OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/"

Transkript

1 Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger rådhus Dato: Tid: 12:00 OBS!! Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil i noen av sakene, må melde fra så snart som mulig, på tlf , eller e-post: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr Innhold PS 34/11 Godkjenning av protokoll fra formannskapets møte 4. mai PS 35/11 Museumsvirksomheten i Levanger - innhold, samhandling og organisering med utgangspunkt i forprosjektet PS 36/11 Nordisk Musikkfestival 2011 søknad om medfinansiering og iverksetting PS 37/11 Utvalgfor for etablering av et samlet miljø for forvaltning og utvikling av kommunale tomteområder - Anbefaling PS 38/11 Aksjeutvidelse - LevaFro AS PS 39/11 Årsregnskap / årsberetning Levanger kommune PS 40/11 Næringsbygget Røstad. Bygningsteknisk oppdatering Orienteringer: Planer for fotballhall i Levanger - v/daglig leder Levanger Fritidspark Jan Mosling. Levanger, den 12. mai 2011 Robert Svarva ordfører OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside:

2 Innhold PS 34/11 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA FORMANNSKAPETS MØTE 4. MAI MUSEUMSVIRKSOMHETEN I LEVANGER - INNHOLD, SAMHANDLING OG ORGANISERING MED UTGANGSPUNKT I FORPROSJEKTET 3 NORDISK MUSIKKFESTIVAL 2011 SØKNAD OM MEDFINANSIERING OG IVERKSETTING 19 UTVALGFOR FOR ETABLERING AV ET SAMLET MILJØ FOR FORVALTNING OG UTVIKLING AV KOMMUNALE TOMTEOMRÅDER ANBEFALING. 21 AKSJEUTVIDELSE - LEVAFRO AS 27 ÅRSREGNSKAP / ÅRSBERETNING LEVANGER KOMMUNE 34 PS 34/11 Godkjenning av protokoll fra formannskapets møte 4. mai Side 2 av 46

3 Levanger kommune Sakspapir Museumsvirksomheten i Levanger - innhold, samhandling og organisering med utgangspunkt i forprosjektet Saksbehandler: E-post: Tlf.: Odd S Håpnes Arkivref: 2008/ /C56 Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato Saksnr. Driftskomiteen i Levanger /10 Driftskomiteen i Levanger /11 Levanger formannskap /11 Levanger kommunestyre Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger Forslag i møte: Per Anker Johansen (DNA) fremmet på vegne av KRF, SP og DNA følgende forslag: Pkt. 1 som rådmannens innstilling. Pkt. 2 som rådmannens innstilling. Nytt pkt. 3: A. Matrisemodellen som skissemessig er vist i rapporten fra prosjektet Museumsvirksomheten i Levanger (figur 2 på side 20 i rapporten datert ) og bifalt av alle aktuelle museumsorganisasjoner i kommunen , danner grunnlag for det videre arbeid med selve organisasjonsstrukturen. B. Arbeidet drives som et eget prosjekt i regi av kulturkontor, og med representanter for de aktuelle samarbeidspartnere som prosjekt-deltakere. DK ønsker at denne prosessen avklarer Rinnleiret Museum sin plass i organisasjonen. Prosjektgruppas flertallsinnstilling legges til grunn for det videre arbeid i forhold til Kommunedelplan for Kultur og legges fram for DK til behandling. C. Organisasjonsutviklingen innebærer også: Dannelse av et organ Museene i Levanger MiL (lik rådmannens innst.) Styret i MiL danner Levanger Museumsråd som blir et dialogorgan mellom museene og kommunen. (lik rådmannens innst.) De ubemannede museene skal ha adgang til rådgivningstjenester fra SNK direkte og/eller fra de ansatte med arbeidssted Fotomuseet, Levanger. (lik rådmannens innst.) Pkt. 4 som rådmannens innstilling. Pkt. 5 som rådmannens innstilling. Avstemning: Rådmannens forslag til innstilling, pkt. 1, enstemmig tiltrådt. Side 3 av 46

4 Rådmannens forslag til innstilling, pkt. 2, enstemmig tiltrådt. Johansens forslag til innstilling, pkt. 3, tiltrådt med 10 mot 1 stemme som ble avgitt for rådmannens forslag pkt. 3. Rådmannens forslag til innstilling, pkt. 4, enstemmig tiltrådt. Rådmannens forslag til innstilling, pkt. 5, enstemmig tiltrådt. INNSTILLING: 1. Sluttrapporten for Museumsvirksomheten i Levanger - Innhold, samhandling og organisering - Forprosjekt , tas til etterretning. 2. Kommunen anbefaler at det igangsettes en prosess med omdanning av Stiftelsen Levanger Museum til et rent fotomuseum Nord-Trøndelag Fotomuseum, Levanger. 3. A. Matrisemodellen som skissemessig er vist i rapporten fra prosjektet Museumsvirksomheten i Levanger (figur 2 på side 20 i rapporten datert ) og bifalt av alle aktuelle museumsorganisasjoner i kommunen , danner grunnlag for det videre arbeid med selve organisasjonsstrukturen. B. Arbeidet drives som et eget prosjekt i regi av kulturkontor, og med representanter for de aktuelle samarbeidspartnere som prosjekt-deltakere. DK ønsker at denne prosessen avklarer Rinnleiret Museum sin plass i organisasjonen. Prosjektgruppas flertallsinnstilling legges til grunn for det videre arbeid i forhold til Kommunedelplan for Kultur og legges fram for DK til behandling. C. Organisasjonsutviklingen innebærer også: Dannelse av et organ Museene i Levanger MiL (lik rådmannens innst.) Styret i MiL danner Levanger Museumsråd som blir et dialogorgan mellom museene og kommunen. (lik rådmannens innst.) De ubemannede museene skal ha adgang til rådgivningstjenester fra SNK direkte og/eller fra de ansatte med arbeidssted Fotomuseet, Levanger. (lik rådmannens innst.) 4. Rådmannen anbefales at dagens praksis med frie midler til de ubemannede museene videreføres for å stimulere frivillig innsats og ivareta behovet for egenandeler ved søknader til ulike offentlige instanser. 5. Museumsplanarbeidet videreføres i utarbeidelsen av kommunedelplanen for Kultur med oppstart i Rådmannens forslag til innstilling: 1. Sluttrapporten for Museumsvirksomheten i Levanger - Innhold, samhandling og organisering - Forprosjekt , tas til etterretning. 2. Kommunen anbefaler at det igangsettes en prosess med omdanning av Stiftelsen Levanger Museum til et rent fotomuseum Nord-Trøndelag Fotomuseum, Levanger. 3. Museene organiseres som vist i rådmannens forslag til organisering. Dette innebærer bl.a. at: Dannelse av et organ Museene i Levanger MiL Styret i MiL danner Levanger Museumsråd som blir et dialogorgan mellom museene og kommunen. De ubemannede museene skal ha adgang til rådgivningstjenester fra SNK direkte og/eller fra de ansatte med arbeidssted Fotomuseet, Levanger. 4. Rådmannen anbefales at dagens praksis med frie midler til de ubemannede museene videreføres for å stimulere frivillig innsats og ivareta behovet for egenandeler ved søknader til ulike offentlige instanser. Side 4 av 46

5 5. Museumsplanarbeidet videreføres i utarbeidelsen av kommunedelplanen for Kultur med oppstart i Hjemmel/bakgrunn for saken: Bestilling fra Driftskomiteen Vedlegg: Ingen. Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Høringsuttalelser (utlagt på nett): 1. Høringsuttalelse fra Stiftelsen Levanger Museum (SLM), Bymuseet i Levanger, Skogn Museumslag, Åsen Museum- og Historielag og Stiftelsen Ytterøy Bygdetun. 2. Høringsuttalelse fra Stiklestad Nasjonale Kultursenter. Saksopplysninger: Denne saken ble fremmet for DK i sak 34/2010, 8. desember I møtet ble det gjort vedtak om å sende museumsrapporten ut på offentlig høring med høringsfrist 1. februar Denne høringsfristen ble etter oppfordring fra Stiftelsen Levanger Museum utsatt. Det er registrert to høringsuttalelser som er vedlagt saken i sin helhet. Den ene er en felles høringsuttalelse fra eierselskapet Stiftelsen Levanger Museum, Bymuseet i Levanger, Skogn Museumslag, Åsen Museums- og Historielag og Stiftelsen Ytterøy Bygdetun datert Den andre er en uttalelse fra Stiklestad Nasjonale Kultursenter (SNK) datert Uttalelsen fra SNK påpeker i pkt 2 at forprosjektrapporten ikke inneholder noen klar prioritering av museumsoppgavene i Levanger. Dette er i samsvar med Rådmannens oppfatning i DK-saken datert der det under saksutredningen påpekes manglende prioritering av museumsområder i rapporten slik det ble bedt om i mandatspunkt 2. Rådmannen uttaler seg slik: Prosjektgruppen ønsker i prinsippet å likestille de ulike satsningsområdene. Imidlertid vil det være nødvendig å foreta prioritering ut fra oppgavenes omfang, om de ivaretar lokale, regionale eller nasjonale oppgaver- og evt ut fra forankring i planverk. I pkt 4 kommenterer SNK rapportens to forslag til organisasjonsmodeller og uttaler at ingen av modellene er gode eller hensiktsmessige og heller bidrar til å komplisere arbeidet innenfor museumsfeltet heller en å styrke det. I den videre teksten står det: SNK anbefaler derfor at utfordringene for museumssektoren i Levanger søkes løst innenfor de organisatoriske rammene som gjelder i dag. SNK viser i sin uttalelse til ambisjoner ut over det arbeidet som det konsoliderte museet har hatt fokus på fram til i dag på Levanger ivaretakelse av det fotohistoriske arbeidet knyttet til det bemannede Levanger Museum. I uttalelsen påpekes framtidige innholdsområder knyttet til et sterkere formidlingsmessig fokus på kulturminnene i Levanger, formidling av småbyens og trehusbyens historie samt igangsetting av rådgivningstjeneste overfor de ubemannende museene som er konsolidert, dvs alle med unntak av Rinnleiret Museum som er i en tidlig utviklingsfase og som ikke omfattes av konsolideringen. Side 5 av 46

6 Den felles høringsuttalelsen fra Stiftelsen Levanger Museum og de 4 ubemannede museene (unntatt Rinnleiret) påpeker i pkt 2.2 behovet for å omdanne Stiftelsen Levanger Museum til et rent fotomuseum, men viser til at det vil være styret i Stiftelsen Levanger Museum som i samråd med stifterne - har myndighet til å gjennomføre en slik omdanning. Videre fastholder de som står bak den felles høringsuttalelsen ønsket om at Bymuseet i Levanger organisatorisk bør ligge på samme nivå som de andre museene, jmf modell en i arbeidsgruppas forprosjektrapport. Høringsuttalelsen går videre inn for at Rinnleiret - som en ny ordning - legges inn i det konsoliderte museet under SNK, til tross for at Rinnleirets Venner i denne fasen selv ønsker å stå utenfor konsolideringen. Rådmannen påpeker i sitt saksframlegg under Vurdering at: Rinnleiret Museum er i en utviklingsfase og har ennå ikke funnet sin form. Rinnleirets Venner gjør en stor innsats for å ta vare på og formidle kunnskapen om den militærhistorien som er knyttet til Rinnleiret. Det er behov for at Levanger kommune som eier av bygningsmassen forsterker sitt engasjement også i Rinnleiret som kulturminne. Vurdering: De innkomne høringene tar på ulike måter opp sentrale spørsmål knyttet til museumsarbeidet i Levanger: innhold, satsningsområder, rolleavklaring, organisering og økonomi. Rådmannen fastholder sin innstilling til vedtak og holder fast på nåværende organisasjonsstruktur for å forsterke og utvikle det sammensatte museumsarbeidet på Levanger. Dette er også i samsvar med innspillet fra SNK. Rådmannen foretar noen mindre justeringer i sitt forslag til organisasjonsmodell med utgangspunkt i høringene. Organisering skal legge til rette for en samla styrking av museumsfeltet. For å få til dette er det behov for god dialog mellom aktørene gjennom bruk av ulike kompetansemiljø - både museenes egenkompetanse - og gjennom sterke fagmiljø i SNK, Riksantikvaren og Rustkammeret/Forsvarsmuseet (gjelder militærhistorie Rinnleiret). I tillegg har Falstadsenteret betydelig kompetanse bl.a. på formidling. Rådmannens foreslåtte modell tar opp i seg behovet for et sterkere samarbeid mellom de ulike museene i Levanger kommune. En liten endring i organisasjonskartet/organisasjonsmodellen er gjort, samtidig som Rådmannen ikke vil stenge for framtidige, gode organisatoriske løsninger. Til en viss grad imøtekommes ønsket fra den felles høringsuttalelsen som vektlegger de ulike museene som selvstendige og likeverdig organisasjoner som forplikter seg i et fellesskap (pkt kulepkt 1) ved at Bymuseet legges inn på linje med de andre ubemannede museene i modellen. Rådmannens justerte modell fastholder det skillet som er mellom bemannede og ubemannede museer og tegner inn et framtidig museumsområde Martnads- og trehusbyen Levanger der virksomheten til Bymuseet i Levanger vil kunne ha en forsterket rolle hvis dette er ønskelig fra Bymuseet. Rådmannen fastholder behovet for at Rinnleiret som kulturminne (forankret i Kulturminneloven og PBL) og museumsvirksomheten gås igjennom mellom kommunen Side 6 av 46

7 som eier sammen med Rinnleirets Venner samt andre aktuelle aktører (Rustkammeret/Forsvarsmuseet). Museumsvirksomheten på Rinnleiret er i en utprøvende fase og vil finne sin form. Når det gjelder organisasjonsmodellen: Det kan være mulig å beskrive en organisering av museumsarbeidet i tekstlig form, noe annet er å omsette en tenkning og forståelse til en modell. Det er ikke mulig å fange opp alle sider og nyanser ved den komplekse museumsstrukturen i Levanger i en enkelt modell. Men en modell kan fange opp og klargjøre hovedstrukturen, ansvars- og samarbeidslinjer mv. I den justerte modellen er Bymuseet i Levanger lagt på linje med de andre ubemannede museene. Et større, framtidig musumsområde er foreslått innenfor martnads- og trehusbyen Levanger på linje med Fotomuseet. Her vil Bymuseet kunne fortsette å forsterke sitt arbeid, men det må skje i tråd med de overordna forvaltningsmessige føringer som ligger i den omfattende kulturmiljøfredningen som nå er under arbeid i regi av Riksantikvaren. I denne sammenheng påpekes at Levanger kommune har fått et betydelig forvaltningsansvar for ivaretakelse av kulturmiljø/kulturminner gjennom det pågående kulturmiljøfredningsarbeidet i Levanger bysentrum. Kulturmiljøfredningen i regi av Riksantikvaren (i nært samarbeid med kommunen og i nær dialog med fylkeskommunen) vil stå i en særstilling mhp omfang, oppmerksomhet og ressursbruk. Dette er et nasjonalt utviklingsprosjekt som har sterk politisk og administrativ forankring og der bl.a. arkeologiske undersøkelser av bygrunnen vil bli gjennomført. Dette utviklingsarbeidet vil ha fokus på kulturminneforvaltning (forankret i PBL og Kulturminneloven), men vil også gi nye muligheter for museumsarbeidet i Levanger. I den justerte modellen er også Falstadsenterets rolle i forhold til samhandling tonet noe ned i forhold til de ubemannende museene i og med at Falstadsenteret i dag har funnet sin form og skal ivareta klart definerte oppgaver som nasjonalt senter for krigens fangehistorie og som menneskerettighetssenter. Det er naturlig å skape en sterkere planmessig forankring mht det videre arbeidet med innholdsutvikling, samhandling og prioritering på museumsfeltet i Levanger. Her har forprosjektet med høringer gitt gode føringer. Dette arbeidet vil videreføres inn i kommunens kommunedelplan for kultur med oppstart i slutten av Side 7 av 46

8 Egge museum Jækta Pauline Nils Aas Kunstsenter Verdal museum Stjørdal Museum Bergkunstmuseet Nord-Trøndelag Fotomuseum (Levanger museum) Martnas- og trehusbyen Levanger (framtidig organisering) Rådgivning Dialog, støtte Dialog, økonomisk støtte, (eierskap) Statlig/kommunal støtte. eierskap EIER DRIFT Levanger kommune Formannskapet Sakliste STYRET SNK RÅDET for SNK STIKLESTAD NASJONALE KULTURSENTER SNK Dialog Bevilgning Dialog FALSTAD- SENTERET Drift, (arbeidsgiver) De konsoliderte museene - Stiklestadmuseene Konsolidert i SNK LEVANGER KOMMUNE Rådgivning Museene i Levanger MIL Styret Levanger Museumsråd Framtig avklaring nødvendig Åsen Museum og Historielag Stiftelsen Ytterøy bygdetun Skogn Museumslag Bymuseet i Levanger Museum på rot Rinnleiret museum Falstadsenteret (Museumsdrift) Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger Rustkammeret/ Forsvarsmuseet Forslag i møte: Per Anker Johansen (DNA) fremmet følgende forslag til vedtak: 1. Sluttrapport fra Forprosjektet Museumsvirksomheten i Levanger-Innhold, samhandling og organisering datert 29.september 2010 tas til orientering. 2. Sluttrapporten sendes på off.høring, og pr.post til de mest berørte parter: -Stiftelsen Levanger Museum -Bymuseet i Levanger -Åsen Museums-og Historielag -Skogn Museumslag -Stiftelsen Ytterøy bygdetun I tillegg til de 2 forslag om organisering som vises i rapporten, vedlegges også rådmannens egen org.modell - vist i sakspapirene for sak 34/10, men ikke behandlet av prosjektgruppa. Høringsfristen settes til 1. februar Etter vurdering av høringsuttalelsene fremmes det ny sak for DK. Høringsuttalelsene vedlegges saken i sin helhet. Avstemning: Johansens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. VEDTAK: 1. Sluttrapport fra Forprosjektet Museumsvirksomheten i Levanger-Innhold, samhandling og organisering datert 29.september 2010 tas til orientering. 2. Sluttrapporten sendes på off.høring, og pr.post til de mest berørte parter: Side 8 av 46

9 -Stiftelsen Levanger Museum -Bymuseet i Levanger -Åsen Museums-og Historielag -Skogn Museumslag -Stiftelsen Ytterøy bygdetun I tillegg til de 2 forslag om organisering som vises i rapporten, vedlegges også rådmannens egen org.modell - vist i sakspapirene for sak 34/10, men ikke behandlet av prosjektgruppa. Høringsfristen settes til 1. februar Etter vurdering av høringsuttalelsene fremmes det ny sak for DK. Høringsuttalelsene vedlegges saken i sin helhet. Rådmannens forslag til innstilling: 1. Sluttrapporten for Museumsvirksomheten i Levanger - Innhold, samhandling og organisering - Forprosjekt , tas til etterretning. 2. Kommunen anbefaler at det igangsettes en prosess med omdanning av Stiftelsen Levanger Museum til et rent fotomuseum Nord-Trøndelag Fotomuseum, Levanger. 3. Museene organiseres som vist i rådmannens forslag til organisering. Dette innebærer bl.a. at: Dannelse av et organ Museene i Levanger MiL Styret i MiL danner Levanger Museumsråd som blir et dialogorgan mellom museene og kommunen. De ubemannede musene skal ha adgang til rådgivningstjenester fra SNK direkte og/eller fra de ansatte med arbeidssted fotomuseet, Levanger. 4. Rådmannen anbefales at dagens praksis med frie midler til de ubemannede museene videreføres for å stimulere frivillig innsats og ivareta behovet for egenandeler ved søknader til ulike offentlige instanser. 5. Museumsplanarbeidet videreføres i i utarbeidelsen av kommunedelplanen for Kultur med oppstart i Hjemmel/bakgrunn for saken: Bestilling fra Driftskomiteen Vedlegg: Sluttrapporten: Museumsvcirksomheten i Levanger Innhold, samhandling og organisering Forprosjekt Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Ingen Saksopplysninger: Bakgrunn. Det finnes ingen politiske vedtak eller plandokument som beskriver kommunens ambisjonsnivå, satsningsområder, ansvar og roller på museumsfeltet. Levanger har mange kulturmiljøer (-minner), utredet første gang i kommunedelplan kulturminner (1995), men som går utover ansvarsområdet for museumsdrift i Levanger. Innledningsvis nevnes at drift av Levanger Museum med vekt på fotodelen ble konsolidert i Stiklestad Nasjonale Kultursenter (SNK) i mai Dette gjaldt da det bemannende museet (det fotohistoriske museet der Stiftelsen Levanger Museum er eiere Side 9 av 46

10 av gjenstander og bygningsmasse). De ubemannede museene Bymuseet i Levanger, Ytterøy Bygdetun, Skogn Museumslag og Åsen Museum og Historielag inngår i konsolideringen, men har fram til nå i liten grad vært involvert i det konsoliderte museumsarbeidet. Museumsreformen i Norge (konsolideringen) har sin bakgrunn i St.meld.nr. 22 ( ) Kjelde til kunnskap og oppleving (ABM-meldinga) med formål å styrke det faglige samarbeidet og involvere statlig finansiering. Denne tenkningen ble gjentatt og forsterket i St.meld.nr. 48 ( ) Kulturpolitikk fram mot 2014 (Kulturmeldinga). I St. prp.nr. 1 ( ) ble det sagt at 2009 er siste året med friske statsmidler til nye konsoliderte museum/nye museumsområder, og det ble m.a. uttalt at Det er fortsatt konsolideringsprosesser som bør igangsettes og videreføres i flere av landets fylker. Ut fra dette vil det ikke tilføres nye, statlige midler til nye museumsområder fra og med Dersom det skal opprettes nye museumsområder som ikke allerede har blitt tilført statsmidler gjennom konsolidering, vil det i prinsippet kreve en omfordeling av ressurser innenfor ressursene til det enkelte konsoliderte museum (dvs her innenfor SNK). Kort om forstudien for museumsarbeidet i Levanger: Høsten 2007 ble det nedsatt en arbeidsgruppe bestående av representanter for Stiklestad Nasjonale Kultursenter (SNK), Levanger Museum, de ubemannede museene og Levanger kommune. Gruppen gikk igjennom virksomhet, organisering av de enkelte museene, og la fram en forstudie til politisk behandling i mai Driftskomiteen fattet vedtak om at arbeidet skulle videreføres i et forprosjekt, sak 25/08 i DK. En prosjektgruppe ble oppnevnt i mai 2009 i sak 15/09 i DK, og DK valgte 2 medlemmer til denne arbeidsgruppen. Det er resultatet av dette arbeidet som nå legges fram til politisk behandling. Det har foregått ulike prosesser på museumsområdet parallellt med at forprosjektet har pågått noe som har innvirket på gruppens arbeid, bla framdriften i arbeidet. Stillingen som museumsbestyrer på Levanger Museum er besatt (oppstart 1. januar 2011) etter at bestyrerstillingen har vært vakant siden 2007/2008. Underveis i prosessen har Driftskomiteen avgitt høringsuttalelse om Museumsstrategisk plattform for Nord-Trøndelag fylkeskommune (i sak 32/09 4. november 2009). I høringsuttalelsen står det ma: Fotosamlingene som eies av Levanger museum bør prioriteres og utvikles slik at Levanger framstår som fotohovedstaden innenfor den konsoliderte museumsorganisasjonen i N-T fylke. Driftskomiteen har fått orientering om status i arbeidet, siste gang 8. september Prosjektlederen har hatt møte med fylkeskultursjefen 23. februar 2010 og SNKs ledelse 2. mars Prosjektarbeidet er gjennomført iht. PLP-metodikken og har hatt følgende organisering: Side 10 av 46

11 Mandatet. Prosjektgruppen har hatt følgende mandat: 1 Lag en prosjektplan som viser hvordan oppgaven skal løses. Prosjektplanen skal være godkjent av prosjektansvarlig PA innen 1. juni Med bakgrunn i den foreliggende forstudie skal prosjektet komme med forslag til mål og satsningsområder for museumsvirksomheten i kommunen. Mål og satsningsområdene skal drøftes opp mot ambisjonsnivå - kommunalt, regionalt, nasjonalt. 3. Prosjektet skal klargjøre kommunens ansvar og roller i museumsvirksomheten og samtidig ivareta og utvikle videre den frivillige innsatsen museumsarbeidet. 4. Innenfor det foreslåtte satsningsområdene skal kompetansebehovet klargjøres. Prosjektet skal vurdere hvordan dette kompetansebehovet skal dekkes. 5. Prosjektet skal avklare hvordan de konsoliderte museene/museet kan dekke de kompetansebehov som er avdekket mht. museumsvirksomheten i kommunen innenfor de rammeoverføringer kommunen i dag bidrar med, og hvordan eventuelle økte overføringer kan styrke kompetansebehovet/type kompetanse. Side 11 av 46

12 Side 12 av 46 Levanger kommune Formannskapet Sakliste Prosjektet skal prioritere hvilke kompetanse som skal prioriteres ut fra kommunens behov. 6. Prosjektet skal komme med et forslag til organisering av museumsvirksomheten i kommunen og hvordan denne/deler av denne kan organiseres og knyttes opp mot de konsoliderte musene/museet. 7. Prosjektet skal komme med forslag til rammer for kommunalt tilskudd til museumsarbeidet i kommunen og bruken av disse. 8. Prosjektets forslag til mål, satsingsområder, kommunens ansvar og rolle og organisering av museumsvirksomheten leveres i en egen fagrapport. Egen sluttrapport som omhandler gjennomføringen av prosjektet med erfaringer, måloppnåelse administrativ rapport skal i tillegg leveres. Frist for endelige prosjektrapporter Mandatet er meget omfattende og prosjektgruppen har definert oppdraget innenfor fire hovedområder mål/satsningsområder organisering og samhandling kompetanse økonomi Det er laget en omfattende rapport med en grundig drøfting av mandatet. Prosjektgruppen er delt i synet på organisering og prioritering og har ikke klart å enes om satsningsområder, jmf mandatspunkt nr 2. På denne måten er ikke mandatet besvart fullt ut. Forprosjektrapporten inneholder to mindretallsmerknader. Mål Museene i Levanger har som mål å ta vare på og formidle kunnskapen om Levangers historie. Levangermuseene skal gjøres i stand til å ivareta samfunnsoppgaver hver for seg og samlet gjennom å: samle, ivareta og registrere bygninger, gjenstander og annet av kulturhistorisk verdi. formidle ved å fortelle historien om utviklingen av nærområdet i et historisk perspektiv, på en måte som gjør historien til gode referanser for utviklingen av det moderne samfunn. forske og bidra til forskning om Levangers kulturhistorie (-arv) samhandle i arbeidet mot felles mål, slik at museene i fellesskap framstår enhetlig Prosjektgruppen har gjennom delmålene lagt grunnlaget for arbeidet med satsningsområder, organisering og samhandling, kompetanse og økonomi. Satsningsområder Prosjektgruppen gir en bred presentasjon av ulike museumsområder som ivaretas av de enkelte museene i Levanger (med unntak av Falstadstadsenterets ansvarsområder). Gruppen peker på ulike satsningsområdr på museumsfeltet:

13 foto trehusbyen med handel og håndverk sjøverts samferdsel bergverk og industri kulturmiljø militærhistorie skolehistorie Levanger kommune Formannskapet Sakliste Fram til nå har konsolideringen ivaretatt formuseets virksomhet gjennom prioritering og drift fra SNK sin side. Det drives et meget solid og viktig arbeid ved de ubemannede museene tuftet på et kompetent, frivillig arbeid. Samtidig ivaretar Falstadsenteret samfunnsoppgaver knyttet til formidling og forskning på krigens fangehistorie og menneskerettigheter. Senterets museumsvirksomhet har en statlig forankring gjennom en egen post i Statsbudsjettet. Kort om de ubemannede museene opp mot satsningsområdene: Åsen Museum og Historielag: Åsen Museum og har sine lokaler i flere hus ved Fossingelva. Samlingene omfatter landbruksredskaper og industrihistorie, skolerom og legekontor. Like overfor ligger Fossinghusa, hvor Fossums landhandel og skiverksted er rekonstruert. Laget har en stor utfordring i å dokumentere og formidle kunnskap om Hoplavassdraget fra Hoklingen til utløpet av Hoplafjorden. Skogn Museumslag. Laget konsentrerer aktiviteten rundt Ammestua (datert 1747) på Alstadhaug og gjenstandene som er samlet der gjennom de siste 75 år. Huset rommer gjenstander fra mange områder av dagligliv i Skogn i gamle dager. Ammestua - fredet i står i dag som en naturlig del av det vakre kulturlandskapet på Alstadhaug. Muligheter for et samarbeid mellom museet og kommunen om å tilrettelegge og formidle kunnskap om en rekke verdifulle kulturminner. Ytterøy Bygdetun. Stiftelsen har et overordnet ansvar for alle kulturminner på Ytterøya. Hovedsatsingen er gårdstunet i Øver-Bjørvika, et unikt og komplett gårdsanlegg og bygdetun fra slutten av 1800-tallet og fra 1900-tallet. Behov for ressurser og kompetanse til å fullføre restaureringen av Jørstadsjøkaia, og synliggjøre båttrafikken på Indre Trondheimsfjorden og dens betydningen for øya og kontakt med fastlandet (sjøverts samferdsel). Tilrettelegging av kopper- og svovelkisperioden på Berghaugen er mulig større satsningområde som på prosjektbasis kan utvikles innenfor konsolideringa, evt med faglig bistand fra Røros Kobberverk. Bymuseet i Levanger har sin museale virksomhet i og like ved det kulturmiljøet som Riksantikvaren beskriver slik: Levanger er en av Norges mest interessante trebyer med store nasjonale kulturminneverdier. Eier arbeiderboligen Sjøgt 40 og driver bilhistorisk museum i Sjøgt 12/14 og har skolehistorisk utstilling i Gulbygget (Kirkegta 11, Gamle Byskolen) Driver og eier Brusveanlegget. Gjennom kulturmiljøfredningen i regi av Riksantikvaren kan museumsfeltet styrkes i betydelig grad. Side 13 av 46

14 Rinnleiret Museum eies og drives av Rinnleirets Venner, stiftet 20. april Levanger kommune er medlem av foreningen som har som mål å ta vare på og formidle kunnskapen om militærhistorien som knytter seg til Rinnleiret. Herunder inngår å samarbeide med Levanger kommune og sikre at de verneverdige bygninger blir tatt vare på. Foreningen har et nært samarbeid med Forsvarsmuseet/Rustkammeret mhp registrering, utlån og utplassering av gjenstander. Museet er av nasjonal og til dels internasjonal betydning. I Norge eneste bevarte militærleir med bygninger (inkl 21 fredede bygninger) som viser en komplett kavalerileir fra 1800-tallet. Prosjektgruppen ønsker i prinsippet å likestille de ulike satsningsområdene. Imidlertid vil det være nødvendig å foreta prioritering ut fra oppgavenes omfang, om de ivaretar lokale, regionale eller nasjonale oppgaver- og evt ut fra forankring i planverk. Prosjektgruppen uttrykker seg slik om dette dilemmaet: I dette perspektivet tvinger det seg fram små og større satsingsområder som prosjektgruppa ikke har klart å prioritere. Gruppen vil understreke verdien av det museale mangfoldet i kommunen, og mener at det er mulig å gjøre flere ting samtidig. Likevel er det nødvendig å skape et fyrtårn (by-, trehus- og tettstedsutvikling med regional fotosatsing) som kan gi synergi, utvikle mangfoldet ved de øvrige musene og sikre at kulturminneforvaltningen blir forankret i det kommunale planverket med tanke på god forvaltningspraksis. (Museumsrapporten s.17) Organisering og samhandling Museumsarbeidet i Levanger i dag er organisert som tre ulike organisasjoner. De konsoliderte museene med SNK som driftsorganisasjon, Falstadsenteret og Rinnleiret Museum med Rinnleirets Venner og med kulturmiljø eid av Levanger kommune. Prosjektgruppen foreslår at Stiftelsen Levanger Museum omdannes til et rent fotomuseum Nord -Trønderlag Fotomuseum, Levanger - og at det etableres en ny samhandlingsarena, Museene i Levanger (MiL) der både de fem konsoliderte museene og Rinnleiret Museum inngår. Falstadsenteret inviteres til å delta i MiL. Det er behov for en sterk arena for samhandling, noe som idag savnes, også i forhold til Levanger kommune. MiL sitt styre, Levanger Museumsråd, kan tenkes å ha samme funksjon som Levanger Idrettsråd i dag har en samordende funksjon både innad og overfor kommune og andre Gruppen delt i to mhp organisering. En gruppe foreslår at dagens konsoliderte museer samt Rinnleiret konsolideres innenfor SNK. (Falstadsenteret ikke med her). Gruppen sidestiller de ulike satsningsområdene, men foto løftes fram spesielt som i dag. Den andre delen av prosjektgruppen foreslår en løsning med større fleksibilitet der noen satsningsområder som museumsarbeid knyttet til trehusbyen vektlegges ut fra det omfattende arbeidet med kulturmiljøfredning igangsatt av Riksantikvaren. I dette forslaget stilles Rinnleiret Museum utenfor konsolideringen. Kompetanse Alle Levangermuseene vil i større eller mindre grad ha behov for grunnleggende museumsfaglig kompetanse som: Side 14 av 46

15 Museumsfaglig/antikvarisk kompetanse. Alle har behov for kunnskap om innsamling, registrering/katalogisering og bevaring av materielle og immaterielle kulturminner. Ulike fagområder kan være aktuelle: Historie, etnologi, arkitektur, arkeologi mm. Bygningsfaglig/håndverksmessig kompetanse. Alle museene eier eller disponerer en eller flere bygninger. Alle har fra tid til annen behov for hjelp/veiledning fra personell med kunnskap om eldre byggeskikk, teknikker, materialbruk mm. Det vil også være behov for konserveringskompetanse mht. museenes gjenstandsmateriale. Informasjon/formidlingskompetanse. God formidling forutsetter kompetanse på de fagområdene man skal formidle innenfor, men også på formidling. Behov for bistand til å utforme utstillinger, lage forskjellig informasjonsmateriale, benytte digitale formidlingskanaler mm. Administrativ/økonomisk kompetanse. De fleste vil ha behov for hjelp med spørsmål mhp lover og regler, budsjett og regnskap, personal, IKT mm. Prosjektgruppen ser for seg ulike kompetanseområder og ulike kompetansemiljø: Egenkompetansen som eksisterer i de ubemannede museene knyttet til frivillig arbeid er av avgjørende betydning. Kompetansen innenfor det konsoliderte museet SNK. Kompetanse fra andre sentrale fagmiljø - Falstadsenteret med verdifull utstillingsog digital formidlingskompetanse. Rustkammeret/Forsvarsmuseet. I tillegg Riksantikvaren, kommunen samt evt fra den andre konsolideringen i fylket - Museet Midt. Prosjektgruppen påpeker at det er behov for å økt bemanning og kompetanse for å styrke fotomuseets arbeid og for å styrke de ubemannede museene sin virksomhet. Gruppen peker på økt foto- og formidlingskompetanse (IKT og museumspedagogikk) og bygningsfaglig kompetanse. Overordna samhandling. Stiklestad Nasjonale Kultursenter (SNK) har ansvaret for den konsoliderte virksomheten der fem av Levangermuseene er med. Rinnleiret Museum inngår ikke i konsolideringen med SNK, men søker en sterkere tilknytning til Rustkammeret/Forsvarsmuseet ut fra at det er her kompetansen og forankringen på området nasjonalt ligger. Kommunens ansvar Kommunen har ansvar for å legge til rette for museumsarbeid gjennom bistand til samordning, involvering og gjennom økonomiske virkemidler. Rapporten påpeker at Levanger kommune utfører oppgaver innenfor kulturminnefeltet som ikke ivaretas av museene. Kommunens oppgaver omfatter bla Falstadskogen (grunneier og regionale myndigheter), Alstadhaug samt Munkeby (Fortidsminneforeningen), bergkunst på Holtås, Ekne og Okkenhaug,- friluftsområder (for eksempel Skånes og i Åsen) og trehusbebyggelsen i Levanger bysentrum (samarbeid med Riksantikvaren og regionale myndigheter). Dette er områder som sammen med andre kulturminner bør inngå i den reviderte strategiske kulturplanen (oppstart 2011) Side 15 av 46

16 Økonomi Levanger kommune bidrar i år (2010) med kr i tilskudd til Falstadsenteret, kr til det konsoliderte museet SNK samt noe frie midler til de ubemannede museene etter søknad. Frie midler er en praksis som anbefales videreført i og med at dette er tilskudd som stimulerer til videre frivillig innsats og som kan være nødvendige som egenandel ved regionale og statlige tilskuddsordninger. Tilskuddet til SNK er regulert i en egen avtale mellom stat, fylkeskommune og de enkelte kommunene. Levanger kommune har en egen avtale mellom kommunen og fylket som forplikter disse to partene til et bestemt tilskuddsnivå. En ensidig økning av tilskuddet fra Levanger kommune til SNK vil ikke automatisk utløse nye statsmidler eller økte fylkeskommunale midler. Siste året for statlig opptrapping på musumesfeltet var Det medfører at nye museumsområder (fra og med 2010) i utgangspunket vil kreve en omfordeling av eksisterende midler innenfor den konsoliderte museumsstrukturen. Vurdering: Museumsvirksomheten i Levanger er den mest omfattende og mangfoldige som finnes i en enkelt kommune i Trøndelag med unntak av Trondheim kommune. Falstadsenteret som et nasjonalt senter knyttet til forskning, undervisning og formidling på krigens fangehistorie og menneskerettigheter i samtida - har en unik posisjon både i Levanger, regionalt og nasjonalt. Senteret har et forsknings- og formidlingarbeid på museumsområdet som blir lagt merke til både nasjonalt og internasjonalt. Rapporten dokumenterer den store frivillige innsatsen som årlig legges ned ved de ubemannede museene innenfor ulike satsningsområder bergverk og industri, kulturmiljø, bygdetun, sjøverts samferdsel, trehusbyen med handel og håndverk, skolehistorie og militærhistorie. Dette gjelder både i Åsen, på Skogn, på Ytterøya, i Levanger sentrum og på Rinnleiret. Det bemannede fotomuseet har en unik posisjon med hensyn til den regionale (og nasjonale) fotohistorien og har samtidig behov for forsterking og utvikling av sitt digitaliserings-, dokumentasjon- og formidlingsarbeid. Når det gjelder formidling, ligger det et betydelig potensiale i å benytte ny teknologi, slik som feks ved museet Rockheim i Trondheim. Riksantikvarens pågående fredningsarbeid av kulturmiljøet trehusbyen Levanger (i dialog med kommunen og fylkeskommunen), tar utgangspunkt i at trehusbyen Levanger har blitt vurdert til å være kulturmiljø av nasjonal interesse forankret i Kulturminneloven. Dette gir et enestående utviklingspotensiale for det samlede kulturminnevernet der både vern og utvikling vil bli ivaretatt. Det er da viktig å presisere at museumsarbeid og kulturminnevern bør sees i sammenheng, men har ulik forankring i lovverket og dermed ulike samfunnsroller. Museumsarbeidet er forankret i eget planverk og i den generelle Kulturloven fra 2007 (Kulturdepartementet er ansvarlig for feltet). Kulturminnevernet og kulturminneforvaltningen, er forankret i Plan.- og bygningsloven og Kulturminneloven (Miljøverndepartementet er ansvarlig for feltet). I tilknytning til det pågående arbeidet med å revitalisere trehusbyen med et kulturminnefaglig fundament i bunnen, vil det også være rom for å videreutvikle den Side 16 av 46

17 museumsvirksomheten som Bymuseet i Levanger allerede ivaretar og bidra til at museumsarbeid knyttet til trehusbyen kan bli et større satsningsområde. De viste modeller for organisering av museumsvirksomheten i rapporten synes svært komplisert. Rådmannen vil foreslå følgende organisering av museumsvirksomheten i kommunen: I modellen ovenfor har rådmannen forsøkt å vise hvordan ansvarsforholdet opp til SNK og Falstadsenteret fungerer i dag og hvordan dette kan utvikles. Modellen ovenfor viser også en framtidig situasjon hvor Bymuseets virksomhet knyttet til trehusbyen løftes opp som en del av de bemannede konsoliderte museene. Rådmannen er også kjent med at Steinkjer kommune arbeider med planer for å løfte inn gjenreisningsbyen som en del av de konsoliderte musene. Så lenge større bevilgninger fra kommunene ikke medfører økte bevilgninger fra staten (60 % andel) og fylkeskommunen (24 % andel), må det arbeides for en endring hvor de konsoliderte museene/snk har rom for slike endringer uten at kommunen fullt ut må finansiere de nye områdene. Rinnleiret Museum er i en utviklingsfase og har ennå ikke funnet sin form. Rinnleirets Venner gjør en stor innsats for å ta vare på og formidle kunnskapen om den militærhistorien som er knyttet til Rinnleiret. Det er behov for at Levanger kommune som eier av bygningsmassen forsterker sitt engasjement også i Rinnleiret som kulturminne. Rådmannen anbefaler at Stiftelsen Levanger Museum omdannes til Nord-Trøndelag Fotomuseum, Levanger og rendyrker det regionale fotoansvaret på museumsfeltet. Omdanningen må stiftelsen selv ha ansvaret for. Side 17 av 46

18 Rådmannen ser positivt på dannelsen av en nytt samhandlingsorgan Museene i Levanger (MiL), med et styre et museumsråd - som utad kan ivareta noen av de samme funksjonene på museumsområdet som Levanger Idrettsråd ivaretar på vegne av idrettsorganisasjonene. MiL må få den selskapsform som de deltakende museene finner mest formålstjenlig. Forslaget til ny organisering vil tydeliggjøre og samle museumsarbeidet i Levanger. Den vil videre ivareta både konsolideringen og og bidra til å videreutvikle dialogen med SNK på en god måte. Videre - nødvendig samhandling museene imellom, kommunens ansvar og rolle. Organiseringen vil ivareta Rinnleirets selvstendige stilling i en tid der Rinnleiret Museum skal finne sin form. Det anbefales at Falstadsentret inviteres til å delta i MiL, også ut fra ønsket om at Falstadsenteret kan bidra med sine nasjonale/internasjonale erfaringer og sin utstillings-og formidlingskompetanse. Museumsstrukturen blir ikke fastlagt en gang for alle, men vil kunne bidra til å styrke en målrettet utvikling med dagens situasjon og utfordringer. Rådmannen anbefaler at ressurstildeling til museumsvirksomhet inntil videre fortsatt skjer i form av eget tilskudd til Falstadsenteret og SNK samt gjennom frie tilskudd til de ubemannede museene etter søknad. Stillingen som museumsbestyrer på Levanger (oppstart 1. januar 2011) vil styrke kompetansen i betydelig grad, og stillingsmessig vil da Levanger Museum være omtrent på samme nivå som i 2004 da konsolideringen ble iverksatt. SNK vil fra 2011 gå inn med faglig veiledning overfor de konsoliderte, ubemannede museene innenfor visse rammer, noe som er meget positivt og som har et utviklingspotensiale. Rådmannen kan ikke se at det er rom for å legge inn de 3 nye stillingshjemler som prosjektgruppen foreslår uten statlige og fylkeskommunale tilskudd. Rådmannen vil påpeke at Levanger kommune utfører forvaltningsoppgaver innenfor kulturminnefeltet med forankring i Plan- og bygningsloven og kulturminneloven og som ikke naturlig betraktes som et museumsansvar. Kommunens oppgaver omfatter bla forvaltning av Falstadskogen (i dialog med grunneier og fylkeskommune/riksantikvar) Munkeby klosterruiner (i dialog med Fortidsminneforeningen og andre) og trehusbebyggelsen i Levanger sentrum (i samarbeid med Riksantikvaren og regionale myndigheter) for å nevne noen områder. I framtida vil det være viktig å finne permanente forvaltningsordninger som overlapper det ansvaret som i dag er hjemlet i lovverket/kontrollert av forvaltningsnivåene og hvor skjøtsel og ansvar ivaretas av andre enn det lokale museet. Det kan dreie seg om samhandling mellom grunneier, frivillige og historielag, Fortidsminneforeningen og Riksantikvaren. I tillegg er det dokumentert stort antall museum på rot i kommunen. Rådmannen vil ikke anbefale at den strategiske kulturplanen skal revideres. Planarbeidet innenfor kulturområdet bør nå samles i en kommunedelplan for Kultur iht. vårt plan- og styringssystem Det mangfoldige museumsarbeidet samt forvaltningsoppgaver knyttet til Kulturminneloven og Plan- og bygningsloven bør inngå i denne og med oppstart Side 18 av 46

19 Levanger kommune Sakspapir Nordisk Musikkfestival 2011 søknad om medfinansiering og iverksetting Saksbehandler: E-post: Tlf.: Oddbjørn Anders Hagen Arkivref: 2011/ / Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato Saksnr. Levanger formannskap /11 Rådmannens forslag til vedtak: Nordisk Musikkfestival 2011 gis et tilskudd på kr Beløpet belastes formannskapets konto for diverse tilskudd. Hjemmel/bakgrunn for saken: Nordisk Musikkfestival ble første gang arrangert i Kramfors i Sverige i Siden 1991 har festivalen vært gjennomført annenhvert år med rullering av ansvarlig arrangørkommune i følgende rekkefølge: Varde i Danmark, Halikko (nå Salo) i Finland, Levanger og Kramfors. Levanger var arrangør i 1995 og Kulturskolen fikk i oppdrag av rådmannen i Levanger å budsjettere og gjennomføre arrangementet i 1995 og søkte formannskapet om støtte. Samme prosedyre ble fulgt i For 2011 utarbeidet Kulturskolen i Levanger budsjett for den 12. Nordiske Musikkfestival sommeren 2010, med forutsetning om en kommunal andel. Det var meningen at arrangementet skulle være en del av 1000-årsjubileet. Pga mindre budsjett enn forventet fikk Musikkfestival likevel ikke tilsagn om midler via jubileumsbudsjettet og søker derfor Formannskapet om medfinansiering. Vedlegg: Ingen. Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 1. Invitasjon, Nordisk Musikkfestival Budsjett. Nordisk Musikkfestival Prosjektbeskrivelse 4. Program Saksopplysninger: Kulturskolen i Levanger har budsjettert og gjort avtaler i forhold til instruktører, arrangering/komponering, leie av lokaler og scene-arenaer, dugnadsarbeid etc. i forhold til gjennomføringen av Nordisk Musikkfestival Kulturskolen samarbeider med lag og foreninger og skolens foreldre om arrangøroppgaver. Kulturskolen har søkt Nordisk Råd, Norsk Kulturskoleråd og NT- Fylkeskommune om medfinansiering. I tillegg søktes økonomisk støtte fra andre organisasjoner og det lokale Side 19 av 46

20 næringsliv. Levanger kommune, ved Formannskapet, blir bedt om å bidra med kr Det har alltid vært en forutsetning at vertskapskommunene dekker alle utgifter i forbindelse med Nordisk Musikkfestival, bortsett fra reise. Matservering, overnatting, leie av lokaler, utstyrsbehov, innleie av noter og instruktører etc. er derfor lagt inn i budsjettet. Det er forventet at det kommer bortimot 200 gjester fra våre nordiske naboland. I tillegg vil et tilsvarende antall elever delta fra vår egne skole. Det har gått invitasjoner til ei estisk folkemusikkgruppe som deltok i Finland i 2009, til kulturskoler på Færøyene og til kulturskolen i vår nye vennskapskommune på Island. Festivaldeltakerne vil bli synlige under Kulturuka i Levanger med konserter i og utenfor sentrum. Festivalen avsluttes med konsert i storsalen ved Frol OS søndag 19. juni der hoveddelen av programmet vil være workshop-resultater. Samarbeidet på tvers av landegrensene har vist seg å være en viktig del av den musikalske og sosiale læring og utvikling. Deltakerne vil være barn og unge i alderen år, lærere/ansatte i kommunene, samt noen foreldre. Festivalen har lang tradisjon, er utadrettet, fungerer som et populært siktemål og er til inspirasjon for både elever og ansatte, så vel i Levanger som i våre vennskapsbyer. Tidligere har både korps, Frol symfoniorkester, Levanger spellmannslag og kulturskolelever fra Levanger deltatt i Nordisk Musikkfestival. De siste årene har deltakerne i hovedsak vært kulturskoleelever fra alle land. Vurdering: I og med at Levanger er arrangør for Nordisk Musikkfestival i jubileumsåret 2011 har kulturskolen tatt mål av seg til å gi arrangementet et ekstra løft denne gangen. Det krever både ekstra arbeidsinnsats og økonomisk støtte fra kommune, fylkeskommune, sentrale kulturorganisasjoner og lokalt næringsliv. For å sikre at Levanger kan ivareta sitt arrangøransvar på en tilfredstillende måte anbefales en støtte på kr fra Levanger kommune. Det vil da være udisponert på tilskuddskontoen før de politiske partiene har fått sine tilskudd for Side 20 av 46

21 Levanger kommune Sakspapir Utvalgfor for etablering av et samlet miljø for forvaltning og utvikling av kommunale tomteområder Anbefaling. Saksbehandler: E-post: Tlf.: Alf Birger Haugnes Side 21 av 46 Arkivref: 2010/ / Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato Saksnr. Levanger formannskap /11 Levanger kommunestyre Rådmannens forslag til innstilling: Utvalg for etablering av et samlet miljø for forvaltning og utvikling av kommunale tomteområder sin anbefaling vedtas slik som vist i dette saksframlegg. Hjemmel/bakgrunn for saken: Vedtak i formannskapets møte , sak 102/10 om mandat for å vurdere etablering av et samlet miljø for forvaltning og utvikling av kommunale tomteområder. Vedlegg: Etablering av et samlet miljø for forvaltning og utvikling av kommunale tomteområder - Utvalgets anbefalinger, siste gang revidert 11. mai 2011 Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Ingen Saksopplysninger: I formannskapets møte , sak 102/10 ble følgende mandat for arbeidet gitt: 1. Kort statusfor ansvar og hvordan kommunale tomteområder forvaltes og utvikles i dag. Hva utføres i egen regi og hvilke tjenester kjøpes. 2. Vurdere hvilke politiske føringer som i dag eksisterer, hvordan disse blir fulgt opp og eventuelt komme med forslag til områder det bør legges politiske føringer for i forvaltning og utvikling av kommunale tomteområder. 3. Utrede nødvendig kompetanse og hvordan denne blir ivaretatt i dag egen regi, kjøpe tjenester og om noen av denne finnes i kommunen/isk uten at de i dag benyttes. 4. Utrede hvilken kompetanse et samlet miljø for forvaltning og utvikling bør ha: I egen organisasjon Kjøp/innleie: o Eksternt o Internt i den kommunale organisasjonen 5. Innhente forskjellige eksempler fra andre kommuner på hvordan denne oppgaven er løst:

22 Samlet Med delt ansvar Forskjellig type organisering 6. Drøft fordeler og ulemper med alternative organiseringer av oppgaven som: Som i dag med mulige forbedringer Ny organisering: o AS o KF o Innenfor den kommunale organisasjonen Eventuelle følger av oppløsning av dagens selskaper skal inngå i drøftingen: o Ivaretakelse av andre oppgaver o Økonomiske følger 7. Med bakgrunn i de forutgående vurderinger/drøftelser skal utvalget komme med et begrunnet forslag til hvordan forvaltning og utvikling av kommunale tomteområder skal best ivaretas. Utvalget har bestått av: Ordfører Robert Svarva, leder Formannskapsmedlem Jorunn Skogstad Formannskapsmedlem Jostein Trøite Styreleder Levanger Tomteselskap AS Odd Thraning Næringssjef/daglig leder Levanger Næringsselskap AS Grete Ludvigsen Det er utarbeidet egen rapport fra utvalgets arbeid. Rapporten følger vedlagt. ANBEFALING Utvalget har kommet med følgende anbefaling/forslag til hvordan forvaltning og utvikling av kommunale tomteområder skal ivaretas (mandatets pkt. 7): Politisk organisering POLITISK ORGANISERING KOMMUNESTYRET FORMANNSKAP Kommunale tomtearealer SAMARBEIDSUTVALG NÆRINGSLIVET Plan- og utviklingskomiteen Driftskomiteen Gruppa anbefaler at formannskapet velges ansvarlig for forvaltning og utvikling av kommunale tomteområder næringstomter, boligtomter, tomte for offentlig bebyggelse, friområder og friluftsområder. Formannskapet bør også ha det politiske ansvaret for forvaltning og utvikling av havneområdet. Utarbeidelse av boligbygggerprogram gjeninnføres og legges fram for kommunestyret. Side 22 av 46

23 For å ivareta dialogen og næringslivets interesser i næringsutvikling, anbefaler gruppa at det opprettes et samarbeidsutvalg mellom næringslivet og formannskapet. I samarbeidsutvalget bør i tillegg til næringslivet også HiNT, videregående skole og forskningsmiljøene (f.eks. HuNT/Biobanken). Det fremmes en egen sak om sammensetning, arbeidsoppgaver/vedtekter etc. for politisk behandling. Det bør være 3 politiske medlemmer i utvalget - bredt politisk sammensatt. Ordfører og ett formannskapsmedlem skal være medlem. Ordfører skal være leder av Samarbeidsutvalget. Alle møtereferater legges fram for formannskapet. Administrativ organisering ADMINISTRATIV ORGANISERING SAMARBEIDSUTVALG NÆRINGSLIVET RÅDMANN Kommunalsjef Kommunalsjef Kommunalsjef STAB Næringssjef Enhet Enhet Enhet Enhet Enhet Enhet Enhet Enhet Enhet Enhet Fagseksjon VEG og PARKERING Enhet KOMMUNALTEKNIKK Fagseksjon VANN og AVLØP Fagseksjon UTVIKLING og FORVALTNING KOMMUNALE TOMTER Gruppa anbefaler at ansvaret for forvaltning og utvikling av kommunale tomteområder næring, bolig, offentlige bygninger, friområder og friluftsområder legges som en egen fagseksjon under enheten Kommunalteknikk. Deler av dagens ansvar for grønn sektor overføres fra Bygg & Eiendom slik at alt ansvar nå blir lagt til Kommunalteknikk. Dette for både å utvikle miljøet innenfor enheten og utvikle et kompetansemiljø innenfor forvaltning og utvikling av kommunale tomteområder. Gruppa vil anbefale at forvaltning, utvikling og salg av regulert areal til næringsformål på Rinnleiret, blir lagt til den nye fagseksjonen. Framtidig ansvar for forvaltning av de fredede områder og bygninger må avklares sammen med Rinnleirets venner. Fram til en slik avklaring foreligger, ligger forvatningsansvaret for hele Rinnleiret til den nye seksjonen. Gruppa anbefaler at det opprettes en egen gruppe ledet av kommunen for å avklare hvordan utvikling av havneområdet kan organiseres. I dette arbeidet bør aktører på havna og eventuelt andre utviklingsaktører får tilbud om deltakelse. Målet for arbeidet vil være å komme med forslag til hvordan havneområdet skal utvikles og hvilket organ/eventuelt selskap som skal ha et slikt ansvar. Fagseksjonen skal ha ansvaret for Side 23 av 46

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger rådhus Dato: 18.05.2011 Tid: 12:15 14:15 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert

Detaljer

Museumsvirksomheten i

Museumsvirksomheten i Museumsvirksomheten i Levanger Innhold, samhandling og organisering (2009-2010) 2010) Orientering i DK 8. september 2010 v/prosjektleder Sveinung Havik Mandatet (kortversjon) Mål og satsingsområder Utrede

Detaljer

Museumsvirksomheten i Levanger

Museumsvirksomheten i Levanger Museumsvirksomheten i Levanger Levanger kommune Innhold, samhandling og organisering i (2009-2010) Mandatet t (kortversjon) Mål og satsingsområder Utrede kompetansebehovet Kommunens ansvar, roller og ambisjonsnivå

Detaljer

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/ Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Driftskomiteen i Levanger Møtested: 1119 (nytt møterom ved kommunestyresalen), Levanger Rådhus Dato: 08.12.2010 Tid: 14:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn

Detaljer

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside:

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Driftskomiteen i Levanger Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 04.05.2011 Tid: 15:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Gunhild Øwrum Nesgård MEDL DNA/SP/KRF

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Gunhild Øwrum Nesgård MEDL DNA/SP/KRF Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 25.08.2010 Tid: 13:00 14:20 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Anne Grete Hojem MEDL DNA/SP/KRF

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Anne Grete Hojem MEDL DNA/SP/KRF Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 09.02.2011 Tid: 13:00 15:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert

Detaljer

Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Levanger Møtested: 3008, Formannskapssalen, 3. etg. Rådhuset Dato:

Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Levanger Møtested: 3008, Formannskapssalen, 3. etg. Rådhuset Dato: Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Levanger Møtested: 3008, Formannskapssalen, 3. etg. Rådhuset Dato: 20.06.2017 Tid: 12:00 Faste medlemmer er med dette

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Hans Arne Aalberg Medlem FRP. Andreas Jenssen Hjelmstad H

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Hans Arne Aalberg Medlem FRP. Andreas Jenssen Hjelmstad H Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger rådhus Dato: 06.05.2015 Tid: 13:00 14:20 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert

Detaljer

:'K. ~vu fj-b, I. Referat fra årsmøte i Museene i Levanger. Avholdt på Dampskipsbrygga tirsdag 13. juni 2017

:'K. ~vu fj-b, I. Referat fra årsmøte i Museene i Levanger. Avholdt på Dampskipsbrygga tirsdag 13. juni 2017 Referat fra årsmøte i Museene i Levanger Avholdt på Dampskipsbrygga tirsdag 13. juni 2017 Tilstede: Ivar Haarstad, politisk valgt representant Levanger kommune Aud Åse Reitan, Levanger fotomuseum, driftsselskapet

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Anne Grete Hojem MEDL DNA/SP/KRF

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Anne Grete Hojem MEDL DNA/SP/KRF Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 04.02.2009 Tid: 13:00 14:15 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert

Detaljer

Levanger kommune Sakspapir

Levanger kommune Sakspapir Levanger kommune Sakspapir Kulturminnefredning av trehusbyen Levanger - Partnerskapsavtale Nord-Trøndelag fylkeskommune, Riksantikvaren, lokalt næringsliv og Levanger kommune. Saksbehandler: E-post: Tlf.:

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Gunhild Øwrum Nesgård MEDL DNA/SP/KRF Jorunn Skogstad MEDL DNA/SP/KRF

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Gunhild Øwrum Nesgård MEDL DNA/SP/KRF Jorunn Skogstad MEDL DNA/SP/KRF Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 14.01.2009 Tid: 13:00-15:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert

Detaljer

Styrket kommunal kulturminnekompetanse - tilskudd og videreføring

Styrket kommunal kulturminnekompetanse - tilskudd og videreføring Saknr. 15/1170-1 Saksbehandler: Ada Louise Grimsgaard Kristian Reinfjord Styrket kommunal kulturminnekompetanse - tilskudd og videreføring Innstilling til vedtak: 1. Fylkesrådet finner det positivt at

Detaljer

Saksframlegg. Konsolidering av museene i Sør-Trøndelag - Trondheim kommunes rolle i den videre prosessen Arkivsaksnr.: 03/10900

Saksframlegg. Konsolidering av museene i Sør-Trøndelag - Trondheim kommunes rolle i den videre prosessen Arkivsaksnr.: 03/10900 Saksframlegg Konsolidering av museene i Sør-Trøndelag - Trondheim kommunes rolle i den videre prosessen Arkivsaksnr.: 03/10900 Forslag til vedtak/innstilling: Formannskapet tar saken om konsolidering av

Detaljer

NY KULTURMINNEPLAN FOR PORSGRUNN KOMMUNE

NY KULTURMINNEPLAN FOR PORSGRUNN KOMMUNE Arkivsak-dok. 14/05609-1 Saksbehandler Baard Gonsholt Saksgang Møtedato Utvalg for plan og kommunalteknikk 18.11.14 Utvalg for barn unge og kultur 18.11.14 Bystyret 06.11.14 NY KULTURMINNEPLAN FOR PORSGRUNN

Detaljer

Bjørn Iversen ordfører(s)

Bjørn Iversen ordfører(s) Verdal kommune Møteinnkalling Kommunestyrets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 25.02.2013 Tid: 18:00 Evt.

Detaljer

Levanger kommune Møteinnkalling

Levanger kommune Møteinnkalling Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 19.09.2007 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Utvalg: Eldres Råd Møtested: Formannskapssalen, rom 3008, Levanger kommune Dato: Tid: 10:00

Utvalg: Eldres Råd Møtested: Formannskapssalen, rom 3008, Levanger kommune Dato: Tid: 10:00 Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Eldres Råd Møtested: Formannskapssalen, rom 3008, Levanger kommune Dato: 09.04.2008 Tid: 10:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Levanger kommune Møteinnkalling

Levanger kommune Møteinnkalling Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 28.02.2007 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Ingen. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Ingen

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Ingen. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Ingen Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 18.09.2013 Tid: 13:00 15:10 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert

Detaljer

Utvalg: Eldres Råd Møtested: 3008, Levanger rådhus Dato: Tid: 10:00

Utvalg: Eldres Råd Møtested: 3008, Levanger rådhus Dato: Tid: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Eldres Råd Møtested: 3008, Levanger rådhus Dato: 24.11.2010 Tid: 10:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil i noen av saken,

Detaljer

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside:

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 21.09.2011 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Arild Børseth MEDL DNA-KRF Karl Meinert Buchholdt MEDL V-SV

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Arild Børseth MEDL DNA-KRF Karl Meinert Buchholdt MEDL V-SV Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger rådhus Dato: 13.11.2013 Tid: 14:50 15:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Anne Grete Hojem MEDL DNA/SP/KRF Hans Arne Aalberg MEDL FRP

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Anne Grete Hojem MEDL DNA/SP/KRF Hans Arne Aalberg MEDL FRP Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 13.01.2010 Tid: 13:00 14:25 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert

Detaljer

Innherred samkommune Administrasjonssjefen

Innherred samkommune Administrasjonssjefen Innherred samkommune Administrasjonssjefen Nord-Trøndelag fylkeskommune Avdeling for kultur og regional utvikling Postboks 2560 7735 STEINKJER Deres ref: Vår ref: BEHA 2012/4489 Dato: 14.12.2015 Regional

Detaljer

Elllen Onshuus Eriksen Medlem adm.utv. Utdanningsforbundet Tove R. Olsen Medlem adm.utv. Fagforbundet

Elllen Onshuus Eriksen Medlem adm.utv. Utdanningsforbundet Tove R. Olsen Medlem adm.utv. Fagforbundet Utvalg: Levanger formannskap Møtested: formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 28.09.2005 Tid: 10:00-14:45 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Odd E Thraning Ordfører DNA Olav Norberg

Detaljer

Levanger kommune Møteprotokoll. Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: Tid: 13:00 13:50

Levanger kommune Møteprotokoll. Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: Tid: 13:00 13:50 Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 30.06.2010 Tid: 13:00 13:50 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Hans Heieraas

Detaljer

Innherred samkommune Sakspapir

Innherred samkommune Sakspapir Innherred samkommune Sakspapir Kvalitetskommuneprogrammet 2007-2009. Evalueringer og veien videre. Saksbehandler: E-post: Tlf.: Anne Grete Wold anne.grete.wold@innherred-samkommune.no 74048293 Arkivref:

Detaljer

Museumspolitisk plattform for Levanger:

Museumspolitisk plattform for Levanger: Museumspolitisk plattform for Levanger: Prosjektgruppa har bestått av følgende: Aspås, Per Aunet, Laila Flasnes, Kåre Gilstad, Sigvard K. Johansen, Annar J. Laugsand, Sigmund Reitan, Aud Åse Støp, Kjellrun

Detaljer

Levanger kommune Møteinnkalling

Levanger kommune Møteinnkalling Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 02.05.2007 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Anne Grete Hojem MEDL DNA/SP/KRF

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Anne Grete Hojem MEDL DNA/SP/KRF Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 10.03.2010 Tid: 13:35 16:10 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert

Detaljer

Namdalseid kommune. Saksframlegg. Rullering av Handlingsprogram for kulturminnepolitikk

Namdalseid kommune. Saksframlegg. Rullering av Handlingsprogram for kulturminnepolitikk Namdalseid kommune Saksmappe: 2009/1188-2 Saksbehandler: Brit Randi Sæther Saksframlegg Rullering av Handlingsprogram for kulturminnepolitikk Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid

Detaljer

Bjørn Iversen ordfører (s)

Bjørn Iversen ordfører (s) Verdal kommune Møteinnkalling Administrasjonsutvalgets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal Administrasjonsutvalg Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 21.06.2012

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 1-2 Utvalg: Møtested: Kulturarvstyret Møterom 1, Rødberg Dato: 25.02.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 1-2 Utvalg: Møtested: Kulturarvstyret Møterom 1, Rødberg Dato: 25.02.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Saksnr: 1-2 Utvalg: Møtested: Kulturarvstyret Møterom 1, Rødberg Dato: 25.02.2010 Tidspunkt: 10:00 Britt Guton Halland inviteres til å delta fra kl. 11.00. Informasjon om: Kråkefosskverna

Detaljer

Oppmøte ved Utstyrsbua kl , i Leva-Fro AS sine lokaler for omvisning og orientering: Bakgrunn og status. Levanger, den. 11.

Oppmøte ved Utstyrsbua kl , i Leva-Fro AS sine lokaler for omvisning og orientering: Bakgrunn og status. Levanger, den. 11. Levanger kommune Møteinnkalling Rev. 12.01.17, kl. 13 Lagt til FO 1/17 Utvalg: Driftskomiteen i Levanger Møtested: Møterom 1119, Levanger rådhus Dato: 18.01.2017 Tid: 13:00 OPPMØTE Utstyrsbua for omvisning

Detaljer

Det vil i starten av kommunestyrets møte bli gitt følgende orientering: Status Stiklestad Nasjonale Kultursenter AS v/direktør Turid Hofstad 30 min.

Det vil i starten av kommunestyrets møte bli gitt følgende orientering: Status Stiklestad Nasjonale Kultursenter AS v/direktør Turid Hofstad 30 min. Verdal kommune Møteinnkalling Kommunestyrets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 30.09.2013 Tid: 18:00 Evt.

Detaljer

Leka kommune Utviklingsavdelingen

Leka kommune Utviklingsavdelingen REFERAT fra MØTE angående framtidig modell for museumsarbeid koblet til reisemålsutvikling i Leka Mandag 2. februar Sted:, kommunestyresalen Tid: 10:30 14:00 Tilstede: Sigmund Alsaker, Ragnhild Kvalø,

Detaljer

Driftsavtale mellom Vest-Agder-museet IKS og Stiftelsen Hestmanden

Driftsavtale mellom Vest-Agder-museet IKS og Stiftelsen Hestmanden Driftsavtale mellom Vest-Agder-museet IKS og Stiftelsen Hestmanden 1. Innledning Den vedtatte Stortingsmelding nr. 22 (1999-2000) Kjelder til kunnskap og oppleving (ABMmeldingen) setter krav til en forpliktende

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre 46/10 17.06.2010

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre 46/10 17.06.2010 Namdalseid kommune Saksmappe: 2010/658-5 Saksbehandler: Lisbeth Lein Saksframlegg Natur og kulturbasert nyskaping Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Anne Grete Hojem MEDL DNA-KRF

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Anne Grete Hojem MEDL DNA-KRF Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Levanger Rådhus, formannskapssalen Dato: 04.11.2011 Tid: 13:00 15:05 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert

Detaljer

Levanger kommune Møteprotokoll

Levanger kommune Møteprotokoll Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 18.04.2007 Tid: 13:00 14:25 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Odd E Thraning

Detaljer

Levanger kommune Møteprotokoll

Levanger kommune Møteprotokoll Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 27.08.2008 Tid: 13:00 15:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Kunnskapsløftet. Revidert plan for kompetanseutvikling i Verdal og Levanger kommuner 2007-2008 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Arvid Vada arvid.vada@verdal.kommune.no 74048290 Arkivref:

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 1-3 Utvalg: Kulturarvstyret Møtested: Nore og Uvdal Bygdetun, Grønneflåtastua Dato: 16.06.2011 Tidspunkt: 11:00 Informasjon om Sesongstart sommersesongen Status Kråkefoss Eventuelt

Detaljer

Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder

Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder Saknr. 12/11849-1 Ark.nr. 123 C52 Saksbehandler: Jorunn Elise Gunnestad Rullering av handlingsprogram for fylkesdelplan for vern og bruk av kulturminner og kulturmiljøer Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Vegard Riseth Granaune MEDL DNA/SP/KRF Solgunn Øyen MEDL FRP

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Vegard Riseth Granaune MEDL DNA/SP/KRF Solgunn Øyen MEDL FRP Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Driftskomiteen i Levanger Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus Dato: 21.01.2009 Tid: 14:00 15:35 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Per

Detaljer

Evt. forfall meldes til Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling.

Evt. forfall meldes til Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling. Verdal kommune Møteinnkalling Formannskapets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 30.09.2013 Tid: 16:30 OBS merk

Detaljer

TILLEGGSSAK. Kommunestyret LEVANGER KOMMUNE. TID: Kl. 17:00 STED: Rådhuset, kommunestyresalen

TILLEGGSSAK. Kommunestyret LEVANGER KOMMUNE. TID: Kl. 17:00 STED: Rådhuset, kommunestyresalen LEVANGER KOMMUNE Kommunestyret TID: 13.10.2004 Kl. 17:00 STED: Rådhuset, kommunestyresalen TILLEGGSSAK Sak nr. Sakstittel 070/04 FELLES NÆRINGSSELSKAP I INNHERRED SAMKOMMUNE LEVANGER KOMMUNE SAKSPAPIR

Detaljer

Orienteringer: Orientering/drøfting av formannskapets arbeidsform framover. Arbeidet med budsjett og økonomiplan v/rådmannen.

Orienteringer: Orientering/drøfting av formannskapets arbeidsform framover. Arbeidet med budsjett og økonomiplan v/rådmannen. Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 05.10.2011 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNER

PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNER Rådmannen PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNER 2018-2028 HØRINGSUTKAST Postadresse: Nesgata 11, 4480 Kvinesdal Besøksadresse: Nesgata 11, 4480 Kvinesdal Telefon: 38357700 Telefaks: post@kvinesdal.kommune.no

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Interkommunalt samarbeid om gjeldsrådgivning - prosjektsøknad Saksbehandler: E-post: Tlf.: Joar Harry Aksnes joar.aksnes@innherred-samkommune.no Arkivref: 2009/3512 - / Saksordfører:

Detaljer

Utvalg: Driftskomiteen i Levanger Møtested: Møterom 1045 (kantina), Levanger rådhus Dato: Tid: 13:00

Utvalg: Driftskomiteen i Levanger Møtested: Møterom 1045 (kantina), Levanger rådhus Dato: Tid: 13:00 Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Driftskomiteen i Levanger Møtested: Møterom 1045 (kantina), Levanger rådhus Dato: 11.10.2017 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette innkalt til møtet. Den som har

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Nina Bakken Bye MEDL H/V

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Nina Bakken Bye MEDL H/V Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger rådhus Dato: 23.09.2009 Tid: 13:00 15:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert

Detaljer

Levanger kommune Møteinnkalling

Levanger kommune Møteinnkalling Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 17.10.2007 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Regional plan for forvaltning av kulturminner i Sør-Trøndelag

Regional plan for forvaltning av kulturminner i Sør-Trøndelag SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Regional plan for forvaltning av kulturminner i Sør-Trøndelag Planprogram REGUT 30.04.2012 Regional plan for forvaltning av kulturminner i Sør-Trøndelag Utkast til planprogram.

Detaljer

Prosjektplan for: LUK-prosjekt Øvrebyen

Prosjektplan for: LUK-prosjekt Øvrebyen Prosjektplan for: LUK-prosjekt Øvrebyen 07.07.2010 1 1 BAKGRUNN FOR LUK Hedmark fylkeskommune har invitert alle kommunene i fylket til å søke om økonomisk støtte til prosjekter som kan bygge opp under

Detaljer

Innherred samkommune Sakspapir

Innherred samkommune Sakspapir Innherred samkommune Sakspapir Kvalitetskommuneprogrammet 2007-2009. Evalueringer og veien videre. Saksbehandler: E-post: Tlf.: Anne Grete Wold anne.grete.wold@innherred-samkommune.no 74048293 Arkivref:

Detaljer

Rådmannens innstilling Forslag til høringsuttalelse vedtas jfr saksbehandlers vurdering i saksframlegget.

Rådmannens innstilling Forslag til høringsuttalelse vedtas jfr saksbehandlers vurdering i saksframlegget. Side 2 av 2 Namdalseid kommune Saksmappe: 2007/1943-1 Saksbehandler: Brit Randi Sæther Saksframlegg Bibliotekreform 2014 - høring Utval Utval ssak Møtedato Namdalseid formannsku 24/07 15.03.2007 Namdalseid

Detaljer

SAMMENDRAG ANBEFALING (Mandatets pkt. 7)

SAMMENDRAG ANBEFALING (Mandatets pkt. 7) 11. mai 2011 1 SAMMENDRAG ANBEFALING (Mandatets pkt. 7) Politisk organisering Gruppa anbefaler at formannskapet velges ansvarlig for forvaltning og utvikling av kommunale tomteområder næringstomter, boligtomter,

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Andre sak.dok: Kommunestyrevedtak 110/13 evaluering av verdensarvsenter for bergkunst Alta Museum IKS

SAKSFREMLEGG. Andre sak.dok: Kommunestyrevedtak 110/13 evaluering av verdensarvsenter for bergkunst Alta Museum IKS SAKSFREMLEGG Saksnummer: 13/20-10 Arkiv: 233 Saksbehandler: Sylvi Bellika Sakstittel: ENDRING AV SELSKAPSAVTALEN - VERDENSARVSENTER FOR BERGKUNST - ALTA MUSEUM IKS Planlagt behandling: Hovedutvalg for

Detaljer

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 11 av 11. Ellers møtte: Assisterende rådmann Ingvar Rolstad og formannskapssekretær Rita-Mari Keiserås.

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 11 av 11. Ellers møtte: Assisterende rådmann Ingvar Rolstad og formannskapssekretær Rita-Mari Keiserås. LEVANGER KOMMUNE Møteprotokoll Driftskomité Møtested: Rådhuset, kantina Møtedato: 21.04.2004 Møtetid: Kl. 15:00 18:05 Fra saksnr. 022/04-028/04 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 11 av 11 Oppmøte:

Detaljer

LEVANGER KOMMUNE Møteprotokoll. Formannskapet

LEVANGER KOMMUNE Møteprotokoll. Formannskapet LEVANGER KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 10.11.04 Møtetid: Kl. 13:35 14:15 Fra saksnr. 115/04-121/04 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 av

Detaljer

Levanger kommune Møteprotokoll

Levanger kommune Møteprotokoll Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 14.05.2008 Tid: 13:00 15:15 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert

Detaljer

Levanger kommune Møteprotokoll

Levanger kommune Møteprotokoll Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 30.05.2007 Tid: 13:00 14:35 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Odd E Thraning

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Karl Meinert Buchholdt MEDL V-SV

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Karl Meinert Buchholdt MEDL V-SV Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger formannskap Møtested: formannskapssalen, Levanger rådhus Dato: 13.08.2014 Tid: 13:00 14:55 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert

Detaljer

Riksantikvaren er bedt om å rapportere på implementering av Århuskonvensjonen.

Riksantikvaren er bedt om å rapportere på implementering av Århuskonvensjonen. Fra: Ihler, Tove Elise Sendt: 5. desember 2016 13:49 Til: Postmottak KLD Kopi: Ekeberg Beate Berglund; Carlstrøm, Sissel; Geiran, Hanna Kosonen; Stang, Kaare; Fjell, Sindre; Bakken,

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Plan for psykisk helse 2007-2011 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Inger Marie Bakken inger-marie.bakken@verdal.kommune.no 74048262 Arkivref: 2006/8481 - /G70 Saksordfører: (Ingen)

Detaljer

Konferansen "bruker og etat møtes 2017" - deltakelse fra rådet Kommunedelplan Levanger sentrum

Konferansen bruker og etat møtes 2017 - deltakelse fra rådet Kommunedelplan Levanger sentrum Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger seniorråd Møtested: Formannskapssalen, 3. etg. - rom 3008, Levanger rådhus Dato: 04.07.2017 Tid: 10:15 NB! Merk møtetidspunkt Faste medlemmer er med dette

Detaljer

Utvalg: Levanger Administrasjonsutvalg Møtested: Formannskapssalen, Levanger rådhus Dato: Tid: 13:00 (før formannskapets møte)

Utvalg: Levanger Administrasjonsutvalg Møtested: Formannskapssalen, Levanger rådhus Dato: Tid: 13:00 (før formannskapets møte) Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger Administrasjonsutvalg Møtested: Formannskapssalen, Levanger rådhus Dato: 08.02.2017 Tid: 13:00 (før formannskapets møte) Faste medlemmer er med dette kalt

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR TID: 13.05.2009 kl. 10.00 STED: MØTEROM 4. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 09.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Likebehandling av kommunale og ikke-kommunale barnehager Saksbehandler: E-post: Tlf.: Lars Einar Karlsen lars.e.karlsen@verdal.kommune.no 74048270 Arkivref: 2011/1065 - / Saksordfører:

Detaljer

Levanger kommune Møteprotokoll. Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: Tid: 13:00 14:30

Levanger kommune Møteprotokoll. Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: Tid: 13:00 14:30 Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 09.06.2010 Tid: 13:00 14:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert

Detaljer

Saksnr Innhold PS 2/11 Søknad til Arbeids og velferdsdirektoratet - "ufrivillig deltid " PS 3/11 Prosjektsøknad - "Saman om ein betre kommune"

Saksnr Innhold PS 2/11 Søknad til Arbeids og velferdsdirektoratet - ufrivillig deltid  PS 3/11 Prosjektsøknad - Saman om ein betre kommune Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger Administrasjonsutvalg Møtested: 1119 (v/kommunestyresalen), Levanger Rådhus Dato: 07.09.2011 Tid: 13:00 (Før formannskapets møte) Faste medlemmer er med

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Birger Meinhardt MEDL FRP

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Birger Meinhardt MEDL FRP Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 07.09.2005 Tid: 13:00 16:15 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Olav Norberg Nestleder H Odd E Thraning Leder

Detaljer

Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Asbjørn Brustad Britt Tønne Haugan DNA/SP/KRF Hans Aalberg Mia Therese Silkoset FRP

Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Asbjørn Brustad Britt Tønne Haugan DNA/SP/KRF Hans Aalberg Mia Therese Silkoset FRP Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Driftskomiteen i Levanger Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus Dato: 04.11.2009 Tid: 14:00 15:45 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Per

Detaljer

LEVANGER KOMMUNE Møteprotokoll. Driftskomité. Møtested: Rådhuset, kantina Møtedato: Møtetid: Kl. 15:00 18:30 Fra saksnr.

LEVANGER KOMMUNE Møteprotokoll. Driftskomité. Møtested: Rådhuset, kantina Møtedato: Møtetid: Kl. 15:00 18:30 Fra saksnr. LEVANGER KOMMUNE Møteprotokoll Driftskomité Møtested: Rådhuset, kantina Møtedato: 17.03.2004 Møtetid: Kl. 15:00 18:30 Fra saksnr. 014/04-021/04 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 11 av 11 Følgende

Detaljer

Søknad om tilskudd Nils Aas for å balansere budsjett 2016

Søknad om tilskudd Nils Aas for å balansere budsjett 2016 Arkivsak. Nr.: 2012/1273-13 Saksbehandler: Peter Ardon Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Folk Formannskapet Kommunestyret Søknad om tilskudd Nils Aas for å balansere budsjett 2016 Rådmannens

Detaljer

Bjørn Iversen ordfører (s)

Bjørn Iversen ordfører (s) Verdal kommune Møteinnkalling Administrasjonsutvalgets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal Administrasjonsutvalg Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 24.11.2011

Detaljer

Innherred samkommune Sakspapir

Innherred samkommune Sakspapir Innherred samkommune Sakspapir Kvalitetskommuneprogrammet 2007-2009. Evalueringer og veien videre. Saksbehandler: E-post: Tlf.: Anne Grete Wold anne.grete.wold@innherred-samkommune.no 74048293 Arkivref:

Detaljer

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside:

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 22.12.2010 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til Barbro Fossbakken tlf , eller på e-post

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til Barbro Fossbakken tlf , eller på e-post Lillehammer kommune Kommuneplanutvalget MØTEINNKALLING Utvalg: Kommuneplanutvalget Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.02.2013 Tid: etter endt formannskap Eventuelt forfall meldes til Barbro Fossbakken

Detaljer

Utvalg: Møtested: Gjenreisningsmuseet, Musikkrommet 2. etg. OBS. endring av møtested. Dato: Tidspunkt: 10:00

Utvalg: Møtested: Gjenreisningsmuseet, Musikkrommet 2. etg. OBS. endring av møtested. Dato: Tidspunkt: 10:00 Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Gjenreisningsmuseet, Musikkrommet 2. etg. OBS. endring av møtested. Dato: 06.09.2013 Tidspunkt: 10:00 Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post politisk@hammerfest.kommune.no

Detaljer

Levanger kommune Møteprotokoll

Levanger kommune Møteprotokoll Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Møterom "Arken", Sykehuset Levanger Dato: 27.02.2008 Tid: 13:00-16:10 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert

Detaljer

Driftsavtale mellom Vest-Agder-museet IKS (org.nr. 989 072 048) og Stiftelsen Setesdalsbanen (org.nr. 971 334 843)

Driftsavtale mellom Vest-Agder-museet IKS (org.nr. 989 072 048) og Stiftelsen Setesdalsbanen (org.nr. 971 334 843) Driftsavtale mellom Vest-Agder-museet IKS (org.nr. 989 072 048) og Stiftelsen Setesdalsbanen (org.nr. 971 334 843) 1. Innledning Den vedtatte Stortingsmelding nr. 22 (1999-2000) Kjelder til kunnskap og

Detaljer

Utvalg: Samkommunestyret Møtested: Auditoriet, HUNT forskningssenter Dato: (OBS Mandag) Tid: 10:00

Utvalg: Samkommunestyret Møtested: Auditoriet, HUNT forskningssenter Dato: (OBS Mandag) Tid: 10:00 Innherred samkommune Møteinnkalling Utvalg: Samkommunestyret Møtested: Auditoriet, HUNT forskningssenter Dato: 07.09.2015 (OBS Mandag) Tid: 10:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som

Detaljer

MØTEINNKALLING. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 15.30

MØTEINNKALLING. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 15.30 EIDSBERG KOMMUNE Ungdomsrådet MØTEINNKALLING 02.05.2013/TOA Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 13.05.2013 Tid: 15.30 Eventuelle forfall meldes til Tone Åsrud Reime innen onsdag 08.05.13 kl 13.00 tlf.

Detaljer

Utvalg: Levanger seniorråd Møtested: 3008, Levanger rådhus Dato: Tid: 10:00

Utvalg: Levanger seniorråd Møtested: 3008, Levanger rådhus Dato: Tid: 10:00 Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger seniorråd Møtested: 3008, Levanger rådhus Dato: 25.05.2016 Tid: 10:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller

Detaljer

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside:

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 21.12.2011 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

PLANPROGRAM KULTURMINNEPLAN FOR SORTLAND KOMMUNE

PLANPROGRAM KULTURMINNEPLAN FOR SORTLAND KOMMUNE PLANPROGRAM KULTURMINNEPLAN FOR SORTLAND KOMMUNE Minnelunden/ Sortland kommunes tusenårssted Kulturfabrikken Sortland KF 2017 Vedtatt av Sortland formannskap 26.01.17, sak 16 Politisk forankring og begrunnelse

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet - Vredal kommune 2010-2013 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Ingvild Aasen ingvild.aasen@verdal.kommune.no 74048235 Arkivref: 2009/8465

Detaljer

MØTEINNKALLING TILLEGG SAKSLISTE 11/15 13/911 FELLES BARNEVERNTJENESTE I SØNDRE LAND OG NORDRE LAND. Hov, 6.februar 2015. Terje Odden Ordfører

MØTEINNKALLING TILLEGG SAKSLISTE 11/15 13/911 FELLES BARNEVERNTJENESTE I SØNDRE LAND OG NORDRE LAND. Hov, 6.februar 2015. Terje Odden Ordfører SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 16.02.2015 Tid: 17:00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

Orienteringer: Organisering av ny interkommunal legevakt v/daglig leder Peter Daniel Aune og enhetsleder institusjonstjenester LK Jørgen Worum.

Orienteringer: Organisering av ny interkommunal legevakt v/daglig leder Peter Daniel Aune og enhetsleder institusjonstjenester LK Jørgen Worum. Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Driftskomiteen i Levanger Møtested: møterom 1119, Levanger rådhus Dato: 15.03.2017 Tid: 13:00 Oppmøte ved Kombinasjonsbygget legevakt for omvisning. 14:00 DK-møtet

Detaljer

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 13 av 13

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 13 av 13 LEVANGER KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, rom 3008 Møtedato: 28.05.2003 Møtetid: Kl. 11:30 15:00 Fra saksnr. 048/03-056/03 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 13

Detaljer

Godkjenning av protokoll Budsjett Levanger kommune

Godkjenning av protokoll Budsjett Levanger kommune Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Eldres Råd Møtested: 3008, Levanger rådhus Dato: 23.11.2009 Tid: 10:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil

Detaljer

Levanger kommune Rådmannen

Levanger kommune Rådmannen Levanger kommune Rådmannen Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Deres ref: Vår ref: EKL 2010/8887 Dato: 27.01.2011 Høring - NOU 2010:8 - Med forskertrang og lekelyst - Innstilling fra utvalget

Detaljer

ORDFØREREN I ØVRE EIKER,

ORDFØREREN I ØVRE EIKER, ØVRE EIKER KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Kommuneplanutvalget Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hokksund Dato: 15.03.2017 Tidspunkt: 10:00 Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat i god

Detaljer

Levanger kommune Møteprotokoll. Utvalg: Levanger kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Levanger rådhus Dato: 25.05.2011 Tid: 17:15 21:15

Levanger kommune Møteprotokoll. Utvalg: Levanger kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Levanger rådhus Dato: 25.05.2011 Tid: 17:15 21:15 Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Levanger rådhus Dato: 25.05.2011 Tid: 17:15 21:15 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Jostein Trøite MEDL SV

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Jostein Trøite MEDL SV Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 17.11.2010 Tid: 13:00-14:40 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Hans Arne Aalberg MEDL FRP

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Hans Arne Aalberg MEDL FRP Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger rådhus Dato: 11.12.2013 Tid: 13:00 13:40 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert

Detaljer