Handlingsprogram ATP Telemark

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Handlingsprogram 2015-18 ATP Telemark"

Transkript

1 Handlingsprogram ATP Telemark Om handlingsprogrammet Handlingsprogrammet skal danne grunnlag for mål- og budsjettdokumenta i perioden og blir stadfesta for kvart år. Handlingsprogrammet skal ligge til grunn for innspel og høringsuttaler til statlege myndigheter i samband med nasjonal transportplan og andre statlege arbeidsfelt. Handlingsprogrammet skal vere eit utgangspunkt for samarbeid med kommunane for å oppnå målsettingane i ATP Telemark. Dokumentet er bygd opp rundt dei fire overordna strategiane i planen: Satse på hovudferdselsårer Trygging av skulevegar Styrke kollektivknutepunkt Effektivisere transportsystemet Styrke byar og tettstader For kvar av dei overordna strategiane blir det gjort greie for ulike tiltak sorterte under investering, drift og utviklingsarbeid. Investeringstiltak innanfor bypakka er ikkje tatt med under strategiane da det er ein del av handlingsprogrammet til ATP Grenland. I tillegg til fylkeskommunens ansvarsområde blir det gjort greie for aktuelle statlege og kommunale oppgåver som bygger opp under strategiane og som såleis vil kunne bidra til auka måloppnåing. Nokre tiltak høver inn under fleire strategiar og blir såleis gjengitt fleire stader i dokumentet. Investeringstiltak blir oppsummert i ein eigen tabell bakerst i investeringsprogrammet.

2 Økonomiske rammer og føringar Fylkeskommunens budsjett og langtidsprioriteringar Fylkeskommunens langtidsprioriteringar (LTP ) legg føringar for dei økonomiske rammene for 4-års perioden. I LTP er det lagt til grunn ei årleg investeringsramme på 100 mill kr til fylkesvegar. Dette omfattar alle investeringstiltak på fylkesvegnettet, også tilrettelegging for kollektivtransport. Driftsbudsjetta framover vil ligge på 433 mill kr årleg til samferdsel, både kollektivtrafikk og veg. Rammene blir endeleg vedtatt i dei årlege mål- og budsjett dokumenta. LTP er basert på at dei årlege, ordinære rammeoverføringane til fylkeskommunen via statsbudsjettet blir vidareført som i dag. Tidlegare vedtatte bindingar for handlingsprogrammet o Telemark fylkeskommune har vedtatt å samarbeide om bypakke Grenland og forplikta seg til å bidra med 50 mill kr i året frå i inveteringsmidlar. o Forskotteringsavtaler med Fyresdal kommune. Gang og sykkelveg langs Fv355. Kostnad: 3 mill. kr. tilbakebetales innan o Forskotteringsavtale med Porsgrunn kommune vedrørande GS-veg Mjølner-Kleppveien på tilbakebetaling av til saman 10 mill kr. 6 mill kr gjenstår. Innhald 1 Satse på hovudferdselsårer for større mobilitet for arbeidsreisande og næringstransport Trygging av skulevegar for betre folkehelse og trivsel Styrke kollektivknutepunkt for eit meir effektivt og brukarvenleg kollektivtilbod Effektivisere transportsystemet for god framkomme for alle trafikantar og god forvaltning av eksisterande infrastruktur Styrke byar og tettstader for trivsel, miljø og utvikling Investeringsprogram... 18

3 1 Satse på hovudferdselsårer for større mobilitet for arbeidsreisande og næringstransport 1.1 Investeringar Fylkeskommunens ansvarsområde: Investeringsprogrammets programområder: Investeringsprogram FV/TS Større prosjekt, vegutbetring og etterslep. Ca 50 mill kr Trafikksikkerhetstiltak: Kollektivtiltak og universell utforming Haldeplassar/ byttepunkt i Grenland tilrettelegges for smidige overgangar mellom metroruter og ekspressruter Bypakke Grenland K Ladepunkt for elbilar etablering av ladepunkt ved fylkeskommunale verksemder. Nybygg og eksisterande bygg investeringsbudsjett FV Statlege tiltak som kan bygge opp under strategien: Spesielt viktige tiltak som understøttar satsing på hovudferdselsårer: Framdrift Århus Gvammen (E134) oppretthaldast som planlagt Framdrift Eidangerparsellen oppretthaldast som planlagt Planlegging og gjennomføring av E 18 gjennom Telemark Gjennomføre fleire prosjekt på RV36 (Slåttekås-Årnes, Seljordstranda) og E134 (Mellom Seljord og Åmot) Framkommelighetstiltak Meheia (E134) Statleg bidrag til kollektivknutepunkt som betjener riksveg: Ørvella (E134), Gvarv(RV36) og Seljord (E134) Elektrifisering av Bratsbergbanen. Årlege rassikringsmidlar over statsbudsjettet. Statleg oppfølging av by-avtaler og investeringar i statleg infrastruktur i byar og tettstader Kommunale tiltak som kan bygge opp under strategien Investeringar på kommunale gang- og sykkelvegar som matevegar til haldeplassar og knutepunkt lags hovudferdselsårene.

4 1.2 Drift- og vedlikehald Fylkeskommunens ansvarsområde Tiltak tidsperiode finansiering deltema Utarbeide føringar for og etablere nye kontrakter for kollektivtrafikken med omsyn til prioritering av hovudferdselsårer Driftsbudsjett K Gjennomgang av drifts- og vedlikehaldskriterier langs hovudferdselsårer Sams vegadm. FV Tilskotsmidlar prioriterast til tiltak som bygger opp under lokalisering og utvikling rundt kollektivknutepunkt Driftsbudsjett K/SS Plan for TS-inspeksjonar langs hovudferdselsårer og gjennomføring av inspeksjon etter plan Sams vegadm. FV/TS Statlege tiltak som kan bygge opp under strategien Planlegging av ny E134 Kongsberg-Gvammen Utvikling av tilbodet på Bratsbergbanen til å bli meir atraktivt for fleire brukargrupper Kommunale tiltak som kan bygge opp under strategien Arealplanlegging som bygger opp omkring knutepunkt og tett arealbruk for god tilgjengelighet til det miljøvenlege transportnettet. Kommunal oppfølging av Regional delplan for samordna areal og transport i Grenland. Vere viktig samarbeidspartner i utvikling av lokalt kollektivtilbod med vekt på mating til hovudruter.

5 1.3 Utviklingsarbeid Fylkeskommunens ansvarsområde Avgrense og definere kollektivsonene for Telemark. Vurdere ulike løysingar i ulike soner, inklusive vurdering av materiellbruk Driftsbudsjett/ Kid II K og bruk av bestillingsruter. Utgreiing. Kid II oppfølging av prosjekt 2014 Driftsbudsjett/ Kid II K Tilskotsmidlar prioriteres til tiltak som bygger opp under lokalisering og utvikling rundt kollektivknutepunkt Driftsbudsjett SS/K Tilskotsmidlar til etablering av hurtigladestasjonar i fylket. 1 mill kr i Driftsbudsjett/ fond FV Påvirkningsarbeid mhp framtidas jernbanesatsing i Telemark Driftsbudsjett K Statlege tiltak som kan bygge opp under strategien Samarbeid og bidrag gjennom Kid II prosjektet Konkret planlegging av Grenlandsbanen Fullføre prosessen med å utarbeide en strekningsvis utviklingsplan for Bratsbergbanen. Langsiktig strategi/utgreiing for Grenlandsbanen og for framtidig bruk av eksisteranse Sørlandsbane. (Lokaltogkonsept med eksisterande Sørlandbane/Bratsbergbanen. Sjå Mulighetsstudie for jernbane i Telemark) Kommunale tiltak som kan bygge opp under strategien Samarbeid om utvikling av knutepunkt Arealplanlegging som bygger opp under trafikkgrunnlaget for jernbanen for å legge til rette for framtidig jernbanesatsing/utbygging. Dette gjeld Grenlandsbanen, Lokaltogkonsept med eksisterande Sørlandbane/Bratsbergbanen, bybane i Grenland. Kommunalt planarbeid: tilrettelegging for god samordning av areal og transport

6 2 Trygging av skulevegar for betre folkehelse og trivsel 2.1 Investeringar Fylkeskommunens ansvarsområde: Investeringsprogrammets programområder: Investeringsprogram FV/TS/ Gang og sykkelvegar. Ca 85 mill kr K Trafikksikkerhetstiltak Kollektivtiltak og universell utforming Følge opp bypakke Grenland Investeringsprogram FV/SS Oppfølging av Plan og strategi for myke trafikantar i Grenland Bypakka FV,TS,SS Statlege tiltak som kan bygge opp under strategien GS- veg fullføres mellom Gvarv og Bø langs Rv36 GS-veg i Vrådal langs Rv41 Oppfølging av nasjonale strategiar for gåande og syklande Kommunale tiltak som kan bygge opp under strategien Investeringar til GS-tiltak og TS tiltak langs kommunale vegar, snarvegar, mm i ein radius på 4 km rundt skulane Søke om FTU midlar til Aksjon skuleveg. Attraktivitetstiltak for gåande og syklande som planting, belysning, benkar, dekke, materialbruk, siktrydding mm

7 2.2 Drift og vedlikehald Fylkeskommunens ansvarsområde: Drift av GS-vegar tettare oppfølging av krav i driftskontraktane. (vinterdrift, feiing mm) Sams vegadm. FV FTU Aksjon skuleveg- midlar: 10 mill kr årleg i perioden. (Auke i løyvingane.) Driftsbudsjett TS FTU- haldningsskapande arbeid i forbindelse med fysiske tiltak Driftsbudsjett TS FTU- haldningsskapande arbeid blant barn og unge inklusive sykkelopplæring Driftsbudsjett TS Haldningsskapande arbeid på vidaregåande skular samarbeid med opplæringsavdelinga Driftsbudsjett TS Oppfølging av Plan og strategi for myke trafikantar i Grenland Tfk, Bypakka FV,TS,SS Koordinering av statlege og fylkeskommunale støtteordningar til meir gange og sykling og aktivitet langs gang- og sykkelrutene Driftsbudsjett SS, FV Statlege tiltak som kan bygge opp under strategien Oppfølging av nasjonale strategiar for gåande og syklande i årlege handlingsprogram. Lokalisering av statlege arbeidsplassar med vekt på tettare sentrum og korte avstandar Vidareføring av støtteordningar til tiltak som fremmer fysisk aktivitet i nærmiljøet: spelemidlar, sentrumsnære turvegar, med meir Kommunale tiltak som kan bygge opp under strategien Prioritere drift og vedlikehald av GS-vegar som er skulevegar langs kommunale vegar. Utarbeide kommunale retningslinjer for utbygging knytt til uteareal med tanke på framkomme, trivselstiltak, grønstruktur, universell utforming mm. Lokalisering og arealplanlegging som bygger opp under tettare sentrum og korte avstandar samt utnytter eksisterande infrastruktur. Samarbeide med fylkeskommunen vedrørande endringar i skulestrukturen.

8 2.3 Utviklingsarbeid Fylkeskommunens ansvarsområde Koordinering av drift av GS-vegari Grenland. Samarbeidsprosjekt Belønningsmidler, Tfk FV Studere erfaringane frå Koordinering av drift av GS-vegari Grenland og vurdere overføringsverdi for Telemark forøvrig Driftsbudsjett FV Støtte prosjektarbeid/ pilotprosjekt som kombinerer stadutvikling, reiseliv og betring av tilhøva for gåande og syklande Driftsbudsjett SS, FV (eks. vandreregionar, sykkelstiar langs kyst, kanal, fjell, mv.) Samarbeid med Trygg Trafikk om opplegg for trafikksikker kommune Driftsbudsjett TS Utvikle målemetode for utviklinga innanfor gange og sykkel Driftsbudsjett FV Statlege tiltak som kan bygge opp under strategien Oppfølging av Nasjonal gåstrategi med regionale handlingsprogram. Oppfølging av nasjonal sykkelstrategi med handlingsprogram Kommunale tiltak som kan bygge opp under strategien Stadutvikling med vekt på tettare sentrum og korte avstandar. Utarbeide og rullere TS-planar.

9 3 Styrke kollektivknutepunkt for eit meir effektivt og brukarvenleg kollektivtilbod 3.1 Investeringar Fylkeskommunens ansvarsområde Investeringsprogrammets programområder: Investeringsprogram FV/TS Kollektivtiltak og universell utforming Ca 20 mill kr Statlege tiltak som kan bygge opp under strategien Statleg bidrag til kollektivknutepunkt som betjener riksveg: Ørvella (E134), Gvarv(RV36) og Seljord (E134) Lokalisering av statlege arbeidsplassar som bygger opp under stadutvikling med vekt på tettare sentrum og korte avstandar Kommunale tiltak som kan bygge opp under strategien Kommunal utbygging og lokalisering knytast opp mot kollektivknutepunkt. Lokale bidrag til utvikling av knutepunkt. Kommunal infrastruktur som har følgjer for tilkomst til knutepunkt prioriteres.

10 3.2 Drift og vedlikehald Fylkeskommunens ansvarsområde Inngå driftsavtaler med aktuelle aktørar ved viktige knutepunkt Tfk drift K Attraktivitetstiltak og informasjon til reisande Tfk drift K I planlegging, planveiledning og planuttaler: sikre universell utforming og utforming for attraktive kollektivknutepunkt Tfk drift SS/K I planlegging, planveiledning og planuttaler: sikre god lokalisering av knutepunkt og andre sentrumsfunksjonar rundt knutepunkta Tfk drift SS/K Statlege tiltak som kan bygge opp under strategien Bidra i samarbeidsprosjekt som omhandlar knutepunkt, til dømes jernbanestasjonar Kommunale tiltak som kan bygge opp under strategien Samarbeide om planlegging og utvikling og drift av kollektivknutepunkt. Bidra til å få etablert driftsavtaler ved viktige knutepunkt. Lokalisering og arealplanlegging som bygger opp under tettare sentrum og korte avstandar. Oppfølging av retningslinjer og føresgner i ATP Telemark.

11 3.3 Utviklingsarbeid Fylkeskommunens ansvarsområde Oppfølging av Kid Telemark II Driftsbudsjett/ Kid II Utvikle regionale kriterier for fortetting med kvalitet Driftsbudsjett SS Utvikle målemetode for utvikling av tettleik i tettstadene Driftsbudsjett SS Tilskottsmidlar prioriterast til tiltak som bygger opp under lokalisering og utvikling rundt kollektivknutepunkt Driftsbudsjett SS, K Statlege tiltak som kan bygge opp under strategien Oppfølging av Kid Telemark II Kommunale tiltak som kan bygge opp under strategien Prioritere lokale stadutviklingsprosjekt som bygger opp under tettstaden som knutepunkt. Samarbeid om å utvikle regionale kriteria for fortetting i tettstadene.

12 4 Effektivisere transportsystemet for god framkomme for alle trafikantar og god forvaltning av eksisterande infrastruktur. 4.1 Investeringar Fylkeskommunens ansvarsområde Investeringsprogrammets programområder: Investeringsprogram FV/TS Større prosjekt, vegutbetring og etterslep. Ca 20 mill kr Gang- og sykkelvegar Trafikksikkerhetstiltak: Kollektivtiltak og universell utforming Statlege tiltak som kan bygge opp under strategien Satsing på å ta att etterslepet på det eksisterande jernbanenettet i Telemark. Planmessig opprusting av riksvegane i Telemark. Prioritering av flaskehalsar og utfordringar for framkomme for næringstransporten Kommunale tiltak som kan bygge opp under strategien Tiltak for meir miljøvenleg transport. Tiltak for effektiv tilkopling til hovudferdsleårer.

13 4.2 Drift og vedlikehald Fylkeskommunens ansvarsområde Optimalisere drift og vedlikehald for å stagnere den negative utviklinga i forfallet på strategisk viktige og viktige fylkesvegar Tfk drift FV Gjennomføre vedtatt minimumstandard for drift og vedlikehald på øvrige fylkesvegar. (2012) Tfk drift FV Statlege tiltak som kan bygge opp under strategien Auke i rammeoverføringane til Fylkeskommunen for å bidra til innhenting av etterslep på fylkesvegar. Tilstrekkelige ressursar til drift og vedlikehald av infrastrukturen på Sørlandsbanen og Bratsbergbanen (KL-anlegg, skinnegang, bruer.) For å sikre høg regularitet og god framkomme Kommunale tiltak som kan bygge opp under strategien Arealplanlegging for og lokalisering av trafikkgenererande verksemd bør i størst mogleg grad knyttast til eksisterande infrastruktur som er dimensjonert for den aktuelle bruken. Kommunalt samarbeid om felles skulerute med koordinert feriestart og ferieslutt. (vil gi effektiv personellutnytting innanfor skuleskyssen)

14 4.3 Utviklingsarbeid Fylkeskommunens ansvarsområde Driftskontraktar Vurdere kontraktsregime når evaluering av forsøkskontraktar i andre fylke ligg føre Sams vegadm. FV /driftsbudsjett Arbeide med nye kontrakter for kollektivtrafikk med omsyn på utsleppskrav og krav til miljøeffektiv materiellbruk Driftsbudsjett K Vurdering av miljøgevinst og kostnader ved overgang til ferjer med meir miljøvenleg drivstoff. Utgreiing Driftsbudsjett K Planarbeid: Intermodal godstransport i Telemark og Vestfold Driftsbudsjett FV/K Påvirkningsarbeid mot Staten med omsyn på auke i rammeoverføringar til å stoppe forfall/ innhente etterslep på fylkesvegar Driftsbudsjett FV Statlege tiltak som kan bygge opp under strategien Meir gods på bane konkret satsing med tiltak. Langsiktige og konkrete strategiar for utvikling av transportkorridorane gjennom Telemark med målsetting om kva dei ulike strekningane skal bidra med i samfunnet i framtida Kommunale tiltak som kan bygge opp under strategien Tiltak og planar som fremmer meir miljøvenleg transport Tiltak og planar som fremmer effektiv tilkopling til hovudferdsleårer

15 5 Styrke byar og tettstader for trivsel, miljø og utvikling. 5.1 Investeringar Fylkeskommunens ansvarsområde Investeringsprogrammets programområder: Investeringsprogram TS/K/ Gang- og sykkelvegar Ca 25 mill kr SS Trafikksikkerhetstiltak Kollektivtiltak og universell utforming Statlege tiltak som kan bygge opp under strategien Lokalisering av arbeidsplassar som bygger opp under stadutvikling med vekt på tettare sentrum og korte avstandar Kommunale tiltak som kan bygge opp under strategien Investeringer i gater og plassar som gode møteplassar. Lokale bidrag til utvikling av knutepunkt

16 5.2 Drift og vedlikehald Fylkeskommunens ansvarsområde Opne for aktiv fleirbruk av offentlege institusjonar i sentrumsområda Tfk drift SS I planveiledning og planuttaler: framheve tiltak for fortetting og god lokalisering som understøtter tettstadene Tfk drift SS Oppfølging av Regional delplan for samordna areal og transport i Grenland Tfk drift SS Statlege tiltak som kan bygge opp under strategien Lokalisering av statlege arbeidsplassar som bygger opp under stadutvikling med vekt på tettare sentrum og korte avstandar. Bidra i samarbeidsprosjekt som omhandlar knutepunkt, til dømes jernbanestasjonar Kommunale tiltak som kan bygge opp under strategien Lokalisering og arealplanlegging som bygger opp under tettare sentrum og korte avstandar Oppfølging av retningslinjer og føresgner i ATP Telemark.

17 5.3 Utviklingsarbeid Fylkeskommunens ansvarsområde Utviklingsprogram for fortetting. Utvikle regionale kriterier for fortetting av næringsareal og bustad med kvalitet Driftsbudsjett SS Utvikle målemetode for utvikling av tettleik i tettstadene Driftsbudsjett SS Rett lokalisering av fylkeskommunale verksemder ved utbygging SS Deltaking i pilotprosjekt for stadutvikling i samarbeid med kommunar og andre aktørar Driftsbudsjett SS Tilskotsarbeid prioriterast til tiltak som fremmer fortetting av bustadområde og næringsareal i tettstadene Driftsbudsjett SS Statlege tiltak som kan bygge opp under strategien Statlege midlar til regional utvikling som bygger opp under tettstadene som motorar i regional utvikling Kommunale tiltak som kan bygge opp under strategien Prioritere lokale stadutviklingsprosjekt som bygger opp under tettstaden som knutepunkt for næringsutvikling og som sosial arena. Utarbeide kommunale retningslinjer for utbygging knytt til uteareal med tanke på framkomme, trivselstiltak, grønstruktur, universell utforming mm. Arbeide fram og fastsette lokalt forankra tettstads- og sentrumsgrenser i kommuneplanane sin arealdel.

18 6 Investeringsprogram I investeringsprogrammet for fylkesvegar er det søkt å ta omsyn til dei innspela som er komne i planprosessen, dei foreslåtte strategiane samt ei viss geografisk og befolkningsmessig vekting. Investeringsprogrammet er lagt Innanfor ramma på 100 mill kr i året. Det er også lagt fram to lister over tillegstiltak som kan tas inn i investeringsprogrammet ved eventuelt auka rammer. Ei liste med tiltak i prioritert rekkefølge og ei liste med uprioriterte tiltak. Dei same tiltaka kan ein også vurderer inn i neste investeringsprogram. Merk at kostnadstala er usikre og overslaga er ofte basert på grove vurderingar på tiltak som enno ikkje er prosjekterte. Usikkerheten varierer men kan i nokre tilfelle ligge på opp til +/- 50%. Kostnadene er inklusive meirverdiavgift og prisstigning. Forslag til investeringsprogram kostnader i mill kr. tiltak markert med raudt er salderingspostar ved evt. meirforbruk Tiltak fordelt på programområder Til kommentarer saman Bypakke Grenland fase 1 50,0 50,0 50,0 50,0 200,0 Årlig bidrag fra fylkeskommunen 50,0 50,0 50,0 50,0 200,0 Bredt spekter av tiltak for å oppnå måla i Bypakke Grenland Større prosjekter, vegutbedring og etterslep 10,0 4,0 4,0 1,0 19,0 Fv34 Mjølner-Kleppveien, refusjon (binding) 0,5 0,5 0,5 0,5 2,0 Tilbakebetaling, tiltak forskottert av Porsgrunn komm. Bruer; Dyrland bru 9,0 8,0 17,0 Gang- og sykkelveger 25,0 15,0 15,0 22,0 77,0 Fv 38 Vrådal sentrum-straumsnes 5,0 10,0 15,0 Skoleveg, fortau Fv360 Gvarv skole-skamlaus 10,0 10,0 Skoleveg Fv351 Lønnevegen - Tangen 12,0 Skoleveg FV601 Setremoen - Midtskogen 5,0 15,0 20,0 skoleveg Fv152 Folkestad bru - Sommarland 20,0 20,0 Fullføre tiltak frå forrige inv.prog. Trafikksikkerhetstiltak 12,0 16,0 18,0 18,0 64,0 Tiltak mot utforkjøringsulykker utenom bypakkeområdet 5,0 7,0 7,0 7,0 26,0 rekkverk, mykgjøring av side terreng, siktrydding inkl. grunnerverv m.m. program utarbeides, Sikring av gang- og krysningssteder og busslommer utenom bypakkeområdet 2,0 2,0 3,0 3,0 10,0 tiltak i gangfelt og andre kryssingssteder; lys, fartsreduserende tiltak m.m. program utarbeides Tiltak etter TS-inspeksjoner utenom bypakkeområdet 5,0 7,0 8,0 8,0 28,0 Hovedferdselsårer. Strekninger med mye trafikk og mange ulykker, program utarbeides

19 Miljø og servicetiltak, og infrastruktur stedsutvikling 0,5 0,5 1,0 1,0 3,0 Støytiltak 0,5 0,0 0,5 0,0 1,0 vann tiltak 0,0 0,5 0,0 0,5 1,0 service rasteplasser 0,5 0,5 1,0 Kollektivtiltak og universell utforming 2,5 4,5 4,0 2,0 13,0 Oppgradering holdeplasser utenom bypakkeområdet 1,5 1,5 2,0 2,0 7,0 Midler avsettes m.a. til enkle strakstiltak for holdeplasser med skolebarn. Kollektivknutepunkt nye og utbedring av eksisterende. 1,0 3,0 2,0 6,0 Gvarv, Ørvella og Tangen har størst behov for tiltak. 0,0 Grunnerverv og planlegging 6,0 6,0 6,0 6,0 24,0 Planlegging utenom bypakkeområdet 4,0 4,0 4,0 4,0 16,0 Grunnerverv utenom bypakkeområdet 2,0 2,0 2,0 2,0 8,0 Sum 105,5 100,5 94,5 99,5 400,00 Tilleggsliste ved eventuelle endra økonomiske rammer. Forslag til tiltak i prioritert rekkefølge. Tiltak fordelt på programområder mill kr kommentar prioritet Større prosjekter, vegutbedring og etterslep Fv359 Kaste-Stodalen 90 mill Bidrag til bompengeprosjekt 1 Fv109 Gongekleiv-Åsland 15 mill Fullføring av strekning påbegynt i inneverande planperiode 2 Fv37 Dale-Vollan 99 mill vegutvidelse (gul-stripe) med brede skuldre (GS-tilbud) 6 Gang- og sykkelveger Fv551 Fortau Gvarv sentrum 4 mill Manglende forbindelse i sentrum. Skoleveg. 4 Fv351 Lønnevegen-Lofthaug 5 mill Fortsettelse av tiltaket Lønnevegen-Tangen. Skoleveg. 5 Infrastruktur stedsutvikling Fv359 Stasjonsvegen Bø miljøgate 24 mill Opprusting av gateløpet mlm Rv36 og stasjonen. 3

20 Tilleggsliste ved eventuelle endra økonomiske rammer. Forslag til tiltak, uprioritert. Tiltak fordelt på programområder Mill kr kommentar Større prosjekter, vegutbedring og etterslep Fv 38 Åmot-Dalen 65,0 Generell, lettere opprusting. 2 av ca 20 km med tyngre oppgradering. Fv38/Fv45 Holtebru - Eidsborg 15,0 Opprusting Fv360 Ramsvik-Stegaakleiv 42,0 Opprusting Fv355 Tjønnefoss-Våmur 127,0 Generell opprusting på hele strekningen inkl. halvbru v. Romonuten. Fv356 Porsgrunnstunnelen 130,0 Må stå ferdig senest 2023 Bruer; aukes med 3 mill i året 12,0 Gang- og sykkelveger Fortsettelse av tiltak i tabell over. Hensiktsmessig faseindeling må utredes. Vidareføring av Fv360 Gvarv skole-akkerhaugen 10-90,0 Fv 155 Langkåshaugen-Oterholt 12 GS- veg uten ny bru Vidareføring av FV601 Setremoen - Snøyrud del 2 12 fullføring fram til Snøyrud. Fv 109 Drangedal sentrum to delstrekninger 13,0 delstrekning 1 er 13 mill. delstrekning 2 er 30 mill. Fv 355 Forskotteringsavtale Fyresdal 3,0 Tilbakebetaling av beløp ihht. Avtale med Fyresdal kommune. Miljø og servicetiltak, og infrastruktur stedsutvikling Fv651 Stavsro 9,0 Bidrag til trafikksikker tilrettelegging for reiseliv. Fv109 Toke brygge/drangedal sentrum 30,0 se delstrekning 2 under gs. 30 mill. Rjukan - Sam Eydes gate (nasjonale gater og plasser) 3-10,0 Bidrag til eventuelt spleiselag for opprusting av gata. Trafikksikkerhetstiltak Tiltak mot utforkjøringsulykker utenom bypakkeomr. Tillegg. 14,0 Se tabell over Tiltak etter TS-inspeksjoner utenom bypakkeområdet. Tillegg. 12,0 Se tabell over Kollektivtiltak og universell utforming Oppgradering/ nybygg kollektivknutepunkt. Tillegg. 6,0 Stort behov for tiltak rundt omkring på knutepunkt i hele fylket.

Fylkeskommunen etter forvaltningsreforma Sykkelby Nettverkssamling Region midt. Hilde Johanne Svendsen, Samferdselsavdelinga 21.

Fylkeskommunen etter forvaltningsreforma Sykkelby Nettverkssamling Region midt. Hilde Johanne Svendsen, Samferdselsavdelinga 21. Fylkeskommunen etter forvaltningsreforma Sykkelby Nettverkssamling Region midt Hilde Johanne Svendsen, Samferdselsavdelinga 21. september 2011 Samferdselspolitiske mål Høg velferd gjennom: - God mobilitet

Detaljer

Fylkeskommunen som vegeigar

Fylkeskommunen som vegeigar Fylkeskommunen som vegeigar Arild Fuglseth Samferdselssjef Møre og Romsdal fylke Samspleis konferansen 13.01.2010 Ein lenge ønska transportetat Forvaltningsreforma gir oss moglegheit til å etablere den

Detaljer

Trafikksikkerhetsplan for Bergen. Nordisk Trafikksikkerhetsforum Bergen15.05.13 Elin Horntvedt Gullbrå Bergen kommune

Trafikksikkerhetsplan for Bergen. Nordisk Trafikksikkerhetsforum Bergen15.05.13 Elin Horntvedt Gullbrå Bergen kommune Trafikksikkerhetsplan for Bergen Nordisk Trafikksikkerhetsforum Bergen15.05.13 Elin Horntvedt Gullbrå Bergen kommune Bakgrunn Hvorfor trafikksikkerhetsplan Fylkets trafikksikkerhetsutvalg (FTU) la i Handlingsplan

Detaljer

Handlingsprogram fylkesveger 2018-2021. Oppstartmøte 26.November 2015 Anne Karin Torp Adolfsen fylkesråd

Handlingsprogram fylkesveger 2018-2021. Oppstartmøte 26.November 2015 Anne Karin Torp Adolfsen fylkesråd Handlingsprogram fylkesveger 2018-2021 Oppstartmøte 26.November 2015 Anne Karin Torp Adolfsen fylkesråd Om Handlingsprogrammet Fv HP Fv utarbeides hvert fjerde år og vedtas av Fylkestinget Nasjonal Transportplan

Detaljer

Drammen kommune 17. april 2012

Drammen kommune 17. april 2012 Transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan 2014-2023 Drammen kommune 17. april 2012 Hans Jan Håkonsen Avdelingsdirektør Statens vegvesen Region sør Mandatet Transportetatenes faglige anbefalinger

Detaljer

Kopi til: Arkivnr.: 812. Nytt fylkesvegnett - styrings- og rapporteringssystem mellom partane Hordaland fylkeskommune og Statens vegvesen Region vest

Kopi til: Arkivnr.: 812. Nytt fylkesvegnett - styrings- og rapporteringssystem mellom partane Hordaland fylkeskommune og Statens vegvesen Region vest HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen NOTAT Til: Fylkesutvalet Samferdselsutvalet Dato: 03. februar 2010 Frå: Fylkesrådmannen Arkivsak: 200907758-4/OYVSTO Kopi til: Arkivnr.: 812 Nytt fylkesvegnett -

Detaljer

RULLERING AV TRAFIKKSIKRINGSPLAN - UTLEGGING AV PLANPROGRAM TIL OFFENTLEG ETTERSYN, VARSEL OM OPPSTART

RULLERING AV TRAFIKKSIKRINGSPLAN - UTLEGGING AV PLANPROGRAM TIL OFFENTLEG ETTERSYN, VARSEL OM OPPSTART Saksnr Utval Møtedato Saksbeh. Utval for plan og miljø OHA Råd for seniorar og menneske med OHA nedsett funksjonsevne 012/14 Ungdomsrådet 08.04.2014 OHA Sakshandsamer: Øystein Havsgård Arkivsaknr 13/1119

Detaljer

Program for kollektivterminalar

Program for kollektivterminalar Program for kollektivterminalar Regional transportplan - strategi for infrastruktur for kollektivtrafikken Det er formulert følgjande strategiar for utvikling av infrastruktur for kollektivtrafikken Regional

Detaljer

HOVUDNETT FOR SYKKEL

HOVUDNETT FOR SYKKEL HOVUDNETT FOR SYKKEL Vedlegg til kommuneplanen for Voss 2015-2026 21.05.2014 Landskapsplanleggar Magnhild Gjengedal SLIDE 1 KVIFOR ER DET SÅ VIKTIG Å FÅ FOLK TIL Å SYKLE?! "Miljøvenleg! "Billeg! "Raskt!

Detaljer

Krafttak for vegvedlikeholdet

Krafttak for vegvedlikeholdet Lillehammer 30.Januar 2008 Krafttak for vegvedlikeholdet Statens vegvesens prioriteringer nasjonalt og for Region øst/innlandet Sidsel Sandelien Regionvegsjef Statens vegvesen Region øst Oppdrag og rammer

Detaljer

Behandling i Samferdselsutvalet Det legges fram vedtak med 3 nye pkt. ang. etterslep, ferje og rassikring.

Behandling i Samferdselsutvalet Det legges fram vedtak med 3 nye pkt. ang. etterslep, ferje og rassikring. Behandling i Samferdselsutvalet - 04.03.2015 Det legges fram vedtak med 3 nye pkt. ang. etterslep, ferje og rassikring. Fylkesrådmannen legg saka fram med slikt forslag til nytt vedtak: Møre og Romsdal

Detaljer

Handlingsprogram for fylkesveger (23) - Høring

Handlingsprogram for fylkesveger (23) - Høring Saknr. 16/17216-1 Saksbehandler: Rune Hoff/ Eli N. Ruud-Olsen Handlingsprogram for fylkesveger 2018-2021(23) - Høring Innstilling til vedtak: Fylkesrådet vedtar at vedlagte høringsversjon av Handlingsprogram

Detaljer

Innspill til høring av Handlingsprogram for fylkesveger og kollektivtransport 2017-2020

Innspill til høring av Handlingsprogram for fylkesveger og kollektivtransport 2017-2020 Innspill til høring av Handlingsprogram for fylkesveger og kollektivtransport 2017-2020 Sak: 9/2016 Saksbehandler: Askim kommune v/sølve Bjørkevoll og Trøgstad kommune v/marit L. Haakaas Forslag til vedtak:

Detaljer

Sykkelbynettverket: Kurs i sykkelveginspeksjoner NTP Nasjonal sykkelstrategi Marit Espeland, Statens vegvesen Vegdirektoratet

Sykkelbynettverket: Kurs i sykkelveginspeksjoner NTP Nasjonal sykkelstrategi Marit Espeland, Statens vegvesen Vegdirektoratet Sykkelbynettverket: Kurs i sykkelveginspeksjoner NTP Nasjonal sykkelstrategi Marit Espeland, Statens vegvesen Vegdirektoratet Sykkelen det mest miljøvennlige kjøretøyet Og det eneste transportmiddelet

Detaljer

- Offentleg planarbeid

- Offentleg planarbeid - Offentleg planarbeid Jens Harald Garden, Hordaland fylkeskommune, Kultur- og idrettsavdelinga med arbeidet innan idrett, fysisk aktivitet ktiitt og friluftsliv filftli er å skape ein aktiv kvar dag ved

Detaljer

1,5 millioner Belønningsmidler 2014. Bygge nytt ensidig fortau. 375 m. Prosjektet regnes med å være ferdigstilt våren 2015

1,5 millioner Belønningsmidler 2014. Bygge nytt ensidig fortau. 375 m. Prosjektet regnes med å være ferdigstilt våren 2015 Rapportering prosjekter Byutvikling, drift og kultur Prosjekt/tiltak Type tiltak Status Estimert ferdigstilt Kostnad Finansieringskilde Ansvar Kommentar detaljpling Greg. Dagssonsgate, strekning Øvregate/Skauenvege

Detaljer

Regionale konsekvenser for vegsektoren i region sør. Arendal 7. februar 2008

Regionale konsekvenser for vegsektoren i region sør. Arendal 7. februar 2008 Regionale konsekvenser for vegsektoren i region sør Arendal 7. februar 2008 Transportkorridorer Korridorer i region sør Korridor 2: rv. 35 Korridor 3: E18, E39, rv. 23 Korridor 4: rv. 9 Korridor 5: E134,

Detaljer

Byutviklingsdirektør Bertil Horvli: Transportløsninger som må til for å få byutvikling

Byutviklingsdirektør Bertil Horvli: Transportløsninger som må til for å få byutvikling Byutviklingsdirektør Bertil Horvli: Transportløsninger som må til for å få byutvikling Samferdsel i Drammen Trafikksituasjonen for overordnet vegnett i Drammen (Trafikktall 2014/2015) Trafikktall (ÅDT

Detaljer

Utval Møtedato Utval Saksnr Formannskapet Kommunestyret. Høyring - Transportetatane sitt grunnlagsdokument for NTP 2018-2029

Utval Møtedato Utval Saksnr Formannskapet Kommunestyret. Høyring - Transportetatane sitt grunnlagsdokument for NTP 2018-2029 Vinje kommune Rådmannen Arkiv saknr: 2016/1163 Løpenr.: 10373/2016 Arkivkode: 113 Utval Møtedato Utval Saksnr Formannskapet Kommunestyret Sakshandsamar: Jan Myrekrok Høyring - Transportetatane sitt grunnlagsdokument

Detaljer

Kommunedelplan samferdsel 2014-17 Planprogram

Kommunedelplan samferdsel 2014-17 Planprogram Steinkjer tar samfunnsansvar Kommunedelplan samferdsel 2014-17 Planprogram Formål: Formålet med planarbeidet er å utarbeide egen kommunedelplan for samferdsel for Steinkjer kommune. Planavgrensning Kommunedelplan

Detaljer

FYLKESVEGPLANEN 2006-2015

FYLKESVEGPLANEN 2006-2015 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200506709-20 Arkivnr. 812.T07 Saksh. Aarethun, Thorbjørn Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 15.02.2006 22.02.2006-23.02.2006

Detaljer

Transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan 2014-2023. Terje Moe Gustavsen Vegdirektør

Transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan 2014-2023. Terje Moe Gustavsen Vegdirektør Transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan 2014-2023 Terje Moe Gustavsen Vegdirektør Mandatet Transportetatenes faglige anbefalinger til regjeringens arbeid med Nasjonal transportplan 2014 2023

Detaljer

Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet 2015-2019 høyringsdokument planprogram. Lærdal kommune PLANPROGRAM

Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet 2015-2019 høyringsdokument planprogram. Lærdal kommune PLANPROGRAM Lærdal kommune PLANPROGRAM Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet 2015-2019 Innhald Innhald... 1 1 Innleiing... 2 2 Overordna føringar og rammer for planarbeidet... 3 2.1 Nasjonale føringar... 3

Detaljer

REGIONAL AREAL- OG TRANSPORTPLAN BUSKERUD

REGIONAL AREAL- OG TRANSPORTPLAN BUSKERUD REGIONAL AREAL- OG TRANSPORTPLAN BUSKERUD PLANPROGRAM PÅ HØRING FOKUS PLANTEMA Prosjektleder Ellen Korvald Informasjons- og dialogmøte 12. desember 2014 Bakgrunn et oppdrag fra Regional planstrategi En

Detaljer

Bransjetreff Arendal 11.11.2013 Bypakker og bymiljøavtaler i Region sør. Avdelingsdirektør Dagfinn Fløystad Styring- og strategistaben

Bransjetreff Arendal 11.11.2013 Bypakker og bymiljøavtaler i Region sør. Avdelingsdirektør Dagfinn Fløystad Styring- og strategistaben Bransjetreff Arendal 11.11.2013 Bypakker og bymiljøavtaler i Region sør Avdelingsdirektør Dagfinn Fløystad Styring- og strategistaben 1 NTP 2014-2023: Bymiljøavtaler Mål i NTP 2014-2023 og Klimameldingen

Detaljer

FYLKESVEGAR - PLAN- OG BYGGEPROGRAM FOR 2012

FYLKESVEGAR - PLAN- OG BYGGEPROGRAM FOR 2012 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 201200095-2 Arkivnr. 8 Saksh. Støle, Øivind Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 15.02.2012 22.02.2012-23.02.2012 13.03.2012-14.03.2012

Detaljer

Innspel frå FUNK til kommuneplanen sin samfunnsdel

Innspel frå FUNK til kommuneplanen sin samfunnsdel Innspel frå FUNK til kommuneplanen sin samfunnsdel Volda kommune 17.12.2015 Notat frå møte i FUNK Dette heftet er eit notat frå møte i FUNK 21.09.2015. Arkivsak nr.: 2015/632 Volda kommune ynskte innspel

Detaljer

INNFARTSPARKERING I BERGENSOMRÅDET FYLKESKOMMUNEN SITT INVESTERING- OG DRIFTSANSVAR

INNFARTSPARKERING I BERGENSOMRÅDET FYLKESKOMMUNEN SITT INVESTERING- OG DRIFTSANSVAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200706630-21 Arkivnr. 8211 Saksh. Midtgård, Bjørn Inge Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 16.09.2009 23.09.2009 INNFARTSPARKERING I

Detaljer

GUL MIDTSTRIPE TIL HOVDEN INNAN 2023 RV9 SETESDAL VEGEN HEIM - VEGEN FRAM

GUL MIDTSTRIPE TIL HOVDEN INNAN 2023 RV9 SETESDAL VEGEN HEIM - VEGEN FRAM GUL MIDTSTRIPE TIL HOVDEN INNAN 2023 RV9 SETESDAL VEGEN HEIM - VEGEN FRAM RV9 - LIVSÅRA I SETESDAL Trygg og effektiv Rv9 gjennom Setesdal er ein grunnpilar for vidare utvikling og vekst i regionen. Nasjonal

Detaljer

Klepp kommune P Å V E G. Kommunedelplan for trafikksikkerhet. rev. feb. 2013 Innledning

Klepp kommune P Å V E G. Kommunedelplan for trafikksikkerhet. rev. feb. 2013 Innledning Klepp kommune P Å V E G Kommunedelplan for trafikksikkerhet H a n d l i n g s d e l 2 0 1 3-2 0 1 4 rev. feb. Innledning 5 TILTAK Foreslått prioritering av tiltak har hovedvekt på nullvisjonen, tilrettelegging

Detaljer

Kvar står vi og kvar går vi når det gjeld idrett og fysisk aktivitet i Fjell?

Kvar står vi og kvar går vi når det gjeld idrett og fysisk aktivitet i Fjell? Kvar står vi og kvar går vi når det gjeld idrett og fysisk aktivitet i Fjell? -eller: korleis rører vi oss, og korleis padlar vi vidare mot 2018? Fjell Noregs beste kystkulturkommune Eit skifte av fokus?

Detaljer

Handlingsprogram Utviklingsplan Gol tettstad Kommunedelplan Gol tettstad 2006-2016 Vedteke av Kommunestyre i K-sak 46/06

Handlingsprogram Utviklingsplan Gol tettstad Kommunedelplan Gol tettstad 2006-2016 Vedteke av Kommunestyre i K-sak 46/06 Handlingsprogram Utviklingsplan Gol tettstad Kommunedelplan Gol tettstad 2006-2016 Vedteke av Kommunestyre i K-sak 46/06 INNHALDSLISTE: 1. INNLEIING:...FEIL! BOKMERKE ER IKKE DEFINERT. 2. GJENNOMFØRINGSORGANISASJON:...FEIL!

Detaljer

NTN-Seminar Tønsberg 23 10 2013. Lage Lyche

NTN-Seminar Tønsberg 23 10 2013. Lage Lyche NTN-Seminar Tønsberg 23 10 2013 Lage Lyche Møre og Romsdal fylkeskommune Budsjett på ca 1,4 milliard I perioden 2009-2013 har Samferdselsavdelinga økt fra 13 til 28 ansatte Frå 2010: 3108 km fylkesveg

Detaljer

Innspel til stortingsmelding om Nasjonal transportplan (NTP) 2018-2029

Innspel til stortingsmelding om Nasjonal transportplan (NTP) 2018-2029 Til Sogn og Fjordane fylkeskommune V/ samferdsleavdelinga. Att.: Dina Lefdal Frå Trygg Trafikk i Sogn og Fjordane Dato: 18.5.2016 v/ Audun Heggestad Innspel til stortingsmelding om Nasjonal transportplan

Detaljer

Vedlegg 1: Oversyn over ekstra skuleskyss i Fjell kommune, 2012.

Vedlegg 1: Oversyn over ekstra skuleskyss i Fjell kommune, 2012. Vedlegg 1: Oversyn over ekstra skuleskyss i Fjell kommune, 2012. Dersom skulevegen til elevane vert vurdert som særskild farleg eller vanskeleg, har elevane rett på gratis skuleskyss. I Fjell kommune har

Detaljer

Regional plan for samordna areal- og transport for Telemark 2015-25

Regional plan for samordna areal- og transport for Telemark 2015-25 Regional plan for samordna areal- og transport for Telemark 2015-25 Planen er vedtatt av fylkestinget i Telemark 10.12.2014. Foto: Dag Jenssen, Lene Hennum, Tor Jørgen Naas Melås og Aslaug Norendal Øvrige

Detaljer

Handlingsprogram 2015-18 ATP Telemark... 38

Handlingsprogram 2015-18 ATP Telemark... 38 27. 06.2014 Regional plan for Samordna areal- og transport for Telemark 2015-25 1 Bakgrunn... 4 1.1 Planens rolle... 4 1.2 Geografisk avgrensing... 5 1.3 Tematisk avgrensing... 5 1.4 Status Telemark 2013...

Detaljer

Trafikksikringsarbeid i Hordaland fylkeskommune

Trafikksikringsarbeid i Hordaland fylkeskommune Trafikksikringsarbeid i Hordaland fylkeskommune Trafikksikringskonferanse for kommunane, 22.11.2011 Øivind Hauge Støle, leiar Fylkestrafikksikringsrådet Grunnlaget Fylkeskommunene sitt ansvar for trafikksikring,

Detaljer

RV9 - LIVSÅRA I SETESDAL

RV9 - LIVSÅRA I SETESDAL GUL MIDTSTRIPE til hovden innan 2023 RV 9 SETESDAL VEGEN HEIM - VEGEN FRAM RV9 - LIVSÅRA I SETESDAL Trygg og effektiv Rv 9 gjennom Setesdal er ein grunnpilar for vidare utvikling og vekst i regionen. Nasjonal

Detaljer

Kommunedelplan for oppvekst

Kommunedelplan for oppvekst Bø kommune Kommunedelplan for oppvekst 2016-2028 1 Innhald Innleiing... 3 Frå plan til handling... 3 Visjon for Bø kommune... 4 Målsetting... 4 Strategiar... 4 2 Innleiing Som ein kommune i vekst står

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 30.05.2012 Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet Fylkestinget 11.06.2012

Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 30.05.2012 Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet Fylkestinget 11.06.2012 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 29.05.2012 32853/2012 Lage Lyche Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 30.05.2012 Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet Fylkestinget 11.06.2012 Riksvegbudsjettet

Detaljer

Stortingsmelding nr. 26 Nasjonal transportplan Torbjørn Naimak, regionvegsjef

Stortingsmelding nr. 26 Nasjonal transportplan Torbjørn Naimak, regionvegsjef Stortingsmelding nr. 26 Nasjonal transportplan 2014-2023 Hva er Nasjonal transportplan? Nasjonal transportplan 2014-2023 Plan for å utvikle det statlige transportsystemet i Norge Grunnlaget for transportetatene

Detaljer

Mulighetsrom - støtteordninger

Mulighetsrom - støtteordninger Indre regionråd mars 2016 Mulighetsrom - støtteordninger Trafikksikkerhet- FTU: Tilskuddsordning til sikring av kommunale skoleveger Type tiltak: Etablering av droppsoner for elever som blir kjørt i bil

Detaljer

Innfartsparkering Kollektivtransportforum årskonferanse 2015

Innfartsparkering Kollektivtransportforum årskonferanse 2015 Innfartsparkering Kollektivtransportforum årskonferanse 2015 Erlend Iversen Samferdselavdelinga, Hordaland fylkeskommune Dagens tekst: Hordaland fylkeskommune har utarbeidd eit forslag til strategi for

Detaljer

Samfunnsutvikling planlegging, samferdsel, Samferdselskonferanse 11.11.11 Fylkesplansjef Ole Helge Haugen

Samfunnsutvikling planlegging, samferdsel, Samferdselskonferanse 11.11.11 Fylkesplansjef Ole Helge Haugen Samfunnsutvikling planlegging, samferdsel, Samferdselskonferanse Fylkesplansjef Ole Helge Haugen Regionale utviklingstrekk vegen framover Regional planstrategi har ei målsetting om å styrke fylket sin

Detaljer

FRÅSEGN - HØYRING AV STATLEGE PLANRETNINGSLINJER FOR BOLIG-, AREAL- OG TRANSPORTPLANLEGGING - MLJØVERNDEPARTEMENTET

FRÅSEGN - HØYRING AV STATLEGE PLANRETNINGSLINJER FOR BOLIG-, AREAL- OG TRANSPORTPLANLEGGING - MLJØVERNDEPARTEMENTET HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Planseksjonen Arkivsak 201307073-2 Arkivnr. 053 Saksh. Engum, Hans-Christian; Rødseth, Marit Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 31.10.2013 FRÅSEGN - HØYRING AV STATLEGE

Detaljer

Regional transportinfrastruktur og regional utvikling

Regional transportinfrastruktur og regional utvikling Regional transportinfrastruktur og regional utvikling Bjørn Kavli Samferdsels- og miljøsjef Troms fylkeskommune Infrastruktur og kommunestruktur Senterstruktur Bo og arbeidsmarked Vegutvikling Kollektivtransporten

Detaljer

Transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan 2014-2023. Terje Moe Gustavsen Leder for styringsgruppen

Transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan 2014-2023. Terje Moe Gustavsen Leder for styringsgruppen Transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan 2014-2023 Terje Moe Gustavsen Leder for styringsgruppen Mandatet Transportetatenes faglige anbefalinger til regjeringens arbeid med Nasjonal transportplan

Detaljer

Kommentarer til NTP i vegsektoren

Kommentarer til NTP i vegsektoren 1 Kommentarer til NTP i vegsektoren 29. februar 2012 ble transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan (NTP) for perioden 2014-2023 presentert. Kommentarer/synspunkter fra Vegaksjonen og Sørlandets

Detaljer

Meland kommune. Områdeplan for. Frekhaug sentrum gnr bnr m.fl. Reguleringsføresegner. (jf plan- og bygningslova 12-7)

Meland kommune. Områdeplan for. Frekhaug sentrum gnr bnr m.fl. Reguleringsføresegner. (jf plan- og bygningslova 12-7) planid 1256 2010 0004 arkivid 14/1181 Ordførar Meland kommune Områdeplan for Frekhaug sentrum gnr bnr m.fl Reguleringsføresegner (jf plan- og bygningslova 12-7) Utval Utarbeid Sak Godkjent Endringsvedtak

Detaljer

Stortingsmelding nr. 26 Nasjonal transportplan 2014-2023 29.10.2013

Stortingsmelding nr. 26 Nasjonal transportplan 2014-2023 29.10.2013 Stortingsmelding nr. 26 Nasjonal transportplan 2014-2023 Slik blir det å leve i Norge framover Utviklingstrekk og perspektiver Befolkning Flere mennesker, flere eldre og mest vekst i byene Økonomisk vekst

Detaljer

Prosjekter i Finnmark 2015-2029

Prosjekter i Finnmark 2015-2029 Regionvegsjef Torbjørn Naimak Barents Industri 25. november 2015 Prosjekter i Finnmark 2015-2029 Gednje brøytestasjon i forrige uke. Foto: Odd Walter Hirsavaara Rekordhøy aktivitet i nord 2015: 3,3 milliarder

Detaljer

Sykkelvegar og kommunal planlegging.

Sykkelvegar og kommunal planlegging. Sykkelvegar og kommunal planlegging. Statens vegvesen sitt arbeid med gang- og sykkelvegar og ynskje om samarbeid med kommunane i plansaker. Innleiing v. Statens vegvesen, Reidun Margreta Instanes, Magnus

Detaljer

Forfall meldast snarast til Pia Rørby Ruud (31 40 88 31) eller tenestetorget (31 40 88 00).

Forfall meldast snarast til Pia Rørby Ruud (31 40 88 31) eller tenestetorget (31 40 88 00). MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 15.10.2013 kl. 9:00 Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/03162 Arkivkode: 033 Forfall meldast snarast til Pia Rørby Ruud (31 40 88 31) eller tenestetorget (31 40 88 00).

Detaljer

Hovden del2 reguleringsplan frå 1997

Hovden del2 reguleringsplan frå 1997 Hovden del2 reguleringsplan frå 1997 Kvifor Utgangspunktet var behovet for revisjon av Hovden del 2 (1997) Målsetting for planarbeidet. Føremålet med planen er å disponere areal og ressursar på Hovden

Detaljer

FYLKESVEGER OG KOLLEKTIVTRANSPORT I MODUM, SIGDAL OG KRØDSHERAD GRO R. SOLBERG 23.OKTOBER 2014

FYLKESVEGER OG KOLLEKTIVTRANSPORT I MODUM, SIGDAL OG KRØDSHERAD GRO R. SOLBERG 23.OKTOBER 2014 FYLKESVEGER OG KOLLEKTIVTRANSPORT I MODUM, SIGDAL OG KRØDSHERAD GRO R. SOLBERG 23.OKTOBER 2014 Samferdsel - organisering i fylkeskommunen Politisk: Hovedutvalg for samferdsel bestående av 15 politikere

Detaljer

Oslopakke 3. NVF Bypakker og trendbrudd Bergen. Henrik Berg 13. oktober 2010 01.11.2010 1

Oslopakke 3. NVF Bypakker og trendbrudd Bergen. Henrik Berg 13. oktober 2010 01.11.2010 1 Oslopakke 3 NVF Bypakker og trendbrudd Bergen Henrik Berg 13. oktober 2010 01.11.2010 1 Oslopakke 3 Oslopakke 3 på 15 minutter Oslopakke 3 som bidrag til trendbrudd Utfordringer i en lokalpolitisk kontekst

Detaljer

Prosjekter i nord. Økonomiske rammer Større riksfylkesvegprosjekt. Planoppgaver Muligheter. 12. 03. 2015 Avdelingsdirektør Anne Grethe Olsen

Prosjekter i nord. Økonomiske rammer Større riksfylkesvegprosjekt. Planoppgaver Muligheter. 12. 03. 2015 Avdelingsdirektør Anne Grethe Olsen Prosjekter i nord 12. 03. 2015 Avdelingsdirektør Anne Grethe Olsen Økonomiske rammer Større riksfylkesvegprosjekt Planoppgaver Muligheter Prosjekter i nord Statlige føringer Nasjonal transportplan (NTP)

Detaljer

Regional utviklingsavdeling

Regional utviklingsavdeling Regional utviklingsavdeling - et ansvar for FYLKESTINGET i Nord-Trendelag Kommuner og organisasjoner i Nord-Trøndelag Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 13/05578-5 Dag Ystad 25.09.2013 Ønske

Detaljer

Handlingsprogram for fylkesveger i Troms 2010-13(-19) Mill 2010-kroner

Handlingsprogram for fylkesveger i Troms 2010-13(-19) Mill 2010-kroner Handlingsprogram for fylkesveger i Troms 2010-13(-19) 2010 2011 2012 2013 2010-2013 Mill 2010-kroner 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2014-2019 Prosjekt Kostnad rest pr. Fylke Annen Fylke Annen Fylke Annen

Detaljer

Sykkelby Ålesund Bypakke KVU - Hovedsykkelnett. Maren Meyer sykkelkontakt i vegavdeling Møre og Romsdal

Sykkelby Ålesund Bypakke KVU - Hovedsykkelnett. Maren Meyer sykkelkontakt i vegavdeling Møre og Romsdal Sykkelby Ålesund Bypakke KVU - Hovedsykkelnett Maren Meyer sykkelkontakt i vegavdeling Møre og Romsdal Båndby Ålesund -med milde vintre og en slak hovedsykkeltrasé Km-radius rund sentrum Det meste av Ålesund

Detaljer

Mer kollektivtransport, sykkel og gange!

Mer kollektivtransport, sykkel og gange! Mer kollektivtransport, sykkel og gange! Lars Eide seksjonssjef Statens vegvesen Mangedobling av persontransportarbeidet Veksten i persontransportarbeidet har økt mer enn befolkningsveksten de siste 50

Detaljer

Stord - Pilotkommune for Universell utforming/ tilgjenge for alle - eit av regjeringa sine satsingsområde

Stord - Pilotkommune for Universell utforming/ tilgjenge for alle - eit av regjeringa sine satsingsområde Stord - Pilotkommune for Universell utforming/ tilgjenge for alle - eit av regjeringa sine satsingsområde v/ Bergny Nordbø sivilarkitekt og arealplanleggjar Stord kommune Visjonar og mål Pilotkommunane

Detaljer

Kollektivseminar. Kollektivstrategi for Hordaland. Litteraturhuset i Bergen 22. mai 2013

Kollektivseminar. Kollektivstrategi for Hordaland. Litteraturhuset i Bergen 22. mai 2013 Kollektivseminar Kollektivstrategi for Hordaland Litteraturhuset i Bergen 22. mai 2013 Dagsorden 10:00 Velkomen Skyss og kollektivtrafikken i Hordaland Oddmund Sylta 12:00 Lunsj Brukervennlig og forenklet

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Forslag til Handlingsprogram 2010-2013 (2019) for nye fylkesveger Saksbehandler: E-post: Tlf.: Åge Isaksen aage.isaksen@innherred-samkommune.no 74048519 Arkivref: 2009/6069 - /Q13

Detaljer

Regional plan for samordna areal og transport i Telemark 2014-2025. Planprogram. Høringsutkast april 2013. www.telemark.no

Regional plan for samordna areal og transport i Telemark 2014-2025. Planprogram. Høringsutkast april 2013. www.telemark.no Regional plan for samordna areal og transport i Telemark 2014-2025 Planprogram Høringsutkast april 2013 www.telemark.no Innhald Innleiing... 3 Bakgrunn... 3 Føremål... 3 Planarbeidets avgrensing... 4 Grensesnitt

Detaljer

PSN 14. oktober Forslag til Kommunal planstrategi for Asker kommune og planprogram for revisjon av kommuneplanen

PSN 14. oktober Forslag til Kommunal planstrategi for Asker kommune og planprogram for revisjon av kommuneplanen PSN 14. oktober 2016 Forslag til Kommunal planstrategi for Asker kommune 2016-2019 og planprogram for revisjon av kommuneplanen 1. gangsbehandling Formannskapet behandlet saken 21.06.2016, sak 107/16 med

Detaljer

Samhandlingskonferansen 2015 Regional plan for folkehelse. Regional plan for folkehelse 2015-2019

Samhandlingskonferansen 2015 Regional plan for folkehelse. Regional plan for folkehelse 2015-2019 Samhandlingskonferansen 2015 Regional plan for folkehelse Fylkesdirektør Svein Arne Skuggen Hoff Sogn og Fjordane fylkeskommune Regional plan for folkehelse 2015-2019 Fylkesdirektør Svein Arne Skuggen

Detaljer

STRATEGISK KULTURPLAN FOR SELJORD KOMMUNE 2010-2013

STRATEGISK KULTURPLAN FOR SELJORD KOMMUNE 2010-2013 STRATEGISK KULTURPLAN FOR SELJORD KOMMUNE 2010-2013 Vedtatt i Kommunestyret, sak nr 18/10 16.september 2010 1 2 Innhald 1. Innleiing...3 2. Planprosessen...3 3. Planperiode, revidering og evaluering...4

Detaljer

TILTAKSPLAN KOLLEKTIVTRAFIKKEN SIN INFRASTRUKTUR 2010-2013

TILTAKSPLAN KOLLEKTIVTRAFIKKEN SIN INFRASTRUKTUR 2010-2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 201007745-19 Arkivnr. 831 Saksh. Iversen, Erlend Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 05.10.2011 13.10.2011 TILTAKSPLAN KOLLEKTIVTRAFIKKEN

Detaljer

STRATEGISK PLAN FOR SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND IKS 20142014-2017

STRATEGISK PLAN FOR SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND IKS 20142014-2017 STRATEGISK PLAN FOR SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND IKS 20142014-2017 Visjon Me er framoverlent Verdiar Samarbeidsrådet for Sunnhordland er eit opent og ærleg samarbeidsorgan for kommunane i Sunnhordland,

Detaljer

Slik prioriterer vi i Statens vegvesen

Slik prioriterer vi i Statens vegvesen Nasjonal Transportplan 2014-2023 Transport og logistikkonferansen 28. august 2013 02.09.2013 Terje Moe Gustavsen, vegdirektør Slik prioriterer vi i Statens vegvesen Et flott syn Hvordan blir Norge fremover?

Detaljer

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 1

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 1 Rolf Lystad 12.05.14 Oklavegen 4 6155 Ørsta Utdanningsavdelinga v/ståle Solgard Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkeshuset, Julsundvegen 9 6404 Molde Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen

Detaljer

Fråsegn til Jernbaneverket sitt Handlingsprogram 2014-2023

Fråsegn til Jernbaneverket sitt Handlingsprogram 2014-2023 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 01.11.2013 65701/2013 Hilde Johanne Svendsen Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 11.11.2013 Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet 26.11.2013 Fylkestinget

Detaljer

KOMMUNAL PLANSTRATEGI FLORA KOMMUNE 2016-2020

KOMMUNAL PLANSTRATEGI FLORA KOMMUNE 2016-2020 KOMMUNAL PLANSTRATEGI FLORA KOMMUNE 2016-2020 Versjon for høyring 3.-26.mai 2016 INNHALD 1.0 Kvifor planstrategi... 3 2.0 Visjon og overordna målsettingar.... 3 3.0 Evaluering av eksisterande planstrategi...

Detaljer

Notat - utvikling av kommunesenteret Falkhytten

Notat - utvikling av kommunesenteret Falkhytten NOTAT Oppdrag Kommuneplan Aukra Kunde Aukra kommune Notat nr. 3 Dato 11.09.2014 Til Fra Kopi Kjell Lode Oddhild Fausa Eirik Lind, Asbjørn Bua Notat - utvikling av kommunesenteret Falkhytten Falkhytten

Detaljer

Bypakker og bysatsing

Bypakker og bysatsing Bypakker og bysatsing Regionale samferdselsmøter 2013 Gry Halvorsen Bypakker & Bysatsing = Byutvikling Bypakker Koordinert by- og transportutvikling Byregionene er avhengig av et funksjonelt transportsystem,

Detaljer

Hvordan bør kollektivtrafikken organiseres framover? Hvilke utfordringer står man overfor? Hvordan få best og mest kollektivtrafikk for pengene?

Hvordan bør kollektivtrafikken organiseres framover? Hvilke utfordringer står man overfor? Hvordan få best og mest kollektivtrafikk for pengene? Hvordan bør kollektivtrafikken organiseres framover? Hvilke utfordringer står man overfor? Hvordan få best og mest kollektivtrafikk for pengene? Kollektivtrafikkonferansen 03.11.15 Elisabeth Enger Jernbanedirektør

Detaljer

Samferdselsplan 2014-17 Fylkesrådmannens forslag. 23. oktober 2013

Samferdselsplan 2014-17 Fylkesrådmannens forslag. 23. oktober 2013 Samferdselsplan 2014-17 Fylkesrådmannens forslag 23. oktober 2013 Stø kurs Økningen i persontransport skal tas med økt kollektivtilbud Standarden på fylkesveinettet opprettholdes, samt at vedlikeholdsetterslepet

Detaljer

TELEMARK FYLKESKOMMUNE. Knutepunkt i Telemark standard og hierarki

TELEMARK FYLKESKOMMUNE. Knutepunkt i Telemark standard og hierarki TELEMARK FYLKESKOMMUNE Knutepunkt i Telemark standard og hierarki 10.1.2014 Forord Standardmal og hierarki for kollektivknutepunkt og holdeplasser i Telemark er produsert i prosjektet samordning av buss,

Detaljer

Innspill til handlingsprogram for riks- og fylkesveger 2014-17

Innspill til handlingsprogram for riks- og fylkesveger 2014-17 KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap 08.05.2012 027/12 HNY Kommunestyret 31.05.2012 041/12 HNY Saksansv.: Torleif Lindahl Arkiv:K2-N00, K3- &30 : Arkivsaknr.:

Detaljer

Regionalt kjøp av kollektivtransport på veg, sjø og skinner. Mona Haugland Hellesnes, fylkesvaraordfører i Hordaland

Regionalt kjøp av kollektivtransport på veg, sjø og skinner. Mona Haugland Hellesnes, fylkesvaraordfører i Hordaland Regionalt kjøp av kollektivtransport på veg, sjø og skinner Mona Haugland Hellesnes, fylkesvaraordfører i Hordaland Kollektivtransport i Hordaland Konkurranseutsetting av busstrafikken vart vedtatt av

Detaljer

Nissedal kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utval: Møtestad: Kommunehuset Dato: 02.10.2014 Tidspunkt: 13:00

Nissedal kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utval: Møtestad: Kommunehuset Dato: 02.10.2014 Tidspunkt: 13:00 Nissedal kommune Møteinnkalling Formannskapet Utval: Møtestad: Kommunehuset Dato: 02.10.2014 Tidspunkt: 13:00 Forfall skal meldast på tlf. 35 04 84 00. Varamedlemmer møter berre ved særskilt innkalling.

Detaljer

Meld.St. 26 om Nasjonal transportplan 2014-2023

Meld.St. 26 om Nasjonal transportplan 2014-2023 Vegdirektør Terje Moe Gustavsen Meld.St. 26 om Nasjonal transportplan 2014-2023 Vegen til Nasjonal transportplan 2014-2023 Slik blir det å leve i Norge framover Utviklingstrekk og perspektiver Befolkning

Detaljer

Fremtiden for Statens vegvesen og statens veger

Fremtiden for Statens vegvesen og statens veger Fremtiden for Statens vegvesen og statens veger Asfaltdagen 2009 Vegdirektør Terje Moe Gustavsen NTP - det store perspektivet Trafikkveksten og konsekvensene av denne Klima og miljø Standard og status

Detaljer

K1 Nasjonalt utviklingsprosjekt universell utforming. Aktivitetsrapport 2012 Fylkesmannen i Telemark og Telemark fylkeskommune

K1 Nasjonalt utviklingsprosjekt universell utforming. Aktivitetsrapport 2012 Fylkesmannen i Telemark og Telemark fylkeskommune K1 Nasjonalt utviklingsprosjekt universell utforming Aktivitetsrapport 2012 Fylkesmannen i Telemark og Telemark fylkeskommune 1. Innledning Fylkesmannen i Telemark og Telemark fylkeskommune fikk i desember

Detaljer

Kollektivtransporten i

Kollektivtransporten i Kollektivtransporten i Grenland Hvor står vi? Hva vil vi? Muligheter Utfordringer Status hvor står vi? Reisevaner: Godt over 50 % av turene våre er som bilfører Kollektivtransport benyttes for ca 1 av

Detaljer

Planprogram for Regional transportplan

Planprogram for Regional transportplan Planprogram for Regional transportplan 2014-2023 Formål med planprogrammet Fylkestinget skal vedta Regional planstrategi i desember 2012. Her er det slått fast at «Samferdsel og kommunikasjon er et fundament

Detaljer

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Kvinnherad kommune 2014 Rettleiing for søknad om spelemidlar i Kvinnherad kommune Tilskot til anlegg og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Detaljer

Transportsystemet i Bergensregionen Utvikling av trafikken framover

Transportsystemet i Bergensregionen Utvikling av trafikken framover Samferdselskonferanse på Askøy 14. mars 2014 Transportsystemet i Bergensregionen Utvikling av trafikken framover Helge Eidsnes Regionvegsjef Alt var betre før... Arbeidet med Helleveien tok til i 1922,

Detaljer

Handlingsplan for fysisk aktivitet og friluftsliv Regional strategi for folkehelse i Telemark, 2012-16.

Handlingsplan for fysisk aktivitet og friluftsliv Regional strategi for folkehelse i Telemark, 2012-16. Handlingsplan for fysisk aktivitet og friluftsliv Regional strategi for folkehelse i Telemark, 2012-16. Ressursgruppa har bestått av 19 personer fra frivillig sektor og offentlig sektor på regionalt/kommunalt

Detaljer

Sykkelbyen Jessheim. Handlingsplan 2010-2013. Ullensaker kommune Vedtatt i Hovedutvalg for eiendom og teknisk drift 25.

Sykkelbyen Jessheim. Handlingsplan 2010-2013. Ullensaker kommune Vedtatt i Hovedutvalg for eiendom og teknisk drift 25. Sykkelbyen Jessheim Ullensaker kommune Vedtatt i Hovedutvalg for eiendom og teknisk drift 25. august 2010 Sykkelbyen Jessheim 1 1 Bakgrunn Ullensaker og Jessheim har et stort potenisale for å øke bruken

Detaljer

Mål- og budsjettdokument 2012-2015

Mål- og budsjettdokument 2012-2015 TELEMARK FYLKESKOMMUNE Mål- og budsjettdokument 2012-2015 Fylkesrådmannens forslag 24. oktober 2011 Orientering om Økonomien i 2011 Økonomien 2012 Utfordringer framover Budsjett og prioriteringer i 2012:

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 09/1467-19413/09 Saksbeh.: Jofrid Fagnastøl Arkivkode: PLAN soneinndeling Saksnr.: Utval Møtedato 109/09 Formannskap/ plan og økonomi 05.11.2009 SAMLA SAK - DETALJREGULERINGSPLAN

Detaljer

Hovednett sykkel Stjørdal

Hovednett sykkel Stjørdal STJØRDAL KOMMUNE Hovednett sykkel Stjørdal HANDLINGSPLAN 2012 APRIL 1. Innledning Denne handlingsplanen er en oppfølging av rapporten Hovednett for sykkel Stjørdal vedtatt av kommunestyret 17.11.2009.

Detaljer

Samferdselskonferanse Kristiansund 2015 Har forvaltningsreformen vært vellykket i samferdselssektoren?

Samferdselskonferanse Kristiansund 2015 Har forvaltningsreformen vært vellykket i samferdselssektoren? Samferdselskonferanse Kristiansund 2015 Har forvaltningsreformen vært vellykket i samferdselssektoren? Fylkesrådmann Ottar Brage Guttelvik -Ein tydeleg medspelar Samferdsel i Møre og Romsdal fylkeskommune

Detaljer

HVA ER BYPAKKE GRENLAND?

HVA ER BYPAKKE GRENLAND? HER BYGGER HVA ER BYPAKKE GRENLAND? Bypakke Grenland fase 1 er en tiltaks- og finansieringspakke som inne holder to store vegprosjekt og nærmere 50 prosjekter for næringstransport, kollektivtrafikk, gange

Detaljer

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 2

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 2 Rolf Lystad 18.09.14 Oklavegen 4 6155 Ørsta Utdanningsavdelinga v/ståle Solgard Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkeshuset, Julsundvegen 9 6404 Molde Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen

Detaljer

Midsund kommune Arkivsak: - Arkiv: 144 Saksbeh: Dato:

Midsund kommune Arkivsak: - Arkiv: 144 Saksbeh: Dato: Midsund kommune Arkivsak: - Arkiv: 144 Saksbeh: Dato: Saksframlegg Rullering av trafikktryggingsplana forslag til plan Utvalsak Utval Møtedato 14/2 Planutvalet 27.01.2014 Forslag til vedtak: Planutvalet

Detaljer

Miljø- og samferdselsutfordringer i grenseland

Miljø- og samferdselsutfordringer i grenseland Miljø- og samferdselsutfordringer i grenseland Samarbeider om å fjerne grensehindre mellom Norge og Sverige gjennom Regjeringene Nordisk Råd og ministerråd Grensekomiteene Parlamentene 27.02.2013 1 Arbeid

Detaljer