Rapport. Tittel: Risiko- og sårbarhetsanalyse for bygging av Volda vidaregåande skule byggesteg 3 Behandlingsprosedyre: Oversendt for behandling, dato

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapport. Tittel: Risiko- og sårbarhetsanalyse for bygging av Volda vidaregåande skule byggesteg 3 Behandlingsprosedyre: Oversendt for behandling, dato"

Transkript

1 Rapport Tittel: Risiko- og sårbarhetsanalyse for bygging av Volda vidaregåande skule byggesteg 3 Behandlingsprosedyre: Oversendt for behandling, dato Forventet dato for behandling Instans Dato for behandling Behandling i prosjektgruppe Behandling i AMU? Behandling i Plangruppe? Behandling i Plannemnda? Behandling i Styringsgruppa? Dokumentstatus: Rev.nr. Rev. dato Revisjonstekst Utarb. av Sign. Kontrollert av Sign. Godkjent av Sign Rapport til høring Per Olaf Brækkan

2 Rapport Innholdsfortegnelse 1 BAKGRUNN/INNLEDNING MÅL OG RAMMER RESULTATER / SAMMENDRAG ARBEIDSMETODE Arbeidsgruppen AKSEPTKRITERIER FOR RISIKO Definisjoner Konsekvensklassifisering Sannsynlighetskategorier KARTLEGGING AV UØNSKEDE HENDELSER ANALYSE AV UØNSKEDE HENDELSER Analyse av årsaker, konsekvenser og sannsynlighet Risikobilde BEREDSKAP VED VOLDA VIDAREGÅANDE SKULE TILTAKSPLAN Rapportering i forbindelse med tiltaksplan VEDLEGG 1: ANALYSE/RISIKOVURDERING... 13

3 Risiko og sårbarhetsanalyse, mars Volda vidaregåande skule - BS3 Dato: , rev. 00 rapport til høring 1 BAKGRUNN/INNLEDNING Volda vgs skal bygge om administrasjon og vestibyle førstehalvår MÅL OG RAMMER Det er vedtatt følgende HMS-mål for prosjektet: Ingen alvorlige ulykker, skader eller tap på byggeplassen Redusere ulempene ved byggeaktiviteten til et minimum for skolens virksomhet, mennesker og miljø. Prioritering av miljøriktige løsninger, og gjennom dette legge grunnlaget for et godt arbeidsmiljø i bygningene Redusere avfallsmengde fra byggevirksomheten gjennom kildesortering og levering til godkjent avfallsmottak Ingen avvik i forhold til krav i HMS-planen. Gjennomføre byggeprosessen i samsvar med Rent Tørt Bygg-filosofien Hensikten med ROS-analysen er å beskrive risikofaktorer for kjernevirksomheten ved skolen og tiltak som kan redusere sannsynlighet for og begrense ulemper ved uønskede hendelser. I tillegg vektlegges den holdningsskapende effekt prosjektet vil ha i forhold til ivaretakelse av helse, miljø og sikkerhet i tilknytning til byggeprosessen. Det bør være et mål at prosjektet bidrar til å skape gode HMS-holdninger. Rapporten fra ROS-analysen skal danne grunnlag for: Tilbudsgrunnlag for utførelse av provisorier og 1. og 2. byggetrinn. Samordning av skolens og byggeprosjektets vernetjeneste og beredskapsplaner. For å kunne gjøre en realistisk prioritering av gode tiltak som blir foreslått i ROS-analysen skal det etableres akseptkriterier. Disse gir en indikasjon på hva man betrakter som godt nok. Akseptkriteriene beskriver konsekvenser av uønskede hendelser samt sannsynligheten for at aktuelle forhold/hendelser oppstår. ROS-analysen er basert på den lokale kunnskap som finnes hos ansatte og elever ved skolen og hos prosjektledelsen. Gjennom tverrfaglig gruppeprosess forankres foreslåtte tiltak hos beslutningstakere og utførende. 3 RESULTATER / SAMMENDRAG Risikoanalysen for prosjektet Volda vidaregåande skule har hatt fokus på uønskede forhold/hendelser som vil påvirke sikkerhet, trygghet og trivsel og regularitet i forhold til undervisnings- og driftssituasjonen på skolen under byggeperioden. I forbindelse med uønskede forhold/hendelser legges det først og fremst vekt på sikkerhet for mennesker. Deretter materiell/miljø/økonomiske verdier. Prioriterte tiltak for å øke sikkerhet kan oppsummeres i følgende hovedområder for innsats: Informasjon/kommunikasjon Side 3 av 15

4 Risiko og sårbarhetsanalyse, mars Volda vidaregåande skule - BS3 Dato: , rev. 00 rapport til høring Prosjektets arbeid med risikokartlegging og iverksettelse av tiltak vil bidra til å skape trygghet og tillit. For elever, ansatte, og beboere i området vil det være svært viktig å få informasjon om hva som blir gjort for å opprettholde et akseptabelt sikkerhetsnivå. Tett og systematisk kommunikasjon mellom byggeledelsen og skolen, og samordning av planer vil være av stor betydning for å begrense ulempene for skolens virksomhet. I forbindelse med beredskapshendelser er rask og sikker informasjon avgjørende for en vellykket aksjon. Informasjon handler her om varsling og rapportering. Trafikksituasjonen Prosjektet vil medføre berøringspunkter mellom persontrafikk og anleggstrafikk. Analysen peker på behovet for å vurdere parkering i skoleplana og iverksette tiltak for å hindre at trafikkuhell oppstår. Regularitet i forsyning av vann, strøm, tele- og datatjenester og avløp Byggeprosjektet vil medføre økt risiko for avbrudd i forsyning knyttet til teknisk infrastruktur. Korte avbrudd kan aksepteres på dager hvor det kun foregår ordinær undervisning, men det er behov for særskilte tiltak for å unngå avbrudd på eksamensdager. Psykososiale forhold Å arbeide med undervisning og administrasjon tett inntil en byggeplass over lang tid vil nødvendigvis medføre ekstra belastning. Tiltak som er egnet til å forebygge utrygghet, mistrivsel og økt fravær foreslås. Ulempene vil omfatte både elever, lærere og administrativt ansatte ved skolen. En forventer at støy vil være det mest belastende forholdet, spesielt i grunnarbeidsfasene. I HMS-planen er det satt støykrav som vil gjelde for utførelsen. Øvrige tiltak som bør gjennomføres vil være rettet mot informasjon/ kommunikasjon. Risikobildet i kap. 7 gir en oversikt over hvilke uønskede forhold/hendelser som vil være dimensjonerende for den beredskap skolen og prosjektet må etablere. Tiltakslisten i kap. 8 gir forslag til tiltak for å forebygge, eventuelt redusere konsekvenser ved oppståtte beredskapshendelser. 4 ARBEIDSMETODE Det er gjennomført et møte med arbeidsgruppen. Møtet har hatt følgende innhold: Del 1. Klargjøring av mål og hensikt med ROS-analysen og etablering av akseptkriterier. Grovkartlegging av aktuelle uønskede forhold/hendelser under byggeperioden. Analyse av forhold/hendelse med hensyn på årsaker og årsakssammenhenger, konsekvenser og sannsynlighet. Del 2: Gjennomgang av risikobildet og forslag til tiltak av forebyggende og skadebegrensende art. I tillegg til arbeidsgruppens kompetanse er følgende grunnlagsdokumenter benyttet: - HMS-plan for prosjektet 4.1 Arbeidsgruppen Navn Margaret Alme Torgrim Blø Ronny Aam Rolle Rektor Prosjektleder Vaktmester Side 4 av 15

5 Risiko og sårbarhetsanalyse, mars Volda vidaregåande skule - BS3 Dato: , rev. 00 rapport til høring Olav Trandal Margrete Trovåg Margun Bjerkvik Frank Lande Olav Myklebust Kristian Voldnes Jan Terje Eidset Cecilie Haugen Dale Heidi Holen Sara Ose Stig Ove Hol Ingeborg Øye Dahl Per Olaf Brækkan IT-ansvarlig Tillitsvalgt Ledende renholder Driftsleder Veidekke ATV lektorlaget Elevrepresentant ATV Utdanningsforbundet Kantine Bibliotek Elevrepresentant Ass. Prosjektleder Hammerø og Storvik prosjekt AS Ass.rektor Brukerkoordinator 5 AKSEPTKRITERIER FOR RISIKO 5.1 Definisjoner Akseptkriterier gir uttrykk for det risikonivået en beslutter er akseptabelt. Akseptkriteriene utgjør en referanse ved vurdering av valg av løsning og behov for risikoreduserende tiltak. Byggeaktiviteten midt inne på skolens område medfører aktiviteter som kan gi økt sannsynlighet for at uønskede hendelser vil oppstå. Gjennom forebyggende beredskap ønsker man å gjøre denne økningen lavest mulig. I tillegg må konsekvenser reduseres gjennom gode beredskapstiltak for hendelser som oppstår. Man etablerer akseptkriterier for å ha et referansenivå ved gjennomføring av risikoanalyse. Risikoanalysen skal avdekke eventuelle uønskede risikomoment og hvilke risikoreduserende tiltak en kan sette inn mot disse. Akseptkriteriene brukes som mål for å finne ut om risikoen for uønskede hendelser er akseptable og hvilke tiltak som kan redusere disse. For ROS-analysen ved Volda vidaregåande skule er følgende rammer gitt: Risikoanalysen skal avdekke aktuelle uønskede hendelser knyttet til anleggsfasen for 2. byggetrinn. Risikoanalysen skal beskrive konsekvenser for skolen ved at uønskede forhold oppstår og foreslå tiltak relatert til årsaker og konsekvenser. Side 5 av 15

6 Risiko og sårbarhetsanalyse, mars Volda vidaregåande skule - BS3 Dato: , rev. 00 rapport til høring 5.2 Konsekvensklassifisering Ved analysen er konsekvenser for mennesker, miljø og funksjon vurdert med utgangspunkt i følgende konsekvensklassifisering: Konsekvens/begrep 4. SVÆRT ALVORLIG 3. ALVORLIG 2. MINDRE ALVORLIG 1. UBETYDELIG Beskrivelse Skade/sykdom: Død eller alvorlig skade/sykdom på en eller flere personer. Skade/sykdom med varig mén. Trygghet og trivsel: Stor grad av misstemning, mange langtidssykemeldinger og oppsigelser/permisjoner. Undervisnings-/driftssituasjonen: Avbrudd i eksamen. Skade/sykdom: Mindre alvorlig, men behandlingskrevende skade, kort rehabiliteringstid, ikke varig mén. Trygghet og trivsel: Belastende forhold for en gruppe personer. Generelt høyt sykefravær. Mange klager fra besøkende, elever, samarbeidspartnere. Undervisnings-/driftssituasjonen: Avbrudd i planlagte heldagsprøver. Ikke planlagte avbrudd i undervisningen eller administrativ drift av lengre varighet. Påvirker fremdriftsplan. Skade/sykdom: Enkelttilfeller av sykefravær som kan relateres til arbeidssituasjonen. Trygghet og trivsel: Belastende forhold for enkeltpersoner. Enkeltklager fra studenter, besøkende, samarbeidspartnere. Undervisnings-/driftssituasjonen: Ikke planlagt avbrudd/forstyrrelser i undervisningen eller administrativ drift av kortere varighet. Skade/sykdom: Ikke påviselige utslag på arbeidsinnsats eller sykefravær. Trygghet og trivsel: Enkelttilfeller av misnøye. Undervisnings-/driftssituasjonen: Planlagt avbrudd/forstyrrelse i undervisning eller administrativ drift av kortere varighet. Side 6 av 15

7 Risiko og sårbarhetsanalyse, mars Volda vidaregåande skule - BS3 Dato: , rev. 00 rapport til høring 5.3 Sannsynlighetskategorier Sannsynlighet/varighet Beskrivelse Svært sannsynlig 4 Vil skje flere ganger i løpet av anleggsperioden. Forholdet vil være kontinuerlig tilstede. Sannsynlig 3 Vil skje en gang i løpet av anleggsperioden. Forholdet vil være tilstede i korte perioder. Lite sannsynlig 2 Har hørt om det andre steder. Usannsynlig 1 Kjenner ingen tilfeller. ROS-analysen er en kvalitativ analyse. Det betyr at det er de som deltar i arbeidet som gjennom sin kunnskap og erfaring beskriver antatte konsekvenser og antatt sannsynlighet for at ulike forhold/hendelser kan oppstå. 6 KARTLEGGING AV UØNSKEDE HENDELSER Grovmatrisen gir en oversikt over aktuelle uønskede forhold/hendelser som ble kartlagt i ROS-møtet. Uønskede hendelser/forhold 1.0 Svikt i teknisk infrastruktur 2.0 Støy 3.0 Støv 4.0 Brann 5.0 Fallende last 6.0 Trafikkuhell 7.0 Forsinkelser i fremdriftsplan for prosjektet 8.0 Manglende/varierende adkomst for leverandører av varer og tjenester 9.0 Utrygghet / psykososiale belastninger 10.0 Skade på mennesker og/eller materiell 11.0 Kvalitetsforringelse innemiljø 12.0 Miljøforurensing 13.0 Manglende fasiliteter ved skolestart Side 7 av 15

8 Risiko og sårbarhetsanalyse, mars Volda vidaregåande skule - BS3 Dato: , rev. 00 rapport til høring 7 ANALYSE AV UØNSKEDE HENDELSER 7.1 Analyse av årsaker, konsekvenser og sannsynlighet Analyseskjemaet i vedlegg 1 viser gruppens oppfatning av årsaker, beskrivelse av konsekvenser, grad av sannsynlighet og alvorlighetsgrad for mulige uønskede hendelser. 7.2 Risikobilde I risikobildet er risikonivået for de ulike hendelser vurdert mot akseptkriteriene. Referansene i risikobilde er hentet fra grovmatrisen i kap. 6 og analyseskjema i vedlegg 1. S A N N S Y N L I G H E T 4. Svært sannsynlig 3. Sannsynlig 2. Lite sannsynlig 1. Usannsynlig 1. Ubetydelig 2. Mindre alvorlig KONSEKVENSER 3. Alvorlig 4. Svært alvorlig Røde forhold der tiltak er nødvendig Forhold / hendelser i den røde delen av risikobildet, er forhold vi på grunnlag av akseptkriteriene sier at vi ikke kan leve med. Dette er forhold som må følges opp i form av tiltak. Fortrinnsvis tiltak som retter seg mot årsakene til hendelsen / forholdet, og derigjennom reduserer sannsynligheten for at hendelsen/forholdet kan inntreffe. Tiltak som retter seg mot å redusere konsekvensen av hendelsen/forholdet vil ofte være et godt supplement, spesielt i de tilfeller der årsakssammenhengen kan være sammensatt. Kostnadene som røde forhold genererer må normalt aksepteres. Gule forhold der tiltak bør vurderes Forhold / hendelser i den gule delen av risikobildet vil være forhold som er på grensen av hva vi kan akseptere. I mange tilfeller vil dette være forhold / hendelser som man ikke kan forhindre, men som det må lages en beredskapsplan for. Hvordan skal hendelsen takles når den oppstår? Tiltakene i gult område bør vurderes opp mot kost/nytte effekt. Gode tiltak for Grønne forhold Forhold/hendelser i grønt område i risikobildet, er forhold som virksomheten kan leve med. Vi mener imidlertid at dersom forhold som er beskrevet i grønt område ikke koster penger og er lette å gjøre noe med, så bør man også her iverksette tiltak. Små ubetydelige problemer kan vokse seg store dersom man ikke gjør noe med dem! 8 BEREDSKAP VED VOLDA VIDAREGÅANDE SKULE Skolen vil oppleve en periode med økt risiko for uønskede hendelser. Tiltakene som gruppen har foreslått er rettet både mot å unngå hendelser og å redusere konsekvensen/begrense skadeomfanget hvis hendelsen oppstår. Side 8 av 15

9 Risiko og sårbarhetsanalyse, mars Volda vidaregåande skule - BS3 Dato: , rev. 00 rapport til høring Skolens egen beredskap er viktig i denne sammenhengen. Dette betyr at varsling og aksjoner skjer raskt og riktig med kompetent personell og riktig utstyr dersom en uønsket hendelse oppstår. Det er tidligere gjennomført risikoanalyse som grunnlag for planlegging av beredskap ved skolen. Det er behov for at planene for beredskap gjennomgås med tanke på de spesielle utfordringene byggeprosjektet gir, og med hensyn på organisasjonsendringer ved skolen. Side 9 av 15

10 Risiko og sårbarhetsanalyse, mars Volda vidaregåande skule Dato: , rev. 00 rapport til høring 9 TILTAKSPLAN Med bakgrunn i grovkartlegging av mulige uønskede forhold/hendelser er det fremmet forslag om 50 tiltak med følgende hensikt: Tiltak som reduserer sannsynlighet for at hendelse/forhold skal oppstå. Forebyggende. Tiltak som reduserer konsekvensene dersom hendelsen/forholdet oppstår. Skadebegrensende. Om tiltakslista: De samme tiltakene kan ha forebyggende eller skadebegrensende funksjon for flere ulike forhold / hendelser. Forhold/hendelser som kommer ut i det røde området i risikobildet får foreslåtte tiltak beskrevet i den røde delen av tiltakslista. Forhold/hendelser som har så høy risiko at de kommer ut i den røde delen av risikolista, kan ikke aksepteres ut fra myndighetskrav eller egne mål og krav. For ytterligere informasjon og bakgrunn angående det enkelte tiltak, henvises det til analyseskjema i vedlegg 1. Referansene i kolonnen bak tiltaket, angir nummerering i analyseskjema. Nr. Tiltak for røde forhold. Ref. Forbedrer følgende forhold. Ansvar Tidsfrist 1. Byggeprosjektet skal tilpasses 1, 4, 24 Svikt i teknisk infrastruktur under avvikling av Byggeleder eksamensperioden! eksamen 2. Solid inngjerding av byggeområde 8 Personskade/ uønsket tilkomst byggeplass Byggeleder og Rektor 3. Ingen støyende aktiviteter under eksamen 10 Støy under eksamen/tentamen Byggeleder 4. Ansvar for kritiske ytterdører er lagt til 11 Innbrudd Byggeleder Veidekke 5. Vurdere montere ekstra alarm. 11 Innbrudd Rektor 6. Opprette gangsoner på skoleplass 13 Personskade som følge av kryssende trafikk Byggeleder Beredskapsplan må beskrive hvordan varsel til brannvesen og til brukerne skal skje. 15, 30 Brann, Innbrudd Byggeleder og Brannvernleder skolen 15 Brann Brannvernleder Manglende rømningsveier i eks bygg skolen og Byggeleder Gjennomgang av brannvernsplan med skolens brannvernleder og byggeleder Brannvernleder skilter nye rømningsveier 15, 26 Manglende rømningsveier i eks bygg Brannvernleder Vurdere flytting av brannsentral 23 Brann/Personskade Vaktmester midlertidig 12. Etablere ny kantine og tilkomst kantinekjøkken Side 10 av 15

11 Risiko og sårbarhetsanalyse, mars Volda vidaregåande skule Dato: , rev. 00 rapport til høring Nr. Tiltak for røde forhold. Ref. Forbedrer følgende forhold. Ansvar Tidsfrist 13. Etablere ny rømmingsvei fra aula Manglende rømming / sikre kantinedrift Nr. Tiltak for gule forhold. Ref. Forbedrer følgende forhold. Ansvar Tidsfrist 14. Planlagte avbrudd meldes skolen minst en dag i 2 Ikke planlagt svikt i strømforsyning Byggeleder forkant Byggeprosjektet prøver å tilpasse seg disse periodene. 2 Svikt i teknisk infrastruktur under planlagte heldagsprøver Byggeleder/Pr osjektleder 17. Skolen rapporterer inn god tid i forkant 2 Svikt i teknisk infrastruktur under planlagte Rektor heldagsprøver Rutiner for låsing avtales mellom skole og entreprenør. 19 Innbrudd utenom skolens åpningstider Byggeleder/Re ktor 20. Informasjon hver uke/14.dag om kommende 19 Utrygghet / psykososiale belastninger. Byggeleder aktiviter. Personskader 21. Parkering forbudt skilting på skoleplassen 12 Uklar/vanskelig tilkomst hovedinngang Vaktmester Informasjon legges ut på fronter 19 Frustrasjoner elever og tilsatte Rektor/brukerk oordinator 26. Infotavle til besøkende 19 Frustrasjon besøkende Rektor/brukerk oordinator Side 11 av 15

12 Risiko og sårbarhetsanalyse, mars Volda vidaregåande skule Dato: , rev. 00 rapport til høring 9.1 Rapportering i forbindelse med tiltaksplan. I henhold til Møre og Romsdal fylke og prosjektets gjeldende regler for ansvar/ledelse skal den som er ansvarlig for vurdering/gjennomføring av et tiltak, varsle nærmeste overordnede dersom det er avvik fra vedtatt tiltaksplan. Den som er ansvarlig for tiltaket skal også gjennom vanlig saksbehandling beskrive eventuelle behov for økonomiske midler/kompetanse for gjennomføring av tiltaket. Side 12 av 15

13 Risiko og sårbarhetsanalyse, mars Volda vidaregåande skule Dato: , rev. 00 rapport til høring 10 VEDLEGG 1: ANALYSE/RISIKOVURDERING Nr Hendelse Berørt Mulige årsaker Konsekvenser K S R Tiltak 1. Strømbrudd under eksamen Rivingsarbeider Graving Volda kommune Ikke gjennomført eksamen 4 2 Unngå risikoaktivitet i eksamensdagene Skolen leverer eksamensliste til Veidekke Skolen bruker andre bygge så mye som mulig 2. Strømbrudd under heldagsprøve Rivingsarbeider Graving Volda kommune Avbrudd i tentamen 3 2 Heldagsprøver begrenses Begrenser risikoaktivitet disse dagene Skolen leverer tentamensliste til Veidekke 3. Problematisk tilkomst skolens administrasjon. Hovedinngang bygges om og tas ut av drift i byggeperioden. Klager, frustrasjoner fra besøkende. Forsinket vareleveranse? 4. Svikt i dataforbindelse til administrasjon Kabler kommer i dag opp i planlagt byggeområde. Ingen datatilkomst administrasjon 5. Ingen tilkomst kantine Kantinen ligger i byggeområdet Tap av inntekter for skolen, ingen kantine for elever og tilsatte. 6. Støy i biliotek 7. Brann i skolen grunnet byggearbeider 8. Uønsket tilkomst på byggeplass 9. Dårlig luft i undervisningsrom 10. Manglende tilkomst renholdere til bibliotek 11. Innbrudd i huset grunnet uklart ansvarslinjer i forhold til låsing. 12. Ingen internettilknytning i eksamensperioden Se senere punkter Elever eller tilsatte bruker byggeplass som snarvei Ventilasjonsanlegget slås av i korte perioder. Støv og skitt dras inn i rommene. Trapp vanskelig å forsere med renholdsvogner Arbeider av entreprenører ut over skolens åpningstid Uklar låseregime mellom skole og entreprenører. Alarm koblet ut. Forstyrrelser i byggearbeidet Personskade 3 3 Tydelig skilting Solid inngjerding Evt rømmingskrav vurderes av prosjekteringsgruppa Dårligere inneklima. 1 3 Vurdere økt renhold Varsling om når dette skjer slik at skolen kan vurdere alternativ undervisning Ikke skje i eksamensperioden. Forringet renhold bibliotek Tyveri av skolens eller elevenes utstyr. 2 4 Kritiske ytterdører er underlagt entreprenør. Skolen får en kopi av nøkkel. Entreprenør praktiserer adgangsbevis. Skolen får ikke benytte kritiske dører! Trappeløpet sperres av entreprenør. Skolen vurderer å montere ekstra alarm. Side 13 av 15

14 Risiko og sårbarhetsanalyse, mars Volda vidaregåande skule Dato: , rev. 00 rapport til høring Nr Hendelse Berørt Mulige årsaker Konsekvenser K S R Tiltak 13. Trafikkulykke grunnet Anleggstrafikk fyller plassen Personskade 4 2 Vurderer inngjerding av gangsoner. kryssende anleggstrafikk foran hovedinngang Informasjon til elevene og tilsatte om risiko. 14. Støvplager drar støv inn i bygget 15. Usikker rømming grunnet manglende øvinger og nye rømmingsveier. 16. Ingen tilkomst til eksisterende kjøkken 17. Uholdbare arbeidsforhold administrasjon 18. Manglende skilting fører til frustrasjoner når veier er stengt. 19. Manglende informasjon til nye elever og tilsette fører til farlig eller uønskede situasjoner. 20. Elever eller tilsatte får tilgang til konf dok 21. Støv, dryss fra himling i realfagsarealene 22. Parkering på uønskede plasser 23. Forsinket utrykking ved brannalarm 24. Frustrasjoner grunnet støyende arbeider 25. Svikt i telefonanlegg grunnet riving Se pkt 9 Nye rømmingsveier Dårlig skilting Ligger i byggeonmråde For dårlig midl plassering administrasjon. Lite plass og avskjerming mellom resepsjon og kontorarbeidsplasser. Personer brenner inne 4 3 Brannplaner under byggeperioden utarbeides. Alle rømmingsveier sikres godt skiltet Nye brannplaner formidles alle brukere. Se pkt Psyk belastning 2 3 Kart med tilkomster i de ulike fasene distribueres brukerne i Fronter. Kontaktlære tar dette opp i møter. Infotavle settes opp i vestibylen. Se pkt 18 Se pkt Se pkt 18 Veidekke sender ut 14.dg plan over aktivitet. Kopirom og skirvere for adm i gang traffikert av tilsatte og elever. Arbeid i etasjen over Lengre vei fra hovedparkering til hovedinngang Brannsentral er plassert ii byggeområde Se pkt 18 Ikke kartlagt ledningsnett Administrasjonen er uten telefon 2 2 Påvise ledningene Bruke mobiltelefoner 26. Svikt i internt brannvarslingsanlegg grunnet rivearbeider Ikke kartlagt ledningsnett Brannvarsling når ikke alle Personer får ikke rømt bygget ved brann 4 2 Anlegget kartlegges Bygget sjekkes for dekning av alarmer Side 14 av 15

15 Risiko og sårbarhetsanalyse, mars Volda vidaregåande skule Dato: , rev. 00 rapport til høring Nr Hendelse Berørt Mulige årsaker Konsekvenser K S R Tiltak 27. Svikt i ekstern varsling G4S grunnet riving. Brannalarm og tyverialarm går direkte til G4S. Kabler ødelegges under rivingsarbeider Forsinket utrykking av G4S. G4S varsler videre til brannvesenet. Forsinket uttykking utenom driftstid. 4 2 Skolen ser på varslingsrutinene. Ledninger bør påvises. Side 15 av 15

Rapport. Tittel: Risiko- og sårbarhetsanalyse for bygging av Volda vidaregåande skule byggesteg 4 Behandlingsprosedyre: Oversendt for behandling, dato

Rapport. Tittel: Risiko- og sårbarhetsanalyse for bygging av Volda vidaregåande skule byggesteg 4 Behandlingsprosedyre: Oversendt for behandling, dato Rapport Tittel: Risiko- og sårbarhetsanalyse for bygging av Volda vidaregåande skule byggesteg 4 Behandlingsprosedyre: Oversendt for behandling, dato Forventet dato for behandling Instans Dato for behandling

Detaljer

Risikovurdering av lærerarbeidsplasser i Akershus Fylkeskommune. Skole:. Dato:..

Risikovurdering av lærerarbeidsplasser i Akershus Fylkeskommune. Skole:. Dato:.. Risikovurdering av lærerarbeidsplasser i Akershus Fylkeskommune Skole:. Dato:.. Veiledere: Ansvarlig leder: Verneombud: Tillitsvalgt: Øvrige deltakere: Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Bakgrunn 3.

Detaljer

Eksempel på risikovurdering

Eksempel på risikovurdering Eksempel på risikovurdering Nedenfor finner du et eksempel på skjema for risiko og sårbarhetsmetoden (ROS). Det er et godt verktøy for å komme i gang med å kartlegge farer og problemer for få et bilde

Detaljer

RISIKOANALYSE (Grovanalyse)

RISIKOANALYSE (Grovanalyse) RISIKOANALYSE (Grovanalyse) Mars Side 1 av 7 Risikoanalyse(Grovanalyse) Ifølge Norsk Standard (NS 5814) er begrepet risiko definert som: «Uttrykk for den fare som uønskede hendelser representerer for mennesker,

Detaljer

Veileder for risikovurdering i Skien kommune

Veileder for risikovurdering i Skien kommune Veileder for risikovurdering i Skien kommune Beskrivelse av mulig uønskede hendelser Fremgangsmåte:. Kartlegge uønskede hendelser: Velg forhold som skal analyseres. Nummerer dette i ANALYSESKJEMA (side

Detaljer

! /!!(! " $ ') + 6 8 $')!'2 1) ) () '

! /!!(!  $ ') + 6 8 $')!'2 1) ) () ' !"#" "#!" # " " *+, -. *+! /!!"0!!!!!3!4!5!67!3!/!#8 /!!"9 /!: +/, " + 6 8! - - " /! / 8 / 6- ; < #. # / # # # + = + > + / / + + "? 5 ; 4 "#"## " - #"## ; "##

Detaljer

Retningslinjer for melding og oppfølging av avvik og/eller uønskede hendelser

Retningslinjer for melding og oppfølging av avvik og/eller uønskede hendelser Dok.id.: 1.2.2.2.13.0 Retningslinjer for melding og oppfølging av avvik og/eller uønskede Utgave: 1.00 Skrevet av: VB Gjelder fra: 18.02.2013 Godkjent av: HAMU Dok.type: Prosedyre Sidenr: 1 av 5 1. Formål

Detaljer

Mal til Risiko og sårbarhetsanalyse Helse, miljø og sikkerhet

Mal til Risiko og sårbarhetsanalyse Helse, miljø og sikkerhet Mal til Risiko og sårbarhetsanalyse Helse, miljø og sikkerhet (april 2008) 1 Innledning Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid innebærer at arbeidsgiver skal kartlegge farer og problemer og på

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FV.251 NY LUNDE BRU. Etnedal kommune

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FV.251 NY LUNDE BRU. Etnedal kommune RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FV.251 NY LUNDE BRU Etnedal kommune Region øst Fagernes, traf Dato: 09.05.2016 INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG Det er gjennomført en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse)

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN BRANN og andre uønskede hendelser FOR VARDØ VIDEREGÅENDE SKOLE

BEREDSKAPSPLAN BRANN og andre uønskede hendelser FOR VARDØ VIDEREGÅENDE SKOLE BEREDSKAPSPLAN BRANN og andre uønskede hendelser FOR VARDØ VIDEREGÅENDE SKOLE OMFATTER: ADMINISTRASJON/HOVEDBYGG KAIGATA 6 PRODUKSJONSANLEGG KAIGATA 6 SKOLEBYGNING/MEKANISK SKOLEGATA 3 KANTINE /ELEVHJEM

Detaljer

HMS-HÅNDBOK for elever

HMS-HÅNDBOK for elever HMS-HÅNDBOK for elever Færder videregående skole HELSE MILJØ - SIKKERHET 1 Innhold OM HELSE MILJØ OG SIKKERHET... 3 Helse... 3 Miljø... 3 Sikkerhet... 3 ELEVENES HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSOPPLÆRING VED

Detaljer

Til stede fra skolens ledelse og vernetjeneste: Ellen Løchen Børresen, rektor Sigmund Snørøs, verneombud

Til stede fra skolens ledelse og vernetjeneste: Ellen Løchen Børresen, rektor Sigmund Snørøs, verneombud VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 27.10.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Cathrine Louise Holme tlf 416 00 414 Trøgstad Kommune v/rådmann Postboks 34 1861 TRØGSTAD TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyser i lys av kommunal beredskapsplikt Avdelingsleder Elisabeth Longva, enhet for regional og kommunal sikkerhet/dsb

Risiko- og sårbarhetsanalyser i lys av kommunal beredskapsplikt Avdelingsleder Elisabeth Longva, enhet for regional og kommunal sikkerhet/dsb Risiko- og sårbarhetsanalyser i lys av kommunal beredskapsplikt Avdelingsleder Elisabeth Longva, enhet for regional og kommunal sikkerhet/dsb 1 Dette har jeg tenkt å snakke om: Kort om kommunal beredskapsplikt

Detaljer

DOKUMENT FOR STYRING AV SYSTEMATISK HELSE-, MILJØ OG SIKKERHETSARBEID. (HMS - plan) for Norsk Biokraft AS 2015-2016

DOKUMENT FOR STYRING AV SYSTEMATISK HELSE-, MILJØ OG SIKKERHETSARBEID. (HMS - plan) for Norsk Biokraft AS 2015-2016 DOKUMENT FOR STYRING AV SYSTEMATISK HELSE-, MILJØ OG SIKKERHETSARBEID (HMS - plan) for Norsk Biokraft AS 2015-2016 januar 2015 Rev.nr.1.0 Erstatter plan av oktober 2012 Utarbeidet av Norsk Biokraft AS

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS)

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) Statens vegvesen RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) REGULERINGSPLAN for Fv. 602 Setremoen Midtskogen Notodden kommune Skien, 30.10.2015 Innhold 1 BAKGRUNN FOR RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE... 3 1.1 BESTILLING...

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse for detaljregulering E105 parsell 1A

Risiko- og sårbarhetsanalyse for detaljregulering E105 parsell 1A Risiko- og sårbarhetsanalyse for detaljregulering E105 parsell 1A Dette vedlegget utdyper vurderingene gjort i planprogrammets kap. 7. 1 Innledning En risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) skal vurdere

Detaljer

Nord-Troms videregående skole

Nord-Troms videregående skole Branninstruks skolested Nordreisa Utgave: 4.02 Skrevet av: Rolf Bakkeslett Nord-Troms videregående skole Gjelder fra: 20.08.2015 Godkjent av: Olaug Bergset Dok.id.: 2.3.1.4.2.3 Dok.type: Instruks Sidenr:

Detaljer

SUNNDAL KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJ Postboks 94 6601 SUNNDALSØRA TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG

SUNNDAL KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJ Postboks 94 6601 SUNNDALSØRA TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 13.05.2011 2011/11278 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Bjørn Maur tlf 905 82 205 SUNNDAL KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJ Postboks 94 6601 SUNNDALSØRA TILSYNSRAPPORT OG

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG ÅRNES SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Årnes skole i Nes kommune den 22.04.2009

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG ÅRNES SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Årnes skole i Nes kommune den 22.04.2009 VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 07.07.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Hildegunn Molvær tlf Nes kommune v/rådmann Postboks 114 2151 Årnes TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG ÅRNES SKOLE Vi viser

Detaljer

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG FOR KLEVSTRAND SKOLE

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG FOR KLEVSTRAND SKOLE VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 29.09.2010 2010/12397 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Heidi Krog Tysvær tlf 411 46 607 PORSGRUNN KOMMUNE v/rådmann Postboks 128 3915 PORSGRUNN TILSYNSRAPPORT OG VARSEL

Detaljer

Brannverninstruks August 2013

Brannverninstruks August 2013 Brannverninstruks BRANNVERN VED Denne brannverninstruksen inneholder foruten alle instrukser ved også et oversiktskart med avmerket oppsamlingsplass og kart over brannvernorganisasjonen ved. Ansvarlig

Detaljer

ROS- ANALYSE. For plan 2576P Detaljregulering for Atlantic hotel, Eiganes og Våland bydel Datert 02.07.2015

ROS- ANALYSE. For plan 2576P Detaljregulering for Atlantic hotel, Eiganes og Våland bydel Datert 02.07.2015 ROS- ANALYSE For plan 2576P Detaljregulering for Atlantic hotel, Eiganes og Våland bydel Datert 02.07.2015 Orientering Etter plan- og bygningsloven 4-3 skal det ved utarbeiding av planer for utbygging

Detaljer

Definisjon av Samfunnssikkerhet i St.meld. nr. 17 (2001-2002)

Definisjon av Samfunnssikkerhet i St.meld. nr. 17 (2001-2002) Samfunnssikkerhet Definisjon av Samfunnssikkerhet i St.meld. nr. 17 (2001-2002) Evnen samfunnet har til å opprettholde viktige samfunnsfunksjoner og ivareta borgernes liv, helse og grunnleggende behov

Detaljer

Dimensjon Rådgivning AS v/arne Buchholdt Espedal

Dimensjon Rådgivning AS v/arne Buchholdt Espedal Notat Til: Fra: Sola Kommune Dimensjon Rådgivning AS v/arne Buchholdt Espedal Kopi: Dato: 28. april 2011 Emne: Risiko og sårbarhetsanalyse for plan 0491 Innleding Dimensjon Rådgivning AS har på vegne av

Detaljer

Olav Trandal, verneombod for tilsette på nedre bygget, Karin Hånes, verneombod for driftspersonalet

Olav Trandal, verneombod for tilsette på nedre bygget, Karin Hånes, verneombod for driftspersonalet Dette er en automatisk generert kvittering fra QuestBack. Nedenfor finner du en kopi av svar på:hmt-rapportering 007. Din anonymitet vil bli ivaretatt av QuestBack dersom ditt svar ble avgitt anonymt.

Detaljer

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE HADSEL KOMMUNE

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE HADSEL KOMMUNE PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE HADSEL KOMMUNE INNHOLD 0. Plan fastsatt av/dato 1. Mål og definisjoner 2. Ledelse, ansvar og roller, delegasjon 3. Situasjoner, varsling 4. Informasjon, dokumentasjon 5.

Detaljer

Andre saksdokumenter (ikke utsendt): Del 1 Risiko- og sårbarhetsanalyse Del 2 - Beredskapsplan

Andre saksdokumenter (ikke utsendt): Del 1 Risiko- og sårbarhetsanalyse Del 2 - Beredskapsplan Ark.: M10 Lnr.: 7183/09 Arkivsaksnr.: 09/1226-1 Saksbehandler: Rolf Solberg BEREDSKAPSPLAN FOR VANNFORSYNINGEN I GAUSDAL Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke utsendt): Del 1 Risiko- og sårbarhetsanalyse

Detaljer

HMS-HÅNDBOK FOR ELEVER H & Olav Duun videregående skole

HMS-HÅNDBOK FOR ELEVER H & Olav Duun videregående skole HMS-HÅNDBOK FOR ELEVER H M & S Olav Duun videregående skole Innholdsfortegnelse 1 HELSE MILJØ OG SIKKERHET... 3 2 BESKRIVELSE AV HMS SYSTEMET FOR ELEVER... 4 3 ORGANISERING OG ANSVAR... 5 4 ORGANISERING

Detaljer

3.4 RISIKOSTYRING. Hva er risiko? Risikostyring Metoder for risikoanalyse

3.4 RISIKOSTYRING. Hva er risiko? Risikostyring Metoder for risikoanalyse 3.4 RISIKOSTYRING Hva er risiko? Risikostyring Metoder for risikoanalyse I design av kvalitet og prosesser må vi forebygge farlige forhold og uønskede hendelser. Som en generell regel gjelder 80/20-regelen

Detaljer

RISIKOANALYSE (Grovanalyse-Hazid )

RISIKOANALYSE (Grovanalyse-Hazid ) RISIKOANALYSE (Grovanalyse-Hazid ) Mars Side 1 av 7 Risikoanalyse(Grovanalyse) Ifølge Norsk Standard (NS 5814) er begrepet risiko definert som: «Uttrykk for den fare som uønskede hendelser representerer

Detaljer

OMRÅDER. ROS analyser sammenhenger

OMRÅDER. ROS analyser sammenhenger OMRÅDER Lov om kommunal beredskapsplikt 25.6.2010 Forskrift til loven datert 22.08.2011 Veileder til forskrift om kommunal beredskapsplikt februar 2012 NOU 2006:6 Plan og bygningsloven 01.07.2010 ROS analyser

Detaljer

Brannsikkerhet og -beredskap.

Brannsikkerhet og -beredskap. Virksomhet Horten videregående skole Avdeling Hele organisasjonen Dokumentnavn Brannsikkerhet og -beredskap. Komplett dokumentasjon. Dokumentnr. HO08.00.02.1-5 Opprettet 26.11.2012 Revidert sist 12.08.2015

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL D SHA OG YTRE MILJØ. Hvalsmoen Transittanlegg Rehabilitering av baderom

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL D SHA OG YTRE MILJØ. Hvalsmoen Transittanlegg Rehabilitering av baderom KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL D SHA OG YTRE MILJØ Hvalsmoen Transittanlegg Rehabilitering av baderom INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 3 1.1 Innledning... 3 2 MÅLSETNINGER FOR SHA I PROSJEKTET... 3 2.1

Detaljer

435R Raumyr skole, Kongsberg kommune

435R Raumyr skole, Kongsberg kommune ROS-ANALYSE 435R Raumyr skole, Kongsberg kommune 31.10.2013 RAPPORT ROS-analyse 435R Raumyr skole Prosjektnr.: Oppdragsgiver: Dato: 23.10.2013 Risiko og sårbarhetsanalyse for 435R Raumyr skole Datert 23.10.2013

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-B SHA OG YTRE MILJØ NS 8401-8405-8407

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-B SHA OG YTRE MILJØ NS 8401-8405-8407 KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-B SHA OG YTRE MILJØ NS 8401-8405-8407 Prosjektnavn: Reasfaltering flyoperative flater Rena Militære Flyplass Prosjektnummer: 100362 Kontraktsnummer: 420287 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

inattika Artikkel inattikas metode for risikohåndtering ved næringsbygg 03.11.2009, Sigurd Hopen inattika AS, Copyright 2009 Alle rettigheter

inattika Artikkel inattikas metode for risikohåndtering ved næringsbygg 03.11.2009, Sigurd Hopen inattika AS, Copyright 2009 Alle rettigheter inattika Artikkel inattikas metode for risikohåndtering ved næringsbygg 03.11.2009, Sigurd Hopen inattika AS, Copyright 2009 Alle rettigheter Risikovurdering av eiendommer med inattika Dokumentet beskriver

Detaljer

Morgenstjernen Eiendom. ROS - analyse Kvartal 54 Hamar

Morgenstjernen Eiendom. ROS - analyse Kvartal 54 Hamar ROS - analyse Kvartal 54 Hamar RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 01 26.04.2010 Kunde: ROS-analyse kvartal 54 Hamar Sammendrag: Sweco Norge, avd Lysaker har på oppdrag fra gjennomført og utarbeidet

Detaljer

Det vises til varsel om pålegg av 26.05.2009, hvor det ble gitt en frist for å komme med eventuelle kommentarer. Vi har ikke mottatt noen kommentarer.

Det vises til varsel om pålegg av 26.05.2009, hvor det ble gitt en frist for å komme med eventuelle kommentarer. Vi har ikke mottatt noen kommentarer. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 07.07.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Lasse Skjelbostad tlf 920 35 096 Ski kommune Postboks 3010 1400 SKI VEDTAK OM PÅLEGG Det vises til varsel om pålegg av 26.05.2009,

Detaljer

Brannvesenet og kommunal beredskapsplikt

Brannvesenet og kommunal beredskapsplikt Brannvesenet og kommunal beredskapsplikt RVR-samling i Bergen 18.05.2011 Hans Kr. Madsen Avdelingsleder DSB 1 430 kommuner 340 milliarder kroner 1/3 av statsbudsjettet 66.600 kr. pr. innbygger 12.000 lokalpolitikere

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE HADSEL KOMMUNE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) 2009 Ansvarlig for kvalitetssikring av dette dokument er rådmannen v/beredskapsansvarlig. Dersom revisjon medfører endring i dokumentet skal dokumentet

Detaljer

Storulykkeforskriften

Storulykkeforskriften Storulykkeforskriften Utkast til mal for sikkerhetsrapport Vibeke Henden Nilssen, DSB Lars Drolshammer, Miljødirektoratet Generelt om sikkerhetsrapport Krav i storulykkeforskriften: 9 Sikkerhetsrapport

Detaljer

ROS-ANALYSE GULLIKSBAKKEN 11 OG 13, DETALJREGULERING. 2014.09.15

ROS-ANALYSE GULLIKSBAKKEN 11 OG 13, DETALJREGULERING. 2014.09.15 ROS-ANALYSE GULLIKSBAKKEN 11 OG 13, DETALJREGULERING. 2014.09.15 BAKGRUNN I henhold til LOV 2008-06-27 nr 71 (Plan- og bygningsloven) 3-1 h og 4-3 skal det utarbeides risikoog sårbarhetsanalyse (ROS-analyse)

Detaljer

Kvinesdal kommune v/ rådmannen Nesgt.11 4480 Kvinesdal

Kvinesdal kommune v/ rådmannen Nesgt.11 4480 Kvinesdal VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 04.05.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Wenche Vik tlf 911 09 533 Kvinesdal kommune v/ rådmannen Nesgt.11 4480 Kvinesdal SKOLEPROSJEKTET MED SKOLEN SOM ARBEIDSPLASS

Detaljer

Analysen er basert på foreliggende forslag til reguleringsplan for Vigestranda sør.

Analysen er basert på foreliggende forslag til reguleringsplan for Vigestranda sør. Side 1 8 Dato: 23 06 14 BAKGRUNN I henhold til LOV 2008-06-27 nr 71 (Plan- og bygningsloven) 3-1 h og 4-3 skal det utarbeides risikoog sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) reguleringsplaner og kommuneplaner

Detaljer

Veiledning. Temaveiledning i risikoanalyse. For risikofylte forbrukertjenester

Veiledning. Temaveiledning i risikoanalyse. For risikofylte forbrukertjenester Veiledning Temaveiledning i risikoanalyse For risikofylte forbrukertjenester Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2007 ISBN: 978-82-7768-102-3 Grafisk produksjon: Capella Media

Detaljer

Forsikringsdagene 2014. Risiko og ansvar relatert til forsikring

Forsikringsdagene 2014. Risiko og ansvar relatert til forsikring Forsikringsdagene 2014 Risiko og ansvar relatert til forsikring Olav Kjærland Risikoingeniør/Underwriter - KLP Skadeforsikring Bygningsingeniør/Branningeniør Siste 15 år i Forsikring Brannsjef i interkommunalt

Detaljer

Overordnet ROS analyse. Risiko og sårbarhetsanalyse for IKT

Overordnet ROS analyse. Risiko og sårbarhetsanalyse for IKT Berlevåg kommune Overordnet ROS analyse Risiko og sårbarhetsanalyse for Beredskapsavdelingen Innhold INNLEDNING... 3 KATEGORISERING AV SANNSYNLIGHET OG KONSEKVENS... 3 STYRENDE DOKUMENTER... 3 VURDERING

Detaljer

Innhold 1. Sammendrag... 1 2. Risikoanalyse... 3 2.1. Begreper... 3

Innhold 1. Sammendrag... 1 2. Risikoanalyse... 3 2.1. Begreper... 3 Innhold 1. Sammendrag... 1 2. Risikoanalyse... 3 2.1. Begreper... 3 2.1.1. Sannsynlighet... 3 2.1.2. Konsekvens... 3 2.1.3. Risiko... 3 2.1.4. Akseptkriterier... 3 2.1.5. Sannsynlighetsnivåer... 4 2.1.6.

Detaljer

Retningslinjer for vold, trusler og trakassering

Retningslinjer for vold, trusler og trakassering Retningslinjer for vold, trusler og ID Nfk.HMS.2.6.6 Versjon 1.00 Gyldig fra 01.02.2013 Forfatter Organisasjon- og personalseksjonen Verifisert Bjørnar Nystrand Godkjent Stig Olsen Side 1 av5 Vedtatt i

Detaljer

441R Idrettsparken barnehage, Kongsberg kommune

441R Idrettsparken barnehage, Kongsberg kommune ROS-ANALYSE 441R Idrettsparken barnehage, Kongsberg kommune 03.03.2014 RAPPORT ROS-analyse - 441R Idrettsparken Prosjektnr: Oppdragsgiver: Kongsberg kommunale eiendom Dato 03.03.2014 Risiko og sårbarhetsanalyse

Detaljer

Praktisk HMS-oppfølging

Praktisk HMS-oppfølging Praktisk HMS-oppfølging Tom Ivar Myhre HMS/KS-direktør, BackeGruppen www.backe.no BackeGruppen 2 mrd. kroner i omsetning 750 ansatte 200 ingeniører og teknikere 500 håndverkere i armering, muring, tømmer

Detaljer

www.tromsfylke.no Risikovurdering HMS samarbeidsforum, september 2015

www.tromsfylke.no Risikovurdering HMS samarbeidsforum, september 2015 Risikovurdering HMS samarbeidsforum, september 2015 Temaer i dag - Hva er risikovurdering - Krav i lovverket og et blikk på konsekvenser for ulike yrkesgrupper i fylkeskommunen - Hvordan er dette forstått

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG, RYKKIN SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Rykkin skole i Bærum kommune dato 7.5.09.

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG, RYKKIN SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Rykkin skole i Bærum kommune dato 7.5.09. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 20.05.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Heidi Wølneberg tlf 922 31 717 Bærum kommune v/rådmann 1304 Sandvika TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG, RYKKIN SKOLE Vi

Detaljer

Vi viser til tilsyn gjennomført ved Hoppern skole, Moss kommune 18.05.09.

Vi viser til tilsyn gjennomført ved Hoppern skole, Moss kommune 18.05.09. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 23.06.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Ida Aagaard tlf 468 13 986 Moss Kommune Postboks 175 1530 MOSS Att. Rådmann TILSYNSRAPPORT HOPPERN SKOLE Vi viser til tilsyn

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE 19.08.2013

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE 19.08.2013 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE 19.08.2013 Sak: Detaljert reguleringsplan for deler av Blakli, gnr 86, bnr. 1, 3, 4 og 6. SAMMENDRAG MED ANBEFALINGER Oppsummerende tabell Virkning Ubetydelig Mindre alvorlig

Detaljer

SAMMENDRAG AV. ROS ANALYSE Balsfjord Brann og redning

SAMMENDRAG AV. ROS ANALYSE Balsfjord Brann og redning SAMMENDRAG AV ROS ANALYSE Balsfjord Brann og redning SAMMENDRAG Et av de mest grunnleggende elementene i alt HMS arbeid er en vurdering av virksomhetens risiko og sårbarhet. Det er de svake punktene som

Detaljer

Kontroll med risiko gir gevinst

Kontroll med risiko gir gevinst Kontroll med risiko gir gevinst Virksomheter som kartlegger risiko og g jennomfører tiltak for å redusere den, vil oppleve at tap og skader blir mindre. Du blir etterpåklok på forhånd. Dette heftet hjelper

Detaljer

Kontroll med risiko gir gevinst

Kontroll med risiko gir gevinst Kontroll med risiko gir gevinst Virksomheter som kartlegger risiko og g jennomfører tiltak for å redusere den, vil oppleve at tap og skader blir mindre. Du blir etterpåklok på forhånd. Dette heftet hjelper

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG SKJØNHAUG SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Skjønhaug skole i Trøgstad kommune den 16.09.09.

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG SKJØNHAUG SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Skjønhaug skole i Trøgstad kommune den 16.09.09. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 03.11.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Lene Cecilie Skahjem tlf 954 79 624 TRØGSTAD KOMMUNE Postboks 34 1861 Trøgstad Att: Rådmann TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM

Detaljer

Vedlegg 2 Deluttalelse ad prosjektleders rapport prosjekt og utbygging

Vedlegg 2 Deluttalelse ad prosjektleders rapport prosjekt og utbygging Vedlegg 2 Deluttalelse ad prosjektleders rapport prosjekt og utbygging Høringsuttalelse til RAPPORT AV 26. MARS 2012 NESØYA SKOLE OG IDRETTSHALL SKOLEDRIFT I ANLEGGSPERIODEN 1 Innledning Denne deluttalelsen

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE. REGULERINGSPLAN FOR Øvre Fjellhaugeveien Skaun kommune planid: 201501

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE. REGULERINGSPLAN FOR Øvre Fjellhaugeveien Skaun kommune planid: 201501 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR Øvre Fjellhaugeveien Skaun kommune planid: 201501 Sammendrag Planområdet ligger i forlengelse av eksisterende boligfelt i Fjellhaugveien, ca. 1 km vest for

Detaljer

DETALJREGULERING AV NÆRINGSOMRÅDE MELLOM E39, RV44 OG RV509 PLAN 2007 128-01 ROS ANALYSE

DETALJREGULERING AV NÆRINGSOMRÅDE MELLOM E39, RV44 OG RV509 PLAN 2007 128-01 ROS ANALYSE Oppdragsgiver Aria AS Rapporttype ROS-analyse 2013.05.15 DETALJREGULERING AV NÆRINGSOMRÅDE MELLOM E39, RV44 OG RV509 PLAN 2007 128-01 ROS ANALYSE ROS ANALYSE 2 (8) DETALJREGULERING AV NÆRINGSOMRÅDE MELLOM

Detaljer

ROS ANALYSE NORDBYVEIEN 122, 1400 SKI 26.05.2014 REV: 9.08.14. Bakgrunn. Hva er en ROS-analyse? Utfylling av skjema. Utfylling av tabell

ROS ANALYSE NORDBYVEIEN 122, 1400 SKI 26.05.2014 REV: 9.08.14. Bakgrunn. Hva er en ROS-analyse? Utfylling av skjema. Utfylling av tabell Side 1 av 8 ROS ANALYSE NORDBYVEIEN 122, 1400 SKI 26.05.2014 REV: 9.08.14 Bakgrunn I henhold til LOV 2008-06-27 nr 71 (Plan- og bygningsloven) 3-1 h og 4-3 skal det utarbeides risikoog sårbarhetsanalyse

Detaljer

HMS-forum 2013. Tirsdag 12 mars 2013. Risikovurdering som verktøy i daglige beslutninger

HMS-forum 2013. Tirsdag 12 mars 2013. Risikovurdering som verktøy i daglige beslutninger HMS-forum 2013 Tirsdag 12 mars 2013. Risikovurdering som verktøy i daglige beslutninger Arild A. Danielsen Risk Manager arild.danielsen@fada.no 1 Risikovurdering Det vanlige er at risiko er et uttrykk

Detaljer

ROS (RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE) for: Fv. 33 Strandgata sør. Miljøgate

ROS (RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE) for: Fv. 33 Strandgata sør. Miljøgate ROS (RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE) for: Fv. 33 Strandgata sør. Miljøgate I tilknytning til arbeidet med reguleringsplanen, er det utført en analyse av risiko og sårbarhet (jf. Plan- og bygningsloven 4-3.)

Detaljer

Rapport etter HMS risikoanalyse

Rapport etter HMS risikoanalyse Naturhistorisk museum Administrasjonen Postboks 1172 Blindern Hovedgården Telefon: 22 85 17 04 Telefaks: 22 85 18 32 Epost: krenar.badivuku@nhm.uio.no Nettadresse: www.nhm.uio.no Rapport etter HMS risikoanalyse

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS) i kommunenes arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap

Risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS) i kommunenes arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap Risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS) i kommunenes arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap Kommunene i Vestfold, Stavern 20. november 2013 1 ROS - nøkkelen til godt samfunnssikkerhetsarbeid? God risikobevissthet

Detaljer

Praktisk HMS-risikostyring når tid og økonomi er fast.

Praktisk HMS-risikostyring når tid og økonomi er fast. Praktisk HMS-risikostyring når tid og økonomi er fast. Disposisjon rammebetingelser aktører / samspill Ansvar Foredrag ved senioringeniør Odd Helge Stormark - MULTICONSULT Side: 1 Rammebetingelser tid

Detaljer

Fagdag smittevern og beredskap

Fagdag smittevern og beredskap Buen Kulturhus Mandal 20. mars 2013 Kommunal beredskapsplikt Risiko og sårbarhetsanalyse Overordnet beredskapsplan Øvelse smitte CIM Fylkesmannens hovedoppgaver på beredskapsfeltet. - Oversikt forebygging

Detaljer

Vi viser til tilsynsbesøk ved Åmot skule i Vinje kommune 1.oktober 2009

Vi viser til tilsynsbesøk ved Åmot skule i Vinje kommune 1.oktober 2009 VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 28.10.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Mona Helene Brakstad tlf 952 22 599 Vinje Kommune v/rådmannen 3890 VINJE Tilsynsrapport med varsel om pålegg Åmot skule

Detaljer

Beredskap og sikkerhet innen vannforsyningen. - Hva krever Mattilsynet? Grete Mollan Breisnes DK Indre Sogn

Beredskap og sikkerhet innen vannforsyningen. - Hva krever Mattilsynet? Grete Mollan Breisnes DK Indre Sogn Beredskap og sikkerhet innen vannforsyningen - Hva krever Mattilsynet? Grete Mollan Breisnes DK Indre Sogn Disposisjon - Foreløpige resultater av tilsynskampanje ledningsnett vannverk 2012 - ROS-analyse

Detaljer

PLAN FOR HMS-ARBEID VED LØPSMARK SKOLE. MÅL.

PLAN FOR HMS-ARBEID VED LØPSMARK SKOLE. MÅL. PLAN FOR HMS-ARBEID VED LØPSMARK SKOLE. Juni 2012 MÅL. Løpsmark skole har flg. mål: Et systematisk HMS-arbeid som er satt i system og som kontinuerlig dokumenteres, samt evalueres. Sterk fokus på de ansattes

Detaljer

Ås kommune SENTRALADMINISTRASJON Postboks 195 1430 Ås. Att: Rådmann VEDTAK OM PÅLEGG NORDBYTUN UNGDOMSSKOLE

Ås kommune SENTRALADMINISTRASJON Postboks 195 1430 Ås. Att: Rådmann VEDTAK OM PÅLEGG NORDBYTUN UNGDOMSSKOLE VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 02.07.2009 DERES DATO «REFDATO» VÅR SAKSBEHANDLER Monica Brox tlf 952 75 018 DERES REFERANSE «REF» Ås kommune SENTRALADMINISTRASJON Postboks 195 1430 Ås Att: Rådmann VEDTAK OM

Detaljer

RISIKOVURDERING Enhet Avdeling/Seksjon. Risikovurdering av * Sammendrag

RISIKOVURDERING Enhet Avdeling/Seksjon. Risikovurdering av * Sammendrag RISIKOVURDERING Enhet Avdeling/Seksjon Godkjent dato: * --------------------------- * Enhetsleder Revideres dato: * Skrevet av: * Risikovurdering av * Sammendrag I følge Arbeidsmiljøloven og Harstad kommunes

Detaljer

Rutiner for rapportering av bygningsmessige endringer, avvik og uønskede hendelser i Espira Barnehager

Rutiner for rapportering av bygningsmessige endringer, avvik og uønskede hendelser i Espira Barnehager Rutiner for rapportering av bygningsmessige endringer, avvik og uønskede hendelser i Espira Barnehager side 1 av 6 Innhold 1 Innledning... 2 2 Bygningsmessige utbedringer... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Hva skal

Detaljer

Endringsanalyse. Organisering av drift og vedlikehold ved reorganisering av baneområdene i Region Øst

Endringsanalyse. Organisering av drift og vedlikehold ved reorganisering av baneområdene i Region Øst Organisering av drift og vedlikehold ved reorganisering av baneområdene i Rev. Revisjonen gjelder Dato Utarbeidet av Kontrollert av Godkjent av 01 Endelig utgave 20 sept. 2006 MOLO/xlaei EKNMON OWR 00

Detaljer

Vi viser til tilsyn ved Kastellet skole den 13.9.2011 hvor følgende deltok:

Vi viser til tilsyn ved Kastellet skole den 13.9.2011 hvor følgende deltok: VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 20.09.2011 2011/16463 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Marianne Rustad Siljeholm tlf 938 21 781 Kastellet skole Birger Olivers vei 34 1176 OSLO TILSYNSRAPPORT OG VARSEL

Detaljer

Oppstartsamtale i hjemmetjenesten

Oppstartsamtale i hjemmetjenesten Oppstartsamtale i hjemmetjenesten KS-konferanse Oslo Plaza,, 27.11.08 Hans Leo Dagsvik Kvalitetsveileder Vefsn kommune Vefsn kommune Ca. 13.450 innbyggere Kommunesenter Mosjøen (ca. 10 000 innb.) Bakgrunn

Detaljer

Kommuneplan for Radøy 2011-2023 ROS

Kommuneplan for Radøy 2011-2023 ROS Kommuneplan for Radøy 2011-2023 ROS 18. februar 2011 1 Innhald: 1. INNLEIING... 3 2. VAL AV METODE... 3 3. OVERORDNA ROS-ANALYSE FOR KOMMUNEN... 4 4. SANNSYNLEGHEIT... 5 2 1. Innleiing Risiko- og sårbarheitsanalysen

Detaljer

Strømbrudd i kommunen som varer i flere dager

Strømbrudd i kommunen som varer i flere dager Strømbrudd i kommunen som varer i flere dager Sannsynlighet Konsekvenser Bortfall av kommunikasjon Trygghetsalarmer Nødnett, mobiltelefoner hvor lenge fungerer de? Radio / TV Transport Mangel på nødstrøm

Detaljer

Ombygging av areal i Bevegelsessenteret og Nevro Øst, Øya

Ombygging av areal i Bevegelsessenteret og Nevro Øst, Øya 1 av 3 Arbeidsmiljøutvalgets byggearm Dato 05.02.2014 Referanse Notat Til: Arbeidsmiljøutvalget Kopi til: Det medisinske fakultet, Institutt for nevromedisin, Eiendomsforvaltningen, St.Olav Eiendom, Almenteknikk

Detaljer

ROS ANALYSE FOR SLETTNES CARAVANPARK

ROS ANALYSE FOR SLETTNES CARAVANPARK Side 1 av 8 ROS ANALYSE FOR SLETTNES CARAVANPARK Side 2 av 8 BAKGRUNN I henhold til LOV 2008-06-27 nr 71 (Plan- og bygningsloven) 3-1 h og 4-3 skal det utarbeides risikoog sårbarhetsanalyse (ROS-analyse)

Detaljer

SURNADAL KOMMUNE RÅDMANN Bårdshaugvegen 1 6650 SURNADAL TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG

SURNADAL KOMMUNE RÅDMANN Bårdshaugvegen 1 6650 SURNADAL TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 07.06.2011 2011/13334 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Bjørn Maur tlf 905 82 205 SURNADAL KOMMUNE RÅDMANN Bårdshaugvegen 1 TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG Vi viser

Detaljer

Gjelder fra: 19.08.2014. Godkjent av: Fylkesrådet

Gjelder fra: 19.08.2014. Godkjent av: Fylkesrådet Dok.id.: 1.3.1.7.0 Metode beskrivelse av arbeidsprosess og risiko- og Utgave: 1.00 Skrevet av: Camilla Bjørn Gjelder fra: 19.08.2014 Godkjent av: Fylkesrådet Dok.type: Styringsdokumenter Sidenr: 1 av 7

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN FOR OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF

BEREDSKAPSPLAN FOR OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF BEREDSKAPSPLAN FOR OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF Hensikt Beredskapsplanen for Oslo universitetssykehus HF (OUS) skal sikre at helseforetaket er i stand til å forebygge, begrense og håndtere kriser og andre

Detaljer

SAMMENDRAG - DE VIKTIGSTE UØNSKETE HENDELSENE Gjennomgangen av risikofaktorene viser at planen generelt ikke er risikopreget.

SAMMENDRAG - DE VIKTIGSTE UØNSKETE HENDELSENE Gjennomgangen av risikofaktorene viser at planen generelt ikke er risikopreget. BAKGRUNN I henhold til Plan- og bygningsloven 3-1 h og 4-3 skal det utarbeides risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) reguleringsplaner og kommuneplaner før de skal behandles politisk. ROS-analysen

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG VEDRØRENDE SIKRING AV VEDLIKEHOLD OG ET TILFREDSTILLENDE INNEKLIMA I AUDNEDAL KOMMUNE SINE SKOLEBYGG

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG VEDRØRENDE SIKRING AV VEDLIKEHOLD OG ET TILFREDSTILLENDE INNEKLIMA I AUDNEDAL KOMMUNE SINE SKOLEBYGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 13.10.2010 2010/13981 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Conny Bruun tlf 938 95 566 Audnedal Kommune v/ Rådmannen Postboks 68 4525 KONSMO TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM

Detaljer

PLAN 0509, JÅSUND FELT F1-2, I3-4 OG L2 ROS-ANALYSE

PLAN 0509, JÅSUND FELT F1-2, I3-4 OG L2 ROS-ANALYSE Oppdragsgiver Jaasund AS c/o Bo1 as Rapporttype ROS-analyse 2011-09-22 PLAN 0509, JÅSUND FELT F1-2, I3-4 OG L2 ROS-ANALYSE ROS-ANALYSE 2 (9) PLAN 0509, JÅSUND FELT F1-2, I3-4 OG L2 ROS-ANALYSE Oppdragsnr.:

Detaljer

LEIEBETINGELSER OG INSTRUKSER FOR KILEBYGDA GRENDEHUS

LEIEBETINGELSER OG INSTRUKSER FOR KILEBYGDA GRENDEHUS 1 LEIEBETINGELSER OG INSTRUKSER FOR KILEBYGDA GRENDEHUS 1. Det er lokale lag og foreninger som har førsterett til lån/bruk av Grendehuset. 2. I neste rekke kommer medlemmer av Kilebygda Montessoriforening

Detaljer

HMS-forskrifta (internkontroll) HMS i fylkeskommunen HMS-systematikk hvordan komme i gang? Case/gruppeoppgave

HMS-forskrifta (internkontroll) HMS i fylkeskommunen HMS-systematikk hvordan komme i gang? Case/gruppeoppgave Systematisk HMS-arbeid Del 2 av HMS-dag for lærlinger HMS-forskrifta (internkontroll) HMS i fylkeskommunen HMS-systematikk hvordan komme i gang? Case/gruppeoppgave Arbeidsmiljølova kap. 3 3-1 Krav til

Detaljer

*dsbdirektoratet 18.10.2011 2011 /220,10PVE

*dsbdirektoratet 18.10.2011 2011 /220,10PVE for *dsbdirektoratet sarnfunnssikkerhet og beredskap Dokument dato Var referanse 18.10.2011 2011 /220,10PVE Var saksbehandler Deres dato Deres referanse Vera Lisa Opsahl tlf 33412607, Jan Tore Dilling

Detaljer

Aktivitet Forberedelse, gjennomføring, rapportering og oppfølging av Risikoanalyse.

Aktivitet Forberedelse, gjennomføring, rapportering og oppfølging av Risikoanalyse. RISIKOANALYSE OG FAREREDUSERENDE TILTAK Hensikt Å etablere en skriftlig oversikt på hva som kan gå galt med tilhørende sannsynlighetsgrad for at det skjer med gradering av konsekvens. Videre fastlegge

Detaljer

Brannverninstruks Mars 2015

Brannverninstruks Mars 2015 Brannverninstruks Mars 2015 BRANNVERN VED Denne brannverninstruksen inneholder foruten alle instrukser ved også et oversiktskart med avmerket oppsamlingsplass og kart over brannvernorganisasjonen ved.

Detaljer

Risikovurdering av fag- og arbeidsmiljøkonsekvenser

Risikovurdering av fag- og arbeidsmiljøkonsekvenser Risikovurdering av fag- og arbeidsmiljøkonsekvenser Samhandlingsprosjektet, alternativ A og B Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) utføres for å avdekke mulige risiko og

Detaljer

Noen hovedpunkter fra: Med skolen som arbeidsplass Tanker og tall etter 2 år med tilsyn i skolesektoren. Arbeidstilsynet

Noen hovedpunkter fra: Med skolen som arbeidsplass Tanker og tall etter 2 år med tilsyn i skolesektoren. Arbeidstilsynet Noen hovedpunkter fra: Med skolen som arbeidsplass Tanker og tall etter 2 år med tilsyn i skolesektoren. Arbeidstilsynet KURS ATV-VGO Om tilsynet Arbeidstilsynets nasjonale tilsynssatsing 2009 og 2010.

Detaljer

Beskrivelse av tilsynstema og tilsynsprosessen I brev av 24.2 etterspurte Arbeidstilsynet skriftlig dokumentasjon i forhold til følgende:

Beskrivelse av tilsynstema og tilsynsprosessen I brev av 24.2 etterspurte Arbeidstilsynet skriftlig dokumentasjon i forhold til følgende: VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 28.5.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Bernt Kristian Øye tlf 959 63 941 Østre Toten kommune PB 24 2851 Lena TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG Vi viser til innhenting

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse i kommuneplanens arealdel. Bakgrunn Prosess Resultater Videreføring

Risiko- og sårbarhetsanalyse i kommuneplanens arealdel. Bakgrunn Prosess Resultater Videreføring Risiko- og sårbarhetsanalyse i kommuneplanens arealdel. Bakgrunn Prosess Resultater Videreføring Bakgrunn Samfunnet er blitt mer sårbart og komplekst Tap av liv (Rocknes, Hatlestad) Økonomiske konsekvenser,

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse. Lister 2011-2012

Risiko- og sårbarhetsanalyse. Lister 2011-2012 Risiko- og sårbarhetsanalyse Lister 2011-2012 De utvalgte Når dere får i oppdrag å delta i et slikt prosjekt, håper jeg at dere tenker slik: Jeg er heldig som får være med på et så spennende og viktig

Detaljer

HMS-HANDLINGSPLAN for NLSH Sentrum relatert til utbyggingsprosjektet 2013 (versjon 26.03.2013) Mål/Hensikt Problemstilling/Funn/Sak

HMS-HANDLINGSPLAN for NLSH Sentrum relatert til utbyggingsprosjektet 2013 (versjon 26.03.2013) Mål/Hensikt Problemstilling/Funn/Sak HA 1: Kommunikasjon Sikre kommunikasjon En gang vår og mellom daglig drift og en gang høst. Utbygging Sikre at berørte linjeledere settes i stand til å planlegge, iverksette tiltak og innrette driften

Detaljer