Orientering om arbeidet med implementering av intern husleie ved UMB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Orientering om arbeidet med implementering av intern husleie ved UMB"

Transkript

1 US-SAK NR: 153/2011 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN SAKSANSVARLIG: KJERSTI SØRLIE RIEMER, TERJE HOLSEN SAKSBEHANDLER(E): KJERSTI SØRLIE RIEMER, STEIN VALSØ, INGVAR SELMER-OLSEN, TOR ÅGE DISERØD, TERJE HOLSEN ARKIVSAK NR: 07/1299 Orientering om arbeidet med implementering av intern husleie ved UMB Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg 1. US-vedtak 179/2007 og US-vedtak 202/ Regler for intern husleie ved UMB 3. Internleieavtale mellom UMB ved universitetsdirektøren og Institutt for xxx 4. Ansvarsmatrise internleie Forslag til vedtak: Universitetsstyret tar saken til orientering. Ås, 25. oktober 2011 Siri Margrethe Løksa universitetsdirektør UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSSTYRET MØTEDATO: 3. NOVEMBER 2011

2 2 a) Saksfremlegg Bakgrunn Selvforvaltende universiteter og høgskoler er pålagt å innføre system med intern husleie. Universitetsstyret har tidligere behandlet innføringen av dette gjennom US-sakene 179/2007 og 202/2008. Vedtak for disse sakene følger som vedlegg. Universitetsstyret har tidligere i år bedt om en redegjørelse om arbeidet med implementering av intern husleie ved UMB. Sak 153/2011 er et svar på dette, og legges i denne omgang fram som en orienteringsak. Universitetsstyret inviteres på denne måten til å gi signaler om prioriteringer og veivalg i videre implementering av intern husleie, herunder også om det er forhold man ønsker å bli forelagt som beslutningssak. I US-sak 202/2008 ble det gitt føringer for det videre arbeidet med intern husleie: Budsjettmessig virkning av intern husleie implementeres senest 2011 Det utvikles en oversikt over bygningsmessig infrastruktur som inngår i intern husleie og infrastruktur som skal dekkes av bruker Det etableres et tydelig skilles mellom selve husleien og SLA-delen av avtalene (SLA=ServiceLeveranseAvtale) Det utvikles forslag til et differensiert utleiesystem basert på ulike arealkategorier (kontorer, laboratorier, undervisningsarealer, annet), med basis i reelle kostnader for de ulike funksjonene Det utvikles forslag til en ny, sentral forvaltningsordning for undervisnings- og forskningsarealer Alle arealer underlegges husleie All utleie av arealer skal styres gjennom egne avtaler styrt gjennom den sentrale eierenheten (framleie av arealer gjennom brukerne tillates ikke) Det praktiske arbeidet med implementering av intern husleie har vært styrt av drifts- og serviceavdelingen (DSA). Samtidig med denne prosessen på UMB har også andre universiteter arbeidet med det samme. Man har valgt å avvente implementeringen av intern husleie ved UiO og NTNU siden disse institusjonene har betydelig større ressurser for å forestå metode- og systemutvikling. UMB har således hentet eksempler og rutiner fra UiO og NTNU. Disse er bearbeidet videre for å tilpasses de ønsker ledelsen ved UMB har. På grunn av dette er implementeringstidspunkt forskjøvet med ett år i forhold til Universitetsstyrets beslutning i sak 202/2008. Intern husleie er innført som et generelt prinsipp i offentlig eiendomsforvaltning. Hensikten med dette har vært å: Synliggjøre statlige institusjoners ressursbruk vedrørende disponering av lokaler m.m. Fremme en mer effektiv ressursdisponering ved statens virksomheter. Lokaler og tjenester knyttet til lokalbruk må tilpasses brukerinstitusjonens egen behovsvurdering og prioriteres innenfor faste budsjettrammer. Sikre et økonomisk optimalt vedlikeholdsnivå for statens egne bygninger. Samtidig må det opprettholdes en viss samordning og koordinering av virksomhetenes lokalanskaffelser, blant annet kontroll med at det ikke blir for store avvik i standard. Da Universitetsstyret første gang behandlet intern husleie i 2007 var hovedbegrunnelsene å: 1. Å opprettholde eiendomsverdiene (finansielt og funksjonelt) 2. Bidra til effektiv utnyttelse og rett og tilstrekkelig kvalitet på arealene UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSSTYRET MØTEDATO 3. NOVEMBER 2011

3 3 3. Sikre kostnadseffektiv FVDU (Forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling) Det regelverk og de rutiner som er utviklet ved UMB (vedlegg 3-5) må ses i lys av disse styringssignalene. Opprettelsen av en strategisk eiendomsstab underlagt universitetsdirektøren må også ses i lys av begrunnelsene for innføring av intern husleie. Rollefordeling Figur 1. Roller i eiendomsforvaltning. Eier har det overordnede forvaltningsansvar for bygningsmassen. Rollen ivaretas av universitetsdirektør(ud). Strategisk eiendomsstab støtter UD i arbeidet. Denne skal ha: Ansvaret for å forvalte bygningsmassen i et langsiktig perspektiv. Sikre at arealene til enhver tid utnyttes i tråd med UMBs strategi og overordnede prioriteringer. Forvalter opererer på vegne av eier og har som oppgave å utføre vedlikehold og drifte UMBs bygningsmasse. Rollen ivaretas av Drifts- og serviceavdelingen (DSA) og de enheter som forvalter øvrige servicefunksjoner (deler av FDV), dette er IT-seksjonen, Senter for klimaregulert planteforskning (SKP) og Senter for husdyrforsøk (SHF). Det vil utarbeides egen ansvar og rutinebeskrivelse for DSA og de enheter som forvalter øvrige servicefunksjoner (deler av FDV) Leietaker er den som betaler intern husleie. Ved UMB er leietaker institutt og andre interne enheter. Det er 4 ulike typer leietakere: Institutter, sentere, avdelinger og fristasjoner. UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSSTYRET MØTEDATO 3. NOVEMBER 2011

4 4 Konkret om utformingen av UMBs system for intern husleie Det er Universitetsdirektør og instituttledere/enhetsledere signerer husleieavtaler. For øvrig er systemet bygd på følgende premisser: Intern husleie for dagens arealer kompenseres gjennom tilsvarende økning i brukers rammebevilgning, dvs. at innføringen av intern husleie ikke medføre noen økonomisk konsekvens for enhetene i introduksjonsåret. Nullpunkt for dette er arealbruken for hver enkelt bruker per 1. januar Ved reduksjon i arealbruk får bruker beholde den økonomiske gevinsten av dette. Forutsetningen er at arealene kan leies ut til andre (dvs. ikke ligger inneklemt slik at utleie ikke er praktisk mulig). Hvis bruker som følge av ordinær utvidelse av aktiviteten ønsker å utvide arealene, må bruker selv dekke merkostnaden. Arealutvidelser som følge av vedtak i US (for eksempel nye studieprogrammer, forskningsmessige satsinger, osv.) kan, gjennom særskilt vedtak om dette, kompenseres gjennom ekstraordinær rammekompensasjon for inndekking av husleiekostnader. Det etableres tre ulike priskategorier leiearealer o Kontorer og generelle (tørre) undervisningsarealer, inklusiv støttearealer for disse o Laboratorier, verksteder og øvrige spesialarealer o Kjellerarealer og tilsvarende lagerarealer Intern husleie beregnes som en kostnadsbasert husleie (i motsetning til markedsbasert leie), baseres på de samlede bevilgninger til DSA, dvs. rammebevilgningen samt den særskilte bevilgningen til vedlikehold og utvikling, samt bevilgning til strategisk eiendomsstab. Det legges likevel opp til en fortsatt særskilt bevilgning til vedlikehold og utvikling. Hver enkelt bruker vil få tildelt en budsjettkompensasjon tilsvarende sin husleiekostnad for Kostnader til strøm, fjernvarme og vann beregnes særskilt med grunnlag i faktisk målt forbruk (bygningsvis) og ev. prosentandel ihht. enhetens leieandel av bygning Det utvikles en liste over utstyr, inventar, osv. som inngår i husleien annet som ikke er nevnt her, må bekostet av leietaker selv utenom husleien Det etableres serviceleveranseavtaler (SLA) som normerer hva som inngår av tjenester til renhold, vaktmester osv. i husleien ev. ønskede tilleggstjenester ut over dette faktureres særskilt Intern husleie beregnes ut fra brutto kvadratmeter gulvareal, inklusiv forholdsmessig andel av fellesarealer Det skilles ikke kostnadsmessig mellom lokaler av ulik standard innen hver enkelt priskategori Leietaker skal ha innsynsrett i beregningsgrunnlaget for felleskostnadene Indre vedlikehold/ utvikling på leietagers eget initiativ må enhetene selv betale Undervisningsarealer betales etter antall timer de er booket Grunnlag for husleien er: o Regler for intern husleie o Serviceleveranseavtale/ansvarsmatrise o Arealoversikt o Husleieavtale med den enkelte Det etableres et utleiekontor ved DSA som er praktisk ansvarlig for intern leie og ekstern utleie UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSSTYRET MØTEDATO 3. NOVEMBER 2011

5 5 Serviceleveransen/ansvarsmatrisen viser en oversikt over hvilke oppgaver som regnes inn i husleien og hvilke som det må betales for i tillegg. Det er tatt utgangspunkt i fasilitetsstyringsprinsippet fra generell eiendomsutvikling og forvaltning, men den er tilpasset den organisasjonen UMB har i dag. Det vises for øvrig til vedleggene til denne saken. Det legges opp til lik pris uavhengig av lokalenes standard (kun skille mellom type lokaler). Bakgrunnen for dette er tredelt. Dels er dette begrunnet i at de enkelte brukere i prinsippet må være forberedt på å flytte (helt eller delvis) innen UMBs eiendomsmasse dersom universitetets samlede behov tilsier dette. Et system med differensiert husleie ihht. lokalenes standard vil vanskeliggjøre dette. Dernest vil et slikt differensiert system gjøre det minst attraktivt å redusere arealbruken for de mest slitte arealene, noe som ikke er ønskelig. Til slutt vil et slikt differensiert system være relativt mer komplisert å administrere med behov for jevnlig gjennomgang og vurdering av standarden på alt utleid areal. Man har av denne grunn valgt å starte opp med et system som ikke inneholder slik differensiering. Det er imidlertid om ønskelig senere mulig å bygge ut systemet for intern husleie med en slik komponent. Virksomhetsrealterte laboratorier og lignende Innen eiendomsforvaltning skilles det normalt mellom byggutstyr og brukerutstyr. Byggutstyr er alt som er nødvendig for at en bygning skal stå mens brukerutstyr er det som den konkrete bruker trenger for sin bruk. Som regel er også brukerutstyr av kortere levetid enn byggutstyr. Når staten bevilger midler over statsbudsjettet til nye bygninger, skilles det mellom byggutstyr og brukerutstyr. Byggebevilgningen gjelder kun byggutstyr. Drift, innkjøp og installeringskostnader for virksomhetsrelatert aktivitet/utstyr (brukerutstyr) som spesiallaboratorier, kjølerom, dampkjeler og lignende som brukes i undervisning og forskning, vil ihht. en slik overordnet vurdering måtte dekkes av den enhet som er hovedbruker. DSA kan bistå med arbeid, men det må inngås egne avtaler og instituttene må betale. NTNU har følgende formulering i sitt regelverk under punktet "Dette dekkes ikke av husleien: "Med brukerutstyr menes i denne sammenheng laboratorieutstyr med tilhørende datautstyr, elektronikk, kjøling, avtrekksskap, trykkluft og annet som følger av den faglige aktiviteten og som ikke er en del av basisutrustningen for driften av rommet. I tillegg er rom som er bygget som kjøle- eller fryserom i sin helhet å betrakte som brukerutstyr"". Ordningen er valgt fordi dette ikke er en naturlig del av felleskostnader og er aktiviteter som i hovedsak knyttes til en enhets produksjon. Bygningsmessige tilpasninger og inventar/utstyr som monteres som følge av produksjonen er ikke en naturlig del av en husleieavtale, men er aktivitet som knytter seg til produksjonen og som derav må dekkes av produsenten. En tilsvarende holdning er lagt til grunn for UMBs husleiesystem. Dersom enkelte enheter har behov for økte bevilgninger pga. ekstraordinære driftskostnader knyttet til laboratorier osv. vil dette ihht. en slik tenking være en ordinær budsjettsak som drøftes i forbindelse med justeringer i GUFS. Framdriftsplan for videre arbeid med intern husleie ved UMB Det planlegges med: Endelig godkjenning av regelverk og ansvarsmatrise vedtas i løpet av Disse skal vedtas i ILT/SLT eller US. Universitetsdirektøren har det siste ordet der det er uenighet. UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSSTYRET MØTEDATO 3. NOVEMBER 2011

6 6 Gjennomgang og oppretting av tegninger i LYDIA, samt tester for å sjekke om den nye utleiemodulen i LYDIA virker godt nok - tidsaspekt - oktober og muligens i november. En ny modul gir noe merarbeid i forbindelse med dette. En godkjenning av registrert arealbruk mellom leietaker og utleier og signering av avtaler i løpet av november. Installering av målere av vann og strøm i de ulike bygninger, ferdigstilles høsten brukes som grunnlag for å fordele tildeling i forbindelse med vann og energikostnader. Dette fordeles ut på enhetene i Utarbeidelse av oppdrag for DSA, IT, SKP og SHF gjøres innen utgangen av november Videreutvikling av organisasjonen ved DSA, stillingsbeskrivelser og tilpassing til ansvarsmatrise/serviceleveranseavtale vil foregå høsten 2011 og utover våren Utvikling av vedlikeholdsplaner og rapporteringsformer til ledelse og leietakere utarbeides innen sommeren Målet er at intern husleie skal være en del av budsjett og regnskap fra januar Universitetsdirektørens vurdering Universitetsdirektøren viser til saksframlegget og konstaterer at arbeidet med innføring av intern husleie er noe forsinket ihht. opprinnelig US-vedtak. Prosessen har vært utfordrende både mht. tekniske løsninger og i forhold til avveininger av ulike hensyn opp mot hverandre. Av denne grunn har man derfor bl.a. ønsket å hente erfaringer fra større tilsvarende eiendomsforvaltere som UMB, særlig UiO og NTNU. Universitetsdirektøren vurderer det som hensiktsmessig at man på denne måten har kalibrert rutiner og systemutforming ved UMB med disse. Flere brukere/fagmiljøer vil ha behov for arealutvidelser som følge av aktivitetsøkning. Dette vil føre til økte husleiekostnader for den enkelte bruker. Som det går fram av saksframstillingen vil enten dette finansiere av budsjettenheten selv eller av universitetsstyret. I den grad universitetsstyret vedtar at økt aktivitet skal gi anledning til økte arealer, bør det etter universitetsdirektøren vurdering settes av midler i de kommende budsjetter til husleiekompensasjon til disse miljøene. Universitetsdirektøren vil, i forbindelse med revisjon av budsjettet for 2012 i juni, komme tilbake til dette dersom det skulle være behov for slike kompensasjoner i Det tas sikte på å komme tilbake til Universitetsstyret med en egen sak dersom forutsetningene for den videre prosessen tilsier dette. UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSSTYRET MØTEDATO 3. NOVEMBER 2011

7 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSSTYRET MØTEDATO: 3. NOVEMBER

8 Regler for intern husleie ved UMB versjon 8/ Innhold 1. Innledning og hensikt - roller og dokumentstruktur 2. Hvilke arealer omfattes av internhusleieordningen 3. Hva intern husleie dekker 4. Hva intern husleie ikke dekker 5. Bruk av arealene 6. Leie- og driftskostnader 7. Betaling av leie- og driftskostnader 8. Inngåelse av nye leieforhold 9. Framleie 10. Oppsigelse og fraflytting 11. Nødvendige flyttinger 12. Ombygginger 13. Overordnet arealplanlegging, oppgradering og rehabilitering 14. Endringer i regler for internhusleie 15. Dokumenter og referanser 1. Innledning og hensikt - roller og dokumentstruktur UMB har fra innført en ny ordning med intern husleie i henhold til regler gitt i dette dokumentet. US ga sin tilslutning til at alle arealer skulle underlegges husleie og at det skulle utvikles en forvaltningsordning for dette i sak 202/2008. Hensikt Ordningen med intern husleie skal gi insentiv til forbedret arealutnyttelse, samt å redusere UMBs kostnader knyttet til arealer som skal være tilgjengelig for primærvirksomheten. I tillegg skal den gi mulighet til å sikre vedlikehold av eiendomsmassen, og synliggjøre at UMBs eiendommer er verdifulle ressurser. Hovedmålet med innføring av denne ordningen er at den skal bidra til å styrke undervisning og forskning ved UMB. Ordningen med intern husleie skal fremme god forvaltning av bygninger og eiendommer. Dette betyr at arealer og bygninger er tilpasset de funksjoner og formål UMB har, og at lokalene blir brukt effektivt, med hensyn til ulike behov og aktiviteter over tid. Teknisk, funksjonell og økonomisk verdi av bygninger og eiendommer, skal bli ivaretatt gjennom forebyggende vedlikehold og utvikling av eiendommene, når behovene endres. Definering av roller Internleieordningen opererer med følgende roller: Eier har det overordnede forvaltningsansvar for bygningsmassen. Rollen ivaretas av universitetsdirektør(ud). Strategisk eiendomsstab støtter UD i arbeidet. Denne skal ha: - Ansvaret for å forvalte bygningsmassen i et langsiktig perspektiv. - Sikre at arealene til enhver tid utnyttes i tråd med UMBs strategi og overordnede prioriteringer. 1

9 Forvalter opererer på vegne av eier. Rollen ivaretas av Drifts- og serviceavdelingen (DSA), Senter for husdyrforsøk (SHF), Senter for klimaregulert planteforskning (SKP) og ITseksjonen, hver på sitt fagområde. Forvalternes oppdrag beskrives i den enkeltes husleieavtale. Leietaker er den som betaler intern husleie. Ved UMB er leietaker institutt og andre interne enheter. Det er 4 ulike typer leietakere: Institutter, sentere, avdelinger og fristasjoner. Dokumentstruktur Avtaleverket består av følgende dokumenter: Leieavtale Regler Ansvarsmatrise/serviceleveranseavtale (SLA) Instruks for drifts og vedlikeholdspersonale, vil utvikles videre Arealrapport Beregning av leiepriser Bestemmelse for korttids utleie av kantiner/spiserom/andre rom Forslag til tilleggsavtale for oppdrag i forbindelse med virksomhetsrelaterte installasjoner 2. Hvilke arealer omfattes av den interne husleieordningen Intern husleie gjelder for alle enheter ved UMB. Alt areal som leietaker disponerer skal inngå i den interne husleieordningen. Dette gjelder både areal som er eid av UMB og areal som UMB leier av andre. Alle eksterne leieavtaler inngås av eier. Det skal lages årlige arealoversikter over leietakers bruk av UMBs bygninger. Netto-, brutto og leieareal Et leieforholds nettoareal er summen av de enkelte rommenes areal, innvendig målt. Bruttoarealet er nettoarealet pluss leietakerens relative andel av vegger, sjakter, heiser etc. Leiearealet er bruttoarealet pluss leietakerens relative andel av fellesarealene nevnt ovenfor. Det er leiearealene i leiekontraktene som legges til grunn for leieberegningen. Størrelsen på de enkelte roms arealer fremgår av arealrapporten. I det følgende er det gitt noen presiseringer når det gjelder spesielle forhold knyttet til rom- og arealkategorier. Undervisningsrom (gjelder fra 2012) Som undervisningsrom i denne sammenheng regnes auditorier, læresaler med flatt gulv, seminarrom og grupperom som er tilgjengelig for alle ansatte eller studenter ved UMB. Intern husleie for undervisningsarealer beregnes ut fra reservering og betales av den som reserverer. I eksamensperiodene skal egnede undervisningsrom stilles til rådighet som lesesaler. Studieavdelingen betaler intern husleie for lokaler som brukes til eksamen. Masterplasser 2

10 Masterplasser inngår i instituttenes areal etter bestilling. Studieavdelingen administrerer plassene etter bestilling fra instituttene. Studentarbeidsplasser og generelle lese- og dataplasser Som studentarbeidsplasser regnes rene lesesaler, studentarbeidsplasser og alle datasaler som ikke er definert som studentlaboratorier. Datasaler med spesiell maskinvare eller programvare som begrenser adgang for alle studenter klassifiseres som studentlaboratorier. Studentarbeidsplasser for lavere grads studenter inngår ikke i instituttenes leieareal. Disse arealene skal være åpne for alle UMBs studenter og inngår som en del av fellesareal knyttet til undervisningsareal. Tegnesaler Der studentene har behov for tegnesaler for å gjennomføre sine studier skal slike rom inngå i de respektive institutters leieareal, uavhengig av grad eller nivå i studiet. Studentlaboratorier Som studentlaboratorier menes rom som er innredet med særskilt utstyr, og som brukes til praktisk og eksperimentelt arbeid i forbindelse med undervisningen. Studentlaboratorier for alle studenter skal inngå i instituttenes leieareal. Dersom det er brukere på tvers av enheter må dette legges inn som prosentvis fordeling av kostnadene i avtalen. Møterom og spiserom for ansatte Møterom og kombinerte spiserom/møterom som skal være til bruk for de enkelte institutter, faggrupper, driftspersonale og administrative enheter inngår i leietakers areal. Fellesareal trafikkareal og tekniske rom Kostnadene for slike arealer vil bli fordelt på leietakerne i den aktuelle bygningen proporsjonalt med de arealene som inngår i den enkelte leieavtale. Fellesarealer vil i hovedsak omfatte felles trafikkarealer og tekniske rom knyttet til driften av bygningen. Kontorer, forskningslaboratorier og andre spesialrom Kontorarealer dekkes av leietaker. Forvalter står som leietaker for lokaler utleid til eksterne, fristasjoner og lokaler som ikke nyttes per Hva intern husleie dekker Intern husleie dekker følgende: Forvaltning Drift Utvendig vedlikehold Utvendig infrastruktur (vei, vann, avløp og parkering) Parkarealer Innvendige grunninstallasjoner (El.anlegg, ventilasjonsanlegg, vann og avløpsanlegg) Intern husleie skal også dekke: Utvendige og innvendige rehabiliteringer og oppgraderinger etter sentrale prioriteringer (vedlikeholdsplan). 3

11 I tillegg dekker intern husleie UMBs kostnader i forbindelse med eksternt leide arealer der leieforholdet er inngått før Energi- og vann- og avløpskostnader faktureres leietaker i henhold til forbruk. Der det er flere leietakere i samme hus vil det gjøres beregninger for hvordan vann- og energikostnader skal deles mellom dem. Ansvarsmatrisen gir en detaljert oversikt over hva den interne husleien dekker, hvem som har ansvar for de enkelte arbeidsoppgaver og hvordan kostnadene skal dekkes. 4. Hva intern husleie ikke dekker Intern husleie dekker ikke: Ombygginger initiert av leietaker, dette gjelder både planlegging og utførelse av slike endringer. Oppgradering initiert av leietaker (se punkt 12 og 13 nedenfor) Anskaffelse, drift og vedlikehold av møbler og annet brukerutstyr i leiearealet Data- og teleutstyr og utrustning i forbindelse brukerutstyr og kontorer Lås og sikring innenfor bygningenes ytre skall Ødeleggelser på bygninger og fast inventar som følge av feil på eller feil bruk av brukers utstyr. 5. Bruk av arealene Arealene skal benyttes i henhold til den funksjon de er planlagt, bygget og registrert som. Arealene skal ikke benyttes til UMB-ansattes private aktiviteter. Arealene må ikke brukes på en måte som er i strid med lov og forskrifter. Leietaker plikter å følge de ordensregler samt instrukser for tekniske anlegg som til enhver tid gjelder, herunder brannsikring og deltagelse i brannøvelser. 6. Leie- og driftskostnader Leieprisen fastsettes av Universitetsstyret i forbindelse med UMBs budsjettprosess. Forvalternes kostnadsbudsjett og de registrerte arealer ved hver enhet er grunnlaget for beregningen. For å sikre bevissthet rundt energiøkonomisering og miljø skal vann og energikostnadene skilles ut fra leieprisen og kostnadene belastes leietaker i henhold til forbruk. Dette gjelder fra Målinger fra 2012 brukes som inngangsverdi. For eksternt leieforhold inngått av UMB etter vil enheten som har initiert leieforholdet selv måtte dekke alle de reelle kostnadene leieforholdet påfører UMB. Dette gjelder både husleiekostnader og øvrige driftskostnader. 7. Pris og betaling av leie- og driftskostnader 4

12 Det opereres med fire priskategorier på arealer; kontorer, laboratorier, undervisningslokaler og kjeller/lager. Prisene er gjennomsnittspriser og ikke knyttet til bestemte arealer og det skilles ikke på kvaliteten på arealene. Prisforholdet mellom kontor-, laboratorie- og kjeller/lagerarealer er fastsatt generelt og gjenspeiler derfor ikke kostnadene ved ulike type arealer. I utgangspunktet opereres det med en kvadratmeterpris for kontorarealer (faktor 1). Laboratoriearealer multipliseres med en faktor 1,5 og kjeller/lager multipliseres med faktor 0,5. Undervisningsrom multipliseres med en faktor 1,5. Fellesarealer(heiser, toaletter, korridorer) fordeles forholdsvis ut i fra leid areal og dekkes av det enkelte institutt. Arealoversikten per 1. juli legges til grunn for den interne husleien for det kommende året. Betaling skjer ved internfakturering hvert tertial. 8. Inngåelse av nye leieforhold Behov for økt areal fremmes fra leietaker til Eiendomsstab. Eiendomsstab skal sammen med leietaker vurdere om det finnes hensiktsmessige ledige lokaler i UMBs bygningsmasse. Ombygging og/eller omrokering kan vurderes for å dekke nye arealbehov. UMBs enheter skal primært leie arealer i UMBs bygninger til gjeldende priser. Enheter kan ikke selv inngå leieavtaler med eksterne utleiere. Kun i tilfeller der universitetet av viktige strategiske hensyn finner det nødvendig å inngå en ekstern leieavtale for å løse et dokumentert arealbehov eller funksjon, vil ekstrakostnader (utover UMBs interne leiekostnader) ved nye eksterne leieavtaler kunne finansieres av fellesskapet. Forutsetningen er at behovet ikke kan dekkes innenfor UMBs bygningsmasse. Slike saker vil saksbehandles som en del av budsjettprosessen. 9. Framleie Leietaker har ikke anledning til framleie. All utleie skjer via Eiendsomstab. Enhetene kan leie ut spesialrom og installasjoner til forskning i sine lokaler. 10. Oppsigelse og fraflytting En leietaker som ønsker å si opp arealer tar kontakt med Eiendomsstab for en gjennomgang av arealene. Lokaler som vurderes oppsagt bør tilfredsstille følgende krav for at de lettere kan benyttes av andre eller leies ut eksternt: - Lokalene må utgjøre et sammenhengende område. - Lokalene har god tilgjengelighet med mulighet for etablering av egen inngang med låste dører (gjelder der det skal hentes inn eksterne). Når det er akseptert at arealet kan sies opp, dokumenteres dette i et skjema som signeres av begge parter. 5

13 Ved fraflytting skal lokalene leveres i ryddet og rengjort stand og ikke i dårligere stand enn ved overtagelsen, når det tas hensyn til normal slitasje og aldring. Fast inventar, ledninger eller annet som leietaker har plassert i lokalene, må ikke fjernes med mindre leietaker bringer lokalene i samme stand som ved overtagelsen. Leietakers rettigheter til inventar som etter fraflytting ikke blir fjernet, overføres DSA. 11. Nødvendige flyttinger UMB ved universitetsdirektør kan av strategiske årsaker ha behov for en omrokering av enheter i UMBs bygningsmasse som betyr at leietaker må flytte til andre lokaler. Leietaker plikter da å forholde seg til universitetsdirektørens beslutning Noen forhold som ligger utenfor UMBs kontroll kan medføre at enheter må flytte fra eksterne leieforhold. Dette kan skyldes at leieforhold blir sagt opp av utleier, eller at leiekostnadene eller leiebetingelsene for øvrig ikke lenger er akseptable. Hvis den eksterne leiekontrakten for de opprinnelige arealene var inngått før og inngikk i den interne husleieordningen på normal måte før denne dato, skal kostnader ved flytting og reetablering dekkes av fellesskapet. For kontrakter inngått etter enhetens ønsker i henhold til den nye ordningen etter vil enheten selv måtte dekke samtlige omkostninger som ved tilsvarende inngåelse av en helt ny avtale. 12. Ombygginger Ønske om ombygginger behandles etter søknad og etter egne rutiner, se referansen, punkt 15. Rutinen gjelder for alle leietakere og omfatter mindre bygningstekniske ombygginger eller funksjonsendringer av rom inkludert møblering av felles arealer. Alle kostnader ved ombygging, herunder prosjektering og byggeledelse dekkes av søker. Eiendomsstab vurderer søknaden opp mot vedtatte strategier for arealbruk og eiendomsutvikling ved UMB. Søknaden skal også vurderes av DSA når det gjelder teknisk løsning og kostnadsvurdering. Ombygginger skal utføres i regi av DSA. 13. Overordnet arealplanlegging, oppgradering og rehabilitering UMB har i de årlige tildelingsbrevene fra Kunnskapsdepartementet fått pålegg om å gå nøye gjennom arealbehovet og de lokalløsninger som er valgt, med sikte på størst mulig kostnadseffektivitet på dette området. Departementet understreker at institusjoner som selv forvalter sin bygningsmasse, må gjennomføre nødvendig vedlikehold og påkostninger for å opprettholde bygningsmassens bruksverdi. Departementet ønsker videre oversikt over planlagte, større investeringsprosjekter, enten de er forutsatt å tas innenfor rammen eller som satsningsforslag utenfor rammen. UMB skal derfor ha følgende planer som underbygger UMBs mål og strategier: - Campusplan som inneholder større prosjekter (nybygg og rehabilitering). Gjennomføring forutsetter statlige bevilgninger eller gaver. 6

14 - Plan for nødvendig rehabilitering og utvikling. Dette er tiltak som kan realiseres innenfor UMBs ramme, det vil si med husleieinntekter og øremerkede bevilgninger. - Plan for vedlikehold som finansieres av husleieinntekter. For å oppnå en hensiktsmessig utnyttelse av UMBs bygningsmasse kan det være nødvendig med tiltak for å sikre kostnadseffektive lokalløsninger. Flyttinger av enheter og fagmiljø, kan inngå i slike planer. Planene inngår i budsjettprosessen for UMB. I tillegg kommer bygningsmessige tiltak initiert og finansiert helt eller delvis av leietaker. Eiendomsstab i samarbeid med forvalter skal vurdere foreslåtte tiltak opp mot gjeldende planer og ivareta kravet om kostnadseffektivitet. Dette innebærer at Eiendomsstab i samarbeid med forvalter skal sikre at alle investeringer i bygningsmessige endringer skal ha et langsiktig perspektiv og i størst mulig grad øke bygningsmassens kvalitet, funksjonalitet, fleksibilitet og verdi, uavhengig av finansieringskilde. Det forutsettes at leietakerne vurderer om kostnadene ved en slik ombygging står i forhold til resultat for leietakeren og leietakerens øvrige ansvar og oppgaver. Godkjente bygningmessige tiltak som er til nytte for leietaker alene, skal som hovedregel finansieres av leietaker og ikke av fellesskapet. Dette gjelder ikke større rehabiliteringsprosjekter som inngår i planene nevnt ovenfor. Ved felles bygningsprosjekt skal de involverte sammen bli enige om kostnadsfordelingen. 14. Endringer i regler for intern husleie Endringer/revideringer i dette dokumentet skal godkjennes av universitetsdirektør. 15. Dokumenter og referanser Dokumenter: Budsjettdokument, årlig utgave Leiekontrakt Leieavtale Ansvarsmatrise, (SLA) Instruks for drifts og vedlikeholdspersonale/vaktmestere Arealrapport Beregning av leiepriser Bestemmelse for timesutleie/kortidsutleie av møterom/spiserom/andre rom? Forslag til tilleggsavtale for oppdrag i forbindelse med virksomhetsrelaterte installasjoner Søknadsskjema og rutiner for ombygging: Referanser: Rutiner for utlån, bruk og bestilling av undervisningsrom? 7

15 Internleieavtale mellom UMB ved universitetsdirektøren og Institutt for xxx/enhet.. Avtalen forvaltes og driftes av Drifts- og serviceavdelingen 0. Generelt Denne leieavtalen er kortfattet, men inneholder henvisninger til dokumentene nevnt i punkt 1 nedenfor. Disse dokumentene er derfor å betrakte som en del av leieavtalen. 1. Dokumenter til leieavtalen Til denne leieavtalen hører følgende dokumenter: 1. Regler for intern husleie ved UMB 2. Ansvarsmatrise/ SLA 3. Arealrapport 4. Beregning av leiepriser 5. Bestemmelse for utleie av kantiner/spiserom/undervisningsrom? 6. Instruks for drifts og vedlikeholdspersonale/vaktmestere 2. Definering av roller Eier og Utleier: Universitetsdirektør Forvaltning: Driftsavdelingen/DSA? Hva med de andre?? Ref endelig punkt i regler Leietaker: Institutt/enhet

16 2 Intern husleie UMB I dokument 1, Regler for intern husleie ved UMB, punkt 1, er rollene nærmere beskrevet. 3. Leieobjektet Leieobjektet omfatter arealer i henhold til dokument 3, Arealrapport. 4. Leietid Leien gjelder fra og inntil videre. Arealer kan sies opp. Det er en forutsetning at oppsigelsen er i tråd med bestemmelser i dokument 1, Regler for intern husleie ved UMB, punkt Leiesum, betaling Leiesummen fremgår av dokument 4, Beregning av leiepriser. Betaling skjer ved at leietaker blir belastet via internfakturering hvert tertial. 6. Hva leiesummen omfatter Leiesummen dekker UMBs kostnader til forvaltning, drift, vedlikehold, utvikling og service slik det fremgår av dokument 2, Ansvarsmatrise. Matrisen viser også hvilke tjenester Eiendom, Drift og IT-seksjonen kan sørge for, men der Leietaker selv må dekke kostnadene. OBS her må vi se om IT - service havner i eller utenfor formuleringen - 7. Overtakelse og bruk Lokalene overtas i den stand de er ved leieforholdets inngåelse, eventuelt i henhold til særskilt kravspesifikasjon eller lignende. Hvordan lokalene skal brukes fremgår av dokument 1, Regler for internleie ved UMB, punkt Vedlikeholdsplikt Drift og serviceavdelingen har ansvar for vedlikeholdet. For unormal slitasje og skader må imidlertid Leietaker være forberedt på å dekke kostnadene, helt eller delvis. 9. Utleiers adgang til lokalene Av sikkerhetsmessige grunner skal DSA i utgangspunktet ha adgang til alle lokaler. Det må derfor ikke installeres låser eller andre sperrer som forhindrer dette. Dersom det av faglige grunner må legges spesielle restriksjoner på denne adgangen må dette på forhånd avtales med DSA. 10. Fraflytting Fraflytting på grunn av oppsigelse, ombygginger eller av andre grunner er omtalt i dokument 1, Regler for intern husleie ved UMB, punktene 10, 11, 12 og 13. Enhetene kan ikke motsette seg vedtak om flytting fattet av eier. 11. Mislighold, tvister Mislighold av leieavtalen, inkludert de tilhørende dokumenter, legges frem for rektor som bestemmer eventuelle tiltak. Tvister skal fortrinnsvis løses med forhandlinger. Dersom dette ikke fører frem skal partene legge dette skriftlig frem for rektor som avgjør tvisten med bindende virkning for partene. 12. Diverse Dersom Leietaker ønsker å få levert tjenester som leiesummen ifølge punkt 6 ikke dekker, skal det inngås særskilt avtale om dette. I en slik avtale kan DSA være avtalepartner på vegne av utleier.

17 Intern husleie UMB 13. Signaturer Dato: Dato: Utleier Leietaker Universitetsdirektør Instituttleder/enhetsleder 3

18 Ansvarsmatrise - internleie juni 2011 Inngår i Inngår ikke i internleien Intern ansvarsfordeling internleien. Ansvar og Ansvar: Drift IT - avd ALLE INNSTALASJONER SOM INITIERES AV LEIETAGER MÅ GÅ GJENNOM EIENDOM/DRIFT ELELR IT Ansvar: kostnad: Eiendom og Drift og SKP Arbeidsoppgave Eiendom og Drift Leietaker Kostnad: Leietaker Eiendom service SHF Merknad FORVALTNING Brannvern Brannvern generelt Organisatoriske tiltak X X Brannvernledelse I henhold til brannforskriftene X X Brannvesenet Kontakt, svar på henvendelser X X Generelle instrukser Revisjon X X Spesielle instrukser Revisjon X Leieavtaler Leieavtaler - innleie Avtalehåndtering X X Leieavtaler - utleie Avtalehåndtering X X Energi Fjernvarme Avtalehåndtering X X Elektrisitet Avtalehåndtering X X Vakt og sikring Bygningens internkontrollsystem Ajourføring X X X Adgangskontroll, alarm Rapportering til Datatilsynet X X X Rapporterer vi til tilsynet?? Evt. fjernes Strategisk eiendomsforvaltning X X Forvaltning av utnytting av eiendomsmasse, flyttinger av enheter og annet X X Arbeid med fusjonen X X DRIFT Brannvern Rømningsveier Egenkontroll X X Branndører Egenkontroll X X Slukkeutstyr Egenkontroll X X Ledelyssystem Egenkontroll X X Brannøvelser Slukking, førstehjelp X X Brannøvelser Evakuering X X Opplæring brannvern UMBs brannansvrlig kan bistå X Bygningsansvarlig (vaktmester, vakt) Bistå brannvesenet ved brannalarm X X Områdeansvarlig Bistand ved evakuering X Brukerkontakt Bistand ved brannvernarbeid X Løpende drift Vaktmestertjenester Service i henhold til stillingsbeskrivelse X X Detaljert isntruks med flere punkter fra SLA må lages Belysningsutstyr i fellesarealer Drift X X Belysningsutstyr, fastmontert allmenn belysning Drift X X Lyspærer og lysrør Utskifting X X Belysningsutstyr, ikke veggfast tilleggsbelysning Drift X Lyspærer, lysrør og sikringer i ikke veggfast tilleggsbelysning Utskifting X Renhold Inventar, gulv, sanitæranlegg Daglig behovsrengjøring X X Vegger og glasspartier/vinduer invendig Periodisk rengjøring X X Håndsåpe, toalettpapir, tørkepapir og avfallsposer Etterfylling og innkjøp X X Frittstående stativ, laboratorier og verksteder Etterfylling og innkjøp X X Såpedispensere o.l. Vedlikehold, etterfylling X X Hovedrengjøring, felles- og studentareal Gjennomføring X X Hovedrengjøring leietakers areal Gjennomføring X Gulv Periodisk overflatebehandling X X Gardiner i fellesarealer Opphenging, nedtaking, rengjøring X X Gardiner i brukers arealer Opphenging, nedtaking X Gardiner i brukers arealer Rengjøring X X Vinduer Utvendig rengjøring hvert 2. år X X Ekstra renhold pga. arrangementer Gjennomføring X X Energi 1

19 Ansvarsmatrise - internleie juni 2011 Inngår i Inngår ikke i internleien Intern ansvarsfordeling internleien. Ansvar og Ansvar: Drift IT - avd ALLE INNSTALASJONER SOM INITIERES AV LEIETAGER MÅ GÅ GJENNOM EIENDOM/DRIFT ELELR IT Ansvar: kostnad: Eiendom og Drift og SKP Arbeidsoppgave Eiendom og Drift Leietaker Kostnad: Leietaker Eiendom service SHF Merknad Fjernvarme Betaling i henhold til forbruk X X Elektrisitet Betaling i henhold til forbruk X X Elektrisitet - merforbruk som skyldes spesielle brukerbehov Betaling X X Energioppfølging Drift av systemer X X Energioppfølging Registrering Energioppfølging Utforming og gjennomføring av tiltak X X Varmeanlegg Drift X X Kjøleanlegg, inneklima Drift X X Kjøling som skyldes brukerbehov, EDB-anlegg, kjøle-/fryserom Drift X Ventilasjonsanlegg med komponenter, kanaler, ventiler etc. Drift X X Luftbehandlingsutstyr, ikke veggfast utstyr - brukerhensyn Drift X Spesialutstyr/-innredning, avtrekksskap installert for eller av bruker Drift X Høyspent Drift og tilsyn X X Reservekraft, nødstrømanlegg Drift X X Lufting av radiatorer Drift X VVS Legionella - pålagte rutiner for å hindre spredning Egenkontroll X X Vann og avløp Sanitæranlegg Drift X X Sentrale varmtvannsberedere Drift X X Utstyr, herunder servanter, WC Drift X X Tette avløp Drift X X X Fylling av sluk, hindre uttørring Drift X Vannforbruk, merforbruk som skyldes spesielle brukerbehov X Avfallshåndtering/renovasjon Papiravfall Tømming X X Papiravfall fra kontorene til mottak Tømming X som i dag Restavfall Tømming X X Lysrør, datautstyr, elektronikk etc. Kildesortering X X Avfall (kverner, komprimatorer) Drift X X Vakt og sikring Tyverialarm, intern adgangskontroll Drift og kursopplegg X X X X Adgangskontroll og skallsikring Drift og utrykning X X X Tyveri- / rom- og jobbe alenealarm, adgangskontroll innvendig (leietakers Anskaffelse X X X Nøkler og nøkkelkort, ansatte og studenter Bestilling og produksjon X X X Nøkler og nøkkelkort, brukerrelatert Bestilling via UMB X X X Faktureres eksterne Innbrudd/innbruddsforsøk Sikring i etterkant X X X Alarm på dagtid Relevant tiltak fra vaktmester X X Alarmutrykning kveld/natt/helg Vakthold X X Innleid hjelp Heisalarm ved driftsstans etter ordinær arbeidstid Assistanse X X Adgangskontroll skallsikring / rømningsdørkontroll Service X X Låssystem Drift X X Vaktrunder Avviksmelding X X Bruk av bygget utenom arbeidstid Varsling X X X Spesielle arrangementer Vakthold X X X Sikring av AV-utstyr X 2

20 Ansvarsmatrise - internleie juni 2011 Inngår i Inngår ikke i internleien Intern ansvarsfordeling internleien. Ansvar og Ansvar: Drift IT - avd ALLE INNSTALASJONER SOM INITIERES AV LEIETAGER MÅ GÅ GJENNOM EIENDOM/DRIFT ELELR IT Ansvar: kostnad: Eiendom og Drift og SKP Arbeidsoppgave Eiendom og Drift Leietaker Kostnad: Leietaker Eiendom service SHF Merknad Utrykning AV-utstyr (hva mener vi her, ta ned eller hjelpe når noe er galt? X OBS hva er dette Jobbe alene-alarm Utrykning X X X Romalarm Utrykning X X X Utendørs Grøntområder Gressklipping / gartnerarbeider X* X * egen rammetildeling Veier, trafikkområder og parkerings plasser Kosting / rengjøring / brøying / strøing X* X * egen rammetildeling Utvendige papirkurver / askebegre Anskaffelse og tømming X* X * egen rammetildeling UMB-park og IPM sin plantesamling Drift X* * egen rammetildeling Infratruktur, vann, kloakk, andre kabler Drift X* X X * egen rammetildeling - må lages en plan for om vi skal eie dette på sikt Diverse Mobile gassflasker for brukere All håndtering X Gass og trykkluft lokalt, tilknyttet faglig virksomhet All håndtering X Automatikk SD-anlegg Drift X X Automatikk SD-anlegg, lokalt anlegg for lab. Drift X Heisalarm Assistanse ved driftsstans X X Speil Vedlikehold X Brannfarlige stoffer Forskriftsmessig oppbevaring X Automatiske porter og døråpnere Drift X X Legionella - pålagte rutiner for å hindre spredning Gjennomføring av tiltak X X Bygningstekniske anlegg Merking X X Skilting, navneplater, anvisningstavler Montering, oppdatering X X Skadedyr Bekjempelse X Hærverk og innbrudd, skader utvendig på bygg Utbedring X X Hærverk og innbrudd, skader innvendig Utbedring X X Flagg og flagging på offentlige flaggdager og andre dager Heising og firing iht. reglement X X VEDLIKEHOLD Bygning Yttervegger, utvendig kledninger og overflater Vedlikehold X X Tak, tekki ng, beslag, renner og nedløp Vedlikehold X X Bærende konstruksjoner Vedlikehold X X Vinduer, dører etc., synlige overflater ute Vedlikehold X X Vinduer, dører etc., synlige overflater inne Vedlikehold X X Innervegger, innvendige kl edninger og overflater Vedlikehold X X Utvendige persienner og marki ser Vedlikehold X X Innvendige persienner, rullegardiner, blending Vedlikehold X X Glasspartier, dører m.m. Vedlikehold X X Standard dørlåser/beslag Vedlikehold X X Gulv og overflater Utbedring, reparasjon X X Himlinger og overflater Vedlikehold X X Fast innredning Vedlikehold X X 3

21 Ansvarsmatrise - internleie juni 2011 Inngår i Inngår ikke i internleien Intern ansvarsfordeling internleien. Ansvar og Ansvar: Drift IT - avd ALLE INNSTALASJONER SOM INITIERES AV LEIETAGER MÅ GÅ GJENNOM EIENDOM/DRIFT ELELR IT Ansvar: kostnad: Eiendom og Drift og SKP Arbeidsoppgave Eiendom og Drift Leietaker Kostnad: Leietaker Eiendom service SHF Merknad Brannvern Brannkort - er det permene eller? Oppdatering X X Branntegninger og rømningsplaner Oppdatering X Brannalarmanlegg Egenkontroll og service X X Røykventilasjon Egenkontroll og service X X Slukkeutstyr Innkjøp, egenkontroll, service X X Energi Tavler og kursopplegg Vedlikehold X X Belysningsutstyr i fellesarealer Vedlikehold X X Belysningsutstyr, fastmontert allmenn belysning Vedlikehold X X Belysningsutstyr, ikke veggfast tilleggsbelysning Vedlikehold X Nødlysanlegg Vedlikehold X X Nødlys Egenkontroll X X Varmeovner, fastmonterte panelovner Ettersyn og vedlikehold X X Varmekabler Ettersyn og vedlikehold X X Vannvarmere, el-kjeler (sentrale) Ettersyn og vedlikehold X X Kursopplegg/tidsur for vannvarmer/kaffetrakter o.l. Ettersyn og vedlikehold X X Reservekraft, nødstrømanlegg Vedlikehold X X Kursopplegg og utstyr for brannalarm Ettersyn og vedlikehold X X Kursopplegg og utstyr koblet til SD-anlegg Ettersyn og vedlikehold X X Kursopplegg og utstyr ikke koblet til SD-anlegg Ettersyn og vedlikehold X X VVS Sanitæranlegg Vedlikehold X X Bunnledninger Vedlikehold X X Ledningsnett Vedlikehold X X Sprinkleranlegg Ettersyn og vedlikehold X X Slukkeanlegg (gass) Ettersyn og vedlikehold X X Armaturer, tappekraner o.l. ("sluttutstyr") Vedlikehold X X Sentrale varmtvannsberedere Vedlikehold X X Utstyr, herunder servanter, WC Vedlikehold X X Nøddusjer, øyedusjer med blandeventiler Vedlikehold X X Varmeanlegg Ettersyn og vedlikehold X X Ledningsnett Vedlikehold X X Armaturer, utstyr, radiatorer m.m Ettersyn og vedlikehold X X Kjøleanlegg, inneklima Ettersyn og vedlikehold X X Kjøling som skyldes brukerbehov, EDB-anlegg, kjøle-/fryserom Ettersyn og vedlikehold X Ventilasjonsanlegg med komponenter, kanaler, ventiler etc. Ettersyn og vedlikehold X X Luftbehandlingsutstyr, ikke veggfast utstyr - brukerhensyn Ettersyn og vedlikehold X Spesialutstyr/-innredning, installert for eller av bruker Ettersyn og vedlikehold X Heiser Ettersyn og vedlikehold X X Faste løfteinnretninger / kraner Ettersyn og vedlikehold X X Trykkluft for drift av byggets tekniske anlegg og brukerutstyr Ettersyn og vedlikehold X X Gassanlegg Ettersyn og vedlikehold X X Spesialinnredn./inventar installert for eller av bruker herunder kantine- /kjøkkenutstyr, oppvaskmaskin, lokale varmtvannsberedere etc. Vedlikehold X X Dampkjeler annet utstyr Vedlikehold X X Avtrekkskap med trykkregulering/punktavsug Vedlikehold X 4

22 Ansvarsmatrise - internleie juni 2011 Inngår i Inngår ikke i internleien Intern ansvarsfordeling internleien. Ansvar og Ansvar: Drift IT - avd ALLE INNSTALASJONER SOM INITIERES AV LEIETAGER MÅ GÅ GJENNOM EIENDOM/DRIFT ELELR IT Ansvar: kostnad: Eiendom og Drift og SKP Arbeidsoppgave Eiendom og Drift Leietaker Kostnad: Leietaker Eiendom service SHF Merknad Vakt og sikring Automatiske porter og døråpnere Vedlikehold X X Tyverialarm, adgangskontroll, skallsikring, kursopplegg og utstyr Vedlikehold X X X Låsplaner Oppdatering X X X Tele, IT etc Automatikk SD-anlegg Vedlikehold X Automatikk SD-anlegg, lokalt anlegg for lab. Vedlikehold X Telefonanlegg, alt opplegg Ettersyn og vedlikehold X EDB-anlegg, alt opplegg Ettersyn og vedlikehold X Audiovisuelt utstyr Vedlikehold X Personsøkerutstyr, callinganlegg etc. Vedlikehold X Antenneanlegg for radio og TV Vedlikehold X Diverse Gassflasker Kontroll X Inneklima - pålagte forbedringer Gjennomføring av tiltak X X Sykkelstativer Ettersyn og vedlikehold X Tilfluktsromutstyr Ettersyn og vedlikehold X Hærverk og innbrudd, skader utvendig Utbedring, reparasjon X X Hærverk og innbrudd, skader innvendig Utbedring, reparasjon X X Skader som skyldes brukers uaktsomhet Utbedring, reparasjon X UTVIKLING Bygning Nybygging, ombygging, ominnredning, sentralt initiert Planlegging X X Nybygging, ombygging, ominnredning, sentralt initiert Prosjektering X X Nybygging, ombygging, ominnredning, initiert av bruker Planlegging X Nybygging, ombygging, ominnredning, initiert av bruker Prosjektering X X Spesialinnredning, brukerutstyr Planlegging, prosjektering X Med bistand fra Drift og eiendom. Offentlige krav og pålegg Universell utforming Gjennomføring av tiltak X X Faste elektriske installasjoner Gjennomføring av tiltak X X Oppgradring Nybygging, ombygging, ominnredning, sentralt initiert Bygningsmessige tiltak X X X Må vel dele opp med planlegging prosjektering her og Nybygging, ombygging, ominnredning, initiert av bruker Bygningsmessige tiltak X X X Diverse Spesialinnredning, brukerutstyr Bygningsmessige tiltak X X Adgangskontroll / alarm/skallsikring Nyanskaffelser X X Adgangskontroll / alarm/leietakers areal Nyanskaffelser X X SERVICE Avfallshåndtering Spesialavfall Håndtering X Makuleringsmaskiner Tømming X Transporttjenester etc. Post Henting og levering X X Porto Betaling X X Inventar og utstyr - sentralt initiert flytteprosjekt Pakking X Inventar og utstyr - sentralt initiert flytteprosjekt Flytting og montering X X Inventar og utstyr - brukerinitiert flytteprosjekt Pakking, flytting og montering X Tele- og datautstyr / kabling Flytting og montering X Tele- og datautstyr / kabling Flytting og montering X Ekstra transporttjenester Henting og bringing X X Tele, IT etc Telefonanlegg, alt opplegg Drift X X? X Gjøres gjennom IT EDB-anlegg, alt opplegg Drift X X? X Gjøres gjennom IT Audiovisuelt utstyr Drift X X? X Gjøres gjennom IT 5

23 Ansvarsmatrise - internleie juni 2011 Inngår i Inngår ikke i internleien Intern ansvarsfordeling internleien. Ansvar og Ansvar: Drift IT - avd ALLE INNSTALASJONER SOM INITIERES AV LEIETAGER MÅ GÅ GJENNOM EIENDOM/DRIFT ELELR IT Ansvar: kostnad: Eiendom og Drift og SKP Arbeidsoppgave Eiendom og Drift Leietaker Kostnad: Leietaker Eiendom service SHF Merknad Personsøkerutstyr, callinganlegg etc. Drift X X? X Gjøres gjennom IT Antenneanlegg for radio og TV Drift X X? X Gjøres gjennom IT Diverse Møblering ute/inne i forbindelse med arrangementer drift X X Låser, møblering og annet i forbindelse med eksamen Drift X X Kritt og utstyr til undervisningrom drift X X Oppfølging av møbleringsplaner undervisningsrom drift X X Oppfølging av AV-utstyr UV rom - sjekk om ikke det ligger i et tidligere punkdrift X X Innvendig grøntanlegg og planter i fellesarealer Stell X X Innvendig grøntanlegg og planter i brukers arealer Stell X Ikke med i dagens system Juletrær i fellesarealer Anskaffelse, fjerning X X Kaffeautomater o.l. Drift X SKP Utleie av forskningsfaciliteter for klimaregulerte plantelaboratorier X X X SHF Utleie av forskningsfaciliteter for husdyrforsøk X X X 6

X X X X. Anskaffelse, service- og egenkontroll X Påkrevet pga. spesiell virksomhet X X X X X X

X X X X. Anskaffelse, service- og egenkontroll X Påkrevet pga. spesiell virksomhet X X X X X X Side 1 av 6 NTNU Dato: 28.3.2012 Inngår i Inngår ikke i Erstatter: Arbeidsoppgave internhusleien. internhusleien Ansvarsmatrise Godkjent av: * betyr at en tjenestes standard Ansvar: Ansvar og Ansvar: Direktør

Detaljer

Side 1 av 6. NTNU Dato: Inngår i. Inngår ikke i

Side 1 av 6. NTNU Dato: Inngår i. Inngår ikke i Side 1 av 6 NTNU Dato: 28.3.2012 Inngår i Inngår ikke i Intern ansvarsfordeling Erstatter: Arbeidsoppgave internhusleien. internhusleien Håndverk Ansvarsmatrise Godkjent av: * betyr at en tjenestes standard

Detaljer

Regler for internhusleie ved NTNU

Regler for internhusleie ved NTNU Side 1 av 10 15.3.2012 Vedlegg 3: Vedlegg til regler for internhusleie er under utarbeidelse. Disse er merket med rød skrift. 0. Innhold 1. Innledning og hensikt - roller og dokumentstruktur 2. Hvilke

Detaljer

Leie av lokaler til Sandnes politistasjon Drift og vedlikehold Side 1 av 6

Leie av lokaler til Sandnes politistasjon Drift og vedlikehold Side 1 av 6 ANSVARS- OG KOSTNADSFORDELING FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD MELLOM LEIETAKER OG UTLEIER DRIFT Oversikten viser hvordan ansvaret for gjennomføring av driftsoppgavene og ene for disse tjenestene skal fordeles

Detaljer

Regler for internhusleie ved NTNU

Regler for internhusleie ved NTNU Side 1 av 10 12.07.2012 Vedlegg 3: 0. Innhold 1. Innledning og hensikt - roller og dokumentstruktur 2. Hvilke arealer omfattes av internhusleieordningen 3. Hva internhusleien dekker 4. Hva internhusleien

Detaljer

Intern husleie ved UMB. a) Saksframlegg. Forslag til vedtak: Saken tas til orientering. Ås, 27.11.2013. Siri Margrethe Løksa universitetsdirektør

Intern husleie ved UMB. a) Saksframlegg. Forslag til vedtak: Saken tas til orientering. Ås, 27.11.2013. Siri Margrethe Løksa universitetsdirektør US-SAK NR: 140/200 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: SAKSBEHANDLER(E): ARKIVSAK NR:12/756 KJERSTI SØRLIE RIMER TERJE HOLSEN K SØRLIE RIMER, Intern

Detaljer

"MAL - bygningsnavn" ANSVARSFORDELING MELLOM EIER OG BRUKER - "MAL - kommunenavn" 1 = Hovedansvar, 2 = delansvar, 3 = evt. bidra.

MAL - bygningsnavn ANSVARSFORDELING MELLOM EIER OG BRUKER - MAL - kommunenavn 1 = Hovedansvar, 2 = delansvar, 3 = evt. bidra. ANSVARSFORDELING MELLOM EIER OG BRUKER - "MAL - kommunenavn" "MAL - bygningsnavn" 2. BYGNING Grunn og fundamenter 1 1 Bærende konstruksjoner 1 1 Yttervegger: vinduer, dører, utvendig kledning og overflater

Detaljer

DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSUTGIFTER ANSVARSFORDELINGEN MELLOM LEIER OG UTLEIER I HENHOLD TIL STANDARD LEIEKONTRAKT

DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSUTGIFTER ANSVARSFORDELINGEN MELLOM LEIER OG UTLEIER I HENHOLD TIL STANDARD LEIEKONTRAKT Bilag 3 DRIFT DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSUTGIFTER ANSVARSFORDELINGEN MELLOM LEIER OG UTLEIER I HENHOLD TIL STANDARD LEIEKONTRAKT Oversikten viser hvordan et for gjennomføringen av driftsoppgavene ene for disse

Detaljer

Internhusleie ved DMF Modell for internhusleie og forvaltning av areal og Regler for arealforvaltning ved DMF

Internhusleie ved DMF Modell for internhusleie og forvaltning av areal og Regler for arealforvaltning ved DMF Internhusleie ved DMF Modell for internhusleie og forvaltning av areal og Regler for arealforvaltning ved DMF 1. Bakgrunn NTNU vedtok i styresak 15/12 den 28. mars 2012 innføring av internhusleie. Internhusleiemodellen

Detaljer

FS-64/10 Intern husleie ved det nye universitetet Forslag til vedtak: Vedlegg

FS-64/10 Intern husleie ved det nye universitetet Forslag til vedtak: Vedlegg FS-64/10 Intern husleie ved det nye universitetet Det legges med dette fram en første sak for fellesstyret om (intern) husleie ved det nye universitetet. En vesentlig faktor i moderniseringen av den statlige

Detaljer

Kvantitative mål for bygningsmassen. Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg 1: Tilstandsgrader

Kvantitative mål for bygningsmassen. Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg 1: Tilstandsgrader US-SAK NR: 144/2012 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: TERJE HOLSEN SAKSBEHANDLER(E): TOR ÅGE DISERUD, TROND LANGSETH ARKIVSAK NR: 12/2062 Kvantitative

Detaljer

HVORDAN KAN UMB FÅ EN BYGNINGSMASSE SOM GIR GODE ARBEIDSFORHOLD FOR STUDENTER OG ANSATTE? TERJE HOLSEN 24. AUGUST 2011

HVORDAN KAN UMB FÅ EN BYGNINGSMASSE SOM GIR GODE ARBEIDSFORHOLD FOR STUDENTER OG ANSATTE? TERJE HOLSEN 24. AUGUST 2011 HVORDAN KAN UMB FÅ EN BYGNINGSMASSE SOM GIR GODE ARBEIDSFORHOLD FOR STUDENTER OG ANSATTE? TERJE HOLSEN 24. AUGUST 2011 MÅLSETTINGEN - KONKRETISERT En bygningsmasse som dekker behovene Verdibevarende vedlikehold,

Detaljer

REGULERING AV ANSVAR, OPPGAVER, DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSUTGIFTER FOR ÅS KOMMUNES FORMÅLSBYGG

REGULERING AV ANSVAR, OPPGAVER, DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSUTGIFTER FOR ÅS KOMMUNES FORMÅLSBYGG REGULERING AV ANSVAR, OPPGAVER, DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSUTGIFTER FOR ÅS KOMMUNES FORMÅLSBYGG Avtale mellom: savdelingen og xxx Gjelder følgende eiendom (adresse /gnr og bnr): DRIFT Oversikten viser hvordan

Detaljer

VESTNES KOMMUNE Tekniske tenester 6390 VESTNES

VESTNES KOMMUNE Tekniske tenester 6390 VESTNES Innledning Dette dokumentet viser skjematisk hvilke daglige oppgaver som er forventet utført av vaktmester og driftsselskap, hva som forventes av Vestnes kommune sine eierrepresentanter, og hva som kan

Detaljer

Kap 10 - Eiendoms - forvaltning

Kap 10 - Eiendoms - forvaltning Kap 10 - Eiendoms - forvaltning ID ØK.F.4.2.10 Versjon 0.01 Gyldig fra 20.12.2012 Forfatter Magnar Steffensen Verifisert [] Godkjent Side 1 av5 Formål Omfang Ansvar Handling Gi god økonomistyring

Detaljer

LEIEKONTRAKT FOR LOKALER. Mellom. Leietaker:

LEIEKONTRAKT FOR LOKALER. Mellom. Leietaker: LEIEKONTRAKT FOR LOKALER Mellom Leietaker: Rita Strand Høvik, 7740 Steinsdalen heretterkalt leier og Utleier: OSEN KOMMUNE Organisasjonsnummer/Fødselsnummer: 944350675 7740 STEINSDALEN -heretter kalt utleier

Detaljer

LEIEKONTRAKT AVTALENS PARTER 2. LEIEOBJEKTET. mellom. Utleier:... Rana kommune. Leier:

LEIEKONTRAKT AVTALENS PARTER 2. LEIEOBJEKTET. mellom. Utleier:... Rana kommune. Leier: LEIEKONTRAKT mellom og... 1. AVTALENS PARTER Utleier:......... Leier: Rana kommune Adresse: Rådhusplassen 2, 8600 Mo i Rana Postadresse: Postboks 173, 8601 Mo i Rana Telefon: 75 14 50 00 Tlfx: 2. LEIEOBJEKTET

Detaljer

TRONDHEIM KOMMUNE. Leietakeren har pr. dags dato i tillegg følgende husstandsmedlemmer:

TRONDHEIM KOMMUNE. Leietakeren har pr. dags dato i tillegg følgende husstandsmedlemmer: TRONDHEIM KOMMUNE HUSLEIEKONTRAKT TIDSUBESTEMT Det er herved inngått kontrakt mellom: Utleier Navn: Trondheim Eiendom Besøksadresse: Erling Skakkes gate 14 Postadresse: Trondheim kommune, 7004 Trondheim

Detaljer

UTKAST TIL AVTALE LEIE AV LOKALER MELLOM XXXXX NORD-FRON KOMMUNE

UTKAST TIL AVTALE LEIE AV LOKALER MELLOM XXXXX NORD-FRON KOMMUNE Vedlegg 4 UTKAST TIL AVTALE OM LEIE AV LOKALER MELLOM XXXXX OG NORD-FRON KOMMUNE AVTALE OM LEIE AV LOKALER mellom Nord-Fron kommune og XXXXXXXXXX (heretter benevnt Leietaker) (heretter benevnt Utleier)

Detaljer

Matrise over avtale mellom enhet eiendom og skole/barnehage

Matrise over avtale mellom enhet eiendom og skole/barnehage Matrise over avtale mellom enhet og skole/barnehage FORVALTNING Kommunale avgifter Forsikringer Vannavgift, Kloakkavgift, Renovasjon. Innbrudd, brann, eiers ansvarsforsikring, personalforsikring Inventar

Detaljer

Eksternfinansiert husleiebasert utbygging. Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg - ingen

Eksternfinansiert husleiebasert utbygging. Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg - ingen US-SAK NR: 190/2010 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: TERJE HOLSEN ARKIVSAK NR: 10/1840 Eksternfinansiert husleiebasert utbygging Dokumenter: a) Saksframlegg

Detaljer

Budsjett for vedlikehold og utvikling av UMBs eiendommer 2013 2017

Budsjett for vedlikehold og utvikling av UMBs eiendommer 2013 2017 US-SAK NR: 141/2012 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: TERJE HOLSEN SAKSBEHANDLER(E): KJERSTI SØRLIE RIEMER, ENHETSLEDERE VED DSA ARKIVSAK NR: 12/2061

Detaljer

Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg 1) Tilbakemelding fra drifts- og serviceavdelingen datert 10.05.2012

Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg 1) Tilbakemelding fra drifts- og serviceavdelingen datert 10.05.2012 1302 1901 LMU-SAK NR: 15/2012 SAKSANSVARLIG: OLE JØRGEN TORP SAKSBEHANDLER(E): BODIL NORDERVAL ARKIVSAK NR: UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP LÆRINGSMILJØUTVALGET LMU-sak 15/2012 Oppfølging av trivselsundersøkelsen

Detaljer

AVTALE OM LEIE AV LOKALE

AVTALE OM LEIE AV LOKALE AVTALE OM LEIE AV LOKALE 1. PARTENE UTLEIER: A/S Thomas Fredrik Olsen Organisasjonsnummer: 930350338 Adresse: Fred. Olsens gt. 2, 0152 OSLO Utleiers representant: Axel Heyl Adresse: [ ] Telefon/e-post:

Detaljer

Trondheim Eiendom Besøksadresse: Erling Skakkes gate 14 Postadresse: Trondheim kommune, Postboks 2300 Sluppen, 7004 Trondheim Telefon: 72540200

Trondheim Eiendom Besøksadresse: Erling Skakkes gate 14 Postadresse: Trondheim kommune, Postboks 2300 Sluppen, 7004 Trondheim Telefon: 72540200 TRONDHEIM KOMMUNE HUSLEIEKONTRAKT Det er herved inngått kontrakt mellom: Utleier Navn: Trondheim Eiendom Besøksadresse: Erling Skakkes gate 14 Postadresse: Trondheim kommune, Postboks 2300 Sluppen, 7004

Detaljer

Overordnet plan for finansiering av NMBUs vedlikeholdsetterslep

Overordnet plan for finansiering av NMBUs vedlikeholdsetterslep US-SAK NR: 70/2013 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: TERJE HOLSEN SAKSBEHANDLER(E): TERJE HOLSEN ARKIVSAK NR: 2013/ Overordnet plan for finansiering

Detaljer

Bilde. Denne avtalen beskriver hvordan interkontrollen og HMS i praksis blir håndtert på eiendommen.

Bilde. Denne avtalen beskriver hvordan interkontrollen og HMS i praksis blir håndtert på eiendommen. Vardar Eiendom har som mål å ha fornøyde leietakere blant annet gjennom god kommunikasjon. Sammen skal vi sørge for gode og sikre arbeidsvaner, klare ansvarsforhold, godt samarbeid og ryddige lokaler i

Detaljer

LEIEKONTRAKT/BRUKSAVTALE

LEIEKONTRAKT/BRUKSAVTALE 23.06.2015 Side 1 av 5 LEIEKONTRAKT/BRUKSAVTALE Mellom Bergen kommune v/ Etat for bygg og eiendom (heretter benevnt utleier) og Bærekraftige Liv på Landås (heretter benevnt leietaker) for eiendommen: Kanonhaugen

Detaljer

STAVANGER SENTRUM - 2-ROMS LEILIGHET MED HØY STANDARD - PARKERING-

STAVANGER SENTRUM - 2-ROMS LEILIGHET MED HØY STANDARD - PARKERING- BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO STAVANGER LØKKEVEIEN 51, 4008 STAVANGER STAVANGER SENTRUM - 2-ROMS LEILIGHET MED HØY STANDARD - PARKERING- LEIEPRIS: KR. 10 000 PR. MND. OVERTAKELSE: 01.03.16 AREAL/ROM:

Detaljer

REGLER FOR INTERNHUSLEIE VED UIO

REGLER FOR INTERNHUSLEIE VED UIO REGLER FOR INTERNHUSLEIE VED UIO Gjeldende fra 1. Januar 2009 I. Innholdsfortegnelse 1. BAKGRUNN FOR ENDRING AV HUSLEIEORDNING... 2 2. PRINSIPPER FOR FORDELING AV BUDSJETTET FOR 2009 VED OVERGANG TIL NY

Detaljer

FLOTT ENEBOLIG - UMØBLERT - LANGTIDSLEIE

FLOTT ENEBOLIG - UMØBLERT - LANGTIDSLEIE BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO SOLA VARDESTIEN 4 B, 4050 SOLA FLOTT ENEBOLIG - UMØBLERT - LANGTIDSLEIE LEIEPRIS: KR. 17 000 PR. MND. OVERTAKELSE: 01.07.2016 AREAL/ROM: CA. 200 KVM. BRA. ANTALL ROM:

Detaljer

Andre (spesifiser) Merknader. Hovedområde Oppgave Bygg

Andre (spesifiser) Merknader. Hovedområde Oppgave Bygg FORVALTNING Kommunale avgifter Vannavgift, Kloakkavgift, renovasjon. X P Forsikringer Innbrudd, brann, eiers ansvarsforsikring, personalforsikring X Økonomi Inventar som krever spesialforsikring. (Spesielt

Detaljer

Jordforskbygningen og Jordmottaket vurdering av kjøp

Jordforskbygningen og Jordmottaket vurdering av kjøp US-SAK NR: 57/2013 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: TERJE HOLSEN SAKSBEHANDLER(E): TERJE HOLSEN ARKIVSAK NR: 2013/904 Jordforskbygningen og Jordmottaket

Detaljer

Kommunens leiekontrakt for bolig

Kommunens leiekontrakt for bolig Kommunens leiekontrakt for bolig Gjelder for lofts- eller sokkelbolig i enebolig eller bolig i tomannsbolig, der utleier bor i samme hus. 1 - Parter Utleier: Adresse: Postnr. Poststed: Evt. org.nr: Fødseldato:

Detaljer

LEIEKONTRAKT. Bergen kommune v/ Bergen Kommunale Bygg

LEIEKONTRAKT. Bergen kommune v/ Bergen Kommunale Bygg Saksnr: 200705737-4 Saksbehandler: LKHO Delarkiv: BBE-1638 LEIEKONTRAKT Mellom Bergen kommune v/ Bergen Kommunale Bygg og "Tilbyder AS" Ad torgboder på Nesttun torg Bakgrunn for leieavtalen: Denne leiekontrakten

Detaljer

Pepperstad Grendehus, utleiehefte

Pepperstad Grendehus, utleiehefte Pepperstad Grendehus, utleiehefte Pepperstad Grendehus Persontall Hel sal: Uten faste sitteplasser: Maks 330 personer samtidig Med faste sitteplasser: Maks 141 personer samtidig Delt sal: Uten faste sitteplasser:

Detaljer

2-ROMS LEILIGHET I UNDERETASJEN MED GANGAVSTAND TIL BUSS OG BUTIKK OG KORT VEI TIL SENTRUM.

2-ROMS LEILIGHET I UNDERETASJEN MED GANGAVSTAND TIL BUSS OG BUTIKK OG KORT VEI TIL SENTRUM. BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO JESSHEIM RÅDYRSTIEN 4, 2052 JESSHEIM 2-ROMS LEILIGHET I UNDERETASJEN MED GANGAVSTAND TIL BUSS OG BUTIKK OG KORT VEI TIL SENTRUM. LEIEPRIS: KR. 7 500 PR. MND. OVERTAKELSE:

Detaljer

Mellom. 3. LEIESUMMEN Den månedlige leiesum, inklusive tillegg betales forskuddsvis den 1. hver måned.

Mellom. 3. LEIESUMMEN Den månedlige leiesum, inklusive tillegg betales forskuddsvis den 1. hver måned. HUSLEIEKONTRAKT Mellom AS Ibsensgate 16-26 (nr. ) og Aksje nr. Aksjonærer i AS Ibsensgate 16-26 (heretter kalt selskapet) har rett og plikt til å leie bolig i selskapets bygg. Leieforholdet reguleres av

Detaljer

Leieavtale for arealer ved. Gausdal videregående skole. mellom. Oppland fylkeskommune (utleier) Gausdal kommune (leier)

Leieavtale for arealer ved. Gausdal videregående skole. mellom. Oppland fylkeskommune (utleier) Gausdal kommune (leier) Leieavtale for arealer ved Gausdal videregående skole mellom Oppland fylkeskommune (utleier) & Gausdal kommune (leier) 1. Parter Utleier: Oppland fylkeskommune Postboks 988 2626 Lillehammer Org nr: 961

Detaljer

Kommunens leiekontrakt for bolig

Kommunens leiekontrakt for bolig Kommunens leiekontrakt for bolig 1 - Parter Utleier Adresse: Postnr: Poststed: Evt. org.nr: Fødseldato: Epost: Evt. fullm: Leier Adresse: Postnr. Poststed: Evt. org.nr: Fødseldato: Epost: Evt. fullm: 2

Detaljer

LEIEKONTRAKT. Nærværende kontrakt med følgende vedlegg, undertegnet av utleier og leietaker:

LEIEKONTRAKT. Nærværende kontrakt med følgende vedlegg, undertegnet av utleier og leietaker: LEIEKONTRAKT - 3 FEB2:)",5 Avtalens parter Ark kode P Ark.kode S tleier: Oppdal Distriktsmedisinske senter KF, 7340 Oppii Leietaker: Oppdal kommune ved Helse og familie, Rådhuset, 7340 Oppdal Leieobjekt

Detaljer

LEIEKONTRAKT/BRUKSAVTALE

LEIEKONTRAKT/BRUKSAVTALE 27.01.2015 Side 1 av 5 LEIEKONTRAKT/BRUKSAVTALE Mellom Bergen kommune v/etat for bygg og eiendom (heretter benevnt utleier) v/ Byrådsavdelingen for kultur, idrett og næring (ansvarlig for å følge opp avtalen

Detaljer

Tomt til studentboliger. Dokumenter: a) Saksframlegg. Forslag til vedtak:

Tomt til studentboliger. Dokumenter: a) Saksframlegg. Forslag til vedtak: US-SAK NR: 131/2011 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: TERJE HOLSEN SAKSBEHANDLER(E): TERJE HOLSEN ARKIVSAK NR: 04/1762 Tomt til studentboliger Dokumenter:

Detaljer

LEIEKONTRAKT FOR KANTINEBYGGET

LEIEKONTRAKT FOR KANTINEBYGGET Side 1 av 19 LEIEKONTRAKT FOR KANTINEBYGGET 1. AVTALENS PARTER Utleier: Rissa Kommune Leier: Adresse: Postadresse: Tlf: Adresse: Postadresse: Tlf: Rissa 7100 Rissa mail: mail: 2. LEIEOBJEKTET Eiendommens

Detaljer

LEIEKONTRAKT. for. Lagerlokale. Tingulstad Gård. LEIEKONTRAKT For utleie av Varmtlager

LEIEKONTRAKT. for. Lagerlokale. Tingulstad Gård. LEIEKONTRAKT For utleie av Varmtlager LEIEKONTRAKT for Lagerlokale Tingulstad Gård LEIEKONTRAKT For utleie av Varmtlager Mellom nedennevnte Trond Håkon Tingulstad - heretter kalt utleier og Navn: - heretter kalt leier Fødselsnr.: / Adresse:

Detaljer

Universitetsstyret vedtar å sette i gang areal- og funksjonsprogrammer ihht. de rammer som er gitt i saksframlegget til denne saken.

Universitetsstyret vedtar å sette i gang areal- og funksjonsprogrammer ihht. de rammer som er gitt i saksframlegget til denne saken. US-SAK NR: 47/2013 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: TERJE HOLSEN SAKSBEHANDLER(E): KRISTIN KREUL, TERJE HOLSEN ARKIVSAK NR: 2013/1133 Areal- og funksjonsprogram

Detaljer

Tjenestebeskrivelse vakt og service

Tjenestebeskrivelse vakt og service 0 av 4 Campusservice Tjenestebeskrivelse vakt og service for NTNUs fakulteter og enheter levert av Campusservice Postadresse Org.nr. 974 767 880 Besøksadresse Telefon 7491 Trondheim Høgskoleringen 8 +

Detaljer

Tjenestebeskrivelse vaktmestertjeneste

Tjenestebeskrivelse vaktmestertjeneste 0 av 4 Campusservice Tjenestebeskrivelse vaktmestertjeneste fr NTNUs fakulteter g enheter levert av Campusservice Pstadresse Org.nr. 974 767 880 Besøksadresse Telefn 7491 Trndheim Høgskleringen 8 + 47

Detaljer

GAUSEL - MØBLERT SOKKELLEILIGHET MED 1 SOVEROM - PARKERING - TV/INTERNETT INKLUDERT

GAUSEL - MØBLERT SOKKELLEILIGHET MED 1 SOVEROM - PARKERING - TV/INTERNETT INKLUDERT BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO STAVANGER DYKJELSLETTA 34, SOKKELETASJE, 4032 STAVANGER GAUSEL - MØBLERT SOKKELLEILIGHET MED 1 SOVEROM - PARKERING - TV/INTERNETT INKLUDERT LEIEPRIS: KR. 6 000 PR. MND.

Detaljer

Kommunal bolig. - informasjon for leietakere

Kommunal bolig. - informasjon for leietakere Kommunal bolig - informasjon for leietakere Kjære beboer Som leietaker i en kommunal utleiebolig har du både rettigheter og plikter. Det viktigste er enkelt forklart i denne brosjyren. Det hender at boligen

Detaljer

1-ROMS LEILIGHET TIL LEIE

1-ROMS LEILIGHET TIL LEIE BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO LILLESTRØM VESTBYGATA 22, 2003 LILLESTRØM 1-ROMS LEILIGHET TIL LEIE LEIEPRIS: KR. 7 000 PR. MND. VARMTVANN INKLUDERT I HUSLEIEN. OVERTAKELSE: 01.08.2016 AREAL/ROM: CA.

Detaljer

Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg: 1) Notat datert , Rehabilitering av 2. etg. i fløy I, TF-kvartalet.

Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg: 1) Notat datert , Rehabilitering av 2. etg. i fløy I, TF-kvartalet. 1302 1901 LMU-SAK NR: 12/2009 SAKSANSVARLIG: TERJE HOLSEN SAKSBEHANDLER(E): BODIL NORDERVAL, LEIF THOMAS ARKIVSAK NR: UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP LÆRINGSMILJØUTVALGET LMU-sak 12/2009 Omdisponering

Detaljer

Tjenestebeskrivelse renhold

Tjenestebeskrivelse renhold 0 av 7 Driftsavdelingen Tjenestebeskrivelse renhold for NTNUs fakulteter og enheter levert av Driftsavdelingen Postadresse Org.nr. 974 767 880 Besøksadresse Telefon 7491 Trondheim Høgskoleringen 8 + 47

Detaljer

NÆRINGSLOKALE SENTRALT I LILLESTRØM - CA 80M2 / EVT. CA 160M2 - PARKERINGSPLASS(ER) - MULIGHET FOR LEIE AV LAGER (LIKE VED).

NÆRINGSLOKALE SENTRALT I LILLESTRØM - CA 80M2 / EVT. CA 160M2 - PARKERINGSPLASS(ER) - MULIGHET FOR LEIE AV LAGER (LIKE VED). BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO LILLESTRØM TORVGATA 25, KJELLERLOKALE, 2000 LILLESTRØM NÆRINGSLOKALE SENTRALT I LILLESTRØM - CA 80M2 / EVT. CA 160M2 - PARKERINGSPLASS(ER) - MULIGHET FOR LEIE AV LAGER

Detaljer

NTNU S-sak 46/11 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 03.10.11 RE/LTS Arkiv: N O T A T

NTNU S-sak 46/11 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 03.10.11 RE/LTS Arkiv: N O T A T 1 1 1 1 av 9 NTNU S-sak 46/11 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 03.10.11 RE/LTS Arkiv: N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Ny modell for internhusleie NTNU Tilrådning: Styret tar det pågående

Detaljer

LILLESTRØM: LITEN 1-ROMS SENTRALT I LILLESTRØM! LEDIG OMGÅENDE.

LILLESTRØM: LITEN 1-ROMS SENTRALT I LILLESTRØM! LEDIG OMGÅENDE. BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO LILLESTRØM TORVGATA 25, LEIL 10, 2000 LILLESTRØM LILLESTRØM: LITEN 1-ROMS SENTRALT I LILLESTRØM! LEDIG OMGÅENDE. LEIEPRIS: KR. 6 400 PR. MND. OVERTAKELSE: OMGÅENDE AREAL/ROM:

Detaljer

GRASHOLMEN - LEKKER 2-ROMS LEILIGHET MED GOD STANDARD

GRASHOLMEN - LEKKER 2-ROMS LEILIGHET MED GOD STANDARD BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO STAVANGER GRASHOLMBRYGGA 36 A, 4014 STAVANGER GRASHOLMEN - LEKKER 2-ROMS LEILIGHET MED GOD STANDARD LEIEPRIS: KR. 8 000 PR. MND. OVERTAKELSE: 01.12.15 AREAL/ROM: CA. 48

Detaljer

Sentrum Trondheim Krambukvartalet Ledig butikklokale

Sentrum Trondheim Krambukvartalet Ledig butikklokale Sentrum Trondheim Krambukvartalet Ledig butikklokale Adresse: Olav Tryggvasonsgate 2b/ 4 Åhlens-lokalet ledigstilles i september 2011 Spenndende butikklokale i ærverdig eiendom med Jugendstil Totalt leieomfang

Detaljer

LYS OG PEN 1-ROMS SENTRALT BELIGGENDE MED PARKERING I GARASJE OG HEIS.

LYS OG PEN 1-ROMS SENTRALT BELIGGENDE MED PARKERING I GARASJE OG HEIS. BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO MAJORSTUEN INDUSTRIGATA 58, 0357 OSLO LYS OG PEN 1-ROMS SENTRALT BELIGGENDE MED PARKERING I GARASJE OG HEIS. LEIEPRIS: KR. 9 000 PR. MND. OVERTAKELSE: 1.JULI ELLER NOE

Detaljer

LYS 2-ROMS LEILIGHET MED GANGAVSTAND TIL SENTRUM.

LYS 2-ROMS LEILIGHET MED GANGAVSTAND TIL SENTRUM. BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO LILLESTRØM VOLDGATA 72B, 2000 LILLESTRØM LYS 2-ROMS LEILIGHET MED GANGAVSTAND TIL SENTRUM. LEIEPRIS: KR. 8 300 PR. MND. OVERTAKELSE: 01.03.2016 AREAL/ROM: CA. 35 KVM.

Detaljer

3-ROMS LEILIGHET I BOLIGSTIFTELSE!

3-ROMS LEILIGHET I BOLIGSTIFTELSE! BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO OPPAKER HUMLEVEGEN 44C, 2166 OPPAKER 3-ROMS LEILIGHET I BOLIGSTIFTELSE! LEIEPRIS: KR. 7 300 PR. MND. OVERTAKELSE: OMGÅENDE AREAL/ROM: CA. 75 KVM. BRA. ANTALL ROM: 3. KONTAKTPERSON:

Detaljer

Verran Kommune Liaveien 1, 7790 Malm. Helse Midt-Nor e RHF Postboks 464, 7501 St. ørdal

Verran Kommune Liaveien 1, 7790 Malm. Helse Midt-Nor e RHF Postboks 464, 7501 St. ørdal Lelekontrakt ambulansestaion Verran Utleier Leietaker Verran Kommune Liaveien 1, 7790 Malm Helse Midt-Nor e RHF Postboks 464, 7501 St. ørdal Underliggende Helseforetak(HF) vil følge opp kontraktene rent

Detaljer

NYOPPUSSET SOKKELLEILIGHET PÅ ILA/STEINBERGET TIL LEIE. ABONNEMENT FOR RIKS TV/INTERNETT ER INKLUDERT.

NYOPPUSSET SOKKELLEILIGHET PÅ ILA/STEINBERGET TIL LEIE. ABONNEMENT FOR RIKS TV/INTERNETT ER INKLUDERT. BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO ILA/STEINBERGET BRYNS VEI 13 ( SOKKEL), 7018 TRONDHEIM NYOPPUSSET SOKKELLEILIGHET PÅ ILA/STEINBERGET TIL LEIE. ABONNEMENT FOR RIKS TV/INTERNETT ER INKLUDERT. LEIEPRIS:

Detaljer

FLOTT, ROMSLIG ENDELEILIGHET I ATTRAKTIVT BOLIGKOMPLEKS PÅ DRONNINGÅSEN.

FLOTT, ROMSLIG ENDELEILIGHET I ATTRAKTIVT BOLIGKOMPLEKS PÅ DRONNINGÅSEN. BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO GAUSEL DRONNINGÅSEN 77, 4032 STAVANGER FLOTT, ROMSLIG ENDELEILIGHET I ATTRAKTIVT BOLIGKOMPLEKS PÅ DRONNINGÅSEN. LEIEPRIS: KR. 13 000 PR. MND. OVERTAKELSE: OMGÅENDE AREAL/ROM:

Detaljer

LEIEAVTALE. mellom. xxxxxxxxxxxxxx (utleier) Statens vegvesen Region sør Trafikant og kjøretøysavdelingen (leietaker)

LEIEAVTALE. mellom. xxxxxxxxxxxxxx (utleier) Statens vegvesen Region sør Trafikant og kjøretøysavdelingen (leietaker) LEIEAVTALE mellom xxxxxxxxxxxxxx (utleier) og Statens vegvesen Region sør Trafikant og kjøretøysavdelingen (leietaker) Sted og dato: Signatur Leietaker Sted og dato: Signatur Utleier Denne avtalen er undertegnet

Detaljer

2 FLOTTE LEILIGHETER ( 2 ROMS OG 3 ROMS) I ROLIG OG ETABLERT BOLIGOMRÅDE. LEILIGHETENE ER OMFATTENDE OPPUSSET I 2015 OG FRAMSTÅR SOM NYE. PARKERING.

2 FLOTTE LEILIGHETER ( 2 ROMS OG 3 ROMS) I ROLIG OG ETABLERT BOLIGOMRÅDE. LEILIGHETENE ER OMFATTENDE OPPUSSET I 2015 OG FRAMSTÅR SOM NYE. PARKERING. BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO LADE JAN VOIGTS VEI 14, 7040 TRONDHEIM 2 FLOTTE LEILIGHETER ( 2 ROMS OG 3 ROMS) I ROLIG OG ETABLERT BOLIGOMRÅDE. LEILIGHETENE ER OMFATTENDE OPPUSSET I 2015 OG FRAMSTÅR

Detaljer

INNHOLDSRIK 4-ROMS LEILIGHET - UMØBLERT - LANGTIDSLEIE

INNHOLDSRIK 4-ROMS LEILIGHET - UMØBLERT - LANGTIDSLEIE BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO RENNESØY SØRBØVEIEN 657, LEILIGHET 101, 4150 RENNESØY INNHOLDSRIK 4-ROMS LEILIGHET - UMØBLERT - LANGTIDSLEIE LEIEPRIS: KR. 9 000 PR. MND. OVERTAKELSE: LEDIG NÅ! AREAL/ROM:

Detaljer

LEIEKONTRAKT for lagerlokale

LEIEKONTRAKT for lagerlokale LEIEKONTRAKT for lagerlokale LEIEKONTRAKT For utleie av varmtlager Mellom nedenfornevnte Nils- Christian og Liv Halvorsrud heretter kalt utleier og Navn:, heretter kalt leietaker. Adresse: Telefon: e-

Detaljer

SANDVIKEN/STØLETORGET

SANDVIKEN/STØLETORGET BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO SANDVIKEN/STØLETORGET LADEGÅRDSGATEN 10, 5033 BERGEN SANDVIKEN/STØLETORGET - PEN 3-ROMS - TV OG INTERNETT INKLUDERT - LEDIG TIL 31.MAI 2017 LEIEPRIS: KR. 12 500 PR. MND.

Detaljer

STOR 4-ROMS LEILIGHET - MØBLERT - LANGTIDSLEIE

STOR 4-ROMS LEILIGHET - MØBLERT - LANGTIDSLEIE BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO STAVANGER RANDABERGVEIEN 100, 4027 STAVANGER STOR 4-ROMS LEILIGHET - MØBLERT - LANGTIDSLEIE LEIEPRIS: KR. 12 000 PR. MND. OVERTAKELSE: LEDIG NÅ! AREAL/ROM: CA. 100 KVM.

Detaljer

LEIE AV LOKALE. KRISTIANSAND KOMMUNE V/Jegersberg Gård Rehabiliterings- og kompetansesenter. NO MVA som utleier

LEIE AV LOKALE. KRISTIANSAND KOMMUNE V/Jegersberg Gård Rehabiliterings- og kompetansesenter. NO MVA som utleier LEIE AV LOKALE Mellom KRISTIANSAND KOMMUNE V/Jegersberg Gård Rehabiliterings- og kompetansesenter. NO 963 296 746 MVA som utleier Adresse: Jegersberg Gård Jegersbergveien 12, 4630 Kristiansand. OG Fnr.

Detaljer

Kommunens leiekontrakt for bolig

Kommunens leiekontrakt for bolig Kommunens leiekontrakt for bolig Gjelder for leie av enkelt beboelsesrom der leieren etter avtalen har adgang til en annens bolig. 1 - Parter Utleier Adresse: Postnr: Poststed: Evt. org.nr: Fødseldato:

Detaljer

NYERE FLOTT BOLIG I LANDLIGE OMGIVELSER BARE 7 MINUTTER TIL LILLESTRØM. VISNING ONSDAG 22. JUNI KL. 1530.

NYERE FLOTT BOLIG I LANDLIGE OMGIVELSER BARE 7 MINUTTER TIL LILLESTRØM. VISNING ONSDAG 22. JUNI KL. 1530. BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO LEIRSUND FARSEGGEN 69 B, 2015 LEIRSUND NYERE FLOTT BOLIG I LANDLIGE OMGIVELSER BARE 7 MINUTTER TIL LILLESTRØM. VISNING ONSDAG 22. JUNI KL. 1530. LEIEPRIS: KR. 15 500 PR.

Detaljer

STAVANGER/STORHAUG - ROMSLIG 4-ROMS - 2 PLAN - MØBLERT

STAVANGER/STORHAUG - ROMSLIG 4-ROMS - 2 PLAN - MØBLERT BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO STAVANGER JELSAGATA 6 H0301, 4012 STAVANGER STAVANGER/STORHAUG - ROMSLIG 4-ROMS - 2 PLAN - MØBLERT LEIEPRIS: KR. 11 000 PR. MND. OVERTAKELSE: 01.07.2015 AREAL/ROM: CA.

Detaljer

TANANGER- NYERE 3- ROMS LEILIGHET I NATURSKJØNNE OMGIVELSER-PARKERING- FULLT MØBLERT- INTERNETT OG TV INKLUDERT.

TANANGER- NYERE 3- ROMS LEILIGHET I NATURSKJØNNE OMGIVELSER-PARKERING- FULLT MØBLERT- INTERNETT OG TV INKLUDERT. BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO TANANGER HAVBRIS 1 A, 4057 TANANGER TANANGER- NYERE 3- ROMS LEILIGHET I NATURSKJØNNE OMGIVELSER-PARKERING- FULLT MØBLERT- INTERNETT OG TV INKLUDERT. LEIEPRIS: KR. 12 000

Detaljer

AUSTRE ÅMØY - LEKKER ENEBOLIG MED 4 SOVEROM - FLOTT UTSIKT

AUSTRE ÅMØY - LEKKER ENEBOLIG MED 4 SOVEROM - FLOTT UTSIKT BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO AUSTRE ÅMØY SØREVEIEN 71, 4154 AUSTRE ÅMØY AUSTRE ÅMØY - LEKKER ENEBOLIG MED 4 SOVEROM - FLOTT UTSIKT LEIEPRIS: KR. 12 500 PR. MND. OVERTAKELSE: 26.08.2015 AREAL/ROM:

Detaljer

MODERNE LEILIGHET MED 3 SOVEROM I ET ATTRAKTIVT OMRÅDE- UMØBLERT

MODERNE LEILIGHET MED 3 SOVEROM I ET ATTRAKTIVT OMRÅDE- UMØBLERT BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO SANDNES NIKKELVEIEN 18, LEIL 504, 4313 SANDNES MODERNE LEILIGHET MED 3 SOVEROM I ET ATTRAKTIVT OMRÅDE- UMØBLERT LEIEPRIS: KR. 13 000 PR. MND. OVERTAKELSE: 01.03.2016 AREAL/ROM:

Detaljer

Leieforhold i Tromsø kommunes idrettsanlegg

Leieforhold i Tromsø kommunes idrettsanlegg Leieforhold i Tromsø kommunes idrettsanlegg 1. Henvendelser vedrørende søknad om treningstid i helger, arrangementer, bestilling av nøkkelkort, leie av utstyr etc, skal sendes til Kultur og idrett driftsseksjonens

Detaljer

ST. OLAVS HOSPITAL Ambulansetjenesten Telefaks:

ST. OLAVS HOSPITAL Ambulansetjenesten Telefaks: Klinikk for anestesi- og akuttmedisin Telefon: 73868996 ST. OLAVS HOSPITAL Ambulansetjenesten Telefaks: UNIVERSITETSSYKEHUSET I TRONDHEIM 7006 Trondheim www.stolav.no post.anestesi.akutt@stolav.no e Rissa

Detaljer

Revidert vedlikeholdsbudsjett 2013 til 2017. Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg (detaljert tabell som viser vedlikeholdsbudsjettet)

Revidert vedlikeholdsbudsjett 2013 til 2017. Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg (detaljert tabell som viser vedlikeholdsbudsjettet) US-SAK NR: 11/2013 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: TERJE HOLSEN SAKSBEHANDLER(E): KJERSTI SØRLIE RIMER, ARKIVSAK NR: 12/2061 Revidert vedlikeholdsbudsjett

Detaljer

LEILIGHET MED 3 SOVEROM - PARKERING - SENTRALT I FORHOLD TIL LILLESTRØM

LEILIGHET MED 3 SOVEROM - PARKERING - SENTRALT I FORHOLD TIL LILLESTRØM BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO FJERDINGBY VIPEVEGEN 18, 2008 FJERDINGBY LEILIGHET MED 3 SOVEROM - PARKERING - SENTRALT I FORHOLD TIL LILLESTRØM LEIEPRIS: KR. 11 500 PR. MND. OVERTAKELSE: 01.07.2016

Detaljer

Bilag 1 Oppdragsgivers kravspesifikasjon

Bilag 1 Oppdragsgivers kravspesifikasjon Anbud 15/2010 Arkivref.: 2010/3926 Bilag 1 Oppdragsgivers kravspesifikasjon 1. OMFANG NTNU har en samlet bygningsmasse på ca 500 000 m2 og det utføres årlig større og mindre vedlikeholds- og ombyggingsoppgaver.

Detaljer

HOMANSBYEN : LYS OG ROMSLIG 3-ROMS MED VESTVENDT BALKONG. 85M2 BTA - PERFEKT Å DELE! LED. 1. FEB.

HOMANSBYEN : LYS OG ROMSLIG 3-ROMS MED VESTVENDT BALKONG. 85M2 BTA - PERFEKT Å DELE! LED. 1. FEB. BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO HOMANSBYEN/BISLETT WELHAVENS GATE 2, 0166 OSLO HOMANSBYEN : LYS OG ROMSLIG 3-ROMS MED VESTVENDT BALKONG. 85M2 BTA - PERFEKT Å DELE! LED. 1. FEB. LEIEPRIS: KR. 14 900 PR.

Detaljer

LILLESTRØM : SENTRAL (1)2-ROMS M/BALKONG - PARKERING - LEDIG OMGÅENDE.

LILLESTRØM : SENTRAL (1)2-ROMS M/BALKONG - PARKERING - LEDIG OMGÅENDE. BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO LILLESTRØM ST. OLAVSGT. 4, LEIL 4, 2004 LILLESTRØM LILLESTRØM : SENTRAL (1)2-ROMS M/BALKONG - PARKERING - LEDIG OMGÅENDE. LEIEPRIS: KR. 8 500 PR. MND. OVERTAKELSE: OMGÅENDE

Detaljer

AVTALE OM BRUK AV OG KOSTNADSDELING VED TANA HELSESENTER MELLOM FINNMARKSSYKEHUSET HF. TANA KOMMUNE Revidert 01.01.2016

AVTALE OM BRUK AV OG KOSTNADSDELING VED TANA HELSESENTER MELLOM FINNMARKSSYKEHUSET HF. TANA KOMMUNE Revidert 01.01.2016 AVTALE OM BRUK AV OG KOSTNADSDELING VED TANA HELSESENTER MELLOM FINNMARKSSYKEHUSET HF OG TANA KOMMUNE Revidert 01.01.2016 1. BAKGRUNN FOR AVTALEN Tana kommune eier gnr. 13 bnr. 306 og Finnmarkssykehuset

Detaljer

Prisstigningsrapporten NR. 04/2007

Prisstigningsrapporten NR. 04/2007 Prisstigningsrapporten NR. 04/2007 www.opak.no NØKKELTALL FOR DRIFT AV NÆRINGSEIENDOM - DRAMATISK ØKNING I ENERGIKOSTNADENE side 2/5 I vår prisstigningsrapport nr 4/2006 skrev vi: "Tiden for å iverksette

Detaljer

AVTALE OM FREMLEIE AV LOKALER

AVTALE OM FREMLEIE AV LOKALER AVTALE OM FREMLEIE AV LOKALER mellom RUTER AS org. nr. 989 993 682, (heretter «Hovedleier») og [OPERATØR AS] org. nr. [xxx], (heretter «Fremleietaker») Hovedleier og Fremleietaker omtales i denne avtalen

Detaljer

VÅLAND - HALVPART - 4-ROMS- 2 BAD - TOTALRENOVERT - HAGE

VÅLAND - HALVPART - 4-ROMS- 2 BAD - TOTALRENOVERT - HAGE BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO VÅLAND VIDARSGATE 10 A, 4011 STAVANGER VÅLAND - HALVPART - 4-ROMS- 2 BAD - TOTALRENOVERT - HAGE LEIEPRIS: KR. 12 000 PR. MND. OVERTAKELSE: OMGÅENDE AREAL/ROM: CA. 113

Detaljer

RÆLINGEN - LYS OG ROMSLIG 1 - ROMS MED STOR SOVEALKOVE - SENTRAL BELIGGENHET - FULLT MØBLERT

RÆLINGEN - LYS OG ROMSLIG 1 - ROMS MED STOR SOVEALKOVE - SENTRAL BELIGGENHET - FULLT MØBLERT BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO RÆLINGEN LIAVEGEN 12, 2005 RÆLINGEN RÆLINGEN - LYS OG ROMSLIG 1 - ROMS MED STOR SOVEALKOVE - SENTRAL BELIGGENHET - FULLT MØBLERT LEIEPRIS: KR. 9 000 PR. MND. VARMTVANN

Detaljer

PEN 2 ROMS I ROLIG OG SENTRALT STRØK. GANGAVSTAND TIL BYENS FASILITETER.

PEN 2 ROMS I ROLIG OG SENTRALT STRØK. GANGAVSTAND TIL BYENS FASILITETER. BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO SENTRUM/ILA KLEISTS GATE 7, 7018 TRONDHEIM PEN 2 ROMS I ROLIG OG SENTRALT STRØK. GANGAVSTAND TIL BYENS FASILITETER. LEIEPRIS: KR. 8 750 PR. MND. OVERTAKELSE: 01.02.2016

Detaljer

TILLEGGSAVTALE. BUSSANLEGG AS Org. nr. 881 480 182 (heretter «Utleier») RUTER AS Org. nr. 989 993 682 (heretter «Leietaker»)

TILLEGGSAVTALE. BUSSANLEGG AS Org. nr. 881 480 182 (heretter «Utleier») RUTER AS Org. nr. 989 993 682 (heretter «Leietaker») TILLEGGSAVTALE mellom BUSSANLEGG AS Org. nr. 881 480 182 (heretter «Utleier») og RUTER AS Org. nr. 989 993 682 (heretter «Leietaker») til leieavtale for Alnabru bussanlegg side 1 av 5 1 BAKGRUNN OG FORMÅL

Detaljer

LEILIGHET MED 3 SOVEROM (KUN 3500,- PER ROM, TOTALT 10 500,-) RIKS TV OG INTERNETT ER INKLUDERT I HUSLEIEN!

LEILIGHET MED 3 SOVEROM (KUN 3500,- PER ROM, TOTALT 10 500,-) RIKS TV OG INTERNETT ER INKLUDERT I HUSLEIEN! BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO OSLOVEIEN/MARIENBORG OSLOVEIEN 132E, 7019 TRONDHEIM LEILIGHET MED 3 SOVEROM (KUN 3500,- PER ROM, TOTALT 10 500,-) RIKS TV OG INTERNETT ER INKLUDERT I HUSLEIEN! LEIEPRIS:

Detaljer

Selbu kommune. Saksframlegg. Gjengs leie ved utleie av kommunale boliger. Utvalg Utvalgssak Møtedato

Selbu kommune. Saksframlegg. Gjengs leie ved utleie av kommunale boliger. Utvalg Utvalgssak Møtedato Selbu kommune Arkivkode: F17 Arkivsaksnr: 2008/2876-27 Saksbehandler: Bjarte Arve Sundal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for samfunnsutvikling Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg

Detaljer

3-ROMS LEILIGHET MED GARASJE OG BALKONG!

3-ROMS LEILIGHET MED GARASJE OG BALKONG! BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO JESSHEIM SANDBAKKEN 19 D, 2053 JESSHEIM 3-ROMS LEILIGHET MED GARASJE OG BALKONG! LEIEPRIS: KR. 10 900 PR. MND. OVERTAKELSE: 01.08.2016 AREAL/ROM: CA. 69 KVM. BRA. ANTALL

Detaljer

LYS OG AREALEFFEKTIV 2-ROMS MED BALKONG. KABEL-TV INKLUDERT.

LYS OG AREALEFFEKTIV 2-ROMS MED BALKONG. KABEL-TV INKLUDERT. BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO RASTA DOKTOR WENDTS GATE 15, 1476 RASTA LYS OG AREALEFFEKTIV 2-ROMS MED BALKONG. KABEL-TV INKLUDERT. LEIEPRIS: KR. 11 000 PR. MND. OVERTAKELSE: OMGÅENDE AREAL/ROM: PRIMÆRROM

Detaljer

HYBEL PÅ STABEKK - LEDIG OMGÅENDE - NYOPPUSSET - STORT BAD - PARKERING - GULVVARME ALLE ROM - MØBLERT/UMØBLERT

HYBEL PÅ STABEKK - LEDIG OMGÅENDE - NYOPPUSSET - STORT BAD - PARKERING - GULVVARME ALLE ROM - MØBLERT/UMØBLERT BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO STABEKK ÅSLIVEIEN 4A, 1368 STABEKK HYBEL PÅ STABEKK - LEDIG OMGÅENDE - NYOPPUSSET - STORT BAD - PARKERING - GULVVARME ALLE ROM - MØBLERT/UMØBLERT LEIEPRIS: KR. 8 500 PR.

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL II. AVTALEDOKUMENT Delavtale 2 LEIE

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL II. AVTALEDOKUMENT Delavtale 2 LEIE KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL II AVTALEDOKUMENT Delavtale 2 LEIE Prosjektets navn: Byggherrerigg på Reitan Reitan, 8050 Tverlandet Kontraktsnr: 450848 1. PARTENE OG DERES REPRESENTANTER Leietaker Organisasjonsnr:

Detaljer

LEDIG GARASJEPLASS I NYE MAJOR - SØRKEDALSVEIEN, UNDER XXL

LEDIG GARASJEPLASS I NYE MAJOR - SØRKEDALSVEIEN, UNDER XXL BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO NYE MAJOR SØRKEDALSVEIEN 11 G, GARASJEPLASS 2023, 0369 OSLO LEDIG GARASJEPLASS I NYE MAJOR - SØRKEDALSVEIEN, UNDER XXL LEIEPRIS: KR. 1 700 PR. MND. OVERTAKELSE: OMGÅENDE

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: A10 &01 Arkivsaksnr.: 12/212

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: A10 &01 Arkivsaksnr.: 12/212 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: A10 &01 Arkivsaksnr.: 12/212 FORSLAG TIL NY HUSLEIEAVTALE MELLOM SIGDAL KOMMUNE OG DE PRIVATE BARNEHAGENE Rådmannens forslag til vedtak: Forslag

Detaljer

INNHOLDSRIK BOLIG MED PARKERING - MØBLERT

INNHOLDSRIK BOLIG MED PARKERING - MØBLERT BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO STAVANGER AUSTTUNSLETTA 24, 4020 STAVANGER INNHOLDSRIK BOLIG MED PARKERING - MØBLERT AREAL/ROM: CA. 156 KVM. BRA. ANTALL ROM: 5. LEIEPRIS: KR. 18 000 PR. MND. OVERTAKELSE:

Detaljer