Drammen Golfklubb (Org.Nr: ) Årsmøte Onsdag 19.februar 2014 kl.19:00 Hotel Tollboden Tollbugata 43, Drammen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Drammen Golfklubb (Org.Nr: 980 148 165) http://www.drammengk.no/ Årsmøte 2013. Onsdag 19.februar 2014 kl.19:00 Hotel Tollboden Tollbugata 43, Drammen"

Transkript

1 Drammen Golfklubb (Org.Nr: ) Årsmøte 2013 Onsdag 19.februar 2014 kl.19:00 Hotel Tollboden Tollbugata 43, Drammen Sakspapirer DrmGka rsmøte2013 saksdok.docx 1 (24)

2 Årsmøteagenda Åpning av årsmøtet Sak 1.0 Sak 2.0 Sak 3.0 Sak 4.0 Sak 5.0 Sak 6.0 Sak 7.0 Sak 8.0 Sak 9.0 Godkjenne de stemmeberettigede Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden Velge dirigent, sekretær samt 2 representanter til å underskrive protokollen Behandle Drammen GKs årsmelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger Behandle Drammen GKs regnskap i revidert stand Behandle innkomne forslag Fastsette medlemskontingent Vedta Drammen GKs budsjett Utdeling av hederstegn og premier Sak 10.0 Valg DrmGka rsmøte2013 saksdok.docx 2 (24)

3 Sak 2.0 Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden Innkallingen til årsmøtet ble foretatt en måned før årsmøtet ved annonse i Drammen Tidende og ved publisering på våre hjemmesider. Innkallingen foreslås godkjent. Sakslisten foreslås godkjent. Følgende forretningsorden foreslås vedtatt: 1. Møtet ledes av den valgte dirigenten. 2. Protokollen føres av de(n) valgte sekretæren(e). 3. Ingen representant kan gis ordet mer enn 3 ganger i samme sak. Med unntak av innlederen settes taletiden til: a. 5 minutter første gang b. 3 minutter andre gang c. 2 minutter tredje gang Det er adgang til å foreslå at taletiden ytterligere begrenses, likeledes er det adgang til å foreslå strek. 4. Representanter som forlanger ordet til forretningsorden får 1 minutt taletid. 5. Alle forslag må innleveres skriftlig til dirigenten og være underskrevet av forslagsstiller. Nye forslag kan ikke fremsettes etter at strek er satt. Tidligere forslag kan ikke trekkes tilbake etter at strek er satt, eller etter at saken er tatt opp til votering. 6. Med unntak av lovendringer avgjøres alle saker med alminnelig flertall. 7. I protokollen føres inn alle forslag og vedtak som er truffet med antall stemmer for og imot. Sak 3.0 Velge dirigent, sekretær samt 2 representanter til å underskrive protokollen Som dirigent foreslås Kristin Haftorn Johansen. Som sekretærer foreslås Yvonne Lundqvist og Som protokollunderskrivere foreslås: Velges på Årsmøtet DrmGka rsmøte2013 saksdok.docx 3 (24)

4 Sak 4.0 Behandle Drammen GKs årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsberetning Styrets årsberetning 2013 Generelt Styrets årsberetning baseres på styrets arbeid i Årsberetningene fra styret og den enkelte komité utgjør samlet årsberetningen for Drammen Golfklubb. Styret i Drammen Golfklubb har under flere år søkt et tettere samarbeid med baneselskapet NGU AS (NGU). Vi hadde også i første halvdel av 2013 felles møter med to representanter for NGU på tampen av hvert ordinære styremøte for gjensidig informasjonsutveksling og planlegging. Det har underveis kommet klart fram at nåværende modell mellom klubb og baneselskap ikke er bærekraftig og at NGU heller ønsker å trappe ned deler av virksomheten. Ved gjennomgang av administrasjon og kostnadsfordelingen mellom klubb og NGU i juni, kom det fram at vi med en annen samarbeidsform vil kunne spare betydelig MVA utgifter. Fra august har derfor forhandlinger om ulike samarbeidsmodeller, alt fra felles AS til en evt. overtakelse, vært hovedsaken på styrets mange møter. Underveis har styret søkt støtte hos ulike ressurspersoner både i og utenfor klubb. Parallelt har vi sett og i og for seg over noen år erfart, at for å oppnå de mål vi har satt oss for klubbutvikling, synlighet og rekruttering, må vi profesjonalisere noen av aktivitetene. Når det gjelder rekruttering er vi inne i en viktig fase, da medlemsutviklingen går kontinuerlig nedover. Det er her særdeles viktig at vi nå tar tak før vi mister for mange av hovedmedlemmene som bærer byrden og gir banen forutsigbarhet. Som basis for denne rekrutteringen er nedgang på juniorsiden mer dramatisk. Det ble avholdt et ekstraordinært årsmøte der styret søkte og fikk et mandat fra klubbens medlemmer for det videre arbeidet. Framtiden vil også kreve mer medlemsinvolvering, i organiserte former, og vi ser for oss endrede og nye komiteer for strategi/forhandling, marked/sponsorstøtte og kommunikasjon. Styrets sammensetning Drammen golfklubb har i 2013 (som i tidligere år) gjennomført en organisering av sitt arbeid ved delegert ansvar fra hvert enkelt styremedlem til å ivareta kontakten mot de valgte komiteene. Styret i Drammen Golfklubb har i 2013 hatt følgende sammensetning: Formann: Nestformann: Styremedlemmer: Varamann: Randi Haftorn, RH Øyvind Skaugrud, ØS Christina Molin, CM Ole Tom Kallerud, OTK Glenn Flaathen, GF Ina Baumann, IB Hans Petter Nilsen, HPN Kåre Bjerkan, KB DrmGka rsmøte2013 saksdok.docx 4 (24)

5 Det er avholdt 14 styremøter i 2013 samt 3 styremøter i 2014, samt diverse andre møter med ulike deltakere fra styret og andre ressurspersoner. For oversikt over samtlige komiteer; se vedlegg 1 til styrets årsrapport. Organisasjonsplan for styrearbeidet 2013; se vedlegg 2 Klubbdrift Klubben drives pt. uten fast ansatte. Ved utgangen av året 2013 var det 1038 medlemmer i Drammen Golfklubb. Fordelingen av medlemmene er vist i vedlegg 3 til styrets årsrapport. Det er store utfordringer fremover hva gjelder medlemsøkning, også blant yngre aldersklasser, og å tilpasse medlemskapskategorier til et golf Norge i endring. Klubben står godt rustet for utfordringen, men det blir viktig å tørre å tenke nytt for å få et overtak på hvordan produktet skal selges og fremstå. Sportslig er klubben en nasjonal toppklubb. Cesilie Hagen ble Norgesmester og kongepokalvinner i NM Damer. For våre øvrige, flotte resultater i 2013 se årsberetningen s. 17. Drammen Golfklubb fremstår som en talent fabrikk, og klubbens aktive spillere er blant de beste i landet, noe som vekker oppmerksomhet på nasjonalt nivå. Økonomi Klubbens resultat viser et bra overskudd inkludert underavdelinger. Klubben har en meget god økonomi. Dog med tanke på rekrutteringssituasjonen og bortfallet av inntekter, samt en evt. endring i driftsform, har styret for inneværende år valgt å være nøktern i sin pengebruk og utsatt våre opprinnelige planer om en evt. ombygging og oppussing av klubbhuset. Takk til: Styret i Drammen Golfklubb takker alle medlemmene for et godt samarbeid, og en spesiell takk til alle de som på frivillig basis stiller opp for klubben med ulønnet arbeidsinnsats. Drammen Randi Haftorn Øyvind Skaugrud Christina Molin Ole Tom Kallerud Ina Baumann Glenn Flaathen Hans Petter Nilsen Kåre Bjerkan DrmGka rsmøte2013 saksdok.docx 5 (24)

6 Vedlegg 1 til styrets årsrapport 2012 Komité sammensetning 2012 Gruppe/komité Posisjon Navn Merknad 00 Styre 1 Styreformann Randi Haftorn Vedtekter. Velges av Årsmøtet 00 Styre 2 Nestformann Øyvind Skaugrud Vedtekter. Velges av Årsmøtet 00 Styre 3 Styremedlem Christina Molin Vedtekter. Velges av Årsmøtet 00 Styre 4 Styremedlem Ole Tom Kallerud Vedtekter. Velges av Årsmøtet 00 Styre 5 Styremedlem Glenn Flaathen Vedtekter. Velges av Årsmøtet 00 Styre 6 Styremedlem Ina Baumann Vedtekter. Velges av Årsmøtet 00 Styre 7 Styremedlem Hans Petter Nilsen Vedtekter. Velges av Juniorkomite 00 Styre 8 Varamedlem Kåre Bjerkan Vedtekter. Velges av Årsmøtet 01 Valgkomité 1 Leder Kristin Haftorn Johansen Vedtekter. Velges av Årsmøtet 01 Valgkomité 2 Medlem Kjell Øksne Vedtekter. Velges av Årsmøtet 01 Valgkomité 3 Medlem Andres Nordmarken Vedtekter. Velges av Årsmøtet 01 Valgkomité 4 Varamedlem Terje Edvardsen Vedtekter. Velges av Årsmøtet 02 Revisorer 1 Revisor Jan Henrik Knudsen Vedtekter. Velges av Årsmøtet 02 Revisorer 2 Revisor Øivind Nystøl Vedtekter. Velges av Årsmøtet 03 Klubbsekretær 1 Klubbsekretær Lisbet Juel Engasjement. Avtales med styret 04 Regnskap 1 Regnskap May-Liz Christensen Engasjement. Avtales med styret 05 Husvert 1 Husvert Hans Petter Nilsen Engasjement. Avtales med styret 11 HCP-komité 1 Leder Anders Chr Juel Velges av komiteen 11 HCP-komité 2 Medlem Hans Petter Nilsen Velges av komiteen 11 HCP-komité 3 Medlem Jostein Folkedal Velges av komiteen 12 Turneringskomité 1 Leder Øyvind Skaugrud Velges av styret 12 Turneringskomité 2 Medlem Per Christian Juel Velges av komiteen 12 Turneringskomité 3 Medlem Randi Flåten Velges av komiteen 13 Banekomité 1 Leder Ole Tom Kallerud Velges av styret 13 Banekomité 2 Medlem Hans Petter Nilsen Velges av komiteen 13 Banekomité 3 Medlem Yvonne Lundquist Velges av komiteen 20 Huskomité 1 Leder Christina Molin Velges av styret 20 Huskomité 2 Medlem Yvonne Lundquist Velges av komiteen 30 Damekomité 1 Leder Renate Solbakken Velges av komiteen 30 Damekomité 2 Nestleder Brit Skaugrud Velges av komiteen 30 Damekomité 3 Kasserer Unn Håkonsen Velges av komiteen 30 Damekomite 4 Reiseleder Lisbet Juel Velges av komiteen 30 Damekomité 5 Medlem Carol Flaathen Velges av komiteen 30 Damekomité 6 Medlem Randi Haftorn Velges av komiteen 31 Senior Herrekomité 1 Leder Henrik Vestergaard Velges av komiteen 31 Senior Herrekomité 2 Sekretær Jan Rockstad Velges av komiteen 31 Senior Herrekomité 3 Kasserer Emil Widerøe Velges av komiteen 31 Senior Herrekomité 4 Turneringsansvarlig Lars Juel Velges av komiteen 31 Senior Herrekomité 5 Turneringsansvarlig Kjell Hovland Olsen Velges av komiteen DrmGka rsmøte2013 saksdok.docx 6 (24)

7 Gruppe/komité Posisjon Navn Merknad 32 Herrekomité 1 Leder Per Chr Juel Velges av komiteen 32 Herrekomité 2 Medlem Tevje Ulsbøl Velges av komiteen 32 Herrekomité 3 Medlem Jostein Folkedal Velges av komiteen 33 Norsk Senior Golf avd. Drm. 1 Leder Jan Andersen Velges av komiteen 33 NSG avd. Drammen 2 Medlem Karin Lundgren Velges av komiteen 33 NSG avd. Drammen 2 Medlem Øivind Nystøl Velges av komiteen 40 Juniorkomité 1 Leder Hans Petter Nilsen Velges av komiteen 40 Juniorkomité 2 Medlem Olav Gjesteby Velges av komiteen 40 Juniorkomité 3 Medlem Tom Kristiansen Velges av komiteen 40 Juniorkomité 4 Medlem Torbjørn Hansen Velges av komiteen 40 Juniorkomité 5 Medlem Erik Mathiesen Velges av komiteen 41 Sportskomité 1 Leder Hans Petter Nilsen Velges av styret 41 Sportskomité 2 Medlem Olav Gjesteby Velges av komiteen 41 Sportskomité 3 Medlem Espen Jensen Velges av komiteen 51 Kommunikasjonskomite/ Leder Glenn Flaathen Velges av styret WEB ansvarlig 51 Hjemmesider Ansvarlig redaktør Randi Haftorn Alltid styreformann 51 Foto Fotoansvarlig Velges av komiteen 51 Journalist Klubb Glenn Flaathen Velges av komiteen 51 Journalist Turneringskomite Per Chr. Juel Velges av komiteen 51 Journalist Junior/elite Ståle Mikkelsen Velges av komiteen 51 Journalist Senior herrekomite Henrik Vestergaard Velges av komiteen 51 Journalist Damekomite Renate Solbakken Velges av komiteen 51 Journalist Herrekomite Per Chr. Juel Velges av komiteen 51 Journalist Banekomite Ole Tom Kallerud Velges av komiteen DrmGka rsmøte2013 saksdok.docx 7 (24)

8 Vedlegg 2 til styrets årsrapport 2013 Organisasjonsplan for styrearbeidet Årsmøte Drammen Golfklubb Revisjon Valgkomité Styreformann Regnskap Ressursgruppe Sekretariat STYRET Sport Klubbhus Kommunikasjon Sport Junior Aktivitet Huskomité Web Org. Støtte Sports Komité Junior komité Turnerings Komité Hj. sider Bane Komité Bidrag og Støtte HCP Komité Husvert Golfbox NGU Annet NGF og Krets Herrer Damer Senior Senior/ NSG DrmGka rsmøte2013 saksdok.docx 8 (24)

9 Vedlegg 3 til styrets årsrapport 2013 Fordeling av medlemmer i Drammen Golfklubb per Medlemstype Hovedmedlem over 22 år Sponsormedlemmer over 22 år Ansatte/eiere/prøvemedlemmer Studenter / Militær Junior under 22 år hovedmedlem Junior under 22 år sponsormedlem Passive medlemmer Klubbmedlemmer over 22 år Klubbmedlemmer under 22 år Totalt* *Antallet medlemmer baserer seg på Drammen Golfklubb sine egne lister. De tall som fremkommer er ikke det samme som NGU AS sine andelslister og er derfor ikke sammenlignbare. DrmGka rsmøte2013 saksdok.docx 9 (24)

10 Handicap komiteens årsberetning 2013 Generelt Handicapkomiteen skal sørge for at NGF s handicapbestemmelser av følges. Handicapkomiteens sammensetning Beretning Leder: Anders Chr. Juel Medlem: Hans Petter Nilsen Medlem: Jostein Folkedal Hcp-komiteen har behandlet 4 saker om endring av hcp. Hcp-komiteen anbefaler alle medlemmer å spille minst 4 hcp-tellende runder hvert år for å oppnå EGA Turneringshandicap Klubben har innført bestemmelser ved utstedelse av erstatningskort. Medlem som mister sitt kort må sende skriftlig melding med grunnen til hvorfor kortet må erstattes. Drammen GK innkrever kr 200,- for hvert erstatningskort. Golfkortet fornyes ikke hvert år og må oppbevares på samme måte som andre plastkort Drammen Anders Chr. Juel VTG kursene 2013 Iverksetter: Thorbjørn Hansen Hovedarbeidet med det nye opplegget kalt Veien til Golf (VTG) ble i 2010 overlatt til NGU. Klubben mottar en godtgjørelse per deltaker for kursmateriell, introduksjonskurs til etikette, til klubben med mer, - og til administrasjon av kortet. Banekomiteens årsberetning 2013 Generelt Banen stengte primo november og generelt kan man si at det har vært gode forhold. Det er fortsatt utfordringer å jobbe med bl.a. bunkere, kjørevei på hull 10 må utbedres samt våtområde bak svingen på hull 11 må utbedres. Banekomiteen har mottatt synspunkter for hulling av greener som enkelte mener er alt for tidlig, startet - 10 september. Dette har medført til at medlemmer har valgt å spille andre baner ryktes det. Hulling må kunne gjøres senere eller i juli, noe banekomiteen vil ta opp med baneeier, NGU AS for neste sesong. Banekomiteen har også i 2013 jevnlig avholdt møter med baneeier. Tema på alle møter har som i tidligere år vært banens beskaffenhet og de utfordringer som er nevnt over. Banen er befart 2 ganger med baneeier og banekomiteens synspunkter har kommet til uttrykk. Vil også takke de som deltok på dugnaden 4. mai fin innsats. Banekomiteen har sammen med NGU AS vektlagt å få gjennomført det viktigste - banens beskaffenhet og vi synes med nevnte utfordringer at produktet har vært tilfredsstillende. DrmGka rsmøte2013 saksdok.docx 10 (24)

11 Komiteen har så langt som mulig utført ettersyn av banen etter gjeldende avtale. Banekomiteens sammensetning Banekomiteens har i 2013 hatt følgende sammensetning: Leder: Ole Tom Kallerud Medlemmer: Hans Petter Nilsen Yvonne Lundqvist Banekomiteen takker alle medlemmene for godt samarbeid inneværende sesong, og ønsker alle velkommen ny golfsesong Drammen Ole Tom Kallerud leder banekomiteen Klubbhuskomiteens årsberetning 2013 Klubbhuskomiteens sammensetning Huskomiteen har i 2013 bestått av Yvonne Lundqvist og Christina Molin (leder). Husvert Hans Petter Nilsson har vært sentral i alle aktiviteter knyttet til klubbhuset. Generelt Sesongen startet tidlig i mai med felles dugnad og etterfølgende dugnadsturnering. Det ble gjennomført rydding og vårrengjøring i klubbhuset sammen med utvendig vedlikehold. Det er utført en del småjobber som inngår i vanlige vedlikeholdet. Drammen Christina Molin (leder) Turneringskomiteens årsberetning 2013 I 2013 ble det arrangert 13 klubbturneringer, samt én Regiontour og flere VTG-turneringer i samarbeid med Drammen golfbane. 2 turneringer ble avlyst pga få påmeldte, men ellers var deltakerantallet høyere (559) i 2013 enn for de siste årene. I Nordea Pairs deltok 30 par som ga oss to lag videre til regionkvalifiseringen. Klubbmesterskapet var den turneringen der flest fra klubben deltok 112 (93) spillere. Klubbmestere ble Junior Gutter: Junior Jenter Herrer: Damer: Senior Herrer: Senior Damer: Kevin Wright Maiken Bing Paulsen Bernhard Jahnsen Maiken Bing Paulsen Frank Kristiansen Elin Horgen Våre sponsrede turneringer ble vunnet av Roll Hansen Matchplay: Arro Elekro Matchplay: Breitling Roll Hansen Flaggturnering: Ståle Mikkelsen Morten Valø / Lasse Steinseth Christian Bulow DrmGka rsmøte2013 saksdok.docx 11 (24)

12 Mestergolf ble i 2013 vunnet av: Christian Bulow Vi takker alle som har vært med å bidra til gjennomføringen av årets turneringer. Drammen 16. november 2013 Turneringskomiteen Øyvind Skaugrud Per Christian Juel Randi Flåten Hans Petter Nilsen Herrekomiteens årsberetning 2013 Generelt Også i år har Herrekomiteen arrangert Herredag på onsdager. Herredagen er et tilbud til en gruppe som ellers ikke har hatt noe organisert aktivitet i klubben og slik den er lagt opp passer den både for de som ønsker konkurransetrening og de som bare ønsker å ha en fast spilledag. Herrekomiteens sammensetning Herrekomiteen har i 2013 hatt følgende sammensetning: Leder: Medlemmer: Per Christian Juel Tevje Ulsbøl, Jostein Folkedal Herredag Order of Merit Herrekomiteen har i år arrangert Herredag Order of Merit, en turneringsserie over 15 runder pluss finale. De syv beste rundene var tellende sammenlagt og det hele ble avsluttet med en finale for de 12 beste i hver klasse. Vinnere av Herredag Order of Merit ble Brutto: Netto: Bernhard Jahnsen Vebjørn Evjen Vi har har arrangert Herredag hver onsdag fra sesongstart til uken før klubbmesterskapet. Det har i år vært 72 deltagere som har fullført til sammen 653 runder, noe som er omtrent 5% økning i forhold til i fjor. Vi tror den store interessen og de mange gode resultatene viser at det sportslige nivået i klubben stadig blir bedre, men vi understreker at Herredagen er et tilbud for alle, uansett ferdigheter. Herrekomiteen takker alle som har vært med på å gjøre årets Herredag til en suksess og håper på like bra deltagelse neste år! Drammen Per Christian Juel Leder Senior herrekomiteens årsberetning 2013 Styrets sammensetning: Leder: Sekretær: Kasserer: Turneringsledere: Revisor: Henrik Vestergaard Jan Rockstad Emil Widerøe Kjell Hovland Olsen & Lars Juel Henry Langerud DrmGka rsmøte2013 saksdok.docx 12 (24)

13 Valgkomite - Leder: Medlem: Håkon Grosvold Gustav Thielemann Det har vært avholdt 4 styremøter, et medlemsmøte og ellers diverse kontakt mellom styremedlemmene ved behov i løpet av perioden. Styret valgte i år som i fjor å avslutte utesesongen med en golfrunde etter egne regler (Jan vant i år som i fjor og forfjor og..) og etterfølgende uformelt møte. Vi er pr. i dag 69 betalende medlemmer. Aktiviteter Vinterspill på Imjelt er fortsatt like populært og hele 35 medlemmer deltok en eller flere ganger i løpet av vinteren. I år ble det også Sverige tur og overnattingsstedet var som vanlig Tanum Gjestgiveri, og de deltagende som overnattet hadde en hyggelig middag og aften. Første runde for oss på Skoger ble med en Vårturnering. Dette var også starten på sommerens Eclectic konkurranse. Vi hadde totalt 14 konkurranser i løpet av sesongen og avsluttet med Avslutningsturnering Dessuten hadde vi som nevnt, Eclectic, Per Thoens Minnecup og Roll Hansen Cup. Eclectic vunnet av Øyvind Skaugrud. På de neste plassene Harald Økerne og Kåre Bjerkan. Per Thoens Minnecup vundet av Egil Nelstrøm, han beseiret Kåre Sletten. Roll Hansen Cup vundet af Åsmund W. Eriksen. På de neste plassene fulgte Jan Rockstad og Harald Økeren. Årets Seniormester ; Kjell Josefssons pokal ble vundet af Rolf Wendt Andresen med Aa. Eriksen og Sverre Svendsen på de neste plassene. Imjelt Cup med to runder golf og med lunsj mellom rundene vundet af Kåre Sletten Her er vinner av de øvrige konkurransene: Vårturnering Stableford Odd Aagesen Texas Scramble med trukket partner Stableford Rockstad/Saugerud 3 køller (inkl. putter) Utslag fra rød tee Stableford Åsmund W- Eriksen Slaggolf med innlagt vinkonkurranse Slaggolf Jan Rockstad Flaggturnering Slaggolf Øyvind Skaugrud 7-er jern fra rød tee Stableford Eigil Nielstrøm Fourball Skarra/ Viker Rød dag Slaggolf Henrik Vestergaard Foursome Stableford K.H. Olsen / Hovd Avslutningsturnering Slaggolf Henrik Vestergaard Dejligt at kunne give ekstra præmie for Hole In One til Odd Aagesen. Høstens tur gikk til Norefjell. Vi fikk flott vær, men resultatene sto ikke i stil med været. Der vant Knut Nordanger, igjen i år, med Harald Økern og Gunnar Høst på de neste plassene. Dagen ble avsluttet med noe godt å spise og premieutdeling. Banen har vært bra i år, en fantastisk sæson, og vi har fået betydelig bedre status for kjøreveiene, slik at vi kan bruke bil også dersom været ikke er av det beste. Vi er allerede i gang på Imjelt med godt belegg på alle simulatorer. Årsmøtet er tirsdag 10. desember 2013 kl på Håndverkern. Efter 2 år som styreleder, men desværre med megen nødvendig tid i Kina og Danmark, siger jeg tak for mig og vil gerne takke de 4 andre i styret for et godt og morsomt samarbejde. DrmGka rsmøte2013 saksdok.docx 13 (24)

14 Vennlig hilsen Henrik Vestergaard Styreleder Norsk Senior Golf avd. Drammen Golfklubb årsberetning 2013 Komiteens medlemmer ble valgt på oppstartsmøte på Imjelt 24. februar 2013 og besto av: Leder: Jan Andersen Kasserer: Øyvind Nystøl Sekretær: Karin Bjørg Lundgreen Aktiviteter og representasjon for spillere fra Drammen GK i 2013: I følge NSG er det ca. 70 seniorspillere fra Drammen Golfklubb som er registrerte medlemmer av NSG i Av disse har omlag 25 spillere deltatt på Seniortouren og i uttaksturneringer hvor flere av spillerne har vunnet turneringer. Esga EM lag i Costa Navarino, Hellas: Der deltok Arne Thorshaug og Øyvind Nystøl på nettolaget. Marisa Sgaravatti i Larvik: Elin Horgen tok en flott 10. plass individuelt og hvor Norge vant strokeplay. Esga Masters(+70) ble spilt i Guadalmina, Spania: Anders Christoffer Juel deltok i brutto. Landskampene mot Danmark, Sverige hadde ingen seniorspillere fra Drammen golfklubb blant rekkene i Landskampen som skulle vært spilt mot England i East Sussex, ble avlyst i september 2012 og ble spilt i april Jan Andersen representerte Drammen Golfklubb. Lag NM senior: Alle lagene beholdt plassene sine respektive divisjoner med unntak av damelaget i 1. div som måtte rykke ned i 2. div. Drammen 2 avanserte fra 4. plass i 2012 til 3. plass i 2013 og endte dermed på pallplass. Senior Masters på Kongsvinger: Kl. 1: Jan Andersen nr 4. Det var liten deltakelse fra Drammen i tourfinalen Regionmesterskap Buskerud ble spilt på Norsjø: Regionmester: Jan Andersen. NSG Lagserie Match 2013: Vi hadde med 5 lag i lagserien, men dessverre måtte ett lag trekke seg. I år holdt det til finalespill og Drammen Golfklubb vant lagseriefinalen som også gikk på Drammen golfbane. Nytt av året når det gjelder uttaksturneringer for 2014, ble de 11 første allerede spilt i 2013 på høsten. Det gjenstår 6 uttaksturneringer for 2014 hvor ett uttak er blitt lagt til Drammen. Vi takker for en flott golfsesong og ser fram til sesongen Drammen Jan Andersen Damekomiteens årsberetning 2013 Damekomiteens sammensetning Leder: Kasserer: Renate Solbakken Brit Skaugrud DrmGka rsmøte2013 saksdok.docx 14 (24)

15 Turleder: Medlem: Lisbet Juel Carol Flaathen Unn Håkonsen Randi Haftorn Vi startet året tradisjonen tro med styremøte hos Carol i februar. Her la vi planen for sesongen 2013 og oppsummerte fjorårets sesong. Vi koste oss med fantastisk servering fra Carol som vanlig. Golfbox som ble innført i 2011 sesongen har vært en suksess og det har kommet for å bli. Vi og resten av gjengen blir stadig flinkere i Golfbox og vi fortsetter selvfølgelig med dette i Vi fortsatte vår fadder ordning for nye spillere, men fikk igjen liten interesse/oppslutning blant de nye. Men vi gir oss ikke med rekruttering av nye spillere. Aktiviteter Vi startet sesongen med kick-off på klubbhuset tirsdag 30/4. Der koste vi oss med god mat og drikke fra vår nye vertinne i cafeen. Alle var veldig imponert og gledet seg til fortsettelsen. Dessverre vet vi alle hvordan det endte sesongen på Drammen Golfbane startet 7. mai. Vi innførte igjen 3 starttider i Dette ble gjort grunnet etterspørsel fra damene. I år har det gått veldig bra da deltagelsen har vært høy gjennom hele året. Vi regner med at dette fortsetter neste år, men vil ta en ny evaluering foran neste sesong. Hele sesongen på Drammen Golfbane bestod av 22 runder, med ulike konkurranseformer. Eclectic konkurransen ble utvidet til 8 runder i løpet av året. Dette for å spisse konkurransen og skape spenning gjennom hele året. Resultatene ble hengt opp på dametavlen etter hver runde. Vi arrangerte flere slagkonkurranser og to match konkurranser. Vi vil gratulere følgende vinnere: Årets golfer (plasspoeng): Årets deltager (ivrigste): Pokal vinner (brutto slag): Eclecticstableford Nina Johannessen Unn Håkonsen 18 av 22 runder Yvonne Lundquist 84 slag Brit Skaugrud (18-hull) 53 poeng Med ny pro ble det satt i gang et nytt treningsprogram for damene i Planen var at det skulle være fordelt gjennom året. Vi møtte opp og tilbakemeldingene jeg har fått fra gruppa er positive. Dette er super trening i en sosial og uformell setting. Vi var gjennom alle fasene av spillet fra putting til driving. Vi håper trening fortsatt kan tilbys i en eller annen form i Tradisjonen tro spiller vi vennskapsturnering med Kjekstad damene i løpet av året. I 2012 fikk vi dessverre ikke til dette. Men i år la vi oss i selen og fikk gjennomført turneringen 11. juni. Banen var perfekt og solen skinte fra blå himmel. En fantastisk formiddag! I 2014 er det vår tur til å dra til Kjekstad. Årets grillfest ble tradisjonen tro arrangert siste tirsdag i august. Været var på vår side i år. 44 ivrige golfere stod på startstreken! Det ble en overlegen seier til Skistad/Knutsen med score - 7. Det ble en veldig vellykket kveld. God mat og et fenomenalt loddsalg (vi skal kjøpe flere loddbøker neste år). Tusen takk alle sammen for deres bidrag til Damegruppa og husk at grillfesten sesongen 2014 blir tirsdag den 26. august. Det er bare å sette av denne ettermiddagen og kvelden i kalenderen. Årets høsttur gikk til Sverige, nærmere bestemt Tanumshede Gjestgiveri. Det var med store forventninger til mat og baner vi satte kursen mot Sverige og vi ble ikke skuffet! Vi spilte Mjølkerød på lørdag og Strømstad på søndag. Fantastisk vær og mat gjorde turen vellykket. Tradisjonen tro skuffer ikke Sverige. Vi kommer helt sikkert tilbake. DrmGka rsmøte2013 saksdok.docx 15 (24)

16 Ladies Tour ble arrangert 11/ Deltagelsen var bedre enn i 2012, men vi sliter fremdeles med å trekke spillere fra andre klubber. Været var nydelig og det ble en fin dag på golfbanen. Vi bretter opp armene og setter ned en komite foran neste sesong. Vi tror vi har mye å hente med mer markedsføring. Sesongavslutningen ble tradisjonen tro arrangert privat hos Siri Hoel. Vi koste oss med vin, ost og kjeks. Det ble stor premieutdeling og mange blide damer. Tusen takk til Siri for husvære og nydelig foccacia brød. Økonomien i komiteen er god. Årets regnskap er per dato oppgjort med overskudd. Styret holder et våkent øye på kostnadsutviklingen. Det har vært økt deltagelse på tirsdagene i årets sesong. Vi håper dette fortsetter i Jeg vil avslutte med å takke damekomiteens styre for innsatsen i år. Vi tar svært gjerne imot forslag fra medlemmene våre. De kan sendes på e-post eller per telefon. Når sesongen begynner kan man også legge en lapp i skapet vårt på klubbhuset. Tusen takk for årets sesong. Hilsen Renate Solbakken Leder Damegruppa Juniorkomiteens årsberetning 2013 Juniorkomiteens styre Leder: Kasserer, elitegruppe: Medlem, gutter: Medlem, jenter: Medlem, knøtter: Hans Petter Nilsen Olav Gjesteby Erik Mathisen Tom Kristiansen Thorbjørn Hansen Junior avdelingen Årets sesong er over, vi har heller ikke i år hatt den økning av juniorer som vi hadde håpet på. Vi får bruke vinteren til å finne ut hvilke tiltak vi må ta for å få ungdom til å velge golf. Vi må fornye oss å finne nye veier som kan dra ungdommen til vår sport. For aktiviteter i undergruppene vises til egne beretninger. Vil tilslutt takke alle tillitsvalgte for en meget god innsats, de fleste vet ikke hvor viktige dere er for klubben. Styret 2013 Årsrapport Knøtter 2013 Knøtte- treningen begynte som vanlig i mai, det var mellom 10 og 25 på treningene som var delt opp på enten tirsdag eller torsdag. Det ble fokusert på mye lek og gøy, men selvfølgelig var golfen det viktige. Vi fikk laget en 4 hulls treningsbane oppe mellom hull 3 og 17, og dette ble en stor suksess. Tilbakemeldingene fra foreldrene var veldig positiv. Vi føler at interessen begynner å ta seg opp blant de yngste igjen, og det er jo veldig gøy. DrmGka rsmøte2013 saksdok.docx 16 (24)

17 Leder knøttegruppa Thorbjørn Hansen Junior elite gruppe 2013 Sesongen 2013 startet med ny trener på plass, Knut Schiager, og treningsleir etter påske ved Araslöv i Sverige. Fra påske og frem til åpning av golfbanen i mai har det vært trening innendørs 1-2 dager i uken på Fornebu og Imjelt. Knut har gjort en flott innsats med juniorene i år og aktiviteten på treningsfeltet har vært bedre enn på lenge. Fra mai har juniorene hatt trening på Skoger med Knut, to dager i uken og i tillegg er antallet timer egentrening betydelig hos mange. Toppen av det som skjedde i år, var selvfølgelig sølvmedaljen i Lag NM for gutter på Moss Rygge. Dette med ett lag hvor den yngste var 13 år, så her ser fremtiden lys ut. Vi må også nevne Kristians sølv under NM JR individuelt, en meget bra prestasjon. Jentene var på Mørk, der de ble nr 3. Neste år blir det opprykk. 9 unge spillere er med å konkurrerer på alle nivåer fra Juniortour - Region tour - Team Norway Junior tour, Landslag og internasjonalt. Våre juniorer 2013 er: De yngste: Mathilde Lauring Kristiansen Christoffer Strøm Marius Tandberg Maiken Bing Paulsen Kristian Krogh Jonas Stærkeby Hilsen Nora Mehren Mathiesen Georg Haust Grinderud Carl Axel Moserud Sebastian Foss Kevin Andre Wright Alexander Kjos Hartz Emil Mehren Mathiesen Elite - Herrer og Damer Norgescup 2013 Norgescup er nasjonale turneringer og det øverste konkurransenivå for herrer og damer i Norge. Herreklassen I år har 9 spillere fra vår klubb deltatt på Norgescup. Beste enkelt plasseringer i år sto Andreas Gjesteby for med sin seier (Tyrifjord). I tillegg har Kristian K. Johannessen, Kevin A. Wright, Espen Jensen, Bernhard Jahnsen, Jostein Folkedal, Knut-Alexander Schiager, Ståle Mikkelsen og Stian Lund representert Drammen GK på Norgescup. Her er navn og plasseringer på våre deltakere i årets Norgescup for herrer: Navn Nøtterøy Meland Miklagard Tyrifjord Kongsvinger Drøbak Andreas F. Gjesteby 10 IS T11 1 IS IS Kristian K. Johannessen IS IS IS IS IS 6 Kevin A. Wright IS T28 IS T16 WD 49 Espen Jensen IS IS IS T30 T21 IS Bernhard Jahnsen IS IS T18 15 IS IS Jostein Folkedal IS IS IS IS T55 IS Knut-Alexander Schiager T28 IS IS IS IS IS Ståle Mikkelsen IS IS IS IS 61 IS DrmGka rsmøte2013 saksdok.docx 17 (24)

18 Stian Lund IS IS MC IS IS IS IS = ikke spilt, MC = Missed Cut, WD = Withdrawn På Order of Merit, som er tabellen etter alle konkurransene på Norgescup (NM som også er en del av Norgescup er omtalt nedenfor), ble Andreas nr.8, Kristian nr.33, Kevin nr.49, Bernhard nr. 54, Espen nr.75, Knut nr.108, Jostein nr.149 og Ståle nr.154. Bare de som klarer cut får poeng på OoM. Dameklassen I år var det Cesilie S. Hagen og Maiken Bing Paulsen av våre damer som deltok på Norgescup. Beste enkelt plasseringer i år sto Cesilie S. Hagen for med sin 4. plass på Meland. Navn Nøtterøy Meland Miklagard Tyrifjord Kongsvinger Drøbak Cesilie S. Hagen T11 T4 T12 IS IS IS Maiken Bing Paulsen IS IS 21 IS IS IS IS = ikke spilt På Order of Merit, som er tabellen etter alle konkurransene på Norgescup (NM er også en del av Norgescup og er omtalt nedenfor), ble Cesilie nr.6 og Maiken nr.50. NM individuelt 2013 NM individuelt ble i år avholdt på Stiklestad Golfklubb i Trøndelag. Våre representanter i årets mesterskap var Cesilie Hagen, Andreas Gjesteby, Kristian K. Johannessen, Kevin A. Wright, Carl Axel Moserud, Espen Jensen og Jostein Folkedal. Selv om Cesilie var den eneste deltakeren vår i dameklassen holdt det i massevis. Hun var suveren fra første slag og tok seieren i NM med hele syv slag ned til andreplassen. Etter endt sisterunde var hun, med en totalscore på 282 (-2), eneste dame under par etter fire runder. Vi gratulerer Cesilie med en vel fortjent Kongepokal. Blant våre gutter delte Kristian og Andreas 7. plassen og ble med det våre beste i herreklassen. Kevin debuterte i NM med en flott delt 27. plass. Espen, Carl Axel og Jostein misset cutgrensen og fikk spillefri de siste to dagene. I tillegg til dette må andrerunden til Andreas nevnes. Han gikk denne på 61 slag (-10) og satt en banerekord som nok vil stå en stund. Norgesmester i herreklassen ble Elias Bertheussen fra Trondheim GK. Lag NM 2013 I år deltok våre herrer nok en gang i elitedivisjonen, som er det høyeste nivået i herreklassen. Mesterskapet ble avholdt på Bogstad Golfbane i slutten av juli. Damene våre deltok i år 1. divisjon på Tyrifjord GK. Vårt herrelag besto i år av juniorene Kristian K. Johannessen og Kevin A. Wright samt Joakim Mikkelsen, Andreas Gjesteby og Knut-Alexander Schiager. I år ble herrene våre sett på som en av «outsiderene» til NM tittelen og gutta leverte glimrende. Riktignok ble Stavanger GK litt for sterke for våre gutter, men anført av lagkaptein Espen Jensen hentet guttene hjem klubbens første medalje i herrenes Lag NM. For våre gutter er ikke sølv nederlag men forhåpentligvis bare starten på flere topplasseringen i denne konkurransen fremover. Stavanger GK ble norgesmestre og bronsen gikk til Grønmo GK. Damelaget vårt besto av Cesilie S. Hagen, Yvonne Lundquist og junioren Maiken Bing Paulsen. Etter tre dagers spill, endte damene på en flott 3. plass. DrmGka rsmøte2013 saksdok.docx 18 (24)

19 Sak 5.0 Behandle Drammen GKs regnskap i revidert stand 5.1 Oversikt regnskap for klubben Se vedlegg DrmGka rsmøte2013 saksdok.docx 19 (24)

20 Revisors beretning for regnskapsåret 2013 DrmGka rsmøte2013 saksdok.docx 20 (24)

21 Sak 6.0 Innkomne forslag Forslag 1 Jeg ønsker at Årsmøtet pålegger styret å vurdere muligheten for å betale årsavgiften i månedlige rater via avtalegiro. Dette er en tid på året da mye skal betales og det vil sikkert være fint for i alle fall noe å kunne dele opp årsavgiften. Andre klubber gjør dette, ref. Arendal Golfklubb. Håkon Grosvold Medl. Nr. 210 Sak 7.0 Fastsette medlemskontingent Styret foreslår at årsavgift for 2014 skal være NOK Medlemmene betaler Årsavgift, som består av to ledd: Medlemskontingent Drammen Golfklubb + Serviceavgift NGU NGF inklusive Norsk Golf NOK 322 Drammen Golfklubb NOK 308 Medlemskontingent klubb NOK 630 DrmGka rsmøte2013 saksdok.docx 21 (24)

22 Sak 8.0 Vedta Drammen GKs budsjett Styret har valgt å legge fram et budsjett som viser realitetene pt. Økte kostnader skyldes vesentlig nødvendige forberedelser for mulig inngåelse av avtale med NGU. Ved en evt. inngåelse av avtale med NGU vil forutsetningen på noen av postene nødvendigvis måtte endres. Dette vil gjelde poster som leieavgift/lønnskostnad og et annet inntektspotensiale som vi pt ikke har i dag. Klubben Budsjett 2014 Budsjett 2013 Regnskap 2013 Grasrotandel Kommunal støtte Kontingenter med spillerett Klubbmedlemmer uten spillerett Samarbeid/sponsor avtaler VTG Klubbhus inkl. skap Inntekter klubben Varekostnad Lønnskostnad Driftkostn. og av- og nedskrivninger Annen driftskostnad Driftskostnader Driftsresultat Renteinntekt bankinnskudd Rentekostnader 0 0 Est. Resultat Målsetting 2014 Styret skal arbeide mot følgende mål: 1. Innen utløpet av første kvartal skal vi ha ferdig avtale med NGU for 2014 (mandat gitt i ekstraordinært årsmøte 5. februar 2014) 2. Utvikle en organisasjonsplan i første tertial for kommersiell drift 3. Nedsette et forhandlingsutvalg og ferdigstille avtale (tredje kvartal) for overtakelse av banen i Satse på klubbutvikling; med aktiviteter rundt medlemsutvikling, sportslig, junior og elite. Besvare spørsmålet; hvordan skal vi fortsette det gode juniorarbeidet? DrmGka rsmøte2013 saksdok.docx 22 (24)

23 Sak 9.0 Utdeling av premier DrmGka rsmøte2013 saksdok.docx 23 (24)

24 Sak 10.0 Valg Innstilling fra valgkomiteen til ny styresammensetning, revisorer og valgkomité legges fram av valgkomiteen på årsmøtet. Styret i Drammen Golfklubb har hatt følgende sammensetning i 2013: Funksjon Navn På valg/ikke på valg/funksjonstid Leder Randi Haftorn Nestleder Øyvind Skaugrud Ikke på valg Styremedlem Glenn Flaathen Styremedlem Christina Molin Styremedlem Ole Tom Kallerud Ikke på valg Styremedlem Ina Baumann Ikke på valg Styremedlem (Jr. leder) Hans Petter Nilsen 1 år (velges av junior komité) Varamedlem Kåre Bjerkan Revisorer : Jan Henrik Knudsen Øyvind Nystøl Valgkomité : Kristin Haftorn Johansen Anders Nordmarken Kjell Øksne Varamedlem : Terje Edvardsen Ikke på valg DrmGka rsmøte2013 saksdok.docx 24 (24)

Drammen Golfklubb (Org.Nr: 980 148 165) http://www.drammengk.no/ Årsmøte 2014. Tirsdag 17.februar 2015 kl.19:00 Hotel Tollboden Tollbugata 43, Drammen

Drammen Golfklubb (Org.Nr: 980 148 165) http://www.drammengk.no/ Årsmøte 2014. Tirsdag 17.februar 2015 kl.19:00 Hotel Tollboden Tollbugata 43, Drammen Drammen Golfklubb (Org.Nr: 980 148 165) http://www.drammengk.no/ Årsmøte 2014 Tirsdag 17.februar 2015 kl.19:00 Hotel Tollboden Tollbugata 43, Drammen Sakspapirer 20150217 a rsmøte2014 DrmGk saksdok ferdig.docx

Detaljer

Drammen Golfklubb (Org.Nr: 980 148 165) http://www.drammengk.no/ Årsmøte 2015

Drammen Golfklubb (Org.Nr: 980 148 165) http://www.drammengk.no/ Årsmøte 2015 Drammen Golfklubb (Org.Nr: 980 148 165) http://www.drammengk.no/ Årsmøte 2015 Torsdag 11.februar 2016 kl.19:00 Hotell Tollboden Tollbugata 43, Drammen Sakspapirer 20160211 a rsmøte2015 DrmGk saksdok.docx

Detaljer

Årsmøte Hafjell Golfklubb 2012.

Årsmøte Hafjell Golfklubb 2012. Årsmøte Hafjell Golfklubb 2012. Sted: Nermo Hotell. Tidspunkt: Torsdag 25.april 2013 kl 1800. Til behandling foreligger: 1. Åpning av årsmøtet registrering av medlemmer. Valg av møteleder 2. Valg av minst

Detaljer

Årsmøtet 2014. Haugesund Golfklubb

Årsmøtet 2014. Haugesund Golfklubb Årsmøtet 2014 Haugesund Golfklubb - ' 3. februar 2015 Kl. 19.00 På Klubbhuset SAKSLISTE Å RSMØTET 2014 1. Velkommen. Åpning og orientering ved klubbens leder. 2. Godkjenning av de stemmeberettigede. 3.

Detaljer

Årsmøtet 2016. Haugesund Golfklubb

Årsmøtet 2016. Haugesund Golfklubb Årsmøtet 2016 Haugesund Golfklubb - ' 8. februar 2016 Kl. 19.00 På Klubbhuset SAKSLISTE Å RSMØTET 2016 1. Velkommen. Åpning og orientering ved klubbens leder. 2. Godkjenning av de stemmeberettigede. 3.

Detaljer

Kjære medlem. Vi i styret ønsker alle medlemmer en god golfsommer. Christian

Kjære medlem. Vi i styret ønsker alle medlemmer en god golfsommer. Christian Kjære medlem. Så står sommerferien for døren, normalt en veldig aktiv periode på Nøtterøy golfbane. Våren i år har gitt oss mulighet til å spille ofte, og i godt vær. Det hjelper på humøret og opplevelsen

Detaljer

PROTOKOLL NSG ÅRSMØTE - Clarion Hotel & Congress Oslo Airport

PROTOKOLL NSG ÅRSMØTE - Clarion Hotel & Congress Oslo Airport PROTOKOLL NSG ÅRSMØTE - Clarion Hotel & Congress Oslo Airport lørdag 11.02.2017-kl. 14.00. Fra styret: Helge Wangen (HW), Grethe Kristensen Nysveen (GKN), Asle P. Johansen (APJ), Karl P. Aasland (KPA),

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014/2015

ÅRSBERETNING 2014/2015 ÅRSBERETNING 2014/2015 LILLEHAMMER ISHOCKEYKLUBB KRISTINS HALL - LILLEHAMMER TORSDAG 19. MARS 2015 KL. 18.00 VEL MØTT TIL ÅRSMØTE! Lillehammer Ishockeyklubb Stiftet 2. November 1957 Postadresse: Boks 436,

Detaljer

Styrets forslag til vedtak: Det er. stemmeberettigede til stede og det ordinære årsmøtet er vedtaksført.

Styrets forslag til vedtak: Det er. stemmeberettigede til stede og det ordinære årsmøtet er vedtaksført. 1 av 8 Årsmøtet skal iht. klubbens lover 15 behandle 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, referent samt to medlemmer til å underskrive

Detaljer

Protokoll årsmøtet 2011

Protokoll årsmøtet 2011 Protokoll årsmøtet 2011 Protokoll årsmøtet 2011 Byneset Golfklubb 1. Godkjenne de stemmeberettigede Alle idrettslagets medlemmer har adgang til årsmøtet. For å ha stemmerett må man være fylt 15 år, hatt

Detaljer

VEL MØTT! Innkalling til ordinært årsmøte i Valdres Golfklubb 2015. Det innkalles herved til årsmøte i Valdres Golfklubb. Onsdag 18.2.

VEL MØTT! Innkalling til ordinært årsmøte i Valdres Golfklubb 2015. Det innkalles herved til årsmøte i Valdres Golfklubb. Onsdag 18.2. Innkalling til ordinært årsmøte i Valdres Golfklubb 2015 Det innkalles herved til årsmøte i Valdres Golfklubb Dato: Tid: Sted: Onsdag 18.2.2015 Kl 18:00 Quality Hotel & Resort Fagernes Saksliste: 1. Godkjenning

Detaljer

Årsmøtet 2013. Haugesund Golfklubb

Årsmøtet 2013. Haugesund Golfklubb Årsmøtet 2013 Haugesund Golfklubb - ' 19. februar 2014 Kl. 19.00 På Klubbhuset SAKSLISTE Å RSMØTET 2013 1. Velkommen. Åpning og orientering ved klubbens leder. 2. Godkjenning av de stemmeberettigede. 3.

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013 Årsmøte ble avholdt i Sørmarka Kurs og Konferansesenter, torsdag 5.februar 2013. 1. Godkjenning av de stemmeberettigede. Det møtte 45 medlemmer, dette ble

Detaljer

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014 Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014 Onsdag 19.2.2014 Saksliste 1. GODKJENNING AV DE STEMMEBERETTIGEDE 2. GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 3. KONSTITUERING - DIRIGENT - SEKRETÆR - 2 REPRESENTANTER

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET 2015

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET 2015 Dato: Tirsdag 17. februar 2015 Sted: Solastranden Hotell Kl: 19.00 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET 2015 1. Konstituering av årsmøtet. Fastsettelse av stemmetall. Styreleder Egil Reimers åpnet årsmøtet med å ønske

Detaljer

Årsmøte Salten Golfklubb Side 1 av 32

Årsmøte Salten Golfklubb Side 1 av 32 Årsmøte Salten Golfklubb 23.02.17 Side 1 av 32 ÅRSMØTE SALTEN GOLFKLUBB 23 FEBRUAR 2017 Kantinen på fylkeshuset kl 1800 Saksliste: 1. Åpning 2. Godkjenning av antall stemmeberettigede 3. Godkjenning av

Detaljer

Referat årsmøtet 2010

Referat årsmøtet 2010 Referat årsmøtet 2010 Referat årsmøtet 2010 Byneset Golfklubb 1. Godkjenne de stemmeberettigede Alle idrettslagets medlemmer har adgang til årsmøtet. For å ha stemmerett må man være fylt 15 år, hatt gyldig

Detaljer

SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE Ballerud Golfklubb 2014

SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE Ballerud Golfklubb 2014 SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE Ballerud Golfklubb 2014 Tirsdag 25. februar 2013, kl. 19:00 i klubbhuset Styret viser til tidligere innkalling distribuert via e-post direkte til medlemmene, og offentliggjort på

Detaljer

ÅRSMØTE. 23. April 2015 kl. 19.00 på Sillongen Toten Hotell, Bøverbru. Dagsorden:

ÅRSMØTE. 23. April 2015 kl. 19.00 på Sillongen Toten Hotell, Bøverbru. Dagsorden: ÅRSMØTE 23. April 2015 kl. 19.00 på Sillongen Toten Hotell, Bøverbru. Dagsorden: 1. Godkjenne innkalling og saksliste 2. Valg av ordstyrer og referent 3. Årsmelding 4. Regnskap 5. Innkomne forslag 6. Fastsettelse

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB. ÅRSBERETNING 2011 Del 1. Side 1 av 7

SKJEBERG GOLFKLUBB. ÅRSBERETNING 2011 Del 1. Side 1 av 7 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING 2011 Del 1 Side 1 av 7 INNKALLING TIL ÅRSMØTE (Ekstraordinært) Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte: Torsdag 1. desember kl. 18.00 på klubbhuset,

Detaljer

Årsberetning Klubben har gjennomført følgende arrangementer i løpet av 2016:

Årsberetning Klubben har gjennomført følgende arrangementer i løpet av 2016: Årsberetning 2016 Pr. dags dato har klubben 119 medlemmer, dvs. tilsvarende tall som ved årsskiftet 2015/2016. Av disse er 79 spillerettsmedlemmer, 32 distansemedlemmer, 4 juniorer og 4 barn. Banen ble

Detaljer

SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE Ballerud Golfklubb 2013

SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE Ballerud Golfklubb 2013 SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE Ballerud Golfklubb 2013 Mandag 18. Februar 2013, kl 19:00 i klubbhuset Styret viser til tidligere innkalling distribuert via e-post direkte til medlemmene, og offentliggjort på klubbens

Detaljer

Vi har mange unge og lovende som har hatt flere topplasseringer og seiere på Juniortouren i år. Det skal bli spennende å følge med videre!

Vi har mange unge og lovende som har hatt flere topplasseringer og seiere på Juniortouren i år. Det skal bli spennende å følge med videre! Styrets beretning/årsmelding Klubbens formål er å drive golfidrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske komité (NIF). Klubben er definert som en klubb med treningsanlegg i hht til NGF bestemmelser.

Detaljer

Ønsker velkommen til årets Generalforsamling

Ønsker velkommen til årets Generalforsamling Ønsker velkommen til årets Generalforsamling Stockfleths gate 26 Tirsdag 10. februar 2015 SBKs generalforsamling tirsdag 10.02.2015 I: Godkjennelse av innkalling og dagsorden II: III: IV: Åpning Valg av

Detaljer

ÅRSMØTE FOR TRONDHEIM BALLKLUBB. 22-05-2013 19:00 Idrettens Hus - Trondheim MØTEPAPIRER

ÅRSMØTE FOR TRONDHEIM BALLKLUBB. 22-05-2013 19:00 Idrettens Hus - Trondheim MØTEPAPIRER ÅRSMØTE FOR TRONDHEIM BALLKLUBB 22-05-2013 19:00 Idrettens Hus - Trondheim MØTEPAPIRER Saksliste: 1. Åpning av møtet ved styreleder 2. Godkjenning av de stemmeberettigede 3. Valg av dirigent, sekretær

Detaljer

2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent(er), sekretær og 2 representanter til å underskrive protokollen.

2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent(er), sekretær og 2 representanter til å underskrive protokollen. 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent(er), sekretær og 2 representanter til å underskrive protokollen. 4. Behandle idrettslagets

Detaljer

Sak 2 Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden

Sak 2 Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden 1 av 10 Årsmøtet skal iht. klubbens lover 15 behandle 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent(er), sekretær(er) samt 2 representanter

Detaljer

Ballerud Golfklubb Juniorarbeid 2010

Ballerud Golfklubb Juniorarbeid 2010 Ballerud Golfklubb Juniorarbeid 2010 Årsmøtet i 2009 gav juniorkomiteen fullmakt til å øke aktiviteten på juniorarbeidet i forhold til tidligere år. Dette innebar bla økte økonomiske rammer. I 2009 ble

Detaljer

ÅRSBERETNING TRYSIL GOLFKLUBB 2012.

ÅRSBERETNING TRYSIL GOLFKLUBB 2012. TRYSIL GOLFBANE HULL NR.3 ÅRSBERETNING TRYSIL GOLFKLUBB 2012. Styret har i 2012 bestått av følgende personer: Bjarne Sletten Styreleder Juul Arne Norum Nestleder Anne Marit Myhre Kasserer Øystein Kristiansen

Detaljer

Årsmøte Ski IL Innebandy

Årsmøte Ski IL Innebandy Årsmøte 2016 Ski IL Innebandy Møterommet, Ski Alliansehall 15.3.2016 Ski IL Innebandy skiilinnebandy.com facebook.com/skiilinnebandy ski.il.innebandy@gmail. com Saksliste 1. Godkjenning av stemmeberettigede

Detaljer

ÅRSMØTE HALDEN GOLFKLUBB. TORSDAG 12. MARS 2015 Kl 18.00. BEST WESTERN PLUS (Tidligere Grand Hotel)

ÅRSMØTE HALDEN GOLFKLUBB. TORSDAG 12. MARS 2015 Kl 18.00. BEST WESTERN PLUS (Tidligere Grand Hotel) ÅRSMØTE HALDEN GOLFKLUBB TORSDAG 12. MARS 2015 Kl 18.00 STED: BEST WESTERN PLUS (Tidligere Grand Hotel) Årsmøte i Halden golfklubb 12 mars kl.18:00-2015 Sted: Best Western Pluss.(Grand Hotell) Agenda:

Detaljer

På valg ved årsmøtet i 2016 er styrets nestleder Svenn Toftesund og styremedlem Heather Hebbert.

På valg ved årsmøtet i 2016 er styrets nestleder Svenn Toftesund og styremedlem Heather Hebbert. ÅRSBERETNING 2015 FOR SALTEN GOLFKLUBB Styret har i 2015 bestått av følgende valgte personer: Leder Jens Kristian Hansen Nestleder Svenn B. Toftesund Styremedlem Rune Andreassen Styremedlem Heather Hebbert

Detaljer

SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE Ballerud Golfklubb 2015

SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE Ballerud Golfklubb 2015 SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE Ballerud Golfklubb 2015 Torsdag 26. februar 2015, kl. 19:00 i klubbhuset Styret viser til tidligere innkalling distribuert via e-post direkte til medlemmene, og offentliggjort på

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE FOR ÅR 2014. Klubbhuset Setnesmoen, tirsdag 09. desember 2014 kl. 19:00.

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE FOR ÅR 2014. Klubbhuset Setnesmoen, tirsdag 09. desember 2014 kl. 19:00. Rauma Golfklubb Postboks 306 N-6301 ÅNDALSNES Telefon: + 47 920 31 073 E-post: post@raumagolf.no Web: www.raumagolf.no Org.nr.: 00982132819 Kontonr.: 4087.24.30085 IBAN: NO17 3910 2211 964 BIC-adresse:

Detaljer

Informasjonsmøte for nye medlemmer. Kjekstad, 10. mai kl 1800 2000

Informasjonsmøte for nye medlemmer. Kjekstad, 10. mai kl 1800 2000 Informasjonsmøte for nye medlemmer Kjekstad, 10. mai kl 1800 2000 Agenda 1. Hvordan komme inn i miljøet og bli kjent? (Tore) 2. Treningstilbudene, både for voksne og barn 3. Veiledning om utstyr 4. Tips

Detaljer

Årsrapport Byneset golf fra Turneringskomiteen

Årsrapport Byneset golf fra Turneringskomiteen Årsrapport Byneset golf fra Turneringskomiteen Turneringleder Einar Olsvik. 14.02.2012 1 Kortfattet sammendrag. Golf året 2011 har vært langt og innholdsrikt, på en bane som var i meget god stand. Turneringene

Detaljer

Protokoll fra årsmøte i Stovner Frisbeeklubb 2014 24-01 2015 Oslo, Bergtunveien 20

Protokoll fra årsmøte i Stovner Frisbeeklubb 2014 24-01 2015 Oslo, Bergtunveien 20 Protokoll fra årsmøte i Stovner Frisbeeklubb 2014 24-01 2015 Oslo, Bergtunveien 20 Sak 1. Godkjenning av de stemmeberettigede * Det var 14 stemmeberettigede til stede. Sak 2. Godkjenning av innkalling,

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

Leder Øyvind Krag Ingul startet årsmøte, og gikk igjennom sakslisten

Leder Øyvind Krag Ingul startet årsmøte, og gikk igjennom sakslisten Årsmøte 2015 Protokoll Årsmøte Byneset Golfklubb Avholdt på Byneset golf, onsdag 25. februar 2015 - kl 19.00 Leder Øyvind Krag Ingul startet årsmøte, og gikk igjennom sakslisten Sak 1 Godkjenne de stemmeberettigede

Detaljer

Juniorkomiteen i Drøbak Golfklubb

Juniorkomiteen i Drøbak Golfklubb Golfcamp 2014 Juniorkomiteen i Drøbak Golfklubb Juniorleder Jon Peder Ryste 934 78 995 jp.ryste@online.no Medlem Rikke Naglestad 464 10 121 rikke.naglestad@bi.no Erik Rinde Olsen 900 82 507 erik.rinde_olsen@no.abb.om

Detaljer

Årsmøte Firmacurlingen 2011-2012. Park Hotel, fredag 20. April 2012 kl. 18.30. Saksliste

Årsmøte Firmacurlingen 2011-2012. Park Hotel, fredag 20. April 2012 kl. 18.30. Saksliste Årsmøte Firmacurlingen 2011-2012 Park Hotel, fredag 20. April 2012 kl. 18.30 Saksliste 1. Åpning kl. 18.30 2. Godkjenning av representanter 3. Godkjenning av dagsorden 4. Valg av dirigent og referent 5.

Detaljer

28-02-2010 19:00-22:30 Idrettens Hus - Trondheim

28-02-2010 19:00-22:30 Idrettens Hus - Trondheim ÅRSMØTE FOR TRONDHEIM FRISBEEKLUBB 28-02-2010 19:00-22:30 Idrettens Hus - Trondheim REFERAT Deltakere: Ingar Ballo Sandum, Sigrid Ballo Sandum, Stig Rune Øyra, Lars Jakob Furunes og Hans-Christian Ristad

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 13 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2015 Side 1

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2015 Side 1 Årsmelding Bjerke il fotball 2015 Årsmelding Bjerke il Fotball 2015 Side 1 Innholdsfortegnelse Årsmøtets oppgaver... 3 Styrets beretning... 4 Representasjoner... 5 Styrets oppsummering... 6 Organisasjonsapparat

Detaljer

ÅRSMØTE BRYNE TENNISKLUBB ONSDAG 18 FEBRUAR 2015 KL 20.00

ÅRSMØTE BRYNE TENNISKLUBB ONSDAG 18 FEBRUAR 2015 KL 20.00 Postboks 357 4349 BRYNE BANKGIRO : 3325.05.03259 STIFTET 1976 ÅRSMØTE I BRYNE TENNISKLUBB 2014 ONSDAG 18 FEBRUAR 2015 KL 20.00 Side 1 av 7 Årsmøte i Bryne Tennisklubb 2014 Klubbhuset onsdag 18 februar

Detaljer

ÅRSMØTE 27 NOVEMBER 2013

ÅRSMØTE 27 NOVEMBER 2013 ÅRSMØTE 27 NOVEMBER 2013 PERIODEN 27. november 2012 til 26. november 2013 VISJON FOR AUSTRÅTT GOLFKLUBB Flere og glade golfspillere! VERDIGRUNNLAGET FOR AUSTRÅTT GK Idrettsglede - Tilgjengelighet Engasjement

Detaljer

Årsmøte i Stokke idrettslag Ski 23. februar 2015 kl 19.30

Årsmøte i Stokke idrettslag Ski 23. februar 2015 kl 19.30 Årsmøte i Stokke idrettslag Ski 23. februar 2015 kl 19.30 Dagsorden: Sak 1. Åpning/konstituering Sak 2. Godkjenne a) Representantens fullmakter b) Dagsorden c) Valg av dirigent d) Valg av referent e) Valg

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2015 I MYRE BK

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2015 I MYRE BK Tilstede på årsmøtet; Johnny Åsen, Kjell Bråthen, Fritz Johnsen, Asbjørn Pettersen, Arne Nilsen, Fredrik Olsen, Erling Berg, Jarle Fredheim, Karl M Melkeraaen, Jarle Meløy, Jarle Hammer, Johnny Holen,

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE FOR ÅR 2013

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE FOR ÅR 2013 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE FOR ÅR 2013 Klubbhuset Setnesmoen, mandag 09.desember 2013 kl.18.00 Åpning Klubbens leder Lars Ramstad åpnet møtet og ønsket de frammøtte hjertelig velkommen. Det var gledelig at

Detaljer

Protokoll fra Årsmøtet. Drammen Roklubb

Protokoll fra Årsmøtet. Drammen Roklubb Protokoll fra Årsmøtet Drammen Roklubb 23.2.2017 Protokoll fra årsmøte i Drammen Roklubb Protokoll fra årsmøte i Drammen Roklubb. Årsmøtet ble avholdt i Drammen Roklubbs lokaler den 23.februar 2017. Leder

Detaljer

Årsberetning. GIL Fotball 2016

Årsberetning. GIL Fotball 2016 Årsberetning GIL Fotball 2016 Fotball styrets sammensetning Leder: Per Egil Moseng Nestleder: Ole Petter Bjerke Kasserer: Siri Ann Mørk Hansen Styremedlem: Marit Rogstad Aadnøy Kjell Sand (baneansvarlig)

Detaljer

Innkalling til Årsmøte 2017 Rogaland Rideklubb Onsdag 22. mars, kl. 19:00 i Rytterstua Saksliste Årsmøte Rogaland Rideklubb 2017

Innkalling til Årsmøte 2017 Rogaland Rideklubb Onsdag 22. mars, kl. 19:00 i Rytterstua Saksliste Årsmøte Rogaland Rideklubb 2017 Innkalling til Årsmøte 2017 Rogaland Rideklubb Onsdag 22. mars, kl. 19:00 i Rytterstua Saksliste Årsmøte Rogaland Rideklubb 2017 Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Sak 2. Godkjenne innkallingen og sakliste

Detaljer

ÅRSMØTEDOKUMENT Årsmøte Tirsdag 28. Februar 2017 kl. 18:00. Kroa i Klubbhuset på Nes

ÅRSMØTEDOKUMENT Årsmøte Tirsdag 28. Februar 2017 kl. 18:00. Kroa i Klubbhuset på Nes ÅRSMØTEDOKUMENT 2017 Årsmøte Tirsdag 28. Februar 2017 kl. 18:00 Kroa i Klubbhuset på Nes 1 Innhold Saksliste Årsmøte i Nes Golfklubb 09... 3 Forretningsorden... 3 Årsberetning for Nes Golfklubb 09 2016...

Detaljer

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2016 Side 1

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2016 Side 1 Årsmelding Bjerke il fotball 2016 Årsmelding Bjerke il Fotball 2016 Side 1 Innholdsfortegnelse Årsmøtets oppgaver... 3 Styrets beretning... 4 Representasjoner... 5 Styrets oppsummering... 6 Organisasjonsapparat

Detaljer

ÅRSMØTE 9 MARS PERIODEN 12. mars mars (1) Årsmøtet er klubbens øverste myndighet, og avholdes hvert år i mars måned.

ÅRSMØTE 9 MARS PERIODEN 12. mars mars (1) Årsmøtet er klubbens øverste myndighet, og avholdes hvert år i mars måned. ÅRSMØTE 9 MARS 2016 PERIODEN 12. mars 2015 9. mars 2016 VISJON FOR AUSTRÅTT GOLFKLUBB Flere og glade golfspillere! VERDIGRUNNLAGET FOR AUSTRÅTT GK Idrettsglede - Tilgjengelighet Engasjement Utdrag fra

Detaljer

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA:

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær, samt 2 representanter til

Detaljer

Årsmøte Notodden Bridgeklubb 2013 ÅRSMØTE 2013 FOR NOTODDEN BRIDGEKLUBB ØTA-BYGGET FREDAG 14.02.2014. Side 1 av 11

Årsmøte Notodden Bridgeklubb 2013 ÅRSMØTE 2013 FOR NOTODDEN BRIDGEKLUBB ØTA-BYGGET FREDAG 14.02.2014. Side 1 av 11 ÅRSMØTE 2013 FOR NOTODDEN BRIDGEKLUBB ØTA-BYGGET FREDAG 14.02.2014 Side 1 av 11 Agenda 1 Godkjennelse av innkalling. 2 Valg av dirigent 3 Valg av sekretær 4 Valg av 2 protokollunderskrivere 5 Godkjennelse

Detaljer

ÅRSMØTE 1. NOVEMBER 2011

ÅRSMØTE 1. NOVEMBER 2011 ÅRSMØTE 1. NOVEMBER 2011 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær og 2 representanter til å underskrive protokollen. 4. Behandle

Detaljer

Årsmelding. -Organisasjon -Idrett -Utdanning -Regnskap -Diverse -Resultater. Tennisregion Østland Vest

Årsmelding. -Organisasjon -Idrett -Utdanning -Regnskap -Diverse -Resultater. Tennisregion Østland Vest Årsmelding 2013 -Organisasjon -Idrett -Utdanning -Regnskap -Diverse -Resultater Tennisregion Østland Vest Årsmelding 2013 Side 2 Forord Etter Regionstinget i mars 2013 har arbeidet i tennisregionen hatt

Detaljer

UTSENDT: Sakliste og sakspapirer for årsmøtet

UTSENDT: Sakliste og sakspapirer for årsmøtet UTSENDT: Sakliste og sakspapirer for årsmøtet Det vises til innkallingen til årsmøte av 21. februar 2017. Årsmøtet avholdes i idrettsrådets lokaler, Hansons Minde, Henrik Ibsensgt 58, Stavanger - mandag

Detaljer

VELDRE FRIIDRETT STYRET INVITERER ALLE MEDLEMMER TIL ÅRSMØTE 2010 STORE KLUBBHUSET SVEUM 14.02.2011 KL.19.30

VELDRE FRIIDRETT STYRET INVITERER ALLE MEDLEMMER TIL ÅRSMØTE 2010 STORE KLUBBHUSET SVEUM 14.02.2011 KL.19.30 VELDRE FRIIDRETT STYRET INVITERER ALLE MEDLEMMER TIL ÅRSMØTE 2010 STORE KLUBBHUSET SVEUM 14.02.2011 KL.19.30 DAGSORDEN ÅRSMØTET 2010 VELDRE FRIIDRETT 1. VELKOMMEN 2. GODKJENNING AV INNKALLING 3. GODKJENNING

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15 Tilstede på årsmøtet; Johnny Åsen, Johannes Pedersen, Kjell Bråthen, Fritz Johnsen, Asbjørn Pettersen, Fredrik Olsen, Erling Berg, Jarle Fredheim, Hassan Karlsen, Karl M Melkeraaen, Jarle Meløy, Jarle

Detaljer

Bamble Modell Fly Klubb BMFK

Bamble Modell Fly Klubb BMFK Stathelle 20.02.2016 Side 1 Til Medlemmene i Bamble Modell Fly Klubb Stathelle, 20.02.2016 Saksliste og sakspapirer(8 vedlegg) for årsmøtet Det vises til innkallingen til årsmøte av 25/1-2016 Torsdag 25.

Detaljer

Referat utvidet styremøte i Tjøme Golfklubb

Referat utvidet styremøte i Tjøme Golfklubb Referat utvidet styremøte i Tjøme Golfklubb Møtenummer: 2/2017 Dato: 03.04.2017 Kl: 17.00 20.30 Sted: Klubbhuset Til stede: Emil Blom Onshuus Petter Bye (Nestleder) Nina Bjurhult (Styremedlem) Hege Buschmann

Detaljer

Instrukser for komitèer og grupper i Bergen Golfklubb

Instrukser for komitèer og grupper i Bergen Golfklubb Instrukser for komitèer og grupper i Bergen Golfklubb Sak 2 Årsmøtet 18/2-2015: Til godkjenning Innhold: Organisasjonsplan Side 2 Instruks Banekomitèen Side 3 Instruks Hus og Miljøkomitèen Side 4 Instruks

Detaljer

Norges Volleyballforbund Region Trøndelag

Norges Volleyballforbund Region Trøndelag Norges Volleyballforbund Region Trøndelag Regionsting 24. april 2015 IL Frams klubbhus, Skatval 1 Regionsting NVBF region Trøndelag 24. april 2015, kl. 18.00 Skatval Dagsorden 1. Åpning av tinget v/ leder

Detaljer

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA:

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær, samt 2 representanter til

Detaljer

TING Nord-Trøndelag Gymnastikk - og Turnkrets. Lørdag 1.april 2017 Levanger

TING Nord-Trøndelag Gymnastikk - og Turnkrets. Lørdag 1.april 2017 Levanger TING 2017 Nord-Trøndelag Gymnastikk - og Turnkrets Lørdag 1.april 2017 Levanger 1 1 Velkommen til Kretsting Nord-Trøndelag Gymnastikk og Turnkrets(NTGTK) har gleden av å invitere lag tilknyttet NTGTK samt

Detaljer

Protokoll Årsmøte Sarpsborg Havfiskeklubb 14. januar 2016

Protokoll Årsmøte Sarpsborg Havfiskeklubb 14. januar 2016 Protokoll Årsmøte Sarpsborg Havfiskeklubb 14. januar 2016 Dagsorden: 1. Konstituering 2. Beretning 3. Regnskap 4. Innkomne forslag 5. Valg 1. Konstituering Antall Stemmeberettigede : 18 medlemmer Valg

Detaljer

Nyheter fra 2012. 2. serierunde divisjonsspill 28. desember 2011

Nyheter fra 2012. 2. serierunde divisjonsspill 28. desember 2011 Nyheter fra 2012 2. serierunde divisjonsspill 28. desember 2011 Sesongens andre runde i det individuelle divisjonsspillet for Møre og Romsdal ble arrangert av Molde BTK i Skytterhallen i Molde i romjulen.

Detaljer

Styrets beretning for sesongen 2015

Styrets beretning for sesongen 2015 Styrets beretning for sesongen 2015 2015 har vært et år med fokus på sportslig satsning og rekruttering og ivaretakelse av klubbens medlemmer. Vi har innført gratis medlemstrening i sommerhalvåret for

Detaljer

28-02-2010 19:00 Idrettens Hus - Trondheim

28-02-2010 19:00 Idrettens Hus - Trondheim ÅRSMØTE FOR TRONDHEIM FRISBEEKLUBB 28-02-2010 19:00 Idrettens Hus - Trondheim MØTEPAPIRER Saksliste: 1. Åpning av møtet ved styreleder 2. Godkjenning av de stemmeberettigede 3. Valg av dirigent, sekretær

Detaljer

Det ble mange fine høydepunkter på helgens Norgescup på Kongsvinger for våre spillere.

Det ble mange fine høydepunkter på helgens Norgescup på Kongsvinger for våre spillere. Nyheter fra 2008 Rekord i divisjonspillet Vi registrerer en gledelig stor deltagelse i divisjonspillet som går av stabelen i Skytterhallen lørdag. Totalt 75 spillere deltar fra 2. divisjon og nedover.

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE 2013

ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE 2013 ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE 2013 www.stokkeil.no epost:ski@stokkeil.no Styret. Roller Leder Nestleder Kasserer Styremedlem Sportslig leder Styremedlem - Skileik Varamedlem Varamedlem - Uteanlegget

Detaljer

ÅRSMØTET 2015 PROTOKOLL

ÅRSMØTET 2015 PROTOKOLL ÅRSMØTET 2015 PROTOKOLL Tid: Torsdag 19.3 2015, kl. 19.00 Sted: Klubbhuset, Holsrud SAK 1: Godkjenning av stemmeberettigede Tilstedeværende ble registrert og sjekket med hensyn til medlemskap. Det var

Detaljer

Årsmelding 2017 fra Seniorkomiteen.

Årsmelding 2017 fra Seniorkomiteen. Årsmelding 2017 fra Seniorkomiteen. Seniorkomitéen 2017 har bestått av: Seniorleder Åse Scheie, kasserer Odd Sletten, øvrige medlemmer i komiteen: Helle Vik, Kjell Roger Bolstad, Arne Faannessen, Sigvor

Detaljer

Sak 2 Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden Innkallingen

Sak 2 Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden Innkallingen 1 av 10 Årsmøtet skal iht. klubbens lover 15 behandle 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent(er), sekretær(er) samt 2 representanter

Detaljer

Regionsting 2015. Søndag 19. april 2015, kl. 1500-1800 Miljørommet (Blindheimshallen), Ålesund

Regionsting 2015. Søndag 19. april 2015, kl. 1500-1800 Miljørommet (Blindheimshallen), Ålesund Regionsting 2015 Søndag 19. april 2015, kl. 1500-1800 Miljørommet (Blindheimshallen), Ålesund Sakliste Åpning Sak 1 - Godkjenne de fremmøtte representantene. Sak 2 - Godkjenne innkalling, sakliste og forretningsorden.

Detaljer

La Torreta Senior Golfklubb. Årsberetning Styret har i 2015 bestått av: Medlemmer: Møtevirksomhet

La Torreta Senior Golfklubb. Årsberetning Styret har i 2015 bestått av: Medlemmer: Møtevirksomhet La Torreta Senior Golfklubb Årsberetning 2015 Styret har i 2015 bestått av: Leder Rolf Ystmark Koordinator Kjell Bjørken Sekretær/kasserer Per Gulaker Varamedlem Jarle Bartnes Varamedlem Svein Fiskvik

Detaljer

Hønefoss STYRETS ÅRSMELDING FOR 2012

Hønefoss STYRETS ÅRSMELDING FOR 2012 STYRETS ÅRSMELDING FOR 2012 Styret i HTK i 2012 har vært slik: Leder Knut Botten Heieren, 2012 Nestleder Kurt E. Brinch, 2012 Sekretær Ivaretas av leder. Kasserer Steffen Mørtvedt, 2012 Styremedlem Stein

Detaljer

Årsmøte Nordstrand IF Fotball. Onsdag 26. februar 2014 Kl. 20 00

Årsmøte Nordstrand IF Fotball. Onsdag 26. februar 2014 Kl. 20 00 Årsmøte Nordstrand IF Fotball Onsdag 26. februar 2014 Kl. 20 00 Dagsorden 1. Åpning ved leder Thor Einar Andersen 2. Godkjenning av stemmeberettigede 3. Godkjenning av innkalling og dagsorden 4. Valg av

Detaljer

Årsberetning 2009. Oslo Bowlingkrets

Årsberetning 2009. Oslo Bowlingkrets Årsberetning 2009 Petter Hansen, Solli BK Europamester 2009 Innholdsfortegnelse: 1. Styrets sammensetning... 3 2. Styrets Intensjoner... 4 3. Organisasjon... 4 4. Klubbene i OBK... 5 5. Aktiviteter...

Detaljer

Agenda. Gi oss gjerne tilbakemelding. Kan sendes på mail til ti-kring@online.no eller ta kontakt på mobil 95 98 13 61. Junior/Elitekomiteen

Agenda. Gi oss gjerne tilbakemelding. Kan sendes på mail til ti-kring@online.no eller ta kontakt på mobil 95 98 13 61. Junior/Elitekomiteen Agenda Komiteen 2012 Treningstider og avgifter for juniorene sesongen 2012 Juniorturneringer nytt fra NGF Juniorturneringer i vårt turneringsområde Barn og Golf Gi oss gjerne tilbakemelding Kan sendes

Detaljer

Sorknes Golfklubb Styrets å rsberetning 2015

Sorknes Golfklubb Styrets å rsberetning 2015 Sorknes Golfklubb Styrets å rsberetning 2015 Sorknes Golfklubb Styrets årsberetning 2015 Innhold Virksomhet... 3 Arbeidsmiljø og personale... 3 Forskning og utviklingsaktiviteter... 3 Miljørapport... 3

Detaljer

HINNØY GOLFKLUBB ÅRSMØTE. 24. mars 2015 kl. 19.00 Clarion Collection Hotel Arcticus, Harstad

HINNØY GOLFKLUBB ÅRSMØTE. 24. mars 2015 kl. 19.00 Clarion Collection Hotel Arcticus, Harstad HINNØY GOLFKLUBB ÅRSMØTE 24. mars 2015 kl. 19.00 Clarion Collection Hotel Arcticus, Harstad Hinnøy Golfklubb Saksliste årsmøte 2015 Tid: Tirsdag 24. mars 2014 kl. 19.00 Sted: Clarion Collection Hotel Arcticus,

Detaljer

Bamble Modell Fly Klubb BMFK

Bamble Modell Fly Klubb BMFK Stathelle 15.02.2014 Side 1 av 9 Til medlemmene i Bamble Modell Fly Klubb Stathelle, 15/2 14 Saksliste og sakspapirer(7 vedlegg) for årsmøtet Det vises til innkallingen til årsmøte av 1/2 2014 Torsdag

Detaljer

UK : Halgeir Ludvigsen 2008 2009 Tore Rokkones 2008 2009 Arne Edgar Larsen 2008 2009

UK : Halgeir Ludvigsen 2008 2009 Tore Rokkones 2008 2009 Arne Edgar Larsen 2008 2009 MUNKEN BK Årsmelding Munken BK 2008 STYRET Styret har hatt følgende sammensetning: Valgt På valg Leder: Frode Næss, ( 2 år) 2007 2009 Nestleder: Magnar Dyrnes, ( 2 år) 2008 2010 Kasserer: Anne Grete Berg,

Detaljer

Velkommen til 2008-sesongen for juniorene i Kristiansand GK

Velkommen til 2008-sesongen for juniorene i Kristiansand GK Velkommen til 2008-sesongen for juniorene i Kristiansand GK Endelig! Gresset er grønt og vi er i gang. Vi i juniorutvalget er veldig glade for at klubben har mange juniorer som syns det er gøy å spille

Detaljer

Styreleder Lars Barstad ønsket alle hjertelig velkommen til Årsmøte Det stilte 59 Stemmeberettigede.

Styreleder Lars Barstad ønsket alle hjertelig velkommen til Årsmøte Det stilte 59 Stemmeberettigede. MØTEREFERAT ÅRSMØTE 2016, MELAND GOLFKLUBB Sted: Meland Golfklubb, klubbhus Dato: 10.mars 2016, kl. 19.00 Styreleder Lars Barstad ønsket alle hjertelig velkommen til Årsmøte 2016. Det stilte 59 Stemmeberettigede.

Detaljer

Titleist Tour 2014 Race to Frederikshavn

Titleist Tour 2014 Race to Frederikshavn Titleist Tour 2014 Race to Frederikshavn Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Nytt i 2014... 2 Generelt... 2 Spill og bestemmelser... 2 Spilleformer... 2 Baneoppsett og banelengder... 2 Informasjon om den

Detaljer

STATUTTER FOR SENIORTURNERINGER

STATUTTER FOR SENIORTURNERINGER STATUTTER FOR SENIORTURNERINGER SENIORPOKALEN UPPER NINE - KRUSET KAVALER CUP UPPER TEN VINTERPUTTEN SENIORPOKALEN Turnering for herrer over 55 år (Eller som fyller 55 år i løpet av turneringsåret) Turneringen

Detaljer

ÅRSMØTEREFERAT 2013. 1. Åpning. Leder Jan Bjerketvedt åpnet møtet og ønsket velkommen.

ÅRSMØTEREFERAT 2013. 1. Åpning. Leder Jan Bjerketvedt åpnet møtet og ønsket velkommen. ÅRSMØTEREFERAT 2013 OK Moss avholdt Årsmøte på Noreødegården torsdag 28.februar 2013 kl.19.00. 19 stemmeberettigede møtte fram. 1. Åpning. Leder Jan Bjerketvedt åpnet møtet og ønsket velkommen. 2. Valg

Detaljer

Informasjonsmøte Damegruppen 09.01.2014

Informasjonsmøte Damegruppen 09.01.2014 Informasjonsmøte Damegruppen 09.01.2014 Agenda Velkommen Damedag Aktiviteter/konkurranser/trening Lavterskeltilbud/fadderrunder Bane Informasjonsaktiviteter Damedag Damedag onsdag kl. 17.30, 9 hull front,

Detaljer

ÅRSMØTE 24 JANUAR 2017 kl 18:00 - rådhus 1, møterom 1

ÅRSMØTE 24 JANUAR 2017 kl 18:00 - rådhus 1, møterom 1 ÅRSBERETNING 2016 SORTLAND O-LAG ÅRSMØTE 24 JANUAR 2017 kl 18:00 - rådhus 1, møterom 1 Saksliste: 1. Godkjenning stemmeberettigede. 2. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden 3. Valg av

Detaljer

STED: Nittebergveien lørdag 24.august 2013 kl.10.00 FØR årets Spesialutstilling (kl.12.00).

STED: Nittebergveien lørdag 24.august 2013 kl.10.00 FØR årets Spesialutstilling (kl.12.00). STED: Nittebergveien lørdag 24.august 2013 kl.10.00 FØR årets Spesialutstilling (kl.12.00). AGENDA: 1. Åpning av generalforsamling og godkjenning av innkalling 2.Valg av ordstyrer, referent og tellekomité

Detaljer

SAKSLISTE. Til årsmøte tirsdag den 23. februar 2016. Sak 9. Vedtektsendring Tillegg til vedtektenes 2 kap. 2 og Nytt 5 kap. 2

SAKSLISTE. Til årsmøte tirsdag den 23. februar 2016. Sak 9. Vedtektsendring Tillegg til vedtektenes 2 kap. 2 og Nytt 5 kap. 2 Myre bridgeklubb SAKSLISTE Til årsmøte tirsdag den 23. februar 2016. Sak 1. Sak 2. Sak 3. Åpning. Godkjenning av innkalling. Godkjenning av saksliste. Sak 4. Konstituering A) Valg av møteleder B) Valg

Detaljer

Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Borregaard Golfklubb, Tirsdag 15 Desember, Kl 19.00. Dagsorden og saksinnstillinger

Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Borregaard Golfklubb, Tirsdag 15 Desember, Kl 19.00. Dagsorden og saksinnstillinger 1 Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Borregaard Golfklubb, Tirsdag 15 Desember, Kl 19.00 Sted: Klubbhytta Dagsorden og saksinnstillinger 1. Godkjenning av stemmeberettigede 2. Godkjenning av innkallingen

Detaljer

Sakliste for årsmøte i Stovner Frisbeeklubb 2013 18-01 2014 Oslo, Bergtunveien 20

Sakliste for årsmøte i Stovner Frisbeeklubb 2013 18-01 2014 Oslo, Bergtunveien 20 Sakliste for årsmøte i Stovner Frisbeeklubb 2013 18-01 2014 Oslo, Bergtunveien 20 Sak 1. Godkjenning av de stemmeberettigede *Alle de fremmøtte ble godkjent, det ble også godkjent at et medlem ble gitt

Detaljer

ÅRSMØTE 2013. Torsdag 28.Februar Kl. 1900 Miljørommet

ÅRSMØTE 2013. Torsdag 28.Februar Kl. 1900 Miljørommet ÅRSMØTE 2013 Torsdag 28.Februar Kl. 1900 Miljørommet Saksliste 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent(er), sekretær(er) samt 2 representanter

Detaljer

Sted : Fana Taekwon-do lokaler Fanatorget Dato : Mandag 16. februar 2017 Tid : 19:00-20:00

Sted : Fana Taekwon-do lokaler Fanatorget Dato : Mandag 16. februar 2017 Tid : 19:00-20:00 Protokoll årsmøte 2017 Fana NTN Taekwon-do klubb Sted : Fana Taekwon-do lokaler Fanatorget Dato : Mandag 16. februar 2017 Tid : 19:00-20:00 Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Det var 23 stemmeberettigede

Detaljer