Velkommen! Produktivitet. Frokostmøte 15. april. Primo juni Høringsmøte Fasenorm. 16. september Bærekraft. 18. november Utdanning/rekruttering

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Velkommen! Produktivitet. Frokostmøte 15. april. Primo juni Høringsmøte Fasenorm. 16. september Bærekraft. 18. november Utdanning/rekruttering"

Transkript

1

2 Velkommen! Frokostmøte 15. april Produktivitet Primo juni Høringsmøte Fasenorm 16. september Bærekraft 18. november Utdanning/rekruttering 2 Frokostmøte

3 Sammen bygger vi framtiden Sverre Tiltnes

4 Nå vil næringen bli målt på sin gjennomføringsevne

5 Bygg21-styret Bygg21-styret Det nye styret består av: Sissel Leire Bygg21-styret Det (leder), nye styreleder, består Kruse av: Smith AS Sissel Stig Leire Bech Det (leder), (nestleder), nye styret styreleder, består partner, Kruse av: BA-HR Smith AS Siri Sissel Hunnes Stig Leire Blakstad, Bech (leder), (nestleder), divisjonsdirektør, styreleder, partner, Kruse BA-HR Reinertsen Smith AS AS Arne Giske, konsernsjef, Veidekke ASA Siri Hunnes Harald Stig Blakstad, Bech Nikolaisen, (nestleder), divisjonsdirektør, adm.dir., partner, Statsbygg BA-HR Reinertsen AS Jon-Olav Arne Sigvartsen, Giske, konsernsjef, daglig leder, Veidekke JOS-Bygg ASA AS Siri Hunnes Netten Harald Blakstad, Østberg, Nikolaisen, divisjonsleder, divisjonsdirektør, adm.dir., Statsbygg Asplan Reinertsen Viak AS Jon-Olav Arne Sigvartsen, Giske, konsernsjef, daglig leder, Veidekke JOS-Bygg ASA AS Netten Harald Østberg, Nikolaisen, divisjonsleder, adm.dir., Statsbygg Asplan Viak Jon-Olav Sigvartsen, daglig leder, JOS-Bygg AS Netten Østberg, divisjonsleder, Asplan Viak

6 Mandat gitt Langsik9g og bredt anlagt samarbeid mellom byggenæringen og statlige myndigheter bygge på Sammen bygger vi frem/den Legge 9l rebe for å løse ueordringen bærekraf, produk9vitet og kostnadsutvikling Medvirke ved å prioritere, mo9vere, ueordre, samordne og s9mulere 9l en kunnskapsbasert og effek9v næring. Skape helhetlig 9lnærming 9l kompetanse og gjennomføringsevne Jobbe for at næringen selv realiserer målene Kultur for kon9nuerlig forbedring og samhandling Utvikle en gjennomgående akseptert metode for måling av produk9vitet i næringen

7 Produktivitet Resultat Ressursinnsats

8 SSB tar ikke nødvendigvis feil

9 SSB tar ikke nødvendigvis feil

10 Blant bransjene med størst forbedringspotensial er bygg og anlegg, ifølge RaBsø. Samlet står næringen for halvparten av alle offentlige investeringer. Sam9dig har næringen hab fallende produk9vitet i lang 9d. Jørn Ra4sø, Kommisjonsleder TrondMorten Lindberg, BDO, bommer i sin beskrivelse av norsk arbeidsliv. For det første avkrefer kommisjonen myten om at produk9viteten har gåb ned. Det har den ikke, den har vokst mindre enn før. Norsk arbeidsliv består blant annet av noen av verdens beste fagarbeidere innen industri, bygg og anlegg, helsefag og mange andre yrker. Det er ansabe som er vant 9l oms9lling, som lærer hele yrkeslivet og som folk som står på. HansChris/an Gabrielsen, 2. nestleder i LO

11 2500" 2000" 1500" 1000" Konsumprisindeks" Byggekostnadsindeks" Investor"bolig" 500" 0" 2000" 2014"

12 Mulige årsaker Industriell design (repe9sjon av standard løsninger og normer) Rigging og 9lreBelegging på byggeplass Andre 9dsfaktorer Tid fra behov iden9fisert 9l bygging (KVU/KS1/KS2). Kjernekompetanse i hvert ledd Rådgivernes ansvarlighet Komplekse installasjoner Energi og miljøeffek9vitet Myndighetskravenes effek9vitet Prosjektledelse og prosjekteringsledelse Vilkår for 9llit Rådende kultur og tradisjon Samspill og ansvar 12

13 Mulige årsaker Industriell design (repe9sjon av standard løsninger og normer) Rigging og 9lreBelegging på byggeplass Andre 9dsfaktorer Tid fra behov iden9fisert 9l bygging (KVU/KS1/KS2). Kjernekompetanse i hvert ledd Rådgivernes ansvarlighet Komplekse installasjoner Energi og miljøeffek9vitet Myndighetskravenes effek9vitet Prosjektledelse og prosjekteringsledelse Vilkår for 9llit Rådende kultur og tradisjon Samspill og ansvar 13

14 Norsk Teknologis tidstyvprosjekt Tids/frekvensundersøkelse for elektroinstallasjoner Hvordan arbeidsplassen er organisert og oppgavene styrt/ledet Inspirert av en VVSrelatert Chalmers studie, støbet av SBUF 8 piloter som i dag er 2080% ferdigs9lt (i full produksjon) Systema9sk registrering pr min av 9d relatert: Tid 9l montasje Tid 9l planlegging/forberedelse Tidstap og avbrudd Prosjektperiode marsaugust 2015

15 Behov, krav og bes9lling Kontroll og 9lsyn på vegne av 3.dje part

16 Ny sentral godkjenning BedriFsjekk ved transaksjon Kvalifikasjoner finnes og brukes Ansvar erklæres i stedet for å søke om Lokal godkjenning 16? Uønsket ESA krav Obligatorisk uavhengig kontroll Verdiskapende kontroll? Planlov Plan og byggesakskontroll Tekniske kjerneområder Interessenter / regghetshavere Annen kontroll Innsigelser Rekkefølge Ekspropriasjon Boligsosial kun Samsvar mellom definerte krav og ueørt/levert. Varsle søker når nødvendig samsvar ikke er nådd Melde 9l kommunen når avvik ikke er lukket.. tvangsmulkt, bruks9llatelse. Forenklet plan og byggesak Prosjekteringskontroll HMS Samvirkende plan og byggesak Samordning 9lgrensende regelverk Samhandling kommuner og sektormyndighetene Innsigelse Bruks9llatelse FerdigaBestens slubkontroll Produksjonskontroll Internstyringssystem Kvalitetsrevisjoner og kontroll Påseplikten LCA/CO2 krav Skog22 CEmerking Kompetansebasert energimerke Plik9g ekspertanbefaling energimerke BREEAMNOR akkreditert profesjonell BREEAMNOR revisor Kvalifikasjonskrav Registreringsordning Samordnet kontroll og 9lsyn Faglig 9lsyn Samordning mellom offentlige registre Takst Teknisk due diligence og annen DD Markeds9lsyn byggeprodukter og byggevarer Rik9g og relevant dokumentasjon Like konkurransevilkår Kvalitet ETA godkjenning StartBANK Bransjeregister seriøsitetsindikatorer KrediBra9ng Økonomisk/finansielle oppslag Bæreevne, sikkerhet ved brann, helse og miljø, sikkerhet i bruk, støyvern, varmeisolasjon og energisparing Overlevering Kontrollbefaring

17 Vei mot økt ytelse og redusert kost Verdifokus Investor bes9ller funksjon, plan/ prosess og kompetanse. Vi gjør det enkelt, basert på sunn fornuf og kunnskapsbasert logikk. Leverandøren(e) har reell og relevant kompetanse. Kommuniser i form av tall. Effek9v ledelse og samsvarskontroll. Kostnadsfokus Investor har detaljspesifiserte krav (utydelig helhetskrav). Pris går forran funksjon, prosess og kompetanse. Leverandøren leverer maksimalt minimum. Leverandøren har evne 9l effek9v innfrielse av innstruks. Byråkra9sk kontroll og 9lsyn.

18

19 3.400 på plass samtidig. 500 lass levert hver dag.. 5 drept.

20 Effektivitet i prosjekt Byggekostnader Lønnsomhet m2 byggekost samme kvalitet Kosteffek9vitet Kostavvik Ledelseeffek9vitet Arb.9deffek9vitet FramdriFeffek9vitet Timeforbruk vs omfang FramdriFsavvik Regdig tegningsproduksjon Produk9vitet Entreprenør Kostnadsutvikling prosjekt næring FramdriFsutvikling prosjekt næring Utbedringskost if entreprisekost Prosjektledelse Prosjektkost bransje Kostandsfordeling fase Constr.Exc. Prosjekt / 122 boligblokkprosj CII CII/Allment Byggeri CII CII CII prosjekt CII BIM Constr.Exc. Constr.Exc. Constr.Exc. Allment Byggeri CII Constr.Exc. Byggeprosess Samsvarsdokumentasjon BREEAMNOR Prosjektleder CII Prosjekteringsledelse CII Byggledelse BIM Prosjektering NBEF BIM konf Verdiskapende samspill (Value Procurment) Samspill og planlegging Bruk av Lean Grad av standardisering BIM Andel fag eltakende i utviklingen Antall endringer eber byggestart Antall forflytninger av materialer RFID/GS1 Trivsel og konfliktnivå Vente9d (unødig) Produk9vitet håndtverkere

21 Lønnsomhet og kvalitet Lønnsomhet Leie basert på avtale Ledighet Salgspriser Exit yield basert på normal leie DriFskostnader Vedlikeholdskostnader Fortjenestemargin i virksomhetene Avfallmengde Arealsta9s9kk Arealsta9s9kk Arealsta9s9kk Regnskap Tilfredshet Kunde9lfredshet for entreprenør Allment Byggeri Kunde9lfredshet for rådgivere Allment Byggeri Bruker9lfredshet byggherreoppgaven Allment Byggeri Verdivurdering mangler Allment Byggeri Grad av brukermedvirkning Plik9g 3.dje parts kontroll DiBK Kvalitet Bruker og miljøkostnader bærekraf BREEAMNOR Kunde9lfredshet Constr.Exc. Feil ved overlevering Constr.Exc. Garan9kostnader Beregnet kwh/2 Energiklasser Energimerke/BREEAM Kost for brukskvalitet over 9d LCC Feil og omgjøringskostnader Brukerindikatorer Produk9vitet Brukerindikatorer Helse BREEAMNOR Brukerindikatorer Velvære Antall tegningsrevisjoner BIM Antall tekniske kollisjoner BIM Antall feil ved overlevering Andel EPD BREEAMNOR (energi, transport, vann, materialer, farlige stoffer, ) Evne 9l "reb kvalitet" Antall tvister i rebsapparatet

22 Andre indikatorer Samfunnskostnader SkaBeunndragelser HMS Forebyggende helse Ant. Ulykker if entrepriskost Skadesta9s9kk Hverdier Sykefrav¾r Merverdi for samfunnet CO2 utslipp materialer CO2 utslipp levert energi CO2 utslipp transport Produk9vitetsutvikling Grønn trend Material policy Ser9fisering Allment Byggeri EBA EBA FutureBuilt / Skog22 Diverse FutureBuilt SSB GRESB GRESB/FutureBuilt Andre indikatorer Sysselsegngsutvikling SSB/Bransjefor Verdiskapning i andel av BNP SSB/Bransjefor Næringens betydning sentral vs distrikt SSB/Bransjefor Antall konkurser Brønnøysundregistrene Investeringer i FoU Brønnøysundregistrene Unødig byråkra9 Mer igjen for penga (Value Procurment) Forenklinger og tydlighet Unødvendige krav Avviksårsak kost og 9d Allment Byggeri

23 Klassifisering/benchmark Ikke sta9s9kk Funksjon Lønnsomhet Produk9vitet BærekraF BREEAMNOR x x x NGBC Energimerke x NVE CII 10/10 x NTNU Kost/NyGe x Bygg21 m.fl SMAP x x VDC x x SørVest Norge Obl. Uavh. Kontr. x x Lev.evaluering

24 Måling gir resultat Value of CII Best Practices - Budget (Contractors) Note: Average Budget =58 Million, submitted after 2002 (n=81) 120 % 110 % Better Budget Factor 100 % 90 % 80 % 18.9% 70 % 60 % 1 Minimal Robust Implementation CII Best Practice Usage (Best Practice Index) Implementation

25 Storbritannia Kunde9lfredshet Entrepr. Tilfredshet Feil/mangler Kostnadsutvikling FramdriFseffek9vitet Lønnsomhet

26 Mål for en kunnskapsbasert næring Redusere kostnadsnivået med 20% Stort potensial for å redusere feil og kvalitetskostnader Gjennomgående bruk av IKT / BIM Øke byggenes verdi og merverdi med mer enn 5% Redusere FDV kostandene substansielt Mer frem9dsrebede bo og by miljøer Økt bærekraf Økt seriøsitet MålreBet og sterk satsning på FoU

27 Endringene skapes med fokus på følgende mål: Visjon/mål i Bygg21 strategien Sammen bygger 27 vi fram9den

28 3 tiltak fra 3 strategier Gjennomføre en forskningsmessig studie av vilkår for innovasjon i byggenæringen Etablere en arena for diskusjon og samhandling som ser utdannings og kompetansearbeidet i bygg og eiendomsnæringen under eb UEordre byggeiers bes9llerkompetanse for å unngå feil og skader, og for å sikre kvalitets og kompetansedrevne prosesser

29 Sammen bygger vi fremtiden En strategi som ueordrer ledere i bygg og eiendomsnæringen og myndighetene En strategi med et stort spenn 29

30 Vi skal ut på tur og må bruke kjentmenn 30

31

32 30 etasjer 15 dager 27.1.

33

34 Hvordan bygger vi i 2050 Unike bygg 2018 Verdiskapende og formålsorienterte bygg Bygg med lav kost og uten feil (ROT)

35 At the end of the day

36 it s all about guts!

BETONG 28.5.2015 SVERRE TILTNES

BETONG 28.5.2015 SVERRE TILTNES BETONG 28.5.2015 SVERRE TILTNES Kontakter Byggekostnadsprogrammet 2005/2010 45 bedrifter på 2x2 dager treningsleir Nasjonal database for byggkvalitet Byggfeil Sintef Anders Fylling Riktig første gang UiA

Detaljer

27.10.14. Bygg og eiendomsnæringens eget samarbeidsprogram. Tilre&elagt av regjeringen (både rødgrønn og blåblå) Mandat gi& av KMD

27.10.14. Bygg og eiendomsnæringens eget samarbeidsprogram. Tilre&elagt av regjeringen (både rødgrønn og blåblå) Mandat gi& av KMD Jon Sandnes BNL Jan Willy Amundsen Regjeringen Marius Tunstad Skanska Sverre Tiltnes Bygg21 Jan Tore Sanner Regjeringen Egil Skavang Ark. Bedr Tore Standskog Norsk Teknologi Liv Kari Hansteen RIF Thor

Detaljer

SAMMEN BYGGER VI FRAMTIDEN

SAMMEN BYGGER VI FRAMTIDEN - Bygg21 strategi for en konkurransedyktig bygg- og eiendomsnæring - Hva betyr det for eier og bruk? Sverre Tiltnes, Bygg21 SAMMEN BYGGER VI FRAMTIDEN Ledelse i tidligfase Symbiose Indeksbygget Oppdatering

Detaljer

Vi skal ut på tur og må bruke kjentmenn. Sammen skal vi bygge fremtiden

Vi skal ut på tur og må bruke kjentmenn. Sammen skal vi bygge fremtiden 1 Jon Sandnes BNL Jan Willy Amundsen Regjeringen Marius Tunstad Skanska Sverre Tiltnes Bygg21 Jan Tore Sanner Regjeringen Egil Skavang Ark. Bedr Tore Standskog Norsk Teknologi Liv Kari Hansteen RIF Thor

Detaljer

Sammen bygger vi framtiden. En strategi for en konkurransedyktig bygg- og eiendomsnæring

Sammen bygger vi framtiden. En strategi for en konkurransedyktig bygg- og eiendomsnæring Sammen bygger vi framtiden En strategi for en konkurransedyktig bygg- og eiendomsnæring Innhold Forord 2 Sammendrag 3 1. Introduksjon 6 2. Bygg- og eiendomsnæringens betydning, overordnede trender, næringens

Detaljer

Sammen bygger vi framtiden. En strategi for en konkurransedyktig bygg- og eiendomsnæring

Sammen bygger vi framtiden. En strategi for en konkurransedyktig bygg- og eiendomsnæring Sammen bygger vi framtiden En strategi for en konkurransedyktig bygg- og eiendomsnæring Innhold Forord 2 Sammendrag 3 1. Introduksjon 6 2. Bygg- og eiendomsnæringens betydning, overordnede trender, næringens

Detaljer

EBA Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg

EBA Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg EBA Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2014 2 EBA ÅRSRAPPORT 2013 STYRETS ÅRSBERETNING EBA»REGNSKAP OG NOTER EBA STYRETS ÅRSBERETNING SERVICEKONTORET REGNSKAP OG NOTER SERVICEKONTORET EBA

Detaljer

Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) Byggenæringen ved BYGG21 DATO 2015-01-29

Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) Byggenæringen ved BYGG21 DATO 2015-01-29 SINTEF Teknologi og samfunn P.O. Box 4760 Sluppen NO-7465 Trondheim Forprosjektrapport Sentralbord:+47 73 59 03 00 Telefaks: [Institute telefax] ts@sintef.no sintef.no/teknologi-og-samfunn NO 948 007 029

Detaljer

Datagrunnlag for bransjestrategier vår 2013

Datagrunnlag for bransjestrategier vår 2013 Bygg21 Datagrunnlag for bransjestrategier vår 2013 Oslo, 20.08.13 Oppdrag: Utarbeidet Oppdragsnavn av Faveo Prosjektledelse AS ved Per Ola Ulseth og Katrine Pettersen Sanila Referanse: "sett inn referanse"

Detaljer

Stortingsmelding om bygningspolitikk, politiske mål og regelverk

Stortingsmelding om bygningspolitikk, politiske mål og regelverk Stortingsmelding om bygningspolitikk, politiske mål og regelverk Litt om NBEF og BAE rådet Forvaltning av realkapitalen i usikre tider De største utfordringene og mulighetene Myndighetenes regelverk og

Detaljer

VISJON, FORRETNINGSIDE OG MÅL FOR BYGGENÆRINGENS LANDSFORENING 2010 2020

VISJON, FORRETNINGSIDE OG MÅL FOR BYGGENÆRINGENS LANDSFORENING 2010 2020 VISJON, FORRETNINGSIDE OG MÅL FOR BYGGENÆRINGENS LANDSFORENING 2010 2020 1.0 Sentrale utviklingstrekk Globaliseringen fortsetter, og konkurransen fra utenlandske selskaper vil øke i tiårene fremover, særlig

Detaljer

Entreprenørforeningen bygg og anlegg. Strategi. 2014 til 2017

Entreprenørforeningen bygg og anlegg. Strategi. 2014 til 2017 Entreprenørforeningen bygg og anlegg Strategi 2014 til 2017 Vi bygger fremtiden! Foto: Terje Borud EBA`s visjon er at vi skal bygge en bærekraftig fremtid. Det betyr at vi må sette lønnsomhet, seriøsitet,

Detaljer

LCC i praksis et spørsmål om ledelse og integrert planlegging

LCC i praksis et spørsmål om ledelse og integrert planlegging LCC i praksis et spørsmål om ledelse og integrert planlegging Frokostmøte NTNU 7 juni 2011 www.reinertsen.no Reinertsens hovedaktiviteter Reinertsen Oil & Gas Engineering Fabrication Installation Modification

Detaljer

Undervisning i ledelse i byggorienterte utdanninger i Norge

Undervisning i ledelse i byggorienterte utdanninger i Norge Rapport om Undervisning i ledelse i byggorienterte utdanninger i Norge Pilotprosjekt FLIBA Del 1 Kartlegging Del 2 Ledelse som perspektiv i utdanningene 1 Forord Profesjonell ledelse er en av de viktigste

Detaljer

Behovet for bedre verktøy for kvalifisering av leverandører endring i ordningen for sentral godkjenning av foretak.

Behovet for bedre verktøy for kvalifisering av leverandører endring i ordningen for sentral godkjenning av foretak. NOTAT Til: Eier og forvalterforumet Fra: Arbeidsgruppe (Thor Olaf, Henning og Eystein) Kopi: Dato: 17. april 2015 Sak: Evaluering av leverandør, prosjekter og bygg Behovet for bedre verktøy for kvalifisering

Detaljer

Implementeringen av Lean Construction i det norske entreprenørselskapet Kruse Smith AS

Implementeringen av Lean Construction i det norske entreprenørselskapet Kruse Smith AS Fakulteten för teknik- och naturvetenskap Fredrik Roalsø Implementeringen av Lean Construction i det norske entreprenørselskapet Kruse Smith AS The implementation of Lean Construction in the Norwegian

Detaljer

Kurskatalog. Møt. fremtiden. med. ny kunnskap

Kurskatalog. Møt. fremtiden. med. ny kunnskap Kurskatalog 2015 Møt fremtiden med ny kunnskap 2 Kalkuler med Kalk2010 4 Byggeregler 5 Dokumentasjonkrav mot NS 3600 6 Uavhengig kontroll 7 Håndverkerens Våtroms Veileder (HVV) Fagarbeider 9 Håndverkerens

Detaljer

Odd Sjøholt. Fra separat miljøsystem til integrert byggstyring

Odd Sjøholt. Fra separat miljøsystem til integrert byggstyring Odd Sjøholt Fra separat miljøsystem til integrert byggstyring 244 Prosjektrapport 1998 BYGGFORSK Norges byggforskningsinstitutt Odd Sjøholt Fra separat miljøsystem til integrert byggstyring Prosjektrapport

Detaljer

Bygg21. Datagrunnlag for bransjestrategier vår 2013. Oslo, 09.09.13 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Bygg21. Datagrunnlag for bransjestrategier vår 2013. Oslo, 09.09.13 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Oppdrag: Oppdragsnavn Referanse: "sett inn referanse" Dato: "sett inn dato" Bygg21 Datagrunnlag for bransjestrategier vår 2013 Oslo, 09.09.13 Utarbeidet av Faveo Prosjektledelse AS ved Per Ola Ulseth og

Detaljer

Dette er Virke Byggevarehandel Strategisk Plattform 2011 2013. Byggevarehandelens rolle i dagens og fremtidens BIM-modeller

Dette er Virke Byggevarehandel Strategisk Plattform 2011 2013. Byggevarehandelens rolle i dagens og fremtidens BIM-modeller Dette er Virke Byggevarehandel Strategisk Plattform 2011 2013 Byggevarehandelens rolle i dagens og fremtidens BIM-modeller Helge Kokslien Juni 2015 Forord Hensikten med rapporten er å gi Styret i Virke

Detaljer

samfunnsansvarsrapport 2014

samfunnsansvarsrapport 2014 samfunnsansvarsrapport 2014 Sverige: 100 % 3089 0031 av nye leiligheter i egenregi Svanen-sertifiseres Norge: 100 % økning i produksjon av lavtemperaturasfalt (LTA) 2 SAMFUNNSANSVARSRAPPORT 2014 VEIDEKKE

Detaljer

Hva er erfaringene? Trenger vi en standard?

Hva er erfaringene? Trenger vi en standard? Uavhengig kontroll Hva er erfaringene? Trenger vi en standard? Medlemsmøte 07.04.14 Eystein C. Husebye, daglig leder i NBEF, eystein@nbef.no 1 ..Hvem er NBEF? Visjon: Den foretrukne arena for kunnskapsdeling

Detaljer

SKOG22. Rapport: BYGG SKOG22. RAPPORT: ARBEIDSGRUPPE BYGG BYGGEVARER TREMEKANISK

SKOG22. Rapport: BYGG SKOG22. RAPPORT: ARBEIDSGRUPPE BYGG BYGGEVARER TREMEKANISK SKOG22 Rapport: BYGG SKOG22. RAPPORT: ARBEIDSGRUPPE BYGG BYGGEVARER TREMEKANISK Innhold I. VISJON... 2 II. NÆRINGSMULIGHETER, UTFORDRINGER,INNOVASJONS- OG FoU-BEHOV... 3 III. TEMAER... 4 1. Rammebetingelser

Detaljer

Tiltak for kvalifikasjoner og seriøsitet i bygge- og anleggsnæringen Utvalget foreslår:

Tiltak for kvalifikasjoner og seriøsitet i bygge- og anleggsnæringen Utvalget foreslår: Tiltak for kvalifikasjoner og seriøsitet i bygge- og anleggsnæringen Utvalget foreslår: At det opprettes ny Sentral Godkjenning som omfatter: o Dagens godkjenning for ansvarsrett for søknadspliktige tiltak.

Detaljer

Strategi for boligmarkedet

Strategi for boligmarkedet Strategi Utgitt av: Kommunal- og moderniseringsdepartementet Finansdepartementet Barne- og likestillingsdepartementet Justis- og beredskapsdepartementet Offentlige institusjoner kan bestille flere eksemplarer

Detaljer

PROSESSEN SOM REDSKAP I BIM

PROSESSEN SOM REDSKAP I BIM PROSESSEN SOM REDSKAP I BIM RAPPORT MODELLERINGSCASE, MAI 2013 Linda Byström Student#110203 Innleveringsdato: 27.05.2013 SAMMENDRAG Rapporten inneholder to hovedtemaer som dels belyser prosessens betydelse

Detaljer

HMS det handler om ledelse og bedriftskultur

HMS det handler om ledelse og bedriftskultur S Trondheim, 14. oktober 2008 HMS det handler om ledelse og bedriftskultur Konsernsjef Terje R. Venold Veidekke ASA 1 Mitt personlige utgangspunkt Statistikken *) tilsier at en av våre ansatte eller underentreprenører

Detaljer

Måling av produktivitet og prestasjoner i byggenæringen. Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) DATO 2013-12-20

Måling av produktivitet og prestasjoner i byggenæringen. Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) DATO 2013-12-20 Problemnotat SINTEF Teknologi og samfunn P.O. Box 4760 Sluppen NO-7465 Trondheim Sentralbord:+47 73 59 03 00 Telefaks: [Institute telefax] ts@sintef.no sintef.no/teknologi-og-samfunn NO 948 007 029 MVA

Detaljer

EBA. Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2013

EBA. Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2013 EBA Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2013 EBA - en organisasjon som samler Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg (EBA) er en bransjeforening for entreprenører. Foreningen har omlag 220

Detaljer

ByggNett samfunnseffekter som følger av strategien. Kostnader og nytte knyttet til Direktoratet for byggkvalitets strategi for ByggNett

ByggNett samfunnseffekter som følger av strategien. Kostnader og nytte knyttet til Direktoratet for byggkvalitets strategi for ByggNett ByggNett samfunnseffekter som følger av strategien Kostnader og nytte knyttet til Direktoratet for byggkvalitets strategi for ByggNett Om Oslo Economics Oslo Economics utreder økonomiske problemstillinger

Detaljer