GEOTEKNSIK RAPPORT PROSJEKT MØLLENES NÆRINGSPARK, ALTA KOMMUNE FORPROSJEKT FLOM- OG SKREDSIKRINGSTILTAK DOKUMENT NR

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "GEOTEKNSIK RAPPORT PROSJEKT 99678001 MØLLENES NÆRINGSPARK, ALTA KOMMUNE FORPROSJEKT FLOM- OG SKREDSIKRINGSTILTAK DOKUMENT NR. 99678001 6."

Transkript

1 GEOTEKNSIK RAPPORT ALTA KOMMUNE PROSJEKT MØLLENES NÆRINGSPARK, ALTA KOMMUNE FORPROSJEKT FLOM- OG SKREDSIKRINGSTILTAK DOKUMENT NR MAI 2014 SWECO NORGE AS OG INSTANES POLAR AS

2

3 Innholdsfortegnelse 1 Innledning 1 2 Bakgrunn 2 3 Faresoner for skred 5 4 Sikkerhetsklasse, og geoteknisk kategori 6 5 Sikringstiltak for sørepeskred/flomskred Klimafaktorer for sørpeskred Dimensjoneringskriterier Sikringstiltak i elveløpet Skredforbygning på vestsiden av elveløpet RenSK og plastring 11 6 Sikringstiltak mot steinsprang Berggrunn Befaring Utløpsmodellering av steinsprang Skredfarevurdering Anbefalinger 15 7 Kostnadsestimat 16 8 Bibliografi 16 Figurliste FIGUR 1: OVERSIKTSKART, AKTUELT OMRÅDE ER MERKET MED RØD SIRKEL. 1 FIGUR 2: MØLLENES INDUSTRIOMRÅDE LØSMASSEKART 3 FIGUR 3: MØLLENES INDUSTRIOMRÅDE LØSMASSEKART OVERSIKT 4 FIGUR 4: SKREDVIFTE OG KILDEOMRÅDER FOR STEINSPRANG 4 FIGUR 5: FARESONEKART UTARBEIDET AV NGI. 5 FIGUR 6: DIMENSJONERENDE «VANNFØRING» 8 FIGUR 7 UTLØP I FJORDEN 10 FIGUR 8: BEKKEFARET VED VANNINNTAKET 11 FIGUR 9: BERGGRUNNSKART FRA OMRÅDET 12 FIGUR 10: ØVRE DEL AV INDUSTRIOMRÅDET MOT HANSENHAUGEN 13 FIGUR 11: VURDERING AV FARE FOR STEINSPRANGL 15 Tabelliste TABELL 1: SIKKERHETSKLASSER VED PLASSERING AV BYGGVERK I SKREDFAREOMRÅDE 6 TABELL 2: VÆRTYPER SOM KAN UTLØSE SØRPESKRED 7 TABELL 3 JORDARTSPARAMETERE 9 TABELL 4 VEILEDENDE KOSTNADSESTIMAT 16

4 Bilag Tegninger Tegning 001 Skredvoll - situasjonsplan Tegning 002 Skredvoll - oppriss Tegning 003 Skredvoll - snitt Tegning 004 Betongmur - prinsipp Vedlegg Vedlegg 001 G-PROG-beregning betongmur repo002.docx DOKUMENT NR JJC c:\users\a31918\appdata\roaming\bp\pdfdocs\import\ møllenes næringspark forprosjekt flom og skredsikring.docx

5 1 INNLEDNING Alta kommune er i gang med utarbeidelse av reguleringsplan for Møllenes Næringspark. Næringsparken ligger på vestsiden av Kåfjorden, ca. 10 km sørvest for Alta sentrum, se Figur 1. Norges Geotekniske Institutt (NGI) utarbeidet høsten 2013 en rapport som viser at planområdet er lokalisert på nedsiden av potensielle fareområder for stein og sørpeskred (Norges Geotekniske Institutt, 2013). NGI har foreslått avbøtende tiltak for å redusere utbredelsen av fareområdene. SWECO Norge AS har på oppdrag fra Alta kommune utført et forprosjekt for avbøtende tiltak slik det fremgår av NGIs skredrapport. Forprosjektet inneholder følgende elementer: - Forslag til geoteknisk kategori og sikkerhetsklasse - Komplett og detaljert beskrivelse av grunnforhold på stedet. - Behov for geotekniske grunnundersøkelser. - Dimensjonering og prosjektering av sikringstiltak i elveløpet. - Hovedarbeider identifiseres med typer og mengder. - Forslag til fundamentering av sikringstiltakene. - Overslagsberegninger for fyllinger og skjæringer. - Kostnadsoverslag for anleggsarbeidene. - Prinsippskisser. Figur 1: Oversiktskart, aktuelt område er merket med rød sirkel. 1 (16) repo002.docx

6 2 BAKGRUNN NGI har påpekt at planområdet ligger på en skredvifte med avsetning i minst fire trinn (Norges Geotekniske Institutt, 2013). Det laveste trinnet (trinn 4), som ligger ovenfor eksisterende industribygg, er antatt å være fra en flom-/skredhendelse 20.mai 1932, se Figur 2 og Figur 4. Skredviften er antatt å bestå av flomskredmateriale og fluviale avsetninger. I tillegg er det skredmaterialer fra steinsprang på de delene av viften som ligger under de bratte bergpartiene. Figur 2 og Figur 3 viser løsmassekart fra den nasjonale løsmassedatabasen (Norges Geologiske Undersøkelser, 2012), hvor det gule området indikerer elveavsetninger. Over Møllenes består løsmassene av skredmaterialer og tykke moreneavsetninger. Dette er kildeområdet for materialer til flomskredviften ved Møllenes. Høyere oppe i terrenget består løsmassene av et tynt morenedekke. De omkringliggende fjelltoppene i nærheten har en høyde på omlag 300 m.o.h. i vest og ca. 200 m.o.h. mot nordøst. Mølleneselven stiger bratt innover dalen og er kildeområde for flomskredene som har vært med på å danne viften. Terrenget i fjellet er delvis skogkledd. I høyden er det vegetasjon i form av lyng, gras og mindre buskvekster. Kildeområdene for steinsprang kommer fra Hansenhaugen i sørvest og fjellryggen like over den nordvestlige delen av vifta. Multiconsult utførte i totalsonderinger mellom eksisterende verkstedhall og strandsonen (Multiconsult AS, 2007). Plasseringen av noen av disse boringene er også vist på Figur 2. Tomten nord for E6 ligger i følge Multiconsult i skjæring. På sjøsiden av E6 ligger tomten delvis på elveavsetninger og delvis på fylling ut i sjøen. Totalsonderingene ble avsluttet i meget faste masser, 15,5 til 23,5 meter under terreng. Undersøkelsene indikerer grus- og steinholdige masser. Multiconsult foreslår karakteristisk friksjonsvinkel på 38 for friksjonsmaterialet. Det er ikke utført grunnundersøkelser på oversiden av eksisterende verkstedhall. Det bør utføres totalsonderinger i dette område dersom det skal etableres en skredvoll mot elva. 2 (16) repo001.docx DOKUMENT NR JJC c:\users\a31918\appdata\roaming\bp\pdfdocs\import\ møllenes næringspark forprosjekt flom og skredsikring.docx

7 Trinn 4: Avsetning fra flom- / skredhendelse i 1932 T5 T7 T1 T4 T9 T8 Figur 2: Møllenes industriområde løsmassekart 3 (16) repo002.docx

8 Figur 3: Møllenes industriområde løsmassekart oversikt Kildeområder for steinsprang skredvifte Figur 4: Skredvifte og kildeområder for steinsprang repo001.docx (16) DOKUMENT NR JJC c:\users\a31918\appdata\roaming\bp\pdfdocs\import\ møllenes næringspark forprosjekt flom og skredsikring.docx

9 3 FARESONER FOR SKRED Figur 5 viser faresonekart for området, utarbeidet av NGI. De røde områdene har nominell årlig frekvens for skredhendelser på 1/1000, de oransje områdene har nominell årlig frekvens for skredhendelser på 1/5000. NGIs rapport konkluderer med at sørpeskred vil arte seg som ekstremflom nede på Møllenes, og at det må etableres en relativt høy og kraftig voll for å sikre område 2 mot slike hendelser. I tillegg anbefaler NGI at det må sikres mot steinsprang i område 1 og 3. I ettertid har Alta kommune gitt tilbakemelding på at det ikke er aktuelt å bygge i område 3. Dette området er derfor ikke vurdert nærmere i denne rapporten. Figur 5: Faresonekart utarbeidet av NGI. 5 (16) repo002.docx

10 4 SIKKERHETSKLASSE OG GEOTEKNISK KATEGORI Vurderinger av skredfare gjøres i henhold til plan- og bygningslovens tekniske forskrift (TEK 10) 7-3 (Kommunal- og moderniseringsdepartementet, 2010). TEK10 definerer sikkerhetsklasser for byggverk i flomutsatte områder og sikkerhetsklasser ved plassering av byggverk i skredfareområder. I følge NGI skal Møllenes industriområde vurderes etter sikkerhetsklasser for skred (Norges Geotekniske Institutt, 2013). Tabell 1 viser sikkerhetsklasser ved plassering av byggverk i skredområder. Byggverk i sikkerhetsklasse S1 skal ikke ha større skredfare enn 1/100 per år. Dette kan for eksempel gjelde for garasjer og naust. Byggverk i sikkerhetsklasse S2, for eksempel vanlige bolighus, skal ikke ha større skredfare enn 1/1000 per år. Byggverk hvor konsekvensen av en skredhendelse kan være stor, for eksempel næringsbygg, boligblokker, rekkehus med mer enn tre enheter skal sikkerhetsklassen være S3. Slike byggverk skal ikke ha større skredfare enn 1/5000 per år. Ytterligere presisering av hvilke typer byggverk som faller i de ulike sikkerhetsklassene finnes i veilederen til TEK10 (www.dibk.no). Utearealer tilhørende et byggverk hører i utgangspunktet til samme sikkerhetsklasse som byggverket, men man gå vurdere å gå ned en klasse under gitte omstendigheter. For dette prosjektet velges det sikkerhetsklasse S3. Tabell 1: Sikkerhetsklasser ved plassering av byggverk i skredfareområde Sikkerhetsklasse for skred Konsekvens Største nominelle årlige sannsynlighet S1 liten 1/100 S2 middels 1/1000 S3 stor 1/5000 I henhold til Eurokode 0 (Standard Norge, 2008) defineres byggverks plassering med hensyn til konsekvens- og pålitelighetsklasse CC2/RC2 for dette tiltaket. Konsekvensklasser er behandlet i standardens tillegg B i tabell B1 (informativt), mens veiledende eksempler på klassifisering av byggverk i pålitelighetsklasser er vist i nasjonalt tillegg NA (informativt), tabell NA.A1 (901). De aktuelle sikringstiltakene klassifiseres, iht. NA.A1 (901), som «Grunn- og fundamenteringsarbeider og undergrunnsanlegg ved enkle og oversiktlige grunnforhold» og plasseres i pålitelighetsklasse CC/RC =2. Geoteknisk prosjektering skal utføres på grunnlag av Eurokode 7 (Standard Norge, 2004/2008). For sikringstiltakene skal det benyttes konvensjonelle typer konstruksjoner og fundamenter uten unormale risikoer, og det er ikke forventet spesielt vanskelige grunn- og belastningsforhold basert på den tilgjengelige informasjonen. Prosjekteringen i forprosjektet er derfor basert på kvantitative geotekniske data og analyser og rutinemessige prosedyrer som sikrer at grunnleggende krav er oppfylt. Dette medfører at det er benyttet geotekniske kategori 2 for prosjektering av skredvollen. Bruddmekanismen i det antatte friksjonsmaterialet vil være nøytralt, og det kan benyttes partialfaktor γ m = 1,4 ved effektivspennings- og totalspenningsanalyser. 6 (16) repo001.docx DOKUMENT NR JJC c:\users\a31918\appdata\roaming\bp\pdfdocs\import\ møllenes næringspark forprosjekt flom og skredsikring.docx

11 Det er imidlertid ikke utført grunnundersøkelser i området som blir berørt av ledevollen. Det anbefales derfor at det utføres totalsonderinger i dette område for å bestemme løsmassenes relative fasthet og dybde til bergoverflaten. Hvis det påtreffes andre jordarter enn grus- og steinholdige masser må det i detaljprosjektet gjøres endringer i prosjekteringen. 5 SIKRINGSTILTAK FOR SØREPESKRED/FLOMSKRED 5.1 KLIMAFAKTORER FOR SØRPESKRED Statens vegvesen har utarbeidet en egen veiledning for flom- og sørpeskred. Det er klare indikasjoner på at det i utgangspunktet er spesielle forhold som kan utløse sørpeskred. Tabell 2 viser værtyper som kan utløse sørpeskred basert på veiledningen fra Statens vegvesen (Statens vegvesen, 2012). Tabell 2: Værtyper som kan utløse sørpeskred Værtype Kriterier Typiske områder Kraftig nedbør på Store nedbørsmengder om Kystnære områder med eksisterende snødekke vinteren temperaturvekslinger rundt 0 C Kraftig snøsmelting kombinert med noe nedbør >50 mm nedbør per døgn Opptrer oftest sent på våren Kritisk grense for nedbør og snøsmelting ca. 50 mm per døgn gjennom vinteren. Fjellområder i innlandet med kontinentalt klima Både kraftig nedbør (> 50 mm per døgn) og kraftig snøsmelting kombinert med nedbør kan vanligvis varsles minst ett døgn før hendelsen inntreffer. Som et alternativ til sikringstiltakene foreslått av NGI, bør det derfor vurderes å etablere et overvåkningssystem som kan varsle potensielle sørpeskred før disse inntreffer. Bidragsytere til et slikt overvåkningssystem bør være Meteorologisk institutt og personell med kompetanse på skred. Overvåkningssystem bør inneholde en kombinasjon av: - Værvarsling. - Observasjoner fra lokale meteorologiske målestasjoner. Det må vurderes om det må etableres meteorologisk målestasjon(er) i kildeområdet for sørpeskred. - Observasjoner av snødekket i kildeområdet for sørpeskred. På bakgrunn av slik systematisk overvåkning kan skredfaren vurderes til en hver tid av kompetent personell. Ved ekstrem skredfare vil det være mulig å evakuere området før skredet utløses. 7 (16) repo002.docx

12 5.2 DIMENSJONERINGSKRITERIER NGI (Norges Geotekniske Institutt, 2013) har foreslått avbøtende tiltak i elveløpet for å sikre industriområdet mot sørpeskred. NGI har forutsatt at sørpeskredet arter seg som ekstremflom på Møllenes. NGI har videre antydet at: «vannføringen ligger minst 4-5 ganger høyere enn ekstremer beregnet for smelteflommer» og «det er beregnet hastigheter på 4-6 m/s» (Norges Geotekniske Institutt, 2013). Videre foreslår NGI at «Det må etableres en relativt høy og kraftig voll (størrelsesorden 5 meter eller mer) for å sikre løpet i øvre delen slik at vann og masser holdes på plass i elveløpet. Videre nedover kan det være behov for en noe lavere voll og forbygning dimensjonert mot erosjon». For flomskred varierer hastigheten vanligvis mellom 5 og 10 m/s, det vil si høyere enn det som er vanlig for smelteflom. Vannhastigheten ved smelteflom er estimert til 4-6 m/s (Norges Geotekniske Institutt, 2013). Den heltrukne linjen i Figur 6 viser maksimalt estimerte flomvannføringer fra NGIs rapport. Den stiplete linjen viser estimert «vannføring» ved sørpeskredflom, basert på NGIs estimat. Det er her antatt at sørpeskredflommen er 5 ganger vannføringen ved smelteflom. Smelteflom (NGI) "Sørpeskred-flom" Vannføring (m3/s) Returperiode (år) Årlig nominell sannsynlighet 1/1000 1/5000 Figur 6: Dimensjonerende «vannføring» Figur 6 viser at vannføringen med nominell årlig sannsynlighet på 1/1000 blir ca. 135 m 3 /s og øker til 150 m 3 /s ved nominell årlig sannsynlighet på 1/5000. Den siste verdien er estimert på bakgrunn av ekstrapolasjon. Begge disse sørpeskredestimatene er beheftet med stor usikkerhet. repo001.docx (16) Høyden på vollen må være tilstrekkelig slik at skredet endrer retning uten at skredmassene flyter over vollen. DOKUMENT NR JJC c:\users\a31918\appdata\roaming\bp\pdfdocs\import\ møllenes næringspark forprosjekt flom og skredsikring.docx

13 5.3 SIKRINGSTILTAK I ELVELØPET SKREDFORBYGNING PÅ VESTSIDEN AV ELVELØPET NGI har påpekt at det må etableres en relativt høy og kraftig voll for å sikre løpet i den øvre delen, slik at masser holdes på plass i elveløpet (Norges Geotekniske Institutt, 2013). Videre nedover, har NGI foreslått en noe lavere voll og forbygning dimensjonert mot erosjon. Sikringstiltaket får en total lengde på ca. 170 meter. Tegning 001 viser situasjonsplanen for det foreslåtte sikringstiltaket. Fra punkt A (ved utgangen av juvet like ovenfor vanninntaket vist på Figur 8) til punkt B, er sikringstiltaket utformet som en betongmur (ca. 35 løpemeter). Fra punkt B til punkt C er sikringstiltaket utformet som en løsmassevoll (ca. 110 løpemeter) og tørrmur (ca.25 løpemeter). Tegning 002 viser et oppriss av sikringstiltaket og tegning 003 viser snitt gjennom betongmur, løsmassevoll og tørrmur. Betongmur Betongmuren er utformet som en vinkelmur og får en høyde på 6 meter over dagens terreng. Prinsippskisser for muren er vist på tegning 003 og 004. Muren er dimensjonert ved hjelp av programpakken G-PROG, se vedlegg 1. Jordartsparametere som er brukt i beregningen er vist i Tabell 3. Tabell 3 Jordartsparametere Bak støttemur (bakfyll) Under støttemur Beskrivelse Tyngdetetthet γ Friksjonsvinkel φ Attraksjon a Sand eller grovere 18,0 kn/m 3 38,0 0 kpa Pukk 18,5 kn/m 3 38,0 5 kpa Det anbefales at det gjøres geotekniske grunnundersøkelser for å undersøke grunnforhold og dybde til berg i dette området. Det er mulig at løsmasseoverdekningen er beskjeden i deler av området, og at muren kan fundamenters direkte på berg. Tåen på muren må plastres og muren fundamenteres på komprimert pukk. Som bakfyll må det brukes drenerende masse som f.eks. grus, pukk eller sprengstein. Det må vurderes å etablere drenering bak baksålen. Det er behov for ca. 5,12 m 3 betong og 1000 kg armering per løpemeter betongmur. Terrenget mellom betongmuren og elven må erosjonssikres/plastres. Løsmassevoll Videre nedover er skredforbygningen utformet som en løsmassevoll. Løsmassevollen får en høyde på ca. 5 meter ved betongmuren, avtrappende til ca. 2 meter over eksisterende terreng, før høyden øker til over 6 meter i den bratte skråningen ned mot eksisterende 9 (16) repo002.docx

14 bygg. Løsmassevollen bygges opp slik det er vist på snitt B-B på tegning 003. Det kan brukes løsmasser fra området til å bygge opp kjernen i løsmassevollen, men foten av vollen ned mot elva må plastres med stor stein. Terrenget jevnes ut med helning 1:2 ned mot elva, se tegning 003 og situasjonsplanen på tegning 001. Dette utvider elveløpet og bidrar til at skredmasser fraktes ned i fjorden. Det kan bli behov for pigging/sprengning for å få til terrenghelning på 1:2 hvis bergoverflaten ligger grunt. Masse som fjernes kan brukes til å bygge opp løsmassevollen. Et grovt estimat viser at det er behov for ca. 30 m 3 med løsmasser/stein per løpemeter løsmassevoll. På grunn av usikkerhet knyttet til løsmassemektighet og beliggenhet av fjellkoten er volumestimatet usikkert. Det bør derfor, som tidligere nevnt utføres grunnundersøkelser for å få bedre informasjon om grunnforholdene langs skredvollen. Tørrmur Ved eksisterende bygg må det etableres en tørrmur mot elveleiet. Denne vil lede skredmassene forbi eksisterende bygg. Utløpet til fjorden er svært trangt og det er sannsynlig at skredmasser vil flyte over eksisterende bru over E6 og utover området på nedsiden av E6, se Figur 7. Det må derfor vurderes å forlenge tørrmuren ned mot fjorden. Figur 7 Utløp i fjorden 10 (16) repo001.docx DOKUMENT NR JJC c:\users\a31918\appdata\roaming\bp\pdfdocs\import\ møllenes næringspark forprosjekt flom og skredsikring.docx

15 5.3.2 RENSK OG PLASTRING Bekkefaret inneholder relativt stor mengder blokk og stor stein fra vanninntaket ned mot fjorden. Disse bør renskes ut av elveleiet. Massene kan brukes i konstruksjon av løsmassevollen. Etter rensk må det vurderes om elveleiet bør plastres. Figur 8: Bekkefaret ved vanninntaket 11 (16) repo002.docx

16 6 SIKRINGSTILTAK MOT STEINSPRANG 6.1 BERGGRUNN I henhold til berggrunnskart (Norges Geologiske Undersøkelser, 2012) består berggrunnen i hovedsak av metabasalt, metagabbro og basaltisk tuff og tuffitt med leirskiferlag, se Figur 9. Figur 9: Berggrunnskart fra området 6.2 BEFARING Feltkartleggingen er gjort i løpet av to dager, den 4 og 5. desember Til stede på befaringen var dr.ing. geoteknikk Arne Instanes og geolog Roger Sørstø Andersen. Det var ca. en halv meter snø i terrenget under befaringen. Feltkartlegging ble gjort til fots i det aktuelle området. 6.3 UTLØPSMODELLERING AV STEINSPRANG For å vurdere rekkevidde og dimensjonere fanggjerde for steinsprang er det utført numerisk modelleringer av steinsprang. I modelleringer er det benyttet programvarepakken RocFall (Rocscience, 2013). Modelleringen utføres ved å simulere enkeltblokker som faller fra potensielle løsneområder langs realistiske terrengprofiler. Egenskaper til underlag og blokker justeres for best mulig å gjenspeile de faktiske forhold. Simuleringen 12 (16) repo001.docx DOKUMENT NR JJC c:\users\a31918\appdata\roaming\bp\pdfdocs\import\ møllenes næringspark forprosjekt flom og skredsikring.docx

17 er foretatt ved 4 profil ned skråningen som vist i Figur 11. Terrengprofilene er målt fra koter i kart med i 1 m ekvidistanse. En av utfordringene med metoden er å finne riktige parametere for terrengets egenskaper, og det fremheves at slike simuleringer kun er et hjelpemiddel. 6.4 SKREDFAREVURDERING Område 3 på NGIs faresonekart (se Figur 5) er etter avtale med Alta kommune ikke tatt med i vurderingene ettersom det ikke er aktuelt å bygge i dette området. NGIs faresonekart viser at steinsprang i område 1 kan nå opptil 50 m ut på et tilnærmet flatt område på viften med en årlig nominell sannsynlighet større enn 1/1000 (Norges Geotekniske Institutt, 2013). Vurderingen fra NGI som ligger til grunn for utbredelsen av denne sonen er svært beskjedent omtalt i deres rapport. Det skrives at «Faregrenser er vurdert ut fra ytre beliggenhet av uravsetninger og observerte steinsprangblokker i terrenget.» I den sørvestlige delen av området stiger terrenget bratt oppover mot Hansenhaugen. I terrenget her ligger det en god del urmasser. Det er sannsynlig at enkeltblokk vil kunne løsne fra terrenget og gå mot reguleringsområdet. I tillegg er det noen mindre vertikale skrenter som er kildeområder for skred. Figur 10 viser et skjermbilde fra «Norge i 3D» sett mot industriområdet og berget med potensielle skredfarlige partier oppover mot Hansenhaugen. Figur 10: Øvre del av industriområdet mot Hansenhaugen 13 (16) repo002.docx

18 Størrelse på blokk som kan løsne fra terrenget er i hovedsak sammenlignbare med det som er i ura, i all hovedsak er det blokker mindre enn 1 m 3. Med bakgrunn i dette er det utført simuleringer for de større blokkene som antas å kunne løsne fra skrentene og terrenget. Dette er grunnlaget for treffenergien, som et sikringstiltak med fanggjerde mot steinsprang minimum må tåle. Modellering av steinsprang er utført i programvarepakken RocFall fra RocScience. Det er modellert steinsprang langs 4 profiler i den aktuelle skråningen fra Hansenhaugen (Figur 11). Blokkstørrelsen i modelleringene er kg ± 500 kg. Modelleringene viser at steinsprang vil stoppe innen noen få meter ut fra skråningen der hvor terrenget flater ut. Det er en steingard her som også vil bidra til å stoppe de steinsprangene som måtte nå helt ned hit. Terrenget har en helning på ca. 40º og dermed vil ikke skredblokk oppnå høy hastighet nedover skråningen, og de vil derfor raskt stoppe når terrenget flater ut. Fra observasjoner i felt, på flyfoto og modelleringer av steinsprang i RocFall kan det konkluderes med at steinsprang ikke kan nå opptil 50 m ut på flaten ved viften. Utfall fra skrentene i skråningen fra Hansenhaugen vil neppe nå lenger ned enn til kanten av eksisterende uravsetninger og observerte steinsprangblokker. Dette samsvarer med NGIs vurderinger.det som NGI har tolket som steinsprangavsetninger 50 m utenfor skråningens fot er trolig en annen type blokkavsetninger på viften. Basert på disse vurderingene fremkommer faresonekart vist på Figur 11. Sonen med skredfare større enn 1/1000 er tegnet inn på kartet med rødt. De sorte linjene indikerer profilene som er brukt ved modellering i RocFall. Skred med årlig nominell sannsynlighet større enn 1/5000 er sammenfallende med sonen som har skredfare større enn 1/ (16) repo001.docx DOKUMENT NR JJC c:\users\a31918\appdata\roaming\bp\pdfdocs\import\ møllenes næringspark forprosjekt flom og skredsikring.docx

19 Figur 11: Vurdering av fare for steinsprangl 6.5 ANBEFALINGER Med bakgrunn i vår vurdering av steinsprangfare er det for store deler av området neppe nødvendig å sikre mot steinsprang for de vestlige delene av området ved profil 1-3. Lengst nordøst ved profil 4, der hvor det i dag er dam/inntak øverst på vifta, kan det imidlertid bli nødvendig å sikre mot steinsprang med et fanggjerde dersom dette området skal bygges ut. Fanggjerdet må være så bredt at det dekker hele bygningens bredde. Normalt plasseres fanggjerder i nedre del av skredløpet. Det må imidlertid settes av en buffersone mellom fanggjerdet og utbyggingsområdet for å gi rom for deformasjon av gjerdet ved anslag. Denne buffersonen vil normalt være 5-10 m, avhengig av gjerdets kapasitet og høyde. I dette tilfellet er det tilstrekkelig med et fanggjerde som tåler en belastning på 1000 kj. Et alternativ til å sette opp fanggjerde vil være å bygge en voll eller en grøft for å stoppe steinsprang, enten i forbindelse med ledevoll for flomskred eller en egen grøft/voll av stedlige masser. Steinsprang nedover skråningen her vil neppe sprette, men de vil skli og rulle. Derfor vurderes en voll/grøft på 1,5 m å være tilstrekkelig for å stoppe steinsprang som måtte komme. Et tredje alternativ vil være å renske og bolte avgrensede blokker i skråningen over anlegget. 15 (16) repo002.docx

20 7 KOSTNADSESTIMAT Tabell 4 viser et veiledende kostnadsestimat for tiltaket. Det er antatt at området inkludert elveleiet gjøres fremkommelig med anleggsmaskiner. Beliggenheten av fjellkoten er et usikkerhetsmoment, spesielt i øvre del av løsmassevollen. Eventuell sprengning er ikke tatt med. Tabell 4 Veiledende kostnadsestimat Post Enhet Enhetspris (ekskl.mva) Mengde Kostnad (eks.mva) Kostnad (inkl.mva) Rigg og drift Rundsum Betong m Armering kg Forskaling m Løsmassevoll m Tørrmur m Planering av m terreng Sikringstiltak Rundsum steinsprang Uavhengig Rundsum kontroll SUM Uforutsett 20% TOTALT BIBLIOGRAFI Kommunal- og moderniseringsdepartementet. (2010). Forskrift om tekniske krav til byggverk (Byggteknisk forskrift - TEK10). FOR Multiconsult AS. (2007). Grunnundersøkelse. Orienterende geoteknisk vurdering. Rapportnr , datert 16.juni sider. Norges Geologiske Undersøkelser. (2012). Løsmasser. Nasjonal løsmassedatabase. Norges Geotekniske Institutt. (2013). Møllenes, Alta kommune. Skredfarevurdering. NGIrapport R, datert 1.oktober 2013, 21 sider. Rocscience. (2013). RocFall - Statistical Analysis of Rockfalls,. version 5.0. Standard Norge. (2002/2008). Eurokode 0: Grunnlag for prosjektering av konstruksjoner, NS-EN 1990:2002+NA:2008. Standard Norge, (2004/2008). Eurokode 7: Geoteknisk prosjektering, NS-EN :2004+NA:2008. Statens vegvesen. (2012). Flom- og sørpeskred. Høringsutgave til veileder. Statens vegvesens rapporter nr (16) repo001.docx DOKUMENT NR JJC c:\users\a31918\appdata\roaming\bp\pdfdocs\import\ møllenes næringspark forprosjekt flom og skredsikring.docx

OPPDRAGSLEDER OPPRETTET AV KONTROLLERT AV. Espen Eidsvåg FIRMA

OPPDRAGSLEDER OPPRETTET AV KONTROLLERT AV. Espen Eidsvåg FIRMA OPPDRAG Vågsøy - Geologiske og geotekniske vurderinger OPPDRAGSNUMMER 21620001 GÅR TIL Rolf Erik Nore OPPDRAGSLEDER Freddy Xavier Yugsi Molina OPPRETTET AV Freddy Xavier Yugsi Molina KONTROLLERT AV Espen

Detaljer

GEOTEKNSIK RAPPORT PROSJEKT 99678001 MØLLENES NÆRINGSPARK, ALTA KOMMUNE FORPROSJEKT FLOM- OG SKREDSIKRINGSTILTAK DOKUMENT NR. 99678001 09.

GEOTEKNSIK RAPPORT PROSJEKT 99678001 MØLLENES NÆRINGSPARK, ALTA KOMMUNE FORPROSJEKT FLOM- OG SKREDSIKRINGSTILTAK DOKUMENT NR. 99678001 09. GEOTEKNSIK RAPPORT ALTA KOMMUNE PROSJEKT 99678001 MØLLENES NÆRINGSPARK, ALTA KOMMUNE FORPROSJEKT FLOM- OG SKREDSIKRINGSTILTAK DOKUMENT NR. 99678001 09. APRIL 2014 SWECO NORGE AS OG INSTANES POLAR AS RAPPORT

Detaljer

Skredfarevurdering. Figur 1-1 Aktuelt område merket med blå ring (kart fra www.gulesider.no)

Skredfarevurdering. Figur 1-1 Aktuelt område merket med blå ring (kart fra www.gulesider.no) Figur 1-1 Aktuelt område merket med blå ring (kart fra www.gulesider.no) Figur 1-2 Aktuelle tomter er 47/135, 47/134 og 47/73 (kart fra www.norgeskart.no) 217305-RIGberg-NOT-001_rev00 30. juni 2014 / Revisjon

Detaljer

Svein Grønlund. Vurdering av rassikring for boligfelt på Grønlund, Balestrand kommune. Utgave: 1 Dato: 2015-01-13

Svein Grønlund. Vurdering av rassikring for boligfelt på Grønlund, Balestrand kommune. Utgave: 1 Dato: 2015-01-13 Vurdering av rassikring for boligfelt på Grønlund, Balestrand kommune Utgave: 1 Dato: 2015-01-13 Vurdering av rassikring for boligfelt på Grønlund, Balestrand kommune 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver:

Detaljer

Plan- og bygningsloven 28-1 stiller krav om tilstrekkelig sikkerhet mot fare for nybygg og tilbygg:

Plan- og bygningsloven 28-1 stiller krav om tilstrekkelig sikkerhet mot fare for nybygg og tilbygg: Oppdragsgiver: Sandnes Tomteselskap KF Oppdrag: 529463 Detaljregulering Rossåsen Dato: 2014-09-03 Skrevet av: Kalle Kronholm Kvalitetskontroll: Henrik Langeland GROV SKREDFAREVURDERING 1 INNLEDNING I forbindelse

Detaljer

SKREDFAREVURDERING HANGURSVEGEN TERRASSE VOSS KOMMUNE.

SKREDFAREVURDERING HANGURSVEGEN TERRASSE VOSS KOMMUNE. SKREDFAREVURDERING HANGURSVEGEN TERRASSE VOSS KOMMUNE. COWI AS Fosshaugane Campus Trolladalen 30 6856 Sogndal Telefon 02694 www.cowi.no VOSS RESORT UTVIKLING AS SKREDFAREVURDERING HANGURSVEGEN TERRASSE,

Detaljer

Opplysningsvesenets fond. Detaljvurdering av skredfare. Utgave: 1 Dato: 2014-08-22

Opplysningsvesenets fond. Detaljvurdering av skredfare. Utgave: 1 Dato: 2014-08-22 Detaljvurdering av skredfare Utgave: 1 Dato: 2014-08-22 Detaljvurdering av skredfare 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Detaljvurdering av skredfare Utgave/dato: 1 / 2014-08-22 Arkivreferanse:

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Espen Eidsvåg OPPRETTET AV. Espen Eidsvåg

OPPDRAGSLEDER. Espen Eidsvåg OPPRETTET AV. Espen Eidsvåg -14 OPPDRAG Erviken - Skredfarekartlegging RIB OPPDRAGSNUMMER 99506001 OPPDRAGSLEDER Espen Eidsvåg OPPRETTET AV Espen Eidsvåg DATO 02.09.2013 Innledning Asplan Viak AS utarbeider en reguleringsplan for

Detaljer

Figur 1-1: Kart over området i Sula kommune. Planområdet er merket i rød firkant (Kartverket).

Figur 1-1: Kart over området i Sula kommune. Planområdet er merket i rød firkant (Kartverket). NOTAT OPPDRAG Veibust Sula kommune Ålesund Bygg AS DOKUMENTKODE EMNE TILGJENGELIGHET Åpen 417770-RIGberg-NOT-001 OPPDRAGSGIVER Ålesund Bygg AS OPPDRAGSLEDER Ole Håvard Barstad KONTAKTPERSON Åse Sand SAKSBEHANDLER

Detaljer

Storetveitv. 98, 5072 Bergen Telefon: 55 27 50 00 Faks: 55 27 50 01 ROS II GEOTEKNISKE UNDERSØKELSER. Øvre Riplegården 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16

Storetveitv. 98, 5072 Bergen Telefon: 55 27 50 00 Faks: 55 27 50 01 ROS II GEOTEKNISKE UNDERSØKELSER. Øvre Riplegården 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 Storetveitv. 98, 5072 Bergen Telefon: 55 27 50 00 Faks: 55 27 50 01 ROS II GEOTEKNISKE UNDERSØKELSER Øvre Riplegården 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 PROSJEKTNR.: 96793001 DATO: 15.06.10 Rapportens tittel: ROS

Detaljer

Storetveitv. 98, 5072 Bergen Telefon: 55 27 50 00 Faks: 55 27 50 01 ROS II GEOTEKNISKE UNDERSØKELSER. Øvre Riplegården 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16

Storetveitv. 98, 5072 Bergen Telefon: 55 27 50 00 Faks: 55 27 50 01 ROS II GEOTEKNISKE UNDERSØKELSER. Øvre Riplegården 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 Storetveitv. 98, 5072 Bergen Telefon: 55 27 50 00 Faks: 55 27 50 01 ROS II GEOTEKNISKE UNDERSØKELSER Øvre Riplegården 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 PROSJEKTNR.: 96793001 DATO: 22.02.10 Rapportens tittel: ROS

Detaljer

Skredfarevurdering Nedre Jonstølsdalen hyttefelt, Voss kommune

Skredfarevurdering Nedre Jonstølsdalen hyttefelt, Voss kommune COWI AS Fosshaugane Campus Trolladalen 30 6856 SOGNDAL Telefon 02694 www.cowi.no Skredfarevurdering Nedre Jonstølsdalen hyttefelt, Voss kommune Jarle Sæve Skredfarevurdering Nedre Jonstølsdalen hyttefelt,

Detaljer

M U L T I C O N S U L T

M U L T I C O N S U L T Aker Solutions Strandvegen Grunnundersøkelser M U L T I C O N S U L T Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Utførte undersøkelser... 3 3. Grunnforhold... 3 3.1 Henvisninger... 3 3.2 Områdebeskrivelse...

Detaljer

1. Innledning NOTAT SAMMENDRAG

1. Innledning NOTAT SAMMENDRAG NOTAT OPPDRAG Bellevue DOKUMENTKODE 615075-RIGberg-NOT-001 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER ABO Plan og Arkitektur ANSVARLIG ENHET 2214 Multiconsult AS KONTAKTPERSON Ola Klyve Dalland KOPI SAMMENDRAG

Detaljer

MULTICONSULT. 1. Innledning. Gystadmarka Boligsameie Prosjekteringsforutsetninger

MULTICONSULT. 1. Innledning. Gystadmarka Boligsameie Prosjekteringsforutsetninger 1. Innledning Peab Bolig AS skal etablere boligblokkeri byggefelt B2 ved Gystadmarka på Jessheim i Ullensaker kommune. Utbyggingen ved B2 er første del av utbyggingen ved Gystadmarka hvor flere felt er

Detaljer

Internt notat KU Felles akuttsykehus for Nordmøre og Romsdal Ingeniørgeologisk vurdering av skredfare og gjennomførbarhet

Internt notat KU Felles akuttsykehus for Nordmøre og Romsdal Ingeniørgeologisk vurdering av skredfare og gjennomførbarhet Til: Hans Petter Duun Fra: Norconsult AS Dato: 2014-04-24 Internt notat KU Felles akuttsykehus for Nordmøre og Romsdal Ingeniørgeologisk vurdering av skredfare og gjennomførbarhet INNHOLD: 1 BAKGRUNN OG

Detaljer

VEDK. REGULERINGSPLAN FOR HYTTER, BLESKESTAD, GNR/BNR. 67/3, SULDAL KOMMUNE - VURDERING AV SKREDFARE

VEDK. REGULERINGSPLAN FOR HYTTER, BLESKESTAD, GNR/BNR. 67/3, SULDAL KOMMUNE - VURDERING AV SKREDFARE Vaaland&Vaaland Kong Haraldsgate 46B, 4041 Hafrsjord Saksnr. 14045 26.04.2016 VEDK. REGULERINGSPLAN FOR HYTTER, BLESKESTAD, GNR/BNR. 67/3, SULDAL KOMMUNE - VURDERING AV SKREDFARE Bakgrunn har fått i oppdrag

Detaljer

BYGGETOMT I KARIBAKKEN MASSEUTTAK, ØVRE ALTA

BYGGETOMT I KARIBAKKEN MASSEUTTAK, ØVRE ALTA NOTAT Oppdrag 1350007501 Kunde Alta kommune Notat nr. G-not-01 Til Alta kommune v/ Reidar Andre Olsen Fra Kopi Rambøll Norge AS v/eirin Husdal GEOTEKNISK VURDERING BYGGETOMT I KARIBAKKEN MASSEUTTAK, ØVRE

Detaljer

Sweco Norge AS har vurdert skredfare i forbindelse med planlagt hotellutbygging mellom Røynholm og Vedavika i Kvinnherad kommune.

Sweco Norge AS har vurdert skredfare i forbindelse med planlagt hotellutbygging mellom Røynholm og Vedavika i Kvinnherad kommune. NOTAT Til: Rosendal Spa Hotel AS Dato: 02.07.2008 Kopi til: Prosjekt: Rosendal Spa Hotel Nr: 96662001 Notat vedr.: Vurdering av skredfare Nr: 1 Fra: Bertelsen, Geir E-post: geir.bertelsen@opticonsult.no

Detaljer

Statens vegvesen. Ev 134 Stordalsprosjektet - Geologisk og geoteknisk vurdering av alternativer

Statens vegvesen. Ev 134 Stordalsprosjektet - Geologisk og geoteknisk vurdering av alternativer Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi: Knut Nyland Ragnhild Øvrevik og Øystein Holstad Saksbehandler/innvalgsnr: Ragnhild Øvrevik - 51911527 Vår dato: 06.12.2010 Vår referanse: 2010/083935-022 Ev 134 Stordalsprosjektet

Detaljer

Sarai Eiendom AS. Skredfarevurdering. Rønningstrøa, Melhus kommune. Reguleringsplan Oppdragsnr.:

Sarai Eiendom AS. Skredfarevurdering. Rønningstrøa, Melhus kommune. Reguleringsplan Oppdragsnr.: Sarai Eiendom AS Skredfarevurdering Rønningstrøa, Melhus kommune Reguleringsplan 2015-03-24 Innhold 1 Innledning 4 1.1 Bakgrunn 4 1.2 Gjeldende retningslinjer 5 1.3 Bestemmelse av sikkerhetsklasse for

Detaljer

SKREDFAREVURDERING MARINA KJØKKELVIK, LAKSEVÅG, BERGEN KOMMUNE

SKREDFAREVURDERING MARINA KJØKKELVIK, LAKSEVÅG, BERGEN KOMMUNE SKREDFAREVURDERING MARINA KJØKKELVIK, LAKSEVÅG, BERGEN KOMMUNE COWI AS Fosshaugane Campus Trolladalen 30 6856 Sogndal Telefon 02694 www.cowi.no KJØKKELVIKVEIEN 146 AS SKREDFAREVURDERING MARINA KJØKKELVIK,

Detaljer

Rapport_. Verdal kommune. OPPDRAG Planområde Lysthaugen syd. EMNE Forundersøkelse, geoteknisk vurdering, prøvegraving DOKUMENTKODE 416282 RIG RAP 01

Rapport_. Verdal kommune. OPPDRAG Planområde Lysthaugen syd. EMNE Forundersøkelse, geoteknisk vurdering, prøvegraving DOKUMENTKODE 416282 RIG RAP 01 Rapport_ Verdal kommune OPPDRAG Planområde Lysthaugen syd EMNE Forundersøkelse, geoteknisk vurdering, prøvegraving DOKUMENTKODE 416282 RIG RAP 01 Med mindre annet er skriftlig avtalt, tilhører alle rettigheter

Detaljer

Seminar om sårbarhets- og risikoanalyser

Seminar om sårbarhets- og risikoanalyser Seminar om sårbarhets- og risikoanalyser Fare-evaluering av skred i forhold til lovverket Karstein Lied, NGI Har vi gode nok metoder til å beregne sannsynligheten for skred ut fra plan- og bygningslovens

Detaljer

Geoteknikk KONTAKTPERSON Lars Hjelde Lars Hjelde

Geoteknikk KONTAKTPERSON Lars Hjelde Lars Hjelde NOTAT OPPDRAG Boliger i Risgropa, Steinkjer DOKUMENTKODE 416127-rig-not-01 EMNE og fundamentering TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Prosjekt-partner Midt-Norge as ANSVARLIG ENHET 3012 Trondheim Geoteknikk

Detaljer

Storetveitv. 98, 5072 Bergen Telefon: 55 27 50 00 Faks: 55 27 50 01 ROS II GEOTEKNISKE UNDERSØKELSER. Flaktveittræet 20

Storetveitv. 98, 5072 Bergen Telefon: 55 27 50 00 Faks: 55 27 50 01 ROS II GEOTEKNISKE UNDERSØKELSER. Flaktveittræet 20 Storetveitv. 98, 5072 Bergen Telefon: 55 27 50 00 Faks: 55 27 50 01 ROS II GEOTEKNISKE UNDERSØKELSER Flaktveittræet 20 PROSJEKTNR.: 96793001 DATO: 28.01.10 Rapportens tittel: ROS II, Geotekniske undersøkelser,

Detaljer

NOTAT. 1. Generelt. 2. Topografi og grunnforhold. 3. Befaring. 4. Grunnlag for geoteknisk prosjektering

NOTAT. 1. Generelt. 2. Topografi og grunnforhold. 3. Befaring. 4. Grunnlag for geoteknisk prosjektering NOTAT Dato 2016/05/30 Oppdrag 1350015774 Masseutglidning Nordslettveien 75 Kunde Nordslettveien velforening Notat nr. G-not-001 Dato 2016/05/30 Til Fra Nordslettveien velforening v/ Kristian Selnæs Rambøll

Detaljer

Statens vegvesen. Notat. Svein Mæle Lene Eldevik. E39 Vistvik - Sandvikvåg - vurdering av skredfare. 1 Innledning

Statens vegvesen. Notat. Svein Mæle Lene Eldevik. E39 Vistvik - Sandvikvåg - vurdering av skredfare. 1 Innledning Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi: Svein Mæle Lene Eldevik Saksbehandler/innvalgsnr: Lene Eldevik - 51911340 Vår dato: 22.03.2013 Vår referanse: 2012/127994-003 E39 Vistvik - Sandvikvåg - vurdering

Detaljer

Jon B. Helland. Skredfarevurdering. Rimma, Haramsøy Haram kommune. Reguleringsplan Oppdragsnr.:

Jon B. Helland. Skredfarevurdering. Rimma, Haramsøy Haram kommune. Reguleringsplan Oppdragsnr.: Jon B. Helland Skredfarevurdering Rimma, Haramsøy Haram kommune Reguleringsplan 2015-07-24 J01 2015-07-24 Skredfarevurdering, for bruk SiOSk ToSan ToSan Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent

Detaljer

NOTAT. 1 Innledning SAMMENDRAG

NOTAT. 1 Innledning SAMMENDRAG NOTAT OPPDRAG Skårabrekkå DOKUMENTKODE 217691-RIGberg-NOT001 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Norrøn Bolig AS OPPDRAGSLEDER Svein Magnus Halsne KONTAKTPERSON Tor-Inge Larsen SAKSBEHANDLER Svein

Detaljer

Skredfarevurdering for Nedrehagen i Sogndal

Skredfarevurdering for Nedrehagen i Sogndal Nedrehagen AS Skredfarevurdering for Nedrehagen i Sogndal Reguleringsplan 2014-01-30 Innhold 1 Bakgrunn og hensikt 5 2 Planområdet 6 3 Gjeldende retningslinjer 7 3.1 PBL, TEK 10 og retningslinjer fra

Detaljer

Tyrifjorden Brygge AS. Skredfarevurdering Utstranda 153, Gnr/Bnr 233/40. Utgave: 1 Dato: 2014-05-30

Tyrifjorden Brygge AS. Skredfarevurdering Utstranda 153, Gnr/Bnr 233/40. Utgave: 1 Dato: 2014-05-30 Skredfarevurdering Utstranda 153, Gnr/Bnr 233/40 Utgave: 1 Dato: 2014-05-30 Skredfarevurdering Utstranda 153, Gnr/Bnr 233/40 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Skredfarevurdering Utstranda

Detaljer

N o t a t 415823-RIG-NOT-1-REV-0

N o t a t 415823-RIG-NOT-1-REV-0 N o t a t 415823-RIG-NOT-1-REV-0 Oppdrag: Røstad studentboliger Dato: 21. mars 2013 Emne: Oppdr.nr.: 415823 Til: Stiklestad Eiendom as v/gunnar Reitan reitan@bygginvest.no Kopi: Utarbeidet av: Erling Romstad

Detaljer

M U L T I C O N S U L T

M U L T I C O N S U L T Registrering av vann- og vassdragsforhold og tilstand til eksisterende vegetasjon Simuleringer i RocFall for å finne utløpslengder av steinsprang Grunnlag For vurdering av skredfare har følgende materiale

Detaljer

RAPPORT. Marine Harvest Norway AS reguleringsplan for settefiskanlegg og hytteområde. Sammendrag

RAPPORT. Marine Harvest Norway AS reguleringsplan for settefiskanlegg og hytteområde. Sammendrag Storetveitv. 98, 5072 Bergen Telefon: 55 27 50 00 Faks: 55 27 50 01 RAPPORT Til: Marine Harvest Norway AS Dato: 20.2.2013 Kopi til: Prosjekt: Marine Harvest Norway AS reguleringsplan for settefiskanlegg

Detaljer

RIG 01, Geoteknisk rapport

RIG 01, Geoteknisk rapport IDD SKOLE RIG 01, Geoteknisk rapport Side 1 av 13 1 INNLEDNING... 3 2 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 4 3 GRUNNFORHOLD... 4 3.1 Topografi... 4 3.2 Dybde til fjell... 5 3.3 Løsmasser... 5 3.4 Grunnvannstand...

Detaljer

Teknisk notat. Vurdering av steinsprangfare. Innhold

Teknisk notat. Vurdering av steinsprangfare. Innhold Teknisk notat Til: Stranda Kommune v/: Inge Bjørndal Kopi til: Dato: 20. mai 2014 Rev. nr./ Rev. dato: 0 Dokumentnr.: 20140413-01-TN Prosjekt: Kopane, Geiranger, Stranda kommune: Vurdering av steinsprangfare

Detaljer

Skredfarevurdering for planlagt barnehage, skole og tursti

Skredfarevurdering for planlagt barnehage, skole og tursti Teknisk notat Til: Flora kommune, Plan og Samfunn v/: Catherin Secher Kopi til: Dato: 4. november 2013 Rev. nr./ Rev. dato: 0 Dokumentnr.: 20130777-01-TN Prosjekt: Omregulering av Knapstadmarka i Flora

Detaljer

Øra, Kunnsundet. Meløy kommune

Øra, Kunnsundet. Meløy kommune Øra, Kunnsundet Meløy kommune Skredfarevurderinger for planlagt hyttefelt Harald Rostad Ingeniørgeolog Bakgrunn Det planlegges å etablere et nytt hyttefelt ved Øra, tett sør av Kunnasundet i Meløy kommune.

Detaljer

Rasrisikovurdering gnr. 110 bnr. 53 Lønningen, Bergen kommune

Rasrisikovurdering gnr. 110 bnr. 53 Lønningen, Bergen kommune COWI AS Fosshaugane Campus Trolladalen 30 6856 Sogndal Telefon 02694 www.cowi.no Notat Helge Henriksen 04.11.2009 Rasrisikovurdering gnr. 110 bnr. 53 Lønningen, Bergen kommune 1. Innledning Fagetaten for

Detaljer

Teknisk notat. Kartlegging av faresoner for skred. Innhold

Teknisk notat. Kartlegging av faresoner for skred. Innhold Teknisk notat Til: Karttjenester as v/: Jan Audun Bjørkestøl Kopi til: Dato: 19. juni 2012 Rev. nr./rev. dato: 0 Dokumentnr.: 20120402-01-TN Prosjekt: Gunnarstjødn hyttefelt Utarbeidet av: Frode Sandersen

Detaljer

NOTAT. 1. Innledning. 2. Oppdrag SJØSKOGVEIEN 2 OVERORDNET GEOTEKNISK VURDERING AV TOMTEN

NOTAT. 1. Innledning. 2. Oppdrag SJØSKOGVEIEN 2 OVERORDNET GEOTEKNISK VURDERING AV TOMTEN NOTAT Oppdrag Kunde Notat nr. Til Rema Vinterbro - Geoteknikk Rema Eiendomsutvikling Øst AS G-not-001 Petter Tiltnes Fra Kopi Morten Tveit SJØSKOGVEIEN 2 OVERORDNET GEOTEKNISK VURDERING AV TOMTEN 1. Innledning

Detaljer

Foreliggende notat oppsummerer våre prosjekteringsforutsetninger med bl.a. myndighetskrav, pålitelighetsklasse og geoteknisk kategori.

Foreliggende notat oppsummerer våre prosjekteringsforutsetninger med bl.a. myndighetskrav, pålitelighetsklasse og geoteknisk kategori. TEKNISK NOTAT TIL: Askim Entreprenør AS v/thor-ole Riiser Kopi: Fra: GrunnTeknikk AS Dato: Dokumentnr: Prosjekt: 111097 Utarbeidet av: Olav Frydenberg Kontrollert av: Sivert Skoga Johansen Askim. Eid barnehage

Detaljer

Statens vegvesen. Det er ikke utført grunnundersøkelse da strekningen er dekket av tidligere utført grunnundersøkelse.

Statens vegvesen. Det er ikke utført grunnundersøkelse da strekningen er dekket av tidligere utført grunnundersøkelse. Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi: Nilsen Einar D Saksbehandler/innvalgsnr: Tebarek Ahmed - 24058561 Vår dato: 12.06.2015 Vår referanse: 2014/104951-008 Fv.120 Tverrforbindelse 1. INNLEDNING/ORIENTERING

Detaljer

Oppdrag: Bårliskogen (Bårlibråten 11-13) Vår ref.: GBTh Side: 1 av 9 Oppdragsgiver: HR Prosjekt AS Rev: 01 Dato: 27.04.15

Oppdrag: Bårliskogen (Bårlibråten 11-13) Vår ref.: GBTh Side: 1 av 9 Oppdragsgiver: HR Prosjekt AS Rev: 01 Dato: 27.04.15 NOTAT Oppdrag: Bårliskogen (Bårlibråten 11-13) Vår ref.: GBTh Side: 1 av 9 Oppdragsgiver: HR Prosjekt AS Rev: 01 Dato: 27.04.15 Prosjekt nr: 2795_028 Saksbehandler: Gunnlaugur Thorbergsson Til: Leif Kirkholm

Detaljer

Notat 01. Leilighetsbygg; Solåsen B14, Tangvall Søgne kommune Geoteknikk vurdering av grunnforhold, stabilitet og rasfare. 1. Innledning og grunnlag

Notat 01. Leilighetsbygg; Solåsen B14, Tangvall Søgne kommune Geoteknikk vurdering av grunnforhold, stabilitet og rasfare. 1. Innledning og grunnlag Notat 01 Leilighetsbygg; Solåsen B14, Tangvall Søgne kommune Geoteknikk vurdering av grunnforhold, stabilitet og rasfare Til: Jack Andersen, Agderbygg AS Fra: Stein H. Stokkebø, Stokkebø Competanse AS

Detaljer

Storetveitv. 98, 5072 Bergen Telefon: 55 27 50 00 Faks: 55 27 50 01 ROS II GEOTEKNISKE UNDERSØKELSER. Bjørgegrend 86, 88 og 90

Storetveitv. 98, 5072 Bergen Telefon: 55 27 50 00 Faks: 55 27 50 01 ROS II GEOTEKNISKE UNDERSØKELSER. Bjørgegrend 86, 88 og 90 Storetveitv. 98, 5072 Bergen Telefon: 55 27 50 00 Faks: 55 27 50 01 ROS II GEOTEKNISKE UNDERSØKELSER Bjørgegrend 86, 88 og 90 PROSJEKTNR.: 96793001 DATO: 15.02.10 Rapportens tittel: ROS II, Geotekniske

Detaljer

NOTAT. Oppdrag 1350005929 Kunde Activa Eiendom AS Notat nr. G-not-001 Dato 17-09-2014 Til Svein-Erik Damsgård Fra Jørgen Fjæran Kopi Stefan Degelmann

NOTAT. Oppdrag 1350005929 Kunde Activa Eiendom AS Notat nr. G-not-001 Dato 17-09-2014 Til Svein-Erik Damsgård Fra Jørgen Fjæran Kopi Stefan Degelmann NOTAT Oppdrag 1350005929 Kunde Activa Eiendom AS Notat nr. G-not-001 Dato 17-09-2014 Til Svein-Erik Damsgård Fra Jørgen Fjæran Kopi Stefan Degelmann Byggeprosjekt Tvedestrand Dato 17. september 2014 Rambøll

Detaljer

Nytt dobbeltspor Oslo Ski

Nytt dobbeltspor Oslo Ski Oslo Ski Innarbeidet kommentarer OMTro AEn StE 00B Første utgave 2013-05-06 OMTro AEn StE Revisjon Revisjonen gjelder Dato Utarb. av Kontr. av Godkj. av Tittel: ØSTFOLDBANEN V L (SKI)-MOSS Antall sider:

Detaljer

Geirr Fagnastøl Detaljreguleringsplan Fagnastøl Camping og hyttefelt - Skredfarevurdering. Utgave: 1 Dato: 2015-01-13

Geirr Fagnastøl Detaljreguleringsplan Fagnastøl Camping og hyttefelt - Skredfarevurdering. Utgave: 1 Dato: 2015-01-13 Detaljreguleringsplan Fagnastøl Camping og hyttefelt - Skredfarevurdering Utgave: 1 Dato: 2015-01-13 Detaljreguleringsplan Fagnastøl Camping og hyttefelt - Skredfarevurdering 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver:

Detaljer

Fretheimshaugane Naturpark: Vurdering av skredfare og grunnforhold

Fretheimshaugane Naturpark: Vurdering av skredfare og grunnforhold NOTAT Oppdrag: Reguleringsplan Fretheimshaugane Naturpark Kunde: Aurland Ressursutvikling AS Fosshaugane Campus Trolladalen 30 6856 SOGNDAL Dato 0309 2012 Ders ref Fretheimshaugane Naturpark: Vurdering

Detaljer

Tredjepartskontroll i praksis

Tredjepartskontroll i praksis Vårsleppet 22. mars 2012 Tredjepartskontroll i praksis 1 Innledning Bakgrunn for denne presentasjonen Rammeavtale for SVV region Sør SINTEF underleverandør til COWI innen ingeniørgeologi 5 av totalt 8

Detaljer

Planhuset as arkitekt og rådgivende ingeniør 06.02.15

Planhuset as arkitekt og rådgivende ingeniør 06.02.15 NAURAK FELT 2 GNR. 31 BNR. 129 I NISSEDAL VURDERING AV SKREDFARE Side 1 av 8 Innledning Reguleringsområdet er utsalgsområde for snøskred i henhold til NVE-Atlas skrednett.no Området ligger i foten av Høgefjell

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Bjørkholt boligområde

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Bjørkholt boligområde Dato: 23.02.2015 Risiko- og sårbarhetsanalyse for Bjørkholt boligområde PlanID: 19402015_001 1. Innholdsfortegnelse 2. Krav og metode... 3 1.1 Metode... 3 1.1.1 Risikomatrise... 4 3. Risiko- og sårbarhetsanalyse...

Detaljer

NOTAT Kvestadkollen, Porsgrunn kommune. Skredfarevurdering

NOTAT Kvestadkollen, Porsgrunn kommune. Skredfarevurdering NOTAT 14354001 Kvestadkollen, Porsgrunn kommune. Skredfarevurdering Notat nr.: RIG-01 21.09.2016 Dato Til: Navn Firma Fork. Anmerkning Erling Lunde Kopi til: Ole Marius Gulbrandsen Sweco Norge AS Fra:

Detaljer

Teknisk notat. Innhold. Befaringsnotat 31. august 2010

Teknisk notat. Innhold. Befaringsnotat 31. august 2010 Teknisk notat Til: Løvenskiold-Vækerø AS v/: Rolf Hatlinghus Kopi: Fra: NGI Dato: 29. oktober 2010 Dokumentnr.: 20100785-00-1-TN Prosjekt: Skredfarevurdering Helset i Bærum Utarbeidet av: Trond Vernang

Detaljer

N o t a t 2 M U L T I C O N S U L T. Risiko- og sårbarhetsanalyse i forbindelse med rasfare

N o t a t 2 M U L T I C O N S U L T. Risiko- og sårbarhetsanalyse i forbindelse med rasfare N o t a t 2 Oppdrag: Reguleringsplan Skarsfjellia, Lyefjell Dato: 23. september 2009 Emne: Risiko- og sårbarhetsanalyse i forbindelse med rasfare Oppdr.nr.: 213767 Til: Lyefjell Utbyggingsselskap AS Tove

Detaljer

Erfaring med kravene i TEK 10/PBL om sikkerhet mot naturfare i reguleringsplaner.

Erfaring med kravene i TEK 10/PBL om sikkerhet mot naturfare i reguleringsplaner. Erfaring med kravene i TEK 10/PBL om sikkerhet mot naturfare i reguleringsplaner. Stabilitetsanalyser i kvikkleire Erfaringer etter innføring av kvikkleireveilederen. Reglene i TEK 10 gjelder ikke bare

Detaljer

Stig Gundersen Sandnes, Sletten hyttefelt - Faresoner for skred. Utgave: 1 Dato:

Stig Gundersen Sandnes, Sletten hyttefelt - Faresoner for skred. Utgave: 1 Dato: Sandnes, Sletten hyttefelt - Faresoner for skred Utgave: 1 Dato: 2013-06-26 Sandnes, Sletten hyttefelt - Faresoner for skred 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Sandnes, Sletten hyttefelt

Detaljer

Geoteknikk. Rv. 502 Hovlandsvegen. G/S-vei Rapport reguleringsplan 36040-470 OPPDRAG. Oppdrag. Teknologiavdelingen.

Geoteknikk. Rv. 502 Hovlandsvegen. G/S-vei Rapport reguleringsplan 36040-470 OPPDRAG. Oppdrag. Teknologiavdelingen. Geoteknikk Rv. 502 Hovlandsvegen. G/S-vei Rapport reguleringsplan 36040-470 OPPDRAG Oppdrag Teknologiavdelingen Ressursavdelingen Nr. 2013033970-18 Region vest Ressursavdelingen Geo- og skredseksjonen

Detaljer

Årdal, Øvre Årdal - Skredfarevurdering reguleringsplan Hydroparken

Årdal, Øvre Årdal - Skredfarevurdering reguleringsplan Hydroparken Årdal, Øvre Årdal - Skredfarevurdering reguleringsplan Hydroparken Oppdragsgiver: Handelsbygg 5 AS Kontaktperson: Hanne Karin Tollan Rapport nr.: 15081-02-1 Utført av: Kalle Kronholm Skred AS Baklivegen

Detaljer

NOTAT TØMMERSTØ TURVEI RISIKOVURDERING RASFARE. Sammendrag

NOTAT TØMMERSTØ TURVEI RISIKOVURDERING RASFARE. Sammendrag NOTAT Oppdrag 1350002822 Kunde Kristiansand Eiendom AS Notat nr. G-not 001 Til Fra Kopi Stefan Degelmann TØMMERSTØ TURVEI RISIKOVURDERING RASFARE Dato 2014-03-31 Rambøll Henrik Wergelandsgt. 29 Postboks

Detaljer

NOTAT. 1 Innledning. 2 Befaringsområdet SAMMENDRAG

NOTAT. 1 Innledning. 2 Befaringsområdet SAMMENDRAG NOTAT OPPDRAG Snøskred- og steinsprangkartlegging DOKUMENTKODE 416638-Rigberg-NOT-001 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Total Bygg AS OPPDRAGSLEDER Sverre Hagen KONTAKTPERSON Thor-Ove Nedrelid SAKSBEH

Detaljer

00 03.03.2014 Geotekniske vurderinger REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV

00 03.03.2014 Geotekniske vurderinger REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV NOTAT OPPDRAG Tiendeholmen park, Namsos DOKUMENTKODE 416566-rig-not-01 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Jon A. Olsen Arkitektkontor OPPDRAGSLEDER Erling Romstad KONTAKTPERSON Mikael Løfsnes Haagensen

Detaljer

NOTAT. 1. Orientering. 2. Grunnlag for geoteknisk vurdering GEOTEKNISK VURDERING LADE ALLE 59-63

NOTAT. 1. Orientering. 2. Grunnlag for geoteknisk vurdering GEOTEKNISK VURDERING LADE ALLE 59-63 NOTAT Oppdrag Lade Alle 59-63 Kunde Heimdal bolig AS Notat nr. G-not-001 Til Heimdal bolig AS v/børge Grønli Fra Kopi Rambøll Norge AS v/ Eirin Husdal Faveo prosjektledelse AS v/ Liv Svare GEOTEKNISK VURDERING

Detaljer

2. Utførte undersøkelser

2. Utførte undersøkelser 2. Utførte undersøkelser Befaringen ble utført av rådgiver Asbjørn Øystese fra Multiconsult AS. Tomten og området bak ble undersøkt til fots 8. januar 2014. Temaene i undersøkelsen bestod i hovedsak av:

Detaljer

Geoteknikk. E16 Hønenkrysset, ny rundkjøring OPPDRAG. Oppdrag. Teknologiavdelingen. Ressursavdelingen. Nr. 2013084090-15

Geoteknikk. E16 Hønenkrysset, ny rundkjøring OPPDRAG. Oppdrag. Teknologiavdelingen. Ressursavdelingen. Nr. 2013084090-15 Geoteknikk E16 Hønenkrysset, ny rundkjøring OPPDRAG Oppdrag Teknologiavdelingen Ressursavdelingen Nr. 2013084090-15 Region sør Ressursavdelingen Vegteknisk seksjon 2014-01-29 Oppdragsrapport Nr. 2013084090-15

Detaljer

2 Normativt grunnlag for geoteknisk prosjektering

2 Normativt grunnlag for geoteknisk prosjektering Det skal graves ned til kote +39,70 for å etablere byggegrop for bygging av pumpestasjonen, det blir ca. 6 m gravedybde fra eksisterende terreng. Pumpestasjonens utvendige mål er ikke avklart i detalj.

Detaljer

Planhuset as arkitekt og rådgivende ingeniør

Planhuset as arkitekt og rådgivende ingeniør SVIVKOLLEN GNR. 31 BNR. 202 I NISSEDAL VURDERING AV SKREDFARE Side1 av6 Innledning NVE sine aktsomhetskart for snøskred, jord- og flomskred og steinsprang har informasjon om utløpsområde og utløsingsområde.

Detaljer

Områdestabiliteten vil være tilfredsstillende dersom foreslåtte tiltak for å forbedre stabiliteten gjennomføres.

Områdestabiliteten vil være tilfredsstillende dersom foreslåtte tiltak for å forbedre stabiliteten gjennomføres. TEKNISK NOTAT TIL: Hotellfinans AS v/helge Solberg Kopi: Fra: GrunnTeknikk AS Dato: Dokumentnr: 111079n2 Prosjekt: 110913 Utarbeidet av: Olav Frydenberg Kontrollert av: Runar Larsen Bø. Hotell Geotekniske

Detaljer

OPPDRAGSLEDER OPPRETTET AV

OPPDRAGSLEDER OPPRETTET AV OPPDRAG Midtunlia / Ulsmågvegen - Skredfarevurdering OPPDRAGSNUMMER 99289001 OPPDRAGSLEDER Øystein Strand Lohne OPPRETTET AV Øystein Strand Lohne DATO Innledning Sweco Norge har fått i oppdrag av Torhild

Detaljer

Ut fra vår generelle kjennskap til grunnforholdene, mener vi det er mulig å benytte både tomten på Ytterkollen og på Brakerøya til sykehusformål.

Ut fra vår generelle kjennskap til grunnforholdene, mener vi det er mulig å benytte både tomten på Ytterkollen og på Brakerøya til sykehusformål. TEKNISK NOTAT TIL: Nedre Eiker kommune v/rune Bratlie Kopi: Fra: GrunnTeknikk AS Dato: Dokumentnr: 110868n1 Prosjekt: 110759 Utarbeidet av: Janne Reitbakk Kontrollert av: Geir Solheim Ytterkollen og Brakerøya

Detaljer

Teknisk notat. Innhold. Vurdering av mulige sikringstiltak

Teknisk notat. Innhold. Vurdering av mulige sikringstiltak Teknisk notat Til: Flataker Landskap v/: Kari Johanne Flataker Kopi: Fra: NGI Dato: 18. oktober 2011 Dokumentnr.: 20110651-00-2-TN Prosjekt: Vurdering av mulige sikringstiltak for GNR/BNR 10/3 Skei i Jølster

Detaljer

NOTAT. Navn Dato Navn Dato Navn Dato. Stefan Geir Arnason 14.07.2014 Jón Haukur Steingrímsson 21.07.2014 Jón Haukur Steingrímsson 06.08.

NOTAT. Navn Dato Navn Dato Navn Dato. Stefan Geir Arnason 14.07.2014 Jón Haukur Steingrímsson 21.07.2014 Jón Haukur Steingrímsson 06.08. Prosjekt nr. Oppdragsgiver NOTAT 2890-021 Prosjektil EFLA 23.06.2014 Prosjekt/oppdrag Tørejuvet Forsand kommune ROS analyse Tema Skredfarevurdering for planlagt tursti Sender Stefán Geir Árnason Distribusjon

Detaljer

VURDERING AV PLANOMRÅDER UNDER HOVDENUT (1119 M O.H.) OG SØYLENAUSEN (1176 M O.H.)

VURDERING AV PLANOMRÅDER UNDER HOVDENUT (1119 M O.H.) OG SØYLENAUSEN (1176 M O.H.) BYKLE KOMMUNE Bykle kommune - Skredfarevurdering OPPDRAGSNUMMER 18020001 VURDERING AV PLANOMRÅDER UNDER HOVDENUT (1119 M O.H.) OG SØYLENAUSEN (1176 M O.H.) 18020001-R01-A01 SWECO NORGE AS BRG GEOLOGI OG

Detaljer

Vegdrift 2014 - sommerdrift

Vegdrift 2014 - sommerdrift Tekna konferanse 3-4 november, Britannia Hotell, Trondheim Vegdrift 2014 - sommerdrift Kartlegging av skred og potensiell skredfare på fv.30 i Sør - Trøndelag Gunne Håland, TMT, Vegdirektoratet 05.11.2014

Detaljer

TEKNISK NOTAT. Bjørndalen Bileiendom AS v/per Helge Gumpen. Halvorsen & Reine AS v/birgitta Norrud. GrunnTeknikk AS

TEKNISK NOTAT. Bjørndalen Bileiendom AS v/per Helge Gumpen. Halvorsen & Reine AS v/birgitta Norrud. GrunnTeknikk AS TEKNISK NOTAT TIL: Kopi: Fra: Bjørndalen Bileiendom AS v/per Helge Gumpen Halvorsen & Reine AS v/birgitta Norrud GrunnTeknikk AS Dato: Dokumentnr: 112100n1 Prosjekt: 111258 Utarbeidet av: Eelco van Raaij

Detaljer

Tiltaksplan 712029-RIGm-RAP-01 fra desember 2014

Tiltaksplan 712029-RIGm-RAP-01 fra desember 2014 NOTAT OPPDRAG Hammerfest Havn DOKUMENTKODE 712956-RIG-NOT-001 EMNE Geoteknisk vurdering TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Hammerfest kommune OPPDRAGSLEDER Elin Kramvik KONTAKTPERSON Tor Harry Bjørn SAKSBEH

Detaljer

Geoteknikk. Fv Storelva bru Geoteknisk vurderingsrapport. Ressursavdelingen GEOT-01. FV 939 hp 1, Øksnes kommune

Geoteknikk. Fv Storelva bru Geoteknisk vurderingsrapport. Ressursavdelingen GEOT-01. FV 939 hp 1, Øksnes kommune Region nord Ressursavdelingen Geo og lab 2016-03-02 Geoteknikk Fv. 939 - Storelva bru Geoteknisk vurderingsrapport FV 939 hp 1, Øksnes kommune Ressursavdelingen 50838-GEOT-01 Foto: Ida Bohlin Oppdragsrapport

Detaljer

Skred i Norge. Aktsomhet og konsekvenser Kommunesamling Byglandsfjord 25. oktober 2011. Sjefgeolog Dr.ing. Terje H. Bargel. Prof.

Skred i Norge. Aktsomhet og konsekvenser Kommunesamling Byglandsfjord 25. oktober 2011. Sjefgeolog Dr.ing. Terje H. Bargel. Prof. Skred i Norge Aktsomhet og konsekvenser Kommunesamling Byglandsfjord 25. oktober 2011 Sjefgeolog Dr.ing. Terje H. Bargel Skred og vassdragsavdelingen NVE Seksjon for skredkunnskap og -formidling Prof.

Detaljer

Statens vegvesen. Notat. Bjørn Tore Olsen Øyvind Skeie Hellum Sidemannskontroll: Frode Oset

Statens vegvesen. Notat. Bjørn Tore Olsen Øyvind Skeie Hellum Sidemannskontroll: Frode Oset Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi: Bjørn Tore Olsen Øyvind Skeie Hellum Sidemannskontroll: Frode Oset Saksbehandler/innvalgsnr: Øyvind Skeie Hellum - Vår dato: 24.09.2013 Vår referanse: 2012/072943-082

Detaljer

Figur 1. Utsnitt av forslag til reguleringsplan. I områdene BB1 og BB2 som er vist i gul farge, er det planlagt blokkbebyggelse.

Figur 1. Utsnitt av forslag til reguleringsplan. I områdene BB1 og BB2 som er vist i gul farge, er det planlagt blokkbebyggelse. 1 Innledning Lier kommune skriver i reguleringsbestemmelsene for tomtene, Plan ID 504-905-05-02, i paragraf 2-2-1 b at det skal dokumenteres at det for områdene BB1 og BB2 er tilfredsstillende geotekniske

Detaljer

Oppdrag: Huseby Superkube Vår ref.: GBTh Side: 1 av 10 Oppdragsgiver: Undervisningsbygg Rev: 0 Dato: 27.01.15

Oppdrag: Huseby Superkube Vår ref.: GBTh Side: 1 av 10 Oppdragsgiver: Undervisningsbygg Rev: 0 Dato: 27.01.15 NOTAT Oppdrag: Huseby Superkube Vår ref.: GBTh Side: 1 av 10 Oppdragsgiver: Undervisningsbygg Rev: 0 Dato: 27.01.15 Prosjekt nr: 2700_543 Saksbehandler: Gunnlaugur Thorbergsson Til: Kopi: Dokumentnummer:

Detaljer

Geoteknikk KONTAKTPERSON Svein Nesjan REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV

Geoteknikk KONTAKTPERSON Svein Nesjan REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV NOTAT OPPDRAG Reguleringsplan Spjøtvatnet, Namsos DOKUMENTKODE 415705-rig-not-01 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Svein Nesjan ANSVARLIG ENHET 3012 Trondheim Geoteknikk KONTAKTPERSON Svein Nesjan

Detaljer

NOTAT Djupvika undersøkelser

NOTAT Djupvika undersøkelser NOTAT Notat nr.: 583641-Geo 01 Dato Til: Navn Firma Fork. Anmerkning Tom Fredrik Aas Weto Eiendom AS Kopi til: Fra: Shaima Ali Alnajim Sweco Norge AS GEOTEKNISK VURDERING HYTTEFELT DJUPVIKA Innledning

Detaljer

NOTAT Djupvika Ingeniørgeologisk vurdering

NOTAT Djupvika Ingeniørgeologisk vurdering NOTAT Djupvika Ingeniørgeologisk vurdering Notat nr.: 583641- Geo 02 rev 01 13.2.2013 Dato Til: Navn Firma Fork. Anmerkning Tom Fredrik Aas Weto Eiendom Kopi til: Fra: Kine Wenberg Jacobsen Norge AS Djupvika.

Detaljer

Kommunalteknikk. Rapport fra Geoteknisk avdeling. R.1578 Ugla skole. Dato: 18.09.2013

Kommunalteknikk. Rapport fra Geoteknisk avdeling. R.1578 Ugla skole. Dato: 18.09.2013 Kommunalteknikk Rapport fra Geoteknisk avdeling R.1578 Ugla skole Dato: 18.09.2013 2 1. INNLEDNING 1.1 Prosjekt Trondheim kommune planlegger ny idrettshall på Ugla skole, plassering av Stor hall per 21.01.2013

Detaljer

GEOFUND GEOTEKNISK DATA- RAPPORT TAPPELUFT OPPLEVELSE AS REGULERINGSPLAN 2014 RAPPORT NR. 01/2014 DATO: 24 JANUAR.2014

GEOFUND GEOTEKNISK DATA- RAPPORT TAPPELUFT OPPLEVELSE AS REGULERINGSPLAN 2014 RAPPORT NR. 01/2014 DATO: 24 JANUAR.2014 GEOTEKNISK DATA- RAPPORT TAPPELUFT OPPLEVELSE AS REGULERINGSPLAN 2014 RAPPORT NR. 01/2014 DATO: 24 JANUAR.2014 GEOFUND RÅDGIVENDE INGENIØR GEOTEKNIKK VEGTEKNOLOGI Geoteknisk rapport nr.01/2014 SAMMENDRAG

Detaljer

Skredfarevurdering for Hanekam hyttefelt, Vik kommune

Skredfarevurdering for Hanekam hyttefelt, Vik kommune Asbjørn Rune Aa Holteigvegen 19 6854 Kaupanger Tlf.45244907 Skredfarevurdering for Hanekam hyttefelt, Vik kommune Rapport Juni 2015 Utgitt dato: 30.06..2015 Utarbeidd: Asbjørn Rune Aa Kontrollert: Eivind

Detaljer

NOTAT. 1 Bakgrunn SAMMENDRAG

NOTAT. 1 Bakgrunn SAMMENDRAG NOTAT OPPDRAG Stornes, vannforsyningsanlegg DOKUMENTKODE 711570-RIGberg-NOT-001 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Harstad kommune OPPDRAGSLEDER Gert Sande KONTAKTPERSON Geir Lysaa SAKSBEH Maria Hannus

Detaljer

Flomberegninger. Langmyrvegen 19 B

Flomberegninger. Langmyrvegen 19 B Flomberegninger Langmyrvegen 19 B 17-02-2015 Tittel: Flomberegninger Langmyrvegen19 B Oppdragsgiver: Rådgiver: RAPPORT DGL EiendomRomsdalAS Oppdragsgivers kontaktperson: Norconsult AS Gotfred Lies plass

Detaljer

HOLANDSFJORD RASVURDERING

HOLANDSFJORD RASVURDERING Oppdragsgiver Meløy kommune 2012-08-31 HOLANDSFJORD RASVURDERING RASVURDERING 3 (8) INNHOLD 1. INNLEDNING... 4 2. FREMGANGSMÅTE... 4 2.1 Modellering... 4 2.1.1 Snøskred RAMMS... 4 2.1.2 Valg av parameterne...

Detaljer

Kvalnes hyttefelt skredvurdering Skredrapport

Kvalnes hyttefelt skredvurdering Skredrapport Kvalnes hyttefelt skredvurdering Skredrapport 20130673-01-R 27. september 2013 Rev. nr.: 0 Prosjekt Prosjekt: Kvalnes hyttefelt - skredvurdering Dokumenttittel: Skredrapport Dokumentnr.: 20130673-01-R

Detaljer

Hammerfest kommune. Vurdering av skredfare. Nissenskogen, Storvatnet, Breidablikk. Vurdering av fare for skred for fotballhaller og barnehage

Hammerfest kommune. Vurdering av skredfare. Nissenskogen, Storvatnet, Breidablikk. Vurdering av fare for skred for fotballhaller og barnehage Hammerfest kommune. Vurdering av skredfare. Nissenskogen, Storvatnet, Breidablikk. Vurdering av fare for skred for fotballhaller og barnehage 20100951-00-2-R 6. desember 2010 Prosjekt Prosjekt: Hammerfest

Detaljer

RAPPORT VEDLEGG 13. Utvidelse av Amfi på Finnsnes. CONSTO AS NAR GEOTEKNIKK GEOTEKNISK RAPPORT TIL REGULERINGSPLAN OPPDRAGSNUMMER REV00

RAPPORT VEDLEGG 13. Utvidelse av Amfi på Finnsnes. CONSTO AS NAR GEOTEKNIKK GEOTEKNISK RAPPORT TIL REGULERINGSPLAN OPPDRAGSNUMMER REV00 VEDLEGG 13 CONSTO AS Utvidelse av Amfi på Finnsnes. OPPDRAGSNUMMER 22191001 GEOTEKNISK TIL REGULERINGSPLAN NAR GEOTEKNIKK NR.: 221191001-G02 KUNDE: CONSTO AS OPPDRAG NR.: 221191001 DATO: Geoteknisk vurderingsrapport

Detaljer

Møllenes, Alta kommune Skredfarevurdering

Møllenes, Alta kommune Skredfarevurdering Møllenes, Alta kommune Skredfarevurdering 20130548-01-R 1. oktober 2013 Prosjekt Prosjekt: Møllenes, Alta kommune Dokumenttittel: Skredfarevurdering Dokumentnr.: 20130548-01-R Dato: 1. oktober 2013 Rev.

Detaljer

M U L T I C O N S U L T

M U L T I C O N S U L T Innholdsfortegnelse 1. Innledning.... 3 2. Grunnlag... 3 2.1 Topografi.... 3 2.2 Kvartærgeologisk kart.... 4 2.3 Berggrunn... 4 2.4 Radon... 4 2.5 Observasjoner på befaring.... 5 3. Blokker langs Midtåsveien.

Detaljer

00 10.12.2013 Roger Kristoffersen Erling Romstad Roger Kristoffersen REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV

00 10.12.2013 Roger Kristoffersen Erling Romstad Roger Kristoffersen REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV NOTAT OPPDRAG Fredlundskogen bofelleskap DOKUMENTKODE 416301 RIG NOT 001 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Vefsn kommune OPPDRAGSLEDER Roger Kristoffersen KONTAKTPERSON Finn Arne Johnsen SAKSBEHANDLER

Detaljer

Teknisk regelverk for bygging og prosjektering. B. Overordnede spesifikasjoner 2. Underbygning 1. Banelegeme

Teknisk regelverk for bygging og prosjektering. B. Overordnede spesifikasjoner 2. Underbygning 1. Banelegeme Side: 1 / 5 Teknisk regelverk for bygging og prosjektering B. Overordnede spesifikasjoner 2. Underbygning 1. Banelegeme Side: 2 / 5 Innholdsfortegnelse B Overbygning/Underbygning... 3 B.2 Underbygning...

Detaljer

Resultater og anbefalinger fra GeoExtreme. Norges Geotekniske Institutt

Resultater og anbefalinger fra GeoExtreme. Norges Geotekniske Institutt Resultater og anbefalinger fra GeoExtreme Christian Jaedicke Christian Jaedicke Norges Geotekniske Institutt Snøskred: Estimerte endringer i skredhendelsene Nedbør er den viktigste faktoren for utløsning

Detaljer