ÅRSBERETNING 2004 OSLO POLITIFORENING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSBERETNING 2004 OSLO POLITIFORENING"

Transkript

1 ii

2 Årsmøte Mandag 7. mars 2005 kl Parolesalen Politihuset Dagsorden 1. Åpning 2. Konstitusjon 3. Beretning 4. Regnskap 5. Innkomne forslag 6. Budsjett 7. Valg Se årsberetning med vedlegg

3 Innhold 1. Leder 2 2. Virksomheten 6 3. Lønnsarbeid Enkeltsaker Satsningsområder for Tillitsverv og Hederstegnsinnehavere Innkomne forslag Vedtektsforslag fra styret vedrørende implementering av Norske politiledere i OPFs styre Vedtektsforslag fra styret som følge av to nivå organisering av PF Forslag Styrke likestillingskontakten med varamedlem Forslag - Avlønning av hovedtillitsvalgt PU og PST/DSE Revidert regnskap 2004 og forslag fra styret til budsjett for Årsberetninger / årsrapporter Politiets Sikkerhetstjeneste - Den sentrale enhet Politiets utlendingsenhet Sivilutvalget Likestillingskontakten Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt OPFs hytteutvalg Hederstegnsutvalget Valgkomiteens innstilling Styrets forslag til Valgkomité Design: Foto: Trykk: INN AS beyondtheice.no / Eivind Røhne INN / Lars Brede Grøndahl INN / Lars Selstad mediaserver.no Vertigo / Esben Evensen Haakon Arnesen

4 Foreningskulturen Vårt beste virkemiddel mot angrep på allerede opparbeidede rettigheter og fremtidige berettige krav. forkant av hovedtariffoppgjøret i 2002 gikk I Utdanningsgruppenes Hovedorganisasjon (UHO) ut og krevde en lønnsmessig snuoperasjon for utdanningsgruppene. Endelig skulle vi teste fokuset på våre medlemsgrupper gjennom en hovedsammenslutning. Innføringen av det kompetansebaserte lønnssystemet gav ytterligere forventninger om bl.a. en begynnerlønn på ,-. Andre mål som Politiets Fellesforbund (PF) satte seg i perioden var et lønnsløft basert på risiko, kompetanse og ansvar, nye etatskoder for sivilt ansatte, rette opp skjevheter, lønnsopptrappingsplan samt ta i bruk alle nødvendige virkemidler. Lønnsarbeidet i år ble innledet med et angrep fra Politidirektøren på den lokale forhandlingsretten til Oslo Politidistrikt og Asker & Bærum politidistrikt. Implementeringen av POP ble for sterk kost for Politidirektøren. Resultatet av angrepet ble et sviende nederlag for Politidirektøren. Det til tross, så skremte angrepet fra før defensive politimestere i å ta i bruk lønnspolitiske virkemidler for å oppnå gode resultater i kriminalitetsbekjempelsen. Konsekvensen ble at en rekke krav ble forsøkt overført til årets lokale pottforhandlinger på høsten. Det var store forventninger til årets hovedtariffoppgjør. Selv om vi både klarte å sikre medlemmene en reallønnsvekst på minimum 1% og en større pott til lokale forhandlinger enn noen gang tidligere viste nesten halvparten av medlemmene sin misnøye gjennom uravstemningsresultatet. Dette viser avstanden mellom de berettigede forventningene som ble skapt hos våre medlemmer og de resultatene som er oppnådd. Selv om arbeidet med å tilnærme seg de oppsatte målene har startet, så gjenstår det mye. Det er med andre ord nok av oppgaver som henger igjen før en kan starte utmeislingen av nye. Senere på høsten 2004 sendte Politidirektoratet (POD) ut sitt rundskriv nr. 17, som igjen ga klare føringer for politidistriktenes bruk av hovedtariffavtalens pkt , samt muligheten for politidistriktene til å fremforhandle særavtaler. En skulle tro at POD hadde lært av nederlaget de gikk på bare få måneder tidligere, men trangen etter å skape begrensninger står tydeligvis sterkt. Dette harmonerer dårlig med intensjonen i Politireform 2000 og bruken av personal og lønnspolitiske virkemidler for å nå etatens målsetninger, som de selv har vært med og laget. Sigve Bolstad Leder i Oslo Politiforening Selv med en historisk stor lokal pott for Oslo, ble det for småpenger å regne opp mot de krav som var levert. Styret i OPF tok et ansvar og prioriterte hardt blant mange godt begrunnede krav. Resultatet ble en særlig satsning på de sivilt ansatte, eldre spesialmedarbeidere og de lavest betalte politiførstebetjentene. Det største uttaket kom da også innenfor disse gruppene. Til tross for at vi nådde frem med de viktigste prioriteringene våre, så er det fortsatt mange uløste krav. Forventningene og utålmodigheten blant de ansatte førte til en enighet mellom arbeidsgiver- 2

5 L E D E R siden og arbeidstakersiden om å gjennomføre et lønnsseminar tidlig i Kampen for fornuftige særavtaler er en sælig utfordring. Her preges situasjonen av frykt for konsekvenser fra sentralt hold samt en dominoeffekt. Hundeavtalen som ble inngått 23. desember kom etter 2 måneders konflikt.hadde denne konflikten gått over i det nye året, så hadde politidistriktet ganske sikkert vært uten dette tilbudet til borgerne. 20. desember vedtok et enstemmig styre i OPF å kreve en særavtale for Livvakt. Organisasjonen er helt avhengig av en god foreningskultur. All erfaring tilsier at arbeidsgiver ikke betaler en krone mer enn nødvendig. Der de gode samarbeidsrelasjonene med arbeidsgiver kun fører til en hyggelig stemning, er det behov for å vurdere virkemidler. OPF har gjennom mange år bygd opp en fagforeningskultur som er tuftet på en konstruktiv og realistisk vurdering av organisasjonen sine målsetninger. Bredden og vanskelighetsgraden i de oppgaver som vi er satt til å utføre, tilsier differensiering og bruk av de virkemidler som finnes i HTA. Det blir derfor meningsløst og ikke ta i bruk disse bestemmelsene når kravet til profesjonalitet ligger som et berettiget krav hos publikum. Det koster å ha et oppegående og dyktig politikorps. Veien fram til å få et grådighetsstempel på dette feltet ligger likevel langt foran oss. Til det er det for mange yrkesgrupper som har et lønnsnivå som vi bare kan drømme om. Våre medlemmers behov for å benytte seg av juridisk bistand er konstant. I flere av sakene kan det være grunnlag for å vurdere rettsikkerheten opp mot likebehandling. I enkelte tilfeller kan det virke som at grad og bekjentskap er avgjørende for hvor god bistand og støtte etaten gir den enkelte. Videre registrerer vi at det i enkelte tilfeller ikke er likebehandling mellom politi og øvrige borgere i samfunnet. Det er en kjensgjerning at budsjettet styrer aktiviteten og ikke omvendt. Flere år på rad med dårligere budsjett fikk PF og POD til å reagere. Manglende måloppnåelse og misnøye fra borgerne satte tilliten til politiet sin evne for å bekjempe kriminaliteten på prøve. Dårlige budsjetter resulterte i bl.a. 67 vakante stillinger ved OPD samt økende mørketall innenfor kriminaliteten. Denne bemanningssituasjonen har vært problematisk. Spesielt har OPFs medlemmer merket underbemanningen i Tinghuset, betydelige avgivelser samt det faktum at innkjøp av utstyr har uteblitt. En sterk og klar Politidirektør samt et sterkt fokus på budsjettet fra PF, endte opp med en påplussing på ca. 250 millioner for politietaten i forhold til For OPD utgjorde det 105 millioner. Så gjenstår det å se på de eventuelle føringene som måtte komme fra sentralt hold. Det er likevel viktig å erkjenne at det finnes forbedringspotensialer. Et åpenbart tiltak er bruk av video fremfor dagens ressurssløsing. Bare i år utgjorde transportene en tilbakelagt lengde tilsvarende 7 ganger rundt Ekvator for OPD. Et annet virkemiddel som har høstet mange lovord er politiets fjernsynsovervåking av deler av Oslo sentrum. Det er vel på tide 5 år etter oppstart å vurdere overvåkningen som en fast ordning samt en utvidelse av også andre deler av Oslo sentrum. Videre har OPD et stort potensiale når det gjelder samhandling internt. Dette ser vi på flere felt, men ikke minst i bekjempelse av kriminaliteten i Oslo sentrum. Bedre samband samt en tidsriktig bevæpning har over mange år vært en mangelvare. Dessverre måtte det en tragisk hendelse og flere dramatiske hendelser til før politikerne skjønte alvoret. Lokallagsleder Roar Henriksen i PF Rogaland satte ord på tapet av Arne Sigve Klungland ved å si at politihistorien vil ha en tidsalder før og etter 5. april. Råskapen ved dette ranet gjorde noe med holdningen i befolkningen. Ranet av verditransport på Aker Brygge kunne raskt fått et like tragisk utfall. Under evalueringen fremkom det hvor nær de første tjenestekvinnene og -mennene på åstedet var en tragedie. Dette takket være en nedprioritering og sendrektighet for å få til et samband som ivaretar de behov politiet har. Pensjonssaken vil bli en fanesak for organisasjonen i tiden fremover. Lenger yrkesliv og mer fleksibel pensjon er noen av forslagene til Pensjonskommisjonen. Offentlig tjenestepensjon og særaldersgrenser er opparbeidede rettigheter som er viktig for etaten. Til høsten er det Stortingsvalg og det blir interessant å følge med på partienes tilnærming i pensjonssaken. Kampen er i gang, og på den arenaen er vi med og sloss. 3

6 L E D E R OPF har et tilfredsstillende samarbeid med arbeidsgiver både ved Oslo politidistrikt, Politiets Sikkerhetstjeneste og Politiets Utlendingsenhet. Dette til tross for flere store utfordringer dette året. Gjensidig respekt og tillit er viktig når en skal utøve ulike roller ved en arbeidsplass. OPF vil også i fremtiden tilstrebe et samarbeid basert på disse elementene. OPD har startet en større OU-prosess 10 år etter den siste. Flere omorganiseringer ved bl.a. Organisert Kriminalitet og Politiets Utlendingsenhet (PU) vitnet om behovet for å se på organiseringen med nye øyne. Det er vi omforent enige med arbeidsgiver om. Mandatet til prosjektgruppen er vidt. Det eneste som garanteres er at ingen skal miste jobben. OPF sitter i referansegruppe sammen med de øvrige organisasjonene og kommer til å være aktive i prosessen. Vi har allerede kommet med flere innspill, men de konkrete forslagene vil ikke komme før i En av målsetningene er at Oslo skal bli verdens tryggeste hovedstad. OPF har også i dette året blitt kontaktet av media i en rekke saker. Vi ser på dette som et viktig virkemiddel for å bringe budskapet ut til befolkningen. Utgangspunktet har som tidligere vært en nøktern vurdering av formålet. Vår erfaring er stort sett positiv og vi vil også i fremtiden benytte oss av denne informasjonskanalen. I tillegg vil vi fortsette å benytte vårt eget fagblad samt internettsidene våre, som etter hvert er godt besøkt. Oslo Politiforening har ved utgangen av året 2300 medlemmer. Det gir en økning på 100 medlemmer dette året. Kampanjen sivile i fokus skal ha mye av æren for dette. I tillegg er Politiets Sikkerhetstjeneste og Politiets Utlendingsenhet en del av Oslo Politiforening. Dette samarbeidet har ført til en bedre måloppnåelse for alle parter. Dette begrunnes med en felles utnyttelse av foreningskontoret med tilgang til sekretærfunksjoner, informasjon, styremøter, opplæring samt en sparringspartner. I tillegg forbereder vi i fellesskap møter og samlinger som skjer sentralt. Foreningens økonomi er sunn, men nøktern. Det er også i år gjort betydelige utbedringer på Sjåhaug. Det bør likevel ikke underslås at drift, vedlikehold og utbygging her, stadig blir mer krevende. OPF fikk et ekstra frikjøp i sommer, det var kjærkomment. Medlemstallet har økt med ca.700 siden sist det ble gjort endringer. I tillegg er mange viktige oppgaver blitt desentralisert. Styret satte i høst ned et utvalg som bl.a. skulle vurdere bruken av det ekstra frikjøpet. Året avsluttet med to utskiftninger på foreningskontoret. Torkil R. Iversen begynte i ny stilling som politioverbetjent på personalkontoret og Arne Jørgen Olafsen ble i Kongen i Statsråd tilsatt som Politimester i Politiets Utlendingsenhet. Dette er tillitsvalgte som over lang tid har gjort en særdeles god jobb for medlemmene. Styret valgte Stein Olav Bredli fra Seksjonen for organisert kriminalitet som ny sekretær frem til årsmøtet Første møte med fagforeningslivet på heltid ble det årlige lokale lønnsoppgjøret. Her fikk han vist sitt kunnskapsnivå og arbeidsinnsats. På styremøte 20. desember ble 1. nestleder Sigve Bolstad valgt som leder fra og fram til årsmøtet I tillegg gav Heidi Vinsrud signaler om at hun ønsket å gi seg etter årsmøtet Den største utfordringen vi står overfor er å opprettholde allerede opparbeidede rettigheter. Dette har vi merket tidligere og det ble en ny runde i årets hovedtariffoppgjør. På landsmøtet i Bergen ble derfor forbundet reorganisert for bl.a. å møte denne utfordringen. Antall nivå er redusert til 2 for å være mer fleksible opp mot stadige krav om endringer. Lønnskamp, budsjett og pensjonsalder er saker som det vil være et press på fremover. Hadde noen sagt for bare 5 år siden at OPD måtte gå med 67 vakante stillinger i 2004 for at budsjettet skulle gå i balanse, hadde vi trukket på smilebåndet. Men så feil kan man ta. Noe drahjelp vil komme i form av en økt konkurranse fra internt og eksternt hold, der vi merker at de ansatte er langt villigere til å teste markedsverdien sin enn tidligere. Dette oppveier selvsagt ikke de store utfordringene som ligger foran oss. Disse utfordringene vil sette fagforeningskulturen på prøve. Jeg er imidlertid overbevist om at en oppegående fagforening med rett fokus, høy kompetanse og sunt bondevett skal klare å manøvrere seg til gode resultater for våre medlemmer. De kommer ikke av seg selv, men vi er skjerpet og klare til å ta den kampen, det kan du som medlem være 100 % sikker på! 4

7 L E D E R Ansatte ved Politiets utlendingsenhet 5

8 2. Virksomheten 2.1 Foreningens administrasjon og aktivitetsnivå OPF har vært ledet og drevet i tråd med vedtektene og de vedtak som er fattet av årsmøtet og styret. Bemanningen ved foreningskontoret har vært: Leder: Arne Jørgen Olafsen Sekretær: Torkil R. Iversen / Stein Olav Bredli (Fra ) Kasserer: Heidi Vinsrud Oslo politiforening har hatt stor utskifting på foreningskontoret etter Landsmøte i Bergen. Arne Jørgen Olafsen ble i statsråd 17. desember 2004 utpekt som leder for Politiets Utlendingsenhet. 1. nestleder Sigve Bolstad overtok som leder av Oslo politiforening fra 3. januar Ny leder blir valgt på årsmøtet I forbindelse med at Torkil R. Iversen ble ansatt som politioverbetjent ved personalkontoret ved Oslo politidistrikt, besluttet styret den 7. september 2004 at Stein Olav Bredli skulle fungere som sekretær fra 1. oktober 2004 og frem til valget på årsmøtet Det har vært avholdt 15 styremøter i To av styremøtene ble gjennomført som todagers samlinger på Sjåhaug henholdsvis den juni og august I tillegg ble det gjennomført et dagsseminar for OPFs delegasjon til landsmøtet i Bergen. Hensikten med seminaret var å forberede delegasjonen til Landsmøtet. Arbeidsutvalget, bestående av leder, 1. og 2. nestleder og sekretær, har forberedt styremøtene med saksunderlag og forslag til vedtak i de fleste sakene. Gjennom hele året har hele eller deler av arbeidsutvalget hatt jevnlige møter med politimesteren og de øvrige fagsjefene. Dette er nyttige møter med tanke på å ha en god samarbeidsrelasjon med ledelsen og derved få til gode resultater til beste for medlemmene. stilte med 40 deltakere på landsmøte. Selv om mange i delegasjonen var førstereis på landsmøter, gjennomførte OPF et godt landsmøte med svært gode resultater. (Se punkt 2.6) Foreningskontoret bruker fortsatt betydelige ressurser på enkeltsaker, administrative gjøremål, velferdstiltak og det å være mest mulig tilgjengelig for medlemmene. Representanter fra arbeidsutvalget har deltatt på en rekke medlemsmøter på seksjonene. Lønn, og da spesielt problemene knyttet til kompetansekriteriene og resultatet fra de lokale forhandlingene, har i hovedsak vært tema på disse møtene. I forbindelse med konflikten på Hunde-tjeneste har det også vært avholdt en rekke medlemsmøter. I 2004 har foreningskontoret fortsatt med oppgraderingen av Hytte B på Sjåhaug. Foruten nye møbler har hytten fått inngjerdet uteområde med en stor terrasse tilknyttet inngangspartiet på hytta. For detaljert informasjon vises det til Årsrapporten fra OPFs Hytteutvalg og OPFs nettsider. 2.2 Medlemsbevegelse i 2004 Antall medlemmer pr var Dette er en økning på 100 medlemmer fra Historisk oversikt over medlemsutviklingen Det har vært avholdt månedlige Informasjons-, drøftings- og forhandlingsmøter (IDF-møter) mellom organisasjonene og ledelsen. Årets store utfordring var Landsmøte i Bergen i tiden september Oslo politiforening 2.3 Medlemsmøter I tillegg til en rekke medlemsmøter på seksjonene, er det gjennomført 2 sentrale medlemsmøter Tallene er netto medlemsutvikling pr. år. 6

9 V I R K S O M H E T E N 2.4 i parolesalen på Politihuset. Tema på disse møtene var: 3. mai: Informasjon om brudd i lønnsforhandlingene med staten. 12. november: Informasjonsmøte om resultatet av årets forhandlinger. Informasjons-, drøftingsog forhandlingsmøter (IDF-møter) Det har også i 2004 vært avholdt månedlige IDF-møter ved politidistriktet. Arbeidsutvalget er av den oppfatning at IDFmøtene fortsatt har vært en av de viktigste arenaene hvor OPF kan møte ledelsen. IDF møtene har vist seg å være et av de viktigste styringsverktøyene for god måloppnåelse ved politidistriktet. Det er imidlertid med skuffelse arbeidsutvalget registrerer at arbeidsgiver nå ønsker forhandlinger etter Hovedtariffavtalen pkt to ganger i året. OPF har sagt seg uenige i denne beslutningen, og beklager at politidistriktet har valgt å nedprioritere ett av sine viktigste styringsverktøy i den kommende perioden hvor Oslo politidistrikt står ovenfor store utfordringer knyttet til omorganisering av politidistriktet. I 2004 ble følgende saker drøftet i tillegg til omgjøring av ledige stillinger: Budsjettet for 2004 Sykefraværet Planmessig tjenestegjøring/overgangsordninger Badeturer 2004 Fremtidig behandling av krav ved OPD Investeringer høst 2004 Retningslinjer for planmessig tjenestegjøring Traineeprosjektet: Evaluering / Forlengelse Resultatmål OPD 2005 VP Følgende saker ble forhandlet i tillegg til lønnssaker i 2004: Overføring av 5 stillinger fra A25 til A22 Overføring av stillinger fra A32 til A33 Bot og prikk Omorganisering 23 - Påtaleseksjonen Omgjøring av 53,5 engasjementer til faste stillinger Sammenslåing til Dokumentsenter Fordeling av velferdsmidlene Oppretting av hjemler for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne 2.5 Foreningens informasjonsarbeid Med ca 2300 medlemmer spredt på Norges største politidistrikt og 2 store særorgan, er det en betydelig utfordring å informere medlemmene på en tilfredsstillende måte. Nye hjelpemidler som nettsidene og Microsoft Outlook har sammen med nye rutiner for utsendelse av informasjon bedret informasjonsarbeidet i Siden foreningens nettsider ble etablert i mars 2003 har foreningskontoret aktivt brukt sidene til viktig informasjonsarbeid. Det er fortsatt gevinst å hente ved å bruke nettsider. Dette arbeidet vil foreningskontoret fortsette med. Målet er at alle medlemmene i OPF aktiv benytter seg av våres nettsider. I løpet av 2004 ble det lagt ut ca 60 hovedsaker og ca 220 nyheter på våre nettsider. I tillegg er det lagt inn aktuell medlemsinformasjon. Nyhetsmailen blir nå sendt ut til ca 140 personer som har lagt seg inn i basen. Alle disse personene får tilsendt e-post med informasjon om aktuelle saker på våre nettsider. I tillegg til Hovedsiden består nettstedet av mange undersider med mye informasjon. På mange områder er nettsidene blitt skranken til foreningen. Alt av merkantile tilbud, søknadsskjemaer, informasjon om Sjåhaug, informasjon om støtte til juridisk bistand, skjema for lønnskrav m.m. kan lastes ned. Det er også muligheter til å sende e-post direkte til arbeidsutvalget. Nettsidene har redusert det administrative presset på foreningskontoret og frigjort kapasitet til andre oppgaver. På grunn av alt arbeidet rundt bestilling m.v. av hyttene på Sjåhaug, var det et mål for 2004 å utarbeide et nettbasert bookingsystem for bestilling, avbestilling og info om ledige dager/ helger. Dette arbeidet er ikke gjennomført, men vil bli prioritert i Det vil også bli sett på muligheten av å innføre en nettbasert løsning for bestilling av foreningsbussen. I tillegg til de nevnte tiltaken er tilgjengelighet på foreningskontoret, styremedlemmenes referater, massefaks, lokale og sentrale medlemsmøter viktige informasjonsorganer. At alle OPFs medlemmer oppfatter foreningens informasjonsarbeid som tilfredsstillende er et mål, men svært vanskelig å oppnå. OPF med sine 2300 medlemmer og spredte geografiske plassering har fortsatt store utfordringer knyttet til informasjonsarbeidet. Styret i OPF fattet 7

10 V I R K S O M H E T E N Hjemmesiden til Oslo politiforening den et vedtak om å nedsette en arbeidsgruppe som skulle se på foreningskontoret sin organisering. Dette ble gjort for å optimalisere arbeidet som gjøres på foreningskontoret. Arbeidsgruppen vil innen levere sin innstilling for styret. større grad få muligheten til å kunne påvirke de sentrale prosessene i fremtiden. OPF sitt forslag om å innføre forenklet forelegg i enkle narkotikasaker ble nedstemt av Landsmøtet. Saken skapte media oppslag samme dag som den skulle debatteres og intensiteten i debatten var høy. OPF forsøkte å fremlegge saken på en nøktern og sakelig måte, men Landsmøtets flertall var ikke enig i OPFs argumentasjon. Arne Jørgen Olafsen ble gjenvalgt som nestleder og Sigve Bolstad ble valgt som forbundsstyremedlem. OPF fikk også andre tillitsvalgte inn i følgende funksjoner: Bente Elisabeth Bugge ble valgt til vara forbundsstyrerepresentant, Even Bjørsom ble valgt til leder av kontrollnemnda, Lene Moen ble valgt inn i PFs likestillingsutvalg, John Finsberg ble valgt som vara til Norske politiledere Torkil R. Iversen ble valgt inn i Politiforums bladstyre Landsmøte i Bergen I tiden september 2004 ble PFs Landsmøte arrangert i Bergen. Oslo politiforening stilte med 40 topp motiverte tillitsvalgte fra hele politidistriktet. Landsmøtet ble også fulgt av sentrale stortingspolitikere og representanter fra justissektoren. Lørdagen ble avsluttet med en politisk debatt hvor Justisminister Odd Einar Dørum, Carl I. Hagen, Erna Solberg, Knut Storberget og Ågot Valle utgjorde panelet. Landsmøte vil av mange bli husket som fire intense dager med mange og viktige debatter. Delegatene fra Oslo markerte seg med gode innlegg og som et samlet lokallag med høy kompetanse. Landsmøtets viktigste sak var nok forslaget om at forbundet skulle gå over fra tre til to besluttende organer. Forslaget fikk flertall og innebærer at Landsstyret ble nedlagt og at det i fremtiden vil bli avholdt årlige landsmøter med valg hvert 2. år. Forbundsstyret ble videre utvidet fra 9 til 11 medlemmer. De to ekstra medlemmene er leder av Norske politiledere og leder av sivilutvalget. Endringen i Forbundsstyret er en prøveordning på 2 år. Den vedtatte delegasjonsmodellen vil gi Oslo politiforening 26 delegater av totalt 120 på landsmøte. Tillitsvalgte i OPF vil dermed i langt 2.7 Kurs for tillitsvalgte Antall tillitsvalgte i OPF som deltok på kurs i regi av PF i 2004: Kurs: Plasstillitsvalgtsamling: Grunnkurs I: Grunnkurs II: Grunnkurs III: Kurs i lokale lønnsforhandlinger (LSI) Totalt: Antall 33 stk. 16 stk. 20 stk. 4 stk. 3 stk. 76 stk. Interessen for å delta på tillitsmannskurs på alle nivåer er stor. Utfordringen er å få nok plasser til å dekke behovet. OPF har det siste halve året registrert vanskeligheter i å få med nok deltakere på de sentrale kursene. Tillitsvalgte har etterspurt topptillitsvalgtkurs, men dette kurset har ikke vært arrangert i Arbeidsutvalget har gjennomført en plasstillitsvalgtsamling. Denne samlingen mener vi er svært viktig for den faglige utviklingen av tillitsvalgte på alle nivåer i OPF. Deltakerne representerte alle aldersgrupper og erfaringsnivåer. Dette ga seg utslag i gode og konstruktive diskusjoner som fagforeningen kom styrket ut av.

11 Foto: Eivind Røhne -

12 L Ø N N S A R B E I D E T Lønnsarbeid i 2004 OPFs lønnsarbeid i 2004 har vært preget av årets lønnsoppgjør. Hovedtariffoppgjøret med megling på overtid og brudd i de sentrale justerings og normeringsforhandlingene, samt en stor lokal pott var utfordrende å få i havn. Medlemmene er i sin rett til å foreta egne vurderinger av resultatene som er oppnådd, men OPFs styre og forhandlingsutvalg har forsøkt å bidra til et best mulig resultat i oppgjørene. Oppnormeringen av pb1 til pb2 ved utestasjonene og spesialseksjonene, samt særavtale for hundetjenesten var andre høyt prioriterte lønnssaker for OPF i Hovedtariffoppgjøret pr Forventingene til årets hovedtariffoppgjør var for mange medlemmer svært høye. Målene til PF fra 2002 om en begynnerlønn på kr og resultatene fra det kompetansebaserte lønnssystemet har latt vente på seg. Særlig gjelder dette de som tilfredsstiller kompetansen til pb3. Mange håpet at årets lønnsoppgjør endelig ville rette opp de skjevheter vi fortsatt sliter med etter 2002 oppgjøret. PFs mål for lønnsarbeidet i perioden : Politiutdannede grunnlønn som begynner på kr Alle ansatte i politi- og lensmannsetaten gis et betydelig lønnsløft basert på risiko, kompetanse og ansvar. Opprette nye etatskoder for sivilt ansatte. At Politidirektoratet tar ansvar for å rette opp de skjevheter som finnes mellom like funksjoner innen de distrikter som fusjonerer pr Større grad av lokal lønnsdannelse og lokale forhandlinger i alle politidistrikt og særorgan. At arbeidsgiver forplikter seg til en lønnsopptrappingsplan for tariffperioden. PFs medlemmer vil ta alle nødvendige virkemidler i bruk for å få oppfylt sine lønnskrav. I forkant av hovedtariffoppgjøret 1. mai 2004, gjennomførte Utdanningsgruppenes hovedorganisasjon (UHO) en tariffkonferanse 1. mars 2004 hvor følgende tariffpolitiske uttalelse ble vedtatt: Utdanningsgruppenes hovedorganisasjon krever et solid løft for alle sine høyt utdannede i offentlig sektor for å ta igjen funksjonærene i private bedrifter. Leder av UHO Anders Folkestad anslo fire prosent lønnsvekst, eller mellom og kroner. Følgende punkter la UHO til grunn før forhandlingene starter: Arbeidet for en lønnsmessig snuoperasjon for utdanningsgruppene skal føres videre. Likelønn skal prioriteres gjennom lønnsmessige tiltak for å motvirke den verdsettingsdiskriminering som store kvinnedominerte grupper i offentlig sektor utsettes for. Det må være rom for justeringer av relative lønninger, bl.a. for å kompensere for utdanning, kompetanse og ansvar og forskjeller i lønn mellom utdanningsgrupper i privat og offentlig sektor, og for å få til likelønn. Et eventuelt inntektspolitisk samarbeid forutsetter en vid tolkning av frontfaget. Det innebærer bl.a. at også funksjonærenes forventede lønnsvekst må telles med når det forhandles om ramme og profil i øvrige oppgjør. Det må åpnes for endringer i relative lønninger, bl.a. med sikte på å rekruttere kompetent personell, ta hensyn til risiko og tiltak for likelønn. Bruttoordningene i offentlige tjenestepensjoner og AFP skal bestå. Arbeidet for full sysselsetting må intensiveres, herunder tiltak for å redusere bruken av ufrivillig deltid samt stimulere til bruk av utdanningsvikariater. Det skal være likeverd mellom partene, lønns- og forhandlingssystemene skal ivareta dette Lønnsmessig snuoperasjon UHO gikk ut og krevde en lønnsmessig snuoperasjon. Målet var et lønnsløft for utdanningsgruppene, med begynnerlønnen som det viktigste for PF. UHO la videre til grunn at tariffsystemet i staten skulle opprettholdes. Arne Johannessen uttalte ved overleveringen av UHOs krav til staten, at avstanden i lønn mellom arbeidstakere med tilsvarende utdanning, kompetanse og ansvar i staten og i privat sektor fortsatt er uakseptabelt stor. Johannessen ønsket at den økonomiske rammen for lønnsoppgjøret skulle gjøre det mulig å bryte den langvarige trenden med at utdanningsgruppene i offentlig sektor blir mindre verdsatt og dermed har fått dårligere lønnsutvikling enn tilsvarende grupper det er rimelig å sammenlikne oss med. Brudd i forhandlingene megling og streikeforberedelser Torsdag 29. april brøt UHO, LO og YS forhandlingene om ny Hovedtariffavtale på statlig sektor. Grunnlaget for bruddet var at staten presenterte et tilbud som ville svekke de tillitsvalgtes rettigheter og endre partsforholdet i arbeidslivet. Følgende pressemelding ble sendt ut av Utdanningsgruppenes Hovedorganisasjon: Uakseptabelt fra arbeidsgiver LO stat, YS stat og UHO - stat bryter forhandlingene etter at de onsdag ble møtt med uakseptable krav fra staten. Staten provoserte organisasjonene ved ikke å vise forhandlingsvilje. De har ikke svart på noen av 10

13 L Ø N N S A R B E I D E T de viktigste kravene, men derimot lagt fram krav som vil svekke tillitsvalgtes rettigheter og endre partsforholdet i arbeidslivet, sier Morten Øye, Tore Eugen Kvalheim og Arne Johannessen fra henholdsvis LO Stat, YS stat og UHO. Tilbudet fra staten ligger langt unna kravene som hovedsammenslutningene fremmet i starten på forhandlingene. Tilbudet oppfattes som en kraftig provokasjon og angrep på etablerte avtaler. Etter å ha vurdert våre krav i nesten en måned, forelegger staten oss et tilbud som i realiteten bare tar sikte på å redusere opparbeidede rettigheter, sier de tre forhandlingslederne. Blant kravene som de tre arbeidstakerpartene finner det umulig å etterkomme er blant annet et inngrep i statens sykelønnsordning. Statens krav åpner for å redusere utbetalingene ved sykdom og fødselspermisjon. Dette står i skarp kontrast til avtalen om et inkluderende arbeidsliv som ikke minst staten har forpliktet seg til å følge opp, understreker Øye, Kvalheim og Johannessen. Staten vil også fjerne den garanterte begynnerlønna for langtidsutdannede. Videre legges det opp til å redusere daglønnsatsene, fjerne arbeidslederbegrepet og svekke lønnsvilkårene for denne gruppen, og de går til angrep på finansieringssystemet for opplæring av tillitsvalgte. Kravene i sin helhet øker faren for at årets oppgjør ender med konflikt i statlig sektor, sier Morten Øye, Tore Eugen Kvalheim og Arne Johannessen. Bruddet i forhandlingene utløste OPFs største forberedelser til streik noensinne. Som en del av UHO familien fikk OPF hovedansvaret for konfliktberedskapen i Oslo. Samtidig med streikeforberedelsene forberedte PF seg til megling hos riksmeglingsmannen 6. mai UHO varslet streik fra 27. mai 2004, dersom det ikke ble oppnådd enighet i meglingen. Politi og høgskole var de gruppene som først ville bli tatt ut. 300 arbeidstakere ville bli tatt ut i streik i første runde. Av disse var 150 fra politi og høyere utdanning i Oslo. Fra politiet ville politiets utlendingsenhet og vanlig polititjeneste være de første som ble tatt ut. Godt på overtid torsdag 27. mai 2004 ble meglingen avsluttet. Riksmeglingsmannens forslag til skisse ble godtatt av partene, og UHOs forhandlingsutvalg anbefalte medlemmene om å stemme ja. Nå var det opp til medlemmene å bestemme om skissen skulle godtas eller ikke i den kommende uravstemningen. 2. juni var resultatene fra uravstemningen klare. UHO hadde en deltagelse på 60 %. Av disse stemte 66, 6 % Ja og 33,4 % NEI. I politiet var imidlertid tallene noe mer negative. Hele 40,4 % stemte NEI, mens 56,6 % stemte JA. I OPF var tallene 46,3 % NEI og 50,9 % JA. Deltagelsen i OPF var på akseptable 70 %. Konkrete resultater fra Hovedoppgjøret Lønnsoppgjøret i 2004 ga medlemmene en reallønnsvekst på minimum 1 %. I tillegg fikk vi den største potten til lokale forhandlinger noen gang. Tillegg på A-tabellen pr. 1.mai 2004 Lønnstrinn 1 30: Kr Lønnstrinn 31 70: 2,6 % Lønnstrinn 71 86: Kr Begynnerlønn heves i alle lønnsrammer. 0 og 1 år: 4 trinn opp 2 og 3 år: 3 trinn opp 4 og 5 år: 2 trinn opp 6 og 7 år: 1 trinn opp Topplønn i alle lønnsrammer heves ett trinn. De som har maksimal tjenesteansiennitet i alternativ 1 8 og de som er direkte plassert i alternativ 9 21 gis ett trinn. Alle lønnsspenn med topplønn opp til ltr. 85 utvides med ett trinn. Førstekonsulent SKO 1067 overføres til førstekonsulent SKO 1408 LR 22 med innplassering i henhold til ansiennitet. Stillinger innplassert i ltr overføres SKO 1363 seniorkonsulent. Det avsettes 0,41 % av lønnsmassen til sentrale justeringsforhandlinger pr Overhenget til 2005 blir lavt som følge av tidlig virkningsdato. Partene sentralt har en felles forståelse om at sentrale justerings- og normeringsforhandlinger skal være avsluttet før partene lokalt begynner sine forhandlinger. Det avsettes 0,9 % av lønnsmassen til lokale forhandlinger pr potten tilføres resirkulerte midler tilsvarende 0,1 %. Overhenget til 2005 blir lavt som følge av tidlig virkningsdato. Regjeringen foreslår overfor Stortinget at påslaget på 0,5 % ved beregning av boliglånsrenten i Statens pensjonskasse, fjernes. Det vil fortsatt bli avsatt 0,24 % av lønnsmassen i staten til OU-midler. Det betyr at staten dekker kr pr. år. Arbeidstakerne dekker kr pr. år. Forhandlingsstedene ved de lokale forhandlinger i , blir som pr I tillegg kommer Politiets utlendingsenhet (PU), Utrykningspolitiet og Politiets materielltjeneste. 11

14 L Ø N N S A R B E I D E T Ny Hovedlønnstabell Tabell A. Gjeldende fra 1. mai 2004 Lønnstrinn Bruttolønn Bruttolønn - OU Pr. år Pr. år Pr. mnd , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,70 Resultatet av de sentrale justeringsog normeringsforhandlingene. Potten til de sentrale justerings og normeringsforhandlingene ble i hovedoppgjøret bestemt til å være 0,41 % av lønnsmassen. For første gang i historien endte de sentrale justerings og normeringsforhandlingene i brudd mellom de tre hovedsammenslutningene (LO stat, YS stat og UHO) og staten. Bakgrunnen for det oppsiktsvekkende bruddet var først og fremst at staten fastholdt sitt krav om å sette av midler til såkalte potter, eller særskilte tiltak, og kravet om å innføre nye lønnsplaner og stillingskoder i forsvaret. Dette innebar i praksis at Staten ønsket å bruke pott penger til å utjevne lønnsforskjeller som har oppstått som følge av omorganiseringene i staten. Hovedsammenslutningene stevnet staten som arbeidsgiver inn for Statens lønnsutvalg, som kom med sin kjennelse onsdag 15. september Kjennelsen fra Statens lønnsutvalg ga de tre hovedsammenslutningene, LO stat, YS stat og UHO medhold i at det ikke var anledning til å avsette potter i det sentrale justeringsoppgjøret uten partsenighet. Lederne 12

15 L Ø N N S A R B E I D E T i de tre hovedsammenslutningene, Morten Øye (LO), Tore Eugen (YS) og Arne Johannessen (UHO) oppsummerte det historiske samarbeidet med følgende: Samarbeidet har nå båret oss gjennom forhandlingene, meklingen, justeringsoppgjøret med nemndsbehandling og har gitt et samlet bedre resultat enn vi ville ha fått hver for oss Kjennelsen fra Statens lønnsutvalg ga følgende resultat: Gjennomgående stillinger i spenn: Arkivleder og personalsjef 1 trinn + bedring på topp i spenn Arkivleder nytt spenn ltr (Tidligere 36 61) Personalsjef nytt spenn ltr (Tidligere 41 73) Dette innebærer en økning på kr avhengig av tidligere innplassering. Kontorleder, SKO 1409 sekretær og SKO 1433 seniorsekretær 1 trinn. (Økning på kr ) Gjennomgående stillinger i lønnsramme: De gjennomgående stillingene i lønnsrammer fikk som for politibetjenter 1 og 2, utvikling i form av hurtigere ansiennitetsopprykk for de med lønnsansiennitet mellom 5 16 år. Avhengig av lønnsansiennitet innebar dette et opprykk på 1 2 ltr. Ny lønnsramme for Førstesekretærer SKO 1063 (Endringer er uthevet) Tjenesteansiennitet Lønnsramme LR (30-42) Ny lønnsramme for Konsulent SKO 1064 (Endringer er uthevet) Tjenesteansiennitet Lønnsramme LR (33-45) Ny lønnsramme for Konsulent SKO 1065 (Endringer er uthevet) Tjenesteansiennitet Lønnsramme LR (36-48) 13

16 L Ø N N S A R B E I D E T Sivile stillinger under politietaten: 1. Arrestforvarer Nytt spenn ltr (tidligere 24 34) 2. Ledende arrestforvarer Nytt spenn ltr (tidligere 26-38) Alle 1 trinn (Økning med kr ) Politistillinger i spenn: For politistillingene innebar oppgjøret en bedre fremtidige lønnsutviklingen i form av høyere tak i spennet. Et fåtall medlemmer fikk 1 ltr. som følge av at gulvet i lønnsspennet for politiførstebetjenter ble hevet til ltr. 44. Følgende endringer ble gjort: 1. Politiførstebetjent SKO 0285 Nytt spenn ltr (tidligere 38 51) 2. Politioverbetjent SKO 0287 Nytt spenn ltr (tidligere 44 60) 3. Politistasjonssjef SKO 1243 Nytt spenn ltr (tidligere 52-66) 4. Politifullmektig SKO 0288 Nytt spenn ltr (tidligere 34 54) 5. Politiinspektør SKO 0290 Nytt spenn ltr (tidligere 50 70) Politibetjent 2 og 3 Lønnsramme 42 og 43 For politibetjent 2 og 3 innebar justeringene i rammene at lønnsutviklingen kommer fortere. For pb 2 med 8-14 års lønnsansiennitet utgjorde dette fra 1 2 ltr. PB 3 med års lønnsansiennitet fikk 1 ltr. 3.2 Lokalt lønnsarbeid Oslo Politiforenings styre og forhandlingsutvalg har i hele 2004 arbeidet aktivt for å bedre medlemmenes lønnsvilkår. Arbeidet ble kraftig satt tilbake av politidirektør Ingelin Killengreen sin pressemelding den 31. mars 2004, hvor hun anmodet Justisdepartementet om å frata Oslo politidistrikt og Asker og Bærum politidistrikt ansvaret for å føre lokale lønnsforhandlinger. Senere på høsten sendte POD ut sitt rundskriv nr. 17, som igjen ga klare føringer (les begrensninger) for politidistriktenes bruk av hovedtariffavtalens pkt , samt muligheten for politidistriktene til å fremforhandle særavtaler. Til tross for politidirektøren sitt utspill beholdt Oslo politidistrikt sin forhandlingsfullmakt. Potten det skulle forhandles om i de årlige forhandlingene, var for Oslo politidistrikt følgende: Sentrale avsetninger Resirkulerte midler (0,9 % av lønnsmassen) ,- (0,1 % av lønnsmassen) ,- Totalt for Oslo politidistrikt ,- Politiets utlendingsenhet og Politiets sikkerhetstjeneste var selvstendige forhandlingssteder, og forhandlet derfor om sine egne potter. Et mål for OPF under årets forhandlinger, var å rette opp mange av de skjevhetene som fortsatt var sterkt gjeldende etter innføringen av det kompetansebaserte lønnsystemet i Selv om det i 2003 aktivt ble arbeidet med å rette opp disse skjevhetene, var det fortsatt langt igjen før Nye lønnsrammer for politibetjent 2 (SKO 1459) og 3 (1461) Endringer er uthevet. Tjenesteansiennitet Lønnsramme LR PB (40-52) LR PB (44-56) 14

17 L Ø N N S A R B E I D E T medlemmene var fornøyde. Innføringen av problemorientert politiarbeid (POP) gjorde sitt til at store grupper pb1 ble oppnormert til pb 2. Denne prosessen ble startet med sentrum pst , for de øvrige stasjonene ble dette innført vinteren Overføringen ble gjennomført etter HTAs pkt a. Utfordringen knyttet til avlønning av ledere og spesialmedarbeidere var områder som i svært liten grad var blitt rettet opp i 2003, først og fremst fordi 2003 var ett 0 oppgjør. At misnøyen i OPFs rekker fortsatt var stor, viste kravene som ble fremmet for foreningen til årets forhandlinger. OPFs medlemmer leverte ca 1100 krav på til sammen ca 15 millioner kroner, hvorav de sivile kravene utgjorde ca kr. 4 millioner. Med en pott på 7,5 millioner kroner for hele OPD, ville mange av våre medlemmer også i år bli skuffet over resultatet. Styret i OPF var klare på at skjevhetene blant spesialmedarbeiderne og lønnsnivået for politiførstebetjenter og politioverbetjenter måtte prioriteres. I tillegg var det behov for å komme i gang med bruken av pb3 - generalist. For de sivile stillingene var det viktig å rette opp skjevhetene fra 2002, samt prioritere arrestforvare og førstesekretærer ved utestasjonene. I tillegg ønsket OPF et generelt tillegg for alle. Forhandlingsutvalget valgte å se alle årets tre oppgjør under ett. OPF sitt uttak av forhandlingene ble på kr Dette tilsvarer ca 78 % av potten. Oppgjøret totalt fordelte seg som følger: 1. Visepolitimester/fagsjefer kr ,- 2. Seksjonssjefer Kr ,- 3. Politioverbetjenter (Pob) Kr ,- 8 Operasjonsledere ved Operasjonssentralen ble oppnormert til pob SKO 0287 i ltr. 49. Kostnaden utgjorde kr ,- på årsbasis. 1 enkeltstilling ble oppnormert fra pfb SKO 0285 til pob Politiførstebetjenter (Pfb) Kr Minimum ltr. 47 for alle pfb m/ unntak av 8 assisterende operasjonsledere (ltr. 44) Minimum ltr. 48 for Vakt - /divisjonsledere, UO5, A2 og gruppeledere ved Grønland og Sentrum. 5. Spesialmedarbeidere / Pb3 Kr Alle spesialmedarbeidere i LR 43 alt 1 ble hevet til LR 43 alt. 4. Alle i LR 43 alt. 2 ble hevet til LR 43 alt pb2 med pb3 kompetanse ble hevet til pb3 generalist i LR 43 alt Sivile stillinger/arrestforvarere Kr (OPF sitt uttak: ca ) Skjevheter fra 2002 ble langt på veg rettet opp. 3.3 Førstesekretær SKO 1063 (Utestasjoner) ble oppnormert til konsulent SKO 1064 LR 13 alt. 1. Arrestforvarere fikk 1 trinn. Arrestforvarere m/ relevant utdanning fikk 2 trinn. En rekke enkeltstillinger ble oppnormert. 7. Politijurister kr ,- Mange medlemmer har uttrykt forståelse for at de ikke nådde frem i oppgjøret, men det har også vært reaksjoner fra medlemmer som mener vi får for lite ut av lønnsoppgjørene generelt. Spesielt har misnøyen vært stor blant eldre spesialmedarbeidere, politiførstebetjenter og pb 2`ere med pb 3 kompetanse. OPF har ikke fått gjennomslag for å implementere pb3 generalist i OPF har ikke ønsket å bruke pottpenger på denne oppnormeringen. Utfordringene har vært å få til planmessig tjeneste og en gjennomføringsplan som alle parter kan akseptere. Selv om dette arbeidet ikke nådde frem i 2004 har vi stor tru på at pb3 generalisten vil være på plass i en eller annen form i løpet av vinteren Tillitsvalgte på alle nivåer har gjennom hele året presset på for økt bruk av bestemmelsene i HTA for å gjøre noe med de urimelige skjevheter som fortsatt er gjeldende spesielt blant spesialmedarbeiderne og ledere. På enkelte områder har presset ført til en forsiktig bruk av bestemmelsene og da spesielt bruken av 2.3.8, tilsetting i ledig stilling. For de sivile stillingene har presset vært noe svakere og resultatene likeså. Politidistriktet sin beslutning om å holde 67 vakante stillinger begrenset muligheten for bestemmelsen i HTA. Også i 2004 fremmet foreningen svært få individuelle a saker (vesentlig endringer). Utspillene fra POD i mars 2004 gjorde denne bestemmelsen enda vanskeligere å bruke en tidligere år. Kravene er ressurskrevende og vanskelige å begrunne opp mot endringer i arbeidsoppgaver. Spesielt utfordrende blir det når gjennomførte omorganiseringer ikke følges opp med nye oppdaterte stillingsbeskrivelser. Håpet er at arbeidsgiver rydder opp i sine stillingsbeskrivelser, og at lederne blir bevisstgjort mulighetene som ligger i denne bestemmelsen. Forhandlingsstyrke og foreningskultur 2004 ble innledet med PODs innblanding i lokale fortolkninger av Hovedtariffavtalen (HTA). Resultatet ble en kraftig overreaksjon fra OPD, som langt på veg satte foten ned for det meste av og krav gjennom store deler av året. Mange av kravene ble forsøkt overført til årets lokale forhandlinger på høsten. 15

18 L Ø N N S A R B E I D E T Kravet om implementeringen av POP for Grønland, Majorstua, Stovner, Manglerud og spesialseksjonene samt kravet om en særavtale for Hundetjenesten satte forhandlingsstyrken og foreningskulturen ved OPF på prøve. I en tid hvor politidistriktet var under hardt press fra POD og økonomien dårlig, var det en stor utfordring for OPF å takle dette. Takket være politikorpskulturen samt godt arbeid av lokale tillitsvalgte kom OPF igjennom disse utfordringene med hevet hode og akseptable resultater for medlemsmassen. En god foreningskultur, enighet om prioriteringer samt vilje til virkemiddelbruk, vil også i fremtiden være avgjørende for å oppnå resultater utenom pott. Dessverre ser vi en tendens til at arbeidsgiver i mindre grad er villig til å bruke HTAs og bestemmelser samt HTA sin åpning for å inngå lokale særavtaler etter pkt OPF har gjennom vårt brede spekter av medlemmer helt spesielle behov som krever aktiv bruk av HTA gjennom hele året. OPFs tålmodighet og korpsånd vil være avgjørende for å lykkes innen disse områdene i fremtiden. Virkemiddelbruk er belastende for alle OPFs medlemmer. Gode resultater forutsetter nøye forberedelser og bred forankring i OPF sitt styre, for alle de krav vi velger å fremme. 3.4 Kompetansebasert lønnssystem for politibetjenter Forventningene til det kompetansebaserte lønnsystemet for politibetjenter har for mange medlemmer gått over til ren frustrasjon. Enigheten lokalt fra 2003, om overføring av ca 400 politibetjenter med pb 2 kompetanse var nesten på plass da POD i mars 2004 gjorde sitt for å stoppe denne utviklingen. Siden da har politidistriktet nærmest stått stille i utviklingen av det kompetansebaserte lønnssystemet. Avklaring om planmessig tjeneste og en gjennomføringsplan for pb3 generalist har vært fraværende. OPF sitt syn har hele tiden vært at innplasseringen av politibetjenter må være etter kompetanse og ikke ut fra kvoter. OPF vil arbeide aktivt for en endelig innføring av det kompetansebaserte lønnssystemet i

19 L Ø N N S A R B E I D E T Konvertering av inngått tariffavtale ved Beredskapstroppen Siden våren 2003 har OPF etterlyst konvertering av den inngåtte kompetansebaserte tariffavtalen ved Beredskapstroppen (BT). Forutsetningen har hele tiden vært at konverteringen skulle skje ved enighet mellom OPD og OPF. OPF sendte et brev til politimesteren , hvor vi ba om et møte i sakens anledning. I møte med arbeidsgiver ble følgende avtale om avlønning for politibetjent 2 (Pb2) ved BT inngått: 1. Etter 1 års tjeneste ved BT, plasseres ansatte som pb 2 (SKO 1459) inn i LR 42, alt. 5. Opprykk etter ansiennitet følger vanlige retningslinjer. 2. Pb 1 i 1 års tjeneste ved BT som ikke fyller kravet til pb 2 avlønnes i LR 41, alt. 5 frem til godkjent pb 2 kompetanse. Overføringen til pb 2 skjer automatisk ved oppfyllelse av kompetansekriteriene. 3. Betingelsene gjelder fra Avtalen har tilbakevirkende kraft for tjenestemenn ved BT som oppfylte kravet pr Avtalen innebærer en lønnsøkning på mellom 1-3 lønnstrinn, avhengig av ansiennitet. Konverteringen for pb 3 (Spesialmedarbeidere) ved BT er ikke løst. Dette forutsettes løst tidlig i Hundetjenesten 1. november 2004 opphørte de individuelle avtalene mellom Oslo politidistrikt og 24 polititjenestemenn ved hundetjenesten om utleie av godkjent politihund i privat eie. I praksis betydde det at samtlige patruljehunder og syv av totalt åtte narkotikahunder ble tatt ut av tjeneste. De hundene som var igjen i tjeneste er alle statseide. Det var en narkotikahund og et mindre antall bombehunder. Bakgrunn: Den landsomfattende og sentralt avtalte hundeavtalen ble sagt opp av Politiets fellesforbund I forbindelse med Hovedtariffoppgjøret 1.5. avtalte Staten og hovedorganisasjonene at forhandlingsstedene i perioden skal være politidistriktene og ikke Politidirektoratet. 29. juni 2004 sendte Oslo Politiforening (OPF) et brev til Politimesteren hvor vi fremmet krav 3.7 om forhandlinger om en særavtale for bruk av politihunder ved Oslo politidistrikt. 1. august sa hver enkelt hundefører/ -eier opp sine individuelle kontrakter med Oslo politidistrikt. Oppsigelsestiden var 3 måneder. Kravet fra OPF var at hundeførerer får en kompensasjon for de faktiske utgifter hundeholdet/treningen påfører hver enkelt tjenestemann sin privatøkonomi. 22. oktober 2004 ble OPF invitert til det første forhandlingsmøtet. Etter flere mislykkede møter kom OPF til enighet med OPD om en ny hundeavtale Selv om OPF sine krav ikke ble innfridd, var tilbudet innenfor hva som kunne aksepteres. Innholdet i avtalen var: Engangssum for ny hund ,- Hundegodtgjørelse/ hundeførertillegg Dekning av kennelutgifter inntil 5 uker Dekning av veterinærutgifter Frakt av tjenestehund til OPD 5 000,- pr. mnd. (12 mnd) Voksenbillett inntil 3 soner Kostnaden på årsbasis ca ,- Oppnormeringer jfr. Hovedtariffavtalens pkt og Drøftinger om oppnormeringer jfr. Hovedtariffavtalens pkt Som et resultat av manglende vilje til å aktivt bruke HTAs bestemmelse ble det i 2004 ikke oppnormert etter denne bestemmelsen på IDF møter. Det må allikevel presiseres at bestemmelsen ble brukt ved lokale drøftinger, men resultatet fra disse omgjøringene er ikke tallfestet. OPF har grunn til å tro at summen fra slike drøftinger beløper seg over kr for Forhandlinger jfr. Hovedtariffavtalens pkt Stillingskategori Kroner Politistillinger ,- Kontorstillinger Jurister 0,- Øvrige 0,- Sum: ,- 17

Forhandlingshjemler i statens tariffområde

Forhandlingshjemler i statens tariffområde Forhandlingshjemler i statens tariffområde C-kurs stat Lokale forhandlinger i statens tariffområde Dublin 2.10. 5.10.2012 advokat/rådgiver Bente A. Kvamme Tariffområder Statlig sektor KS Oslo Kommune Spekter

Detaljer

Lokale forhandlinger 2012. Orientering tariffoppgjøret 2012 Om de lokale forhandlinger

Lokale forhandlinger 2012. Orientering tariffoppgjøret 2012 Om de lokale forhandlinger Lokale forhandlinger 2012 Orientering tariffoppgjøret 2012 Om de lokale forhandlinger Hva vi skal snakke om: Økonomisk ramme Parter Hjemler Forberedelser Fremgangsmåte Roller og oppførsel Tariffoppgjøret

Detaljer

LOKAL (OVERORDNET) LØNNSPOLITIKK FOR POLITI- OG LENSMANNSETATEN. MELLOM LO Stat, Unio OG YS Stat OG POLITIDIREKTORATET

LOKAL (OVERORDNET) LØNNSPOLITIKK FOR POLITI- OG LENSMANNSETATEN. MELLOM LO Stat, Unio OG YS Stat OG POLITIDIREKTORATET LOKAL (OVERORDNET) LØNNSPOLITIKK FOR POLITI- OG LENSMANNSETATEN MELLOM LO Stat, Unio OG YS Stat OG POLITIDIREKTORATET Innhold 1 MÅL OG PREMISSER FOR OVERORDNET LØNNSPOLITIKK... 2 1.1 Innledning... 2 1.2

Detaljer

Prop. 139 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) 1 Lønnsregulering for arbeidstakere i. tariffområdet 2010 mv.

Prop. 139 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) 1 Lønnsregulering for arbeidstakere i. tariffområdet 2010 mv. Prop. 139 S (2009 2010) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet 2010 mv. Tilråding fra Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Detaljer

Hovedtariffoppgjøret i staten Odd Jenvin Spesialrådgiver forhandlingsavdelingen

Hovedtariffoppgjøret i staten Odd Jenvin Spesialrådgiver forhandlingsavdelingen Hovedtariffoppgjøret i staten 2016 Odd Jenvin Spesialrådgiver forhandlingsavdelingen Økonomi YS, LO og Unio 1,15 % generelt tillegg pr 1. mai 1,5 % lokal pott pr 1. juli Forhandlingene skal være avsluttet

Detaljer

Hvordan påvirke lønnsutviklingen?

Hvordan påvirke lønnsutviklingen? kunnskap gir vekst Hvordan påvirke lønnsutviklingen? FAPs seminar15. 16. mars 2012 v/frank O. Anthun Forskerforbundets lønnsstrategi Lønnsgapet skal fjernes. Lønnsutviklingen innen vår sektor skal være

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 63/16 Lønnsoppgjøret i staten - lokale lønnsforhandlinger 2016 Saksnr: 15/06843-7 Saksansvarlig: Halfdan Hagen, HR-direktør Møtedag: 08.06.2016

Detaljer

Årsberetning 2005. årsberetning 2005 oslo politiforening

Årsberetning 2005. årsberetning 2005 oslo politiforening Årsberetning 2005 ii Årsmøte Onsdag 8. mars 2006 kl 15.00 Parolesalen Politihuset Dagsorden 1. Åpning 2. Konstitusjon 3. Beretning 4. Regnskap 5. Innkomne forslag 6. Budsjett 7. Valg Se årsberetning med

Detaljer

Oslo. Hva mener du? hovedoppgjøret 2014: Prioriteringer i. Til barnehagelærere

Oslo. Hva mener du? hovedoppgjøret 2014: Prioriteringer i. Til barnehagelærere Prioriteringer i hovedoppgjøret 2014: Hva mener du? Våren 2014 er det tid for et nytt hovedtariffoppgjør, og Utdanningsforbundet må gjøre en rekke veivalg før kravene våre kan utformes. I dette arbeidet

Detaljer

ArkivsakID: JournalpostID: Arkivkode: Dato: 13/ / LØNNSPOLITISKE RETNINGSLINJER

ArkivsakID: JournalpostID: Arkivkode: Dato: 13/ / LØNNSPOLITISKE RETNINGSLINJER ArkivsakID: JournalpostID: Arkivkode: Dato: 13/4116-9 14/14568 410 18.06.2014 LØNNSPOLITISKE RETNINGSLINJER 1. INNLEDNING Strand kommune ønsker å ha en aktiv og stimulerende lønnspolitikk som gir forutsigbarhet

Detaljer

Januar 2016. Handlingsprogram og strategisk program

Januar 2016. Handlingsprogram og strategisk program Januar 2016 Handlingsprogram og strategisk program 1 2 Innhold Innledning... 4 Visjon... 4 Forbundets virksomhet... 5 PF som organisasjon... 6 Langsiktig plan for perioden 2016-2018... 6 Hovedsatsningsområde:

Detaljer

VEDLEGG 1 LO STAT, UNIO OG YS STAT

VEDLEGG 1 LO STAT, UNIO OG YS STAT VEDLEGG 1 LO STAT, UNIO OG YS STAT 1. Økonomi LO Stat, Unio, YS Stat Med virkning fra 1. juli avsettes det 0,8 % av lønnsmassen til lokale forhandlinger, se nærmere i tekst nedenfor. Med virkning fra 1.

Detaljer

Krav 1 HOVEDOPPGJØRET I STATEN

Krav 1 HOVEDOPPGJØRET I STATEN Krav 1 HOVEDOPPGJØRET I STATEN 1. MAI 2008. Fra Hovedsammenslutningene LO Stat, YS Stat og Unio Fredag 4. april 2008 kl. 0930 1 1. ØKONOMISK RAMMER HOVEDOPPGJØRET 2008 KRAV 1.1 Økonomiske utsikter Norsk

Detaljer

HTA anno lokal lønnsdannelse - ingen lønnstabell - økt lokal handlefrihet - lønnsrammer i prosent - ingen sentrale justeringer

HTA anno lokal lønnsdannelse - ingen lønnstabell - økt lokal handlefrihet - lønnsrammer i prosent - ingen sentrale justeringer HTA anno 2017 - lokal lønnsdannelse - ingen lønnstabell - økt lokal handlefrihet - lønnsrammer i prosent - ingen sentrale justeringer 2 Prosessen frem til HTA 2017 3 Rammene rundt oppgjøret - partene 4

Detaljer

kunnskap gir vekst Lønnsoppgjøret 2008 Resultat av lønnsoppgjøret pr. 01.05.2008 www.forskerforbundet.no

kunnskap gir vekst Lønnsoppgjøret 2008 Resultat av lønnsoppgjøret pr. 01.05.2008 www.forskerforbundet.no kunnskap gir vekst Lønnsoppgjøret 2008 Resultat av lønnsoppgjøret pr. 01.05.2008 Ramme Totalramme 6,1 % + 0,1 % i resirkulerte midler Lønnstrinn 1-45 får 16.000 kroner, lønnstrinn 46-80 får 4,65 prosent

Detaljer

Statlig tariffområde. Tariffhøring 2012. Si din mening om lønnsoppgjøret 2012

Statlig tariffområde. Tariffhøring 2012. Si din mening om lønnsoppgjøret 2012 Tariffhøring 2012 Statlig tariffområde Si din mening om lønnsoppgjøret 2012 Hvilke krav bør prioriteres? Hva skal til for at våre medlemsgrupper får bedre uttelling gjennom de ulike lokale forhandlingsbestemmelsene?

Detaljer

Lønns- og forhandlingssystemet i staten

Lønns- og forhandlingssystemet i staten Lønns- og forhandlingssystemet i staten Lov om offentlige tjenestetvister av 18. juli 1958 nr. 2 trådte i kraft 5. september 1958. Loven innførte tariffavtalesystemet i statlig sektor. Lønns- og arbeidsvilkår

Detaljer

Til: INNHOLD: HOVEDTARIFFOPPGJØRET 2010 Meklingsresultat Sentrale justeringer Lokale forhandlinger Kjøreplan og føringer Kravskjema

Til: INNHOLD: HOVEDTARIFFOPPGJØRET 2010 Meklingsresultat Sentrale justeringer Lokale forhandlinger Kjøreplan og føringer Kravskjema Til: INNHOLD: HOVEDTARIFFOPPGJØRET 2010 Meklingsresultat Sentrale justeringer Lokale forhandlinger Kjøreplan og føringer Kravskjema Adresser NTL-kontoret: Høgskoleringen 6B, 7491 TRONDHEIM Telefon: 73

Detaljer

7.2 Vedtektsforslag fra styret Endringer som følge av OU- prosessen ved politidistriktet. 41

7.2 Vedtektsforslag fra styret Endringer som følge av OU- prosessen ved politidistriktet. 41 2006 Innhold 1. Leder 1 2. Høyt aktivitesnivå i organisasjonen 4 3. Store utfordringer i 2006 8 4. Enkeltsaker og medieklipp 18 5. Satsingsområder for 2007 30 6. Tillitsverv og hederstegninnehavere 2006

Detaljer

Hovedtariffavtalen i Staten

Hovedtariffavtalen i Staten Hovedtariffavtalen i Staten Grunnkurs for tillitsvalgte Gabels Hus 9.- 10. september 2015 advokat/ sektoransvarlig stat Anette Bjørlin Basma 1 Hva er Hovedtariffavtalen (HTA)? Regulerer lønns- og arbeidsvilkår

Detaljer

Nesodden kommune. Personal- og organisasjonsavdelingen LOKAL LØNNSPOLITIKK EN DEL AV ARBEIDSGIVERSTRATEGIEN SOM OMFATTER LØNN, GODER OG VELFERD

Nesodden kommune. Personal- og organisasjonsavdelingen LOKAL LØNNSPOLITIKK EN DEL AV ARBEIDSGIVERSTRATEGIEN SOM OMFATTER LØNN, GODER OG VELFERD Nesodden kommune Personal- og organisasjonsavdelingen LOKAL LØNNSPOLITIKK EN DEL AV ARBEIDSGIVERSTRATEGIEN SOM OMFATTER LØNN, GODER OG VELFERD NESODDEN KOMMUNE, SEPTEMBER 2010 LOKAL LØNNSPOLITIKK NESODDEN

Detaljer

Årsmøte. Dagsorden. Torsdag 13. mars 2003 kl. 15.00 Parolesalen, Politihuset

Årsmøte. Dagsorden. Torsdag 13. mars 2003 kl. 15.00 Parolesalen, Politihuset KAPITTEL Årsmøte Torsdag 13. mars 2003 kl. 15.00 Parolesalen, Politihuset Dagsorden 1. Åpning 2. Konstitusjon 3. Beretning 4. Regnskap 5. Innkomne forslag 6. Budsjett 7. Valg Se årsberetningen med vedlegg

Detaljer

Tema for denne tariffkonferansen er fra Tariff 2008 til tariff 2009.

Tema for denne tariffkonferansen er fra Tariff 2008 til tariff 2009. 1 Åpning tariffkonferanse 21. April Da har jeg fått gleden av å ønske alle tillitsvalgte på kommunal sektor velkommen til denne tariffkonferansen på Quality. Vi er i dag godt og vel 170 tillitsvalgte fra

Detaljer

Debattnotat: Er lønn viktig for deg?

Debattnotat: Er lønn viktig for deg? Side 1 av 8 Skriv ut Lukk vindu Debattnotat: Er lønn viktig for deg? NSF, 01.06.2015 Til NSF-medlemmer i helseforetakene: Har du meninger om hva NSF bør prioritere i lønnsoppgjøret i 2016? Nå har du som

Detaljer

Veiledning til lokale forhandlinger i staten 2017

Veiledning til lokale forhandlinger i staten 2017 Veiledning til lokale forhandlinger i staten 2017 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 1 2 LOKALE FORHANDLINGER... 1 2.1 Forhandlingssteder... 1 2.2 Partsforhold... 1 2.3 Taushetsplikt... 1 2.4 Lokal lønnspolitikk...

Detaljer

Medlemsnummer og pin-kode til bruk ved elektronisk uravstemning er sendt til deg på SMS og/eller e-post.

Medlemsnummer og pin-kode til bruk ved elektronisk uravstemning er sendt til deg på SMS og/eller e-post. Tariffoppgjøret 2014 statlig tariffområde uravstemningsdokument juni 2014 Medlemsnummer og pin-kode til bruk ved elektronisk uravstemning er sendt til deg på SMS og/eller e-post. Stemmeperiode er tirsdag

Detaljer

Tariffoppgjør og likelønn. Innledning for Norsk Arbeidslivsforum 13. september 2010 Kristine Nergaard, Fafo

Tariffoppgjør og likelønn. Innledning for Norsk Arbeidslivsforum 13. september 2010 Kristine Nergaard, Fafo Tariffoppgjør og likelønn Innledning for Norsk Arbeidslivsforum 13. september 2010 Kristine Nergaard, Fafo Spørsmålene Hvordan står det til med likelønn etter årets hovedtariffoppgjør? Hva er likelønn?

Detaljer

LØNNSPOLITISK PLAN IBESTAD KOMMUNE

LØNNSPOLITISK PLAN IBESTAD KOMMUNE LØNNSPOLITISK PLAN IBESTAD KOMMUNE Vedtatt i formannskapet 11.10.2012 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Lokal lønnspolitikk... 3 1.3 Lønnsforskjeller og lik lønn mellom kjønnene... 3 1.4 Rekruttere

Detaljer

Hovedtariffoppgjøret 2016 Offentlig sektor. Nestleder regionavdelingen Bjørn Are Sæther Spesialrådgiver Odd Jenvin Forhandlingsavdelingen

Hovedtariffoppgjøret 2016 Offentlig sektor. Nestleder regionavdelingen Bjørn Are Sæther Spesialrådgiver Odd Jenvin Forhandlingsavdelingen Hovedtariffoppgjøret 2016 Offentlig sektor Nestleder regionavdelingen Bjørn Are Sæther Spesialrådgiver Odd Jenvin Forhandlingsavdelingen Parats tariffundersøkelse Gjennomført i perioden 28. september 16.

Detaljer

Lokal lønnsdannelse. Bedre for alle

Lokal lønnsdannelse. Bedre for alle Lokal lønnsdannelse Bedre for alle Lokal lønnsdannelse Bedre for alle Offentlig sektor håndhever dine og mine lovgitte rettigheter. Statlige og kommunale tjenester har stor innvirkning på våre liv. Akademikerne

Detaljer

Årsberetning Tekna-UiO for 2014

Årsberetning Tekna-UiO for 2014 Årsberetning Tekna-UiO for 2014 1. Styret Styret har bestått av Professor Finn Knut Hansen, Kjemisk institutt Universitetslektor Stein Michael Storleer, Institutt for informatikk Senioringeniør Haneef

Detaljer

Lønnspolitisk handlingsplan for Sunnmøre politidistrikt

Lønnspolitisk handlingsplan for Sunnmøre politidistrikt Lønnspolitisk handlingsplan for Sunnmøre politidistrikt 2012 2014 Sunnmøre politidistrikt Lønnspolitisk handlingsplan Sunnmøre politidistrikt 20. september 2012 1 av 17 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING,

Detaljer

Medlemsnummer og pin-kode til bruk ved elektronisk uravstemning er sendt til deg på SMS og/eller e-post.

Medlemsnummer og pin-kode til bruk ved elektronisk uravstemning er sendt til deg på SMS og/eller e-post. Tariffoppgjøret 2016 statlig tariffområde uravstemningsdokument juni 2016 Medlemsnummer og pin-kode til bruk ved elektronisk uravstemning er sendt til deg på SMS og/eller e-post. Stemmeperiode er 8. juni

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Randi Elise Skauen, Arkiv: 515 Arkivsaksnr.: 12/

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Randi Elise Skauen, Arkiv: 515 Arkivsaksnr.: 12/ SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Randi Elise Skauen, Arkiv: 515 Arkivsaksnr.: 12/15114-1 LOKALE LØNNSFORHANDLINGER HØSTEN 2012 Rådmannens forslag til vedtak: 1. De lokale lønnsforhandlignene gjennomføres etter

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret

Universitetet i Stavanger Styret Universitetet i Stavanger Styret US 56/14 Lokale lønnsforhandlinger 2014 ephortesak: 2014/1630 Saksansvarlig: Halfdan Hagen, HR-direktør Møtedag: 12.06.2014 Informasjonsansvarlig Halfdan Hagen, HR-direktør

Detaljer

Det kongelige moderniseringsdepartement Lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet fra 1. mai 2005

Det kongelige moderniseringsdepartement Lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet fra 1. mai 2005 Det kongelige moderniseringsdepartement Lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet fra 1. mai 2005 Dato: 12.05 2005 Til: Statsforvaltningen og Riksrevisjonen Gjelder: Statens personalhåndbok

Detaljer

LØNNSOPPGJØRENE I STATLIG, KOMMUNAL OG PRIVAT SEKTOR 2004

LØNNSOPPGJØRENE I STATLIG, KOMMUNAL OG PRIVAT SEKTOR 2004 Vedlegg 2 LØNNSOPPGJØRENE I STATLIG, KOMMUNAL OG PRIVAT SEKTOR 2004 Kopi av lysarkene som Svein Kristiansen brukte i sin innledning. Lønnsoppgjøret 2004 Statlig sektor Møte i Landsrådet 24-25 mars 2004

Detaljer

Det kongelige Fornyings- og administrasjonsdepartement PM 2006-11 Lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet 2006 mv.

Det kongelige Fornyings- og administrasjonsdepartement PM 2006-11 Lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet 2006 mv. Det kongelige Fornyings- og administrasjonsdepartement PM 2006-11 Lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet 2006 mv. Dato: 31.05.2006 Til: Statsforvaltningen og Riksrevisjonen Gjelder:

Detaljer

Om lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet 2009 mv.

Om lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet 2009 mv. Fornyings- og administrasjonsdepartementet St.prp. nr. 88 (2008 2009) Om lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet 2009 mv. Tilråding fra Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Detaljer

Forskerforbundet: Lønnspolitisk strategi

Forskerforbundet: Lønnspolitisk strategi Forskerforbundet: Lønnspolitisk strategi 2013 2016 Vedtatt av Forskerforbundets Hovedstyre 13.12.2012 1. FORSKERFORBUNDETS LØNNSPOLITISKE STRATEGI (LPS) Hovedfokus for Forskerforbundet fram mot 2016 er

Detaljer

GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE. Tvister, konflikt og streik

GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE. Tvister, konflikt og streik GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE Tvister, konflikt og streik Hovedtemaer 1. Interessetvist - rettstvist 2. Statens lønnsutvalg 3. Mekling og streik CASE Tema 1 Interessetvist - rettstvist side 3 Rettstvist

Detaljer

Lønnspolitiske retningslinjer ved Høgskolen i Buskerud

Lønnspolitiske retningslinjer ved Høgskolen i Buskerud Lønnspolitiske retningslinjer ved Høgskolen i Buskerud 1. Mål og prinsipper Statens lønnssystem og Hovedtariffavtalen forutsetter at lokale parter har en egen lønnspolitikk. Det fremheves at lønnspolitikken

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Sidsel Brath Arkiv: 18/421-1 Dato: HOVEDTARIFFOPPGJØRET 2018, DEBATTHEFTE FRA KS - KS SPØR

Saksframlegg. Saksb: Sidsel Brath Arkiv: 18/421-1 Dato: HOVEDTARIFFOPPGJØRET 2018, DEBATTHEFTE FRA KS - KS SPØR Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Sidsel Brath Arkiv: 18/421-1 Dato:15.01.2018 HOVEDTARIFFOPPGJØRET 2018, DEBATTHEFTE FRA KS - KS SPØR Vedlegg: Debatthefte KS spør. Hovedtariffoppgjøret 2018, IA,

Detaljer

Tariffrevisjonen pr. 01.05.2015 resultatet kan iverksettes

Tariffrevisjonen pr. 01.05.2015 resultatet kan iverksettes Tariffrevisjonen pr. 01.05.2015 resultatet kan iverksettes Partene har forhandlet om en regulering for 2. avtaleår, jf. HTA kapittel 4 pkt. 4.4. Forhandlingsresultatet er nå vedtatt av KAs styre og av

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap. 2. Hva vurderes som en realistisk og forsvarlig økonomisk ramme?

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap. 2. Hva vurderes som en realistisk og forsvarlig økonomisk ramme? Namdalseid kommune Saksmappe: 2014/456-1 Saksbehandler: Kjell Einvik Saksframlegg Strategikonferansen 2014 - Debatthefte Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Rådmannens innstilling Følgende

Detaljer

Vedtatt kommunestyret 01.10.13 jfr. Sak 54/13

Vedtatt kommunestyret 01.10.13 jfr. Sak 54/13 1 1 INNLEDNING OG MÅLSETTING 1.1Utvikling 1.2Målsetting 2 HANDLINGSPLAN OG LØNNSPOLITISKE UTFORDRINGER 2.1Målsetting for handlingsplan 2-1-1 Alternativ lønnsplassering 2.2Lønnspolitiske retningslinjer

Detaljer

DEBATTNOTAT I ANLEDNING HOVEDTARIFFOPPGJØRET 2014

DEBATTNOTAT I ANLEDNING HOVEDTARIFFOPPGJØRET 2014 DEBATTNOTAT I ANLEDNING HOVEDTARIFFOPPGJØRET 2014 UTARBEIDET TIL KAs STRATEGIKONFERANSER 2014 I forbindelse med at den gjeldende Hovedtariffavtalen (HTA) på KA-området utløper 30. april 2014 og skal reforhandles,

Detaljer

Krav 1 HOVEDOPPGJØRET I STATEN 1. MAI 2010

Krav 1 HOVEDOPPGJØRET I STATEN 1. MAI 2010 Krav 1 HOVEDOPPGJØRET I STATEN 1. MAI 2010 Fra hovedsammenslutningene LO Stat, YS Stat og Unio Torsdag 8. april 2010 kl. 10.00 Hovedtariffoppgjøret 2010 1. Økonomisk ramme 1.1 Økonomiske utsikter Norsk

Detaljer

Lønn for tilsatte i staten fastsettes gjennom sentrale lønnsoppgjør mellom Fornyings- administrasjonsog

Lønn for tilsatte i staten fastsettes gjennom sentrale lønnsoppgjør mellom Fornyings- administrasjonsog 8. Lønnspolitikk 8.1 Sentrale føringer for lønnspolitikken Lønn for tilsatte i staten fastsettes gjennom sentrale lønnsoppgjør mellom Fornyings- administrasjonsog kirkedepartementet og hovedsammenslutningene,

Detaljer

HOVEDTARIFFOPPGJØRET. 1. mai Statens tariffområde

HOVEDTARIFFOPPGJØRET. 1. mai Statens tariffområde HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. mai 2016 Statens tariffområde KRAV NR. 3 27. april 2016 kl. 09.00 Innledning Akademikerne viser til krav 1 og 2 og opprettholder disse så fremt ikke annet framgår i krav 3. Akademikernes

Detaljer

EN LØNNSPOLITIKK FOR ALLE

EN LØNNSPOLITIKK FOR ALLE EN LØNNSPOLITIKK FOR ALLE Sammen står vi sterkere! 1 Fellesskapet er vår styrke! I dette heftet kan du lese mer om NTLs syn på lønn i staten. NTL krever at det skal forhandles sentralt om hvordan mesteparten

Detaljer

Gjennomføring av lokale forhandlinger i NHO-området

Gjennomføring av lokale forhandlinger i NHO-området Gjennomføring av lokale forhandlinger i NHO-området - Et tipshefte for tillitsvalgte Innhold Lokale forhandlinger i NHO-avtaler... 2 1. Generelt om lokale forhandlinger... 2 2. Hvem gjennomfører lokale

Detaljer

Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS LØNNSPOLITISK PLAN

Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS LØNNSPOLITISK PLAN Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS LØNNSPOLITISK PLAN Utfordringer og muligheter knyttet til lokal lønnsfastsettelse Større frihet til lokal lønnsdannelse Lønnsdannelsen for arbeidstakere i kommunesektoren

Detaljer

Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten. Mellomoppgjøret iverksetting og kommentarer

Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten. Mellomoppgjøret iverksetting og kommentarer B-rundskriv nr.: B/3-2017 Dokument nr.: 17/00676-6 Arkivkode: 0 Dato: 01.06.2017 Saksbehandler: KS Forhandling Til: Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten Mellomoppgjøret 2017 - iverksetting og kommentarer

Detaljer

HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2012

HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2012 HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2012 KS TILBUD NR. 3 27. april 2012 kl. 09.30 HOVEDTARIFFOPPGJØRET PR. 1.5. 2012 Det vises til KS` tilbud nr. 1 og 2 av hhv. 29. mars og 20. april 2012. For øvrig legger KS

Detaljer

Debattnotat. Hovedtariffoppgjøret 2016. KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter. Debattnotat KA 2016

Debattnotat. Hovedtariffoppgjøret 2016. KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter. Debattnotat KA 2016 Debattnotat Hovedtariffoppgjøret 2016 KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter Forord Gjeldende hovedtariffavtale (HTA) på KA-området utløper 30.04.2016. Det vil si at våren 2016 er det som

Detaljer

Det vises til tidligere Tariffnytt som omhandler detaljene i årets oppgjør, og at resultat er godkjent for de fire ovennevnte tariffavtaler.

Det vises til tidligere Tariffnytt som omhandler detaljene i årets oppgjør, og at resultat er godkjent for de fire ovennevnte tariffavtaler. Nr: 45/2012/MP Dato: 24.08.2012 Sendt til: Virksomheter som er bundet av Landsoverenskomst for barnehager, Landsoverenskomst for helse og sosial m.v., Landsoverenskomst for utdanning og Landsoverenskomst

Detaljer

11. Styrets forslag til valgkomite 2005

11. Styrets forslag til valgkomite 2005 11. Styrets forslag til valgkomite 2005 Styret i OPF innstiller på følgende valgkomité for 2005: Valgkomité: Torbjørn Silseth Avdeling 1 Vivian A. Johnsen Avdeling 2 Finn Tore Pettersen Avdeling 3 Linda

Detaljer

Lønnsplassering Sykepleiere GJELDER FRA 2012. Spekter helse KS Oslo kommune Staten

Lønnsplassering Sykepleiere GJELDER FRA 2012. Spekter helse KS Oslo kommune Staten Lønnsplassering Sykepleiere GJELDER FRA 2012 Spekter helse KS Oslo kommune Staten LØNNSPLASSERING SYKEPLEIERE GJELDER FRA 2012 SPEKTER HELSE KS OSLO KOMMUNE STATEN FORORD Forhandlingsavdelingen i Norsk

Detaljer

Inntektspolitisk uttalelse 2008

Inntektspolitisk uttalelse 2008 Inntektspolitisk uttalelse 2008 Unio krever at: AFP videreføres som en like god ordning som i dag. Gode offentlige tjenestepensjoner sikres, herunder videreføring av dagens særaldersgrenser og bruttoordningene

Detaljer

Sak 7: Handlingsprogram og strategisk program

Sak 7: Handlingsprogram og strategisk program Politiets Fellesforbund Postadr.: Møllergata 39, 0179 Oslo Tlf.: 23 16 31 00 E-post: pf@pf.no Org. nr.: NO 871 000 352 Besøksadr.: Møllergata 39, 4.etg. Internett: www.pf.no Bankkonto: 1600 42 58790 Sak

Detaljer

Hovedtariffoppgjøret KS 2014 Lokale forhandlinger. Arbeidslivsavdelingen i Delta

Hovedtariffoppgjøret KS 2014 Lokale forhandlinger. Arbeidslivsavdelingen i Delta Hovedtariffoppgjøret KS 2014 Lokale forhandlinger Arbeidslivsavdelingen i Delta Resultat økonomi Generelt tillegg til alle på 2,15 % Minimum kr. 8.500 Virkningsdato: 1.5.2014 Endringer i minstelønnstabellen

Detaljer

Styret tar underretningen om lokale 233-lønnsforhandlinger for 2011 til orientering.

Styret tar underretningen om lokale 233-lønnsforhandlinger for 2011 til orientering. US-SAK NR: 6/2012 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG:PER ANDERS AUTHEN SAKSBEHANDLER(E): CHRISTIAN ELIND ARKIVSAK NR:2011/1605 Orientering etter lokalt

Detaljer

Prop. 128 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 128 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 128 S (2011 2012) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet 2012 mv. Innhold 1 Innledning... 5 2 Lønnsregulering for

Detaljer

Medlemmene er tatt på alvor

Medlemmene er tatt på alvor 2008 Leder Medlemmene er tatt på alvor - Et helt nødvendig skritt Det er ingen fare for at 2008 skal forbigås som et tåkelagt år i fagforeningssammenheng. Trykket etter landsmøtevedtaket på Hamar i november

Detaljer

Unios krav hovedtariffoppgjøret 2006 tariffområdet Oslo kommune

Unios krav hovedtariffoppgjøret 2006 tariffområdet Oslo kommune 1 Unios krav hovedtariffoppgjøret 2006 tariffområdet Oslo kommune Krav nr. 3 28. april kl. 10.00 2 I Generelt Unio konkretiserer med dette sine økonomiske kravene. Unio viser til Oslo kommune sine krav/tilbud

Detaljer

Beretning fra Sentralt forhandlingsutvalg høsten 2009 våren 2011

Beretning fra Sentralt forhandlingsutvalg høsten 2009 våren 2011 Beretning fra Sentralt forhandlingsutvalg høsten 2009 våren 2011 Sammensetning Sentralt forhandlingsutvalg (SF) har i perioden høsten 2009 våren 2011 hatt følgende sammensetning: Jan Theien, Akershus (leder),

Detaljer

Kap. III Staten. 16177-48 sider Del II 2009_10 10-09-09 15:11 Side 27

Kap. III Staten. 16177-48 sider Del II 2009_10 10-09-09 15:11 Side 27 16177-48 sider Del II 2009_10 10-09-09 15:11 Side 27 Kap. III Staten 1. Om Hovedtariffavtalen Hovedtariffavtalen (HTA) inneholder bestemmelser om sentrale og lokale forhandlinger, lønnstabeller, stillingskoder

Detaljer

Tariffoppgjøret Staten tariffhøring.

Tariffoppgjøret Staten tariffhøring. Tariffoppgjøret 2008 Staten tariffhøring www.utdanningsforbundet.no I Politisk innledning Til medlemmene i Utdanningsforbundet Å ivareta medlemmenes interesser når det gjelder lønns- og arbeidsvilkår,

Detaljer

Prop. 121 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 121 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 121 S (2010 2011) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet 2011 mv. Tilråding fra Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret

Universitetet i Stavanger Styret Universitetet i Stavanger Styret US 54/13 Lønnsoppgjøret i staten 2013 ephortesak: 2013/1503 Saksansvarlig: Halfdan Hagen, HR-direktør Møtedag: 13.06.2013 Informasjonsansvarlig: Halfdan Hagen, HR-direktør

Detaljer

MELLOMOPPGJØRET 1. MAI 2013

MELLOMOPPGJØRET 1. MAI 2013 MELLOMOPPGJØRET 1. MAI 2013 KS TILBUD NR. 3 30. april 2013 kl. 17.30 Mellomoppgjøret pr. 1. mai 2013 1. Økonomi A. HTA kapittel 4 Generelt tillegg Det gis et generelt tillegg på 0,75 % av den enkeltes

Detaljer

KOMPETANSEKRITERIER FOR STILLINGER SOM POLITIBETJENT 2 OG POLITIBETJENT 3

KOMPETANSEKRITERIER FOR STILLINGER SOM POLITIBETJENT 2 OG POLITIBETJENT 3 Rundskriv 2002/040 Til: Politimestrene Sjefene for politiets særorganer Dato: 27.11.2002 Saksnr.: 01/02136 231.3 KOMPETANSEKRITERIER FOR STILLINGER SOM POLITIBETJENT 2 OG POLITIBETJENT 3 I de sentrale

Detaljer

Uravstemningsdokument

Uravstemningsdokument Til medlemmene i Utdanningsforbundet Oslo Oslo, 13. juni 2012 Uravstemning i tariffoppgjøret mellom Utdanningsforbundet og Oslo kommune vedrørende hovedtariffoppgjøret 2012 Uravstemningsdokument Forhandlingene

Detaljer

www.oslopolitiforening.no

www.oslopolitiforening.no www.oslopolitiforening.no Innhold 1. Leder 1 2. Virksomheten 4 3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 14 4. Enkeltsaker og medieklipp 17 5. Satsingsområder for 2015 23 6. Tillitsverv og hederstegninnehavere

Detaljer

LOKALE LØNNSFORHANDLINGER I PRIVAT-SEKTOR 2016

LOKALE LØNNSFORHANDLINGER I PRIVAT-SEKTOR 2016 (Dette rundskrivet sendes som e-post hvis noen ønsker papirkopi, ta kontakt med sekretariatet) Til - Styret i Naturviterne - Privat - Forhandlingsutvalg - Tillitsvalgte RUNDSKRIV 2016 Oslo, april 2016

Detaljer

KS-området. Tariffhøring Si din mening om lønnsoppgjøret 2012

KS-området. Tariffhøring Si din mening om lønnsoppgjøret 2012 Tariffhøring 2012 KS-området Si din mening om lønnsoppgjøret 2012 Hvilke krav bør prioriteres? Hva skal til for at våre medlemsgrupper får bedre uttelling gjennom de ulike lokale forhandlingsbestemmelsene?

Detaljer

Lokale forhandlinger 2013 lønnspolitisk drøftingsmøte kap 3.4

Lokale forhandlinger 2013 lønnspolitisk drøftingsmøte kap 3.4 Lokale forhandlinger 2013 lønnspolitisk drøftingsmøte kap 3.4 Disposisjon / agenda Rede grunnen for gode forhandlinger jfr HTA 3.2.1 HTA om kapittel 3.4 Foreslått revisjon av lokal lønnspolitikk Verktøy

Detaljer

Hovedtariffavtalen i Staten

Hovedtariffavtalen i Staten Hovedtariffavtalen i Staten Modul I Raddison BLU Gardermoen Advokat/ spesialrådgiver Kristin Krogvold Hva er Hovedtariffavtalen (HTA)? En avtale mellom sentrale parter i statlig sektor Regulerer lønns-

Detaljer

TIPS TIL LOKALE FORHANDLINGER

TIPS TIL LOKALE FORHANDLINGER Forhandlingshefte Lederen har ordet: Innhold: Leder... 3 BFs lønnspolitikk slår fast at bibliotekarer skal sikres lønns- og arbeidsvilkår som anerkjenner og verdsetter deres utdanning, kompetanse, funksjon

Detaljer

Oslo politiforening er kampklar

Oslo politiforening er kampklar Leder Oslo politiforening er kampklar Sykdomstegnene har vært der lenge. Forskjellen er at de stadig har blitt sterkere og mer synlig. Oslo Politiforening (OPF) har over tid advart mot den mer eller mindre

Detaljer

Sak 4: Lønn og pensjon

Sak 4: Lønn og pensjon Politiets Fellesforbund Postadr.: Møllergata 39, 0179 Oslo Tlf.: 23 16 31 00 E-post: pf@pf.no Org. nr.: NO 871 000 352 Besøksadr.: Møllergata 39, 4.etg. Faks: 23 16 31 40 Internett: www.pf.no Bankkonto:

Detaljer

St.prp. nr. 86 ( )

St.prp. nr. 86 ( ) St.prp. nr. 86 (2000-2001) Om lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet 2001 m.v. Tilråding fra Arbeids- og administrasjonsdepartementet av 18. mai 2001, godkjent i statsråd samme

Detaljer

HOVEDTARIFFOPPGJØRET. 1. mai Statens tariffområde

HOVEDTARIFFOPPGJØRET. 1. mai Statens tariffområde HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. mai 2016 Statens tariffområde KRAV NR. 1 12. april 2016 kl. 13.00 Innledning Staten er en kompetanseintensiv sektor med høy andel ansatte som har et høyt utdanningsnivå. Ansatte

Detaljer

Arbeids- og velferdsetatens lønnspolitiske føringer

Arbeids- og velferdsetatens lønnspolitiske føringer Arbeids- og velferdsetatens lønnspolitiske føringer (Revidert januar 2013) Dette dokumentet beskriver prinsipper de sentrale parter i etaten er blitt enige om som føringer for etatens bruk av lønn som

Detaljer

Utkast pr 20.8.14. Omstillingsavtale for politi- og lensmannsetaten. Del 1

Utkast pr 20.8.14. Omstillingsavtale for politi- og lensmannsetaten. Del 1 Utkast pr 20.8.14 Omstillingsavtale for politi- og lensmannsetaten Denne avtalen er inngått mellom Politidirektoratet (POD), Politiets fellesforbund, Norges Politilederlag, Parat, Politijuristene og Norsk

Detaljer

Avtalen erstatter tidligere vedtatte retningslinjer for nedbemanning i Rauma kommune.

Avtalen erstatter tidligere vedtatte retningslinjer for nedbemanning i Rauma kommune. OMSTILLINGSAVTALE 2013-2015 År 2013, den 5. april og den 22 april ble det holdt forhandlinger mellom Rauma kommune og kommunens ho vedtilhts valgte. Forhandlingene ble ført med hjemmel i Hovedavtalens

Detaljer

Saksbehandler: Rådgiver, Ole Øystein Larsen HOVEDTARIFFOPPGJØRET PER 1.5.2012 - URAVSTEMMING. Hjemmel:

Saksbehandler: Rådgiver, Ole Øystein Larsen HOVEDTARIFFOPPGJØRET PER 1.5.2012 - URAVSTEMMING. Hjemmel: Arkivsaksnr.: 12/1290-2 Arkivnr.: Saksbehandler: Rådgiver, Ole Øystein Larsen HOVEDTARIFFOPPGJØRET PER 1.5.2012 - URAVSTEMMING Hjemmel: Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under

Detaljer

SAKSFRAMLEGG SAK: SENIORPOLITISKE RETNINGSLINJER REVISJON 2009/2010

SAKSFRAMLEGG SAK: SENIORPOLITISKE RETNINGSLINJER REVISJON 2009/2010 Saksbehandler: Oddrun Rønning SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Dok. offentlig: Ja x Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja x Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter FVL: Ja Nei

Detaljer

Tariffrevisjonen pr det anbefalte forslaget er vedtatt

Tariffrevisjonen pr det anbefalte forslaget er vedtatt Side 1 av 5 Tariffrevisjonen pr. 01.05.2014 det anbefalte forslaget er vedtatt Vi viser til rundskriv nr. 06/2014 med vedlegg. KAs medlemmer har ved uravstemning vedtatt det anbefalte forslaget til ny

Detaljer

Organisasjonsmessig behandling Tariff Oslo. Steffen Handal 3/

Organisasjonsmessig behandling Tariff Oslo. Steffen Handal 3/ Organisasjonsmessig behandling Tariff 2014- Oslo Steffen Handal 3/ 9-2013 Disposisjon Prosessen i den organisasjonsmessige behandlingen Grunnlagsdokumentet Lønnsutvikling De ulike elementene i tariffoppgjøret

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 11796/17 Arkivsaksnr.: 17/1966-1

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 11796/17 Arkivsaksnr.: 17/1966-1 Saksframlegg Ark.: Lnr.: 11796/17 Arkivsaksnr.: 17/1966-1 Saksbehandler: Rannveig Mogren KS DEBATTHEFTE 2018 Vedlegg: Debatthefte 2018 KS spør Andre saksdokumenter (ikke utsendt): - SAMMENDRAG: I «Debattheftet

Detaljer

LØNNSPOLITISK PLAN FOR HATTFJELLDAL KOMMUNE

LØNNSPOLITISK PLAN FOR HATTFJELLDAL KOMMUNE LØNNSPOLITISK PLAN FOR HATTFJELLDAL KOMMUNE Godkjent i kommunestyret den: XXXXX 1 INNHOLD 1. Innledning 2. Målsetting 3. Grunnlag for lønnspolitikken 4. Kriterier 5. Utøvelse av lokal lønnspolitikk gjennomføring

Detaljer

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2010 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 44. 8.3 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 48

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2010 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 44. 8.3 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 48 Innhold 1. Leder 1 2. Virksomheten 4 3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 10 4. Enkeltsaker og medieklipp 14 5. Satsingsområder for 2011 26 6. Tillitsverv og hederstegninnehavere 30 7. Innkomne forslag

Detaljer

Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014

Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014 Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014 Sted: Kaffebaren, Høgskolen i Østfold, klokken 17.00 Tilstede: 23 medlemmer Foredragsholder: Embret T. Rognerød, prosjektmedarbeider

Detaljer

Lovanvendelse: Arbeidsmiljøloven 13-1 første ledd, jf. 13-2 fjerde ledd

Lovanvendelse: Arbeidsmiljøloven 13-1 første ledd, jf. 13-2 fjerde ledd Saksnummer: 11/604 Lovanvendelse: Arbeidsmiljøloven 13-1 første ledd, jf. 13-2 fjerde ledd Hele uttalelsen, datert 23.09.2011 Ombudets uttalelse Sakens bakgrunn A er ansatt i et offentlig etat X. A er

Detaljer

- LØNNSPOLITISK PLAN -

- LØNNSPOLITISK PLAN - RØDØY KOMMUNE - LØNNSPOLITISK PLAN - Vedtatt i Rødøy kommunestyre 10.12.08, sak 089/2008 Revidert: - k-sak 74/2009, 16.12.2009 - k-sak 35/2014, 17.06.2014 1 INNLEDNING Lønnspolitiske retningslinjer er

Detaljer

Tariffoppgjøret i staten Til medlemmene

Tariffoppgjøret i staten Til medlemmene Tariffoppgjøret i staten 2016 Til medlemmene Årets tarifforhandlinger mellom LO Stat og staten ble avsluttet etter tvungen mekling 26.mai 2016. Det har vært krevende forhandlinger og en krevende mekling.

Detaljer

TARIFFOPPGJØRET. 1. mai 2013. KS tariffområde

TARIFFOPPGJØRET. 1. mai 2013. KS tariffområde TARIFFOPPGJØRET 1. mai 2013 KS tariffområde KRAV NR. 2 29. april 2013 kl. 10.00 Dette kravet erstatter i sin helhet krav nr. 1. Grunnlaget for forhandlingene Akademikerne viser til hovedtariffavtalen i

Detaljer

10.02.2010 09:58 QuestBack eksport - Overenskomstområdet NTL - Abelia

10.02.2010 09:58 QuestBack eksport - Overenskomstområdet NTL - Abelia Overenskomstområdet NTL - Abelia Publisert fra 28.01.2010 til 29.03.2010 19 respondenter (19 unike) 1. Har dere bedriftens pensjonsordning i særavtalen? 15 Pensjon 1 Ja 78,9 % 15 2 Nei 10,5 % 2 3 Vet ikke

Detaljer