Rapport. Tittel: Risiko- og sårbarhetsanalyse for bygging av Volda vidaregåande skule byggesteg 3 Behandlingsprosedyre: Oversendt for behandling, dato

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapport. Tittel: Risiko- og sårbarhetsanalyse for bygging av Volda vidaregåande skule byggesteg 3 Behandlingsprosedyre: Oversendt for behandling, dato"

Transkript

1 Rapport Tittel: Risiko- og sårbarhetsanalyse for bygging av Volda vidaregåande skule byggesteg 3 Behandlingsprosedyre: Oversendt for behandling, dato Forventet dato for behandling Instans Dato for behandling Behandling i prosjektgruppe Behandling i AMU? Behandling i Plangruppe? Behandling i Plannemnda? Behandling i Styringsgruppa? Dokumentstatus: Rev.nr. Rev. dato Revisjonstekst Utarb. av Sign. Kontrollert av Sign. Godkjent av Sign Rapport til høring Per Olaf Brækkan

2 Rapport Innholdsfortegnelse 1 BAKGRUNN/INNLEDNING MÅL OG RAMMER RESULTATER / SAMMENDRAG ARBEIDSMETODE Arbeidsgruppen AKSEPTKRITERIER FOR RISIKO Definisjoner Konsekvensklassifisering Sannsynlighetskategorier KARTLEGGING AV UØNSKEDE HENDELSER ANALYSE AV UØNSKEDE HENDELSER Analyse av årsaker, konsekvenser og sannsynlighet Risikobilde BEREDSKAP VED VOLDA VIDAREGÅANDE SKULE TILTAKSPLAN Rapportering i forbindelse med tiltaksplan VEDLEGG 1: ANALYSE/RISIKOVURDERING... 13

3 Risiko og sårbarhetsanalyse, mars Volda vidaregåande skule - BS3 Dato: , rev. 00 rapport til høring 1 BAKGRUNN/INNLEDNING Volda vgs skal bygge om administrasjon og vestibyle førstehalvår MÅL OG RAMMER Det er vedtatt følgende HMS-mål for prosjektet: Ingen alvorlige ulykker, skader eller tap på byggeplassen Redusere ulempene ved byggeaktiviteten til et minimum for skolens virksomhet, mennesker og miljø. Prioritering av miljøriktige løsninger, og gjennom dette legge grunnlaget for et godt arbeidsmiljø i bygningene Redusere avfallsmengde fra byggevirksomheten gjennom kildesortering og levering til godkjent avfallsmottak Ingen avvik i forhold til krav i HMS-planen. Gjennomføre byggeprosessen i samsvar med Rent Tørt Bygg-filosofien Hensikten med ROS-analysen er å beskrive risikofaktorer for kjernevirksomheten ved skolen og tiltak som kan redusere sannsynlighet for og begrense ulemper ved uønskede hendelser. I tillegg vektlegges den holdningsskapende effekt prosjektet vil ha i forhold til ivaretakelse av helse, miljø og sikkerhet i tilknytning til byggeprosessen. Det bør være et mål at prosjektet bidrar til å skape gode HMS-holdninger. Rapporten fra ROS-analysen skal danne grunnlag for: Tilbudsgrunnlag for utførelse av provisorier og 1. og 2. byggetrinn. Samordning av skolens og byggeprosjektets vernetjeneste og beredskapsplaner. For å kunne gjøre en realistisk prioritering av gode tiltak som blir foreslått i ROS-analysen skal det etableres akseptkriterier. Disse gir en indikasjon på hva man betrakter som godt nok. Akseptkriteriene beskriver konsekvenser av uønskede hendelser samt sannsynligheten for at aktuelle forhold/hendelser oppstår. ROS-analysen er basert på den lokale kunnskap som finnes hos ansatte og elever ved skolen og hos prosjektledelsen. Gjennom tverrfaglig gruppeprosess forankres foreslåtte tiltak hos beslutningstakere og utførende. 3 RESULTATER / SAMMENDRAG Risikoanalysen for prosjektet Volda vidaregåande skule har hatt fokus på uønskede forhold/hendelser som vil påvirke sikkerhet, trygghet og trivsel og regularitet i forhold til undervisnings- og driftssituasjonen på skolen under byggeperioden. I forbindelse med uønskede forhold/hendelser legges det først og fremst vekt på sikkerhet for mennesker. Deretter materiell/miljø/økonomiske verdier. Prioriterte tiltak for å øke sikkerhet kan oppsummeres i følgende hovedområder for innsats: Informasjon/kommunikasjon Side 3 av 15

4 Risiko og sårbarhetsanalyse, mars Volda vidaregåande skule - BS3 Dato: , rev. 00 rapport til høring Prosjektets arbeid med risikokartlegging og iverksettelse av tiltak vil bidra til å skape trygghet og tillit. For elever, ansatte, og beboere i området vil det være svært viktig å få informasjon om hva som blir gjort for å opprettholde et akseptabelt sikkerhetsnivå. Tett og systematisk kommunikasjon mellom byggeledelsen og skolen, og samordning av planer vil være av stor betydning for å begrense ulempene for skolens virksomhet. I forbindelse med beredskapshendelser er rask og sikker informasjon avgjørende for en vellykket aksjon. Informasjon handler her om varsling og rapportering. Trafikksituasjonen Prosjektet vil medføre berøringspunkter mellom persontrafikk og anleggstrafikk. Analysen peker på behovet for å vurdere parkering i skoleplana og iverksette tiltak for å hindre at trafikkuhell oppstår. Regularitet i forsyning av vann, strøm, tele- og datatjenester og avløp Byggeprosjektet vil medføre økt risiko for avbrudd i forsyning knyttet til teknisk infrastruktur. Korte avbrudd kan aksepteres på dager hvor det kun foregår ordinær undervisning, men det er behov for særskilte tiltak for å unngå avbrudd på eksamensdager. Psykososiale forhold Å arbeide med undervisning og administrasjon tett inntil en byggeplass over lang tid vil nødvendigvis medføre ekstra belastning. Tiltak som er egnet til å forebygge utrygghet, mistrivsel og økt fravær foreslås. Ulempene vil omfatte både elever, lærere og administrativt ansatte ved skolen. En forventer at støy vil være det mest belastende forholdet, spesielt i grunnarbeidsfasene. I HMS-planen er det satt støykrav som vil gjelde for utførelsen. Øvrige tiltak som bør gjennomføres vil være rettet mot informasjon/ kommunikasjon. Risikobildet i kap. 7 gir en oversikt over hvilke uønskede forhold/hendelser som vil være dimensjonerende for den beredskap skolen og prosjektet må etablere. Tiltakslisten i kap. 8 gir forslag til tiltak for å forebygge, eventuelt redusere konsekvenser ved oppståtte beredskapshendelser. 4 ARBEIDSMETODE Det er gjennomført et møte med arbeidsgruppen. Møtet har hatt følgende innhold: Del 1. Klargjøring av mål og hensikt med ROS-analysen og etablering av akseptkriterier. Grovkartlegging av aktuelle uønskede forhold/hendelser under byggeperioden. Analyse av forhold/hendelse med hensyn på årsaker og årsakssammenhenger, konsekvenser og sannsynlighet. Del 2: Gjennomgang av risikobildet og forslag til tiltak av forebyggende og skadebegrensende art. I tillegg til arbeidsgruppens kompetanse er følgende grunnlagsdokumenter benyttet: - HMS-plan for prosjektet 4.1 Arbeidsgruppen Navn Margaret Alme Torgrim Blø Ronny Aam Rolle Rektor Prosjektleder Vaktmester Side 4 av 15

5 Risiko og sårbarhetsanalyse, mars Volda vidaregåande skule - BS3 Dato: , rev. 00 rapport til høring Olav Trandal Margrete Trovåg Margun Bjerkvik Frank Lande Olav Myklebust Kristian Voldnes Jan Terje Eidset Cecilie Haugen Dale Heidi Holen Sara Ose Stig Ove Hol Ingeborg Øye Dahl Per Olaf Brækkan IT-ansvarlig Tillitsvalgt Ledende renholder Driftsleder Veidekke ATV lektorlaget Elevrepresentant ATV Utdanningsforbundet Kantine Bibliotek Elevrepresentant Ass. Prosjektleder Hammerø og Storvik prosjekt AS Ass.rektor Brukerkoordinator 5 AKSEPTKRITERIER FOR RISIKO 5.1 Definisjoner Akseptkriterier gir uttrykk for det risikonivået en beslutter er akseptabelt. Akseptkriteriene utgjør en referanse ved vurdering av valg av løsning og behov for risikoreduserende tiltak. Byggeaktiviteten midt inne på skolens område medfører aktiviteter som kan gi økt sannsynlighet for at uønskede hendelser vil oppstå. Gjennom forebyggende beredskap ønsker man å gjøre denne økningen lavest mulig. I tillegg må konsekvenser reduseres gjennom gode beredskapstiltak for hendelser som oppstår. Man etablerer akseptkriterier for å ha et referansenivå ved gjennomføring av risikoanalyse. Risikoanalysen skal avdekke eventuelle uønskede risikomoment og hvilke risikoreduserende tiltak en kan sette inn mot disse. Akseptkriteriene brukes som mål for å finne ut om risikoen for uønskede hendelser er akseptable og hvilke tiltak som kan redusere disse. For ROS-analysen ved Volda vidaregåande skule er følgende rammer gitt: Risikoanalysen skal avdekke aktuelle uønskede hendelser knyttet til anleggsfasen for 2. byggetrinn. Risikoanalysen skal beskrive konsekvenser for skolen ved at uønskede forhold oppstår og foreslå tiltak relatert til årsaker og konsekvenser. Side 5 av 15

6 Risiko og sårbarhetsanalyse, mars Volda vidaregåande skule - BS3 Dato: , rev. 00 rapport til høring 5.2 Konsekvensklassifisering Ved analysen er konsekvenser for mennesker, miljø og funksjon vurdert med utgangspunkt i følgende konsekvensklassifisering: Konsekvens/begrep 4. SVÆRT ALVORLIG 3. ALVORLIG 2. MINDRE ALVORLIG 1. UBETYDELIG Beskrivelse Skade/sykdom: Død eller alvorlig skade/sykdom på en eller flere personer. Skade/sykdom med varig mén. Trygghet og trivsel: Stor grad av misstemning, mange langtidssykemeldinger og oppsigelser/permisjoner. Undervisnings-/driftssituasjonen: Avbrudd i eksamen. Skade/sykdom: Mindre alvorlig, men behandlingskrevende skade, kort rehabiliteringstid, ikke varig mén. Trygghet og trivsel: Belastende forhold for en gruppe personer. Generelt høyt sykefravær. Mange klager fra besøkende, elever, samarbeidspartnere. Undervisnings-/driftssituasjonen: Avbrudd i planlagte heldagsprøver. Ikke planlagte avbrudd i undervisningen eller administrativ drift av lengre varighet. Påvirker fremdriftsplan. Skade/sykdom: Enkelttilfeller av sykefravær som kan relateres til arbeidssituasjonen. Trygghet og trivsel: Belastende forhold for enkeltpersoner. Enkeltklager fra studenter, besøkende, samarbeidspartnere. Undervisnings-/driftssituasjonen: Ikke planlagt avbrudd/forstyrrelser i undervisningen eller administrativ drift av kortere varighet. Skade/sykdom: Ikke påviselige utslag på arbeidsinnsats eller sykefravær. Trygghet og trivsel: Enkelttilfeller av misnøye. Undervisnings-/driftssituasjonen: Planlagt avbrudd/forstyrrelse i undervisning eller administrativ drift av kortere varighet. Side 6 av 15

7 Risiko og sårbarhetsanalyse, mars Volda vidaregåande skule - BS3 Dato: , rev. 00 rapport til høring 5.3 Sannsynlighetskategorier Sannsynlighet/varighet Beskrivelse Svært sannsynlig 4 Vil skje flere ganger i løpet av anleggsperioden. Forholdet vil være kontinuerlig tilstede. Sannsynlig 3 Vil skje en gang i løpet av anleggsperioden. Forholdet vil være tilstede i korte perioder. Lite sannsynlig 2 Har hørt om det andre steder. Usannsynlig 1 Kjenner ingen tilfeller. ROS-analysen er en kvalitativ analyse. Det betyr at det er de som deltar i arbeidet som gjennom sin kunnskap og erfaring beskriver antatte konsekvenser og antatt sannsynlighet for at ulike forhold/hendelser kan oppstå. 6 KARTLEGGING AV UØNSKEDE HENDELSER Grovmatrisen gir en oversikt over aktuelle uønskede forhold/hendelser som ble kartlagt i ROS-møtet. Uønskede hendelser/forhold 1.0 Svikt i teknisk infrastruktur 2.0 Støy 3.0 Støv 4.0 Brann 5.0 Fallende last 6.0 Trafikkuhell 7.0 Forsinkelser i fremdriftsplan for prosjektet 8.0 Manglende/varierende adkomst for leverandører av varer og tjenester 9.0 Utrygghet / psykososiale belastninger 10.0 Skade på mennesker og/eller materiell 11.0 Kvalitetsforringelse innemiljø 12.0 Miljøforurensing 13.0 Manglende fasiliteter ved skolestart Side 7 av 15

8 Risiko og sårbarhetsanalyse, mars Volda vidaregåande skule - BS3 Dato: , rev. 00 rapport til høring 7 ANALYSE AV UØNSKEDE HENDELSER 7.1 Analyse av årsaker, konsekvenser og sannsynlighet Analyseskjemaet i vedlegg 1 viser gruppens oppfatning av årsaker, beskrivelse av konsekvenser, grad av sannsynlighet og alvorlighetsgrad for mulige uønskede hendelser. 7.2 Risikobilde I risikobildet er risikonivået for de ulike hendelser vurdert mot akseptkriteriene. Referansene i risikobilde er hentet fra grovmatrisen i kap. 6 og analyseskjema i vedlegg 1. S A N N S Y N L I G H E T 4. Svært sannsynlig 3. Sannsynlig 2. Lite sannsynlig 1. Usannsynlig 1. Ubetydelig 2. Mindre alvorlig KONSEKVENSER 3. Alvorlig 4. Svært alvorlig Røde forhold der tiltak er nødvendig Forhold / hendelser i den røde delen av risikobildet, er forhold vi på grunnlag av akseptkriteriene sier at vi ikke kan leve med. Dette er forhold som må følges opp i form av tiltak. Fortrinnsvis tiltak som retter seg mot årsakene til hendelsen / forholdet, og derigjennom reduserer sannsynligheten for at hendelsen/forholdet kan inntreffe. Tiltak som retter seg mot å redusere konsekvensen av hendelsen/forholdet vil ofte være et godt supplement, spesielt i de tilfeller der årsakssammenhengen kan være sammensatt. Kostnadene som røde forhold genererer må normalt aksepteres. Gule forhold der tiltak bør vurderes Forhold / hendelser i den gule delen av risikobildet vil være forhold som er på grensen av hva vi kan akseptere. I mange tilfeller vil dette være forhold / hendelser som man ikke kan forhindre, men som det må lages en beredskapsplan for. Hvordan skal hendelsen takles når den oppstår? Tiltakene i gult område bør vurderes opp mot kost/nytte effekt. Gode tiltak for Grønne forhold Forhold/hendelser i grønt område i risikobildet, er forhold som virksomheten kan leve med. Vi mener imidlertid at dersom forhold som er beskrevet i grønt område ikke koster penger og er lette å gjøre noe med, så bør man også her iverksette tiltak. Små ubetydelige problemer kan vokse seg store dersom man ikke gjør noe med dem! 8 BEREDSKAP VED VOLDA VIDAREGÅANDE SKULE Skolen vil oppleve en periode med økt risiko for uønskede hendelser. Tiltakene som gruppen har foreslått er rettet både mot å unngå hendelser og å redusere konsekvensen/begrense skadeomfanget hvis hendelsen oppstår. Side 8 av 15

9 Risiko og sårbarhetsanalyse, mars Volda vidaregåande skule - BS3 Dato: , rev. 00 rapport til høring Skolens egen beredskap er viktig i denne sammenhengen. Dette betyr at varsling og aksjoner skjer raskt og riktig med kompetent personell og riktig utstyr dersom en uønsket hendelse oppstår. Det er tidligere gjennomført risikoanalyse som grunnlag for planlegging av beredskap ved skolen. Det er behov for at planene for beredskap gjennomgås med tanke på de spesielle utfordringene byggeprosjektet gir, og med hensyn på organisasjonsendringer ved skolen. Side 9 av 15

10 Risiko og sårbarhetsanalyse, mars Volda vidaregåande skule Dato: , rev. 00 rapport til høring 9 TILTAKSPLAN Med bakgrunn i grovkartlegging av mulige uønskede forhold/hendelser er det fremmet forslag om 50 tiltak med følgende hensikt: Tiltak som reduserer sannsynlighet for at hendelse/forhold skal oppstå. Forebyggende. Tiltak som reduserer konsekvensene dersom hendelsen/forholdet oppstår. Skadebegrensende. Om tiltakslista: De samme tiltakene kan ha forebyggende eller skadebegrensende funksjon for flere ulike forhold / hendelser. Forhold/hendelser som kommer ut i det røde området i risikobildet får foreslåtte tiltak beskrevet i den røde delen av tiltakslista. Forhold/hendelser som har så høy risiko at de kommer ut i den røde delen av risikolista, kan ikke aksepteres ut fra myndighetskrav eller egne mål og krav. For ytterligere informasjon og bakgrunn angående det enkelte tiltak, henvises det til analyseskjema i vedlegg 1. Referansene i kolonnen bak tiltaket, angir nummerering i analyseskjema. Nr. Tiltak for røde forhold. Ref. Forbedrer følgende forhold. Ansvar Tidsfrist 1. Byggeprosjektet skal tilpasses 1, 4, 24 Svikt i teknisk infrastruktur under avvikling av Byggeleder eksamensperioden! eksamen 2. Solid inngjerding av byggeområde 8 Personskade/ uønsket tilkomst byggeplass Byggeleder og Rektor 3. Ingen støyende aktiviteter under eksamen 10 Støy under eksamen/tentamen Byggeleder 4. Ansvar for kritiske ytterdører er lagt til 11 Innbrudd Byggeleder Veidekke 5. Vurdere montere ekstra alarm. 11 Innbrudd Rektor 6. Opprette gangsoner på skoleplass 13 Personskade som følge av kryssende trafikk Byggeleder Beredskapsplan må beskrive hvordan varsel til brannvesen og til brukerne skal skje. 15, 30 Brann, Innbrudd Byggeleder og Brannvernleder skolen 15 Brann Brannvernleder Manglende rømningsveier i eks bygg skolen og Byggeleder Gjennomgang av brannvernsplan med skolens brannvernleder og byggeleder Brannvernleder skilter nye rømningsveier 15, 26 Manglende rømningsveier i eks bygg Brannvernleder Vurdere flytting av brannsentral 23 Brann/Personskade Vaktmester midlertidig 12. Etablere ny kantine og tilkomst kantinekjøkken Side 10 av 15

11 Risiko og sårbarhetsanalyse, mars Volda vidaregåande skule Dato: , rev. 00 rapport til høring Nr. Tiltak for røde forhold. Ref. Forbedrer følgende forhold. Ansvar Tidsfrist 13. Etablere ny rømmingsvei fra aula Manglende rømming / sikre kantinedrift Nr. Tiltak for gule forhold. Ref. Forbedrer følgende forhold. Ansvar Tidsfrist 14. Planlagte avbrudd meldes skolen minst en dag i 2 Ikke planlagt svikt i strømforsyning Byggeleder forkant Byggeprosjektet prøver å tilpasse seg disse periodene. 2 Svikt i teknisk infrastruktur under planlagte heldagsprøver Byggeleder/Pr osjektleder 17. Skolen rapporterer inn god tid i forkant 2 Svikt i teknisk infrastruktur under planlagte Rektor heldagsprøver Rutiner for låsing avtales mellom skole og entreprenør. 19 Innbrudd utenom skolens åpningstider Byggeleder/Re ktor 20. Informasjon hver uke/14.dag om kommende 19 Utrygghet / psykososiale belastninger. Byggeleder aktiviter. Personskader 21. Parkering forbudt skilting på skoleplassen 12 Uklar/vanskelig tilkomst hovedinngang Vaktmester Informasjon legges ut på fronter 19 Frustrasjoner elever og tilsatte Rektor/brukerk oordinator 26. Infotavle til besøkende 19 Frustrasjon besøkende Rektor/brukerk oordinator Side 11 av 15

12 Risiko og sårbarhetsanalyse, mars Volda vidaregåande skule Dato: , rev. 00 rapport til høring 9.1 Rapportering i forbindelse med tiltaksplan. I henhold til Møre og Romsdal fylke og prosjektets gjeldende regler for ansvar/ledelse skal den som er ansvarlig for vurdering/gjennomføring av et tiltak, varsle nærmeste overordnede dersom det er avvik fra vedtatt tiltaksplan. Den som er ansvarlig for tiltaket skal også gjennom vanlig saksbehandling beskrive eventuelle behov for økonomiske midler/kompetanse for gjennomføring av tiltaket. Side 12 av 15

13 Risiko og sårbarhetsanalyse, mars Volda vidaregåande skule Dato: , rev. 00 rapport til høring 10 VEDLEGG 1: ANALYSE/RISIKOVURDERING Nr Hendelse Berørt Mulige årsaker Konsekvenser K S R Tiltak 1. Strømbrudd under eksamen Rivingsarbeider Graving Volda kommune Ikke gjennomført eksamen 4 2 Unngå risikoaktivitet i eksamensdagene Skolen leverer eksamensliste til Veidekke Skolen bruker andre bygge så mye som mulig 2. Strømbrudd under heldagsprøve Rivingsarbeider Graving Volda kommune Avbrudd i tentamen 3 2 Heldagsprøver begrenses Begrenser risikoaktivitet disse dagene Skolen leverer tentamensliste til Veidekke 3. Problematisk tilkomst skolens administrasjon. Hovedinngang bygges om og tas ut av drift i byggeperioden. Klager, frustrasjoner fra besøkende. Forsinket vareleveranse? 4. Svikt i dataforbindelse til administrasjon Kabler kommer i dag opp i planlagt byggeområde. Ingen datatilkomst administrasjon 5. Ingen tilkomst kantine Kantinen ligger i byggeområdet Tap av inntekter for skolen, ingen kantine for elever og tilsatte. 6. Støy i biliotek 7. Brann i skolen grunnet byggearbeider 8. Uønsket tilkomst på byggeplass 9. Dårlig luft i undervisningsrom 10. Manglende tilkomst renholdere til bibliotek 11. Innbrudd i huset grunnet uklart ansvarslinjer i forhold til låsing. 12. Ingen internettilknytning i eksamensperioden Se senere punkter Elever eller tilsatte bruker byggeplass som snarvei Ventilasjonsanlegget slås av i korte perioder. Støv og skitt dras inn i rommene. Trapp vanskelig å forsere med renholdsvogner Arbeider av entreprenører ut over skolens åpningstid Uklar låseregime mellom skole og entreprenører. Alarm koblet ut. Forstyrrelser i byggearbeidet Personskade 3 3 Tydelig skilting Solid inngjerding Evt rømmingskrav vurderes av prosjekteringsgruppa Dårligere inneklima. 1 3 Vurdere økt renhold Varsling om når dette skjer slik at skolen kan vurdere alternativ undervisning Ikke skje i eksamensperioden. Forringet renhold bibliotek Tyveri av skolens eller elevenes utstyr. 2 4 Kritiske ytterdører er underlagt entreprenør. Skolen får en kopi av nøkkel. Entreprenør praktiserer adgangsbevis. Skolen får ikke benytte kritiske dører! Trappeløpet sperres av entreprenør. Skolen vurderer å montere ekstra alarm. Side 13 av 15

14 Risiko og sårbarhetsanalyse, mars Volda vidaregåande skule Dato: , rev. 00 rapport til høring Nr Hendelse Berørt Mulige årsaker Konsekvenser K S R Tiltak 13. Trafikkulykke grunnet Anleggstrafikk fyller plassen Personskade 4 2 Vurderer inngjerding av gangsoner. kryssende anleggstrafikk foran hovedinngang Informasjon til elevene og tilsatte om risiko. 14. Støvplager drar støv inn i bygget 15. Usikker rømming grunnet manglende øvinger og nye rømmingsveier. 16. Ingen tilkomst til eksisterende kjøkken 17. Uholdbare arbeidsforhold administrasjon 18. Manglende skilting fører til frustrasjoner når veier er stengt. 19. Manglende informasjon til nye elever og tilsette fører til farlig eller uønskede situasjoner. 20. Elever eller tilsatte får tilgang til konf dok 21. Støv, dryss fra himling i realfagsarealene 22. Parkering på uønskede plasser 23. Forsinket utrykking ved brannalarm 24. Frustrasjoner grunnet støyende arbeider 25. Svikt i telefonanlegg grunnet riving Se pkt 9 Nye rømmingsveier Dårlig skilting Ligger i byggeonmråde For dårlig midl plassering administrasjon. Lite plass og avskjerming mellom resepsjon og kontorarbeidsplasser. Personer brenner inne 4 3 Brannplaner under byggeperioden utarbeides. Alle rømmingsveier sikres godt skiltet Nye brannplaner formidles alle brukere. Se pkt Psyk belastning 2 3 Kart med tilkomster i de ulike fasene distribueres brukerne i Fronter. Kontaktlære tar dette opp i møter. Infotavle settes opp i vestibylen. Se pkt 18 Se pkt Se pkt 18 Veidekke sender ut 14.dg plan over aktivitet. Kopirom og skirvere for adm i gang traffikert av tilsatte og elever. Arbeid i etasjen over Lengre vei fra hovedparkering til hovedinngang Brannsentral er plassert ii byggeområde Se pkt 18 Ikke kartlagt ledningsnett Administrasjonen er uten telefon 2 2 Påvise ledningene Bruke mobiltelefoner 26. Svikt i internt brannvarslingsanlegg grunnet rivearbeider Ikke kartlagt ledningsnett Brannvarsling når ikke alle Personer får ikke rømt bygget ved brann 4 2 Anlegget kartlegges Bygget sjekkes for dekning av alarmer Side 14 av 15

15 Risiko og sårbarhetsanalyse, mars Volda vidaregåande skule Dato: , rev. 00 rapport til høring Nr Hendelse Berørt Mulige årsaker Konsekvenser K S R Tiltak 27. Svikt i ekstern varsling G4S grunnet riving. Brannalarm og tyverialarm går direkte til G4S. Kabler ødelegges under rivingsarbeider Forsinket utrykking av G4S. G4S varsler videre til brannvesenet. Forsinket uttykking utenom driftstid. 4 2 Skolen ser på varslingsrutinene. Ledninger bør påvises. Side 15 av 15

Et faghefte fra NSO Næringslivets sikkerhetsorganisasjon Gjeldende per oktober 2011. Risikoanalyse

Et faghefte fra NSO Næringslivets sikkerhetsorganisasjon Gjeldende per oktober 2011. Risikoanalyse Et faghefte fra NSO Næringslivets sikkerhetsorganisasjon Gjeldende per oktober 2011 Risikoanalyse Innhold 1 Innledning...5 1.1 Bakgrunn...5 1.2 Hvorfor risikoanalyser?...6 1.3 Umiddelbar nytteverdi...8

Detaljer

Risikobilde Analysen skal primært være et verktøy for kommunens ledelse og gi et grunnlag for oppfølging og prioriteringer på overordnet nivå.

Risikobilde Analysen skal primært være et verktøy for kommunens ledelse og gi et grunnlag for oppfølging og prioriteringer på overordnet nivå. Overordnet ROSanalyse for Tana kommune 2015-2020 ROS-analysen gir et oversiktsbilde over risiko og sårbarhet i kommunen. Den inneholder en vurdering av 26 alvorlige hendelser som kan ramme Tana kommune.

Detaljer

HELHETLIG RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FOR LEBESBY KOMMUNE

HELHETLIG RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FOR LEBESBY KOMMUNE HELHETLIG RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FOR LEBESBY KOMMUNE Rapport med tiltaksplan 2015-2018 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 1 1 Generelt om helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse... 3 1.1 Hva er helhetlig

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE ØSTRE TOTEN KOMMUNE OKTOBER 2012

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE ØSTRE TOTEN KOMMUNE OKTOBER 2012 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE ØSTRE TOTEN KOMMUNE OKTOBER 2012 Østre Toten kommune Side 1 1 Innledning 3 1.1 Hjemmelsgrunnlag 3 1.2 Bakgrunn for ROS-analysen 3 1.3 Mål 3 2 Sammendrag 4 3 Metode 5 3.1 Definisjoner

Detaljer

Metodegrunnlag og bakgrunnsinformasjon. Versjon 1.0 8. september 2000. KITH Rapport 13/2000 ISBN 82-7846-091-4

Metodegrunnlag og bakgrunnsinformasjon. Versjon 1.0 8. september 2000. KITH Rapport 13/2000 ISBN 82-7846-091-4 Metodegrunnlag og bakgrunnsinformasjon Versjon 1.0 8. september 2000 KITH Rapport 13/2000 ISBN 82-7846-091-4 KITH-rapport Tittel Risikoanalyse Metodegrunnlag og bakgrunnsinformasjon Forfatter(e) Bjarte

Detaljer

Eksempelsamling Risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen

Eksempelsamling Risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen Eksempelsamling Risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen 18 2012 R A P P O R T Eksempelsamling Risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen Norges vassdrags- og energidirektorat 2012 ISBN:

Detaljer

Tema. Systematisk sikkerhetsforvaltning i kommunale bygg. Modul 2: Verktøykasse

Tema. Systematisk sikkerhetsforvaltning i kommunale bygg. Modul 2: Verktøykasse Tema Systematisk i kommunale bygg Modul 2: Verktøykasse Systematisk i kommunale bygg Modul 2: Verktøykasse Innhold Forord...5 Forvalteren må være pådriver i sikkerhetsarbeidet... 7 Hva er systematisk HMS-arbeid?...8

Detaljer

SPJELKAVIK VIDEREGÅENDE SKOLE

SPJELKAVIK VIDEREGÅENDE SKOLE ELEVHÅNDBOK HMS HELSE-MILJØ-SIKKERHET SPJELKAVIK VIDEREGÅENDE SKOLE 1 INNHOLD Del 1 Om Helse, Miljø og sikkerhet s. 3 Beskrivelse av HMS-systemet for elever s. 4 Organisering og ansvar s. 5 Seksjonskontaktens

Detaljer

Helhetlig ROS-analyse for Marker kommune. Politisk behandlet juni 2015

Helhetlig ROS-analyse for Marker kommune. Politisk behandlet juni 2015 Helhetlig ROS-analyse for Marker kommune Politisk behandlet juni 2015 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 2 1.1 Bakgrunn og formål... 2 2.0 Definisjoner... 3 3.0 Styrende dokumenter... 4 4.0 Grunnlagsdokumenter...

Detaljer

Styresak 57-2015 Orienteringssak: HMS-handlingsplan 2015 for NLSH

Styresak 57-2015 Orienteringssak: HMS-handlingsplan 2015 for NLSH Direktøren Styresak 57-2015 Orienteringssak: HMS-handlingsplan 2015 for NLSH Saksbehandler: Steinar Vaag Saksnr.: 2009/490 Dato: 11.05.2015 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Ikke trykt vedlegg, ref.:

Detaljer

Håndbok for Helse- Miljø- og Sikkerhetsarbeid

Håndbok for Helse- Miljø- og Sikkerhetsarbeid Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS Håndbok for Helse- Miljø- og Sikkerhetsarbeid Rutiner og dokumentasjon for systematisk hms-arbeid i selskapet Vedtatt av IKA s styre 05.12.2013 Innhold 1.0 Innledning...

Detaljer

Sammendrag Arbeidstilsynet har i løpet av vinteren/våren 2008-2009 ført tilsyn med arbeidsmiljøet i NAV.

Sammendrag Arbeidstilsynet har i løpet av vinteren/våren 2008-2009 ført tilsyn med arbeidsmiljøet i NAV. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 12.06.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Ola Winsvold tlf 934 62 614 Arbeids- og velferdsdirektoratet Postboks 5 St. Olavs plass 1030 Oslo TILSYNSRAPPORT OG VARSEL

Detaljer

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 28.4.2009 200900004-5 012 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse:

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 28.4.2009 200900004-5 012 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 28.4.2009 200900004-5 012 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: Styret Helse Finnmark

Detaljer

Veiledning i risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen

Veiledning i risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen Veiledning i risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen 2 2010 V E I L E D E R Veiledning i risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen - Et grunnlag for godt beredskapsarbeid - Norges vassdrags-

Detaljer

ALTA KOMMUNE BARN OG UNGE SEKTOREN

ALTA KOMMUNE BARN OG UNGE SEKTOREN ALTA KOMMUNE BARN OG UNGE SEKTOREN Viktige telefonnumre: BRANN 110 AMBULANSE 113 POLITI 112 Strømstans Vannskader Innbrudd/hærverk Dagtid: 5523 Vakttelefon: 48 21 84 14 Drift og utbygging Meldes: Postmottak.

Detaljer

Eidsvoll kommune Overordnet risiko- og sårbarhetsanalyse, juni 2013

Eidsvoll kommune Overordnet risiko- og sårbarhetsanalyse, juni 2013 www.pwc.no Eidsvoll kommune Overordnet risiko- og sårbarhetsanalyse, juni 2013 27. juni 2013, oppdatert 4. november 2013 Side 1 av 33 Eidsvoll kommune v / Tore Ulsund, Beredskapsansvarlig Oslo, 27. juni

Detaljer

Mal til Risiko og sårbarhetsanalyse Helse, miljø og sikkerhet

Mal til Risiko og sårbarhetsanalyse Helse, miljø og sikkerhet Mal til Risiko og sårbarhetsanalyse Helse, miljø og sikkerhet (april 2008) 1 Innledning Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid innebærer at arbeidsgiver skal kartlegge farer og problemer og på

Detaljer

VEILEDNING. til forskrift om kommunal beredskapsplikt. Februar 2012

VEILEDNING. til forskrift om kommunal beredskapsplikt. Februar 2012 12 VEILEDNING til forskrift om kommunal beredskapsplikt Februar 2012 Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2012 ISBN: 978-82-7768-263-1 Grafisk produksjon: Erik Tanche Nilssen

Detaljer

NORSK BIBLIOTEK TRANSPORT AS PB 204 0612 Oslo Orgnr: 984704828 Tlf: 23140325 Fax: E-post: lars@nbt.as. NBT Håndbok

NORSK BIBLIOTEK TRANSPORT AS PB 204 0612 Oslo Orgnr: 984704828 Tlf: 23140325 Fax: E-post: lars@nbt.as. NBT Håndbok PB 204 0612 Oslo Orgnr: 984704828 Tlf: 23140325 Fax: E-post: lars@nbtas NBT Håndbok : Lars Sandbakken Utarbeidet av: Lars Sandbakken Revidert dato: 05022013 Revisjonsnummer: : Utskrift foretatt 10042013

Detaljer

ROS-analyse. Drammen eiendom KF. OPPDRAG Detaljregulering av Øren skole og flerbrukshall. EMNE ROS-analyse DOKUMENTKODE 127197-PLAN-RAP-001

ROS-analyse. Drammen eiendom KF. OPPDRAG Detaljregulering av Øren skole og flerbrukshall. EMNE ROS-analyse DOKUMENTKODE 127197-PLAN-RAP-001 Drammen eiendom KF OPPDRAG Detaljregulering av Øren skole og flerbrukshall EMNE DOKUMENTKODE 127197-PLAN-RAP-001 Med mindre annet er skriftlig avtalt, tilhører alle rettigheter til dette dokument Multiconsult.

Detaljer

Felles mal for SHA-plan

Felles mal for SHA-plan Løten kommune Hamar kommune Ringsaker kommune Stange kommune Elverum kommune Hias IKS Felles mal for SHA-plan 24.6.2011 Revisjonsoversikt Revisjon Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Oppdragsgiver

Detaljer

Vurdering av arbeidsmiljørisikoer knyttet til sammenslåing av instituttene SP og HEL

Vurdering av arbeidsmiljørisikoer knyttet til sammenslåing av instituttene SP og HEL Høgskolen i Oslo og Akershus Fakultet for helsefag Vurdering av arbeidsmiljørisikoer knyttet til sammenslåing av instituttene SP og HEL Kjeller og Oslo 15. mars 2015 2 Arbeidsgruppen for vurdering av arbeidsmiljørisikoer

Detaljer

Del 1 GENERELT... 2 1.1Om planen... 2 1.2 Forebyggende beredskap... 2 1.3 Hva er beredskap... 2 1.4 Beredskapssituasjon... 4

Del 1 GENERELT... 2 1.1Om planen... 2 1.2 Forebyggende beredskap... 2 1.3 Hva er beredskap... 2 1.4 Beredskapssituasjon... 4 BEREDSKAPSPLAN Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Del 1 GENERELT... 2 1.1Om planen... 2 1.2 Forebyggende beredskap... 2 1.3 Hva er beredskap... 2 1.4 Beredskapssituasjon... 4 Del 2 ORGANISERING OG INSTRUKSER...

Detaljer

Det nye universitetssykehuset i Trondheim

Det nye universitetssykehuset i Trondheim Det nye universitetssykehuset i Trondheim HMS-HÅNDBOK Helsebygg Midt-Norge Schwachs gate 1 7488 Trondheim Telefon: 73 86 20 00 Faks: 73 86 20 01 Email: prosjekt@helsebygg-midt.no Internett: www.helsebygg.no

Detaljer

Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse

Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse Rakkestad kommune 2014-06-27 Oppdragsnr.: 5136132 J05 2014-06-27 Endelig versjon til bruk ToAHe KHMe KHMe B04 2014-06-16 Høringsutgave II - til gjennomgang i kommunen

Detaljer

Veileder for Brannsikkert Scenebygg Risikoanalyse Brannalarm og Alarmorganisering Drift og Vedlikehold

Veileder for Brannsikkert Scenebygg Risikoanalyse Brannalarm og Alarmorganisering Drift og Vedlikehold Veileder for Brannsikkert Scenebygg Risikoanalyse Brannalarm og Alarmorganisering Drift og Vedlikehold Versjon 1 Innholdsfortegnelse 1 Forord... 4 1.1 FAQ - Ofte stilte spørsmål... 5 1.2 Arbeidsgruppen...

Detaljer

En veiledning. Sikkerhets- og beredskapstiltak mot terrorhandlinger

En veiledning. Sikkerhets- og beredskapstiltak mot terrorhandlinger En veiledning Sikkerhets- og beredskapstiltak mot terrorhandlinger Utgitt av Nasjonal sikkerhetsmyndighet, Politidirektoratet og Politiets sikkerhetstjeneste Sikkerhetsråd 01 Gjennomfør en risikovurdering

Detaljer

Steinkjer kommune Avdeling for kommunaltekniske tjenester. BEREDSKAPSPLAN VANNFORSYNING OG AVLØP Rullering 2007

Steinkjer kommune Avdeling for kommunaltekniske tjenester. BEREDSKAPSPLAN VANNFORSYNING OG AVLØP Rullering 2007 Steinkjer kommune Avdeling for kommunaltekniske tjenester BEREDSKAPSPLAN VANNFORSYNING OG AVLØP Rullering 2007 Del 1 RISIKOVURDERING RISIKOREDUSERENDE TILTAK Rullering 2007 gjelder kun vannforsyning www.rg-prosjekt.no

Detaljer

Risikoanalyse Rv. 94 Hammerfest

Risikoanalyse Rv. 94 Hammerfest Region nord Veg- og transportavdelingen Miljø og trafikksikkerhet 25.04.2014 Risikoanalyse Rv. 94 Hammerfest Rypefjordtunnelen - Jansvannet. Reguleringsplannivå Innhold: 1 Analyseobjekt, formål og vurderingskriterier...

Detaljer