GEOTEKNSIK RAPPORT PROSJEKT MØLLENES NÆRINGSPARK, ALTA KOMMUNE FORPROSJEKT FLOM- OG SKREDSIKRINGSTILTAK DOKUMENT NR

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "GEOTEKNSIK RAPPORT PROSJEKT 99678001 MØLLENES NÆRINGSPARK, ALTA KOMMUNE FORPROSJEKT FLOM- OG SKREDSIKRINGSTILTAK DOKUMENT NR. 99678001 6."

Transkript

1 GEOTEKNSIK RAPPORT ALTA KOMMUNE PROSJEKT MØLLENES NÆRINGSPARK, ALTA KOMMUNE FORPROSJEKT FLOM- OG SKREDSIKRINGSTILTAK DOKUMENT NR MAI 2014 SWECO NORGE AS OG INSTANES POLAR AS

2

3 Innholdsfortegnelse 1 Innledning 1 2 Bakgrunn 2 3 Faresoner for skred 5 4 Sikkerhetsklasse, og geoteknisk kategori 6 5 Sikringstiltak for sørepeskred/flomskred Klimafaktorer for sørpeskred Dimensjoneringskriterier Sikringstiltak i elveløpet Skredforbygning på vestsiden av elveløpet RenSK og plastring 11 6 Sikringstiltak mot steinsprang Berggrunn Befaring Utløpsmodellering av steinsprang Skredfarevurdering Anbefalinger 15 7 Kostnadsestimat 16 8 Bibliografi 16 Figurliste FIGUR 1: OVERSIKTSKART, AKTUELT OMRÅDE ER MERKET MED RØD SIRKEL. 1 FIGUR 2: MØLLENES INDUSTRIOMRÅDE LØSMASSEKART 3 FIGUR 3: MØLLENES INDUSTRIOMRÅDE LØSMASSEKART OVERSIKT 4 FIGUR 4: SKREDVIFTE OG KILDEOMRÅDER FOR STEINSPRANG 4 FIGUR 5: FARESONEKART UTARBEIDET AV NGI. 5 FIGUR 6: DIMENSJONERENDE «VANNFØRING» 8 FIGUR 7 UTLØP I FJORDEN 10 FIGUR 8: BEKKEFARET VED VANNINNTAKET 11 FIGUR 9: BERGGRUNNSKART FRA OMRÅDET 12 FIGUR 10: ØVRE DEL AV INDUSTRIOMRÅDET MOT HANSENHAUGEN 13 FIGUR 11: VURDERING AV FARE FOR STEINSPRANGL 15 Tabelliste TABELL 1: SIKKERHETSKLASSER VED PLASSERING AV BYGGVERK I SKREDFAREOMRÅDE 6 TABELL 2: VÆRTYPER SOM KAN UTLØSE SØRPESKRED 7 TABELL 3 JORDARTSPARAMETERE 9 TABELL 4 VEILEDENDE KOSTNADSESTIMAT 16

4 Bilag Tegninger Tegning 001 Skredvoll - situasjonsplan Tegning 002 Skredvoll - oppriss Tegning 003 Skredvoll - snitt Tegning 004 Betongmur - prinsipp Vedlegg Vedlegg 001 G-PROG-beregning betongmur repo002.docx DOKUMENT NR JJC c:\users\a31918\appdata\roaming\bp\pdfdocs\import\ møllenes næringspark forprosjekt flom og skredsikring.docx

5 1 INNLEDNING Alta kommune er i gang med utarbeidelse av reguleringsplan for Møllenes Næringspark. Næringsparken ligger på vestsiden av Kåfjorden, ca. 10 km sørvest for Alta sentrum, se Figur 1. Norges Geotekniske Institutt (NGI) utarbeidet høsten 2013 en rapport som viser at planområdet er lokalisert på nedsiden av potensielle fareområder for stein og sørpeskred (Norges Geotekniske Institutt, 2013). NGI har foreslått avbøtende tiltak for å redusere utbredelsen av fareområdene. SWECO Norge AS har på oppdrag fra Alta kommune utført et forprosjekt for avbøtende tiltak slik det fremgår av NGIs skredrapport. Forprosjektet inneholder følgende elementer: - Forslag til geoteknisk kategori og sikkerhetsklasse - Komplett og detaljert beskrivelse av grunnforhold på stedet. - Behov for geotekniske grunnundersøkelser. - Dimensjonering og prosjektering av sikringstiltak i elveløpet. - Hovedarbeider identifiseres med typer og mengder. - Forslag til fundamentering av sikringstiltakene. - Overslagsberegninger for fyllinger og skjæringer. - Kostnadsoverslag for anleggsarbeidene. - Prinsippskisser. Figur 1: Oversiktskart, aktuelt område er merket med rød sirkel. 1 (16) repo002.docx

6 2 BAKGRUNN NGI har påpekt at planområdet ligger på en skredvifte med avsetning i minst fire trinn (Norges Geotekniske Institutt, 2013). Det laveste trinnet (trinn 4), som ligger ovenfor eksisterende industribygg, er antatt å være fra en flom-/skredhendelse 20.mai 1932, se Figur 2 og Figur 4. Skredviften er antatt å bestå av flomskredmateriale og fluviale avsetninger. I tillegg er det skredmaterialer fra steinsprang på de delene av viften som ligger under de bratte bergpartiene. Figur 2 og Figur 3 viser løsmassekart fra den nasjonale løsmassedatabasen (Norges Geologiske Undersøkelser, 2012), hvor det gule området indikerer elveavsetninger. Over Møllenes består løsmassene av skredmaterialer og tykke moreneavsetninger. Dette er kildeområdet for materialer til flomskredviften ved Møllenes. Høyere oppe i terrenget består løsmassene av et tynt morenedekke. De omkringliggende fjelltoppene i nærheten har en høyde på omlag 300 m.o.h. i vest og ca. 200 m.o.h. mot nordøst. Mølleneselven stiger bratt innover dalen og er kildeområde for flomskredene som har vært med på å danne viften. Terrenget i fjellet er delvis skogkledd. I høyden er det vegetasjon i form av lyng, gras og mindre buskvekster. Kildeområdene for steinsprang kommer fra Hansenhaugen i sørvest og fjellryggen like over den nordvestlige delen av vifta. Multiconsult utførte i totalsonderinger mellom eksisterende verkstedhall og strandsonen (Multiconsult AS, 2007). Plasseringen av noen av disse boringene er også vist på Figur 2. Tomten nord for E6 ligger i følge Multiconsult i skjæring. På sjøsiden av E6 ligger tomten delvis på elveavsetninger og delvis på fylling ut i sjøen. Totalsonderingene ble avsluttet i meget faste masser, 15,5 til 23,5 meter under terreng. Undersøkelsene indikerer grus- og steinholdige masser. Multiconsult foreslår karakteristisk friksjonsvinkel på 38 for friksjonsmaterialet. Det er ikke utført grunnundersøkelser på oversiden av eksisterende verkstedhall. Det bør utføres totalsonderinger i dette område dersom det skal etableres en skredvoll mot elva. 2 (16) repo001.docx DOKUMENT NR JJC c:\users\a31918\appdata\roaming\bp\pdfdocs\import\ møllenes næringspark forprosjekt flom og skredsikring.docx

7 Trinn 4: Avsetning fra flom- / skredhendelse i 1932 T5 T7 T1 T4 T9 T8 Figur 2: Møllenes industriområde løsmassekart 3 (16) repo002.docx

8 Figur 3: Møllenes industriområde løsmassekart oversikt Kildeområder for steinsprang skredvifte Figur 4: Skredvifte og kildeområder for steinsprang repo001.docx (16) DOKUMENT NR JJC c:\users\a31918\appdata\roaming\bp\pdfdocs\import\ møllenes næringspark forprosjekt flom og skredsikring.docx

9 3 FARESONER FOR SKRED Figur 5 viser faresonekart for området, utarbeidet av NGI. De røde områdene har nominell årlig frekvens for skredhendelser på 1/1000, de oransje områdene har nominell årlig frekvens for skredhendelser på 1/5000. NGIs rapport konkluderer med at sørpeskred vil arte seg som ekstremflom nede på Møllenes, og at det må etableres en relativt høy og kraftig voll for å sikre område 2 mot slike hendelser. I tillegg anbefaler NGI at det må sikres mot steinsprang i område 1 og 3. I ettertid har Alta kommune gitt tilbakemelding på at det ikke er aktuelt å bygge i område 3. Dette området er derfor ikke vurdert nærmere i denne rapporten. Figur 5: Faresonekart utarbeidet av NGI. 5 (16) repo002.docx

10 4 SIKKERHETSKLASSE OG GEOTEKNISK KATEGORI Vurderinger av skredfare gjøres i henhold til plan- og bygningslovens tekniske forskrift (TEK 10) 7-3 (Kommunal- og moderniseringsdepartementet, 2010). TEK10 definerer sikkerhetsklasser for byggverk i flomutsatte områder og sikkerhetsklasser ved plassering av byggverk i skredfareområder. I følge NGI skal Møllenes industriområde vurderes etter sikkerhetsklasser for skred (Norges Geotekniske Institutt, 2013). Tabell 1 viser sikkerhetsklasser ved plassering av byggverk i skredområder. Byggverk i sikkerhetsklasse S1 skal ikke ha større skredfare enn 1/100 per år. Dette kan for eksempel gjelde for garasjer og naust. Byggverk i sikkerhetsklasse S2, for eksempel vanlige bolighus, skal ikke ha større skredfare enn 1/1000 per år. Byggverk hvor konsekvensen av en skredhendelse kan være stor, for eksempel næringsbygg, boligblokker, rekkehus med mer enn tre enheter skal sikkerhetsklassen være S3. Slike byggverk skal ikke ha større skredfare enn 1/5000 per år. Ytterligere presisering av hvilke typer byggverk som faller i de ulike sikkerhetsklassene finnes i veilederen til TEK10 (www.dibk.no). Utearealer tilhørende et byggverk hører i utgangspunktet til samme sikkerhetsklasse som byggverket, men man gå vurdere å gå ned en klasse under gitte omstendigheter. For dette prosjektet velges det sikkerhetsklasse S3. Tabell 1: Sikkerhetsklasser ved plassering av byggverk i skredfareområde Sikkerhetsklasse for skred Konsekvens Største nominelle årlige sannsynlighet S1 liten 1/100 S2 middels 1/1000 S3 stor 1/5000 I henhold til Eurokode 0 (Standard Norge, 2008) defineres byggverks plassering med hensyn til konsekvens- og pålitelighetsklasse CC2/RC2 for dette tiltaket. Konsekvensklasser er behandlet i standardens tillegg B i tabell B1 (informativt), mens veiledende eksempler på klassifisering av byggverk i pålitelighetsklasser er vist i nasjonalt tillegg NA (informativt), tabell NA.A1 (901). De aktuelle sikringstiltakene klassifiseres, iht. NA.A1 (901), som «Grunn- og fundamenteringsarbeider og undergrunnsanlegg ved enkle og oversiktlige grunnforhold» og plasseres i pålitelighetsklasse CC/RC =2. Geoteknisk prosjektering skal utføres på grunnlag av Eurokode 7 (Standard Norge, 2004/2008). For sikringstiltakene skal det benyttes konvensjonelle typer konstruksjoner og fundamenter uten unormale risikoer, og det er ikke forventet spesielt vanskelige grunn- og belastningsforhold basert på den tilgjengelige informasjonen. Prosjekteringen i forprosjektet er derfor basert på kvantitative geotekniske data og analyser og rutinemessige prosedyrer som sikrer at grunnleggende krav er oppfylt. Dette medfører at det er benyttet geotekniske kategori 2 for prosjektering av skredvollen. Bruddmekanismen i det antatte friksjonsmaterialet vil være nøytralt, og det kan benyttes partialfaktor γ m = 1,4 ved effektivspennings- og totalspenningsanalyser. 6 (16) repo001.docx DOKUMENT NR JJC c:\users\a31918\appdata\roaming\bp\pdfdocs\import\ møllenes næringspark forprosjekt flom og skredsikring.docx

11 Det er imidlertid ikke utført grunnundersøkelser i området som blir berørt av ledevollen. Det anbefales derfor at det utføres totalsonderinger i dette område for å bestemme løsmassenes relative fasthet og dybde til bergoverflaten. Hvis det påtreffes andre jordarter enn grus- og steinholdige masser må det i detaljprosjektet gjøres endringer i prosjekteringen. 5 SIKRINGSTILTAK FOR SØREPESKRED/FLOMSKRED 5.1 KLIMAFAKTORER FOR SØRPESKRED Statens vegvesen har utarbeidet en egen veiledning for flom- og sørpeskred. Det er klare indikasjoner på at det i utgangspunktet er spesielle forhold som kan utløse sørpeskred. Tabell 2 viser værtyper som kan utløse sørpeskred basert på veiledningen fra Statens vegvesen (Statens vegvesen, 2012). Tabell 2: Værtyper som kan utløse sørpeskred Værtype Kriterier Typiske områder Kraftig nedbør på Store nedbørsmengder om Kystnære områder med eksisterende snødekke vinteren temperaturvekslinger rundt 0 C Kraftig snøsmelting kombinert med noe nedbør >50 mm nedbør per døgn Opptrer oftest sent på våren Kritisk grense for nedbør og snøsmelting ca. 50 mm per døgn gjennom vinteren. Fjellområder i innlandet med kontinentalt klima Både kraftig nedbør (> 50 mm per døgn) og kraftig snøsmelting kombinert med nedbør kan vanligvis varsles minst ett døgn før hendelsen inntreffer. Som et alternativ til sikringstiltakene foreslått av NGI, bør det derfor vurderes å etablere et overvåkningssystem som kan varsle potensielle sørpeskred før disse inntreffer. Bidragsytere til et slikt overvåkningssystem bør være Meteorologisk institutt og personell med kompetanse på skred. Overvåkningssystem bør inneholde en kombinasjon av: - Værvarsling. - Observasjoner fra lokale meteorologiske målestasjoner. Det må vurderes om det må etableres meteorologisk målestasjon(er) i kildeområdet for sørpeskred. - Observasjoner av snødekket i kildeområdet for sørpeskred. På bakgrunn av slik systematisk overvåkning kan skredfaren vurderes til en hver tid av kompetent personell. Ved ekstrem skredfare vil det være mulig å evakuere området før skredet utløses. 7 (16) repo002.docx

12 5.2 DIMENSJONERINGSKRITERIER NGI (Norges Geotekniske Institutt, 2013) har foreslått avbøtende tiltak i elveløpet for å sikre industriområdet mot sørpeskred. NGI har forutsatt at sørpeskredet arter seg som ekstremflom på Møllenes. NGI har videre antydet at: «vannføringen ligger minst 4-5 ganger høyere enn ekstremer beregnet for smelteflommer» og «det er beregnet hastigheter på 4-6 m/s» (Norges Geotekniske Institutt, 2013). Videre foreslår NGI at «Det må etableres en relativt høy og kraftig voll (størrelsesorden 5 meter eller mer) for å sikre løpet i øvre delen slik at vann og masser holdes på plass i elveløpet. Videre nedover kan det være behov for en noe lavere voll og forbygning dimensjonert mot erosjon». For flomskred varierer hastigheten vanligvis mellom 5 og 10 m/s, det vil si høyere enn det som er vanlig for smelteflom. Vannhastigheten ved smelteflom er estimert til 4-6 m/s (Norges Geotekniske Institutt, 2013). Den heltrukne linjen i Figur 6 viser maksimalt estimerte flomvannføringer fra NGIs rapport. Den stiplete linjen viser estimert «vannføring» ved sørpeskredflom, basert på NGIs estimat. Det er her antatt at sørpeskredflommen er 5 ganger vannføringen ved smelteflom. Smelteflom (NGI) "Sørpeskred-flom" Vannføring (m3/s) Returperiode (år) Årlig nominell sannsynlighet 1/1000 1/5000 Figur 6: Dimensjonerende «vannføring» Figur 6 viser at vannføringen med nominell årlig sannsynlighet på 1/1000 blir ca. 135 m 3 /s og øker til 150 m 3 /s ved nominell årlig sannsynlighet på 1/5000. Den siste verdien er estimert på bakgrunn av ekstrapolasjon. Begge disse sørpeskredestimatene er beheftet med stor usikkerhet. repo001.docx (16) Høyden på vollen må være tilstrekkelig slik at skredet endrer retning uten at skredmassene flyter over vollen. DOKUMENT NR JJC c:\users\a31918\appdata\roaming\bp\pdfdocs\import\ møllenes næringspark forprosjekt flom og skredsikring.docx

13 5.3 SIKRINGSTILTAK I ELVELØPET SKREDFORBYGNING PÅ VESTSIDEN AV ELVELØPET NGI har påpekt at det må etableres en relativt høy og kraftig voll for å sikre løpet i den øvre delen, slik at masser holdes på plass i elveløpet (Norges Geotekniske Institutt, 2013). Videre nedover, har NGI foreslått en noe lavere voll og forbygning dimensjonert mot erosjon. Sikringstiltaket får en total lengde på ca. 170 meter. Tegning 001 viser situasjonsplanen for det foreslåtte sikringstiltaket. Fra punkt A (ved utgangen av juvet like ovenfor vanninntaket vist på Figur 8) til punkt B, er sikringstiltaket utformet som en betongmur (ca. 35 løpemeter). Fra punkt B til punkt C er sikringstiltaket utformet som en løsmassevoll (ca. 110 løpemeter) og tørrmur (ca.25 løpemeter). Tegning 002 viser et oppriss av sikringstiltaket og tegning 003 viser snitt gjennom betongmur, løsmassevoll og tørrmur. Betongmur Betongmuren er utformet som en vinkelmur og får en høyde på 6 meter over dagens terreng. Prinsippskisser for muren er vist på tegning 003 og 004. Muren er dimensjonert ved hjelp av programpakken G-PROG, se vedlegg 1. Jordartsparametere som er brukt i beregningen er vist i Tabell 3. Tabell 3 Jordartsparametere Bak støttemur (bakfyll) Under støttemur Beskrivelse Tyngdetetthet γ Friksjonsvinkel φ Attraksjon a Sand eller grovere 18,0 kn/m 3 38,0 0 kpa Pukk 18,5 kn/m 3 38,0 5 kpa Det anbefales at det gjøres geotekniske grunnundersøkelser for å undersøke grunnforhold og dybde til berg i dette området. Det er mulig at løsmasseoverdekningen er beskjeden i deler av området, og at muren kan fundamenters direkte på berg. Tåen på muren må plastres og muren fundamenteres på komprimert pukk. Som bakfyll må det brukes drenerende masse som f.eks. grus, pukk eller sprengstein. Det må vurderes å etablere drenering bak baksålen. Det er behov for ca. 5,12 m 3 betong og 1000 kg armering per løpemeter betongmur. Terrenget mellom betongmuren og elven må erosjonssikres/plastres. Løsmassevoll Videre nedover er skredforbygningen utformet som en løsmassevoll. Løsmassevollen får en høyde på ca. 5 meter ved betongmuren, avtrappende til ca. 2 meter over eksisterende terreng, før høyden øker til over 6 meter i den bratte skråningen ned mot eksisterende 9 (16) repo002.docx

14 bygg. Løsmassevollen bygges opp slik det er vist på snitt B-B på tegning 003. Det kan brukes løsmasser fra området til å bygge opp kjernen i løsmassevollen, men foten av vollen ned mot elva må plastres med stor stein. Terrenget jevnes ut med helning 1:2 ned mot elva, se tegning 003 og situasjonsplanen på tegning 001. Dette utvider elveløpet og bidrar til at skredmasser fraktes ned i fjorden. Det kan bli behov for pigging/sprengning for å få til terrenghelning på 1:2 hvis bergoverflaten ligger grunt. Masse som fjernes kan brukes til å bygge opp løsmassevollen. Et grovt estimat viser at det er behov for ca. 30 m 3 med løsmasser/stein per løpemeter løsmassevoll. På grunn av usikkerhet knyttet til løsmassemektighet og beliggenhet av fjellkoten er volumestimatet usikkert. Det bør derfor, som tidligere nevnt utføres grunnundersøkelser for å få bedre informasjon om grunnforholdene langs skredvollen. Tørrmur Ved eksisterende bygg må det etableres en tørrmur mot elveleiet. Denne vil lede skredmassene forbi eksisterende bygg. Utløpet til fjorden er svært trangt og det er sannsynlig at skredmasser vil flyte over eksisterende bru over E6 og utover området på nedsiden av E6, se Figur 7. Det må derfor vurderes å forlenge tørrmuren ned mot fjorden. Figur 7 Utløp i fjorden 10 (16) repo001.docx DOKUMENT NR JJC c:\users\a31918\appdata\roaming\bp\pdfdocs\import\ møllenes næringspark forprosjekt flom og skredsikring.docx

15 5.3.2 RENSK OG PLASTRING Bekkefaret inneholder relativt stor mengder blokk og stor stein fra vanninntaket ned mot fjorden. Disse bør renskes ut av elveleiet. Massene kan brukes i konstruksjon av løsmassevollen. Etter rensk må det vurderes om elveleiet bør plastres. Figur 8: Bekkefaret ved vanninntaket 11 (16) repo002.docx

16 6 SIKRINGSTILTAK MOT STEINSPRANG 6.1 BERGGRUNN I henhold til berggrunnskart (Norges Geologiske Undersøkelser, 2012) består berggrunnen i hovedsak av metabasalt, metagabbro og basaltisk tuff og tuffitt med leirskiferlag, se Figur 9. Figur 9: Berggrunnskart fra området 6.2 BEFARING Feltkartleggingen er gjort i løpet av to dager, den 4 og 5. desember Til stede på befaringen var dr.ing. geoteknikk Arne Instanes og geolog Roger Sørstø Andersen. Det var ca. en halv meter snø i terrenget under befaringen. Feltkartlegging ble gjort til fots i det aktuelle området. 6.3 UTLØPSMODELLERING AV STEINSPRANG For å vurdere rekkevidde og dimensjonere fanggjerde for steinsprang er det utført numerisk modelleringer av steinsprang. I modelleringer er det benyttet programvarepakken RocFall (Rocscience, 2013). Modelleringen utføres ved å simulere enkeltblokker som faller fra potensielle løsneområder langs realistiske terrengprofiler. Egenskaper til underlag og blokker justeres for best mulig å gjenspeile de faktiske forhold. Simuleringen 12 (16) repo001.docx DOKUMENT NR JJC c:\users\a31918\appdata\roaming\bp\pdfdocs\import\ møllenes næringspark forprosjekt flom og skredsikring.docx

17 er foretatt ved 4 profil ned skråningen som vist i Figur 11. Terrengprofilene er målt fra koter i kart med i 1 m ekvidistanse. En av utfordringene med metoden er å finne riktige parametere for terrengets egenskaper, og det fremheves at slike simuleringer kun er et hjelpemiddel. 6.4 SKREDFAREVURDERING Område 3 på NGIs faresonekart (se Figur 5) er etter avtale med Alta kommune ikke tatt med i vurderingene ettersom det ikke er aktuelt å bygge i dette området. NGIs faresonekart viser at steinsprang i område 1 kan nå opptil 50 m ut på et tilnærmet flatt område på viften med en årlig nominell sannsynlighet større enn 1/1000 (Norges Geotekniske Institutt, 2013). Vurderingen fra NGI som ligger til grunn for utbredelsen av denne sonen er svært beskjedent omtalt i deres rapport. Det skrives at «Faregrenser er vurdert ut fra ytre beliggenhet av uravsetninger og observerte steinsprangblokker i terrenget.» I den sørvestlige delen av området stiger terrenget bratt oppover mot Hansenhaugen. I terrenget her ligger det en god del urmasser. Det er sannsynlig at enkeltblokk vil kunne løsne fra terrenget og gå mot reguleringsområdet. I tillegg er det noen mindre vertikale skrenter som er kildeområder for skred. Figur 10 viser et skjermbilde fra «Norge i 3D» sett mot industriområdet og berget med potensielle skredfarlige partier oppover mot Hansenhaugen. Figur 10: Øvre del av industriområdet mot Hansenhaugen 13 (16) repo002.docx

18 Størrelse på blokk som kan løsne fra terrenget er i hovedsak sammenlignbare med det som er i ura, i all hovedsak er det blokker mindre enn 1 m 3. Med bakgrunn i dette er det utført simuleringer for de større blokkene som antas å kunne løsne fra skrentene og terrenget. Dette er grunnlaget for treffenergien, som et sikringstiltak med fanggjerde mot steinsprang minimum må tåle. Modellering av steinsprang er utført i programvarepakken RocFall fra RocScience. Det er modellert steinsprang langs 4 profiler i den aktuelle skråningen fra Hansenhaugen (Figur 11). Blokkstørrelsen i modelleringene er kg ± 500 kg. Modelleringene viser at steinsprang vil stoppe innen noen få meter ut fra skråningen der hvor terrenget flater ut. Det er en steingard her som også vil bidra til å stoppe de steinsprangene som måtte nå helt ned hit. Terrenget har en helning på ca. 40º og dermed vil ikke skredblokk oppnå høy hastighet nedover skråningen, og de vil derfor raskt stoppe når terrenget flater ut. Fra observasjoner i felt, på flyfoto og modelleringer av steinsprang i RocFall kan det konkluderes med at steinsprang ikke kan nå opptil 50 m ut på flaten ved viften. Utfall fra skrentene i skråningen fra Hansenhaugen vil neppe nå lenger ned enn til kanten av eksisterende uravsetninger og observerte steinsprangblokker. Dette samsvarer med NGIs vurderinger.det som NGI har tolket som steinsprangavsetninger 50 m utenfor skråningens fot er trolig en annen type blokkavsetninger på viften. Basert på disse vurderingene fremkommer faresonekart vist på Figur 11. Sonen med skredfare større enn 1/1000 er tegnet inn på kartet med rødt. De sorte linjene indikerer profilene som er brukt ved modellering i RocFall. Skred med årlig nominell sannsynlighet større enn 1/5000 er sammenfallende med sonen som har skredfare større enn 1/ (16) repo001.docx DOKUMENT NR JJC c:\users\a31918\appdata\roaming\bp\pdfdocs\import\ møllenes næringspark forprosjekt flom og skredsikring.docx

19 Figur 11: Vurdering av fare for steinsprangl 6.5 ANBEFALINGER Med bakgrunn i vår vurdering av steinsprangfare er det for store deler av området neppe nødvendig å sikre mot steinsprang for de vestlige delene av området ved profil 1-3. Lengst nordøst ved profil 4, der hvor det i dag er dam/inntak øverst på vifta, kan det imidlertid bli nødvendig å sikre mot steinsprang med et fanggjerde dersom dette området skal bygges ut. Fanggjerdet må være så bredt at det dekker hele bygningens bredde. Normalt plasseres fanggjerder i nedre del av skredløpet. Det må imidlertid settes av en buffersone mellom fanggjerdet og utbyggingsområdet for å gi rom for deformasjon av gjerdet ved anslag. Denne buffersonen vil normalt være 5-10 m, avhengig av gjerdets kapasitet og høyde. I dette tilfellet er det tilstrekkelig med et fanggjerde som tåler en belastning på 1000 kj. Et alternativ til å sette opp fanggjerde vil være å bygge en voll eller en grøft for å stoppe steinsprang, enten i forbindelse med ledevoll for flomskred eller en egen grøft/voll av stedlige masser. Steinsprang nedover skråningen her vil neppe sprette, men de vil skli og rulle. Derfor vurderes en voll/grøft på 1,5 m å være tilstrekkelig for å stoppe steinsprang som måtte komme. Et tredje alternativ vil være å renske og bolte avgrensede blokker i skråningen over anlegget. 15 (16) repo002.docx

20 7 KOSTNADSESTIMAT Tabell 4 viser et veiledende kostnadsestimat for tiltaket. Det er antatt at området inkludert elveleiet gjøres fremkommelig med anleggsmaskiner. Beliggenheten av fjellkoten er et usikkerhetsmoment, spesielt i øvre del av løsmassevollen. Eventuell sprengning er ikke tatt med. Tabell 4 Veiledende kostnadsestimat Post Enhet Enhetspris (ekskl.mva) Mengde Kostnad (eks.mva) Kostnad (inkl.mva) Rigg og drift Rundsum Betong m Armering kg Forskaling m Løsmassevoll m Tørrmur m Planering av m terreng Sikringstiltak Rundsum steinsprang Uavhengig Rundsum kontroll SUM Uforutsett 20% TOTALT BIBLIOGRAFI Kommunal- og moderniseringsdepartementet. (2010). Forskrift om tekniske krav til byggverk (Byggteknisk forskrift - TEK10). FOR Multiconsult AS. (2007). Grunnundersøkelse. Orienterende geoteknisk vurdering. Rapportnr , datert 16.juni sider. Norges Geologiske Undersøkelser. (2012). Løsmasser. Nasjonal løsmassedatabase. Norges Geotekniske Institutt. (2013). Møllenes, Alta kommune. Skredfarevurdering. NGIrapport R, datert 1.oktober 2013, 21 sider. Rocscience. (2013). RocFall - Statistical Analysis of Rockfalls,. version 5.0. Standard Norge. (2002/2008). Eurokode 0: Grunnlag for prosjektering av konstruksjoner, NS-EN 1990:2002+NA:2008. Standard Norge, (2004/2008). Eurokode 7: Geoteknisk prosjektering, NS-EN :2004+NA:2008. Statens vegvesen. (2012). Flom- og sørpeskred. Høringsutgave til veileder. Statens vegvesens rapporter nr (16) repo001.docx DOKUMENT NR JJC c:\users\a31918\appdata\roaming\bp\pdfdocs\import\ møllenes næringspark forprosjekt flom og skredsikring.docx

OPPDRAGSLEDER OPPRETTET AV KONTROLLERT AV. Espen Eidsvåg FIRMA

OPPDRAGSLEDER OPPRETTET AV KONTROLLERT AV. Espen Eidsvåg FIRMA OPPDRAG Vågsøy - Geologiske og geotekniske vurderinger OPPDRAGSNUMMER 21620001 GÅR TIL Rolf Erik Nore OPPDRAGSLEDER Freddy Xavier Yugsi Molina OPPRETTET AV Freddy Xavier Yugsi Molina KONTROLLERT AV Espen

Detaljer

Skredfarevurdering. Figur 1-1 Aktuelt område merket med blå ring (kart fra www.gulesider.no)

Skredfarevurdering. Figur 1-1 Aktuelt område merket med blå ring (kart fra www.gulesider.no) Figur 1-1 Aktuelt område merket med blå ring (kart fra www.gulesider.no) Figur 1-2 Aktuelle tomter er 47/135, 47/134 og 47/73 (kart fra www.norgeskart.no) 217305-RIGberg-NOT-001_rev00 30. juni 2014 / Revisjon

Detaljer

GEOTEKNSIK RAPPORT PROSJEKT 99678001 MØLLENES NÆRINGSPARK, ALTA KOMMUNE FORPROSJEKT FLOM- OG SKREDSIKRINGSTILTAK DOKUMENT NR. 99678001 09.

GEOTEKNSIK RAPPORT PROSJEKT 99678001 MØLLENES NÆRINGSPARK, ALTA KOMMUNE FORPROSJEKT FLOM- OG SKREDSIKRINGSTILTAK DOKUMENT NR. 99678001 09. GEOTEKNSIK RAPPORT ALTA KOMMUNE PROSJEKT 99678001 MØLLENES NÆRINGSPARK, ALTA KOMMUNE FORPROSJEKT FLOM- OG SKREDSIKRINGSTILTAK DOKUMENT NR. 99678001 09. APRIL 2014 SWECO NORGE AS OG INSTANES POLAR AS RAPPORT

Detaljer

Klar til utsendelse R. Ø. Slobodinski Øyvind Riste Atle Christophersen REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV

Klar til utsendelse R. Ø. Slobodinski Øyvind Riste Atle Christophersen REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV NOTAT OPPDRAG Rv. 13 Lovraeidet - Rødsliane DOKUMENTKODE 217350-RIGberg-NOT-001 EMNE Skredfarevurdering, kollektivknutepunkt ved Lovraeidet TILGJENGELIGHET OPPDRAGSGIVER Statens vegvesen, Region vest OPPDRAGSLEDER

Detaljer

OPPDRAGSLEDER OPPRETTET AV. Lunderdalshaugane, Jondal, Geofaglige vurderinger av fylling, skredfarevurdering.

OPPDRAGSLEDER OPPRETTET AV. Lunderdalshaugane, Jondal, Geofaglige vurderinger av fylling, skredfarevurdering. OPPDRAG Lunderdalshaugane, Jondal Geofaglige vurderinger - OPPDRAGSLEDER Roger Sørstø Andersen DATO OPPDRAGSNUMMER 15797001 OPPRETTET AV Roger Sørstø Andersen Lunderdalshaugane, Jondal, Geofaglige vurderinger

Detaljer

Svein Grønlund. Vurdering av rassikring for boligfelt på Grønlund, Balestrand kommune. Utgave: 1 Dato: 2015-01-13

Svein Grønlund. Vurdering av rassikring for boligfelt på Grønlund, Balestrand kommune. Utgave: 1 Dato: 2015-01-13 Vurdering av rassikring for boligfelt på Grønlund, Balestrand kommune Utgave: 1 Dato: 2015-01-13 Vurdering av rassikring for boligfelt på Grønlund, Balestrand kommune 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver:

Detaljer

Plan- og bygningsloven 28-1 stiller krav om tilstrekkelig sikkerhet mot fare for nybygg og tilbygg:

Plan- og bygningsloven 28-1 stiller krav om tilstrekkelig sikkerhet mot fare for nybygg og tilbygg: Oppdragsgiver: Sandnes Tomteselskap KF Oppdrag: 529463 Detaljregulering Rossåsen Dato: 2014-09-03 Skrevet av: Kalle Kronholm Kvalitetskontroll: Henrik Langeland GROV SKREDFAREVURDERING 1 INNLEDNING I forbindelse

Detaljer

NOTAT. 1 Innledning. 2 Grunnlag og befaring SAMMENDRAG

NOTAT. 1 Innledning. 2 Grunnlag og befaring SAMMENDRAG NOTAT OPPDRAG Rådal Nord Reguleringsendring DOKUMENTKODE 614694-RIGberg-NOT-001 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER OPPDRAGSLEDER Bent Stensaker KONTAKTPERSON SAKSBEH Mariia Pihlainen og Asbjørn Øystese

Detaljer

SKREDFAREVURDERING HANGURSVEGEN TERRASSE VOSS KOMMUNE.

SKREDFAREVURDERING HANGURSVEGEN TERRASSE VOSS KOMMUNE. SKREDFAREVURDERING HANGURSVEGEN TERRASSE VOSS KOMMUNE. COWI AS Fosshaugane Campus Trolladalen 30 6856 Sogndal Telefon 02694 www.cowi.no VOSS RESORT UTVIKLING AS SKREDFAREVURDERING HANGURSVEGEN TERRASSE,

Detaljer

2 Terreng og grunnforhold. 3 Myndighetskrav. 4 Geoteknisk vurdering. Geoteknisk vurdering for reguleringsplan

2 Terreng og grunnforhold. 3 Myndighetskrav. 4 Geoteknisk vurdering. Geoteknisk vurdering for reguleringsplan 2 Terreng og grunnforhold Terrenget i området ved den planlagte utvidelsen av kirkegården ligger tilnærmet flatt på mellom ca. kote 13 15. Elveskråningene mot Vikelva i nord har gjennomsnittlig helning

Detaljer

Opplysningsvesenets fond. Detaljvurdering av skredfare. Utgave: 1 Dato: 2014-08-22

Opplysningsvesenets fond. Detaljvurdering av skredfare. Utgave: 1 Dato: 2014-08-22 Detaljvurdering av skredfare Utgave: 1 Dato: 2014-08-22 Detaljvurdering av skredfare 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Detaljvurdering av skredfare Utgave/dato: 1 / 2014-08-22 Arkivreferanse:

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Espen Eidsvåg OPPRETTET AV. Espen Eidsvåg

OPPDRAGSLEDER. Espen Eidsvåg OPPRETTET AV. Espen Eidsvåg -14 OPPDRAG Erviken - Skredfarekartlegging RIB OPPDRAGSNUMMER 99506001 OPPDRAGSLEDER Espen Eidsvåg OPPRETTET AV Espen Eidsvåg DATO 02.09.2013 Innledning Asplan Viak AS utarbeider en reguleringsplan for

Detaljer

Figur 1-1: Kart over området i Sula kommune. Planområdet er merket i rød firkant (Kartverket).

Figur 1-1: Kart over området i Sula kommune. Planområdet er merket i rød firkant (Kartverket). NOTAT OPPDRAG Veibust Sula kommune Ålesund Bygg AS DOKUMENTKODE EMNE TILGJENGELIGHET Åpen 417770-RIGberg-NOT-001 OPPDRAGSGIVER Ålesund Bygg AS OPPDRAGSLEDER Ole Håvard Barstad KONTAKTPERSON Åse Sand SAKSBEHANDLER

Detaljer

Gjeldende regelverk legges til grunn for prosjekteringen, og for geoteknisk prosjektering gjelder dermed:

Gjeldende regelverk legges til grunn for prosjekteringen, og for geoteknisk prosjektering gjelder dermed: 2 GEOTEKNISK PROSJEKTERING 2.1 Regelverk Gjeldende regelverk legges til grunn for prosjekteringen, og for geoteknisk prosjektering gjelder dermed: ü NS-EN 1990-1:2002 + NA:2008 (Eurokode 0), ü NS-EN 1997-1:2004

Detaljer

Storetveitv. 98, 5072 Bergen Telefon: 55 27 50 00 Faks: 55 27 50 01 ROS II GEOTEKNISKE UNDERSØKELSER. Øvre Riplegården 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16

Storetveitv. 98, 5072 Bergen Telefon: 55 27 50 00 Faks: 55 27 50 01 ROS II GEOTEKNISKE UNDERSØKELSER. Øvre Riplegården 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 Storetveitv. 98, 5072 Bergen Telefon: 55 27 50 00 Faks: 55 27 50 01 ROS II GEOTEKNISKE UNDERSØKELSER Øvre Riplegården 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 PROSJEKTNR.: 96793001 DATO: 15.06.10 Rapportens tittel: ROS

Detaljer

Storetveitv. 98, 5072 Bergen Telefon: 55 27 50 00 Faks: 55 27 50 01 ROS II GEOTEKNISKE UNDERSØKELSER. Øvre Riplegården 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16

Storetveitv. 98, 5072 Bergen Telefon: 55 27 50 00 Faks: 55 27 50 01 ROS II GEOTEKNISKE UNDERSØKELSER. Øvre Riplegården 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 Storetveitv. 98, 5072 Bergen Telefon: 55 27 50 00 Faks: 55 27 50 01 ROS II GEOTEKNISKE UNDERSØKELSER Øvre Riplegården 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 PROSJEKTNR.: 96793001 DATO: 22.02.10 Rapportens tittel: ROS

Detaljer

Innhold 1 Sammendrag Geotekniske regler... 3

Innhold 1 Sammendrag Geotekniske regler... 3 Innhold 1 Sammendrag... 3 2 Geotekniske regler... 3 2.1 Geoteknisk kategori... 3 2.2 Konsekvens- og pålitelighetsklasse... 3 2.3 Seismisk grunntype... 4 3 Terreng og grunnforhold... 5 3.1 Grunnforhold...

Detaljer

1. Innledning NOTAT SAMMENDRAG

1. Innledning NOTAT SAMMENDRAG NOTAT OPPDRAG Bellevue DOKUMENTKODE 615075-RIGberg-NOT-001 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER ABO Plan og Arkitektur ANSVARLIG ENHET 2214 Multiconsult AS KONTAKTPERSON Ola Klyve Dalland KOPI SAMMENDRAG

Detaljer

M U L T I C O N S U L T

M U L T I C O N S U L T Aker Solutions Strandvegen Grunnundersøkelser M U L T I C O N S U L T Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Utførte undersøkelser... 3 3. Grunnforhold... 3 3.1 Henvisninger... 3 3.2 Områdebeskrivelse...

Detaljer

VEDK. REGULERINGSPLAN FOR HYTTER, BLESKESTAD, GNR/BNR. 67/3, SULDAL KOMMUNE - VURDERING AV SKREDFARE

VEDK. REGULERINGSPLAN FOR HYTTER, BLESKESTAD, GNR/BNR. 67/3, SULDAL KOMMUNE - VURDERING AV SKREDFARE Vaaland&Vaaland Kong Haraldsgate 46B, 4041 Hafrsjord Saksnr. 14045 26.04.2016 VEDK. REGULERINGSPLAN FOR HYTTER, BLESKESTAD, GNR/BNR. 67/3, SULDAL KOMMUNE - VURDERING AV SKREDFARE Bakgrunn har fått i oppdrag

Detaljer

Skredfarevurdering Karsten Østerås Maria Hannus Torill Utheim REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV

Skredfarevurdering Karsten Østerås Maria Hannus Torill Utheim REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV NOTAT OPPDRAG Bremnes avfallspark, gnr/bnr: 25/7 i Sortland kommune DOKUMENTKODE EMNE TILGJENGELIGHET Åpen 712038-RIGberg-NOT-001 OPPDRAGSGIVER Reno-Vest IKS OPPDRAGSLEDER Maria Hannus KONTAKTPERSON Kai

Detaljer

MULTICONSULT. 1. Innledning. Gystadmarka Boligsameie Prosjekteringsforutsetninger

MULTICONSULT. 1. Innledning. Gystadmarka Boligsameie Prosjekteringsforutsetninger 1. Innledning Peab Bolig AS skal etablere boligblokkeri byggefelt B2 ved Gystadmarka på Jessheim i Ullensaker kommune. Utbyggingen ved B2 er første del av utbyggingen ved Gystadmarka hvor flere felt er

Detaljer

BYGGETOMT I KARIBAKKEN MASSEUTTAK, ØVRE ALTA

BYGGETOMT I KARIBAKKEN MASSEUTTAK, ØVRE ALTA NOTAT Oppdrag 1350007501 Kunde Alta kommune Notat nr. G-not-01 Til Alta kommune v/ Reidar Andre Olsen Fra Kopi Rambøll Norge AS v/eirin Husdal GEOTEKNISK VURDERING BYGGETOMT I KARIBAKKEN MASSEUTTAK, ØVRE

Detaljer

Skredfarevurdering Nedre Jonstølsdalen hyttefelt, Voss kommune

Skredfarevurdering Nedre Jonstølsdalen hyttefelt, Voss kommune COWI AS Fosshaugane Campus Trolladalen 30 6856 SOGNDAL Telefon 02694 www.cowi.no Skredfarevurdering Nedre Jonstølsdalen hyttefelt, Voss kommune Jarle Sæve Skredfarevurdering Nedre Jonstølsdalen hyttefelt,

Detaljer

Sweco Norge AS har vurdert skredfare i forbindelse med planlagt hotellutbygging mellom Røynholm og Vedavika i Kvinnherad kommune.

Sweco Norge AS har vurdert skredfare i forbindelse med planlagt hotellutbygging mellom Røynholm og Vedavika i Kvinnherad kommune. NOTAT Til: Rosendal Spa Hotel AS Dato: 02.07.2008 Kopi til: Prosjekt: Rosendal Spa Hotel Nr: 96662001 Notat vedr.: Vurdering av skredfare Nr: 1 Fra: Bertelsen, Geir E-post: geir.bertelsen@opticonsult.no

Detaljer

NOTAT. 1 Innledning SAMMENDRAG

NOTAT. 1 Innledning SAMMENDRAG NOTAT OPPDRAG Storevikhammeren DOKUMENTKODE 217629-RIGberg-NOT- 001_rev00 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Eiendomsutvikling Ryfylke AS v/dan Sindre Helgø OPPDRAGSLEDER Silje Wiik Rese KONTAKTPERSON

Detaljer

Statens vegvesen. Ev 134 Stordalsprosjektet - Geologisk og geoteknisk vurdering av alternativer

Statens vegvesen. Ev 134 Stordalsprosjektet - Geologisk og geoteknisk vurdering av alternativer Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi: Knut Nyland Ragnhild Øvrevik og Øystein Holstad Saksbehandler/innvalgsnr: Ragnhild Øvrevik - 51911527 Vår dato: 06.12.2010 Vår referanse: 2010/083935-022 Ev 134 Stordalsprosjektet

Detaljer

Sarai Eiendom AS. Skredfarevurdering. Rønningstrøa, Melhus kommune. Reguleringsplan Oppdragsnr.:

Sarai Eiendom AS. Skredfarevurdering. Rønningstrøa, Melhus kommune. Reguleringsplan Oppdragsnr.: Sarai Eiendom AS Skredfarevurdering Rønningstrøa, Melhus kommune Reguleringsplan 2015-03-24 Innhold 1 Innledning 4 1.1 Bakgrunn 4 1.2 Gjeldende retningslinjer 5 1.3 Bestemmelse av sikkerhetsklasse for

Detaljer

Internt notat KU Felles akuttsykehus for Nordmøre og Romsdal Ingeniørgeologisk vurdering av skredfare og gjennomførbarhet

Internt notat KU Felles akuttsykehus for Nordmøre og Romsdal Ingeniørgeologisk vurdering av skredfare og gjennomførbarhet Til: Hans Petter Duun Fra: Norconsult AS Dato: 2014-04-24 Internt notat KU Felles akuttsykehus for Nordmøre og Romsdal Ingeniørgeologisk vurdering av skredfare og gjennomførbarhet INNHOLD: 1 BAKGRUNN OG

Detaljer

Furutoppen nord, Vågsøy kommune Skredfarevurdering

Furutoppen nord, Vågsøy kommune Skredfarevurdering Furutoppen nord, Vågsøy kommune Skredfarevurdering Steinsprangfare og sikringstiltak 20. september 2012 20120534-01-R Prosjekt Prosjekt: Furutoppen nord, Vågsøy kommune Skredfarevurdering Dokumenttittel:

Detaljer

Rapport_. Verdal kommune. OPPDRAG Planområde Lysthaugen syd. EMNE Forundersøkelse, geoteknisk vurdering, prøvegraving DOKUMENTKODE 416282 RIG RAP 01

Rapport_. Verdal kommune. OPPDRAG Planområde Lysthaugen syd. EMNE Forundersøkelse, geoteknisk vurdering, prøvegraving DOKUMENTKODE 416282 RIG RAP 01 Rapport_ Verdal kommune OPPDRAG Planområde Lysthaugen syd EMNE Forundersøkelse, geoteknisk vurdering, prøvegraving DOKUMENTKODE 416282 RIG RAP 01 Med mindre annet er skriftlig avtalt, tilhører alle rettigheter

Detaljer

Reguleringsplan Fagerdalen Øst, Fjell kommune Skredfarevurdering for tom

Reguleringsplan Fagerdalen Øst, Fjell kommune Skredfarevurdering for tom Til: Fra: Rolf Johan Harkestad Norconsult AS Dato 2016-09-29 Reguleringsplan Fagerdalen Øst, Fjell kommune Skredfarevurdering for tom INNLEDNING Bakgrunn På oppdrag fra Rolf Johan Harkestad har Norconsult

Detaljer

1 Bakgrunn NOTAT SAMMENDRAG

1 Bakgrunn NOTAT SAMMENDRAG NOTAT OPPDRAG Granheibekken, Sulitjelma i Fauske kommune DOKUMENTKODE 123510-1-RIGberg-NOT- 002 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER SulisKraft AS ANSVARLIG ENHET 4014 Tromsø Bergteknikk KONTAKTPERSON

Detaljer

Seminar om sårbarhets- og risikoanalyser

Seminar om sårbarhets- og risikoanalyser Seminar om sårbarhets- og risikoanalyser Fare-evaluering av skred i forhold til lovverket Karstein Lied, NGI Har vi gode nok metoder til å beregne sannsynligheten for skred ut fra plan- og bygningslovens

Detaljer

SKREDFAREVURDERING MARINA KJØKKELVIK, LAKSEVÅG, BERGEN KOMMUNE

SKREDFAREVURDERING MARINA KJØKKELVIK, LAKSEVÅG, BERGEN KOMMUNE SKREDFAREVURDERING MARINA KJØKKELVIK, LAKSEVÅG, BERGEN KOMMUNE COWI AS Fosshaugane Campus Trolladalen 30 6856 Sogndal Telefon 02694 www.cowi.no KJØKKELVIKVEIEN 146 AS SKREDFAREVURDERING MARINA KJØKKELVIK,

Detaljer

Storetveitv. 98, 5072 Bergen Telefon: 55 27 50 00 Faks: 55 27 50 01 ROS II GEOTEKNISKE UNDERSØKELSER. Flaktveittræet 20

Storetveitv. 98, 5072 Bergen Telefon: 55 27 50 00 Faks: 55 27 50 01 ROS II GEOTEKNISKE UNDERSØKELSER. Flaktveittræet 20 Storetveitv. 98, 5072 Bergen Telefon: 55 27 50 00 Faks: 55 27 50 01 ROS II GEOTEKNISKE UNDERSØKELSER Flaktveittræet 20 PROSJEKTNR.: 96793001 DATO: 28.01.10 Rapportens tittel: ROS II, Geotekniske undersøkelser,

Detaljer

Geoteknikk KONTAKTPERSON Lars Hjelde Lars Hjelde

Geoteknikk KONTAKTPERSON Lars Hjelde Lars Hjelde NOTAT OPPDRAG Boliger i Risgropa, Steinkjer DOKUMENTKODE 416127-rig-not-01 EMNE og fundamentering TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Prosjekt-partner Midt-Norge as ANSVARLIG ENHET 3012 Trondheim Geoteknikk

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Espen Eidsvåg OPPRETTET AV. Espen Eidsvåg

OPPDRAGSLEDER. Espen Eidsvåg OPPRETTET AV. Espen Eidsvåg OPPDRAG Skarbø Skredfarekartlegging OPPDRAGSNUMMER 99842001 OPPDRAGSLEDER Espen Eidsvåg OPPRETTET AV Espen Eidsvåg DATO 10.02.2014 Innledning Plan Vest AS utarbeider på oppdrag for Ørskog kommune en reguleringsplan

Detaljer

Statens vegvesen. Notat. Svein Mæle Lene Eldevik. E39 Vistvik - Sandvikvåg - vurdering av skredfare. 1 Innledning

Statens vegvesen. Notat. Svein Mæle Lene Eldevik. E39 Vistvik - Sandvikvåg - vurdering av skredfare. 1 Innledning Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi: Svein Mæle Lene Eldevik Saksbehandler/innvalgsnr: Lene Eldevik - 51911340 Vår dato: 22.03.2013 Vår referanse: 2012/127994-003 E39 Vistvik - Sandvikvåg - vurdering

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Albert Twumasi Duah Mensah OPPRETTET AV. Albert Twumasi Duah Mensah

OPPDRAGSLEDER. Albert Twumasi Duah Mensah OPPRETTET AV. Albert Twumasi Duah Mensah OPPDRAG Lyngbøveien - Skredfarevurdering OPPDRAGSNUMMER 15027001 OPPDRAGSLEDER Albert Twumasi Duah Mensah OPPRETTET AV Albert Twumasi Duah Mensah DATO 07.07.2016 DOKUMENTNUMMER 15027001-N01-A01 Vurdering

Detaljer

NOTAT. 1. Generelt. 2. Topografi og grunnforhold. 3. Befaring. 4. Grunnlag for geoteknisk prosjektering

NOTAT. 1. Generelt. 2. Topografi og grunnforhold. 3. Befaring. 4. Grunnlag for geoteknisk prosjektering NOTAT Dato 2016/05/30 Oppdrag 1350015774 Masseutglidning Nordslettveien 75 Kunde Nordslettveien velforening Notat nr. G-not-001 Dato 2016/05/30 Til Fra Nordslettveien velforening v/ Kristian Selnæs Rambøll

Detaljer

NOTAT. Rasvurdering for byggesak Bussanlegg Dalane. 1. Innledning. 2. Grunnlag

NOTAT. Rasvurdering for byggesak Bussanlegg Dalane. 1. Innledning. 2. Grunnlag NOTAT Oppdrag 1350013669-003 Kunde Vest-Agder Fylkeskommune Notat nr. G-not-01 Dato 2016/09/22 Til Fra Kopi Vest-Agder Fylkeskommune Jørgen Fjæran Rasvurdering for byggesak Bussanlegg Dalane Dato 2016/09/22

Detaljer

Vår dato Vår referanse Deres dato Deres referanse 20.des.16 P.nr. IAS2167 Helge Berset Tlf ÅF Reinertsen AS v/helge Berset

Vår dato Vår referanse Deres dato Deres referanse 20.des.16 P.nr. IAS2167 Helge Berset Tlf ÅF Reinertsen AS v/helge Berset Notat nr. IAS 2167-1 Dato: 20. desember 2016 Prosjekt Johan Berentsens veg Prosjektnr. 2167 Utarbeidet av Johanna L. Rongved og Geir Bertelsen Antall sider 7 Til Kopi til ÅF Reinertsen AS v/helge Berset

Detaljer

Jon B. Helland. Skredfarevurdering. Rimma, Haramsøy Haram kommune. Reguleringsplan Oppdragsnr.:

Jon B. Helland. Skredfarevurdering. Rimma, Haramsøy Haram kommune. Reguleringsplan Oppdragsnr.: Jon B. Helland Skredfarevurdering Rimma, Haramsøy Haram kommune Reguleringsplan 2015-07-24 J01 2015-07-24 Skredfarevurdering, for bruk SiOSk ToSan ToSan Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent

Detaljer

NOTAT. 1 Innledning SAMMENDRAG

NOTAT. 1 Innledning SAMMENDRAG NOTAT OPPDRAG Skårabrekkå DOKUMENTKODE 217691-RIGberg-NOT001 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Norrøn Bolig AS OPPDRAGSLEDER Svein Magnus Halsne KONTAKTPERSON Tor-Inge Larsen SAKSBEHANDLER Svein

Detaljer

NOTAT. 1 Innledning SAMMENDRAG

NOTAT. 1 Innledning SAMMENDRAG NOTAT OPPDRAG Skredfarekartlegging Plassen-Sula kommune DOKUMENTKODE 417147-RigBerg-NOT-001 EMNE Skredfarevurdering - Steinsprang TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Tikal utvikling AS OPPDRAGSLEDER Sverre

Detaljer

R A P P O R T SKREDFAREVURDERING FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR GNR. 121, BNR. 3 M. FL. SMÅBÅTHAMN, NEDRE RØYNSTRAND I GRANVIN.

R A P P O R T SKREDFAREVURDERING FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR GNR. 121, BNR. 3 M. FL. SMÅBÅTHAMN, NEDRE RØYNSTRAND I GRANVIN. Side 1 av 11 GEOTEST AS Prosjektering - anlayser - materialprøving R A P P O R T Dato: 03. desember 2012 SKREDFAREVURDERING FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR GNR. 121, BNR. 3 M. FL. SMÅBÅTHAMN, NEDRE RØYNSTRAND

Detaljer

Utsendelse Siri Ulvestad Odd Arne Fauskerud Odd Arne Fauskerud REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV

Utsendelse Siri Ulvestad Odd Arne Fauskerud Odd Arne Fauskerud REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV NOTAT OPPDRAG Jaktlia 1 DOKUMENTKODE 128442 RIG NOT 001 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Backe Prosjekt AS OPPDRAGSLEDER Siri Ulvestad KONTAKTPERSON Gry Kleven SAKSBEH Siri Ulvestad KOPI ANSVARLIG

Detaljer

N o t a t G M U L T I C O N S U L T A S

N o t a t G M U L T I C O N S U L T A S A S N o t a t G - 4 1 Oppdrag: Ådnamarka borettslag, Indre Arna Dato: 25. november 2008 Emne: Oppdr.nr.: 610729-804 Til: Bergen kommune, Byggesaksavdelingen Roger S. Andersen Kopi: Utarbeidet av: Jann

Detaljer

Skredfarevurdering Asbjørn Øystese Frode Johannesen Asbjørn Øystese REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV

Skredfarevurdering Asbjørn Øystese Frode Johannesen Asbjørn Øystese REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV NOTAT OPPDRAG Gjerdsvik DOKUMENTKODE 616746-RIGberg-NOT-001 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Asbjørn Moe OPPDRAGSLEDER Asbjørn Øystese KONTAKTPERSON Elisabeth Silde ved Omega Areal as SAKSBEH Asbjørn

Detaljer

Storetveitv. 98, 5072 Bergen Telefon: Faks: ROS II GEOTEKNISKE UNDERSØKELSER. Marikollen 88

Storetveitv. 98, 5072 Bergen Telefon: Faks: ROS II GEOTEKNISKE UNDERSØKELSER. Marikollen 88 Storetveitv. 98, 5072 Bergen Telefon: 55 27 50 00 Faks: 55 27 50 01 ROS II GEOTEKNISKE UNDERSØKELSER Marikollen 88 PROSJEKTNR.: 96793001 DATO: 14.01.10 Rapportens tittel: ROS II, Geotekniske undersøkelser,

Detaljer

NOTAT. 1 Innledning. 2 Situasjonsbeskrivelse SAMMENDRAG

NOTAT. 1 Innledning. 2 Situasjonsbeskrivelse SAMMENDRAG NOTAT OPPDRAG Møgedalsvannet hyttefelt DOKUMENTKODE 217690-RIGberg-NOT-001 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Rune Strømstad OPPDRAGSLEDER Svein Magnus Halsne KONTAKTPERSON Rune Strømstad SAKSBEHANDLER

Detaljer

Innhold. Skredvurdering av GBnr 14/3 Vassbrekka, Aurland kommune. Aurland Energibygg AS. Fagnotat

Innhold. Skredvurdering av GBnr 14/3 Vassbrekka, Aurland kommune. Aurland Energibygg AS. Fagnotat COWI AS Fosshaugane Campus Trolladalen 30 6856 SOGNDAL Aurland Energibygg AS Telefon +47 02694 www.cowi.no Skredvurdering av GBnr 14/3 Vassbrekka, Aurland kommune Fagnotat Innhold 1 Sammendrag 1 2 Innledning

Detaljer

Vår dato Vår referanse Deres dato Deres referanse 9.des.16 P.nr. IAS2169 Oddmund Soldal, COWI Tlf Oddmund Soldal, COWI Epost

Vår dato Vår referanse Deres dato Deres referanse 9.des.16 P.nr. IAS2169 Oddmund Soldal, COWI Tlf Oddmund Soldal, COWI Epost Notat nr. IAS 2169-1 Dato: 9. desember 2016 Prosjekt Steinbrudd Øvre Granvin. Vurderinger knyttet til vibrasjoner i grunnen. Prosjektnr. 2169 Saksbehandler Geir Bertelsen Kontroll Antall sider 5 Arne Instanes

Detaljer

M U L T I C O N S U L T

M U L T I C O N S U L T Registrering av vann- og vassdragsforhold og tilstand til eksisterende vegetasjon Simuleringer i RocFall for å finne utløpslengder av steinsprang Grunnlag For vurdering av skredfare har følgende materiale

Detaljer

N o t a t 415823-RIG-NOT-1-REV-0

N o t a t 415823-RIG-NOT-1-REV-0 N o t a t 415823-RIG-NOT-1-REV-0 Oppdrag: Røstad studentboliger Dato: 21. mars 2013 Emne: Oppdr.nr.: 415823 Til: Stiklestad Eiendom as v/gunnar Reitan reitan@bygginvest.no Kopi: Utarbeidet av: Erling Romstad

Detaljer

RAPPORT. Marine Harvest Norway AS reguleringsplan for settefiskanlegg og hytteområde. Sammendrag

RAPPORT. Marine Harvest Norway AS reguleringsplan for settefiskanlegg og hytteområde. Sammendrag Storetveitv. 98, 5072 Bergen Telefon: 55 27 50 00 Faks: 55 27 50 01 RAPPORT Til: Marine Harvest Norway AS Dato: 20.2.2013 Kopi til: Prosjekt: Marine Harvest Norway AS reguleringsplan for settefiskanlegg

Detaljer

Vedlegg A. Innhold RIG NOT 002_rev00 Vedlegg A 14. november 2014 Side 1 av 4

Vedlegg A. Innhold RIG NOT 002_rev00 Vedlegg A 14. november 2014 Side 1 av 4 Lade alle 67 69 Forutsetninger for prosjektering multiconsult.no Vedlegg A Innhold... 2 1.1 Normativt grunnlag for geoteknisk vurdering... 2 1.2 Geotekniske problemstillinger... 2 1.3 TEK 10 7, Sikkerhet

Detaljer

RIG 01, Geoteknisk rapport

RIG 01, Geoteknisk rapport IDD SKOLE RIG 01, Geoteknisk rapport Side 1 av 13 1 INNLEDNING... 3 2 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 4 3 GRUNNFORHOLD... 4 3.1 Topografi... 4 3.2 Dybde til fjell... 5 3.3 Løsmasser... 5 3.4 Grunnvannstand...

Detaljer

Skredfarevurdering for Nedrehagen i Sogndal

Skredfarevurdering for Nedrehagen i Sogndal Nedrehagen AS Skredfarevurdering for Nedrehagen i Sogndal Reguleringsplan 2014-01-30 Innhold 1 Bakgrunn og hensikt 5 2 Planområdet 6 3 Gjeldende retningslinjer 7 3.1 PBL, TEK 10 og retningslinjer fra

Detaljer

Utsendelse MHB OAF MHB REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV

Utsendelse MHB OAF MHB REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV NOTAT OPPDRAG E18 Retvet - Vinterbro DOKUMENTKODE 125103-RIG-NOT-017 EMNE Utredning av områdestabilitet deponi 1 TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Asplan Viak OPPDRAGSLEDER Magnus Hagen Brubakk KONTAKTPERSON

Detaljer

Det er ikke observert forhold som forventes å ha betydning for den planlagte nye utbyggingen inne på studentbyens område.

Det er ikke observert forhold som forventes å ha betydning for den planlagte nye utbyggingen inne på studentbyens område. Side: 1 av 7 Til: Fra: 3RW arkitekter Norconsult AS Dato: 23. september 2008 RASVURDERING VED FANTOFT STUDENTBY Bakgrunn Norconsult er engasjert av 3RW arkitekter til å bistå med rasvurdering av en skrent,

Detaljer

NOTAT. 1 Innledning SAMMENDRAG

NOTAT. 1 Innledning SAMMENDRAG NOTAT OPPDRAG Sunnmøre soningssenter-- Digernes DOKUMENTKODE EMNE TILGJENGELIGHET Åpen 417945-RIGberg-NOT-001 OPPDRAGSGIVER Nordplan OPPDRAGSLEDER Ole Håvard Barstad KONTAKTPERSON Heidi Hansen SAKSBEHANDLER

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Roger Sørstø Andersen OPPRETTET AV. Roger Sørstø Andersen

OPPDRAGSLEDER. Roger Sørstø Andersen OPPRETTET AV. Roger Sørstø Andersen OPPDRAG Sunde i Matresfjorden, Skredfarevurdering OPPDRAGSNUMMER 15471001 OPPDRAGSLEDER Roger Sørstø Andersen OPPRETTET AV Roger Sørstø Andersen DATO DOKUMENTNUMMER 15471001 Sunde i Matersfjorden, Skredfarevurdering

Detaljer

Skredfarevurdering for planlagt barnehage, skole og tursti

Skredfarevurdering for planlagt barnehage, skole og tursti Teknisk notat Til: Flora kommune, Plan og Samfunn v/: Catherin Secher Kopi til: Dato: 4. november 2013 Rev. nr./ Rev. dato: 0 Dokumentnr.: 20130777-01-TN Prosjekt: Omregulering av Knapstadmarka i Flora

Detaljer

Rasrisikovurdering gnr. 110 bnr. 53 Lønningen, Bergen kommune

Rasrisikovurdering gnr. 110 bnr. 53 Lønningen, Bergen kommune COWI AS Fosshaugane Campus Trolladalen 30 6856 Sogndal Telefon 02694 www.cowi.no Notat Helge Henriksen 04.11.2009 Rasrisikovurdering gnr. 110 bnr. 53 Lønningen, Bergen kommune 1. Innledning Fagetaten for

Detaljer

Teknisk notat. Skredfarevurdering. Innhold

Teknisk notat. Skredfarevurdering. Innhold Teknisk notat Til: v/: Kopi til: Valle kommune Knut Erik Paulsen Dato: 7. november 2012 Rev. nr./ Rev. dato: 0 Dokumentnr.: Prosjekt: Utarbeidet av: Prosjektleder: Kontrollert av: Skredfarevurdering Innhold

Detaljer

Tyrifjorden Brygge AS. Skredfarevurdering Utstranda 153, Gnr/Bnr 233/40. Utgave: 1 Dato: 2014-05-30

Tyrifjorden Brygge AS. Skredfarevurdering Utstranda 153, Gnr/Bnr 233/40. Utgave: 1 Dato: 2014-05-30 Skredfarevurdering Utstranda 153, Gnr/Bnr 233/40 Utgave: 1 Dato: 2014-05-30 Skredfarevurdering Utstranda 153, Gnr/Bnr 233/40 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Skredfarevurdering Utstranda

Detaljer

NOTAT. 1. Innledning. 2. Oppdrag SJØSKOGVEIEN 2 OVERORDNET GEOTEKNISK VURDERING AV TOMTEN

NOTAT. 1. Innledning. 2. Oppdrag SJØSKOGVEIEN 2 OVERORDNET GEOTEKNISK VURDERING AV TOMTEN NOTAT Oppdrag Kunde Notat nr. Til Rema Vinterbro - Geoteknikk Rema Eiendomsutvikling Øst AS G-not-001 Petter Tiltnes Fra Kopi Morten Tveit SJØSKOGVEIEN 2 OVERORDNET GEOTEKNISK VURDERING AV TOMTEN 1. Innledning

Detaljer

Krav til absolutt sikkerhet for oppfyllingen er F 1,25 (i henhold til tabell A.4. i NS-EN ).

Krav til absolutt sikkerhet for oppfyllingen er F 1,25 (i henhold til tabell A.4. i NS-EN ). 7 Plastring...4 8 Kai...4 9 Sluttkommentar...5 10 Referanser...5 Vedlegg 1: Geoteknisk prosjektering...6 1 Regelverk...6 Geoteknisk kategori...6 Pålitelighetsklasse (CC/CR)...6 Tiltaksklasse i henhold

Detaljer

Teknisk notat. Kartlegging av faresoner for skred. Innhold

Teknisk notat. Kartlegging av faresoner for skred. Innhold Teknisk notat Til: Karttjenester as v/: Jan Audun Bjørkestøl Kopi til: Dato: 19. juni 2012 Rev. nr./rev. dato: 0 Dokumentnr.: 20120402-01-TN Prosjekt: Gunnarstjødn hyttefelt Utarbeidet av: Frode Sandersen

Detaljer

Tinn kommune Eiendom 136/16

Tinn kommune Eiendom 136/16 Tinn kommune Eiendom 136/16 Skredvurdering 20081771-1 7. januar 2009 Rev. 0 Prosjekt Prosjekt: Tinn kommune - Eiendom 136/16 Rapportnummer: 20081771-1 Rapporttittel: Skredvurdering Dato: 7. januar 2009

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Tegninger. Vedlegg. Fv 802 Valset bru - Vigdalsmo Geoteknisk rapport

Innholdsfortegnelse. Tegninger. Vedlegg. Fv 802 Valset bru - Vigdalsmo Geoteknisk rapport Fv 802 Valset bru - Vigdalsmo Geoteknisk rapport M U L T I C O N S U L T Innholdsfortegnelse 2. Grunnforhold... 4 2.1 Områdebeskrivelse... 4 2.2 Løsmasser... 4 2.2.1 Generelt... 4 2.2.2 Rutineanalyser...

Detaljer

Teknisk notat. Vurdering av steinsprangfare. Innhold

Teknisk notat. Vurdering av steinsprangfare. Innhold Teknisk notat Til: Stranda Kommune v/: Inge Bjørndal Kopi til: Dato: 20. mai 2014 Rev. nr./ Rev. dato: 0 Dokumentnr.: 20140413-01-TN Prosjekt: Kopane, Geiranger, Stranda kommune: Vurdering av steinsprangfare

Detaljer

Flom- og skredfarevurdering Stordalshammaren hyttefelt, Stordalen, Masfjorden kommune

Flom- og skredfarevurdering Stordalshammaren hyttefelt, Stordalen, Masfjorden kommune COWI AS Fosshaugane Campus Trolladalen 30 6856 SOGNDAL Telefon 02694 wwwcowino Stordalen Tomteselskap Flom- og skredfarevurdering Stordalshammaren hyttefelt, Stordalen, Masfjorden kommune Stordalen Tomteselskap

Detaljer

Øra, Kunnsundet. Meløy kommune

Øra, Kunnsundet. Meløy kommune Øra, Kunnsundet Meløy kommune Skredfarevurderinger for planlagt hyttefelt Harald Rostad Ingeniørgeolog Bakgrunn Det planlegges å etablere et nytt hyttefelt ved Øra, tett sør av Kunnasundet i Meløy kommune.

Detaljer

Til orientering er det for planlagte bygg oppgitt myndighetskrav nedenfor.

Til orientering er det for planlagte bygg oppgitt myndighetskrav nedenfor. NOTAT Dato 9.6.2016 Oppdrag Kunde Notat nr. Til Fore Boligtun Byggalf AS G-Not-001-1350015437 Olav-Inge Alfheim Rambøll Mellomila 79 Pb. 9420 Sluppen NO-7493 TRONDHEIM T +47 73 84 10 00 F +47 73 84 11

Detaljer

Notat 01. Leilighetsbygg; Solåsen B14, Tangvall Søgne kommune Geoteknikk vurdering av grunnforhold, stabilitet og rasfare. 1. Innledning og grunnlag

Notat 01. Leilighetsbygg; Solåsen B14, Tangvall Søgne kommune Geoteknikk vurdering av grunnforhold, stabilitet og rasfare. 1. Innledning og grunnlag Notat 01 Leilighetsbygg; Solåsen B14, Tangvall Søgne kommune Geoteknikk vurdering av grunnforhold, stabilitet og rasfare Til: Jack Andersen, Agderbygg AS Fra: Stein H. Stokkebø, Stokkebø Competanse AS

Detaljer

Nytt dobbeltspor Oslo Ski

Nytt dobbeltspor Oslo Ski Oslo Ski Innarbeidet kommentarer OMTro AEn StE 00B Første utgave 2013-05-06 OMTro AEn StE Revisjon Revisjonen gjelder Dato Utarb. av Kontr. av Godkj. av Tittel: ØSTFOLDBANEN V L (SKI)-MOSS Antall sider:

Detaljer

Utarbeidet notat Andreas Berger Truls Martens Pedersen Andreas Berger REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV

Utarbeidet notat Andreas Berger Truls Martens Pedersen Andreas Berger REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV NOTAT RIG 003 OPPDRAG Fjerdingby sentrum, Rælingen DOKUMENTKODE 128744-RIG-NOT-003 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Civitas AS OPPDRAGSLEDER Andreas Berger KONTAKTPERSON Elin Enlid SAKSBEHANDLER

Detaljer

Dette notatet tar for seg geotekniske vurderinger for den planlagte vegens profil 0-600, samt avkjørsel (profil 0-90) plassert sør for KV19.

Dette notatet tar for seg geotekniske vurderinger for den planlagte vegens profil 0-600, samt avkjørsel (profil 0-90) plassert sør for KV19. NOTAT Oppdrag 6120598 KV19 Tomtbakkan Kunde Stjørdal kommune Notat nr. G-not-001_rev03 Dato 24.10.2014 Til Stjørdal Kommune ved Ketil Fiskvik Fra Rambøll Norge AS ved Marit B. Pedersen Kopi Norconsult

Detaljer

Oppdrag: Bårliskogen (Bårlibråten 11-13) Vår ref.: GBTh Side: 1 av 9 Oppdragsgiver: HR Prosjekt AS Rev: 01 Dato: 27.04.15

Oppdrag: Bårliskogen (Bårlibråten 11-13) Vår ref.: GBTh Side: 1 av 9 Oppdragsgiver: HR Prosjekt AS Rev: 01 Dato: 27.04.15 NOTAT Oppdrag: Bårliskogen (Bårlibråten 11-13) Vår ref.: GBTh Side: 1 av 9 Oppdragsgiver: HR Prosjekt AS Rev: 01 Dato: 27.04.15 Prosjekt nr: 2795_028 Saksbehandler: Gunnlaugur Thorbergsson Til: Leif Kirkholm

Detaljer

Vang kommune. Sikringstiltak mot skred for renseanlegg ved Fløgstrøndfjorden. Utgave: 1 Dato:

Vang kommune. Sikringstiltak mot skred for renseanlegg ved Fløgstrøndfjorden. Utgave: 1 Dato: Sikringstiltak mot skred for renseanlegg ved Fløgstrøndfjorden Utgave: 1 Dato: 2014-05-14 Sikringstiltak mot skred for renseanlegg ved Fløgstrøndfjorden 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel:

Detaljer

NOTAT. Oppdrag 1350005929 Kunde Activa Eiendom AS Notat nr. G-not-001 Dato 17-09-2014 Til Svein-Erik Damsgård Fra Jørgen Fjæran Kopi Stefan Degelmann

NOTAT. Oppdrag 1350005929 Kunde Activa Eiendom AS Notat nr. G-not-001 Dato 17-09-2014 Til Svein-Erik Damsgård Fra Jørgen Fjæran Kopi Stefan Degelmann NOTAT Oppdrag 1350005929 Kunde Activa Eiendom AS Notat nr. G-not-001 Dato 17-09-2014 Til Svein-Erik Damsgård Fra Jørgen Fjæran Kopi Stefan Degelmann Byggeprosjekt Tvedestrand Dato 17. september 2014 Rambøll

Detaljer

Tredjepartskontroll i praksis

Tredjepartskontroll i praksis Vårsleppet 22. mars 2012 Tredjepartskontroll i praksis 1 Innledning Bakgrunn for denne presentasjonen Rammeavtale for SVV region Sør SINTEF underleverandør til COWI innen ingeniørgeologi 5 av totalt 8

Detaljer

Vår dato Vår referanse Deres dato Deres referanse. 1. juni.17 P.nr. IAS2187 Knut Endre Øyri Tlf Anleggsveg Sundevja-Kirkeveien

Vår dato Vår referanse Deres dato Deres referanse. 1. juni.17 P.nr. IAS2187 Knut Endre Øyri Tlf Anleggsveg Sundevja-Kirkeveien 1. juni.17 P.nr. IAS2187 Knut Endre Øyri 1 Notat nr. IAS 2187-1 Dato: 1. juni 2017 Prosjekt Anleggsveg Sundevja-Kirkeveien Prosjektnr. 2187 Saksbehandler Johanna L. Rongved Tlf. 97164699, johanna@instanes.no

Detaljer

E18 Retvet - Vinterbro Reguleringsplan

E18 Retvet - Vinterbro Reguleringsplan Reguleringsplan Notat Vurdering av områdestabilitet - Kråkstadelva FORORD Statens vegvesen utarbeider i samarbeid med Ski og Ås kommuner grunnlag for reguleringsplan for ny E18 på strekningen Retvet Vinterbro

Detaljer

Arild Braut. Suleskard fjellgård - Skredfarevurdering tomt 3 og 4. Utgave: 1 Dato:

Arild Braut. Suleskard fjellgård - Skredfarevurdering tomt 3 og 4. Utgave: 1 Dato: Suleskard fjellgård - Skredfarevurdering tomt 3 og 4 Utgave: 1 Dato: 2014-03-21 Suleskard fjellgård - Skredfarevurdering tomt 3 og 4 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Suleskard fjellgård

Detaljer

Fretheimshaugane Naturpark: Vurdering av skredfare og grunnforhold

Fretheimshaugane Naturpark: Vurdering av skredfare og grunnforhold NOTAT Oppdrag: Reguleringsplan Fretheimshaugane Naturpark Kunde: Aurland Ressursutvikling AS Fosshaugane Campus Trolladalen 30 6856 SOGNDAL Dato 0309 2012 Ders ref Fretheimshaugane Naturpark: Vurdering

Detaljer

Planhuset as arkitekt og rådgivende ingeniør 06.02.15

Planhuset as arkitekt og rådgivende ingeniør 06.02.15 NAURAK FELT 2 GNR. 31 BNR. 129 I NISSEDAL VURDERING AV SKREDFARE Side 1 av 8 Innledning Reguleringsområdet er utsalgsområde for snøskred i henhold til NVE-Atlas skrednett.no Området ligger i foten av Høgefjell

Detaljer

Geirr Fagnastøl Detaljreguleringsplan Fagnastøl Camping og hyttefelt - Skredfarevurdering. Utgave: 1 Dato: 2015-01-13

Geirr Fagnastøl Detaljreguleringsplan Fagnastøl Camping og hyttefelt - Skredfarevurdering. Utgave: 1 Dato: 2015-01-13 Detaljreguleringsplan Fagnastøl Camping og hyttefelt - Skredfarevurdering Utgave: 1 Dato: 2015-01-13 Detaljreguleringsplan Fagnastøl Camping og hyttefelt - Skredfarevurdering 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver:

Detaljer

Storetveitv. 98, 5072 Bergen Telefon: Faks: ROS II GEOTEKNISKE UNDERSØKELSER. Holtastølen 5, 13, 15 og 19

Storetveitv. 98, 5072 Bergen Telefon: Faks: ROS II GEOTEKNISKE UNDERSØKELSER. Holtastølen 5, 13, 15 og 19 Storetveitv. 98, 5072 Bergen Telefon: 55 27 50 00 Faks: 55 27 50 01 ROS II GEOTEKNISKE UNDERSØKELSER Holtastølen 5, 13, 15 og 19 1 PROSJEKTNR.: 96793001 DATO: 26.02.10 Rapportens tittel: ROS II, Geotekniske

Detaljer

Storetveitv. 98, 5072 Bergen Telefon: 55 27 50 00 Faks: 55 27 50 01 ROS II GEOTEKNISKE UNDERSØKELSER. Bjørgegrend 86, 88 og 90

Storetveitv. 98, 5072 Bergen Telefon: 55 27 50 00 Faks: 55 27 50 01 ROS II GEOTEKNISKE UNDERSØKELSER. Bjørgegrend 86, 88 og 90 Storetveitv. 98, 5072 Bergen Telefon: 55 27 50 00 Faks: 55 27 50 01 ROS II GEOTEKNISKE UNDERSØKELSER Bjørgegrend 86, 88 og 90 PROSJEKTNR.: 96793001 DATO: 15.02.10 Rapportens tittel: ROS II, Geotekniske

Detaljer

Statens vegvesen. Det er ikke utført grunnundersøkelse da strekningen er dekket av tidligere utført grunnundersøkelse.

Statens vegvesen. Det er ikke utført grunnundersøkelse da strekningen er dekket av tidligere utført grunnundersøkelse. Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi: Nilsen Einar D Saksbehandler/innvalgsnr: Tebarek Ahmed - 24058561 Vår dato: 12.06.2015 Vår referanse: 2014/104951-008 Fv.120 Tverrforbindelse 1. INNLEDNING/ORIENTERING

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Bjørkholt boligområde

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Bjørkholt boligområde Dato: 23.02.2015 Risiko- og sårbarhetsanalyse for Bjørkholt boligområde PlanID: 19402015_001 1. Innholdsfortegnelse 2. Krav og metode... 3 1.1 Metode... 3 1.1.1 Risikomatrise... 4 3. Risiko- og sårbarhetsanalyse...

Detaljer

Geoteknikk Geoteknisk rapport E8 Halsebakken

Geoteknikk Geoteknisk rapport E8 Halsebakken Geoteknikk Geoteknisk rapport E8 Halsebakken Oppdragsgiver: COWI Oppdrag 474432-02 Sweco Norge AS Region Narvik Geo- og anleggsteknikk 2011-01-04 rao4n 2008-01-23 Sweco Norge AS Region Narvik Geo- og anleggsteknikk

Detaljer

Foreliggende notat oppsummerer våre prosjekteringsforutsetninger med bl.a. myndighetskrav, pålitelighetsklasse og geoteknisk kategori.

Foreliggende notat oppsummerer våre prosjekteringsforutsetninger med bl.a. myndighetskrav, pålitelighetsklasse og geoteknisk kategori. TEKNISK NOTAT TIL: Askim Entreprenør AS v/thor-ole Riiser Kopi: Fra: GrunnTeknikk AS Dato: Dokumentnr: Prosjekt: 111097 Utarbeidet av: Olav Frydenberg Kontrollert av: Sivert Skoga Johansen Askim. Eid barnehage

Detaljer

Storetveitv. 98, 5072 Bergen Telefon: Faks: ROS II GEOTEKNISKE UNDERSØKELSER. Ortugrenden 32 A og 34

Storetveitv. 98, 5072 Bergen Telefon: Faks: ROS II GEOTEKNISKE UNDERSØKELSER. Ortugrenden 32 A og 34 Storetveitv. 98, 5072 Bergen Telefon: 55 27 50 00 Faks: 55 27 50 01 ROS II GEOTEKNISKE UNDERSØKELSER Ortugrenden 32 A og 34 PROSJEKTNR.: 96793001 DATO: 10.02.10 Rapportens tittel: ROS II, Geotekniske undersøkelser,

Detaljer

Utarbeidet Jimmie Ekbäck Knut Espedal Knut Espedal REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV

Utarbeidet Jimmie Ekbäck Knut Espedal Knut Espedal REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV NOTAT OPPDRAG Mikkelsbråten, gbnr 37/502 og 37/505 DOKUMENTKODE 814882-RIG-NOT-001 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Stigen AS OPPDRAGSLEDER Ekbäck, Jimmie KONTAKTPERSON Jack Fossum UTARBEIDET AV

Detaljer

Fjerdingby Sentrum RAPPORT. Rælingen kommune. Grunnundersøkelser - Geoteknisk datarapport G-RIG-RAP-001 OPPDRAGSGIVER EMNE

Fjerdingby Sentrum RAPPORT. Rælingen kommune. Grunnundersøkelser - Geoteknisk datarapport G-RIG-RAP-001 OPPDRAGSGIVER EMNE RAPPORT Fjerdingby Sentrum OPPDRAGSGIVER Rælingen kommune EMNE Grunnundersøkelser - Geoteknisk datarapport DATO / REVISJON: 27. april 2016 / 0 DOKUMENTKODE: 128744-G-RIG-RAP-001 Denne rapporten er utarbeidet

Detaljer