Samtlige fotografier i rapporten er tatt av Birgitta Odén. Layout Annicken Stuler.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Samtlige fotografier i rapporten er tatt av Birgitta Odén. Layout Annicken Stuler."

Transkript

1

2

3 Arbeidsgruppa til bevaring av Rolseth gård ble dannet etter åpent folkemøte (ca. 30 frammøtte) i Selbu Rådhus Gruppa har bestått av: John Rolseth, Anne Lise Valle, Egil Gangåsseter, Annicken Stuler, Margit Møllenhus, Siv Berggård og Birgitta Odén. Sekretær og leder av gruppa har vært Birgitta Odén i samarbeid med Siv Berggård. Gruppa har avholdt 5 møter, arrangert 2 dugnader og to befaringer. Rapporten inneholder saksutredning og helhetlig gjennomgang av Rolseth gård -etter ønske fra Selbu kommunsetyre i møte Vedlikeholds- og driftskostnader for Rolseth og Kalvåa de neste fem årene er også utredet. Med dette forstås også nødvendige investeringer i samme tidsperiode. Arbeidsgruppa kommer med forslag og skisserer ulike muligheter og ideer for framtidig bruk av Rolseth gård. Neste fase vil evt. være å gå inn for konkrete tiltak og utrede et mer detaljert prosjekt. Samtlige fotografier i rapporten er tatt av Birgitta Odén. Layout Annicken Stuler.

4 Arbeidsgruppa gikk inn for at en helhetlig gjennomgang (pkt 19a) av Rolseth gård, omfattet følgende mandat: Med dette forstås: A Utrede eierstatus, bygningsmessig og teknisk tilstand samt kostnadsoverslag over nødvendige investeringsbehov. B Utrede oversikt over gårdens kulturhistoriske potensiale og antikvarisk verdi i museumssammenheng. Med dette forstås: utarbeide oversikt over løpende driftsutgifter samt mindre reparasjoner. Med dette forstås, med utgangspunkt i pkt 1 i kjøpekontrakten, Selbu kommune vil benytte arealet til museum og kulturvernformål, utrede oversikt over gårdens utviklingsmuligheter til bruk og aktiviteter innenfor ulike områder som ivaretar kjøpekontraktens målsetning. Utrede mulighetene for samarbeid med private og offentlige aktører og institusjoner i kommunen. (Stikkord: reiseliv og turistme, arbeidstrening, opplæring, barn og unge, 4H, håndverkstradisjoner, kurs og seminarvirksomhet, kulturarrangementer, osv.) I første omgang utarbeides det en oversikt over frivillige som kan tenke seg å være med på dugnadsarbeid. Frivillighetskorpset bør favne vidt i alder, kjønn og ferdigheter. Gjennomgang av bygningene i Kalvåa samt utredning av drifts- og vedlike holdskostnader de neste fem årene er utført av regionkonservator Birgitta Odén og teknisk sjef Jostein Moslet. Årlige drifts-/vedlikeholdsutgifter: kr , på fem år: kr Se: Teknisk rapport, Kalvåa, vedlegg 2.

5 Rolseth gård eies av Selbu kommune. Gården ble kjøpt av Lars Olav Mogård og kontrakten ble underskrevet 17/ I punkt 1 i kjøpekontrakten står det føringer for overtakelsen:. De siste årene er det lagt nye tak på alle hus, så nær som låven. Det er installert sikringsanlegg, brannalarm i våningshus og uthus samt innbruddsalarm i våningshus og stabbur på tunet. Det er også installert nytt låssystem. Teknisk rapport (se vedlegg 1) gir en omfattende utredning av bygningsmessig status samt kostnadsoverlag over nødvendige investeringer og vedlikehold. Rolseth østre, gårdsnr. 107, bruksnr. 3, ligger lett tilgjengelig ved riksvei 705. Parkeringsmulighetene er meget gode. En kommunal opparbeidet parkeringsplass ligger rett ved, mellom gården og Kalvåa. Gården var bebodd til 1993 og bygninger med innbo står slik siste eier forlot det. Selbu kommune kjøpte anlegget i 1987 og etablerte museum her midt på 90-tallet. Historikk Rolseth gård ble lagt øde etter svartedøden i 1349, men var ryddet og i full hevd allerede i Munkholmen kloster eide gården kanskje allerede fra 1100-tallet. Senere ble gården overtatt av den dansk/norske staten. På 1700-tallet gikk gården over i privat eie. Lars Larsen Rolseth (f ) drev gården fra 1905 til1955, og da han døde drev hans to døtre Anne (f. 1904) og Anna Larsdatter (f. 1907) drev gården videre til Den faste gårdsgutten deres het Lars, og i somre hadde søstrene også en gårdsdreng ved navn Jan Fredriksen Østby. De to søstrene var tiende generasjon etter Esten Jonsen, som satt med bruket på slutten av 1600-tallet. Antikvarisk verdi Rolseth gård er et typisk trøndersk firkanttun. Tunet er nærmest lukket og skjermet for innsyn, vær og vind. Gården består av våningshus, stall, fjøs, låve, tilbygg til låve, 2 bur og vognbu. De fleste bygningene er oppført mellom 1810 og 1890 i tradisjonell, lokal byggeskikk. Anlegget bærer preg av tradisjonell gårdsdrift og representerer driftsmåter og boforhold tilbake til 1800-tallet. Gården ligger vakkert i kulturlandskapet, rett ved elva Nea. Bygningsmengden er stor og tradisjonell både i form, type, materialbruk og fargesetting. Restaureringsmetoder og vedlikehold opp gjennom årene har vært tradisjonelle. Gårdstunets omgivelser har særpreg og gir en opplevelse av en kulturhistorisk tilbakeføring i eldre tiders gårdshistorie. Besøkende blir hensatt tilbake i tid og blir ikke forstyrret av moderne og nymotens innretninger. I våningshuset er to av rommene dekorert med typiske trøndersk pilasterpanel fra sent 1800-tall. Stasstua i første etasje er malt med kraftige blå og

6 okergule felter. Belistningen er utført i en svært spesiell variant av ådringsdekor. Samme type dekor gjenfinnes på en dør i 2. et. Kammerset er rosa med grønn belistning, typisk 1800-talls fargeholdning. Da gården ble solgt til Selbu kommune, overtok kommunen gården slik den sto med alt inventar og utstyr. Inventarlisten er på 3 A-4ark og den navngir og beskriver i detalj samtlige gjenstander. Det dreier seg om inventar, møbler, gjenstander og tekstiler i våningshuset. Landbruksmaskiner, vogner, sleder, redskaper, utstyr og verktøy er oppbevart i uthusene. Det meste av utstyret er tilknyttet gårdsdriften men det er også utstyr som er tilknyttet kvernssteinsdrifta. Blant annet er kvernsteinsporten bevart, rommet der steinen ble sandratt. Det er også bevart en kullkorg fra gruvedrifta i Selbu på 1700-tallet. Konklusjon Rolseth gård har et verdifullt kulturhistorisk potensiale i museal sammenheng. Gårdsanlegget er unikt og er et av de får bevarte helhetlige gårdstun fra 1800-tallet i Selbu. Anlegget har høy antikvarisk verdi og er en meget viktig del av Selbus bygde- og gårdshistorie. Gården utgjør en stor kulturarv. Fylkeskonservator Jonas Gill Haanshus uttalte følgende 5/3 1986, i forbindelse med Selbu kommunes overtagelse av gården: Stedets verdi må settes høyt. Gården har også med sin enhetlige bebyggelse stor verdi som miljøskapende faktor i landskapet.bygningene har stort sett beholdt sine opprinnelige funksjoner gjennom tidene, og sammen med gårdens bohave, husgeråd, redskap og kjøredoninger, utgjør anlegget et verdifullt kulturhistorisk dokument som det vil knytte seg stor interesse til å få sikret for fremtiden, for eksempel som museum. Å selge Rolseth gård til private vil være et sjansespill med hensyn til gårdens autentiske framtid. Uansett klausulbelagte føringer vil det over tid ikke være mulig å kunne ha kontroll med hvordan Rolseths framtid vil arte seg. Gården kan etter hvert være innom flere eiere som har et grunnsyn som vil være i konflikt med intensjonene i kjøpekontrakten fra 1987, da Selbu kommune kjøpte gården. Rolseth bør inngå som en viktig del av Selbus helhetlige reiselivsprodukt. Gårdstunet bør i størst mulig grad være levende med ulike aktiviteter og arrangementer i sommerhalvåret. Selbu kommune bør derfor invitere friville lag og organisasjoner samt skoler og barnehager til å ta i bruk anlegget til ulike formål som kan forenes med en museal profil. Anlegget har de siste årene gjennomgått flere større restaureringsprosjekter med blant annet nye tak på alle hus. Disse arbeidene er gjennomført med egne midler, sysselsettingsmidler samt midler fra Sør-Trøndelag Fylkeskommune og kulturdepartementet. Det gjenstår å legge nytt taket på låven. Det er installert nytt sikringsanlegg, brann og tyverialarm samt nytt låssystem. Sikringsinstallasjonene er gjort med egne midler (40%) samt midler fra NMU (60 %). Framtidige behov for større og mindre investeringer avhenger av hvordan anlegget skal brukes. Ved stor aktivitet vil det eksempelvis være nødvendige å oppgradere toalettforholdene med evt. veitoalett på parkeringsplassen

7 (mulddo). Toalettforholdene bør være tilpasset rullestolsbrukere. Med utvidet aktivitet vil det være nødvendig med noe oppgradering av elektrisk anlegg og legge inn en ny kurs på kjøkkenet. Vedlikeholdsutgiftene på Rolseth er små, og framtidig vedlikehold vil være mulig å opprettholde på dagens nivå med en kombinasjon av kommunal og frivillig arbeidsinnsats. På de to dugnadene våren 2005 ble det til sammen lagt ned 2-3 ukeverk. Selbyggene ga også klart uttrykk for at de var mer enn villig til å komme igjen! (Se teknisk rapport, vedlegg 1.) Arbeidsgruppa er enig om at anlegget med bygninger, inventar og utstyr egner seg meget godt for aktiviteter og arrangementer på ulikt nivå. Det er god plass både ute og inne. Benker og bord til utendørsarrangement er lagret på låven. Kjøkkenet er stort og romslig som arbeidskjøkken og kan huse en større gruppe til bespisning ved behov. Overnatting er også mulig. Slik tilstanden har vært de siste årene har det imidlertid ikke vært tilrådelig å låne/leie ut/vise fram Rolseth, for gården har ikke vært presentabel verken ute eller inne. Men med den store dugnadsinnsatsen fra teknisk og frivillige i år har anlegget blitt oppgradert og i god skikk og er allerede tatt i bruk av pensjonistforeningen i Selbu. Drift av Rolseth gård kan neppe noen gang bli bedriftsøkonomisk lønnsomt. Det er nødvendig å se på de store linjene og se ringvirkningene i et samfunnsøkonomisk perspektiv. Rolseth er en museumsgård og bør og må drives i tråd med museale retningslinjer (føringer i kjøpkontrakten). Gården må sammenlignes med andre kommunale utgiftsposter som gir åndelig og oppdragende næring, kunnskap og opplevelser til befolkningen, nemlig Selbu Bygdmuseum, kirke, bibliotek, skoler, helse og omsorg, infrastruktur... Grunnlag for aktivitet på Rolseth vil være en kombinasjon av: Samarbeid med skoler, private, frivillige lag og organisasjoner samt næringsvirksomhet Frivillig og ubetalt innsats og kommunalt forpliktende vedlikeholdsansvar og investeringer Inntjening ved kursavgift, eksterne prosjektmidler, utleie, salg av produkter Arbeidsgruppa var enig om at gården egnet seg best for aktiviteter i sommerhalvåret. Å ha åpent på vinters tid ville kreve for store investeringer. Arbeidsgruppa var også enig om at det var viktig å oppgradere toalettforholdene slik at de ble tilpasset rullestolsbrukere. Forslagene til aktiviteter følger intensjonene Selbu kommune hadde da de gikk inn for kjøp av gården.

8 Gårdsmuseum Rolseth gård egner seg meget godt som gårdsmuseum og som et levende landbruksmuseum med permanente utstillinger og sommerutstillinger. Bygningsmassen og rominndelingen egner seg utmerket for formidling av ulike temautstillinger. De autentiske bygningene og gjenstandene vil utgjøre kjernen i formidling av gårdshistorie, drift og boforhold. Selbus rikholdige fotoarkiv vil billedliggjøre stoffet og gjøre det levende. Utstillingene avvikles i regi av og/eller i samarbeid mellom regionkonservator, lag og organisasjoner. Et gårdsmuseum med vekt på utstillings- og formidlingsvirksomhet vil være en utmerket kombinasjon med annen virksomhet og vil øke attraksjonsverdien av gården. Sommeråpent bygdetun Rolseth gård passer meget godt til å være et familievennlig bygdetun, med dyr og bevertning, á la Brekka bygdetun i Tydal (se erfaringer fra Tydal nedenfor). Ansvarlig driver kan være en eller flere. Planlegging og drift bør skje i samarbeid med regionkonservator. Erfaringer fra Brekka Sommeråpnet bygdetun på Brekka er et årlig museumstilbud i Tydal kommune. I tre somre har det vært åpent bygdetun med levende dyr og kafédrift på Brekka. Besøket har vært meget godt. Stedet er populært både for turister og fastboende, især for barnefamilier. Mange besøkende kommer igjen flere ganger i løpet av sommeren, og også år etter år. Spesielt dyrene har stor tiltrekningskraft på barna. Ansvarlig driver av Brekka bygdetun arrangerer også diverse kulturkvelder som trekker mange besøkende hver sommer. Toalettforholdene med utedo er enkle, men har fungert tilfredsstillende. Hele våningshuset er åpent for publikum med kafé i første etasje. I andre etasje er det hver sommer utstilling av Tydal husflidslag. Det er også innredet to permanente utstillinger: En gammeldags skolestue og et soverom. Driver og regionkonservator har god kontakt i planleggings- og oppstartfasen, og regionkonservator er behjelpelig med å gjennomføre praktiske tiltak. Tydal kommunen bekoster lønn til driver samt to til sommerhjelper. Kommunen bekoster også mindre investeringer som er nødvendig for driften (innkjøp av utstyr, oppdatering av elektrisk osv.). Inntektene av kafédriften går til driver. Tydal kommune har således ingen direkte inntekter av etablissementet. Imidlertid trekker tunet svært mange besøkende til bygda og dette medfører positive ringvirkninger. Sommeren 2005 var det over 2000 fornøyde sommergjester som besøkte Brekka og satte Tydal på kartet. Lignende tiltak hadde egnet seg meget godt på Rolseth. Arbeidsgruppas oppfatning er at bygdetunene ikke ville konkurrere med hverandre men tvert i mot vil kunne utfylle hverandre og generere flere turister og besøkende oppover Neadalsføret og gjøre det enda mer attraktivt å reise i området. Rolseth gård kunne ved siden av dyrehold og kafédrift også ha inntjeningsmuligheter og satse spesielt på: salg av tradisjonsrik gårdsmat salg av gårdsmatprodukter salg av husflids- og håndverksprodukter fiske i elva tilbud om enkel overnatting med frokost på tunet. Pilegrimsleden går like ved, og det er stor mangel på rimelige overnattingsmuligheter for veifarende. Innlede samarbeid med Inn på tunet bønder i Selbu for å utvikle et felles tilbud, felles markedsføring mm.

9 Arbeidsgruppa har allerede vært i kontakt med en person som kan tenke seg å ha åpent bygdetun på Rolseth om sommeren. Praktisk gjennomføring: Ansvarlig driver kan lønnes med kommunale midler, som i Tydal. Gratis utlån eller leie i sommerhalvåret er også en mulighet. Inntjeningsmuligheter ved kafésalg og salg av ulike produkter og tjenester. Rolseth gård ligger nært opp til nye Skarvan og Roltdalen nasjonalpark som åpnet søndag Et nasjonalparksenter på Rolseth gård vil være en ypperlig inngangsport og fungere som et informasjons- og læringssenter til nasjonalparken. Nasjonalparken er full av kulturminner som jernvinneanlegg, hustufter, seterbebyggelse, samiske boplasser, dyregraver, eldre ferdselsårer samt kulturminner knyttet til kobber og kvernsteinsdrift. Via utstillinger med ulike interaktive innslag vil publikum kunne navigere seg inn på spesielle interesser. Gruvehistoria og kvernsteinsdrifta vil naturligvis profileres sterkt. På Rolseth gård er blant annet bevart en inntakt kvernport. (Kvernporten er der det foregikk sanddraging.) Like ved, på Bromoen, husmannsplassen til Rolseth, er det også bevart en arbeidsmannsbolig fra kobberverkstiden, ca Norge har mange nasjonalparksentere og flere slike er etablert de siste årene. Oppdal, Sunndal, Kvikne og Folldal inngår blant annet i et nettverk som omfatter 6 sentere rundt Dovre nasjonalpark. Kvikne nasjonalparksenter ligger på gamle Vollan gård og i Sunndal er senteret etablert på Sagtrøa bygdetun på Gjøra store likheter med Rolseth gård. Her må det være gode muligheter for samarbeid og utveksling av ideer både i oppstartfasen og også med hensyn til drift og videreutvikling av senteret. Forvaltningsplan for Skarvan og Roltdalen nasjonalpark skal etter målsettingen være ferdig i 2007, og her vil det være en gylden mulighet til å få bakt inn foreslåtte senterplaner. Etablering av senteret på Rolseth kunne evt. inngå i et nettverk med sentere i de andre involverte kommunene: Tydal, Meråker og Stjørdal. Midler til etablering og drift kan søkes om hos Direktoratet for naturforvaltning. (En telefonsamtale med Per Helge Malvik (Sunndal nasjonalparksenter) avspeilet flere interessante sider ved prosjektet ang. struktur, drift og økonomi. Turistnæring og reiseliv Nasjonalparksenteret vil også ha som oppgave å tilrettelegge og arrangere tematurer i nasjonalparken samt være et senter for turist- og friluftsliv i Selbu. Samarbeidet med turistkontor og reiselivsnæring bør absolutt utvikles. Rolseth gård og Kalvåa bør ses i sammenheng. Rolseth gård bør tas inn på programmet til guidede rundturer i Selbu. Rolseth kan være utgangspunkt og mål for guidede og organiserte turer i skog og mark. Være sentrum og utgangspunkt for Geoturisme som baserer seg på verdier i kulturlandskapet. Evt. innlede samarbeid med NGU.

10 Utvikle samarbeid med Selbusjøen hotell og Gjestgiveri om pakketilbud til gjester. Tilbudet kan evt. utvikles også i vinter- og påskeferien da hotellet har mange gjester. Gå aktivt ut med tilbud til frivillige lag og organisasjoner om å benytte Rolseth gård og Kalvåa til ulike kurs og arrangementer: Kulturkvelder og sammenkomster med underholdning, sang og musikk, konserter, visekvelder med allsang, teaterforestillinger, opplesning av dikt og lignende. Det kunne også arrangeres teaterkurs for barn og voksne. Rolseth gård og Kalvåa Annepett Sandvik har kommet med et museumsfaglig innspill der hun foreslår årlige bygdedager og arrangementer på Rolseth i kombinasjon med Kalvåa. Hovedtema for bygdedagene er livet på en gård og alt som foregår der til de ulike årstidene: flyttedag og pakking til setra (Kalvåa), slåttonn om sommeren med slåttonnvise og slåttgrøt, dans og moro, høysommer med bryllup, lokal festmat, bedningstradisjoner, musikk og dans og til slutt hjemflytting fra setra med gum osv. Praktisk gjennomføring: Samarbeid mellom Bygdekvinnelag, ungdomslag, teaterlag, evt. flere. Rolseth og Kalvåa egner seg utmerket for kulturarrangementer og begge arenaer har vært benyttet i sommer med meget vellykkede resultater. Lørdag 3. september 2005 inviterte Selbu pensjonistforening pensjonistforeninga i Tydal til Rolseth gård. Dagen opprant med strålende sol, og 77 pensjonister var samlet rundt langbord på tunet til servering av rømmegrøt og kaffe. Brynjar Dahlø og Per Magne Sirås musiserte og det var sang av Bardo Granli. Johan Rolseth var guide og viste folk rundt. Utendørsarrangementet var meget vellykket, i følge informant Annepett Sandvik. Søndag 28. august var det stort arrangement i Kalvåa. Bjarne Aftret sto for arrangementet og forestillingen Grenda mi bygda vår. Publikumstilstrømningen var meget stor og i følge avisa Selbyggen var det en henrivende og betagende forestilling, fylt av glede og latter men også vemod. Rolseth gård egner seg utmerket til kurs- og seminarvirksomhet innen tradisjonelt landbruk og eldre håndverksmetoder. Kursvirksomheten kan kombineres med vedlikehold av gårdsanlegget samt å lage museumskopier som kan benyttes til demonstrasjon i ulike sammenhenger. Det kan eksempelvis være opplæring i gårdsdrift: dyrestell, hesjing, lauvsanking, skjæring av korn, kornbinding og staursetting. Opplæring i hagebruk og innføring i dyrking og stell av tradisjonsrike stauder og planter (urtehage) inngår også her. Opplæring i gamle byggeteknikker og generelt vedlikehold som lafting, legging av torvtak, oppsetting av tretakrenner med nedløp, bruk av emnetre, tørrmuring, restaurering og kitting av vinduer, innføring i eldre malingsteknikker, bygging av skigarder og gjerder osv.

11 Kurs i forebyggende bevaring, rengjøring og stell av eldre gjenstander samt å lage og vedlikeholde gammeldagse redskaper, binde sopelimer, tuggu (koster), kvistmatter, nestinger, lage river med tretiner, reparere vidjebånd på lagga kar og tønner, tegerarbeid, kurvfletting osv. Opplæring og kurs i skikk og bruk, tradisjonsrik gårdsmat og lokale mattradisjoner gumkoking, ysting osv. Praktisk gjennomføring: Søke om eksterne kurs- og prosjektmidler, eks. gjennom Miljøtiltak i landbruket /Landbrukets kulturlandskap (SMIL) og bygdeutvikling. Skoler, undervisning Rolseth gård kan være en pedagogisk ressurs i skolesammenheng og kan benyttes av skoleklasser med undervisning på ulike klassetrinn og nivå. Store muligheter til å anlegge skolehager, dyrke frukt, grønnsaker, urter og blomster. Undervisning i tradisjonell og historisk gårdsdrift. Rolseth kan evt. også fungere som leirskole, med overnatting av grupper. Hele 2. etasje i våningshuset egner seg utmerket til overnatting. Kjøkkenet er stort og kan romme bespisning av en større gruppe. Praktisk gjennomføring: Rolseth gård ligger et godt stykke unna skolene i Selbu og det vil bli kostbart med transport fram og tilbake. Det vil derfor være mest gjennomførbart at klassene tilbringer hele eller halve skoledager her. Søke om øremerkede prosjektmidler til tiltak: eks. Den kulturelle skolesekken. Grønn omsorg Gården vil kunne fungere som et senter i sommerhalvåret for arbeidstrening, opplæring og sosial aktivitet og trening for mennesker som faller utenom arbeidsliv og skole. Spesialiserte aktiviseringstiltak kan settes i gang for ulike grupper. Tilbudet skal være et supplement til annen aktivitet på gården. Dugnadsgjengen som møtte opp til frivillig og arbeidsvillig innsats på Rolseth gård ga klart uttrykk for at de arbeidet for bevaring av gården. På to dager ble det lagt ned ca 2-3 ukesverk. De sa seg mer enn villig til å støtte opp med arbeid i årene framover. En venneog støtteforening til bevaring av Rolseth gård skal dermed ikke være vanskelig å stable på bena. Folkemøtet ga også klart uttrykk for at det var flere som kunne tenke seg å være med i slikt arbeid. Venneforeningen kan være øremerket Rolseth gård. Men foreningen kan også være en generell venneforening for alle museene i Selbu. Flere ganger tidligere har lignende forsøk vært på trappene, men med den positive responsen fra innbyggerne skulle Museets venner i Selbu nå kunne bli en realitet. Dette er et tiltak som regionkonservator tar initiativ til.

12 Oppsummeringen fra folkemøtet i Selbu Rådhus var at storparten av de frammøtte mente at Rolseth gård burde fortsette å være i kommunens eie. Selbu kommune var forpliktet til å ta vare på og verne om kulturarven de hadde kjøpt. Arbeidsgruppa til bevaring av Rolseth gård støtter dette synet og konkluderer med at synspunktene som kom fram på folkemøtet må tillegges stor vekt. Gården bør være i kommunal eiendom og ikke legges ut for salg. Utleie/utlån bør være klausulbelagt og følge museumsfaglige krav og retningslinjer. Arbeidsgruppa håper at det er kommunal vilje og pågangsmot til å sluttføre de investeringer som gjenstår for at gården skal framstå som en lokal arena for formidling og læring. Rolseth gård bør forvaltes av Selbu kommune slik at gårdens særpreg kan sikres og forvaltes etter museumsfaglige prinsipper. Det ville være meget synd dersom gårdens autentiske preg og uttrykk ble ødelagt. Et verdifullt kulturminne vil for alltid være tapt. Gården bør være åpen fortrinnsvis i sommerhalvåret. Kravene til varme og komfort på vinterstid blir kostnadskrevende og vil kreve for store investeringer. Rolseth gård representerer lokal byggeskikk, bo og driftsmåter tilbake til 1800-tallet. Rolseth gård er bevaringsverdig og Selbu kommune bør følge opp intensjonene ved kjøpet om å bevare og utvikle denne viktige kulturarven. Gården har stor kulturhistorisk verdi og har stort potensiale som formidlings- og læringsarena. Arbeidsgruppa konkluderer med følgende innstilling 1 Selbu kommunestyre vedtar å ikke selge Rolseth gård. 2 Selbu kommunestyre vedtar å ha sommeråpent bygdetun fra Selbu kommunestyre vedtar å arbeide videre med planer om et nasjonalparksenter. 4 Selbu kommunestyre vedtar å nedsette en prosjektgruppe for videreutvikling og gjennomføring av framsatte forslag. Arbeidsprosessen har vært interessant og spennende og har utløst stort engasjement blant frivillige lag og organisasjoner i Selbu. Forprosjektgruppas tverrfaglige og brede sammensetting med folk fra ulike faginstanser og kommunalt ansatte har fungert utmerket og kan fungere som modell til en ny prosjektgruppe som kunne ha som mandat å videreutvikle innstillingen. For arbeidsgruppa til bevaring av Rolseth gård Birgitta Odén Regionkonservator i Malvik, Selbu og Tydal

Kulturminnebeskrivelse for Klæpa kvern

Kulturminnebeskrivelse for Klæpa kvern Løten kommune Kulturminnebeskrivelse for Klæpa kvern Utkast 170408 Kulturminnebeskrivelse for Klæpa kvern Side 2 Beskrivelse Klæpa kvern er en gårdskvern fra 1800-tallet Kverna har stor grad av autentisitet

Detaljer

Velkommen til Lier Bygdetun - et møtested i grønne Lier

Velkommen til Lier Bygdetun - et møtested i grønne Lier Besøksadresse: Paradisbakkene 29, Lier Postadresse: Stiftelsen Lier Bygdetun, Paradisbakkene 29, 3400 Lier. Telefon: 32 84 69 25. Faks. 32 84 69 26 E-postadresse: lierbygdetun@hotmail.com www.lier-bygdetun.no

Detaljer

Kulturminnebeskrivelse for Klæpa kvern

Kulturminnebeskrivelse for Klæpa kvern Løten kommune Kulturminnebeskrivelse for Klæpa kvern Februar 2008 Utkast Kulturminnebeskrivelse for Klæpa kvern Side 2 Beskrivelse Klæpa kvern er en gårdskvern fra 1800-tallet Kverna har stor grad av autentisitet

Detaljer

RIDDERGÅRDEN, UTREDNING.

RIDDERGÅRDEN, UTREDNING. RIDDERGÅRDEN, UTREDNING. BAKGRUNN. Arbeidsgruppen skal vurdere mulige konsepter, muligheter og begrensninger for eiendommen inklusive nødvendig vedlikeholds- og oppgraderingsbehov, samt behov for faste

Detaljer

Museumsvirksomheten i Levanger

Museumsvirksomheten i Levanger Museumsvirksomheten i Levanger Levanger kommune Innhold, samhandling og organisering i (2009-2010) Mandatet t (kortversjon) Mål og satsingsområder Utrede kompetansebehovet Kommunens ansvar, roller og ambisjonsnivå

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 1-3 Utvalg: Kulturarvstyret Møtested: Nore og Uvdal Bygdetun, Grønneflåtastua Dato: 16.06.2011 Tidspunkt: 11:00 Informasjon om Sesongstart sommersesongen Status Kråkefoss Eventuelt

Detaljer

Sør-Trøndelag fylkeskommune Areal og miljø Nyere tids kulturminner. Nytten av en kulturminneplan?

Sør-Trøndelag fylkeskommune Areal og miljø Nyere tids kulturminner. Nytten av en kulturminneplan? Sør-Trøndelag fylkeskommune Areal og miljø Nyere tids kulturminner Nytten av en kulturminneplan? Problemstilling Kunnskaps- og kompetansemangel og holdningen gir betydelige ressurskrevende utfordringer

Detaljer

Ervika Besøksgård & 4H-Gård

Ervika Besøksgård & 4H-Gård Ervika Besøksgård & 4H-Gård Min motivasjon for å starte egen bedrift: Et ønske om å kombinere fag og livsstil Ville bo landlig og omgitt av dyr Friluftsentusiast Skaffe seg en levevei på en gård uten

Detaljer

Museumsplan for Fosnes bygdemuseum

Museumsplan for Fosnes bygdemuseum Museumsplan for Fosnes bygdemuseum Vedtatt i Fosnes kommunestyre 22.05.2014 Innledning Fosnes kommunestyre vedtok 28.02.96 Museumsplan for Fosnes bygdemuseum. Da museumsplanen ble utarbeidet i 1996, var

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Elisabeth Øien Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 12/712

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Elisabeth Øien Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 12/712 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elisabeth Øien Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 12/712 SØKNAD FRA KUNSTFORENINGA I ETS OM ENDRING AV LOKALE FOR LEIEAVTALEN M/ KOMMUNEN FRA BREISTRAND SKOLE TIL DAHLEGÅRDEN Rådmannens

Detaljer

Gimle: Ny leieavtale, tilskudd og vurdering av framtidig driftsform.

Gimle: Ny leieavtale, tilskudd og vurdering av framtidig driftsform. Overhalla kommune Teknisk avdeling Saksmappe: 2009/2650-1 Saksbehandler: Stig Moum Saksframlegg Gimle: Ny leieavtale, tilskudd og vurdering av framtidig driftsform. Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla

Detaljer

6 TOMANNSBOLIGER 2 ENEBOLIGER

6 TOMANNSBOLIGER 2 ENEBOLIGER FINN DIN BOLIG I LANDLIGE OMGIVELSER, MEN LIKEVEL SENTRALT I SELBU. 6 TOMANNSBOLIGER 2 ENEBOLIGER I dette rolige og familievennlige området i Innbygda har du gangavstand til det aller meste. Her bygges

Detaljer

Dialogmøte Faglig rådgivende utvalg og nasjonalparkstyret for Skarvan og Roltdalen og Sylan Teveltunet, Meråker

Dialogmøte Faglig rådgivende utvalg og nasjonalparkstyret for Skarvan og Roltdalen og Sylan Teveltunet, Meråker Dialogmøte Faglig rådgivende utvalg og nasjonalparkstyret for Skarvan og Roltdalen og Sylan Teveltunet, Meråker 07.04.2016 Program 10.00 Velkommen. Presentasjon av Nasjonalparkstyret og Faglig rådgivende

Detaljer

Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 14. Fredete eiendommer i landsverneplan for Klima- og miljødepartementet

Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 14. Fredete eiendommer i landsverneplan for Klima- og miljødepartementet Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 14 KONGSVOLD FJELDSTUE Kommune: 1634/Oppdal Gnr/bnr: 62/1 AskeladdenID: 212882 Referanse til landsverneplan: Omfang fredning Byggnavn

Detaljer

Planprogram Kulturplan for Trysil kommune 2014-2024

Planprogram Kulturplan for Trysil kommune 2014-2024 Planprogram Kulturplan for Trysil kommune 2014-2024 Vedtatt av Hovedutvalget for oppvekst og kultur 27.08.2013 Fra Kulturskolens forestilling «Off Broadway» 2012 Foto: Ola Matsson 1. Innledning og bakgrunn

Detaljer

Møteinnkalling. Under ordinært møte 4. september d.å. var ikke Kulturarvstyret beslutningsdyktig, det innkalles derfor til ekstraordinært møte:

Møteinnkalling. Under ordinært møte 4. september d.å. var ikke Kulturarvstyret beslutningsdyktig, det innkalles derfor til ekstraordinært møte: Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 8 Utvalg: Kulturarvstyret Møtested: Bygdetunet, Uvdal Dato: 22.09.2009 Tidspunkt: 12:00 Under ordinært møte 4. september d.å. var ikke Kulturarvstyret beslutningsdyktig,

Detaljer

KOMMUNAL DELPLAN FOR KULTUR

KOMMUNAL DELPLAN FOR KULTUR KOMMUNAL DELPLAN FOR KULTUR HANDLINGSPLAN Foto: Mattias Jansson Vedtatt av Tydal kommunestyre 22.03.2012 INNLEDNING Kommunedelplan for kultur er utarbeidet i eget strategidokument for perioden 2026. Denne

Detaljer

Planprogram Kulturplan

Planprogram Kulturplan Planprogram Kulturplan Planprogram Kulturplan Hvorfor skal Nannestad kommune ha en kulturplan? Kulturlivet i Nannestad har en sentral rolle i det identitetsbyggende og samfunnsbyggende arbeidet i Nannestad

Detaljer

Tinn Austbygd Bygde kans Småsamfunnsprosjekt. Rapport 01.08.08-31.12.08

Tinn Austbygd Bygde kans Småsamfunnsprosjekt. Rapport 01.08.08-31.12.08 Tinn Austbygd Bygde kans Småsamfunnsprosjekt Rapport 01.08.08-31.12.08 1 Etter framdriftsplanene for høsten 08 er de aller fleste tiltakene godt i gang.. Dette halvåret har vært preget av mye planlegging

Detaljer

Utvalgssak Møtedato Nasjonalparkstyret for Forollhogna 50/2012 09.11.2012

Utvalgssak Møtedato Nasjonalparkstyret for Forollhogna 50/2012 09.11.2012 NASJONALPARKSTYRET FOR FOROLLHOGNA Saksfremlegg Arkivsaksnr: 2012/5489 Saksbehandler: Astrid Alice Haug Dato: 01.11.2012 Utvalg Utvalgssak Møtedato Nasjonalparkstyret for Forollhogna 50/2012 09.11.2012

Detaljer

Nye Straumhella Prosjektskisse. Nye muligheter for allmennheten og reiselivsbedrifter gjennom samarbeid

Nye Straumhella Prosjektskisse. Nye muligheter for allmennheten og reiselivsbedrifter gjennom samarbeid Prosjektskisse Nye muligheter for allmennheten og reiselivsbedrifter gjennom samarbeid Straumhella 240 mål Eiendom med potensial for utvikling for allmennheten Stor eiendom på 240 mål kan forene ulike

Detaljer

Drøbak Akvarium. Hvor står vi - Hvor går vi? Søknad om midler til utredning av fremtidig utvikling av akvariet i Drøbak.

Drøbak Akvarium. Hvor står vi - Hvor går vi? Søknad om midler til utredning av fremtidig utvikling av akvariet i Drøbak. Drøbak Akvarium Hvor står vi - Hvor går vi? Søknad om midler til utredning av fremtidig utvikling av akvariet i Drøbak. Til: - Frogn Kommune v/rådmannen - Akershus Fylkeskommune v/avdeling for Plan, næring

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 6-7 Utvalg: Kulturarvstyret Møtested: Møterom 2, Rødberg Dato: 12.06.2009 Tidspunkt: 11:00

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 6-7 Utvalg: Kulturarvstyret Møtested: Møterom 2, Rødberg Dato: 12.06.2009 Tidspunkt: 11:00 Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 6-7 Utvalg: Kulturarvstyret Møtested: Møterom 2, Rødberg Dato: 12.06.2009 Tidspunkt: 11:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt

Detaljer

Seminar 4: Kultur og næring Næringsutvikling og verdiskaping med basis i kulturarven

Seminar 4: Kultur og næring Næringsutvikling og verdiskaping med basis i kulturarven Seminar 4: Kultur og næring Næringsutvikling og verdiskaping med basis i kulturarven Norsk Kulturforums Landskonferanse 25. - 26. oktober 2010 Direktør Grete Horntvedt, Norsk Kulturarv Nasjonal stiftelse

Detaljer

Velkommen til en kulturhistorisk reise til en Nordnorsk kystgård fra 1800-tallet

Velkommen til en kulturhistorisk reise til en Nordnorsk kystgård fra 1800-tallet Velkommen til en kulturhistorisk reise til en Nordnorsk kystgård fra 1800-tallet Foto: Mari Hildung, Perspektivet Museum Det er en glede for Den kulturelle skolesekken å ønske velkommen til Straumen gård!

Detaljer

Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær på telefon 32068300 eller til postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling

Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær på telefon 32068300 eller til postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 11.06.2015 kl. 15:00 Sted: Nes kommunehus, ordførers kontor Arkivsak: 12/00623 Arkivkode: 033 Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær på telefon 32068300 eller til

Detaljer

Søknadsnr. 2015-0116 Søknadsår 2015 Arkivsak Regionale utviklingsmidler i Midt-Buskerud Montering av glassgulv og lys i Edvardsjakt på Koboltgruvene

Søknadsnr. 2015-0116 Søknadsår 2015 Arkivsak Regionale utviklingsmidler i Midt-Buskerud Montering av glassgulv og lys i Edvardsjakt på Koboltgruvene Søknad Søknadsnr. 2015-0116 Søknadsår 2015 Arkivsak Støtteordning Prosjektnavn Regionale utviklingsmidler i Midt-Buskerud Montering av glassgulv og lys i Edvardsjakt på Koboltgruvene Kort b eskrivelse

Detaljer

Kultur og fritid Direkte tlf.: 32 23 28 32 Dato: 12.02.2004. L.nr. - Arkiv: 2561/04 - C00-04/1154

Kultur og fritid Direkte tlf.: 32 23 28 32 Dato: 12.02.2004. L.nr. - Arkiv: 2561/04 - C00-04/1154 NEDRE EIKER KOMMUNE Kultur og fritid Direkte tlf.: 32 23 28 32 Dato: 12.02.2004 Notat: L.nr. - Arkiv: 2561/04 - C00-04/1154 Oversikt over forslag til tiltak i kulturplanen A: Barne- og ungdomskultur 1

Detaljer

Vedlegg: Tilskuddsordninger

Vedlegg: Tilskuddsordninger Vedlegg: Tilskuddsordninger Miljøverndepartementet (via Riksantikvaren eller fylkeskommunen) se www.odin.dep.no for det årlige rundskrivet for tilskuddsordninger under miljøverndepartementet Tilskudd til

Detaljer

Almås gård - gnr 197 bnr 1 og 4 - Utlysning av konkurranse om bruksrett/leierett

Almås gård - gnr 197 bnr 1 og 4 - Utlysning av konkurranse om bruksrett/leierett Byrådssak 1003 /15 Almås gård - gnr 197 bnr 1 og 4 - Utlysning av konkurranse om bruksrett/leierett ANSC ESARK-1622-201433564-2 Hva saken gjelder: Bergen kommune vil utlyse konkurranse om langtids leierett

Detaljer

Saksprotokoll i Komité for klima og miljø

Saksprotokoll i Komité for klima og miljø RÆLINGEN KOMMUNE Arkivkode/-sak: 140 / 2016/1841-1 Saksframlegg Saksbehandler: Ana Nilsen Saksnr. Utvalg Møtedato 16/6 Komité for klima og miljø 01.06.2016 16/9 Kommuneplanutvalget 06.06.2016 16/50 Kommunestyret

Detaljer

Innsamlingspolitikk. for Norsk Industriarbeidermuseum, med Heddal Bygdetun og Tinn museum. Del av Plan for Samlingsforvaltning

Innsamlingspolitikk. for Norsk Industriarbeidermuseum, med Heddal Bygdetun og Tinn museum. Del av Plan for Samlingsforvaltning for Norsk Industriarbeidermuseum, med Heddal Bygdetun og Tinn museum Del av Plan for Samlingsforvaltning Gnisten Innsamlingen er den mest grunnleggende funksjonen ved et museum. I forlengelsen av dette:

Detaljer

Kapittel 4 -Fredete eiendommer i Landbruks- og matdeptartementets landsverneplan for egne eiendommer

Kapittel 4 -Fredete eiendommer i Landbruks- og matdeptartementets landsverneplan for egne eiendommer Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer STAUR GÅRD Kommune: 417/Stange Gnr/bnr: 75/1 AskeladdenID: 161009 Referanse til landsverneplan: Omfang fredning Byggnavn Oppført Bygningsnr.

Detaljer

Rapport. Vestfoldmuseene Spørreundersøkelse Vestfold 14. April 2011

Rapport. Vestfoldmuseene Spørreundersøkelse Vestfold 14. April 2011 Rapport Vestfoldmuseene Spørreundersøkelse Vestfold 14. April 2011 Prosjektinformasjon Formål: Gjennomføre spørreundersøkelse blant privatpersoner i Vestfold om forhold knyttet til lokale museer. Målgruppe/

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 1-2 Utvalg: Møtested: Kulturarvstyret Møterom 1, Rødberg Dato: 25.02.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 1-2 Utvalg: Møtested: Kulturarvstyret Møterom 1, Rødberg Dato: 25.02.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Saksnr: 1-2 Utvalg: Møtested: Kulturarvstyret Møterom 1, Rødberg Dato: 25.02.2010 Tidspunkt: 10:00 Britt Guton Halland inviteres til å delta fra kl. 11.00. Informasjon om: Kråkefosskverna

Detaljer

GRØNNESET FRILUFTSOMRÅDE

GRØNNESET FRILUFTSOMRÅDE GRØNNESET FRILUFTSOMRÅDE GRØNNESET FRILUFTSOMRÅDE Presentasjon Grønneset friluftsområde ligger idyllisk til ved Ånøya i Skaun kommune. Ånøya er en av Sør-Trøndelags reneste innsjøer, og friluftsområdet

Detaljer

Forskrift om fredning av Sør-Gjæslingan kulturmiljø, Vikna kommune, Nord-Trøndelag

Forskrift om fredning av Sør-Gjæslingan kulturmiljø, Vikna kommune, Nord-Trøndelag Forskrift om fredning av Sør-Gjæslingan kulturmiljø, Vikna kommune, Nord-Trøndelag Del I. Omfang og formål 1.Avgrensning Fredningsområdet er Sør-Gjæslingan i Vikna kommune, Nord-Trøndelag fylke. Det fredede

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Bakgrunn: Formannskapet behandlet i møte 24.11.2011 sak 138/11 Turistinformasjon 2012 2013 og gjorde følgende vedtak:

SAKSFREMLEGG. Bakgrunn: Formannskapet behandlet i møte 24.11.2011 sak 138/11 Turistinformasjon 2012 2013 og gjorde følgende vedtak: SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/7240-2 Arkiv: U64 Sakbeh.: Jørgen Kristoffersen Sakstittel: NY TURISTINFORMASJON I ALTA Planlagt behandling: Hovedutvalg for næring,drift og miljø Ansettelsesutvalget for skole

Detaljer

RINDAL kommune. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve.

RINDAL kommune. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve. RINDAL kommune -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! Senterpartiet vil at Norge skal bygge et samfunn på de kristne grunnverdiene og med et levende folkestyre.

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 04.01.2010 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Dere skal nå arbeide videre med de idéene dere kom opp med på dialogduken. For hver idé - velg riktig kategori, navngi idéen og beskriv den kort.

Dere skal nå arbeide videre med de idéene dere kom opp med på dialogduken. For hver idé - velg riktig kategori, navngi idéen og beskriv den kort. 1 30:00 Dere skal nå arbeide videre med de idéene dere kom opp med på dialogduken. For hver idé - velg riktig kategori, navngi idéen og beskriv den kort. Primærproduksjon Matproduksjon husdyr Dra og slipp

Detaljer

Godkjent. Godkjent. Referat. Styremøte mandag 5.mai 2008. Sted: Bjørklygården, Sørkjosen klokken 11.00

Godkjent. Godkjent. Referat. Styremøte mandag 5.mai 2008. Sted: Bjørklygården, Sørkjosen klokken 11.00 Referat Styremøte mandag 5.mai 2008. Sted: Bjørklygården, Sørkjosen klokken 11.00 Sak 30/08 Godkjenning av innkalling. Kommentar: Teigen og Karlsen vil ha sakslisten tilsendt pr. post. Når intranett blir

Detaljer

1 REGULERINGSPLAN FOR BLAKER SKANSE

1 REGULERINGSPLAN FOR BLAKER SKANSE 1 REGULERINGSPLAN FOR BLAKER SKANSE Plannummer 145 Kontor 2000-nummer 03/01148 Egengodkjent dato 27.08.2003 ARKIVERTE KART: B VEDTATT PLAN - ORGINALDOKUMENT ENDRINGER: Sak nr. Vedtatt dato Merknader Reguleringsplan

Detaljer

Kapittel 2. Etablissementet De verdalske befestninger

Kapittel 2. Etablissementet De verdalske befestninger Kapittel 2. Etablissementet De verdalske befestninger Eier av bildet: Verdalsbilder/Eystein Ness. 2. Etablissementet De verdalske befestninger Eiendomsforhold Etablissementet De verdalske befestninger

Detaljer

Selbu kommune. Velkommen 19.mai 2009

Selbu kommune. Velkommen 19.mai 2009 Selbu kommune Velkommen 19.mai 2009 Visjon: "Selbu - rosa i Trøndelag" Visjonen peker på ei bygd med sterke bånd knyttet til kultur og tradisjon. Selburosa er en del av dette. Rosa har et tydelig mønster

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR GNR: 30 BNR. 9 STENLAND REINØYSUND I SØR-VARANGER KOMMUNE

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR GNR: 30 BNR. 9 STENLAND REINØYSUND I SØR-VARANGER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR GNR: 30 BNR. 9 STENLAND REINØYSUND I SØR-VARANGER KOMMUNE Det regulerte området, som på plankartet er avgrenset med reguleringsgrense, ligger innenfor LNF-område

Detaljer

Kulturminner i Klæbu. Plan for registrering av kulturminner

Kulturminner i Klæbu. Plan for registrering av kulturminner Kulturminner i Klæbu Plan for registrering av kulturminner Klæbu kommune September 2014 SØKNAD OM TILSKUDD TIL REGISTRERING AV KULTURMINNER I KLÆBU KOMMUNE 1. Forord Kulturminner og kulturmiljøer er en

Detaljer

Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet Skjema for basisopplysninger

Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet Skjema for basisopplysninger Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet Skjema for basisopplysninger Skjemaet skal utgjøre side 1 i søknaden. Lag helst én fil av skjema, søknad og eventuelle vedlegg. Det forutsettes at man ved innsendelse

Detaljer

Dugnaden Erfaringer og gode råd fra Stråholmen Seminar Jomfruland 1. juni 2016 Torstein Kiil

Dugnaden Erfaringer og gode råd fra Stråholmen Seminar Jomfruland 1. juni 2016 Torstein Kiil Dugnaden Erfaringer og gode råd fra Stråholmen Seminar Jomfruland 1. juni 2016 Torstein Kiil Stråholmen er ca 600daa. Losstasjon frem til 1916. Moloen stod ferdig i 1892. Bosetting fra ca. 1634 til 1954.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG SKEDSMO KOMMUNE

SAKSFRAMLEGG SKEDSMO KOMMUNE SAKSFRAMLEGG SKEDSMO KOMMUNE Saksmappe Løpenr. Saksbehandler 2008/6495 5653/2009 Johnny Ekse Bevaring og plassering av Bergersen's gamle snekkerverksted Saksgang Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato Formannskapet

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2016 Prioritert tiltaksliste

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2016 Prioritert tiltaksliste KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2016 Prioritert tiltaksliste Kortsiktige tiltak (2012-2013) 2.1.2 Det legges til rette for et bredt spekter av tilbud rettet mot barn og unge Videreutvikling av gode bibliotektjenester

Detaljer

Kommunedelplan landbruk Planprogram. Vedtatt av kommunestyret

Kommunedelplan landbruk Planprogram. Vedtatt av kommunestyret Kommunedelplan landbruk 2014-2025 Planprogram Vedtatt av kommunestyret 10.09.2014. 2 3 Innhold 1. Bakgrunn og formål.6 1.1 Formål med planarbeidet 6 1.2 Formål med planprogrammet...6 1.3 Overordnede føringer.6

Detaljer

PROSJEKT FOR ETABLERING AV ET PROFESJONELT MUSEUM

PROSJEKT FOR ETABLERING AV ET PROFESJONELT MUSEUM Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Møtedato: 27.11.2013 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985320 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tilleggssak - SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

FORTIDSMINNEFORENINGEN VESTFOLD AVDELING

FORTIDSMINNEFORENINGEN VESTFOLD AVDELING Sandefjord kommune Sandefjord /Tønsberg, 6.11.06 Arealplanavdelingen Pb 2025 3247 SANDEFJORD Kommentar til det foreliggende forslag til reguleringsplan for Storgata 7 og Rådhusgata 10. A. Linaae-gården

Detaljer

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2013 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2013 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 FJELLVOLLPOSTEN Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2013 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 Fjellvollposten er et informasjonshefte som kommer ut fire ganger i året. Alle ansatte, beboere, pårørende eller

Detaljer

Naturarven som verdiskaper - midtveis i programmet. august 2011

Naturarven som verdiskaper - midtveis i programmet. august 2011 Naturarven som verdiskaper - midtveis i programmet. august 2011 Bakgrunn: Fjellteksten 2003 åpne for mer bruk av verneområdene. Handlingsplan for bærekraftig bruk, forvaltning og skjøtsel av verneområder

Detaljer

Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 14. Fredete eiendommer i landsverneplan for Klima- og miljødepartementet

Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 14. Fredete eiendommer i landsverneplan for Klima- og miljødepartementet Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 14 KJEHOLMEN Kommune: 1222/Fitjar Gnr/bnr: 15/1,3 AskeladdenID: 212950 Referanse til landsverneplan: Omfang fredning Byggnavn Oppført

Detaljer

Invitasjon til informasjonsmøte: «Utvikling av næringslivet i Meråker»

Invitasjon til informasjonsmøte: «Utvikling av næringslivet i Meråker» Invitasjon til informasjonsmøte: «Utvikling av næringslivet i Meråker» Merut inviterer til informasjon og diskusjon om hvordan utvikle næringslivet i kommunen videre med følgende tema: 1. Presentasjon

Detaljer

Adresse: Postnummer/sted: Fylke: Kommune: Gårdsnr/Bruksnr: Søkers navn: Søkers postadresse: e-post: Telefon: Bankkontonummer:

Adresse: Postnummer/sted: Fylke: Kommune: Gårdsnr/Bruksnr: Søkers navn: Søkers postadresse: e-post: Telefon: Bankkontonummer: Søknad Kulturminner for alle Fortidsminneforeningen har elektronisk levering av søknader om tilskudd fra Kulturminner for alle. Vennligst fyll ut og søk elektronisk på: www.fortidsminneforeningen.no/kulturminner-for-alle

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Sakskart: Informasjon fra administrasjonen

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Sakskart: Informasjon fra administrasjonen Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 8-9 Utvalg: Kulturarvstyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 25.11.2010 Tidspunkt: 14:00 16:00 Informasjon fra administrasjonen Buskerud fylkeskommune

Detaljer

Storfjordens Venner Stemne på Kvernhusneset Søndag 10. juni 2007 kl Stemnetale ved direktør Grete Horntvedt Norsk Kulturarv

Storfjordens Venner Stemne på Kvernhusneset Søndag 10. juni 2007 kl Stemnetale ved direktør Grete Horntvedt Norsk Kulturarv Storfjordens Venner Stemne på Kvernhusneset Søndag 10. juni 2007 kl. 1300 Stemnetale ved direktør Grete Horntvedt Norsk Kulturarv Takk til Storfjordens Venner som vil ha Norsk Kulturarv ved undertegnede

Detaljer

Medlemmer: Elin Hagen, Tordis Jahren, Ingebjørg Ulbåsen, Vigdis Skaar Lindborg, Louise Møller og Sølvi Andersen.

Medlemmer: Elin Hagen, Tordis Jahren, Ingebjørg Ulbåsen, Vigdis Skaar Lindborg, Louise Møller og Sølvi Andersen. Kreativ gruppe Medlemmer: Elin Hagen, Tordis Jahren, Ingebjørg Ulbåsen, Vigdis Skaar Lindborg, Louise Møller og Sølvi Andersen. Mandat: Gruppa vil fremlegge kreative ideer i forhold til organisasjon og

Detaljer

Fra tomrom til tomter

Fra tomrom til tomter Mikroinfill Fra tomrom til tomter Vi er i dag alle kjent med behovet for flere boliger i Oslo. Etter vår mening er det rom for mange flere boliger i sentrum av byen. Vi ser på smale tomrom mellom eksisterende

Detaljer

I\lassering. Søknad - næringsfondet. ReM!pv~ekF~ 2009. Med bakgrunn i vedlagt prosjektskisse, søker Reiselivsprosjektet 2009 om støtte til

I\lassering. Søknad - næringsfondet. ReM!pv~ekF~ 2009. Med bakgrunn i vedlagt prosjektskisse, søker Reiselivsprosjektet 2009 om støtte til I\lassering ~ Fauske kommune _W.. 1:~:ksbeti,G: 2f~ -O~ Fauske Utvikling & Næring ~/-5iL~) c ~ ~-_- Søknad - næringsfondet ReM!pv~ekF~ 2009. Med bakgrunn i vedlagt prosjektskisse, søker Reiselivsprosjektet

Detaljer

VERDISKAPING - HISTORISKE BYKJERNA SOM HANDELSARENA FASE 2

VERDISKAPING - HISTORISKE BYKJERNA SOM HANDELSARENA FASE 2 25.2.11 VERDISKAPING - HISTORISKE BYKJERNA SOM HANDELSARENA FASE 2 Notatet bygger på rapport dat. 20.10.10 - fase 1. 15.12.2010 INNLEDNING Formålet med handelsprosjektet er å forene lokale utviklingsinteresser

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROTTENVIK GRENDEHUS SA

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROTTENVIK GRENDEHUS SA INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROTTENVIK GRENDEHUS SA FREDAG 13.03.2015 KL. 19.00 STED: ROTTENVIK GRENDEHUS Saksliste: 1. Godkjenning av årsmøteinnkallinga 2. Valg av møteleder. 3. Valg av 2 representanter til

Detaljer

Kulturlandskapet som pedagogisk ressurs

Kulturlandskapet som pedagogisk ressurs 506 B. Bele og S. Flæsen Almendingen / Grønn kunnskap 9 (2) Kulturlandskapet som pedagogisk ressurs Bolette Bele 1), Siv Flæsen Almendingen 2) / bolette.bele@planteforsk.no 1) Planteforsk Kvithamar forskingssenter,

Detaljer

HOTELLETS GRILLHUS VED SELBUSJØEN CAMP EGGEN

HOTELLETS GRILLHUS VED SELBUSJØEN CAMP EGGEN HOTELLETS GRILLHUS VED SELBUSJØEN Hotellet har satt opp et stort grillhus med i flotte omgivelser nært hotellet og sjøen. Gjesten kommer til dekket bord, og blir servert av en servitør så lenge tilstelningen

Detaljer

Leka kommune Utviklingsavdelingen

Leka kommune Utviklingsavdelingen REFERAT fra MØTE angående framtidig modell for museumsarbeid koblet til reisemålsutvikling i Leka Mandag 2. februar Sted:, kommunestyresalen Tid: 10:30 14:00 Tilstede: Sigmund Alsaker, Ragnhild Kvalø,

Detaljer

PÅ PROGRAMMET I VÅR: MARS 20/3-13.00 - GALLERIRUNDE/DAG JENSSEN FOTOUTSTILLING

PÅ PROGRAMMET I VÅR: MARS 20/3-13.00 - GALLERIRUNDE/DAG JENSSEN FOTOUTSTILLING Våren 2014 På industrihistorisk grunn bygges Senter for Porselen og Design steg for steg i tilknytning til Norges unike porselensfabrikk Porsgrund Porselæn med komplett håndverksproduksjon og stort fabrikkutsalg.

Detaljer

Kulturminnesamling. Kommuner i Sør-Trøndelag April 2011

Kulturminnesamling. Kommuner i Sør-Trøndelag April 2011 Kulturminnesamling Kommuner i Sør-Trøndelag April 2011 Ny Plan og Bygningslov Hvilke bestemmelser er aktuelle for bygningsvernet? Stikkord: Formelt vern/verneverdi Søknadspliktige tiltak; Saksbehandling;

Detaljer

ATTRAKTIVE RESTAURANTER I BERGEN SENTRUM

ATTRAKTIVE RESTAURANTER I BERGEN SENTRUM SALGSPROSPEKT www.bedriftsborsen.no ATTRAKTIVE RESTAURANTER I BERGEN SENTRUM Beliggenhet: Bergen Sentrum Pris antydning: Salsa 1: kr. 3 250 000 Salsa 2: kr. 2 750 000 Omsetning: Kr. 7 000 000,- Kr. 10

Detaljer

Uttalelse til arbeid med revidering av kulturplan for Halden kommune.

Uttalelse til arbeid med revidering av kulturplan for Halden kommune. Til Halden kommune Enhet for kultur Halden, den 13.desember 2012 Uttalelse til arbeid med revidering av kulturplan for Halden kommune. Halden Kulturråd ble i møte 27.03.12 med Espen Sørås, Halden kommune,

Detaljer

SKJETLEIN VIDEREGÅENDE SKOLE

SKJETLEIN VIDEREGÅENDE SKOLE 1 Ditt naturlige valg SKJETLEIN VIDEREGÅENDE SKOLE Naturbruk Design og håndverk Bygg og anleggsteknikk Generell studiekompetanse: Studieforberedende VG3 innen naturbruk Påbygging til generell studiekompetanse

Detaljer

SKJETLEIN VIDEREGÅENDE SKOLE

SKJETLEIN VIDEREGÅENDE SKOLE 1 Ditt naturlige valg SKJETLEIN VIDEREGÅENDE SKOLE Naturbruk Design og håndverk Bygg og anleggsteknikk Generell studiekompetanse: Studieforberedende VG3 innen naturbruk Påbygging til generell studiekompetanse

Detaljer

Portrett av en ildsjel møt Tor Bjørvik

Portrett av en ildsjel møt Tor Bjørvik Portrett av en ildsjel møt Tor Bjørvik - Den viktigste kilden til den nære fortiden, er de som i dag er gamle! Tor Bjørvik i Hedrum er en av Vestfolds kulturminneildsjeler. Foto: Stefan Brunvatne. Når

Detaljer

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9. Fredete eiendommer i landsverneplan for Kunnskapsdepartementet

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9. Fredete eiendommer i landsverneplan for Kunnskapsdepartementet Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9 UNIVERSITETET I AGDER, DØMMESMOEN Kommune: 904/Grimstad Gnr/bnr: 9/1 Referanse til landsverneplan: Omfang fredning Byggnavn Oppført

Detaljer

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Hvem er eiendomsbransjen og hva ønsker vi å fortelle Gammel virksomhet, tung næring, ung historikk Virkeliggjør idéer Skaper, former og forvalter kulturhistorie

Detaljer

Et museumsløft for fremtiden

Et museumsløft for fremtiden Et museumsløft for fremtiden Museum Stavanger - Strategiplan for utvikling av bygg og anlegg 2014 2025 MUST Skal museet kunne løse sitt samfunnsoppdrag på en tilfredsstillende måte i årene framover, vil

Detaljer

MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE 16/14 14/673 SØKNAD OM RIVING AV GAMMELT VÅNINGSHUS GNR/BNR 7/16

MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE 16/14 14/673 SØKNAD OM RIVING AV GAMMELT VÅNINGSHUS GNR/BNR 7/16 ALVDAL KOMMUNE Møtested: Alvdal kommunestyresal Møtedato: 16.10.2014 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 16/14 14/673 SØKNAD OM RIVING AV GAMMELT VÅNINGSHUS

Detaljer

Innholdsfortegnelse. (AN Avisa Nordland, MA Meløyavisa)

Innholdsfortegnelse. (AN Avisa Nordland, MA Meløyavisa) 17 2012-2013 1 Innholdsfortegnelse (AN Avisa Nordland, MA Meløyavisa) Meløykalenderen 2012 side 3 Billedutstilling vedr. jubileumsåret for oppstart av anleggsarbeidet i Glomfjord (1912) 4 «Ære være fossen»

Detaljer

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9. Fredete eiendommer i landsverneplan for Kunnskapsdepartementet

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9. Fredete eiendommer i landsverneplan for Kunnskapsdepartementet Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9 TØYEN Kommune: 301/Oslo kommune Gnr/bnr: 999/261 229/166 229/110, 229/165 229/110 Referanse til landsverneplan: Omfang fredning

Detaljer

Undersøkelse for. kommune. Gjennomført blant alle gårdbrukere i Alta - våren 2011

Undersøkelse for. kommune. Gjennomført blant alle gårdbrukere i Alta - våren 2011 Undersøkelse for Landbruket i Alta kommune Gjennomført blant alle gårdbrukere i Alta - våren 2011 Hovedtema for spørsmålene 1. Utfordringer og fremtidsblikk 2. Avløserproblematikk 3. Arbeid utenfor gården,

Detaljer

Tiltaksplan Vedtatt i Kommunestyret i Tynset og Kommunestyret i Alvdal

Tiltaksplan Vedtatt i Kommunestyret i Tynset og Kommunestyret i Alvdal Kommunedelplan Savalen 2014 2017 (2025) Tiltaksplan 2014-2015 Vedtatt i Kommunestyret i Tynset 30.10.14 og Kommunestyret i Alvdal 04.09.14. 1. KOMMUNEDELPLANENS FORMÅL OG VISJON FOR OMRÅDET Målet med kommunedelplanen

Detaljer

Infoskriv november 2007

Infoskriv november 2007 Infoskriv november 2007 Regjeringen har utpekt 2009 som kulturminneår for å gi arbeidet med kulturminner et ekstra løft. Kulturminneåret 2009 skal åpne dørene inn til kulturarven og alle mulighetene den

Detaljer

Kjøp av eiendommen Farmannsveien 36, Tønsberg

Kjøp av eiendommen Farmannsveien 36, Tønsberg Arkivsak 200903555 Arkivnr. Saksbehandler Per Christian Andersen Saksgang Møtedato Sak nr. Fylkesutvalget 15.10.2009 83/09 Fylkestinget 20.10.2009 69/09 Kjøp av eiendommen Farmannsveien 36, Tønsberg Fylkesrådmannens

Detaljer

LANDBRUKETS DRIFTSBYGINGER

LANDBRUKETS DRIFTSBYGINGER LANDBRUKETS DRIFTSBYGINGER POTENSIAL FOR FRAMTIDIG BRUK Lillestrøm, 15.11.2012 Per Olav Skjølberg LANDBRUKSBYGG OG KULTURLANDSKAP LANDBRUKSBYGG OG KULTURLANDSKAP Tre stk. arbeidsgrupper - Økonomisk ramme

Detaljer

Steigen kommune OSS Oppvekstsenter - Steigenskolen / Steigenbarnehagen. Plan for Den Kulturelle Skolesekken. Steigen kommune

Steigen kommune OSS Oppvekstsenter - Steigenskolen / Steigenbarnehagen. Plan for Den Kulturelle Skolesekken. Steigen kommune Plan for Den Kulturelle Skolesekken Steigen kommune Oppvekst, 8283 Leinesfjord tlf: 75 77 88 08 1 INNLEDNING Hva er den Kulturelle Skolesekken? Den kulturelle skolesekken er en nasjonal satsing som har

Detaljer

Satsingsområder/hovedtema mål og strategier

Satsingsområder/hovedtema mål og strategier Satsingsområder/hovedtema mål og strategier (Oppsummering fra gruppearbeid 12.05.15 og 01.06.15) Satsingsområde: Befolkningsutvikling/bosetting Gruppe 1 (12.05.15: Mål: Ha en positiv befolkningsutvikling

Detaljer

Kulturbygda i Hallingdal

Kulturbygda i Hallingdal Kulturbygda i Hallingdal - Det politiske ansvaret ligger i å legge til rette for at samfunnet vårt har rom for ulike kulturuttrykk uten å sette ett foran et annet, men gi gode livsvilkår for alle. Ola

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Merknader til innkalling: Hvem skal stå under Unni skal være politisk sekretær, og melde forfall til henne.

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Merknader til innkalling: Hvem skal stå under Unni skal være politisk sekretær, og melde forfall til henne. Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 4/12 13/12 Utvalg: Kulturarvstyret Møtested: Grønneflåtastua, Uvdal Dato: 15.11.2012 Tidspunkt: 09.00-13.00 Følgende medlemmer møtte: Arild Hovd Torild Røisgaard

Detaljer

Regional plan for kulturminnevern. Informasjonshefte om planarbeidet

Regional plan for kulturminnevern. Informasjonshefte om planarbeidet Regional plan for kulturminnevern Informasjonshefte om planarbeidet Buskerud fylkeskommune Utviklingsavdelingen april 2014 Forord Dette informasjonsheftet er ment som en bakgrunnsdokumentasjon for alle

Detaljer

HÅNDVERKSDAGER PÅ RØROS 19. 23. AUGUST 2009 KURS

HÅNDVERKSDAGER PÅ RØROS 19. 23. AUGUST 2009 KURS HÅNDVERKSDAGER PÅ RØROS 19. 23. AUGUST 2009 KURS HÅNDVERKSDAGER RØROS 2009 Håndverksdagene fyller i år 10-årsjubileum, og Rørosmuseet og Høgskolen i Sør- Trøndelag ønsker også i år velkommen til håndverksdager

Detaljer

pasteller Hus med lys, luft

pasteller Hus med lys, luft Hus med En herlig miks av gammeldags sjarm og industrielle detaljer preger hjemmet til familien på fire, som flyttet fra byen og ut på landet for å få enda mer boltreplass. HjemmetINTERIØR Tekst: Camilla

Detaljer

Rapport Ny utstilling Ny-Ålesund museum

Rapport Ny utstilling Ny-Ålesund museum Rapport Ny utstilling Ny-Ålesund museum Gjennomført ved hjelp av midler fra: Svalbards miljøvernfond Utenriksdepartementet Involverte Prosjektet er finansiert av Svalbard Miljøvernfond, Utenriksdepartementet

Detaljer

Årsmelding Stavnesets venner 2013.

Årsmelding Stavnesets venner 2013. Årsmelding Stavnesets venner 2013. Stavneset fyrstasjon, turmål og et møtested. Da sommerbåten til NRK passerte Stavneset var mange på plass ute ved fyret med flagg. Dette ble filmet og kom på riksdekkende

Detaljer

ARENDAL KOMMUNE. Planbestemmelser for His gamle skole - detaljregulering

ARENDAL KOMMUNE. Planbestemmelser for His gamle skole - detaljregulering ARENDAL KOMMUNE Planbestemmelser for His gamle skole - detaljregulering Arkivsak: 2013/5461 Arkivkode: 09062013-17 Vedtatt i Arendal bystyre: 28.08.2014, PS 14/116 Plankartets dato: 27.01.2014, sist revidert

Detaljer

Verdidokument Oslo krets av NKHF

Verdidokument Oslo krets av NKHF Verdidokument Oslo krets av NKHF Sjur Bjørnar Hanssen og Ole-Martin Holmen Oslo krets av Norsk kolonihageforbund 2010/2011 Innledning Oslokretsen ønsker å belyse kolonihagene sin viktige plass i byutviklingen.

Detaljer

S amarbeid M uligheter I nnfallsvinkler L øsninger

S amarbeid M uligheter I nnfallsvinkler L øsninger S amarbeid M uligheter I nnfallsvinkler L øsninger Norsk Kulturminnefond ved avdelingsarkitekt Sophie Gjesdahl Noach S amarbeid Nigarden i Skjerdal, Aurland. Foto: Sophie Gjesdahl Noach Nigarden i Skjerdal,

Detaljer

Programmet landbruksbygg og kulturlandskap bakgrunn, målsetting og arbeidsform. Ragnar Mjelde Stjørdal, 27.01.2009

Programmet landbruksbygg og kulturlandskap bakgrunn, målsetting og arbeidsform. Ragnar Mjelde Stjørdal, 27.01.2009 Programmet landbruksbygg og kulturlandskap bakgrunn, målsetting og arbeidsform Ragnar Mjelde Stjørdal, 27.01.2009 Bakgrunn Husdyrkonsesjonsloven 2004 Hold av husdyr 2003 Arealkrav, krav til innredninger

Detaljer