTEK Oversatt av Maren Brit Baadshaug Norsk Bibliotekforening 2007 2 Innhold Forord Innledning Kapittel 1 MÅL OG STRATEGIER 1.1. Mål 1.2. Strategier 1.3. Oppfølging

Detaljer

Helsefaglig strategi 2013 2016

Helsefaglig strategi 2013 2016 Helsefaglig strategi 2013 2016 2 Helsefaglig strategi 2013 2016 Innhold Innledning 5 Kompetanseutvikling 7 Kompetansekartlegging 7 Kompetanseplaner og kompetanseutviklingsprogram 7 Hospitering 7 Utvikle

Detaljer

IKT-strategi 10. juni 2009

IKT-strategi 10. juni 2009 IKT-strategi 2010-2012 Utviklingen innen IKT foregår i raskt tempo. De løsninger som anses som state of the art det ene år, kan være foreldet det følgende år. Derfor bør IKT-strategien ikke ha for lang

Detaljer

Underveisrapport for prosjektet Fleksibel utdanning

Underveisrapport for prosjektet Fleksibel utdanning Underveisrapport for prosjektet Fleksibel utdanning Styringsgruppen for Fleksibel utdanning Februar 2013 Innhold Sammendrag... 3 1. Prosjektets forankring... 4 1.1. Styringsgruppens mandat og sammensetning...

Detaljer

Strategisk mål for UiO 2020:

Strategisk mål for UiO 2020: Strategisk mål for UiO 2020: UiO skal styrke sin internasjonale posisjon som et ledende forskningsuniversitet, gjennom et nært samspill mellom forskning, utdanning, formidling og innovasjon. Foto: Arthur

Detaljer

ADMINISTRASJONEN STAB HOS REKTOR OG DIREKTØR 2009-2013. Forfattere (Regular 13/13,6 pt)

ADMINISTRASJONEN STAB HOS REKTOR OG DIREKTØR 2009-2013. Forfattere (Regular 13/13,6 pt) ADMINISTRASJONEN STAB HOS REKTOR OG DIREKTØR Strategidokument for Universitetet i TromsØ 2009-2013 Forfattere (Regular 13/13,6 pt) Innledning Universitetet i Tromsø er et breddeuniversitet som tilbyr både

Detaljer

Inderøy oppvekst- og kultursenter. Mulighetsstudie oktober 2013

Inderøy oppvekst- og kultursenter. Mulighetsstudie oktober 2013 Inderøy oppvekst- og kultursenter Mulighetsstudie oktober 2013 Innhold Kapittel Side 1. Bakgrunn, mandat og prosess 3 2. Målbilde og hovedhypoteser 7 3. Presentasjon av hypoteser per område 11 4. Kritiske

Detaljer

Bibliotek + IKT = et kraftfullt verktøy

Bibliotek + IKT = et kraftfullt verktøy Jan Erik Røed Bibliotek + IKT = et kraftfullt verktøy Michael 2008;5:62 69. Den grunnleggende rollen for et bibliotek er å gjøre kunnskap tilgjengelig. Biblioteket kan defineres som et verktøy som skal

Detaljer

Trond Lossius, Mayra Henriquez og Aashild Grana ESCAPE. Foreløpig rapport fra forprosjekt ang. etablering av kompetansesenter for flyktig kunst

Trond Lossius, Mayra Henriquez og Aashild Grana ESCAPE. Foreløpig rapport fra forprosjekt ang. etablering av kompetansesenter for flyktig kunst Trond Lossius, Mayra Henriquez og Aashild Grana ESCAPE Foreløpig rapport fra forprosjekt ang. etablering av kompetansesenter for flyktig kunst BEK - Bergen senter for elektronisk kunst 26. februar 2008

Detaljer

Notat Innspill til KD om stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning Innspill av 26.06.2015.

Notat Innspill til KD om stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning Innspill av 26.06.2015. Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Notat Innspill til KD om stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning Innspill av 26.06.2015. 2015001214

Detaljer

S-2010/07 BIBSYS biblioteksystem 2010-2012 Nye brukere av biblioteksystemet

S-2010/07 BIBSYS biblioteksystem 2010-2012 Nye brukere av biblioteksystemet Oppdatert: 2010-02-09 Til: Styremøte 2010-02-17 Saksdokument S-2010/07 BIBSYS biblioteksystem 2010-2012 Nye brukere av biblioteksystemet I forbindelse med behandlingen av 4 søknader om bruk av BIBSYS Biblioteksystem

Detaljer

Digitaliseringsstrategi 2014-2017. Froland Kommune

Digitaliseringsstrategi 2014-2017. Froland Kommune Digitaliseringsstrategi 2014-2017 Froland Kommune Del 1 - Digitalisering i Froland kommune overordnede føringer...3 Bakgrunn - Hvorfor digitaliseringsstrategi?......3 Visjon og hovedmål...3 Hovedmål 1:

Detaljer

Innst. S. nr. 313. (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen. St.meld. nr. 24 (2008 2009)

Innst. S. nr. 313. (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen. St.meld. nr. 24 (2008 2009) Innst. S. nr. 313 (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen St.meld. nr. 24 (2008 2009) Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Nasjonal strategi for digital bevaring

Detaljer

BIBSYS kommunikasjonsstrategi 2010-2011

BIBSYS kommunikasjonsstrategi 2010-2011 BIBSYS kommunikasjonsstrategi 2010-2011 Innledning BIBSYS Kommunikasjonsstrategi gir de overordnede føringene for hvordan forvaltningsorganet skal utøve sin kommunikasjonsvirksomhet. Målgruppen for BIBSYS

Detaljer

NVI Norsk vitenskapsindeks

NVI Norsk vitenskapsindeks NVI Norsk vitenskapsindeks Rapport fra arbeidsgruppe for helhetlig kravspesifikasjon 23. februar 2010 Rapporten ble behandlet i styringsgruppen 9. mars 2010. Se referat fra 5. møte i styringsgruppa under

Detaljer

Økt tilgang til norske forskningsresultater

Økt tilgang til norske forskningsresultater Økt tilgang til norske forskningsresultater Anbefalinger fra arbeidsgruppe oppnevnt av UHRs forskningsutvalg 30. januar 2009 1 Innhold: 0. Hovedpunkter...3 1. Innledning...5 1.2 UHRs innfallsvinkel...7

Detaljer

Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016

Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016 Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016 Innhold INNHOLD... 2 1 INNLEDNING... 3 1.1 OMDØMME I OFFENTLIG SEKTOR... 3 1.2 OM PLANEN... 3 1.3 STYRINGSDOKUMENTER... 4 2. OMDØMMEARBEID

Detaljer

IS-1914 Rapport. Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre

IS-1914 Rapport. Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre IS-1914 Rapport Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre Heftets tittel: Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker

Detaljer