Referat fra årsmøtet i Norges Guideforbund lørdag 23.mars 2012 kl Clarion Hotel Ernst, Kristiansand

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Referat fra årsmøtet i Norges Guideforbund lørdag 23.mars 2012 kl. 09.00 Clarion Hotel Ernst, Kristiansand"

Transkript

1 Referat fra årsmøtet i Norges Guideforbund lørdag 23.mars 2012 kl Clarion Hotel Ernst, Kristiansand Niels Henrik Jensen, leder i Kristiansand og Omland Guideforening, ønsket velkommen til Årsmøtet i Kristiansand og ga ordet til reiselivsdirektør Jahn Olav Marum som ønsket NGF`s landsmøte hjertelig velkommen til Kristiansand. Han presiserte viktigheten av KOG sitt arbeid med å markedsføre byen og samarbeidet med VisitKristiansand for å promotere byen og dens særegenheter. Han la vekt på viktigheten av gjenkjøp/ønske om å komme tilbake til byen hvor service og kvalitet er så viktig. Han presenterte Kristiansand som Norges Riviera /palmekysten og at dagens temperatur på 20 grader i mars er rekord. Temaet for Landsmøtet er kystkultur, som han mente ville engasjere mange. Jahn Olav Marum avsluttet med å ønske lykke til med Landsmøtet i NGF. Leder Kari Steinsvik ønsket velkommen til Årsmøtet. Hun takket KOG for en hyggelig fredag, både fagprogrammet, mottakelsen i Rådhuset v/ordfører Arvid Grundekjøn, samt havets festbord med påfølgende basar på sørlandsk vis. 70 påmeldte, det er en god giv i forbundet. I januar ble det sendt brev til Nærings- og handelsminister Trond Giske om kravspesifikasjoner for guiding i Norge. Foreningene er bedt om å sende inn antall oppdrag i en sesong. I januar ble det sendt brev til Nærings- og handelsminister Trond Giske om kravspesifikasjoner for guiding i Norge. Det er til politisk behandling i departementet. Hun stilte spørsmålet: Er vi også kvalitetsbevisste i alle ledd? Hvordan er bilde av oss utad? Det er viktig at vi passer på å presentere oss på best mulig måte. Sørg for at nettsidene til den enkelte forening er oppdatert, styret vil ta sin del av jobben. Styret håper at Landsmøtehelgen vil gi ny inspirasjon til å stå på videre. Bruk hverandre - få gode råd lær! Husk vårt motto: Sammen er vi sterkere Godkjenning av innkalling: Godkjent. Valg av møtedirigent: Styret foreslo Kåre Walvik, Stavanger Guide Forening, som ble valgt og overtok møteledelsen. Valg av referent: Styret foreslo sekretær Gro Steimler,, som ble valgt Valg av protokoll underskrivere: Styret foreslo Karin Bergh Jørgensen og Inger-Lise Bråthen Bakir,, som ble valgt. Valg av tellekorps: Styret foreslo Elsa Brit Endresen og Lars Myklevoll. Kristiansand og Omland Guideforening, som ble valgt. Godkjenning av saksliste: Godkjent. Sak 1. Behandle og godkjenne fullmakter Følgende foreninger var representert: Bergen Guideforening Drammen Guideforening Gjøvik-Toten Guideforening Harstad og Omegn Guideforening Oslo Guidelaug St. Hallvard Stavanger Guide Forening Trondheim Guideforening Nanneke Larsen Leif A. Hagen Kari Jemtland Moen Catherine Hunter Inger-Johanne Bryde Mette Johnsen Anne Berit Foldnes Marie Sofie Paulsen

2 Ålesund Guideforening Odd J. Flatmark Kristiansand og Omland Guideforening Ingunn Haugland Lillehammer har levert fullmakt til Drammen Guideforening. Fullmaktene ble talt opp og godkjent. Antall stemmer 485. Sak 2. Årsberetning for 2011 Leder Kari Steinsvik leste årsberetningen. Følgende punkt ble kommentert: 1. Styret, komiteer og kontakter. UDK Indre Østland, Inger Marie Langemyr har gitt styret beskjed om at hun trekker seg etter at guidekurset på Lillehammer er ferdig. Det er laget diplom til Britt Walle Ekroll og Inger Marie Langemyr. Styret vil rette en stor takk til dem for det arbeidet de har gjort som UDK og ber foreningene overrekke diplomet ved passende anledning. Styret har vedtatt at UDK for Møre og Romsdal i fremtiden også skal dekke Nordfjord. 2. Andre møter og konferanser. 2 c Innoguide. Leder har i mars hatt et møte med R. Mykletun ang. spørreskjema som Innoguide vil sende til NGF-guidene. Spørreskjemaet vil bli sendt til foreningene for videresending til medlemmene. Styret oppfordrer flest mulig til å ta seg tid til å svare. Innoguideprosjektet er et samarbeid mellom Stavanger Universitet og en del land i Europa for å sammenligne utdanning av guider. Det har hatt EU-støtte. 3. Arbeidsprogram b) Informasjon til medlemmene. Styret mener det er viktig at det skilles mellom det som er ment for foreningens ledelse og det som skal sendes videre til alle medlemmene. d) Læreplan for lokalguider og kurs. Det er i mars solgt en Læreplan til Region Lister. g) Websider. Styret vil sammen med UDK-komiteen se på mulighetene for en egen litteraturliste for etterutdanning hvor medlemmene kan melde inn linker. h) NGFs arkiv. Karin Bergh Jørgensen fortalte at Oslo GF har vært hos byarkivaren som er villig til å ta imot en del av Oslo GF sitt arkiv. Hun oppfordret styret til å undersøke dette. 4. Kvalitetssikring. a) Samarbeid med Innovasjon Norge. Leder leste opp rapporten som er sendt til Innovasjon Norge. Den 19. mars ble det sendt brev til Per-Arne Tuftin, Innovasjon Norge angående et videre samarbeid. Brevet ble lest opp. Svaret som kom 20. mars ga NGF kr ,- pluss mva til samarbeidsaktiviteter innenfor kompetanseutvikling. Styret vil delta med leder og sekretær på Reiselivskonferansen 2012 og det vil bli planlagt et UDK-treff. Årsmøteforsamlingen applauderte for styrets samarbeid med Innovasjon Norge. b) Kravspesifikasjoner for guiding i Norge. Departementet har opplyst at brevet fra NGF er til politisk behandling. Reiselivsmeldingen vil komme i begynnelsen av april. Leder fortalte at presseoppslaget i Aftenposten er brukt i mer enn 12 aviser over hele landet. Ellen Søvig sa at styret fortjener applaus for fantastisk arbeid. Årsberetningen ble godkjent.

3 Sak 3. Årsregnskap for Revisors beretning for Regnskapet ble lagt fram av kasserer Bente Blomholt. Hun leste/kommenterte kun notene. Det står UDK-treff i note 4, skal være ledertreff. Revisors beretning ble lest opp. Regnskap og revisors beretning for 2011 ble godkjent. Budsjett 2012 ble fremlagt til orientering. Sak 4. Fastsettelse av årskontingent for 2012 Styret foreslår ingen endring Sak 5. Innkomne saker a) Vedtektsendring 3 ÅrsmøteMedlemskap fra Styret. b) Vedtektsendring 3 Medlemskap fra Trondheim GF Styret orienterte om bakgrunnen for styrets forslag og behandlingen av saken. Den har vært til uttalelse hos UDK-komiteen, sendt ut til alle foreningene og lagt fram på ledertreffet i januar. Astrid M. Aasum, Trondheim GF ba om at sak 5a og 5b ble behandlet under ett og årsmøtet godkjente det. Marie Sofie Paulsen redegjorde for Trondheim GF sitt forslag. Det ble en meningsutveksling på hvordan eksamen kan gjennomføres, økonomien i en slik gjennomføring og muligheten til å kunne innlemme godt kvalifiserte guider i NGF sin medlemsmasse. Det ble understreket at UDK er NGF sin forlengede arm når det gjelder utdanning og med UDK-komiteen som høringsinstans bør medlemsparagrafen gi muligheter for noe skjønn når det gjelder enkeltmedlemskap. Avstemming: Forslaget fra styret i sak 5a ble satt opp mot forslaget fra Trondheim GF i sak 5b. Resultat av avstemmingen: Styrets forslag 435 stemmer, TGF sitt forslag 50 stemmer. Styrets forslag til vedtak: 1.ledd. 2. setning endres til: På steder hvor det ikke finnes guideforening som er tilsluttet NGF, kan autoriserte/kvalifiserte guider søke om individuelt medlemskap. 3.ledd endres til: Søknad om individuelt medlemskap skal inneholde dokumentasjon om personalia, relevant faglig bakgrunn, yrkeserfaring som guide og eventuelle avlagte guideeksamener. Styrets forslag ble vedtatt med 2/3 flertall. c) Forslag om makspris på Landsmøtepakken fra Trondheim Guideforening. Marie Sofie Paulsen redegjorde for Trondheim GF sitt forslag. Sidsel W. Aurdal, Ålesund GF kommenterte at Trondheim skal ha honnør for å ta opp denne saken. Som neste års arrangør, så har hun sett hvor vanskelig det er å presse prisene. Det er viktig at landsmøtet/årsmøtet ses på som en opplevelse, noe som gir noe ekstra. Det kom kommentarer om at når det inviteres til landsmøte, så ønsker medlemmene faglig innhold og å møte kollegaer. Hvis det settes en makspris så kan det hende at fremtidige arrangører vegrer seg fordi det er vanskelig å få prisene ned. Trondheim Guideforening sa seg fornøyd med å få satt fokus på landsmøteprisen og trakk forslaget sitt.

4 d) Medlemskap fra Styret. Leder orienterte om bakgrunnen for saken. Den må diskuteres i NGF slik at det eventuelt kan fremmes forslag til neste årsmøtet. Saken er todelt og vil bli behandlet som to separate saker. Det ble presisert at det blir bare fremsatt endringsforslag hvis medlemmene ønsker det. Forslag til vedtak: Styret, i samarbeid med UDK-komiteen, ser på muligheten for og konsekvensene av å åpne opp for: 1. Enkeltmedlemskap der lokalforening finnes. 2. Medlemskap for spesial/nisjeguider. Et eventuelt forslag sendes ut til foreningene for uttalelse. På bakgrunn av disse utarbeider styret i samarbeid med UDK-komiteen, et eventuelt forslag til endring av ordlyd i vedtektenes 3 Medlemskap. Styrets forslag ble enstemmig vedtatt. Sak 6. Søknad om medlemskap fra Helgeland Guideforening Sak 7. Fastsette honorar for 2011 til styremedlemmer, revisor og valgkomité. Styret forslo følgende: Leder kr ,- Sekretær kr ,- Kasserer kr ,- Styremedlem kr ,- Revisor kr ,- Valgkomité kr ,- Sak 8. Valg av styremedlemmer i henhold til vedtektenes 7a. Kåre Walvik la frem valgkomiteens innstilling. Valget ga følgende resultat: Leder: Kari Steinsvik Ålesund Guideforening gjenvalg 2 år Kasserer: Bente Dahlen Lillehammer Guideforening ny 2 år Begge ble valgt ved akklamasjon. Valgkomiteens forslag til: 1. varamedlem: Astrid M. Aasum, Trondheim Guideforening. 2. varamedlem: Brit Bartz-Johannessen. Begge varamedlemmene ble valgt ved akklamasjon for 1 år. Sak 9. Valg av revisor i henhold til vedtektenes 7b. Revisor: Bente Blomholt, Drammen Guideforening ny 1 år Vararevisor: Bertil Frønsdal, Bergen Guideforening ny 1 år Begge ble valgt ved akklamasjon.

5 Sak 10. Valg av valgkomité i henhold til vedtektenes 7c. Valgkomiteens innstilling var: Kåre Walvik, Beate Roscher Salen og Bente Blomholt. Det kom forslag på Cathrine Hunter, Harstad og Omegn Guideforening. Bente Blomholt ba om å få trekke seg. Det ble akseptert og valgkomiteen ble valgt ved akklamasjon og er som følger: Kåre R. Walvik Beate Roscher Salen Catherine Hunter Stavanger Guide Forening Bergen Guideforening Harstad og Omegn Guideforening 1. varamedlem Sidsel Waage Aurdal Ålesund Guideforening Kari Steinsvik takket for tilliten og erklærte årsmøtet for avsluttet. I forbindelse med saken om endrede prosedyrer om Costa-båtene ønsket styre å gi en liten orientering. Det er usikkert hvilke konsekvenser dette har for NGF-guidene og styret finner det ikke riktig å gå ut med en felles uttalelse fra årsmøteforsamlingen så lenge informasjonen er noe usikker. Styret oppfordrer foreningene, sammen med formidlerne, å komme frem til best mulige løsninger. Det er viktig at styret blir orientert om hva som skjer. Hun oppfordret NGF-medlemmene til å bruke uniform og ID-kort. Lever et godt guideprodukt! Det er den beste reklamen vi kan gi for at turisten også vil ønske en guidet tur på neste destinasjon! Innoguide-spørreskjemaet: Det oppfordres til at flest mulig besvarer skjemaet når det sendes ut. Kari Steinsvik takket Kåre Walvik for god møteledelse. Årsmøtet ble godt gjennomført takket være en god forsamling. Hun håpet at alle ser nytten av å bruke tid på årsberetningen. Den er styrets handlingsplan og det er under behandlingen av den at medlemmene kan få mer innsyn i styret arbeid. Hun nyttet også anledningen til å takke dem som fratrer sine verv. En spesiell takk gikk til Bente Blomholt som slutter som kasserer etter 2 perioder for 2. gang. Bente, med strikk rundt lommeboka, har styrt NGFs økonomi på en god måte. Hun har sørget for at vi har god kontroll på pengene og har med sine gode kommentarer gitt oss mange minnerike stunder. Bente fikk overrakt diplom og gavekort. Årsmøtet ble avsluttet kl Gro Steimler referent Protokollunderskrivere: Karin Bergh Jørgensen Inger-Lise Bråthen Bakir

Årsmøte i Norges Guideforbund

Årsmøte i Norges Guideforbund ÅRSMØTE OSLO 19. mars 2011 Årsmøte i Norges Guideforbund 19. mars 2011 kl. 09.00 Sted: Thon Hotell Opera, Oslo Åpning: Godkjenning av innkalling. Valg av møtedirigent. Valg av referent. Valg av protokollunderskrivere.

Detaljer

ÅRSMØTE Tønsberg 21.mars 2009

ÅRSMØTE Tønsberg 21.mars 2009 ÅRSMØTE Tønsberg 21.mars 2009 Årsmøte i Norges Guideforbund Lørdag 21.mars 2009 kl. 09.00 Quality Hotel Klubben, Tønsberg Åpning: Godkjenning av saksliste Valg av møtedirigent Valg av referent Valg av

Detaljer

Referat. Årsmøte i orges Guideforbund. 12. mars 2005 kl 09.00. Sted: Radisson SAS Lillehammer Hotell, Lillehammer

Referat. Årsmøte i orges Guideforbund. 12. mars 2005 kl 09.00. Sted: Radisson SAS Lillehammer Hotell, Lillehammer Referat Årsmøte i orges Guideforbund 12. mars 2005 kl 09.00 Sted: Radisson SAS Lillehammer Hotell, Lillehammer Wenche Haug Almestrand, ny leder i Lillehammer Guideforening ønsket velkommen til årsmøtedagen

Detaljer

Drammen 29. mars 2008

Drammen 29. mars 2008 ÅRSMØTE Drammen 29. mars 2008 Årsmøte i Norges Guideforbund 29. mars 2008 kl. 09.00 Sted: Rica Park Hotell, Drammen Åpning: Saksliste: Godkjenning av innkalling. Valg av møtedirigent. Valg av referent.

Detaljer

REFERAT Styremøte Comfort Hotell Børsparken, Oslo 13.01.08, kl 09.30

REFERAT Styremøte Comfort Hotell Børsparken, Oslo 13.01.08, kl 09.30 REFERAT Styremøte Comfort Hotell Børsparken, Oslo 13.01.08, kl 09.30 Tilstede: Trine Søraa, Kari Steinsvik, Vibeke Moldvær, Niels Henrik Jensen og Beate Roscher Salen. Sak 22/07-08 Godkjenning av innkalling

Detaljer

Protokoll Generalforsamlingen i Ammehjelpen Quality Airport Hotel, Sola, 30.-31. oktober 1999

Protokoll Generalforsamlingen i Ammehjelpen Quality Airport Hotel, Sola, 30.-31. oktober 1999 Protokoll Generalforsamlingen i Ammehjelpen Quality Airport Hotel, Sola, 30.-31. oktober 1999 Saker til behandling: 1. Åpning 2. Konstituering 2.1. Godkjenning av innkalling 2.2. Godkjenning av sakliste

Detaljer

PROTOKOLL FRA FORSVARETS SENIORFORBUNDS 16. LANDSMØTE AVHOLDT 13. 15. MAI 2013 PÅ RICA HOTELL HAMAR.

PROTOKOLL FRA FORSVARETS SENIORFORBUNDS 16. LANDSMØTE AVHOLDT 13. 15. MAI 2013 PÅ RICA HOTELL HAMAR. PROTOKOLL FRA FORSVARETS SENIORFORBUNDS 16. LANDSMØTE AVHOLDT 13. 15. MAI 2013 PÅ RICA HOTELL HAMAR. ÅPNING Leder for Forsvarets seniorforbund (FSF), Arild Kristensen, åpnet landsmøtet (LM) med å ønske

Detaljer

Protokoll for årsmøte 2015 Lillestrøm

Protokoll for årsmøte 2015 Lillestrøm Protokoll for årsmøte 2015 Lillestrøm Møteplan: Sak 1 Sak 2 Valg av ordstyrer, to referenter, tellekorps og to protokollunderskrivere Forslag til forretningsorden Sak 3 Godkjenning av innkalling og sakspapirer

Detaljer

Møteplan: Årsmøte i NFFs faggruppe for barne og ungdomsfysioterapi 4. mars 2015

Møteplan: Årsmøte i NFFs faggruppe for barne og ungdomsfysioterapi 4. mars 2015 Møteplan: Sak 1 Sak 2 Valg av ordstyrer, to referenter, tellekorps og to protokollunderskrivere Forslag til forretningsorden Sak 3 Godkjenning av innkalling og sakspapirer til årsmøtet 2015 Sak 4 Årsberetninger

Detaljer

Protokoll Generalforsamlingen i Ammehjelpen Rica Dyreparken hotell Kristiansand 25. oktober 2003

Protokoll Generalforsamlingen i Ammehjelpen Rica Dyreparken hotell Kristiansand 25. oktober 2003 Protokoll Generalforsamlingen i Ammehjelpen Rica Dyreparken hotell Kristiansand 25. oktober 2003 Saker til behandling: 1. Åpning 2. Konstituering 2.1. Godkjenning av innkalling 2.2. Godkjenning av sakliste

Detaljer

ORDINÆRT FORBUNDSTING 2014. 6. April 2014 Kl.10.00-14.00 Quality Hotel 33, Oslo SAKSLISTE

ORDINÆRT FORBUNDSTING 2014. 6. April 2014 Kl.10.00-14.00 Quality Hotel 33, Oslo SAKSLISTE ORDINÆRT FORBUNDSTING 2014 6. April 2014 Kl.10.00-14.00 Quality Hotel 33, Oslo SAKSLISTE INNHOLD SAK 1: GODKJENNE FREMMØTTE REPRESENTANTER... 2 SAK 2: GODKJENNE INNKALLINGEN... 2 SAK 3: GODKJENNE SAKSLISTE...

Detaljer

Regnskapet i dag viser to konti med til sammen 300.000 kr, men vi har noen regninger som ikke er betalt.

Regnskapet i dag viser to konti med til sammen 300.000 kr, men vi har noen regninger som ikke er betalt. Referat fra generalforsamling i Norsk Rottweilerklubb i 2014 30/3-2014, Clarion hotel Tollboden, Drammen 1. Åpning Generalforsamlingen ble åpnet av nestleder i Norsk rottweilerklubbs interimsstyre, Kjersti

Detaljer

Det var pr 31.12.2008 34 betalende medlemmer. Det var 26 fremmøtte, hvorav noen representerte samme medlemskap.

Det var pr 31.12.2008 34 betalende medlemmer. Det var 26 fremmøtte, hvorav noen representerte samme medlemskap. REFERAT FRA ÅRSMØTE I USKEKALVEN VEL FOR REGNSKAPSÅRET 2008 Referent: Møteleder: Representant 1 for signering av møtereferat: Representant 2 for signering av møtereferat: Øyvind Gabrielsen Arne Oscar Løschbrandt

Detaljer

side 1 Oversikt over innkommende forslag:

side 1 Oversikt over innkommende forslag: Generelle betraktninger Det har kommet inn i alt 52 innspill, ikke alle er fremstilt som forslag, men alle er forsøkt besvart etter beste evne. Det har kommet inn fra 9 avdelinger og følgende er gjennomgående

Detaljer

NMCUs årsmøte 2015 REFERAT. Tid: Lørdag 5. september 2015, k.l 13:00 Sted: Horten Næringspark hotell og vandrerhjem, Horten i Vestfold

NMCUs årsmøte 2015 REFERAT. Tid: Lørdag 5. september 2015, k.l 13:00 Sted: Horten Næringspark hotell og vandrerhjem, Horten i Vestfold NMCUs årsmøte 2015 REFERAT Tid: Lørdag 5. september 2015, k.l 13:00 Sted: Horten Næringspark hotell og vandrerhjem, Horten i Vestfold Tilstede: Hans Vestre, Ann-Mari Klokkerud, Tommy Kragseth Hansen, Frode

Detaljer

NIFO nytt - Høsten 2012 Nyhetsbrev for Norsk Intravenøsforening

NIFO nytt - Høsten 2012 Nyhetsbrev for Norsk Intravenøsforening Nyhetsbrev for Norsk Intravenøsforening Ord frå Leder Hei alle sammen! Nå har det snart gått et par måneder siden vi avsluttet nok en vellykket årssammenkomst i Stavanger. Tilbakemeldinger fra medlemmene

Detaljer

BI Studentsamfunn Bergen 23-01- 2015. Referat. Styremøte 23.01.2015 BI Bergen

BI Studentsamfunn Bergen 23-01- 2015. Referat. Styremøte 23.01.2015 BI Bergen Referat Styremøte 23.01.2015 BI Bergen 1 Innholdsfortegnelse Sak 53-15- Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden. Sak 54-15 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 55-15 - Behandlingssak:

Detaljer

Rapport. AAs 36. Servicekonferanse

Rapport. AAs 36. Servicekonferanse Rapport AAs 36. Servicekonferanse 2011 Gi det videre til nykommeren ved fadderskap 25. mars 27. mars 2011 Innholdsfortegnelse Åpning ved Arne H...Side 3 Årsrapporter 2010...Side 4 Tjenesterådet Tjenesterådets

Detaljer

Styremøte 17.09.2014 Kl. 15.00

Styremøte 17.09.2014 Kl. 15.00 SAKSPAPIRER Styremøte 17.09.2014 Kl. 15.00 BI Stavanger Innholdsfortegnelse Sak: 108 14 Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak: 109 14 Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

REFERAT FRA NORSK LOGOPEDLAGS LANDSMØTE TRONDHEIM 20. OG 21. 06. 2008

REFERAT FRA NORSK LOGOPEDLAGS LANDSMØTE TRONDHEIM 20. OG 21. 06. 2008 REFERAT FRA NORSK LOGOPEDLAGS LANDSMØTE TRONDHEIM 20. OG 21. 06. 2008 * = vedlegg på Web- siden SAK HANDLER OM LEGGES FRAM AV STYRETS INNSTILLING TIL VEDTAK NR. 1 Åpning Styret v/leder Ole-Andreas Holmsen

Detaljer

Ekstraordinær generalforsamling lørdag 13. april 2013

Ekstraordinær generalforsamling lørdag 13. april 2013 Ekstraordinær generalforsamling lørdag 13. april 2013 1. Åpning Leder ønsket velkommen og forsamlingen godkjente innkallingen. Som møteleder ble Tor Edvart Strand valgt Referenter: Mona Forsberg og Bereth

Detaljer

REFERAT FRA FORBUNDSTINGET 27-28/4 1996 PÅ INGENIØRENES HUS, OSLO

REFERAT FRA FORBUNDSTINGET 27-28/4 1996 PÅ INGENIØRENES HUS, OSLO REFERAT FRA FORBUNDSTINGET 27-28/4 1996 PÅ INGENIØRENES HUS, OSLO Forbundstinget 1996 fikk en spenstig start. Den eneste norske gymnasten som er kvalifisert til OL etter FIG s regler, Flemming Solberg

Detaljer

TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM

TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM Nr. 1, 2007 TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM Årsmøte i Ålesund 27. - 30. april (se s. 6) En flott tur til Fjellstua -og Ålesund viste seg fra sin beste side. Om kvelden var det jubileumsfest og mange

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING FOR A/L SJØHAUG

ORDINÆR GENERALFORSAMLING FOR A/L SJØHAUG Det innkalles til ORDINÆR GENERALFORSAMLING FOR A/L SJØHAUG Lørdag 28. april 2012 kl. 12.00 (NB! Tidspunkt) på Solrabben, Sjøhaug SAKSLISTE: 1. Godkjenning av innkalling og saksliste. 2. Valg av møteleder.

Detaljer

Årsmøte i Norsk Cavalierklubb

Årsmøte i Norsk Cavalierklubb Innkalling til Årsmøte i Norsk Cavalierklubb Lørdag 9. mai 2015 - klokken 18.00 Sted: Scandic Stavanger Forus, adr.: Bjødnabeen 2, 4031 Stavanger Gyldig medlemskap/stemmerett sjekkes ved inngangen Dagsorden:

Detaljer

47 medlemmer med stemmerett var tilstede på landsmøtet med til sammen 77 fullmakter. Årsmeldinger fra lokalgrupper og rapporter fra representanter i

47 medlemmer med stemmerett var tilstede på landsmøtet med til sammen 77 fullmakter. Årsmeldinger fra lokalgrupper og rapporter fra representanter i Protokoll fra NILs Landsmøte i Larvik 25. april 2015 ved Maria Karoline Arvaniti og Maria E. Andreassen Møtet ble avholdt på Farris Bad, Larvik 47 medlemmer med stemmerett var tilstede på landsmøtet med

Detaljer

NIFO nytt - Høsten 2011 Nyhetsbrev for Norsk Intravenøsforening

NIFO nytt - Høsten 2011 Nyhetsbrev for Norsk Intravenøsforening Nyhetsbrev for Norsk Intravenøsforening Ord frå Leder Hei alle sammen! Undertegnede ble på årsmøte gjenvalgt som leder i NIFO og er i lag med resten av styret klare for nye utfordringer i året som kommer.

Detaljer

EL A Tromsø Generalforsamling Vår 2015

EL A Tromsø Generalforsamling Vår 2015 EL A Tromsø Generalforsamling Vår 2015 1 Innkalling til Generalforsamling Styret i ELSA Tromsø har gleden av å innkalle til Generalforsamling, i samsvar med vedtektens 7. Generalforsamlingen avholdes i

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn 22 mars 2015 REFERAT. Styremøte 22.03.2015 Sentralledelsen i Trondheim

Styremøte BI Studentsamfunn 22 mars 2015 REFERAT. Styremøte 22.03.2015 Sentralledelsen i Trondheim REFERAT Styremøte 22.03.2015 Sentralledelsen i Trondheim 1 Innholdsfortegnelse Sak 33-15 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 34-15 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

Innkalling til årsmøte 2015

Innkalling til årsmøte 2015 Norsk Bichon Havanais Klubb Innkalling til årsmøte 2015 Tid: Lørdag 10 April kl. 18.00 Stede: CLARION HOTEL BERGEN AIRPORT Adresse Flyplassvegen 551 5258 Blomsterdalen Bergen Dagsorden 1. Godkjenning av

Detaljer