Værsågod! Velkommen til oss. Coop Haugaland SA, Postboks 1813 Raglamyr, 5505 Haugesund

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Værsågod! Velkommen til oss. www.coop.no. Coop Haugaland SA, Postboks 1813 Raglamyr, 5505 Haugesund. 52 71 94 50"

Transkript

1

2 Værsågod! Her gir vi deg noen av godbitene fra fjorårets handel. Vi har allerede pakket denne posen full, men du finner en ledig pose i en av våre butikker. Velkommen til oss. Coop Haugaland SA, Postboks 1813 Raglamyr, 5505 Haugesund DESIGN: KONVOIHAUGESUND.NO FOTO: HAAKONNORDVIK.NO / COOP / GRETHE NYGAARD (S.17)

3 LEDERGRUPPEN I COOP HAUGALAND Ellen S. Myklebust Personalsjef Roar M. Håland Økonomisjef Tore Klovning Adm. direktør Trygve Vikse Viseadm. direktør Harald Fosen Hypermarkedsjef INNLEDNING Innhold 03 Innledning 05 Årsberetning Regnskap 24 Noter til regnskap 30 Revisors beretning 32 Kretsårsmøtene 33 Tillitsvalgte 38 Samfunnsansvar 39 Butikkoversikt Rekordresultat for Coop Haugaland i 2012 Samlet netto omsetning i 2012 endte på millioner kroner, en økning på 3,3% i forhold til fjoråret. Salgsøkningen innen dagligvarer ble på 3,8% og vi økte med dette markedsandelen på Haugalandet. Hver tredje handlepose i denne regionen kommer fra en Coop butikk. Resultatet før skatt og etter kjøpebonus endte på 48,7 millioner kroner, noe som er det beste resultatet i lagets historie, og en forbedring på 6,4 millioner kroner. Coop Haugaland fikk i løpet av 2012 over nye medlemmer. Det betyr at vi nå nærmer oss medlemmer og eiere. Med bakgrunn i medlemshandelen i 2012 vil det bli utbetalt over 36,5 millioner kroner i kjøpebonus og rabatter til våre medlemmer i april Dette er med på å understreke selve formålet og styrken i vår egenart. Det er lønnsomt å være medlem i Coop Haugaland. ÅRSMELDING REGNSKAP

4 Kjære medlem Coop Haugaland er et samvirkeforetak, en medlemseid organisasjon som driver økonomisk virksomhet med det formål å tilby gode varer og tjenester til våre medlemmer, til konkurransedyktige priser. I tillegg skal deler av virksomhetens overskudd komme medlemmene til gode gjennom kjøpebonus. Gjennom to tiår har Coop Haugaland samlet betalt ut om lag 350 millioner kroner til medlemmene i form av kjøpebonus. Denne bonusen registreres og tjenes opp ved bruk av medlemskortet når en handler i våre butikker, og opptjent bonus utbetales i april påfølgende år. Coop Haugaland er den største og ledende detaljhandelsbedriften på Haugalandet. Vi har butikker i 11 kommuner i regionen: Haugesund, Karmøy, Tysvær, Vindafjord, Sauda, Etne, Bømlo, Stord, Odda, Bokn og Suldal. Ved utløpet av 2012 driver vi totalt 25 butikker innenfor områdene dagligvarer, byggevarer og faghandel. Coop Haugaland har ved slutten av 2012 nærmere femti tusen medlemmer medeiere som hver har en stemme som kan påvirke virksomhetens utvikling gjennom dens ulike organer. Virksomhetens formelle organer utgjøres av åtte lokale kretsutvalg, et årsmøte med tretti medlemmer, et kontrollutvalg med tre medlemmer og et styre bestående av åtte medlemmer. DU BESTEMMER Coop er den eneste aktøren innen detaljhandel som er eid av forbrukerne, og som i tillegg er et fungerende demokrati, hvor hvert medlem har én stemme. Disse tingene gjør Coop spesielle! 04 ÅRSMELDING REGNSKAP 2012

5 ÅRSBERETNING 2012 Verdigrunnlag Mye er endret siden de første samvirkelag ble etablert, for om lag 170 år siden. Og samtidig er noen av de grunnleggende prinsippene og verdiene bak samvirketanken så robuste og bærekraftige at vi fremdeles tror på dem, og bruker dem som rettesnor for vår virksomhet nå i det 21. århundre. Likhet, rettferdighet, fokus på brukernytte og forbrukerrettigheter er like gyldig i dag som det var den gang. Tiltro til egenart I Coop har vi tiltro til vår egenart som en medlemseid virksomhet som gjennom økonomisk, effektiv og profesjonell drift søker å maksimere nytten for våre medlemmer og forbrukere. Coop er den eneste aktøren innen detaljhandel som er eid av forbrukerne, og som i tillegg er et fungerende demokrati, hvor hvert medlem har én stemme. Disse tingene gjør Coop spesielle! Omtanke I Coop viser vi omtanke for mennesker, dyr og miljø, og arbeider for en bærekraftig samfunnsutvikling. Vi er opptatt av at varene som omsettes i våre butikker tilfredsstiller høye etiske krav og forventninger. Vi har en kontinuerlig kvalitetssikring i alle ledd, fra råvaren produseres til produktet er i butikken. Og Coop produserer selv den økologiske og miljøvennlige merkevareserien Änglamark. Ærlighet I Coop holder vi det vi lover. Forbrukerne skal føle seg trygge når de handler i våre butikker, og ha tillit til at de får de opplysninger de ønsker om varene og virksomheten. Coop har en rekke garantiordninger og driver aktivt opplysningsarbeid for å sikre forbrukernes behov for trygghet i sin handel. Innflytelse I Coop skal medlemmenes innflytelse, medarbeidernes synspunkter og en aktiv dialog med omverdenen, være med på å forme vår virksomhet. Coop er den eneste dagligvareaktøren i Norge som er eid av forbrukerne, og hvert av våre mer enn 1,3 millioner medlemmer har én eierandel og én stemme i sitt lokale samvirkelag. Nytenkende I Coop skal vi dra nytte av ny kunnskap og teknologi, og påvirke utviklingen i overensstemmelse med forbrukernes interesser. Blant annet var Coop tidlig ute med å lansere en egen serie varer som skulle tilby forbrukerne et merkefritt alternativ til en svært billig penge. I tillegg har Coop vært først ute med blant annet selvbetjente butikker, varehus, hypermarked, svanemerking av butikker, elektronisk medlemsregistrering og håndskannere i butikk. Vi ønsker å bidra til å utvikle gode lokalsamfunn, og gjennom vår sponsorvirksomhet samarbeider vi med lokale og nasjonale lag, foreninger og organisasjoner. Og Coop er engasjert i internasjonalt bistandsarbeid gjennom anerkjente og respekterte samarbeidspartnere. ÅRSMELDING REGNSKAP

6 ÅRSBERETNING 2012 Makroøkonomi Norsk økonomi fortsetter å trosse meget svake internasjonale konjunkturer. Lav rente og høy etterspørsel fra petroleumsnæringen er hoveddriverne bak den norske oppgangen som startet ved årsskiftet 2010/2011. Det er ventet at aktivitetsveksten holder seg ganske høy i lang tid. Svak etterspørselsutvikling internasjonalt bidrar til forskjellig produksjonsutvikling i ulike bransjer. Dette virker også dempende på fastlandsnæringenes investeringer. Likevel vil disse investeringene trolig øke en del i tiden framover, men mindre enn det som har vært vanlig i konjunkturoppganger. Veksten i innenlandsk etterspørsel vil samlet sett øke noe i 2013, men deretter gå litt ned. Dette vil motvirkes av at den internasjonale veksten da trolig tar seg litt opp. Norske renter er lave, og forventes å forbli lave. Ved slutten av 2012 ligger styringsrenta under 2 prosent, etter å ha falt gjennom året, og det forventes at den blir liggende om lag på dette nivået gjennom Tilsvarende vil gjelde for boliglånsrenta, som i stor grad følger bevegelsene i styringsrenta og dermed forventes å holde seg lav. Lønnsveksten var i 2012 om lag 4,3 prosent. For kommende år forventes en litt lavere lønnsvekst, i underkant av 4 prosent. En viktig årsak til den reduserte lønnsveksten er svak lønnsomhet i konkurranseutsatt industri (med unntak av oljerelaterte bransjer), blant annet som følge av sterk krone, hvilket svekker norsk industris konkurranseevne. De siste årene har arbeidsledigheten i Norge falt i tråd med konjunkturoppgangen. Det forventes fortsatt lav arbeidsledighet i Norge, i tråd med det høye aktivitetsnivået som forventes å fortsette. Økende yrkesaktivitet og høy befolkningsvekst trekker imidlertid i motsatt retning, slik at vi kan komme til å se en beskjeden økning i arbeidsledigheten de kommende årene. Netto omsetning (Tall i millioner kroner) (1 158) 2007 (1 250) 2008 (1 335) 2009 (1 378) 2010 (1 408) 2011 (1 473) 2012 (1 522) 06 ÅRSMELDING REGNSKAP 2012

7 Utvikling i detaljhandel Konsumprisindeksen steg med 0,8 prosent fra 2011 til Nedgang i strømprisene var en viktig årsak til den lave årsveksten i 2012, men også lavere priser på audiovisuelt utstyr og teletjenester falt og bidro til å dempe den samlede prisveksten. Forhold som trakk i motsatt retning var økte priser på transport, restauranttjenester og finansielle tjenester. Prisene på matvarer økte med 0,8 prosent, mens alkoholfrie drikkevarer økte med 3,7 prosent fra 2011 til Alkoholholdige drikkevarer steg med 2,5 prosent, mens tobakksvarer hadde en prisøkning på 3,9 prosent. Husholdningenes disponible inntekter økte i 2012 og forventes å øke i Selv om en del av dette går til økt sparing forventes en markert forbruksvekst de neste årene, spesielt så lenge rentene i Norge forblir på et lavt nivå. Den totale markedsveksten innen dagligvarer, som utgjør den dominerende del av vår virksomhet, var i 2012 på 3,6 prosent. I 2013 forventes en liten økning i den generelle markedsveksten for dagligvare. Markedsforhold Flere av kommunene på Haugalandet er i sterk vekst og befolkningsutviklingen viser klar sammenheng med investeringstakten på sokkelen og konjunkturutviklingen i næringslivet generelt. Stadig flere handelsaktører etablerer seg i regionen. Varehandel er den næringen i regionen som, etter kommunal tjenesteyting, har flest arbeidstakere på Haugalandet. Haugesund kommune har det klart største handelsoverskuddet i fylket og har fortsatt et betydelig handelstilsig fra kommunene rundt. Den generelle omsetningsveksten på dagligvarer er meget lav og endte på i underkant av fire prosent i Dette gjør at konkurransen har tilspisset seg og marginene presses ned. Coop Haugaland hadde en vekst i dagligvareomsetningen i 2012 som ligger over den generelle veksten i markedet og har med det styrket sin markedsposisjon i regionen. ÅRSMELDING REGNSKAP

8 ÅRSBERETNING 2012 Årsregnskapet Netto omsetning for Coop Haugaland passerte for første gang 1,5 milliarder kroner (1 522 millioner). Dette er fordelt på dagligvare og faghandel med henholdsvis og 392 millioner kroner. Omsetningsvekst fra 2011 er 3,3%, hvor dagligvare isolert har noe høyere vekst (3,8%). Total markedsvekst for dagligvarer ble i 2012 på ca. 3,6%, og Coop Haugaland har dermed hatt en liten økning av sin markedsandel innenfor dagligvarer. Samlet bruttofortjeneste er på 17,8%, omtrent tilsvarende Bruttofortjenesten reduseres fra 2012 med kjøpebonus til medlemmene (1). Før denne reduksjonen er bruttofortjenesten på 19,5%, tilsvarende ) Endringer i mva.- regelverket medfører at presentasjonen av kjøpeutbytte/-bonus i regnskapet legges litt om. Betegnelsen kjøpeutbytte erstattes av kjøpebonus. Tidligere ble kjøpeutbytte betraktet som overskuddsdisponering, og påvirket dermed ikke resultatet. Fra og med 2012 blir kjøpebonus behandlet som en inntektsreduksjon, hvilket reduserer selskapets netto driftsinntekter og resultat. For å gjøre dette sammenlignbart med fjoråret er regnskapet for 2011 omarbeidet i tråd med nye regler. Eksterne husleieinntekter utgjorde 11,2 millioner, og øvrige driftsinntekter 16,2 millioner kroner. Sammen med bruttofortjeneste blir netto driftsinntekter dermed 308,6 millioner kroner (2011: 298,1 mill.). Lønns- og personalkostnader utgjør 176,5 millioner kroner, opp 3,5% fra forrige år. Økningen er like i underkant av årets prosentvise lønnsvekst. Målt som andel av omsetning er vi på samme lønnsprosent som året før: 11,6%. Samlede driftskostnader utgjør snaut 261 millioner. Målt som andel av omsetning utgjør det 17,1 prosent, en forbedring fra forrige år. Største endring finnes på energikostnader, som er nesten 3 millioner kroner lavere enn i Dels er det en følge av lavere strømpriser, og dels er det en effekt av vårt løpende arbeid med energieffektivisering. Øvrige driftskostnader (avskrivninger, husleie, markedsføring, butikk- og adm.kostnader) ligger i grove trekk på nivå med 2011, målt som andel av omsetning. Årets driftsresultat på 47,7 millioner etter kjøpebonus (1) representerer det beste resultatet i selskapets historie. Tilsvarende for 2011: 42,9 millioner kroner. Finansielle poster gir i 2012 en million i positivt bidrag, en god forbedring fra fjoråret som ga negativ finansnetto ( 0,6 mill.), og en konsekvens av en bedre balanse mellom rentekostnader på medlemsinnskudd og avkasting på likvide midler. Resultat før skatt utgjør dermed 48,7 millioner (tilsvarende tall for 2011 var 42,4), og årets skattekostnad blir 14,4 millioner. 08 ÅRSMELDING REGNSKAP 2012

9 ÅRSBERETNING 2012 Omsetning fordelt på kjede Obs! 49% Prix 19% Mega 15% Extra 9% Marked 8% Vi takker bakermester Charlotte Helgesen Løvvik på Coop Obs! for den velsmakende bløtkaken. ÅRSMELDING REGNSKAP

10 ÅRSBERETNING 2012 Forretningsvirksomheten Coop Haugaland driver detaljhandelsvirksomhet innenfor dagligvare og ulike typer faghandel. Dagligvarehandel utgjør størstedel av virksomheten (74%), det resterende er faghandel fordelt på områdene bygg og jernvare, elektrisk, sport, kjøkken og hjem, tekstil og sko. Ved slutten av 2012 har Coop Haugaland 25 butikker, fordelt på 22 lokasjoner. Geografisk er området avgrenset av Skudenes i sør, Stord i nord og Odda i nordøst, Sauda og Sand i øst. Hver butikk er medlem i en kjede, og Coop Haugaland er representert i de fleste av Coop Norges ulike kjeder/ format. Dagligvarehandel skjer gjennom Coop Obs! Hypermarked, Coop Mega, Coop Prix, Coop Marked og Coop Extra. Faghandel ivaretas av Coop Obs! Hypermarked, Coop Obs! Bygg, Coop Extra Bygg og Coop Elektro. Coop Marked Godt vi har hverandre! Målt i antall butikker er Coop Marked den største av kjedene i Coop. Den kjennetegnes ved konkurransedyktige priser og god service, og har sin forankring i lokale markeder. Coop Haugaland har 8 butikker i dette konseptet, lokalisert på Bokn, i Skjold, Skjoldastraumen, Knapphus, Vikedal, Saudasjøen, Sand og Haugesund. Coop Prix Lave priser. Alltid. Coop Prix er en av Coops to lavpriskjeder, og er bygget opp av effektive butikker med lave priser på hele vareutvalget. Coop Haugaland har 8 butikker i Prix-kjeden, lokalisert i Åkrehamn, Vedavåg, Skudeneshavn, Avaldsnes, Bremnes, Etne og Haugesund. I tillegg har vi en Prixbutikk under etablering på Moksheim, Karmøy kommune (forventet åpning første kvartal 2014). Samlet omsetning for våre Prix-butikker i 2012: 290 mill. (opp 3,3% fra 2011). Coop Obs! Hypermarked / Bygg Lave priser og tilbud er billigere Coop Obs! er med sine to varehus Hypermarked og Bygg markedsleder på Haugalandet, og Coop Obs! Hypermarked er samtidig en av landets største dagligvarebutikker. Coop Obs! kjennetegnes av faste lave priser på et stort vareutvalg, i tillegg til mange gode uketilbud. Coop Haugaland har en Obs! Hypermarked og en Obs! Bygg, begge lokalisert på Raglamyr, Haugesund. Samlet omsetning for Obs!-varehusene i 2012: 736 mill. (opp 2,4% fra 2011). Samlet omsetning for våre Coop Marked-butikker i 2012: 124 mill. (tilsvarende i 2011). 10 ÅRSMELDING REGNSKAP 2012

11 Coop Mega God middag! Coop Mega er butikken for matentusiasten, med godt utvalg av dagligvarer og ferskvarer, kunnskapsrik og serviceinnstilt betjening samt tips og ideer til hvordan kundene kan lage varierte, gode middager til hverdag og fest. Her finner du den friskeste frukten og de mest spennende grønnsakene, det møreste kjøttet og det beste ferskvareutvalget. Er du glad i nybakt brød, er også Coop Mega butikken for deg. Vi har tre Coop Mega-butikker, lokalisert i Kopervik, Sauda og Odda. Samlet omsetning i 2012 var 220 mill. kroner (opp 3,8% fra 2011) Øvrig faghandel Den største delen av vår faghandelomsetning skjer gjennom Coop Obs! Bygg, Coop Obs! Hypermarked og Coop Extra Bygg, men i tillegg til disse har faghandel gjennom Coop Elektro-kjeden. Coop Haugaland har for tiden to Coop Elektro-butikker, lokalisert i Sauda og Odda. Omsetning i 2012 for Coop Elektro-butikkene var 14 mill. kroner (ned 7,4% fra 2011). Coop Extra / Coop Extra bygg Billigbutikken med supermarkedsutvalg Coop Extra er Coops nyeste lavpriskjede, med ekstra lave priser og et usedvanlig rikt vareutvalg, blant annet med et stort utvalg ferskvarer, samt en delikat fruktog grøntavdeling. Coop Extra har i tillegg et bredt utvalg av faghandelsvarer innen hus og hjem, underholdning, leker, elektrisk, verktøy, mm. til lave priser. Coop Extra Bygg er en lavpris byggevarekjede med stort utvalg varer innen farge, varme, jernvare, innredning og interiør, hage og trelast/byggevarer. Coop Haugaland har en Coop Extra og en Coop Extra Bygg, begge lokalisert på Heiane, Stord kommune. I tillegg har vi under etablering en Coop Extra på Husnes i Kvinnherad (forventet åpning første halvår 2014). Omsetning for Coop Extra og Coop Extra Bygg i 2012: 135 mill. kroner (opp 14,4% fra 2011). Eiendomsforvaltning Coop Haugaland besitter en betydelig eiendomsmasse i regionen. Ved slutten av 2012 utgjør samlet bygningsareal i overkant av kvm. Det vesentligste er knyttet til egne butikker (nærmere 80%), men vi har og betydelige areal utleid til eksterne leietakere. I 2012 hadde vi leieinntekter knyttet til disse utleide eiendommene på 11 millioner kroner. Vår eiendomsavdeling tar seg av løpende drift og vedlikehold av eiendommene, samt ombyggings- og utbyggingsprosjekter. ÅRSMELDING REGNSKAP

12 ÅRSBERETNING 2012 Medlemsvekst og kjøpebonus Coop Haugaland hadde i 2012 en fortsatt vekst i antall medlemmer, og ved årsslutt har vi tett oppunder medlemmer. Veksten er fortsatt størst i aldersgruppen år. Medlemmene får sin andel av verdiskapningen i selskapet gjennom utbetalingen av 2% kjøpebonus, beregnet ut fra kjøpet i året som gikk. Medlemskjøpet utgjorde i 2012 circa 78% av selskapets samlede omsetning NYE MEDLEMMER fikk vi i løpet av 2012 og har nå passert medlemmer totalt. Fra og med 2012 erstattes betegnelsen kjøpeutbytte med kjøpebonus. Dette er en konsekvens av justeringer i regelverket for merverdiavgift. Det medfører og noen tekniske endringer i presentasjon av kjøpebonus i årsregnskapet. Endringene har imidlertid ingen praktisk betydning for medlemmene. 2% kjøpebonus i 2012 beregnes på samme måte og med samme grunnlag som 2% kjøpeutbytte for 2011, og tidspunktet for utbetaling blir det samme. Antall medlemmer (36 000) 2007 (38 200) 2008 (40 500) 2009 (42 700) 2010 (44 600) 2011 (48 100) 2012 (49 400) 12 ÅRSMELDING REGNSKAP 2012

13 Medarbeidere og arbeidsmiljø Coop Haugaland hadde ved utgangen av året 630 fast ansatte medarbeidere, fordelt på heltids- og deltidsansatte med henholdsvis 19 og 81 prosent. I tillegg har vi hatt en del ferievikarer i løpet av året. Totalt antall årsverk sysselsatt i 2012 var 343. Gjennomsnittsalderen på medarbeiderne er 39,9 år, og kjønnsfordelingen er 77 prosent kvinner og 23 prosent menn. I selskapets styre er representasjonen likt fordelt mellom kjønnene, fire kvinner og fire menn. Coop Haugaland har et arbeidsmiljøutvalg bestående av åtte personer, fire er valgt blant de ansatte og fire representerer ledelsen. Administrerende direktør er fast medlem i utvalget. I løpet av året har utvalget hatt tre møter, og behandlet 20 saker som i hovedsak har vært relatert til arbeidsmiljø. I tillegg til aktiviteten i arbeidsmiljøutvalget har ledelsen i selskapet jevnlige møter med hovedtillitsvalgte. Selskapet har et godt arbeidsmiljø. Dette er blant annet dokumentert gjennom regelmessige arbeidsmiljøundersøkelser. Disse gjennomføres annethvert år, og alle ansatte får da anledning til å vurdere arbeidsmiljøet og hvordan det oppleves å være ansatt i Coop Haugaland. Forrige undersøkelse ble gjennomført i 2011, den neste blir i Samlet sykefravær i Coop Haugaland i 2012 var på 5,7 prosent, litt i underkant av gjennomsnittet i vår bransje. Selskapet har vært IA-bedrift siden Turnover blant fast ansatte var i 2012 i underkant av seks prosent. Coop Haugaland arbeider aktivt for å fremme diskrimineringslovens formål, som er å sikre likestilling, like muligheter og rettigheter uavhengig av etnisitet, nasjonal opprinnelse, hudfarge, språk og andre forhold. Dette hensyntas i vårt arbeid med rekruttering, lønns- og arbeidsvilkår, forfremmelse, utviklingsmuligheter og beskyttelse mot trakassering. Vi har og som mål å være en arbeidsplass hvor det ikke forekommer diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne. Det arbeides aktivt for å utforme og tilrettelegge fysiske forhold slik at virksomhetens ulike funksjoner kan benyttes av flest mulig, under forutsetning av at det ikke kan oppstå fare for arbeidstakerens helse eller sikkerhet. Selskapet har velferdstiltak som mange ansatte velger å benytte og engasjere seg i, som personalklubb, kunstklubb, bedriftsidrettslag og støtte til trening. ÅRSMELDING REGNSKAP

14 ÅRSBERETNING 2012 Styrende organ Årsmøtet har hatt 4 møter og behandlet 35 saker i løpet av Av sentrale saker kan nevnes valg, årsmelding og regnskap, ny organisasjonsmodell, Coop valg i butikk, nye vedtekter og budsjett for Styret har hatt 10 styremøter og behandlet 71 saker. Av aktuelle saker for styret kan nevnes løpende regnskap og omsetningsutvikling, handlingsplaner, budsjett, nye vedtekter, lønnsomhetsprogram, kretsarbeid og ny organisasjonsmodell. VI TAKKER Våre kretsutvalg for en meget god innsats i Det har vært god aktivitet i de fleste kretsutvalg i løpet av året. Flere av kretsene har hatt stands i butikkene, der det er blitt orientert om lagets medlemsfordeler. Vi takker våre kretsutvalg for en meget god innsats i år Ny valgordning Coop Valg organisasjonsmodell På det ekstraordinære årsmøtet 3. desember ble det vedtatt å innføre en ny organisasjonsmodell med ny valgordning i butikk for Coop Haugaland SA. Tre regionråd erstatter dagens kretsutvalg. Regionrådene vil bestå av Årsmøtets medlemmer og varamedlemmer (medlems- og ansattevalgte) fordelt på regioner fastsatt av Årsmøtet etter innstilling fra styret. Valg blir gjennomført i butikk (Coop valg). Representanter fra ansatte velges etter særskilte regler. Regionrådet fungerer som et debatt- og høringsforum for organisatoriske og driftsmessige saker. Årsmøtet avholdes minst 2 ganger i året. Sentrale verv i Coop Gunnar T. Isdahl er medlem i styret i Coop Solidaritetsfond. Inger Elise Kolstø og Tore Klovning sitter i Årsmøtet til Coop Norge SA. Tore Klovning er medlem av styret i Coop Norge SA. 14 ÅRSMELDING REGNSKAP 2012

15 Framtidsutsikter Coop Haugaland SA har planer om å øke markedsandelen på Haugalandet og i Sunnhordaland gjennom en offensiv etableringsstrategi de kommende år. Oppkjøp av flere attraktive næringstomter i regionen, har gitt grunnlag for videre vekst og utvikling. I løpet av 1. halvår 2014 vil vi åpne en ny Coop Extra butikk på Husnes i Kvinnherad kommune og en ny Coop Prix XL butikk på Moksheim i Karmøy kommune. Videre jobber vi med etableringsplaner på Frakkagjerd i Tysvær kommune og i nordre bydel i Haugesund kommune. Vi vil også søke å tilpasse eksisterende butikkportefølje til den nye kjede og format strategi i Coop Norge. Flere av våre butikker vil trolig bli relokalisert og eller bli omprofilert til Coop Extra butikker. Samlokaliseringen av Coop Obs! hypermarked og Coop Obs! bygg på Raglamyr er også en viktig satsning for Coop Haugaland og det jobbes aktivt med å få godkjent byggesøknaden. Coop Haugaland jobber kontinuerlig med å effektivisere butikkdriften. Vi er nå i ferd med å rulle ut automatisk varesupplering i alle våre dagligvarebutikker. I løpet av 2013 vil vi også presentere Shop Express på Coop Obs! hypermarked. Utvikling kjøpebonus (Tall i hele tusen) (21 940) 2007 (23 852) 2008 (25 395) 2009 (26 682) 2010 (27 294) 2011 (29 300) 2012 (30 500) ÅRSMELDING REGNSKAP

16 ÅRSBERETNING 2012 Sluttord Styret kan legge frem en årsmelding som nok et år kan vise til et solid resultat og en rekordhøy kjøpebonus til medlemmene. Styret er godt fornøyd med at Coop Haugaland SA har styrket sin posisjon i området, og at laget i tråd med strategiplanen har tatt markedsandeler innen dagligvarer. Regnskapet med tilhørende noter gir grundig informasjon om årets virksomhet. Styret kan ikke se at det etter årets utgang er oppstått forhold som er av betydning for bedømmelse av årets regnskap. Årsregnskapet er gjort opp ut fra forutsetninger om videre drift. Styret kan heller ikke se at bedriftens virksomhet medfører forurensing av det ytre miljø. Videre anser styret, gjennom de tiltak som er foretatt, at arbeidsmiljøet i bedriften er tilfredsstillende. Styret vil til slutt rette en takk til ansatte og tillitsvalgte for solid innsats og positiv medvirkning til lagets resultat for Videre vil styret takke alle lagets medlemmer og øvrige kunder for den tillit og oppslutning som er vist laget i året som er gått. Haugesund 25. februar 2013 Gunnar T. Isdahl Styrets leder Solveig K. Gerhard Styrets nestleder Inger Elise Kolstø Styremedlem Gunnar Jæger Styremedlem Oddny Blikra Styremedlem Ann Karin Simonsen Styremedlem, ansattrepr. Sigbjørn Kvamme Styremedlem, ansattrepr. Per Øyvind Vikse Hanssen Styremedlem, ansattrepr. Tore Klovning Administrerende direktør 16 ÅRSMELDING REGNSKAP 2012

17 STYRET I COOP HAUGALAND SA Fra venstre Tore Klovning Per Øyvind V. Hanssen Oddny Blikra Inger Elise Kolstø Gunnar T. Isdahl Sigbjørn Kvamme Solveig K. Gerhard Gunnar Jæger Ole Bernt Thorbjørnsen (varamedlem) Ann Karin Simonsen (ikke tilstede) ÅRSMELDING REGNSKAP

18 MEDLEMSFORDELER tilbud, edlems m e d r du go nstige oop få C i r og gu m le le d d rtnere. n e a m du h eidspa Som b lt r a a å m p onus ops sa kjøpeb hos Co r e g in rdn rabatto onus Kjøpeb oop. r hos C le i d n a uh lioner 65 mil å alt d p 6 s e u n o n e nt. m eb o på ko edlem n m in Få kjøp r p e o t at fikk Co msrab I 2011 medle g o s onu kjøpeb rcard onus Maste P O kjøpeb v O a C n e o pp us på t gjelder sbon den ( e). edlem er i ver d e t s i Norg 2% m e tikker us all u n b o e b r s a v edlem daglig 1% m rende e r r u k on ikke i k kupp Hotell ell året på hot r e is r p Unike rundt. dlems% me 5, 1 å s r du og s If. het, få ing ho r g ik g s y r r t o til aler i f I tillegg du bet t e d å p bonus ote p. f og m f mskup o le t d s e v i m Dr skupp. abatt + edlem r liter r m e + p t e t r a 5ø ter rab Esso: 3 upp. e per li r ø dlemsk 0 e 3 : m il o + t t Sta rabat hl: 3% Kappa ikring If fors 18 ÅRSMELDING REGNSKAP 2012

19 RESULTATREGNSKAP PR (Tall i hele tusen) NOTE Salgsinntekt Kjøpebonus egne medlemmer Varekostnader BRUTTOFORTJENESTE Årsbonus, rabatter Leieinntekter Andre driftsinntekter SUM DRIFTSINNTEKTER Lønn, feriepenger, honorarer Andre lønns- og pers. kostnader SUM LØNNSKOSTNADER Ordinære avskrivninger Husleie, strøm Butikk og administrasjonskostnader SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT Finansinntekter Finanskostnader KJØPEBONUS Det utbetales rekordhøy kjøpebonus til medlemmene for RESULTAT AV FINANSPOSTER RESULTAT FØR SKATTEKOSTNADER Skattekostnad på ordinært resultat ORDINÆRT RESULTAT ÅRSRESULTAT OVERFØRINGER Renter av ansvarsinnskudd Avsatt til annen egenkapital SUM OVERFØRINGER ÅRSMELDING REGNSKAP

20 BALANSE PR (Tall i hele tusen) NOTE EIENDELER Utsatt skattefordel SUM IMMATERIELLE EIENDLER Eiendommer, tomter Inventar, utstyr, transportmidler SUM VARIGE DRIFTSMIDLER Investering i datterselskap Lån til datterselskap Andel i Coop Norge Andre aksjer og andeler SUM FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER SUM ANLEGGSMIDLER Varebeholdning SUM VARER Kundefordringer Andre fordringer SUM FORDRINGER STYRKET SOLIDITET Selskapet har gjennom 2012 ytterligere styrket sin soliditet, og har nå en egenkapitalprosent på 42,6. Bankinnskudd, kontanter Plasseringskonto SUM BANKINNSKUDD OG KONTANTER SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER ÅRSMELDING REGNSKAP 2012

21 BALANSE Haugesund 25. februar 2013 PR (Tall i hele tusen) NOTE EGENKAPITAL OG GJELD Ansvarsinnskudd Gunnar T. Isdahl Styrets leder Solveig K. Gerhard Styrets nestleder Oddny Blikra Styremedlem Overkursfond SUM INNSKUTT EGENKAPITAL Felleseid ansvarskapital Reservefond Utbyttegarantifond (vedtektsfestet) Annen egenkapital SUM OPPTJENT EGENKAPITAL SUM EGENKAPITAL Gunnar Jæger Styremedlem Inger Elise Kolstø Styremedlem Sigbjørn Kvamme Styremedlem, ansattrepr. Ann Karin Simonsen Styremedlem, ansattrepr. Pensjonsforpliktelser SUM AVSETNING FOR FORPLIKTELSER Medlemsinnskudd Gjeld til kredittinstitusjoner SUM ANNEN LANGSIKTIG GJELD Varegjeld Coop Norge Varegjeld andre Skattetrekk og arbeidsgiveravgift Feriepenger Merverdiavgift Betalbar skatt Skyldig kjøpebonus Annen kortsiktig gjeld SUM KORTSIKTIG GJELD Per Øyvind Vikse Hanssen Styremedlem, ansattrepr. SUM GJELD SUM GJELD OG EGENKAPITAL Tore Klovning Administrerende direktør ÅRSMELDING REGNSKAP

22 KONTANTSTRØMANALYSE PR (Tall i hele tusen) Likvider tilført / brukt på virksomheten Tilført fra årets virksomhet 1) Endringer i fordringer, varebeholdning, kortsiktig gjeld Netto likviditetsendring fra virksomheten (A) Likvider tilført / brukt på investeringer Investert i varige driftsmidler Salg av varige driftsmidler og goodwill (salgssum) Tilført EK fra Coop Sand Investert i aksjer og andeler Endring utsatt skattefordel Netto likviditetsendring fra investeringer (B) Likvider tilført / brukt på finansiering Økning ansvarsinnskudd Endring medlemsinnskudd Endring lån til kredittinstitusjoner Endring lån til datterselskap/tilknyttet selskap Endring pensjonsforpliktelse Netto likviditetsendring fra finansiering (C) KONTANTSTRØM Selskapet hadde en god kontantstrøm i Fra ordinær drift er det tilført 55 millioner, og justert for andre forhold er samlet netto likviditetsendring på 75 mill. kroner. Netto endring i likvider gjennom året (A+B+C) Likviditetsbeholdning LIKVIDITETSBEHOLDNING ) Tallet fremkommer slik Overskudd før skatter Gevinst (-)/tap (+) ved salg av driftsmidler og goodwill Ordinære avskrivninger Nedskrivning finansielle anleggsmidler Økning delkredereavsetning 0 5 Renter av ansvarsinnskudd Skatter Tilført fra årets virksomhet ÅRSMELDING REGNSKAP 2012

23 MARKED MEGA PRIX OBS! OBS! BYGG ELEKTRO EXTRA EXTRA BYGG DISPONERING AV ÅRETS OVERSKUDD Styret foreslår at årsresultatet på 34,4 mill. kroner disponeres slik: (Tall i hele tusen) Renter ansvarsinnskudd ÅRSMELDING REGNSKAP Avsatt til annen egenkapital Sum overføringer

24 NOTER Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven Det er utarbeidet etter norske standarder. Regnskapet for 2011 er omarbeidet for å få sammenlignbare tall med Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er uansett klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er analoge kriterier lagt til grunn. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Enkelte poster er vurdert etter andre regler, og redegjøres for nedenfor. Varige driftsmidler Varige driftsmidler avskrives over forventet økonomisk levetid. Avskrivningene er som hovedregel fordelt lineært over antatt økonomisk levetid. Aksjer i datterselskap/tilknyttede selskap Investeringer i tilknyttede selskap er vurdert til kostpris. Lagets aksjer i Austmannaveien 11 AS (100% eiet datterselskap) er også vurdert etter kostmetoden. Begrunnelsen for dette er at datterselskapet er utelatt fra konsolidering da utelatelsen ikke har betydning for bedømmelsen av konsernets stilling og resultat. Ref. regnskapslovens paragraf 3-8, 2. avsnitt. Vurdering av varebeholdning Med utgangspunkt i utsalgspriser er fradrag gjort for merverdiavgift og bruttofortjeneste. Videre er betryggende fradrag for ukurans og prisfallsrisiko gjort i form av et samlet prosentvis fradrag. Fordringer Kundefordringer oppføres til pålydende etter fradrag for en uspesifisert avsetning for å dekke eventuelle tap. Skatter Skatter kostnadsføres når de påløper, det vil si at skattekostnaden er knyttet til det regnskapsmessige resultat før skatt. Skattekostnaden består av betalbar skatt (skatt på årets skattepliktige inntekt) og endring i netto utsatt skatt/ skattefordel. Utsatt skatt og utsatt skattefordel presenteres netto i balansen. 24 ÅRSMELDING REGNSKAP 2012

25 2 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser m.m. Lønnskostnader (hele tusen) Sum lønnskostnader For spesifikasjon se resultatregnskapet Gjennomsnitt antall årsverk Ytelser til ledende personer Tillitsvalgte inkl. styre Daglig leder Lønn Andre ytelser Daglig leder har i tillegg til selskapets kollektive pensjonsordning, en særlig avtale om ytelsesbasert pensjon som skal dekke 66% av pensjonsgrunnlaget. Avtalen inneholder uføredekning og ektefellepensjon. Selskapet har tegnet lovfestet OTP. Laget er tilsluttet fellesordningen for Avtalefestet Pensjon (AFP) For den nye AFP-ordningen finnes ikke nok data til å beregne forpliktelsen I årene fram til tilstrekkelige data kan fremskaffes, vil AFP-ordningen bli behandlet som en innskuddspensjon. Det vil si at årets betalte premie utgiftsføres og at det ikke beregnes noen fremtidig forpliktelse. Pensjonsforpliktelse tidligere beregnet etter gammel ordning må ifølge god regnskapsskikk inntektsføres/tilbakeføres i år, eventuelt justert for mulig forpliktelse for de eldste ansatte som har valgt å bli i den gamle ordningen. Pensjonsavtale for ledergruppen Det er inngått en ytelsesbasert førtidspensjonsavtale for ledergruppen i Coop Haugaland SA som gir rett til definerte ytelser fra fylte 62 år til 67 år. Det er innmeldt 4 personer i lederavtalen pr Selskapet dekker gavepensjon til en person Pensjonene løper fram til personen fyller 67 år. Forpliktelsen er beregnet til Avtalen er avviklet og erstattet av ny lederavtale. Revisor Kostnadsført honorar for 2012 utgjør kr ,-. Beløpet dekker revisjon samt bistand årsoppgjør. ÅRSMELDING REGNSKAP

26 NOTER Utsatt skatt Positive forskjeller Positive forskjeller driftsmidler Gevinst og tapskonto Sum positive forskjeller som utlignes mot følgende negative forskjeller : Pensjonsforpliktelser Kundefordringer Varebeholdninger Sum negative forskjeller Grunnlag for utsatt skattefordel Utsatt skattefordel (28%) Skattekostnad Skattekostnaden består av: Betalbar skatt For lite/ meget avsatt til skatt i fjor Endring i utsatt skattefordel Skattekostnad Regnskapsmessig resultat før skatt 48,713, Endring i midlertidige forskjeller Permanente forskjeller: Ikke fradragsberettigede kostnader Tilb.ført nedskriving aksjer/lån Ikke skattepliktige inntekter Skattepliktig del utbytte 3% Fradragsberettiget kjøpebonus,eks.m.v.a Skattepliktig inntekt Betalbar skatt på inntekt - 28% Betalbar formuesskatt 3 promille Sum betalbar skatt Utsatt skattefordel Innfusjonert Coop Sand 0-1,136,633 Utsatt skattefordel Endring i utsatt skattefordel ÅRSMELDING REGNSKAP 2012

27 5 Vurdering av varebeholdning Med utgangspunkt i utsalgspriser er fradrag gjort for merverdiavgift og bruttofortjeneste. Betryggende fradrag for ukurans og prisfallsrisiko er gjort i form av et samlet prosentvis fradrag (sikringsfradrag). Varebeholdningen er pantsatt til fordel for Samvirkelagenes Garantifond. Pantet kan imidlertid bare realiseres ved avvikling av eget lag. 6 Kundefordringer Utestående fordringer utgjør pr Avsatt til tap på krav Balanseverdi Aksjer Aksjeporteføljen består av: 990 aksjer pålydende kr i Austmannaveien 11 AS, bokført verdi Andre aksjer/andeler Til sammen Kostprisen for aksjene i Austmannaveien 11 AS kr er tidligere nedskrevet med kr til kr Kostpris for aksjer i Odda Storsenter kr er tidligere nedskrevet til null. 8 Lån Austmannaveien 11 AS Lånet er ikke pantesikret da eiendomsselskapet i sin helhet er eiet av Coop Haugaland SA, og det ikke påhviler eiendommen noen heftelser. ÅRSMELDING REGNSKAP

28 NOTER Varige driftsmidler (Tall i hele tusen) Driftsløsøre Eiendommer Total Sum kostpris Tilgang i året Avgang Akk. avskrivninger 1/ Årets ord. avskrivninger Balanseverdi Avskrivningsplan Lineær Lineær Økonomisk levetid 3-10 år 50 år Investeringer og avgang varige driftsmidler (hele tusen): Driftsløsøre Investering Avgang Eiendommer Investering Avgang Total Investering Total Avgang Egenkapital Egenkapital (hele tusen) Ansvars innskudd Overkurs fond Felleseid ansv.kap Reserve fond Utbytte fond Andre fond Sum Endring ansvarskapital Renter ansvarsinnskudd Årsresultat Sum Sum 11 Bundne midler I posten inngår bundne bankinnskudd med kr ÅRSMELDING REGNSKAP 2012

29 MARKED MEGA PRIX OBS! OBS! BYGG ELEKTRO EXTRA EXTRA BYGG NYHET FOR 2013: COOP SHOP EXPRESS RASKT OG ENKELT PÅ COOP OBS! Med Coop ShopExpress unngår du lange kassakøer. Med en håndskanner registrerer du selv varene mens du går og handler. Dermed har du hele tiden nøyaktig kontroll med hvor mye du har handlet for. Og siden varene allerede er registrert, trenger du ikke å ta varene ut igjen av posene - før du kommer hjem. Enklere kan det neppe gjøres. ÅRSMELDING REGNSKAP

30 REVISORS BERETNING 30 ÅRSMELDING REGNSKAP 2012

31 KONTROLLKOMITEEN Kontrollkomiteen har gjennom året fulgt lagets virksomhet. Vi har vurdert lagets rutiner og revisors arbeid. Virksomheten i laget og resultatregnskapet for 2012 er meget bra. Kontrollkomiteen har i møte 26. februar 2013 behandlet lagets regnskap for 2012, styrets og revisors beretninger, og kan tilrå at Årsmøtet fastsetter det fremlagte regnskap som Coop Haugalands resultatregnskap og balanse pr. 31.desember Kontrollkomiteen Coop Haugaland SA Haugesund, 26. februar 2013 Carsten Tjessheim, Leder Svein Skrunes Liv H. Svendsen ÅRSMELDING REGNSKAP

32 KRETSÅRSMØTENE 2013 Vi ønsker våre medlemmer med ledsagere velkommen til kretsårsmøtene som bl.a. vil ta for seg styrets beretning og regnskap for Det vedtektsfestede program er tatt inn nedenfor. Utover dette viser vi til oppslag i butikkene samt kunngjøring i aviser. VEL MØTT! Møt opp på årsmøtene og bidra til en fortsatt positiv utvikling for Coop Haugaland. KRETSÅRSMØTENE HOLDES SOM FØLGER Haugesund krets 18. mars kl Rica Maritim Hotel, Caianosalen Ordfører i årsmøtet: Odd Sjursen Odda krets 19. mars kl Odda Ungdomshall, Småsalen Bokn krets 19. mars kl Idrettshuset Etne krets 19. mars kl Etne Kulturhus Vats/Skjold krets 19. mars kl Nesheimtunet Karmøy krets 20. mars kl Park Inn Haugesund Airport Vikedal/Sand krets 20. mars kl Sand Fjordhotel Sauda krets 21. mars kl Kløver Hotel Sauda SAKSLISTE 1. Åpning ved kretsutvalgets leder 2. Styrets årsmelding 3. Regnskap med revisjonsberetning 4. Innkomne forslag 5. Valg iflg. vedtektene Det blir servering og utlodning på alle møtene. Underholdning etc. kunngjøres ved oppslag i butikkene. Ta med medlemskortet som adgangstegn. 32 ÅRSMELDING REGNSKAP 2012

33 TILLITSVALGTE Medlemmer med varamedlemmer etter valgene i 2012 Hovedstyret NAVN ADRESSE PÅ VALG Gunnar T. Isdahl, leder 5525 Haugesund 2013 Solveig K. Gerhard, nestleder 5550 Sveio 2014 Oddny Blikra 5576 Øvre Vats 2014 Gunnar Jæger 5522 Haugesund 2014 Inger Elise Kolstø 4265 Håvik 2013 Ann Karin Simonsen 5532 Haugesund 2013 Sigbjørn Kvamme 5574 Skjold 2014 Per Øyvind Vikse Hanssen 5545 Vormedal 2014 Ann Karin Simonsen, Sigbjørn Kvamme og Per Øyvind Hanssen er valgt av og blant de ansatte. til styret (medlemsvalgte) 1. Ole Bernt Thorbjørnsen 5515 Haugesund Karin L. Søndeland 4280 Skudeneshavn Evelyn Rabbe 5750 Odda 2013 til styret (valgt av og blant de ansatte) 1. Geir M. Edvinson 4262 Avaldsnes Bjørg Espevoll 5514 Haugesund 2013 Kontrollkomité NAVN ADRESSE PÅ VALG Carsten Tjessheim, leder 5537 Haugesund 2013 Svein Skrunes 5519 Haugesund 2014 Liv Svendsen 5574 Skjold 2014 til kontrollkomitèen 1. Sigmund Skeie 4262 Avaldsnes Liv Vatnedal 5578 NedreVats 2014 Revisjon Sumergo DA 4068 Stavanger v/statsautorisert revisor Arne Thorsen ÅRSMELDING REGNSKAP

34 Årsmøtet HAUGESUND KRETS ADRESSE PÅ VALG Odd Sjursen, ordfører 5537 Haugesund 2014 Arne Sjursen, sekretær 5501 Haugesund 2014 May Lise Skogøy 5523 Haugesund 2013 Vesla Lunde 5545 Vormedal 2013 Sissel Osmundsen Hynne 5517 Haugesund 2014 Tone Cathrin Byrkjeland 5518 Haugesund 2014 Terje Lie 5529 Haugesund 2014 Karstein Vea 5518 Haugesund 2013 Bente Pettersen 5517 Haugesund Øyvind Hegglund 5518 Haugesund Geir Charles Grindheim 5529 Haugesund 2013 KARMØY KRETS ADRESSE PÅ VALG Gunnar Mosbron 4270 Åkrehamn 2014 Evelyn Solvang 4250 Kopervik 2014 Harald Gabrielsen 4260 Torvastad 2013 Magnus Mikkelsen 4250 Kopervik Kristin Karlsen 4276 Vedavågen Svein Atle Søndeland 4280 Skudeneshavn Gunnvor Olsen 4262 Avaldsnes 2013 SAUDA KRETS ADRESSE PÅ VALG Torhild Ø. Tveit 4200 Sauda 2014 Alfred Solheim 4200 Sauda Andreas Fattnes 4209 Vanvik Ivar Øvrebø 4200 Sauda 2013 ETNE KRETS ADRESSE PÅ VALG Ingvor Gundegjerdet 5590 Etne Arvid Ness 5590 Etne Tora Therese Lundal 5590 Etne 2013 SKJOLD/VATS KRETS ADRESSE PÅ VALG Sverre Emil Grunnaleite 5574 Skjold 2013 Varamedlem Reidar Håvås 5574 Skold 2013 VIKEDAL/SAND KRETS ADRESSE PÅ VALG Margrete Sævareid 5583 Vikedal Øyvind Sand 4230 Sand Hilde Lofthus Lillemo 5583 Vikedal 2013 ODDA KRETS ADRESSE PÅ VALG Arve Eriksen 5770 Tyssedal Egil Johannessen 5750 Odda Solveig Grønlien 5750 Odda 2013 BOKN KRETS ADRESSE PÅ VALG Olav Lande Rossebø 5561 Bokn 2013 Grete Alvestad 5561 Bokn 2013 PERSONALETS REPR. ADRESSE PÅ VALG Ronny Strøm Stange Coop M. Skjoldastr May Anita Svenning Coop Mega Odda 2014 John Heimdal Coop Prix Vedavågen 2013 Elin Frøkedal Coop Prix Etne 2013 Sigrid Odland Mørch Coop Obs! Hyperm Kirsten Haarberg Coop Prix Rogalandsgt Sissel Dyngen Coop Prix Avaldsnes 2014 Anne Olaug Lalid Coop Mega Sauda 2014 Anita Frøland Coop Marked Knapphus 2014 Synnøve Knutsen Coop Obs! Hyperm Magnhild S. Johannessen Coop Marked Skjold Gro Håkonsen Coop Prix Åkra Gro Kallevik Coop Obs! Hyperm Marit Breivik Administrasjonen 2013 SENTRAL VALGKOMITÉ ADRESSE PÅ VALG Gunnar Mosbron, leder 4270 Åkrehamn 2014 Sissel Osmundsen Hynne 5517 Haugesund 2014 Harald Fosen 5521 Haugesund Elin Hillesland 4262 Avaldsnes Magrete Sævereid 5583 Vikedal ÅRSMELDING REGNSKAP 2012

35 MARKED MEGA PRIX OBS! OBS! BYGG ELEKTRO EXTRA EXTRA BYGG ALT TIL BEDRIFTEN I ETT KORT Coop Bedriftskort gir en enklere og mer effektiv kjøpsrutine for bedriften. Kortet kan benyttes til daglige innkjøp i alle Coops butikker. PINkode gjør kortet fleksibelt i bruk, og månedlig faktura sørger for fulloversikt over kortbruken. ÅRSMELDING REGNSKAP

36 Kretsutvalg HAUGESUND KRETS ADRESSE PÅ VALG Carsten Tjessheim, leder 5537 Haugesund 2014 Bibbi Klette 5529 Haugesund 2014 Vesla Lunde 5545 Vormedal 2013 Kari Knutsen 5532 Haugesund 2013 Øyvind Hegglund 5518 Haugesund Jan Kristian Andersen 5532 Haugesund Victor Andersen 5538 Haugesund 2013 Valgkomité Jan H.B. Andersen, leder 5545 Vormedal 2014 Torleiv Egeland 5517 Haugesund 2014 Tone Cathrin Byrkjeland 5518 Haugesund Vesla Lunde 5545 Vormedal Tor Arne Egeland 4250 Kopervik 2013 SAUDA KRETS ADRESSE PÅ VALG Torhild Ø. Tveit, leder 4200 Sauda 2014 Alfred Solheim 4200 Sauda 2014 Ivar Øvrebø 4200 Sauda 2013 Andreas Fattnes 4209 Vanvik 2013 Ingve Handeland 4200 Sauda Gisela Amdal 4208 Saudasjøoen Knut Molla 4200 Sauda 2013 Valgkomité Eva Susanne Øvrebø, leder 4200 Sauda 2014 Anders S. Tveit 4200 Sauda 2013 Terje Lindvoll 4200 Sauda 2014 Varamedlem Aud Øvrebø 4200 Sauda 2013 ETNE KRETS ADRESSE PÅ VALG KARMØY KRETS ADRESSE PÅ VALG Gunnar Mosbron, leder 4270 Åkrehamn 2013 Ingebjørg M. Thorsen 4264 Kvalavåg 2014 Evelyn Solvang 4250 Kopervik 2014 Karin Søndeland 4280 Skudeneshavn 2014 Harald Gabrielsen 4260 Torvastad Magnus Mikkelsen 4250 Kopervik Laila Våge 4262 Avaldsnes 2013 Valgkomitè Evelyn Solvang, leder 4250 Kopervik 2014 Sigmund Skeie 4262 Avaldsnes 2013 Anne Kirsten Ferkingstad 4272 Sandve Rita Anett Olsen 4262 Avaldsnes Margit Elisabeth Hauge 4262 Avaldsnes 2013 Ingvor Gundegjerde, leder 5590 Etne 2014 Arvid Ness 5590 Etne 2013 Tora Therese Lundal 5590 Etne Gunn Nordis Ekornrud 5590 Etne Terje Johanson 5590 Etne 2013 Valgkomité Ole Ragnar Gundegjerde, leder 5590 Etne 2013 Helga Berge 5590 Etne 2013 Eva Wiik Hustoft 5590 Etne Egil Selland 5590 Etne Kari Kringlebotten 5590 Etne ÅRSMELDING REGNSKAP 2012

37 Kretsutvalg SKJOLD/VATS KRETS ADRESSE PÅ VALG Sverre Emil Grunnaleite, leder 5574 Skjold 2013 Liv Vatnedal 5578 Nedre Vats 2014 Reidar Håvås 5574 Skjold 2013 Anna Kvitno Dagsland 5574 Skjold 2013 Knut Arne Skjervheim 5578 Nedre Vats Hans Egge 5574 Skjold Egil Berakvam 5578 Nedre Vats Else Vierdal 5578 Nedre Vats 2013 Valgkomité Inghart Lasse Tveit, leder 5574 Skjold 2014 Halvard Haugen 5578 Nedre Vats 2013 Bjørg A. Stokland 5578 Nedre Vats Ole Indreland 5578 Nedre Vats Anne Kristine Andersen 5574 Skjold 2013 VIKEDAL /SAND KRETS ADRESSE PÅ VALG Margrete Sævareid, leder 5583 Vikedal 2013 Randi Sletten 5583 Vikedal 2014 Hilde Lofthus Lillemo 5583 Vikedal 2013 Øyvind Sand 4230 Sand 2014 Anne Karin Berget 4230 Sand Tor Ole Solheim 5583 Vikedal Hilde Austrheim 5583 Vikedal Inger Endresen 4230 Sand 2013 Valgkomité Nils Erik Eide, leder 5583 Vikedal 2014 Tone Staurland, leder 5583 Vikedal 2013 Eli Opsal 5583 Vikedal 2013 ODDA KRETS ADRESSE PÅ VALG Arve Eriksen, leder 5770 Tyssedal 2014 Kåre Kysnes 5750 Odda 2013 Sigbjørn Kvarme 5750 Odda 2014 Egil Johannessen 5750 Odda 2014 Solveig Grønlien 5750 Odda 2013 Varamedlem Terje Bjelland 5750 Odda 2013 Valgkomité Kjell Ivar Mala, leder 5750 Odda 2013 Odd Arne Mala 5750 Odda 2014 Grete Årekol 5776 Nå Brynhild Bjørkestand 5750 Odda Arne Midtbø 5750 Odda 2013 BOKN KRETS ADRESSE PÅ VALG Olav Lande Rossebø, leder 5561 Bokn 2013 Grethe Alvestad 5561 Bokn 2014 Sonja Mikkelsen 5561 Bokn Johannes Nilssen 5561 Bokn Linda Ognøy 5561 Bokn Geir Aksdal 5561 Bokn 2013 Valgkomité Arild Ognøy, leder 5561 Bokn 2014 Kjetil Hamre 5561 Bokn 2013 Armand Svendsen 5561 Bokn 2013 Varamedlem Solrun Ognøy 5561 Bokn Asbjørn Møgedal 4230 Sand Turid Rønnevik 5583 Vikedal 2013 ÅRSMELDING REGNSKAP

38 SAMFUNNSANSVAR Møt vår yngste medarbeider: Mina Coop Haugaland har i en årrekke støttet Norsk Folkehjelp og deres arbeid i utviklingsland og kriserammede områder. I fjor utvidet vi dette samarbeidet ved å adoptere en valp som skal trenes opp til minehund. Valpen Mina ble født i april Foreldrene hennes, Action og Sioux, er topp minehunder, og de har sikret at Mina og hennes tre søsken har de beste genetiske forutsetninger for å bli skarpe minehunder. Treningen for å bli fullbefaren minehund starter når valpene er helt unge, og varer fram til hundene er om lag halvannet år gamle. Treningen foregår på Norsk Folkehjelp sitt internasjonale treningssenter for minehunder i Sarajevo, Bosnia Herzegovina. En godt trent minehund er mer enn 20 ganger så effektiv som et menneske som søker med metalldetektor, og det er derfor mye trening som gjenstår. Ved årsskiftet er Mina åtte måneder gammel, og litt utpå nyåret 2013 vil hun være halvveis i utdannelsen sin. SPONSING Bredde, mangfold og omtanke er viktig for Coop Haugalands sponsorvirksomhet Coop Haugaland sponser over 200 lokale lag, foreninger og organisasjoner på Haugalandet. I disse lagene og foreningene gjøres det en fantastisk innsats på en rekke områder, et arbeid som bidrar til å gjøre Haugalandet til et godt sted å vokse opp og leve. Vi ønsker gjennom vår sponsorvirksomhet å gi et lite bidrag til dette verdifulle arbeidet. Sin første test, 10-ukerstesten, besto vår yngste lærling med glans. Bortsett fra på ett område: hun var ikke spesielt god til å ligge i ro når hun fikk beskjed om det. Men valper er som kjent ikke særlig flinke til dette, så foreløpig er vi ikke bekymret. Etter et drøyt halvår har det som startet som lek, gradvis gått mer over til å bli ordentlig trening. Nå går mye tid med til å trene på søking etter leker og gjenstander, og hun bruker mye tid med trenerne sine på å gå rundt i nye miljøer, for å bli trygg på en skiftende og stressende verden utenfor treningssenteret. Mina har en god faglig utvikling, og er minst på høyde med sine jevnaldrende lærlinger. Vi får jevnlig oppdatering om Minas utvikling. De som vil følge med på hvordan Mina skikker seg på skolen i Sarajevo kan lese medarbeiderrapportene på Pantedonasjon Takk til alle som hver dag panter flaskene sine i våre Coop-butikker og trykker på den gule Omtankeknappen. Pengene som kommer inn går til Coop Solidaritetsfond, som sammen med Norsk Folkehjelp velger utviklings- og hjelpeprosjekter som skal støttes. Hver krone er verdifull, og samlet blir dette betydelige beløp som bidrar til en viktig innsats for en bedre verden. 38 ÅRSMELDING REGNSKAP 2012

Årsmelding og regnskap 2014. Coop Vestfold og Telemark SA

Årsmelding og regnskap 2014. Coop Vestfold og Telemark SA Årsmelding og regnskap 2014 Coop Vestfold og Telemark SA NB NB! Hu! Hu skskatatdudumå måbebe nyny ttette me me dle dle msms koko rterte t dit t dit t for t forå åfåfå gle gle dedeavavdedeuliuli keketiltil

Detaljer

Årsmelding og regnskap. Coop Vestfold og Telemark SA

Årsmelding og regnskap. Coop Vestfold og Telemark SA Årsmelding og regnskap 2010 Coop Vestfold og Telemark SA C o o p V e s t f o l d o g Te l e m a r k S A Å r s m e l d i n g 2 0 1 0 Nedre Eiker kommune Krets 5 Coop Obs! Buskerud Tønsberg kommune Krets

Detaljer

Coop Innlandet SA Årsmelding og regnskap 2012

Coop Innlandet SA Årsmelding og regnskap 2012 Årsmelding og regnskap 2012 Coop Innlandet SA Årsmelding og regnskap 2012 Årsmøte i Coop Innlandet avholdes den 20. mars 2013 kl. 19.00 på Quality Hotel & Resort Hafjell. (Her møter de valgte årsmøterepresentantene).

Detaljer

Coop Innlandet SA Årsmelding og regnskap 2011

Coop Innlandet SA Årsmelding og regnskap 2011 Årsmelding og regnskap 2011 Coop Innlandet SA Årsmelding og regnskap 2011 Årsmøte i Coop Innlandet avholdes den 29. mars 2012 kl. 19.00 på Quality Hotel & Resort Hafjell. (Her møter de valgte årsmøterepresentantene).

Detaljer

Coop Innlandet SA Årsmelding og regnskap 2014

Coop Innlandet SA Årsmelding og regnskap 2014 Årsmelding og regnskap 2014 Coop Innlandet SA Årsmelding og regnskap 2014 Årsmøte i Coop Innlandet avholdes den 26. mars 2015 kl. 19.00 på Scandic Hotel Ringsaker, Kåtorpvegen 1, Olrud. (Her møter de valgte

Detaljer

Årsmelding og regnskap. «Klart vi handler i vår egen butikk!» Coop-medlemmene Robin og Elin. Coop Romerike SA. 10. driftsår

Årsmelding og regnskap. «Klart vi handler i vår egen butikk!» Coop-medlemmene Robin og Elin. Coop Romerike SA. 10. driftsår Årsmelding og regnskap 2010 «Klart vi handler i vår egen butikk!» Coop-medlemmene Robin og Elin Coop Romerike SA 10. driftsår Få oversikt over ditt medlemskap på coop.no/minside Vi har pusset opp Min side

Detaljer

Coop Innlandet SA Årsmelding og regnskap 2013

Coop Innlandet SA Årsmelding og regnskap 2013 Coop Innlandet SA Årsmelding og regnskap 2013 Årsmøte i Coop Innlandet avholdes den 27. mars 2014 kl. 19.00 På Quality Hotel & Resort Hafjell. (Her møter de valgte årsmøterepresentantene). 1 Tillitsvalgte

Detaljer

1 S T Y R E T S B E R E T N I N G

1 S T Y R E T S B E R E T N I N G Coop Trondheim & Omegn BA Å r s b e r e t n i n g 2 0 0 6 1 S T Y R E T S B E R E T N I N G INNHOLD: 1. Styrets beretning side 1-3 2. Øvrige informasjoner side 4-5 3. Regnskap TRONDOS m/ revisors beretning

Detaljer

Coop Øst SA Årsberetning 2014. Årsmelding og regnskap 2014. Coop Øst SA

Coop Øst SA Årsberetning 2014. Årsmelding og regnskap 2014. Coop Øst SA Årsmelding og regnskap 2014 Coop Øst SA a PÅ HYLLEPRIS MAKS 1 PRODUKT PR. KUPONG GYLDIG T.O.M. 5.10.2014 1 L Coop Øst SA Årsberetning 2014 Nb! Husk at du må benytte medlemskortet ditt for å få glede av

Detaljer

1 S T Y R E T S B E R E T N I N G

1 S T Y R E T S B E R E T N I N G COOP TRONDHEIM OG OMEGN BA Å r s b e r e t n i n g 2 0 0 7 1 S T Y R E T S B E R E T N I N G INNHOLD: 1. Styrets beretning side 1-3 2. Øvrige informasjoner side 4-5 3. Regnskap TRONDOS m/ revisors beretning

Detaljer

Innhold. 28 Øvrig informasjon 31 Dette er TRONDOS 32 Driftsorganisasjon 33 Medlemsorganisasjon 38 Medlemsfordeler KRETSÅRSMØTER

Innhold. 28 Øvrig informasjon 31 Dette er TRONDOS 32 Driftsorganisasjon 33 Medlemsorganisasjon 38 Medlemsfordeler KRETSÅRSMØTER ÅRSBERETNING 2014 INNHOLD KRETSÅRSMØTER Innhold 3 Kretsårsmøter 4 Kart over butikker 4 Styrets beretning 14 Regnskap og konsern m/kontrollkomiteens melding og revisors beretning 28 Øvrig informasjon 31

Detaljer

Å 2 rsber 0 etning 13

Å 2 rsber 0 etning 13 2013 Årsberetning INNHOLD Innhold 3 Kretsårsmøter 4 Kart over butikker 5 Styrets beretning 14 Regnskap TRONDOS og TRONDOS konsern m/kontrollkomiteens melding og revisors beretning 28 Øvrig informasjon

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2014 69. driftsår

Årsmelding og regnskap 2014 69. driftsår Innhold Årsmøtet... 4 Styrets beretning... 5 Lagets organer... 6 Medlemssparing og medlemmer... 7 Lagets drift... 7 Sluttord... 8 Resultatregnskap for Coop Hamarvik 2014... 9 Balanse for Coop Hamarvik

Detaljer

INNHOLD INNHOLD. Kretsårsmøter... 3. Kart over butikker... 4. Styrets beretning... 5-13

INNHOLD INNHOLD. Kretsårsmøter... 3. Kart over butikker... 4. Styrets beretning... 5-13 ÅRSBERETNING 2012 INNHOLD INNHOLD Kretsårsmøter................................................. 3 Kart over butikker.......................................... 4 Styrets beretning............................................

Detaljer

Innhold. årsrapport 2011. konsernet øvre eiker energi. øvre eiker energi. øvre eiker Nett. øvre eiker fibernett. øvre eiker strøm

Innhold. årsrapport 2011. konsernet øvre eiker energi. øvre eiker energi. øvre eiker Nett. øvre eiker fibernett. øvre eiker strøm Øvre Eiker energi AS 2 Innhold Årsmelding 2011 av Adm. direktør Lars Ø. Andresen... 3 Støm & marked 2011 av Markedssjef Kjell Tore Holmestrand... 6 Fibernett 2011 av Avdelingsleder Morten Braarud... 7

Detaljer

Administrerende direktør har ordet 4. Om Coop Eiendom 6. Finansielle nøkkeltall 8. Slik jobber vi 9. Etablerte Coop Obs!

Administrerende direktør har ordet 4. Om Coop Eiendom 6. Finansielle nøkkeltall 8. Slik jobber vi 9. Etablerte Coop Obs! Årsmelding 2008 INNHOLD Administrerende direktør har ordet 4 Om Coop Eiendom 6 Finansielle nøkkeltall 8 Slik jobber vi 9 Etablerte Coop Obs! på rekordtid 10 Fra nedslitt og gammeldags til nytt og moderne

Detaljer

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 Innhold 3 Bauda-konsernet 5 Finansdel 2 6 Årsberetning 10 Resultatregnskap og balanse 12 Noter 16 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 17 Bauda AS 19 Forhandlervirksomheten

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2011

Årsmelding og regnskap 2011 Årsmelding og regnskap 2011 I desember 2011 stod Stavanger Boligbyggelags etablererboliger på Goastemmen i Randaberg klar. foto: minna suojoki Smart, enkelt og greit! Et verdifullt medlemskap I 2011 fikk

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014. der folk trives...

ÅRSRAPPORT 2014. der folk trives... ÅRSRAPPORT 2014 der folk trives... Innholdsfortegnelse 2014 ble et godt år for Byggtek med et årsresultat på kr. 1.238.351,- 1. Styrets beretning Hovedtrekk...4 Markedsområdene 2014...6 Fakta om og datterselskapene...8

Detaljer

og regnskap Årsmelding 2014

og regnskap Årsmelding 2014 og regnskap Årsmelding 2014 ET BOLIGBYGGELAG FOR FRAMTIDEN Siden jeg startet i boligbyggelaget for fem år siden har antall bolig bygge lag i Norge blitt halvert. Det er nå rundt 45 bolig bygge lag tilknyttet

Detaljer

Bauda-konsernet. Innhold. Hovedtall Bauda-konsernet KUNDEN FØRST. Fakta!

Bauda-konsernet. Innhold. Hovedtall Bauda-konsernet KUNDEN FØRST. Fakta! ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2012 Innhold Bauda-konsernet 2 3 Bauda-konsernet 6 Årsberetningg 8 Resultatregnskap og balanse 10 Noter 14 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 15 Bauda AS 16 Forhandlervirksomheten

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap Årsmelding og regnskap Nytenkende Innflytelse 2012 I KORTFORM INNHOLD Ærlighet COOP Verdikompass Tiltro til egenart Omtanke Januar FNs internasjonale samvirkeår 2012 ble markert med et arrangement med

Detaljer

Våre forretningsområder

Våre forretningsområder ÅRSRAPPORT2013 Bekkelaget Ilseng Romedal Stange Gata Tangen Espa Stange Energi AS ble etablert i 1916 og er i 2016 en stolt 100 åring. Stange Energi er en viktig aktør og betyr mye for mange. Bedriften

Detaljer

Innhold årsberetning 2012

Innhold årsberetning 2012 ÅRSBERETNING 2012 Forsidebilde: Devlelunden borettslag, Lade. 16 leiligheter. Byggestart våren 2013. NØKKELTALL - 51 338 medlemmer pr 31.12.2012-43 % av de som meldte seg inn i 2012 var mellom 20 40 år

Detaljer

Årsrapport 2014. MøllerGruppen AS

Årsrapport 2014. MøllerGruppen AS Årsrapport 2014 1 NØ Årsrapport 2014 Om MøllerGruppen MøllerGruppen er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og ŠKODA. Selskapet er representert

Detaljer

Sektor Gruppen. Årsrapport

Sektor Gruppen. Årsrapport Sektor Gruppen Årsrapport 2012 Innholdsfortegnelse Administrerende direktør har ordet... 3 Endringer i forbruksmønsteret... 4 Først ute med «miljøkjøpesenter»... 6 Tre steg for videre vekst... 8 Konsernregnskap

Detaljer

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier.

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. 2009 årsberetning 1 VISJON SAMMEN UTVIKLER VI VARIGE VERDIER Forretningsidé Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. Verdigrunnlag

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Bil AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Bil AS 1 Om MøllerGruppen Bil MøllerGruppen Bil er en del av MøllerGruppen, som er er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap Årsmelding og regnskap 2013 LEDENDE BOLIGBYGGER Bate boligbyggelag (Bate), tidligere Stavanger Bolig byggelag, har gjennom snart 70 års virksomhet i stavangerregionen utviklet bred kompetanse på bygging

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap Årsmelding og regnskap 2012 Smart, enkelt og greit! KLAR FOR VEKST Året ble på mange områder det beste året for Stavanger Boligbyggelag noen gang. Vi er et av boligbyggelagene her i landet med sterkest

Detaljer