Handlingsprogram ATP Telemark

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Handlingsprogram 2015-18 ATP Telemark"

Transkript

1 Handlingsprogram ATP Telemark Om handlingsprogrammet Handlingsprogrammet skal danne grunnlag for mål- og budsjettdokumenta i perioden og blir stadfesta for kvart år. Handlingsprogrammet skal ligge til grunn for innspel og høringsuttaler til statlege myndigheter i samband med nasjonal transportplan og andre statlege arbeidsfelt. Handlingsprogrammet skal vere eit utgangspunkt for samarbeid med kommunane for å oppnå målsettingane i ATP Telemark. Dokumentet er bygd opp rundt dei fire overordna strategiane i planen: Satse på hovudferdselsårer Trygging av skulevegar Styrke kollektivknutepunkt Effektivisere transportsystemet Styrke byar og tettstader For kvar av dei overordna strategiane blir det gjort greie for ulike tiltak sorterte under investering, drift og utviklingsarbeid. Investeringstiltak innanfor bypakka er ikkje tatt med under strategiane da det er ein del av handlingsprogrammet til ATP Grenland. I tillegg til fylkeskommunens ansvarsområde blir det gjort greie for aktuelle statlege og kommunale oppgåver som bygger opp under strategiane og som såleis vil kunne bidra til auka måloppnåing. Nokre tiltak høver inn under fleire strategiar og blir såleis gjengitt fleire stader i dokumentet. Investeringstiltak blir oppsummert i ein eigen tabell bakerst i investeringsprogrammet.

2 Økonomiske rammer og føringar Fylkeskommunens budsjett og langtidsprioriteringar Fylkeskommunens langtidsprioriteringar (LTP ) legg føringar for dei økonomiske rammene for 4-års perioden. I LTP er det lagt til grunn ei årleg investeringsramme på 100 mill kr til fylkesvegar. Dette omfattar alle investeringstiltak på fylkesvegnettet, også tilrettelegging for kollektivtransport. Driftsbudsjetta framover vil ligge på 433 mill kr årleg til samferdsel, både kollektivtrafikk og veg. Rammene blir endeleg vedtatt i dei årlege mål- og budsjett dokumenta. LTP er basert på at dei årlege, ordinære rammeoverføringane til fylkeskommunen via statsbudsjettet blir vidareført som i dag. Tidlegare vedtatte bindingar for handlingsprogrammet o Telemark fylkeskommune har vedtatt å samarbeide om bypakke Grenland og forplikta seg til å bidra med 50 mill kr i året frå i inveteringsmidlar. o Forskotteringsavtaler med Fyresdal kommune. Gang og sykkelveg langs Fv355. Kostnad: 3 mill. kr. tilbakebetales innan o Forskotteringsavtale med Porsgrunn kommune vedrørande GS-veg Mjølner-Kleppveien på tilbakebetaling av til saman 10 mill kr. 6 mill kr gjenstår. Innhald 1 Satse på hovudferdselsårer for større mobilitet for arbeidsreisande og næringstransport Trygging av skulevegar for betre folkehelse og trivsel Styrke kollektivknutepunkt for eit meir effektivt og brukarvenleg kollektivtilbod Effektivisere transportsystemet for god framkomme for alle trafikantar og god forvaltning av eksisterande infrastruktur Styrke byar og tettstader for trivsel, miljø og utvikling Investeringsprogram... 18

3 1 Satse på hovudferdselsårer for større mobilitet for arbeidsreisande og næringstransport 1.1 Investeringar Fylkeskommunens ansvarsområde: Investeringsprogrammets programområder: Investeringsprogram FV/TS Større prosjekt, vegutbetring og etterslep. Ca 50 mill kr Trafikksikkerhetstiltak: Kollektivtiltak og universell utforming Haldeplassar/ byttepunkt i Grenland tilrettelegges for smidige overgangar mellom metroruter og ekspressruter Bypakke Grenland K Ladepunkt for elbilar etablering av ladepunkt ved fylkeskommunale verksemder. Nybygg og eksisterande bygg investeringsbudsjett FV Statlege tiltak som kan bygge opp under strategien: Spesielt viktige tiltak som understøttar satsing på hovudferdselsårer: Framdrift Århus Gvammen (E134) oppretthaldast som planlagt Framdrift Eidangerparsellen oppretthaldast som planlagt Planlegging og gjennomføring av E 18 gjennom Telemark Gjennomføre fleire prosjekt på RV36 (Slåttekås-Årnes, Seljordstranda) og E134 (Mellom Seljord og Åmot) Framkommelighetstiltak Meheia (E134) Statleg bidrag til kollektivknutepunkt som betjener riksveg: Ørvella (E134), Gvarv(RV36) og Seljord (E134) Elektrifisering av Bratsbergbanen. Årlege rassikringsmidlar over statsbudsjettet. Statleg oppfølging av by-avtaler og investeringar i statleg infrastruktur i byar og tettstader Kommunale tiltak som kan bygge opp under strategien Investeringar på kommunale gang- og sykkelvegar som matevegar til haldeplassar og knutepunkt lags hovudferdselsårene.

4 1.2 Drift- og vedlikehald Fylkeskommunens ansvarsområde Tiltak tidsperiode finansiering deltema Utarbeide føringar for og etablere nye kontrakter for kollektivtrafikken med omsyn til prioritering av hovudferdselsårer Driftsbudsjett K Gjennomgang av drifts- og vedlikehaldskriterier langs hovudferdselsårer Sams vegadm. FV Tilskotsmidlar prioriterast til tiltak som bygger opp under lokalisering og utvikling rundt kollektivknutepunkt Driftsbudsjett K/SS Plan for TS-inspeksjonar langs hovudferdselsårer og gjennomføring av inspeksjon etter plan Sams vegadm. FV/TS Statlege tiltak som kan bygge opp under strategien Planlegging av ny E134 Kongsberg-Gvammen Utvikling av tilbodet på Bratsbergbanen til å bli meir atraktivt for fleire brukargrupper Kommunale tiltak som kan bygge opp under strategien Arealplanlegging som bygger opp omkring knutepunkt og tett arealbruk for god tilgjengelighet til det miljøvenlege transportnettet. Kommunal oppfølging av Regional delplan for samordna areal og transport i Grenland. Vere viktig samarbeidspartner i utvikling av lokalt kollektivtilbod med vekt på mating til hovudruter.

5 1.3 Utviklingsarbeid Fylkeskommunens ansvarsområde Avgrense og definere kollektivsonene for Telemark. Vurdere ulike løysingar i ulike soner, inklusive vurdering av materiellbruk Driftsbudsjett/ Kid II K og bruk av bestillingsruter. Utgreiing. Kid II oppfølging av prosjekt 2014 Driftsbudsjett/ Kid II K Tilskotsmidlar prioriteres til tiltak som bygger opp under lokalisering og utvikling rundt kollektivknutepunkt Driftsbudsjett SS/K Tilskotsmidlar til etablering av hurtigladestasjonar i fylket. 1 mill kr i Driftsbudsjett/ fond FV Påvirkningsarbeid mhp framtidas jernbanesatsing i Telemark Driftsbudsjett K Statlege tiltak som kan bygge opp under strategien Samarbeid og bidrag gjennom Kid II prosjektet Konkret planlegging av Grenlandsbanen Fullføre prosessen med å utarbeide en strekningsvis utviklingsplan for Bratsbergbanen. Langsiktig strategi/utgreiing for Grenlandsbanen og for framtidig bruk av eksisteranse Sørlandsbane. (Lokaltogkonsept med eksisterande Sørlandbane/Bratsbergbanen. Sjå Mulighetsstudie for jernbane i Telemark) Kommunale tiltak som kan bygge opp under strategien Samarbeid om utvikling av knutepunkt Arealplanlegging som bygger opp under trafikkgrunnlaget for jernbanen for å legge til rette for framtidig jernbanesatsing/utbygging. Dette gjeld Grenlandsbanen, Lokaltogkonsept med eksisterande Sørlandbane/Bratsbergbanen, bybane i Grenland. Kommunalt planarbeid: tilrettelegging for god samordning av areal og transport

6 2 Trygging av skulevegar for betre folkehelse og trivsel 2.1 Investeringar Fylkeskommunens ansvarsområde: Investeringsprogrammets programområder: Investeringsprogram FV/TS/ Gang og sykkelvegar. Ca 85 mill kr K Trafikksikkerhetstiltak Kollektivtiltak og universell utforming Følge opp bypakke Grenland Investeringsprogram FV/SS Oppfølging av Plan og strategi for myke trafikantar i Grenland Bypakka FV,TS,SS Statlege tiltak som kan bygge opp under strategien GS- veg fullføres mellom Gvarv og Bø langs Rv36 GS-veg i Vrådal langs Rv41 Oppfølging av nasjonale strategiar for gåande og syklande Kommunale tiltak som kan bygge opp under strategien Investeringar til GS-tiltak og TS tiltak langs kommunale vegar, snarvegar, mm i ein radius på 4 km rundt skulane Søke om FTU midlar til Aksjon skuleveg. Attraktivitetstiltak for gåande og syklande som planting, belysning, benkar, dekke, materialbruk, siktrydding mm

7 2.2 Drift og vedlikehald Fylkeskommunens ansvarsområde: Drift av GS-vegar tettare oppfølging av krav i driftskontraktane. (vinterdrift, feiing mm) Sams vegadm. FV FTU Aksjon skuleveg- midlar: 10 mill kr årleg i perioden. (Auke i løyvingane.) Driftsbudsjett TS FTU- haldningsskapande arbeid i forbindelse med fysiske tiltak Driftsbudsjett TS FTU- haldningsskapande arbeid blant barn og unge inklusive sykkelopplæring Driftsbudsjett TS Haldningsskapande arbeid på vidaregåande skular samarbeid med opplæringsavdelinga Driftsbudsjett TS Oppfølging av Plan og strategi for myke trafikantar i Grenland Tfk, Bypakka FV,TS,SS Koordinering av statlege og fylkeskommunale støtteordningar til meir gange og sykling og aktivitet langs gang- og sykkelrutene Driftsbudsjett SS, FV Statlege tiltak som kan bygge opp under strategien Oppfølging av nasjonale strategiar for gåande og syklande i årlege handlingsprogram. Lokalisering av statlege arbeidsplassar med vekt på tettare sentrum og korte avstandar Vidareføring av støtteordningar til tiltak som fremmer fysisk aktivitet i nærmiljøet: spelemidlar, sentrumsnære turvegar, med meir Kommunale tiltak som kan bygge opp under strategien Prioritere drift og vedlikehald av GS-vegar som er skulevegar langs kommunale vegar. Utarbeide kommunale retningslinjer for utbygging knytt til uteareal med tanke på framkomme, trivselstiltak, grønstruktur, universell utforming mm. Lokalisering og arealplanlegging som bygger opp under tettare sentrum og korte avstandar samt utnytter eksisterande infrastruktur. Samarbeide med fylkeskommunen vedrørande endringar i skulestrukturen.

8 2.3 Utviklingsarbeid Fylkeskommunens ansvarsområde Koordinering av drift av GS-vegari Grenland. Samarbeidsprosjekt Belønningsmidler, Tfk FV Studere erfaringane frå Koordinering av drift av GS-vegari Grenland og vurdere overføringsverdi for Telemark forøvrig Driftsbudsjett FV Støtte prosjektarbeid/ pilotprosjekt som kombinerer stadutvikling, reiseliv og betring av tilhøva for gåande og syklande Driftsbudsjett SS, FV (eks. vandreregionar, sykkelstiar langs kyst, kanal, fjell, mv.) Samarbeid med Trygg Trafikk om opplegg for trafikksikker kommune Driftsbudsjett TS Utvikle målemetode for utviklinga innanfor gange og sykkel Driftsbudsjett FV Statlege tiltak som kan bygge opp under strategien Oppfølging av Nasjonal gåstrategi med regionale handlingsprogram. Oppfølging av nasjonal sykkelstrategi med handlingsprogram Kommunale tiltak som kan bygge opp under strategien Stadutvikling med vekt på tettare sentrum og korte avstandar. Utarbeide og rullere TS-planar.

9 3 Styrke kollektivknutepunkt for eit meir effektivt og brukarvenleg kollektivtilbod 3.1 Investeringar Fylkeskommunens ansvarsområde Investeringsprogrammets programområder: Investeringsprogram FV/TS Kollektivtiltak og universell utforming Ca 20 mill kr Statlege tiltak som kan bygge opp under strategien Statleg bidrag til kollektivknutepunkt som betjener riksveg: Ørvella (E134), Gvarv(RV36) og Seljord (E134) Lokalisering av statlege arbeidsplassar som bygger opp under stadutvikling med vekt på tettare sentrum og korte avstandar Kommunale tiltak som kan bygge opp under strategien Kommunal utbygging og lokalisering knytast opp mot kollektivknutepunkt. Lokale bidrag til utvikling av knutepunkt. Kommunal infrastruktur som har følgjer for tilkomst til knutepunkt prioriteres.

10 3.2 Drift og vedlikehald Fylkeskommunens ansvarsområde Inngå driftsavtaler med aktuelle aktørar ved viktige knutepunkt Tfk drift K Attraktivitetstiltak og informasjon til reisande Tfk drift K I planlegging, planveiledning og planuttaler: sikre universell utforming og utforming for attraktive kollektivknutepunkt Tfk drift SS/K I planlegging, planveiledning og planuttaler: sikre god lokalisering av knutepunkt og andre sentrumsfunksjonar rundt knutepunkta Tfk drift SS/K Statlege tiltak som kan bygge opp under strategien Bidra i samarbeidsprosjekt som omhandlar knutepunkt, til dømes jernbanestasjonar Kommunale tiltak som kan bygge opp under strategien Samarbeide om planlegging og utvikling og drift av kollektivknutepunkt. Bidra til å få etablert driftsavtaler ved viktige knutepunkt. Lokalisering og arealplanlegging som bygger opp under tettare sentrum og korte avstandar. Oppfølging av retningslinjer og føresgner i ATP Telemark.

11 3.3 Utviklingsarbeid Fylkeskommunens ansvarsområde Oppfølging av Kid Telemark II Driftsbudsjett/ Kid II Utvikle regionale kriterier for fortetting med kvalitet Driftsbudsjett SS Utvikle målemetode for utvikling av tettleik i tettstadene Driftsbudsjett SS Tilskottsmidlar prioriterast til tiltak som bygger opp under lokalisering og utvikling rundt kollektivknutepunkt Driftsbudsjett SS, K Statlege tiltak som kan bygge opp under strategien Oppfølging av Kid Telemark II Kommunale tiltak som kan bygge opp under strategien Prioritere lokale stadutviklingsprosjekt som bygger opp under tettstaden som knutepunkt. Samarbeid om å utvikle regionale kriteria for fortetting i tettstadene.

12 4 Effektivisere transportsystemet for god framkomme for alle trafikantar og god forvaltning av eksisterande infrastruktur. 4.1 Investeringar Fylkeskommunens ansvarsområde Investeringsprogrammets programområder: Investeringsprogram FV/TS Større prosjekt, vegutbetring og etterslep. Ca 20 mill kr Gang- og sykkelvegar Trafikksikkerhetstiltak: Kollektivtiltak og universell utforming Statlege tiltak som kan bygge opp under strategien Satsing på å ta att etterslepet på det eksisterande jernbanenettet i Telemark. Planmessig opprusting av riksvegane i Telemark. Prioritering av flaskehalsar og utfordringar for framkomme for næringstransporten Kommunale tiltak som kan bygge opp under strategien Tiltak for meir miljøvenleg transport. Tiltak for effektiv tilkopling til hovudferdsleårer.

13 4.2 Drift og vedlikehald Fylkeskommunens ansvarsområde Optimalisere drift og vedlikehald for å stagnere den negative utviklinga i forfallet på strategisk viktige og viktige fylkesvegar Tfk drift FV Gjennomføre vedtatt minimumstandard for drift og vedlikehald på øvrige fylkesvegar. (2012) Tfk drift FV Statlege tiltak som kan bygge opp under strategien Auke i rammeoverføringane til Fylkeskommunen for å bidra til innhenting av etterslep på fylkesvegar. Tilstrekkelige ressursar til drift og vedlikehald av infrastrukturen på Sørlandsbanen og Bratsbergbanen (KL-anlegg, skinnegang, bruer.) For å sikre høg regularitet og god framkomme Kommunale tiltak som kan bygge opp under strategien Arealplanlegging for og lokalisering av trafikkgenererande verksemd bør i størst mogleg grad knyttast til eksisterande infrastruktur som er dimensjonert for den aktuelle bruken. Kommunalt samarbeid om felles skulerute med koordinert feriestart og ferieslutt. (vil gi effektiv personellutnytting innanfor skuleskyssen)

14 4.3 Utviklingsarbeid Fylkeskommunens ansvarsområde Driftskontraktar Vurdere kontraktsregime når evaluering av forsøkskontraktar i andre fylke ligg føre Sams vegadm. FV /driftsbudsjett Arbeide med nye kontrakter for kollektivtrafikk med omsyn på utsleppskrav og krav til miljøeffektiv materiellbruk Driftsbudsjett K Vurdering av miljøgevinst og kostnader ved overgang til ferjer med meir miljøvenleg drivstoff. Utgreiing Driftsbudsjett K Planarbeid: Intermodal godstransport i Telemark og Vestfold Driftsbudsjett FV/K Påvirkningsarbeid mot Staten med omsyn på auke i rammeoverføringar til å stoppe forfall/ innhente etterslep på fylkesvegar Driftsbudsjett FV Statlege tiltak som kan bygge opp under strategien Meir gods på bane konkret satsing med tiltak. Langsiktige og konkrete strategiar for utvikling av transportkorridorane gjennom Telemark med målsetting om kva dei ulike strekningane skal bidra med i samfunnet i framtida Kommunale tiltak som kan bygge opp under strategien Tiltak og planar som fremmer meir miljøvenleg transport Tiltak og planar som fremmer effektiv tilkopling til hovudferdsleårer

15 5 Styrke byar og tettstader for trivsel, miljø og utvikling. 5.1 Investeringar Fylkeskommunens ansvarsområde Investeringsprogrammets programområder: Investeringsprogram TS/K/ Gang- og sykkelvegar Ca 25 mill kr SS Trafikksikkerhetstiltak Kollektivtiltak og universell utforming Statlege tiltak som kan bygge opp under strategien Lokalisering av arbeidsplassar som bygger opp under stadutvikling med vekt på tettare sentrum og korte avstandar Kommunale tiltak som kan bygge opp under strategien Investeringer i gater og plassar som gode møteplassar. Lokale bidrag til utvikling av knutepunkt

16 5.2 Drift og vedlikehald Fylkeskommunens ansvarsområde Opne for aktiv fleirbruk av offentlege institusjonar i sentrumsområda Tfk drift SS I planveiledning og planuttaler: framheve tiltak for fortetting og god lokalisering som understøtter tettstadene Tfk drift SS Oppfølging av Regional delplan for samordna areal og transport i Grenland Tfk drift SS Statlege tiltak som kan bygge opp under strategien Lokalisering av statlege arbeidsplassar som bygger opp under stadutvikling med vekt på tettare sentrum og korte avstandar. Bidra i samarbeidsprosjekt som omhandlar knutepunkt, til dømes jernbanestasjonar Kommunale tiltak som kan bygge opp under strategien Lokalisering og arealplanlegging som bygger opp under tettare sentrum og korte avstandar Oppfølging av retningslinjer og føresgner i ATP Telemark.

17 5.3 Utviklingsarbeid Fylkeskommunens ansvarsområde Utviklingsprogram for fortetting. Utvikle regionale kriterier for fortetting av næringsareal og bustad med kvalitet Driftsbudsjett SS Utvikle målemetode for utvikling av tettleik i tettstadene Driftsbudsjett SS Rett lokalisering av fylkeskommunale verksemder ved utbygging SS Deltaking i pilotprosjekt for stadutvikling i samarbeid med kommunar og andre aktørar Driftsbudsjett SS Tilskotsarbeid prioriterast til tiltak som fremmer fortetting av bustadområde og næringsareal i tettstadene Driftsbudsjett SS Statlege tiltak som kan bygge opp under strategien Statlege midlar til regional utvikling som bygger opp under tettstadene som motorar i regional utvikling Kommunale tiltak som kan bygge opp under strategien Prioritere lokale stadutviklingsprosjekt som bygger opp under tettstaden som knutepunkt for næringsutvikling og som sosial arena. Utarbeide kommunale retningslinjer for utbygging knytt til uteareal med tanke på framkomme, trivselstiltak, grønstruktur, universell utforming mm. Arbeide fram og fastsette lokalt forankra tettstads- og sentrumsgrenser i kommuneplanane sin arealdel.

18 6 Investeringsprogram I investeringsprogrammet for fylkesvegar er det søkt å ta omsyn til dei innspela som er komne i planprosessen, dei foreslåtte strategiane samt ei viss geografisk og befolkningsmessig vekting. Investeringsprogrammet er lagt Innanfor ramma på 100 mill kr i året. Det er også lagt fram to lister over tillegstiltak som kan tas inn i investeringsprogrammet ved eventuelt auka rammer. Ei liste med tiltak i prioritert rekkefølge og ei liste med uprioriterte tiltak. Dei same tiltaka kan ein også vurderer inn i neste investeringsprogram. Merk at kostnadstala er usikre og overslaga er ofte basert på grove vurderingar på tiltak som enno ikkje er prosjekterte. Usikkerheten varierer men kan i nokre tilfelle ligge på opp til +/- 50%. Kostnadene er inklusive meirverdiavgift og prisstigning. Forslag til investeringsprogram kostnader i mill kr. tiltak markert med raudt er salderingspostar ved evt. meirforbruk Tiltak fordelt på programområder Til kommentarer saman Bypakke Grenland fase 1 50,0 50,0 50,0 50,0 200,0 Årlig bidrag fra fylkeskommunen 50,0 50,0 50,0 50,0 200,0 Bredt spekter av tiltak for å oppnå måla i Bypakke Grenland Større prosjekter, vegutbedring og etterslep 10,0 4,0 4,0 1,0 19,0 Fv34 Mjølner-Kleppveien, refusjon (binding) 0,5 0,5 0,5 0,5 2,0 Tilbakebetaling, tiltak forskottert av Porsgrunn komm. Bruer; Dyrland bru 9,0 8,0 17,0 Gang- og sykkelveger 25,0 15,0 15,0 22,0 77,0 Fv 38 Vrådal sentrum-straumsnes 5,0 10,0 15,0 Skoleveg, fortau Fv360 Gvarv skole-skamlaus 10,0 10,0 Skoleveg Fv351 Lønnevegen - Tangen 12,0 Skoleveg FV601 Setremoen - Midtskogen 5,0 15,0 20,0 skoleveg Fv152 Folkestad bru - Sommarland 20,0 20,0 Fullføre tiltak frå forrige inv.prog. Trafikksikkerhetstiltak 12,0 16,0 18,0 18,0 64,0 Tiltak mot utforkjøringsulykker utenom bypakkeområdet 5,0 7,0 7,0 7,0 26,0 rekkverk, mykgjøring av side terreng, siktrydding inkl. grunnerverv m.m. program utarbeides, Sikring av gang- og krysningssteder og busslommer utenom bypakkeområdet 2,0 2,0 3,0 3,0 10,0 tiltak i gangfelt og andre kryssingssteder; lys, fartsreduserende tiltak m.m. program utarbeides Tiltak etter TS-inspeksjoner utenom bypakkeområdet 5,0 7,0 8,0 8,0 28,0 Hovedferdselsårer. Strekninger med mye trafikk og mange ulykker, program utarbeides

19 Miljø og servicetiltak, og infrastruktur stedsutvikling 0,5 0,5 1,0 1,0 3,0 Støytiltak 0,5 0,0 0,5 0,0 1,0 vann tiltak 0,0 0,5 0,0 0,5 1,0 service rasteplasser 0,5 0,5 1,0 Kollektivtiltak og universell utforming 2,5 4,5 4,0 2,0 13,0 Oppgradering holdeplasser utenom bypakkeområdet 1,5 1,5 2,0 2,0 7,0 Midler avsettes m.a. til enkle strakstiltak for holdeplasser med skolebarn. Kollektivknutepunkt nye og utbedring av eksisterende. 1,0 3,0 2,0 6,0 Gvarv, Ørvella og Tangen har størst behov for tiltak. 0,0 Grunnerverv og planlegging 6,0 6,0 6,0 6,0 24,0 Planlegging utenom bypakkeområdet 4,0 4,0 4,0 4,0 16,0 Grunnerverv utenom bypakkeområdet 2,0 2,0 2,0 2,0 8,0 Sum 105,5 100,5 94,5 99,5 400,00 Tilleggsliste ved eventuelle endra økonomiske rammer. Forslag til tiltak i prioritert rekkefølge. Tiltak fordelt på programområder mill kr kommentar prioritet Større prosjekter, vegutbedring og etterslep Fv359 Kaste-Stodalen 90 mill Bidrag til bompengeprosjekt 1 Fv109 Gongekleiv-Åsland 15 mill Fullføring av strekning påbegynt i inneverande planperiode 2 Fv37 Dale-Vollan 99 mill vegutvidelse (gul-stripe) med brede skuldre (GS-tilbud) 6 Gang- og sykkelveger Fv551 Fortau Gvarv sentrum 4 mill Manglende forbindelse i sentrum. Skoleveg. 4 Fv351 Lønnevegen-Lofthaug 5 mill Fortsettelse av tiltaket Lønnevegen-Tangen. Skoleveg. 5 Infrastruktur stedsutvikling Fv359 Stasjonsvegen Bø miljøgate 24 mill Opprusting av gateløpet mlm Rv36 og stasjonen. 3

20 Tilleggsliste ved eventuelle endra økonomiske rammer. Forslag til tiltak, uprioritert. Tiltak fordelt på programområder Mill kr kommentar Større prosjekter, vegutbedring og etterslep Fv 38 Åmot-Dalen 65,0 Generell, lettere opprusting. 2 av ca 20 km med tyngre oppgradering. Fv38/Fv45 Holtebru - Eidsborg 15,0 Opprusting Fv360 Ramsvik-Stegaakleiv 42,0 Opprusting Fv355 Tjønnefoss-Våmur 127,0 Generell opprusting på hele strekningen inkl. halvbru v. Romonuten. Fv356 Porsgrunnstunnelen 130,0 Må stå ferdig senest 2023 Bruer; aukes med 3 mill i året 12,0 Gang- og sykkelveger Fortsettelse av tiltak i tabell over. Hensiktsmessig faseindeling må utredes. Vidareføring av Fv360 Gvarv skole-akkerhaugen 10-90,0 Fv 155 Langkåshaugen-Oterholt 12 GS- veg uten ny bru Vidareføring av FV601 Setremoen - Snøyrud del 2 12 fullføring fram til Snøyrud. Fv 109 Drangedal sentrum to delstrekninger 13,0 delstrekning 1 er 13 mill. delstrekning 2 er 30 mill. Fv 355 Forskotteringsavtale Fyresdal 3,0 Tilbakebetaling av beløp ihht. Avtale med Fyresdal kommune. Miljø og servicetiltak, og infrastruktur stedsutvikling Fv651 Stavsro 9,0 Bidrag til trafikksikker tilrettelegging for reiseliv. Fv109 Toke brygge/drangedal sentrum 30,0 se delstrekning 2 under gs. 30 mill. Rjukan - Sam Eydes gate (nasjonale gater og plasser) 3-10,0 Bidrag til eventuelt spleiselag for opprusting av gata. Trafikksikkerhetstiltak Tiltak mot utforkjøringsulykker utenom bypakkeomr. Tillegg. 14,0 Se tabell over Tiltak etter TS-inspeksjoner utenom bypakkeområdet. Tillegg. 12,0 Se tabell over Kollektivtiltak og universell utforming Oppgradering/ nybygg kollektivknutepunkt. Tillegg. 6,0 Stort behov for tiltak rundt omkring på knutepunkt i hele fylket.

Samferdsel nasjonale og regionale retningslinjer

Samferdsel nasjonale og regionale retningslinjer Samferdsel nasjonale og regionale retningslinjer Samferdselsavdelinga har ansvaret for: Nærare 3000 km fylkesveg (drift, vedlikehald, investeringar) Kollektivtilbod (strategiske val, planlegge rutetilbod

Detaljer

Fylkeskommunen etter forvaltningsreforma Sykkelby Nettverkssamling Region midt. Hilde Johanne Svendsen, Samferdselsavdelinga 21.

Fylkeskommunen etter forvaltningsreforma Sykkelby Nettverkssamling Region midt. Hilde Johanne Svendsen, Samferdselsavdelinga 21. Fylkeskommunen etter forvaltningsreforma Sykkelby Nettverkssamling Region midt Hilde Johanne Svendsen, Samferdselsavdelinga 21. september 2011 Samferdselspolitiske mål Høg velferd gjennom: - God mobilitet

Detaljer

Hva skjer i Telemark og Grenland?

Hva skjer i Telemark og Grenland? Hva skjer i Telemark og Grenland? NTP 2010 19, statlige handlingsprogram 2010-13 Statsbudsjettet rentekompensasjonsordningen Handlingsprogram for fylkesvegene Samarbeid om areal, transport og klima i Grenland

Detaljer

Regional transportplan Sogn og Fjordane

Regional transportplan Sogn og Fjordane Regional transportplan Sogn og Fjordane 2014-2023 Folkemøte Balestrand, Kviknes hotell 16.1.2013 Regional transportplan for Sogn og Fjordane Bakgrunn: Ny plan- og bygningslov 2010. Regional planstrategi:

Detaljer

Fylkeskommunen som vegeigar

Fylkeskommunen som vegeigar Fylkeskommunen som vegeigar Arild Fuglseth Samferdselssjef Møre og Romsdal fylke Samspleis konferansen 13.01.2010 Ein lenge ønska transportetat Forvaltningsreforma gir oss moglegheit til å etablere den

Detaljer

Fylkesvegplan for Oppland

Fylkesvegplan for Oppland Fylkesvegplan for Oppland 2018-2021 Dialogmøte Søndre Land kommune 15. mars 2016 Planlagt innhold Grunnlaget for ny fylkesvegplan Organisering av arbeidet og framdriftsplan Økonomiske rammer for fylkesvegplanen

Detaljer

Investeringsprogram for fylkesvegnettet til RTP. Presentasjon

Investeringsprogram for fylkesvegnettet til RTP. Presentasjon Investeringsprogram for fylkesvegnettet til RTP Presentasjon Ramme for investeringsprogrammet RTP vedteke i FT i juni 2017 Vedtak i FUV i juni 2017 å sende investeringsprogrammet på høyring utan politisk

Detaljer

Budsjettskjema 1A - Drift (tabell 1)

Budsjettskjema 1A - Drift (tabell 1) Budsjettskjema 1A - Drift (tabell 1) Regnskap 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Skatt på inntekt og formue 716 877 994 705 710 000 763 052 000 763 052 000 763 052

Detaljer

Fylkesvegane i Hordaland - Plan- og byggeprogram 2017

Fylkesvegane i Hordaland - Plan- og byggeprogram 2017 SAMFERDSELSAVDELINGA Arkivnr: 2014/22536-6 Saksbehandlar: Lise Fauskanger Ådlandsvik Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Utval for miljø og samferdsel 01.12.2016 Fylkesutvalet 08.12.2016 Fylkestinget

Detaljer

Handlingsprogram fylkesveger 2018-2021. Oppstartmøte 26.November 2015 Anne Karin Torp Adolfsen fylkesråd

Handlingsprogram fylkesveger 2018-2021. Oppstartmøte 26.November 2015 Anne Karin Torp Adolfsen fylkesråd Handlingsprogram fylkesveger 2018-2021 Oppstartmøte 26.November 2015 Anne Karin Torp Adolfsen fylkesråd Om Handlingsprogrammet Fv HP Fv utarbeides hvert fjerde år og vedtas av Fylkestinget Nasjonal Transportplan

Detaljer

Trafikksikkerhetsplan for Bergen. Nordisk Trafikksikkerhetsforum Bergen15.05.13 Elin Horntvedt Gullbrå Bergen kommune

Trafikksikkerhetsplan for Bergen. Nordisk Trafikksikkerhetsforum Bergen15.05.13 Elin Horntvedt Gullbrå Bergen kommune Trafikksikkerhetsplan for Bergen Nordisk Trafikksikkerhetsforum Bergen15.05.13 Elin Horntvedt Gullbrå Bergen kommune Bakgrunn Hvorfor trafikksikkerhetsplan Fylkets trafikksikkerhetsutvalg (FTU) la i Handlingsplan

Detaljer

Vinterdrift utfordringar på fylkesvegnettet. v/samferdselssjef Anne Iren Fagerbakke

Vinterdrift utfordringar på fylkesvegnettet. v/samferdselssjef Anne Iren Fagerbakke Vinterdrift utfordringar på fylkesvegnettet v/samferdselssjef Anne Iren Fagerbakke Utfordringar drift og vedlikehald - generelt Det generelle biletet er presentert i transportetatane sitt framlegg til

Detaljer

Handlingsprogram - nye fylkesveier høringsuttalelse. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes kommunestyre

Handlingsprogram - nye fylkesveier høringsuttalelse. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes kommunestyre Fosnes Kommune Saksmappe: 2009/5518-3 Saksbehandler: Kjell Ivar Tranås Saksframlegg Handlingsprogram - nye fylkesveier 2010-2019 - høringsuttalelse Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes kommunestyre Rådmannens

Detaljer

Kopi til: Arkivnr.: 812. Nytt fylkesvegnett - styrings- og rapporteringssystem mellom partane Hordaland fylkeskommune og Statens vegvesen Region vest

Kopi til: Arkivnr.: 812. Nytt fylkesvegnett - styrings- og rapporteringssystem mellom partane Hordaland fylkeskommune og Statens vegvesen Region vest HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen NOTAT Til: Fylkesutvalet Samferdselsutvalet Dato: 03. februar 2010 Frå: Fylkesrådmannen Arkivsak: 200907758-4/OYVSTO Kopi til: Arkivnr.: 812 Nytt fylkesvegnett -

Detaljer

Vegdirektør Terje Moe Gustavsen Meld.St. 26 om Nasjonal transportplan Terje Moe Gustavsen, vegdirektør

Vegdirektør Terje Moe Gustavsen Meld.St. 26 om Nasjonal transportplan Terje Moe Gustavsen, vegdirektør Vegdirektør Terje Moe Gustavsen Meld.St. 26 om Nasjonal transportplan 2014-2023 12.04.2013 Eskild Jensen (1925-2013) Vegdirektør 1980-1992 Hva er Nasjonal transportplan? Nasjonal transportplan 2014-2023

Detaljer

Regionale møte 2013 Handlingsprogram , Riksveg Synnøve Sørflaten, Vegavdeling Møre og Romsdal

Regionale møte 2013 Handlingsprogram , Riksveg Synnøve Sørflaten, Vegavdeling Møre og Romsdal 2013 Handlingsprogram 2014-2017, Riksveg Synnøve Sørflaten, Vegavdeling Møre og Romsdal Utfordringar Hovudutfordringa er å bruke rammene best mogleg for å sikre eit sikkert og miljøvennleg vegsystem med

Detaljer

Drammen kommune 17. april 2012

Drammen kommune 17. april 2012 Transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan 2014-2023 Drammen kommune 17. april 2012 Hans Jan Håkonsen Avdelingsdirektør Statens vegvesen Region sør Mandatet Transportetatenes faglige anbefalinger

Detaljer

Regionale møter - Samferdselsavdelinga. Lage Lyche seksjonsleiar - infrastruktur

Regionale møter - Samferdselsavdelinga. Lage Lyche seksjonsleiar - infrastruktur - Samferdselsavdelinga Lage Lyche seksjonsleiar - infrastruktur November Samferdselskonferanse Oktober Oktober 3. Tertial rapport Desember Vedtak Økonomiplan og budsjett Januar Tildelingsbrev frå MRFK

Detaljer

Program for kollektivterminalar

Program for kollektivterminalar Program for kollektivterminalar Regional transportplan - strategi for infrastruktur for kollektivtrafikken Det er formulert følgjande strategiar for utvikling av infrastruktur for kollektivtrafikken Regional

Detaljer

Behandling i Samferdselsutvalet Det legges fram vedtak med 3 nye pkt. ang. etterslep, ferje og rassikring.

Behandling i Samferdselsutvalet Det legges fram vedtak med 3 nye pkt. ang. etterslep, ferje og rassikring. Behandling i Samferdselsutvalet - 04.03.2015 Det legges fram vedtak med 3 nye pkt. ang. etterslep, ferje og rassikring. Fylkesrådmannen legg saka fram med slikt forslag til nytt vedtak: Møre og Romsdal

Detaljer

Fylkesrådmannens forslag til handlingsprogram for samferdsel november 2016

Fylkesrådmannens forslag til handlingsprogram for samferdsel november 2016 Fylkesrådmannens forslag til handlingsprogram for samferdsel 2017-2020 7. november 2016 Agenda 09.00 09.15 Velkommen ved Fylkesrådmann Tron Bamrud 09.15 09.45 Presentasjon av handlingsprogram for samferdsel

Detaljer

Planprogram for trafikksikkerhetsplan Tysvær kommune

Planprogram for trafikksikkerhetsplan Tysvær kommune Planprogram for trafikksikkerhetsplan Tysvær kommune - Kommuneplanutvalet 28.03.2017 1. Innledning Tysvær kommune sin trafikksikringsplan blei vedtatt i kommunestyret den 26.10.2010, og er gjeldande i

Detaljer

Regionale konsekvenser for vegsektoren i region sør. Arendal 7. februar 2008

Regionale konsekvenser for vegsektoren i region sør. Arendal 7. februar 2008 Regionale konsekvenser for vegsektoren i region sør Arendal 7. februar 2008 Transportkorridorer Korridorer i region sør Korridor 2: rv. 35 Korridor 3: E18, E39, rv. 23 Korridor 4: rv. 9 Korridor 5: E134,

Detaljer

RULLERING AV TRAFIKKSIKRINGSPLAN - UTLEGGING AV PLANPROGRAM TIL OFFENTLEG ETTERSYN, VARSEL OM OPPSTART

RULLERING AV TRAFIKKSIKRINGSPLAN - UTLEGGING AV PLANPROGRAM TIL OFFENTLEG ETTERSYN, VARSEL OM OPPSTART Saksnr Utval Møtedato Saksbeh. Utval for plan og miljø OHA Råd for seniorar og menneske med OHA nedsett funksjonsevne 012/14 Ungdomsrådet 08.04.2014 OHA Sakshandsamer: Øystein Havsgård Arkivsaknr 13/1119

Detaljer

Handlingsprogram for fylkesveger (23) - Høring

Handlingsprogram for fylkesveger (23) - Høring Saknr. 16/17216-1 Saksbehandler: Rune Hoff/ Eli N. Ruud-Olsen Handlingsprogram for fylkesveger 2018-2021(23) - Høring Innstilling til vedtak: Fylkesrådet vedtar at vedlagte høringsversjon av Handlingsprogram

Detaljer

Namsos Kommune Formannskapet. Saksframlegg. Forslag til Fylkesvegplan Høringsuttalelse

Namsos Kommune Formannskapet. Saksframlegg. Forslag til Fylkesvegplan Høringsuttalelse Namsos Kommune Formannskapet Saksmappe: 2009/1138-2 Saksbehandler: Kjell Ivar Tranås Saksframlegg Forslag til Fylkesvegplan 2010-2013 - Høringsuttalelse Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap 10.03.2009

Detaljer

HOVUDNETT FOR SYKKEL

HOVUDNETT FOR SYKKEL HOVUDNETT FOR SYKKEL Vedlegg til kommuneplanen for Voss 2015-2026 21.05.2014 Landskapsplanleggar Magnhild Gjengedal SLIDE 1 KVIFOR ER DET SÅ VIKTIG Å FÅ FOLK TIL Å SYKLE?! "Miljøvenleg! "Billeg! "Raskt!

Detaljer

Innspel frå FUNK til kommuneplanen sin samfunnsdel

Innspel frå FUNK til kommuneplanen sin samfunnsdel Innspel frå FUNK til kommuneplanen sin samfunnsdel Volda kommune 17.12.2015 Notat frå møte i FUNK Dette heftet er eit notat frå møte i FUNK 21.09.2015. Arkivsak nr.: 2015/632 Volda kommune ynskte innspel

Detaljer

Utval Møtedato Utval Saksnr Formannskapet Kommunestyret. Høyring - Transportetatane sitt grunnlagsdokument for NTP 2018-2029

Utval Møtedato Utval Saksnr Formannskapet Kommunestyret. Høyring - Transportetatane sitt grunnlagsdokument for NTP 2018-2029 Vinje kommune Rådmannen Arkiv saknr: 2016/1163 Løpenr.: 10373/2016 Arkivkode: 113 Utval Møtedato Utval Saksnr Formannskapet Kommunestyret Sakshandsamar: Jan Myrekrok Høyring - Transportetatane sitt grunnlagsdokument

Detaljer

Byutviklingsdirektør Bertil Horvli: Transportløsninger som må til for å få byutvikling

Byutviklingsdirektør Bertil Horvli: Transportløsninger som må til for å få byutvikling Byutviklingsdirektør Bertil Horvli: Transportløsninger som må til for å få byutvikling Samferdsel i Drammen Trafikksituasjonen for overordnet vegnett i Drammen (Trafikktall 2014/2015) Trafikktall (ÅDT

Detaljer

Krafttak for vegvedlikeholdet

Krafttak for vegvedlikeholdet Lillehammer 30.Januar 2008 Krafttak for vegvedlikeholdet Statens vegvesens prioriteringer nasjonalt og for Region øst/innlandet Sidsel Sandelien Regionvegsjef Statens vegvesen Region øst Oppdrag og rammer

Detaljer

Saksbehandler: rådgiver politikk og samfunn Anne Grønvold. Handlingsprogram for fylkesveger høring. Lovhjemmel:

Saksbehandler: rådgiver politikk og samfunn Anne Grønvold. Handlingsprogram for fylkesveger høring. Lovhjemmel: Arkivsaksnr.: 15/2262 Lnr.: 2580/17 Ark.: N00 Saksbehandler: rådgiver politikk og samfunn Anne Grønvold Handlingsprogram for fylkesveger 2018-2021 - høring Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: Lunner kommune

Detaljer

1,5 millioner Belønningsmidler 2014. Bygge nytt ensidig fortau. 375 m. Prosjektet regnes med å være ferdigstilt våren 2015

1,5 millioner Belønningsmidler 2014. Bygge nytt ensidig fortau. 375 m. Prosjektet regnes med å være ferdigstilt våren 2015 Rapportering prosjekter Byutvikling, drift og kultur Prosjekt/tiltak Type tiltak Status Estimert ferdigstilt Kostnad Finansieringskilde Ansvar Kommentar detaljpling Greg. Dagssonsgate, strekning Øvregate/Skauenvege

Detaljer

Handlingsprogram Utviklingsplan Gol tettstad Kommunedelplan Gol tettstad 2006-2016 Vedteke av Kommunestyre i K-sak 46/06

Handlingsprogram Utviklingsplan Gol tettstad Kommunedelplan Gol tettstad 2006-2016 Vedteke av Kommunestyre i K-sak 46/06 Handlingsprogram Utviklingsplan Gol tettstad Kommunedelplan Gol tettstad 2006-2016 Vedteke av Kommunestyre i K-sak 46/06 INNHALDSLISTE: 1. INNLEIING:...FEIL! BOKMERKE ER IKKE DEFINERT. 2. GJENNOMFØRINGSORGANISASJON:...FEIL!

Detaljer

Regional plan for samordna areal- og transport for Telemark 2015-25

Regional plan for samordna areal- og transport for Telemark 2015-25 Regional plan for samordna areal- og transport for Telemark 2015-25 Planen er vedtatt av fylkestinget i Telemark 10.12.2014. Foto: Dag Jenssen, Lene Hennum, Tor Jørgen Naas Melås og Aslaug Norendal Øvrige

Detaljer

Bransjetreff Arendal 11.11.2013 Bypakker og bymiljøavtaler i Region sør. Avdelingsdirektør Dagfinn Fløystad Styring- og strategistaben

Bransjetreff Arendal 11.11.2013 Bypakker og bymiljøavtaler i Region sør. Avdelingsdirektør Dagfinn Fløystad Styring- og strategistaben Bransjetreff Arendal 11.11.2013 Bypakker og bymiljøavtaler i Region sør Avdelingsdirektør Dagfinn Fløystad Styring- og strategistaben 1 NTP 2014-2023: Bymiljøavtaler Mål i NTP 2014-2023 og Klimameldingen

Detaljer

Behandling i fylkestinget : Kristoffer A. Lyngvi ble innvilget permisjon ved behandlingen av denne saken.

Behandling i fylkestinget : Kristoffer A. Lyngvi ble innvilget permisjon ved behandlingen av denne saken. Behandling i fylkestinget - 14.06.2016: Kristoffer A. Lyngvi ble innvilget permisjon ved behandlingen av denne saken... Rune Hagestrans fremmet følgende felles endringsforslag: Nasjonal transportplans

Detaljer

- Offentleg planarbeid

- Offentleg planarbeid - Offentleg planarbeid Jens Harald Garden, Hordaland fylkeskommune, Kultur- og idrettsavdelinga med arbeidet innan idrett, fysisk aktivitet ktiitt og friluftsliv filftli er å skape ein aktiv kvar dag ved

Detaljer

Oppgradering av Fv 218 til Horsøy - Askøy kommune

Oppgradering av Fv 218 til Horsøy - Askøy kommune SAMFERDSELSAVDELINGA Arkivnr: 2016/34309-1 Saksbehandlar: Bente Utne Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Utval for miljø og samferdsel 01.12.2016 Fylkesutvalet 08.12.2016 Fylkestinget 13.12.2016

Detaljer

Handlingsprogram 2015-18 ATP Telemark... 38

Handlingsprogram 2015-18 ATP Telemark... 38 27. 06.2014 Regional plan for Samordna areal- og transport for Telemark 2015-25 1 Bakgrunn... 4 1.1 Planens rolle... 4 1.2 Geografisk avgrensing... 5 1.3 Tematisk avgrensing... 5 1.4 Status Telemark 2013...

Detaljer

Sykkelbynettverket: Kurs i sykkelveginspeksjoner NTP Nasjonal sykkelstrategi Marit Espeland, Statens vegvesen Vegdirektoratet

Sykkelbynettverket: Kurs i sykkelveginspeksjoner NTP Nasjonal sykkelstrategi Marit Espeland, Statens vegvesen Vegdirektoratet Sykkelbynettverket: Kurs i sykkelveginspeksjoner NTP Nasjonal sykkelstrategi Marit Espeland, Statens vegvesen Vegdirektoratet Sykkelen det mest miljøvennlige kjøretøyet Og det eneste transportmiddelet

Detaljer

FYLKESVEGPLANEN 2006-2015

FYLKESVEGPLANEN 2006-2015 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200506709-20 Arkivnr. 812.T07 Saksh. Aarethun, Thorbjørn Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 15.02.2006 22.02.2006-23.02.2006

Detaljer

Transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan 2014-2023. Terje Moe Gustavsen Vegdirektør

Transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan 2014-2023. Terje Moe Gustavsen Vegdirektør Transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan 2014-2023 Terje Moe Gustavsen Vegdirektør Mandatet Transportetatenes faglige anbefalinger til regjeringens arbeid med Nasjonal transportplan 2014 2023

Detaljer

Klepp kommune P Å V E G. Kommunedelplan for trafikksikkerhet. rev. feb. 2013 Innledning

Klepp kommune P Å V E G. Kommunedelplan for trafikksikkerhet. rev. feb. 2013 Innledning Klepp kommune P Å V E G Kommunedelplan for trafikksikkerhet H a n d l i n g s d e l 2 0 1 3-2 0 1 4 rev. feb. Innledning 5 TILTAK Foreslått prioritering av tiltak har hovedvekt på nullvisjonen, tilrettelegging

Detaljer

GUL MIDTSTRIPE TIL HOVDEN INNAN 2023 RV9 SETESDAL VEGEN HEIM - VEGEN FRAM

GUL MIDTSTRIPE TIL HOVDEN INNAN 2023 RV9 SETESDAL VEGEN HEIM - VEGEN FRAM GUL MIDTSTRIPE TIL HOVDEN INNAN 2023 RV9 SETESDAL VEGEN HEIM - VEGEN FRAM RV9 - LIVSÅRA I SETESDAL Trygg og effektiv Rv9 gjennom Setesdal er ein grunnpilar for vidare utvikling og vekst i regionen. Nasjonal

Detaljer

Innspill til høring av Handlingsprogram for fylkesveger og kollektivtransport 2017-2020

Innspill til høring av Handlingsprogram for fylkesveger og kollektivtransport 2017-2020 Innspill til høring av Handlingsprogram for fylkesveger og kollektivtransport 2017-2020 Sak: 9/2016 Saksbehandler: Askim kommune v/sølve Bjørkevoll og Trøgstad kommune v/marit L. Haakaas Forslag til vedtak:

Detaljer

Fylkesvegane - Plan- og byggeprogram 2016

Fylkesvegane - Plan- og byggeprogram 2016 SAMFERDSELSAVDELINGA Arkivnr: 2014/22536-3 Saksbehandlar: Lise Fauskanger Ådlandsvik Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Utval for miljø og samferdsel 11.11.2015 Fylkesutvalet 18.11.2015 Fylkestinget

Detaljer

Kommunedelplan samferdsel 2014-17 Planprogram

Kommunedelplan samferdsel 2014-17 Planprogram Steinkjer tar samfunnsansvar Kommunedelplan samferdsel 2014-17 Planprogram Formål: Formålet med planarbeidet er å utarbeide egen kommunedelplan for samferdsel for Steinkjer kommune. Planavgrensning Kommunedelplan

Detaljer

Kommunedelplan. for fysisk aktivitet Planprogram - Høyringsutgåve

Kommunedelplan. for fysisk aktivitet Planprogram - Høyringsutgåve Kommunedelplan for fysisk aktivitet 2018-2029 Planprogram - Høyringsutgåve INNLEIING Bakgrunn for revisjon av planen Klepp kommune skal i tråd med planstrategien 2016-2019 revidera kommunedelplanen for

Detaljer

Regional transportplan KVU vegsystemet i Tromsø-området Dialogmøte jan 2018

Regional transportplan KVU vegsystemet i Tromsø-området Dialogmøte jan 2018 Regional transportplan 2018-29 KVU vegsystemet i Tromsø-området Dialogmøte jan 2018 Ivar B. Prestbakmo Fylkesråd for samferdsel og miljø Om fylkeskommunens eierskap og ansvar samferdsel Rundt 3000 kilometer

Detaljer

Av dette: 2,5 mrd. i kommende bompengeprosjekter/-pakker (E6 Helgeland, Bypakke Bodø og Harstadpakken) 0,5 mrd. i samordningsstrekninger

Av dette: 2,5 mrd. i kommende bompengeprosjekter/-pakker (E6 Helgeland, Bypakke Bodø og Harstadpakken) 0,5 mrd. i samordningsstrekninger Totalt på investeringsmidler nå: Store prosjekt 8,512 Programområdene 1,685 Fornying 0,894 Planlegging/grunnerverv 0,500 Sum i Region nord 11.591 mrd. Av dette: 2,5 mrd. i kommende bompengeprosjekter/-pakker

Detaljer

Vedlegg 4: Programområdemidler fylkesveg

Vedlegg 4: Programområdemidler fylkesveg Vedlegg 4: Programområdemidler fylkesveg 19.04. 2017 Innledning Byvekstavtalen for Bergen vil i første omgang være avgrenset til perioden 2018-2023, i samsvar med tidsperioden for gjeldende Nasjonal transportplan

Detaljer

MRFK sitt plansystem, mål og utfordringar Handlingsprogram NTP verknader

MRFK sitt plansystem, mål og utfordringar Handlingsprogram NTP verknader MRFK sitt plansystem, mål og utfordringar Handlingsprogram NTP verknader Regionale møte samferdsel 2013 Arild Fuglseth Samferdselsjef Krevjande oppgåver og prosjekt Regionale møte 2013 04.11.2013 2 Prognose

Detaljer

NTP fleip eller fakta? Samferdselspolitikk ein del av næringspolitikken

NTP fleip eller fakta? Samferdselspolitikk ein del av næringspolitikken NTP fleip eller fakta? Samferdselspolitikk ein del av næringspolitikken LOs samferdselspolitiske konferanse 20. mars 2007 Statsråd Liv Signe Navarsete Hovudpunkt Arbeidsdeling, konkurranseflater og avvegingar

Detaljer

Dialogmøter regionene samferdsel Anne Karin Torp Adolfsen fylkesråd

Dialogmøter regionene samferdsel Anne Karin Torp Adolfsen fylkesråd Dialogmøter regionene samferdsel 2014 Anne Karin Torp Adolfsen fylkesråd Nasjonale signaler om samferdselens betydning for regional utvikling Attraktivitet, vekst og infrastruktur Fylkeskommunens mål og

Detaljer

RV9 - LIVSÅRA I SETESDAL

RV9 - LIVSÅRA I SETESDAL GUL MIDTSTRIPE til hovden innan 2023 RV 9 SETESDAL VEGEN HEIM - VEGEN FRAM RV9 - LIVSÅRA I SETESDAL Trygg og effektiv Rv 9 gjennom Setesdal er ein grunnpilar for vidare utvikling og vekst i regionen. Nasjonal

Detaljer

Vedlegg 1: Oversyn over ekstra skuleskyss i Fjell kommune, 2012.

Vedlegg 1: Oversyn over ekstra skuleskyss i Fjell kommune, 2012. Vedlegg 1: Oversyn over ekstra skuleskyss i Fjell kommune, 2012. Dersom skulevegen til elevane vert vurdert som særskild farleg eller vanskeleg, har elevane rett på gratis skuleskyss. I Fjell kommune har

Detaljer

Møre og Romsdal fylkeskommune føreset at bindingane frå NTP står fast og kjem tidleg i perioden.

Møre og Romsdal fylkeskommune føreset at bindingane frå NTP står fast og kjem tidleg i perioden. Behandling i Fylkestinget - 18.10.2016 Tove-Lise Torve (AP) fremma følgjande fellesforslag: «Saker til Statsbudsjettet: Samferdsel Tunnelsikring Ny tunnelsikringsforskrift krev at tunnelane på fylkesvegnettet

Detaljer

NTN-Seminar Tønsberg 23 10 2013. Lage Lyche

NTN-Seminar Tønsberg 23 10 2013. Lage Lyche NTN-Seminar Tønsberg 23 10 2013 Lage Lyche Møre og Romsdal fylkeskommune Budsjett på ca 1,4 milliard I perioden 2009-2013 har Samferdselsavdelinga økt fra 13 til 28 ansatte Frå 2010: 3108 km fylkesveg

Detaljer

REGIONAL AREAL- OG TRANSPORTPLAN BUSKERUD

REGIONAL AREAL- OG TRANSPORTPLAN BUSKERUD REGIONAL AREAL- OG TRANSPORTPLAN BUSKERUD PLANPROGRAM PÅ HØRING FOKUS PLANTEMA Prosjektleder Ellen Korvald Informasjons- og dialogmøte 12. desember 2014 Bakgrunn et oppdrag fra Regional planstrategi En

Detaljer

Stortingsmelding nr. 26 Nasjonal transportplan Torbjørn Naimak, regionvegsjef

Stortingsmelding nr. 26 Nasjonal transportplan Torbjørn Naimak, regionvegsjef Stortingsmelding nr. 26 Nasjonal transportplan 2014-2023 Hva er Nasjonal transportplan? Nasjonal transportplan 2014-2023 Plan for å utvikle det statlige transportsystemet i Norge Grunnlaget for transportetatene

Detaljer

Handlingsprogram for fylkesveger i Troms 2010-13(-19) Mill 2010-kroner

Handlingsprogram for fylkesveger i Troms 2010-13(-19) Mill 2010-kroner Handlingsprogram for fylkesveger i Troms 2010-13(-19) 2010 2011 2012 2013 2010-2013 Mill 2010-kroner 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2014-2019 Prosjekt Kostnad rest pr. Fylke Annen Fylke Annen Fylke Annen

Detaljer

Samanstilling av konsekvensar for utbetring av Rv 5 Evja Fugleskjærskaia Florø,

Samanstilling av konsekvensar for utbetring av Rv 5 Evja Fugleskjærskaia Florø, FLORA KOMMUNE Samanstilling av konsekvensar for utbetring av Rv 5 Evja Fugleskjærskaia Florø, 08.05.17 Alternativ (# i arbeidet med konsekvensvurdering er strekninga delt i to: Del 1 er Fugleskjærskaia-Samfunnshuset

Detaljer

Kvar står vi og kvar går vi når det gjeld idrett og fysisk aktivitet i Fjell?

Kvar står vi og kvar går vi når det gjeld idrett og fysisk aktivitet i Fjell? Kvar står vi og kvar går vi når det gjeld idrett og fysisk aktivitet i Fjell? -eller: korleis rører vi oss, og korleis padlar vi vidare mot 2018? Fjell Noregs beste kystkulturkommune Eit skifte av fokus?

Detaljer

FYLKESVEGAR - PLAN- OG BYGGEPROGRAM FOR 2012

FYLKESVEGAR - PLAN- OG BYGGEPROGRAM FOR 2012 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 201200095-2 Arkivnr. 8 Saksh. Støle, Øivind Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 15.02.2012 22.02.2012-23.02.2012 13.03.2012-14.03.2012

Detaljer

Hovden del2 reguleringsplan frå 1997

Hovden del2 reguleringsplan frå 1997 Hovden del2 reguleringsplan frå 1997 Kvifor Utgangspunktet var behovet for revisjon av Hovden del 2 (1997) Målsetting for planarbeidet. Føremålet med planen er å disponere areal og ressursar på Hovden

Detaljer

Samfunnsutvikling planlegging, samferdsel, Samferdselskonferanse 11.11.11 Fylkesplansjef Ole Helge Haugen

Samfunnsutvikling planlegging, samferdsel, Samferdselskonferanse 11.11.11 Fylkesplansjef Ole Helge Haugen Samfunnsutvikling planlegging, samferdsel, Samferdselskonferanse Fylkesplansjef Ole Helge Haugen Regionale utviklingstrekk vegen framover Regional planstrategi har ei målsetting om å styrke fylket sin

Detaljer

INNFARTSPARKERING I BERGENSOMRÅDET FYLKESKOMMUNEN SITT INVESTERING- OG DRIFTSANSVAR

INNFARTSPARKERING I BERGENSOMRÅDET FYLKESKOMMUNEN SITT INVESTERING- OG DRIFTSANSVAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200706630-21 Arkivnr. 8211 Saksh. Midtgård, Bjørn Inge Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 16.09.2009 23.09.2009 INNFARTSPARKERING I

Detaljer

Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet 2015-2019 høyringsdokument planprogram. Lærdal kommune PLANPROGRAM

Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet 2015-2019 høyringsdokument planprogram. Lærdal kommune PLANPROGRAM Lærdal kommune PLANPROGRAM Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet 2015-2019 Innhald Innhald... 1 1 Innleiing... 2 2 Overordna føringar og rammer for planarbeidet... 3 2.1 Nasjonale føringar... 3

Detaljer

Reguleringsplan for gang- og sykkelveg. Mastrevik Kilstraumen med friområde på Ulvøy. Folkemøte

Reguleringsplan for gang- og sykkelveg. Mastrevik Kilstraumen med friområde på Ulvøy. Folkemøte Reguleringsplan for gang- og sykkelveg Mastrevik Kilstraumen med friområde på Ulvøy Folkemøte 17.11.2015 Bakgrunn Planarbeidet har som føremål å legge til rette for gang- og sykkelveg på strekninga frå

Detaljer

Trafikksikringsarbeid i Hordaland fylkeskommune

Trafikksikringsarbeid i Hordaland fylkeskommune Trafikksikringsarbeid i Hordaland fylkeskommune Trafikksikringskonferanse for kommunane, 22.11.2011 Øivind Hauge Støle, leiar Fylkestrafikksikringsrådet Grunnlaget Fylkeskommunene sitt ansvar for trafikksikring,

Detaljer

Innspel til stortingsmelding om Nasjonal transportplan (NTP) 2018-2029

Innspel til stortingsmelding om Nasjonal transportplan (NTP) 2018-2029 Til Sogn og Fjordane fylkeskommune V/ samferdsleavdelinga. Att.: Dina Lefdal Frå Trygg Trafikk i Sogn og Fjordane Dato: 18.5.2016 v/ Audun Heggestad Innspel til stortingsmelding om Nasjonal transportplan

Detaljer

Prosjekter i nord. Økonomiske rammer Større riksfylkesvegprosjekt. Planoppgaver Muligheter. 12. 03. 2015 Avdelingsdirektør Anne Grethe Olsen

Prosjekter i nord. Økonomiske rammer Større riksfylkesvegprosjekt. Planoppgaver Muligheter. 12. 03. 2015 Avdelingsdirektør Anne Grethe Olsen Prosjekter i nord 12. 03. 2015 Avdelingsdirektør Anne Grethe Olsen Økonomiske rammer Større riksfylkesvegprosjekt Planoppgaver Muligheter Prosjekter i nord Statlige føringer Nasjonal transportplan (NTP)

Detaljer

Kommunedelplan trafikksikkerhet

Kommunedelplan trafikksikkerhet Kommunedelplan trafikksikkerhet Forslag til planprogram 12.10.2016 Nes kommune Innhold 1. Bakgrunn... 2 2. Hovedproblemstillinger i ny plan... 2 3. Utredningsbehov... 3 4. Mål i planen... 3 4.1. Resultatmål...

Detaljer

Agenda. Hva skal bygges i regionen i Hp Drift og vedlikehold. Videre utvikling av riksvegnettet. Klima og krisehåndtering

Agenda. Hva skal bygges i regionen i Hp Drift og vedlikehold. Videre utvikling av riksvegnettet. Klima og krisehåndtering Statens vegvesen Regionvise møter med kommunene i Hedmark 2014 Agenda Hva skal bygges i regionen i Hp 2014-17 Drift og vedlikehold Videre utvikling av riksvegnettet Klima og krisehåndtering Handlingsprogrammet

Detaljer

Mer kollektivtransport, sykkel og gange!

Mer kollektivtransport, sykkel og gange! Mer kollektivtransport, sykkel og gange! Lars Eide seksjonssjef Statens vegvesen Mangedobling av persontransportarbeidet Veksten i persontransportarbeidet har økt mer enn befolkningsveksten de siste 50

Detaljer

FRÅSEGN - HØYRING AV STATLEGE PLANRETNINGSLINJER FOR BOLIG-, AREAL- OG TRANSPORTPLANLEGGING - MLJØVERNDEPARTEMENTET

FRÅSEGN - HØYRING AV STATLEGE PLANRETNINGSLINJER FOR BOLIG-, AREAL- OG TRANSPORTPLANLEGGING - MLJØVERNDEPARTEMENTET HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Planseksjonen Arkivsak 201307073-2 Arkivnr. 053 Saksh. Engum, Hans-Christian; Rødseth, Marit Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 31.10.2013 FRÅSEGN - HØYRING AV STATLEGE

Detaljer

Innfartsparkering Kollektivtransportforum årskonferanse 2015

Innfartsparkering Kollektivtransportforum årskonferanse 2015 Innfartsparkering Kollektivtransportforum årskonferanse 2015 Erlend Iversen Samferdselavdelinga, Hordaland fylkeskommune Dagens tekst: Hordaland fylkeskommune har utarbeidd eit forslag til strategi for

Detaljer

Oslopakke 3 - innhold og prosess. Møte i arbeidsutvalget Plansamarbeid om areal og transport i Oslo og Akershus 11. november 2009

Oslopakke 3 - innhold og prosess. Møte i arbeidsutvalget Plansamarbeid om areal og transport i Oslo og Akershus 11. november 2009 Oslopakke 3 - innhold og prosess Møte i arbeidsutvalget Plansamarbeid om areal og transport i Oslo og Akershus 11. november 2009 Oslopakke 3 innhold Agenda målsetting (foreløpig) organisering hovedtrekk

Detaljer

Miljøløftet Bergen! Morten Sageidet 6. desember 2017

Miljøløftet Bergen! Morten Sageidet 6. desember 2017 Miljøløftet Bergen! Morten Sageidet 6. desember 2017 Byvekstavtale Bergen MÅL: Norges første byvekstavtale signert 01.09.17 Vekst i persontransport: Kollektiv, sykkel og gange (0-vekstmålet) Betre mobilitet

Detaljer

Oslopakke 3. NVF Bypakker og trendbrudd Bergen. Henrik Berg 13. oktober 2010 01.11.2010 1

Oslopakke 3. NVF Bypakker og trendbrudd Bergen. Henrik Berg 13. oktober 2010 01.11.2010 1 Oslopakke 3 NVF Bypakker og trendbrudd Bergen Henrik Berg 13. oktober 2010 01.11.2010 1 Oslopakke 3 Oslopakke 3 på 15 minutter Oslopakke 3 som bidrag til trendbrudd Utfordringer i en lokalpolitisk kontekst

Detaljer

Revidert Østlandspakke - innspill til Nasjonal transportplan

Revidert Østlandspakke - innspill til Nasjonal transportplan Saknr. 15/2138-1 Saksbehandler: Per Olav Bakken Revidert Østlandspakke - innspill til Nasjonal transportplan 2018-2027 Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for Fylkestinget med slikt forslag

Detaljer

Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag Tidspunkt: Kl

Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag Tidspunkt: Kl Møtebok Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 21.05.2012 Tidspunkt: Kl. 17.45 18.00 Følgende medlemmer møtte: Niels F. Rolsdorph Åse B. Lilleåsen Per Guttorm Haarstad

Detaljer

Mulighetsrom - støtteordninger

Mulighetsrom - støtteordninger Indre regionråd mars 2016 Mulighetsrom - støtteordninger Trafikksikkerhet- FTU: Tilskuddsordning til sikring av kommunale skoleveger Type tiltak: Etablering av droppsoner for elever som blir kjørt i bil

Detaljer

Prosjekter i Finnmark 2015-2029

Prosjekter i Finnmark 2015-2029 Regionvegsjef Torbjørn Naimak Barents Industri 25. november 2015 Prosjekter i Finnmark 2015-2029 Gednje brøytestasjon i forrige uke. Foto: Odd Walter Hirsavaara Rekordhøy aktivitet i nord 2015: 3,3 milliarder

Detaljer

Fylkesrådmannens forslag til handlingsprogram for samferdsel oktober 2015

Fylkesrådmannens forslag til handlingsprogram for samferdsel oktober 2015 Fylkesrådmannens forslag til handlingsprogram for samferdsel 2016-19 22. oktober 2015 Strategier og gjennomføring Samferdselsplan 2016-2025 vedtatt våren 2015 Strategiene i samferdselsplanen er lagt til

Detaljer

Sykkelby Ålesund Bypakke KVU - Hovedsykkelnett. Maren Meyer sykkelkontakt i vegavdeling Møre og Romsdal

Sykkelby Ålesund Bypakke KVU - Hovedsykkelnett. Maren Meyer sykkelkontakt i vegavdeling Møre og Romsdal Sykkelby Ålesund Bypakke KVU - Hovedsykkelnett Maren Meyer sykkelkontakt i vegavdeling Møre og Romsdal Båndby Ålesund -med milde vintre og en slak hovedsykkeltrasé Km-radius rund sentrum Det meste av Ålesund

Detaljer

OPPFØLGING AV SYKKELSTRATEGI FOR BERGEN - HANDLINGSPLAN

OPPFØLGING AV SYKKELSTRATEGI FOR BERGEN - HANDLINGSPLAN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200908102-9 Arkivnr. 816 Saksh. Johansen, Helge Inge Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 07.09.2011 22.09.2011 OPPFØLGING AV SYKKELSTRATEGI

Detaljer

Meland kommune. Områdeplan for. Frekhaug sentrum gnr bnr m.fl. Reguleringsføresegner. (jf plan- og bygningslova 12-7)

Meland kommune. Områdeplan for. Frekhaug sentrum gnr bnr m.fl. Reguleringsføresegner. (jf plan- og bygningslova 12-7) planid 1256 2010 0004 arkivid 14/1181 Ordførar Meland kommune Områdeplan for Frekhaug sentrum gnr bnr m.fl Reguleringsføresegner (jf plan- og bygningslova 12-7) Utval Utarbeid Sak Godkjent Endringsvedtak

Detaljer

Presentasjon av grunnlagsdokumentet ved Regionvegsjef Helge Eidsnes

Presentasjon av grunnlagsdokumentet ved Regionvegsjef Helge Eidsnes 1 29.02.2016 Presentasjon av grunnlagsdokumentet ved Regionvegsjef Helge Eidsnes 2 29. februar Høyringsfrist 1. juli Nasjonal transportplan 2018 2029 Framdriftsplan Nasjonal transportplan 2018-2029 Overordna

Detaljer

Vedlegg 2 - Fordeling av midlar til:

Vedlegg 2 - Fordeling av midlar til: Vedlegg 2 - Fordeling av midlar til: kollektivtiltak, trafikksikringstiltak, gang- og sykkeltiltak og miljø- og servicetiltak Vedlegg til Investeringsprogram for fylkesvegnettet til Regional transportplan

Detaljer

Miljøløftet Tiltak og virkemidler

Miljøløftet Tiltak og virkemidler Miljøløftet Tiltak og virkemidler Adelheid Nes, sekretariatsleder. 07.11.2017 Innhold Kort om byvekstavtalen i Bergen Målsettinger og porteføljestyring Tiltak og virkemidler Måloppnåelse 07.11.2017 Kort

Detaljer

Klima og transport 6. mars Anne Ogner, strategi- og økonomistaben, Vegdirektoratet

Klima og transport 6. mars Anne Ogner, strategi- og økonomistaben, Vegdirektoratet Klima og transport 6. mars 2008 Anne Ogner, strategi- og økonomistaben, Vegdirektoratet Nasjonal transportplan: Presenterer Regjeringens transportpolitikk - beskrive hvilke mål Regjeringen legger til grunn

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM OG PLAN- OG BYGGEPROGRAM FOR FYLKESVEGANE

HANDLINGSPROGRAM OG PLAN- OG BYGGEPROGRAM FOR FYLKESVEGANE HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 201308675-1 Arkivnr. 810 Saksh. Johansen, Helge Inge Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 18.11.2013 21.11.2013 10.12.2013-11.12.2013

Detaljer

Kommunedelplan for oppvekst

Kommunedelplan for oppvekst Bø kommune Kommunedelplan for oppvekst 2016-2028 1 Innhald Innleiing... 3 Frå plan til handling... 3 Visjon for Bø kommune... 4 Målsetting... 4 Strategiar... 4 2 Innleiing Som ein kommune i vekst står

Detaljer

Omklassifisering av eksisterande strekningar på E134 i samband med bygging av Stordalstunnelen i Etne kommune - ny høyring

Omklassifisering av eksisterande strekningar på E134 i samband med bygging av Stordalstunnelen i Etne kommune - ny høyring SAMFERDSELSAVDELINGA Arkivnr: 2014/10276-15 Saksbehandlar: Knut Djuve Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Utval for miljø og samferdsel 15.03.2017 Fylkesutvalet 30.03.2017 Omklassifisering av eksisterande

Detaljer

Forfall meldast snarast til Pia Rørby Ruud (31 40 88 31) eller tenestetorget (31 40 88 00).

Forfall meldast snarast til Pia Rørby Ruud (31 40 88 31) eller tenestetorget (31 40 88 00). MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 15.10.2013 kl. 9:00 Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/03162 Arkivkode: 033 Forfall meldast snarast til Pia Rørby Ruud (31 40 88 31) eller tenestetorget (31 40 88 00).

Detaljer

Transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan 2014-2023. Terje Moe Gustavsen Leder for styringsgruppen

Transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan 2014-2023. Terje Moe Gustavsen Leder for styringsgruppen Transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan 2014-2023 Terje Moe Gustavsen Leder for styringsgruppen Mandatet Transportetatenes faglige anbefalinger til regjeringens arbeid med Nasjonal transportplan

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Forslag til Handlingsprogram 2010-2013 (2019) for nye fylkesveger Saksbehandler: E-post: Tlf.: Åge Isaksen aage.isaksen@innherred-samkommune.no 74048519 Arkivref: 2009/6069 - /Q13

Detaljer

Regionale areal- og transportplaner Hvordan gjøre dem slagkraftige?

Regionale areal- og transportplaner Hvordan gjøre dem slagkraftige? Regionale areal- og transportplaner Hvordan gjøre dem slagkraftige? Innledning til diskusjon samferdselskollegiet 4.11.2015 Alberte Ruud Statens vegvesen Vegdirektoratet Flere virkemidler må virke sammen

Detaljer