Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VII.)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VII.)"

Transkript

1

2 Norges Offisielle Statistikk rekke VII. (Statistique Officielle de la Norvège série VII.) Trykt 94: Nr: 0. Fengselsstyrelsens årbok 90. (Annuaire de l'administration generate des prisons 90.) -. Folketellingen i Norge desember 90. X. Folkemengden fordelt efter livsstilling alder og ekteskapelig stilling. (Recensement du ler décembre 90. X. Population repartie par profession par dge et par état civil.). Norges Brandkasse (Statistique de l'office national d'assurance contre l'incendie pour les années 98-9.) 9. Beretninger om amtenes økonomiske tilstand I og H. (Rapports des préfets sur l'état économique et social des prefectures.).4. Norges fiskerier 90. (Grandes pêches maritimes.) 5. Sjomannsforsikringen 9. Fiskerforsikringen 9 ( /4-3/ ). (Assurances contre les accidents des marins. Assurances contre les accidents des marins pêcheurs.) 6. Skolevesenets tilstand 99. (Instruction publique.) 7. Representativ landbrukstelling 93. (Recensement agricole représentatif de l'année 93.) 8. Arbeids- og lønningsforhold i trikotasjeindustrien. (Conditions du travail et salaires dans l'industrie du tricotage.) 9. Lønninger 93. (Gages el salaires.) 0. Forsømte barn 9 og 9. (Traitements des enfants moralement abandonnes.). Folkemengdens bevegelse 9. (Mouvement de la population.). Arbeidslønnen i jordbruket. Driftsaret (Salaires des ouvriers agricoles en ) 3. Skiftevesenet samt Overformynderiene 9 og 9. (Successions faillites et biens pupillaires.) 4. Civil rettspleie 9 og 9. (Justice civile.) 5. Norges jernbaner 9/3. (Chemins de fez; norvegiens.) 6. Norges postvesen 93. (Statistique postale.) 7. Industristatistikk 9. (Statistique industrielle.) 8. Forsikringsselskaper 9. (Sociétés d'assurances.) 9. Alkoholstatistikk (Statistique de l'alcool.) 30. Norges telegrafvesen 9/3. (Télégraphes et telephones de l'état.) 3. Folketellingen i Norge desember 90. XI. Folkemengden fordelt efter livsstilling. Fylker. Byer og herreder. Procenttall. (Recensement du ler décembre 90. XI. Population répartie par profession. Prefectures. Villes el communes rurales. Chiffres relatifs.) 3. Feneselsstyrelsens årbok 9. (Annuaire de l'administration generate des prisons 9.) 33. Fagskolestatistikk 90/-9/3. (Écoles professionnelles.) 34. Norges fiskerier 9. (Grandes pêches maritimes.) 35. Fengselsstyrelsens årbok 9. (Annuaire de l'administration generate des prisons 9.) 36. Skolevesenets tilstand 90. (Instruction publique.) 37. Norges kommunale finanser 9/. (Finances des communes.) 38. Sundhetstilstanden og medisinalforholdene 90. (Rapport sur l'état sanitaire el medical.) 39. Norges skibsfart 93. (Navigation.) 40. ykeforsikringen 93. (Assurance-maladie.) 4. Veterinærvesenet og kjøttkontrollen 9. (Le service vétérinaire et l'inspection de la viande.) 4. Dødelighetstabeller for det norske folk 9/-90/. (Tables de mortalité selon les experiences 9-90.) 43. Sinnssykeasylenes virksomhet 9. (Hospices d'aliénés.) 4Mia 46--

3 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VII. 74. NORGES TELEGRAFVESEN (Statistique des télégraphes et des téléphones de l'état de Norvège pour l'année financière 93 à 94.) Utgitt av TELEGRAFSTYRET. OSLO. I KOMMISJON HOS H. A SCH EHOUG L. CO. 95.

4 NATIONALTRYKKERIET - OSLO

5 Innhoid.. Beretning for budgettåret nnledning I. Organisasjon II. Inntekter og utgifter III. Ferdige anlegg IV. Telegratvesenets anleggskapital. -V. Driftsresultatet sammenlignet med tidligere terminers VI. Korrespondansen VII. Stasjonene VIII. Radiostasjonenes virksomhet IX. Stasjonsbygninger X. Linjene XI. Personalet XII. Arbeidsmengden i telegrafstyret. XIII. Hjelpefondet XIV. Private telefonselskaper Tabeller vedkommende telegrafvesenets drift Side 5* 6* 6* 0 * * * 3 * 8 * 9 * 0 * * 3 * 5 * 5 * 6 * ab.. Samlet oversikt over stasjonenes drift. Inntektei og utgifter - Telegrafen Do. Rikstelefonen Do. Abonnenttelefonen Do. Radio Abonnentanleggenes drift Korrespondansen månedsvis Telefonkorrespondansen med ut- 99 landet Geografisk oversikt over telegram- 99 korrespondansen med utlandet Telegramkorrespondansen med utlandet over de forskjellige veier. 76. Korrespondanse og tilkn. app. ved stasjonene Korresp. ved radiostasjonene Telegrafvesenets tjenestemenn Personale og app.utstyr ved st Trafikk inntekter og utgifter innen hvert fylke Telegrafvesenets utvikling fra til Statistikk for 9 for forskjellige 99 andre land 6 Table des matières. Pages A. Rapport pour l'année financière 93-4 Préface 5 * I. Organisation 6* II. Recettes et dépenses 6* III. Etablissements achevés. 0 * IV. Fond d'établissement des Télé * - graphes * V. Résultat de l'exploitation comparé celui des termes antérieurs.. * VI. Correspondance 3* VII. Bureaux 8* VIII. Fonctionnement des bureaux radiotélégraphiques 9 * IX. Batiments des bureaux. 0 * X. Lignes * XI. Personnel 3* XII Travail dans l'administration centrale 5* XIII. Caisse de secours 5 * XIV. Compagnies téléphoniques privées 6* B. Tableaux de l'exploitation des télégraphes Tabl.. Aperçu total de l'exploitation des bureaux. Recettes et dépenses des télégraphes 3. téléphone interurbain. 4. téléphone d'abonnés radio 6. Exploitation des établissement d'abonnés 7. Correspondance par mois 8. Correspondance téléphonique avec l'étranger 9. Aperçu géographique de la correspondance télégraphique avec l'étranger. 0. Correspondance télégraphique avec l'étranger d'après la voie employée.. Correspondance et appareils attachés aux bureaux. Correspondance aux bureaux radiotélégraphiques 3. Employés des télégraphes 4. Personnel et garniture d'appareils des bureaux 5. Trafic recettes et dépenses dans chaque département 6. Développement des télégraphes depuis 855 jusqu'à Statistique pour 9 pour d'autres pays différents

6 Telegrafvese net -93/94 Til Handelsdepartementet. I overenstemmelse med Telegrafdirektørens instruks har man herved den ære å avgi den statistiske beretning om Telegrafvesenets virksomhet i budgett-terminen. juli juni 94. For å kunne gi en bedre oversikt over driften har man foretatt endel forandringer med hensyn til de forskjellige opgavers opstilling m. v. Således har man i tabellverket gjennemført en fullstendig opdeling av inntekter og utgifter vedkommende de forskjellige driftsgrener telegraf rikstelefon abonnenttelefon og radio hvorved driftsresultatene for hver enkelt driftsgren vil fremgå med større tydelighet enn tidligere. Ennvidere er opgavene for de enkelte stasjoner omordnet således at man på samme folio vil finne både inntekter og utgifter ved hver driftsgren. I tillegg til de tidligere opgaver er det gitt en samlet oversikt over inntekter utgifter og overskudd eller underskudd ved samtlige driftsgrener for hver enkelt stasjon. Telegrafstyret.

7 Telegrafvesenet 6 * 93/94 I. Organisasjon. I terminens løp er det utferdiget følgende viktigere bestemmelser vedrørende telegrafvesenet: Ved stortingsbeslutning av 6. juli 93 er lov om enerett for staten til befordring av meddelelser ved hjelp av telegraflinjer og lignende anlegg av 9. april 899 med tilleggslov av 8. august 94 gitt et tillegg angående innførsel og innenlandsk salg eller utleie av radioapparater eller deler av disse. Ved kgl. resolusjon av 3. juli 93 blev det med hjemmel i og i lov av 9. august 98 og i henhold til Stortingets beslutning av 4. juli 93 fastsatt nytt regulativ for offentlige tjenestemenns skyss- og kostgodtgjørelse. Ved kgl. resolusjon av 30. mai 94 blev telegrafdirektøren bemyndiget til å meddele tillatelse til anlegg og drift av radiomottagerstasjoner på land. Ved Handelsdepartementets skrivelse av 6. desember 93 blev det approbert nye bestemmelser om taksering og ekspedisjon av værtelegrammer. Ved telegrafstyrets cirkulære av 3. oktober 93 blev det truffet bestemmelser om utvidet myndighetsområde for telegrafinspektørene stasjonsbestyrerne og direktøren for Oslo telefonanlegg. u. Inntekter og utgifter. Ved stortingsbeslutning av. juni og 8. mai 93 angående telegrafvesenets driftsbudgett for terminen 93-4 blev som inntekt opført kr og som utgift bevilget tilsammen kr Ved stortingsbeslutning av 3. juli 93 blev telegrafvesenets anleggsbudgett for samme termin bevilget med kr ordinært og kr ekstraordinært tilsammen kr Efter telegrafvesenets regnskaper for terminen utgjorde inntektene ialt kr og utgiftene på driftsbudgettet kr Driftsregnskapet viste således et overskudd på kr Anleggsutgiftene i samme termin utgjorde ialt kr Fordelingen av inntekter og utgifter på de forskjellige poster og økningen eller minskningen i forhold til foregående termin vil fremgå av følgende opstilling. Oversikt over telegrafvesenets inntekter og utgifter. Terminen 9-3 O Inntekter: Telegraf linje- og radio-. Innenlandske telegrammer. Utenlandske telegrammer. Telefonering av telegrammer Rikstelefon. Innenlandske rikstelefonsamtaler. Utenlandske rikstelefonsamtaler. Tilknytninger og stolpefester.. I Terminen økning 93-4 i siste termin O

8 7* Telegrafvesenet 93/94 Terminen 9-3 Terminen inning i siste termin Ø. Ø. Ø. Abonnenttelefon Telefonabonnement Lokalsamtaler J Andre inntekter. Innregistrering av telegramadresser Bortleie av lokaler in. v.. Sykepenger Annonser i telefonkatalogen. Salg av materiell Forskjellig annet Herfra går: Viderebefordring og refusjoner. Samlet inntekt Telegrafstyret Lønninger 3 87 Reiseutgifter Kontorutgifter Utgifter: A. På driftsbudgettet: Kretsstyrene Lønninger Reiseutgifter Kontorutgifter Linjenes vedlikehold Lønn til linjeopsynsmenn Telegraf- og rikstelefonlinjene Abonnentanleggene Innenlandske sjøkabler Utenlandskablene Utvidelse og forbedring av abon nentanleggene Stasjonspersonalet Lønninger Betalt natt-tjeneste Vikartjeneste i feriene Vikartjeneste under sykdom i ±

9 Telegrafvesenet 93/94 Terminen 9-3. Terminen 93-4 økning i siste termin O. O. O Uniformer Forskjellige personalutgifter Gebyrandeler Stasione nes vedlikehold og komplettering : Husleie og vedlikehold av egne bygninger Renhold Inventar og apparater Forbrukssaker i Lys brensel Forskjellige vedlikeholdsutgifter : Pensions- og forsikringsvesen : Undervisning Stipendier Bernerbyrået Flytningsgodtgjorelse Forskjellige utgifter Samlet utgift B. På anleggsbudgettet Telegrafanlegg : Rikstelefonanlegg e Abonnentanlegg Radioanlegg Faste eiendommer Anleggsutgif tene i terminen er dekket pa folgende mate: A. Ved ordinær bevilgning kr B. Ved ekstraordinær bevilgning:. Av kontantbeholdningen « Av statslånemidler « Av krigskonjunktur- og tonnasjeavgift 3 94 kr

10 9 * Telegrafvesenet 93/4 Inntekter og driftsutgifter i terminen fordeler sig på de f or skje - lige driftsgrener på følgende måte: Telegrafen (linje-) Rikstelefonen Abonnenttelefonen Radio Inntekter Driftsutgifter Overskudd Tilsammen De viktigste inntekts- og utgiftsposter fordeler sig som følger på de forskjellige driftsgrener: Telegraf Riks- Abonn.- telefon telefon Radio Tils. Inntekter:. Innenlandske telegrammer samt telegramtelefonering Utenlandske telegrammer Innenlandske rikstelefonsamtaler samt tilknytn Utenlandske rikstelefonsamtaler Telefonabonnement Andre inntekter i Utgifter: Tilsammen Telegrafstyret Kretsstyret Linjene Stasjonenes personale Gebyrandeler 4 957' Husleie Renhold Lys og brensel Andre utgifter Materiell og kontorsaker fra hovedlageret Tilsammen Utvidelse og forbedring av abonnentanleggene Sammendrag: Ialt Administrasjon og betjening Stasjonenes vedlikehold Linjenes vedlikehold Tilsammen Angående inntekter og utgifter ved de forskjellige stasjoner og anlegg henvises til tabellverket tab. --5.

11 Telegrafvesenet 0 * 93/94 III. Ferdige anlegg. Ved utgangen av terminen 93-4 er regnskapene avsluttet for følgende ferdige nyanlegg: Bevilgning: Regnskap : A. Med ordinær bevilgning: ø. ø. Telefonanlegg Vardø-Kiberg Sørstraumen-Skorpa Sorkjosen-Storneshamn Narvik-Kjerringvik Brønnøysund-Vik Helgeland Telegrafanlegg Trondhjem-Ophaug Telefonanlegg TrondhjPm-Støren Kristiansund-Kårvåg Tingvoll-Sunndalsøra Molde-Bolsøy Nerlandsøy-Skorpa Sandane-Eikås Jølster Stongfjorden-Stavenes Dalsøyra-Leirvik Sogn Bergen-Mundheim Refusjon av telefonanl. Bergen-Fjell linjer Liaskjæret-Tyssøy-Bjørøyhamn Toranger-Korshamn Telefonanlegg Lofthus-Kinsarvik-Ulvik Stord-Hugla Hjelmeland-Notland seksjon Vormedalen-Vadla Arendal-Åmli Arendal--Skien seksjon Tvedestrand- Arendal Kongsberg-Bolkesjø seksjon Storfoss Jondalen-Bolkesjø Oslo-Holmestrand Åsgårdstrand-Tønsberg Lillestrøm-Eidsvoll Anlegg av Oslo Radio Fauske Radio Skibsradiostasjoner 0 Vannanlegg i Lødingen Messebygning i Lødingen Stasjonsbygning i Røst i Fagernes Valdres i Honningsvåg Ordning av linjeforholdene Alteidet-Alta Telefonanlegg Gibostad-Torsken Nesna-Leira Herdla-Ask Nordhordland seksjon Haugland-Hanevikvågen Telegrafanlegg Haugesund-Oslo Telefonanlegg Seljord-Høydalsmo Fredrikshald-Aremark

12 i * Telegrafvesenet 93/94 Bevilgning: Regnskap : Ø. ø. 6 Telefonanlegg Borfjord-Gåshopen Dåfjord-Mikkelvik til Sifjord Hjelmeland-Notland seksjon Hjelme 37 land--fotlandsvik Hyllestad--Risnes Lifj orden B. Med ekstraordinær bevilgning: ) Av kontantbeholdningen: Telefonanlegg Kristiansand-Mandal-Flekkkefjord Voss Balestrand. Trondhjem-Stenkjær - Namsos seksjon Stenkjær-Namsos Mo-Ravik seksj on Mo-Nordsj ona Harstad-Sandtorg-Narvik.. Ordning av linjeforholdene Alteidet-Alta.. Telefonanlegg Berlevåg-Vardø-Vadsø-H.fest Trådløs telegrafforbindelse med Amerika ) Av statslånemidler : Telefonanlegg Berlevåg-Vardø-Vadsø-H.fest. Harstad- Sandtorg-N arvik.. Mo-Ravik seksjon Mo-Nordsjona. Trondhjem-Stenkj ær Namsos seksjon Stenkj ær-namsos Voss-Balestrand.... Kristiansand-Mandal-Flekkefjord. Stavanger-Haugesund Ombygging og foreløbig utbedring av innløste anlegg: i Romsdal krets i Oplandene krets i Ostfoldske krets Forskjellige innløste telefonanlegg Trådløs telegrafforbindelse med Amerika ) Av krigskonjunktur- og tonnasjeavgift : Stasjonsbygning i Honningsvåg Messebygning i Lødingen Vannanlegg i Lødingen IV. Telegrafvesenets an leggskap i tal. I terminen er telegrafvesenets anleggskapital d. v. s. de samlede anleggsomkostninger steget med ialt kr hvorav kr er utgiftsført på anleggsbudgettet og kr på driftsbudgettet under <utvidelse og forbedring av abonnentanleggene». Ved terminens slutt utgjorde telegrafvesenets samlede anleggskapital kr som fordeler sig på de forskjellige slags anlegg på folgende måte:

13 Telegrafvesenet * 93/94 Telegrafanlegg (linje) Radioanlegg Rikstelefonanlegg Abonnentanlegg Faste eiendommer..... kr kr Under abonnentanlegg er her tatt med anleggsomkostningene vedkommende den nye telegrafbygning i Oslo samt innkjøp av eiendommene Kongens gate 9 og Toldbodgaten 3 kr inntil nærmere bestemmelse kan bli truffet om plasering av denne anleggssum. Under radioanleggene er tatt med radiostasjonenes bygninger. Anleggskapitalens stigning d. v. s. anleggsutgiftene i de siste 5 terminer sammenlignet med terminen vil fremgå av følgende sammenstilling: Termin Økning av anleggskapitalen I pct Økningen av kapitalen utgjorde i pct. og i pct. av den samlede kapital ved terminens begynnelse V. Driftsresultatet sammenlignet med tidligere terminer. For å gi et inntrykk av hvorledes terminens drift stiller sig i forhold til tidligere terminers finnes nedenfor en sammenstilling av inntekter og utgifter for de siste 5 terminer samt for terminen I utgiftene er her ikke tatt med utgifter til utvidelse og forbedring av abonnentanleggene da disse egentlig hører hjemme under anleggsutgiftene. Termin Inntekter : I pct Utgifter: Overskudd: I pct ± Betrakter man inntekter og utgifter i forhold til anleggskapitalen i de samme terminer får man følgende resultat: Inntekter Utgifter Overskudd Termin Anleggskapital i forhold til i forhold til i forhold til anl.kapitalen anl.kapitalen anl.kapitalen pct. pct. pct

14 3 * Telegrafvesenet 93/94 VI. Korrespondansen. Størrelsen av den korrespondanse som ialt er befordret av telegrafvesenet i terminens løp vil fremgå av følgende oversikt hvor det samtidig er anstillet sammenligning med foregående termin. Terminen Terminen økning i siste termin Ialt I pct. Takserte telegrammer Innenlandske telegrammer Terminaltelegrammer til utlandet fra Transitt-telegrammer H Tilsammen takserte telegrammer Værtelegrammer Tjenestetelegrammer Samlet antall ekspederte telegr Samlet antall utførte telegr.eksp Takserte rikstelefonsamtaler Innenlandske samtaler Samtaler til utlandet Samtaler fra « Tilsammen takserte samtaler Tjenestesamtaler Samlet antall eksp. rikstelf.samt Samlet antall utførte rikstelf.eksp Samlet antall eksp. lokalsam t Samtaleperioder Innenlandske Til utlandet Fra utlandet For befordringen av hvert taksert telegram blev det i terminen utført gjennemsnitlig 4095 ekspedisjoner mot 3987 ekspedisjoner i For hver rikstelefonsamtale blev det gjennemsnitlig utført henholdsvis og 08 ekspedisjoner.

15 Telegrafvesenet 4 * 93/94 Den gjennemsnitlige inntekt pr. taksert telegram utgjorde i terminen kr. 0 mens den gjennemsnitlige utgift pr. telegram var kr. 3. Hvert telegram bragte således et gjennemsnitlig underskudd av kr. 0. Den gjennemsnitlige inntekt pr. rikstelefonsamtale i terminen var kr og den gjennemsnitlige utgift kr. 07. Hver rikstelefonsamtale gav således et gjennemsnitlig overskudd av kr. 5. Innenlandske telegrammer. For å gi et billede av utviklingen i de senere år gis her en sammenstilling av inntekter antall ekspederte telegrammer og gjennemsnitlig inntekt pr. telegram i de siste 5 terminer samt for terminen Gjennemsnittlig Termin Inntekter Telegrammer inntekt pr. tgm. Pct. Antall Pct. Pct I de siste to terminer er herunder ikke tatt med gebyrene for telefonering av telegrammer mens dette er gjort i de tidligere terminer. Disse gebyrer utgjorde i terminen 93-9 kr T ak st en for almindelige innenlandske telegrammer var i siste termin: For telegrammer med inntil 0 ord kr. og for hvert ord mere kr. i tillegg. Termin Utenlandske telegrammer. Inntekter Pct Telegrammer Antall Pct Gjennemsnittlig inntekt pr. tgm. Pct Takstene for utenlandske telegrammer blev opkrevd efter følgende frankekvivalent: I tiden fra. juli 93 til 3. desember 93 fr. =-- kr. 0; fra. ja nuar 94 til 30. april 94 fr. kr. 0 og fra. mai til 30. juni 94 fr. --- kr. 35. Fra. januar 94 blev takstene til Sverige og Danmark fastsatt i gullfrank i likhet med takstene til det øvrige utland. Telegramkorrespondansen har i terminen været. Storbritannia og Nord-Irland. Tyskland 3. Sverige 4. Danmark 5. Nord-Amerika 6. Frankrike 7. Nederland 8. Belgien Avsendte telegrammer størst med følgende land : Ankomne telegrammer Tilsammen

16 5 * Telegrafvesenet 93/94 Rekkefølgen var også i forrige termin den samme. Av de land som har en betydeligere korrespondanse har forandringen i korrespondansens størrelse sammenlignet med foregående termin været betydeligst for følgende: Økning: Nedgang: Antall Antall telegrammer telegrammer. Portugal Tyskland Italia Storbritannia og Nord-Irland Nederland Danmark Russland Sverige 9 5. Belgien Frankrike Fra. januar 94 blev det åpnet en ny trådløs telegrafforbindelse mellem Norge og Frankrike over Oslo Radio. Den største del av korrespondansen med Frankrike er siden befordret over denne vei og likeledes en betydelig del av Norges korrespondanse til Spania og Italia. Transitt-trafikk. I terminen blev det ialt transitert telegrammer mot i foregående termin. Transitt-trafikken og inntektene av denne fordeler sig på de forskjellige land som følger: Norsk takstandel Tele- Takst- Land: Transitt- RadioTilrammer enheter takst takst sammen Fra-Til Fr. Fr. Fr. Sverige--Amerika Danmark # Finnland # Russland <( Estland # Amerika Sverige # Danmark # Finnland # Russland Polen # Holland Sammendrag av inntektene av telegramkorrespondansen med utlandet. Med henvisning til tabellverket side og ovenstående opgave over transitt-trafikken gis folgende oversikt over inntektene i terminen Fr. O. Avsendte telegrammer: Terminaltakst Kabel- og radiotakst

17 Telegrafvesenet 6 * 93/94 Fr. O. Ankomne telegrammer: Terminaltakst Kabel- og radiotakst Transitt-telegrammer: Transitt-takst Radiotakst Ialt Forskjell på grunn av frankekvivalentens forhold til dollarkursen Virkelig inntekt Frankbelopene er omregnet til kroner efter gjennemsnittskursen på dollar ifølge Oslo bors noteringer i tiden fra. juli 93 til 30. juni 94. Innenlandske rikstelefonsamtaler. Rikstelefon- Gjennemsnittlig Inntekter Termin samtaler inntekt pr. samt. Pct. Antall Pct. Pct I de to siste terminer er herunder ikke tatt med inntekter av tilknytninger og stolpefester mens dette er gjort for de tidligere terminers vedkommende. I terminen utgjorde disse inntekter kr Rikstelefonens takster for almindelige samtaler var i terminen følgende: Avstand 0-5 km. kr <4. << « « over 5 «50 alt pr. periode av 3 minutters varighet. Termin Utenlandske rikstelefonsamtaler. Gjennemsnittlig Inntekter Samtaler inntekt pr. samt. Pct. Antall Pct. Pct V V V V59-995V

18 7* Telegrafvesenet 93/94 Fra januar 94 blev det innført en delvis endret soneinndeling for beregning av samtaletakstene til Sverige Danmark og Tyskland og fra samme tid beregnes takstene i gullfrank med omregning til kroner efter den til hver tid gjeldende frankekvivalent på samme måte som telegramtakstene. I terminens løp et det åpnet nye mellemriksforbindelser over Inna-Dufed og over Harvasstua Ljusliden. Over begge disse forbindelser formidles vesentlig kun samtaler mellem de nærmeste norske og svenske grensedistrikter. Likeledes er det åpnet telefonforbindelse mellem Oslo og Danzig over Berlin. Abonnenttelef onen. Termin Inntekter Gjennemsnittlig Abonnentapparater inntekt pr. abonnentapparat Pct. Antall Pct. Pct Den gjennemsnittlige inntekt pr. a b onnen tlinj e utgjorde i terminen kr. 888 og den gjennemsnittlige driftsutgift pr. abonnentlinje kr. 30. Hver abonnentlinje innbragte således et overskudd av kr Antallet av abonnentapparater var ved utløpet av terminen pet. større enn antallet av abonnentlinjer. Det samlede antall ekspederte lokalsamtaler mellem abonnentene utgjorde i terminen eller gjennemsnittlig 3 0 samtaler pr. abonnentlinje. Særegne telegrammer og rikstelefonsamtaler. Disse opgaver omfatter kun korrespondansen ved de selvstendige stasjoner. Terminen 9-3 Tilsammen Innenlandsk Terminen Til utlandet Fra Tilutlandet sammen økning Pct. Telegrammer: Iltelegrammer Î : Pressetelegrammer ± Il-pressetelegrammer Leilighetstelegrammer (Lc) Brevtelegrammer ± 89 3 Radiobrev Radiotelegrammer fra skib til Cirkulærtelegr. om fisket Lokaltelegrammer Tjenestetgm. (heri tjm.. og st.) Telefonerte telegrammer : Inn til stasjonene Ut til adressatene ± Rikstelefonsamtaler: Ilsamtaler ' ± 60 Seriesamtaler Pressesamtaler ; Presseseriesamtaler Nattpresseseriesamtaler Nattsamtaler : Budsendelser og tilsigelser

19 Telegrafvesenet 8 * 93/94 Ekspedisjonsfeil og navleverte telegrammer. - Antallet av ekspedisjonsfeil som i terminen enten er anmeldt eller opdaget gjennem administrasjonens kontroll har utgjort 878. Av disse vedkommer 358 den innenlandske korrespondanse og 50 korrespondansen med utlandet. Av de sistnevnte feil er 7 begått på de norske og 403 på de utenlandske linjer448 telegrammer er forvansket hvorav 3 under telefonering 6 forsinket og 68 ikke fremkommet. Antallet av uavleverte telegrammer har i terminen været mot i foregående termin. VII. Stasjonene. I terminen er det åpnet følgende nye stasjoner: radiostasjon (Vardø Radio) 59 rikstelefonstasjoner midlertidig telefonstasjon bicentral med telegramekspedisjon bistasjon tilsammen 63 stasjoner. I samme tidsrum er 3 rikstelefonstasjoner 3 bicentraler og filialstasjon endelig nedlagt. Grøtøy telegrafstasjon er gått over til rikstelefonstasjon og midlertidige rikstelefonstasjoner er gått over til almindelige rikstelefonstasjoner. Det samlede antall stasjoner var pr. 30. juni 94: I stadig drift: Kombinerte telegraf- og rikstelefonstasjoner 56 telegraf- rikstelefon- og radiostasjoner 3 Radiostasjoner Rikstelefonstasjoner med telegraf til enkelte tider 4 Rikstelefonstasjoner 5 Semaforstasjoner med rikstelefonekspedisjon Semaforstasjon uten Bicentraler med telegramekspedisjon 49 Filialstasjoner 9 Bistasjoner (talest.) I drift til enkelte tider. Midlertidige radiostasjoner 6 Rikstelefonstasjoner 6 Telegrafstasjoner 4 Midlertidige rikstelefonstasjoner (feltst.) 4 40 Ialt 555 Ennvidere fantes følgende andre telegramekspederende stasjoner tilhørende jernbanene og private telefonselskaper: Jernbanetelegrafstasj oner 36 Jern banetelefonstasj oner 56 Private telefonstasjoner med telegramekspedisjon 573 Ved terminens utgang var det meddelt konsesjon til drift av ialt 5 63 radi o - sta sj oner ombord i norske skib. Av de ovennevnte telegramekspederende norske landstasjoner var 8 kun åpne for innenlandsk korrespondanse mens 75 befordret såvel innenlandsk som internasjonal korrespondanse.

20 9 * Telegrafvesenet 93/94 Ved stasjonene var det ialt ved terminens slutt i bruk følgende sett t e e- gr a f appar a t er: 3 morse sx 3 morse dx og qx 5 wheatstone 8 creed og siemens. Ennvidere var i bruk 4 wheatstone og 6 siemens overdrag. Som reserve var opmontert følgende apparatsett : 64 morse 9 wheatstone creed 0 siemens samt siemens overdrag. Ved t el ef onekspedisj on en var det ialt i bruk 333 centralbord og 955 almindelige telefonapparater. Til rikstelefonstasjonenes centralbord var direkte tilknyttet private abonnentapparate r. Opgave over trafikk tilknyttede abonnentapparater og apparatutstyr ved hver enkelt stasjon finnes i tabellene og 4. Kyststasjoner. VIII. Radiostasjonenes virksomhet. Formidlingen av telegrammer til og fra skib har været besørget av stasjonene Tjørne Radio Flekkerøy Radio Utsira RadioBergen Radio Røst Radio Fauske Radio Ingøy Radio Spitsbergen Radio og fra mars 93 også V ar d ø R a di o. Utsira Radio og Røst Radio har utført peilinger for skib. Med den høsten 9 til våren 93 monterte rørsender har Bergen ved siden av den almindelige skibstrafikk på 6 meter besørget langdistanse trafikk på 850 rn. med den Norske Amerikalinjes og andre selskapers Amerikabåter. ganger daglig er utsendt værmeldinger såvel pr. telegram som telefon. Videre er sendt kystværmelding ganger daglig pr. telegraf. For telefonering blev rørsenderen tatt i bruk sommeren 93. Fauske Radios 6 m. antenne er ombygget til ruseantenne. Faste forbindelser. Stavanger Radios ekspedisjon med Amerika foregikk forsøksvis i tidsrummet 3. januar til. mai 94 direkte fra telegrafstasjonen i Oslo. Den 5. januar 94 åpnedes efter nogen tids prover en fast radioforbindelse mellem Norge og Frankrike. Tjenesten utføres på norsk side av Oslo Radi o på fransk side av stasjonen St. Assise ved Paris. Da forbindelsen nødvendiggjorde dupleksdrift blev det på et senere innkjøpt areal av Fornebo pr. Lysaker anlagt en provisorisk mottagerstasj on. Likeledes blev det i telegrafbygningen i Oslo innrettet en provisorisk central hvor både sending og mottagning foregår. Ved siden av sin ordinære tjeneste besørger Oslo Radio mottagning og utsendelse av pressetelegrammer utsending av meteorologiske telegrammer in. v. Telegrafforbindelsen mellem Norge og Spitsbergen har som for været oprettholdt av stasjonene Ingøy Radio og Spitsbergen Radio. Forbindelsen mellem telegrafnettet og stasjonene Rost Radio og Værøy Radio har foregått over Fauske Radio for trafikken sydover og over S ø r- vå g en Radio for trafikken til Lofoten og nordover. Fauske Radio har for endel også besørget forbindelsen med Jan Mayen. Som før er det vedlikeholdt forbindelse mellem fiskeværet Grip og K r stian sund ved hjelp av to permanente radiotelefonstasjoner. Fra våren 94 formidler Kristiansund også trafikken med Halten når denne stasjon er åpen. Fiske- og feltstasjoner. Halt en Radio har som vanlig været i bruk under fisket på vårparten. Dens forbindelse med telegrafnettet går nu over Kristiansund Radio hvorfor V a e r- sund Radio blev nedlagt sommeren 94.

21 Telegrafvesenet 0 * 93/94 I Nordlands krets har feltstasjoner i fisketiden været opsatt i Skibåtsv aa r og V alv æ r. Trafikken er som vanlig formidlet over Tonnes R a di o. I februar mars 94 blev en feltstasjon opsatt på R øvær i anledning brudd på kabelen. Den korresponderte med radiostasjonen i Haugesund. Nye anlegg m. v. Høsten og vinteren 93 blev det anlagt en ny stasjon i Vardo. Stasjonen har en kw. rørsender for telegraf og telefon og får normalt sin kraft fra det kommunale elektrisitetsverk i Vardø. Som reserve er installert en petroleumsmotor med dynamo Stasjonen har to 50 m. høie gittermaster. Den foran nevnte provisoriske mottagerstasjon på Fornebo blev anlagt i løpet av 93. Det blev opsatt en hytte hvori de foreløbig leiede mottagerapparater blev anbragt. Mottagningen foregikk på innendørs ramme. Dessuten ophengtes på en 6 meter høi tremast en Bellini-Tosi-antenne. De nødvendige forbindelseslinjer blev ophengt likesåledning for elektrisk kraft. Tomten blev innkjøpt 3. februar 94 hvorefter det blev gått igang med opsetning av en permanent mottagerbygning. I forbindelse med mottagerstasjonen anordnedes en ekspedisjonscentral i et rum i den nye telegrafbygning i Oslo med anordninger for såvel almindelig som automatisk sending og mottagning. Våren 93 utførtes de første kringkastingsforsøk med en Western Electric stasjon på 5 watt som var opstillet på Oslo Radio fra mars til mai 93. Den blev da nedtatt og påny montert i telegrafbygningen i Oslo hvor den blev stående til hosten. I X. Stasjonsbygninger. Angående innkjøp og arbeider i terminen 93-4 vedkommende telegrafvesenets faste eiendommer meddeles følgende: B al st a d. Bygningen som telegrafvesenet tidligere leiet til stasjonslokaler og bolig for bestyreren er innkjøpt av telegrafvesenet for kr Tomtens areal ca. 5 m. T onne s. I terminen 93-4 var under opførelse en budbolig med uthusbygning. I boligen er innredet funksjonærværelser. M o d e. I terminen var under opførelse en fellesbygning for telegraf- og postvesenet. Bygningen inneholder også lokaler for Romsdals telegrafinspektorat sorenskriveren i Romsdal og leilighet for telegrafbestyreren. B erge n. Det blev i terminen opnevnt en plan- og byggekomite i anledning av opførelse av telegrafbygning på det innkjøpte kvartal A. Grunnarbeider blev igangsatt i slutten av terminen. Sande Jarlsb er g. I terminen var under opførelse en stasjonsbygning med leilighet i. etasje. Dr amme n. Arbeidet med opførelse av funksjonærboliger hver på leiligheter har i termirien været fortsatt ved utførelse av endel gjenstående ting. O s o. Til tomt for pensjonatsbygning er innkjøpt Collettsgt. 39 c areal ca. 450 m. Kjøpesum kr Lill estr ø m. Storgaten nr. 7 er ekspropriert til tomt for en fellesbygning for telegraf- og postvesenet. Areal ca. 048 m. Erstatningssum kr S k i. En utvidelse av stasjonsbygningen blev påbegynt i slutten av terminen. Sp ydeber g. En utvidelse av stasjonsbygningen blev påbegynt i slutten av terminen.

22 * Telegrafvesenet 93/94 X. Linjene. I terminens løp er det ferdigbygget nye telegraflinjer og 6 nye rikstelefonlinjer hvorav 8 bilinjer. Linjerutenes samlede lengde er øket med 5336 km. Linjelen g- d e n er øket med ialt 8374 km.; derav faller på telegraflinjene 6387 km. på rikstelefonlinjene km. og på abonnentlinjene 7 74 km. Den samlede trådlengde er øket med km. derav faller på telegraflinjene 4897 km. paa rikstelefonlinjene km. og på abonnentlinjene km. Den hele utstrekning av telegrafvesenets linjenett ved terminenes slutt vil fremgå av følgende : Linjerutenes lengde. Linjenes lengde pr. 30. juni 94. Stolperekker: Telegraf 539 kin. Felles for telegraf og rikstelefon 0 840» Rikstelefon 550 Felles for riks- og abonnenttelefon 860 Abonnenttelefon = km. Jordkabler: Telegraf 35 km. Felles for telegraf og rikstelefon 860 Rikstelefon 3 Abonr_cmftelefon » Sjøkabler : Telegraf 86 km. Rikstelefon 9950» Abonnenttelefon 66 s --= » Ialt357 km ) Linjenes (ledningenes) lengde. Luftlinjer: Telegraf km. Rikstelefon Abonnenttelefon km. Jordkabler: Telegraf km. Rikstelefon 8 57 Abonnenttelefon » Sjøkabler: Telegraf 990 km. Rikstelefon 0648» Abonnenttelefon 586» --=49454» Ialt km. ) I statistikken for 9/3 er linjerutenes samlede lengde feilaktig opfort med km. istedenfor riktig km. idet stolperekke felles for riks- og abonnenttelefonen ikke er medtatt i summen.

23 Tel eg rafvese net * 93/94 Trådlengde: Luftlinjer: Telegraf km. Rikstelefon Abonnenttelefon = km. Jordkabler : Telegraf 5 06 km. Rikstelefon » Abonnenttelefon 05 3» = » Sj økabler : Telegraf 990 km. Rikstelefon Abonnenttelefon 65 = >> Samlet linj elengde: Telegraf km. Rikstelefon » Abonnenttelefon » Samlet trådlengde: km. Telegraf km. Rikstelefon 7 86» Abonnenttelefon » km. Ialt km. I de ovenstående opgaver er under : Sjøkabler Telegraf medtatt halvdelen av de utenlandske telegrafkabler nemlig: Rutelengde Linjelengde m. m. Den norsk-tyske kabel Stølsvik Duhnen » norsk-tyske kabel Stølsvik Westerland » norsk-danske kabel Stølsvik Hirishals » norsk-engelske kabel Stølsvik Newbiggin » norsk-engelske kabel Skivoldsvik Peterhead Tilsammen I opgaven over stolperekker rikstelefonen er ikke medtatt 8450 km. stolpe rekke felles med statsbanene. Ved terminens utgang var antallet av telegrafkabler 48 rikstelefonkabler 60 tilsammen 688. Spesifikasjon av trådlengde og antall abonnentlinjer ved de enkelte abonnentanlegg finnes i tabell 6.

24 3* Teleg rafvesenet 93/94 Kunstige forbindelser. Ved triplering av rikstelefonlinjene hadde man ved terminens slutt istandbragt kunstige telefonforbindelser med en samlet lengde av km. Samtidig telefonering og telegrafering var benyttet på telefonlinjer med en samlet lengde av 733 km. Av de således istandbragte kunstige telegrafforbindelser blev ialt km. anvendt til bestillingstelegrafering for rikstelefonen. Beskadigelse pd linjenettet. På telegraf- og rikstelefonlinjene er i terminens løp innmeldt følgende beskadigelser som var av den art at de virket forstyrrende på ekspedisjonen: 8 stolper og 80 isolatorer er knekket eller beskadiget ved storm sne stenskred mineskudd eller lignende. Der blev innmeldt trådbrudd 750 avledninger 070 kortslutninger slengkontakter og slyngninger 6 sprengte bendslinger og 70 andre beskadigelser. En del isolatorer blev knust ved stenkasting. I de tilfelle hvor feil er forårsaket ved uforsiktig minering trefelling tømmer- eller vedløiping og lignende har vedkommende forøvere som regel måttet betale omkostningene ved istandsettelsen i enkelte tilfelle er saken gjort til gjenstand for rettslig påtale. I terminens løp har 33 sjøkabler i søndre kabeldistrikt og 3 i nordre kabeldistrikt ialt 56 sjøkabler været beskadiget. Jordkabelanleggene. Arbeidet på kabelanlegget Oslo Ski blev gjenoptatt i april måned 94. Selve nedleggingen av kabelen på hele strekningen Oslo Nordby--Ski central var tilendebragt i slutten av juli 94. Derefter fulgte en del eftermontasje innredning av koblingshuset på Nordby samt i Ski central. Kontrollmålinger fant sted i løpet av oktober november således at anlegget blev tatt i full drift den 3. desember 94. Kabelanlegget Oslo Lillestrøm blev også påbegynt april måned 9 med nedlegging av strekningen Lillestrøm Sagdalen. Denne strekning var ferdig montert (dog ikke pupinisert) i begynnelsen av mai. XI. Personalet. I løpet av terminen 93-9 har a v ga ng en blandt telegrafvesenets tj enestemenn været som følger: Dødsfall Avskjed Tilsammen Fast ansatte funksjonærer 9 0 Reservefunksjonærer 4 8 Tilsammen for funksjonærer Formenn arbeidere m. v Budtjenestemenn Ialt Tilgangen av tjenestemenn i terminens løp ved antagelse til tjeneste eller ved ansettelse av personer som ikke tidligere har været i telegrafvesenets tjeneste stiller sig således: Fast ansatte funksjonærer 0 Reservefunksjonærer 78 Formenn arbeidere m. v. Budtjenestemenn 9 Tilsammen 308

25 Telegrafvesenet 4* 93/94 Det samlede antall tjenestemenn er i terminens løp redusert med ialt 90 økning ) eller minskning ) fordeler sig således på de forskjellige grupper: Fast ansatte funksjonærer Reservefunksjonærer 48 Tilsammen funksjonærer 55 Formenn arbeidere m. v. 9 Budtjenestemenn 6 Ialt Ved utgangen av terminen var d et s a mled e an t all av fast ansatte tjenestemenn som følger: Telegrafstyret 88 Revisjonskontoret 5 Kretsstyrene.. 7 Funksjonærer ved stasjonene.. 3 Formenn montører telefonarbeidere m. v Budpersonale 837 Tilsammen Det samlede antall bevilgede poster var 4 88; av postene var altså ialt 49 ubesatte derav 33 poster for funksjonærer. Antallet av reservefunksjonærer var ved terminens slutt ialt 536 derav hadde 98 stadig tjeneste hvorav 8 i telegrafstyret 446 ved Oslo telefonanlegg og 444 ved stasjonene forøvrig. Ved nye linjeanlegg og vedlikeholdsarbeider blev i løpet av sommeren og høsten 93 anvendt et gjennemsnittsantall av arbeidere og arbeidsledere. Det samlede antall f unksj on ær er i stadig tjeneste utgjorde ved terminens slutt 3 44 og fordeler sig således på de forskjellige arbeidsgrener: Telegrafstyret 6 Revisionskontoret 5 Kretsstyrene 7 Stasjonene: Bestyrer- og kassekontor Telegrafekspedisjon (linje) 987» radio 63 Rikstelefonekspedisjon 938 Abonnentekspedisjon 890 Tilsammen 3 44 Det samlede budper sonal e fordeler sig på de forskjellige arbeidsgrener som følger: Telegrafstyret Revisjonskontoret Kretsstyrene 5 Stasjonene: Innearbeide og inkasso 308 Ombæring 50 Tilsammen 837

26 5* Telegrafvesenet 93/94 Av det samlede antall fast ansatte tjenestemenn var antallet av kvinner og m enn som følger: Kvinner Menn Funksjonærer Formenn telefonarbeidere m. v. 405 Budtjenestemenn Tilsammen Nærmere spesifikasjon av personalet ved de forskjellige stasjoner og fordeling på de forskjellige lønnsklasser finnes i tabellene 3 og 4. XII. Arbeidsmengden i Telegrafstyret. I terminen var korrespondansens størrelse ved telegrafstyrets avdelinger som følger : Trafikkavdelingen ialt 7 36 avsendte og ankomne skrivelser derav ved kasse- og bokholderkontoret henholdsvis 4 79 og og ved katalogredaksj onen 75 og 6 6. Personalavdelingen avsendte og ankomne skrivelser. Ingeniøravdelingen ialt 0 07 avsendte og 7 36 ankomne skrivelser derav ved materialkontoret henholdsvis 8 94 og og ved hovedverkstedet 656 og 83 Linjeavdelingen 469 avsendte og 5 53 ankomne skrivelser. Radioavdelingen 3 47 avsendte og 676 ankomne skrivelser. For hele telegrafstyret blir det tilsammen avsendte og ankomne skrivelser. For trafikkavdelingens personalavdelingens og radioavdelingens vedkommende er ikke medregnet de ankomne skrivelser som ikke er journalisert. XIII. Hjelpefondet. Hjelpefondet for Telegrafvesenets Tjenestemenn blev oprettet ved kgl. resav 4. januar 873; det hette oprindelig Tilleggspensjonsfondet for Rikstelegrafens Bestillingsmenn. Generalekstrakten av fondets regnskap for kalenderåret 93 viser følgende: Saldo 9: Hypotekbankobligasj oner. kr Statsobligasjoner» 8 0 Pantobligasjoner.» Christiania Sparebank» Kassebeholdning 0 Inntekter: Mulkter Renter Bevilget til pensjoner m. v.... Kursgevinst ved innfridde hyp.obl. kr kr kr

27 Telegrafvesenet 6* 93/94 Utgifter: Utbetalte pensjoner m. v. Hyp.obl. kursfall Statsobligasjoner. kr Balanse: Kassebeholdning... kr. 0 Hypotekbankobligasj oner Statsobligasjoner Pantobligasjoner Christiania Sparebank kr » kr XIV. Private telefonselskaper. Ved utgangen av året 93 var det i Norge ialt 370 private telefonselskaper med eller uten konsesjon. Efter den statistikk som er levert fra de forskjellige private selskaper for året 93 hitsettes folgende opgaver over deres virksomhet Samlet anleggskapital ved årets slutt Inntekter: Inntredelsesgebyr Abonnement Talestasjoner og telefonmeddelelser Telegrambefordring Langlinj esamtaler Forskjellige inntekter Tilsammen Driftsutgifter. Administrasjon og personale Materiell og vedlikehold Tilsammen Linjer. Km. Km. Linjerutenes lengde: Stolperekke luftlinje luftkabel Jordkabel Sjøkabler Tilsammen

28 7* Telegrafvesenet f 93/94 Stasjoner Km. Km. Trådlengde : Luftlinjer Luftkabel Jordkabel Sjøkabel Tilsammen Cenralstasjoner Talestasjoner Abonnentapparater Abonnentlinjer antall Korrespondanse. Samtaler mellem abonnentene >> mellem abonn. og talest Telefonmeddelelser Langlinj esamtaler Telefonerte telegrammer avsendte ankomne Personale. Direktører og bestyrere 93 8 Ingeniører 8 9 Formenn montører og arbeidere Telefonistinner 03 Bud 9 46 Tilsammen B. Tabeller.

29 Telegrafvesenet 93/94 Tabell. Samlet oversikt over Nr. Stasjon Telegrafen Radio Overskudd Driftsinntekter Driftsutgifter Riks- Driftsinntekter Driftsutgifter Oslo krets. Oslo Oslo nye stasjon. Oslo Radio Oslo nye radiostasjon Met. Instituts Radio Radio Ø. O.l Ø. ± ± Ø Ø Østfoldske krets. Asker Drøbak ) Oscarsborg Fredrikshald Aremark Fredrikstad Kirkeøy ) Vestre Onsøy Jessheim 3) Gjerdrum Nannestad Skarnes Vormsund 4 andre underligg. stasj Kongsvinger Kirkenær Lillestrøm 4) Bjørkelangen Flateby Frogner Hemnes Høland Høland Rømskog Setskog Sørum 4 andre underligg. stasj Moss Mysen Askim Skiptvet Spydeberg Trøgstad Ørje andre underligg. stasj Røyken 5) Sandvika Sarpsborg Ise Skjeberg 6) andre underligg. stasj Ski Enebakk Frogn Kolbotn Svartskog Tomter ' ± ± ) Herunder Sundby Hurum. ) Herunder Gravningsundet og Spjæroy. 8) Herunder Gardermoen og Klør ta ) Herunder Lørenskog. 5) Herunder Aros Røyken. ) Herunder Borgenhaugen.

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvège, série

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvège, série Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvège, série N r. 0 se omslaget på verker trykt i året 96. Trykt 97: (Statistique de l'office national d'assurance. Norges Brandkasse

Detaljer

.04:Asa. t..,.,!.,..,.,ilf - 15i t 1,,,,:' 1, v. '111' Iiii 1 11. '' :i!.p..? l' TELE G RA FVE R K ET 1934-1935 UTGITT AV

.04:Asa. t..,.,!.,..,.,ilf - 15i t 1,,,,:' 1, v. '111' Iiii 1 11. '' :i!.p..? l' TELE G RA FVE R K ET 1934-1935 UTGITT AV NORGES OFFISIELLE STATISTIKK IX. 8..0:Asa. t..,.,!.,..,.,ilf i t,,,,:', v. '' Iiii '' :i!.p..? l' TELE G RA FVE R K ET 99 Statistique des telégraphes et des téléphones de I'Etat de Norvege pour l'annee

Detaljer

NORGES TELEGRAFVESEN

NORGES TELEGRAFVESEN NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VIII.. NORGES TELEGRAFVESEN 95-96 (Statistique des télégraphes et des téléphones de l'état de Norvège pour l'année financière 95 à 96) Utgitt av TELEGRAFSTYRET OSLO I KOMMISJON

Detaljer

TELEGRAFVERKET NORGES OFFISIELLE STATISTIKK IX. 109.

TELEGRAFVERKET NORGES OFFISIELLE STATISTIKK IX. 109. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK IX. 09. TELEGRAFVERKET 95-96 Statistique des télégraphes et des téléphones de l'etat de Norvège pour rannée financière 95-96 UTGITT AV DEPARTEMENTET FOR ANDEL, SJØFART, I NDUSTRI,

Detaljer

NORGES TELEGRAFVESEN

NORGES TELEGRAFVESEN NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VIII. 60. NORGES TELEGRAFVESEN 99-90 (Statistique des télégraphes et des téléphones de l'état de Norvège pour l'année financière 99-90) Utgitt av DEPARTEMENTET FOR HANDEL,

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke VII.

Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. orges Offisielle Statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la orvège, série VII.) Trykt 1922: r. 33. Rekruttering 1918. (Recrutement.) 34. Skiftevesenet 1918 og 1919. Overformyncieriene 1917 og

Detaljer

ARBEIDSLØNNEN I JORDBRUKET

ARBEIDSLØNNEN I JORDBRUKET NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VIII. 92. ARBEIDSLØNNEN I JORDBRUKET Driftsåret 1928-1929 (Salaires des ouvriers agricoles 1928-1929) Utgitt av DET STATISTISKE CENTRALBYRA. 0 S L O. I KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK FORTEGNELSE OVER NORGES OFFISIELLE STATISTIKK 1 JANUAR 1911-31 DESEMBER 1920. (Catalogue de la Statistique officielle de la Norvège, publiée de 1911 à 1920.) Utgitt av DET STATISTISKE CENTRALBYRA. -- bescion41,

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série IX.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série IX.) Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série IX.) Trykt 97: Nr. 0. Sinnssykeasylenes virksomhet 95. (Statistique des hospices d'aliénés.) 04. Norges jernbaner 95-6.

Detaljer

Norges O ffisielle Statistikk, rekke VII.

Norges O ffisielle Statistikk, rekke VII. Norges O ffisielle Statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VII.) Trykt : Nr.. Rekruttering. (Recrutement.). Skiftevesenet og. Overformynderiene og. (Successions, faillites et

Detaljer

1921-19 22. (Statistique des télégraphes et des téléphones de l'état de Norvège pour l'année budgétaire 1921 à 1922.) Utgitt av TELEGRAFSTYRET.

1921-19 22. (Statistique des télégraphes et des téléphones de l'état de Norvège pour l'année budgétaire 1921 à 1922.) Utgitt av TELEGRAFSTYRET. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VII. 2. NORGES TELEGRAFVESEN 92-9 22. (Statistique des télégraphes et des téléphones de l'état de Norvège pour l'année budgétaire 92 à 922.) Utgitt av TELEGRAFSTYRET. KRISTIANIA.

Detaljer

Områder med utlevering innen kl. 09:00 Bedriftspakke Ekspress over natten fra 1/4 2016

Områder med utlevering innen kl. 09:00 Bedriftspakke Ekspress over natten fra 1/4 2016 Områder med utlevering innen kl. 09:00 Bedriftspakke Ekspress over natten fra 1/4 2016 Tabellen under viser postnumre som har levering av innen kl. 09:00 på ukedagene (mandag fredag) på tjenesten Bedriftspakke

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekkje X. (Statistique Officielle de la Norvège, série X.)

Norges Offisielle Statistikk, rekkje X. (Statistique Officielle de la Norvège, série X.) Norges Offisielle Statistikk, rekkje X. (Statistique Officielle de la Norvège, série X.) Rekkje X. Prenta 94: Nr.. Bureising med statsstøtte 92-36. Telling pr. 20. juni 938. (Colonisation en Norvège subventionnée

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII.

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvége, série VIII.) Rake VIII. Nr. - Trykt 1930: 110. Norges industri 1927. (Statistique industrielle de la Norvège.) 111. Det

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII.

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VIII.) Rekke VIII Trykt 1932: Nr. 174. Sundhetstilstanden og medisinalforholdene 1929. (Rapport sur l'état sanitaire

Detaljer

Arendal, Grimstad, Froland, Lillesand, Risør 10 Vest-Agder Installerer selv Kristiansand 11 Rogaland Skanner hos seg m/lev

Arendal, Grimstad, Froland, Lillesand, Risør 10 Vest-Agder Installerer selv Kristiansand 11 Rogaland Skanner hos seg m/lev Nr Fylkeskommune/kommune Organisering Eier Brukere 1 Østfold Skanner hos andre Sarpsborg 2 Akershus Skanner hos andre Asker 3 Oslo Skanner hos seg 4 Hedmark Skanner hos andre Hamar 5 Oppland Skanner hos

Detaljer

Pressemelding 1. november 2012

Pressemelding 1. november 2012 Pressemelding 1. november 2012 Konkurstallene for oktober 2012 ligger på omtrent samme nivå som i oktober 2011. Hittil i år har konkurstallene i hele landet sunket med 12,5 prosent. Det er bare små endringer

Detaljer

Sandvika Storsenter. sandvika storsenter. the largest shopping centre in norway

Sandvika Storsenter. sandvika storsenter. the largest shopping centre in norway sandvika storsenter the largest shopping centre in norway K content About Sandvika Storsenter Sales Floor plans Contact U about Sandvika Storsenter some of our shops FACTS An average of 25,600 visitors

Detaljer

SEERUNDERSØKELSER LOKAL-TV TV Øst DESEMBER 2014

SEERUNDERSØKELSER LOKAL-TV TV Øst DESEMBER 2014 SEERUNDERSØKELSER LOKAL-TV TV Øst DESEMBER 2014 METODE Metode Datainnsamling: Telefoniske intervju fra Norfaktas call-senter i Trondheim. Utvalg: I hovedsak ble det gjennomført 350 intervju med personer

Detaljer

Kommuner 2015 Tilfredshet & Anbefaling April 2016

Kommuner 2015 Tilfredshet & Anbefaling April 2016 r 2015 Tilfredshet & Anbefaling April 2016 Innbyggernes tilfredshet med de kommunale tjenestene I forbindelse med kundeundersøkelsene som ble gjennomført i 2015 så ble respondentene også spurt: Hvor tilfreds

Detaljer

(Statistique Officielle de la Norvège, série VIL)

(Statistique Officielle de la Norvège, série VIL) Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VIL) Trykt : VII. Nr. 33. Rekruttering 1918. (Recrutement.) 34. Skiftevesenet 1918 og 1919. Overformynderiene 1917

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VII.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VII.) 4011IMMIIMMUNIMIMI Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VII.) Trykt : Nr. 110. Fengselsstyrelsens årbok 1920. (Annuaire de l' Administration générale des

Detaljer

sørlandssenteret BYGGETRINN 1 - ferdig! BYGGETRINN 2A - ferdig Q4-2012 BYGGETRINN 2B - ferdig Q4-2013 BYGGETRINN 1, 2A OG 2B

sørlandssenteret BYGGETRINN 1 - ferdig! BYGGETRINN 2A - ferdig Q4-2012 BYGGETRINN 2B - ferdig Q4-2013 BYGGETRINN 1, 2A OG 2B sørlandssenteret STAGE 1 - ferdig! STAGE 2A - ferdig! STAGE 2B - ferdigstilles Q4-2013 BYGGETRINN 1 - ferdig! BYGGETRINN 2A - ferdig Q4-2012 BYGGETRINN 2B - ferdig Q4-2013 K K Innhold Dagens Sørlandssenter

Detaljer

Utsendinger til landsmøtet etter 6

Utsendinger til landsmøtet etter 6 Utsendinger til landsmøtet etter 6 Fordeling av delegater (se 6 her): Alle lokalforeninger kan sende en delegat. I tillegg fordeles 50 delegatplasser på fylkene etter medlemstall. Fordelingen av fylkeskvoten

Detaljer

Bedriftspakke Ekspress Over natten Innhentings- og utkjøringsområder

Bedriftspakke Ekspress Over natten Innhentings- og utkjøringsområder Bedriftspakke Ekspress Over natten Innhentings- og utkjøringsområder I kolonner markert med x) i tabellen under, er deler av postnummeret utenfor utkjøringsområdet kl. 09.00. Pakken til disse adressene

Detaljer

FORTEGNELSE OVER NORGES OFFISIELLE STATISTIKK

FORTEGNELSE OVER NORGES OFFISIELLE STATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 957 FORTEGNELSE OVER NORGES OFFISIELLE STATISTIKK OG ANDRE PUBLIKASJONER UTGITT AV STATISTISK SENTRALBYRÅ 1828-1976 CATALOGUE OF NORWEGIAN OFFICIAL STATISTICS AND OTHER PUBLICATIONS

Detaljer

Tjenesteeksporten i 3. kvartal 2017

Tjenesteeksporten i 3. kvartal 2017 Tjenesteeksporten i 3. kvartal 2017 Eksporten av tjenester var 50 mrd. kroner i 3. kvartal i år, 3,3 prosent lavere enn samme kvartal i fjor. Tjenesteeksporten har utviklet seg svakt det siste året. Tjenester

Detaljer

MAKE MAKE Arkitekter AS Maridalsveien Oslo Tlf Org.nr

MAKE MAKE Arkitekter AS Maridalsveien Oslo Tlf Org.nr en omfatter 1 Perspektiv I en omfatter 2 Perspektiv II en omfatter 3 Perspektiv III en omfatter 4 Perspektiv IV en omfatter 5 Perspektiv V en omfatter 6 Perspektiv VI en omfatter 7 Perspektiv VII en omfatter

Detaljer

Kortkoder andre helseforetak - Sykehuset i Vestfold Kortkode HF Langnavn HF Langnavn (sykehus/klinikk)

Kortkoder andre helseforetak - Sykehuset i Vestfold Kortkode HF Langnavn HF Langnavn (sykehus/klinikk) Kortkoder andre helseforetak - Sykehuset i Vestfold Kortkode HF Langnavn HF Langnavn (sykehus/klinikk) SykehusapotekNord Finnmarkssykehuset HF Universitetssykehuset Nord-Norge HF Nordlandssykehuset HF

Detaljer

færre bos gruppert folketall

færre bos gruppert folketall færre bos Fylke Kommunenavn gruppert folketall enn vedtak Akershus Nes (Ak.) over 5000 1 Akershus Aurskog-Høland over 5000 3 Til grunn for fordeling: Akershus Ås over 5000 4 I beregningen for fordeling

Detaljer

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique Officielle de la Norvège, série V.)

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique Officielle de la Norvège, série V.) Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique Officielle de la Norvège, série V.) Nr. 8 findes opfort i Fortegnelse over Norges Officielle Statistik juli 889 december 90. 98 se omslaget paa verker

Detaljer

Forvaltning og kompetanse

Forvaltning og kompetanse Forvaltning og kompetanse Sentral Felles kartdatabase status og erfaringer Akershus Kommnr Kommunenavn Systemleverandør Ønsket innføring Pulje Planlagt innført Innført Merknad 211 Vestby Norkart 2018 2.

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke XI. (Statistique Officielle de la Norvège, série XI.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke XI. (Statistique Officielle de la Norvège, série XI.) Norges Offisielle Statistikk, rekke XI. (Statistique Officielle de la Norvège, série XI.) Rekke Xl. Trykt 9. Nr.. Jordbruksstatistikk 99. (Superficies agricoles et élevage du bétail. Récoltes etc.). Meieribruket

Detaljer

Et blikk på kommuneøkonomien i Akershus - og på flyktningesituasjonen. Helge Eide, KS Akershus høstmøte, 29. oktober 2015

Et blikk på kommuneøkonomien i Akershus - og på flyktningesituasjonen. Helge Eide, KS Akershus høstmøte, 29. oktober 2015 Et blikk på kommuneøkonomien i Akershus - og på flyktningesituasjonen Helge Eide, KS Akershus høstmøte, 29. oktober 2015 Kommunesektorens handlingsrom Mill.k 2500 2 000 1 500 1 000 500 0-500 2011 2012

Detaljer

Fylke Prestegjeld År Transkribert pureservert Registrator Skannet publisert Østfold Berg 1835

Fylke Prestegjeld År Transkribert pureservert Registrator Skannet publisert Østfold Berg 1835 Østfold Berg 1835 Østfold Berg 1855 Østfold Borge 1815 ja Østfold Fredrikstad 1835 Østfold Fredrikstad 1835 Østfold Halden 1835 Østfold Halden 1855 Østfold Halden 1855 Østfold Moss 1845 Østfold Onsøy 1845

Detaljer

########## Utvalg: fra HF til HF Antall kildeposter i utvalget: 5915 Sortering: Filmnr, løpenummer innenfor filmen

########## Utvalg: fra HF til HF Antall kildeposter i utvalget: 5915 Sortering: Filmnr, løpenummer innenfor filmen over mikrofilmer i Riksarkivet ########## Utvalg: fra HF -0001 til HF -9999 Antall kildeposter i utvalget: 5915 Sortering: Filmnr, løpenummer innenfor filmen Filmnr Format Lnr Område Kilde Arkivref Periode

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke X. (Statistique Officielle de la Norvége, série X.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke X. (Statistique Officielle de la Norvége, série X.) Norges Offisielle Statistikk, rekke X. (Statistique Officielle de la Norvége, série X.) Rekke X. Trykt 9. Nr. 7. Forsikringsselskaper 9. (Sociétés d'assurances.) 7. Norges handel 9. (Commerce.) 7. Kommunenes

Detaljer

Oslo, 2.3. april.1964

Oslo, 2.3. april.1964 Nr. 17-5. årgang Oslo, 2.3. april.1964 INNHOLD Månedsstatistikk for bankene. Balanser pr. 31. mars 196A Byggelån i forretningsbanker og sparebanker pr. 31. mars 1964 Arbeidslønninger i jordbruk og skogbruk

Detaljer

Bedriftspakke Ekspress over natten, områder med utlevering innen kl. 09:00 mandag fredag, fra 1/1 2017

Bedriftspakke Ekspress over natten, områder med utlevering innen kl. 09:00 mandag fredag, fra 1/1 2017 Bedriftspakke Ekspress over natten, områder med utlevering innen kl. 09:00 mandag fredag, fra 1/1 2017 Tabellen under viser postnumre som har levering av innen kl. 09:00 på ukedagene (mandag fredag) på

Detaljer

Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2008

Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2008 Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2008 RAPPORT NR. 1 2008 Juni 2008 1 Forord Huseiernes Landsforbund presenterer i denne rapporten kommunale vann- og avløpsgebyrer, renovasjonsavgift

Detaljer

Bedriftspakke Ekspress Over natten Utkjøringsområder

Bedriftspakke Ekspress Over natten Utkjøringsområder Bedriftspakke Ekspress Over natten Utkjøringsområder I kolonner markert med x) i tabellen under, er deler av postnummeret utenfor utkjøringsområdet kl. 09:00. Pakken til disse adressene blir normalt levert

Detaljer

Befolkningsendringer i Trondheim tredje kvartal 2017 Tabell- og figursamling

Befolkningsendringer i Trondheim tredje kvartal 2017 Tabell- og figursamling Befolkningsendringer i Trondheim tredje kvartal 2017 Tabell- og figursamling Denne tabell- og figursamlingen inneholder befolkningsstatistikk til og med tredje kvartal 2017 for Trondheim, Trondheimsregionen

Detaljer

Henvisningsformalitet i psykisk helsevern for voksne

Henvisningsformalitet i psykisk helsevern for voksne Henvisningsformalitet i psykisk helsevern for voksne Behandlingssted Nye henvisninger med registrert henvisningsformalitet Hele landet 78,1 1 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 80,7 2 - _UP_Akershus universitetssykehus

Detaljer

Tilstandsvurdering av regionalnett kraftledninger

Tilstandsvurdering av regionalnett kraftledninger Tilstandsvurdering av regionalnett 1 Hafslunds nettområder Hurdal Eidsvoll Luftledning totalt 12 200 km Nannestad Ullensaker Jordkabel 17 000 km Nittedal Gjerdrum Nes Nettstasjoner Transformatorstasjoner

Detaljer

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere:

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Oversikt over alle landets krisentere: Østfold Stiftelsen Eva Senteret, Halden Krise- og incestsenteret i Fredrikstad et i Moss

Detaljer

SÆRBESTEMMELSER FOR TØNSBERGFJORDENS AVLØPSUTVALG IKS FOR MOTTAK OG BEHANDLING AV AVLØPSVANN

SÆRBESTEMMELSER FOR TØNSBERGFJORDENS AVLØPSUTVALG IKS FOR MOTTAK OG BEHANDLING AV AVLØPSVANN SÆRBESTEMMELSER FOR TØNSBERGFJORDENS AVLØPSUTVALG IKS FOR MOTTAK OG BEHANDLING AV AVLØPSVANN Gjeldende fra 29.10.2012 Sist endret i representantskapssak 12/2012 1/6 SÆRBESTEMMELSER FOR MOTTAK OG BEHANDLING

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VII.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VII.) Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VII.) Trykt 1925: Ur. 151. Folkemengdens bevegelse 1916-19'20. H. Sammendrag. (Mouvement de la population pendant les

Detaljer

Trondheimsregionen Befolkningsendringer tredje kvartal 2014 Tabell- og figursamling

Trondheimsregionen Befolkningsendringer tredje kvartal 2014 Tabell- og figursamling Trondheimsregionen Befolkningsendringer tredje kvartal 2014 Tabell- og figursamling Denne tabell- og figursamlingen inneholder befolkningsstatistikk fra 1998 til og med tredje kvartal 2014 for Trondheimsregionen

Detaljer

Bedriftspakke Ekspress over natten

Bedriftspakke Ekspress over natten KK-057-02.2017 Bedriftspakke Ekspress over natten Områder med utlevering innen kl. 09.00 mandag fredag, fra 1/2 2017 Tabellen under viser postnumre som har levering innen kl. 09.00 på ukedagene (mandag

Detaljer

Hvor står vi i mai 2017?

Hvor står vi i mai 2017? Svarprosent Hvor står vi i mai 2017? Status Tilfredshetsmålingene har pågått i 7 måneder Klare indikasjoner på at dette blir et nyttig verktøy» Sikrer førstehåndkunnskap» Gir den type informasjon vi trenger

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII.

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VIII.) Rekke VIII. Trykt 1930: Nr. 110. Norges industri 1927. (Statistique industrielle de la Norvège.) 111. Det civile

Detaljer

Bedriftspakke Ekspress over natten

Bedriftspakke Ekspress over natten KK-273-06.2017 Bedriftspakke Ekspress over natten Områder med utlevering innen kl. 09:00 mandag fredag, fra 1/4 2017 Tabellen under viser postnumre som har levering innen kl. 09:00 på ukedagene (mandag

Detaljer

VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS

VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS I FIRMA 1 Selskapets navn er Eiendomskreditt AS. Selskapet er stiftet 29.10.1997 II FORMÅL 2 Selskapets formål er å yte eller erverve bolighypoteklån, eiendomshypoteklån

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la Norvége, série VII.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la Norvége, série VII.) Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la Norvége, série VII.) Trykt 94: Nr. 0. Fengselsstyrelsens årbok 90. (Annuaire de l'administration generate des prisons 90.). Folketellingen

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke VII,

Norges Offisielle Statistikk, rekke VII, Norges Offisielle Statistikk, rekke VII, (Statistique Officielle de la Norvège, série VII.) Trykt 95: Nr. 5. Folkemengdens bevegelse 96-90. II. Sammendrag. (Mouvement de la population pendant les années

Detaljer

Bjørnar Bjørhusdal. Statistikk 2011 www.fjordnorway.com

Bjørnar Bjørhusdal. Statistikk 2011 www.fjordnorway.com Bjørnar Bjørhusdal Statistikk 211 www.fjordnorway.com Innholdsfortegnelse Markedsutvikling per marked fra 21 til 211... 1 Fjord Norge og Norge i alt... 1 Markedsutvikling per marked for fylkene i Fjord

Detaljer

PRESSKOBLINGS- PROGRAM

PRESSKOBLINGS- PROGRAM PRESSKOBLINGS- PROGRAM LAVTRYKK PRESSKOBLINGER Hydroscand er glade for å introdusere en helt ny serie med påpressbare hylser og koblinger for lavtrykkapplikasjoner. Dette er en serie for utvendig pressing.

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VIII.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VIII.) Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VIII.) Trykt 1928: Nr. 48. Norges civile, geistlige, rettslige og militære inndeling I januar 1928. (Les - - - divisions

Detaljer

VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS

VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS I FIRMA 1 Selskapets navn er Eiendomskreditt AS. Selskapet er stiftet 29.10.1997 II FORMÅL 2 Selskapets formål er å yte eller erverve bolighypoteklån, eiendomshypoteklån

Detaljer

Etter Iiste DATO DERES DATO SAKSBEHANDLER Martin Vikhagen Åfløy

Etter Iiste DATO DERES DATO SAKSBEHANDLER Martin Vikhagen Åfløy Etter liste Etter Iiste DATO DERES DATO 25.01.2016 REFERANSE DERES REFERANSE SAKSBEHANDLER Martin Vikhagen Åfløy VEDLEGG Kopi til Regiondirektørene i Statsbygg Varsling i forbindelse med kommuneplanprosessen

Detaljer

sei E k+ 2 min LANDSFORBUND Kommunale gebyrer forvann, avløp, renovasjon og feiing 2007

sei E k+ 2 min LANDSFORBUND Kommunale gebyrer forvann, avløp, renovasjon og feiing 2007 sei E k+ 2 min LANDSFORBUND Kommunale gebyrer forvann, avløp, renovasjon og feiing 2007 RAPPORT NR. 2 2007 Juni 2007 I Forord Huseiernes Landsforbund presenterer i denne rapporten kommunale vann- og avløpsgebyrer

Detaljer

BESLUTNING nr. 172. av 9. desember 1998

BESLUTNING nr. 172. av 9. desember 1998 Nr. 20/134 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 12.4.2001 NORSK utgave BESLUTNING nr. 172 av 9. desember 1998 om de blanketter som skal benyttes ved anvendelsen av rådsforordning (EØF) nr.

Detaljer

Trondheimsregionen Befolkningsendringer første kvartal 2017 Tabell- og figursamling

Trondheimsregionen Befolkningsendringer første kvartal 2017 Tabell- og figursamling Trondheimsregionen Befolkningsendringer første kvartal 2017 Tabell- og figursamling Denne tabell- og figursamlingen inneholder befolkningsstatistikk fra 1998 til og med første kvartal 2017 for Trondheimsregionen

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VIII.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VIII.) Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VIII.) Trykt 1928: Nr. 48. Norges civile, geistlige, rettslige og militære inndeling 1 januar 1928. (Les divisions

Detaljer

terminal Til terminal navn DRAMMEN 119 OSLO 1000 OSLO DRAMMEN 123 OSLO 1000 OSLO DRAMMEN 118 OSLO 1000 OSLO

terminal Til terminal navn DRAMMEN 119 OSLO 1000 OSLO DRAMMEN 123 OSLO 1000 OSLO DRAMMEN 118 OSLO 1000 OSLO Tabellen viser framføringstid ved innlevering av gods på aktuell dag. Transporttidene er veiledende og forutsetter at det ikke er transporttekniske eller tollmessige hindre. Transporttidene viser antall

Detaljer

Ny Nasjonal helse- og sykehusplan hva skjer med de mindre sykehusene

Ny Nasjonal helse- og sykehusplan hva skjer med de mindre sykehusene Helse- og omsorgsdepartementet Ny Nasjonal helse- og sykehusplan hva skjer med de mindre sykehusene Andreas Moan, spesialrådgiver dr. med. Bergen 11. november 2015 Helse- og omsorgsdepartementet Høst 2015:

Detaljer

Syrefaste rørdeler. Syrefaste rørdeler

Syrefaste rørdeler. Syrefaste rørdeler Syrefaste rørdeler Syrefaste rørdeler Syrefaste rørdeler Hydroscand har utvidet et allerede bredt tilbehørsprogram med et sortiment av robuste rørdeler i syrefast stål AISI 316 (SS2343) og med trykklasse.

Detaljer

Trondheimsregionen Befolkningsendringer første kvartal 2016 Tabell- og figursamling

Trondheimsregionen Befolkningsendringer første kvartal 2016 Tabell- og figursamling Trondheimsregionen Befolkningsendringer første kvartal 2016 Tabell- og figursamling Denne tabell- og figursamlingen inneholder befolkningsstatistikk fra 1998 til og med første kvartal 2016 for Trondheimsregionen

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VII.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VII.) Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VII.) Trykt 96: Nr. 86. Norges handel 9. (Commerce.) - 87. Skolevesenets tilstand 9. (Instruction publique) - 88. Sundhetstilstanden

Detaljer

Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen psykisk helse for voksne

Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen psykisk helse for voksne Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen psykisk helse for voksne Behandlingssted Andel fristbrudd for pasienter som står på venteliste Hele landet 8,6 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 9,2

Detaljer

Nettvirksomheten til Hafslund

Nettvirksomheten til Hafslund Nettvirksomheten til Hafslund Hafslund Nett og Hafslund Driftssentral Hurdal Eidsvoll Norges største nettselskap 540 000 nettkunder, øker med ca 7000 i året Ansatte: 140 i HN og 60 i HD Samlet omsetning

Detaljer

Nr. 16/244 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSFORORDNING (EF) NR. 410/2002. av 27. februar 2002

Nr. 16/244 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSFORORDNING (EF) NR. 410/2002. av 27. februar 2002 Nr. 16/244 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 2.4.2005 KOMMISJONSFORORDNING (EF) NR. 410/2002 2005/EØS/16/21 av 27. februar 2002 om endring av rådsforordning (EØF) nr. 574/72 om regler for

Detaljer

Kommune Fylke Antall flykninger kommunen er anmodet om å bosette i 2018 Asker Akershus 35 Aurskog Høland Akershus 10 Bærum Akershus 65 Enebakk

Kommune Fylke Antall flykninger kommunen er anmodet om å bosette i 2018 Asker Akershus 35 Aurskog Høland Akershus 10 Bærum Akershus 65 Enebakk Kommune Fylke Antall flykninger kommunen er anmodet om å bosette i 2018 Asker Akershus 35 Aurskog Høland Akershus 10 Bærum Akershus 65 Enebakk Akershus 10 Fet Akershus 10 Frogn Akershus 10 Lørenskog Akershus

Detaljer

Kjøpesenterfakta 2014

Kjøpesenterfakta 2014 Kjøpefakta 2014 Her er et lite utvalg av kjøpefakta fra 2014 KJØPESENTER ARAplan viser at det er registrert 572 kjøpe i Norge i 2014. 382 av disse er registrert med en salgsflate på mer enn 2500 kvadratmeter

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série IX.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série IX.) Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série IX.) Rekke IX. Trykt 95: r. 50. Meieribruket i Norge i 9. (L'industrie laitière de la Norvége en 9.) 5. Syketrygden

Detaljer

Trondheimsregionen Befolkningsendringer andre kvartal 2017 Tabell- og figursamling

Trondheimsregionen Befolkningsendringer andre kvartal 2017 Tabell- og figursamling Trondheimsregionen Befolkningsendringer andre kvartal 2017 Tabell- og figursamling Denne tabell- og figursamlingen inneholder befolkningsstatistikk fra 1998 til og med andre kvartal 2017 for Trondheimsregionen

Detaljer

Trondheimsregionen Befolkningsendringer andre kvartal 2015 Tabell- og figursamling

Trondheimsregionen Befolkningsendringer andre kvartal 2015 Tabell- og figursamling Trondheimsregionen Befolkningsendringer andre kvartal 2015 Tabell- og figursamling Denne tabell- og figursamlingen inneholder befolkningsstatistikk fra 1998 til og med andre kvartal 2015 for Trondheimsregionen

Detaljer

Utviklingen i importen av fottøy 1987-2013

Utviklingen i importen av fottøy 1987-2013 Utviklingen i importen av fottøy 1987-2013 Etter at importen av fottøy i 2011 økte med 13,1 prosent i verdi, den høyeste verdiveksten siden 1985, falt importen i verdi med 4,9 prosent i 2012. I 2013 var

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VIII.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VIII.) Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VIII.) Nr. 1-1 se omslaget på verker trykt i året 1926. Trykt 1927: 11. Norges Brandkasse 1923-1925. (Statistique

Detaljer

Norges Officielle Statistik, række V.

Norges Officielle Statistik, række V. Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique Officielle de la Noryége, série VI) Nr. se tidligere hefter. Trykt : Nr.. Private aktiebanker 0. {Banques privées par actions.) 0. Skolevæsenets tilstand

Detaljer

Trondheimsregionen Befolkningsendringer tredje kvartal 2017 Tabell- og figursamling

Trondheimsregionen Befolkningsendringer tredje kvartal 2017 Tabell- og figursamling Trondheimsregionen Befolkningsendringer tredje kvartal 2017 Tabell- og figursamling Denne tabell- og figursamlingen inneholder befolkningsstatistikk fra 1998 til og med tredje kvartal 2017 for Trondheimsregionen

Detaljer

HINST INSTITUSJONSNAVN RHF HF 10501 Sykehuset Innlandet Gjøvik SØ Sykehuset Innlandet HF 10502 Sykehuset Innlandet Lillehammer SØ Sykehuset Innlandet

HINST INSTITUSJONSNAVN RHF HF 10501 Sykehuset Innlandet Gjøvik SØ Sykehuset Innlandet HF 10502 Sykehuset Innlandet Lillehammer SØ Sykehuset Innlandet HIST ISTITUSOSAV RHF HF 10501 Sykehuset Innlandet Gjøvik SØ Sykehuset Innlandet HF 10502 Sykehuset Innlandet Lillehammer SØ Sykehuset Innlandet HF 10504 Valdres Fødestogo SØ Sykehuset Innlandet HF 10503

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke X.

Norges Offisielle Statistikk, rekke X. Norges Offisielle Statistikk, rekke X. (Statistique Officielle de la Norvége, série X.) Rekke X. Trykt 945. Nr. 84. Forsikringsselskaper 943. (Sociétés d'assurances.) - 85. Norges fiskerier 942. (Grandes?Aches

Detaljer

TELEGRAFVERKET NOREGS OFFISIELLE STATISTIKK X. 74. DEPARTEMENTET FOR DEI OFFENTLEGE ARBEID

TELEGRAFVERKET NOREGS OFFISIELLE STATISTIKK X. 74. DEPARTEMENTET FOR DEI OFFENTLEGE ARBEID NOREGS OFFISIELLE STATISTIKK X. 74. TELEGRAFVERKET 94943 Statistique des télégraphes et des téléphones de l'etat de Norvège pour l'année financière 94943 GJEVE UT AV DEPARTEMENTET FOR DEI OFFENTLEGE ARBEID

Detaljer

Befolkningsendringer i Trondheim tredje kvartal 2016 Tabell- og figursamling

Befolkningsendringer i Trondheim tredje kvartal 2016 Tabell- og figursamling Befolkningsendringer i Trondheim tredje kvartal 2016 Tabell- og figursamling Denne tabell- og figursamlingen inneholder befolkningsstatistikk til og med tredje kvartal 2016 for Trondheim, Trondheimsregionen

Detaljer

Norges Officielle Statistik. række V. (Statistique Officielle de la Norvège. série V.)

Norges Officielle Statistik. række V. (Statistique Officielle de la Norvège. série V.) Norges Officielle Statistik. række V. (Statistique Officielle de la Norvège. série V.) Nr. -8 findes opført i Fortegnelse over Norges Officielle Statistik juli 889 december 9. 9-8 se omslaget paa verker

Detaljer

Gjennomsnittlig ventetid innen psykisk helse barn og unge

Gjennomsnittlig ventetid innen psykisk helse barn og unge Gjennomsnittlig ventetid innen psykisk helse barn og unge Behandlingssted Totalt antall pasienter som har startet helsehjelp Hele landet 6 804 1 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 647 2 - _UP_Akershus universitetssykehus

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvége, série IX.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvége, série IX.) Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvége, série IX.) Trykt 934: Rekke IX. Nr. 24. Folketellingen. desember 930: V. Folkemengden fordelt efter kjønn, alder og ekteskapelig

Detaljer

Trondheimsregionen Befolkningsendringer tredje kvartal 2016 Tabell- og figursamling

Trondheimsregionen Befolkningsendringer tredje kvartal 2016 Tabell- og figursamling Trondheimsregionen Befolkningsendringer tredje kvartal 2016 Tabell- og figursamling Denne tabell- og figursamlingen inneholder befolkningsstatistikk fra 1998 til og med tredje kvartal 2016 for Trondheimsregionen

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VII.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VII.) Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VII.) Trykt 9: Nr. Skolevesenets tilstand 95. (Instruction publique). Folkemengdens bevegelse 97. (Mouvement de la

Detaljer

TVOL: Antall fødte per fødeinstitusjon 13:14:20 L/tvol_ant_fodte_institusjon.lst 1

TVOL: Antall fødte per fødeinstitusjon 13:14:20 L/tvol_ant_fodte_institusjon.lst 1 13:14:20 L/tvol_ant_fodte_institusjon.lst 1 1967 Haukeland Sykehus 4350 E.C.Dahls St Trondheim 2808 Aker sykehus 2636 Rikshospitalet 2506 Sentralsjukehuset i Rogaland 2265 Ullevål Sykehus 2050 Sentralsykehuset

Detaljer

Trondheimsregionen Befolkningsendringer 2015 Tabell- og figursamling

Trondheimsregionen Befolkningsendringer 2015 Tabell- og figursamling Trondheimsregionen Befolkningsendringer 2015 Tabell- og figursamling Denne tabell- og figursamlingen inneholder befolkningsstatistikk til og med 2015 for Trondheimsregionen og andre storbyregioner. Statistikken

Detaljer

Nr. 6/374 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSBESLUTNING. av 23. april 2012

Nr. 6/374 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSBESLUTNING. av 23. april 2012 Nr. 6/374 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 26.1.2017 KOMMISJONSBESLUTNING 2017/EØS/6/43 av 23. april 2012 om annen serie med felles sikkerhetsmål for jernbanesystemet [meddelt under nummer

Detaljer

Trondheimsregionen Befolkningsendringer 2014 Tabell- og figursamling

Trondheimsregionen Befolkningsendringer 2014 Tabell- og figursamling Trondheimsregionen Befolkningsendringer 2014 Tabell- og figursamling Denne tabell- og figursamlingen inneholder befolkningsstatistikk til og med 2014 for Trondheimsregionen og andre storbyregioner. Statistikken

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke VI. (Statistique Officielle de la Norvège, série VI.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke VI. (Statistique Officielle de la Norvège, série VI.) Norges Offisielle Statistikk, rekke VI. (Statistique Officielle de la Norvège, série VI.) Trykt 97: 9. Norges sparebanker 95. (Caisses d'épargne.) 9. Kreaturholdet 30 september 96. (Retail, le SO septembre

Detaljer

Markedsplan 2011 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2010. www.fjordnorway.com

Markedsplan 2011 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2010. www.fjordnorway.com Markedsplan 2011 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2010 www.fjordnorway.com Explore 2 Fjord Norway Fjord Norges markedsplan - Et felles verktøy for regionen Fjord Norges markedsplan skal være et nyttig

Detaljer

Trondheimsregionen Befolkningsendringer 2016 Tabell- og figursamling

Trondheimsregionen Befolkningsendringer 2016 Tabell- og figursamling Trondheimsregionen Befolkningsendringer 2016 Tabell- og figursamling Denne tabell- og figursamlingen inneholder befolkningsstatistikk til og med 2016 for Trondheimsregionen og andre storbyregioner. Statistikken

Detaljer

VEDTEKTER. Industriens forening for elektroteknikk og automatisering (Ifea)

VEDTEKTER. Industriens forening for elektroteknikk og automatisering (Ifea) VEDTEKTER Industriens forening for elektroteknikk og automatisering (Ifea) (endret på Ifeas årsmøte 24/4-1985, 16/4-1998, 29/3-2001, 9/4-2003, 17/4-2008) 1 Industriens Forening for Elektroteknikk og Automatisering

Detaljer

Befolkningsendringer Trondheim andre kvartal 2013 Tabell- og figursamling

Befolkningsendringer Trondheim andre kvartal 2013 Tabell- og figursamling Befolkningsendringer Trondheim andre kvartal 2013 Tabell- og figursamling Denne tabell- og figursamlingen inneholder befolkningsstatistikk til og med andre kvartal 2013 for Trondheim, Trondheimsregionen

Detaljer

// Månedstall arbeidsmarkedet - Østfold februar 2013

// Månedstall arbeidsmarkedet - Østfold februar 2013 Tabell 1. Arbeidssøkere etter status registrert ved Nav i Østfold i februar 2013 I alt Endring i antall fra samme måned i Helt ledige 4 973 3,6 276 6 herav helt ledige permitterte 152 0,1-98 -39 Delvis

Detaljer