Drammen Golfklubb (Org.Nr: ) Årsmøte Onsdag 19.februar 2014 kl.19:00 Hotel Tollboden Tollbugata 43, Drammen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Drammen Golfklubb (Org.Nr: 980 148 165) http://www.drammengk.no/ Årsmøte 2013. Onsdag 19.februar 2014 kl.19:00 Hotel Tollboden Tollbugata 43, Drammen"

Transkript

1 Drammen Golfklubb (Org.Nr: ) Årsmøte 2013 Onsdag 19.februar 2014 kl.19:00 Hotel Tollboden Tollbugata 43, Drammen Sakspapirer DrmGka rsmøte2013 saksdok.docx 1 (24)

2 Årsmøteagenda Åpning av årsmøtet Sak 1.0 Sak 2.0 Sak 3.0 Sak 4.0 Sak 5.0 Sak 6.0 Sak 7.0 Sak 8.0 Sak 9.0 Godkjenne de stemmeberettigede Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden Velge dirigent, sekretær samt 2 representanter til å underskrive protokollen Behandle Drammen GKs årsmelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger Behandle Drammen GKs regnskap i revidert stand Behandle innkomne forslag Fastsette medlemskontingent Vedta Drammen GKs budsjett Utdeling av hederstegn og premier Sak 10.0 Valg DrmGka rsmøte2013 saksdok.docx 2 (24)

3 Sak 2.0 Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden Innkallingen til årsmøtet ble foretatt en måned før årsmøtet ved annonse i Drammen Tidende og ved publisering på våre hjemmesider. Innkallingen foreslås godkjent. Sakslisten foreslås godkjent. Følgende forretningsorden foreslås vedtatt: 1. Møtet ledes av den valgte dirigenten. 2. Protokollen føres av de(n) valgte sekretæren(e). 3. Ingen representant kan gis ordet mer enn 3 ganger i samme sak. Med unntak av innlederen settes taletiden til: a. 5 minutter første gang b. 3 minutter andre gang c. 2 minutter tredje gang Det er adgang til å foreslå at taletiden ytterligere begrenses, likeledes er det adgang til å foreslå strek. 4. Representanter som forlanger ordet til forretningsorden får 1 minutt taletid. 5. Alle forslag må innleveres skriftlig til dirigenten og være underskrevet av forslagsstiller. Nye forslag kan ikke fremsettes etter at strek er satt. Tidligere forslag kan ikke trekkes tilbake etter at strek er satt, eller etter at saken er tatt opp til votering. 6. Med unntak av lovendringer avgjøres alle saker med alminnelig flertall. 7. I protokollen føres inn alle forslag og vedtak som er truffet med antall stemmer for og imot. Sak 3.0 Velge dirigent, sekretær samt 2 representanter til å underskrive protokollen Som dirigent foreslås Kristin Haftorn Johansen. Som sekretærer foreslås Yvonne Lundqvist og Som protokollunderskrivere foreslås: Velges på Årsmøtet DrmGka rsmøte2013 saksdok.docx 3 (24)

4 Sak 4.0 Behandle Drammen GKs årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsberetning Styrets årsberetning 2013 Generelt Styrets årsberetning baseres på styrets arbeid i Årsberetningene fra styret og den enkelte komité utgjør samlet årsberetningen for Drammen Golfklubb. Styret i Drammen Golfklubb har under flere år søkt et tettere samarbeid med baneselskapet NGU AS (NGU). Vi hadde også i første halvdel av 2013 felles møter med to representanter for NGU på tampen av hvert ordinære styremøte for gjensidig informasjonsutveksling og planlegging. Det har underveis kommet klart fram at nåværende modell mellom klubb og baneselskap ikke er bærekraftig og at NGU heller ønsker å trappe ned deler av virksomheten. Ved gjennomgang av administrasjon og kostnadsfordelingen mellom klubb og NGU i juni, kom det fram at vi med en annen samarbeidsform vil kunne spare betydelig MVA utgifter. Fra august har derfor forhandlinger om ulike samarbeidsmodeller, alt fra felles AS til en evt. overtakelse, vært hovedsaken på styrets mange møter. Underveis har styret søkt støtte hos ulike ressurspersoner både i og utenfor klubb. Parallelt har vi sett og i og for seg over noen år erfart, at for å oppnå de mål vi har satt oss for klubbutvikling, synlighet og rekruttering, må vi profesjonalisere noen av aktivitetene. Når det gjelder rekruttering er vi inne i en viktig fase, da medlemsutviklingen går kontinuerlig nedover. Det er her særdeles viktig at vi nå tar tak før vi mister for mange av hovedmedlemmene som bærer byrden og gir banen forutsigbarhet. Som basis for denne rekrutteringen er nedgang på juniorsiden mer dramatisk. Det ble avholdt et ekstraordinært årsmøte der styret søkte og fikk et mandat fra klubbens medlemmer for det videre arbeidet. Framtiden vil også kreve mer medlemsinvolvering, i organiserte former, og vi ser for oss endrede og nye komiteer for strategi/forhandling, marked/sponsorstøtte og kommunikasjon. Styrets sammensetning Drammen golfklubb har i 2013 (som i tidligere år) gjennomført en organisering av sitt arbeid ved delegert ansvar fra hvert enkelt styremedlem til å ivareta kontakten mot de valgte komiteene. Styret i Drammen Golfklubb har i 2013 hatt følgende sammensetning: Formann: Nestformann: Styremedlemmer: Varamann: Randi Haftorn, RH Øyvind Skaugrud, ØS Christina Molin, CM Ole Tom Kallerud, OTK Glenn Flaathen, GF Ina Baumann, IB Hans Petter Nilsen, HPN Kåre Bjerkan, KB DrmGka rsmøte2013 saksdok.docx 4 (24)

5 Det er avholdt 14 styremøter i 2013 samt 3 styremøter i 2014, samt diverse andre møter med ulike deltakere fra styret og andre ressurspersoner. For oversikt over samtlige komiteer; se vedlegg 1 til styrets årsrapport. Organisasjonsplan for styrearbeidet 2013; se vedlegg 2 Klubbdrift Klubben drives pt. uten fast ansatte. Ved utgangen av året 2013 var det 1038 medlemmer i Drammen Golfklubb. Fordelingen av medlemmene er vist i vedlegg 3 til styrets årsrapport. Det er store utfordringer fremover hva gjelder medlemsøkning, også blant yngre aldersklasser, og å tilpasse medlemskapskategorier til et golf Norge i endring. Klubben står godt rustet for utfordringen, men det blir viktig å tørre å tenke nytt for å få et overtak på hvordan produktet skal selges og fremstå. Sportslig er klubben en nasjonal toppklubb. Cesilie Hagen ble Norgesmester og kongepokalvinner i NM Damer. For våre øvrige, flotte resultater i 2013 se årsberetningen s. 17. Drammen Golfklubb fremstår som en talent fabrikk, og klubbens aktive spillere er blant de beste i landet, noe som vekker oppmerksomhet på nasjonalt nivå. Økonomi Klubbens resultat viser et bra overskudd inkludert underavdelinger. Klubben har en meget god økonomi. Dog med tanke på rekrutteringssituasjonen og bortfallet av inntekter, samt en evt. endring i driftsform, har styret for inneværende år valgt å være nøktern i sin pengebruk og utsatt våre opprinnelige planer om en evt. ombygging og oppussing av klubbhuset. Takk til: Styret i Drammen Golfklubb takker alle medlemmene for et godt samarbeid, og en spesiell takk til alle de som på frivillig basis stiller opp for klubben med ulønnet arbeidsinnsats. Drammen Randi Haftorn Øyvind Skaugrud Christina Molin Ole Tom Kallerud Ina Baumann Glenn Flaathen Hans Petter Nilsen Kåre Bjerkan DrmGka rsmøte2013 saksdok.docx 5 (24)

6 Vedlegg 1 til styrets årsrapport 2012 Komité sammensetning 2012 Gruppe/komité Posisjon Navn Merknad 00 Styre 1 Styreformann Randi Haftorn Vedtekter. Velges av Årsmøtet 00 Styre 2 Nestformann Øyvind Skaugrud Vedtekter. Velges av Årsmøtet 00 Styre 3 Styremedlem Christina Molin Vedtekter. Velges av Årsmøtet 00 Styre 4 Styremedlem Ole Tom Kallerud Vedtekter. Velges av Årsmøtet 00 Styre 5 Styremedlem Glenn Flaathen Vedtekter. Velges av Årsmøtet 00 Styre 6 Styremedlem Ina Baumann Vedtekter. Velges av Årsmøtet 00 Styre 7 Styremedlem Hans Petter Nilsen Vedtekter. Velges av Juniorkomite 00 Styre 8 Varamedlem Kåre Bjerkan Vedtekter. Velges av Årsmøtet 01 Valgkomité 1 Leder Kristin Haftorn Johansen Vedtekter. Velges av Årsmøtet 01 Valgkomité 2 Medlem Kjell Øksne Vedtekter. Velges av Årsmøtet 01 Valgkomité 3 Medlem Andres Nordmarken Vedtekter. Velges av Årsmøtet 01 Valgkomité 4 Varamedlem Terje Edvardsen Vedtekter. Velges av Årsmøtet 02 Revisorer 1 Revisor Jan Henrik Knudsen Vedtekter. Velges av Årsmøtet 02 Revisorer 2 Revisor Øivind Nystøl Vedtekter. Velges av Årsmøtet 03 Klubbsekretær 1 Klubbsekretær Lisbet Juel Engasjement. Avtales med styret 04 Regnskap 1 Regnskap May-Liz Christensen Engasjement. Avtales med styret 05 Husvert 1 Husvert Hans Petter Nilsen Engasjement. Avtales med styret 11 HCP-komité 1 Leder Anders Chr Juel Velges av komiteen 11 HCP-komité 2 Medlem Hans Petter Nilsen Velges av komiteen 11 HCP-komité 3 Medlem Jostein Folkedal Velges av komiteen 12 Turneringskomité 1 Leder Øyvind Skaugrud Velges av styret 12 Turneringskomité 2 Medlem Per Christian Juel Velges av komiteen 12 Turneringskomité 3 Medlem Randi Flåten Velges av komiteen 13 Banekomité 1 Leder Ole Tom Kallerud Velges av styret 13 Banekomité 2 Medlem Hans Petter Nilsen Velges av komiteen 13 Banekomité 3 Medlem Yvonne Lundquist Velges av komiteen 20 Huskomité 1 Leder Christina Molin Velges av styret 20 Huskomité 2 Medlem Yvonne Lundquist Velges av komiteen 30 Damekomité 1 Leder Renate Solbakken Velges av komiteen 30 Damekomité 2 Nestleder Brit Skaugrud Velges av komiteen 30 Damekomité 3 Kasserer Unn Håkonsen Velges av komiteen 30 Damekomite 4 Reiseleder Lisbet Juel Velges av komiteen 30 Damekomité 5 Medlem Carol Flaathen Velges av komiteen 30 Damekomité 6 Medlem Randi Haftorn Velges av komiteen 31 Senior Herrekomité 1 Leder Henrik Vestergaard Velges av komiteen 31 Senior Herrekomité 2 Sekretær Jan Rockstad Velges av komiteen 31 Senior Herrekomité 3 Kasserer Emil Widerøe Velges av komiteen 31 Senior Herrekomité 4 Turneringsansvarlig Lars Juel Velges av komiteen 31 Senior Herrekomité 5 Turneringsansvarlig Kjell Hovland Olsen Velges av komiteen DrmGka rsmøte2013 saksdok.docx 6 (24)

7 Gruppe/komité Posisjon Navn Merknad 32 Herrekomité 1 Leder Per Chr Juel Velges av komiteen 32 Herrekomité 2 Medlem Tevje Ulsbøl Velges av komiteen 32 Herrekomité 3 Medlem Jostein Folkedal Velges av komiteen 33 Norsk Senior Golf avd. Drm. 1 Leder Jan Andersen Velges av komiteen 33 NSG avd. Drammen 2 Medlem Karin Lundgren Velges av komiteen 33 NSG avd. Drammen 2 Medlem Øivind Nystøl Velges av komiteen 40 Juniorkomité 1 Leder Hans Petter Nilsen Velges av komiteen 40 Juniorkomité 2 Medlem Olav Gjesteby Velges av komiteen 40 Juniorkomité 3 Medlem Tom Kristiansen Velges av komiteen 40 Juniorkomité 4 Medlem Torbjørn Hansen Velges av komiteen 40 Juniorkomité 5 Medlem Erik Mathiesen Velges av komiteen 41 Sportskomité 1 Leder Hans Petter Nilsen Velges av styret 41 Sportskomité 2 Medlem Olav Gjesteby Velges av komiteen 41 Sportskomité 3 Medlem Espen Jensen Velges av komiteen 51 Kommunikasjonskomite/ Leder Glenn Flaathen Velges av styret WEB ansvarlig 51 Hjemmesider Ansvarlig redaktør Randi Haftorn Alltid styreformann 51 Foto Fotoansvarlig Velges av komiteen 51 Journalist Klubb Glenn Flaathen Velges av komiteen 51 Journalist Turneringskomite Per Chr. Juel Velges av komiteen 51 Journalist Junior/elite Ståle Mikkelsen Velges av komiteen 51 Journalist Senior herrekomite Henrik Vestergaard Velges av komiteen 51 Journalist Damekomite Renate Solbakken Velges av komiteen 51 Journalist Herrekomite Per Chr. Juel Velges av komiteen 51 Journalist Banekomite Ole Tom Kallerud Velges av komiteen DrmGka rsmøte2013 saksdok.docx 7 (24)

8 Vedlegg 2 til styrets årsrapport 2013 Organisasjonsplan for styrearbeidet Årsmøte Drammen Golfklubb Revisjon Valgkomité Styreformann Regnskap Ressursgruppe Sekretariat STYRET Sport Klubbhus Kommunikasjon Sport Junior Aktivitet Huskomité Web Org. Støtte Sports Komité Junior komité Turnerings Komité Hj. sider Bane Komité Bidrag og Støtte HCP Komité Husvert Golfbox NGU Annet NGF og Krets Herrer Damer Senior Senior/ NSG DrmGka rsmøte2013 saksdok.docx 8 (24)

9 Vedlegg 3 til styrets årsrapport 2013 Fordeling av medlemmer i Drammen Golfklubb per Medlemstype Hovedmedlem over 22 år Sponsormedlemmer over 22 år Ansatte/eiere/prøvemedlemmer Studenter / Militær Junior under 22 år hovedmedlem Junior under 22 år sponsormedlem Passive medlemmer Klubbmedlemmer over 22 år Klubbmedlemmer under 22 år Totalt* *Antallet medlemmer baserer seg på Drammen Golfklubb sine egne lister. De tall som fremkommer er ikke det samme som NGU AS sine andelslister og er derfor ikke sammenlignbare. DrmGka rsmøte2013 saksdok.docx 9 (24)

10 Handicap komiteens årsberetning 2013 Generelt Handicapkomiteen skal sørge for at NGF s handicapbestemmelser av følges. Handicapkomiteens sammensetning Beretning Leder: Anders Chr. Juel Medlem: Hans Petter Nilsen Medlem: Jostein Folkedal Hcp-komiteen har behandlet 4 saker om endring av hcp. Hcp-komiteen anbefaler alle medlemmer å spille minst 4 hcp-tellende runder hvert år for å oppnå EGA Turneringshandicap Klubben har innført bestemmelser ved utstedelse av erstatningskort. Medlem som mister sitt kort må sende skriftlig melding med grunnen til hvorfor kortet må erstattes. Drammen GK innkrever kr 200,- for hvert erstatningskort. Golfkortet fornyes ikke hvert år og må oppbevares på samme måte som andre plastkort Drammen Anders Chr. Juel VTG kursene 2013 Iverksetter: Thorbjørn Hansen Hovedarbeidet med det nye opplegget kalt Veien til Golf (VTG) ble i 2010 overlatt til NGU. Klubben mottar en godtgjørelse per deltaker for kursmateriell, introduksjonskurs til etikette, til klubben med mer, - og til administrasjon av kortet. Banekomiteens årsberetning 2013 Generelt Banen stengte primo november og generelt kan man si at det har vært gode forhold. Det er fortsatt utfordringer å jobbe med bl.a. bunkere, kjørevei på hull 10 må utbedres samt våtområde bak svingen på hull 11 må utbedres. Banekomiteen har mottatt synspunkter for hulling av greener som enkelte mener er alt for tidlig, startet - 10 september. Dette har medført til at medlemmer har valgt å spille andre baner ryktes det. Hulling må kunne gjøres senere eller i juli, noe banekomiteen vil ta opp med baneeier, NGU AS for neste sesong. Banekomiteen har også i 2013 jevnlig avholdt møter med baneeier. Tema på alle møter har som i tidligere år vært banens beskaffenhet og de utfordringer som er nevnt over. Banen er befart 2 ganger med baneeier og banekomiteens synspunkter har kommet til uttrykk. Vil også takke de som deltok på dugnaden 4. mai fin innsats. Banekomiteen har sammen med NGU AS vektlagt å få gjennomført det viktigste - banens beskaffenhet og vi synes med nevnte utfordringer at produktet har vært tilfredsstillende. DrmGka rsmøte2013 saksdok.docx 10 (24)

11 Komiteen har så langt som mulig utført ettersyn av banen etter gjeldende avtale. Banekomiteens sammensetning Banekomiteens har i 2013 hatt følgende sammensetning: Leder: Ole Tom Kallerud Medlemmer: Hans Petter Nilsen Yvonne Lundqvist Banekomiteen takker alle medlemmene for godt samarbeid inneværende sesong, og ønsker alle velkommen ny golfsesong Drammen Ole Tom Kallerud leder banekomiteen Klubbhuskomiteens årsberetning 2013 Klubbhuskomiteens sammensetning Huskomiteen har i 2013 bestått av Yvonne Lundqvist og Christina Molin (leder). Husvert Hans Petter Nilsson har vært sentral i alle aktiviteter knyttet til klubbhuset. Generelt Sesongen startet tidlig i mai med felles dugnad og etterfølgende dugnadsturnering. Det ble gjennomført rydding og vårrengjøring i klubbhuset sammen med utvendig vedlikehold. Det er utført en del småjobber som inngår i vanlige vedlikeholdet. Drammen Christina Molin (leder) Turneringskomiteens årsberetning 2013 I 2013 ble det arrangert 13 klubbturneringer, samt én Regiontour og flere VTG-turneringer i samarbeid med Drammen golfbane. 2 turneringer ble avlyst pga få påmeldte, men ellers var deltakerantallet høyere (559) i 2013 enn for de siste årene. I Nordea Pairs deltok 30 par som ga oss to lag videre til regionkvalifiseringen. Klubbmesterskapet var den turneringen der flest fra klubben deltok 112 (93) spillere. Klubbmestere ble Junior Gutter: Junior Jenter Herrer: Damer: Senior Herrer: Senior Damer: Kevin Wright Maiken Bing Paulsen Bernhard Jahnsen Maiken Bing Paulsen Frank Kristiansen Elin Horgen Våre sponsrede turneringer ble vunnet av Roll Hansen Matchplay: Arro Elekro Matchplay: Breitling Roll Hansen Flaggturnering: Ståle Mikkelsen Morten Valø / Lasse Steinseth Christian Bulow DrmGka rsmøte2013 saksdok.docx 11 (24)

12 Mestergolf ble i 2013 vunnet av: Christian Bulow Vi takker alle som har vært med å bidra til gjennomføringen av årets turneringer. Drammen 16. november 2013 Turneringskomiteen Øyvind Skaugrud Per Christian Juel Randi Flåten Hans Petter Nilsen Herrekomiteens årsberetning 2013 Generelt Også i år har Herrekomiteen arrangert Herredag på onsdager. Herredagen er et tilbud til en gruppe som ellers ikke har hatt noe organisert aktivitet i klubben og slik den er lagt opp passer den både for de som ønsker konkurransetrening og de som bare ønsker å ha en fast spilledag. Herrekomiteens sammensetning Herrekomiteen har i 2013 hatt følgende sammensetning: Leder: Medlemmer: Per Christian Juel Tevje Ulsbøl, Jostein Folkedal Herredag Order of Merit Herrekomiteen har i år arrangert Herredag Order of Merit, en turneringsserie over 15 runder pluss finale. De syv beste rundene var tellende sammenlagt og det hele ble avsluttet med en finale for de 12 beste i hver klasse. Vinnere av Herredag Order of Merit ble Brutto: Netto: Bernhard Jahnsen Vebjørn Evjen Vi har har arrangert Herredag hver onsdag fra sesongstart til uken før klubbmesterskapet. Det har i år vært 72 deltagere som har fullført til sammen 653 runder, noe som er omtrent 5% økning i forhold til i fjor. Vi tror den store interessen og de mange gode resultatene viser at det sportslige nivået i klubben stadig blir bedre, men vi understreker at Herredagen er et tilbud for alle, uansett ferdigheter. Herrekomiteen takker alle som har vært med på å gjøre årets Herredag til en suksess og håper på like bra deltagelse neste år! Drammen Per Christian Juel Leder Senior herrekomiteens årsberetning 2013 Styrets sammensetning: Leder: Sekretær: Kasserer: Turneringsledere: Revisor: Henrik Vestergaard Jan Rockstad Emil Widerøe Kjell Hovland Olsen & Lars Juel Henry Langerud DrmGka rsmøte2013 saksdok.docx 12 (24)

13 Valgkomite - Leder: Medlem: Håkon Grosvold Gustav Thielemann Det har vært avholdt 4 styremøter, et medlemsmøte og ellers diverse kontakt mellom styremedlemmene ved behov i løpet av perioden. Styret valgte i år som i fjor å avslutte utesesongen med en golfrunde etter egne regler (Jan vant i år som i fjor og forfjor og..) og etterfølgende uformelt møte. Vi er pr. i dag 69 betalende medlemmer. Aktiviteter Vinterspill på Imjelt er fortsatt like populært og hele 35 medlemmer deltok en eller flere ganger i løpet av vinteren. I år ble det også Sverige tur og overnattingsstedet var som vanlig Tanum Gjestgiveri, og de deltagende som overnattet hadde en hyggelig middag og aften. Første runde for oss på Skoger ble med en Vårturnering. Dette var også starten på sommerens Eclectic konkurranse. Vi hadde totalt 14 konkurranser i løpet av sesongen og avsluttet med Avslutningsturnering Dessuten hadde vi som nevnt, Eclectic, Per Thoens Minnecup og Roll Hansen Cup. Eclectic vunnet av Øyvind Skaugrud. På de neste plassene Harald Økerne og Kåre Bjerkan. Per Thoens Minnecup vundet av Egil Nelstrøm, han beseiret Kåre Sletten. Roll Hansen Cup vundet af Åsmund W. Eriksen. På de neste plassene fulgte Jan Rockstad og Harald Økeren. Årets Seniormester ; Kjell Josefssons pokal ble vundet af Rolf Wendt Andresen med Aa. Eriksen og Sverre Svendsen på de neste plassene. Imjelt Cup med to runder golf og med lunsj mellom rundene vundet af Kåre Sletten Her er vinner av de øvrige konkurransene: Vårturnering Stableford Odd Aagesen Texas Scramble med trukket partner Stableford Rockstad/Saugerud 3 køller (inkl. putter) Utslag fra rød tee Stableford Åsmund W- Eriksen Slaggolf med innlagt vinkonkurranse Slaggolf Jan Rockstad Flaggturnering Slaggolf Øyvind Skaugrud 7-er jern fra rød tee Stableford Eigil Nielstrøm Fourball Skarra/ Viker Rød dag Slaggolf Henrik Vestergaard Foursome Stableford K.H. Olsen / Hovd Avslutningsturnering Slaggolf Henrik Vestergaard Dejligt at kunne give ekstra præmie for Hole In One til Odd Aagesen. Høstens tur gikk til Norefjell. Vi fikk flott vær, men resultatene sto ikke i stil med været. Der vant Knut Nordanger, igjen i år, med Harald Økern og Gunnar Høst på de neste plassene. Dagen ble avsluttet med noe godt å spise og premieutdeling. Banen har vært bra i år, en fantastisk sæson, og vi har fået betydelig bedre status for kjøreveiene, slik at vi kan bruke bil også dersom været ikke er av det beste. Vi er allerede i gang på Imjelt med godt belegg på alle simulatorer. Årsmøtet er tirsdag 10. desember 2013 kl på Håndverkern. Efter 2 år som styreleder, men desværre med megen nødvendig tid i Kina og Danmark, siger jeg tak for mig og vil gerne takke de 4 andre i styret for et godt og morsomt samarbejde. DrmGka rsmøte2013 saksdok.docx 13 (24)

14 Vennlig hilsen Henrik Vestergaard Styreleder Norsk Senior Golf avd. Drammen Golfklubb årsberetning 2013 Komiteens medlemmer ble valgt på oppstartsmøte på Imjelt 24. februar 2013 og besto av: Leder: Jan Andersen Kasserer: Øyvind Nystøl Sekretær: Karin Bjørg Lundgreen Aktiviteter og representasjon for spillere fra Drammen GK i 2013: I følge NSG er det ca. 70 seniorspillere fra Drammen Golfklubb som er registrerte medlemmer av NSG i Av disse har omlag 25 spillere deltatt på Seniortouren og i uttaksturneringer hvor flere av spillerne har vunnet turneringer. Esga EM lag i Costa Navarino, Hellas: Der deltok Arne Thorshaug og Øyvind Nystøl på nettolaget. Marisa Sgaravatti i Larvik: Elin Horgen tok en flott 10. plass individuelt og hvor Norge vant strokeplay. Esga Masters(+70) ble spilt i Guadalmina, Spania: Anders Christoffer Juel deltok i brutto. Landskampene mot Danmark, Sverige hadde ingen seniorspillere fra Drammen golfklubb blant rekkene i Landskampen som skulle vært spilt mot England i East Sussex, ble avlyst i september 2012 og ble spilt i april Jan Andersen representerte Drammen Golfklubb. Lag NM senior: Alle lagene beholdt plassene sine respektive divisjoner med unntak av damelaget i 1. div som måtte rykke ned i 2. div. Drammen 2 avanserte fra 4. plass i 2012 til 3. plass i 2013 og endte dermed på pallplass. Senior Masters på Kongsvinger: Kl. 1: Jan Andersen nr 4. Det var liten deltakelse fra Drammen i tourfinalen Regionmesterskap Buskerud ble spilt på Norsjø: Regionmester: Jan Andersen. NSG Lagserie Match 2013: Vi hadde med 5 lag i lagserien, men dessverre måtte ett lag trekke seg. I år holdt det til finalespill og Drammen Golfklubb vant lagseriefinalen som også gikk på Drammen golfbane. Nytt av året når det gjelder uttaksturneringer for 2014, ble de 11 første allerede spilt i 2013 på høsten. Det gjenstår 6 uttaksturneringer for 2014 hvor ett uttak er blitt lagt til Drammen. Vi takker for en flott golfsesong og ser fram til sesongen Drammen Jan Andersen Damekomiteens årsberetning 2013 Damekomiteens sammensetning Leder: Kasserer: Renate Solbakken Brit Skaugrud DrmGka rsmøte2013 saksdok.docx 14 (24)

15 Turleder: Medlem: Lisbet Juel Carol Flaathen Unn Håkonsen Randi Haftorn Vi startet året tradisjonen tro med styremøte hos Carol i februar. Her la vi planen for sesongen 2013 og oppsummerte fjorårets sesong. Vi koste oss med fantastisk servering fra Carol som vanlig. Golfbox som ble innført i 2011 sesongen har vært en suksess og det har kommet for å bli. Vi og resten av gjengen blir stadig flinkere i Golfbox og vi fortsetter selvfølgelig med dette i Vi fortsatte vår fadder ordning for nye spillere, men fikk igjen liten interesse/oppslutning blant de nye. Men vi gir oss ikke med rekruttering av nye spillere. Aktiviteter Vi startet sesongen med kick-off på klubbhuset tirsdag 30/4. Der koste vi oss med god mat og drikke fra vår nye vertinne i cafeen. Alle var veldig imponert og gledet seg til fortsettelsen. Dessverre vet vi alle hvordan det endte sesongen på Drammen Golfbane startet 7. mai. Vi innførte igjen 3 starttider i Dette ble gjort grunnet etterspørsel fra damene. I år har det gått veldig bra da deltagelsen har vært høy gjennom hele året. Vi regner med at dette fortsetter neste år, men vil ta en ny evaluering foran neste sesong. Hele sesongen på Drammen Golfbane bestod av 22 runder, med ulike konkurranseformer. Eclectic konkurransen ble utvidet til 8 runder i løpet av året. Dette for å spisse konkurransen og skape spenning gjennom hele året. Resultatene ble hengt opp på dametavlen etter hver runde. Vi arrangerte flere slagkonkurranser og to match konkurranser. Vi vil gratulere følgende vinnere: Årets golfer (plasspoeng): Årets deltager (ivrigste): Pokal vinner (brutto slag): Eclecticstableford Nina Johannessen Unn Håkonsen 18 av 22 runder Yvonne Lundquist 84 slag Brit Skaugrud (18-hull) 53 poeng Med ny pro ble det satt i gang et nytt treningsprogram for damene i Planen var at det skulle være fordelt gjennom året. Vi møtte opp og tilbakemeldingene jeg har fått fra gruppa er positive. Dette er super trening i en sosial og uformell setting. Vi var gjennom alle fasene av spillet fra putting til driving. Vi håper trening fortsatt kan tilbys i en eller annen form i Tradisjonen tro spiller vi vennskapsturnering med Kjekstad damene i løpet av året. I 2012 fikk vi dessverre ikke til dette. Men i år la vi oss i selen og fikk gjennomført turneringen 11. juni. Banen var perfekt og solen skinte fra blå himmel. En fantastisk formiddag! I 2014 er det vår tur til å dra til Kjekstad. Årets grillfest ble tradisjonen tro arrangert siste tirsdag i august. Været var på vår side i år. 44 ivrige golfere stod på startstreken! Det ble en overlegen seier til Skistad/Knutsen med score - 7. Det ble en veldig vellykket kveld. God mat og et fenomenalt loddsalg (vi skal kjøpe flere loddbøker neste år). Tusen takk alle sammen for deres bidrag til Damegruppa og husk at grillfesten sesongen 2014 blir tirsdag den 26. august. Det er bare å sette av denne ettermiddagen og kvelden i kalenderen. Årets høsttur gikk til Sverige, nærmere bestemt Tanumshede Gjestgiveri. Det var med store forventninger til mat og baner vi satte kursen mot Sverige og vi ble ikke skuffet! Vi spilte Mjølkerød på lørdag og Strømstad på søndag. Fantastisk vær og mat gjorde turen vellykket. Tradisjonen tro skuffer ikke Sverige. Vi kommer helt sikkert tilbake. DrmGka rsmøte2013 saksdok.docx 15 (24)

16 Ladies Tour ble arrangert 11/ Deltagelsen var bedre enn i 2012, men vi sliter fremdeles med å trekke spillere fra andre klubber. Været var nydelig og det ble en fin dag på golfbanen. Vi bretter opp armene og setter ned en komite foran neste sesong. Vi tror vi har mye å hente med mer markedsføring. Sesongavslutningen ble tradisjonen tro arrangert privat hos Siri Hoel. Vi koste oss med vin, ost og kjeks. Det ble stor premieutdeling og mange blide damer. Tusen takk til Siri for husvære og nydelig foccacia brød. Økonomien i komiteen er god. Årets regnskap er per dato oppgjort med overskudd. Styret holder et våkent øye på kostnadsutviklingen. Det har vært økt deltagelse på tirsdagene i årets sesong. Vi håper dette fortsetter i Jeg vil avslutte med å takke damekomiteens styre for innsatsen i år. Vi tar svært gjerne imot forslag fra medlemmene våre. De kan sendes på e-post eller per telefon. Når sesongen begynner kan man også legge en lapp i skapet vårt på klubbhuset. Tusen takk for årets sesong. Hilsen Renate Solbakken Leder Damegruppa Juniorkomiteens årsberetning 2013 Juniorkomiteens styre Leder: Kasserer, elitegruppe: Medlem, gutter: Medlem, jenter: Medlem, knøtter: Hans Petter Nilsen Olav Gjesteby Erik Mathisen Tom Kristiansen Thorbjørn Hansen Junior avdelingen Årets sesong er over, vi har heller ikke i år hatt den økning av juniorer som vi hadde håpet på. Vi får bruke vinteren til å finne ut hvilke tiltak vi må ta for å få ungdom til å velge golf. Vi må fornye oss å finne nye veier som kan dra ungdommen til vår sport. For aktiviteter i undergruppene vises til egne beretninger. Vil tilslutt takke alle tillitsvalgte for en meget god innsats, de fleste vet ikke hvor viktige dere er for klubben. Styret 2013 Årsrapport Knøtter 2013 Knøtte- treningen begynte som vanlig i mai, det var mellom 10 og 25 på treningene som var delt opp på enten tirsdag eller torsdag. Det ble fokusert på mye lek og gøy, men selvfølgelig var golfen det viktige. Vi fikk laget en 4 hulls treningsbane oppe mellom hull 3 og 17, og dette ble en stor suksess. Tilbakemeldingene fra foreldrene var veldig positiv. Vi føler at interessen begynner å ta seg opp blant de yngste igjen, og det er jo veldig gøy. DrmGka rsmøte2013 saksdok.docx 16 (24)

17 Leder knøttegruppa Thorbjørn Hansen Junior elite gruppe 2013 Sesongen 2013 startet med ny trener på plass, Knut Schiager, og treningsleir etter påske ved Araslöv i Sverige. Fra påske og frem til åpning av golfbanen i mai har det vært trening innendørs 1-2 dager i uken på Fornebu og Imjelt. Knut har gjort en flott innsats med juniorene i år og aktiviteten på treningsfeltet har vært bedre enn på lenge. Fra mai har juniorene hatt trening på Skoger med Knut, to dager i uken og i tillegg er antallet timer egentrening betydelig hos mange. Toppen av det som skjedde i år, var selvfølgelig sølvmedaljen i Lag NM for gutter på Moss Rygge. Dette med ett lag hvor den yngste var 13 år, så her ser fremtiden lys ut. Vi må også nevne Kristians sølv under NM JR individuelt, en meget bra prestasjon. Jentene var på Mørk, der de ble nr 3. Neste år blir det opprykk. 9 unge spillere er med å konkurrerer på alle nivåer fra Juniortour - Region tour - Team Norway Junior tour, Landslag og internasjonalt. Våre juniorer 2013 er: De yngste: Mathilde Lauring Kristiansen Christoffer Strøm Marius Tandberg Maiken Bing Paulsen Kristian Krogh Jonas Stærkeby Hilsen Nora Mehren Mathiesen Georg Haust Grinderud Carl Axel Moserud Sebastian Foss Kevin Andre Wright Alexander Kjos Hartz Emil Mehren Mathiesen Elite - Herrer og Damer Norgescup 2013 Norgescup er nasjonale turneringer og det øverste konkurransenivå for herrer og damer i Norge. Herreklassen I år har 9 spillere fra vår klubb deltatt på Norgescup. Beste enkelt plasseringer i år sto Andreas Gjesteby for med sin seier (Tyrifjord). I tillegg har Kristian K. Johannessen, Kevin A. Wright, Espen Jensen, Bernhard Jahnsen, Jostein Folkedal, Knut-Alexander Schiager, Ståle Mikkelsen og Stian Lund representert Drammen GK på Norgescup. Her er navn og plasseringer på våre deltakere i årets Norgescup for herrer: Navn Nøtterøy Meland Miklagard Tyrifjord Kongsvinger Drøbak Andreas F. Gjesteby 10 IS T11 1 IS IS Kristian K. Johannessen IS IS IS IS IS 6 Kevin A. Wright IS T28 IS T16 WD 49 Espen Jensen IS IS IS T30 T21 IS Bernhard Jahnsen IS IS T18 15 IS IS Jostein Folkedal IS IS IS IS T55 IS Knut-Alexander Schiager T28 IS IS IS IS IS Ståle Mikkelsen IS IS IS IS 61 IS DrmGka rsmøte2013 saksdok.docx 17 (24)

18 Stian Lund IS IS MC IS IS IS IS = ikke spilt, MC = Missed Cut, WD = Withdrawn På Order of Merit, som er tabellen etter alle konkurransene på Norgescup (NM som også er en del av Norgescup er omtalt nedenfor), ble Andreas nr.8, Kristian nr.33, Kevin nr.49, Bernhard nr. 54, Espen nr.75, Knut nr.108, Jostein nr.149 og Ståle nr.154. Bare de som klarer cut får poeng på OoM. Dameklassen I år var det Cesilie S. Hagen og Maiken Bing Paulsen av våre damer som deltok på Norgescup. Beste enkelt plasseringer i år sto Cesilie S. Hagen for med sin 4. plass på Meland. Navn Nøtterøy Meland Miklagard Tyrifjord Kongsvinger Drøbak Cesilie S. Hagen T11 T4 T12 IS IS IS Maiken Bing Paulsen IS IS 21 IS IS IS IS = ikke spilt På Order of Merit, som er tabellen etter alle konkurransene på Norgescup (NM er også en del av Norgescup og er omtalt nedenfor), ble Cesilie nr.6 og Maiken nr.50. NM individuelt 2013 NM individuelt ble i år avholdt på Stiklestad Golfklubb i Trøndelag. Våre representanter i årets mesterskap var Cesilie Hagen, Andreas Gjesteby, Kristian K. Johannessen, Kevin A. Wright, Carl Axel Moserud, Espen Jensen og Jostein Folkedal. Selv om Cesilie var den eneste deltakeren vår i dameklassen holdt det i massevis. Hun var suveren fra første slag og tok seieren i NM med hele syv slag ned til andreplassen. Etter endt sisterunde var hun, med en totalscore på 282 (-2), eneste dame under par etter fire runder. Vi gratulerer Cesilie med en vel fortjent Kongepokal. Blant våre gutter delte Kristian og Andreas 7. plassen og ble med det våre beste i herreklassen. Kevin debuterte i NM med en flott delt 27. plass. Espen, Carl Axel og Jostein misset cutgrensen og fikk spillefri de siste to dagene. I tillegg til dette må andrerunden til Andreas nevnes. Han gikk denne på 61 slag (-10) og satt en banerekord som nok vil stå en stund. Norgesmester i herreklassen ble Elias Bertheussen fra Trondheim GK. Lag NM 2013 I år deltok våre herrer nok en gang i elitedivisjonen, som er det høyeste nivået i herreklassen. Mesterskapet ble avholdt på Bogstad Golfbane i slutten av juli. Damene våre deltok i år 1. divisjon på Tyrifjord GK. Vårt herrelag besto i år av juniorene Kristian K. Johannessen og Kevin A. Wright samt Joakim Mikkelsen, Andreas Gjesteby og Knut-Alexander Schiager. I år ble herrene våre sett på som en av «outsiderene» til NM tittelen og gutta leverte glimrende. Riktignok ble Stavanger GK litt for sterke for våre gutter, men anført av lagkaptein Espen Jensen hentet guttene hjem klubbens første medalje i herrenes Lag NM. For våre gutter er ikke sølv nederlag men forhåpentligvis bare starten på flere topplasseringen i denne konkurransen fremover. Stavanger GK ble norgesmestre og bronsen gikk til Grønmo GK. Damelaget vårt besto av Cesilie S. Hagen, Yvonne Lundquist og junioren Maiken Bing Paulsen. Etter tre dagers spill, endte damene på en flott 3. plass. DrmGka rsmøte2013 saksdok.docx 18 (24)

19 Sak 5.0 Behandle Drammen GKs regnskap i revidert stand 5.1 Oversikt regnskap for klubben Se vedlegg DrmGka rsmøte2013 saksdok.docx 19 (24)

20 Revisors beretning for regnskapsåret 2013 DrmGka rsmøte2013 saksdok.docx 20 (24)

21 Sak 6.0 Innkomne forslag Forslag 1 Jeg ønsker at Årsmøtet pålegger styret å vurdere muligheten for å betale årsavgiften i månedlige rater via avtalegiro. Dette er en tid på året da mye skal betales og det vil sikkert være fint for i alle fall noe å kunne dele opp årsavgiften. Andre klubber gjør dette, ref. Arendal Golfklubb. Håkon Grosvold Medl. Nr. 210 Sak 7.0 Fastsette medlemskontingent Styret foreslår at årsavgift for 2014 skal være NOK Medlemmene betaler Årsavgift, som består av to ledd: Medlemskontingent Drammen Golfklubb + Serviceavgift NGU NGF inklusive Norsk Golf NOK 322 Drammen Golfklubb NOK 308 Medlemskontingent klubb NOK 630 DrmGka rsmøte2013 saksdok.docx 21 (24)

22 Sak 8.0 Vedta Drammen GKs budsjett Styret har valgt å legge fram et budsjett som viser realitetene pt. Økte kostnader skyldes vesentlig nødvendige forberedelser for mulig inngåelse av avtale med NGU. Ved en evt. inngåelse av avtale med NGU vil forutsetningen på noen av postene nødvendigvis måtte endres. Dette vil gjelde poster som leieavgift/lønnskostnad og et annet inntektspotensiale som vi pt ikke har i dag. Klubben Budsjett 2014 Budsjett 2013 Regnskap 2013 Grasrotandel Kommunal støtte Kontingenter med spillerett Klubbmedlemmer uten spillerett Samarbeid/sponsor avtaler VTG Klubbhus inkl. skap Inntekter klubben Varekostnad Lønnskostnad Driftkostn. og av- og nedskrivninger Annen driftskostnad Driftskostnader Driftsresultat Renteinntekt bankinnskudd Rentekostnader 0 0 Est. Resultat Målsetting 2014 Styret skal arbeide mot følgende mål: 1. Innen utløpet av første kvartal skal vi ha ferdig avtale med NGU for 2014 (mandat gitt i ekstraordinært årsmøte 5. februar 2014) 2. Utvikle en organisasjonsplan i første tertial for kommersiell drift 3. Nedsette et forhandlingsutvalg og ferdigstille avtale (tredje kvartal) for overtakelse av banen i Satse på klubbutvikling; med aktiviteter rundt medlemsutvikling, sportslig, junior og elite. Besvare spørsmålet; hvordan skal vi fortsette det gode juniorarbeidet? DrmGka rsmøte2013 saksdok.docx 22 (24)

23 Sak 9.0 Utdeling av premier DrmGka rsmøte2013 saksdok.docx 23 (24)

24 Sak 10.0 Valg Innstilling fra valgkomiteen til ny styresammensetning, revisorer og valgkomité legges fram av valgkomiteen på årsmøtet. Styret i Drammen Golfklubb har hatt følgende sammensetning i 2013: Funksjon Navn På valg/ikke på valg/funksjonstid Leder Randi Haftorn Nestleder Øyvind Skaugrud Ikke på valg Styremedlem Glenn Flaathen Styremedlem Christina Molin Styremedlem Ole Tom Kallerud Ikke på valg Styremedlem Ina Baumann Ikke på valg Styremedlem (Jr. leder) Hans Petter Nilsen 1 år (velges av junior komité) Varamedlem Kåre Bjerkan Revisorer : Jan Henrik Knudsen Øyvind Nystøl Valgkomité : Kristin Haftorn Johansen Anders Nordmarken Kjell Øksne Varamedlem : Terje Edvardsen Ikke på valg DrmGka rsmøte2013 saksdok.docx 24 (24)

L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 25.FEB.2015, KL.18.00

L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 25.FEB.2015, KL.18.00 L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 25.FEB.2015, KL.18.00 PROGRAM ONSDAG 25. FEBRUAR 2015 18:00 ORIENTERING FRA ADMINISTRASJONEN / STYRET ~ 18:00 ÅRSMØTE I LOSBY GOLFKLUBB

Detaljer

L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 12.FEB.2014, KL.18.00

L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 12.FEB.2014, KL.18.00 L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 12.FEB.2014, KL.18.00 PROGRAM ONSDAG 12. FEBRUAR 2014 18:00 ORIENTERING FRA ADMINISTRASJONEN / STYRET ~ 18:00 ÅRSMØTE I LOSBY GOLFKLUBB

Detaljer

Årsmøte 2015. Onsdag 11 februar 2015 Klokken 19:00. Lille London 2 etg. Carl Johans gate,10. Trondheim Golfklubb

Årsmøte 2015. Onsdag 11 februar 2015 Klokken 19:00. Lille London 2 etg. Carl Johans gate,10. Trondheim Golfklubb Årsmøte 2015 Onsdag 11 februar 2015 Klokken 19:00 Lille London 2 etg. Carl Johans gate,10 Side 1 av 46 Samarbeidspartnere 2014 Trondheim Golfklubb takker alle samarbeidspartnere for god støtte, og oppfordrer

Detaljer

- Årsmøte 2010- Torsdag 28. januar 2010 Klokken 19.00 Britannia Hotel

- Årsmøte 2010- Torsdag 28. januar 2010 Klokken 19.00 Britannia Hotel - Årsmøte 2010- Torsdag 28. januar 2010 Klokken 19.00 Britannia Hotel Trondheim Golfklubb takker alle samarbeidspartnere for god støtte, og oppfordrer medlemmene til å benytte seg av disse ved kjøp av

Detaljer

Solum golfbane - Norges mest sentrale golfbane! Årsmøte i Solum golf klubb 2014 05 mars 2015 kl. 18.00 Holmestrand Fjordhotell

Solum golfbane - Norges mest sentrale golfbane! Årsmøte i Solum golf klubb 2014 05 mars 2015 kl. 18.00 Holmestrand Fjordhotell Solum golfbane - Norges mest sentrale golfbane! Årsmøte i Solum golf klubb 2014 05 mars 2015 kl. 18.00 Holmestrand Fjordhotell Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent

Detaljer

ÅRSMØTE 2010. Torsdag 17. februar 2011 kl 1800 Folkvang selskapslokaler Folkvangveien 15 1440 Drøbak

ÅRSMØTE 2010. Torsdag 17. februar 2011 kl 1800 Folkvang selskapslokaler Folkvangveien 15 1440 Drøbak ÅRSMØTE 2010 Torsdag 17. februar 2011 kl 1800 Folkvang selskapslokaler Folkvangveien 15 1440 Drøbak Innhold Side 3 Fullstendig saksliste Side 3 Konstituering årsmøtet Side 3 valg av dirigent, to referenter,

Detaljer

ÅRSMØTE 2013. Torsdag 27. februar 2014 kl. 1800 Frogn Rådhus Kommunestyresalen «Fraunar» Rådhusveien 6 1443 Drøbak

ÅRSMØTE 2013. Torsdag 27. februar 2014 kl. 1800 Frogn Rådhus Kommunestyresalen «Fraunar» Rådhusveien 6 1443 Drøbak ÅRSMØTE 2013 Torsdag 27. februar 2014 kl. 1800 Frogn Rådhus Kommunestyresalen «Fraunar» Rådhusveien 6 1443 Drøbak Innhold Side 3 Fullstendig saksliste Side 3 Konstituering av årsmøtet Side 3 Valg av dirigent,

Detaljer

Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb

Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb Sakspapirer: Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb Torsdag 26. februar 2015, kl. 18.30 Auditoriet i Vikingskipet, Hamar Dagsorden Årsmøte, 26. februar 2015 1. Godkjenne de stemmeberettigede 2. Godkjenne innkallingen,

Detaljer

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent 3. Valg av to representanter til å

Detaljer

Årsberetning 2014. Det innkalles til årsmøte på Nestor (tidl. Norsk Senter for Seniorutvikling) onsdag 11. februar 2015 kl. 18.00

Årsberetning 2014. Det innkalles til årsmøte på Nestor (tidl. Norsk Senter for Seniorutvikling) onsdag 11. februar 2015 kl. 18.00 Årsberetning 2014 Det innkalles til årsmøte på Nestor (tidl. Norsk Senter for Seniorutvikling) onsdag 11. februar 2015 kl. 18.00 Innhold Innkalling og dagsorden... 3 Styrets årsberetning... 4 Resultatregnskap...

Detaljer

Årsmøte i Solum golfklubb 2012 28. februar 2013 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter

Årsmøte i Solum golfklubb 2012 28. februar 2013 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Årsmøte i Solum golfklubb 2012 28. februar 2013 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent 3. Valg av to representanter til

Detaljer

Årsmelding 2012. Styrets årsberetning 2012. Medlemskomiteens årsberetning 2012. Turneringskomiteens årsberetning 2012. Banekomiteens årsberetning 2012

Årsmelding 2012. Styrets årsberetning 2012. Medlemskomiteens årsberetning 2012. Turneringskomiteens årsberetning 2012. Banekomiteens årsberetning 2012 Årsmelding 2012 Styrets årsberetning 2012 Medlemskomiteens årsberetning 2012 Turneringskomiteens årsberetning 2012 Banekomiteens årsberetning 2012 Seniorgruppens årsberetning 2012 Damegruppens årsberetning

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE

INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE DAGSORDEN Åpning 0 Valg av dirigent, referent og 2 medlemmer til å underskrive protokollen 1 Årsberetning fra styret og komitéene 2 Revisert regnskap 01.01.2001 31.12.2001

Detaljer

ÅRSBERETNINGER 2013 BANE / HUS TURNERING SPORT DAME SENIOR ØSG NSG

ÅRSBERETNINGER 2013 BANE / HUS TURNERING SPORT DAME SENIOR ØSG NSG ÅRSBERETNINGER 2013 BANE / HUS TURNERING SPORT DAME SENIOR ØSG NSG ÅRSBERETNING BANE- OG HUS KOMITEEN 2013 Komiteens sammensetning 2013 Bane: Oddvar P. Kjøs - leder + plangruppa Finn Harald Ellingsen felles

Detaljer

Det innkalles til årsmøte på Det innkalles til årsmøte på Gjennestad Gartnerskole Gjennestad Gartnerskole onsdag 9. februar 2011 kl 18.00 onsdag 9.

Det innkalles til årsmøte på Det innkalles til årsmøte på Gjennestad Gartnerskole Gjennestad Gartnerskole onsdag 9. februar 2011 kl 18.00 onsdag 9. Årsberetning Årsberetning 2010 2010 Det innkalles til årsmøte på Det innkalles til årsmøte på Gjennestad Gartnerskole Gjennestad Gartnerskole onsdag 9. februar 2011 kl 18.00 onsdag 9. februar 2011 kl 18.00

Detaljer

Styrets beretning for året 2013

Styrets beretning for året 2013 ÅRSBERETNING 2013 Styrets beretning for året 2013 Styret for 2013 har hatt følgende sammensetning: Leder Nestleder Styremedlemmer Vara Vara Harald Horne Geir Andersen Dag W.Eriksen Ragnar B. Johansen Anne

Detaljer

ØKONOMISK ÅRSBERETNING STYRET 2012

ØKONOMISK ÅRSBERETNING STYRET 2012 ØKONOMISK ÅRSBERETNING STYRET 2012 Styrets sammensetning: Leder Nestleder Styremedlemmer: Jon E Tegneby Einar Evensen Sveinung Thunes Oddvar Kjøs Trygve Hammerstad Vararepresentanter: Line Berg Frode Arntzen

Detaljer

Solum golfbane - Norges mest sentrale golfbane! Årsmøte i Solum golfklubb 2013 27. februar 2014 kl. 19.00 Holmestrand fjordhotell

Solum golfbane - Norges mest sentrale golfbane! Årsmøte i Solum golfklubb 2013 27. februar 2014 kl. 19.00 Holmestrand fjordhotell Solum golfbane - Norges mest sentrale golfbane! Årsmøte i Solum golfklubb 2013 27. februar 2014 kl. 19.00 Holmestrand fjordhotell Golf for alle! Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av

Detaljer

Årsmøte i Aurskog Finstadbru GK. Torsdag 26. februar 2015 kl. 18:00, Aurskog Idrettshall

Årsmøte i Aurskog Finstadbru GK. Torsdag 26. februar 2015 kl. 18:00, Aurskog Idrettshall Årsmøte i Aurskog Finstadbru GK Torsdag 26. februar 2015 kl. 18:00, Aurskog Idrettshall Agenda: 1 Godkjennelse av stemmeberettigede 2 Godkjennelse av innkalling, saksliste og forretningsorden 3 Valg av

Detaljer

Bladet for medlemmer av Kjekstad Golfklubb

Bladet for medlemmer av Kjekstad Golfklubb Bladet for medlemmer av Kjekstad Golfklubb Formannen har ordet... I skrivende stund er en ny golfsesong godt i gang på Kjekstad. Etter et par «magre» år er baneforholdene i år bedre enn noen gang. Noe

Detaljer

Innhold. Dagsorden årsmøte 18.2.2015

Innhold. Dagsorden årsmøte 18.2.2015 Årsmøte 2015 Innhold Dagsorden årsmøte Side 1 Styrets årsberetning Side 2 Årsrapporter komitèer og grupper Side 10 Innkomne saker Side 18 Kontigenter 2015 Side 19 Regnskap 2014/Budsjett 2015 Side 20 Organisasjonsplan

Detaljer

NORGESMESTER DAMER 2011

NORGESMESTER DAMER 2011 BJØRNEFJORD PEGGEN Medlemsblad nr 2 - November 2011 - Årgang 15 NORGESMESTER DAMER 2011 [1] Alt innhold og bilder Copyright Bjørnefjord Peggen eller deres respektive eiere. Innholdet kan ikke - helt eller

Detaljer

Til glede for alle ÅRSBERETNING 2014. Bilde: Espen Henriksen vinner sitt klubbmesterskap nr 8

Til glede for alle ÅRSBERETNING 2014. Bilde: Espen Henriksen vinner sitt klubbmesterskap nr 8 Til glede for alle ÅRSBERETNING 2014 Bilde: Espen Henriksen vinner sitt klubbmesterskap nr 8 Styrets beretning for året 2014 Styret for 2014 har hatt følgende sammensetning: Leder Nestleder Styremedlemmer

Detaljer

Vi går i pluss - 2011 et godt år for Nøtterøy Golfbane, Administrativ forsterkning på kontoret

Vi går i pluss - 2011 et godt år for Nøtterøy Golfbane, Administrativ forsterkning på kontoret Eikebladet Et nyhetsblad for Nøtterøy Golfklubb 3. utgave desember2011 Vel: Ad : Vulputate: Vi går i pluss - 2011 et godt år for Nøtterøy Golfbane, Les mer om saken og hva Daglig leder Jørgen Gierløff

Detaljer

Årsmøte Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.09 kl 19.00

Årsmøte Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.09 kl 19.00 Årsmøte Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.09 kl 19.00 Dokumenter for Årsmøtet i Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.2009 Sted: Hull 19 Tid: 19.00 2 FORRETNINGSORDEN Årsmøtet ledes av den valgte møteleder.

Detaljer

HAKADAL GOLFKLUBB - ÅRSMØTE 2010

HAKADAL GOLFKLUBB - ÅRSMØTE 2010 ! # # " # $ % &! & & Innkalling til årsmøtet Lagt ut på www.hakadalgolf.no under nyheter 18.02.11 HAKADAL GOLFKLUBB - ÅRSMØTE 2010 Styret i Hakadal Golfklubb innkaller med dette til årsmøte for 2010. Sted:

Detaljer

For en bane! BorreGolfeŕ n ÅRSMØTE. Borre Golfklubb innkaller til årsmøte Mandag 26. november kl 18.00 i Allrommet, Borre Golfbane.

For en bane! BorreGolfeŕ n ÅRSMØTE. Borre Golfklubb innkaller til årsmøte Mandag 26. november kl 18.00 i Allrommet, Borre Golfbane. Høst 2007 BorreGolfeŕ n For en bane! Borre har aldri vært bedre enn i år. Det fikk banen til fulle ros for av kritiske journalister, som har spilt sitt Pressemesterskap her siden banen ble til. Greenenes

Detaljer

Generalforsamling i Miklagard Golf AS

Generalforsamling i Miklagard Golf AS Generalforsamling i Miklagard Golf AS 15 mars 2012 Til aksjonærene i Miklagard Golf AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I MIKLAGARD GOLF AS Ordinær generalforsamling avholdes torsdag 15. mars 2012

Detaljer

Generalforsamling i Miklagard Golf AS

Generalforsamling i Miklagard Golf AS Generalforsamling i Miklagard Golf AS 11 mars 2015 Til aksjonærene i Miklagard Golf AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I MIKLAGARD GOLF AS Ordinær generalforsamling avholdes onsdag 11. mars 2015

Detaljer

Årsmøte Stavanger Golfklubb

Årsmøte Stavanger Golfklubb INNKALLING TIL Årsmøte Stavanger Golfklubb Ellen Jepson For trallehuset (fra 1964) og Juniorhuset (fra 1957) ble sesongen 2014 den aller siste KLUBBHUSET Tirsdag 10. februar 2015 kl 19.00 41 28 18 17 16

Detaljer