Vedlegg 12 til byggeprogram for Nattland oppveksttun

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vedlegg 12 til byggeprogram for Nattland oppveksttun"

Transkript

1 Vedlegg 12 til byggeprogram for Gymbygg Hovedbygg Nybygg N Juni 2011

2 VEDLEGG 12: TEKNISK TILRETTELEGGING FOR HØRSELSHEMMEDE I prosjekteringsanviser for Bergen kommune står det i kap. 1.12: Universell utforming Alle bygg skal prosjekteres mht. universell utforming. Temaveiledning "Universell utforming" gitt av Statens bygningsteknisk etat og Husbanken, HO-3/2004 Bygg for alle, skal benyttes. Prinsippet om universell utforming skal ligge til grunn for planleggingen og kravene til det enkelte byggetiltak. Også uteområder skal tilpasses til universell utforming. Bygget skal tilpasses blinde og svaksynte, herunder bl.a. fargevalg. Lydforhold tilpasses hørselshemmede og telesløyfer (=teleslynge) vurderes. Det skal ikke være nødvendig med driftsmessige tilpasninger i forhold til blinde og svaksynte. For er det behov for en presisering av hvordan en best tilrettelegger for hørselsteknisk utstyr og et bevist valg av vedlegget er ment som en hjelp i dette arbeidet. Innholdet i dette vedlegget er hentet fra DETALJERT TEKNISK TILRETTELEGGING FOR HØRSELSHEMMEDE utarbeidet av Hilde S. Jordheim og Otto Øksnes datert den I teksten refereres det spesielt til kapittel 7 i Basiskunnskap hørsel som finnes på statped sine nettsider: Bygget Alle oppholdsrom, slik som klasserom og kantine, skal ha god etterklang og godt lys på lærer og andre foredragsholdere. Gjerne etterklangstid ned på 0,4 sekund i alle rom, slik som det er for barnehager, selv om kravet er 0,5 sekund for undervisningsrom. Sitat fra Basiskunnskap Hørsel kapitel 7.1.2: Det er heller ikke ønskelig at etterklangstiden blir for kort, da dette vil gå utover signalnivå bak i rommet. Lysforhold Henviser til bakgrunnsinfo fra Basis Hørsel 7.1.3: En justerbar motorisert lysspot kan være en god løsning for å lyse opp lærer eller foredragsholder slik at en får god tolkning for dem som munnavleser. Det skal være lite visuell støy. Bruk av glassveggflater velges med omhu, det samme gjelder for rommets plassering i forhold til omgivelsen utenfor. Dette er det viktig å ta hensyn til. Den hørselshemmede eller døve bruker synet mye, og en må derfor unngå at det er mye bevegelser i bakgrunnen eller synsfeltet for eleven. Varslingsanlegget Alle varslingsanlegg skal ha blinkende og gjerne roterende lys: Rødt for brann, oransje for skoleklokke og hvit for dørklokke og teksttelefon. I tillegg må det være akustisk varsling. 2

3 Trådløs taktil varsling må vurderes. Dette krever at alle elever og døve ansatte har vibrerende klokke på seg og at radiosignalet når frem over hele bygget. Henviser til Basiskunnskap Hørsel Infotavler skal inneholde funksjon for fare/brannvarslingsinformasjon, der også nærmeste rømningsvei blir anvist i forhold til infoskjermens plassering. Kan statisk batteridrevet (UBS) fareinformasjon som starter ved signal, bygges inn i skjermen? Annet Musikk/rytme/drama rom skal ha flytende tre eller parkett gulv med innebygde høyttalere for å få god taktil lydfølelse. Strøminntaket Dersom det bygges en ny frittstående trafo, er det viktig at den blir godt elektromagnetisk avskjermet. Trafoen må ha en slik avstand til gangvei og skolebygninger at det ikke blir noen hørbar elektrostøy som kan gi forstyrrelser inn på høreapparat som er på T (telespole). Inntaket for strømkabel må føres slik at det ikke skaper unødig elektromagnetfelt for skolens klasserom og gymsal. Spesielt viktig er der at man har lagt til rette for teleslynge. Det er da viktig at hovedstrømkabelen ikke legges under bygningsmassen eller langs bygninger der elever skal oppholde seg. Altså god avstand om kabel legges parallelt med bygget. Alle elektriske kontakter skal ha uttak over bordkanten langs vegg eller ca 15 cm opp fra gulvet. Kabelkanal helt nede ved gulvet med uttak enten av strøm eller nettverkkontakt skal unngås. Dette er for å unngå skader på tilkoblete kontakter og dårlig tilkomst til kontaktene. I forhold til nettverkskontakter som vender nedover, er dette spesielt aktuelt. Teleslyngeanlegg Teleslynge er en lavspent strømførende kabel der lyden fra mikrofon eller annet lydkilde blir varierende med et elektromagnetisk felt ved hjelp av dens strøm. 1) HA (høreapparat) eller CI (Coclea-implantat) settes på T (telespole) som oppfanger ems-feltet (lyden) som deretter overføres til den hørselshemmede. Frekvens området er begrenset fra 100 Hz til ca 5 KHz. Det er viktig at teleslyngeanlegget planlegges i godt tid og legges etter SLS- prinsippet. Teleslyngen må legges før gulv støpes. I rom med amfi må det legges til rette for legging av teleslynge under sitteplassene. Alle teleslyngeanlegg skal testes og sertifiseres i henhold til IEC :2006 (Ny standard) eller nyere standarder for å oppnå rett lydstyrke og god lyd. Det også viktig at teleslyngeanleggets slyngekabel ikke elektromagnetisk påvirker andre signalanlegg som for eksempel lydanlegg og AV anlegg. 1 1 Induktiv signaloverføring: Elektrisk strøm danner (induserer) et magnetfelt rundt kabelen. Når strømmens retning og styrke varierer, vil styrken på magnetfeltet variere samtidig og proporsjonalt. En spole av ledende materiale som plasseres i et varierende magnetisk felt vil omdanne den magnetiske energien til strøm (magnetfeltet induserer strøm i spolen). Teleslyngen er kabelen som sender det magnetiske signalet, telespolen i høreapparatet mottar det magnetiske signalet. 3

4 Alle store rom, slik som gymsal og tilsvarende rom, må ha indikatorer som viser at teleslyngen er påsatt og virker som den skal. Det er spesielt viktig at det i resepsjonen finnes en indikator som viser at resepsjonens skrankeslynge fungerer. Er man i tvil om det er behov for teleslynge i et rom, er det bedre at rør med teleslyngekabel legges ned under byggearbeidene enn å ettermontere en teleslyngekabel etter SLS prinsippet (se nedenfor). Ved behov for teleslynge er det da kun nødvendig å tilkoble selve teleslyngeforsterkeren i det aktuelle rommet. SLS (Super Loop System) teleslynge SLS overhøringsfrie teleslynger gir enda bedre og jevnere lyd og feltstyrke. De gjør det også mulig å montere teleslynger i tilstøtende rom og i rom hvor det ellers ikke lar seg gjøre å montere teleslynger. Egenskaper: Kraftig demping av slyngefeltet utenfor slyngearealet. Meget jevn (homogen) feltstyrke innenfor slyngearealet. Feltet i slyngearealet er roterende både horisontalt og vertikalt. Høreapparater mottar signalene tilnærmet like kraftig uavhengig av stilling. FM-anlegg Kort om FM-anlegg: Her blir lyden overført til en FM-radiosender som sender ut over FM-båndet i frekvensområdet området Mhz. Den hørselshemmede har en FM-mottakermodul i sitt apparat (HA eller CI). Når FM-mottakeren er klargjort mottar den utsendte FM-signal via den forhåndsinnstilte kanalen eller den valgte kanalen ved hjelp av en FM-synkronisator som kontinuerlig sender ut signaler; jf. elever som passerer en FM-synkronisator på vei inn til ett klasserom. Det mottatte lyd frekvens området er Hz. Rekkevidden er m, den er enda lenger ved fri sikt (300 mw sendereffekt). Byggets konstruksjon avgjør hvilken sendereffekt FM-senderen må være innstilt på. Glass og tre sprer FM-signalet godt, mens betong med armering demper signalet mye. Det er derfor viktig at man har god styrkejustering av effekten. FM-sendereffekten skal kunne styres slik at en både får god lyd i klasserommene og unngår interferens mellom kanalene i tilstøtende rom/korridorer. En detaljert FM-senderplan må være utarbeidet og testet. FM-kanalen som ofte er satt som Forhåndsvalgt FM-kanal, vanligvis kanal 16 eller 34, må ikke brukes i klasserom. Det er for å hindre medhør av de åpne FM-sender anleggene, når en ferdes i bygningen. 4

5 Automatisk frekvens-synkronisator Synkroniseringsenheten monteres på vegg ca 1,1 meter høyde og 5 cm fra døra i klasserommet. Elevens FM-mottaker setter automatisk over til riktig frekvenskanal i det rommet elevene skal være i. Synkroniseringsenheten kan være synlig innfelt i klasserommet. Informasjon må være gitt ut til elvene før skolestart. Fordi de fleste Høreapparat og CI-apparat har dette som en tilleggs modus/opsjon, må de være klargjort før passering av en frekvens-synkronisator. Frekvenssynkronisatorens senderområder skal være begrenset til kun døråpningsområdet. Der bør henges opp en liten informasjonsplakat om synk-sonen før en passerer rommet, for å gjøre elevene oppmerksomme på at HA eller CI-apparatet må gjøres klart for å motta FMsignalet. Sitat fra Basiskunnskap Hørsel 7.2: Det er viktig å huske på at bruk av FM ikke eliminerer behov for akustikkregulering av rom. IR-anlegg IR-anlegg (infrarødt) er lite i bruk i undervisingssammenheng. Men må vurderes etter testinger som NTNU tester ut nå i Kilde: Eksterne lydkilder Rom med videokonferanse-anlegg, PC, DVD-spiller og/eller interaktiv digital tavle med høyttalere skal kunne tilkobles alternative typer teleslynger/fm-/ir-anlegg. Spesielt viktig er det med godt lys; muligheter for lysjustering og justering av lysretning. Det må også være mulighet for å line ut transportabelt Teleslynge- eller FM-utstyr som kan kobles på eksisterende lydanlegg i rommet. Lydanlegg skal være robust, informativt og enkelt å bruke for lærere. En må raskt kunne finne mulige feilkilder. Lydanlegget skal være i et forankret låsbart skap med nødvendig ventilasjon. Undervisningspersonell utstyres med trådløs mikrofon med dynamisk lydnivåtilpasning (bør ha headset mikrofon). AV-Utstyr Utstyr som projektorer/interaktive tavler må være støysvake og lage små elektromagnetisk felter. De må være satt opp slik at det dannes små skyggefelter. Interaktive tavler bør ha justerbar høyde og enkle tilkoblings muligheter for PC og visningsutstyr som for eksempel Blue- Ray spiller og videokamera. Data-nettverk I forbindelse med språkarbeid overfor deltidselever med tegnspråk som førstespråk er det behov språktrening mellom deltidsoppholdene. I den forbindelse er det aktuelt å bruke videokonferanseutstyr og /eller videokamera tilkoblet datamaskin. 5

6 Det er behov fiberoptisk datatrafikk inn til bygget, ett for administrasjon og ett elevnettverk. Nettverket skal ha gigabits nettverk (1000 Mb/s), og mellom de store nettverksswitchene på data-sprede rommene (tekniske rom for spredenett) skal det være fiber kabler. (10 Gb/s). Trådløse soner skal ha radiodekning slik at alle klasserommene har trådløse soner. For mer informasjon om tilrettelegging for hørselshemmede se: Bl.a. videoene med lyd: På bølgelengde - 6

7 Utfordringer / sjekkliste Hva Beskrivelse Utført Slyngeforsterker Forsterkeren skal ikke plasseres sammen med (eller ved siden av) annet elektro/elektronisk anlegg (bør plasseres i et eget rack/kabinett). Bør kunne justere strømstyrken ut til sløyfeanlegget. Før overrekkelse skal alle slyngeanleggene testes og sertifiseres i henhold til IEC :2006. Slyngekabel Slyngekabelen bør tvinnes godt rundt (ikke hvis det brukes koaks-kabel) før den føres inn i trekkerøret. Trekkerøret skal legges i SLS-sløyfeformasjon i gulvet (ikke langs veggen som er mest vanlig!). Avstand mellom sløyfeformasjon og veggene bør ikke være smalere enn 75 cm. Slyngekabelen må ikke føres i nærheten av andre kabler (eks kabelbro eller lignende). Slyngekabelen må plasseres over armeringsjernet. Betongen må ikke inneholde noe armeringsbiter eller tilsvarende metallbiter over sløyfen. Varmekabler: Det må ikke legges el. varmekabler og slyngekabel i samme rom. Trekkerør: Det bør legges trekkerør (helst trekkerør med ferdig trekt kabel i) i alle undervisningsrom da det er mye dyrere og komplisert å legge nytt slyngeanlegg i ettertid. Hoved strømkabelen inn i bygget skal ikke gå gjennom bygget. Kabelen skal heller ikke gå langs bygget. Kabelen skal være godt skjermet. Vanlig kabelføring må legges slik at de ikke påvirke teleslynge-kablene. Teknisk rom (for eksempel styringsanlegg for ventilasjonsanlegg og trafo) og hovedtavlene skal ha god avstand fra teleslyngeanlegget. Det er behov for mange strømkontakter til ulikt teknisk utstyr også til de mange ulike ladeenhetene. Elektriske enheter som for eksempel lysarmatur, projektor eller tilsvarende skal avgi så lav elektromagnetisk stråling som mulig. SLS-SLYNGEANLEGG STRØM Alarm: ved utløst alarm må det være en enkel rutine for hørselshemmede brukere for avmelding til alarmsentralen. Brann: VARSLING & ALARM - roterende rød lampe plassert rundt om i hele bygget. - sms-varsling til hørselshemmede ansatt. - muligheter for utsending av direkte/popup-meldinger til pålogget PC-er. Skoleklokke: Hvitt blinklys plassert rundt om i hele bygget Teksttelefon: Blinklys, egen farge. Dørklokke: Blinklys, egen farge. Heis med teleslynge pluss muligheter for 2 veis visuell kommunikasjon. Infotavle: Automatisk skjermvarsling på infotavlene ved utløst brann- og tyverialarm. Interaktiv tavle / projektor: Det er ønskelig at påslåtte interaktive tavler og projektorer automatisk viser brannvarsling ved utløst brannalarm. 7

8 ANNET TILLEGG Teksttelefon: Bør plasseres i eget lukket rom i nærheten av resepsjonen. Bildetelefon: Plasseres i nærheten av teksttelefon. Skrankeslynge: Resepsjonen og biblioteket. Tegnspråktolk: God belysning mot tegnspråktolkene og god bakgrunnskontrast. Ved større arrangement bør tegnspråktolkene kunne stå på en liten scene. Det bør være trådløs headset tilgjengelig i alle større rom som tolkene kan bruke etter behov. Digital tegnspråklab: Det vil være behov for 8-10 stk PC-basert løsning i eget rom. Det er viktig med god belysning og bakgrunnskontrast. Skrivetolk: Det må være tilrettelagt for skrivetolk i alle rom. Teknisk ansvarlig: En (eller flere) teknisk ansvarlig(e) i (skole)bygget (må følge opp og sjekke at alt fungerer, eventuelt kontakte leverandøren ved feil). Opplæring: Alle involverte blant undervisningspersonalet må på forhånd ha fått opplæring i å bruke det tekniske utstyret. Aktiv bruk: Påse at lærer og foredragsholder er aktive i bruk av utstyret. (Den hørselshemmede bør nå i mindre grad minne lærer/foreleser om å bruke utstyret). Hensyn: Medelever og andre besøkende må ta hensyn til de hørselshemmete når de spør eller svarer. På neste side er en oversikt over de rom i anlegget som skal tilrettelegges med teleslynge. 8

9 OVERSIKT OVER ROM TILRETTELAGT FOR TELESLYNGE Areal Tilrettelegges for teleslynge (type tilrettelegging defineres ifm prosjekteringen) ÅRSTRINNSBASER ARBEIDSPLASSER / STORROM 1150 X SAMTALEROM 50 FORMIDLINGSROM 500 X GRUPPEROM 30 m2 280 X GRUPPEROM 15 m2 146 X GRUPPEROM 15 m2 100 GRUPPEROM 10 m2 40 PRESENTASJONSROM / AUDITORIUM 170 X ELEVGARDEROBER OG TOALETT 618 SANSEROM 40 NÆRLAGER 38 SUM ALLMENT LÆRINGSAREAL 3132 SFO BASE SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO): 84 X SUM SFO-AREAL (nta) 84 BARNEHAGE: GARDEROBE / INNGANGSPARTI 50 AKTIVITETSAREAL m/kjøkken: ROM 1 avdeling A 30 X ROM 2 avdeling A 13 X ROM 1 avdeling B 25 X ROM 2 avdeling B 13 X KJØKKEN 9 ATV-trening 5 KONTORARBEIDSPLASS 5 VASKEROM 5 TOALETTER / STELLEROM 15 LAGER 10 SUM BARNEHAGEAREAL (nta) 180 PEDAGOGBEIDSPLASSER ARBEIDSROM PEDAGOGER - KOMMUNAL SKOLE 330 X ARBEIDSROM PEDAGOGER - TEGNSPRÅK 42 X ARBEIDSROM PEDAGOGER - BARNEHAGE 12 X SUM AREAL TIL PEDAGOGARBEIDSPLASSER (nta) 384 SPESIALISERT LÆRINGSAREAL: BIBLIOTEK / MEDIATEK 150 X MAT OG HELSE 130 X NATURFAG 100 X MUSIKK/DANS/DRAMA 200 X KUNST OG HÅNDVERK, VERKSTED 300 X SUM SPESIALISERT LÆRINGSAREAL (nta) 880 ADMINISTRASJON OG PERSONAL: LEDERKONTOR 20 AVDELINGSLEDERKONTORER (7 stk) 65 EKSPEDISJON / FORKONTOR 20 X KOPI/PRODUKSJONSROM 20 ARKIV/ REKVISITA 10 MØTEROM (5) 80 X PERSONALROM 110 X PERSONALGARDEROBE/TOALETT/DUSJ 80 SUM AREAL TIL ADMINISTRASJON OG PERSONAL (nta) 405 TEGNSPRÅKBASER FOR DELTIDSOPPLÆRING OG KURSTILBUD TEGNSPRÅKSBASE TRINN 160 X TEGNSPRÅKSBASE TRINN 90 X SPRÅKLABORATORIUM 40 TALE-/LYTTETRENING 10 X SOSIALPEDAGOG 15 X NÆRLAGER 5 UNDERVISNINGSROM, KURSBASE 60 X MØTEPLASS/AKTIVITETSROM 20 X GJESTEGARDEROBE M. TOALETT 15 SUM AREAL TIL TEGNSPRÅKBASER FOR DELTIDSOPPLÆRING OG KURSTILBUD (nta) 415 ANDRE AREALER, DRIFTS- OG STØTTEFUNKSJONER ELEVTJENESTER (RÅDGIVERE/LEGE/HELSE/PPT/LOGOPED/VERNEPL/SPESPED) 60 DRIFTSPERSONELL 10 TELE- OG DATA / SERVERROM 5 KONTOR/VERKSTED FOR IKT -INGENIØR OG TEKNIKER TEGNSPRÅK 20 X KONTOR/VERKSTED FOR IKT -ANSVARLIG NATTLAND 10 RENHOLDSSENTRAL/LAGER/BK 30 AVFALLSROM 20 LAGER SKOLE 45 LAGER ANDRE BRUKERE 20 INNGANGSPARTI/KANTINE/AMFI 288 X SUM ANDRE AREALER, DRIFTS- OG STØTTEFUNKSJONER: (nta) 508 BRUTTOAREAL IDRETT

Teleslyngeguide. En veiledning om teleslynger, tips om valg av utstyr, hva er viktig å ta hensyn til. Teleslyngeguide Side 1

Teleslyngeguide. En veiledning om teleslynger, tips om valg av utstyr, hva er viktig å ta hensyn til. Teleslyngeguide Side 1 Teleslyngeguide En veiledning om teleslynger, tips om valg av utstyr, hva er viktig å ta hensyn til. Teleslyngeguide Side 1 Innholdsoversikt: Hvorfor teleslynge? 4 Krav om teleslynge 4 Er teleslynge bra

Detaljer

FUNKSJONSBESKRIVELSE AV-UTSTYR FOR UNDERVISNINGS- OG MØTEROM

FUNKSJONSBESKRIVELSE AV-UTSTYR FOR UNDERVISNINGS- OG MØTEROM UNINETT Fagspesifikasjon FUNKSJONSBESKRIVELSE AV-UTSTYR FOR UNDERVISNINGS- OG MØTEROM UFS nr.: 116 Versjon: 1.91 Status: Godkjent for AV-anbud Dato: 20.05. 2009 Tittel: Funksjonsbeskrivelse AV-utstyr for

Detaljer

Intern infrastruktur i skolebygninger

Intern infrastruktur i skolebygninger Intern infrastruktur i skolebygninger Anbefaling Om Senter for IKT i utdanningen Senter for IKT i utdanningen ble opprettet 1. januar 2010 og er underlagt Kunnskapsdepartementet. Senteret skal bidra til

Detaljer

Anbefaling om intern infrastruktur i skolebygninger

Anbefaling om intern infrastruktur i skolebygninger anbefalinger Anbefaling om intern infrastruktur i skolebygninger Innhold 1. Hvorfor skal du lese dette heftet?... 5 1.1 Skolen i endring... 5 1.2 Bedre beslutningsgrunnlag... 5 1.3 Bedre økonomi... 6

Detaljer

FYSISK INFRASTRUKTUR FOR DIGITAL EKSAMEN. UNINETT Fagspesifikasjon. UFS nr: 145 Versjon: 1.0

FYSISK INFRASTRUKTUR FOR DIGITAL EKSAMEN. UNINETT Fagspesifikasjon. UFS nr: 145 Versjon: 1.0 UNINETT Fagspesifikasjon FYSISK INFRASTRUKTUR FOR DIGITAL EKSAMEN UFS nr: 145 Versjon: 1.0 Status: Godkjent Dato: 03.11.2014 Arbeidsgruppe: ecampus digital eksamen, arbeidsgruppe for fysisk infrastruktur

Detaljer

Sarpsborg kommune. Vedlegg 5 Utforming av læringsarenaer/skoleanlegg Rom- og funksjonsbeskrivelser

Sarpsborg kommune. Vedlegg 5 Utforming av læringsarenaer/skoleanlegg Rom- og funksjonsbeskrivelser Sarpsborg kommune Vedlegg 5 Utforming av læringsarenaer/skoleanlegg Rom- og funksjonsbeskrivelser Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS

Detaljer

Standard for undervisningsrom ved UMB

Standard for undervisningsrom ved UMB Standard for undervisningsrom ved UMB Rapport fra prosjektgruppe Leif Thomas Geir Tutturen Anne Svinndal Bodil Norderval Anne Syversen Høvde Lena Kjøbli Grønflaten UMB, 21.05.08 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE...

Detaljer

Kapittel 12. Planløsning og bygningsdeler i byggverk

Kapittel 12. Planløsning og bygningsdeler i byggverk Kapittel 12. Planløsning og bygningsdeler i byggverk Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 08.07.2015 Kapittel 12. Planløsning og bygningsdeler i byggverk Innledning Dette kapitlet omfatter bestemmelser

Detaljer

Videokonferanse Om infrastruktur og organisering

Videokonferanse Om infrastruktur og organisering Videokonferanse Om infrastruktur og organisering Tittel: Videokonferanse Om infrastruktur og organisering NST-dokument: 01-2014 Forfattere: Stig Karoliussen ISBN: 978-82-8242-039-6 Dato: 2014-02-19 Antall

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR AVANSERT STYRING

BRUKSANVISNING FOR AVANSERT STYRING BRUKSANVISNING FOR AVANSERT STYRING 1.0 UNISTYR GSM 1.1 Virkemåte og varslinger side 2 2.0 KLARGJØRING 2.1 Programmere SIM kort side 4 2.2 Sette inn SIM kort og gjøre klar sentral. side 5 2.3 Programmering

Detaljer

AirLink 2400ac FAQ. Side 2 Side 2 Side 3 Side 4 Side 6 Side 7 Side 9 Side 11 Side 12 Side 13 Side 14 Side 14 Side 15 Side 16 Side 17

AirLink 2400ac FAQ. Side 2 Side 2 Side 3 Side 4 Side 6 Side 7 Side 9 Side 11 Side 12 Side 13 Side 14 Side 14 Side 15 Side 16 Side 17 AirLink 200ac FAQ Side 2 Side 2 Side Side Side 6 Side 7 Side 9 Side 11 Side 12 Side 1 Side 1 Side 1 Side 15 Side 16 Side 17 Hva er AL200AC? Hva er dual-band? Hva er forskjellen på AP, Repeater og Client?

Detaljer

Røykvarsler Ei605 serien

Røykvarsler Ei605 serien B16477-R0-Ei605-U&C-NOR.QXD 6/11/08 12:49 PM Page 1 Røykvarsler Ei605 serien Model Nr. Utbyttbart batteri 10 års Lithium batteri (TY) Trådløs sammenkobling (RF) Kablet sammenkobling (C) Ei605 Ei605C Ei605CRF

Detaljer

Prosjekteringsanvisning. Elektrotekniske anlegg

Prosjekteringsanvisning. Elektrotekniske anlegg NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EIENDOM Prosjekteringsanvisning Elektrotekniske anlegg FYLKESKOMMUNE Fylke dato: Filnavn: 12.01.2011 EIENDOM ver 161.doc FEF dato: Side 1 av 17 1 Prosjekteringsanvisning Elektrotekniske

Detaljer

FC307 / 308 GSM system med fjernkontroll og kontakter. Bruksanvisning

FC307 / 308 GSM system med fjernkontroll og kontakter. Bruksanvisning 1 FC307 / 308 GSM system med fjernkontroll og kontakter Bruksanvisning Dette er et teknisk produkt. Det er en forutsetning for effektiv bruk at du forstår innholdet i denne bruksanvisningen. Vær vennlig

Detaljer

Veileder for opplæring av barn og unge med hørselshemming

Veileder for opplæring av barn og unge med hørselshemming Veileder for opplæring av barn og unge med hørselshemming DEL 1: OM VEILEDEREN 4 1.1. Formål 4 1.2. Rettslig status 4 1.3. Oppbygning 4 DEL 2: OVERSIKT OVER SENTRALE RETTSKILDER OG DOKUMENTER MED BETYDNING

Detaljer

Veileder for opplæring av barn og unge med hørselshemming

Veileder for opplæring av barn og unge med hørselshemming Veileder for opplæring av barn og unge med hørselshemming DEL 1: OM VEILEDEREN 4 1.1. Formål 4 1.2. Rettslig status 4 1.3. Oppbygning 4 DEL 2: OVERSIKT OVER SENTRALE RETTSKILDER OG DOKUMENTER MED BETYDNING

Detaljer

SMARTERE. micro-matic.no MODERNE ELEKTROINSTALLASJONER FOR EN ENKLERE, TRYGGERE OG MER MILJØVENNLIG BOLIG

SMARTERE. micro-matic.no MODERNE ELEKTROINSTALLASJONER FOR EN ENKLERE, TRYGGERE OG MER MILJØVENNLIG BOLIG BO SMARTERE micro-matic.no MODERNE ELEKTROINSTALLASJONER FOR EN ENKLERE, TRYGGERE OG MER MILJØVENNLIG BOLIG Den tradisjonelle elektroinstallasjonen er på vei ut til fordel for den nye standarden KNX smarthus.

Detaljer

Tilgjengelig for alle. Bygg og atkomst. VEILEDER. Randaberg kommune RANDABERG KOMMUNE VEILEDER FOR UNIVERSELL UTFORMING OKTOBER 2009

Tilgjengelig for alle. Bygg og atkomst. VEILEDER. Randaberg kommune RANDABERG KOMMUNE VEILEDER FOR UNIVERSELL UTFORMING OKTOBER 2009 RANDABERG KOMMUNE VEILEDER FOR UNIVERSELL UTFORMING OKTOBER 2009 Tilgjengelig for alle. Bygg og atkomst. VEILEDER Randaberg kommune Det er mange turmuligheter i Randaberg, som her fra Harestadmyra. Foto:

Detaljer

TRÅDLØS GSM ALARMSENDER

TRÅDLØS GSM ALARMSENDER GSM-REX TRÅDLØS GSM ALARMSENDER OG STYRINGSENHET med ekstra terminaler V 25 GSM-REX 2. Art. nr: 07.630/ V 19 Holars AS Korr: 13.11.07 Side 1 (41) GSM-REX. 1 GSM-REX SOM STRØMSTYRINGSENHET 3 1.1 MONTERING

Detaljer

Rom- og funksjonsprogram for ny ungdomsskole i Kongsvinger

Rom- og funksjonsprogram for ny ungdomsskole i Kongsvinger Kongsvinger kommune Rom- og funksjonsprogram for ny ungdomsskole i Kongsvinger 2013-10-30 Oppdragsnr.: 5135185 Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet tegre hahog Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet er utarbeidet

Detaljer

Universell utforming av læringsmiljø

Universell utforming av læringsmiljø Universell utforming av læringsmiljø Veileder 2 Universell utforming av læringsmiljø Veileder Innhold Forord... 3 Kapittel 1: Hva er universiell utforming?... 4 Intervju med Randi Tiller.... 9 Kapittel

Detaljer

STRØMSTYRINGS/ALARM GSM SENTRAL GSM-A22. SPAR STRØM! V: 1.14.01c

STRØMSTYRINGS/ALARM GSM SENTRAL GSM-A22. SPAR STRØM! V: 1.14.01c 1 Tekniker-veiledning STRØMSTYRINGS/ALARM GSM SENTRAL GSM-A22 SPAR STRØM! V: 1.14.01c Styrer 4 kanaler med strømstyringsplugger Hver kanal kan ha mange plugger Automatisk frostsikring Temperaturmåling

Detaljer

Brannalarm - Temaveiledning. 1. Formålet med temaveiledningen. 2. Offentlige krav om brannalarmanlegg. 3. Installering av brannalarmanlegg

Brannalarm - Temaveiledning. 1. Formålet med temaveiledningen. 2. Offentlige krav om brannalarmanlegg. 3. Installering av brannalarmanlegg Melding HO-2/98 24. februar 1998 Brannalarm - Temaveiledning Forord 1. Formålet med temaveiledningen 2. Offentlige krav om brannalarmanlegg 3. Installering av brannalarmanlegg 4. Brannalarmanleggets oppbygning

Detaljer

Selvbetjening for alle?

Selvbetjening for alle? Selvbetjening for alle? - En veiledning for innkjøp, tilpasning og utplassering av selvbetjente automater Ugitt av DELTA-senteret juni 2000 Utformet av Human Factors Solutions Forord Denne veilederen gir

Detaljer

Installasjons- og bruksanvisning. smart alert -system Hør hjemmet ditt

Installasjons- og bruksanvisning. smart alert -system Hør hjemmet ditt Installasjons- og bruksanvisning smart alert -system Hør hjemmet ditt Velkommen INNLEDNING 1 Takk for at du har valgt Smart Alert -systemet. Du har valgt riktig:smart Alert-systemet gir deg uavhengighet

Detaljer

Elevbedrift med enkel lydproduksjon

Elevbedrift med enkel lydproduksjon TITTEL Elevbedrift med enkel lydproduksjon BAKGRUNN Dette undervisningsopplegget er gjort i samarbeid med Stig Rune Holien, Nordland fylkeskommune. Holien har lang praksis og erfaring når det gjelder sceneproduksjoner

Detaljer

Driftsmiljø. Anbefaling

Driftsmiljø. Anbefaling Driftsmiljø Anbefaling Om Senter for IKT i utdanningen Senter for IKT i utdanningen ble opprettet 1. januar 2010 og er underlagt Kunnskapsdepartementet. Senteret skal bidra til å iverksette regjeringens

Detaljer

ØDEGÅRDEN SKOLE DESEMBER 2013

ØDEGÅRDEN SKOLE DESEMBER 2013 ØDEGÅRDEN SKOLE DESEMBER 2013 Side INNHOLD SKOLE: -LANDSKAPSPLAN 1:1000 -UTSNITT LANDSKAPSPLAN 1:500 -PLAN, SNITT OG FASADER 1:400 -ILLUSTRASJONER -BESKRIVELSE -AREALER Stasjonsbyen: Selvaags planlagte

Detaljer

Estetisk, trygt og tilgjengelig. en veileder for riktig utforming av bygg

Estetisk, trygt og tilgjengelig. en veileder for riktig utforming av bygg Estetisk, trygt og tilgjengelig en veileder for riktig utforming av bygg Innhold Utgitt av Norges Blindeforbund 2013 ISBN 978-82-92998-21-2 Heftet er produsert med midler fra Husbanken. I redaksjon har

Detaljer

Se på - ta på - høre på

Se på - ta på - høre på Se på - ta på - høre på Pantone Pantone Om tilgjengelighet og formidling. Erfaringer fra Bergen Byarkiv. 459 c6 m7 y55 k0 r242 g255 b140 #F2E18C 151 484 c0 m43 y87 k0 r249 g161 b58 #F9A13A Pantone c0 m87

Detaljer