Budsjett 2000 Økonomiplan

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Budsjett 2000 Økonomiplan 2000-2003"

Transkript

1 Hole kommune ved rådmann; Vedlegg til: Budsjett 2000 Økonomiplan Sammendrag Innhold: Tjenestekategori 1 Ledelse, adm og fellestjenester Tjenestekategori 2 Undervisning, SFO, barn 3 Tjenestekategori 3 Helse, sosial, pleie/omsorg 4 Tjenestekategori 4 Kultur, friluft, religiøse 5 Tjenestekategori 5 Tekniske tjenester 6 Tjenestekategori 6 Næring og miljø 7 2 Budsjettet legges frem med et resultat på 4,879 millioner. Resultatet oppfyller 3% kravet gitt av kommunestyret. Rådmannen opplever rammevilkårene for kommunen som vanskelig. Årets budsjettarbeid har vært preget av en situasjon med manglende samsvar mellom inntekter og utgifter med tilhørende liten økonomisk handlingsfrihet. Nye prosjekter og tiltak er utsatt. For å oppnå budsjettbalanse er det gjennomført innsparinger på 3,1 mill og økt avgifter på 0,7 mill, til sammen 3,8 millioner Det er knyttet stor usikkerhet til skatteanslaget. Usikkerheten reduseres i midten av november, da skattedirektoratet oppgir endelig fordelingsnøkkel for skatten. Skattøret er redusert. Kommunale avgifter er gjennomsnittlig økt med 2%. Kloakkavgiften er økt med 6 % og barnehager med 6,5%. Satsene for barn under tre år øker ytterligere med 200,- per måned. Utgifter 17,530 18,318 0,788 Økning 1. Ledelse,adm. og fellestjen. Inntekter 0,160 0,228 0,068 Økning Driftsresultat 17,370 18,090 0,720 Økning Utgifter 47,509 47,272-0,237 Reduksjon 2. Undervisning,SFO og barn Inntekter 15,817 16,582 0,765 Økning Driftsresultat 31,692 30,690-1,002 Reduksjon Utgifter 53,341 55,254 1,913 Økning 3. Helse,sosial,pleie og omsorg Inntekter 10,209 10,854 0,645 Økning Driftsresultat 43,132 44,400 1,268 Økning Tjenestekategori 7-8 Skatt, ramme, renter/ avdrag 8 Utgifter 5,765 5,029-0,736 Reduksjon 4. Kultur,friluft,religøse formål Inntekter 0,469 0,627 0,158 Økning Driftsresultat 5,296 4,401-0,895 Reduksjon Vedtak skal omfatte Økonomiplanen Drift Økonomiplanen Kapital Budsjett år 2000 Tjenestekategorier Kommunale avgifter Lånopptak Intensjonene i de ovennevnte dokumenter slik de uttrykkes i dette vedlegg. Utgifter 21,979 19,815-2,164 Reduksjon 5. Tekniske tjenester Inntekter 11,087 10,656-0,431 Reduksjon Driftsresultat 10,892 9,159-1,733 Reduksjon Utgifter 3,008 2,860-0,148 Reduksjon 6. Næring og miljø Inntekter 2,572 2,810 0,238 Økning Driftsresultat 0,436 0,050-0,386 Reduksjon Utgifter - - 0,000 Reduksjon 7. Skatter, rammetilskudd Inntekter 116, ,851 4,074 Økning Driftsresultat -116, ,851-4,074 Reduksjon 8. Renter, avdrag etc. Netto utgift 5,399 9,182 3,783 Økning Netto driftsresultat Totalt 4,025 4,879 0,854 Økning

2 Side 2 Økonomiplan Ledelse, adm og fellestjenester Politikere Administrasjon Fellestjenester Økningen i budsjettet skyldes bla. avsetning til lønnsoppgjøret og dyrere pensjonslønsinger. For øvrig er budsjettet redusert med 3,6% Tjenestekategorien består av aktiviteten knyttet opp mot politikere, rådmannens administrasjon og de tjenester som Fellestjenesten utfører. I fellestjenesten ligger sekretariat, økonomiavdelingen, personal/organsiasjonsavd. og IKT avdelingen Endringen i budsjettet skyldes 2 millioner avsatt til lønnsoppgjøret, 2% av lønnskostnadene. Sist år var dette fordelt ut. Tilleggsbevilgningskontoen, som disponeres av formannskapet, er økt fra justert budsjett på (gjenværende per dags dato) til Dette er en reduksjon fra opprinnelig budsjett på Kjøp av konsulentbistand er redusert med Revisjonens budsjett er redusert i forhold til revisjonens krav lik , men økt i forhold til 1999 budsjettet fra til Kjøp av aviser og annonser reduseres med , Internett utnyttes bedre som kanal. Driftsbudsjett for tiltak knyttet til sysselsetting reduseres med Bedriftshelsetjenesten legges om fra nyttår med en innsparing på IT investeringer på årlig er flyttet fra kapitalbudsjettet til driftsbudsjettet. Overføringen til kapitalbudsjettet er redusert tilsvarende. Budsjettet er redusert med for IT-investeringer Budsjettet er økt med grunnet utvidet pensjonsansvar for timelønte som en konsekvens av årets tariffoppgjør. Økt bruk av AFP ordningen øker budsjettet med Det er avsatt i budsjettet en ramme på til Barnas kommunestyre Vedtatt overgang til annen kommunikasjonslinje for Internett gir en merkostnad på Driftsavtaler for IT-løsninger på skolen øker budsjettet med Lisensoppgradering og service på IT-programvare, knyttet til år 2000 og inngåtte avtaler, koster Det er satt av til videreutvikling av Hole kommunes Web-løsning (Internett) Utgifter 17,530 18,318 0,788 Økning 1. Ledelse,adm. og fellestjen. Inntekter 0,160 0,228 0,068 Økning Driftsresultat 17,370 18,090 0,720 Økning

3 Økonomiplan Side 3 2. Undervisning, SFO og barn Undervisning, SFO og barnehage Generelt Det er lagt inn økning på kr til skoleskyss p.g.a. flere elever og stor prisstigning, samt kr til rekvisita IKT i skolene. Det er fortsatt stort press på skolene på spesial- undervisning og det er ikke lagt inn økte ressurser som følge av elevtallsøkning. Grunnskolene Samlet nedskjæring kr Nedskjæringen vil føre til at ca 2 årsverk lærere forsvinner fra Kan ikke starte fra p.g.a. at oppsigelser skal unngås. Virkningen av nedbemanningen blir derfor relativ kraftig høsthalvåret Stadig økende elevtall forsterker konsekvensene for noe redusert kvalitet i Holeskolen. I tillegg vil budsjett for lærebøker måtte halveres i år 2000, dette kan ikke fortsette i Et alternativ til noe redusert drift kan være å øke foreldrebetaling SFO med f.eks. kr 100,- p.r. måned, dette vil gi ca kr i merinntekt. Barnehagene, skolene og Skolefritidsordningen Barnehagene Samlet styrking av budsjettbalansen kr Styrkingen skjer i all hovedsak ved at foreldrebetalingen økes med 4,5 % ut over de 2 % som allerede er lagt inn i budsjettforutsetningene. I tillegg økes foreldrebetalingen for barn under 3 år med kr 200,- p.r. måned. En barnehageplass for barn under 3 år koster kommunen ca det dobbelte av plassen for barn over 3 år. En barnehageplass i Hole vil etter dette koste: Over 3 år Under 3 år Hel plass kr 2.980, ,- Prisene p.r. måned er ikke spesielt høye i forhold til i mange kommuner hvis en tar utgangspunkt i de fleste foreldres betalingsevne. KPPT og særundervisning Styrking av budsjettbalansen kr Kommunal pedagog og psykologtjeneste reduseres med 28 % av et årsverk logopedi og diagnostisering lese-/skrivevansker. Fører til lengre ventetid for barn og unge. Særundervisning er for elever som Hole kommune kjøper seg plasser til utenfor den kommunale grunnskolen i Hole, hovedsakelig på spesialskoler/spesialopplegg. Tilbudet reduseres med kr Hole kommune har etablert et høyt aktivitetsnivå og en god standard på de kommunale tjenestene. Utgifter 47,509 47,272-0,237 Reduksjon 2. Undervisning,SFO og barn Inntekter 15,817 16,582 0,765 Økning Driftsresultat 31,692 30,690-1,002 Reduksjon

4 Side 4 Økonomiplan Helse, sosial, pleie og omsorg Pleie og omsorg Samlet styrking av budsjettbalansen kr Pleie og omsorg får 2 nye årsverk betalt ved økt tilskudd staten på kr i år Kr i statlig tilskudd personlig assistent for 2 brukere påregnes, søknadsfrist ikke utgått ennå. Kr i økt brukerbetaling sykehjemmet. Kr i reduserte utgifter på Sundjordet og Vikstunet fører til enda strammere budsjettbruk. Helsestasjon, fysioterapi, barnevern, sosialhjelp, pleie og omsorg, andre tiltak eldre/funksjonshemmede Det er i planperioden lagt inn budsjettmidler til bygging av nytt sykehjem. Tiltak funksjonshemmede Styrking budsjettbalansen kr I hovedsak skyldes reduksjonen et forventet mindreforbruk til nyinnflyttet sterkt funksjonshemmet person p.g.a. endret opplegg forbrukeren gjort i samråd med personens hjelpeverge. Situasjonen kan imidlertid endre seg slik at kommunen kan få større utgifter enn forventet. Helse Styrking budsjettbalansen kr Person i 20 % stilling på helsestasjonen må omplasseres og helsesøstrene må ta all veiing, måling, sekretærarbeid, journalføring selv. Dette reduserer helsesøstertjenesten med 0,2 årsverk som vil medføre noe redusert forebyggende arbeid mot barn. Turnuskandidat i hel stilling utgår fra Innsparing på årsbasis er kr Fører til at antallet årsverk fysioterapi reduseres fra 3,5 til 2,5 årsverk Dette betyr dårligere tilbud rehabilitering og trim for eldre, samt forebyggende arbeid elever i grunnskolen. Merinntekt fysioterapi som følge av at en vil prøve å få til endringer i driftsstøtte fysioterapeut og tilsetting med statstilskudd ny 50 % stilling fysioterapeut. Sosial Styrking budsjettbalansen kr Halv stilling barnevern kuttes. Kan føre til lengre ventetid og stort arbeidspress i barnevernssaker. Kan være vanskelig å få besatt ½ gjenværende stilling, presset vil da øke. Økonomisk sosialhjelp og bistand boligformål reduseres med kr Tror dette er realistisk med lav arbeidsledighet og lavere renter. Forventer merinntekt Utgifter 53,341 55,254 1,913 Økning 3. Helse,sosial,pleie og omsorg Inntekter 10,209 10,854 0,645 Økning Driftsresultat 43,132 44,400 1,268 Økning

5 Økonomiplan Side 5 4. Kultur, friluft, religiøse formål Tjenestekategorien omfatter alle typer kulturaktiviteter,- herunder bibliotek, kulturvern, lokalhistorisk arkiv, musikk- og kulturskole, egne kulturtiltak, kontakt mot lag og foreninger, gravlunder og religiøse formål, tilrettelegging i forhold til Den Norske kirke og andre trossamfunn. Differansen i budsjett 2000 og budsjett 1999 skyldes først og fremst ekstra overføringer til kulturbudsjettet i 1999 i forbindelse med vedtatte prosjekter, til sammen ca. kr Disse midlene er kun knyttet til budsjettet for Prosjektene fordeler seg slik. Tusenårsfeiring Ringerike Museum Veien kulturminnepark Nytt orgel Tsjernobylbesøk Orienteringskart Historisk spill Bibliotek, aktivitetstilbud, gravlunder og religiøse formål Ellers foreslås en innsparing på kr ved at 1/2 prestestilling sløyfes fra år 2000 som følge av avgang i stilling. Likeledes er det lagt inn kr til "Kulturrunden Hadeland", et samarbeidsprosjekt mellom de 5 samarbeidskommunene Gran, Lunner, Jevnaker, Ringerike og Hole. Tiltaket finansieres ved bruk av "disposisjonsfondet". Skissert reduksjon i musikkskoletilbudet er i rådmannens forslag ikke planlagt gjennomført Reduksjonen i budsjettet skyldes hovedsakelig ekstra overføringer til kulturarbeide i 1999 Utgifter 5,765 5,029-0,736 Reduksjon 4. Kultur,friluft,religøse formål Inntekter 0,469 0,627 0,158 Økning Driftsresultat 5,296 4,401-0,895 Reduksjon

6 Side 6 Økonomiplan Tekniske tjenester Denne kategorien omfatter alle de tradisjonelle tekniske tjenestene som vann og avløp, veier, brann og feiing, kommunale bygninger og eiendom. I tillegg omfatter området all planlegging, bygge- og delingssaker, oppmåling og kartlegging. Planlegging og utbygging, vann og avløp, renovasjon og brann, vegtjenester, drift og vedlikehold, nybygg Det er gjennomført innsparinger innenfor tekniske tjenester på samme nivå som øvrige tjenestekategorier Planlegging, og utvikling: Området ble opprinnelig foreslått styrket med ca. kr med grunnlag i oppstart av kommuneplanarbeidet i år 2000 og støtte til RES ( Ringerike Etablerersenter) som har søkt om I spareprosessen er dette beløpet redusert til det halve. I tillegg foreslås området detaljplanlegging tilført kr for å ivareta den økte aktiviteten på området.. Oppmåling / Byggesak: Noen mindre justeringer foreslått. På inntektsiden er 10% oppjustering av oppmålingsgebyrene innarbeidet. Vannforsyning: Ingen nye driftstiltak lagt inn. Utgifter til strøm er redusert med kr mindre lekkasjer/ny kraftavtale. Gebyrer/årsavgifter - ingen endring i satser, inntekt av tilknytningsavgifter er redusert med kr pga. forventet nedgang i aktivitet. Avløp: Ingen nye større driftstiltak lagt inn. Utgifter til strøm er redusert med kr tettere ledningsnett-/ny kraftavtale. Vedlikehold ledningsnett er kuttet med kr kan antagelig leve med dette. Levering av slam til Ringerike - midlertidig avtale fortsetter -utgift reduseres med kr Årsavgifter er økt med 6 %. Tilknytningsavgifter - ingen endring i sats - redusert inntekt med ca nedgang i aktivitet. Veier: Ingen nye driftstiltak, budsjettet forutsetter en beskjeden snøvinter. Driftsutgift redusert med kr i samband med at vegvesenet overtar lys langs E 16 og reduksjon i strømutgift. Driftstilskudd på kr faller bort. For både vei/vann og avløp er utgifter til kjøregodtgjørelse redusert med kr (16%) - blir en utfordring. Brannvesen: Det foreligger forslag til ny brannavtale med Ringerike kommune - medfører en økning på ca. kr Avtalen skal godkjennes av kommunestyret. Bygninger/eiendom: Økning i driftskostnader utgjøres av økte forsikringskostnader med kr ordningen er nå ute på tilbudsrunde. Videre er det lagt inn som nytt tiltak felleskostnader Vik Torg - kr og økning i strømutgifter bygg (volumøkning) med kr Utgifter 21,979 19,815-2,164 Reduksjon 5. Tekniske tjenester Inntekter 11,087 10,656-0,431 Reduksjon Driftsresultat 10,892 9,159-1,733 Reduksjon

7 Økonomiplan Side 7 6. Næring og miljø Innenfor denne tjenestekategorien finner vi næringsområdet, landbruks- og skogbruksforvaltningen, lokalt miljøarbeide, miljøtiltak og naturforvaltning. I tillegg finner leieinntektene fra kommunens utleieboliger innen kategorien. Miljø: Videre satsing på LA-21 foreslås på et noe lavere nivå enn i fjor som resultat av spareprosessen.. Det er ikke funnet rom for økning slik som forutsatt i kommunestyrets vedtak i sak 047/98. Midler til drift av fangdammer er innarbeidet. Fra år 2000 faller det statlige tilskuddet til KUR bort. Nye kommunale midler til KUR-prosjektet er det ikke funnet åpning for. Næringsutvikling: Våre erfaringer med arbeidet i RNF (Ringerike Næringsforum) er positive. Midler til fortsatt medlemskap (kr ) samt videreføring av dagens satsing knyttet til reiseliv (brosjyremateriell og informasjon) er innarbeidet i forslaget. Landbruk, Miljø, utleie som næring. KUR (kloakk uten rør) er et ledd i arbeidet med å forbedre vannkvaliteten i Steinsfjorden. Videre satsing vil bli tatt opp som egen sak når resultatet av anbefalingene i forprosjektet foreligger Utgifter 3,008 2,860-0,148 Reduksjon 6. Næring og miljø Inntekter 2,572 2,810 0,238 Økning Driftsresultat 0,436 0,050-0,386 Reduksjon

8 Side 8 Økonomiplan Skatt, rammetilskudd, renter og avdrag Det alt vesentlige av inntektene i Hole kommune kommer fra Skatter og rammetilskudd. Skatteanslaget for år 2000 bygger på følgende forutsetninger: Skatt, rammetilskudd og finans. (avdrag og renter) Usikkerheten knyttet til skatteanslaget blir redusert i midten av november når skattedirektoratet oppgir endelige fordelingstall. Skattøret reduseres med 0,5 prosentpoeng som gir en reduksjon på 3,5 millioner Skattekraften, dvs lønnsoppgjøret forventes å gi en økning på 1,76 mill i skatteinntekter Forventningen til bedret fordelingsprosent i 99 er videreført. Dette gir at skatten øker med 5 mill. Det er knyttet stor spenning til fordelingsprosenten, som blir oppgitt av skattedirektoratet i midten av november Befolkningsveksten i kommunen bidrar med økt skatt anslått til 1. mill. Rammetilskuddet fra staten vil for år 2000 bli beregnet etter en ny modell, løpende inntektsutjevning. Fylkesmannen har anslått at rammetilskuddet for Hole kommune samlet vil øke med 1,886 mill. Det kan bemerkes at tilskuddet til KUR prosjektet er kuttet med 0,5 millioner. Staten gir kommunen tilbake den moms vi har betalt når vi kjøper tjenester fra andre istedenfor å utføre de selv. Dette gjelder inn bygg og anlegg. For år 2000 er dette redusert med 2 millioner. Utgiftene til renter og avdrag er økt med 3,8 millioner. Det alt vesentlige av dette vil ikke bli byrdefullt for kommunen, da staten vil i etterkant refundere dette. Refusjonen fremkommer under de tjenstekategorier som de tilhører. Låneopptakene er knyttet til bygging av omsorgsboliger. Låneopptak i Husbanken er knyttet opp til fast rente på 5,5% de neste fire år. Øvrige Utgifter - - 0,000 Reduksjon 7. Skatter, rammetilskudd Inntekter 116, ,851 4,074 Økning Driftsresultat -116, ,851-4,074 Reduksjon 8. Renter, avdrag etc. Netto utgift 5,399 9,182 3,783 Økning Investeringsbudsjettet (Kapital) Investeringsbudsjettet (Kapital) er de utgifter som knyttes til varige og vesentlige driftsmidler. Rådmannen opplever å ikke ha økonomisk spillerom for å legge inn nye tiltak eller prosjekter uten at dette må gå på bekostning av andre. Medtatte tiltak er derfor blitt vurdert som nødvendige for å oppfylle lover og forskrifter eller sikre driften i kommunen. For år 2000 er følgende tatt med: 1 stk ny server til dataanlegget til , knyttet til overgangen til nytt årtusen Rapporteringssystem for pleie og omsorg til en kostnad av Begynnelsen på et fornyelsesprogram av pulter og stoler Hole u.skole til Utbedring av renseanlegg på Hole og Sollihøgda renseanlegg til 2,1 mill Utskiftning av vannledningsnett Kjøp av bolig til vanskeligstilte, kostnadsberegnet til 1 mill Det er satt av 2 mill. i år 2000 til utbygging av Hole u.skole I tillegg kommer tyverialarm på skolene, kr , fornying av GPS utstyr til oppmåling, da dette sluttet å virke i 1999, samt til fangdammer. I planperioden videre er det lagt inn to prosjekter; Bygging av sykehjem til 43 mill, rentebelastet i regnskapet med 15 mill, og 7 mill til ferdigstillelse av Hole U. skole. Allaktivitetshuset er ikke lagt inn i planperioden.

RENNEBU KOMMUNE RÅDMANNENS FORSLAG TIL ØKONOMIPLAN 2011-2014

RENNEBU KOMMUNE RÅDMANNENS FORSLAG TIL ØKONOMIPLAN 2011-2014 RENNEBU KOMMUNE RÅDMANNENS FORSLAG TIL ØKONOMIPLAN 2011-2014 Datert 4. mai 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 3 DEL 1. RAMMEBETINGELSER... 5 1.1 Kommunens utvikling... 5 1.2 Vurdering av kommunens

Detaljer

ÅRSBUDSJETT og ØKONOMIPLAN 2010-2013. Lillesand kommune

ÅRSBUDSJETT og ØKONOMIPLAN 2010-2013. Lillesand kommune ÅRSBUDSJETT og ØKONOMIPLAN 2010-2013 Lillesand kommune Visjon: Lillesand unik, trygg og skapende! Hovedmål: Sikre en bærekraftig utvikling og ressursforvaltning Sikre trygghet, livskvalitet og gode oppvekstvilkår

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015 2018 DYRØY KOMMUNE

ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015 2018 DYRØY KOMMUNE Dyrøy kommune Den lærende kommune Arkiv: Saksmappe: 2014/386 Saksbehandler: Viktor K. Olsen/Øystein Rørslett Dato: 06.11.2014 Saksframlegg Budsjett 2015/Økonomiplan 2015-2018 Utvalg Utvalgssak Møtedato

Detaljer

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Kommunestyrets vedtak

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Kommunestyrets vedtak Selbu kommune Økonomiplan 2014-2017 2014 Kommunestyrets vedtak Selbu kommune - Økonomiplan 2014 2017. 2014 Kommunestyrets vedtak Innholdsfortegnelse Kommunestyrets vedtak 16. desember 2013... 8 Folketall...

Detaljer

HOLE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2011 2015 ÅRSBUDSJETT 2011. Vedtatt av Hole kommunstyre 13.12.2010 sak 075/10

HOLE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2011 2015 ÅRSBUDSJETT 2011. Vedtatt av Hole kommunstyre 13.12.2010 sak 075/10 HOLE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2011 2015 ÅRSBUDSJETT 2011 Vedtatt av Hole kommunstyre 13.12.2010 sak 075/10 INNHOLDSFORTEGNELSE Kommunestyrets vedtak:... 3 1. Forord... 6 2. Budsjettprosessen... 6 3. Kommunens

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Kommunestyret godkjenner at følgende budsjettforutsetninger legges til grunn i økonomiplanen for 2013-16:

SAKSFREMLEGG. Kommunestyret godkjenner at følgende budsjettforutsetninger legges til grunn i økonomiplanen for 2013-16: SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/4499-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: ØKONOMIPLAN 2013-2016 Planlagt behandling: Formannskapet Hovedutvalg for Næring,drift og miljø Hovedutvalg for Oppvekst og kultur

Detaljer

BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015 2018 KVITSØY KOMMUNE

BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015 2018 KVITSØY KOMMUNE BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015 2018 KVITSØY KOMMUNE Kvitsøy kommune budsjett 2015 - tekstdel Side 2 av 36 Innholdsfortegnelse BUDSJETT FOR 2015 - ØKONOMIPLAN FOR PERIODEN 2015 2018... 4 INNLEDENDE VURDERINGER

Detaljer

Røyken kommune. Budsjett 2015 Økonomiplan og handlingsplan 2015 til 2018. Vedtatt av kommunestyret 11.12.2014. Side 1

Røyken kommune. Budsjett 2015 Økonomiplan og handlingsplan 2015 til 2018. Vedtatt av kommunestyret 11.12.2014. Side 1 Røyken kommune Budsjett Økonomiplan og handlingsplan til 2018 Vedtatt av kommunestyret 11.12.2014 Side 1 Kommunestyret 2011 15 behandlet saken den 11.12.2014, møtesak nr. 98/14 Behandling: Gruppelederne

Detaljer

Rådmannens forslag til drifts- og investeringsbudsjett for 2012 Økonomiplan for planperioden 2012-2015

Rådmannens forslag til drifts- og investeringsbudsjett for 2012 Økonomiplan for planperioden 2012-2015 Rådmannens forslag til drifts- og investeringsbudsjett for 2012 Økonomiplan for planperioden 2012-2015 Fremmet for politisk behandling den 8.11.2011 Utfordringer og status Verran kommune står foran oppgaver

Detaljer

Evje og Hornnes kommune Årsbudsjett 2010

Evje og Hornnes kommune Årsbudsjett 2010 Evje og Hornnes kommune Årsbudsjett 2010 Etter kommunestyrets vedtak 11.12.09 1 2 Innholdsfortegnelse Sidetall Saksframlegg 4-29 Budsjettskjemaer 30-34 Enhetenes rammer, uten korreksjoner 35 Økonomisk

Detaljer

Modum kommune ØKONOMIPLAN 2010-2013 BUDSJETT 2010

Modum kommune ØKONOMIPLAN 2010-2013 BUDSJETT 2010 Modum kommune ØKONOMIPLAN 2010-2013 BUDSJETT 2010 RÅDMANNENS FORSLAG Vikersund, 13.11.2009 BUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010-2013 1 INNLEDNING... 2 2 FORUTSETNINGER OG HOVEDTREKK... 4 2.1 Økonomiske utviklingstrekk...

Detaljer

Årsbudsjett 2009. Økonomiplan 2009 2012

Årsbudsjett 2009. Økonomiplan 2009 2012 Årsbudsjett 2009 Økonomiplan 2009 2012 Kommunestyrets vedtak 9. desember 2008 Sak 08/95 Nes kommune Postboks 14, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no 2 1 Rådmannens forslag til budsjett

Detaljer

Offentlig ettersyn av Budsjett 2015/ Økonomiplan 2015 2018. Eventuelle innspill må være innsendt innen 18.12.14

Offentlig ettersyn av Budsjett 2015/ Økonomiplan 2015 2018. Eventuelle innspill må være innsendt innen 18.12.14 Offentlig ettersyn av Budsjett 2015/ Økonomiplan 2015 2018 Ettersynsperiode: 04.12.14 18.12.14 Eventuelle innspill må være innsendt innen 18.12.14 Innhold: Rådmannens forslag Budsjettskjemaer Formannskapets

Detaljer

Årsbudsjett 2013 ENGERDAL KOMMUNE

Årsbudsjett 2013 ENGERDAL KOMMUNE Årsbudsjett 2013 ENGERDAL KOMMUNE Innehold 1. Sammendrag 2 2. Økonomiplan prosess 4 3. Kommunnens rammebetingelser 6 3.1 Befolkningsutvikling 6 3.2 Frie Inntekter 8 3.3 Lønn og prisvekst 10 3.4 Inntekstmuligheter

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2013-2016 BUDSJETT 2013

KARLSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2013-2016 BUDSJETT 2013 KARLSØY KOMMUNE BUDSJETT 2013 Politisk behandling: Utvalg/komité: Saksnr. Dato Sektorutvalg Formannskap 145/12 153/12 Off. ettersyn Kommunestyre 08.11.12 til 20.11.12 08.11.12 21.11.12 29.11.12 til 13.12.12

Detaljer

Røyken kommune. Budsjett 2013 Økonomiplan og handlingsplan 2013 til 2016. Rådmannens forslag. Side 1

Røyken kommune. Budsjett 2013 Økonomiplan og handlingsplan 2013 til 2016. Rådmannens forslag. Side 1 Røyken kommune Budsjett 2013 Økonomiplan og handlingsplan 2013 til 2016 Rådmannens forslag Side 1 Side 2 Innhold 1 Innledning... 8 1.1 Ansattes innsats... 8 1.2 Hovedprioriteringer... 8 1.3 Omprioriteringer...

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås kulturhus, Store sal. 08.11.2012 kl. 18.30

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås kulturhus, Store sal. 08.11.2012 kl. 18.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås kulturhus, Store sal 08.11.2012 kl. 18.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM FROGN KOMMUNE

HANDLINGSPROGRAM FROGN KOMMUNE HANDLINGSPROGRAM FROGN KOMMUNE 2009-2012 Rådmannens forslag 01.11.2008 Handlingsprogrammet er en oppfølging av vedtatt kommuneplan 2005-2017, med økonomiplan for 2009-2012. INNLEDNING SAMMENDRAG Handlingsprogrammet

Detaljer

Kommentarer til. Budsjett 2011

Kommentarer til. Budsjett 2011 Nordre Land kommune 31.12.10 2870 Dokka Kommentarer til Budsjett 2011 Vedtatt i kommunestyret i sak 96/10 1 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 INNLEDNING... 3 I. OVERORDNET STYRING... 4 GENERELT

Detaljer

Rådmannens forslag FARSUND KOMMUNE

Rådmannens forslag FARSUND KOMMUNE Budsjett 2015 Økonomiplan 2016-2018 Rådmannens forslag FARSUND KOMMUNE Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 2 2. BUDSJETTSAMMENDRAG... 3 3. KOSTRA NØKKELTALL OG SAMMENLIGNINGER 2013... 18 4. REGJERINGENS

Detaljer

Budsjett 2015. Kommunestyrets vedtak 16. desember 2014

Budsjett 2015. Kommunestyrets vedtak 16. desember 2014 Budsjett 2015 Kommunestyrets vedtak 16. desember 2014 Innledning... 2 Investering... 3 Drift... 4 Oversikt for drift og investering... 10 Investeringsbudsjett... 15 Driftsbudsjett... 18 Betalingssatser...

Detaljer

SØGNE KOMMUNE Rådmannens forslag til økonomiplan 2009 2012

SØGNE KOMMUNE Rådmannens forslag til økonomiplan 2009 2012 SØGNE KOMMUNE Rådmannens forslag til økonomiplan 2009 2012 Foto: Arnfinn Håverstad 1. INNHOLDSFORTEGNELSE Nr. Tema Side 1. Innholdsfortegnelse 1 2. Saksutredning 2 3. Endringer i drift 3 4. Endringer i

Detaljer

Formannskapets forslag til

Formannskapets forslag til Formannskapets forslag til Budsjett for 2010 Behandlet av formannskapet i møte den 30.11. og 01.12.2009. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. RÅDMANNENS INNLEDNING... 4 2. STATSBUDSJETTET GENERELT FOR KOMMUNENE...

Detaljer

RENNEBU KOMMUNE. Budsjett 2010. Kommunebudsjettet for 2010 er vedtatt av kommunestyret under sak 53/09 i møte den 17.12.2009.

RENNEBU KOMMUNE. Budsjett 2010. Kommunebudsjettet for 2010 er vedtatt av kommunestyret under sak 53/09 i møte den 17.12.2009. RENNEBU KOMMUNE Budsjett 2010 Kommunebudsjettet for 2010 er vedtatt av kommunestyret under sak 53/09 i møte den 17.12.2009. INNHOLDSFORTEGNELSE 1. RÅDMANNENS INNLEDNING... 4 2 2. STATSBUDSJETTET GENERELT

Detaljer

3 Rammebetingelser for handlingsprogrammet

3 Rammebetingelser for handlingsprogrammet 3 Rammebetingelser for handlingsprogrammet 3.1 Endringer i folketall og befolkningssammensetning Et vesentlig grunnlag for handlingsprogrammet er forventninger til utvikling i folketall og alderssammensetning.

Detaljer

Stokke kommune. Handlingsprogram 2013-2016 Økonomiplan 2013-2016 Budsjett 2013

Stokke kommune. Handlingsprogram 2013-2016 Økonomiplan 2013-2016 Budsjett 2013 Stokke kommune Handlingsprogram 2013-2016 Økonomiplan 2013-2016 Budsjett 2013 Kommunestyrets vedtak 17.12.2012 Innhold 1. INNLEDNING... 6 2. ØKONOMISKE FORUTSETNINGER... 8 3. RÅDMANN OG STAB... 16 Handlingsprogram

Detaljer

BUDSJETT 2009 ØKONOMIPLAN 2009-2012. For FROSTA KOMMUNE

BUDSJETT 2009 ØKONOMIPLAN 2009-2012. For FROSTA KOMMUNE BUDSJETT 29 og ØKONOMIPLAN 29 212 For FROSTA KOMMUNE November 29 Rådmannens forslag FORORD Rådmannen legger med dette fram sitt forslag til årsbudsjett for år 29, og økonomiplan 29212. Rådmannen har tatt

Detaljer

1. tertial 2010. Verdal, 9. juni 2010 11.01.06

1. tertial 2010. Verdal, 9. juni 2010 11.01.06 Verdal kommune 1. tertial 2010 Verdal, 9. juni 2010 11.01.06 Innhold: DEL I DRIFT 3 1 Rådmannens vurderinger 3 2 Situasjonen på kommunedelplanområdene 3 2.1 Oppvekst 3 2.2 Helse, omsorg og velferd. 5 2.3

Detaljer

Stokke kommune. Handlingsprogram 2014-2017 Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014

Stokke kommune. Handlingsprogram 2014-2017 Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Stokke kommune Handlingsprogram 2014-2017 Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Kommunestyret 16.12.2013 1 2 Innhold 1. INNLEDNING... 6 2. ØKONOMISKE FORUTSETNINGER... 8 3. RÅDMANN OG STAB... 17 Handlingsprogram

Detaljer

Røyken kommune. Budsjett 2014 Økonomiplan og handlingsplan 2014 til 2017. Rådmannens forslag. Side 1

Røyken kommune. Budsjett 2014 Økonomiplan og handlingsplan 2014 til 2017. Rådmannens forslag. Side 1 Røyken kommune Budsjett 2014 Økonomiplan og handlingsplan 2014 til 2017 Rådmannens forslag Side 1 Side 2 Innhold 1 Innledning... 8 1.1 Ansattes innsats... 8 1.2 Hovedprioriteringer... 8 1.3 Risiko og økonomisk

Detaljer