Rapport. Tittel: Risiko- og sårbarhetsanalyse for bygging av Volda vidaregåande skule byggesteg 3 Behandlingsprosedyre: Oversendt for behandling, dato

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapport. Tittel: Risiko- og sårbarhetsanalyse for bygging av Volda vidaregåande skule byggesteg 3 Behandlingsprosedyre: Oversendt for behandling, dato"

Transkript

1 Rapport Tittel: Risiko- og sårbarhetsanalyse for bygging av Volda vidaregåande skule byggesteg 3 Behandlingsprosedyre: Oversendt for behandling, dato Forventet dato for behandling Instans Dato for behandling Behandling i prosjektgruppe Behandling i AMU? Behandling i Plangruppe? Behandling i Plannemnda? Behandling i Styringsgruppa? Dokumentstatus: Rev.nr. Rev. dato Revisjonstekst Utarb. av Sign. Kontrollert av Sign. Godkjent av Sign Rapport til høring Per Olaf Brækkan

2 Rapport Innholdsfortegnelse 1 BAKGRUNN/INNLEDNING MÅL OG RAMMER RESULTATER / SAMMENDRAG ARBEIDSMETODE Arbeidsgruppen AKSEPTKRITERIER FOR RISIKO Definisjoner Konsekvensklassifisering Sannsynlighetskategorier KARTLEGGING AV UØNSKEDE HENDELSER ANALYSE AV UØNSKEDE HENDELSER Analyse av årsaker, konsekvenser og sannsynlighet Risikobilde BEREDSKAP VED VOLDA VIDAREGÅANDE SKULE TILTAKSPLAN Rapportering i forbindelse med tiltaksplan VEDLEGG 1: ANALYSE/RISIKOVURDERING... 13

3 Risiko og sårbarhetsanalyse, mars Volda vidaregåande skule - BS3 Dato: , rev. 00 rapport til høring 1 BAKGRUNN/INNLEDNING Volda vgs skal bygge om administrasjon og vestibyle førstehalvår MÅL OG RAMMER Det er vedtatt følgende HMS-mål for prosjektet: Ingen alvorlige ulykker, skader eller tap på byggeplassen Redusere ulempene ved byggeaktiviteten til et minimum for skolens virksomhet, mennesker og miljø. Prioritering av miljøriktige løsninger, og gjennom dette legge grunnlaget for et godt arbeidsmiljø i bygningene Redusere avfallsmengde fra byggevirksomheten gjennom kildesortering og levering til godkjent avfallsmottak Ingen avvik i forhold til krav i HMS-planen. Gjennomføre byggeprosessen i samsvar med Rent Tørt Bygg-filosofien Hensikten med ROS-analysen er å beskrive risikofaktorer for kjernevirksomheten ved skolen og tiltak som kan redusere sannsynlighet for og begrense ulemper ved uønskede hendelser. I tillegg vektlegges den holdningsskapende effekt prosjektet vil ha i forhold til ivaretakelse av helse, miljø og sikkerhet i tilknytning til byggeprosessen. Det bør være et mål at prosjektet bidrar til å skape gode HMS-holdninger. Rapporten fra ROS-analysen skal danne grunnlag for: Tilbudsgrunnlag for utførelse av provisorier og 1. og 2. byggetrinn. Samordning av skolens og byggeprosjektets vernetjeneste og beredskapsplaner. For å kunne gjøre en realistisk prioritering av gode tiltak som blir foreslått i ROS-analysen skal det etableres akseptkriterier. Disse gir en indikasjon på hva man betrakter som godt nok. Akseptkriteriene beskriver konsekvenser av uønskede hendelser samt sannsynligheten for at aktuelle forhold/hendelser oppstår. ROS-analysen er basert på den lokale kunnskap som finnes hos ansatte og elever ved skolen og hos prosjektledelsen. Gjennom tverrfaglig gruppeprosess forankres foreslåtte tiltak hos beslutningstakere og utførende. 3 RESULTATER / SAMMENDRAG Risikoanalysen for prosjektet Volda vidaregåande skule har hatt fokus på uønskede forhold/hendelser som vil påvirke sikkerhet, trygghet og trivsel og regularitet i forhold til undervisnings- og driftssituasjonen på skolen under byggeperioden. I forbindelse med uønskede forhold/hendelser legges det først og fremst vekt på sikkerhet for mennesker. Deretter materiell/miljø/økonomiske verdier. Prioriterte tiltak for å øke sikkerhet kan oppsummeres i følgende hovedområder for innsats: Informasjon/kommunikasjon Side 3 av 15

4 Risiko og sårbarhetsanalyse, mars Volda vidaregåande skule - BS3 Dato: , rev. 00 rapport til høring Prosjektets arbeid med risikokartlegging og iverksettelse av tiltak vil bidra til å skape trygghet og tillit. For elever, ansatte, og beboere i området vil det være svært viktig å få informasjon om hva som blir gjort for å opprettholde et akseptabelt sikkerhetsnivå. Tett og systematisk kommunikasjon mellom byggeledelsen og skolen, og samordning av planer vil være av stor betydning for å begrense ulempene for skolens virksomhet. I forbindelse med beredskapshendelser er rask og sikker informasjon avgjørende for en vellykket aksjon. Informasjon handler her om varsling og rapportering. Trafikksituasjonen Prosjektet vil medføre berøringspunkter mellom persontrafikk og anleggstrafikk. Analysen peker på behovet for å vurdere parkering i skoleplana og iverksette tiltak for å hindre at trafikkuhell oppstår. Regularitet i forsyning av vann, strøm, tele- og datatjenester og avløp Byggeprosjektet vil medføre økt risiko for avbrudd i forsyning knyttet til teknisk infrastruktur. Korte avbrudd kan aksepteres på dager hvor det kun foregår ordinær undervisning, men det er behov for særskilte tiltak for å unngå avbrudd på eksamensdager. Psykososiale forhold Å arbeide med undervisning og administrasjon tett inntil en byggeplass over lang tid vil nødvendigvis medføre ekstra belastning. Tiltak som er egnet til å forebygge utrygghet, mistrivsel og økt fravær foreslås. Ulempene vil omfatte både elever, lærere og administrativt ansatte ved skolen. En forventer at støy vil være det mest belastende forholdet, spesielt i grunnarbeidsfasene. I HMS-planen er det satt støykrav som vil gjelde for utførelsen. Øvrige tiltak som bør gjennomføres vil være rettet mot informasjon/ kommunikasjon. Risikobildet i kap. 7 gir en oversikt over hvilke uønskede forhold/hendelser som vil være dimensjonerende for den beredskap skolen og prosjektet må etablere. Tiltakslisten i kap. 8 gir forslag til tiltak for å forebygge, eventuelt redusere konsekvenser ved oppståtte beredskapshendelser. 4 ARBEIDSMETODE Det er gjennomført et møte med arbeidsgruppen. Møtet har hatt følgende innhold: Del 1. Klargjøring av mål og hensikt med ROS-analysen og etablering av akseptkriterier. Grovkartlegging av aktuelle uønskede forhold/hendelser under byggeperioden. Analyse av forhold/hendelse med hensyn på årsaker og årsakssammenhenger, konsekvenser og sannsynlighet. Del 2: Gjennomgang av risikobildet og forslag til tiltak av forebyggende og skadebegrensende art. I tillegg til arbeidsgruppens kompetanse er følgende grunnlagsdokumenter benyttet: - HMS-plan for prosjektet 4.1 Arbeidsgruppen Navn Margaret Alme Torgrim Blø Ronny Aam Rolle Rektor Prosjektleder Vaktmester Side 4 av 15

5 Risiko og sårbarhetsanalyse, mars Volda vidaregåande skule - BS3 Dato: , rev. 00 rapport til høring Olav Trandal Margrete Trovåg Margun Bjerkvik Frank Lande Olav Myklebust Kristian Voldnes Jan Terje Eidset Cecilie Haugen Dale Heidi Holen Sara Ose Stig Ove Hol Ingeborg Øye Dahl Per Olaf Brækkan IT-ansvarlig Tillitsvalgt Ledende renholder Driftsleder Veidekke ATV lektorlaget Elevrepresentant ATV Utdanningsforbundet Kantine Bibliotek Elevrepresentant Ass. Prosjektleder Hammerø og Storvik prosjekt AS Ass.rektor Brukerkoordinator 5 AKSEPTKRITERIER FOR RISIKO 5.1 Definisjoner Akseptkriterier gir uttrykk for det risikonivået en beslutter er akseptabelt. Akseptkriteriene utgjør en referanse ved vurdering av valg av løsning og behov for risikoreduserende tiltak. Byggeaktiviteten midt inne på skolens område medfører aktiviteter som kan gi økt sannsynlighet for at uønskede hendelser vil oppstå. Gjennom forebyggende beredskap ønsker man å gjøre denne økningen lavest mulig. I tillegg må konsekvenser reduseres gjennom gode beredskapstiltak for hendelser som oppstår. Man etablerer akseptkriterier for å ha et referansenivå ved gjennomføring av risikoanalyse. Risikoanalysen skal avdekke eventuelle uønskede risikomoment og hvilke risikoreduserende tiltak en kan sette inn mot disse. Akseptkriteriene brukes som mål for å finne ut om risikoen for uønskede hendelser er akseptable og hvilke tiltak som kan redusere disse. For ROS-analysen ved Volda vidaregåande skule er følgende rammer gitt: Risikoanalysen skal avdekke aktuelle uønskede hendelser knyttet til anleggsfasen for 2. byggetrinn. Risikoanalysen skal beskrive konsekvenser for skolen ved at uønskede forhold oppstår og foreslå tiltak relatert til årsaker og konsekvenser. Side 5 av 15

6 Risiko og sårbarhetsanalyse, mars Volda vidaregåande skule - BS3 Dato: , rev. 00 rapport til høring 5.2 Konsekvensklassifisering Ved analysen er konsekvenser for mennesker, miljø og funksjon vurdert med utgangspunkt i følgende konsekvensklassifisering: Konsekvens/begrep 4. SVÆRT ALVORLIG 3. ALVORLIG 2. MINDRE ALVORLIG 1. UBETYDELIG Beskrivelse Skade/sykdom: Død eller alvorlig skade/sykdom på en eller flere personer. Skade/sykdom med varig mén. Trygghet og trivsel: Stor grad av misstemning, mange langtidssykemeldinger og oppsigelser/permisjoner. Undervisnings-/driftssituasjonen: Avbrudd i eksamen. Skade/sykdom: Mindre alvorlig, men behandlingskrevende skade, kort rehabiliteringstid, ikke varig mén. Trygghet og trivsel: Belastende forhold for en gruppe personer. Generelt høyt sykefravær. Mange klager fra besøkende, elever, samarbeidspartnere. Undervisnings-/driftssituasjonen: Avbrudd i planlagte heldagsprøver. Ikke planlagte avbrudd i undervisningen eller administrativ drift av lengre varighet. Påvirker fremdriftsplan. Skade/sykdom: Enkelttilfeller av sykefravær som kan relateres til arbeidssituasjonen. Trygghet og trivsel: Belastende forhold for enkeltpersoner. Enkeltklager fra studenter, besøkende, samarbeidspartnere. Undervisnings-/driftssituasjonen: Ikke planlagt avbrudd/forstyrrelser i undervisningen eller administrativ drift av kortere varighet. Skade/sykdom: Ikke påviselige utslag på arbeidsinnsats eller sykefravær. Trygghet og trivsel: Enkelttilfeller av misnøye. Undervisnings-/driftssituasjonen: Planlagt avbrudd/forstyrrelse i undervisning eller administrativ drift av kortere varighet. Side 6 av 15

7 Risiko og sårbarhetsanalyse, mars Volda vidaregåande skule - BS3 Dato: , rev. 00 rapport til høring 5.3 Sannsynlighetskategorier Sannsynlighet/varighet Beskrivelse Svært sannsynlig 4 Vil skje flere ganger i løpet av anleggsperioden. Forholdet vil være kontinuerlig tilstede. Sannsynlig 3 Vil skje en gang i løpet av anleggsperioden. Forholdet vil være tilstede i korte perioder. Lite sannsynlig 2 Har hørt om det andre steder. Usannsynlig 1 Kjenner ingen tilfeller. ROS-analysen er en kvalitativ analyse. Det betyr at det er de som deltar i arbeidet som gjennom sin kunnskap og erfaring beskriver antatte konsekvenser og antatt sannsynlighet for at ulike forhold/hendelser kan oppstå. 6 KARTLEGGING AV UØNSKEDE HENDELSER Grovmatrisen gir en oversikt over aktuelle uønskede forhold/hendelser som ble kartlagt i ROS-møtet. Uønskede hendelser/forhold 1.0 Svikt i teknisk infrastruktur 2.0 Støy 3.0 Støv 4.0 Brann 5.0 Fallende last 6.0 Trafikkuhell 7.0 Forsinkelser i fremdriftsplan for prosjektet 8.0 Manglende/varierende adkomst for leverandører av varer og tjenester 9.0 Utrygghet / psykososiale belastninger 10.0 Skade på mennesker og/eller materiell 11.0 Kvalitetsforringelse innemiljø 12.0 Miljøforurensing 13.0 Manglende fasiliteter ved skolestart Side 7 av 15

8 Risiko og sårbarhetsanalyse, mars Volda vidaregåande skule - BS3 Dato: , rev. 00 rapport til høring 7 ANALYSE AV UØNSKEDE HENDELSER 7.1 Analyse av årsaker, konsekvenser og sannsynlighet Analyseskjemaet i vedlegg 1 viser gruppens oppfatning av årsaker, beskrivelse av konsekvenser, grad av sannsynlighet og alvorlighetsgrad for mulige uønskede hendelser. 7.2 Risikobilde I risikobildet er risikonivået for de ulike hendelser vurdert mot akseptkriteriene. Referansene i risikobilde er hentet fra grovmatrisen i kap. 6 og analyseskjema i vedlegg 1. S A N N S Y N L I G H E T 4. Svært sannsynlig 3. Sannsynlig 2. Lite sannsynlig 1. Usannsynlig 1. Ubetydelig 2. Mindre alvorlig KONSEKVENSER 3. Alvorlig 4. Svært alvorlig Røde forhold der tiltak er nødvendig Forhold / hendelser i den røde delen av risikobildet, er forhold vi på grunnlag av akseptkriteriene sier at vi ikke kan leve med. Dette er forhold som må følges opp i form av tiltak. Fortrinnsvis tiltak som retter seg mot årsakene til hendelsen / forholdet, og derigjennom reduserer sannsynligheten for at hendelsen/forholdet kan inntreffe. Tiltak som retter seg mot å redusere konsekvensen av hendelsen/forholdet vil ofte være et godt supplement, spesielt i de tilfeller der årsakssammenhengen kan være sammensatt. Kostnadene som røde forhold genererer må normalt aksepteres. Gule forhold der tiltak bør vurderes Forhold / hendelser i den gule delen av risikobildet vil være forhold som er på grensen av hva vi kan akseptere. I mange tilfeller vil dette være forhold / hendelser som man ikke kan forhindre, men som det må lages en beredskapsplan for. Hvordan skal hendelsen takles når den oppstår? Tiltakene i gult område bør vurderes opp mot kost/nytte effekt. Gode tiltak for Grønne forhold Forhold/hendelser i grønt område i risikobildet, er forhold som virksomheten kan leve med. Vi mener imidlertid at dersom forhold som er beskrevet i grønt område ikke koster penger og er lette å gjøre noe med, så bør man også her iverksette tiltak. Små ubetydelige problemer kan vokse seg store dersom man ikke gjør noe med dem! 8 BEREDSKAP VED VOLDA VIDAREGÅANDE SKULE Skolen vil oppleve en periode med økt risiko for uønskede hendelser. Tiltakene som gruppen har foreslått er rettet både mot å unngå hendelser og å redusere konsekvensen/begrense skadeomfanget hvis hendelsen oppstår. Side 8 av 15

9 Risiko og sårbarhetsanalyse, mars Volda vidaregåande skule - BS3 Dato: , rev. 00 rapport til høring Skolens egen beredskap er viktig i denne sammenhengen. Dette betyr at varsling og aksjoner skjer raskt og riktig med kompetent personell og riktig utstyr dersom en uønsket hendelse oppstår. Det er tidligere gjennomført risikoanalyse som grunnlag for planlegging av beredskap ved skolen. Det er behov for at planene for beredskap gjennomgås med tanke på de spesielle utfordringene byggeprosjektet gir, og med hensyn på organisasjonsendringer ved skolen. Side 9 av 15

10 Risiko og sårbarhetsanalyse, mars Volda vidaregåande skule Dato: , rev. 00 rapport til høring 9 TILTAKSPLAN Med bakgrunn i grovkartlegging av mulige uønskede forhold/hendelser er det fremmet forslag om 50 tiltak med følgende hensikt: Tiltak som reduserer sannsynlighet for at hendelse/forhold skal oppstå. Forebyggende. Tiltak som reduserer konsekvensene dersom hendelsen/forholdet oppstår. Skadebegrensende. Om tiltakslista: De samme tiltakene kan ha forebyggende eller skadebegrensende funksjon for flere ulike forhold / hendelser. Forhold/hendelser som kommer ut i det røde området i risikobildet får foreslåtte tiltak beskrevet i den røde delen av tiltakslista. Forhold/hendelser som har så høy risiko at de kommer ut i den røde delen av risikolista, kan ikke aksepteres ut fra myndighetskrav eller egne mål og krav. For ytterligere informasjon og bakgrunn angående det enkelte tiltak, henvises det til analyseskjema i vedlegg 1. Referansene i kolonnen bak tiltaket, angir nummerering i analyseskjema. Nr. Tiltak for røde forhold. Ref. Forbedrer følgende forhold. Ansvar Tidsfrist 1. Byggeprosjektet skal tilpasses 1, 4, 24 Svikt i teknisk infrastruktur under avvikling av Byggeleder eksamensperioden! eksamen 2. Solid inngjerding av byggeområde 8 Personskade/ uønsket tilkomst byggeplass Byggeleder og Rektor 3. Ingen støyende aktiviteter under eksamen 10 Støy under eksamen/tentamen Byggeleder 4. Ansvar for kritiske ytterdører er lagt til 11 Innbrudd Byggeleder Veidekke 5. Vurdere montere ekstra alarm. 11 Innbrudd Rektor 6. Opprette gangsoner på skoleplass 13 Personskade som følge av kryssende trafikk Byggeleder Beredskapsplan må beskrive hvordan varsel til brannvesen og til brukerne skal skje. 15, 30 Brann, Innbrudd Byggeleder og Brannvernleder skolen 15 Brann Brannvernleder Manglende rømningsveier i eks bygg skolen og Byggeleder Gjennomgang av brannvernsplan med skolens brannvernleder og byggeleder Brannvernleder skilter nye rømningsveier 15, 26 Manglende rømningsveier i eks bygg Brannvernleder Vurdere flytting av brannsentral 23 Brann/Personskade Vaktmester midlertidig 12. Etablere ny kantine og tilkomst kantinekjøkken Side 10 av 15

11 Risiko og sårbarhetsanalyse, mars Volda vidaregåande skule Dato: , rev. 00 rapport til høring Nr. Tiltak for røde forhold. Ref. Forbedrer følgende forhold. Ansvar Tidsfrist 13. Etablere ny rømmingsvei fra aula Manglende rømming / sikre kantinedrift Nr. Tiltak for gule forhold. Ref. Forbedrer følgende forhold. Ansvar Tidsfrist 14. Planlagte avbrudd meldes skolen minst en dag i 2 Ikke planlagt svikt i strømforsyning Byggeleder forkant Byggeprosjektet prøver å tilpasse seg disse periodene. 2 Svikt i teknisk infrastruktur under planlagte heldagsprøver Byggeleder/Pr osjektleder 17. Skolen rapporterer inn god tid i forkant 2 Svikt i teknisk infrastruktur under planlagte Rektor heldagsprøver Rutiner for låsing avtales mellom skole og entreprenør. 19 Innbrudd utenom skolens åpningstider Byggeleder/Re ktor 20. Informasjon hver uke/14.dag om kommende 19 Utrygghet / psykososiale belastninger. Byggeleder aktiviter. Personskader 21. Parkering forbudt skilting på skoleplassen 12 Uklar/vanskelig tilkomst hovedinngang Vaktmester Informasjon legges ut på fronter 19 Frustrasjoner elever og tilsatte Rektor/brukerk oordinator 26. Infotavle til besøkende 19 Frustrasjon besøkende Rektor/brukerk oordinator Side 11 av 15

12 Risiko og sårbarhetsanalyse, mars Volda vidaregåande skule Dato: , rev. 00 rapport til høring 9.1 Rapportering i forbindelse med tiltaksplan. I henhold til Møre og Romsdal fylke og prosjektets gjeldende regler for ansvar/ledelse skal den som er ansvarlig for vurdering/gjennomføring av et tiltak, varsle nærmeste overordnede dersom det er avvik fra vedtatt tiltaksplan. Den som er ansvarlig for tiltaket skal også gjennom vanlig saksbehandling beskrive eventuelle behov for økonomiske midler/kompetanse for gjennomføring av tiltaket. Side 12 av 15

13 Risiko og sårbarhetsanalyse, mars Volda vidaregåande skule Dato: , rev. 00 rapport til høring 10 VEDLEGG 1: ANALYSE/RISIKOVURDERING Nr Hendelse Berørt Mulige årsaker Konsekvenser K S R Tiltak 1. Strømbrudd under eksamen Rivingsarbeider Graving Volda kommune Ikke gjennomført eksamen 4 2 Unngå risikoaktivitet i eksamensdagene Skolen leverer eksamensliste til Veidekke Skolen bruker andre bygge så mye som mulig 2. Strømbrudd under heldagsprøve Rivingsarbeider Graving Volda kommune Avbrudd i tentamen 3 2 Heldagsprøver begrenses Begrenser risikoaktivitet disse dagene Skolen leverer tentamensliste til Veidekke 3. Problematisk tilkomst skolens administrasjon. Hovedinngang bygges om og tas ut av drift i byggeperioden. Klager, frustrasjoner fra besøkende. Forsinket vareleveranse? 4. Svikt i dataforbindelse til administrasjon Kabler kommer i dag opp i planlagt byggeområde. Ingen datatilkomst administrasjon 5. Ingen tilkomst kantine Kantinen ligger i byggeområdet Tap av inntekter for skolen, ingen kantine for elever og tilsatte. 6. Støy i biliotek 7. Brann i skolen grunnet byggearbeider 8. Uønsket tilkomst på byggeplass 9. Dårlig luft i undervisningsrom 10. Manglende tilkomst renholdere til bibliotek 11. Innbrudd i huset grunnet uklart ansvarslinjer i forhold til låsing. 12. Ingen internettilknytning i eksamensperioden Se senere punkter Elever eller tilsatte bruker byggeplass som snarvei Ventilasjonsanlegget slås av i korte perioder. Støv og skitt dras inn i rommene. Trapp vanskelig å forsere med renholdsvogner Arbeider av entreprenører ut over skolens åpningstid Uklar låseregime mellom skole og entreprenører. Alarm koblet ut. Forstyrrelser i byggearbeidet Personskade 3 3 Tydelig skilting Solid inngjerding Evt rømmingskrav vurderes av prosjekteringsgruppa Dårligere inneklima. 1 3 Vurdere økt renhold Varsling om når dette skjer slik at skolen kan vurdere alternativ undervisning Ikke skje i eksamensperioden. Forringet renhold bibliotek Tyveri av skolens eller elevenes utstyr. 2 4 Kritiske ytterdører er underlagt entreprenør. Skolen får en kopi av nøkkel. Entreprenør praktiserer adgangsbevis. Skolen får ikke benytte kritiske dører! Trappeløpet sperres av entreprenør. Skolen vurderer å montere ekstra alarm. Side 13 av 15

14 Risiko og sårbarhetsanalyse, mars Volda vidaregåande skule Dato: , rev. 00 rapport til høring Nr Hendelse Berørt Mulige årsaker Konsekvenser K S R Tiltak 13. Trafikkulykke grunnet Anleggstrafikk fyller plassen Personskade 4 2 Vurderer inngjerding av gangsoner. kryssende anleggstrafikk foran hovedinngang Informasjon til elevene og tilsatte om risiko. 14. Støvplager drar støv inn i bygget 15. Usikker rømming grunnet manglende øvinger og nye rømmingsveier. 16. Ingen tilkomst til eksisterende kjøkken 17. Uholdbare arbeidsforhold administrasjon 18. Manglende skilting fører til frustrasjoner når veier er stengt. 19. Manglende informasjon til nye elever og tilsette fører til farlig eller uønskede situasjoner. 20. Elever eller tilsatte får tilgang til konf dok 21. Støv, dryss fra himling i realfagsarealene 22. Parkering på uønskede plasser 23. Forsinket utrykking ved brannalarm 24. Frustrasjoner grunnet støyende arbeider 25. Svikt i telefonanlegg grunnet riving Se pkt 9 Nye rømmingsveier Dårlig skilting Ligger i byggeonmråde For dårlig midl plassering administrasjon. Lite plass og avskjerming mellom resepsjon og kontorarbeidsplasser. Personer brenner inne 4 3 Brannplaner under byggeperioden utarbeides. Alle rømmingsveier sikres godt skiltet Nye brannplaner formidles alle brukere. Se pkt Psyk belastning 2 3 Kart med tilkomster i de ulike fasene distribueres brukerne i Fronter. Kontaktlære tar dette opp i møter. Infotavle settes opp i vestibylen. Se pkt 18 Se pkt Se pkt 18 Veidekke sender ut 14.dg plan over aktivitet. Kopirom og skirvere for adm i gang traffikert av tilsatte og elever. Arbeid i etasjen over Lengre vei fra hovedparkering til hovedinngang Brannsentral er plassert ii byggeområde Se pkt 18 Ikke kartlagt ledningsnett Administrasjonen er uten telefon 2 2 Påvise ledningene Bruke mobiltelefoner 26. Svikt i internt brannvarslingsanlegg grunnet rivearbeider Ikke kartlagt ledningsnett Brannvarsling når ikke alle Personer får ikke rømt bygget ved brann 4 2 Anlegget kartlegges Bygget sjekkes for dekning av alarmer Side 14 av 15

15 Risiko og sårbarhetsanalyse, mars Volda vidaregåande skule Dato: , rev. 00 rapport til høring Nr Hendelse Berørt Mulige årsaker Konsekvenser K S R Tiltak 27. Svikt i ekstern varsling G4S grunnet riving. Brannalarm og tyverialarm går direkte til G4S. Kabler ødelegges under rivingsarbeider Forsinket utrykking av G4S. G4S varsler videre til brannvesenet. Forsinket uttykking utenom driftstid. 4 2 Skolen ser på varslingsrutinene. Ledninger bør påvises. Side 15 av 15

Rapport. Tittel: Risiko- og sårbarhetsanalyse for bygging av Volda vidaregåande skule byggesteg 4 Behandlingsprosedyre: Oversendt for behandling, dato

Rapport. Tittel: Risiko- og sårbarhetsanalyse for bygging av Volda vidaregåande skule byggesteg 4 Behandlingsprosedyre: Oversendt for behandling, dato Rapport Tittel: Risiko- og sårbarhetsanalyse for bygging av Volda vidaregåande skule byggesteg 4 Behandlingsprosedyre: Oversendt for behandling, dato Forventet dato for behandling Instans Dato for behandling

Detaljer

R102 Retningslinjer for gjennomføring av risikovurderinger

R102 Retningslinjer for gjennomføring av risikovurderinger R102 Retningslinjer for gjennomføring av 1. HENSIKT 1.1 Formål Formålet med retningslinjen er å sikre at det gjennomføres årlig risikovurdering av arbeidsoppgavene som utføres på gjenvinningsstasjonene

Detaljer

Risikovurdering av lærerarbeidsplasser i Akershus Fylkeskommune. Skole:. Dato:..

Risikovurdering av lærerarbeidsplasser i Akershus Fylkeskommune. Skole:. Dato:.. Risikovurdering av lærerarbeidsplasser i Akershus Fylkeskommune Skole:. Dato:.. Veiledere: Ansvarlig leder: Verneombud: Tillitsvalgt: Øvrige deltakere: Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Bakgrunn 3.

Detaljer

Risikovurdering HMS RVGS

Risikovurdering HMS RVGS ID 326 Status Dato Risikoområde HMS Opprettet 14.07.2016 Opprettet av Vurdering startet 14.07.2016 Ansvarlig Tiltak besluttet 18.07.2016 Avsluttet Risikovurdering: Risikovurdering HMS RVGS 2015-2018 Gyldig

Detaljer

Risikovurdering/ risikoanalyse 26.September Hva er risiko? Hva er risikovurdering? Hvordan utføre analyse. Ingard Kana HMS-rådgiver

Risikovurdering/ risikoanalyse 26.September Hva er risiko? Hva er risikovurdering? Hvordan utføre analyse. Ingard Kana HMS-rådgiver Risikovurdering/ risikoanalyse 26.September 2013. Hva er risiko? Hva er risikovurdering? Hvordan utføre analyse. Ingard Kana HMS-rådgiver Hva er risiko? Mulig uønsket hendelse. Risiko uttrykker et potensielt

Detaljer

Detaljert Risikorapport ID 326. Opprettet Opprettet av Håvard Rakvåg Vurdering startet Tiltak besluttet

Detaljert Risikorapport ID 326. Opprettet Opprettet av Håvard Rakvåg Vurdering startet Tiltak besluttet ID 326 Status Dato Risikoområde HMS Opprettet 14.07.2016 Opprettet av Vurdering startet 14.07.2016 Ansvarlig Tiltak besluttet 18.07.2016 Avsluttet Risikovurdering HMS RVGS 2015-2018 Gyldig i perioden:

Detaljer

Eksempel på risikovurdering

Eksempel på risikovurdering Eksempel på risikovurdering Nedenfor finner du et eksempel på skjema for risiko og sårbarhetsmetoden (ROS). Det er et godt verktøy for å komme i gang med å kartlegge farer og problemer for få et bilde

Detaljer

RISIKOANALYSE (Grovanalyse)

RISIKOANALYSE (Grovanalyse) RISIKOANALYSE (Grovanalyse) Mars Side 1 av 7 Risikoanalyse(Grovanalyse) Ifølge Norsk Standard (NS 5814) er begrepet risiko definert som: «Uttrykk for den fare som uønskede hendelser representerer for mennesker,

Detaljer

Retningslinjer for melding og oppfølging av avvik og/eller uønskede hendelser

Retningslinjer for melding og oppfølging av avvik og/eller uønskede hendelser Dok.id.: 1.2.2.2.13.0 Retningslinjer for melding og oppfølging av avvik og/eller uønskede Utgave: 1.00 Skrevet av: VB Gjelder fra: 18.02.2013 Godkjent av: HAMU Dok.type: Prosedyre Sidenr: 1 av 5 1. Formål

Detaljer

! /!!(! " $ ') + 6 8 $')!'2 1) ) () '

! /!!(!  $ ') + 6 8 $')!'2 1) ) () ' !"#" "#!" # " " *+, -. *+! /!!"0!!!!!3!4!5!67!3!/!#8 /!!"9 /!: +/, " + 6 8! - - " /! / 8 / 6- ; < #. # / # # # + = + > + / / + + "? 5 ; 4 "#"## " - #"## ; "##

Detaljer

SHA-PLAN. for. Utvendig rehabilitering av fasader Wergelands vei 21 Totalentreprise. Kongsberg kommunale eiendom KF

SHA-PLAN. for. Utvendig rehabilitering av fasader Wergelands vei 21 Totalentreprise. Kongsberg kommunale eiendom KF SHA-PLAN for Utvendig rehabilitering av fasader Wergelands vei 21 Totalentreprise Kongsberg kommunale eiendom KF Ver. nr: Dato: Beskrivelse av viktigste endringer: Skrevet av: 1 05.02.14 SHA Plan opprettet

Detaljer

Ishavsbyen videregående skole og Fagskolen i Troms avd. Tromsø. Gjelder fra:

Ishavsbyen videregående skole og Fagskolen i Troms avd. Tromsø. Gjelder fra: Bedriftsnavn: Troms fylkeskommune Ishavsbyen videregående skole og Fagskolen i Troms avd. Tromsø Dok.id.: 2.2.1.3.9 BRANN (Brannvesenets nødtelefon: 110) Utgave: 1.01 Skrevet av: Breivika Gjelder fra:

Detaljer

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo BEREDSKAPS- OG AVVIKSHÅNDTERING VED EKSAMEN til informasjon for PMR Dato: 10.04.2015 Utarbeidet av: Aleksander Lorentzen Vår ref.: 2012/3072 Oversikt Høsten 2014 gjennomførte prosjektgruppen for digital

Detaljer

1. Risikovurdering og risikoreduserende tiltak for Prosjekt Rassikring Fylkesveger i Finnmark

1. Risikovurdering og risikoreduserende tiltak for Prosjekt Rassikring Fylkesveger i Finnmark 1. Risikovurdering og risikoreduserende tiltak for Prosjekt Rassikring Fylkesveger i Finnmark 1.1. Mulige farer og tiltak Byggherren har foretatt innledende risikovurdering for prosjekt Rassikring Fylkesveger

Detaljer

Veileder for risikovurdering i Skien kommune

Veileder for risikovurdering i Skien kommune Veileder for risikovurdering i Skien kommune Beskrivelse av mulig uønskede hendelser Fremgangsmåte:. Kartlegge uønskede hendelser: Velg forhold som skal analyseres. Nummerer dette i ANALYSESKJEMA (side

Detaljer

Mal til Risiko og sårbarhetsanalyse Helse, miljø og sikkerhet

Mal til Risiko og sårbarhetsanalyse Helse, miljø og sikkerhet Mal til Risiko og sårbarhetsanalyse Helse, miljø og sikkerhet (april 2008) 1 Innledning Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid innebærer at arbeidsgiver skal kartlegge farer og problemer og på

Detaljer

ROS analyse - Ulvåmoen massetak

ROS analyse - Ulvåmoen massetak ROS analyse - Ulvåmoen massetak Bakgrunn Hensikten med denne ROS-analysen er å avdekke om planen vil medføre endringer av risiko for mennesker eller omgivelser, og hvorvidt disse endringene er akseptable

Detaljer

Helhetlig ROS i kommunal beredskapsplikt

Helhetlig ROS i kommunal beredskapsplikt Helhetlig ROS i kommunal beredskapsplikt Samfunnssikkerhet i Nord-Trøndelag, Snåsa, 21. august 2013 1 Dette kommer jeg innom Bakgrunn og formål for kommunal beredskapsplikt Om helhetlig ROS Hvordan komme

Detaljer

DOKUMENT FOR STYRING AV SYSTEMATISK HELSE-, MILJØ OG SIKKERHETSARBEID. (HMS - plan) for Norsk Biokraft AS 2015-2016

DOKUMENT FOR STYRING AV SYSTEMATISK HELSE-, MILJØ OG SIKKERHETSARBEID. (HMS - plan) for Norsk Biokraft AS 2015-2016 DOKUMENT FOR STYRING AV SYSTEMATISK HELSE-, MILJØ OG SIKKERHETSARBEID (HMS - plan) for Norsk Biokraft AS 2015-2016 januar 2015 Rev.nr.1.0 Erstatter plan av oktober 2012 Utarbeidet av Norsk Biokraft AS

Detaljer

ROS-analyse for: Overføringsledning for spillvann fra Øya Pst til Elvika RA. ROS analyse Generelt

ROS-analyse for: Overføringsledning for spillvann fra Øya Pst til Elvika RA. ROS analyse Generelt Side 1 av 5 ROS analyse Generelt Byggherreforskriften stiller krav om at det for bygge- og anleggsprosjekter gjøres en risikovurdering av mulige hendelser som kan oppstå i forbindelse med gjennomføring

Detaljer

Tabell 2: Sannsynlighetsskala Det må iverksettes ulike tiltak for å minimalisere risiko under gjennomføringen av arbeidet, ref. tabell 3 nedenfor.

Tabell 2: Sannsynlighetsskala Det må iverksettes ulike tiltak for å minimalisere risiko under gjennomføringen av arbeidet, ref. tabell 3 nedenfor. Side 1 av 5 ROS analyse Generelt Byggherreforskriften stiller krav om at det for bygge- og anleggsprosjekter gjøres en risikovurdering av mulige hendelser som kan oppstå i forbindelse med gjennomføring

Detaljer

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø P.nr. 60181 - Oppgradering av lekeområde - Førre skole Generalentreprise Sak nr 2016/1568 Tysvær kommune Innholdsfortegnelse 1 Innledning 3 1.1 Formålet med planen

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN BRANN og andre uønskede hendelser FOR VARDØ VIDEREGÅENDE SKOLE

BEREDSKAPSPLAN BRANN og andre uønskede hendelser FOR VARDØ VIDEREGÅENDE SKOLE BEREDSKAPSPLAN BRANN og andre uønskede hendelser FOR VARDØ VIDEREGÅENDE SKOLE OMFATTER: ADMINISTRASJON/HOVEDBYGG KAIGATA 6 PRODUKSJONSANLEGG KAIGATA 6 SKOLEBYGNING/MEKANISK SKOLEGATA 3 KANTINE /ELEVHJEM

Detaljer

Prosjekt nr.: Prosjekt: Dato:

Prosjekt nr.: Prosjekt: Dato: HØGDEBASSENG H18 VEG- OG UTVENDIG VA- ANLEGG SHA PLAN PROSJEKTERINGSFASEN Prosjekt nr.: Prosjekt: Dato: 146962 Høgdebasseng H18 Veg- og utvendig VA-anlegg 04.09.2014 Generelt I forbindelse med utarbeiding

Detaljer

HMS-HÅNDBOK for elever

HMS-HÅNDBOK for elever HMS-HÅNDBOK for elever Færder videregående skole HELSE MILJØ - SIKKERHET 1 Innhold OM HELSE MILJØ OG SIKKERHET... 3 Helse... 3 Miljø... 3 Sikkerhet... 3 ELEVENES HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSOPPLÆRING VED

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FV.251 NY LUNDE BRU. Etnedal kommune

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FV.251 NY LUNDE BRU. Etnedal kommune RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FV.251 NY LUNDE BRU Etnedal kommune Region øst Fagernes, traf Dato: 09.05.2016 INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG Det er gjennomført en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse)

Detaljer

ROS-analyse - Fv. 216 Skauboringen holdeplass og Langsethgutua Desember 2016

ROS-analyse - Fv. 216 Skauboringen holdeplass og Langsethgutua Desember 2016 ROS-analyse Hensikten med risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS-analyser) er å utarbeide et grunnlag for planleggingsarbeidet slik at beredskapsmessige hensyn kan integreres i den ordinære planleggingen i

Detaljer

Nord-Troms videregående skole

Nord-Troms videregående skole Branninstruks skolested Nordreisa Utgave: 4.02 Skrevet av: Rolf Bakkeslett Nord-Troms videregående skole Gjelder fra: 20.08.2015 Godkjent av: Olaug Bergset Dok.id.: 2.3.1.4.2.3 Dok.type: Instruks Sidenr:

Detaljer

Fylkesmannen i Hordaland la frem Fylkes-ROS 12. oktober Denne skal følges opp av alle kommunene.

Fylkesmannen i Hordaland la frem Fylkes-ROS 12. oktober Denne skal følges opp av alle kommunene. Dato: 5. oktober 2010 Byrådssak 1449/10 Byrådet Ny lovpålagt kommunal beredskapsplikt. SMA SARK-86-201000281-27 Hva saken gjelder: LOV 1953-07-17 nr 09 om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyser i lys av kommunal beredskapsplikt Avdelingsleder Elisabeth Longva, enhet for regional og kommunal sikkerhet/dsb

Risiko- og sårbarhetsanalyser i lys av kommunal beredskapsplikt Avdelingsleder Elisabeth Longva, enhet for regional og kommunal sikkerhet/dsb Risiko- og sårbarhetsanalyser i lys av kommunal beredskapsplikt Avdelingsleder Elisabeth Longva, enhet for regional og kommunal sikkerhet/dsb 1 Dette har jeg tenkt å snakke om: Kort om kommunal beredskapsplikt

Detaljer

BJUGN KOMMUNE Anlegg og drift SHA - plan, bygging av gang og sykkelvei til Karlestrand vest BJUGN KOMMUNE

BJUGN KOMMUNE Anlegg og drift SHA - plan, bygging av gang og sykkelvei til Karlestrand vest BJUGN KOMMUNE BJUGN KOMMUNE Bygging av gang og sykkelvei til Karlestrand vest SHA - PLAN 1. Målsetting Byggherrens målsetting er at prosjektet skal gjennomføres uten skade på person eller miljø. For å sikre dette, vil

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS)

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) Statens vegvesen RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) REGULERINGSPLAN for Fv. 602 Setremoen Midtskogen Notodden kommune Skien, 30.10.2015 Innhold 1 BAKGRUNN FOR RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE... 3 1.1 BESTILLING...

Detaljer

Til stede fra skolens ledelse og vernetjeneste: Ellen Løchen Børresen, rektor Sigmund Snørøs, verneombud

Til stede fra skolens ledelse og vernetjeneste: Ellen Løchen Børresen, rektor Sigmund Snørøs, verneombud VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 27.10.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Cathrine Louise Holme tlf 416 00 414 Trøgstad Kommune v/rådmann Postboks 34 1861 TRØGSTAD TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG

Detaljer

SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen

SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen 1/9 SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen Postkjøkken fase 1 og 2 Nevrosenteret Kvinne-Barnsenteret Gastrosenteret Bevegelsesenteret AHL-sentert Byggherre: St. Olav Eiendom Dato Rev. nr. Beskrivelse 23.11.12

Detaljer

Definisjon av Samfunnssikkerhet i St.meld. nr. 17 (2001-2002)

Definisjon av Samfunnssikkerhet i St.meld. nr. 17 (2001-2002) Samfunnssikkerhet Definisjon av Samfunnssikkerhet i St.meld. nr. 17 (2001-2002) Evnen samfunnet har til å opprettholde viktige samfunnsfunksjoner og ivareta borgernes liv, helse og grunnleggende behov

Detaljer

BJUGN KOMMUNE. VA- anlegg Seterfjæra 2017 SHA - PLAN. BJUGN KOMMUNE Anlegg og drift SHA - plan, VA- anlegg Seterfjæra 2017

BJUGN KOMMUNE. VA- anlegg Seterfjæra 2017 SHA - PLAN. BJUGN KOMMUNE Anlegg og drift SHA - plan, VA- anlegg Seterfjæra 2017 BJUGN KOMMUNE VA- anlegg Seterfjæra 2017 SHA - PLAN 1. Målsetting Byggherrens målsetting er at prosjektet skal gjennomføres uten skade på person eller miljø. For å sikre dette, vil byggeplassen bli planlagt,

Detaljer

FV 710 INGDAL -SELVA. Høringsutgave. Sikkerhet og beredskapsmessige hensyn i anleggsfasen. Ressursavdelingen

FV 710 INGDAL -SELVA. Høringsutgave. Sikkerhet og beredskapsmessige hensyn i anleggsfasen. Ressursavdelingen FV 710 INGDAL -SELVA Sikkerhet og beredskapsmessige hensyn i anleggsfasen RAPPORT Høringsutgave Ressursavdelingen Region midt Trondheim kontorsted Plan- og prosjekteringsseksjonen Dato: 2011-10-07 Sikkerhet

Detaljer

Installasjon av UV på Store Stokkavatn VBA

Installasjon av UV på Store Stokkavatn VBA IVAR Installasjon av UV på Store Stokkavatn VBA Risikovurdering av sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) i byggefasen Innholdsfortegnelse 1 Innledning 2 2 Beskrivelse av arbeidene 2 3 Risikoanalyse 3

Detaljer

Anne-Marit Presterud Byrådsavdeling for barnehage og skole Bergen Rådhus 5020 Bergen Bergen,1. oktober Varsel om stengning av Minde skole

Anne-Marit Presterud Byrådsavdeling for barnehage og skole Bergen Rådhus 5020 Bergen Bergen,1. oktober Varsel om stengning av Minde skole Cecilie Abrahamsen Hovedverneombud for barnehage og skole Rådstuplass 8 5020 Bergen Anne-Marit Presterud Byrådsavdeling for barnehage og skole Bergen Rådhus 5020 Bergen Bergen,1. oktober 2013 Varsel om

Detaljer

BJUGN KOMMUNE Anlegg og drift SHA - plan, VA Myran BJUGN KOMMUNE. VA Myran SHA - PLAN. Bjugn kommune Anlegg og drift

BJUGN KOMMUNE Anlegg og drift SHA - plan, VA Myran BJUGN KOMMUNE. VA Myran SHA - PLAN. Bjugn kommune Anlegg og drift BJUGN KOMMUNE VA Myran SHA - PLAN 1. Målsetting Byggherrens målsetting er at prosjektet skal gjennomføres uten skade på person eller miljø. For å sikre dette, vil byggeplassen bli planlagt, organisert

Detaljer

Bedriftens risikovurdering av anleggsarbeid. Jørn C. Evensen Regionsjef MEF region sørøst

Bedriftens risikovurdering av anleggsarbeid. Jørn C. Evensen Regionsjef MEF region sørøst Bedriftens risikovurdering av anleggsarbeid Jørn C. Evensen Regionsjef MEF region sørøst Mål Deltakerne skal: Kjenne til metode og kunne utføre en risikovurdering av anleggsarbeid. Delmål Deltakerne skal:

Detaljer

SHA-PLAN Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

SHA-PLAN Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Bergen kommune Vann- og avløpsetaten SHA-PLAN Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Prosjekt Sælenveien avløpssanering 20.04.2015 09:22:24 Side 1 av 9 Revisjonsoversikt: Revisjon nr Dato Endring Innhold

Detaljer

Byggherrens Overordnede Risikovurdering Sarpsborg Kommune

Byggherrens Overordnede Risikovurdering Sarpsborg Kommune Byggherrens Overordnede vurdering Sarpsborg Kommune Prosjekt: Ombygging Haugvoll sykehjem Prosjektnummer: 893022 Dato for utarbeidelse: 15.09.16 Deltagere i analysen ved utarbeidelse: Lars Erik Lysø Rev

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG ÅRNES SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Årnes skole i Nes kommune den 22.04.2009

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG ÅRNES SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Årnes skole i Nes kommune den 22.04.2009 VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 07.07.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Hildegunn Molvær tlf Nes kommune v/rådmann Postboks 114 2151 Årnes TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG ÅRNES SKOLE Vi viser

Detaljer

Risikokartlegging samlokaliseringsprosjekt ved NTNU

Risikokartlegging samlokaliseringsprosjekt ved NTNU 1 av 6 HR- og HMS-avdelingen Notat Til: NTNU Eiendomsavdelingen v/geir Nilsen Kopi til: Fra: HMS-seksjonen Signatur: AKS Risikokartlegging samlokaliseringsprosjekt ved NTNU Bakgrunn HMS-seksjonen mottok

Detaljer

SUNNDAL KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJ Postboks 94 6601 SUNNDALSØRA TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG

SUNNDAL KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJ Postboks 94 6601 SUNNDALSØRA TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 13.05.2011 2011/11278 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Bjørn Maur tlf 905 82 205 SUNNDAL KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJ Postboks 94 6601 SUNNDALSØRA TILSYNSRAPPORT OG

Detaljer

Brannverninstruks August 2013

Brannverninstruks August 2013 Brannverninstruks BRANNVERN VED Denne brannverninstruksen inneholder foruten alle instrukser ved også et oversiktskart med avmerket oppsamlingsplass og kart over brannvernorganisasjonen ved. Ansvarlig

Detaljer

ROS- ANALYSE. For plan 2576P Detaljregulering for Atlantic hotel, Eiganes og Våland bydel Datert 02.07.2015

ROS- ANALYSE. For plan 2576P Detaljregulering for Atlantic hotel, Eiganes og Våland bydel Datert 02.07.2015 ROS- ANALYSE For plan 2576P Detaljregulering for Atlantic hotel, Eiganes og Våland bydel Datert 02.07.2015 Orientering Etter plan- og bygningsloven 4-3 skal det ved utarbeiding av planer for utbygging

Detaljer

SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen

SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen Siljan Kirke - sprinkleranlegg SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen Sprinkling av Siljan Kirke Byggherre: Siljan Kirkelige Fellesråd Dato Rev. nr. Beskrivelse Utarb. av Godkjent av BH/BHR KP KU 2 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Versjon nr. Dato Beskrivelse Utarbeidet av 1 januar 2016 for Grasdal skule. Ådlandsvegen 323 5918 Frekhaug. Gnr/bnr 27/129 Meland kommune Innhold Formål... 2

Detaljer

Andre saksdokumenter (ikke utsendt): Del 1 Risiko- og sårbarhetsanalyse Del 2 - Beredskapsplan

Andre saksdokumenter (ikke utsendt): Del 1 Risiko- og sårbarhetsanalyse Del 2 - Beredskapsplan Ark.: M10 Lnr.: 7183/09 Arkivsaksnr.: 09/1226-1 Saksbehandler: Rolf Solberg BEREDSKAPSPLAN FOR VANNFORSYNINGEN I GAUSDAL Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke utsendt): Del 1 Risiko- og sårbarhetsanalyse

Detaljer

Olav Trandal, verneombod for tilsette på nedre bygget, Karin Hånes, verneombod for driftspersonalet

Olav Trandal, verneombod for tilsette på nedre bygget, Karin Hånes, verneombod for driftspersonalet Dette er en automatisk generert kvittering fra QuestBack. Nedenfor finner du en kopi av svar på:hmt-rapportering 007. Din anonymitet vil bli ivaretatt av QuestBack dersom ditt svar ble avgitt anonymt.

Detaljer

Brannvesenet og kommunal beredskapsplikt

Brannvesenet og kommunal beredskapsplikt Brannvesenet og kommunal beredskapsplikt RVR-samling i Bergen 18.05.2011 Hans Kr. Madsen Avdelingsleder DSB 1 430 kommuner 340 milliarder kroner 1/3 av statsbudsjettet 66.600 kr. pr. innbygger 12.000 lokalpolitikere

Detaljer

Plan for Sikkerhet, Helse og Arbeidsmiljø (SHA-plan) Bardufoss lufthavn Asfaltarbeider landside

Plan for Sikkerhet, Helse og Arbeidsmiljø (SHA-plan) Bardufoss lufthavn Asfaltarbeider landside Plan for Sikkerhet, Helse og Arbeidsmiljø (SHA-plan) Bardufoss lufthavn Asfaltarbeider landside 01 09.06.2015 Utgitt AS JL JL VERSJON DATO TEKST UTARB. KONTROLLERT GODKJENT ORGANISASJONSENHET DOKUMENT

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-B SHA OG YTRE MILJØ NS 8401-8405-8407

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-B SHA OG YTRE MILJØ NS 8401-8405-8407 KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-B SHA OG YTRE MILJØ NS 8401-8405-8407 Prosjektnavn: Reasfaltering flyoperative flater Rena Militære Flyplass Prosjektnummer: 100362 Kontraktsnummer: 420287 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

1 RIGGPLAN ORGANISASJONSKART FREMDRIFTSPLAN FORHÅNDSMELDING SAMORDNINGSSKJEMA...4

1 RIGGPLAN ORGANISASJONSKART FREMDRIFTSPLAN FORHÅNDSMELDING SAMORDNINGSSKJEMA...4 Innholdsfortegnelse 1 RIGGPLAN...3 2 ORGANISASJONSKART...3 3 FREMDRIFTSPLAN...4 4 FORHÅNDSMELDING...4 5 SAMORDNINGSSKJEMA...4 6 RISIKOMOMENTER OG SPESIFIKKE TILTAK...4 7 RUTINER FOR AVVIKSBEHANDLING...5

Detaljer

SHA-plan. Prosjekt: Skole: NB! Siste oppdaterte dokument finnes alltid i ProSmart. Versjonsnr. Dato Beskrivelse av de viktigste endringene Endret av

SHA-plan. Prosjekt: Skole: NB! Siste oppdaterte dokument finnes alltid i ProSmart. Versjonsnr. Dato Beskrivelse av de viktigste endringene Endret av SHA-plan Prosjekt: Skole: Versjonsnr. Dato Beskrivelse av de viktigste endringene Endret av INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 2 ORGANISASJONSKART... 3 3 FREMDRIFTSPLAN... 4 4 RISIKOFORHOLD... 4 5 AVVIKSBEHANDLING...

Detaljer

HMS-HÅNDBOK FOR ELEVER H & Olav Duun videregående skole

HMS-HÅNDBOK FOR ELEVER H & Olav Duun videregående skole HMS-HÅNDBOK FOR ELEVER H M & S Olav Duun videregående skole Innholdsfortegnelse 1 HELSE MILJØ OG SIKKERHET... 3 2 BESKRIVELSE AV HMS SYSTEMET FOR ELEVER... 4 3 ORGANISERING OG ANSVAR... 5 4 ORGANISERING

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse for detaljregulering E105 parsell 1A

Risiko- og sårbarhetsanalyse for detaljregulering E105 parsell 1A Risiko- og sårbarhetsanalyse for detaljregulering E105 parsell 1A Dette vedlegget utdyper vurderingene gjort i planprogrammets kap. 7. 1 Innledning En risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) skal vurdere

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE HADSEL KOMMUNE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) 2009 Ansvarlig for kvalitetssikring av dette dokument er rådmannen v/beredskapsansvarlig. Dersom revisjon medfører endring i dokumentet skal dokumentet

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse)

Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) Det er gjennomført ROS-analyse som er dekkende for planforslaget i tråd med veileder fra direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (dsb), Samfunnssikkerhet

Detaljer

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG FOR KLEVSTRAND SKOLE

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG FOR KLEVSTRAND SKOLE VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 29.09.2010 2010/12397 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Heidi Krog Tysvær tlf 411 46 607 PORSGRUNN KOMMUNE v/rådmann Postboks 128 3915 PORSGRUNN TILSYNSRAPPORT OG VARSEL

Detaljer

Det vises til varsel om pålegg av 26.05.2009, hvor det ble gitt en frist for å komme med eventuelle kommentarer. Vi har ikke mottatt noen kommentarer.

Det vises til varsel om pålegg av 26.05.2009, hvor det ble gitt en frist for å komme med eventuelle kommentarer. Vi har ikke mottatt noen kommentarer. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 07.07.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Lasse Skjelbostad tlf 920 35 096 Ski kommune Postboks 3010 1400 SKI VEDTAK OM PÅLEGG Det vises til varsel om pålegg av 26.05.2009,

Detaljer

STRANDVEG NORHEIMSUND BYGGETRINN 2 Risikovurdering

STRANDVEG NORHEIMSUND BYGGETRINN 2 Risikovurdering COWI AS Sandvenvegen 40 5600 Norheimsund Telefon 02694 wwwcowino Kvam herad STRANDVEG NORHEIMSUND BYGGETRINN 2 Risikovurdering Onr A018443 Dato: 01112012 Risikovurdering Strandveg Norheimsund byggetrinn

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE - Reguleringsplan for Torstad Boligområde, planid: 509-903-14 Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB samt reguleringsplanveilederen fra Miljøverndepartementet.

Detaljer

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE HADSEL KOMMUNE

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE HADSEL KOMMUNE PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE HADSEL KOMMUNE INNHOLD 0. Plan fastsatt av/dato 1. Mål og definisjoner 2. Ledelse, ansvar og roller, delegasjon 3. Situasjoner, varsling 4. Informasjon, dokumentasjon 5.

Detaljer

Dokument type SHA-plan. Dato MO OG ØYRANE VGS. NY VENTILASJON TIL UNDERVISNINGSBYGGET SHA-PLAN

Dokument type SHA-plan. Dato MO OG ØYRANE VGS. NY VENTILASJON TIL UNDERVISNINGSBYGGET SHA-PLAN Dokument type SHA-plan Dato 24.11.2015 MO OG ØYRANE VGS. NY VENTILASJON TIL UNDERVISNINGSBYGGET SHA-PLAN MO OG ØYRANE VGS SHA-PLAN Revisjon 2 Dato 2015-11-25 Utført av Jan Knutsen Kontrollert av Jan Knutsen

Detaljer

Dimensjon Rådgivning AS v/arne Buchholdt Espedal

Dimensjon Rådgivning AS v/arne Buchholdt Espedal Notat Til: Fra: Sola Kommune Dimensjon Rådgivning AS v/arne Buchholdt Espedal Kopi: Dato: 28. april 2011 Emne: Risiko og sårbarhetsanalyse for plan 0491 Innleding Dimensjon Rådgivning AS har på vegne av

Detaljer

ROS-ANALYSE VEDLEGG TIL DETALJREGULERING Prosjekt: Vistnesveien Prosjektnr.: 1304 Dato:

ROS-ANALYSE VEDLEGG TIL DETALJREGULERING Prosjekt: Vistnesveien Prosjektnr.: 1304 Dato: Risikomatrise Rødt indikerer uakseptabel risiko. Tiltak må iverksettes for å redusere denne til gul eller grønn Gult indikerer risiko som bør vurderes med hensyn til tiltak som reduserer risikoen Grønt

Detaljer

Ombygging Vardheim Dagsenter. SHA - plan. Plan for sikkerhet-, helse- og arbeidsmiljø

Ombygging Vardheim Dagsenter. SHA - plan. Plan for sikkerhet-, helse- og arbeidsmiljø Ombygging Vardheim Dagsenter SHA - plan Plan for sikkerhet-, helse- og arbeidsmiljø Prosjekts navn: Byggherre: Ombygging Vardheim Dagsenter Randaberg Kommune Hovedentreprenør, HMS - hovedbedrift: SHA-plan

Detaljer

3.4 RISIKOSTYRING. Hva er risiko? Risikostyring Metoder for risikoanalyse

3.4 RISIKOSTYRING. Hva er risiko? Risikostyring Metoder for risikoanalyse 3.4 RISIKOSTYRING Hva er risiko? Risikostyring Metoder for risikoanalyse I design av kvalitet og prosesser må vi forebygge farlige forhold og uønskede hendelser. Som en generell regel gjelder 80/20-regelen

Detaljer

inattika Artikkel inattikas metode for risikohåndtering ved næringsbygg 03.11.2009, Sigurd Hopen inattika AS, Copyright 2009 Alle rettigheter

inattika Artikkel inattikas metode for risikohåndtering ved næringsbygg 03.11.2009, Sigurd Hopen inattika AS, Copyright 2009 Alle rettigheter inattika Artikkel inattikas metode for risikohåndtering ved næringsbygg 03.11.2009, Sigurd Hopen inattika AS, Copyright 2009 Alle rettigheter Risikovurdering av eiendommer med inattika Dokumentet beskriver

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL D SHA OG YTRE MILJØ. Hvalsmoen Transittanlegg Rehabilitering av baderom

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL D SHA OG YTRE MILJØ. Hvalsmoen Transittanlegg Rehabilitering av baderom KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL D SHA OG YTRE MILJØ Hvalsmoen Transittanlegg Rehabilitering av baderom INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 3 1.1 Innledning... 3 2 MÅLSETNINGER FOR SHA I PROSJEKTET... 3 2.1

Detaljer

Del II D1 SHA-plan Totalentreprise Notodden Barne- og Ungdomsskole

Del II D1 SHA-plan Totalentreprise Notodden Barne- og Ungdomsskole 2017 Del II D1 SHA-plan Totalentreprise Notodden Barne- og Ungdomsskole Olav Berget Notodden Kommune 01.01.2017 Innhold SHA PLAN (SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ)... 3 PROSJEKTETS MÅLSETTING OG VIRKEMIDDEL...

Detaljer

ROS-analyse for: Bergenhus Festning E5 Øvre Sverresborg Murarbeid

ROS-analyse for: Bergenhus Festning E5 Øvre Sverresborg Murarbeid Bergenhus Festning E5 Øvre Sverresborg Murarbeid Generelt Byggherreforskriften stiller krav om at det for bygge- og anleggsprosjekter gjøres en risikovurdering av mulige hendelser som kan oppstå i forbindelse

Detaljer

GIS i ROSanalyser. GIS-dagen 2015 Fylkesmannen i Vestfold. Karen Lie Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

GIS i ROSanalyser. GIS-dagen 2015 Fylkesmannen i Vestfold. Karen Lie Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap GIS i ROSanalyser GIS-dagen 2015 Fylkesmannen i Vestfold Karen Lie Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Risiko- og sårbarhetsanalyser i kommunene Sivilbeskyttelsesloven krever en helhetlig ROS-analyse

Detaljer

Veiledning. Temaveiledning i risikoanalyse. For risikofylte forbrukertjenester

Veiledning. Temaveiledning i risikoanalyse. For risikofylte forbrukertjenester Veiledning Temaveiledning i risikoanalyse For risikofylte forbrukertjenester Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2007 ISBN: 978-82-7768-102-3 Grafisk produksjon: Capella Media

Detaljer

RISIKOANALYSE (Grovanalyse-Hazid )

RISIKOANALYSE (Grovanalyse-Hazid ) RISIKOANALYSE (Grovanalyse-Hazid ) Mars Side 1 av 7 Risikoanalyse(Grovanalyse) Ifølge Norsk Standard (NS 5814) er begrepet risiko definert som: «Uttrykk for den fare som uønskede hendelser representerer

Detaljer

SONGDALEN KOMMUNE ROSSELANDSVEIEN 47 TILBUDSGRUNNLAG SHA-PLAN FOR TOTALENTREPRISE

SONGDALEN KOMMUNE ROSSELANDSVEIEN 47 TILBUDSGRUNNLAG SHA-PLAN FOR TOTALENTREPRISE ADRESSE COWI AS Tordenskjoldsgate 9 4612 Kristiansand TLF 02694 WWW cowi.no SONGDALEN KOMMUNE ROSSELANDSVEIEN 47 TILBUDSGRUNNLAG SHA-PLAN FOR TOTALENTREPRISE OPPDRAGSNR. A063547 DOKUMENTNR. 1 VERSJON 1

Detaljer

OMRÅDER. ROS analyser sammenhenger

OMRÅDER. ROS analyser sammenhenger OMRÅDER Lov om kommunal beredskapsplikt 25.6.2010 Forskrift til loven datert 22.08.2011 Veileder til forskrift om kommunal beredskapsplikt februar 2012 NOU 2006:6 Plan og bygningsloven 01.07.2010 ROS analyser

Detaljer

Vi viser til tilsyn gjennomført ved Hoppern skole, Moss kommune 18.05.09.

Vi viser til tilsyn gjennomført ved Hoppern skole, Moss kommune 18.05.09. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 23.06.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Ida Aagaard tlf 468 13 986 Moss Kommune Postboks 175 1530 MOSS Att. Rådmann TILSYNSRAPPORT HOPPERN SKOLE Vi viser til tilsyn

Detaljer

Kvinesdal kommune v/ rådmannen Nesgt.11 4480 Kvinesdal

Kvinesdal kommune v/ rådmannen Nesgt.11 4480 Kvinesdal VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 04.05.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Wenche Vik tlf 911 09 533 Kvinesdal kommune v/ rådmannen Nesgt.11 4480 Kvinesdal SKOLEPROSJEKTET MED SKOLEN SOM ARBEIDSPLASS

Detaljer

435R Raumyr skole, Kongsberg kommune

435R Raumyr skole, Kongsberg kommune ROS-ANALYSE 435R Raumyr skole, Kongsberg kommune 31.10.2013 RAPPORT ROS-analyse 435R Raumyr skole Prosjektnr.: Oppdragsgiver: Dato: 23.10.2013 Risiko og sårbarhetsanalyse for 435R Raumyr skole Datert 23.10.2013

Detaljer

Kaldvellfjorden Eiendom AS. ROS-Analyse for Tjuholla boligområde

Kaldvellfjorden Eiendom AS. ROS-Analyse for Tjuholla boligområde Kaldvellfjorden Eiendom AS ROS-Analyse for Tjuholla boligområde RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 18558001 17.03.2016 Kunde: Kaldvellfjorden Eiendom AS ROS-Analyse Tjuholia boligområde Sammendrag:

Detaljer

Analysen er basert på foreliggende forslag til reguleringsplan for Vigestranda sør.

Analysen er basert på foreliggende forslag til reguleringsplan for Vigestranda sør. Side 1 8 Dato: 23 06 14 BAKGRUNN I henhold til LOV 2008-06-27 nr 71 (Plan- og bygningsloven) 3-1 h og 4-3 skal det utarbeides risikoog sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) reguleringsplaner og kommuneplaner

Detaljer

Detaljreguleringsplan for utbedring av rv. 15 Nørdre Snerle - Storsvingen

Detaljreguleringsplan for utbedring av rv. 15 Nørdre Snerle - Storsvingen Risiko, sårbarhet og sikkerhet ROS analyse Detaljreguleringsplan for utbedring av rv. 15 Nørdre Snerle - Storsvingen November 2015 Reguleringsplanen er godkjent i Vågå kommunestyre 02.02.2016, sak 10/16

Detaljer

Storulykkeforskriften

Storulykkeforskriften Storulykkeforskriften Utkast til mal for sikkerhetsrapport Vibeke Henden Nilssen, DSB Lars Drolshammer, Miljødirektoratet Generelt om sikkerhetsrapport Krav i storulykkeforskriften: 9 Sikkerhetsrapport

Detaljer

Risikoanalyse Snarøya Skole

Risikoanalyse Snarøya Skole Risikoanalyse Snarøya Skole 1. Innledning 1.1. Bakgrunn Det planlegges rehabiliterende arbeider på Snarøya skole. Tiltaket omfatter i hovedsak fasaderehabilitering av noen fasader, maling av vinduer, ny

Detaljer

BRANNVERN BRANNINSTRUKSER BRANNVERNREGLER SAMLINGSPLASSER

BRANNVERN BRANNINSTRUKSER BRANNVERNREGLER SAMLINGSPLASSER BRANNVERN BRANNINSTRUKSER BRANNVERNREGLER SAMLINGSPLASSER BRANNINSTRUKS FOR HAMMERFEST VIDEREGÅENDE SKOLE GENERELT Enhver ansatt som oppdager brann skal straks utløse brannalarm dersom slik finnes. Ved

Detaljer

DETALJREGULERING FOR FJELLSTUEVEGEN 49 PÅ AUSTLID ROS-ANALYSE

DETALJREGULERING FOR FJELLSTUEVEGEN 49 PÅ AUSTLID ROS-ANALYSE Dokument type Risiko og sårbarhetsanalyse Dato 2017-07-07 DETALJREGULERING FOR FJELLSTUEVEGEN 49 PÅ AUSTLID ROS-ANALYSE DETALJREGULERING FOR FJELLSTUEVEGEN 49 PÅ AUSTLID ROS-ANALYSE Revisjon 00 Dato 2017/07/07

Detaljer

ROS-ANALYSE GULLIKSBAKKEN 11 OG 13, DETALJREGULERING. 2014.09.15

ROS-ANALYSE GULLIKSBAKKEN 11 OG 13, DETALJREGULERING. 2014.09.15 ROS-ANALYSE GULLIKSBAKKEN 11 OG 13, DETALJREGULERING. 2014.09.15 BAKGRUNN I henhold til LOV 2008-06-27 nr 71 (Plan- og bygningsloven) 3-1 h og 4-3 skal det utarbeides risikoog sårbarhetsanalyse (ROS-analyse)

Detaljer

Fv. 45 GS-veg Dirdal skole Samslåttvegen PlanID:

Fv. 45 GS-veg Dirdal skole Samslåttvegen PlanID: Fv. 45 GS-veg Dirdal skole Samslåttvegen PlanID: 2013-07 Oppdragsgiver: Statens vegvesen Dato: 23.05.2014 Risiko og sårbarhetsanalyse FORORD I forbindelse med utarbeidelse av plan for gang- og sykkelveg

Detaljer

Risikovurdering. Planering av tomt Tysvær avløpsrenseanlegg Tysvær kommune. Tysvær kommune. O.nr. A COWI AS Rennesøygata Haugesund

Risikovurdering. Planering av tomt Tysvær avløpsrenseanlegg Tysvær kommune. Tysvær kommune. O.nr. A COWI AS Rennesøygata Haugesund COWI AS Rennesøygata 12 5537 Haugesund Telefon 02694 wwwcowino Tysvær kommune Risikovurdering Planering av tomt Tysvær avløpsrenseanlegg Tysvær kommune Onr A020023 2 / 9 Innholdsfortegnelse 1 Innledning

Detaljer

Områdereguleringsplan for Nordre del av Gardermoen næringspark I

Områdereguleringsplan for Nordre del av Gardermoen næringspark I Områdereguleringsplan for Nordre del av Gardermoen næringspark I RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-ANALYSE) 17.2.2016 Formålet med ROS-analysen Plan- og bygningsloven setter krav om at det skal gjøres

Detaljer

Overordnet ROS analyse. Risiko og sårbarhetsanalyse for IKT

Overordnet ROS analyse. Risiko og sårbarhetsanalyse for IKT Berlevåg kommune Overordnet ROS analyse Risiko og sårbarhetsanalyse for Beredskapsavdelingen Innhold INNLEDNING... 3 KATEGORISERING AV SANNSYNLIGHET OG KONSEKVENS... 3 STYRENDE DOKUMENTER... 3 VURDERING

Detaljer

PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ. Baustein friområde

PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ. Baustein friområde PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ Baustein friområde INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING...3 1.1 SHA-PLANENS FORMÅL...3 1.2 DEFINISJONER OG ANSVARSFORHOLD...3 1.3 LOVER OG FORSKRIFTER...4 2. SHA

Detaljer

Retningslinje for Risikostyring trafikksikkerhet innen Sikkerhetsstyring

Retningslinje for Risikostyring trafikksikkerhet innen Sikkerhetsstyring Retningslinje for Risikostyring trafikksikkerhet innen 1. Hensikt Som infrastrukturforvalter har Bane NOR ansvaret for sikker utforming og sikker drift av infrastrukturen, herunder etablering og implementering

Detaljer

BYGLAND KOMMUNE IDRETTSHALL BYGLAND TILBUDSGRUNNLAG SHA-PLAN FOR TOTALENTREPRISE

BYGLAND KOMMUNE IDRETTSHALL BYGLAND TILBUDSGRUNNLAG SHA-PLAN FOR TOTALENTREPRISE ADRESSE COWI AS Tordenskjoldsgate 9 4612 Kristiansand TLF 02694 WWW cowi.no BYGLAND KOMMUNE IDRETTSHALL BYGLAND TILBUDSGRUNNLAG SHA-PLAN FOR TOTALENTREPRISE OPPDRAGSNR. A046581 DOKUMENTNR. 1 VERSJON 1

Detaljer

Vedlikeholdsmudring i Veidnesklubben Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Vedlikeholdsmudring i Veidnesklubben Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Vedlikeholdsmudring i Veidnesklubben Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø F01 22.10.2014 Konkurransegrunnlag SiSan PM PM Revisjon Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet

Detaljer

Miljøgate Tyristrand sentrum Rv 35

Miljøgate Tyristrand sentrum Rv 35 R a p p o r t Oppdrag: 120540 Miljøgate Tyristrand sentrum Rv 35 Emne: Rapport: Oppdragsgiver: SVV Dato: 25.03.2011 Oppdrag / Rapportnr. Tilgjengelighet Begrenset Utarbeidet av: Fedad Gonilovic Fag/Fagområde:

Detaljer